ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με την έκδοση αυτόν tov φύλλου μας, βρισκό μαστε στην τελική ευθεία του προεκλογικού αγώνα για την ανάδειξη των νέων της Τ ο π ι κ ό ς ( αρχόντων Αυτοδιοίκησης. Η διαδικασία αυτό των εκλογών, είναι η πεμπτουσία του Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ο ύ μας πολιτεύματος. Κ α λ ο ύ μαστε εμείς ν' αναδείξου με τους άξιους που θ α με ριμνήσουν για τα κοινά των Δόμων και των Κοινο τήτων μας, no υ θ α εφαρμόσουν τους Νόμους "του Καποδίστρια" και ασφα λώς θ α προσπαθήσουν να διορθώσουν με τις προτά σεις τους ορισμένα στρα βά που διεπίστωσαν κατά την πρώτη τετραετία που πέρασε. Ακούσαμε λόγια κ α ι λογύδρια, ξελαρυγγιάστηκαν γ ι α ν' αναπτύξουν τα προγράμματα τους, είδα με φ ο λ κ λ ο ρ ι κ ά, ο ι υπο ψ ή φ ι ο ι δεν άφησαν πανη γύρι για πανηγύρι κ α ι μ π ο ρ ώ ν α π ω ότι χορτά σαμε από πολιτιστικές εκ δηλώσεις με "άρτον κ α ι θεάματα" που λέγανε και οι Ρ ω μ α ί ο ι. Κ α ι βέβαια "άρτον" έχουμε και θεά ματα πολλά. Ετσι π.χ. ακούσαμε: ο Α ' συνδυα σμός να λέει: Η εικόνα του Δ ό μ ο υ είναι ω ρ α ί α. Στα δημοτικά μας πράγ ματα κυριαρχεί κίνηση, Βράση για τα πρόβλημα- ΙΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙ! Ζητούμε συγγνώμη και την επιείκεια των α ν α γνωστών χωριανών και φίλων για τις παραλεί ψεις στην προηγούμενη έκδοση κ α ι κυρίως στη στήλη των Κοινωνικών {γεννήσεις, γάμοι, θ ά νατοι, προαγωγές κ.λ.π.). Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι η συντακτική επιτροπή αυτό το δί μηνο βρισκόταν για πολύ μεγάλο χρονικό διά στημα εκτός Ιωαννίνων για ατομικές υποθέσεις, ο δε τυπογράφος άθελα του έκανε κάποιες βια στικές ενέργειες και έτσι έγιναν άθελα μας ορι σμένες παραλείψεις που φυσικόν είναι ν α δυ σαρέστησαν αγαπητούς φίλους και συγγενείς μας. Για μια α κ ό μ η φορά ζητάμε συγγνώμη και παρακαλούμε όλους όσοι θέλουν ν α γράφο νται ορισμένα κοινωνικά γεγονότα, ν α μας παίρνουν τηλέφωνο ή να μας γράφουν τι ακρι βώς πρέπει ν α γράφουμε. Πιστεύουμε ότι με κα λ ή συνεννόηση ό λ α διορθώνονται. Η εφημερί δα δεν είναι μόνο της συντακτικής επιτροπής. Είναι όλων μας. Η ανταπόκριση σας είναι καθοριστική στην προσπάθεια μας ν α μπορούμε ν α σας ενημερώ νουμε καλύτερα. Ευχαριστούμε, εκ των προτέρων για τη συνερ γασία και την κατανόηση. Η Φ.τ,Γ. τα. Ο Β ' συνδυασμός να λέει: " Η εικόνα του Δ ή μου είναι γκρίζα. Σ τ α δη μοτικά μας πράγματα κυ ριαρχεί ακινησία, αδρά νεια γ ι α τ α προβλήματα των πολιτών κ α ι κανένα πρόβλημα δεν αντιμετω πίζει κ α ι ο Γ ' συνδυασμός να λέει όλα είναι μαύρα και άραχνα κι εμείς έχου με τις λύσεις για όλα και πάει λέγοντας. Είδαμε νέα π ρ ό σ ω π α, νέους συνδυασμούς και όλοι τους μας υποσχέθη καν ότι έχουν το καλύτε ρο κ α ι δυναμικότερο ψη φοδέλτιο που θ α επιφέ ρει τη νίκη. Νέα π ρ ό σ ω π α. Β ε β α ί ω ς τα π ρ ό σ ω π α δεν αρκούν για την επιτυχή έκβαση του αγώνα. Χρειάζεται ζή λος, προθυμία, όρεξη για π ρ ο σ φ ο ρ ά, σε βάρος της ατομικής κ α ι οικογενεια κής ζωής. Γ ι α κάθε νίκη απαιτείται θυσία, οργά ν ω σ η, στρατηγική, δυνα μισμός πρόγραμμα κ α ι κυρίως σωστή αντιπαρά θεση με τρανταχτά επιχει ρήματα για τον αντίπαλο. ΚΑΙ Τ Ω Ρ Α Η Θ Ε Σ Η ΜΑΣ: Η Φ.τ. Γεροπλατάνου, έχει επανειλημμένως με σταθερότητα τονίσει, ότι δεν αναμειγνύεται στην πολιτική (θα μας ήταν πο λύ εύκολο να ταχθούμε υπέρ ή κατά του Α ' ή Β ' συνδυασμού). Τηρούμε στάση ουδέτερη. Β έ β α ι α όταν κανείς γράφει κ α ι δημόσια απευθύνεται στους συμπολίτες του ενυ πογράφως, κρίνει, κατα κρίνει ή εγκρίνει είναι φυ σικό να επισύρει την επι δ ο κ ι μ α σ ί α ή την α π ο δ ο κ ι μ α σ ί α, τον ενθουσιασμό, τον ψόγο ό τον έπαινον. Οταν λοιπόν ο ι αντιδρά σεις θετικές ή αρνητικές είναι ενυπόγραφες επώ νυμες κ α ι τεκμηριωμένες είναι δεκτές και ποικιλο τρόπως ωφέλιμες. Π ά ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΝΛΠΛ... Σμίξαμε για μια ακόμη φορά το 15/νταύγουατο στην Παναγιά μας, στη μι κρή Παναγιά μας στο Βοϊ δομάτη κοντά στον "Πηγαδούλι" μας κάτω από τα σκιερά γέρικα πουρνάργια και στη γύρω άγρια κατα πράσινη φύση. Αγαπημένοι - αδελφωμένοι σαν τα πα λιά τα χρόνια. Καταπράσι νες φουντωτές γύρω οι πλαγιές φανταστικό φυσικό τοπίο. Ολος ο χώρος της κοιλάδας του Βοϊδομάτη με τα κατακάθαρα γάργαρα νερά του να κυλούν φιδίσια πέρα μακριά με την παλιά γέφυρα και πιο πάνω μέσα στον καταπράσινο "Εθνικό Δρυμό" με το μοναστήρι της Παναγιάς της "Σπηλιώ- ΣΤΟ τισσας που μέσα απ το Σπήλαιο στέκεται εκεί ακλώνητη και περιμένει τους πιστούς ν' ανάβουν ένα κεράκι και να προσευ χηθούν. Εδώ είναι η παράδοση. Εδώ είναι οι ρίζες μας. Η ζωή και χρόνος συνεχίζουν αέναη τη ροή τους και συμπαρασέρουν και αλλοιώ νουν καταστάσεις. Εδώ από τα παμπάλαια χρόνια με τα γαϊδουρομούλαρα, με τ' άλογα ερχόταν όλοι οι χωριανοί να λει τουργηθούν στην "Πανα γιά" δυό φορές το χρόνο τ' αντίπασχα και το 15/ νταύγουστο. Εδώ στο δικό μας γραφικό τοπίο που με τά τη θεία λειτουργία στρω ντως ως ελέχθη τηρούμε στάση Ο Υ Δ Ε Τ Ε Ρ Η, αυτός άλλωστε είναι ένας από τους στόχους της εφημε ρίδας μας. Ω σ τ ό σ ο όμως οι χ ω ρ ι α ν ο ί - όλοι μας οφείλουμε να'μαοτε υπεύθυνοι πολίτες. Κάθε ένας μας με κριτήρια της αγάπης, της αλήθειας, της δραστηριότητας της δι καιοσύνης, της τιμιότητας και της ελευθερίας που τα κρίνει μόνος του - κ α ι με σημάδια της προσφοράς προς τον τόπο μας, το χω ριό μας ας α π ο φ α σ ί σ ε ι για τους υποψηφίους κ α ι για τους συνδυασμούς της αρεσκείας του. Με α υ ι ό i n θέση, μ' αυ τό τη φ ι λ ο σ ο φ ί α μας, κ ι νούμαστε ελεύθερα κ α ι δημοκρατικά α' όλη αυτή την προεκλογική κ α ι μετε κλογική περίοδο. Ευχόμε νοι σ' όλους τους υποψη φίους δύναμη κουράγιο και " Κ Α Λ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ" Η Φ.τ.Γ. ΒΟΪΛΟΜΑΤΗ νόταν και στρώνεται χωριανικό κοινό οικογενειακό τραπέζι αγάπης, γλεντιού και ξεγνοιασιάς. Κοντά εδώ στην Παναγιά μας, ο σύγ χρονος άνθρωπος ζει μια άλλη πραγματικότητα. Εδώ απελευθερώνεται από την νοοτροπία που μας κυριαρ χεί στη ζωή μας. Οτι δηλα δή πρέπει πρώτα να ζει, α π ' όλα και πάνω α π ' ό λ α για το φαγητό, το ποτό, το ντύ σιμο, την επίδειξη και τη διασκέδαση. Εδώ καταλα βαίνει ότι ο σκοπός της δη μιουργίας του και της ύπαρ ξης του είναι το βίωμα της Αγάπης, της Χαράς, της Ει ρήνης, της Μακροθυμίας της Χρηστότητας της Α γ α Συνέχεια στην 3η σελίδα

2 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 02 ΣΕΛΙΔΑ 2 =^\ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΓΑΡΗΣ ΑΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ Είναι γνωστό σε όλους ότι κάθε χρόνο την 21 Φεβρου αρίου γιορτάζουμε οι Ηπει ρώτες την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, που έγινε την ημέρα αυτή το 1913, αλλά και την απελευθέρωση ολό κληρης της Ηπείρου από τον τουρκικό ζυγό. Συνήθως, όμως, τα μεγά λα ιστορικά γεγονότα επι σκιάζουν κάποια άλλα ση μαντικά, που μένουν στην αφάνεια και δεν γίνονται ευ ρύτερα γνωστά. Είναι επίσης γνωστό ότι ο πρώτος Βαλκα νικός πόλεμος, που είχε σαν αποτέλεσμα την απελευθέ ρωση της Μακεδονίας και της Ηπείρου, άρχισε στις 5 Οκτωβρίου Εξι μήνες νωρίτερα την Δνοιξη του 1912 κάποιοι λιονταρόψυχοι πατριώτες με κορυφαίο τον Σπ. Σπυρομήλιο απελευθέρωσαν αρ κετές περιοχές της Β. Ηπεί ρου. Μέχρι το Δεκέμβριο του 1912 είχαν επιτύχει αρ κετά πράγματα στο χώρο αυτό. Ετσι, ο Σπ. Σπυρομήλιος επικεφαλής ανταρτικών σω μάτων απελευθέρωσε τη Χειμάρα, διασκορπίζοντας τους άτακτους Τουρκαλβανούς και οργάνωσε την ασφάλεια της περιοχής. Το ίδιο διάστημα ελευθερώθη καν το Δέλβινο, οι Δγιοι Σα ράντα, Τεπελένι και Κορυ τσά. Διοικητής της περιοχής Τε πελενίου τοποθετήθηκε ο Γεροπλατανιώτης δημοσιο γράφος και υπέροχος πα- Ή ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ' ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ t. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ. (0653) ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΥΛΗΣ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) και (0651) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) και (0651) ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα που δημοσιεύονται ή όχι δεν επιστρέφονται. Οι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν. τριώτης Γεώργιος Γάγαρης, εκδότης της εφημερίδας "Φωνή της Ηπείρου", από το Είναι αυτός, ο οποίος σε καιρό ειρήνης πολεμού- σε με την πέννα και όταν βροντούσαν τα όπλα δεν τον δεχόταν το τυπογραφι κό γραφείο. Στον ατυχή πόλεμο του 1897 έτρεξε εθελοντής και πολέμησε στα πέντε πηγά δια. Τώρα έτρεξε σαν διψα σμένο ελάφι να συμβάλλει στην απελευθέρωση της γε νέτειρας του. Ακολούθησε το Σπυρομήλιο και εκείνος αξιοποιώντας τις ικανότητες του τον τοποθέτησε προσω ρινό διοικητή στα μέρη εκεί να, μέχρι να ελευθερωθεί και ο Γεροπλάτανος... Ετσι τον βλέπουμε στη φω τογραφία να στέκει αγέρω χος ανάμεσα σ' εκείνους που τον αγαπούσαν και τον σέβονταν πραγματικά. Υπήρξε μεγάλη προσωπικό τητα ο Γ. Γάγαρης και προ πάντων μεγάλος πατριώτης. Αθανάσιος Δέμος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α Π. ΚΙΤΣΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Χ Α Ρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 ΦΟΛΚΛΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Ευχάριστο δροσερό καλοκαιρινό βράδυ, προγραμμα τισμένο απόψε 12 Ιουλίου από το Δήμο - με τις πολιτι στικές εκδηλώσεις, σε συνεργασία των τοπικών φορέ ων, μας επιφύλαξαν μια ευχάριστη μουσική βραδιά, με το χορευτικό συγκρότημα από την γείτονα Βουλγαρία, με άριστες χορευτικές ικανότητες. Τέτοιες εκδηλώσεις, συμβάλλουν στις φιλικές πολιτι στικές σχέσεις των λαών μας. Μας εκράτησαν ευχάρι στη συντροφιά. Το τραγούδι βγαλμένο από τα βάθη τςη βουλγαρικής λαϊκής παράδοσης του τόπου τους ενδυναμώνει ως εί ναι φυσικό τις σχέσεις και ως ελέχθη τη φιλία των λα ών. Ηταν μια όμορφη νότα στη δροσερή βραδιά. Τα τραπέζια της πλατείας γεμάτα, η εξυπηρέτηση του κοινού στο καφενείο του Χ. ΛΙΑΠΗ καλή και η συμμετο χή των κοντοχωριανών πολύ καλή. Χορέψαμε όλοι μαζί - Βούλγαροι και Ελληνες. Στη συνέχεια η όμορφη βραδιά έκλεισε με τοπικά δη μοτικά και λαϊκά τραγούδια και χόρεψαν όλοι μέχρι αρ γά, μέχρι τις πρωινές ώρες. Ομορφες βραδιές στο φετι νό όμορφο καλοκαίρι με τις πολιτιστικές μας εκδηλώ σεις. ΗΑΙΑΣ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ ΑΙΕΧΑΣΤΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΆΤΙΚΕΣ ΒΡΑΑΙΕΣ ΣΤΟ Χ Ο Ρ Ι Ο Πάντα είναι όμορφα στο χωριό. Ιδιαίτερα τώρα το κα λοκαίρι. Καλοκαιράκι λοιπόν, δροσιά και αύρα, ανάσα ζωής και άνεμος δημιουργίας στα στέκια της φύσης, στα στενά στις ρούγες στο μεσοχώρι και στα σοκάκια του χω ριού με πανηγύρια χορούς κλαρίνα, εκδηλώσεις και επι σκέψεις υποψηφίων Νομαρχών - Δημάρχων και Συμβού λων. Αντήχησαν τ' ανοιγοκλείματα των παραθύρων, κι ακούστηκαν γέλια και κλάματα των παιδιών. Γιόμισε το χωριό από κόσμο, που όλοι κάτι λένε, κάτι θυμούνται και το κουβεντολόι δίνει και παίρνει ως αργά τη νύχτα, στις Αυγουστιάτικες σεληνόφωτες, δροσερές βραδιές, με το ολόγιομο φεγγάρι και τα "μερομήνια" που'λεγε η μακαρίτισσα η γιαγιά μου και που συμπληρώνω εγώ: "...Ως λά μπει ο ήλιος του Μαγιού τ' Αυγούστου το φεγγάρι". Ο σ ο ι λοιπόν βρεθήκατε ή βρίσκεστε στο χωριό κάτι θα'χετε να θυμηθείτε κάτι θα'χετε να πείτε. Κάθε εποχή κάθε ηλικία και κάθε στιγμή έχει την ιδιαιτερότητα της. Σ.ΟΙΚ. "ΚΟΛΕΜΠΑΓ A J. MEGA CENTER ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 0EWANEH > ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/ΜΕίΟΠΛΟΜΟί Ε Ι Ι Α Γ Ο Γ Η : ΕΪΑΓΟΓΕΕ ΕΜΠΌΡΙΟ Μάν8ος Κ ο ϋ Ι μ η α ς Μ-ΗΜοχΛ«χ:Ε.Μ.α Πρόβΰρος ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΚβΕΕΗ ΔομηάΛι ) toawiva ΕΚΘΕΙΗ-ΑΠΟΘΗΚΗ So Χλμ. Ε9ν. οδοο Ιωαννίνων - ΚονΪΓΟης Γηλ. 0* fax, 06S). > «0 ϊηλ Fax Αλσυμινοκατασχνοαί Γ,- - ΚΟΥΡΟΠΉΣ ι (2ος όροφος) τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΛΛΗΝΗ ΛΊΎίΜΚ; Τ Η Λ &

3 ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΝΛΠΛ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 02 ΣΤΟ ΒΟΪΑΟΜΛΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3 ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Ο αγαπητός Δημήτρης Ε. ΚΑΣΣΙΟΣ, γαμπρός του αεί μνηστου Μιχάλη Καλύβα, εξέδωσε νέο βιβλίο με τίτλο " Α Υ Κ Ο Π Ο Ρ Ι Α - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ". Ιστορικές και Λαογραφικές προσεγγίσεις. Ιστορικά ψήγματα, Γειτο νικών Κοινοτήτων, και είχε την ευγενή καλοσύνη να μας το αποστείλει και τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι ένα πολυσέλιδο καλογραμμένο και καλοτυπωμένο βιβλίο που αναφέρεται στον τόπο του, στην πατρίδα του στο χωριό του και στην ευρύτερη περιοχή της γενέ τειρας του ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Τον συγχαίρουμε το Δημήτρη Κάσσιο γι' αυτή την αξιό λογη συγγραφική του εργασία και τον καλούμε να γίνει και αρθρογράφος -με διάφορα δέματα- και στην εφημε ρίδα μας. Η Φ.τ.Γ. ΤΟ ΙΑΚΟΥΣΤΟ ΠΩΓΩΝΙ Αρτοκλασία και Αγιασμός το Δεκαπενταύγουστο στην Παναγιά στο Βοϊδομάτη Συνέχεια από την 1 η σελίδα θοσύνης της Πίστης προς τον θ ε ό ν και της Ταπεινής Υπηρεσίας. Εδώ γίνεσαι πράγματι άλλος άνθρωπος και προσπαθείς να βιώσεις την πραγματική χριστιανική ζωή. Πολύχρωμα, λαμπερά, αστραφτερά αυτοκίνητα, λάμπουν γύρω από την Πα ναγιά μας μεταφέροντας τους ταξιδιώτες και τους χωριανούς - και η ζωή συνε χίζεται. "Απόστολοι εκ περάτων συναθροισθέντες ενθάδε, Γεσθημανή τω χωρίω κηδεύσατέ μου το σώμα και συ Υιέ και θ ε έ μου, παρά λαβε μου το σώμα". Υμνεί ο ψαλμωδός. Α π ' όλα τα μέρη, απ' τα πέρατα έρχο νται στον τόπο τους. Στη "Γεσθημανή μας" στη γενέ θλια γη μας. Μ ι α κοσμοανταμωσιά όπως τον "παλιό καλό καιρό". Πολλές χαιρετούρες και "χρόνια πολ λ ά " μετά τον καθιερωμένο αγιασμό και την αρτοκλα σία. "Τη ενδόξω κοιμήσου Θεοτόκε Πρέσβευε υπέρ ημών". Χρόνια πολλά αγαπητοί μου και του χρόνου να ξα νασμίξουμε. Σ.ΟΙΚ. ΦηΤΟΡΕΠΟΡΤΛΖ Περήφανος κι αδέκαστος Και τώρα; βλέπει γύρω του στην ξενητιά χαμένος η ερημιά τον ζώνει από τους πρώτους στο χωριό γυρίζει προκομένος στον τόπο τον πανέμορφο στο ξακουστό Πωγώνι Νοστάλγησε τον τόπο του Βουβές κλείστηκαν οι αυλές τ' αξέχαστα Πωγώνια παιδιά δεν τριγυρνάνε Ανάσταση πεθύμησε βουβά κλείστηκαν τα σχολειά μετά από τόσα χρόνια και δάσκαλους ζητάνε. Πενήντα χρόνια ξέμακρα Χορτάριασαν τα σύμπαντα περίμενε την ώρα στόμορφο νάρθει το χωριό ρουμάνιασαν οι δρόμοι όλοι έγιναν αδιάβατοι με θύμησες και δώρα. και του σπιτιού του ακόμη. Να βρει τους φίλους τους πα- Ο λ α τώρα βουβάθηκαν ληούς κι ο μαρασμός τον λοιώνει δεν κελαηδούνε πέρδικες να βρει και τους δικούς του να βρει χαρές και προκοπή δεν κελαϊδεί τ' αηδόνι. να σβύσει τους καημούς του. Κι αγνάντεψε τον Αηλιά όταν κοντά ζυγώνει κι αν στον Αηγιώργη θ α σμι- φτερούγισε η καρδούλα του χθούν στο ξακουστό Πωγώνι. ένα καπνίζει τζάκι. Κι ήταν απομεσήμερο Ανάθεμα τους αίτιους στο μεσοχώρι φθάνει σ' όλους τους Κυβερνήτες κανένας δεν τον δέχθηκε την ερημιά σκορπίσανε κι είναι βαρυποινήτες. ζαλίζεται, τα χάνει. [ Αρτοκλασία στον Αγιο Παντελεήμονα Εκεί στα Ριζορόμπατα πεντέξη είναι νομάτοι Χρόνια και χρόνια όνειρο Τους αλλόθρησκους μάζεψαν είχε κρυφή ελπίδα χιλιάδες αρβανήτες να ιδή τις χάρες του χωριού κι όλος ο κόσμος γέμισε μες στη γλυκεία πατρίδα. από τρανούς αλήτες. Βασιλικό Παν. Κύρκος ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν Ω Π Ω Ν ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ & Ζια Ο.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ * ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ παραγωγής μας * Τσιμέντα - Σιδηρά - Πλέγματα - Σιδηροπάσαλοι * Υδραυλικά - Είδη Υγιεινής - Πλακάκια - Κεραμίδια * Τούβλα - Τουβλέτες - Αμμος - Χαλίκι - Αμμωκονία * Μαρμαρόσκονη - Οικοδομικά - Βιομηχανικά Εργαλεία * Χρώματα ΒΥΝΗΛ - Κόλλες Πλακιδίων - Ηλιακοί Θερμοσ. - Σώ ματα Καλοριφέρ - Ηλεκτρικά Είδη Εγκαταατάστεων Οικοδομών. * Πρόκες - Φιλεζόλ - Νάϋλον Θερκοκηπίων ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛΕΦ. ΚΑΤΑΣΤ ΤΗΛΕΦ. ΟΙΚΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΊΕΣ "Ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΖ" ΑΓΙΟΣ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Ι Β. ΛΕΤΖΙΟΖ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ ΑΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΤΗΛ.: "Ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΎΠΟΥ Μ ΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ.: ΑΟΗΝΑ

4 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 02 ΣΕΛΙΔΑ 4 Η ΣΤΕΓΗ Τ Η Σ Π Α Ν Α Π Α Σ Οπως είχαμε ανακοινώ σει, ανακαινίστηκε η στέγη της Παναγιάς στο Βοϊδομά τη και ξυλώθηκε ο τσίγκος, έγινε καινούργιο νταβάνι και ασπρίστηκε και είναι σήμερα μια ζωγραφιά μέσα στο καταπράσινο τοπίο. Την ξυλεία κι όλα τα υλι κά διετέθησαν από την εφημερίδα μας. Τα κεραμμύδια (μαύρα) είναι προσφορά των αδελ φών Γιαννέτα (Ιχθυοτρο φεία) τους οποίους ευχαρι στούμε πολύ. Τα τεχνικά έγιναν από τους μαστόρους του χω ριού μας. Εντελώς δωρεά και η καθαριότητα της εκ κλησίας έγινε από τις πά ντα πρόθυμες και εργατι κές γυναίκες του χωριού μας και όλους μαστόρους, γυναίκες, επιτρόπους της εκκλησίας μας και Πολιτι στικό μας Σύλλογο τους ευ χαριστούμε θερμά. Συνολικό κόστος δαπά νης δραχ , ευρώ 1760 από επώνυμες και ανώνυμες προσφορές των χωριανών μας και φίλων αναγνωστών της εφημερί δας μας (αναλυτικότερα σ' άλλη σελίδα). Ετσι όλοι μαζί γιορτάσα με στην Παναγιά μας, την Κοίμηση της Θεοτόκου με τη θεία λειτουργία από τον ιερέα μας Παπα-Τηλέμαχο Μάντζιο (με αρτοκλασία και αγιασμό). Αγαπημένοι σα μια οικογένεια με τα ήθη και έθιμα μας και με κλαρίνα χωρίς μεγάφωνα και κοινό τραπέζι. Τα σου βλάκια ήταν προσφορά ανωνύμου προσκυνητού, ο πάγος (για το κρύωμα των ποτών) προσφορά των Ιχθυοτροφείων Αφών Γιαν νέτα. Το εξαιρετικό σέρβις των δραστήριων μελών του Πολιτιστικού μας Συλλό γου. Εύγε σ' όλους που κουράστηκαν γι αυτή την ωραία αδελφική εκδήλωση και θερμά συγχαρητήρια. Για μια ακόμη φορά όλοι μας προσπαθήσαμε να πρωτοστατήσουμε σ' έργα ευπρεπείας και αγαθοποιΐας. Ετσι χαρούμενοι και γε λαστοί γυρίσαμε στο χωριό μας. ΧΡΟΝΙΑ Π Ο Λ Λ Α ΚΑΙ ΤΟΥ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ και η χάρις της Παναγιάς μαζί μας. Ζ. ΟΙΚ. ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΦΥΓΑΝ ΕΝΑ ΕΥΛΑΒΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Πέρασε κάμποσος και ρός, περίπου δυόμιση μή νες, που'φυγε α π ' τη ζωή η αείμνηστη Πανάγιω Μ. Μο νέδα και μας φαίνεται σ α νάταν χθες. Απεβίωσε στην Αθήνα και η κηδεία της έγινε στο χωριό, μέσα σ' ένα κλίμα πένθους όπου οι κόρες της, οι γαμπροί της, τ εγγόνια της κι όλοι οι χωριανοί την κλάψανε και την κατευοδώσαμε για την άλλη ζωή, τα δε σαράντα της έγιναν πάλι σε γενικό κλίμα πένθους και θλίψης. Η αείμνηστη γεννήθηκε και μεγάλωσε στο χωριό. Γνήσιος τύπος αγρότισσας γυναίκας, δουλευτάρα και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΙΟΧΟΙΑΣ ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΤΗΛ.: 0165 ΚΑΙ Ο ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MERCEDES - ΒΕΝΖ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΓΟΥΣ 151 ΤΗΛ.: FAX ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΑΣ S Ν F π ΑΝ * ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ * ΞΕΝΩΝΑΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ο α ι Ν Α! $ ;- ; ί; ΨΗΙΤΑΡΐΑ j ΤΑΒΕΡΝΑ jn,>jm>rfjp3o2 Ι OPAiOICA2Ji*0 Hh\NHiHiM ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ Με επιτυχία έγιναν οι εκδηλώσεις μνήμης για τη γυναίκα της Πίνδου, των αξιωματικών Κων/νου Δαβάκη Α. Διάκου και όλων των ηρώων, του έπους του 1940, που διοργανώ θηκαν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων με τη συνεργασία της Κοινότητας Φούρκας το Σάββατο 2 0 Ιου λίου στο ύψωμα Προφήτης Ηλίας της Φούρκας. Τελέστηκε δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση κι έγινε κα τάθεση στεφάνων και στέψη των προτομών Κ. Δαβάκη και Α. Διάκου. Επακολούθησε τοπογραφική ενημέρωση από αξιωματικό της 8ης Μεραρχίας, καθώς και αναπαράστα ση της πορείας μαχόμενης γυναίκας της Πίνδου και του τραυματισμού του αξιωματικού Κ. Δαβάκη, Διοικητού του αποσπάσματος Πίνδου. Η αναπαράσταση έγινε από γυναίκες του Ροδοτοπίου. Αλλοτε γινόταν από γυναίκες του χωριού μας, του τομέα ΚΕΦΟ του Εθνικού Οργανισμού Φροντίδας Ιωαννίνων σε συνεργασία με άνδρες της 8ης Μεραρχίας. Η όλη εκδήλωση έγινε παρουσία των Θρησκευτικών και Πολιτικών Αρχών, κατοίκων της περιοχής και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κι έληξε με δεξίωση στην πλατεία της κοινότητας Φούρκας. Ομιλία έγινε από την κ. Βάσω Μεϊντή, δικηγόρο, Δημοτι κή Σύμβουλο του Δήμου Ανω Πωγωνίου. ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΟΣ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Σ. Π Α Ν Ο Σ Π Ο Υ Κ Ε Β Ι Α 16 Τ Η Λ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΗΛ.: 0651/718 Οικίας: ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΙΡΗ Τ2ΑΛΑΛΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΩΡΓΪΟΧ ΜΟΥΣΙΚΟΙ Ι (ΚΛΑΡΙΝΟ) ΑΛΚΕΤΑ 17α ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΖΑΚΙΑ α τ <> ο -t ι τ t ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ Qtwvros A ΤΗΛ.: και ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ m^ Β, Ι * ΚΑΦΕ Μ Ρ οικονομολόγο. Μεγάλωσε με κόπο την πολυμελή οικο γένεια της και πάντρεψε τις κόρες της. Αγάπησε το χω ριό και τους χωριανούς κι αγαπήθηκε απ' όλους μας. Εύχαρις και αγαπητός τύ πος. Εχασε γρήγορα το σύ ντροφο της το μακαρίτη μπάρμπα Μίνω και ήπιε το πικρό φαρμάκι με το θάνα το τ' αγαπημένου της παι διού Βαγγέλη και της αγα πημένης της εγγονιάς Παρασκευούλας. Εφυγε πολύ στενοχωρημένη και πικρα μένη γι' αυτό. Ας είναι αυτές οι λίγες γραμμές και η αναφορά μας ένα ακόμη ευλαβικό μνημόσυνο στη θειάκω Πα νάγιω, συλλυπητήρια σ' όλα τα παιδιά της και αιω νία η μνήμη της. Σ. ΟΙΚ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν 1 1 -L :'.. 1 fit;- ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΟοίΑψ^μένα. ν κενίανο^τιμα m»»< t i j d A J * ΤΗΛ. lft&57 H I -Sit « :;-X0ic<y l&vxa α"ΐ8ψψ%α ζ ΤΗΛ.: Κ Α Φ Ε ΟΥΖΕΡΙ Ό,\ B.OAfffll1 : Tttt: ΛΕΟΦ. ΣΚΑΤΟΥ 18 : QSO ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΑΓ. Σ%Ρ!ΔΩΝΟΙ 3 : # 4 &»...'. ΤΡΜ&&ΧΤΗΛ...' ΑΧ ; '8"Ι5 ί 845 ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΜΕΖΕΛΕΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΥΚΟΜΑΝΗΣ Αλικαρνασσού και Αστρου; - Τ Η Λ Α Θ Η Ν Α

5 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 02 ΣΕΛΙΔΑ 5 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΑΜΠΩΓΩΝΗΣΙΑΚΟ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΙΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ κ. Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ ε πρωτοβουλία της Ομο σπονδίας Αδελφοτήτων και Ενώσεων Επαρχίας Πωγωνίου έγινε στη Βήσσανη Πωγωνίου,11 και 12 Αυγού στου το Παγκόσμιο Παμπωγωνησιακό Αναπτυ ξιακό Συνέδριο, με συμμετο χή πλήθους κόσμου και των Αρχών. Ηταν πράγματι ένα αντάμωμα όλων για ανταλλαγή απόψεων και γνωμών για την ανάπτυξη του Πωγωνίου. Απόψεις πάνω στα μεγάλα και ζωτικά προβλήματα της γενέτειρας σε μια προσπά θεια να τα αναδείξουν, να τα προβάλλουν και να αγω νιστούν η κάθε αδελφότητα ξεχωριστά, κι όλοι μαζί για την αντιμετώπιση τους και την παραπέρα προώθηση τους. Χαιρετισμούς απηύθυναν, ο τέως υπουργός Εξωτερι κών κ. Κ. Παπούλιας, ο υφυ πουργός Γεωργίας κ. Ε. Αρ γύρης, οι βουλευτές του Νο μού κ.κ. Τασούλας Κων/νος και Καλογιάννης Σταύρος, οι Δήμαρχοι Δελβινακίου και Ανω Πωγωνίου, ο πρόε δρος του Τοπικού Συμβου λίου Βησσάνης, ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Βησσάνης, ο πρόεδρος της αδελφότητας Βησσάνης, εκ πρόσωποι του αποδήμου Ελ ληνισμού Αμερικής και Κ α ναδά, εκπρόσωποι Πολιτι στικών Συλλόγων και φορέ ων γυναικείων οργανισμών και Δημοτικών διαμερισμά των καθώς και κατατοπιστι κή ομιλία του προέδρου της Ομοσπονδίας για τους στό χους και τους σκοπούς του συνεδρίου. Μετά έγιναν τα εγκαίνια έκθεσης στο Παρθεναγω γείο Βησσάνης (Λαογραφι κό υλικό βιβλία και έντυπα Πωγωνησίων - πίνακες ζω γραφικής - Αγιογραφίες Μ α ρία Δεληγιάννη). Μετά η αδελφότητα παρέ θεσε γεύμα συνέδρων προσκεκλημένων. Ο κ. υφυπουργός Γεωρ γίας κ. Ε. Αργύρης ανήγγειλε τη δημιουργία δασικού χω ριού στη Λίμνη Πωγωνίου. (Λεπτομέρειες στ' άλλο φύλλο). Μίλησαν ακόμη: ο εκδό της της εφημερίδας " Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ Π Ω Γ Ω Ν Ι Ο Υ " κ. Κ. Κωστούλας για το άγνωστο Πωγώνι. Αρχαιολογικά ευ ρήματα και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου κ. Α. Παπάϊωάννου για τα ιστορικά αρ χεία και τις Βιβλιοθήκες του Πωγωνίου και ανακοίνωσε την ίδρυση του "Κέντρου Πωγωνησιακών Μελετών". Την Κυριακή έγινε επιμνημόσυνη δέηση για τους Πωγωνήσιους ευ εργέτες και αρκετές ανακοι νώσεις από ειδικούς επιστή μονες και τεχνοκράτες για την ανάπτυξη του Πωγωνίου με μεγάλη επιτυχία. Τη Δευτέρα απόγευμα: Το πολυφωνικό τραγούδι και η σχέση του με την εκκλησιαστική μουσική. Οι τοπικές ενδυμασίες και τέλος εμφάνιση Πέτρου Λούκα - Χαλκιά. Η προσφο ρά ποτών ήταν από τον κ. Γκούμα. Χορός τραγούδι με χορευτικά συγκροτήματα και συμμετοχή όλων. Αναμένουμε τα πορίσμα τα του συνεδρίου και την κα τά το δυνατόν εφαρμογή των συμπερασμάτων τα οποία συμπεράσματα - πορί σματα η ομοσπονδία Αδελ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝ ΑΘΗΝΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ BABY HOUSE ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΗΛ.: ΚΟΝΙΤΣΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ 132 Τ Η Λ φοτήτων και Ενώσεων Επαρ χίας Πωγωνίου Ηπείρου έχει την όλη ευθύνη πεποίθηση του γράφοντος κι όλων των φορέων είναι: ότι υπάρχουν περιθώρια για την ανατρο πή της υπάρχουσας κατά στασης. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάτι καλό θ α προκύψει απ' όλη αυτή την ευγενή προσπάθεια των αδελφοτή των της Ενώσεως Πωγωνίου. ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ Με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αδελφοτή των και Ενώσεων Επαρχίας Πωγωνίου και της αδελφό τητας Βασιλικιωτών Πωγω νίου την Κυριακή 4 Αυγού στου 02 στο Βασιλικό Πωγωνίου τελέστηκε αρχιε ρατική θεία λειτουργία με αρτοκλασία υπέρ των Πω γωνησίων Ιεραρχών και επι μνημόσυνος δέηση υπέρ του αειμνήστου κυρού Πα τριάρχου Αθηναγόρου του Α '. Εγινε αναφορά για την πνευματική τους προσφορά στο Εθνος και την Ο ρ θ ο δ ο ξία. Η συρροή των Αρχών και του κόσμου ήταν μεγάλη. Χαιρετισμούς απηύθυναν εκπρόσωποι των Αρχών και των πολιτιστικών φορέων. Συγκίνηση προκάλεσε η πα νηγυρική ομιλία του συντα ξιούχου εκπαιδευτικού Μ ή τσιου Σπύρου, που αναφέρ θηκε διεξοδικά στην προ σωπικότητα του αείμνηστου κυρού Πατριάρχου Αθηναγόρα του Α ' εκ Βασιλικού και για το βίο του αείμνη στου Αρχιεπισκόπου Αθη νών και πάσης Ελλάδος κυ ρού Σπυρίδωνος Βλάχου. Η αδελφότητα Βασιλικιω τών παρέθεσε δεξίωση στους προσκεκλημένους στην πλατεία του χωριού, με κεράσματα γλυκά και ποτά και με παραδοσιακές πίτες. θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια σ' όλους γι αυτή την ωραία εκ δήλωση στο Βασιλικό Πω γωνίου. Μια εκδήλωση που τίμησε τις πνευματικές προ σωπικότητες του Πωγωνίου, που η αδελφότητα ενδιαφέ ρεται για το παρελθόν, αλ λά και καταβάλλει προσπά θειες για κοινούς αγώνες για την πρόοδο και την προ κοπή του ΠΩΓΩΝΙΟΥ. Ζ.ΟΙΚ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ Κυρίες και κύριοι Ω ς υπεύθυνος μιας μικρής τοπικής εφημερίδας της " Φ Ω Ν Η Σ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" που εκδίδεται ανελλι πώς εδώ και δέκα περίπου χρόνια και ασχολείται με τα το πικά προβλήματα του χωριού μας, αλλά και γενικότερα με τα προβλήματα της γύρω ευρύτερης περιοχής κι έχο ντας πλήρη επίγνωση της μικρότητας μας, μπροστά στο γί γαντα των Μ.Μ.Ε. και με Βαθιά επίγνωση της ευθύνης μας, απευθύνω εγκάρδιο πατριωτικό χαιρετισμό, αγάπης και φιλίας στην Ομοσπονδία Αδελφοτήτων και Ενώσεων Επαρχίας Πωγωνίου και σας συγχαίρω για την εν γένει δραστηριότητα σας και για το παρόν παγκόσμιο ΠΑ Μ Π Ω Γ Ω Ν Η Σ Ι Α Κ Ο Αναπτυξιακό Συνέδριο. Μια Ομοσπονδία που ενδιαφέρεται για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας, για την πολιτιστική παράδοση και την ιστορική παρουσία της επαρχίας μας εμείς οι Γεροπλατανίτες νοιώθουμε πάντοτε σαν Πωγωνήσιοι, άλλο αν Διοικητικά ανήκουμε σ' άλλο Δήμο. Κοινό είναι το χρέος μας κοινός ο αγώνας για την προ κοπή του Πωγωνίου. Είναι αλήθεια ότι αργήσαμε πολύ. Ηταν καιρός πλέον να δραστηριοποιηθούμε. Αρκεί τώρα να γίνει ό,τι επιβάλ λουν οι περιπτώσεις. Με ανάλογη προετοιμασία, με σωστή οργάνωση, με τολμηρές και μακρόπνοες αποφάσεις, με την πάνδημη βοήθεια και συμμετοχή όλων των Ηπειρωτών. Οχι με λό για, αλλά με έργα. Εύχομαι καλή επιτυχία του συνεδρίου σας για το καλό του Πωγωνίου μας, γιατί το Πωγώνι θ α ζή σει και πρέπει να ζήσει. Ευχαριστώ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMIL - ALPIN Παραδοσιακά κάγκελα ΓΟΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Τ η λ κινητό ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ Ρ. ΤΖΕΓΚΑΖ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Μ Π Α Φ Ρ Α Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν ΤΗΛ Ο ι κ KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και 8754 ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Siva Shoes* ΠΛΑΤΩΝΟΣ 7 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΤΗΛ. 6854/24

6 ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 02 ΣΕΛΙΔΑ 6 ΤΟΠΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ Συνεχίζουμε και σήμερα με τοπικά ιδιώματα του χωριού μας και της γύρω ευρύτερης περιοχής. τρες. π α ρ α χ ώ ν ω (ρ) = σκεπά ζω με χώμα κυρίως θ ά β ω κάτι και τον ά ν θ ρ ω π ο (ενταφιάζω). παχνί = η φάτνη μέσα στην οποία τοποθετούμε τα χόρτα ή τ' άχυρα για την τροφή των ζώων το λέμε και παθνί. Γενι κ ά ο χώρος (εσοχή στον τοίχο του στάβλου) στον οποίο τρώει έ ν α ζ ώ ο (η φάτνη που γεννήθηκε ο Χριστός). π ε ρ γ ο υ λ ι ά ( η ) = η κληματαργιά. π ά χ ν η (η) = η υγρασία που πέφτει το πρωΐ, η κ ρ υ σταλλοποιημένη δ ρ ο σ ι ά (τη λέμε κ α ι τσιάφη). Φ ρ ά σ ε ι ς : Επεσε πάχνη ή τα δέντρα σκε πάστηκαν με πάχνη κ.λ.π. π α χ ν ι ά ζ ο = γεμίζω με χορτάρι το παχνί. πα'ίδα (η) = η σ α ν ί δ α η στενή στο σ α μ ά ρ ι του ζώου. π α ν ι ά ζ ω (ρ) = τα βλέπω θ ο λ ά. Χάνω το χρώμα μου χλωμιάζω. Φ ρ ά σ η : Μ ο υ π ά νιασαν τα μάτια ντιπ. παλιόρογγα (τα) = πα" λιές δασικές εκτάσεις, που κάποτε είχαν καεί. π α ρ α γ κ ώ μ ι (το) = το πα ρατσούκλι α λ λ ά και το επώ νυμο. π α ρ α μ π ο ύ κ ι (το) = το υπόδιο. ϊ ι μου στάθηκες σαν παραμπούκι μπροστά μου κ.α. π α ρ α μ ί ν α (η) = μακρύς λουστός, που βγάζουμε πέ Ι π ε δ ο υ κ λ ώ ν ο (ρ) = δένω τα μπροστινά π ό δ ι α του φορ τηγού ζ ώ ο υ με τριχιά ή σχοινί, για ν α μην α π ο μ α κ ρ υ ν θ ε ί α π ό εκεί που β ό σ κ ε ι. πατερντί (το) = φ α σ α ρ ί α, θ ό ρ υ β ο ς, σαματάς, αναστά τωση. π α ρ μ ά ρ α (η) = αρρώστια των ζώων π.χ. έπεσε π α ρ μ ά ρ α στα γίδια. π ε ρ ο ν ι ά ζ ω (ρ) = καρφώ νω πέρα για π έ ρ α, μεταφορι κά διαπερνώ. Φ ρ ά σ ε ι ς : το κρύο μ α ς περόνιασε ως το κ ό κ κ α λ ο. Α ι σ θ ά ν θ η κ α τη νυ χτερινή υγρασία ν α με περονιάζει μέχρι το μεδούλι. Συνώ νυμα: διατρυπώ. περόνι καρφί. (το) = μεγάλο π έ τ α υ ρ ο (το) κ α ι π έ τ α υ ρ α = στενόμακρες σανίδες που σκεπάζουμε τις στέγες των σπιτιών. π ι τ ό Β ε ρ γ ο ς (ο) = ξύλο που πλάθουν τα φύλλα της πί τας. π λ α σ τ ή ρ ι (το) = ξύλινος δίσκος που ανοίγουν τα φύλ λ α της πίτας. ΜΠΟΥ... ΤΟ ΝΕΡΟ Π λ η ρ ο φ ο ρ ο ύ μ α ι ότι σ τ ο Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο α π ό γ ε ώ τ ρ η σ η β ρ ή κ α ν ε ν ε ρ ό. Ευχάριστο γ ε γ ο ν ό ς, έτσι τ ο ω ρ α ί ο Β α σ ι λ ι κ ό θ ά χ ε ι ά φ θ ο ν ο ν ε ρ ό κ α ι ο φίλος μ ο υ ο Μ ι χ ά λ η ς ε ι δ ι κ ό ς γ ι α τ α ν ε ρ ά π ε ρ ι χ α ρ ή ς μούλεγε τις π ρ ο ά λ λ ε ς : Γ ρ ά ψ ε "Μπου... το νερό". Μου'ρχεται στο μυαλό μου παλιά που υπηρετούσα στην κ α τ α σ κ ή ν ω σ η " μ α λ ώ ν α μ ε " γ ι α μ ι α " σ τ α λ ι ά " ν ε ρ ό. Ευτυχώς τ ώ ρ α, ό λ α σ ι γ ά - σ ι γ ά, τ α κ τ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι ό λ α τα'χει ο ευλογημένος τόπος μας η γενέθλια γη μας. ΚΑΙ ΠΑΛΙ 01 ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ Ενα α ί σ θ η μ α α σ φ α λ ε ί α ς α ι σ θ ά ν ο ν τ α ι ό λ ο ι ο ι κ ά τ ο ι κ ο ι των α κ ρ ι τ ι κ ώ ν μ α ς χωριών. Χωριανοί μας που'χαν χρόνια να'ρθουν στο χωριό εί δ α ν αυτή τη δ ι α φ ο ρ ά κ α ι την α σ φ ά λ ε ι α. Ο ι ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ί μ ε τ α ν ά σ τ ε ς ν α ε ρ γ α σ τ ο ύ ν στη χ ώ ρ α μ α ς κ α ν ο ν ι κ ά κ α ι - με τ α ν ό μ ι μ α χ α ρ τ ι ά. Γι α υ τ ό φ ω ν ά ζ α μ ε πάντοτε. Η στήλη αυτή γ ι α μια α κ ό μ η φ ο ρ ά α ι σ θ ά ν ε τ α ι δ ι κ α ι ω μ έ ν η. πλόχερο (το) κ α ι α π λ ό χερο = η χούφτα του ενός χεριού. π λ α τ ά ρ ι (το) = το φτερό του πουλιού μαγειρεμένο, με ταφορικά ο υποστηρικτής π.χ. έχει πλατάργια, φτερού γες γερές υποστηρικές κ.α. ποδεσιά (η) = τα παπού τσια κοινώς ποδεμή καινούρ για παπούτσια γυαλιστερά. π ο ύ λ ι κ α ι π ο ύ λ ι α = τα χαρτόσημα ή γραμματόση μα. Εχει χαρτί με πούλι δ η λ α δή επίσημο. Α κ ό μ η λένε " π ο ύ λ ι " το μι κρό, δίσκο, που το χρησιμο ποιούμε στο τάβλι κ.λ.π. πουλί ή πλι = το πουλάκι κ ά θ ε τι που πετάει. Μ ε τ α φ ο ρ ι κ ά λέμε τις φρά σεις: α) πιάνει πουλιά στον α έ ρ α (είναι έξυπνος) β) το έξυπνο το πουλί α π ό τη μύτη πιάνεται γ) άπιαστο πουλί και δ) όταν έχεις ό λ α τ' α γ α θ ά εί σαι πλούσιος δ η λ α δ ή και του πουλιού το γ ά λ α (υπερβολή). π ο υ λ ά ρ ι (το) = το ν ε α ρ ό ά λ ο γ ο ή γαϊδούρι υποκορι στικό πουλαράκι. πούντα (η) = κρύωμα. π λ ο υ μ ι σ τ ό ς (ο) = στολι σμένος π ρ ε κ ν α (η) = μικρά κιτρι νωπά στίγματα στο πρόσωπο προύσια κ α ι μπρούσια = τα κ ά ρ β ο υ ν α της φωτιάς προσιώρας = προσωρινά π υ κ ν ά δ α (η) = κόσκινο με πυκνές τρύπες που κοσκινίζουμε και καθαρίζουμε το στάρι στο αλώνι. πύρα (η) = η ζέστη, η θερμότητα που εκπέμπεται από τη φωτιά ξάναμμα φούντωμα, φλόγωση της πληγής π ρ ώ ν ο μ α ι κ α ι πυρώνο μαι = ζεσταίνομαι πυρ (το) = το α ρ χ α ί ο = η φωτιά πυρ κ α ι μανία βάπτι σμα του πυρός (στο στρατό) και το γνωστό σ ' όλους μας που λέμε αστειευόμενοι πυρ - γυνή και θ ά λ α σ σ α κ.α. π ρ ο τ ό γ ε ρ ο ς (ο) = ο σε βαστός γ έ ρ ο ς π ρ ο τ ο π ο ύ λ ι (το) = η κη ρ ή θ ρ α γεμάτη μέλι πασιαλί ή πασιαλής = πρωϊνό που γίνεται με κ α λ α μποκάλευρο πολύ νόστιμο (κυρίως όταν χιονίζει). π ρ ο ύ σ κ α λ ο = έφαγα πο λύ φρ. έγινε προύσκαλο. πασσέτο (το) = το Γαλλι κό μέτρο. πόντζι = β ρ α σ μ έ ν ο τσί πουρο με ζ ά χ α ρ η. Πίνεται το χειμώνα ή όταν είσαι κρυωμέ νος. πίρος ή π ύ ρ ο ς = πώμα β α ρ ε λ ι ο ύ κρασιού ξύλινο. πίτσα (η) = πλατιά λεπτή ζύμη που απλώνεται με τυρί ζαμπόν ή μπέικον κ.α. (φαγητό της μόδας) πίτα = η γνωστή μας πίτα που ψήνεται στο φούρνο ή στη γ ά σ τ ρ α (τυρόπιτα, κ ρ ε α τόπιτα, κοτόπιτα, σπανακόπι τα, μηλόπιτα, μπουρέκι, που γίνεται πιο νόστιμη με ζυμωτά φύλλα που τ' ανοίγουν με λε πτότητα και χάρη οι γυναίκες. Αρχοντικό φαγητό πολύ νό στιμη). π λ ι ά τ σ ι κ ο (το) = λ ε η λ α σία. π λ ε μ ό ν ι α ( τ α ) = τα πνευ μόνια πλεμόνια (η) = κρυολόγη μα β α ρ ι ά ς μορφής στους πνεύμονες. π α ρ μ ά ρ α = αρρώστεια ζώων, χάσιμο γάλατος. π α λ α Β ο μ ά ρ α = απερι σκεψία παλαβός = ανισόρροπος, μουρλός. π ο κ ά ρ ι = ο λ ό κ λ η ρ ο το μαλλί του προβάτου π ο ύ λ ι = το γραμματόση μο. π ρ ό γ κ α ή π ρ ό κ α = βιο μηχανικό καρφί, β ε λ ό ν α. π ρ ι ό Β ο λ ο ς = ατσάλινο ε ρ γ α λ ε ί ο με το οποίο οι π α λιοί, παλιά χτυπούσαν σ ε σκληρή πέτρα (στουρνάρι) και δημιουργούσαν σπινθή ρες κι ά ν α β α ν την ίσκνα και μ' αυτή το τσιγάρο τους ή τη φωτιά. Στο ά λ λ ο φύλλο συνέχεια και περισσότερα. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 1. Ελαφότοπος (Τσερβάρι) Μ.Σ. Κικοπούλου 2. Πωγώνι - Δ ε ρ ό π ο λ η Πρεσβυτ. Χρήστος Μ. Μ ά τ σ ι α ς Πωγωνήσιος γάμος: Ν. Θ. Υφαντής 4. Περιοχή Θεολόγου Αγίων Σαράντα: Γρηγ. Κατσαλίδα 5. Κονιτσιώτικα: Χ Α Ρ Α Λ. ΡΕΜΠΕΛΗ 6. Λεξικό Ν έ α ς Ελληνικής Γλώσσας Γ. Μπαμπινιώτη και 7. Συντροφιά και ομιλία με γερόντισσες και ηλικιωμέ νους ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΕΣ. ΤΟ ΝΕΟ Α.Σ. T0V ΣΥΛΛΟΓΟΥ Σ ή μ ε ρ α σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε τ ο ν έ ο Δ. Σ. γ ι α την κ α τανομή α ξ ι ω μ ά τ ω ν που έχει ω ς εξής: Ομόφωνα Πρόεδρος: Κούτας Χρίστος Αντιπρόεδρος: Τζέρμπος Πέτρος Γ. Γ ρ α μ μ α τ έ α ς : Τ ζ έ ρ μ π ο ς Χ ρ ί σ τ ο ς Τ α μ ί α ς : Π α π α χ ρ ί σ τ ο υ Ευτυχία Εφορος εκδηλώσεων: Αιάπης Απόστολος Ο Πρόεδρος Κούτας Χρίστος ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΠΟνίΊΟΥΚΛΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΚΙΤΙΟΥ ΕΥΛΟΣΙΑ Πολιτικοί Μηχανικοί ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΑΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΑΕΙΩΝ - ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΤΗΛ ΟΙΚΙΑ: ΓΡ. ΙΕΝΟΠΟΥΛΟΥ1 (ΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΛ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΛΙΑΠΗΣ Καυσόξυλα - κάρβουνα Ηπείρου τηλ και Κινητό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ πιστικός (ο) = ο τ σ ι ο μ π ά νος, αυτός που βόσκει τα γιδοπρόβατα. πιστρόφια (τα ) = το τραπέζι της νύφης και του γα μπρού που γίνεται στο σπίτι της νύφης και λέει η κόρη (νύφη) στη μάνα πως πέρασε τις πρώτες μέρες του γάμου. ΕΜΠΟΡΙΑ Π Ο Τ Ω Ν - Α Ν Α Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν ΓΚΙΚΑΣ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ 2ο χ ι λ. Περάματος - Κρύας ΤΗΛ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια κ α ι εκδηλώσεις ειδικές τιμές. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείο: Αριστοτέλους 16 τηλ Οικία: Φιλελλήνων 26 τηλ προστιλάζω = β ά ζ ω τα νεογέννητα κοτσιφάκια ή αρ νάκια να βυζάξουν. ΦΡ. Π Λ Α Τ Ω Ν ΤΗΛ.: / / Υ π ε ύ θ υ ν ο ς : Π Α Ν. Α Ρ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ -Φοιτητικά μαθήματα -Αριστες δικές μ α ς σημειώσεις -Τεράστιο αρχείο θεμάτων προγόνι (το) s παιδί του ενός εκ των δ ύ ο συζύγων που προέρχεται α π ό προη γούμενο γάμο.

7 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 02 ΣΕΛΙΔΑ 7 fixoaw - i p f «- fohm - Τ^φέζ^ ΦΕΤΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Με απόφαση της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκής Ενωσης) αναγνωρίζεται και επισήμως η ελληνική φέτα. Ο λ α τ' άλλα Ευρωπαϊκά προϊόντα είναι απλώς λευκά τυριά. Ηταν ένας μεγάλος αγώνας που τον κερδίσα με και μέσα σε πέντε χρόνια 8 ' αποσυρθούν όλα τ' ά λ λ α τα τυριά από το εμπόριο και την κα τανάλωση και μόνο η ελληνική φέτα, το γνωστό μας και νόστιμο τυρί 8 α κυκλοφορεί σ' όλη την αγορά. Η φέτα μας μαλακό ή σκληρό τυρί λευκό με αλμυρή ή υπόξινη γεύση, που ως γνωστό πα ρασκευάζεται από γάλα των γιδιών και των προ βάτων και διατηρείται μέσα στην άλμη, βαρελί σια αγνή ελληνική φέτα αυτή ή σε δοχεία 8 α κυ ριαρχεί μοναδική σ' όλη την Ευρωπαϊκή αγορά. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ ευχάριστη είδηση και εξέλιξη, που 8α'χει οφέλη για τους κτηνο τρόφους της Ηπείρου και της γαλακτοβιομηχα νίας Δωδώνης. Εμείς περηφανευόμαστε να λέμε πως εδώ στην Ηπειρο μας παράγεται η καλύτε ρη φέτα στην ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ. ΤΑ KINHU Μέσα στο καφενείο συζήτηση μεγάλη για την πολιτική, για τις Δημοτικές εκλογές, για τα έργα, για τα πανηγύρια και για... τη φτώχεια και τα οι κονομικά μας. i Και πάνω σ' όλα αυτά το χαρακτηριστικό χτύi πημα του κινητού. Οι περισσότεροι μικροίμεγάi λοι με κινητά τηλέφωνα ένα λεπτό να πω στη γυ ναίκα αν είναι έτοιμο το φαγητό να'ρθούμε ή αν έβγαλε τα πρόβατα για βοσκή και πάει λέγο ντας. Ολοι με κινητά. Και πρώτα πρώτα δεν ξέ ρω αν πρέπει να λέγεται "κινητό" ή να λέγεται τηλέφωνο της τσέπης ή της ζώνης, αφού οι πε ρισσότεροι τό'χουν στη ζώνη τους, όπως οι κα ουμπόηδες το περίστροφο στα έργα γουέστερνς. Εδώ πρέπει να πούμε, ότι το κινητό είναι πολύ χρήσιμο αντικείμενο για ορισμένες περι πτώσεις, όπως όταν ταξιδεύεις μόνος σου και πάθεις κάτι, ή όταν θέλεις να κλείσεις ένα σημα ντικό ραντεβού για τη δουλειά σου, να ρωτήσεις για κάποιον άρρωστο κ.λ.π. Οχι όμως για "φύ λου πήδημα ", που λέμε να παίρνεις το κινητό. Βρε μανία πούχομε εμείς οι Ελληνες. Οταν περπατάμε, όταν οδηγάμε, όταν καθόμαστε με το κινητό στο χέρι. Μου'τυχε να δω οδηγό μοτοσυκλέτας με το ένα χέρι στο τιμόνι και στο άλλο το κινητό! Πως τα κατάφερνε ο αθόφοβος; Αν και στοιχίζει αρκετό το κινητό, όλοι κάνου με φοβερή χρήση κι έχουμε μανία να μιλούμε με τα κινητά χωρίς να λογαριάζαμε τα οικονομικά... Τι φτώχεια είναι αυτή που μας δέρνει; Αμφιβάλ λει κανείς; Ε! τότε ας με πάρει στο κινητό μου κά που θα με βρει. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ Στο φιλόξενο χώρο του "Παταριού" του Βι βλιοπωλείου "Δωδώνη" στη Μιχαήλ Αγγέλου στις 27 Ιουνίου έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του απόδημου Βησσανιώτη συγγραφέα Κώστα Καραλή "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ - Μια αληθινή ιστορία". Το πόνημα αυτό, κατάθεση ψυχής, αναφέρε ται στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940 που βίωσε προσωπικά μικρό, ανήλικο και ορφανό παιδί από τη Βήσσανη Πωγωνίου καθώς και στα "πέτρινα" χρόνια που ακολούθησαν ως την ενη- Ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι λικίωσή του στην Ελλάδα και τα σκληρά Βιώμα τα του στην ξενιτιά όπου αναγκάστηκε να κατα φύγει για να...καζαντήσει. Για το Βιβλίο μίλησαν ο κ. Γ. Βρέλλης, λογοτέ χνης - κριτικός, Πρόεδρος της Ηπειρωτικής Στέ γης Γραμμάτων και Τεχνών, ο κ. Κωστούλας, εκ δότης της εφημερίδας "Φωνή του Πωγωνίου" και ο Δ/ντής της εφημερίδας "ΗΠΕΙΡΟΣ" κ. Σ. ΝτόΒας. Παρέστησαν πολλοί Πωγωνήσιοι κα θώς και ο υπεύθυνος της εφημερίδας μας " Η Φωνή του ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" κ. Σ. Οικονόμου. Καλή κυκλοφορία του βιβλίου του πατριώτη μας Κώστα Καραλή, συγχαρητήρια στις εκδό σεις - Βιβλιοπωλείου "Δωδώνη" κ. Β. Λ Α Ζ Ο Υ. ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΚΤΕΟ ΚΑΚΑΒΙΆΣ Τις προάλλες έγιναν τα εγκαίνια του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Κακαβιάς, από τον υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Χρήστο Βαρελή. Πρόκειται όπως ο ίδιος τόνισε για ένα από τα πιο χρήσιμα ΚΤΕΟ της χώρας, καθώς δίνεται η δυνατότητα να ελέγχονται στο εξής τ' αυτοκίνη τα από την Αλβανία καθώς και όσα διέρχονται από το συγκεκριμένο σημείο. Ετσι θα γίνεται ο τεχνικός έλεγχος των σαρά βαλων της Αλβανίας και να σταματήσουμε να'χουμε εκατόμβες νεκρών, καθώς τόνισε και ο υπουργός Μεταφορών. Μαζί με τη διαμόρφωση και τη βελτίωση του αυτοκινητόδρομου Καλπάκι Κακαβιάς όλα φαίνεται ότι διορθώνονται. Από την πλευρά του ο Νομάρχης Ιωαννίνων κ. Νίκος Ζορμπαλάς χαρακτήρισε το συγκεκριμέ νο έργο ως "έργο εθνικής σημασίας". Η στήλη αυτή δικαιώνεται για μια ακόμη φορά γιατί πρώ τη εδώ και πολύ καιρό είχε επισημάνει τη σημα σία αυτού του έργου. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΛΠΑΚΙ; Κατά πληροφορίες μου, πρόκειται να εγκατα σταθεί στο Δήμο Καλπακίου εργοστάσιο εμφιά λωσης νερού και αναψυκτικών από Γερμανική εταιρεία. Εταιρεία Γερμανικών συμφερόντων ερευνά την πιθανότητα να εγκαταστήσει στο Δήμο ένα εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού και παραγωγής αναψυκτικών πλαστικών μπουκαλιών. Αν οι πληροφορίες μας είναι αληθείς, κι αν η Γερμανική εταιρεία προχωρήσει σ' αυτή την ενέργεια, η επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα θα σημάνει ένα νέο άνοιγμα θέσεων εργασίας για το Δήμο μας αλλά και για την ευρύτερη πε ριοχή. Ιδωμεν! ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕ/Ο Απαλή μοντέρνα μουσική είχαμε κάθε βράδυ στο Κοινοτικό μας καφενείο, με το αρμόνιο, του αγαπητού μας Γιώργου Τσεκούρα γαμπρού μας, της οικογένειας του αείμνηστου δασκάλου Δη μητρίου Μούκα, που όλο και πιο συχνά μας επι σκέπτεται, και μάλιστα μαζί με τη σύζυγο του Ντίνα Μούκα αναπαλαιώνουν και το πατρικό τους σπίτι. Οι νέοι μας αγαπούν το κλαρίνο, αλ λά καθώς ζουν και βιώνουν τα της πόλεως θέ λουν και τα μοντέρνα τραγούδια. Μπράβο Γιώργο πάντα να τραγουδάμε με κέ φι και χαρά. ΓΙΑ ΤΗ Ν ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Σ' άλλες σελίδες αναγράφουμε λεπτομέρειες για το αναπτυξιακό συνέδριο. Βέβαια ακούστη καν πολλά λόγια επαινετά και ενθαρρυντικά, το δικό μας αυτί και μάτι, άκουσε και είδε και άλλα π.χ. δεν έγινε στα χωριά μεγάλη ενημέρωση και αφισοκόλληση να ενημερωθούν. Δεν προσκλή θηκαν ορισμένοι που κατά την έκφραση τους "Φυλάνε Θερμοπύλες" εδώ συνεχώς στ' ακριτι κά μας χωριά και κατά κάποιο τρόπο ήταν λίγο "πειραγμένοι". Με παρακάλεσαν να τα μεταφέ ρω εδώ καλόπιστα και πιστεύω και οι εκπρόσω ποι και οι σύνεδροι των αδελφοτήτων θα τα δε χτούν και 8 α τα κρίνουν δίκαια. Σ' ένα συνέδριο μεγάλο πάντα θ α υπάρχουν παραλείψεις και πάντα θ α βρούμε κάτι να πού με. Γενικό όμως συμπέρασμα δικό μας κι άλλων συναδέλφων παρατηρητών και μέσων ενημέρω σης, είναι ότι η Βήσσανη για λίγες μέρες θυμή θηκε τα παλιά και ξανακούστηκε α π ' όλους μας σ' όλους τους τόνους " Η κοντούλα λεμονιά". 0/ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΑΑΚΕΣ Διαπιστώθηκε απ' όλους μας ότι ένα αίσθημα ασφαλείας μας διακατέχει όλους μας. Επιτέ λους τα σύνορα μας φυλάσσονται κατά τον κα λύτερο τρόπο κι έτσι οι ταξιδιώτες μας δεν πρέ πει ν' ανησυχούν και νάρχονται στα χωριά μας. Οι οικονομικοί μετανάστες νάχρονται στη χώ ρα μας νόμιμα, με νόμιμα χαρτιά και να εργάζο νται κανονικά. Καθένας μας χωρίς φόβο να πη γαίνει στα κτήματα του και στη δουλειά του πα ντού αγρυπνούν οι συνοριακοί φύλακες. Η στήλη αυτή αισθάνεται δικαιωμένη για μια ακόμη φορά γιατί πάντοτε αυτό φώναζε αυτό τόνιζε. Ασφάλεια στον τόπο μας. Ασφάλεια στη γενέ θλια γη, στη γη των πατέρων μας στα χωριά μας. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ Εκδηλώσεις μνήμης για τους εκτελεσθέντες από τα Γερμανοφασιστικά στρατεύματα κατο χής, κατοίκους Κεφαλόβρυσου (Μιντζιτιέ) τον Ιούλιο του 1943, διοργάνωσε στο Κεφαλόβρυ σο Πωγωνίου η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαν νίνων, ο Δήμος Ανω Πωγωνίου και ο Πολιτιστι κός Σύλλογος Κεφαλόβρυσου. ΣΥΝΤΑΙΗΑΜΠΕΑΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥΗΠΕΙΡΟΥ Αρχισε η συγκέντρωση δηλώσεων για τη σύ νταξη Αμπελουργικού Μητρώου της Ηπείρου και των ιονίων Νήσων. Κάθε αγρότης είναι υποχρεωμένος να δηλώ σει όλα τα στοιχεία σχετικά με την ποιότητα και τοποθεσία των καλλιεργειών του. Για περισσότερες πληροφορίες κάθε ενδια φερόμενος μπορεί ν' απευθυνθεί στη Διεύθυν ση Γεωργίας Ιωαννίνων. Αποστόλη και Ηλία μ' ακούτε; Ο ΣΧΟΛΙΑ-,ΗΣ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

8 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 02 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Ο Παύλος και η Ελένη Καλύβα στις βάπτισαν το τέταρτο παιδί τους στον Αγιο Νικόλαο Γεροπλατάνου. Το όνομα αυτού Δημήτριος. Ευχόμαστε ν α ζήσει. Ο Μιχάλης και η Αριστέα Βελογιάννη στη Ρουψιά στις βάπτισαν το δεύτερο αγοράκι τους και το όνομα αυτού Μάριος. Ν α ζήσει ο νεοφώτιστος. Ευχές πολλές και στους παππούδες και γιαγιάδες. Ο Μάριος Φαρούγιας και η Αφροδίτη ΤζόΒα στις 21 Ιουλίου βάφτισαν τις δύο χαριτω μένες δίδυμες κόρες τους στα Γιάννενα στις 11 π.μ. στον Ιερό Ν α ό Αγίων Αποστόλων. Νονές ήταν η κ. Βασιλική Κίτσου - Ψύχου και η κ. Πα ναγιώτα Κατσαρού. Τα ονόματα αυτών Γεωργία - Ανθούλα, Ροζίτα - Μαργαρίτα. Η εφημερίδα εύχεται στους ευτυχείς γονείς και στους παππούδες Γεώργιο και Ανθούλα Τζόβα πιστούς αναγνώστες της εφημερίδας να τους ζήσουν. ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Ο Νικόλαος Σουλβέγκας του Αναστασίου και η Κάτια Σιάουπτ στις απέκτη σαν το δεύτερο τους παιδί, ένα χαριτωμένο κο ριτσάκι. Ν α τους ζήσει. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ Πρόσφατα και σε στενό οικογενειακό κύκλο έγιναν οι αρραβώνες της ωραίας δεσποινίδος Αγγελικής Γρηγ. Μανούρη από τον Παρακάλαμο με τον Χρήστο Κ. Λιάπη από το Γεροπλάτανο. Η " Φ Ω Ν Η ΤΟΥ Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ " εύχεται καλά στέφανα. ΓΑΜΟΙ Ο Γεώργιος και η Μ α ρ ί α Τσιρίκου πάντρεψαν το πρώτο τους παιδί. Η κόρη τους Βασιλική και ο Κων/νος Περαθωράκης έκαναν πραγματικό τητα την απόφαση ζωής χαράς και ευτυχίας που πήραν. Τέλεσαν τον γάμο τους που έγινε το Σάββατο 2 7 Ιουλίου στις 9.00 μ.μ. στον Ιερό Ν α ό Γενεσίου Θεοτόκου Εκάλης. Ενα εκ κλησάκι βουτηγμένο στα πεύκα με πανοραμική θ έ α τους περίμενε μαζί με τους αγαπημέ νους συγγενείς και φίλους τους. Η ατμόσφαιρα ή* " υποβλητική παντού λου λούδια. Η τελετή έγινε από τον πρωτοπρεσβύ τερο Χαράλαμπο Τζέρμπο. Ακολούθησε δεξίωση στο σπίτι τους στην Εκάλη. Ο λ α ήταν φροντισμένα μέχρι την τελευ ταία λεπτομέρεια από την μητέρα της νύφης Μ α ρ ί α. Γύρω από την πισίνα τους είχαν τοποθε τήσει τραπεζάκια για τους καλεσμένους. Πα ντού υπήρχαν πολύχρωμα λουλούδια. Από τους μπουφέδες που ήταν ολόγυρα μοσχομύρι ζαν λαχταριστές λιχουδιές ποικίλα φαγητά γλυ κά κρασί σαμπάνια, ό λ α άφθονα. Η μουσική αντηχούσε παντού και τρικούβερ το το γλέντι άρχισε από την νύφη και γαμπρό που κράτησε μέχρι το πρωΐ. Γονείς, αδέλφια, συγγενείς και φίλοι ξεφάντωσαν. Η εφημερίδα εύχεται να ζήσουν ευτυχισμένοι οι νεόνυμφοι και στους ευτυχείς γονείς να χα ρούν και στα ά λ λ α τους παιδιά. Λ ό λ α Μούκα Ο Χρήστος Τζέρμπος και η Αφροδίτη Σιελούλη έδωσαν το ωραιότερο ραντεβού της ζωής τους στο γάμο τους που έγινε την Κυριακή 14 Ιουλίου στις 8 μ.μ. στη Μητρόπολη Ιωαν νίνων. Γέμισε το προαύλιο της εκκλησίας από συγγενείς, φίλους, χωριανούς που ήρθαν να τους ευχηθούν με όλη τους την καρδιά να ζή σουν ευτυχισμένοι σαν τα ψηλά βουνά. Το μυστήριο ετέλεσε ο θείος του γαμπρού πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Τζέρμπος με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Η στέψη τελείω σε με τις θερμές ευχές και τις ταπεινές και σο φές συμβουλές του θείου του γαμπρού πάτερ Χαράλαμπου. Ακολούθησε δείπνο στο κέντρο Καρβούνη στην Ελεούσα Ιωαννίνων. Μ ε παρα δοσιακούς χορούς από το τοπικό συγκρότημα Βαλάντη Πάνη - Γεωργίου Κύρου. Ο λ ό δ ρ ο σ α λουλούδια στόλιζαν το κέντρο που γέμισε από τους καλεσμένους. Πλούσιες λιχουδιές το κρα σί έρρεε άφθονο. Το κέφι άναψε γαμπρός, νύ φη και κουμπάρος και οι τρεις τους χαριτωμέ νοι άρχισαν το χορό και δεν κάθησαν καθό λου. Αφησαν άφωνους τους καλεσμένους τους με την ευθυμία την χαρά και το κέφι τους. Η οικογένεια του κουμπάρου τραγούδησε μοίρασε ψητό αρνί και κουλούρα διατηρώντας την παράδοση. Μ ι α κυψέλη από νεολαία οι αδελφές ο αδελ φός φίλοι των νεόνυμφων γονείς και καλεσμέ νοι τους συντρόφευαν στο χορό μέχρι πρωΐας. Η εφημερίδα τους εύχεται να ζήσουν ευτυχι σμένοι και στον κουμπάρο Σπύρο Καλύβα και στα δικά του. Λ ό λ α Μούκα Στην ωραία Εδεσσα έγινε ο γάμος της Βίκυς Τατάκη κόρης του Αναστασίου Τατάκη και της Κων/νας Β. Ταλιούρη με τον Παναγιώτη Μαυρί- δη. Το Σάββατο 31 Αυγούστου και ώρα 7. στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Σκύδρας. Ακο λούθησε δείπνο στο κέντρο Χάος. Η εφημερίδα για την ομορφότερη στιγμή της ζωής τους τους εύχεται να ζήσουν ευτυχισμένοι και στους ευτυχείς γονείς να χαρούν και στις άλλες κόρες τους.η Βαρβάρα Τζέρμπου (κόρη Δημήτρη Τζέρμπου) παντρεύτηκε με τον Μιχά λη Φαλκιωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβά ρας Παλαιού Φαλήρου το Σάββατο 31 Αυγού στου Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια. Ν α ζήσουν ευτυχισμένοι. ΘΑΝΑΤΟΙ Απεβίωσε ο Κυριακής Σταύρος συνταξιού χος δάσκαλος και η κηδεία του έγινε στο Βασι λικό καθώς και η μητέρα του Σταυρούλα. Συλλυπούμεθα βαθύτατα τους συγγενείς του. Αιωνία η μνήμη του. Επίσης απεβίωσε ο Αρτας Ευάγγελος ετών 67. Συλλυπούμεθα βαθύτατα τους συγγενείς. Απεβίωσε στην Αθήνα η Ο λ γ α Α. Παπανικολάου την και η ταφή της έγινε στο χωριό. Η αείμνηστη καταγόταν από την Ρουψιά, ήταν σύζυγος του Αποστόλη (Τόλη) Παπανικολάου και αδελφή του αείμνηστου Μιχάλη Καλύ βα. Την όλη επιμέλεια της και φροντίδα είχαν τ' ανήψια της. Αιωνία η μνήμη της. ΕΥΧΕΣ Στον ξάδελφο μας Κων/νο Κούγκλη που πρό σφατα συνταξιοδοτήθηκε μετά από μια επιτυ χημένη διδασκαλική σταδιοδρομία του ευχό μαστε καλοφάγωτη η σύνταξη με χαρά και υγεία. Η οικογένεια Βασιλείου Μ ο ύ κ α ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Η Εκκλησιαστική Επιτροπή ευχαριστεί τις γυ ναίκες του χωριού μας, που πάντα είναι πρόθυ μες για την καθαριότητα των εκκλησιών μας και σε ότι αφορά το χωριό σε εκδηλώσεις είναι πα ρούσες. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή Παπα-Τηλέμαχος Μάντζιος Κούτας Χρίστος- Κουφάλας Πέτρος Εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου ΓΕΡΟ Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ ευχαριστούμε όλους τους χωρια νούς που βοήθησαν για την εκδήλωση του γλε ντιού στην Παναγιά στο Βοϊδομάτη. (Μεταφορά τραπεζιών, ψήσιμο σουβλακίων, σέρβις άρι στο, περιποίηση άριστη). Τέτοιες εκδηλώσεις τι μούν όλους μας και το Σύλλογο μας πάντα για το καλό και την πρόοδο του χωριού μας. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου: ΚΟΥΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Ευχαριστούμε θερμά τον πάτερ Χαράλαμπο Τζέρμπο που λάμπρυνε με την συμμετοχή του το μυστήριο του γάμου των παιδιών μας Βίκης και Κων/νου. Για τις θερμές ευχές και τις ταπει νές, σοφές συμβουλές που έδωσε στους νεό νυμφους με τον ξεχωριστό του τρόπο. Εντυπω σίασαν και άγγιξαν τις καρδιές των νεόνυμφων και όλων των καλεσμένων. Ο λ ο ι τους θαύμα σαν την αγνότητα και την καλοσύνη του. Ο Θ ε ός να του δίνει δύναμη να συνεχίζει το θεάρεστο έργο του. Η οικογένεια Γεωργίου και Μαρίας Τσιρίκου ΣΕΛΙΔΑ 8 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ Α π ό τους παρακάτω συμπατριώτες κ α ι φίλους τις ακόλουθες οικονομικές ενισχύσεις Χαρίσης Ηλίας Παπα Τηλέμαχος Μάντζιος Ταλιούρης Δημήτριος Καλύβας Γεώργιος Κρέτση - Σκόντρα Γιολάντα Πάνου - Κρέτση Ανδρομάχη Μονέδα Σταματία Κέντρος Ιωάννης Κέντρος Μάνθος Μονέδα Φρειδερίκη Κούτα - Μπεθάνη Αφροδίτη Κούγκλης Κων/νος Καραηλία Ουρανία Γαϊτανίδης Ευάγγελος Παπα Θανάσης Οικονόμου ΤσάΒαλος Χαρίλαος Κρέτσης Χρήστος Αναστασιάδης Λάζαρος Βακόλας Ιωάννης Καλύβας Μιχάλης Μονέδας Γεώργιος Μονέδα Βασιλική Τσιρίκος Γεώργιος Μούκα Αναστασία Δάκας Χρυσόστομος Ταλιούρη Δήμητρα Μπίκα Ολγα Χαβάς Σπύρος (Μεσοβούνι) Βασδέκη - Χαντζαροπούλου Μιράντα Νάσσης Δημήτριος Ψαράκη Μαγδαλινή ΒαρζώκαςΒύρων Κομπίλας Γρηγόριος Βούλα Λιάρου Η Κουρούτη Κική εις μνήμη του πατρός της το ποσότων5ευρώ. Η Βασιλική Γόρα Σπύρου στη μνήμη της νονάς της Ολγας Παπανικολάου έδωσε στην εφημερίδα αντί στεφάνου 1 5 ευρώ Αιωνία τους η μνήμη. λάβαμε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ ΓΙΑ Τ Η Ν Σ Τ Ε Γ Η ΑΓΙΟΥ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΛΕΤΣΙΟΥ Θ Ρ Α Σ Υ Β Ο Υ Λ Ο Σ 5 0 ευρώ ΛΕΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5 0 ευρώ Σ Κ Ο Ν Τ Α ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΚΡΕΤΣΗ 0 ευρώ Π Α Ν Ο Υ Α Ν Δ Ρ Ο Μ Α Χ Η ΚΡΕΤΣΗ 0 ευρώ ΚΕΝΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ευρώ Μ Π Ε Θ Α Ν Η Σ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Μ έ γ α ρ α 150 ευρώ Ο Υ Ρ Α Ν Ι Α ΚΑΡΑΗΛΙΑ εις μνήμη μητρός, συζύγου και αδελ φής 7 0 ευρώ Κ Ο Υ Ρ Ο Υ Τ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ευρώ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ εις μνήμην συζύγου, γονέων 2 0 ευ ρώ Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ εις μνήμη συζύγου, γονέων 0 ευρώ ΚΡΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 ευρώ Κ Α Τ Σ Α Ν Ο Υ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 15 ευρώ ΡΟΥΣΗΣ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ εις μνήμη των γονέων 5 0 ευρώ Β Ο Υ Λ Α ΛΙΑΡΟΥ 15 ευρώ Η Επιτροπή τους ευχαριστεί και τους εύχεται υγεία στα σπίτια τους. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΙ ΠΑΝΑΓΙΑ! Λέτσιος Θρασύβουλος 5 0 ευρώ Δήμου Βασιλική 5 0 ευρώ Χρυσούλα Κουρούτη εις μνήμην συζύγου και παππούδων ευρώ Χρυσούλα Ταλιούρη εις μνήμη συζύγου της και των κορι τσιών Γιώτας και Κατερίνας ευρώ Ουρανία Καραηλία εις μνήμη συζύγου της, αδελφής και μη τρός της 2 0 ευρώ Σύνολο 140 ευρώ Αιωνία η μνήμη τους. Τους ευχαριστούμε όλους. Ο ι διαφημίσεις έ ω ς το τέλος του έτους 8 α δ η μ ο σ ι ε ύ ο ν τ α ι ως έχουν. Ο ι π ι 8 υ μ ο ύ ν τ ε ς ν α διαφη μ ι σ τ ο ύ ν με το ν έ ο έτος π ρ έ π ε ι ν α έ λ θ ο υ ν σε ε π α φ ή με κ ά π ο ι ο ν α π ό τ η ν σ υ ν τ ο ν ι σ τ ι κ ή ε π ι τ ρ ο π ή. Επιτυχόντες σε ΑΕΙ κ α ι ΤΕΙ στο επόμενο φύλλο. Παρακαλούμε ενημερώστε μας.

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 3 4 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Παραστάσεις της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου «Του νεκρού αδελφού», θερινό σινεμά «Αλκυονίς»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού!

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Για πρώτη φορά την κεντρική πλατεία του Ορχομενού δεν στολίζει για τις γιορτές ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά ένα πραγματικά εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Κ άλαμος. ατασκηνώσεις. εκδήλωση. Κορέλλας Δημήτρης

Κ άλαμος. ατασκηνώσεις. εκδήλωση. Κορέλλας Δημήτρης Κ άλαμος Κορέλλας Δημήτρης ατασκηνώσεις Η κατασκήνωση λειτουργεί 30 χρόνια. Είναι οικογενειακή και εκτός από μένα ασχολείται ενεργά η σύζυγος μου Ποθητή και τα τρία παιδιά μου. ΚΟΡΕΛΚΟ θα πει: Κορελ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Ο Δήμος Ναυπακτίας διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Christmas collection 2015

Christmas collection 2015 Χριστούγεννα 2015 Christmas collection 2015 Tailor made gifts Χριστούγεννα σημαίνουν γιορτές, μυρωδιές, μουσική, πολύχρωμα λαμπιόνια, στολίδια, δώρα, οικογενειακές στιγμές και πάνω από όλα χαρούμενη διάθεση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Αντιδημαρχία Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού. Σελίδα 1 από 8 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Πανηγύρι Αξιούπολης / Συναυλίες, χορευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικά Δρώμενα. Δήμου Πωγωνίου. Aύγουστε καλέ μου μήνα... να σουν δύο φορές το χρόνο...

Πολιτιστικά Δρώμενα. Δήμου Πωγωνίου. Aύγουστε καλέ μου μήνα... να σουν δύο φορές το χρόνο... Πολιτιστικά Δρώμενα Δήμου Πωγωνίου 2011 Aύγουστε καλέ μου μήνα... να σουν δύο φορές το χρόνο... Πέμπτη 2 Ιουνίου Πανηγύρι «Αναλήψεως» στη ΧΡΥΣΟΔΟΥΛΗ Κυριακή 12 Ιουνίου Πανηγύρι «Αγίου Πνεύματος» στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο

Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο Δηλώνουμε ότι είμαστε πλούσιοι από αγάπη των μικρών παιδιών, εθελοντών και συγχωριανών μας. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Βράβευσαν, γλέντησαν και χόρεψαν!

Βράβευσαν, γλέντησαν και χόρεψαν! Βράβευσαν, γλέντησαν και χόρεψαν! -Τα µέλη και οι φίλοι της Φ.Α.Τ.Α. στη διάρκεια της ετήσιας χοροεσπερίδας του συλλόγου - ιοργανώθηκε το βράδυ του περασµένου Σαββάτου στο κέντρο «Υδροχόος», όπου βραβεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2014

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2014 Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2014 Σε μια σεμνή αλλά ζεστή εκδήλωση, το βράδυ της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου 2014 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Ορχομενού βράβευσε τους

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 1 ΚΥΘΗΡΑ, 28 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Σεβασμιώτατε Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 Κυριακή 29 Μαΐου Εξόρμηση εθελοντικών καθαρισμών των ακτών της Σίφνου Τόπος Συγκέντρωσης: πλατεία Αρτεμώνα Ώρα: 11:00 Οργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 88. ΘΕΜΑ : 63η Ετήσια Συνάντηση Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 88. ΘΕΜΑ : 63η Ετήσια Συνάντηση Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 88 ΑΠΟ : Εφορεία Εκπαίδευσης ΠΡΟΣ : - Πτυχιούχους Διακριτικού Δάσους - Σώμα Προσκόπων Κύπρου ΚΟΙΝ. : - Εφορείες

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης Δ Τάξη Όνομα: Ημερομηνία: 1. Ακούω και γράφω (Ορθογραφία) 2. Άκουσε προσεκτικά και γράψε ό,τι λείπει - Ευτυχία μου γεια σου. Τι κάνεις; - Γεια σου Αντώνη. Είμαι καλά. Εσύ; -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο...

Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο... Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο... Aθηνά Θανοπούλου 1. Εικόνα: Ο Γιώργος Κωστόγιαννης Ένα ζεστό καλοκαιρινό πρωινό του 1903,στο μικρό ορεινό χωριό Καντρέβα, σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

Το καλύτερο σχολείο. Το Πανέμορφο Σχολείο

Το καλύτερο σχολείο. Το Πανέμορφο Σχολείο Το καλύτερο σχολείο Το σχολείο μου ονομάζεται Δημοτικό σχολείο Αγίου Τύχωνα και βρίσκεται στο χωριό Αγίου Τύχωνα. Η ιστορία του ξεκίνησε από το 1960, τόσο παλιό είναι! Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο για μένα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού. «Απογραφή Παραδοσιακών Σπιτιών στα Ιστορικά Λέλοβα και Μελέτη της Αρχιτεκτονικής τους»

Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού. «Απογραφή Παραδοσιακών Σπιτιών στα Ιστορικά Λέλοβα και Μελέτη της Αρχιτεκτονικής τους» Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού «Απογραφή Παραδοσιακών Σπιτιών στα Ιστορικά Λέλοβα και Μελέτη της Αρχιτεκτονικής τους» Γ και ΣΤ Τάξη 2007 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία είναι μια συνεργασία της Γ Τάξης και ΣΤ Τάξης του

Διαβάστε περισσότερα

General Music Catalog General Music ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ

General Music Catalog General Music  ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ Η Λούλα Παππά γεννήθηκε στην Ελάτεια Λοκρίδος. Ο πατέρας της ήταν μουσικός και ως εκ' τούτου απο πολύ μικρή είχε το μικρόβιο του τραγουδιού. Ξεκίνησε να τραγουδά απο 13 χρονών με τον πατέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 14 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1. Λίγα λόγια για το αρχοντικό 2 2. Το παραμύθι της τοιχογραφίας! (Πρόταση) 3 3. Βρες τη λέξη! (Λύση) 9 4. Ζήσε στον 18 ο αιώνα..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πώς σε λένε;

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πώς σε λένε; ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Πώς σε λένε; A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πώς σε λένε; Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος γνωρίζουν καινούργιους φίλους.

Διαβάστε περισσότερα

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2015, από τα Λύκεια του Δήμου Ορχομενού.

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2015, από τα Λύκεια του Δήμου Ορχομενού. Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2015, από τα Λύκεια του Δήμου Ορχομενού. Και φέτος ο Δήμος Ορχομενού διοργάνωσε μια λιτή τελετή για τη βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ! ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΜΑΣ!!!!!! Αφιέρωμα στην ελληνική παράδοση έκανε η χορωδία, που έχει μέλη από τα τρία ΚΑΠΗ της πόλης μας. Οι χορωδοί τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2006 ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ. Παρασκευή 25 Αυγούστου έως και Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2006 ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ. Παρασκευή 25 Αυγούστου έως και Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2006 ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ Παρασκευή 25 Αυγούστου έως και Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Είσοδος ελεύθερη Φίλες και φίλοι, η παλιά πόλη του Ηρακλείου αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Γεια σου, Πέδρο! Με χαρά θα σε φιλοξενήσω στο σπίτι μου στη Ρόδο. Μου είπε η Πιλάρ πως θα έρθετε με την

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Εργασία από τα παιδιά της Στ 1 2014-2015 Να που φτάσαμε πάλι στο τέλος μιας ακόμα χρονιάς. Μιας χρονιάς που καθορίζει πολλές στιγμές που θα γίνουν στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 12 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Γάμοι Της Χρονιάς... Ποιοι παντρεύτηκαν το 2010 Πληροφορίες από το site www.yupi.gr& www.kontra.gr

Οι Γάμοι Της Χρονιάς... Ποιοι παντρεύτηκαν το 2010 Πληροφορίες από το site www.yupi.gr& www.kontra.gr Οι Γάμοι Της Χρονιάς... Ποιοι παντρεύτηκαν το 2010 Πληροφορίες από το site www.yupi.gr& www.kontra.gr Μιχάλης Μουρουτσος - Αναστασία Περράκη Την Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου, η Αναστασία Περράκη και ο Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τρίτη, 11 Σεπτέμβριος :43

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τρίτη, 11 Σεπτέμβριος :43 Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 13ου Συμποσίου Ιστορίας Λαογραφίας- Βλάχικης Παραδοσιακής Μουσικής και Χορών της ΠΟΠΣΒ με θέμα ««ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ του ΣΤΡΥΜΟΝΑ». Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Το Νησάκι βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας και μόλις 25χλμ από την πόλη της Κέρκυρας.

Το Νησάκι βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας και μόλις 25χλμ από την πόλη της Κέρκυρας. Το Νησάκι είναι άλλο ένα ήσυχο και γραφικό χωριό στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας. Στο παρελθόν, σύμφωνα με τους παλιούς χωρικούς, το Νησάκι ήταν ένα μικρό βραχώδες νησί, το οποίο ενώθηκε με την στεριά

Διαβάστε περισσότερα