ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: 6α. ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΤΓΡΑΙΑ ΝΕΦΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΣΑΚΡΗΜΝΙΜΑΣΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: 6α. ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΤΓΡΑΙΑ ΝΕΦΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΣΑΚΡΗΜΝΙΜΑΣΑ"

Transcript

1 ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΔΝΟΣΗΣΑ: 6α. ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΤΓΡΑΙΑ ΝΕΦΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΣΑΚΡΗΜΝΙΜΑΣΑ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΑΓΓΔΛΙΚΗ ΦΩΣΙΑΓΗ ΣΜΗΜΑ: Σμήμα Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών Πόρων ΑΓΡΙΝΙΟ

2 Άδειες Χρήζης Σο παρόν εκπαιδεσηικό σλικό σπόκειηαι ζε άδειες τρήζης Crativ Commons. Για εκπαιδεσηικό σλικό, όπως εικόνες, ποσ σπόκειηαι ζε άλλοσ ηύποσ άδειας τρήζης, η άδεια τρήζης αναθέρεηαι ρηηώς. 2

3 Χρημαηοδόηηζη Σο παρόν εκπαιδεσηικό σλικό έτει αναπηστθεί ζηα πλαίζια ηοσ εκπαιδεσηικού έργοσ ηοσ διδάζκονηα. Σο έργο «Ανοικηά Ακαδημαϊκά Μαθήμαηα ζηο Πανεπιζηήμιο Παηρών» έτει τρημαηοδοηήζει μόνο ηη αναδιαμόρθωζη ηοσ εκπαιδεσηικού σλικού. Σο έργο σλοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηοσ Δπιτειρηζιακού Προγράμμαηος «Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη» και ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηην Δσρωπαϊκή Ένωζη (Δσρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) και από εθνικούς πόροσς. 3

4 ΑΓΓΔΛΙΚΗ ΦΩΣΙΑΓΗ Δπίκοσρος Καθηγήηρια ηοσ Σμήμαηος Γιατείριζης Περιβάλλονηος & Φσζικών Πόρων

5 Τξ μεοό ζηεμ αημόζθαιοα Τγξαζία ηνπ αέξα: απνηειεί έλα κέηξν ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηεο αηκόζθαηξαο ζε πδξαηκνύο. Δείρλεη ηελ πνζόηεηα ησλ πδξαηκώλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αηκόζθαηξα Ζ αηκόζθαηξα, θπξίσο ζην θαηώηεξν ηκήκα ηεο, πεξηέρεη πάληα κηα κεηαβιεηή πνζόηεηα λεξνύ Σν λεξό απηό ππάξρεη: 1. αέξηα θαηάζηαζε (πδξαηκνί) 2. πγξή (λέθε, πδξνζηαγόλεο, βξνρή, νκίριε, ) 3. ζηεξεή (παγνθξύζηαιινη, ραιάδη, ρηόλη, ) Πεγή:

6 Υγοαζία Τγξαζία ηνπ αέξα: απνηειεί έλα κέηξν ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηεο αηκόζθαηξαο ζε πδξαηκνύο. Γείρλεη ηελ πνζόηεηα ησλ πδξαηκώλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αηκόζθαηξα Οη πδξαηκνί πεξηέρνληαη ζρεδόλ ζην ζύλνιν ηνπο ζηελ ηξνπόζθαηξα θαη θπξίσο ζηα ζηξώκαηα θάησ ησλ 6.5 km Ζ αηκόζθαηξα πεξηέρεη πάληα πδξαηκνύο ε πνζόηεηα ησλ νπνίσλ κεηαβάιιεηαη ηόζν κε ηνλ ρξόλν όζν θαη κε ηνλ ρώξν ε κεξηθέο πεξηνρέο βξίζθνληαη ζε εμαηξεηηθά ρακειό πνζνζηό (ζρεδόλ απόληεο) & ζε άιιεο απνηεινύλ κέρξη θαη ην 4% θαη όγθν ηεο αηκόζθαηξαο Ζ πνζόηεηα ηνπ λεξνύ ζηελ αηκόζθαηξα εμαξηάηαη από 2 θπξίσο παξάγνληεο: 1. Οη πδξαηκνί εηζέξρνληαη ζηελ αηκόζθαηξα θπξίσο κέζσ ηεο εμάηκηζεο από ηηο πδάηηλεο επηθάλεηεο θαη δεπηεξεπόλησο κέζσ εμαηκηζνδηαπλνήο από ην έδαθνο θαη ηα θπηά, 2. Σα αηκνζθαηξηθά πδαηώδε θαηαθξεκλίζκαηα δει. ηνλ πεηό (βξνρή, ρηόλη, ραιάδη, ) κε ηα νπνία ην λεξό απνκαθξύλεηαη από ηελ αηκόζθαηξα θαη επηζηξέθεη ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο

7 Υγοαζία Ο αηκνζθαηξηθόο αέξαο, γηα θάζε ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ, κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη νξηζκέλε πνζόηεηα πδξαηκώλ, ε νπνία αλ μεπεξαζηεί, νη επηπιένλ πδξαηκνί ζπκππθλώλνληαη Ζ νξηαθή απηή πνζόηεηα ησλ πδξαηκώλ ζε δνζκέλε ζεξκνθξαζία είλαη νξηζκέλε & εμαξηάηαη κόλν από ηελ ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ε πεξίπησζε πνπ ν αέξαο πεξηέρεη κηα ηέηνηα νξηαθή πνζόηεηα πδξαηκώλ θαιείηαη θνξεζκέλνο δηαθνξεηηθά θαιείηαη αθόξεζηνο Οη πδξαηκνί παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζην ελεξγεηαθό & πδξνινγηθό ηζνδύγην ηνπ πιαλήηε & ζηε δεκηνπξγία ησλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ ηεο αηκόζθαηξαο

8 Υγοαζία d s dt s L R T u u 2 Εμίζσζε Clausius-Clapyron Όπνπ: = ιαλζάλνπζα ζεξκόηεηα L u R u = εηδηθή ζηαζεξά ησλ πδξαηκώλ Τ = ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζε Κ

9 Υγοαζία Ενάημιζε (vaporation) Εμάηκηζε: ε κεηαηξνπή ή κεηάβαζε ηνπ λεξνύ από ηελ πγξή ζηελ αέξηα θάζε Ζ εμάηκηζε κεηξηέηαη κε ην ηζνδύλακν ύςνο λεξνύ ζε mm Ζ εμάηκηζε ηνπ λεξνύ ζηελ αηκόζθαηξα γίλεηαη θπξίσο από ηηο πδάηηλεο επηθάλεηεο (σθεαλνί, ιίκλεο, πνηακνί) θαη δεπηεξεπόλησο από: έδαθνο, θύιισκα βιάζηεζεο, από ηελ επηθάλεηα ηνπ ρηνληνύ θαη ησλ πάγσλ (εμάρλσζε) Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα από ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ δηαθεύγνπλ ζηελ αηκόζθαηξα όζν κεγαιύηεξε είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ηόζν κεγαιύηεξε ελέξγεηα έρνπλ ηα κόξηα ηνπ λεξνύ, κε ηόζν κεγαιύηεξε ηαρύηεηα θηλνύληαη & ζπλεπώο ηόζν πεξηζζόηεξα κόξηα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηαθύγνπλ από απηό πξνο ηελ ειεύζεξε αηκόζθαηξα Σα κόξηα ηνπ λεξνύ πνπ δηαθεύγνπλ ζηελ αηκόζθαηξα κε απηόλ ηνλ ηξόπν έρνπλ απνζεθεπκέλε ελέξγεηα κε ηε κνξθή θηλεηηθήο ελέξγεηαο ε νπνία νλνκάδεηαη ιαλζάλνπζα ζεξκόηεηα εμάηκηζεο (LE) Δπεηδή ε ζεξκόηεηα ηνπ λεξνύ κεηαηξέπεηαη ζε ιαλζάλνπζα ζεξκόηεηα ζηνπο πδξαηκνύο, ην λεξό πνπ παξακέλεη ζε πγξή κνξθή ςύρεηαη (vaporativ cooling)

10 Υγοαζία Ενάημιζε (vaporation) Εμάηκηζε: πεξηγξάθεηαη από ηνλ γεληθό λόκν ηεο εμάηκηζεο ηνπ Dalton A S ( s ) E P E = πνζόηεηα εμάηκηζεο ή ηαρύηεηα εμάηκηζεο (mm ή cm / sc ή min ή ) Α = ζπληειεζηήο πνπ εμαξηάηαη από ηελ θύζε ηνπ πγξνύ, ηελ ηαρύηεηα απαγσγήο πδξαηκώλ (π.ρ. ηαρύηεηα αλέκνπ) s = παξάγνληαο εμάηκηζεο ή έιιεηκκα θόξνπ (θνξνπιήξσκα) = ε ηάζε ησλ πδξαηκώλ ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα s = κέγηζηε ηάζε ησλ πδξαηκώλ ζηε ζεξκνθξαζία ηεο πγξήο επηθάλεηαο Ρ = ε αηκνζθαηξηθή πίεζε S = ε επηθάλεηα ηνπ πγξνύ (ζπλήζσο ηε ζεσξνύκε κνλαδηαία)

11 Υγοαζία Ενάημιζε (vaporation) Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμάηκηζε Θεξκνθξαζία (ηνπ λεξνύ & αέξα) o Ζ έληαζε ηεο εμάηκηζεο απμάλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηόζν ηνπ λεξνύ όζν θαη ηνπ αέξα Τπάξρνπζα πνζόηεηα πδξαηκώλ ζηελ αηκόζθαηξα (πγξαζία) o Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε πνζόηεηα ησλ πδξαηκώλ ζηελ αηκόζθαηξα ηόζν πεξηζζόηεξν κεηώλεηαη ε έληαζε ηεο εμάηκηζεο Κίλεζε ηνπ αέξα (άλεκνο & αλαηαξαθηηθέο θηλήζεηο) o Ζ θίλεζε ηνπ αέξα όκσο πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ απμάλεη ηελ απαγσγή θαη ηε δηάρπζε ησλ δεκηνπξγνύκελσλ πδξαηκώλ θαηά ηελ εμάηκηζε κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε εμάηκηζε γηα ηελ αλαπιήξσζε απηώλ Ηκεξήζηα & Εηήζηα κεηαβνιή ηεο Εμάηκηζεο: αθνινπζεί ηελ αληίζηνηρε εκεξήζηα & εηήζηα κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο

12 Υγοαζία Ενάημιζε (vaporation) Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο εμάηκηζεο Οη πεξηνρέο 30 ν βόξεηα θαη λόηηα ηνπ ηζεκεξηλνύ εκθαλίδνπλ ζαθώο κεγαιύηεξε εμάηκηζε από ηα κεγαιύηεξα γεσγξαθηθά πιάηε Οη κεγαιύηεξνη ξπζκνί εμάηκηζεο παξαηεξνύληαη ζηηο ππνηξνπηθέο σθεάληεο πεξηνρέο θαηά ην ρεηκώλα όηαλ ςπρξέο & μεξέο επεηξσηηθέο αέξηεο κάδεο πλένπλ πάλσ από ηα ζεξκά σθεάληα ξεύκαηα όπσο ηνπ θόιπνπ θαη ην Kuroshio. Πάλσ από πεξηνρέο κε ηζρπξνύο αλέκνπο ζηελ επηθάλεηα θαη πάλσ από πεξηνρέο ησλ ηπθώλσλ & θπθιώλσλ ιόγσ ησλ κεγάισλ ηαρπηήησλ αλέκνπ πνπ αλαπηύζζνληαη

13 Υγοαζία Ενάημιζε (vaporation) Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο εμάηκηζεο Οη κηθξνί ξπζκνί εμάηκηζεο θαηά κήθνο ηνπ Ηζεκεξηλνύ νθείινληαη ζηελ παξνπζία ςπρξώλ σθεάλησλ ξεπκάησλ θαη θαηλνκέλσλ αλάδπζεο (upwlling), ζηνπο αζζελείο αλέκνπο πνπ επηθξαηνύλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο θαη ζηελ παξνπζία λεθώλ κεγάιεο θαηαθόξπθεο αλάπηπμεο (dp convctiv) πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εηζεξρόκελε ειηαθή αθηηλνβνιία λα θηάζεη ζηελ επηθάλεηα Γεληθά, ε εμάηκηζε κεηώλεηαη από ηα κθξά γεσγξαθηθά πιάηε πξνο ηα κεγάια

14 Υγοαζία Εναημιζξδιαπμξή (vapotranspiration) Εμαηκηζoδηαπλνή: ε αηκόζθαηξα, εθηόο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εμάηκηζεο, εκπινπηίδεηαη κε πδξαηκνύο θαη από ηα θπηά, κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπλνήο (transpiration) Φσηνζύλζεζε: 6CO H 2 O φώς χλωροφύλλη C 6 H 12 O 6 + 6H 2 O + 6O 2 Πεγή: Ζ δηαπλνή ειέγρεηαη, σο πξνο ην ξπζκό ηεο, από ηα θύηηαξα ησλ θπηώλ κέζσ ηεο ξύζκηζεο ησλ αλνηγκάησλ ησλ ζηνκάησλ ησλ θύιισλ Ο ζπλδπαζκόο ησλ δηεξγαζηώλ ηεο εμάηκηζεο & ηεο δηαπλνήο θαιείηαη Πξαγκαηηθή εμαηκηζνδηαπλνή (ΑΕ) & εθθξάδεη ηε δηεξγαζία ηεο κεηαθνξάο ησλ πδξαηκώλ ζηελ αηκόζθαηξα από κηα επηθάλεηα πνπ θαιύπηεηαη από βιάζηεζε Ζ εμαηκηζνδηαπλνή από εδαθηθέο επηθάλεηεο εμαξηάηαη άκεζα από ηε δηαζεζηκόηεηα ηνπ εδάθνπο ζε λεξό, ελώ δελ ζπκβαίλεη ην ίδην γηα ηελ εμάηκηζε από πδάηηλεο επηθάλεηεο όπνπ απηή ζεσξείηαη δεδνκέλε

15 Υγοαζία Εναημιζξδιαπμξή (vapotranspiration) Δπλεηηθή εμαηκηζνδηαπλνή (ΡΕ) Ζ απώιεηα λεξνύ από εδαθηθέο επηθάλεηεο πιήξσο & νκνηόκνξθα θαιπκκέλεο από αλαπηπζζόκελε βιάζηεζε, θάησ από ζπλζήθεο απεξηόξηζηεο δηαζεζηκόηεηαο λεξνύ ζην έδαθνο (ζε αληηζηνηρία κε ηελ εμάηκηζε από πδάηηλεο επηθάλεηεο) Ζ δπλεηηθή εμαηκηζνδηαπλνή παξηζηάλεη ζηελ νπζία ηηο απαηηήζεηο ελόο ηόπνπ γηα εμαηκηζνδηαπλνή κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ & αλ πιεξνύληαλ νη όξνη ηνπ νξηζκνύ ηεο Απνηειεί έλαλ δείθηε ηεο δηαζέζηκεο ελέξγεηαο γηα ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνύ & ηνπ δηαζέζηκνπ αλέκνπ λα κεηαθεξζνύλ νη πδξαηκνί από ην έδαθνο ζηελ θαηώηεξε αηκόζθαηξα Ζ δπλεηηθή εμαηκηζνδηαπλνή ηζνύηαη κε ηελ πξαγκαηηθή όηαλ ππάξρεη αθζνλία λεξνύ Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο ηηκήο ηεο PE απαηηνύληαη δεδνκέλα ζεξκνθξαζίαο, βιάζηεζεο, ραξαθηεξηζηηθώλ εδάθνπο & ε ηηκή ηεο πξαγκαηηθήο εμαηκηζνδηαπλνήο Γηα πεξηνρέο πνπ ε ηηκή ηεο βξνρόπησζεο > ηεο ηηκήο ηεο PE => πιεόλαζκα λεξνύ ζπζζσξεύεηαη ζην έδαθνο Όηαλ PE > βξνρόπησζεο => ηόηε δελ ππάξρεη λεξό δηαζέζηκν γηα απνζήθεπζε ζην έδαθνο & ζηα θπηά, κε απνηέιεζκα λα μεξαίλνληαη

16 Υγοαζία Εναημιζξδιαπμξή (vapotranspiration) Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμαηκηζνδηαπλνή Θεξκνθξαζία Ηιηαθή αθηηλνβνιία Αηκνζθαηξηθή Τγξαζία Άλεκνο Δπλεηηθή Εμαηκηζνδηαπλνή (ΡΕ) Πξαγκαηηθή Εμαηκηζνδηαπλνή (ΑΕ) Αλεπάξθεηα ύδαηνο ηεο βιάζηεζεο (ΑΕ) Ππθλόηεηα & είδνο βιάζηεζεο (ΑΕ)

17 Υγοαζία Εναημιζξδιαπμξή (vapotranspiration) Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο κέζεο εηήζηαο εμαηκηζνδηαπλνήο πάλσ από ηελ μεξά Μέζε ηηκή ηεο πξαγκαηηθήο εμαηκηζνδηαπλνήο γηα ηελ πεξίνδν βάζεη δεδνκέλσλ MODIS Μεηώλεηαη από ηηο ηξνπηθέο πεξηνρέο πξνο ηνπο πόινπο δεδνκέλεο ηεο εμάξηεζεο ηεο από ηε δηαζέζηκε πνζόηεηα ύδαηνο, παξνπζηάδεη ειάρηζηεο ηηκέο πάλσ από ηη εξήκνπο Οη κέγηζηεο ηηκέο ζεκεηώλνληαη ζηηο ηξνπηθέο πεξηνρέο ιόγσ ηνπ κεγάινπ ύςνπο βξνρόπησζεο, ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο θαη ησλ ππθλώλ ηξνπηθώλ δαζώλ

18 Υγοαζία Εναημιζξδιαπμξή (vapotranspiration) Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο κέζεο εηήζηαο εμαηκηζνδηαπλνήο πάλσ από ηελ μεξά Δπνρηθή θαηαλνκή ηεο πξαγκαηηθή εμαηκηζνδηαπλνήο πάλσ από ηε μεξά γηα ηελ πεξίνδν βάζεη δεδνκέλσλ MODIS

19 Υγοαζία Εναημιζξδιαπμξή (vapotranspiration) Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο Καηαλνκή κε ην γεσγξαθηθό πιάηνο ηεο κέζεο πξαγκαηηθήο θαη δπλεηηθήο εμαηκηζνδηαπλνήο Πεγή: adaptd from Α.Α. Φιόθαο, Μαζήκαηα Μεηεσξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο, 1997 Οη κέγηζηεο ηηκέο ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο ζεκεηώλνληαη ζηηο ππνηξνπηθέο πεξηνρέο (20 ν 30 ν ) Βόξεηα θαη Νόηηα ηνπ Ηζεκεξηλνύ Οη ηηκέο ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο είλαη κεγαιύηεξεο πάλσ από ηηο σθεάληεο πεξηνρέο ζε ζρέζε κε ηελ μεξά

20 Υγοαζία Εναημιζξδιαπμξή (vapotranspiration) Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο κέζεο ηηκήο ηεο Δπλεηηθήο εμαηκηζνδηαπλνήο (ΡΕ) αθήο βαζκίδα κείσζεο ησλ ηηκώλ ηεο ΡΔ κε ηελ αύμεζε ηνπ γεσγξαθηθνύ πιάηνπο Γηάθνξεο αλσκαιίεο νθείινληαη ζηελ παξνπζία ησλ νξεηλώλ όγθσλ (π.ρ. Ηκαιάηα)

21 Υγοαζία Εναημιζξδιαπμξή (vapotranspiration) Γεσγξαθηθή δηαλνκή ηεο κέζεο Πξαγκαηηθήο & Δπλεηηθήο εμαηκηζνδηαπλνήο ζηνλ Επξσπατθό ρώξν Ζ Γπλεηηθή εμαηκηζνδηαπλνή ππνζέηεη ζπλζήθεο απεξηόξηζηεο δηαζεζηκόηεηαο λεξνύ ζην έδαθνο εκθαλίδεη βαζκίδα βαίλνληαο κεηνύκελε από ηα κηθξά πξνο ηα κεγάια γεσγξαθηθά πιάηε

22 Υγοαζία Εναημιζξδιαπμξή (vapotranspiration) Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο Δπλεηηθήο εμαηκηζνδηαπλνήο (ΡΕ) ζηνλ Ειιαδηθό ρώξν

23 Υγοαζία Η πγξαζία ηεο αηκόζθαηξαο κεηξάηαη κέζσ δηαθόξσλ κεηαβιεηώλ νη ζπνπδαηόηεξεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη: Απόιπηε πγξαζία Θεξκνθξαζία δξόζνπ Σάζε πδξαηκώλ ρεηηθή πγξαζία Δηδηθή πγξαζία Αλαινγία κίγκαηνο Τγξόο αέξαο: θαιείηαη ν αέξαο πνπ πεξηέρεη πδξαηκνύο Ξεξόο αέξαο: θαιείηαη ν αέξαο πνπ ζεσξεηηθά δελ πεξηέρεη πδξαηκνύο ηζρύεη: m m m m π m α m = ε κάδα ησλ πδξαηκώλ = ε κάδα ηνπ μεξνύ αέξα = ε ζπλνιηθή κάδα ηνπ πγξνύ αέξα

24 Υγοαζία Κξοεζμέμε αέοια μάδα Ρπζκόο εμάηκηζεο = Ρπζκό ζπκπύθλσζεο Μία δεδνκέλε κάδα αέξα γηα κηα νξηζκέλε ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο κπνξεί λα πεξηέρεη κέρξη έλα νξηζκέλν πνζό κάδαο πδξαηκώλ πξηλ λα αξρίδεη κε ηελ πξνζζήθε επηπιένλ πδξαηκώλ, λα ζπκππθλώλεηαη ζε ζηαγόλεο. Σν όξην απηό εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα (απμάλεηαη όηαλ απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ή κεηώλεηαη ε πίεζε ηνπ αέξα) νλνκάδεηαη ζεκείν θόξνπ ή δξόζνπ θαη ην θαηλόκελν θνξεζκόο. Γηα παξάδεηγκα, απηό ην θαηλόκελν ζπκβαίλεη όηαλ ζπκππθλώλνληαη πδξαηκνί ζηνλ θαζξέπηε ηνπ κπάληνπ όηαλ ηξέμεη δεζηό λεξό από ην ληνπο Μία αέξηα κάδα κπνξεί λα θηάζεη ζην ζεκείν δξόζνπ κε δύν ηξόπνπο: Γηαηεξώληαο ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία λε ηξνθνδνηείηαη ζπλερώο κε πδξαηκνύο Γηαηεξώληαο ζηαζεξή ηελ πνζόηεηα ησλ πδξαηκώλ θαη ηελ πίεζε θαη κεηώλνληαο ηε ζεξκνθξαζία. Σν πνζό ησλ πδξαηκώλ πνπ κηα αέξηα κάδα κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη κεηώλεηαη κε ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο

25 Υγοαζία Τάζε ρδοαημώμ (vapor prssur) Σάζε πδξαηκώλ (): είλαη ε πίεζε πνπ αζθνύλ νη πδξαηκνί όληαο αέξην Δίλαη ε ζπλεηζθνξά ησλ πδξαηκώλ ζηελ νιηθή αηκνζθαηξηθή πίεζε Κπκαίλεηαη κεηαμύ 5 θαη 30 hpa ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο Δμαξηάηαη από ηελ πνζόηεηα ησλ πδξαηκώλ (m π ) θαη ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε (Ρ) Μέγηζηε ηάζε πδξαηκώλ ( s ): είλαη ε ηάζε ησλ πδξαηκώλ ζην ζεκείν δξόζνπ δει. ζηελ θαηάζηαζε θνξεζκνύ όπνπ ε ηάζε ησλ πδξαηκώλ είλαη κέγηζηε Δμαξηάηαη κόλν από ηε ζεξκνθξαζία θαη απμάλεηαη κε απηή δει. όζν πην ζεξκόο είλαη ν αέξαο ηόζν κεγαιύηεξε πνζόηεηα πδξαηκώλ κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη Μνλάδεο: mbars (hpa), mmhg Τπνινγίδεηαη από ηελ εμίζσζε Clausius - Clapyron s so L xp R 1 To 1 T Όπνπ: Lπ = ε ιαλζάλνπζα ζεξκόηεηα εμαέξσζεο ηνπ λεξνύ = 600 cal/g Rπ = ε εηδηθή ζηαζεξά ησλ πδξαηκώλ = R/MBπ ή ελαιιαθηηθά από

26 Υγοαζία Τάζε ρδοαημώμ (vapor prssur) ηελ εκπεηξηθή ζρέζε Magnus Ttns: s so Σάζε πδξαηκώλ () ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε: C p s ( Tw ) ( T Tw ) 0.622L u Σ = ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα (ζεξκνθξαζία μεξνύ ζεξκνκέηξνπ) ζε ν C Σ w = ε ζεξκνθξαζία ηνπ πγξνύ ζεξκνκέηξνπ ζε ν C s (Σ w ) 10 T T P = ε κέγηζηε ηάζε ησλ πδξαηκώλ ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πγξνύ ζεξκνκέηξνπ C pa = ε εηδηθή ζεξκόηεηα ηνπ μεξνύ αέξα ζε ζηαζεξή πίεζε Ρ = ε αηκνζθαηξηθή πίεζε Όπνπ: so = 6.11 hpa Σ = ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζε ν C α = 7.5 θαη β = o C πάλσ από λεξό α = 9.7 θαη β = o C πάλσ από πάγν Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο s απαηηείηαη κόλν κία παξάκεηξνο, ε ζεξκνθξαζία Σ Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο απαηηείηαη, ε γλώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο Σ & ηεο πίεζεο Ρ Ζ ζεξκνθξαζία πγξνύ ζεξκνκέηξνπ Σ w πξνζδηνξίδεηαη από ηα ςπρξόκεηξα

27 Υγοαζία Θεομξκοαζία Δοόζξρ (Dw point) Θεξκνθξαζία Δξόζνπ (T d ): είλαη ε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα ςπρζεί ν αέξαο ππό ζηαζεξή αηκνζθαηξηθή πίεζε, ώζηε λα θαηαζηεί θνξεζκέλνο ρσξίο ηελ πξνζζήθε άιισλ πδξαηκώλ Μεγάιε ηηκή ηεο Σ d κεγάιε πγξαζία θαη αληίζηξνθα Δπεηδή ε πίεζε ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο δελ κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά, ε ζεξκνθξαζία δξόζνπ απνηειεί έλαλ θαιό δείθηε ηεο πγξαζίαο ζηελ αηκόζθαηξα Πνιύ θαιή έλδεημε πγξαζίαο (ζρεηηθήο) ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο = Σ Σ d T ζεξκνθξαζία αέξα Σ d ζεξκνθξαζία δξόζνπ Γείρλεη ηελ απόζηαζε από ην ζεκείν δξόζνπ Όζν πην κεγάιε είλαη ε δηαθνξά Σ Σ d ηόζν πην καθξηά βξίζθεηαη ε αηκόζθαηξα από ην ζεκείν δξόζνπ (από ηελ θαηάζηαζε θνξεζκνύ) εκαληηθή κεηεσξνινγηθή παξάκεηξνο ζηελ πξόγλσζε: Γξόζνπ, πάρλεο, παγεηνύ θαη νκίριεο

28 Υγοαζία Θεομξκοαζία Δοόζξρ (Dw point) Γεδνκέλνπ όηη ε πνζόηεηα ησλ πδξαηκώλ δε κεηαβάιιεηαη, ε ηάζε ησλ πδξαηκώλ (T) ζηε ζεξκνθξαζία Σ ζα είλαη ίδηα κε ηελ ηάζε ησλ πδξαηκώλ (Td) ζηε ζεξκνθξαζία δξόζνπ Σ d ( T ) ( T d ) Όκσο ζηε ζεξκνθξαζία δξόζνπ ν αέξαο θαζίζηαηαη θνξεζκέλνο, νπόηε ( Td ) s( Td ) ( T ) s( Td ) Από ηε ζρέζε Magnus Ttns έρνπκε: ( T ) s( T d ) so 10 T d T d so 6. 11hPa T d (log 7.5 (log ( T ) ( T ) log6.11) log6.11) Θεξκνθξαζία Δξόζνπ (Σd): ζεκαληηθή κεηεσξνινγηθή παξάκεηξνο ζηελ πξόγλσζε Γξόζνπ, πάρλεο, παγεηνύ θαη νκίριεο

29 Υγοαζία Απόλρηε Υγοαζία Απόιπηε πγξαζία (ξ): είλαη ε κάδα ησλ πδξαηκώλ (m v ) πνπ πεξηέρεηαη ζε όγθν αέξα (V), πάλσ από κηα πεξηνρή ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Γειαδή πξόθεηηαη γηα ηελ ππθλόηεηα ησλ πδξαηκώλ Μνλάδεο: g / m 3 m V Δμαξηάηαη από ηελ Θεξκνθξαζία θαη ηελ Πίεζε ε νπνία επεξεάδεη ηνλ όγθν Αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο επλνεί ηελ εμάηκηζε θαη επνκέλσο απμάλεη θαη ε απόιπηε πγξαζία Λόγσ ηεο εμάξηεζεο από ηε ζεξκνθξαζία, ε απόιπηε πγξαζία κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία εκθαλίδνληαο ηελ ίδηα εηήζηα θύκαλζε κε κέγηζηεο ηηκέο ην θαινθαίξη θαη ειάρηζηεο ηνλ ρεηκώλα ε ζπλεζηζκέλεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ηζρύεη: όηαλ κεηξώληαη ζε g / cm 3 & mmhg αληίζηνηρα Δμαηηίαο ηεο εμάξηεζήο ηεο από ηνλ όγθν θαη ηε ζεξκνθξαζία είλαη κηα κε δηαηεξεηηθή παξάκεηξνο θαη επνκέλσο δελ είλαη ηόζν ρξήζηκε ζηε κεηεσξνινγία

30 Υγοαζία Απόλρηε Υγοαζία Γηα θάζε ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο Σ ππάξρεη κία κέγηζηε ηηκή ηεο απόιπηεο πγξαζίαο ξ s Δπηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πνζόηεηαο ησλ πδξαηκώλ πνπ ζπκππθλώλεηαη όηαλ ν αέξαο ςπρζεί από κηα νξηζκέλε ζεξκνθξαζία ζε κηα άιιε

31 Υγοαζία Αμαλξγία Μίγμαηξπ (mixing ratio) Αλαινγία κίγκαηνο (r): νξίδεηαη σο ν ιόγνο ηεο κάδαο ησλ πδξαηκώλ (m π ) πνπ πεξηέρνληαη ζ έλα δείγκα πγξνύ αέξα πξνο ηε κάδα ηνπ μεξνύ αέξα (m α ) πνπ πεξηέρεηαη ζην δείγκα Μνλάδεο: g πδξαηκώλ / g μεξνύ αέξα g πδξαηκώλ / Kg μεξνύ αέξα r m m ή r Γεληθά ε αλαινγία κίγκαηνο r ζηελ αηκόζθαηξα παίξλεη πνιύ κηθξέο ηηκέο, κηθξόηεξεο από 0.04 g / g (ή < 40 g / Kg) Απνδεηθλύεηαη όηη: r P & γηα ηελ θαηάζηαζε θνξεζκνύ r s P s s Δπεηδή ε ηάζε ησλ πδξαηκώλ είλαη πνιύ κηθξόηεξε ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο (<<P θαη s << P) κπνξεί λα γξαθηεί: r P & s rs P

32 Υγοαζία Ειδική Υγοαζία (spcific Humidity) Εηδηθή Τγξαζία (q): νξίδεηαη σο ν ιόγνο ηεο κάδαο ησλ πδξαηκώλ (m π ) πξνο ηε ζπλνιηθή κάδα ηνπ πγξνύ αέξα (m = m π + m α ) Μνλάδεο: g πδξαηκώλ / g αέξα g πδξαηκώλ / Kg αέξα Γηαηξώληαο κε m π απνδεηθλύεηαη όηη: Δπεηδή: r q r 1 P r q m m m & γηα ηελ θαηάζηαζε θνξεζκνύ => r m m q s r δει. r = f() P s r s Δπεηδή ηζρύεη q <<P θαη s << P απνδεηθλύεηαη: s q r & qs qs rs P P

33 Υγοαζία Σςεηική ργοαζία (Rlativ Humidity) ρεηηθή πγξαζία (%RH): είλαη ν ιόγνο (επί ηνηο εθαηό, %) ηεο κάδαο ησλ πδξαηκώλ (m π ) πνπ πεξηέρεηαη ζε έλα δεδνκέλν όγθν αέξα πξνο ηε κάδα πνπ ζα έπξεπε λα πεξηέρεη ν ίδηνο όγθνο αέξα ώζηε λα είλαη θνξεζκέλνο (m πs ) δει. ηε κέγηζηε κάδα ησλ πδξαηκώλ πνπ κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη ή ν ιόγνο ηεο πξαγκαηηθήο () πξνο ηε κέγηζηε ηάζε ησλ πδξαηκώλ ( s ) ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία Εθθξάδεηαη επί ηνηο εθαηό (%) RH Εθθξάδεη πόζν ε αηκόζθαηξα απέρεη από ην ζεκείν θόξνπ (θνξεζκό) εκαληηθή παξάκεηξνο από βηνινγηθήο πιεπξάο. Ζ επθνξία ή δπζθνξία ησλ νξγαληζκώλ εμαξηάηαη πεξηζζόηεξν από ηε ζρεηηθή παξά από ηελ απόιπηε πγξαζία m m v vs s r r s q q s RH ~ 100% αηκόζθαηξα θνξεζκέλε ζε πδξαηκνύο (βξνρή ή νκίριε)

34 Υγοαζία Σςεηική ργοαζία (Rlativ Humidity) Δπηιύνληαο ηε ζρέζε πνπ εθθξάδεη ηελ αλαινγία κίγκαηνο r ζπλαξηήζεη ηεο ηάζεο ησλ πδξαηκώλ σο πξνο, έρνπκε: r P p r Δπνκέλσο, ε ηάζε ησλ πδξαηκώλ κεηαβάιιεηαη ζπλαξηήζεη ηεο πίεζεο p θαη ηεο πνζόηεηαο ησλ πδξαηκώλ r θαη αλεμάξηεηα ηεο ζεξκνθξαζίαο Σ δει. = f(p,r) Από ηελ άιιε ε κέγηζηε ηάζε ησλ πδξαηκώλ s είλαη ζπλάξηεζε κόλν ηεο ζεξκνθξαζίαο Σ δει. s = f(t) Άξα, γηα ζηαζεξή πίεζε (p = ct), έρνπκε: RH f ( r) => f ( T ) Γηα ζηαζεξή πίεζε (p = ct) ε ζρεηηθή πγξαζία (RH) είλαη αλάινγε ηεο πνζόηεηαο ησλ πδξαηκώλ (r ) θαη αληηζηξόθσο αλάινγε ηεο ζεξκνθξαζίαο (Σ) Ζ ζρεηηθή πγξαζία (RH) κηαο κάδαο αέξα, όηαλ ε πίεζε είλαη ζηαζεξή (p = ct), απμάλεη όηαλ: 1. κε ηελ πξνζζήθε πδξαηκώλ (π.ρ. κέζσ εμάηκηζεο) όηαλ ε ζεξκνθξαζία δηαηεξείηαη ζηαζεξή 2. κεηώλνληαο ηε ζεξκνθξαζία Σ όηαλ ε πνζόηεηα ησλ πδξαηκώλ ηνπ δείγκαηνο δηαηεξείηαη ζηαζεξή s r

35 Υγοαζία Άλλεπ παοάμεηοξι Έιιεηκκα θόξξνπ ή θνξξνπιήξσκα (SD): νξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ηάζεο ησλ πδξαηκώλ () ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα θαη ηεο κέγηζηεο ηάζεο ησλ πδξαηκώλ ( s ) ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία SD s Τεηίζηκν ύδσξ (P w, prcipitabl watr): νξίδεηαη σο ην ζύλνιν ησλ πδξαηκώλ πνπ πεξηέρνληαη ζε κία θαηαθόξπθε ζηήιε αηκνζθαηξηθνύ αέξα κνλαδηαίαο δηαηνκήο ε νπνία εθηείλεηαη κεηαμύ δύν επηπέδσλ Γηα ην ζύλνιν (νιηθό ύςνο) ηεο αηκόζθαηξαο ππνινγίδεηαη ην ζπλνιηθό πεηίζηκν ύδσξ Σν πεηίζηκν ύδσξ εθθξάδεηαη ζπλήζσο από ην ύςνο ηνπ λαξνύ πνπ ζα ζπιιεγόηαλ δε δνρείν ίδηαο δηαηνκήο κε ηε ζεσξνύκελε ζηήιε αλ όινη νη ππεξάλσ πδξαηκνί ζπκππθλώλνληαλ θαη έπεθηαλ ζαλ βξνρή Απνδεηθλύεηαη όηη: P 0.01 q dp 2 όπνπ Ρ ζε hpa θαη q ζε g/kg P w P 1 ζε mm

36 Υγοαζία Σρμπεοαζμαηικά πκπεξαζκαηηθά: όιεο νη παξάκεηξνη ηεο πγξαζίαο εθθξάδνληαη ζαλ ζπλάξηεζε ηεο ηάζεο ησλ πδξαηκώλ θαη ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο Ρ Θπκίδνπκε όηη: C p s ( Tw ) ( T Tw ) 0.622L u P => Επνκέλσο: γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ παξακέηξσλ ηεο πγξαζίαο αξθεί λα κεηξήζνπκε ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε Ρ, ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα Σ, θαη ηε ζεξκνθξαζία πγξνύ ζεξκνκέηξνπ Σ w πνπ κεηξάηαη κε ηα ςπρξόκεηξα

37 Υγοαζία Σςεηική ργοαζία: εμεοήζια μεηαβξλή ρεηηθή πγξαζία (%RH) εκεξήζηα κεηαβνιή: δεδνκέλνπ όηη ε πνζόηεηα ησλ πδξαηκώλ ζηελ αηκόζθαηξα κεηαβάιιεηαη πνιύ ιίγν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24-ώξνπ, ε εκεξήζηα πνξεία ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο εμαξηάηαη από ηελ αληίζηνηρε πνξεία ηεο ζεξκνθξαζίαο Η εκεξήζηα πνξεία ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο είλαη αληίζηξνθε ηεο πνξείαο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα Αληίζηνηρα, ε εηήζηα πνξεία ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο είλαη αληίζηξνθε ηεο εηήζηαο πνξείαο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα

38 Γετγοαθική διαμξμή ηεπ Υγοαζίαπ Σάζε Τδξαηκώλ & Απόιπηε πγξαζία: αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο & ηεο εμάηκηζεο Μέγηζηεο ηηκέο: Ιζεκεξηλέο, Σξνπηθέο πεξηνρέο & πεξηνρέο Μνπζώλσλ (Ιλδία) Ειάρηζηεο ηηκέο: ςπρξέο πεξηνρέο ησλ κεγάισλ γεσγξαθηθώλ πιαηώλ & πάλσ από εξήκνπο Πεξηζζόηεξνπο πδξαηκνύο πάλσ από ηνπο σθεαλνύο ζε ζρέζε κε ηελ μεξά

39 Γετγοαθική διαμξμή ηεπ Σςεηικήπ Υγοαζίαπ ρεηηθή πγξαζία Μέγηζηεο ηηκέο: Ιζεκεξηλέο, Σξνπηθέο πεξηνρέο γηαηί εθεί επηθξαηεί κελ πςειή ζεξκνθξαζία αιιά ε αηκόζθαηξα πεξηέρεη κεγάιεο πνζόηεηεο πδξαηκώλ ιόγσ απμεκέλεο εμάηκηζεο Μέγηζηεο ηηκέο: Πνιηθέο πεξηνρέο γηαηί κελ εδώ ε πνζόηεηα ησλ πδξαηκώλ ζηελ αηκόζθαηξα είλαη κηθξή αιιά θαη ε ζεξκνθξαζία είλαη ρακειή θαη πξνζεγγίδεη ηε ζεξκνθξαζία δξόζνπ Ειάρηζηεο ηηκέο: ζηα κέζα γεσγξαθηθά πιάηε

40 Γετγοαθική διαμξμή ηεπ Σςεηικήπ Υγοαζίαπ ζηεμ Ελλάδα ΥΕΙΜΩΝΑ: Ννέκβξηνο-Φεβξνπάξηνο ΘΕΡΟ: Ηνύληνο-επηέκβξηνο Οη κέγηζηεο ηηκέο ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο (RH) ζηνλ Διιαδηθό ρώξν ζεκεηώλνληαη θαηά ηε ςπρξή πεξίνδν (Ννέκβξην Φεβξνπάξην) πάλσ από ηνπο νξεηλνύο όγθνπο % πάλσ από ηηο θεληξηθέο θαη λόηηεο πεξηνρέο ησλ Κπθιάδσλ Οη ειάρηζηεο ηηκέο παξαηεξνύληαη θαηά ηε ζεξκή πεξίνδν (Ηνύλην επηέκβξην) πάλσ από ηνπο νξεηλνύο όγθνπο Σν εηήζην εύξνο ηεο RH είλαη κέγηζην ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο θαη ειάρηζην ζηηο ζαιάζζηεο θαη παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Διιάδνο Πεγή: adaptd from Α.Α. Φιόθαο, Μαζήκαηα Μεηεσξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο, 1997

41 Υγοαζία Μεηαβξλή ηεπ ργοαζίαπ με ηξ ύσξπ z o z o, ηάζε πδξαηκώλ ζηελ επηθάλεηα z, ηάζε πδξαηκώλ ζε ύςνο z Πξαθηηθά ε πνζόηεηα ησλ πδξαηκώλ ζε ύςε κεγαιύηεξα ησλ 10 km είλαη ειάρηζηε. Αθόκε θαη αλ ππάξρνπλ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε παγνθξπζηάιινπο ιόγσ ησλ ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ

42 Αμαθξοέπ Φιόθαο Α.,: Μαζήκαηα Μεηεσξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο, Δθδόζεηο ΕΖΣΖ, Θεζζαινλίθε, 1997, ISBN: X

43 εκείσκα Ιζηνξηθνύ Εθδόζεσλ Έξγνπ Σν παξόλ έξγν απνηειεί ηελ 1 ε έθδνζε. εκείσκα Αλαθνξάο Copyright Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Αγγειηθή Φσηηάδε, Αγγειηθή Φσηηάδε. «ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ». Έθδνζε: 1.0. Αγξίλην Γηαζέζηκν από ηε δηθηπαθή δηεύζπλζε: εκείσκα Αδεηνδόηεζεο Σν παξόλ πιηθό δηαηίζεηαη κε ηνπο όξνπο ηεο άδεηαο ρξήζεο Crativ Commons Αλαθνξά Γεκηνπξγνύ, Απαγόξεπζε Δκπνξηθήο Υξήζεο θαη Όρη Παξάγσγα Έξγα. Δμαηξνύληαη ηα απηνηειή έξγα ηξίησλ π.ρ. θσηνγξαθίεο, δηαγξάκκαηα θ.ι.π., ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζε απηό θαη ηα νπνία αλαθέξνληαη καδί κε ηνπο όξνπο ρξήζεο ηνπο ζην «εκείσκα Υξήζεο Έξγσλ Σξίησλ». «Σν πιηθό ηεο παξνπζίαζεο πξνέξρεηαη από ηηο παλεπηζηεκηαθέο παξαδόζεηο ηεο θαζεγήηξηαο Α. Φσηηάδε».

44 Σν Έξγν απηό θάλεη ρξήζε ησλ αθόινπζσλ έξγσλ: Δηαθάλεηα 5: Δηαθάλεηα 14: Δηαθάλεηα 19: Α.Α. Φιόθαο, Μαζήκαηα Μεηεσξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο, 1997 Δηαθάλεηα 40: Α.Α. Φιόθαο, Μαζήκαηα Μεηεσξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο, 1997

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα 1.10079 B 2 Γπν όκνηεο κηθξέο ζθαίξεο, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0, λα εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε, από δπν δηαθνξεηηθά ύςε πάλσ από ην έδαθνο Η πξώηε ζθαίξα θηάλεη ζην έδαθνο ηε ρξνληθή ζηηγκή

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΘΔΡΜΑΙΝΟΝΣΑ ΚΑΙ ΦΤΥΟΝΣΑ ΣΑ ΣΔΡΔΑ (ΓΙΑΣΟΛΗ ΤΣΟΛΗ)

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΘΔΡΜΑΙΝΟΝΣΑ ΚΑΙ ΦΤΥΟΝΣΑ ΣΑ ΣΔΡΔΑ (ΓΙΑΣΟΛΗ ΤΣΟΛΗ) Γηαζηνιή πζηνιή 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΘΔΡΜΑΙΝΟΝΣΑ ΚΑΙ ΦΤΥΟΝΣΑ ΣΑ ΣΔΡΔΑ (ΓΙΑΣΟΛΗ ΤΣΟΛΗ) Σα ζηεξεά ζώκαηα, όηαλ ζεξκαίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ 1 ΘΔΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 υρ Α5 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη λέξη ή ηη θπάζη, πος ζςμπληπώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Θεξκόηεηα Σν άζξνηζκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ησλ κνξίσλ ελόο παξαηεξνύκελνπ ζώκαηνο ή όγθνπ Η ζεξκόηεηα είλαη ελέξγεηα ζε κεηάβαζε Η ζεξκνθξαζία είλαη έλα κέηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΣΖΣΑ 6: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΔΡΑ - ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ

ΔΝΟΣΖΣΑ 6: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΔΡΑ - ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ Αηκνζθαηξηθή πίεζε 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 6: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΔΡΑ - ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ Ζ γε πεξηβάιιεηαη από αηκόζθαηξα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.)

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) x t t Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (ρωξίο αξρηθ θάζε) Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (κε αξρηθ θάζε) Γύλακε ζηελ Α.Α.Σ. a a t α ρέζε επηηάρπλζεο απνκάθξπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΩΚΔΑΝΟΓΡΑΦΗΑ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΘΑΛΑΗΑ ΡΔΤΜΑΣΑ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : Η. ΕΑΥΑΡΗΑ ΣΜΖΜΑ: Σκήκα Γηατείρηζες Περηβάιιοληος θαη Φσζηθώλ Πόρφλ

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΩΚΔΑΝΟΓΡΑΦΗΑ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΘΑΛΑΗΑ ΡΔΤΜΑΣΑ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : Η. ΕΑΥΑΡΗΑ ΣΜΖΜΑ: Σκήκα Γηατείρηζες Περηβάιιοληος θαη Φσζηθώλ Πόρφλ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΩΚΔΑΝΟΓΡΑΦΗΑ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΘΑΛΑΗΑ ΡΔΤΜΑΣΑ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : Η. ΕΑΥΑΡΗΑ ΣΜΖΜΑ: Σκήκα Γηατείρηζες Περηβάιιοληος θαη Φσζηθώλ Πόρφλ ΑΓΡΗΝΗΟ Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό ππόθεηηαη ζε άδεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΦΤΙΚΩΝ 11 Η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ ΦΤΙΚΗ Β ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΔΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΦΤΙΚΩΝ 11 Η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ ΦΤΙΚΗ Β ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΔΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΦΤΙΚΩΝ 11 Η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ ΦΤΙΚΗ Β ΓΤΜΝΑΙΟΤ Κσρηαθή, 10 Μαΐοσ, 2015 Ώρα: 10:30-13:00 Οδεγίες: 1) Σο δοθίκηο αποηειείηαη από έληεθα (11) ζέκαηα. 2) Να απαληήζεηε ζε όια ηα ζέκαηα. 3) Δπηηρέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΔΗΑΓΩΓΖ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΗΔΡΟΘΔΟ ΕΑΥΑΡΗΑ ΣΜΖΜΑ: Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΔΗΑΓΩΓΖ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΗΔΡΟΘΔΟ ΕΑΥΑΡΗΑ ΣΜΖΜΑ: Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΔΗΑΓΩΓΖ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΗΔΡΟΘΔΟ ΕΑΥΑΡΗΑ ΣΜΖΜΑ: Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ΑΓΡΗΝΗΟ Άδεηεο Υξήζεο Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό ππόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622 Σει./Fax: 2102725004 - Email: geoterralab@otenet.gr Έθζεζε δνθηκώλ Εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα: Επηκέηξεζε δνθηκώλ α/α Δνθηκή Πξόηππν Πνζόηεηα 1 Δηαζηαζηνιόγεζε θξάζπεδσλ ΕΝ 1340 1 2 Τγξαζία απνξξόθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα