ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με την έκδοση αυτόν tov φύλλου μας, βρισκό μαστε στην τελική ευθεία του προεκλογικού αγώνα για την ανάδειξη των νέων της Τ ο π ι κ ό ς ( αρχόντων Αυτοδιοίκησης. Η διαδικασία αυτό των εκλογών, είναι η πεμπτουσία του Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ο ύ μας πολιτεύματος. Κ α λ ο ύ μαστε εμείς ν' αναδείξου με τους άξιους που θ α με ριμνήσουν για τα κοινά των Δόμων και των Κοινο τήτων μας, no υ θ α εφαρμόσουν τους Νόμους "του Καποδίστρια" και ασφα λώς θ α προσπαθήσουν να διορθώσουν με τις προτά σεις τους ορισμένα στρα βά που διεπίστωσαν κατά την πρώτη τετραετία που πέρασε. Ακούσαμε λόγια κ α ι λογύδρια, ξελαρυγγιάστηκαν γ ι α ν' αναπτύξουν τα προγράμματα τους, είδα με φ ο λ κ λ ο ρ ι κ ά, ο ι υπο ψ ή φ ι ο ι δεν άφησαν πανη γύρι για πανηγύρι κ α ι μ π ο ρ ώ ν α π ω ότι χορτά σαμε από πολιτιστικές εκ δηλώσεις με "άρτον κ α ι θεάματα" που λέγανε και οι Ρ ω μ α ί ο ι. Κ α ι βέβαια "άρτον" έχουμε και θεά ματα πολλά. Ετσι π.χ. ακούσαμε: ο Α ' συνδυα σμός να λέει: Η εικόνα του Δ ό μ ο υ είναι ω ρ α ί α. Στα δημοτικά μας πράγ ματα κυριαρχεί κίνηση, Βράση για τα πρόβλημα- ΙΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙ! Ζητούμε συγγνώμη και την επιείκεια των α ν α γνωστών χωριανών και φίλων για τις παραλεί ψεις στην προηγούμενη έκδοση κ α ι κυρίως στη στήλη των Κοινωνικών {γεννήσεις, γάμοι, θ ά νατοι, προαγωγές κ.λ.π.). Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι η συντακτική επιτροπή αυτό το δί μηνο βρισκόταν για πολύ μεγάλο χρονικό διά στημα εκτός Ιωαννίνων για ατομικές υποθέσεις, ο δε τυπογράφος άθελα του έκανε κάποιες βια στικές ενέργειες και έτσι έγιναν άθελα μας ορι σμένες παραλείψεις που φυσικόν είναι ν α δυ σαρέστησαν αγαπητούς φίλους και συγγενείς μας. Για μια α κ ό μ η φορά ζητάμε συγγνώμη και παρακαλούμε όλους όσοι θέλουν ν α γράφο νται ορισμένα κοινωνικά γεγονότα, ν α μας παίρνουν τηλέφωνο ή να μας γράφουν τι ακρι βώς πρέπει ν α γράφουμε. Πιστεύουμε ότι με κα λ ή συνεννόηση ό λ α διορθώνονται. Η εφημερί δα δεν είναι μόνο της συντακτικής επιτροπής. Είναι όλων μας. Η ανταπόκριση σας είναι καθοριστική στην προσπάθεια μας ν α μπορούμε ν α σας ενημερώ νουμε καλύτερα. Ευχαριστούμε, εκ των προτέρων για τη συνερ γασία και την κατανόηση. Η Φ.τ,Γ. τα. Ο Β ' συνδυασμός να λέει: " Η εικόνα του Δ ή μου είναι γκρίζα. Σ τ α δη μοτικά μας πράγματα κυ ριαρχεί ακινησία, αδρά νεια γ ι α τ α προβλήματα των πολιτών κ α ι κανένα πρόβλημα δεν αντιμετω πίζει κ α ι ο Γ ' συνδυασμός να λέει όλα είναι μαύρα και άραχνα κι εμείς έχου με τις λύσεις για όλα και πάει λέγοντας. Είδαμε νέα π ρ ό σ ω π α, νέους συνδυασμούς και όλοι τους μας υποσχέθη καν ότι έχουν το καλύτε ρο κ α ι δυναμικότερο ψη φοδέλτιο που θ α επιφέ ρει τη νίκη. Νέα π ρ ό σ ω π α. Β ε β α ί ω ς τα π ρ ό σ ω π α δεν αρκούν για την επιτυχή έκβαση του αγώνα. Χρειάζεται ζή λος, προθυμία, όρεξη για π ρ ο σ φ ο ρ ά, σε βάρος της ατομικής κ α ι οικογενεια κής ζωής. Γ ι α κάθε νίκη απαιτείται θυσία, οργά ν ω σ η, στρατηγική, δυνα μισμός πρόγραμμα κ α ι κυρίως σωστή αντιπαρά θεση με τρανταχτά επιχει ρήματα για τον αντίπαλο. ΚΑΙ Τ Ω Ρ Α Η Θ Ε Σ Η ΜΑΣ: Η Φ.τ. Γεροπλατάνου, έχει επανειλημμένως με σταθερότητα τονίσει, ότι δεν αναμειγνύεται στην πολιτική (θα μας ήταν πο λύ εύκολο να ταχθούμε υπέρ ή κατά του Α ' ή Β ' συνδυασμού). Τηρούμε στάση ουδέτερη. Β έ β α ι α όταν κανείς γράφει κ α ι δημόσια απευθύνεται στους συμπολίτες του ενυ πογράφως, κρίνει, κατα κρίνει ή εγκρίνει είναι φυ σικό να επισύρει την επι δ ο κ ι μ α σ ί α ή την α π ο δ ο κ ι μ α σ ί α, τον ενθουσιασμό, τον ψόγο ό τον έπαινον. Οταν λοιπόν ο ι αντιδρά σεις θετικές ή αρνητικές είναι ενυπόγραφες επώ νυμες κ α ι τεκμηριωμένες είναι δεκτές και ποικιλο τρόπως ωφέλιμες. Π ά ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΝΛΠΛ... Σμίξαμε για μια ακόμη φορά το 15/νταύγουατο στην Παναγιά μας, στη μι κρή Παναγιά μας στο Βοϊ δομάτη κοντά στον "Πηγαδούλι" μας κάτω από τα σκιερά γέρικα πουρνάργια και στη γύρω άγρια κατα πράσινη φύση. Αγαπημένοι - αδελφωμένοι σαν τα πα λιά τα χρόνια. Καταπράσι νες φουντωτές γύρω οι πλαγιές φανταστικό φυσικό τοπίο. Ολος ο χώρος της κοιλάδας του Βοϊδομάτη με τα κατακάθαρα γάργαρα νερά του να κυλούν φιδίσια πέρα μακριά με την παλιά γέφυρα και πιο πάνω μέσα στον καταπράσινο "Εθνικό Δρυμό" με το μοναστήρι της Παναγιάς της "Σπηλιώ- ΣΤΟ τισσας που μέσα απ το Σπήλαιο στέκεται εκεί ακλώνητη και περιμένει τους πιστούς ν' ανάβουν ένα κεράκι και να προσευ χηθούν. Εδώ είναι η παράδοση. Εδώ είναι οι ρίζες μας. Η ζωή και χρόνος συνεχίζουν αέναη τη ροή τους και συμπαρασέρουν και αλλοιώ νουν καταστάσεις. Εδώ από τα παμπάλαια χρόνια με τα γαϊδουρομούλαρα, με τ' άλογα ερχόταν όλοι οι χωριανοί να λει τουργηθούν στην "Πανα γιά" δυό φορές το χρόνο τ' αντίπασχα και το 15/ νταύγουστο. Εδώ στο δικό μας γραφικό τοπίο που με τά τη θεία λειτουργία στρω ντως ως ελέχθη τηρούμε στάση Ο Υ Δ Ε Τ Ε Ρ Η, αυτός άλλωστε είναι ένας από τους στόχους της εφημε ρίδας μας. Ω σ τ ό σ ο όμως οι χ ω ρ ι α ν ο ί - όλοι μας οφείλουμε να'μαοτε υπεύθυνοι πολίτες. Κάθε ένας μας με κριτήρια της αγάπης, της αλήθειας, της δραστηριότητας της δι καιοσύνης, της τιμιότητας και της ελευθερίας που τα κρίνει μόνος του - κ α ι με σημάδια της προσφοράς προς τον τόπο μας, το χω ριό μας ας α π ο φ α σ ί σ ε ι για τους υποψηφίους κ α ι για τους συνδυασμούς της αρεσκείας του. Με α υ ι ό i n θέση, μ' αυ τό τη φ ι λ ο σ ο φ ί α μας, κ ι νούμαστε ελεύθερα κ α ι δημοκρατικά α' όλη αυτή την προεκλογική κ α ι μετε κλογική περίοδο. Ευχόμε νοι σ' όλους τους υποψη φίους δύναμη κουράγιο και " Κ Α Λ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ" Η Φ.τ.Γ. ΒΟΪΛΟΜΑΤΗ νόταν και στρώνεται χωριανικό κοινό οικογενειακό τραπέζι αγάπης, γλεντιού και ξεγνοιασιάς. Κοντά εδώ στην Παναγιά μας, ο σύγ χρονος άνθρωπος ζει μια άλλη πραγματικότητα. Εδώ απελευθερώνεται από την νοοτροπία που μας κυριαρ χεί στη ζωή μας. Οτι δηλα δή πρέπει πρώτα να ζει, α π ' όλα και πάνω α π ' ό λ α για το φαγητό, το ποτό, το ντύ σιμο, την επίδειξη και τη διασκέδαση. Εδώ καταλα βαίνει ότι ο σκοπός της δη μιουργίας του και της ύπαρ ξης του είναι το βίωμα της Αγάπης, της Χαράς, της Ει ρήνης, της Μακροθυμίας της Χρηστότητας της Α γ α Συνέχεια στην 3η σελίδα

2 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 02 ΣΕΛΙΔΑ 2 =^\ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΓΑΡΗΣ ΑΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ Είναι γνωστό σε όλους ότι κάθε χρόνο την 21 Φεβρου αρίου γιορτάζουμε οι Ηπει ρώτες την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, που έγινε την ημέρα αυτή το 1913, αλλά και την απελευθέρωση ολό κληρης της Ηπείρου από τον τουρκικό ζυγό. Συνήθως, όμως, τα μεγά λα ιστορικά γεγονότα επι σκιάζουν κάποια άλλα ση μαντικά, που μένουν στην αφάνεια και δεν γίνονται ευ ρύτερα γνωστά. Είναι επίσης γνωστό ότι ο πρώτος Βαλκα νικός πόλεμος, που είχε σαν αποτέλεσμα την απελευθέ ρωση της Μακεδονίας και της Ηπείρου, άρχισε στις 5 Οκτωβρίου Εξι μήνες νωρίτερα την Δνοιξη του 1912 κάποιοι λιονταρόψυχοι πατριώτες με κορυφαίο τον Σπ. Σπυρομήλιο απελευθέρωσαν αρ κετές περιοχές της Β. Ηπεί ρου. Μέχρι το Δεκέμβριο του 1912 είχαν επιτύχει αρ κετά πράγματα στο χώρο αυτό. Ετσι, ο Σπ. Σπυρομήλιος επικεφαλής ανταρτικών σω μάτων απελευθέρωσε τη Χειμάρα, διασκορπίζοντας τους άτακτους Τουρκαλβανούς και οργάνωσε την ασφάλεια της περιοχής. Το ίδιο διάστημα ελευθερώθη καν το Δέλβινο, οι Δγιοι Σα ράντα, Τεπελένι και Κορυ τσά. Διοικητής της περιοχής Τε πελενίου τοποθετήθηκε ο Γεροπλατανιώτης δημοσιο γράφος και υπέροχος πα- Ή ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ' ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ t. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ. (0653) ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΥΛΗΣ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) και (0651) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) και (0651) ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα που δημοσιεύονται ή όχι δεν επιστρέφονται. Οι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν. τριώτης Γεώργιος Γάγαρης, εκδότης της εφημερίδας "Φωνή της Ηπείρου", από το Είναι αυτός, ο οποίος σε καιρό ειρήνης πολεμού- σε με την πέννα και όταν βροντούσαν τα όπλα δεν τον δεχόταν το τυπογραφι κό γραφείο. Στον ατυχή πόλεμο του 1897 έτρεξε εθελοντής και πολέμησε στα πέντε πηγά δια. Τώρα έτρεξε σαν διψα σμένο ελάφι να συμβάλλει στην απελευθέρωση της γε νέτειρας του. Ακολούθησε το Σπυρομήλιο και εκείνος αξιοποιώντας τις ικανότητες του τον τοποθέτησε προσω ρινό διοικητή στα μέρη εκεί να, μέχρι να ελευθερωθεί και ο Γεροπλάτανος... Ετσι τον βλέπουμε στη φω τογραφία να στέκει αγέρω χος ανάμεσα σ' εκείνους που τον αγαπούσαν και τον σέβονταν πραγματικά. Υπήρξε μεγάλη προσωπικό τητα ο Γ. Γάγαρης και προ πάντων μεγάλος πατριώτης. Αθανάσιος Δέμος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α Π. ΚΙΤΣΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Χ Α Ρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 ΦΟΛΚΛΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Ευχάριστο δροσερό καλοκαιρινό βράδυ, προγραμμα τισμένο απόψε 12 Ιουλίου από το Δήμο - με τις πολιτι στικές εκδηλώσεις, σε συνεργασία των τοπικών φορέ ων, μας επιφύλαξαν μια ευχάριστη μουσική βραδιά, με το χορευτικό συγκρότημα από την γείτονα Βουλγαρία, με άριστες χορευτικές ικανότητες. Τέτοιες εκδηλώσεις, συμβάλλουν στις φιλικές πολιτι στικές σχέσεις των λαών μας. Μας εκράτησαν ευχάρι στη συντροφιά. Το τραγούδι βγαλμένο από τα βάθη τςη βουλγαρικής λαϊκής παράδοσης του τόπου τους ενδυναμώνει ως εί ναι φυσικό τις σχέσεις και ως ελέχθη τη φιλία των λα ών. Ηταν μια όμορφη νότα στη δροσερή βραδιά. Τα τραπέζια της πλατείας γεμάτα, η εξυπηρέτηση του κοινού στο καφενείο του Χ. ΛΙΑΠΗ καλή και η συμμετο χή των κοντοχωριανών πολύ καλή. Χορέψαμε όλοι μαζί - Βούλγαροι και Ελληνες. Στη συνέχεια η όμορφη βραδιά έκλεισε με τοπικά δη μοτικά και λαϊκά τραγούδια και χόρεψαν όλοι μέχρι αρ γά, μέχρι τις πρωινές ώρες. Ομορφες βραδιές στο φετι νό όμορφο καλοκαίρι με τις πολιτιστικές μας εκδηλώ σεις. ΗΑΙΑΣ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ ΑΙΕΧΑΣΤΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΆΤΙΚΕΣ ΒΡΑΑΙΕΣ ΣΤΟ Χ Ο Ρ Ι Ο Πάντα είναι όμορφα στο χωριό. Ιδιαίτερα τώρα το κα λοκαίρι. Καλοκαιράκι λοιπόν, δροσιά και αύρα, ανάσα ζωής και άνεμος δημιουργίας στα στέκια της φύσης, στα στενά στις ρούγες στο μεσοχώρι και στα σοκάκια του χω ριού με πανηγύρια χορούς κλαρίνα, εκδηλώσεις και επι σκέψεις υποψηφίων Νομαρχών - Δημάρχων και Συμβού λων. Αντήχησαν τ' ανοιγοκλείματα των παραθύρων, κι ακούστηκαν γέλια και κλάματα των παιδιών. Γιόμισε το χωριό από κόσμο, που όλοι κάτι λένε, κάτι θυμούνται και το κουβεντολόι δίνει και παίρνει ως αργά τη νύχτα, στις Αυγουστιάτικες σεληνόφωτες, δροσερές βραδιές, με το ολόγιομο φεγγάρι και τα "μερομήνια" που'λεγε η μακαρίτισσα η γιαγιά μου και που συμπληρώνω εγώ: "...Ως λά μπει ο ήλιος του Μαγιού τ' Αυγούστου το φεγγάρι". Ο σ ο ι λοιπόν βρεθήκατε ή βρίσκεστε στο χωριό κάτι θα'χετε να θυμηθείτε κάτι θα'χετε να πείτε. Κάθε εποχή κάθε ηλικία και κάθε στιγμή έχει την ιδιαιτερότητα της. Σ.ΟΙΚ. "ΚΟΛΕΜΠΑΓ A J. MEGA CENTER ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 0EWANEH > ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/ΜΕίΟΠΛΟΜΟί Ε Ι Ι Α Γ Ο Γ Η : ΕΪΑΓΟΓΕΕ ΕΜΠΌΡΙΟ Μάν8ος Κ ο ϋ Ι μ η α ς Μ-ΗΜοχΛ«χ:Ε.Μ.α Πρόβΰρος ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΚβΕΕΗ ΔομηάΛι ) toawiva ΕΚΘΕΙΗ-ΑΠΟΘΗΚΗ So Χλμ. Ε9ν. οδοο Ιωαννίνων - ΚονΪΓΟης Γηλ. 0* fax, 06S). > «0 ϊηλ Fax Αλσυμινοκατασχνοαί Γ,- - ΚΟΥΡΟΠΉΣ ι (2ος όροφος) τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΛΛΗΝΗ ΛΊΎίΜΚ; Τ Η Λ &

3 ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΝΛΠΛ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 02 ΣΤΟ ΒΟΪΑΟΜΛΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3 ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Ο αγαπητός Δημήτρης Ε. ΚΑΣΣΙΟΣ, γαμπρός του αεί μνηστου Μιχάλη Καλύβα, εξέδωσε νέο βιβλίο με τίτλο " Α Υ Κ Ο Π Ο Ρ Ι Α - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ". Ιστορικές και Λαογραφικές προσεγγίσεις. Ιστορικά ψήγματα, Γειτο νικών Κοινοτήτων, και είχε την ευγενή καλοσύνη να μας το αποστείλει και τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι ένα πολυσέλιδο καλογραμμένο και καλοτυπωμένο βιβλίο που αναφέρεται στον τόπο του, στην πατρίδα του στο χωριό του και στην ευρύτερη περιοχή της γενέ τειρας του ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Τον συγχαίρουμε το Δημήτρη Κάσσιο γι' αυτή την αξιό λογη συγγραφική του εργασία και τον καλούμε να γίνει και αρθρογράφος -με διάφορα δέματα- και στην εφημε ρίδα μας. Η Φ.τ.Γ. ΤΟ ΙΑΚΟΥΣΤΟ ΠΩΓΩΝΙ Αρτοκλασία και Αγιασμός το Δεκαπενταύγουστο στην Παναγιά στο Βοϊδομάτη Συνέχεια από την 1 η σελίδα θοσύνης της Πίστης προς τον θ ε ό ν και της Ταπεινής Υπηρεσίας. Εδώ γίνεσαι πράγματι άλλος άνθρωπος και προσπαθείς να βιώσεις την πραγματική χριστιανική ζωή. Πολύχρωμα, λαμπερά, αστραφτερά αυτοκίνητα, λάμπουν γύρω από την Πα ναγιά μας μεταφέροντας τους ταξιδιώτες και τους χωριανούς - και η ζωή συνε χίζεται. "Απόστολοι εκ περάτων συναθροισθέντες ενθάδε, Γεσθημανή τω χωρίω κηδεύσατέ μου το σώμα και συ Υιέ και θ ε έ μου, παρά λαβε μου το σώμα". Υμνεί ο ψαλμωδός. Α π ' όλα τα μέρη, απ' τα πέρατα έρχο νται στον τόπο τους. Στη "Γεσθημανή μας" στη γενέ θλια γη μας. Μ ι α κοσμοανταμωσιά όπως τον "παλιό καλό καιρό". Πολλές χαιρετούρες και "χρόνια πολ λ ά " μετά τον καθιερωμένο αγιασμό και την αρτοκλα σία. "Τη ενδόξω κοιμήσου Θεοτόκε Πρέσβευε υπέρ ημών". Χρόνια πολλά αγαπητοί μου και του χρόνου να ξα νασμίξουμε. Σ.ΟΙΚ. ΦηΤΟΡΕΠΟΡΤΛΖ Περήφανος κι αδέκαστος Και τώρα; βλέπει γύρω του στην ξενητιά χαμένος η ερημιά τον ζώνει από τους πρώτους στο χωριό γυρίζει προκομένος στον τόπο τον πανέμορφο στο ξακουστό Πωγώνι Νοστάλγησε τον τόπο του Βουβές κλείστηκαν οι αυλές τ' αξέχαστα Πωγώνια παιδιά δεν τριγυρνάνε Ανάσταση πεθύμησε βουβά κλείστηκαν τα σχολειά μετά από τόσα χρόνια και δάσκαλους ζητάνε. Πενήντα χρόνια ξέμακρα Χορτάριασαν τα σύμπαντα περίμενε την ώρα στόμορφο νάρθει το χωριό ρουμάνιασαν οι δρόμοι όλοι έγιναν αδιάβατοι με θύμησες και δώρα. και του σπιτιού του ακόμη. Να βρει τους φίλους τους πα- Ο λ α τώρα βουβάθηκαν ληούς κι ο μαρασμός τον λοιώνει δεν κελαηδούνε πέρδικες να βρει και τους δικούς του να βρει χαρές και προκοπή δεν κελαϊδεί τ' αηδόνι. να σβύσει τους καημούς του. Κι αγνάντεψε τον Αηλιά όταν κοντά ζυγώνει κι αν στον Αηγιώργη θ α σμι- φτερούγισε η καρδούλα του χθούν στο ξακουστό Πωγώνι. ένα καπνίζει τζάκι. Κι ήταν απομεσήμερο Ανάθεμα τους αίτιους στο μεσοχώρι φθάνει σ' όλους τους Κυβερνήτες κανένας δεν τον δέχθηκε την ερημιά σκορπίσανε κι είναι βαρυποινήτες. ζαλίζεται, τα χάνει. [ Αρτοκλασία στον Αγιο Παντελεήμονα Εκεί στα Ριζορόμπατα πεντέξη είναι νομάτοι Χρόνια και χρόνια όνειρο Τους αλλόθρησκους μάζεψαν είχε κρυφή ελπίδα χιλιάδες αρβανήτες να ιδή τις χάρες του χωριού κι όλος ο κόσμος γέμισε μες στη γλυκεία πατρίδα. από τρανούς αλήτες. Βασιλικό Παν. Κύρκος ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν Ω Π Ω Ν ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ & Ζια Ο.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ * ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ παραγωγής μας * Τσιμέντα - Σιδηρά - Πλέγματα - Σιδηροπάσαλοι * Υδραυλικά - Είδη Υγιεινής - Πλακάκια - Κεραμίδια * Τούβλα - Τουβλέτες - Αμμος - Χαλίκι - Αμμωκονία * Μαρμαρόσκονη - Οικοδομικά - Βιομηχανικά Εργαλεία * Χρώματα ΒΥΝΗΛ - Κόλλες Πλακιδίων - Ηλιακοί Θερμοσ. - Σώ ματα Καλοριφέρ - Ηλεκτρικά Είδη Εγκαταατάστεων Οικοδομών. * Πρόκες - Φιλεζόλ - Νάϋλον Θερκοκηπίων ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛΕΦ. ΚΑΤΑΣΤ ΤΗΛΕΦ. ΟΙΚΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΊΕΣ "Ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΖ" ΑΓΙΟΣ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Ι Β. ΛΕΤΖΙΟΖ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ ΑΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΤΗΛ.: "Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΎΠΟΥ Μ ΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ.: ΑΟΗΝΑ

4 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 02 ΣΕΛΙΔΑ 4 Η ΣΤΕΓΗ Τ Η Σ Π Α Ν Α Π Α Σ Οπως είχαμε ανακοινώ σει, ανακαινίστηκε η στέγη της Παναγιάς στο Βοϊδομά τη και ξυλώθηκε ο τσίγκος, έγινε καινούργιο νταβάνι και ασπρίστηκε και είναι σήμερα μια ζωγραφιά μέσα στο καταπράσινο τοπίο. Την ξυλεία κι όλα τα υλι κά διετέθησαν από την εφημερίδα μας. Τα κεραμμύδια (μαύρα) είναι προσφορά των αδελ φών Γιαννέτα (Ιχθυοτρο φεία) τους οποίους ευχαρι στούμε πολύ. Τα τεχνικά έγιναν από τους μαστόρους του χω ριού μας. Εντελώς δωρεά και η καθαριότητα της εκ κλησίας έγινε από τις πά ντα πρόθυμες και εργατι κές γυναίκες του χωριού μας και όλους μαστόρους, γυναίκες, επιτρόπους της εκκλησίας μας και Πολιτι στικό μας Σύλλογο τους ευ χαριστούμε θερμά. Συνολικό κόστος δαπά νης δραχ , ευρώ 1760 από επώνυμες και ανώνυμες προσφορές των χωριανών μας και φίλων αναγνωστών της εφημερί δας μας (αναλυτικότερα σ' άλλη σελίδα). Ετσι όλοι μαζί γιορτάσα με στην Παναγιά μας, την Κοίμηση της Θεοτόκου με τη θεία λειτουργία από τον ιερέα μας Παπα-Τηλέμαχο Μάντζιο (με αρτοκλασία και αγιασμό). Αγαπημένοι σα μια οικογένεια με τα ήθη και έθιμα μας και με κλαρίνα χωρίς μεγάφωνα και κοινό τραπέζι. Τα σου βλάκια ήταν προσφορά ανωνύμου προσκυνητού, ο πάγος (για το κρύωμα των ποτών) προσφορά των Ιχθυοτροφείων Αφών Γιαν νέτα. Το εξαιρετικό σέρβις των δραστήριων μελών του Πολιτιστικού μας Συλλό γου. Εύγε σ' όλους που κουράστηκαν γι αυτή την ωραία αδελφική εκδήλωση και θερμά συγχαρητήρια. Για μια ακόμη φορά όλοι μας προσπαθήσαμε να πρωτοστατήσουμε σ' έργα ευπρεπείας και αγαθοποιΐας. Ετσι χαρούμενοι και γε λαστοί γυρίσαμε στο χωριό μας. ΧΡΟΝΙΑ Π Ο Λ Λ Α ΚΑΙ ΤΟΥ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ και η χάρις της Παναγιάς μαζί μας. Ζ. ΟΙΚ. ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΦΥΓΑΝ ΕΝΑ ΕΥΛΑΒΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Πέρασε κάμποσος και ρός, περίπου δυόμιση μή νες, που'φυγε α π ' τη ζωή η αείμνηστη Πανάγιω Μ. Μο νέδα και μας φαίνεται σ α νάταν χθες. Απεβίωσε στην Αθήνα και η κηδεία της έγινε στο χωριό, μέσα σ' ένα κλίμα πένθους όπου οι κόρες της, οι γαμπροί της, τ εγγόνια της κι όλοι οι χωριανοί την κλάψανε και την κατευοδώσαμε για την άλλη ζωή, τα δε σαράντα της έγιναν πάλι σε γενικό κλίμα πένθους και θλίψης. Η αείμνηστη γεννήθηκε και μεγάλωσε στο χωριό. Γνήσιος τύπος αγρότισσας γυναίκας, δουλευτάρα και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΙΟΧΟΙΑΣ ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΤΗΛ.: 0165 ΚΑΙ Ο ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MERCEDES - ΒΕΝΖ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΓΟΥΣ 151 ΤΗΛ.: FAX ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΑΣ S Ν F π ΑΝ * ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ * ΞΕΝΩΝΑΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ο α ι Ν Α! $ ;- ; ί; ΨΗΙΤΑΡΐΑ j ΤΑΒΕΡΝΑ jn,>jm>rfjp3o2 Ι OPAiOICA2Ji*0 Hh\NHiHiM ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ Με επιτυχία έγιναν οι εκδηλώσεις μνήμης για τη γυναίκα της Πίνδου, των αξιωματικών Κων/νου Δαβάκη Α. Διάκου και όλων των ηρώων, του έπους του 1940, που διοργανώ θηκαν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων με τη συνεργασία της Κοινότητας Φούρκας το Σάββατο 2 0 Ιου λίου στο ύψωμα Προφήτης Ηλίας της Φούρκας. Τελέστηκε δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση κι έγινε κα τάθεση στεφάνων και στέψη των προτομών Κ. Δαβάκη και Α. Διάκου. Επακολούθησε τοπογραφική ενημέρωση από αξιωματικό της 8ης Μεραρχίας, καθώς και αναπαράστα ση της πορείας μαχόμενης γυναίκας της Πίνδου και του τραυματισμού του αξιωματικού Κ. Δαβάκη, Διοικητού του αποσπάσματος Πίνδου. Η αναπαράσταση έγινε από γυναίκες του Ροδοτοπίου. Αλλοτε γινόταν από γυναίκες του χωριού μας, του τομέα ΚΕΦΟ του Εθνικού Οργανισμού Φροντίδας Ιωαννίνων σε συνεργασία με άνδρες της 8ης Μεραρχίας. Η όλη εκδήλωση έγινε παρουσία των Θρησκευτικών και Πολιτικών Αρχών, κατοίκων της περιοχής και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κι έληξε με δεξίωση στην πλατεία της κοινότητας Φούρκας. Ομιλία έγινε από την κ. Βάσω Μεϊντή, δικηγόρο, Δημοτι κή Σύμβουλο του Δήμου Ανω Πωγωνίου. ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΟΣ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Σ. Π Α Ν Ο Σ Π Ο Υ Κ Ε Β Ι Α 16 Τ Η Λ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΗΛ.: 0651/718 Οικίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΙΡΗ Τ2ΑΛΑΛΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΩΡΓΪΟΧ ΜΟΥΣΙΚΟΙ Ι (ΚΛΑΡΙΝΟ) ΑΛΚΕΤΑ 17α ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΖΑΚΙΑ α τ <> ο -t ι τ t ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ Qtwvros A ΤΗΛ.: και ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ m^ Β, Ι * ΚΑΦΕ Μ Ρ οικονομολόγο. Μεγάλωσε με κόπο την πολυμελή οικο γένεια της και πάντρεψε τις κόρες της. Αγάπησε το χω ριό και τους χωριανούς κι αγαπήθηκε απ' όλους μας. Εύχαρις και αγαπητός τύ πος. Εχασε γρήγορα το σύ ντροφο της το μακαρίτη μπάρμπα Μίνω και ήπιε το πικρό φαρμάκι με το θάνα το τ' αγαπημένου της παι διού Βαγγέλη και της αγα πημένης της εγγονιάς Παρασκευούλας. Εφυγε πολύ στενοχωρημένη και πικρα μένη γι' αυτό. Ας είναι αυτές οι λίγες γραμμές και η αναφορά μας ένα ακόμη ευλαβικό μνημόσυνο στη θειάκω Πα νάγιω, συλλυπητήρια σ' όλα τα παιδιά της και αιω νία η μνήμη της. Σ. ΟΙΚ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν 1 1 -L :'.. 1 fit;- ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΟοίΑψ^μένα. ν κενίανο^τιμα m»»< t i j d A J * ΤΗΛ. lft&57 H I -Sit « :;-X0ic<y l&vxa α"ΐ8ψψ%α ζ ΤΗΛ.: Κ Α Φ Ε ΟΥΖΕΡΙ Ό,\ B.OAfffll1 : Tttt: ΛΕΟΦ. ΣΚΑΤΟΥ 18 : QSO ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΑΓ. Σ%Ρ!ΔΩΝΟΙ 3 : # 4 &»...'. ΤΡΜ&&ΧΤΗΛ...' ΑΧ ; '8"Ι5 ί 845 ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΜΕΖΕΛΕΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΥΚΟΜΑΝΗΣ Αλικαρνασσού και Αστρου; - Τ Η Λ Α Θ Η Ν Α

5 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 02 ΣΕΛΙΔΑ 5 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΑΜΠΩΓΩΝΗΣΙΑΚΟ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΙΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ κ. Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ ε πρωτοβουλία της Ομο σπονδίας Αδελφοτήτων και Ενώσεων Επαρχίας Πωγωνίου έγινε στη Βήσσανη Πωγωνίου,11 και 12 Αυγού στου το Παγκόσμιο Παμπωγωνησιακό Αναπτυ ξιακό Συνέδριο, με συμμετο χή πλήθους κόσμου και των Αρχών. Ηταν πράγματι ένα αντάμωμα όλων για ανταλλαγή απόψεων και γνωμών για την ανάπτυξη του Πωγωνίου. Απόψεις πάνω στα μεγάλα και ζωτικά προβλήματα της γενέτειρας σε μια προσπά θεια να τα αναδείξουν, να τα προβάλλουν και να αγω νιστούν η κάθε αδελφότητα ξεχωριστά, κι όλοι μαζί για την αντιμετώπιση τους και την παραπέρα προώθηση τους. Χαιρετισμούς απηύθυναν, ο τέως υπουργός Εξωτερι κών κ. Κ. Παπούλιας, ο υφυ πουργός Γεωργίας κ. Ε. Αρ γύρης, οι βουλευτές του Νο μού κ.κ. Τασούλας Κων/νος και Καλογιάννης Σταύρος, οι Δήμαρχοι Δελβινακίου και Ανω Πωγωνίου, ο πρόε δρος του Τοπικού Συμβου λίου Βησσάνης, ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Βησσάνης, ο πρόεδρος της αδελφότητας Βησσάνης, εκ πρόσωποι του αποδήμου Ελ ληνισμού Αμερικής και Κ α ναδά, εκπρόσωποι Πολιτι στικών Συλλόγων και φορέ ων γυναικείων οργανισμών και Δημοτικών διαμερισμά των καθώς και κατατοπιστι κή ομιλία του προέδρου της Ομοσπονδίας για τους στό χους και τους σκοπούς του συνεδρίου. Μετά έγιναν τα εγκαίνια έκθεσης στο Παρθεναγω γείο Βησσάνης (Λαογραφι κό υλικό βιβλία και έντυπα Πωγωνησίων - πίνακες ζω γραφικής - Αγιογραφίες Μ α ρία Δεληγιάννη). Μετά η αδελφότητα παρέ θεσε γεύμα συνέδρων προσκεκλημένων. Ο κ. υφυπουργός Γεωρ γίας κ. Ε. Αργύρης ανήγγειλε τη δημιουργία δασικού χω ριού στη Λίμνη Πωγωνίου. (Λεπτομέρειες στ' άλλο φύλλο). Μίλησαν ακόμη: ο εκδό της της εφημερίδας " Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ Π Ω Γ Ω Ν Ι Ο Υ " κ. Κ. Κωστούλας για το άγνωστο Πωγώνι. Αρχαιολογικά ευ ρήματα και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου κ. Α. Παπάϊωάννου για τα ιστορικά αρ χεία και τις Βιβλιοθήκες του Πωγωνίου και ανακοίνωσε την ίδρυση του "Κέντρου Πωγωνησιακών Μελετών". Την Κυριακή έγινε επιμνημόσυνη δέηση για τους Πωγωνήσιους ευ εργέτες και αρκετές ανακοι νώσεις από ειδικούς επιστή μονες και τεχνοκράτες για την ανάπτυξη του Πωγωνίου με μεγάλη επιτυχία. Τη Δευτέρα απόγευμα: Το πολυφωνικό τραγούδι και η σχέση του με την εκκλησιαστική μουσική. Οι τοπικές ενδυμασίες και τέλος εμφάνιση Πέτρου Λούκα - Χαλκιά. Η προσφο ρά ποτών ήταν από τον κ. Γκούμα. Χορός τραγούδι με χορευτικά συγκροτήματα και συμμετοχή όλων. Αναμένουμε τα πορίσμα τα του συνεδρίου και την κα τά το δυνατόν εφαρμογή των συμπερασμάτων τα οποία συμπεράσματα - πορί σματα η ομοσπονδία Αδελ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝ ΑΘΗΝΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ BABY HOUSE ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΗΛ.: ΚΟΝΙΤΣΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ 132 Τ Η Λ φοτήτων και Ενώσεων Επαρ χίας Πωγωνίου Ηπείρου έχει την όλη ευθύνη πεποίθηση του γράφοντος κι όλων των φορέων είναι: ότι υπάρχουν περιθώρια για την ανατρο πή της υπάρχουσας κατά στασης. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάτι καλό θ α προκύψει απ' όλη αυτή την ευγενή προσπάθεια των αδελφοτή των της Ενώσεως Πωγωνίου. ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ Με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αδελφοτή των και Ενώσεων Επαρχίας Πωγωνίου και της αδελφό τητας Βασιλικιωτών Πωγω νίου την Κυριακή 4 Αυγού στου 02 στο Βασιλικό Πωγωνίου τελέστηκε αρχιε ρατική θεία λειτουργία με αρτοκλασία υπέρ των Πω γωνησίων Ιεραρχών και επι μνημόσυνος δέηση υπέρ του αειμνήστου κυρού Πα τριάρχου Αθηναγόρου του Α '. Εγινε αναφορά για την πνευματική τους προσφορά στο Εθνος και την Ο ρ θ ο δ ο ξία. Η συρροή των Αρχών και του κόσμου ήταν μεγάλη. Χαιρετισμούς απηύθυναν εκπρόσωποι των Αρχών και των πολιτιστικών φορέων. Συγκίνηση προκάλεσε η πα νηγυρική ομιλία του συντα ξιούχου εκπαιδευτικού Μ ή τσιου Σπύρου, που αναφέρ θηκε διεξοδικά στην προ σωπικότητα του αείμνηστου κυρού Πατριάρχου Αθηναγόρα του Α ' εκ Βασιλικού και για το βίο του αείμνη στου Αρχιεπισκόπου Αθη νών και πάσης Ελλάδος κυ ρού Σπυρίδωνος Βλάχου. Η αδελφότητα Βασιλικιω τών παρέθεσε δεξίωση στους προσκεκλημένους στην πλατεία του χωριού, με κεράσματα γλυκά και ποτά και με παραδοσιακές πίτες. θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια σ' όλους γι αυτή την ωραία εκ δήλωση στο Βασιλικό Πω γωνίου. Μια εκδήλωση που τίμησε τις πνευματικές προ σωπικότητες του Πωγωνίου, που η αδελφότητα ενδιαφέ ρεται για το παρελθόν, αλ λά και καταβάλλει προσπά θειες για κοινούς αγώνες για την πρόοδο και την προ κοπή του ΠΩΓΩΝΙΟΥ. Ζ.ΟΙΚ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ Κυρίες και κύριοι Ω ς υπεύθυνος μιας μικρής τοπικής εφημερίδας της " Φ Ω Ν Η Σ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" που εκδίδεται ανελλι πώς εδώ και δέκα περίπου χρόνια και ασχολείται με τα το πικά προβλήματα του χωριού μας, αλλά και γενικότερα με τα προβλήματα της γύρω ευρύτερης περιοχής κι έχο ντας πλήρη επίγνωση της μικρότητας μας, μπροστά στο γί γαντα των Μ.Μ.Ε. και με Βαθιά επίγνωση της ευθύνης μας, απευθύνω εγκάρδιο πατριωτικό χαιρετισμό, αγάπης και φιλίας στην Ομοσπονδία Αδελφοτήτων και Ενώσεων Επαρχίας Πωγωνίου και σας συγχαίρω για την εν γένει δραστηριότητα σας και για το παρόν παγκόσμιο ΠΑ Μ Π Ω Γ Ω Ν Η Σ Ι Α Κ Ο Αναπτυξιακό Συνέδριο. Μια Ομοσπονδία που ενδιαφέρεται για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας, για την πολιτιστική παράδοση και την ιστορική παρουσία της επαρχίας μας εμείς οι Γεροπλατανίτες νοιώθουμε πάντοτε σαν Πωγωνήσιοι, άλλο αν Διοικητικά ανήκουμε σ' άλλο Δήμο. Κοινό είναι το χρέος μας κοινός ο αγώνας για την προ κοπή του Πωγωνίου. Είναι αλήθεια ότι αργήσαμε πολύ. Ηταν καιρός πλέον να δραστηριοποιηθούμε. Αρκεί τώρα να γίνει ό,τι επιβάλ λουν οι περιπτώσεις. Με ανάλογη προετοιμασία, με σωστή οργάνωση, με τολμηρές και μακρόπνοες αποφάσεις, με την πάνδημη βοήθεια και συμμετοχή όλων των Ηπειρωτών. Οχι με λό για, αλλά με έργα. Εύχομαι καλή επιτυχία του συνεδρίου σας για το καλό του Πωγωνίου μας, γιατί το Πωγώνι θ α ζή σει και πρέπει να ζήσει. Ευχαριστώ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMIL - ALPIN Παραδοσιακά κάγκελα ΓΟΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Τ η λ κινητό ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ Ρ. ΤΖΕΓΚΑΖ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Μ Π Α Φ Ρ Α Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν ΤΗΛ Ο ι κ KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και 8754 ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Siva Shoes* ΠΛΑΤΩΝΟΣ 7 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΤΗΛ. 6854/24

6 ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 02 ΣΕΛΙΔΑ 6 ΤΟΠΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ Συνεχίζουμε και σήμερα με τοπικά ιδιώματα του χωριού μας και της γύρω ευρύτερης περιοχής. τρες. π α ρ α χ ώ ν ω (ρ) = σκεπά ζω με χώμα κυρίως θ ά β ω κάτι και τον ά ν θ ρ ω π ο (ενταφιάζω). παχνί = η φάτνη μέσα στην οποία τοποθετούμε τα χόρτα ή τ' άχυρα για την τροφή των ζώων το λέμε και παθνί. Γενι κ ά ο χώρος (εσοχή στον τοίχο του στάβλου) στον οποίο τρώει έ ν α ζ ώ ο (η φάτνη που γεννήθηκε ο Χριστός). π ε ρ γ ο υ λ ι ά ( η ) = η κληματαργιά. π ά χ ν η (η) = η υγρασία που πέφτει το πρωΐ, η κ ρ υ σταλλοποιημένη δ ρ ο σ ι ά (τη λέμε κ α ι τσιάφη). Φ ρ ά σ ε ι ς : Επεσε πάχνη ή τα δέντρα σκε πάστηκαν με πάχνη κ.λ.π. π α χ ν ι ά ζ ο = γεμίζω με χορτάρι το παχνί. πα'ίδα (η) = η σ α ν ί δ α η στενή στο σ α μ ά ρ ι του ζώου. π α ν ι ά ζ ω (ρ) = τα βλέπω θ ο λ ά. Χάνω το χρώμα μου χλωμιάζω. Φ ρ ά σ η : Μ ο υ π ά νιασαν τα μάτια ντιπ. παλιόρογγα (τα) = πα" λιές δασικές εκτάσεις, που κάποτε είχαν καεί. π α ρ α γ κ ώ μ ι (το) = το πα ρατσούκλι α λ λ ά και το επώ νυμο. π α ρ α μ π ο ύ κ ι (το) = το υπόδιο. ϊ ι μου στάθηκες σαν παραμπούκι μπροστά μου κ.α. π α ρ α μ ί ν α (η) = μακρύς λουστός, που βγάζουμε πέ Ι π ε δ ο υ κ λ ώ ν ο (ρ) = δένω τα μπροστινά π ό δ ι α του φορ τηγού ζ ώ ο υ με τριχιά ή σχοινί, για ν α μην α π ο μ α κ ρ υ ν θ ε ί α π ό εκεί που β ό σ κ ε ι. πατερντί (το) = φ α σ α ρ ί α, θ ό ρ υ β ο ς, σαματάς, αναστά τωση. π α ρ μ ά ρ α (η) = αρρώστια των ζώων π.χ. έπεσε π α ρ μ ά ρ α στα γίδια. π ε ρ ο ν ι ά ζ ω (ρ) = καρφώ νω πέρα για π έ ρ α, μεταφορι κά διαπερνώ. Φ ρ ά σ ε ι ς : το κρύο μ α ς περόνιασε ως το κ ό κ κ α λ ο. Α ι σ θ ά ν θ η κ α τη νυ χτερινή υγρασία ν α με περονιάζει μέχρι το μεδούλι. Συνώ νυμα: διατρυπώ. περόνι καρφί. (το) = μεγάλο π έ τ α υ ρ ο (το) κ α ι π έ τ α υ ρ α = στενόμακρες σανίδες που σκεπάζουμε τις στέγες των σπιτιών. π ι τ ό Β ε ρ γ ο ς (ο) = ξύλο που πλάθουν τα φύλλα της πί τας. π λ α σ τ ή ρ ι (το) = ξύλινος δίσκος που ανοίγουν τα φύλ λ α της πίτας. ΜΠΟΥ... ΤΟ ΝΕΡΟ Π λ η ρ ο φ ο ρ ο ύ μ α ι ότι σ τ ο Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο α π ό γ ε ώ τ ρ η σ η β ρ ή κ α ν ε ν ε ρ ό. Ευχάριστο γ ε γ ο ν ό ς, έτσι τ ο ω ρ α ί ο Β α σ ι λ ι κ ό θ ά χ ε ι ά φ θ ο ν ο ν ε ρ ό κ α ι ο φίλος μ ο υ ο Μ ι χ ά λ η ς ε ι δ ι κ ό ς γ ι α τ α ν ε ρ ά π ε ρ ι χ α ρ ή ς μούλεγε τις π ρ ο ά λ λ ε ς : Γ ρ ά ψ ε "Μπου... το νερό". Μου'ρχεται στο μυαλό μου παλιά που υπηρετούσα στην κ α τ α σ κ ή ν ω σ η " μ α λ ώ ν α μ ε " γ ι α μ ι α " σ τ α λ ι ά " ν ε ρ ό. Ευτυχώς τ ώ ρ α, ό λ α σ ι γ ά - σ ι γ ά, τ α κ τ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι ό λ α τα'χει ο ευλογημένος τόπος μας η γενέθλια γη μας. ΚΑΙ ΠΑΛΙ 01 ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ Ενα α ί σ θ η μ α α σ φ α λ ε ί α ς α ι σ θ ά ν ο ν τ α ι ό λ ο ι ο ι κ ά τ ο ι κ ο ι των α κ ρ ι τ ι κ ώ ν μ α ς χωριών. Χωριανοί μας που'χαν χρόνια να'ρθουν στο χωριό εί δ α ν αυτή τη δ ι α φ ο ρ ά κ α ι την α σ φ ά λ ε ι α. Ο ι ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ί μ ε τ α ν ά σ τ ε ς ν α ε ρ γ α σ τ ο ύ ν στη χ ώ ρ α μ α ς κ α ν ο ν ι κ ά κ α ι - με τ α ν ό μ ι μ α χ α ρ τ ι ά. Γι α υ τ ό φ ω ν ά ζ α μ ε πάντοτε. Η στήλη αυτή γ ι α μια α κ ό μ η φ ο ρ ά α ι σ θ ά ν ε τ α ι δ ι κ α ι ω μ έ ν η. πλόχερο (το) κ α ι α π λ ό χερο = η χούφτα του ενός χεριού. π λ α τ ά ρ ι (το) = το φτερό του πουλιού μαγειρεμένο, με ταφορικά ο υποστηρικτής π.χ. έχει πλατάργια, φτερού γες γερές υποστηρικές κ.α. ποδεσιά (η) = τα παπού τσια κοινώς ποδεμή καινούρ για παπούτσια γυαλιστερά. π ο ύ λ ι κ α ι π ο ύ λ ι α = τα χαρτόσημα ή γραμματόση μα. Εχει χαρτί με πούλι δ η λ α δή επίσημο. Α κ ό μ η λένε " π ο ύ λ ι " το μι κρό, δίσκο, που το χρησιμο ποιούμε στο τάβλι κ.λ.π. πουλί ή πλι = το πουλάκι κ ά θ ε τι που πετάει. Μ ε τ α φ ο ρ ι κ ά λέμε τις φρά σεις: α) πιάνει πουλιά στον α έ ρ α (είναι έξυπνος) β) το έξυπνο το πουλί α π ό τη μύτη πιάνεται γ) άπιαστο πουλί και δ) όταν έχεις ό λ α τ' α γ α θ ά εί σαι πλούσιος δ η λ α δ ή και του πουλιού το γ ά λ α (υπερβολή). π ο υ λ ά ρ ι (το) = το ν ε α ρ ό ά λ ο γ ο ή γαϊδούρι υποκορι στικό πουλαράκι. πούντα (η) = κρύωμα. π λ ο υ μ ι σ τ ό ς (ο) = στολι σμένος π ρ ε κ ν α (η) = μικρά κιτρι νωπά στίγματα στο πρόσωπο προύσια κ α ι μπρούσια = τα κ ά ρ β ο υ ν α της φωτιάς προσιώρας = προσωρινά π υ κ ν ά δ α (η) = κόσκινο με πυκνές τρύπες που κοσκινίζουμε και καθαρίζουμε το στάρι στο αλώνι. πύρα (η) = η ζέστη, η θερμότητα που εκπέμπεται από τη φωτιά ξάναμμα φούντωμα, φλόγωση της πληγής π ρ ώ ν ο μ α ι κ α ι πυρώνο μαι = ζεσταίνομαι πυρ (το) = το α ρ χ α ί ο = η φωτιά πυρ κ α ι μανία βάπτι σμα του πυρός (στο στρατό) και το γνωστό σ ' όλους μας που λέμε αστειευόμενοι πυρ - γυνή και θ ά λ α σ σ α κ.α. π ρ ο τ ό γ ε ρ ο ς (ο) = ο σε βαστός γ έ ρ ο ς π ρ ο τ ο π ο ύ λ ι (το) = η κη ρ ή θ ρ α γεμάτη μέλι πασιαλί ή πασιαλής = πρωϊνό που γίνεται με κ α λ α μποκάλευρο πολύ νόστιμο (κυρίως όταν χιονίζει). π ρ ο ύ σ κ α λ ο = έφαγα πο λύ φρ. έγινε προύσκαλο. πασσέτο (το) = το Γαλλι κό μέτρο. πόντζι = β ρ α σ μ έ ν ο τσί πουρο με ζ ά χ α ρ η. Πίνεται το χειμώνα ή όταν είσαι κρυωμέ νος. πίρος ή π ύ ρ ο ς = πώμα β α ρ ε λ ι ο ύ κρασιού ξύλινο. πίτσα (η) = πλατιά λεπτή ζύμη που απλώνεται με τυρί ζαμπόν ή μπέικον κ.α. (φαγητό της μόδας) πίτα = η γνωστή μας πίτα που ψήνεται στο φούρνο ή στη γ ά σ τ ρ α (τυρόπιτα, κ ρ ε α τόπιτα, κοτόπιτα, σπανακόπι τα, μηλόπιτα, μπουρέκι, που γίνεται πιο νόστιμη με ζυμωτά φύλλα που τ' ανοίγουν με λε πτότητα και χάρη οι γυναίκες. Αρχοντικό φαγητό πολύ νό στιμη). π λ ι ά τ σ ι κ ο (το) = λ ε η λ α σία. π λ ε μ ό ν ι α ( τ α ) = τα πνευ μόνια πλεμόνια (η) = κρυολόγη μα β α ρ ι ά ς μορφής στους πνεύμονες. π α ρ μ ά ρ α = αρρώστεια ζώων, χάσιμο γάλατος. π α λ α Β ο μ ά ρ α = απερι σκεψία παλαβός = ανισόρροπος, μουρλός. π ο κ ά ρ ι = ο λ ό κ λ η ρ ο το μαλλί του προβάτου π ο ύ λ ι = το γραμματόση μο. π ρ ό γ κ α ή π ρ ό κ α = βιο μηχανικό καρφί, β ε λ ό ν α. π ρ ι ό Β ο λ ο ς = ατσάλινο ε ρ γ α λ ε ί ο με το οποίο οι π α λιοί, παλιά χτυπούσαν σ ε σκληρή πέτρα (στουρνάρι) και δημιουργούσαν σπινθή ρες κι ά ν α β α ν την ίσκνα και μ' αυτή το τσιγάρο τους ή τη φωτιά. Στο ά λ λ ο φύλλο συνέχεια και περισσότερα. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 1. Ελαφότοπος (Τσερβάρι) Μ.Σ. Κικοπούλου 2. Πωγώνι - Δ ε ρ ό π ο λ η Πρεσβυτ. Χρήστος Μ. Μ ά τ σ ι α ς Πωγωνήσιος γάμος: Ν. Θ. Υφαντής 4. Περιοχή Θεολόγου Αγίων Σαράντα: Γρηγ. Κατσαλίδα 5. Κονιτσιώτικα: Χ Α Ρ Α Λ. ΡΕΜΠΕΛΗ 6. Λεξικό Ν έ α ς Ελληνικής Γλώσσας Γ. Μπαμπινιώτη και 7. Συντροφιά και ομιλία με γερόντισσες και ηλικιωμέ νους ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΕΣ. ΤΟ ΝΕΟ Α.Σ. T0V ΣΥΛΛΟΓΟΥ Σ ή μ ε ρ α σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε τ ο ν έ ο Δ. Σ. γ ι α την κ α τανομή α ξ ι ω μ ά τ ω ν που έχει ω ς εξής: Ομόφωνα Πρόεδρος: Κούτας Χρίστος Αντιπρόεδρος: Τζέρμπος Πέτρος Γ. Γ ρ α μ μ α τ έ α ς : Τ ζ έ ρ μ π ο ς Χ ρ ί σ τ ο ς Τ α μ ί α ς : Π α π α χ ρ ί σ τ ο υ Ευτυχία Εφορος εκδηλώσεων: Αιάπης Απόστολος Ο Πρόεδρος Κούτας Χρίστος ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΠΟνίΊΟΥΚΛΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΚΙΤΙΟΥ ΕΥΛΟΣΙΑ Πολιτικοί Μηχανικοί ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΑΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΑΕΙΩΝ - ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΤΗΛ ΟΙΚΙΑ: ΓΡ. ΙΕΝΟΠΟΥΛΟΥ1 (ΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΛ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΛΙΑΠΗΣ Καυσόξυλα - κάρβουνα Ηπείρου τηλ και Κινητό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ πιστικός (ο) = ο τ σ ι ο μ π ά νος, αυτός που βόσκει τα γιδοπρόβατα. πιστρόφια (τα ) = το τραπέζι της νύφης και του γα μπρού που γίνεται στο σπίτι της νύφης και λέει η κόρη (νύφη) στη μάνα πως πέρασε τις πρώτες μέρες του γάμου. ΕΜΠΟΡΙΑ Π Ο Τ Ω Ν - Α Ν Α Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν ΓΚΙΚΑΣ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ 2ο χ ι λ. Περάματος - Κρύας ΤΗΛ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια κ α ι εκδηλώσεις ειδικές τιμές. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείο: Αριστοτέλους 16 τηλ Οικία: Φιλελλήνων 26 τηλ προστιλάζω = β ά ζ ω τα νεογέννητα κοτσιφάκια ή αρ νάκια να βυζάξουν. ΦΡ. Π Λ Α Τ Ω Ν ΤΗΛ.: / / Υ π ε ύ θ υ ν ο ς : Π Α Ν. Α Ρ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ -Φοιτητικά μαθήματα -Αριστες δικές μ α ς σημειώσεις -Τεράστιο αρχείο θεμάτων προγόνι (το) s παιδί του ενός εκ των δ ύ ο συζύγων που προέρχεται α π ό προη γούμενο γάμο.

7 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 02 ΣΕΛΙΔΑ 7 fixoaw - i p f «- fohm - Τ^φέζ^ ΦΕΤΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Με απόφαση της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκής Ενωσης) αναγνωρίζεται και επισήμως η ελληνική φέτα. Ο λ α τ' άλλα Ευρωπαϊκά προϊόντα είναι απλώς λευκά τυριά. Ηταν ένας μεγάλος αγώνας που τον κερδίσα με και μέσα σε πέντε χρόνια 8 ' αποσυρθούν όλα τ' ά λ λ α τα τυριά από το εμπόριο και την κα τανάλωση και μόνο η ελληνική φέτα, το γνωστό μας και νόστιμο τυρί 8 α κυκλοφορεί σ' όλη την αγορά. Η φέτα μας μαλακό ή σκληρό τυρί λευκό με αλμυρή ή υπόξινη γεύση, που ως γνωστό πα ρασκευάζεται από γάλα των γιδιών και των προ βάτων και διατηρείται μέσα στην άλμη, βαρελί σια αγνή ελληνική φέτα αυτή ή σε δοχεία 8 α κυ ριαρχεί μοναδική σ' όλη την Ευρωπαϊκή αγορά. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ ευχάριστη είδηση και εξέλιξη, που 8α'χει οφέλη για τους κτηνο τρόφους της Ηπείρου και της γαλακτοβιομηχα νίας Δωδώνης. Εμείς περηφανευόμαστε να λέμε πως εδώ στην Ηπειρο μας παράγεται η καλύτε ρη φέτα στην ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ. ΤΑ KINHU Μέσα στο καφενείο συζήτηση μεγάλη για την πολιτική, για τις Δημοτικές εκλογές, για τα έργα, για τα πανηγύρια και για... τη φτώχεια και τα οι κονομικά μας. i Και πάνω σ' όλα αυτά το χαρακτηριστικό χτύi πημα του κινητού. Οι περισσότεροι μικροίμεγάi λοι με κινητά τηλέφωνα ένα λεπτό να πω στη γυ ναίκα αν είναι έτοιμο το φαγητό να'ρθούμε ή αν έβγαλε τα πρόβατα για βοσκή και πάει λέγο ντας. Ολοι με κινητά. Και πρώτα πρώτα δεν ξέ ρω αν πρέπει να λέγεται "κινητό" ή να λέγεται τηλέφωνο της τσέπης ή της ζώνης, αφού οι πε ρισσότεροι τό'χουν στη ζώνη τους, όπως οι κα ουμπόηδες το περίστροφο στα έργα γουέστερνς. Εδώ πρέπει να πούμε, ότι το κινητό είναι πολύ χρήσιμο αντικείμενο για ορισμένες περι πτώσεις, όπως όταν ταξιδεύεις μόνος σου και πάθεις κάτι, ή όταν θέλεις να κλείσεις ένα σημα ντικό ραντεβού για τη δουλειά σου, να ρωτήσεις για κάποιον άρρωστο κ.λ.π. Οχι όμως για "φύ λου πήδημα ", που λέμε να παίρνεις το κινητό. Βρε μανία πούχομε εμείς οι Ελληνες. Οταν περπατάμε, όταν οδηγάμε, όταν καθόμαστε με το κινητό στο χέρι. Μου'τυχε να δω οδηγό μοτοσυκλέτας με το ένα χέρι στο τιμόνι και στο άλλο το κινητό! Πως τα κατάφερνε ο αθόφοβος; Αν και στοιχίζει αρκετό το κινητό, όλοι κάνου με φοβερή χρήση κι έχουμε μανία να μιλούμε με τα κινητά χωρίς να λογαριάζαμε τα οικονομικά... Τι φτώχεια είναι αυτή που μας δέρνει; Αμφιβάλ λει κανείς; Ε! τότε ας με πάρει στο κινητό μου κά που θα με βρει. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ Στο φιλόξενο χώρο του "Παταριού" του Βι βλιοπωλείου "Δωδώνη" στη Μιχαήλ Αγγέλου στις 27 Ιουνίου έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του απόδημου Βησσανιώτη συγγραφέα Κώστα Καραλή "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ - Μια αληθινή ιστορία". Το πόνημα αυτό, κατάθεση ψυχής, αναφέρε ται στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940 που βίωσε προσωπικά μικρό, ανήλικο και ορφανό παιδί από τη Βήσσανη Πωγωνίου καθώς και στα "πέτρινα" χρόνια που ακολούθησαν ως την ενη- Ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι λικίωσή του στην Ελλάδα και τα σκληρά Βιώμα τα του στην ξενιτιά όπου αναγκάστηκε να κατα φύγει για να...καζαντήσει. Για το Βιβλίο μίλησαν ο κ. Γ. Βρέλλης, λογοτέ χνης - κριτικός, Πρόεδρος της Ηπειρωτικής Στέ γης Γραμμάτων και Τεχνών, ο κ. Κωστούλας, εκ δότης της εφημερίδας "Φωνή του Πωγωνίου" και ο Δ/ντής της εφημερίδας "ΗΠΕΙΡΟΣ" κ. Σ. ΝτόΒας. Παρέστησαν πολλοί Πωγωνήσιοι κα θώς και ο υπεύθυνος της εφημερίδας μας " Η Φωνή του ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" κ. Σ. Οικονόμου. Καλή κυκλοφορία του βιβλίου του πατριώτη μας Κώστα Καραλή, συγχαρητήρια στις εκδό σεις - Βιβλιοπωλείου "Δωδώνη" κ. Β. Λ Α Ζ Ο Υ. ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΚΤΕΟ ΚΑΚΑΒΙΆΣ Τις προάλλες έγιναν τα εγκαίνια του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Κακαβιάς, από τον υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Χρήστο Βαρελή. Πρόκειται όπως ο ίδιος τόνισε για ένα από τα πιο χρήσιμα ΚΤΕΟ της χώρας, καθώς δίνεται η δυνατότητα να ελέγχονται στο εξής τ' αυτοκίνη τα από την Αλβανία καθώς και όσα διέρχονται από το συγκεκριμένο σημείο. Ετσι θα γίνεται ο τεχνικός έλεγχος των σαρά βαλων της Αλβανίας και να σταματήσουμε να'χουμε εκατόμβες νεκρών, καθώς τόνισε και ο υπουργός Μεταφορών. Μαζί με τη διαμόρφωση και τη βελτίωση του αυτοκινητόδρομου Καλπάκι Κακαβιάς όλα φαίνεται ότι διορθώνονται. Από την πλευρά του ο Νομάρχης Ιωαννίνων κ. Νίκος Ζορμπαλάς χαρακτήρισε το συγκεκριμέ νο έργο ως "έργο εθνικής σημασίας". Η στήλη αυτή δικαιώνεται για μια ακόμη φορά γιατί πρώ τη εδώ και πολύ καιρό είχε επισημάνει τη σημα σία αυτού του έργου. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΛΠΑΚΙ; Κατά πληροφορίες μου, πρόκειται να εγκατα σταθεί στο Δήμο Καλπακίου εργοστάσιο εμφιά λωσης νερού και αναψυκτικών από Γερμανική εταιρεία. Εταιρεία Γερμανικών συμφερόντων ερευνά την πιθανότητα να εγκαταστήσει στο Δήμο ένα εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού και παραγωγής αναψυκτικών πλαστικών μπουκαλιών. Αν οι πληροφορίες μας είναι αληθείς, κι αν η Γερμανική εταιρεία προχωρήσει σ' αυτή την ενέργεια, η επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα θα σημάνει ένα νέο άνοιγμα θέσεων εργασίας για το Δήμο μας αλλά και για την ευρύτερη πε ριοχή. Ιδωμεν! ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕ/Ο Απαλή μοντέρνα μουσική είχαμε κάθε βράδυ στο Κοινοτικό μας καφενείο, με το αρμόνιο, του αγαπητού μας Γιώργου Τσεκούρα γαμπρού μας, της οικογένειας του αείμνηστου δασκάλου Δη μητρίου Μούκα, που όλο και πιο συχνά μας επι σκέπτεται, και μάλιστα μαζί με τη σύζυγο του Ντίνα Μούκα αναπαλαιώνουν και το πατρικό τους σπίτι. Οι νέοι μας αγαπούν το κλαρίνο, αλ λά καθώς ζουν και βιώνουν τα της πόλεως θέ λουν και τα μοντέρνα τραγούδια. Μπράβο Γιώργο πάντα να τραγουδάμε με κέ φι και χαρά. ΓΙΑ ΤΗ Ν ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Σ' άλλες σελίδες αναγράφουμε λεπτομέρειες για το αναπτυξιακό συνέδριο. Βέβαια ακούστη καν πολλά λόγια επαινετά και ενθαρρυντικά, το δικό μας αυτί και μάτι, άκουσε και είδε και άλλα π.χ. δεν έγινε στα χωριά μεγάλη ενημέρωση και αφισοκόλληση να ενημερωθούν. Δεν προσκλή θηκαν ορισμένοι που κατά την έκφραση τους "Φυλάνε Θερμοπύλες" εδώ συνεχώς στ' ακριτι κά μας χωριά και κατά κάποιο τρόπο ήταν λίγο "πειραγμένοι". Με παρακάλεσαν να τα μεταφέ ρω εδώ καλόπιστα και πιστεύω και οι εκπρόσω ποι και οι σύνεδροι των αδελφοτήτων θα τα δε χτούν και 8 α τα κρίνουν δίκαια. Σ' ένα συνέδριο μεγάλο πάντα θ α υπάρχουν παραλείψεις και πάντα θ α βρούμε κάτι να πού με. Γενικό όμως συμπέρασμα δικό μας κι άλλων συναδέλφων παρατηρητών και μέσων ενημέρω σης, είναι ότι η Βήσσανη για λίγες μέρες θυμή θηκε τα παλιά και ξανακούστηκε α π ' όλους μας σ' όλους τους τόνους " Η κοντούλα λεμονιά". 0/ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΑΑΚΕΣ Διαπιστώθηκε απ' όλους μας ότι ένα αίσθημα ασφαλείας μας διακατέχει όλους μας. Επιτέ λους τα σύνορα μας φυλάσσονται κατά τον κα λύτερο τρόπο κι έτσι οι ταξιδιώτες μας δεν πρέ πει ν' ανησυχούν και νάρχονται στα χωριά μας. Οι οικονομικοί μετανάστες νάχρονται στη χώ ρα μας νόμιμα, με νόμιμα χαρτιά και να εργάζο νται κανονικά. Καθένας μας χωρίς φόβο να πη γαίνει στα κτήματα του και στη δουλειά του πα ντού αγρυπνούν οι συνοριακοί φύλακες. Η στήλη αυτή αισθάνεται δικαιωμένη για μια ακόμη φορά γιατί πάντοτε αυτό φώναζε αυτό τόνιζε. Ασφάλεια στον τόπο μας. Ασφάλεια στη γενέ θλια γη, στη γη των πατέρων μας στα χωριά μας. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ Εκδηλώσεις μνήμης για τους εκτελεσθέντες από τα Γερμανοφασιστικά στρατεύματα κατο χής, κατοίκους Κεφαλόβρυσου (Μιντζιτιέ) τον Ιούλιο του 1943, διοργάνωσε στο Κεφαλόβρυ σο Πωγωνίου η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαν νίνων, ο Δήμος Ανω Πωγωνίου και ο Πολιτιστι κός Σύλλογος Κεφαλόβρυσου. ΣΥΝΤΑΙΗΑΜΠΕΑΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥΗΠΕΙΡΟΥ Αρχισε η συγκέντρωση δηλώσεων για τη σύ νταξη Αμπελουργικού Μητρώου της Ηπείρου και των ιονίων Νήσων. Κάθε αγρότης είναι υποχρεωμένος να δηλώ σει όλα τα στοιχεία σχετικά με την ποιότητα και τοποθεσία των καλλιεργειών του. Για περισσότερες πληροφορίες κάθε ενδια φερόμενος μπορεί ν' απευθυνθεί στη Διεύθυν ση Γεωργίας Ιωαννίνων. Αποστόλη και Ηλία μ' ακούτε; Ο ΣΧΟΛΙΑ-,ΗΣ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

8 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 02 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Ο Παύλος και η Ελένη Καλύβα στις βάπτισαν το τέταρτο παιδί τους στον Αγιο Νικόλαο Γεροπλατάνου. Το όνομα αυτού Δημήτριος. Ευχόμαστε ν α ζήσει. Ο Μιχάλης και η Αριστέα Βελογιάννη στη Ρουψιά στις βάπτισαν το δεύτερο αγοράκι τους και το όνομα αυτού Μάριος. Ν α ζήσει ο νεοφώτιστος. Ευχές πολλές και στους παππούδες και γιαγιάδες. Ο Μάριος Φαρούγιας και η Αφροδίτη ΤζόΒα στις 21 Ιουλίου βάφτισαν τις δύο χαριτω μένες δίδυμες κόρες τους στα Γιάννενα στις 11 π.μ. στον Ιερό Ν α ό Αγίων Αποστόλων. Νονές ήταν η κ. Βασιλική Κίτσου - Ψύχου και η κ. Πα ναγιώτα Κατσαρού. Τα ονόματα αυτών Γεωργία - Ανθούλα, Ροζίτα - Μαργαρίτα. Η εφημερίδα εύχεται στους ευτυχείς γονείς και στους παππούδες Γεώργιο και Ανθούλα Τζόβα πιστούς αναγνώστες της εφημερίδας να τους ζήσουν. ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Ο Νικόλαος Σουλβέγκας του Αναστασίου και η Κάτια Σιάουπτ στις απέκτη σαν το δεύτερο τους παιδί, ένα χαριτωμένο κο ριτσάκι. Ν α τους ζήσει. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ Πρόσφατα και σε στενό οικογενειακό κύκλο έγιναν οι αρραβώνες της ωραίας δεσποινίδος Αγγελικής Γρηγ. Μανούρη από τον Παρακάλαμο με τον Χρήστο Κ. Λιάπη από το Γεροπλάτανο. Η " Φ Ω Ν Η ΤΟΥ Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ " εύχεται καλά στέφανα. ΓΑΜΟΙ Ο Γεώργιος και η Μ α ρ ί α Τσιρίκου πάντρεψαν το πρώτο τους παιδί. Η κόρη τους Βασιλική και ο Κων/νος Περαθωράκης έκαναν πραγματικό τητα την απόφαση ζωής χαράς και ευτυχίας που πήραν. Τέλεσαν τον γάμο τους που έγινε το Σάββατο 2 7 Ιουλίου στις 9.00 μ.μ. στον Ιερό Ν α ό Γενεσίου Θεοτόκου Εκάλης. Ενα εκ κλησάκι βουτηγμένο στα πεύκα με πανοραμική θ έ α τους περίμενε μαζί με τους αγαπημέ νους συγγενείς και φίλους τους. Η ατμόσφαιρα ή* " υποβλητική παντού λου λούδια. Η τελετή έγινε από τον πρωτοπρεσβύ τερο Χαράλαμπο Τζέρμπο. Ακολούθησε δεξίωση στο σπίτι τους στην Εκάλη. Ο λ α ήταν φροντισμένα μέχρι την τελευ ταία λεπτομέρεια από την μητέρα της νύφης Μ α ρ ί α. Γύρω από την πισίνα τους είχαν τοποθε τήσει τραπεζάκια για τους καλεσμένους. Πα ντού υπήρχαν πολύχρωμα λουλούδια. Από τους μπουφέδες που ήταν ολόγυρα μοσχομύρι ζαν λαχταριστές λιχουδιές ποικίλα φαγητά γλυ κά κρασί σαμπάνια, ό λ α άφθονα. Η μουσική αντηχούσε παντού και τρικούβερ το το γλέντι άρχισε από την νύφη και γαμπρό που κράτησε μέχρι το πρωΐ. Γονείς, αδέλφια, συγγενείς και φίλοι ξεφάντωσαν. Η εφημερίδα εύχεται να ζήσουν ευτυχισμένοι οι νεόνυμφοι και στους ευτυχείς γονείς να χα ρούν και στα ά λ λ α τους παιδιά. Λ ό λ α Μούκα Ο Χρήστος Τζέρμπος και η Αφροδίτη Σιελούλη έδωσαν το ωραιότερο ραντεβού της ζωής τους στο γάμο τους που έγινε την Κυριακή 14 Ιουλίου στις 8 μ.μ. στη Μητρόπολη Ιωαν νίνων. Γέμισε το προαύλιο της εκκλησίας από συγγενείς, φίλους, χωριανούς που ήρθαν να τους ευχηθούν με όλη τους την καρδιά να ζή σουν ευτυχισμένοι σαν τα ψηλά βουνά. Το μυστήριο ετέλεσε ο θείος του γαμπρού πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Τζέρμπος με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Η στέψη τελείω σε με τις θερμές ευχές και τις ταπεινές και σο φές συμβουλές του θείου του γαμπρού πάτερ Χαράλαμπου. Ακολούθησε δείπνο στο κέντρο Καρβούνη στην Ελεούσα Ιωαννίνων. Μ ε παρα δοσιακούς χορούς από το τοπικό συγκρότημα Βαλάντη Πάνη - Γεωργίου Κύρου. Ο λ ό δ ρ ο σ α λουλούδια στόλιζαν το κέντρο που γέμισε από τους καλεσμένους. Πλούσιες λιχουδιές το κρα σί έρρεε άφθονο. Το κέφι άναψε γαμπρός, νύ φη και κουμπάρος και οι τρεις τους χαριτωμέ νοι άρχισαν το χορό και δεν κάθησαν καθό λου. Αφησαν άφωνους τους καλεσμένους τους με την ευθυμία την χαρά και το κέφι τους. Η οικογένεια του κουμπάρου τραγούδησε μοίρασε ψητό αρνί και κουλούρα διατηρώντας την παράδοση. Μ ι α κυψέλη από νεολαία οι αδελφές ο αδελ φός φίλοι των νεόνυμφων γονείς και καλεσμέ νοι τους συντρόφευαν στο χορό μέχρι πρωΐας. Η εφημερίδα τους εύχεται να ζήσουν ευτυχι σμένοι και στον κουμπάρο Σπύρο Καλύβα και στα δικά του. Λ ό λ α Μούκα Στην ωραία Εδεσσα έγινε ο γάμος της Βίκυς Τατάκη κόρης του Αναστασίου Τατάκη και της Κων/νας Β. Ταλιούρη με τον Παναγιώτη Μαυρί- δη. Το Σάββατο 31 Αυγούστου και ώρα 7. στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Σκύδρας. Ακο λούθησε δείπνο στο κέντρο Χάος. Η εφημερίδα για την ομορφότερη στιγμή της ζωής τους τους εύχεται να ζήσουν ευτυχισμένοι και στους ευτυχείς γονείς να χαρούν και στις άλλες κόρες τους.η Βαρβάρα Τζέρμπου (κόρη Δημήτρη Τζέρμπου) παντρεύτηκε με τον Μιχά λη Φαλκιωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβά ρας Παλαιού Φαλήρου το Σάββατο 31 Αυγού στου Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια. Ν α ζήσουν ευτυχισμένοι. ΘΑΝΑΤΟΙ Απεβίωσε ο Κυριακής Σταύρος συνταξιού χος δάσκαλος και η κηδεία του έγινε στο Βασι λικό καθώς και η μητέρα του Σταυρούλα. Συλλυπούμεθα βαθύτατα τους συγγενείς του. Αιωνία η μνήμη του. Επίσης απεβίωσε ο Αρτας Ευάγγελος ετών 67. Συλλυπούμεθα βαθύτατα τους συγγενείς. Απεβίωσε στην Αθήνα η Ο λ γ α Α. Παπανικολάου την και η ταφή της έγινε στο χωριό. Η αείμνηστη καταγόταν από την Ρουψιά, ήταν σύζυγος του Αποστόλη (Τόλη) Παπανικολάου και αδελφή του αείμνηστου Μιχάλη Καλύ βα. Την όλη επιμέλεια της και φροντίδα είχαν τ' ανήψια της. Αιωνία η μνήμη της. ΕΥΧΕΣ Στον ξάδελφο μας Κων/νο Κούγκλη που πρό σφατα συνταξιοδοτήθηκε μετά από μια επιτυ χημένη διδασκαλική σταδιοδρομία του ευχό μαστε καλοφάγωτη η σύνταξη με χαρά και υγεία. Η οικογένεια Βασιλείου Μ ο ύ κ α ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Η Εκκλησιαστική Επιτροπή ευχαριστεί τις γυ ναίκες του χωριού μας, που πάντα είναι πρόθυ μες για την καθαριότητα των εκκλησιών μας και σε ότι αφορά το χωριό σε εκδηλώσεις είναι πα ρούσες. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή Παπα-Τηλέμαχος Μάντζιος Κούτας Χρίστος- Κουφάλας Πέτρος Εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου ΓΕΡΟ Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ ευχαριστούμε όλους τους χωρια νούς που βοήθησαν για την εκδήλωση του γλε ντιού στην Παναγιά στο Βοϊδομάτη. (Μεταφορά τραπεζιών, ψήσιμο σουβλακίων, σέρβις άρι στο, περιποίηση άριστη). Τέτοιες εκδηλώσεις τι μούν όλους μας και το Σύλλογο μας πάντα για το καλό και την πρόοδο του χωριού μας. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου: ΚΟΥΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Ευχαριστούμε θερμά τον πάτερ Χαράλαμπο Τζέρμπο που λάμπρυνε με την συμμετοχή του το μυστήριο του γάμου των παιδιών μας Βίκης και Κων/νου. Για τις θερμές ευχές και τις ταπει νές, σοφές συμβουλές που έδωσε στους νεό νυμφους με τον ξεχωριστό του τρόπο. Εντυπω σίασαν και άγγιξαν τις καρδιές των νεόνυμφων και όλων των καλεσμένων. Ο λ ο ι τους θαύμα σαν την αγνότητα και την καλοσύνη του. Ο Θ ε ός να του δίνει δύναμη να συνεχίζει το θεάρεστο έργο του. Η οικογένεια Γεωργίου και Μαρίας Τσιρίκου ΣΕΛΙΔΑ 8 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ Α π ό τους παρακάτω συμπατριώτες κ α ι φίλους τις ακόλουθες οικονομικές ενισχύσεις Χαρίσης Ηλίας Παπα Τηλέμαχος Μάντζιος Ταλιούρης Δημήτριος Καλύβας Γεώργιος Κρέτση - Σκόντρα Γιολάντα Πάνου - Κρέτση Ανδρομάχη Μονέδα Σταματία Κέντρος Ιωάννης Κέντρος Μάνθος Μονέδα Φρειδερίκη Κούτα - Μπεθάνη Αφροδίτη Κούγκλης Κων/νος Καραηλία Ουρανία Γαϊτανίδης Ευάγγελος Παπα Θανάσης Οικονόμου ΤσάΒαλος Χαρίλαος Κρέτσης Χρήστος Αναστασιάδης Λάζαρος Βακόλας Ιωάννης Καλύβας Μιχάλης Μονέδας Γεώργιος Μονέδα Βασιλική Τσιρίκος Γεώργιος Μούκα Αναστασία Δάκας Χρυσόστομος Ταλιούρη Δήμητρα Μπίκα Ολγα Χαβάς Σπύρος (Μεσοβούνι) Βασδέκη - Χαντζαροπούλου Μιράντα Νάσσης Δημήτριος Ψαράκη Μαγδαλινή ΒαρζώκαςΒύρων Κομπίλας Γρηγόριος Βούλα Λιάρου Η Κουρούτη Κική εις μνήμη του πατρός της το ποσότων5ευρώ. Η Βασιλική Γόρα Σπύρου στη μνήμη της νονάς της Ολγας Παπανικολάου έδωσε στην εφημερίδα αντί στεφάνου 1 5 ευρώ Αιωνία τους η μνήμη. λάβαμε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ ΓΙΑ Τ Η Ν Σ Τ Ε Γ Η ΑΓΙΟΥ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΛΕΤΣΙΟΥ Θ Ρ Α Σ Υ Β Ο Υ Λ Ο Σ 5 0 ευρώ ΛΕΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5 0 ευρώ Σ Κ Ο Ν Τ Α ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΚΡΕΤΣΗ 0 ευρώ Π Α Ν Ο Υ Α Ν Δ Ρ Ο Μ Α Χ Η ΚΡΕΤΣΗ 0 ευρώ ΚΕΝΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ευρώ Μ Π Ε Θ Α Ν Η Σ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Μ έ γ α ρ α 150 ευρώ Ο Υ Ρ Α Ν Ι Α ΚΑΡΑΗΛΙΑ εις μνήμη μητρός, συζύγου και αδελ φής 7 0 ευρώ Κ Ο Υ Ρ Ο Υ Τ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ευρώ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ εις μνήμην συζύγου, γονέων 2 0 ευ ρώ Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ εις μνήμη συζύγου, γονέων 0 ευρώ ΚΡΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 ευρώ Κ Α Τ Σ Α Ν Ο Υ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 15 ευρώ ΡΟΥΣΗΣ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ εις μνήμη των γονέων 5 0 ευρώ Β Ο Υ Λ Α ΛΙΑΡΟΥ 15 ευρώ Η Επιτροπή τους ευχαριστεί και τους εύχεται υγεία στα σπίτια τους. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΙ ΠΑΝΑΓΙΑ! Λέτσιος Θρασύβουλος 5 0 ευρώ Δήμου Βασιλική 5 0 ευρώ Χρυσούλα Κουρούτη εις μνήμην συζύγου και παππούδων ευρώ Χρυσούλα Ταλιούρη εις μνήμη συζύγου της και των κορι τσιών Γιώτας και Κατερίνας ευρώ Ουρανία Καραηλία εις μνήμη συζύγου της, αδελφής και μη τρός της 2 0 ευρώ Σύνολο 140 ευρώ Αιωνία η μνήμη τους. Τους ευχαριστούμε όλους. Ο ι διαφημίσεις έ ω ς το τέλος του έτους 8 α δ η μ ο σ ι ε ύ ο ν τ α ι ως έχουν. Ο ι π ι 8 υ μ ο ύ ν τ ε ς ν α διαφη μ ι σ τ ο ύ ν με το ν έ ο έτος π ρ έ π ε ι ν α έ λ θ ο υ ν σε ε π α φ ή με κ ά π ο ι ο ν α π ό τ η ν σ υ ν τ ο ν ι σ τ ι κ ή ε π ι τ ρ ο π ή. Επιτυχόντες σε ΑΕΙ κ α ι ΤΕΙ στο επόμενο φύλλο. Παρακαλούμε ενημερώστε μας.

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η mum m m m Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή του καλοκαιριού. Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος 14ος Αριθμός φύλλου 59 Iούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2011

Χρόνος 14ος Αριθμός φύλλου 59 Iούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2011 4199 Κωδ. εντύπου: 4117 Τρίμηνη Πολιτιστική έκδοση του Εξωραϊστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής Γραφεία: Γλάδστωνος 10 Αθήνα Τ.Κ. 10677 Τηλ: 210-6231 889 site:www.kakouri.gr e-mail:tokakouri@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

πετάχτηκαν από αγνώστους σε στροφή του δρόμου στα πέρα Λακκώματα. Η κ. Άννα Παπαμιχαήλ ανέφερε και αυτή ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Αποκλείστρα

πετάχτηκαν από αγνώστους σε στροφή του δρόμου στα πέρα Λακκώματα. Η κ. Άννα Παπαμιχαήλ ανέφερε και αυτή ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Αποκλείστρα TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ Tριμηνιαία Έκδοση Έτος 32 ο Αρ. Φύλλου: 124 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010 Έκδοση - Διεύθυνση: Σύλλογος Καστανιωτών Γραφεία: Προμάχων 3, 142 32 Ν. Ιωνία GREECE Τηλ.: 210 25.16.938

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK www.mosv.gr nea@mosv.gr Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Κωδ. 1928 Διμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας των Απανταχού εξ Ελληνικού Γορτυνίας Έτος 19ο Αρ. φύλλου 123 Ιούλιος - Αύγουστος 2012 Εμ. Μπενάκη 73 10681 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Και μέσα στη κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Διακοπές. Σημαντικό έργο για Ανάπτυξη, Πολιτισμό, Τουρισμό. Βίκυ Καγιά. Θρηνεί το Ευπάλιο & η Δωρίδα. στο Δήμο Ευπαλίου.

Διακοπές. Σημαντικό έργο για Ανάπτυξη, Πολιτισμό, Τουρισμό. Βίκυ Καγιά. Θρηνεί το Ευπάλιο & η Δωρίδα. στο Δήμο Ευπαλίου. ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ Πρατίνου & Δούριδος 8-11634 Αθήνα Αρ. Φύλλου 88 Μαι. - Ιουν. - Ιουλ. 2009 Με νέο προπονητή, τον έμπειρο Σταύρο Σταύρου, ο Απόλλων Ευπαλίου, ξεκινά τα νέα του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ETOΣ 37 ο AP. ΦYΛΛOY 404 ΚΩΔ. 03-3067 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣυΝΕΛΕυΣΗ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣυΝΕΛΕυΣΗ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ DYTIKH FRAGKISTA 97_Layout 1 02/05/2012 8:42 ΠΜ Page 1 Κωδικός 4594 ΙΛΙΟΥ 90 Γραφεία: Κολωνού & Λεωνίδου 20 104 36 Αθήνα Τηλ.: 210 5242 995 www. sylog-fragista.gr ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕφΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφΡΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικός Αύγουστος 2014 στον Αγ. Πέτρο Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Πολιτιστικός Αύγουστος 2014 στον Αγ. Πέτρο Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τα Αγιοπετρίτικα στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες www.lefkada.at, My Leykada.gr, www.aromalefkadas.gr ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 39 ος - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 138 - Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' - ΧΡΟΝΟΣ 22ος * ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 106 * ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 * ΝΕΡΑΪΔΑ ΔΟΛΟΠΩΝ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' - ΧΡΟΝΟΣ 22ος * ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 106 * ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 * ΝΕΡΑΪΔΑ ΔΟΛΟΠΩΝ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΜΙΑΣ 3589 TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ (ΝΕΡΑΪΔΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ-ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' - ΧΡΟΝΟΣ 22ος * ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 106 * ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 * ΝΕΡΑΪΔΑ ΔΟΛΟΠΩΝ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ύ στερα από πρωτοβουλία

Ύ στερα από πρωτοβουλία 4199 ˆ. ÂÓÙ appleô : 4117 Τρίμηνη Πολιτιστική έκδοση του Εξωραϊστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής Γραφεία: Γλάδστωνος 10 Αθήνα Τ.Κ.10677 Τηλ: 210-3831446 - 210-5025251 http://www.geocities.com/tokakouri

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Α ΤΟ ΕΞΩΚΛΗΣΙ ΤΩΝ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Ο Άγιος Χριστόφορος είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς Μεγαλομάρτυρες της χριστιανοσύνης.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Α ΤΟ ΕΞΩΚΛΗΣΙ ΤΩΝ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Ο Άγιος Χριστόφορος είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς Μεγαλομάρτυρες της χριστιανοσύνης. ΚΚΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 152 ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-3734 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ DYTIKH FRAGKISTA 94_Layout 1 21/07/2011 7:17 ΠΜ Page 1 Κωδικός 4594 ΙΛΙΟΥ 90 Γραφεία: Κολωνού & Λεωνίδου 20 104 36 Αθήνα Τηλ.: 210 5242 995 ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΙΕυθυΝΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK www.mosv.gr nea@mosv.gr Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Αρ. Φύλλου 73 Έτος Ιδρύσεως 1993

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ. ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΦΝΑΙΩΝ (Αχαΐας) ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ Θεμιστοκλέους 4 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2012 Αριθμός φύλλου 40

ΤΑ ΝΕΑ. ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΦΝΑΙΩΝ (Αχαΐας) ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ Θεμιστοκλέους 4 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2012 Αριθμός φύλλου 40 ΚΕΜΠΑ Κωδικός: 017106 4108 ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΦΝΑΙΩΝ (Αχαΐας) ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ Θεμιστοκλέους 4 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ. ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΦΝΑΙΩΝ (Αχαΐας) ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ Θεμιστοκλέους 4 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2013 Αριθμός φύλλου 45

ΤΑ ΝΕΑ. ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΦΝΑΙΩΝ (Αχαΐας) ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ Θεμιστοκλέους 4 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2013 Αριθμός φύλλου 45 ΙΛΙΟΝ Κωδικός: 217106 ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΦΝΑΙΩΝ (Αχαΐας) ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ Θεμιστοκλέους 4 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2013 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΥΡΕΛΙΩΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΥΡΕΛΙΩΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΟΣ MAYRELI 173_Layout 1 9/26/13 3:03 PM Page 1 Κ.Τ.Α. 4128 Κωδικός: 014128 1770 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΥΡΕΛΙΩΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αναξαγόρα 1-10552 Αθήνα Τηλ. & Fax: 210-5239973 internet: www.mavreli.org e-mail: mavreli@mail.com

Διαβάστε περισσότερα

Καλό καλοκαίρι ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ. Έτος 29ο Αρ. φύλλου 108 Απρίλιος - Ιούνιος 2014 Μελισσού 9, 116 35 Αθήνα

Καλό καλοκαίρι ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ. Έτος 29ο Αρ. φύλλου 108 Απρίλιος - Ιούνιος 2014 Μελισσού 9, 116 35 Αθήνα Τειχιώτικα Έτος 29ο Αρ. φύλλου 108 Απρίλιος - Ιούνιος 2014 Μελισσού 9, 116 35 Αθήνα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ Κλειστό - αρ. αδ. 54/09 ΚΩΔΙΚΟΣ: 018407 Καλό καλοκαίρι Τειχιώτικα 2 φεύγουν...

Διαβάστε περισσότερα

Η διεύθυνσή μας στο Διαδίκτυο είναι: http://www.afterzed.gr/sillogosrentinioton e-mail: sarentinioton@afterzed.gr. Π ριν από μισό αιώνα κυκλοφόρησε

Η διεύθυνσή μας στο Διαδίκτυο είναι: http://www.afterzed.gr/sillogosrentinioton e-mail: sarentinioton@afterzed.gr. Π ριν από μισό αιώνα κυκλοφόρησε ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΙΛΙΟΝ 79 ΚΩΔΙΚΟΣ 4407 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ Στουρνάρη 45 Τ.Κ. 10682 Αθήνα Τηλ.: 210 3812660 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 139 Η διεύθυνσή

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK www.mosv.gr nea@mosv.gr Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ο Υ Σ! Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο 002 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν. Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία σχεδόν όλοι οι άνθρωποι

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν. Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία σχεδόν όλοι οι άνθρωποι Όργανο του Συλλόγου των Απανταχού Πανορμιτών Δωρίδος H Πάνορμος Τρίμηνη έκδοση πολιτιστικού και ενημερωτικού περιεχομένου Αριθ. Φύλλου 17 Απρίλιος, Μάϊος, Ιούνιος 2007 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η φοκ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΛΥΜΠΙΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ "Η ΔΗΜΗΤΡΑ

Η φοκ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΛΥΜΠΙΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Tax. Γραφείο Κ.Τ. ΠΕΙΡΑΙΑ Αριθμόε ASeias 944 ΕΛΤΑ iom Η φοκ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΛΥΜΠΙΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ "Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΧΡΟΝΟΣ 49ος ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ Αδυναμία του Δήμου να καλύψει τις θέσεις της καθαρίστριας και της μαγείρισσας. Μόνο χάρη στην εθελοντική συμμετοχή των γονέων στις διάφορες εργασίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μαϊστρος...έσωσε Μοναστηράκι και Ευπάλιο! Σελ. 3

Ο Μαϊστρος...έσωσε Μοναστηράκι και Ευπάλιο! Σελ. 3 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ Πρατίνου & Δούριδος 8-11634 Αθήνα Αρ. Φύλλου 79 Ιούλ.-Αύγ.-Σεπ. 2007 ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΖ Αλλάζουν όψη Παραθάλασσο - Χιλιαδού Αλλάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 2013

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 2013 Μαζί με όλα τ άλλα καταρρέει και η όποια παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας στο Λιβάδι ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΔΥΝΑΜΟ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ Ζ.Μ.Κ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ ΧΡΟΝΟΣ 38ος ς ΤΕΥΧΟΣ 169 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013. Πρόσκληση. Κυριακή απόγευμα 4.30 μ.μ. 26 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ ΧΡΟΝΟΣ 38ος ς ΤΕΥΧΟΣ 169 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013. Πρόσκληση. Κυριακή απόγευμα 4.30 μ.μ. 26 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ ΧΡΟΝΟΣ 38ος ς ΤΕΥΧΟΣ 169 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πρόσκληση Κυριακή απόγευμα 4.30 μ.μ. 26 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Το Δ.Σ. του Συνδέσμου καλεί όλους όσους μας συνδέει η

Διαβάστε περισσότερα

Στο καθιερωμένο προσκύνημα στην Παναγίτσα

Στο καθιερωμένο προσκύνημα στην Παναγίτσα 1 www.nedamessinias.gr Ιδρυτής - Εκδότης Σύλλογος των Απανταχού Νεδαίων ο ΠΑΝ Έτος 28 Αρ. Φύλλου 53 2o Eξάμηνο Έτους 2014 Καπανέως 4-6, Κολωνός, 10444, τηλ./φάξ: 210 5151407 Υπεύθυνη Έκδοσης: Αλίκη Αργυριάδου-Τσιοπελάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Αγαπητοί αναγνώστες, φίλοι του Συλλόγου και πατριώτες.

ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Αγαπητοί αναγνώστες, φίλοι του Συλλόγου και πατριώτες. e-mail: ambeliona@yahoo.gr Ιδρυτής - Εκδότης: Σύλλογος Αμπελιωνιτών Γραφεία: Αριστοτέλους 4, 104 32 Αθήνα, τηλ.-φαξ. 210 52 36 651 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΠΕΛΙΩΝΙΤΩΝ Έτος 48ο αρ. φύλλου 298

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' - ΧΡΟΝΟΣ 22ος * ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 107 *AΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 * ΝΕΡΑΪΔΑ ΔΟΛΟΠΩΝ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ. Ιούλιος Δευτέρα 20: Πανηγύρι στον ΑηΛιά.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' - ΧΡΟΝΟΣ 22ος * ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 107 *AΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 * ΝΕΡΑΪΔΑ ΔΟΛΟΠΩΝ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ. Ιούλιος Δευτέρα 20: Πανηγύρι στον ΑηΛιά. ΛΑΜΙΑΣ 3589 TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ (ΝΕΡΑΪΔΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ-ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' - ΧΡΟΝΟΣ 22ος * ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 107 *AΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 * ΝΕΡΑΪΔΑ ΔΟΛΟΠΩΝ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τα τμήματα

Διαβάστε περισσότερα