ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Ο ΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 400 Κ.V. KYT ΠΑΤΡΑΣ ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» ιάρκεια του έργου : 5 µήνες Προεκτιµούµενη Αµοιβή : ,00 (πλέον Φ.Π.Α. 23%) Σεπτέµβριος 2010

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 400 KV ΚΥΤ ΠΑΤΡΑΣ ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 4 1. Εισαγωγή 4 2. Γεωγραφική Θέση του Έργου 5 3. Εργασίες Κατασκευής του Έργου 6 4. Σκοπός Σηµασία Αναγκαιότητα του Έργου 6 5. Ιστορική εξέλιξη του Έργου 7 ΜΕΡΟΣ Β: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 8 1. Μη Βιοτικά Χαρακτηριστικά Κλιµατολογικά και Βιοκλιµατικά Χαρακτηριστικά Μορφολογικά και Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά Εδαφολογικά Γεωλογικά Χαρακτηριστικά Σεισµοτεκτονικά Χαρακτηριστικά Φυσικό Περιβάλλον Περιγραφή του Φυσικού Περιβάλλοντος της περιοχής µελέτης Χλωρίδα Πανίδα Ανθρωπογενές Περιβάλλον Χωροταξικός Σχεδιασµός Χρήσεις Γης οµηµένο Περιβάλλον Ιστορικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον Πιέσεις στο Περιβάλλον από άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες 31 ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Εισαγωγή Αντικείµενο Μελέτης Σκοπός Μελέτης Μεθοδολογία Παράµετροι Μελέτης Οριζοντιογραφική Μελέτη 34 2

3 4.2. Υψοµετρική Μελέτη Χαρακτηριστικά ασικών Οδών πρόσβασης Κριτήρια Χάραξης ασικών Οδών ιάρθρωση Μελέτης Χρόνος Παράδοσης Μελέτης Παράδοση Μελέτης ιαθέσιµα Στοιχεία για τον Ανάδοχο Κριτήρια Αξιολόγησης Αναδόχου 39 3

4 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 400 KV ΚΥΤ ΠΑΤΡΑΣ ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1. Εισαγωγή Η Γραµµή Μεταφοράς 400 KV συνδέει το νέο ΚΥΤ Πάτρας µε το νέο ΚΥΤ Μεγαλόπολης και διέρχεται τόσο από το Νοµό Αχαΐας της περιφέρειας υτικής Ελλάδας, όσο και από το Νοµό Αρκαδίας της περιφέρειας Πελοποννήσου. Η γραµµή αποτελείται από εναέριο τµήµα µήκους 115,2 χιλιοµέτρων και υπόγειο τµήµα µήκους 3,3 χιλιοµέτρων και διέρχεται τόσο από το Νοµό Αχαΐας σε µήκος 68,6 χιλιοµέτρων, (3,3 χιλιοµέτρων το υπόγειο δίκτυο και 65,3 χιλιοµέτρων το εναέριο τµήµα) όσο και από το Νοµό Αρκαδίας σε µήκος εναέριας όδευσης 49,9 χιλιοµέτρων. Ο συνολικός αριθµός των πυλώνων που θα εγκατασταθούν είναι 312. Σήµερα η Πελοπόννησος αποτελεί την πλέον κρίσιµη περιοχή για την ευστάθεια τάσεων του Νοτίου Συστήµατος, καθώς σε περιόδους υψηλών φορτίων και µε µειωµένη διαθεσιµότητα των µονάδων παραγωγής στη Μεγαλόπολη εµφανίζονται προβλήµατα τάσεων που επηρεάζουν ολόκληρο το Νότιο Σύστηµα. Η επέκταση του Συστήµατος 400 KV προς Μεγαλόπολη και η δηµιουργία δικτύου 400 KV Πάτρα Μεγαλόπολη Κόρινθος, αυξάνει δραστικά το περιθώριο ευστάθειας τάσεων για το Νότιο Σύστηµα και εξασφαλίζει την ασφαλή τροφοδότηση της Πελοποννήσου σε συνθήκες χαµηλής διαθεσιµότητας παραγωγής στη Μεγαλόπολη. Επιπλέον, συνδέει ισχυρά το κέντρο παραγωγής Μεγαλόπολης µε τις περιοχές υψηλού φορτίου (Αττική και περιοχή Πάτρας). Τέλος, συµβάλλει στην επίτευξη ισοβαρούς ανάπτυξης των Συστηµάτων Παραγωγής και Μεταφοράς στο Νότιο Σύστηµα. Οι εναέριες γραµµές ηλεκτρικής ενέργειας είναι από τη φύση τους "καθαρά" έργα δεδοµένου ότι, δεν εκπέµπουν αέρια ή υγρά ή στερεά απόβλητα που να µολύνουν κατά κάποιο τρόπο τον αέρα ή το έδαφος ή τα νερά και δεν προκαλούν επιπτώσεις στην πανίδα ούτε στη χλωρίδα των περιοχών από όπου διέρχονται. εν έχουν επίσης καµία ανιχνεύσιµη βλαβερή επίδραση στον ανθρώπινο οργανισµό από το µαγνητικό και ηλεκτρικό πεδίο που αναπτύσσουν γύρω τους τα ηλεκτροφόρα καλώδια, λόγω του µεγάλου ύψους που είναι εγκατεστηµένα. 4

5 Μέτρα για την πρόληψη και µείωση των αρνητικών επιπτώσεων έχουν ληφθεί κατά το στάδιο της µελέτης. Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσοχή για την αρµονική ένταξη της Γραµµής στο περιβάλλον και την αποµάκρυνσή της από οικισµούς και εν γένει ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Οι θιγόµενοι ιδιοκτήτες αποζηµιώνονται για τα εδαφοτεµάχια εγκατάστασης των πύργων και τη δουλεία διέλευσης της γραµµής (αναγκαστική απαλλοτρίωση). Επίσης αποζηµιώνονται εις το ακέραιο για τις ζηµιές που τυχόν γίνονται κατά την κατασκευή του έργου. Για την καλύτερη κατανόηση του κειµένου παραθέτονται οι εξής συντοµογραφίες: Γ.Μ. 400 KV: Συντετµηµένη ονοµασία για τις Γραµµές Μεταφοράς ΒΟΛΤ (400 KV). KYΤ: Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης. Υ/Σ: Συντετµηµένη ονοµασία για τον Υποσταθµό. 2. Γεωγραφική Θέση του Έργου Tο εξεταζόµενο έργο διέρχεται από το Νοµό Αχαΐας και το Νοµό Αρκαδίας. Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά στο τµήµα του Νοµού Αχαΐας, το υπόγειο καλώδιο διέρχεται από το ήµο Πατρών, ενώ το εναέριο τµήµα από τους ήµους Ρίου, Ερινέου, Συµπολιτείας, Καλαβρύτων, Αροανίας, Παΐων καθώς και από την Κοινότητα Λεοντίου. Όσον αφορά στο τµήµα του Νοµού Αρκαδίας η γραµµή διέρχεται από τους ήµους Κοντοβαζαίνης, Τροπαίων, Ηραίας, ηµητσάνης, Γόρτυνος και Μεγαλόπολης. Το µεγαλύτερο τµήµα του έργου αναπτύσσεται εκτός Σχεδίου και εκτός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), µε εξαίρεση ένα µικρό τµήµα του υπόγειου δικτύου (450 µέτρων) που διέρχεται εντός του ορίου του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του ήµου Ρίου του Νοµού Αχαΐας. Μικρά τµήµατα της Γ.Μ. διέρχονται εντός των ορίων των οικισµών Άνω Σαλµένικο του ήµου Ερινέου, Πιτίτσα του ήµου Ρίου και Πάος του ήµου Παΐων του Νοµού Αχαΐας. Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις, η όδευση διέρχεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 500 µέτρων από τα κέντρα των οικισµών. Στο Νοµό Αρκαδίας, η όδευση διέρχεται από τα όρια του οικισµού ήµητρας του ήµου Κοντοβαζαίνης, εκτός δοµηµένης περιοχής και πιθανής επέκτασης της σε απόσταση µεγαλύτερη των 300 µέτρων από το κέντρο του οικισµού, λόγω τεχνικής δυσκολίας εξαιτίας του αναγλύφου για την ολοσχερή αποφυγή του. Στις περιπτώσεις αυτές η 5

6 γραµµή δεν διέρχεται πάνω από κατοικίες, ενώ τεχνικές δυσκολίες δεν επέτρεψαν την επιλογή άλλης όδευσης Η Αχαΐα (3.271 τ.χλµ., κάτοικοι) είναι Νοµός της Ελλάδας που βρίσκεται στην Βορειοδυτική Πελοπόννησο και ανήκει στην περιφέρεια υτικής Ελλάδας. Συνορεύει στα Ανατολικά µε το Νοµό Κορινθίας, στα Νότια µε το Νοµό Αρκαδίας και στα Νοτιοδυτικά µε το Νοµό Ηλείας. Πρωτεύουσα του Νοµού είναι η Πάτρα, η τρίτη µεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, η οποία χαρακτηρίζεται και ως η βασική ακτοπλοϊκή πύλη της χώρας προς τη υτική Ευρώπη. Ο Νοµός Αρκαδίας (4.419 τ.χλµ., κάτοικοι) µε πρωτεύουσα την Τρίπολη, συνορεύει Βόρεια µε τους Νοµούς Κορινθίας και Αχαΐας, υτικά µε τους Νοµούς Ηλείας και Μεσσηνίας, Νότια µε τους Νοµούς Λακωνίας και Μεσσηνίας και Ανατολικά βρέχεται από τον Αργολικό Κόλπο. 3. Εργασίες Κατασκευής του Έργου Οι εργασίες κατασκευής του έργου είναι τρεις: Κατασκευή της εναέριας Γ.Μ., η οποία αποτελείται από τις εξής φάσεις: o ιάνοιξη οδών προσπέλασης. o Κατασκευή θεµελιώσεων. o Ανέγερση πύργων. o Ενσυρµάτωση της γραµµής. Κατασκευή του υπόγειου καλωδίου. Κατασκευή του τερµατικού χώρου, όπου το υπόγειο καλώδιο θα γίνει εναέρια Γ.Μ. Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε ότι κατά τη φάση κατασκευής του έργου οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, (µορφολογία εδάφους, χλωρίδα, πανίδα), αλλά και εν γένει στην ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή εγκατάστασης του έργου, είναι µικρές και προσωρινού ως επί το πλείστον χαρακτήρα. 4. Σκοπός Σηµασία Αναγκαιότητα του Έργου Η αναζήτηση των βέλτιστων συνθηκών για την ενσωµάτωση στο περιβάλλον των Γραµµών Μεταφοράς που µελετούµε και κατασκευάζουµε, αποτελεί για µας µόνιµη φροντίδα, κατά τον ίδιο λόγο µε τη φροντίδα για την εξασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας, της ασφάλειας λειτουργίας και της οικονοµικής εκτέλεσης αυτών. 6

7 Το υπό εξέταση έργο αποτελεί ένα έργο κοινής ωφελείας που σκοπεύει στη βελτίωση της αξιοπιστίας του ηλεκτρικού συστήµατος. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει προγραµµατιστεί η κατασκευή του νέου ΚΥΤ Μεγαλόπολης. Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του νέου ΚΥΤ Μεγαλόπολης είναι η διασύνδεση µε το νέο ΚΥΤ Πάτρας και το νέο ΚΥΤ Κορίνθου. Με το εξεταζόµενο έργο επιλύονται ριζικά τα υφιστάµενα σοβαρά προβλήµατα τάσης και επάρκειας ενέργειας στην περιοχή της Πελοποννήσου και εξασφαλίζεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης των διαρκώς αυξανόµενων ηλεκτρικών φορτίων. Αντιµετωπίζονται έτσι ευχερέστερα η παρούσα αλλά και η προβλεπόµενη ζήτηση φορτίου για γεωργική, βιοµηχανική και τουριστική εκµετάλλευση. Εξάλλου, το συγκεκριµένο έργο εξυπηρετεί και στη µελλοντική εγκατάσταση νέων υποσταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στους χώρους του ενεργειακού κέντρου της Μεγαλόπολης ισχύος 800 MW. 5. Ιστορική εξέλιξη του Έργου Η Γ.Μ. 400 KV ΚΥΤ Πάτρας ΚΥΤ Μεγαλόπολης αποτελεί ένα νέο έργο επέκτασης του συστήµατος 400 KV στην περιοχή της Πελοποννήσου. Τo έργο της ανωτέρου Γ.Μ. συµβάλλει στη µεταφορά ενέργειας βελτιώνοντας έτσι τις ροές φορτίων από και προς την Πελοπόννησο, ύστερα και από την κατασκευή των ΚΥΤ και είναι έργο το οποίο περιλαµβάνεται στην Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (Μ.Α.Σ.Μ.) , µε χρόνο ένταξης το

8 ΜΕΡΟΣ Β: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1. Μη Βιοτικά Χαρακτηριστικά 1.1. Κλιµατολογικά και Βιοκλιµατικά Χαρακτηριστικά Μήνας Το κλίµα της Πελοποννήσου, εκτός από τις χαµηλές παραλιακές περιοχές, είναι µάλλον ψυχρό και ηπειρωτικό. Το χειµώνα το ψύχος είναι δριµύ, ανάλογα µε το γεωγραφικό πλάτος, λόγω του ορεινού χαρακτήρα της περιοχής. Η µέση ετήσια βροχόπτωση ξεπερνά τα 800 mm. Τα µετεωρολογικά στοιχεία της µελέτης έχουν ληφθεί από δύο Μετεωρολογικούς Σταθµούς. Για τη µελέτη των κλιµατολογικών δεδοµένων της περιοχής του Νοµού Αχαΐας συλλέχθηκαν στοιχεία από το Μετεωρολογικό Σταθµό Πατρών, ο οποίος βρίσκεται σε γεωγραφικό πλάτος ' 0 Ν, γεωγραφικό µήκος ' 0 Ε και σε υψόµετρο περίπου 1 µέτρου. Ο σταθµός Πατρών θεωρείται ότι παρέχει τα πιο αντιπροσωπευτικά στοιχεία για την περιοχή µελέτης και τα στοιχεία έχουν επεξεργαστεί από το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και έχουν επικαιροποιηθεί µέχρι και το έτος Κλιµατολογικά Βροχοµετρικά στοιχεία Ώρες ηλιοφάνειας (h) Πίνακας 1.1: Κλιµατολογικά στοιχεία Μετεωρολογικού Σταθµού Πατρών (Πηγή: Ε.Μ.Υ.). Μετεωρολογικός Σταθµός Πάτρας Γεωγραφικό µήκος: Γεωγραφικό πλάτος: Βαροµετρική πίεση (mm Hg) Μέση θερµοκρασία αέρα ( O C) Ύψος σταθµού: 1 m Απόλυτη µέγιστη θερµοκρασία ( O C) Απόλυτη ελάχιστη θερµοκρασία ( O C) Μέση Νέφωση Βροχόπτωση (mm) ιεύθυνση ανέµου Ι 104, ,5 4,2 89,1 ΒΑ Φ 117,4 1015,7 10,6 25,3-2,8 4,3 81,7 ΒΑ Μ 190,5 1014,9 12,5 30,3-2,1 4,1 63,3 ΒΑ Α ,3 15,6 31,2 0,2 3,8 47,8 Ν Μ 272,4 1010,6 20,1 35 5,8 3 28,9 Ν Ι 323,1 1013,5 24,1 37,4 8,3 1,8 7,5 Ν Ι 334,1 1012,3 26,4 41,3 11,5 0,9 4,6 Ν Α 313,5 1012,4 26,7 39,6 11,8 1 5,2 Ν Σ 254,2 1015,2 23,5 38,2 8,4 1,9 28,3 Ν Ο 193,8 1016, ,4 3 3,1 72,2 ΒΑ Ν 132,2 1017,1 14,5 30, ΒΑ 117,1 1016,2 11,4 24,6-2 4,4 116,1 ΒΑ ΣΥΝΟΛΟ 2539,1 8

9 Ο µήνας µε τη χαµηλότερη απόλυτη ελάχιστη θερµοκρασία είναι ο Ιανουάριος µε τιµή 4,5 C, ενώ ο µήνας µε την υψηλότερη απόλυτη ελάχιστη θερµοκρασία είναι ο Αύγουστος µε τιµή +11,8 ο C. Ο µήνας µε τη χαµηλότερη µέση θερµοκρασία είναι ο Ιανουάριος µε +10,0 C, ενώ ο µήνας µε την υψηλότερη µέση θερµοκρασία είναι ο Αύγουστος µε C. Ο µήνας µε τη χαµηλότερη απόλυτη µέγιστη θερµοκρασία είναι ο Ιανουάριος µε +24,0 C, ενώ ο µήνας µε την υψηλότερη απόλυτη µέγιστη θερµοκρασία είναι ο Ιούλιος µε +41,3 C. Ανεµολογικά στοιχεία Ετήσια συχνότητα (%) της δύναµης και διεύθυνσης των ανέµων, στην κλίµακα BEAUFORT, που έχει προκύψει από παρατηρήσεις 06h, 12h, 18h GMT κατά τη χρονική περίοδο Πίνακας 1.2: Ανεµολογικά στοιχεία περιόδου (Πηγή: Ε.Μ.Υ.). BEAUFORT Β ΒΑ Α ΝΑ Ν Ν Β ΣΥΝΟΛΟ SUM

10 Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η επικρατούσα διεύθυνση είναι Ν, ενώ η εµφάνιση ανέµων µεγαλύτερη των 11 Beaufort είναι ΒΑ και Α. Μέση σχετική υγρασία ( % ) Ο πίνακας που παρατίθεται αφορά δεδοµένα από µετρήσεις του Κ.Α.Π.Ε., σχετικά µε τη µέση υγρασία της περιοχής. Πίνακας 1.3: Σχετική υγρασία περιόδου (Πηγή: Ε.Μ.Υ.). Μήνας Σχετική Υγρασία (%) Ι 69,1 Φ 67,4 Μ 67,1 Α 66,4 Μ 64,5 Ι 61,9 Ι 59,8 Α 59,3 Σ 63,0 Ο 66,9 Ν 70,9 71,2 Ο µήνας µε την υψηλότερη σχετική υγρασία είναι ο εκέµβριος µε 71,2% και αυτός µε τη χαµηλότερη µέση υγρασία ο Αύγουστος µε 59,3%. Όσον αφορά στο Νοµό Αρκαδίας τα κλιµατολογικά στοιχεία συλλέχθηκαν από τον Μετεωρολογικό Σταθµό της Ε.Μ.Υ. ο οποίος βρίσκεται στο ιαβολίτσι του Νοµού Μεσσηνίας και έχει γεωγραφικό µήκος 21 58' 0" Ε, γεωγραφικό πλάτος 37 18' 0" Ν και υψόµετρο 108 µέτρα. Η βάση κλιµατολογικών δεδοµένων καλύπτει όλες τις τιµές που µετρήθηκαν από το 1974 µέχρι και το Στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθµού δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Η ελάχιστη µέση µηνιαία θερµοκρασία (9,7 0 C) παρατηρείται το µήνα Ιανουάριο και η µέγιστη µέση µηνιαία (27,3 0 C) τον µήνα Ιούλιο. H απολύτως µέγιστη θερµοκρασία που έχει σηµειωθεί στην περιοχή είναι 46 0 C τον Ιούλιο, ενώ η απολύτως ελάχιστη είναι 5 0 C τον Φεβρουάριο. Η µέση ετήσια βροχόπτωση στην ευρύτερη περιοχή είναι περίπου 950 mm. 10

11 Πίνακας 1.4: Κλιµατολογικά Στοιχεία Μετεωρολογικού Σταθµού ιαβολίτσι, περιόδου (Πηγή: Ε.Μ.Υ.). Μήνας Μέση Μέση Μέγιστη Θερµοκρασία Μέση Ελάχιστη Απόλυτη Μέγιστη Απόλυτη Ελάχιστη Σχετική Υγρασία Μέση Νέφωση Βροχόπτωση (mm) Μέγιστη Συνολική 24 h Επικρατούντες Άνεµοι Ι υτικός Φ υτικός Μ υτικός Α υτικός Μ υτικός Ι υτικός Ι υτικός Α υτικός Σ υτικός Ο υτικός Ν υτικός υτικός 11

12 Λόγω του έντονου ανάγλυφου και του αποκλεισµού από τις θαλάσσιες επιρροές, το κλίµα της Αρκαδίας χαρακτηρίζεται ως τύπος ορεινού κλίµατος µέσα στο πλαίσιο του ηπειρωτικού µεσογειακού. Έτσι, αν και τα παράλια της Πελοποννήσου εντάσσονται στις θερµότερες ζώνες της χώρας, στην αρκαδική ενδοχώρα οι θερµοκρασίες είναι πολύ χαµηλότερες. Αυξηµένες είναι και οι βροχοπτώσεις στην ενδοχώρα, µε µια µείωση από τα υτικά προς τα Ανατολικά. Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής στην Τρίπολη φθάνει τα 900 mm, ενώ στην Βαµβακού (στον Πάρνωνα) δεν ξεπερνά τα 550 mm. Γενικότερα στην τοποθεσία του έργου δεν υπάρχουν ακραία κλιµατολογικά φαινόµενα Μορφολογικά και Τοπιολογικά Χαρακτηριστικά Στο Ανατολικό τµήµα του Νοµού Αχαΐας υψώνεται το ορεινό συγκρότηµα του Χελµού (Αροάνια όρη, µέτρα), από τα ωραιότερα της Ελλάδας, µε απότοµες πλαγιές και πολλά δάση. Οι βραχίονες του Χελµού καταλήγουν στον Κορινθιακό Κόλπο, σχηµατίζοντας ανάµεσά τους βαθιές χαράδρες, ενώ στα Νότια η κορυφογραµµή της Ντουρντουβάνας (2.109 µέτρα) και του Σαϊτά (1.814 µέτρα) τον συνδέουν µε τον Ολίγυρτο της Αρκαδίας και την Κυλλήνη της Κορινθίας. Ο Αυχένας, κοντά στο χωριό Καστέλι, συνδέει τον Χελµό µε το Αφροδίσιον όρος (1.447 µέτρα) στα όρια µε το Νοµό Αρκαδίας και µέσω της κορυφογραµµής Καλλιφώνι (1.998 µέτρα) στα όρια µε το Νοµό Ηλείας, µε τον Ερύµανθο ή Ωλονό (2.224 µέτρα), κατάφυτο στο µεγαλύτερο τµήµα του από έλατα και πεύκα. Στα Βόρεια του Ερυµάνθου και Ανατολικά της Πάτρας βρίσκεται το όρος Παναχαϊκό (1.926 µέτρα), κυρίως χέρσο, και ακόµα ανατολικότερα ο Μπαρµπαριάς (1.615 µέτρα) και ο Κλωκός (1.779 µέτρα). Στο υτικό τµήµα του Νοµού απλώνεται η µεγάλη εύφορη πεδιάδα της Αχαΐας, µε τα χαµηλότερα βουνά Σαντοµέρι ή Σκόλλις (965 µέτρα), Κοµποβούνι (760 µέτρα) και Μόµβρη (692 µέτρα). Τα χειµαρρώδη ποτάµια του Νοµού, προκαλούν ζηµιές σε περιόδους βροχών, ιδίως στην παραλιακή ζώνη, και ακόµα όπως ο Κράθις, διαβρώσεις και κατολισθήσεις. Στον Κορινθιακό χύνονται ο Βουραϊκός στην περιοχή ιακοπτού (πηγές στον Ερύµανθο και Χελµό) που έχει ανασκάψει µια βαθιά κοίτη φαράγγι, ο Σελινούς Ανατολικά του Αιγίου (πηγές στον Ερύµανθο), ο Κράθις στην παραλία Ποροβίτσης (πηγές στον Χελµό, από όπου αποστραγγίζει και τα νερά της Στυγός), ο Κριός στην Αιγείρα (πηγές στον Χελµό) και ο Φοίνικας στην παραλία του Λαµπιρίου (πηγές στο Παναχαϊκό). Στον Πατραϊκό χύνεται ο Πείρος στην Παραλία Κάτω Αχαΐας (πηγές στον Ερύµανθο και στο 12

13 Παναχαϊκό), ο Γλαύκος υτικά της Πάτρας (πηγές στο Παναχαϊκό) και ο Βελιτσιάνικος υτικά του Ρίου. Στα όρια του Νοµού µε το Νοµό Ηλείας ρέει το Ριολήτικο ποτάµι, ο αρχαίος Λάρισσος, που αποτελούσε και κατά την αρχαιότητα το όριο µεταξύ Ηλείας και Αχαΐας. Στο Νότιο τµήµα του Νοµού βρίσκονται οι πηγές και το ανώτερο τµήµα του ποταµού Ερύµανθου και ο Αροάνιος ποταµός, ο οποίος συνεχίζει το ρου του στην Αρκαδία ως Λάδωνας. Στο Βορειοδυτικό άκρο της Αχαΐας, κοντά στο ακρωτήριο Άραξος, σχηµατίζεται η µικρή λιµνοθάλασσα Καλογριά, µε ιχθυοτροφείο και Νοτιότερα η λίµνη Λάµια. Οι ακτές της Αχαΐας εµφανίζουν µικρό διαµελισµό. Μεταξύ των ακρωτηρίων του Άραξου και του Ρίου σχηµατίζεται ο Πατραϊκός Κόλπος µε το λιµάνι της Πάτρας Ανατολικά του στενού Ρίου Αντιρρίου. Στον Κορινθιακό, βρίσκονται το ακρωτήριο ρέπανο, οι όρµοι Σελιανίτικων και Αιγίου, οι άκρες Γύφτισσα και Πούντα και το ακρωτήριο της Ακράτας. Ο Νοµός Αρκαδίας (4.419 τ.χλµ., κάτοικοι) µε πρωτεύουσα την Τρίπολη συνορεύει Βόρεια µε τους Νοµούς Κορινθίας και Αχαΐας, υτικά µε τους Νοµούς Ηλείας και Μεσσηνίας, Νότια µε τους Νοµούς Λακωνίας και Μεσσηνίας και Ανατολικά βρέχεται από τον Αργολικό Κόλπο. Η Μεγαλόπολη βρίσκεται στο κέντρο ενός εύφορου οροπεδίου, του δεύτερου σε έκταση της Αρκαδίας µετά από αυτό της Μαντινείας. Η λεκάνη απορροής της Mεγαλόπολης ή της υτικής Αρκαδίας, όπως επίσης αποκαλείται, έχει µήκος 22 χιλιόµετρα. και πλάτος 10 χιλιόµετρα. Περιβάλλεται κυρίως από τα όρη Μαίναλο, Ταΰγετο και Πάρνωνα, αλλά και από µικρότερα βουνά. Ολόκληρη η περιοχή διασχίζεται από τον Αλφειό και τους παραποτάµους του, οι οποίοι σχηµατίζουν βαθιές κοιλάδες, διοχετεύουν το υδάτινο φορτίο της λεκάνης απορροής στη θάλασσα και την αποστραγγίζουν εντελώς. Από το Νότιο τµήµα της λεκάνης απορροής πηγάζει ο ποταµός Ευρώτας. Από γεωργικής άποψης, η λεκάνη απορροής της Μεγαλόπολης είναι η φτωχότερη από τις πεδινές περιοχές της Πελοποννήσου. Στα Νότια του οροπεδίου της Τρίπολης σχηµατίζεται το οροπέδιο της Ασέας, που κατεβαίνει προς τη λεκάνη της Μεγαλόπολης, τεκτονικό βύθισµα, λίµνη κατά το τριτογενές και τέλµα κατά το τεταρτογενές. Οι φυτικές ύλες που συγκεντρώθηκαν εκεί έχουν σχηµατίσει επιφανειακά κοιτάσµατα λιγνίτη, τα µεγαλύτερα της Ελλάδας µαζί µε αυτά της Πτολεµαΐδας. Τα όρη Λύκαιο (1.421 µέτρα) και Τετράζιο (1.389 µέτρα) κλείνουν τη λεκάνη της Μεγαλόπολης στα υτικά και τη χωρίζουν από τη σχετικά εύφορη πεδιάδα 13

14 της Μεσσηνίας Εδαφολογικά Γεωλογικά Χαρακτηριστικά Σύµφωνα µε το Γεωτεχνικό Χάρτη της Ελλάδος, κλίµακας 1: , του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), το έδαφος της ευρύτερης περιοχής του έργου αποτελείται κυρίως από: f-l: Τεταρτογενή χαλαρά, µε επικράτηση των λεπτοµερών: ιλύες, άργιλοι και πηλοί µε κυµαινόµενο κατά θέσεις, συνήθως µικρό, ποσοστό άµµων, ψηφίδων και χαλίκων. Πρόκειται για αποθέσεις παράκτιων περιοχών ή εσωτερικών λεκανών µε κυµαινόµενη επιφανειακή ανάπτυξη. Παρουσιάζουν ασθενή συνεκτικότητα, χαµηλή έως µέτρια υδροπερατότητα και πάχος µε ευρύτατη κύµανση, από 1 µέτρο µέχρι και άνω των 100 µέτρων. Η συµπεριφορά και τα χαρακτηριστικά (φυσικά και µηχανικά) κυµαίνονται σε ευρέα όρια, ανάλογα µε την κοκκοµετρική και ορυκτολογική σύσταση, συνήθεις όµως είναι oι καθιζήσεις και διογκώσεις µικρής κλίµακας. f,c-l: Τεταρτογενή χαλαρά, µικτών φάσεων: αργιλοϊλύες, άµµοι, ψηφίδες, χάλικες και κροκάλες ποικίλης διαβάθµισης και σε κυµαινόµενα ποσοστά. Αποτελούν αποθέσεις χαµηλών περιοχών, κοιλάδων, χειµάρρων και προέρχονται από τη διάβρωση και απόπλυση παλαιότερων σχηµατισµών ποικίλης σύστασης. Έχουν συχνά σηµαντικό πάχος, που φθάνει τις µερικές εκατοντάδες µέτρων και παρουσιάζουν συχνές και ταχείες µεταβολές της λιθολογικής σύστασης και κοκκοµετρίας κατά την οριζόντια και κατακόρυφη εξάπλωση του σχηµατισµού. Χαρακτηρίζονται από µέτρια έως υψηλή υδροπερατότητα και δηµιουργούν συνήθως υδροφόρους ορίζοντες µεγάλης δυναµικότητας και µε έντονες διακυµάνσεις. Λόγω της εκτεταµένης επιφανειακής τους εξάπλωσης επί αυτών έχουν αναπτυχθεί κατά το µεγαλύτερο µέρος οι οικισµοί της χώρας και συχνά εµφανίζουν γεωτεχνικά προβλήµατα καθιζήσεων και εδαφικών µετακινήσεων. Είναι επιδεκτικά ευχερούς διάβρωσης και απόπλυσης. Τα φυσικά και µηχανικά χαρακτηριστικά τους ποικίλουν ανάλογα µε την επί µέρους λιθολογική σύσταση και κοκκοµετρία, ενώ η συµπεριφορά τους ελέγχεται εκτός των ανωτέρω και από το πάχος των αποθέσεων και την κλίση του εδάφους (ιδιαίτερα στις δυναµικές φορτίσεις). Παρουσιάζουν ταχείες πλευρικές µεταβολές στη λιθολογική σύσταση, που συνεπάγονται, σε µεγάλη κλίµακα, ισχυρή ανισοτροπία στη µηχανική συµπεριφορά του σχηµατισµού. 14

15 f,c-cm: Τεταρτογενή συνεκτικά, µικτών φάσεων: συνεκτικές αποθέσεις από αργιλοµάργες, ψαµµίτες, κροκαλοπαγή και λατυποπαγή. Κατά θέσεις εµφανίζουν ισχυρή συγκόλληση και σαφή ψευδοστρώση. Πάχος ευρύτατα κυµαινόµενο κατά θέσεις, από λίγα µέτρα µέχρι µερικές δεκάδες µέτρων. Παρουσιάζουν µικρή έως µέτρια υδροπερατότητα και δηµιουργούν συχνά τοπικούς υδροφόρους ορίζοντες. Χαρακτηρίζονται από συχνές και ταχείες µεταβολές στη λιθολογική σύσταση (λόγω εναλλαγών και πλευρικών εξελίξεων των επί µέρους φάσεων) και ισχυρή κύµανση της συνεκτικότητας είτε λόγω πρωτογενών διαφορών στο βαθµό συγκόλλησης είτε λόγω δευτερογενών επιδράσεων. Η έντονη ετερογένεια εισάγει έτσι ισχυρή ανισορροπία στη µηχανική συµπεριφορά των σχηµατισµών, οι οποίοι παρουσιάζουν συνήθως ικανοποιητικές αντοχές, ιδιαίτερα σε περιοχές µε ήπιες κλίσεις. F: Φλύσχης, αδιαίρετος: εναλλαγές κυρίως ιλυολίθων και ψαµµιτών. Με µικρότερη συχνότητα συµµετέχουν επίσης κροκαλοπαγή και ενδιάµεσοι λιθολογικοί τύποι, ενώ σπανιότερα παρεµβάλλονται ασβεστιτικοί σχιστόλιθοι και ασβεστόλιθοι. Πρόκειται για θαλάσσια ιζήµατα, πάχους κατά θέσεις µεγαλύτερου από µέτρων. Σχηµατισµός συνήθως λεπτοστρωµατώδης, συχνά όµως µε ψαµµιτικούς πάγκους 0,5 1 µέτρο. Τα στρώµατα παρουσιάζουν έντονα ίχνη τεκτονικών παραµορφώσεων (πτυχές, στολιδώσεις, αναστροφές, διαρρήξεις και κερµατισµός). Σε µεγάλη κλίµακα είναι σχηµατισµός στεγανός και επιτρέπει την εκδήλωση µικροπηγών, συνήθως µεταξύ κερµατισµένου πετρώµατος ή µανδύα αποσάθρωσης και υγιούς πετρώµατος. Τα επιφανειακά στρώµατα εµφανίζουν κατά κανόνα µέτρια έως ισχυρή αποσάθρωση και πυκνό δίκτυο ασυνεχειών (επίπεδα στρώσεως και διακλάσεων), που προκαλούν έντονη δευτερογενή χαλάρωση. Καλύπτει εκτεταµένες περιοχές ιδιαίτερα στη υτική Ελλάδα και συνήθως δίνει µανδύα αποσάθρωσης κυµαινόµενου πάχους. Κατολισθητικά φαινόµενα εκδηλώνονται µε ιδιαίτερη συχνότητα, συνήθως όµως επηρεάζουν το µανδύα και την ανώτερη ζώνη κερµατισµού των στρωµάτων. Χαρακτηρίζεται συχνά από έκδηλη αστάθεια, που συνδέεται κυρίως µε τις συχνές ετερογενείς επαφές των στρωµάτων και τις ισχυρές κλίσεις αυτών, σε συνδυασµό µε το έντονο ανάγλυφο των περιοχών εξάπλωσης και τη δράση του νερού. Εµφανίζει έτσι προβλήµατα στη θεµελίωση τεχνικών έργων, κυρίως στην οδοποιία, που παρουσιάζονται συνηθέστερα ως προβλήµατα διατµητικών αντοχών. Η µηχανική συµπεριφορά γενικότερα, παρουσιάζει σαφή ανισορροπία και ταχείες µεταβολές που ελέγχονται από το βαθµό χαλάρωσης των στρωµάτων (αποσάθρωση κερµατισµός), τον προσανατολισµό των ασυνεχειών, την κλίση του πρανούς, καθώς και τη δράση του 15

16 νερού. L: Ασβεστόλιθοι: συµπαγείς, συχνά κρυσταλλικοί, παχυστρωµατώδεις ή άστρωτοι έως λεπτοπλακώδεις ποικίλης απόχρωσης. Κατά θέσεις µαργαϊκοί ή σε µικρότερη έκταση λιµναίοι τραβερτινοειδείς ασβεστόλιθοι. Συνήθως έντονα αποκαρστωµένοι στα επιφανειακά στρώµατα και διερρηγµένοι. Το πάχος τους κυµαίνεται µεταξύ µερικών δεκάδων και πολλών εκατοντάδων µέτρων. Παρουσιάζουν µεγάλη επιφανειακή ανάπτυξη στον Ελληνικό χώρο και δίνουν εκτεταµένους κώνους κορρηµάτων. Χαρακτηρίζονται από µέτρια έως υψηλή δευτερογενή περατότητα και υψηλές τιµές µηχανικών αντοχών του ασβεστολιθικού υλικού, ενώ η συµπεριφορά της βραχοµάζας είναι συνήθως ικανοποιητική για τη θεµελίωση τεχνικών έργων. Απαιτείται όµως ιδιαίτερη προσοχή στην κατασκευή υπογείων έργων, όταν διαπιστώνεται η παρουσία µεγαλοκαρστικών µορφών (καταρρεύσεις οροφής εγκοίλων) και στις περιπτώσεις δευτερογενούς χαλάρωσης λόγω πυκνής διάρρηξης των στρωµάτων, δυσµενούς προσανατολισµού των ασυνεχειών και πλήρωσης αυτών µε άργιλο. Σε ορισµένες περιπτώσεις και σε τοπική κλίµακα το ασβεστολιθικό πέτρωµα θρυµµατίζεται εύκολα σε µέγεθος ψηφίδας. Αστοχίες στα πρανή παρατηρούνται συνήθως ως καταπτώσεις βραχωδών µαζών στις περιπτώσεις ισχυρών κλίσεων και αυξηµένης δευτερογενούς χαλάρωσης της βραχοµάζας ή διατάραξης της φυσικής ισορροπίας και δυναµικών φορτίσεων. Σπανιότερα, στους λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθους µε ενστρώσεις µάλιστα σχιστολιθικού υλικού εκδηλώνονται κατολισθητικά φαινόµενα τοπικής σηµασίας. Η αφθονία και οι ποικίλες χρήσεις του πετρώµατος καθιστούν τους ασβεστόλιθους πολλαπλά χρήσιµο υλικό. L-si: Ασβεστόλιθοι µε κονδύλους και φακούς πυριτόλιθων: πελαγικοί, µεσοπλακώδεις συχνά µικρολατυποπαγείς µε κονδύλους ή φακοειδείς ενστρώσεις πυριτόλιθων και τοπικές παρεµβολές µικρού πάχους αργιλικών σχιστολίθων. Χαρακτηρίζονται από έντονη και πολυσχιδή διάρρηξη και κυµαινόµενη υδροπερατότητα. Το πάχος τους είναι συνήθως µικρό και η επιφανειακή τους ανάπτυξη περιορισµένη. Πτυχωµένοι και κατά θέσεις πολυπτυχωµένοι, από την επίδραση ισχυρών εφαπτοµενικών τεκτονικών πιέσεων. Τα φυσικά χαρακτηριστικά κυµαίνονται στο εύρος τιµών που ισχύουν για τους αµιγείς ασβεστόλιθους, ενώ τα µηχανικά χαρακτηριστικά των επί µέρους λιθολογικών φάσεων διαφοροποιούνται ανάλογα µε την ειδικότερη λιθολογική σύσταση (ασβεστόλιθοι κερατόλιθοι σχιστόλιθοι, κλπ.). Συνεπώς η συµπεριφορά της βραχοµάζας παρουσιάζει χαρακτηριστική ανοµοιοµορφία και ανισορροπία και 16

17 ελέγχεται σε σηµαντικό βαθµό από την πυκνότητα των κερατολιθικών και σχιστολιθικών ενστρώσεων, πέραν των άλλων παραγόντων που αναφέρονται στα συνήθη ασβεστολιθικά στρώµατα. Γενικότερα, η αυξηµένη πυκνότητα των ασυνεχειών (στρώσεις, διαρρήξεις) και οι ετερογενείς επαφές, υποβιβάζουν τη διατµητική, κυρίως, αντοχή και µε τη συνδροµή άλλων παραγόντων ενισχύουν την αστάθεια σε πρανή µε ισχυρή κλίση, µε αποτέλεσµα να απαιτείται η διαµόρφωση ηπιότερων κλίσεων στα πρανή σε περιπτώσεις διατάραξης της φυσικής ισορροπίας. Η παρουσία των κερατολιθικών σχιστολιθικών ενστρώσεων περιορίζει σηµαντικά το πεδίο χρήσεων του λιθολογικού σχηµατισµού (τσιµέντα, αδρανή, κλπ.). Στους σχηµατισµούς αυτούς στη υτική Ελλάδα έχουν σηµειωθεί εκτεταµένες κατολισθητικές κινήσεις (Ζώνη Πίνδου). L-sh: Ασβεστόλιθοι εναλλασσόµενοι µε κερατολίθους, σχιστοκερατολίθους ή σχιστοµαργαϊκές ενστρώσεις: είναι περιορισµένης έκτασης και µικρού πάχους, λεπτοστρωµατώδεις, ισχυρά κερµατισµένοι και µικρής έως µέτριας υδροπερατότητας. Έντονα πτυχωµένοι, µε εµφανή ίχνη οριζοντίων τεκτονικών παραµορφώσεων. Κύριο χαρακτηριστικό του σχηµατισµού είναι ο συνήθως υψηλός βαθµός χαλάρωσης των επιφανειακών στρωµάτων, που ενίοτε φθάνει µέχρι βάθους πολλών δεκάδων µέτρων. Η χαλάρωση οφείλεται κυρίως στην ετερογένεια του λιθολογικού υλικού (πυκνή εναλλαγή λεπτών ετερογενών στρωµάτων), το πυκνό δίκτυο ασυνεχειών (στρώσεων και διαρρήξεων) και τον συνδεόµενο µε τους ανωτέρω παράγοντες υψηλό βαθµό αποσάθρωσης. Η µηχανική συµπεριφορά συνεπώς της βραχοµάζας καθορίζεται κυρίως, από τη φυσική κατάσταση του σχηµατισµού και την ειδικότερη λιθολογική σύσταση (επικράτηση τοπικά των ασβεστόλιθων κερατολίθων ή του σχιοτολιθικού µαργαϊκού υλικού) και λιγότερο από τα µηχανικά χαρακτηριστικά των επί µέρους φάσεων. Στα πρανή ο σχηµατισµός είναι επιδεκτικός ευχερούς διάβρωσης και οι µηχανικές αντοχές του είναι κατώτερες των αντιστοίχων στα ασβεστολιθικά και κερατολιθικά στρώµατα. Ενδεικτικές είναι οι πολύ χαµηλές τιµές Vc στους ανώτερους ορίζοντες του σχηµατισµού. Στα φυσικά πρανή η κλίση ευσταθείας µπορεί να είναι υψηλή, ενώ στα τεχνητά πρανή παρατηρούνται συχνά θραύσεις και αποκολλήσεις, αλλά και σηµαντικές κατολισθητικές κινήσεις εκτεταµένων βραχωδών µαζών (Ζώνη Πίνδου). sh: Αργιλικοί σχιστόλιθοι και κερατόλιθοι: λεπτές εναλλαγές κυρίως κερατολίθων και αργιλικών σχιστόλιθων µε αραιές ενστρώσεις κατά θέσεις ασβεστόλιθων και ψαµµιτών. 17

18 Έντονα κερµατισµένοι και πολυπτυχωµένοι, µε πάχος συνήθως µέχρι λίγες εκατοντάδες µέτρων και χαµηλή έως µέτρια υδροπερατότητα. Παρουσιάζουν χαρακτηριστικές µορφές πλαστικής παραµόρφωσης των στρωµάτων από την άσκηση ισχυρών οριζοντίων τεκτονικών πιέσεων. Τα ανώτερα (επιφανειακά) στρώµατα είναι συνήθως έντονα αποσαθρωµένα (µανδύας σηµαντικού πάχους) και χαλαρωµένα, συχνά µέχρι σηµαντικού βάθους και για την εξόρυξη τους δεν απαιτούν τη χρήση εκρηκτικών. Η χαλάρωση είναι δευτερογενής και συνδέεται κυρίως µε την πυκνότατη διάρρηξη, τη λεπτοστρωµατώδη δοµή, την τεκτονική καταπόνηση και τη δράση του νερού και των αποσαθρωτικών παραγόντων. Χαρακτηριστικές είναι οι χαµηλές τιµές Vp που έχουν µετρηθεί στους ανώτερους ορίζοντες ( m/sec). Πηγές µικρής παροχής εκδηλώνονται µεταξύ µανδύα και µητρικού πετρώµατος. Τα φυσικά πρανή υπόκεινται σε ευχερή διάβρωση, ενώ τα τεχνητά πρανή απαιτούν ηπιότερες κλίσεις ευστάθειας ή αντιστήριξη. Η µηχανική συµπεριφορά της βραχοµάζας στα πρανή χαρακτηρίζεται από σχετικά χαµηλή διατµητική αντοχή, η αντοχή όµως σε θλίψη είναι ικανοποιητική σε περιοχές µε ήπιες κλίσεις. Κατολισθητικά φαινόµενα µικρού συνήθως βάθους εκδηλώνονται κυρίως στον παχύ µανδύα και τη ζώνη κερµατισµού του σχηµατισµού Σεισµοτεκτονικά Χαρακτηριστικά Σύµφωνα µε τον τροποποιηµένο Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (Ν.Ε.Α.Κ τροποποίηση ΦΕΚ 1154/Β/ , απόφαση αριθ. 17 α /115/9/ΦΝ275) και τις ζώνες σεισµικής επικινδυνότητας, η περιοχή µελέτης ανήκει στις δύο πρώτες κατηγορίες, όπου η συνεπαγόµενη εδαφική επιτάχυνση ανοιγµένη στην επιτάχυνση της βαρύτητας για την κατηγορία Ι είναι α = 0,16 g και την κατηγορία ΙΙ α = 0,24 g. 18

Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης από τους Αγ. Θεοδώρους έως τη ΔΕΗ Μεγαλόπολης

Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης από τους Αγ. Θεοδώρους έως τη ΔΕΗ Μεγαλόπολης Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης από τους Αγ. Θεοδώρους έως τη ΔΕΗ Μεγαλόπολης Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτη & Παραρτήματα Α, Β & Γ Doc Ref : 80102-RPT-EV-003 Penspen Limited 3 Water Lane

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2.1 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΜΠΕ... 2 2.2 ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 2 2.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 3 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iv ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Αιγίου 2007-2010 Στρατηγικός Σχεδιασµός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης...

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Αιγίου 2007-2010 Στρατηγικός Σχεδιασµός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης...2 1.1. Συνοπτική περιγραφή της περιοχής του ήµου Αιγίου... 2 1.1.1 Βασικά χαρακτηριστικά, χωροταξική ένταξη και διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΠΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ιούλιος 2011 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 1 Πίνακας περιεχομένων 1 Βασικά Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου...

Διαβάστε περισσότερα

3.13.2.1 Μεθοδολογία... 67 3.13.2.2 Αποτελέσµατα... 69 3.14. Προστατευόµενες περιοχές... 73 3.15. Χλωρίδα και πανίδα... 76 4.

3.13.2.1 Μεθοδολογία... 67 3.13.2.2 Αποτελέσµατα... 69 3.14. Προστατευόµενες περιοχές... 73 3.15. Χλωρίδα και πανίδα... 76 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2.1. Αντικείµενο και σκοπός του έργου... 4 2.2. Οµάδα έρευνας... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 8 3.1. Γενικά... 8 3.2. Μυθολογικά - ιστορικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 2.1 Ανάγνωση της Περιφέρειας 2.2 Γενική περιγραφή και αναγνώριση των γενικών τύπων τοπίων κάθε Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.2 Διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) «ATALANTI HILLS» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Περιβαλλοντική αναβάθµιση περιοχής Ασπροποτάµου Κόζιακα Νοµού Τρικάλων»

«Περιβαλλοντική αναβάθµιση περιοχής Ασπροποτάµου Κόζιακα Νοµού Τρικάλων» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ιπλωµατική Εργασία: «Περιβαλλοντική αναβάθµιση περιοχής Ασπροποτάµου Κόζιακα Νοµού Τρικάλων» Μπαµπαλιάρη Ελένη Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011-2014 Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού Σύνοψη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα...4 1.2 Ορισµός, στόχοι & διάθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010 ΓΕΡΑΚΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΜΑ) ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΜΑ) ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: «ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΙΚΗ» ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ν. ΜΑΝ ΥΛΑΣ & Συνεργάτες ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΈΡΕΥΝΕΣ, κατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΚΗ ΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.γρηγορησ ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος

ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική αποτύπωση του Όρους Ταΰγετος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Οικολογική αποτύπωση του Όρους Ταΰγετος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Οικολογική αποτύπωση του Όρους Ταΰγετος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (τελική αναφορά κείμενο διαβούλευσης) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γεωργιακάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα Ενότητα 1: Μεθοδολογία Αναπτυξιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού... 1 Ενότητα 2: Αποτύπωση & Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ. Α) κυκλική πόλη. Β) η περιβαλλοντική ένταξη των παραδοσιακών οικισµών

ΑΞΟΝΕΣ. Α) κυκλική πόλη. Β) η περιβαλλοντική ένταξη των παραδοσιακών οικισµών ƒ 006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασία αυτή γίνεται στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΟ- ΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ» και έχει τίτλο : Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΔΕΚ 2012-1 - ΕΙΣΑΓΩΓΉ...5 ΦΥΣΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ...12 Φυσικός Πλούτος, Γεωμορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Έργο: Κατασκευή και λειτουργία αιθουσών κινηματογράφου 2000 θέσεων και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 600 θέσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Δήμος Τρίπολης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CITΥ_SEC του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη υπέγραψε την 27η Φεβρουαρίου του 2013

Διαβάστε περισσότερα