Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005"

Transcript

1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΤΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 302 της 19/10/1992 σ Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 2 τόµος 16 σ Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 2 τόµος 16 σ CONSLEG - 92R /01/ σ. Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 28, 100 Α και 113, την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας απόψη τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιµώντας: ότι η Κοινότητα βασιζεται σε τελωνειακή ένωση ότι, για την εξυπηρέτηση, αφενός, των οικονοµικών παραγόντων της Κοινότητας και, αφετέρου, των τελωνειακών υπηρεσιών, θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε κώδικα οι διατάξεις του τελωνειακού δικαίου που σήµερα είναι διασκορπισµένες σε διάφορους κοινοτικούς κανονισµούς και οδηγίες- ότι το έργο αυτό αποκτά ουσιαστική σηµασία ενόψει της εσωτερικής αγοράςότι ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας (στο εξής "κώδικας") που δηµιουργείται κατ' αυτόν τον τρόπο πρέπει, καταρχήν, να περιλαµβάνει την ισχύουσα τελωνειακή νοµοθεσία- ότι, ωστόσο, θα πρέπει να επέλθουν τροποποιήσεις στη νοµοθεσία αυτή προκειµένου να αποκτήσει µεγαλύτερη συνοχή, να απλουστευθεί και να συµπληρωθούν ορισµένα κενά που υπάρχουν, ώστε να θεσπιστεί πλήρης κοινοτική νοµοθεσία στον εν λόγω τοµέαότι, µε αφετηρία την ιδέα της εσωτερικής αγοράς, ο κώδικας πρέπει να περιέχει τους γενικούς κανόνες και διαδικασίες που διασφαλίζουν την εφαρµογή των δασµολογικών και λοιπών µέτρων που έχουν θεσπιστεί από την Κοινότητα στο πλαίσιο των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ της Κοινότητας και των τρίτων χωρών, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων γεωργικής και εµπορικής πολιτικής, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των κοινών αυτών πολιτικώνότι κρίνεται σκόπιµο να διευκρινιστεί ότι ο παρών κώδικας εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί σε άλλους τοµείς- ότι τέτοιου είδους ειδικές διατάξεις είναι δυνατόν να υπάρχουν ήδη ή να θεσπιστούν κυρίως στο πλαίσιο των γεωργικών και στατιστικών ρυθµίσεων ή ρυθµίσεων εµπορικής πολιτικής

2 συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων γεωργικής και εµπορικής πολιτικής, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των κοινών αυτών πολιτικώνότι κρίνεται σκόπιµο να διευκρινιστεί ότι ο παρών κώδικας εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί σε άλλους τοµείς- ότι τέτοιου είδους ειδικές διατάξεις είναι δυνατόν να υπάρχουν ήδη ή να θεσπιστούν κυρίως στο πλαίσιο των γεωργικών και στατιστικών ρυθµίσεων ή ρυθµίσεων εµπορικής πολιτικής και ιδίων πόρωνότι για να διασφαλιστεί η ισορροπία µεταξύ των αναγκών των τελωνειακών υπηρεσιών προκειµένου να εξασφαλίσουν, αφενός, την ορθή εφαρµογή της τελωνειακής νοµοθεσίας και, αφετέρου, το δικαίωµα των οικονοµικών παραγόντων για δίκαιη µεταχείριση, πρέπει κυρίως να προβλεφθούν ευρείες δυνατότητες ελέγχου για τις εν λόγω υπηρεσίες και δικαίωµα προσφυγής για τους εν λόγω οικονοµικούς παράγοντες- ότι, η θέση σε εφαρµογή ενός συστήµατος προσφυγής στον τελωνειακό τοµέα απαιτεί, για το Ηνωµένο Βασίλειο, τη θέσπιση νέων διοικητικών διαδικασιών οι οποίες δεν µπορούν να εφαρµοσθούν πριν από την 1η Ιανουαρίου ότι, λαµβάνοντας υπόψη την εξέχουσα σηµασία του εξωτερικού εµπορίου για την Κοινότητα, θα πρέπει να καταργηθούν ή, τουλάχιστον, να περιοριστούν όσον το δυνατόν περισσότερο οι διατυπώσεις και οι τελωνειακοί έλεγχοιότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρµογή του παρόντος κώδικα και, για το σκοπό αυτό, να προβλεφθεί κοινοτική διαδικασία για τη θέσπιση των τρόπων εφαρµογής σε κατάλληλες προθεσµίες- ότι πρέπει να συσταθεί επιτροπή τελωνειακού κώδικα προκειµένου να διασφαλίζεται η στενή και αποτελεσµατική συνεργασία στον τοµέα αυτό µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπήςότι κατά την έκδοση των µέτρων εφαρµογής του παρόντος κώδικα θα πρέπει να υπάρξει µέριµνα αποφυγής, στο µέτρο του δυνατού, απατών ή παρατυπιών που είναι δυνατό να επιφέρουν ζηµία στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Η τελωνειακή νοµοθεσία θα συνίσταται στον παρόντα κώδικα και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρµογή του σε κοινοτικό ή σε εθνικό επίπεδο. Ο κώδικας θα εφαρµόζεται, µε την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που θεσπίζονται σε άλλους τοµείς:

3 - στις συναλλαγές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τις τρίτες χώρες, - στα εµπορεύµατα που καλύπτει µια από τις συνθήκες για την ίδρυση, αντίστοιχα, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας. Άρθρο 2 1. Εκτός αντιθέτων διατάξεων, που προκύπτουν είτε από διεθνείς συµβάσεις ή συνήθεις πρακτικές περιορισµένης γεωγραφικής και οικονοµικής ισχύος είτε από αυτόνοµα κοινοτικά µέτρα, η κοινοτική τελωνειακή νοµοθεσία εφαρµόζεται οµοιόµορφα στο σύνολο του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. 2. Ορισµένες διατάξεις της τελωνειακής νοµοθεσίας µπορούν επίσης να εφαρµόζονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, στα πλαίσια είτε ειδικών ρυθµίσεων είτε διεθνών συµβάσεων. Άρθρο 3 1. Το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας περιλαµβάνει: το έδαφος του Βασιλείου του Βελγίου, το έδαφος της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας το έδαφος του Βασιλείου της Δανίας, πλην των νήσων Φερόε και της Γροιλανδίας, το έδαφος της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, πλην της νήσου Ελιγολάνδης και του Μπίσινγεν (Συνθήκη της 23ηςΝοεµβρίου 1964 µεταξύ της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας), το έδαφος της Ελληνικής Δηµοκρατίας, το έδαφος του Βασιλείου της Ισπανίας, πλην της Θέουτας και Μελίλλας, το έδαφος της Γαλλικής Δηµοκρατίας, εκτός από τα υπερπόντια εδάφη, Σαιν Πιέρ και Μικελόν και Μαγιόττε, το έδαφος της Ιρλανδίας, το έδαφος της Ιταλικής Δηµοκρατίας, πλην των δήµων Livigno Campione d'italia και των εθνικών υδάτων της λίµνης τουλουγκάνο µεταξύ της όχθης και της πολιτικής µεθόριου της περιοχής µεταξύ Ponte Tresa και Porto Ceresio, το έδαφος του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, το ευρωπαϊκό έδαφος του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, το έδαφος της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, το έδαφος της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, το έδαφος της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας, το έδαφος του Βασιλείου της Σουηδίας, το έδαφος του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, των νήσων Μάγχης και της νήσου Μαν, το έδαφος της Τσεχικής Δηµοκρατίας, το έδαφος της Δηµοκρατίας της Εσθονίας,

4 το έδαφος της Κυπριακής Δηµοκρατίας, το έδαφος της Δηµοκρατίας της Λετονίας, το έδαφος της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, το έδαφος της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας, το έδαφος της Δηµοκρατίας της Μάλτας, το έδαφος της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, το έδαφος της Δηµοκρατίας της Ρουµανίας το έδαφος της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, το έδαφος της Σλοβακικής Δηµοκρατίας. Άρθρο 4 Κατά την έννοια του παρόντος κώδικα, νοούνται ως: 1. Πρόσωπο: - είτε ένα φυσικό πρόσωπο, - είτε ένα νοµικό πρόσωπο, - είτε, εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, ένωση προσώπων που έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, αλλά δεν είναι νοµικό πρόσωπο. 2. Πρόσωπο εγκατεστηµένο στην Κοινότητα: - εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, κάθε πρόσωπο που έχει στην Κοινότητα τη συνήθη κατοικία του, - εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, κάθε πρόσωπο που έχει στην Κοινότητα την καταστατική του έδρα, την κεντρική του διοίκηση ή µόνιµη εγκατάσταση. 3. Τελωνειακές αρχές: οι αρχές που είναι αρµόδιες µεταξύ άλλων για την εφαρµογή της τελωνειακής νοµοθεσίας. 4. Τελωνείο: οποιαδήποτε υπηρεσία στην οποία µπορούν να γίνουν, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, οι διατυπώσεις που προβλέπονται από την τελωνειακή νοµοθεσία. «(4α) Τελωνείο εισόδου : το οριζόµενο από τις τελωνειακές αρχές και σύµφωνα µε τους τελωνειακούς κανόνες τελωνείο, στο οποίο προσκοµίζονται χωρίς καθυστέρηση τα εµπορεύµατα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και στο οποίο υποβάλλονται στους κατάλληλους ελέγχους εισόδου βάσει των κινδύνων (4β) Τελωνείο εισαγωγής : το οριζόµενο από τις τελωνειακές αρχές και σύµφωνα µε τους τελωνειακούς κανόνες τελωνείο, στο οποίο πρέπει να πραγµατοποιούνται οι διατυπώσεις προκειµένου τα εµπορεύµατα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας να λάβουν τελωνειακό προορισµό ήχρή ση, όπως επίσης και οι κατάλληλοι έλεγχοι βάσει των κινδύνων (4γ) Τελωνείο εξαγωγής : το οριζόµενο από τις τελωνειακές αρχές και σύµφωνα µε τους τελωνειακούς κανόνες τελωνείο, στο οποίο πρέπει να ολοκληρώνονται οι διατυπώσεις προκειµένου τα εµπορεύµατα που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας να λάβουν τελωνειακό προορισµό ήχρή ση, όπως επίσης και οι κατάλληλοι έλεγχοι βάσει των

5 κινδύνων (4δ) Τελωνείο εξόδου : το οριζόµενο από τις τελωνειακές αρχές και σύµφωνα µε τους τελωνειακούς κανόνες τελωνείο στο οποίο προσκοµίζονται τα εµπορεύµατα πριν εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και στο οποίο υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους όσον αφορά την εφαρµογήτων διατυπώσεων εξόδου και στους κατάλληλους ελέγχους βάσει των κινδύνων».(τρ. 4 Κ. 648/05 παρ. 1) 5. Απόφαση: κάθε διοικητική πράξη που ανήκει στην τελωνειακή νοµοθεσία, και λαµβάνεται από τελωνειακή αρχή, ρυθµίζει µια συγκεκριµένη περίπτωση και παράγει έννοµα αποτελέσµατα για ένα ή περισσότερα καθορισµένα ή δυνάµενα να καθοριστούν πρόσωπα. «ο όρος αυτός καλύπτει, µεταξύ άλλων, µια δεσµευτική πληροφορία κατά την έννοια του άρθρου 12,». (Τροπ 1. Κ 82/1997 παρ. 2) 6. Τελωνειακός χαρακτηρισµός: ο χαρακτηρισµός εµπορεύµατος ως κοινοτικού ή µη κοινοτικού. 7. Κοινοτικά εµπορεύµατα: τα εµπορεύµατα: «- που παρασκευάζονται ή παράγονται εξ ολοκλήρου στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 23, χωρίς την ενσωµάτωση σε αυτά εµπορευµάτων που εισάγονται από χώρες ή εδάφη που δεν αποτελούν µέρος του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. Τα εµπορεύµατα που παράγονται από εµπορεύµατα που έχουν τεθεί υπό τελωνειακό καθεστώς αναστολής δεν θεωρούνται ότι κέκτηνται κοινοτικού χαρακτήρος στις περιπτώσεις ιδιαίτερης οικονοµικής σηµασίας που προσδιορίζονται µε τη διαδικασία της επιτροπής» (Τροπ. 1. Κ 82/1997 παρ. 2) - που εισάγονται από χώρες ή εδάφη που δεν αποτελούν µέρος του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και τα οποία έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, - που παρασκευάζονται ή παράγονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, είτε αποκλειστικά από εµπορεύµατα που αναφέρονται στην ανωτέρω δεύτερη περίπτωση, είτε από εµπορεύµατα που αναφέρονται στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση. 8. Μη κοινοτικά εµπορεύµατα: εµπορεύµατα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο σηµείο 7. Με την επιφύλαξη των άρθρων 163 και 164, τα κοινοτικά εµπορεύµατα χάνουν τον τελωνειακό τους χαρακτηρισµό από τη στιγµή που µεταφέρονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. 9. Τελωνειακή οφειλή: η υποχρέωση προσώπου να καταβάλει τους εισαγωγικούς δασµούς (τελωνειακή οφειλή κατά την εισαγωγή) ή τους εξαγωγικούς δασµούς (τελωνειακή οφειλή κατά την εξαγωγή) που επιβάλλονται σε συγκεκριµένα εµπορεύµατα σύµφωνα µε τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις. 10. Εισαγωγικοί δασµοί: - οι δασµοί και οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναµου αποτελέσµατος που καταβάλλονται κατά την εισαγωγή των εµπορευµάτων, - οι «----«(Τροπ. 1. Κ 82/1997 παρ. 2)επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή, που θεσπίζονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή των ειδικών καθεστώτων που εφαρµόζονται σε ορισµένα εµπορεύµατα που προκύπτουν από τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων. 11. Εξαγωγικοί δασµοί:

6 - οι δασµοί και οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναµου αποτελέσµατος που καταβάλλονται κατά την εξαγωγή των εµπορευµάτων, - οι «----«(Τροπ. 1. Κ 82/1997 παρ. 2)επιβαρύνσεις κατά την εξαγωγή που θεσπίζονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή των ειδικών καθεστώτων που εφαρµόζονται σε ορισµένα εµπορεύµατα που προκύπτουν από την µεταποίηση γεωργικών προϊόντων. 12. Οφειλέτης: κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να καταβάλει το ποσό τελωνειακής οφειλής. 13. Επιτήρηση από τις τελωνειακές αρχές: οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν γενικά οι εν λόγω αρχές ώστε να εξασφαλίζουν την τήρηση της τελωνειακής νοµοθεσίας και ενδεχοµένως των άλλων διατάξεων που ισχύουν για τα εµπορεύµατα που βρίσκονται υπό τελωνειακή επιτήρηση. «(14) Τελωνειακοί έλεγχοι : συγκεκριµένες πράξεις των τελωνειακών αρχών µε σκοπό την εξασφάλιση της ορθής εφαρµογής των τελωνειακών κανόνων και άλλων νοµοθετικών διατάξεων που διέπουν την είσοδο, την έξοδο, τη διαµετακόµιση, τη µεταφορά και την τελικήχρή ση εµπορευµάτων που διακινούνται µεταξύ του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και τρίτων χωρών, καθώς και την παρουσία εµπορευµάτων που δεν έχουν κοινοτικό χαρακτήρα οι πράξεις αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν εξέταση των εµπορευµάτων, έλεγχο των δεδοµένων της διασάφησης και της ύπαρξης και της γνησιότητας ηλεκτρονικών ήγραπτών εγγράφων, έλεγχο των λογιστικών βιβλίων και άλλων στοιχείων των επιχειρήσεων, έλεγχο των µεταφορικών µέσων, έλεγχο των αποσκευών και άλλων εµπορευµάτων που µεταφέρονται ήφέρονται από πρόσωπα, καθώς και διενέργεια διοικητικών ερευνών και άλλες παρόµοιες πράξεις». (Τρ. 4 Κ. 648/05 παρ. 1) 15. Τελωνειακός προορισµός εµπορεύµατος: α) η υπαγωγή του εµπορεύµατος σε τελωνειακό καθεστώςβ) η είσοδός του σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκηγ) η επανεξαγωγή του εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότηταςδ) η καταστροφή τουε) η εγκατάλειψή του υπέρ του Δηµοσίου Ταµείου. 16. Τελωνειακό καθεστώς: α) η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορίαβ) η διαµετακόµισηγ) η τελωνειακή αποταµίευσηδ) η τελειοποίηση προς επανεξαγωγήε) η µεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχοζ) η προσωρινή εισδοχήη) η τελειοποίηση προς επανεισαγωγήθ) η εξαγωγή. 17. Διασάφηση: πράξη µε την οποία ένα πρόσωπο δηλώνει, µε τους απαιτούµενους τύπους και διαδικασίες, τη βούλησή του να υπαγάγει ένα εµπόρευµα σε συγκεκριµένο τελωνειακό καθεστώς. 18. Διασαφιστής: το πρόσωπο που καταθέτει στο όνοµά του την τελωνειακή διασάφηση ή εκείνος στο όνοµα του οποίου κατατίθεται µια τελωνειακή διασάφηση. 19. Προσκόµιση εµπορευµάτων στο τελωνείο: η ενηµέρωση των τελωνειακών αρχών

7 σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται για την προσκόµιση των εµπορευµάτων στο τελωνείο ή σε οποιοδήποτε άλλο µέρος έχει καθοριστεί ή εγκριθεί από τις τελωνειακές αρχές. 20. Παράδοση εµπορευµάτων: η διάθεση των εµπορευµάτων από τις τελωνειακές αρχές για τους σκοπούς που ορίζει το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο υπάγονται. 21. Δικαιούχος του καθεστώτος: πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου έγινε η διασάφηση ή πρόσωπο στο οποίο έχουν µεταβιβασθεί τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του διασαφιστή σχετικά µε τελωνειακό καθεστώς. 22. Δικαιούχος της άδειας: πρόσωπο για το οποίο εκδίδεται µία άδεια. 23. Ισχύουσες διατάξεις: οι κοινοτικές ή οι εθνικές διατάξεις. "24. Διαδικασία της επιτροπής: η διαδικασία που αναφέρεται είτε στα άρθρα 247 και 247α είτε στα άρθρα 248 και 248α." (Τροπ. 3. Κ 2700/2000 παρ. 1) «(25) Κίνδυνος : η πιθανότητα συµβάντος, όσον αφορά την είσοδο, έξοδο, διαµετακόµιση, µεταφορά και την τελική χρήση εµπορευµάτων µεταξύ του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και τρίτων χωρών καθώς και την παρουσία εµπορευµάτων που δεν έχουν κοινοτικό χαρακτήρα, το οποίο: εµποδίζει την ορθή εφαρµογή των κοινοτικών ή εθνικών µέτρων, ή θέτει εν αµφιβόλω τα οικονοµικά συµφέροντα της Κοινότητας και των κρατών µελών της, ή συνιστά απειλή για την ασφάλεια και προστασία της Κοινότητας, τη δηµόσια υγεία, το περιβάλλον ή τους καταναλωτές. (26) Διαχείριση των κινδύνων : ο συστηµατικός εντοπισµός των κινδύνων και η εφαρµογή κάθε µέτρου που είναι αναγκαίο για να περιοριστεί η έκθεση σε κίνδυνο. Ο όρος αυτός καλύπτει δραστηριότητες όπως η συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών, η ανάλυση και εκτίµηση των κινδύνων, η θέσπιση και επιβολή µέτρων καθώς και η τακτική παρακολούθηση και επανεξέταση της διαδικασίας και των αποτελεσµάτων της, βάσει των διεθνών, κοινοτικών και εθνικών πηγών και στρατηγικών». (Τρ. 4 Κ. 648/05 παρ. 1) L 117/14 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) ΕΕ L 281 της , σ. 31 οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της , σ. 1). (2) ΕΕ L 8 της , σ. 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Τµήµα 1 Δικαίωµα αντιπροσώπευσης

8 Άρθρο 5 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 64 και των µέτρων που λαµβάνονται στο πλαίσιο του άρθρου 243 παράγραφος 2 στοιχείο β), κάθε πρόσωπο µπορεί να ορίζει αντιπρόσωπό του ενώπιον των τελωνειακών αρχών για τη διεκπεραίωση των πράξεων και των διατυπώσεων που προβλέπονται από την τελωνειακή νοµοθεσία. 2. Η αντιπροσώπευση µπορεί να είναι: - άµεση, οπότε ο αντιπρόσωπος ενεργεί στο όνοµα και για λογαριασµό τρίτου, ή - έµµεση, οπότε ο αντιπρόσωπος ενεργεί στο όνοµά του, αλλά για λογαριασµό τρίτου. Ένα κράτος µέλος µπορεί να περιορίσει, στο έδαφός του, το δικαίωµα διασάφησης: - µε άµεση αντιπροσώπευση, ή - µε έµµεση αντιπροσώπευση, ορίζοντας ότι ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι εκτελωνιστής που ασκεί τη δραστηριότητά του στη χώρα αυτή. 3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχείο β) και παράγραφος 3, ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα. 4. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να δηλώσει ότι ενεργεί για λογαριασµό του προσώπου που αντιπροσωπεύει, να διευκρινίσει αν πρόκειται για άµεση ή έµµεση αντιπροσώπευση, καθώς και να έχει πληρεξουσιότητα. Το πρόσωπο που δεν δηλώνει ότι ενεργεί εξ ονόµατος ή για λογαριασµό άλλου προσώπου ή που δηλώνει ότι ενεργεί εξ ονόµατος ή για λογαριασµό άλλου προσώπου χωρίς να έχει πληρεξουσιότητα θεωρείται ότι ενεργεί εξ ιδίου ονόµατος και για ίδιο λογαριασµό. 5. Οι τελωνειακές αρχές µπορούν να απαιτούν από κάθε πρόσωπο που δηλώνει ότι ενεργεί εξ ονόµατος ή για λογαριασµό άλλου προσώπου, αποδεικτικά στοιχεία για την πληρεξουσιότητά του. «Τµήµα 1α Εξουσιοδοτηµένοι οικονοµικοί φορείς Άρθρο 5α 1. Με την επιφύλαξη των κριτηρίων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, οι τελωνειακές αρχές, εφόσον είναι ανάγκη κατόπιν διαβουλεύσεων µε άλλες αρµόδιες αρχές, χορηγούν το καθεστώς του εξουσιοδοτηµένου οικονοµικού φορέα σε οποιονδήποτε οικονοµικό φορέα εγκατεστηµένο στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Ο εξουσιοδοτηµένος οικονοµικός φορέας επωφελείται από διευκολύνσεις όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας ή/και από απλουστεύσεις που προβλέπονται από τους τελωνειακούς κανόνες. Το καθεστώς του εξουσιοδοτηµένου οικονοµικού φορέα, µε την επιφύλαξη των

9 κανόνων και των όρων που καθορίζονται στην παράγραφο 2, αναγνωρίζεται από τις τελωνειακές αρχές όλων των κρατών µελών, χωρίς να θίγονται οι τελωνειακοί έλεγχοι. Οι τελωνειακές αρχές, βάσει της αναγνώρισης του καθεστώτος του εξουσιοδοτηµένου οικονοµικού φορέα και µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις όσον αφορά συγκεκριµένο τύπο απλούστευσης που προβλέπεται στην κοινοτικήτελωνειακή νοµοθεσία, επιτρέπουν στον φορέα να επωφεληθεί από την εν λόγω απλούστευση. 2. Τα κριτήρια χορήγησης του καθεστώτος του εξουσιοδοτηµένου οικονοµικού φορέα περιλαµβάνουν: κατάλληλο ιστορικό συµµόρφωσης προς τις τελωνειακές απαιτήσεις, ικανοποιητικό σύστηµα διαχείρισης εµπορικών και, κατά περίπτωση, µεταφορικών καταχωρήσεων το οποίο επιτρέπει τους κατάλληλους τελωνειακούς ελέγχους, κατά περίπτωση, αποδεδειγµένη χρηµατοπιστωτικήφερεγγυότητα, και κατά περίπτωση, κατάλληλες προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας. Η διαδικασία επιτροπής εφαρµόζεται για τον καθορισµό των κανόνων σχετικά µε: τη χορήγηση του καθεστώτος του εξουσιοδοτηµένου οικονοµικού φορέα, τη χορήγηση αδειών για τη χρησιµοποίηση απλουστεύσεων, τον καθορισµό της τελωνειακής αρχής που είναι αρµόδια για τη χορήγηση του εν λόγω καθεστώτος και των εν λόγω αδειών, τον τύπο και την εµβέλεια των διευκολύνσεων που µπορούν να χορηγηθούν όσον αφορά τους τελωνειακούςελέγχους που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας, λαµβανοµένων υπόψη των κανόνων για την κοινή διαχείριση των κινδύνων, τη διαβούλευση και την παροχή πληροφοριών σε άλλες τελωνειακές αρχές, και των όρων υπό τους οποίους: µια άδεια µπορεί να περιορίζεται σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, το καθεστώς του εξουσιοδοτηµένου οικονοµικού φορέα µπορεί να αναστέλλεται ή να αφαιρείται, και µπορεί να γίνει παρέκκλιση από την απαίτηση εγκατάστασης στην Κοινότητα για συγκεκριµένες κατηγορίες εξουσιοδοτηµένων οικονοµικών φορέων, λαµβανοµένων ιδίως υπόψη των διεθνών συµφωνιών». (Τρ. 4 Κ. 648/05 παρ. 2) Τµήµα 2 Αποφάσεις σχετικές µε την εφαρµογή της τελωνειακής νοµοθεσίας Άρθρο 6 1. Όταν ένα πρόσωπο ζητά από τις τελωνειακές αρχές τη λήψη απόφασης σχετικής µε την εφαρµογή της τελωνειακής νοµοθεσίας, το πρόσωπο αυτό παρέχει όλα τα στοιχεία και έγγραφα, που είναι αναγκαία στις αρχές αυτές για να αποφανθούν. 2. Η απόφαση πρέπει να λαµβάνεται και να κοινοποιείται στον αιτούντα το ταχύτερο δυνατό.

10 Όταν έχει υποβληθεί γραπτή αίτηση για τη λήψη απόφασης, η απόφαση πρέπει να λαµβάνεται γραπτώς σε προθεσµία που ορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις από την ηµεροµηνία παραλαβής της εν λόγω αίτησης από τις τελωνειακές αρχές και να κοινοποιείται γραπτώς στον αιτούντα. Επιτρέπεται, εντούτοις, υπέρβαση της προθεσµίας αυτής, όταν οι τελωνειακές αρχές δεν είναι σε θέση να την τηρήσουν. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω αρχές πληροφορούν σχετικά τον αιτούντα πριν από τη λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται ανωτέρω αναφέροντας τους λόγους που αιτιολογούν την υπέρβαση της προθεσµίας καθώς και τη νέα προθεσµία που θεωρούν αναγκαία για να αποφασίσουν σχετικά µε την αίτηση. 3. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται γραπτώς και είτε απορρίπτουν τις αιτήσεις είτε έχουν αρνητικές συνέπειες για τα πρόσωπα στα οποία απευθύνονται αιτιολογούνται από τις τελωνειακές αρχές. Οι εν λόγω αποφάσεις πρέπει να αναφέρουν τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο Είναι δυνατόν να προβλεφθεί ότι οι διατάξεις της παραγράφου 3 πρώτη φράση εφαρµόζονται επίσης και σε άλλες αποφάσεις. Άρθρο 7 Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 244 δεύτερο εδάφιο, οι αποφάσεις που λαµβάνονται είναι αµέσως εκτελεστές από τις τελωνειακές αρχές. Άρθρο 8 1. Ευνοϊκή για τον ενδιαφερόµενο απόφαση ακυρώνεται αν έχει εκδοθεί βάσει ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων και: - ο αιτών γνώριζε ή έπρεπε ευλόγως να γνωρίζει ότι τα στοιχεία αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή και - η απόφαση αυτή δεν θα είχε ληφθεί αν τα στοιχεία ήσαν ακριβή και πλήρη. 2. Η ακύρωση της απόφασης ανακοινώνεται στον αποδέκτη της. 3. Η ακύρωση αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία λήψης της ακυρωθείσας απόφασης. Άρθρο 9 1. Ευνοϊκή για τον ενδιαφερόµενο απόφαση ανακαλείται ή τροποποιείται όταν, σε περιπτώσεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 8, δεν επληρούντο ή δεν

11 πληρούνται πλέον ένας ή περισσότεροι από τους όρους που προβλέπονται για τη λήψη της. 2. Ευνοϊκή για τον ενδιαφερόµενο απόφαση µπορεί να ανακληθεί όταν ο αποδέκτης της δεν συµµορφώνεται µε υποχρέωση που, κατά περίπτωση, υπέχει στο πλαίσιο αυτής της απόφασης. 3. Η ανάκληση ή τροποποίηση της απόφασης ανακοινώνεται στον αποδέκτη της. 4. Η ανάκληση ή τροποποίηση της απόφασης παράγει αποτέλεσµα από την ηµεροµηνία κοινοποίησής της. Εντούτοις, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον το απαιτεί η προστασία του συµφέροντος του αποδέκτη της απόφασης, η τελωνειακή αρχή µπορεί να µεταθέσει την ηµεροµηνία από την οποία η ανάκληση ή τροποποίηση παράγει αποτέλεσµα. Άρθρο 10 Τα άρθρα 8 και 9 δεν θίγουν τους εθνικούς κανόνες σύµφωνα µε τους οποίους µία απόφαση δεν παράγει αποτέλεσµα ή παύει να παράγει αποτέλεσµα για λόγους που δεν αφορούν την τελωνειακή νοµοθεσία. Τµήµα 3 Πληροφορίες Άρθρο Κάθε πρόσωπο µπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή της τελωνειακής νοµοθεσίας. Η αίτηση αυτή µπορεί να απορριφθεί όταν δεν σχετίζεται µε πράγµατι προβλεπόµενη πράξη εισαγωγής ή εξαγωγής. 2. Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν στον αιτούντα. Ωστόσο, όταν οι τελωνειακές αρχές προβαίνουν σε έξοδα, ιδίως για αναλύσεις ή εµπειρογνωµοσύνες εµπορευµάτων καθώς και για την αποστολή τους στον αιτούντα, αυτά είναι δυνατόν να χρεωθούν στον αιτούντα. «Άρθρο 12

12 1. Οι τελωνειακές αρχές εκδίδουν, κατόπιν γραπτής αιτήσεως και µε τον τρόπο που καθορίζει η διαδικασία της επιτροπής, δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες ή δεσµευτικές πληροφορίες σχετικά µε την καταγωγή. 2. Οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες ή οι δεσµευτικές πληροφορίες σχετικά µε την καταγωγή δεσµεύουν τις τελωνειακές µόνον αρχές έναντι του δικαιούχου µόνο για τη δασµολογική κατάταξη ή τον καθορισµό της καταγωγής ενός εµπορεύµατος, αντιστοίχως. Οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες ή οι δεσµευτικές πληροφορίες σχετικά µε την καταγωγή δεσµεύουν τις τελωνειακές αρχές µόνο για τα εµπορεύµατα για τα οποία οι τελωνειακές διατυπώσεις έχουν διεκπεραιωθεί µετά την ηµεροµηνία παροχής των πληροφοριών αυτών από τις εν λόγω αρχές. Όσον αφορά την καταγωγή οι εν λόγω διατυπώσεις συνδέονται µε την εφαρµογή των άρθρων 22 και Ο δικαιούχος πρέπει να αποδεικνύει ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία από κάθε άποψη: - από δασµολογική άποψη: µεταξύ του διασαφησθέντος εµπορεύµατος και του εµπορεύµατος που περιγράφεται στην πληροφορία, - από άποψη καταγωγής: µεταξύ του σχετικού εµπορεύµατος και των καθοριστικών για την απόκτηση της καταγωγής περιστάσεων, αφενός, και των εµπορευµάτων και των περιστάσεων που περιγράφονται στην πληροφορία, αφετέρου. 4. Μια δεσµευτική πληροφορία ισχύει, από την ηµεροµηνία παροχής της, για διάστηµα έξι ετών όταν αφορά δασµολογικά θέµατα και τριών ετών όταν αφορά θέµατα καταγωγής. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8, η πληροφορία ακυρώνεται όταν έχει δοθεί βάσει ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων που χορηγήθηκαν από τον αιτούντα. 5. Μια δεσµευτική πληροφορία παύει να ισχύει: α) σε δασµολογικά θέµατα: i) όταν, λόγω της έκδοσης ενός κανονισµού, δεν είναι σύµφωνη µε το δίκαιο που έχει θεσπισθεί µε τον τρόπο αυτό, ii) όταν καθίσταται ασυµβίβαστη µε την ερµηνεία µιας από τις τελωνειακές ονοµατολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 6: - είτε σε κοινοτικό επίπεδο, λόγω τροποποίησης των επεξηγηµατικών σηµειώσεων της συνδυασµένης ονοµατολογίας ή λόγω απόφασης του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, - είτε σε διεθνές επίπεδο, κατόπιν γνώµης σχετικής µε την ταξινόµηση ή τροποποίηση των επεξηγηµατικών σηµειώσεων της ονοµατολογίας του εναρµονισµένου συστήµατος περιγραφής και κωδικοποίησης των εµπορευµάτων που εγκρίθηκαν από την Παγκόσµια Οργάνωση Τελωνείων που ιδρύθηκε το 1952 υπό τον τίτλο "Συµβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας", iii) όταν ανακαλείται ή τροποποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 9 και µε την προϋπόθεση ότι αυτή η ανάκληση ή τροποποίηση γνωστοποιείται στον δικαιούχο. Η ηµεροµηνία κατά την οποία η δεσµευτική πληροφορία παύει να ισχύει για τις περιπτώσεις που ορίζονται στα σηµεία i) και ii), είναι η ηµεροµηνία δηµοσίευσης των εν λόγω µέτρων, ή, όσον αφορά τα διεθνή µέτρα, η ηµεροµηνία δηµοσίευσης σχετικής ανακοίνωσης της Επιτροπής στη σειρά C της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7

13 β) σε θέµατα καταγωγής: i) όταν λόγω έκδοσης κανονισµού ή συµφωνίας που έχει συναφθεί από την Κοινότητα, δεν είναι σύµφωνη µε το ούτως τεθέν δίκαιο, ii) όταν καθίσταται ασυµβίβαστη: - σε κοινοτικό επίπεδο, µε τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις και τις γνώµες που έχουν εγκριθεί µε σκοπό την ερµηνεία της νοµοθεσίας ή µε απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, - σε διεθνές επίπεδο, µε τη συµφωνία για τους κανόνες καταγωγής που έχει θεσπισθεί στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή µε τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις ή τις γνώµες για την καταγωγή που έχουν εγκριθεί για την ερµηνεία της συµφωνίας αυτής, iii) όταν ανακαλείται ή τροποποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 9, και µε την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος έχει ενηµερωθεί προηγουµένως. Η ηµεροµηνία κατά την οποία η δεσµευτική πληροφορία παύει να ισχύει για τις περιπτώσεις που ορίζονται στα σηµεία i) και ii), είναι η ηµεροµηνία που αναγράφεται κατά τη δηµοσίευση των προαναφερθέντων µέτρων ή, όσον αφορά ορισµένα διεθνή µέτρα, η ηµεροµηνία που αναγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής που δηµοσιεύεται στη σειρά C της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 6. Ο δικαιούχος δεσµευτικής πληροφορίας η οποία έχει παύσει να ισχύει σύµφωνα µε την παράγραφο 5 στοιχείο α) σηµεία ii) ή iii) στοιχείο β) σηµεία ii) ή iii), µπορεί να συνεχίσει να τη χρησιµοποεί επί έξι µήνες µετά τη σχετική δηµοσίευση ή γνωστοποίηση, εφόσον έχει συνάψει, βάσει της δεσµευτικής πληροφορίας και πριν από τη λήψη του εν λόγω µέτρου σταθερές και οριστικές συµβάσεις σχετικά µε την αγορά ή την πώληση των εν λόγω εµπορευµάτων. Ωστόσο, όταν πρόκειται για προϊόντα για τα οποία, κατά τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων, προσκοµίζεται πιστοποιητικό εισαγωγής, εξαγωγής ή προκαθορισµού, η περίοδος ισχύος του εν λόγω πιστοποιητικού αντικαθιστά την περίοδο των έξι µηνών. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 στοιχείο α) σηµείο i) και στοιχείο β) σηµείο i), ο κανονισµός ή η συµφωνία µπορεί να ορίζει προθεσµία για την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου. 7. Η εφαρµογή, υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 6, της κατατάξεως ή του καθορισµού της καταγωγής που αναφέρονται στη δεσµευτική πληροφορία, ισχύει µόνον όσον αφορά: - τον καθορισµό των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασµών, - τον υπολογισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή και όλων των άλλων ποσών που χορηγούνται κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, - τη χρησιµοποίηση πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής ή προκαθορισµού που υποβάλλονται κατά τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης για το συγκεκριµένο εµπόρευµα, εφόσον τα πιστοποιητικά αυτά έχουν εκδοθεί βάσει της εν λόγω πληροφορίας. Εξάλλου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο η καλή λειτουργία καθεστώτων που θεσπίζονται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής µπορεί να αποφασισθεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 38 του κανονισµού αριθ. 136/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου 1966, περί δηµιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των λιπαρών ουσιών

14 (*), και στα αντίστοιχα άρθρα άλλων κανονισµών που αφορούν την κοινή οργάνωση των αγορών, η παρέκκλιση από την παράγραφο 6. (*) ΕΕ αριθ. 172 της , σ. 3025/66 7 κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3890/94 (ΕΕ αριθ. L 349 της , σελ. 105).» (Τροπ. 1. Κ 82/1997 παρ. 3) Τµήµα 4 Άλλες διατάξεις «Άρθρο Οι τελωνειακές αρχές µπορούν, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, να διενεργούν κάθε έλεγχο τον οποίο κρίνουν αναγκαίο για την εξασφάλιση της ορθής εφαρµογής των τελωνειακών κανόνων και των άλλων νοµοθετικών διατάξεων που διέπουν την είσοδο, την έξοδο, τη διαµετακόµιση, τη µεταφορά και την τελική χρήση εµπορευµάτων που διακινούνται µεταξύ του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και τρίτων χωρών και την παρουσία εµπορευµάτων που δεν έχουν κοινοτικό χαρακτήρα. Για τον σκοπό της ορθής εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας, οι τελωνειακοί έλεγχοι είναι δυνατόν να πραγµατοποιούνται σε τρίτη χώρα εφόσον αυτό προβλέπεται σε διεθνή συµφωνία. 2. Οι τελωνειακοί έλεγχοι, πλην των δειγµατοληπτικών ελέγχων, βασίζονται σε ανάλυση κινδύνου η οποία χρησιµοποιεί αυτοµατοποιηµένες τεχνικές επεξεργασίας δεδοµένων και η οποία αποσκοπεί στον εντοπισµό και τον ποσοτικό προσδιορισµό των κινδύνων καθώς και στον σχεδιασµό των αναγκαίων µέτρων για την αξιολόγηση των κινδύνων, σύµφωνα µε κριτήρια που ορίζονται σε εθνικό, κοινοτικό και, ενδεχοµένως,διεθνές επίπεδο. Το κοινό πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων και τα κοινά κριτήρια και οι τοµείς προτεραιότητας όσον αφορά τον έλεγχο καθορίζονται µε τη διαδικασία επιτροπής. Τα κράτη µέλη σε συνεργασία µε την Επιτροπήκαθιερώνουν ηλεκτρονικό σύστηµα για την υλοποίηση της διαχείρισης των κινδύνων. 3. Όταν διενεργούνται έλεγχοι από αρχές διάφορες των τελωνειακών αρχών, οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται σε στενή συνεργασία µε τις τελωνειακές αρχές, ει δυνατόν δε κατά τον αυτό χρόνο και στον ίδιο χώρο. 4. Στο πλαίσιο των ελέγχων που προβλέπονται από το παρόν άρθρο οι τελωνειακές και άλλες αρµόδιες αρχές, π.χ. οι κτηνιατρικές και οι αστυνοµικές αρχές, µπορούν να κοινοποιούν τα δεδοµένα που λαµβάνουν σε σχέση µε την είσοδο, την έξοδο, τη διαµετακόµιση, τη µεταφορά και την τελική χρήση των εµπορευµάτων που διακινούνται µεταξύ του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και τρίτων χωρών, καθώς και µε την παρουσία εµπορευµάτων που δεν έχουν κοινοτικό χαρακτήρα, µεταξύ τους, µεταξύ των τελωνειακών αρχών των κρατών µελών, και στην Επιτροπή, εφόσον αυτό απαιτείται για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Η κοινοποίηση εµπιστευτικών δεδοµένων σε τελωνειακές αρχές ή άλλους φορείς (π.χ.

15 υπηρεσίες ασφαλείας) τρίτων χωρών επιτρέπεται µόνον στο πλαίσιο διεθνών συµφωνιών, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας των δεδοµένων, ιδίως η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24 Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (*) και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18 Δεκεµβρίου 2000, σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (**).(Τρ. 4 Κ. 648/05 παρ. 3) EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 117/15 (*) ΕΕ L 281 της , σ. 31 οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της , σ. 1). (**) ΕΕ L 8 της , σ. 1» Άρθρο 14 Για τους σκοπούς εφαρµογής της τελωνειακής νοµοθεσίας, κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται άµεσα ή έµµεσα για τις εκάστοτε πράξεις που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια των εµπορικών συναλλαγών παρέχει στις τελωνειακές αρχές, ύστερα από αίτησή τους και µέσα στις ενδεχοµένως καθορισµένες προθεσµίες, όλα τα αναγκαία έγγραφα και πληροφορίες ανεξαρτήτως της µορφής τους καθώς και κάθε άλλη συνδροµή. «Άρθρο 15 Κάθε πληροφορία η οποία είναι από τη φύση της εµπιστευτικού χαρακτήρα ή η οποία παρέχεται υπό τύπο εµπιστευτικό καλύπτεται από το επαγγελµατικό απόρρητο και δεν ανακοινώνεται από τις αρµόδιες αρχές χωρίς τη ρητήάδεια του προσώπου ήτης αρχής που έχει παράσχει την εν λόγω πληροφορία. Ωστόσο, η διαβίβαση πληροφοριών επιτρέπεται εφόσον οι αρµόδιες αρχές υποχρεούνται να το πράξουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, ιδίως στα πλαίσια δικαστικών διαδικασιών. Κατά την αποκάλυψη ήτη διαβίβαση πληροφοριών τηρούνται πλήρως οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας των δεδοµένων, ιδίως δε η οδηγία 95/46/ΕΚ και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001». (Τρ. 4 Κ. 648/05 παρ. 4)

16 Άρθρο 16 Τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα φυλάσσουν, κατά την περίοδο που καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και επί τρία τουλάχιστον ηµερολογιακά έτη, για λόγους τελωνειακού ελέγχου, τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 14, οποιαδήποτε και αν είναι η µορφή τους. Η προθεσµία αυτή αρχίζει από το τέλος του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου: α) εφόσον πρόκειται για εµπορεύµατα που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία σε περιπτώσεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο στοιχείο β) ή για εµπορεύµατα που διασαφήθηκαν για εξαγωγή, οι διασαφήσεις για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή για εξαγωγή έχουν γίνει δεκτέςβ) εφόσον πρόκειται για εµπορεύµατα που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία µε µειωµένο ή µηδενικό εισαγωγικό δασµό λόγω της χρησιµοποίησής τους για ειδικούς σκοπούς, παύουν να τελούν υπό τελωνειακή επιτήρησηγ) εφόσον πρόκειται για εµπορεύµατα που έχουν υπαχθεί σε άλλο τελωνειακό καθεστώς, το εν λόγω καθεστώς έχει ολοκληρωθείδ) εφόσον πρόκειται για εµπορεύµατα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ελεύθερης ζώνης ή ελεύθερης αποθήκης, εξέρχονται από την επιχείρηση. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 221 παράγραφος 3 δεύτερη φράση, σε περίπτωση που, ύστερα από έλεγχο από τις τελωνειακές αρχές «τελωνειακούς ελέγχους» Τρ. 4 Κ. 648/05 παρ. 5) που πραγµατοποιείται όσον αφορά τελωνειακή οφειλή, κρίνεται αναγκαίο να διορθωθεί η σχετική βεβαίωσή της, τα έγγραφα φυλάσσονται πέραν της προθεσµίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο και για χρονικό διάστηµα που επιτρέπει τη διόρθωση και τον έλεγχό της. Άρθρο 17 Όταν καθορίζεται, σύµφωνα µε την τελωνειακή νοµοθεσία, προθεσµία, ηµεροµηνία ή διορία για την εφαρµογή της νοµοθεσίας αυτής, η προθεσµία µπορεί να παραταθεί και η ηµεροµηνία ή η διορία να µετατεθούν µόνον εφόσον τούτο προβλέπεται ρητώς από την εν λόγω νοµοθεσία. «Άρθρο Η αντιστοιχία του Ecu σε εθνικά νοµίσµατα, η οποία ισχύει για τον προσδιορισµό της δασµολογικής κατατάξεως των εµπορευµάτων και των εισαγωγικών δασµών

17 καθορίζεται µία φορά το µήνα. Οι συντελεστές που χρησιµοποιούνται για τη µετατροπή αυτή δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την προτελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός. Οι συντελεστές αυτοί ισχύουν κατά τη διάρκεια ολόκληρου του επόµενου µήνα. Ωστόσο, στην περίπτωση που ο συντελεστής που ισχύει στις αρχές του µήνα αποκλίνει άνω του 5 % από το συντελεστή που δηµοσιεύθηκε την προτελευταία εργάσιµη ηµέρα που προηγείται της 15ης του ίδιου µήνα, ο τελευταίος αυτός συντελεστής ισχύει από τις 15 και µέχρι τη λήξη του συγκεκριµένου µήνα. 2. Η αντιστοιχία του Ecu σε εθνικά νοµίσµατα η οποία ισχύει στο πλαίσιο της τελωνειακής νοµοθεσίας σε περιπτώσεις άλλες από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθορίζεται µία φορά το έτος. Οι συντελεστές που χρησιµοποιούνται για τη µετατροπή αυτή δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του Οκτωβρίου και ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Αν για ορισµένο εθνικό νόµισµα δεν υπάρχει τέτοιος συντελεστής, χρησιµοποιείται για το νόµισµα αυτό ο συντελεστής µετατροπής της τελευταίας ηµέρας για την οποία δηµοσιεύθηκε συντελεστής στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 3. Οι τελωνειακές αρχές έχουν τη δυνατότητα να στρογγυλοποιούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω το ποσό που προκύπτει από τη µετατροπή στο εθνικό τους νόµισµα ποσού που έχει καθοριστεί σε Ecu για λόγους διαφορετικούς από τον προσδιορισµό της δασµολογικής κατατάξεως των εµπορευµάτων ή των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασµών. Το ποσό που προκύπτει από τη στρογγυλοποίηση δεν επιτρέπεται να διαφέρει από το αρχικό ποσό κατά ποσοστό µεγαλύτερο από 5 %. Οι τελωνειακές αρχές µπορούν να διατηρούν αµετάβλητη την αντιστοιχία σε εθνικό νόµισµα ποσού που έχει καθοριστεί σε Ecu αν, κατά την ετήσια αναπροσαρµογή που προβλέπεται στην παράγραφο 2, η µετατροπή του εν λόγω ποσού οδηγεί, πριν από την προαναφερθείσα στρογγυλοποίηση, σε τροποποίηση της αντιστοιχίας που εκφράζεται σε εθνικό νόµισµα κατά ποσοστό µικρότερο του 5 % ή σε µείωση της εν λόγω αντιστοιχίας.» (Τροπ. 1. Κ 82/1997 παρ. 4) Άρθρο 19 Οι περιπτώσεις και οι όροι απλουστευµένης εφαρµογής της τελωνειακής νοµοθεσίας καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της επιτροπής.

18 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ Η ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο Οι δασµοί που καθίστανται απαιτητοί σε περίπτωση γένεσης τελωνειακής οφειλής βασίζονται στο δασµολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2. Τα άλλα µέτρα που καθιερώνονται από ειδικές κοινοτικές ρυθµίσεις στα πλαίσια των εµπορικών συναλλαγών εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, σε σχέση µε τη δασµολογική κατάταξη των εµπορευµάτων αυτών. 3. Το δασµολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περιλαµβάνει: α) τη συνδυασµένη ονοµατολογία των εµπορευµάτωνβ) κάθε άλλη ονοµατολογία που περιλαµβάνει τη συνδυασµένη ονοµατολογία εν όλω ή εν µέρει ή προσθέτει ενδεχοµένως υποδιαιρέσεις, η οποία θεσπίζεται µε ειδικές κοινοτικές διατάξεις για την εφαρµογή δασµολογικών ή άλλων µέτρων στο πλαίσιο των εµπορικών συναλλαγώνγ) τους συντελεστές και τα άλλα στοιχεία είσπραξης που κανονικά εφαρµόζονται στα εµπορεύµατα που καλύπτονται από τη συνδυασµένη ονοµατολογία όσον αφορά: - τους δασµούς και - «----«(Τροπ. 1. Κ 82/1997 παρ. 5)επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή που καθορίζονται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής ή στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων που εφαρµόζονται σε ορισµένα εµπορεύµατα που προκύπτουν από τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντωνδ) τα προτιµησιακά δασµολογικά µέτρα που περιλαµβάνονται στις συµφωνίες που έχει συνάψει η Κοινότητα µε ορισµένες χώρες ή οµάδες χωρών και που προβλέπουν τη χορήγηση προτιµησιακού δασµολογικού καθεστώτοςε) τα προτιµησιακά δασµολογικά µέτρα που αποφασίζονται µονοµερώς από την Κοινότητα υπέρ ορισµένων χωρών, οµάδων χωρών ή εδαφώνστ) τα αυτόνοµα µέτρα αναστολής που προβλέπουν µειώσεις ή απαλλαγές από τους εισαγωγικούς δασµούς που επιβάλλονται σε ορισµένα εµπορεύµαταζ) τα άλλα δασµολογικά µέτρα που προβλέπονται από άλλες κοινοτικές ρυθµίσεις. 4. Με την επιφύλαξη των κανόνων που αφορούν την κατ' αποκοπή φορολόγηση, τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία δ), ε) και στ) εφαρµόζονται αντί των µέτρων που προβλέπονται στο στοιχείο γ) όταν οι τελωνειακές αρχές διαπιστώνουν ότι τα συγκεκριµένα εµπορεύµατα πληρούν τους όρους που

19 προβλέπονται από τα εν λόγω µέτρα. Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί εκ των υστέρων εφόσον πληρούνται οι σχετικοί όροι. 5. Όταν η εφαρµογή των µέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία δ), ε) και στ) περιορίζεται σε ορισµένη ποσότητα εισαγωγών, παύει: α) στην περίπτωση των δασµολογικών ποσοστώσεων, µόλις καλυφθεί το προβλεπόµενο όριο της ποσότητας εισαγωγώνβ) στην περίπτωση των δασµολογικών ανώτατων ορίων, µε κανονισµό της Επιτροπής. 6. Η δασµολογική κατάταξη εµπορεύµατος συνίσταται στον καθορισµό, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες: α) είτε της διάκρισης της συνδυασµένης ονοµατολογίας ή της διάκρισης άλλης ονοµατολογίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο β)- β) είτε της διάκρισης κάθε άλλης ονοµατολογίας που περιλαµβάνει τη συνδυασµένη ονοµατολογία εν όλω ή εν µέρει ή προσθέτει ενδεχοµένως υποδιαιρέσεις, η οποία ονοµατολογία θεσπίζεται µε ειδικές κοινοτικές διατάξεις µε σκοπό την εφαρµογή δασµολογικών ή άλλων µέτρων στα πλαίσια των εµπορικών συναλλαγών, στην οποία πρέπει να καταταγεί το εν λόγω εµπόρευµα. Άρθρο Η ευνοϊκή δασµολογική µεταχείριση της οποίας είναι δυνατό να τύχουν ορισµένα εµπορεύµατα λόγω της φύσεως ή του ειδικού τους προορισµού εξαρτάται από όρους που καθορίζονται µε τη διαδικασία της επιτροπής. Όταν απαιτείται άδεια, εφαρµόζονται τα άρθρα 86 και Κατά την έννοια της παραγράφου 1, ως "ευνοϊκή δασµολογική µεταχείριση" νοείται κάθε µείωση ή αναστολή, έστω και στα πλαίσια δασµολογικής ποσόστωσης, ενός εισαγωγικού δασµού κατά την έννοια του άρθρου 4 σηµείο 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Τµήµα 1 Μη προτιµησιακή καταγωγή των εµπορευµάτων Άρθρο 22 Τα άρθρα 23, 24, 25 και 26 προσδιορίζουντη µη προτιµησιακή καταγωγή των εµπορευµάτων: α) για την εφαρµογή του δασµολογίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε εξαίρεση τα µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 στοιχεία δ) και ε)-

20 β) για την εφαρµογή των µέτρων, εκτός των δασµολογικών, που θεσπίζονται από ειδικές κοινοτικές ρυθµίσεις στο πλαίσιο των εµπορικών συναλλαγώνγ) για την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών καταγωγής. Άρθρο Κατάγονται από συγκεκριµένη χώρα τα εµπορεύµατα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην εν λόγω χώρα. 2. Ως εµπορεύµατα παραγόµενα εξ ολοκλήρου σε µια χώρα νοούνται: α) τα ορυκτά προϊόντα που εξορύσσονται στη χώρα αυτήβ) τα φυτικά προϊόντα που συγκοµίζονται στη χώρα αυτήγ) τα ζώντα ζώα που γεννιούνται και εκτρέφονται στη χώρα αυτήδ) τα προϊόντα τα προερχόµενα από τα ζώντα ζώα, τα οποία εκτρέφονται στη χώρα αυτήε) τα προϊόντα θήρας και αλιείας που διεξάγονται στη χώρα αυτήστ) τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και τα άλλα προϊόντα που εξάγονται από τη θάλασσα εκτός των χωρικών υδάτων µιας χώρας από πλοία νηολογηµένα ή εγγεγραµµένα στη χώρα αυτή, και τα οποία φέρουν τη σηµαία της χώρας αυτήςζ) τα εµπορεύµατα που παράγονται επί πλοίων-εργοστασίων από προϊόντα που αναφέρονται στο σηµείο στ) καταγόµενα από τη χώρα αυτή, εφόσον τα πλοίαεργοστάσια αυτά είναι νηολογηµένα ή εγγεγραµµένα στη χώρα αυτή και φέρουν τη σηµαία τηςη) τα προϊόντα που εξάγονται από το θαλάσσιο έδαφος ή υπέδαφος που βρίσκεται εκτός των χωρικών υδάτων, εφόσον η χώρα αυτή έχει το αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης αυτού του εδάφους ή υπεδάφουςθ) τα απόβλητα και τα απορρίµµατα που προέρχονται από βιοµηχανικές εργασίες, καθώς και τα άχρηστα είδη, εφόσον έχουν συλλεγεί στη χώρα αυτή και δεν δύνανται να χρησιµεύσουν παρά µόνο για την ανάκτηση πρώτων υλώνι) τα εµπορεύµατα που παράγονται στη χώρα αυτή αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ) ή από τα παράγωγά τους, σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής- 3. Για την εφαρµογή της παραγράφου 2, η έννοια της χώρας καλύπτει επίσης και τα θαλάσσια ύδατα της εν λόγω χώρας. Άρθρο 24 Εµπόρευµα στην παραγωγή του οποίου µεσολάβησαν δύο ή περισσότερες χώρες, κατάγεται από τη χώρα στην οποία πραγµατοποιήθηκε η τελευταία µεταποίηση ή ουσιαστική επεξεργασία, οικονοµικά δικαιολογηµένη, σε επιχείρηση εξοπλισµένη για το σκοπό αυτό και η οποία κατέληξε στην κατασκευή ενός νέου προϊόντος ή ενός

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 1992R2913 EL 01.01.2014 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1992R2913 01/05/2004 Αριθµός σελίδων: 88 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 302 της 19/10/1992 σ. 0001-0050 Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Τ μ ή μ α 1 Π α ρ ο χ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν... 15. Τ μ ή μ α 2 Τ ε λ ω ν ε ι α κ ή α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ε υ σ η... 18

Τ μ ή μ α 1 Π α ρ ο χ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν... 15. Τ μ ή μ α 2 Τ ε λ ω ν ε ι α κ ή α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ε υ σ η... 18 L 269/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.10.2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.................................................. 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πεδίο της τελωνειακής νομοθεσίας,

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 4Α Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 4Α Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ε.Ε. Παρ. III(I) 3699 Κ.Δ.Π. 634/2003 Αρ. 3742, 25.7.2003 Αριθμός 634 Οι περί Δεσμεντικών Πληροφοριών Καταγωγής Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) POSEIMA 12 POSEICAN 12 POSEIDOM 12 REGIO 59 UD 268 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2014 (04.02) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ..../20.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/BA/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/BA/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/BA/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 269/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα 2013R0952 EL 30.10.2013 000.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 31.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α ΕΞ 2016/ Άρθρο 128 καν. 2

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α ΕΞ 2016/ Άρθρο 128 καν. 2 Πίνακας περιεχομένων Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1081512 ΕΞ 2016/30.5.2016 Άρθρο 128 καν. 2447/2015 της Επιτροπής Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας στις περιπτώσεις διαδοχικών πωλήσεων στα πλαίσια του Ενωσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 9 Οκτωβρίου 2013 (OR. en) 2012/0027 (COD) LEX 1373 PE-CONS 36/2/13 REV 2

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 9 Οκτωβρίου 2013 (OR. en) 2012/0027 (COD) LEX 1373 PE-CONS 36/2/13 REV 2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 9 Οκτωβρίου 2013 (OR. en) 2012/0027 (COD) LEX 1373 PE-CONS 36/2/13 REV 2 UD 119 ENFOCUSTOM 100 MI 485 COMER 137 TRANS 294 CODEC 1288 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή πληροφοριών Τελωνειακή αντιπροσώπευση Αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής ν ομ οθεσία ς...19

Παροχή πληροφοριών Τελωνειακή αντιπροσώπευση Αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής ν ομ οθεσία ς...19 Σελίδα ΤΙΤΛΟΣ I ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Τμήμα 1 Τμήμα 2 Τμήμα 3 Τμήμα 4 Τμήμα 5 Τμήμα 6 Τμήμα 7 Τμήμα 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...... 11 Πεδίο της τελωνειακός νομοθεσίας, αποστολή των τελωνειακών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

των οποίων η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα επιστροφής ή διαγραφής εισαγωγικών δασμών,

των οποίων η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα επιστροφής ή διαγραφής εισαγωγικών δασμών, 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 56 στο εν λόγω καθεστώς, το ποσό της οφειλής αυτής ισούται με τη διαφορά του ποσού των δασμών που καθορίζεται κατ' εφαρμογήτης παραγράφου 1 και του ποσού που οφείλεται κατ'

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2305 EL 01.01.2008 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Δεκεμβρίου 2003 για το άνοιγμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης ο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 672 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του άρθρου 181α καν. 2454/93 Aπόρριψη συναλλακτικής αξίας εκ μέρους των τελωνειακών αρχών»

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του άρθρου 181α καν. 2454/93 Aπόρριψη συναλλακτικής αξίας εκ μέρους των τελωνειακών αρχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 5022799 ΕΞ 2015 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κοινή θέση η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο στις 15 Οκτωβρίου

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κοινή θέση η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο στις 15 Οκτωβρίου ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Λουξεμβούργο, 15 Οκτωβρίου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2005/0246 (COD) 11272/6/07 REV 6 UD 73 ENFOCUSTOM 76 MI 170 COMER 111 TRANS 230 CODEC 729 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 291 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συμφωνία σχετικά με τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

TΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/EG/el 1

TΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/EG/el 1 TΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/EG/el 1 Οι πληρεξούσιοι : ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0969 EL 01.01.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 969/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2006 για το άνοιγμα και

Διαβάστε περισσότερα

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/ Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 (ΦΕΚ Β' 120/21-01-2015) ΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

AF/CE/CH/FRAUDE/el 1

AF/CE/CH/FRAUDE/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/CH/FRAUDE/el 1 Οι πληρεξούσιοι ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 25(5) και 28(1)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 25(5) και 28(1) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2467 Κ.Δ.Π. 370/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 370 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Απαλλαγές) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ο χρήσιμος «δεσμός» σου με το Τελωνείο! Ευρωπαϊκό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2011 COM(2011) 259 τελικό 2011/0111 (CNS) C7-0146/11-EL Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την προσωρινή αναστολή των αυτόνοµων δασµών του κοινού δασµολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 202/1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.8.2007 COM(2007) 489 τελικό 2007/0178 (CNS) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Απλούστευση: Τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.2.2010 COM(2010) 49 τελικό 2010/0032 (COD) C7-0025/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρµογή της διµερούς ρήτρας διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115

DGC 1A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ως προς σελ.5,σημείο5, 1 η παύλα, 2 η παράγραφος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.5.2005 L 117/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 648/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Απριλίου 2005 για τροποποίηση του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1983L0183 28/11/1989 Αριθµός σελίδων: 7 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2010 (OR. en) 8046/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0814 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 51 COMIX 246

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2010 (OR. en) 8046/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0814 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 51 COMIX 246 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 200 (OR. en) 8046/0 Διοργανικός φάκελος: 200/084 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 5 COMIX 246 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2015 COM(2015) 350 final 2014/0175 (COD) Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 369 της 07/12/1996 σ. 0010 Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 7.12.2007 PE398.540v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-8 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.11.2013 COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί τροποποιήσεως του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασμολογική

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 336/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3623 της 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 336 Οι περί Τελειοποίησης προς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚΑ ΕΞ2015/ Δήλωση στοιχείω. Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 - άρθρα 178, 179 και Παράρτημα 28 του καν.

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚΑ ΕΞ2015/ Δήλωση στοιχείω. Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 - άρθρα 178, 179 και Παράρτημα 28 του καν. Πίνακας περιεχομένων Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚΑ 5026212 ΕΞ2015/17.12.2015 Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 - άρθρα 178, 179 και Παράρτημα 28 του καν. 2454/93 Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚΑ 5026212 ΕΞ2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1891/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 (EE L 328/30.10.2004) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1383/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5026 Κ.Δ.Π. 796/2003

5026 Κ.Δ.Π. 796/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3763,17.10.2003 5026 Κ.Δ.Π. 796/2003 Αριθμός 796 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2003 Γνωστοποίηση δυνάμει του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ FA/TR/EU/HR/el 1 FA/TR/EU/HR/el 2 I. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1. Οι πληρεξούσιοι ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών που επιτρέπουν τη συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 20.3.2004 L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 430/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαΐου 2010 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 236, 23.9.2003, σ.17. 35(III) του 2003. ΕΠΕΙΔΗ, δυνάμει της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2014 COM(2014) 386 final 2014/0197 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2013)0278 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 ενόψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα