Weidenfeld and Nicolson: London. 1 Σηοιχεία μεθοδολογίας πινάκων ειζροών εκροών (Ι-Ο) και προεκηάζεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Weidenfeld and Nicolson: London. 1 Σηοιχεία μεθοδολογίας πινάκων ειζροών εκροών (Ι-Ο) και προεκηάζεις"

Transcript

1 Σηοιχεία μεθοδολογίας πινάκων ειζροών εκροών (Ι-Ο) και προεκηάζεις Η κεζνδνινγία ησλ πηλάθσλ εηζξνώλ-εθξνώλ βαζίδεηαη ζηελ απιή αιιά θαη ζεκειηώδε ηδέα όηη ε παξαγσγή ρξεηάδεηαη εηζξνέο Απηέο νη εηζξνέο κπνξεί λα είλαη πξώηεο ύιεο ή εκηθαηεξγαζκέλα πξντόληα πνπ παξήρζεζαλ από άιινπο θιάδνπο, εξγαζία θαη θεθάιαην Έηζη ε παξαγσγή ελόο θιάδνπ πξννξίδεηαη γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηελ δήηεζε γηα ηειηθά πξντόληα ή λα απνηειέζεη ελδηάκεζε εηζξνή γηα άιινπο θιάδνπο Η ηειηθή ή ελδηάκεζε δήηεζε κπνξεί λα πξνέξρεηαη από ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο ή άιισλ πεξηθεξεηώλ Ο πίλαθαο ζπλαιιαγώλ καο ιεεη από πνπ πξνέξρνληαη νη εηζξνέο θαη πνπ πάεη ην απνηέιεζκα ηεο παξαγσγήο Ο πίλαθαο εηζξνώλ, εθξνώλ εμππεξεηεί δύν μερσξηζηέο ιεηηνπξγίεο Πξνζθέξεη έλα πεξηγξαθηθό πιαίζην γηα λα θαηαδείμεη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε θιάδνπο θαη αλάκεζα ζε εηζξνέο θαη εθξνέο (παξαγσγή) ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία Με δεδνκέλεο νξηζκέλεο νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε θύζε ησλ ζπλαξηήζεσλ παξαγσγήο πξνζθέξεη έλα αλαιπηηθό εξγαιείν κέηξεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο απηόλνκσλ κεηαβνιώλ ζηελ παξαγσγή θαη ην εηζόδεκα ηεο νηθνλνκίαο Η βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ πίλαθα εηζξνώλ-εθξνώλ θαη ηνπο εζληθνύο (πεξηθεξεηαθνύο) ινγαξηαζκνύο είλαη όηη ν πξώηνο αλαιύεη ζε κεγαιύηεξε ιεπηνκέξεηα ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο θαη θαηαγξάθεη ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμύ ηνπο Απηέο νη ζπλαιιαγέο θαηαγξάθνληαη ζε έλα θνκκάηη (ηεηαξηεκόξην) ηνπ πίλαθα σο πίλαθαο ζπλαιιαγώλ Εθηόο απηνύ νη δύν κέζνδνη πξνζθέξνπλ ζρεδόλ ην ίδην είδνο πιεξνθνξίαο Γηα παξάδεηγκα ηα θύξηα ζπζηαηηθά ηνπ ΑΕΠ κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ θαη κε ηηο δύν κεζόδνπο Τν ηκήκα ηεο ηειηθήο δήηεζεο ηνπ πίλαθα εηζξνώλ θαη εθξνώλ θαηαλέκεη ηα ηειηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο ζηηο ίδηεο ηειηθέο θαηεγνξίεο δαπάλεο δει θαηαλάισζε, επέλδπζε, θξαηηθέο δαπάλεο θαη εμαγσγέο Οκνίσο ην ηκήκα ηνπ πίλαθα εηζξνώλ εθξνώλ πνπ αλαθέξεηαη ζε ζπζηαηηθά ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο κπνξεί λα παξνπζηάζεη ηηο ο επηκέξνπο ηνπ εγγξαθέο ζαλ κηζζνύο θαη εκεξνκίζζηα, θέξδε, ηόθνπο, έγγεην πξόζνδν Θα πξέπεη σζηόζν λα ζεκεησζεί όηη παξά ηνλ κεγάιν όγθν θνηλώλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνζθέξνπλ νη δύν ηερληθέο νη εζληθνί πεξηθεξεηαθνί ινγαξηαζκνί δελ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ηε ιεπηνκέξεηα ηνπ πίλαθα εηζξνώλ-εθξνώλ πνπ ζρεηίδεηαη κε κεηαβνιέο ζηνπο επηκέξνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο Γηα παξάδεηγκα κεηαηνπίζεηο ζηελ δήηεζε από έλα πξντόλ ζην άιιν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε παξακέλεη ζηαζεξή Η έκθαζε ζηνπο εζληθνύο ινγαξηαζκνύο είλαη ζηελ ζύλζεζε ηεο ηειηθήο δήηεζεο, ελώ ζηνλ πίλαθα εηζξνώλ εθξνώλ ζηηο δηαθιαδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ βξίζθνληαη πίζσ από κεηαβνιέο ζηελ ηειηθή δήηεζε Σεκαληηθό ζηνηρείν ζηελ κεζνδνινγία ηνπ πίλαθα εηζξνώλ-εθξνώλ είλαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε ελδνγελείο θαη εμσγελείο θιάδνπο Απηή ε δηάθξηζε απνθαιύπηεηαη ζηελ ππνδηαίξεζε ηεο παξαγσγήο (εθξνήο) ζε ελδηάκεζε θαη ηειηθή δήηεζε, θαη ζηελ ππνδηαίξεζε ησλ εηζξνώλ ζε παξαγόκελεο θαη πξσηνγελείο (πρ εξγαζία, θεθάιαην) Σε πεξηθεξεηαθό επίπεδν ρξεηάδνληαη λα επηζεκαλζνύλ ηα αθόινπζα ζε ζρέζε κε ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο πεξηθεξεηαθνύο ινγαξηαζκνύο θαη ηνλ πίλαθα εηζξνώλ-εθξνώλ Η κέζνδνο Θ-Ο είλαη πνιύ πην δαπαλεξή θαη δύζθνιε ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν ηδηαίηεξα εάλ θάπνηνο ζα ήζειε λα έρεη ηελ αλάιπζε (όπσο ζα ήηαλ θαη απόιπηα ζεκηηό) ζε εηήζηα βάζε Ωζηόζν, ε αλάγθε γηα πεξηθεξεηαθνύο πίλαθεο εηζξνώλ-εθξνώλ είλαη πνιύ πην επηβεβιεκέλε ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν ιόγσ ηεο ζεκαζίαο παξαγόλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηόπν Οη ζεκεηώζεηο βαζίδνληαη ζην έξγν ηνπ Rchardso, H W, 97, Iput-Output ad Regoal Ecoomcs Wedefeld ad Ncolso: Lodo

2 εγθαηάζηαζεο θαη ηεο βηνκεραληθήο (ελ γέλεη θιαδηθήο) δηάξζξσζεο, θαη ηε ζεκαζία πνπ νη παξάγνληεο απηνί έρνπλ γηα ηελ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία Οη πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο επεξεάδνληαη ζεκαληηθά από ηελ θιαδηθή ηνπο δηάζξσζε θαη ε ηειεπηαία δηαθνξνπνηείηαη ζε ζεκαληηθό βαζκό αλάκεζα ζηηο πεξηθέξεηεο Έηζη έλα ζεκαληηθό ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο ηνπ δηαθνξνπνίεζεο ζηεξίδεηαη ζε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ηόπνπ εγθαηάζηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ Παξά ην γεγνλόο όηη νη πίλαθεο Θ-Ο δελ πεξηιακβάλεη απηέο θαζαπηέο ρσξηθέο κεηαβιεηέο, πξνζθέξεη ρξήζηκεο θαη εθηεηακέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θιαδηθή δηάξζξσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίεο, ην είδνο θαη ηνλ όγθν ησλ δηαθιαδηθώλ ζπλαιιαγώλ ζε πεξηθεξεηαθό αιιά θαη ζε δηαπεξηθεξεηαθό επίπεδν (δηαπεξηθεξεηαθνί πίλαθεο Θ-Ο) όηαλ ε αλάιπζε ην επηηξέπεη Επηπιένλ ζην βαζκό πνπ κεηαβνιέο ζηελ πεξηθεξεηαθή παξαγσγή θαη ην δηαπεξηθεξεηαθό εκπόξην είλαη αιιειέλδεηεο, ε θιαδηθή ιεπηνκέξεηα ηνπ Θ-Ο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηώλ ησλ πεξηθεξεηώλ (δηαθιαδηθό ππόδεηγκα Θ-Ο γηα ηνλ ππνινγηζκό πνιιαπιαζηαζηηθώλ επηδξάζεσλ ιόγσ κεηαβνιώλ ηνλ ηόπν εγθαηάζηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ δηαπεξηθεξεηαθνύ εκπνξίνπ) Σηα πιαίζηα θιεηζηώλ ππνδεηγκάησλ Θ-Ο όηαλ δειαδή επεθηείλεηαη ν δηαθιαδηθόο πίλαθαο γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηελ ηειηθή δήηεζε, είλαη ρξήζηκν λα ππάξρνπλ ζεηξέο ηνπ ηκήκαηνο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ λα αληηζηνηρνύλ ζηηο ζηήιεο ηεο ηειηθήο δήηεζεο Γηα παξάδεηγκα, ε γξακκή ησλ θνξνινγηθώλ εζόδσλ λα αληηζηνηρίδνληαη κε ηε ζηήιε ησλ θξαηηθώλ δαπαλώλ θαη νη απνζβέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ (θαη ε απνηακίεπζε-αδηαλέκεηα θέξδε) κε ηε ζηήιε ησλ ηδησηηθώλ επελδύζεσλ Κιεηζηά ππνδείγκαηα είλαη ζπλήζσο θαηάιιεια γηα κηθξέο πεξηνρέο, σζηόζν δηάθνξνη βαζκνί θιεηζίκαηνο ηνπ ππνδείγκαηνο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ εμαξηώκελνη από ην πόζα ζπζηαηηθά κέξε ηεο ηειηθήο δήηεζεο κεηαθέξνληαη ζην ελδνγελέο ηκήκα ηνπ πίλαθα Η πην ζπλεζηζκέλε ηέηνηα κεηαθνξά είλαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηώλ Έηζη πρ νη νηθηαθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από ην ππεξεηηθό πξνζσπηθό ησλ λνηθνθπξηώλ κπνξεί λα θαηαγξαθεί ζην βαζκό πνπ ζπληζηά άκεζε ρξεζηκνπνίεζε πξσηνγελνύο ζπληειεζηή ηεο παξαγσγήο (εξγαζία) γηα ηθαλνπνίεζε ηεο ηειηθήο δήηεζεο Η ζεκαζία θαηαζθεπήο ελόο πίλαθα ζπλαιιαγώλ δελ πεξηνξίδεηαη ζην λα πεξηγξάςεη ηηο ξνέο ησλ εηζξνώλ θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο παξαγσγήο Σην βαζκό πνπ νη θιαδηθέο δηαζπλδέζεηο έρνπλ ήδε πνζνηηθνπνηεζεί είλαη δπλαηό λα εθηηκήζνπκε ην απνηέιεζκα νπνηαζδήπνηε αιιαγήο ζηελ ηειηθή δήηεζε πάλσ ζην ζύλνιν ηνπ νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο

3 Από Πξνο Τειηθή Ζήηεζε Αθαζάξηζην Πξντόλ Φ Φ Φ Υ Φ Φ Φ Φ Υ Φ Φ Φ Φ Υ Φ Πξνζηηζέκελε V V V 0 V Αμία Αθαζάξηζηε Δαπάλε Φ Φ Φ Υ Φ X X Εάλ ηζρύεη X - X - X - X Y (ζπληειεζηήο άκεζσλ εηζξνώλ) ηόηε X X θαη επνκέλσο X X X X X X X X X X X X Y Y Y Γηα θιάδνπο ζε κνξθή πηλάθσλ X X X X - Πην ζύληνκα X X X A X X AX Yή θαιύηεξα X(I A) Y Y Y Y Y

4 Φαξαθηεξηζηηθά θαη ππνζέζεηο αλαθνξηθά κε ην What level of output should each of the dustres a ecoom produce order that t wll ust e suffcet to satsf the total demad for that product? Wassl Leotef Τν θάζε ( X X ) δείρλεη ηε δξαρκηθή αμία ηεο άμεσης εηζθνξάο ηνπ θιάδνπ πνπ απαηηείηαη ζηελ παξαγσγή κηαο επηπιένλ κνλάδνο πξντόληνο ηνπ θιάδνπ Οη ζπληειεζηέο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξνί ζηελ πεξίνδν πνπ αλαθέξεηαη ν πίλαθαο Γηα λα ζπκβαίλεη απηό ζα πξέπεη Κάζε θιάδνο παξαγσγήο λα παξάγεη έλα νκνηνγελέο πξντόλ Κάζε θιάδνο ρξεζηκνπνηεί εηζξνέο ζε ζηαζεξέο αλαινγίεο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ Η παξαγσγή ζε θάζε θιάδν ραξαθηεξίδεηαη από ζηαζεξέο απνδόζεηο θιίκαθαο Τν άζξνηζκα ηεο θάζε ζηήιεο ηεο κήηξαο παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ παξνπζηάδεη ην κεξηθό θόζηνο εηζξνώλ, ζπλεπώο ζην αλνηθηό ππόδεηγκα Σηελ πεξίπησζε ε ζρέζε δίλεη ηελ ακνηβή ησλ ινηπώλ παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ (δεο ηκήκα πξνζηηζέκελεο αμίαο)-ην πξντόλ αμίαο κηαο δξαρκήο κόιηο θαιύπηεη ηηο ακνηβέο όισλ ησλ ζπληειεζηώλ ηεο παξαγσγήο ( I A)X Y X X X Y Y Y X (I A) Y, ζέηνπκε B (I A) θαη επνκέλσο, X BY

5 B

6 Σπγθξηηηθή ζηαηηθή αλάιπζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληίζηξνθεο κήηξαο Leotef Έζησ κηα νηθνλνκία κε ηξεηο θιάδνπο θαη έζησ όηη έρνπκε ηε ιύζε ζηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο Θ-Ο: x x x θάλνπκε ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηεο δεμηάο πιεπξάο θαη έρνπκε x x x Σην παξαπάλσ ζύζηεκα ηξηώλ εμηζώζεσλ παίξλνπκε ηηο όιεο ηηο κεξηθέο παξαγώγνπο x x x x x x x x x Επνκέλσο ηζρύεη x δειαδή θάζε ζηνηρείν ηεο αληηζηξόθνπ κήηξαο Leotef έρεη ηελ ηδηόηεηα λα δείρλεη πόζν ζα κεηαβιεζεί ε παξαγσγή ηνπ θιάδνπ εάλ απμεζεί θαηά κία κνλάδα ε δήηεζε γηα ην πξντόλ ηνπ θιάδνπ

7 , (δειαδή ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσλίνπ ηεο αληίζηξνθεο κήηξαο)-ε αύμεζε ηνπ ηεο ηειηθήο δήηεζεο πξντόληνο ελόο θιάδνπ θαηά κία κνλάδα απαηηεί ηνπιάρηζηνλ κία κνλάδα αύμεζεο ηεο παξαγσγήο ηνπ θιάδνπ ζην βαζκό πνπ κέξνο ηεο παξαγσγήο ηνπ θιάδνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ελδηάκεζε εηζξνή είηε ζηνλ ίδην είηε (θαη) ζε άιινπο θιάδνπο Εξώηεκα: πώο ζα κεηαβιεζεί ε παξαγσγή ζε όινπο ηνπο θιάδνπο εάλ απμεζεί εμσγελώο ε δήηεζε γηα ην πξντόλ ελόο από απηνύο θαηά κηα κνλάδα; Η απάληεζε δίλεηαη από ηηο ζπλνιηθέο παξαγώγνπο x x x x x x Τα ζηνηρεία ηεο αληίζηξνθεο κήηξαο Leotef (ζπληειεζηέο αιιειεμάξηεζεο) αληηπξνζσπεύνπλ όιεο ηα άκεζα θαη έκκεζα απνηειέζκαηα ζε όιν ην ζύζηεκα πνπ ππξνδνηνύληαη από ηελ αύμεζε ηεο ηειηθήο δήηεζεο γηα ην πξντόλ ελόο από ηνπ θιάδνπο ηνπ Οη ζπληειεζηέο ηεο κήηξαο Leotef είλαη κεγαιύηεξνη (ή ηνπιάρηζηνλ ίζνη πξνο) από ηνπο ζπληειεζηέο άκεζσλ εηζξνώλ ( )

8 Αλάιπζε Θ-Ο θαη πνιιαπιαζηαζηέο Σπλεπώο ε κεηαβνιή ηεο δήηεζεο ηνπ θιάδνπ επηθέξεη κεηαβνιή ζηελ παξαγσγή ηνπ ηδίνπ θαζώο θαη ζηνπο θιάδνπο ησλ νπνίσλ ην πξντόλ ρξεζηκνπνηείηαη σο εηζξνή γηα ηελ παξαγσγή ηνπ θιάδνπ γηα ην πξντόλ ηνπ νπνίνπ απμήζεθε αξρηθώο ε δήηεζε Η αύμεζε όκσο ηεο παξαγσγήο ησλ θιάδσλ πνπ πξνζθέξνπλ εηζξνέο ζηνλ θιάδν δεκηνπξγεί κε ηε ζεηξά ηεο αύμεζε ζηε δήηεζε ησλ θιάδσλ πνπ πξνζθέξνπλ κέξνο ηνπ πξντόληνο ηνπο ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ θιάδνπ H αύμεζε απηή κε ηε ζεηξά ηεο ππξνδνηεί λέα αύμεζε ηεο δήηεζεο γηα ην πξντόλ ησλ πξνκεζεπηώλ ησλ θιάδσλ πνπ πξνκεζεύνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ H αιπζηδσηή απηή δηαρέεηαη ζε όινπο ηνπ θιάδνπο Πνιιαπιαζηαζηήο παξαγσγήο (ή ζηήιεο) Μόιηο πην πάλσ εμεγήζεθε!!! Πνιιαπιαζηαζηήο εηζνδήκαηνο (Τύπνο Θ) h R (,,) h R είλαη ζηνηρείν ηεο ζεηξάο ησλ λνηθνθπξηώλ θαη αληηζηνηρεί ζηνλ θιάδν Πνιιαπιαζηαζηήο εηζνδήκαηνο (Τύπνο ΘΘ) Πεξηιακβάλεη είλαη ην πειίθν ησλ άκεζσλ, έκκεζσλ θαη δεπηεξνγελώλ απνηειεζκάησλ ζην εηζόδεκα πξνο ην άκεζν απνηέιεζκα πνπ πξνήιζε από κία κνλαδηαία κεηαβνιή ζηελ ηειηθή δήηεζε Γηα λα ππνινγηζζεί ζα πξέπεη ηα λνηθνθπξηά λα γίλνπλ ελδνγελήο παξάγνληαο ζην ηκήκα θιαδηθώλ ζπλαιιαγώλ ηνπ πίλαθα Θ-Ο Η αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηώλ δεκηνπξγεί πεξαηηέξσ αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο θνθ Πνιιαπιαζηαζηήο απαζρόιεζεο (Τύπνο Θ) E c X, ˆ, (,,) όπνπ Ε = απαζρόιεζε, X =παξαγσγή

9 Δηαπεξηθεξεηαθνί πίλαθεο εηζξνώλ-εθξνώλ Μόλν ζηα πιαίζηα ελόο δηαπεξηθεξεηαθνύ πίλαθα εηζξνώλ-εθξνώλ είλαη δπλαηό λα εμεηαζηνύλ νη δηαπεξηθεξεηαθέο αιιειεμαξηήζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο Σηαζεξόηεηα ησλ ηερλνινγηθώλ ζπληειεζηώλ ζην δηαπεξηθεξεηαθό ζύζηεκα εηζξνώλ εθξνώλ ζεκαίλεη όηη νη ελδηάκεζεο εηζξνέο θαηά κνλάδα πξντόληνο ελόο θιάδνπ ζε κηα πεξηθέξεηα είλαη ζηαζεξέο όρη κόλν αλαθνξηθά κε ηνπο θιάδνπο πξνειεύζεσο αιιά θαη αλαθνξηθά κε ηηο πεξηθέξεηεο πξνέιεπζεο Σηελ πεξίπησζε ηνπ δηαπεξηθεξεηαθνύ πίλαθα Θ-Ο ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο αληίζηξνθεο κήηξαο επηηξέπεη ηε κειέηε ηεο δηάρπζεο κηαο απηόλνκεο κεηαβνιήο ζε πεξηθέξεηα ζηηο άιιεο πεξηθέξεηεο Πξνβιήκαηα ζηελ θαηαζθεπή θαη ρξήζε δηαπεξηθεξεηαθώλ πηλάθσλ Θ-Ο Υςειό θόζηνο θαηαζθεπήο θαη πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα αμηνπνίεζεο Η πξνζαξκνζκέλε ρξήζε ησλ εζληθώλ ηερλνινγηθώλ ζπληειεζηώλ ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν δελ ιακβάλεη ππόςε ηπρόλ δηαθνξέο ζηηο ηερληθέο παξαγσγήο αλάκεζα ζηηο πεξηθέξεηεο Σην βαζκό πνπ νη ηερληθέο παξαγσγήο αιιάδνπλ κε ηελ ηερλνινγηθή πξόνδν νη δηαθιαδηθέο ζρέζεηο κεηαβάιινληαη γξήγνξα ζηνλ ρξόλν πεξηνξίδνληαο ηελ αμηνπηζηία ηεο αλάιπζεο Θ-Ο όζν λα αθνξά ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ γηα πξνβιέςεηο Γείθηεο θάζεηωλ (ackward) θαη νξηδνληίωλ (forward) δηαζπλδέζεωλ Κηα ζεηξά απφ δείθηεο θάζεησλ θαη νξηδνληίσλ δηαζπλδέζεσλ έρνπλ πξνηαζεί πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη θιάδνη «επηξξνήο» ζε κηα νηθνλνκία ζην πιαίζην αλάιπζεο πηλάθσλ εηζξνψλ-εθξνψλ Νη δείθηεο απηνί δηαθέξνπλ ζην βαζκφ πνπ άιινη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κήηξα άκεζσλ απαηηήζεσλ (Cheer ad Wataae, 958) θαη άιινη ηελ αληίζηξνθε κήηξα ζπλνιηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ Leotef (Rasmusse, 956) Ξην πξφζθαηα (Cuello, et al 99) έρεη ππνζηεξηρζεί φηη πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη θιάδνη «επηξξνήο» ζε κηα νηθνλνκία ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ε ζρεηηθή βαξχηεηα ηνπ θάζε θιάδνπ πέξα απφ ηελ έθηαζε ησλ δηαζπλδέζεσλ ηνπ Ζ ζρεηηθή βαξχηεηα ηνπ θάζε θιάδνπ πξνζδηνξίδεηαη είηε σο ην κεξίδην ηνπ ζην ζπλνιηθφ πξντφλ, είηε σο ην κεξίδην ηνπ ζηελ ηειηθή δήηεζε Γείθηεο νξηδνληίωλ δηαζπλδέζεωλ εθθξαζκέλνη ωο δηαλύζκαηα ζηήιεο: Νη δείθηεο νξηδνληίσλ δηαζπλδέζεσλ πνπ αθνινπζνχλ γηα θάζε θιάδν δίλνληαη νπζηαζηηθά απφ ην πειίθν ηνπ κέζνπ γξακκήο πξνο ην ζπλνιηθφ κέζν πνιιαπιαζηαζηή ηνπ πίλαθα πνπ θάζε θνξά ρξεζηκνπνηείηαη (πίλαθαο Α ή Β βι πην πάλσ) Κηα ηηκή ηνπ δείθηε κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο ζεκαίλεη φηη ν θιάδνο ζα πξέπεη λα απμήζεη ηελ παξαγσγή ηνπ πεξηζζφηεξν απφ αλαινγηθά φηαλ αληηκεησπίδεη αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ην πξντφλ ηνπ απφ άιινπο θιάδνπο Cheer Wataae: F CW Ae eae _ φπνπ e είλαη έλα κνλαδηαίν δηάλπζκα δηαζηάζεσλ

10 Ζ ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηνλ θιάδν δίλεηαη απφ ηε ζρέζε F _ CW a a Rasmusse: F _ RASM Be ebe Ζ ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηνλ θιάδν δίλεηαη απφ ηε ζρέζε F _ RASM Cuello et al (α) : F _ C B Be, φπνπ a είλαη έλα δηάλπζκα Y a δειαδή ην κεξίδην ηνπ θιάδνπ ζηελ ηειηθή δήηεζε Y κε ηππηθφ ζηνηρείν Ζ ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηνλ θιάδν δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε F _ C Cuello et al (β): F _ C B Be, φπνπ είλαη έλα δηάλπζκα κε ηππηθφ ζηνηρείν X Y δειαδή ην κεξίδην ηνπ θιάδνπ ζην ζπλνιηθφ πξντφλ (ελδηάκεζε ζπλ ηειηθή X Y δήηεζε γηα ηελ εγρψξηα παξαγσγή) Ζ ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηνλ θιάδν δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε F _ C Γείθηεο θάζεηωλ δηαζπλδέζεωλ εθθξαζκέλνη ωο δηαλύζκαηα γξακκήο: Νη δείθηεο θαζέησλ δηαζπλδέζεσλ πνπ αθνινπζνχλ δίλνληαη γηα θάζε θιάδν νπζηαζηηθά απφ ην πειίθν ηνπ κέζνπ ζηήιεο πξνο ηνλ ζπλνιηθφ κέζν πνιιαπιαζηαζηή ηνπ πίλαθα πνπ θάζε θνξά ρξεζηκνπνηείηαη (πίλαθαο Α ή Β βι πην πάλσ) Κηα ηηκή ηνπ δείθηε κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο ζεκαίλεη φηη κηα αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ελ ιφγσ θιάδνπ ζα πεξηθέξεη κηα κεγαιχηεξε απφ αλαινγηθή αχμεζε ηεο δήηεζεο ηνπ γηα εηζξνέο απφ άιινπο θιάδνπο

11 Cheer-Wataae: B _ CW ea eae ζρέζε B _ CW Rasmusse: B _ RASM eb ebe B _ RASM Cuello et al (α) : F _ C a a B _ C B Be, ε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηνλ θιάδν δίλεηαη απφ ηε, ε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηνλ θιάδν δίλεηαη απφ ηε ζρέζε, ε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηνλ θιάδν δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε Cuello et al (β) : B _ C B _ C B Be, ε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηνλ θιάδν δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε Πχκθσλα κε ηνλ Detzeacher (99, ζ 49 σο ζεκαληηθνί (ke sectors) θιάδνη πξνζδηνξίδνληαη εθείλνη νη θιάδνη νη νπνίνη έρνπλ ηηκέο δείθηε θάζεηεο θαη νξηδφληηαο δηαζχλδεζεο κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο Απνηειέζκαηα ηεο Αλάιπζεο Ζ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα ηα νπνία αθνξνχλ ζε δεδνκέλα πίλαθα εηζξνψλ-εθξνψλ ηεο κνξθήο θιάδνο-αλά-θιάδν έηνπο 999 πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ΝΝΠΑ (OECD Iput-Output Dataase, 006 edto) Ν πίλαθαο απηφο είλαη ν πην πξφζθαηνο δηαζέζηκνο απφ ηελ πεγή απηή, είλαη ζπκβαηφο κε άιιεο θιαδηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ ΝΝΠΑ θαη επηηξέπεη (εάλ θαη εθφζνλ απηφ απαηηεζεί) ζχγθξηζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο άιισλ ρσξψλ Πχκθσλα κε ηνπο Mller ad Blar (985) νη ηερλνινγηθνί ζπληειεζηέο ηνπ ππνδείγκαηνο εηζξνψλ-εθξνψλ παξακέλνπλ αμηφπηζηνη γηα αξθεηά έηε κεηά ην έηνο ππνινγηζκνχ ηνπο Πηνλ Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ππνινγηζκνχ ησλ δεηθηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα ηνπ ΝΝΠΑ Ν ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ζα πεξηνξηζηεί ζηνπο θιάδνπο ηνπ άκεζνπ ελδηαθέξνληνο, δειαδή ηνπ θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο Βι Yamao ad Ahmad (006) γηα κηα πεξηγξαθή ηεο βάζεο απηήο δεδνκέλσλ

12 Πίλαθαο Γείθηεο νξηδνληίωλ (forward) θαη θαζέηωλ (ackward) δηαθιαδηθώλ δηαζπλδέζεωλ ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο: δεδνκέλα ΟΟΑ F_CW B_CW F_RASM B_RASM F_Cα B_Cα F_Cβ B_Cβ Γεσξγία, αιηεία,800 0,7440,896 0,8809,688,56,479,886 Νξπρεία, ιαηνκεία (ελέξγεηα),078 0,6488,65 0,8445 0,609 0,588 0,86 0,500 Νξπρεία, ιαηνκεία (κεελεξγεηαθά) 0,590 0,7950 0,745 0,9076 0,548 0,650 0,04 0,445 4 Ρξφθηκα, πνηά, θαπλφο 0,874,855 0,8870,7,6789,899,44,897 5 Θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα, ελδχκαηα, ππνδήκαηα 0,5568,59 0,7754,04,487,898,0575, Μχιν, θειιφο 0,755,65 0,858,0647 0,5 0,589 0,07 0,75 7 Σαξηί, εθδφζεηο, εθηππψζεηο,74,940,5,96 0,7 0,8 0,806 0,94 8 Άλζξαθαο, πξντφληα δηχιηζεο πεηξειαίνπ,465,869,485,509 0,664 0,44 0,89 0, Σεκηθά, θαξκαθεπηηθά,78,4557,7049,99,965,09,48,0 Διαζηηθφ, πιαζηηθά,060,457 0,969, 0,646 0,7946 0,800 0,8756 Κε κεηαιιηθά νξπθηά 0,5747,67 0,7780,0504 0,4844 0,596 0,608 0,747 Πίδεξνο θαη ράιπβαο,5498,678,8940,94 0,978 0,7444,0857, Κεηαιιηθά πξντφληα 0,98,07,049,78 0,467 0,595 0,596 0,894 6 Κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο 0,8550,68 0,90,74 0,795 0,896 0,450 0, Κεραλέο γξαθείνπ θαη Ζ/ 0,0 0,945 0,5745,077 0,5 0,54 0,000 0, Ζιεθηξηθέο κεραλέο θαη εμνπιηζκφο,657,48,486,67 0,87 0,6704 0,98 0, Ππζθεπέο ξαδηνθσλίαο, ηειεφξαζεο θαη επηθνηλσληψλ 0,469,865 0,75,45 0,4 0,740 0,70 0, Ηαηξηθά φξγαλα, φξγαλα αθξηβείαο, νπηηθά 0,5659,84 0,746,9 0,655 0,640 0,070 0,644 Απηνθίλεηα 0,85,45 0,98,9 0,70,0 0, 0,7087 Λαππεγεία θαη επηζθεπέο πινίσλ 0,4006 0,6007 0,697 0,87 0,0 0,94 0,70 0,99 5 Έπηπια, ινηπέο βηνκεραλίεο, αλαθχθισζε 0,490 0,94 0,760 0,96 0,457 0,6575 0,094 0,679 6 Ξαξαγσγή θαη δηαλνκή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο,794 0,7569,86 0,879 0,765 0,44,0054 0,645 9 Ππιινγή, επεμεξγαζία θαη δηαλνκή λεξνχ 0,007 0,707 0,60 0,859 0,0855 0,869 0,4 0, Θαηαζθεπέο 0,4979,09 0,778,098,9679,858,6640,49 Σνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην 5,77 0,870,779 0,8779 4,5757,6865 5,06,966 Μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα 0,867 0,9459 0,7050 0,987,7566,70,045,465

13 Πίλαθαο (ζπλέρεηα) F_CW B_CW F_RASM B_RASM F_Cα B_Cα F_Cβ B_Cβ Σεξζαίεο κεηαθνξέο 0,648 0,7704 0,765 0,89 0,67 0,7686 0,795 0,87 4 Θαιάζζηεο κεηαθνξέο 0, 0,58 0,606 0,8 0,040 0,54 0,4 0, Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο 0,9,964 0,694,079 0,084 0,7785 0,79 0, Ππλαθείο πξνο ηηο κεηαθνξέο δξαζηεξηφηεηεο, απνζεθεχζεηο, ηνπξηζηηθά γξαθεία 0,94 0,6550 0,6864 0,805 0,6 0,454 0, 0, Ραρπδξνκεία θαη ηειεπηθνηλσλίεο,4 0,6769,08 0,846 0,987 0,7488,79 0,896 8 Σξεκαηνπηζησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,990 0,566,087 0,7586,676 0,809,55,067 9 Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο,745 0,748,6 0,685,988,0555,75,94 40 Δθκίζζσζε κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 0,484 0,770 0,795 0,856 0,7 0,687 0,698 0, Ξιεξνθνξηθή θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 0,094,5 0,6080,079 0,77 0,78 0,0570 0, Έξεπλα θαη αλάπηπμε 0,0588 0,956 0,5877 0,9799 0,050 0,55 0,047 0,555 4 Ινηπέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,9756 0,5609,496 0,7665,677 0,559,448 0, Γεκφζηα δηνίθεζε, άκπλα, ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε 0,080 0,808 0,6008 0,899,984,64,657, Δθπαίδεπζε 0,0604 0,7 0,5969 0,665,080,074 0,859 0, γεία θαη θνηλσληθή κέξηκλα 0,068 0,5666 0,590 0,80,0,4580,70, Ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ππέξ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ 0,740 0,6965 0,8795 0,846 0,7970 0,8056 0,978 0,85 Ν θιάδνο ρεκηθώλ (πεξηιακβάλεη θαη ηελ θαξκαθνβηνκεραλία) είλαη ν θιάδνο εθείλνο ηεο κεηαπνίεζεο πνπ ηθαλνπνηεί ην θξηηήξην ηνπ Detzeacher (99), δειαδή λα έρεη ηηκή ηνπ δείθηε κεγαιχηεξν απφ ηελ κνλάδα θαη γηα ηηο νξηδφληηεο θαη γηα ηηο θάζεηεο δηαζπλδέζεηο, θαη ζηνπο ηξεηο ηχπνπο δεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα αλάιπζε Νη θιάδνη «σαπηί- πποϊόνηων σαπηιού-εκηςπώζειρ-εκδόζειρ», «παπαγωγή οπηάνθπακα (κωκ), πποϊόνηων διύλιζηρ πεηπελαίος και πςπηνικών καςζίμων», «πποϊόνηα από ελαζηικό και πλαζηικά», «ηλεκηπικά μησανήμαηα- ζςζκεςέρ» παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο θάζεηεο θαη νξηδφληηεο δηαζπλδέζεηο κφλν ζηελ πεξίπησζε ησλ κε ζηαζκηζκέλσλ εθηηκήζεσλ,

14 δειαδή φηαλ δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε ζρεηηθή βαξχηεηα θαζελφο απφ ηνπο θιάδνπο απηνχο ζηελ ηειηθή δήηεζε θαη ην πξντφλ Γπν ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο ζπληζηνχλ νη θιάδνη «σάλςβαρ-αηζάλι» θαη «καηαζκεςήρ μεηαλλικών πποϊόνηων, με εξαίπεζη ηα μησανήμαηα» θαη ηα «είδη εξοπλιζμού» Ν κελ πξψηνο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο θάζεηεο θαη νξηδφληηεο δηαζπλδέζεηο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κε κφλε εμαίξεζε (θαη γηα ηα δπν είδε δηαζπλδέζεσλ) ηελ πεξίπησζε ηεο ζηάζκηζεο κε ην κεξίδην ηνπ θιάδνπ ζηελ ηειηθή δήηεζε Ν δε δεχηεξνο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο θάζεηεο θαη νξηδφληηεο δηαζπλδέζεηο κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνινγηζκφο ησλ αληίζηνηρσλ δεηθηψλ ρξεζηκνπνηεί ηελ αληίζηξνθε κήηξα ησλ ζπλνιηθψλ απαηηήζεσλ (πξνζέγγηζε Rasmusse) Ν θιάδνο «ηπόθιμα- ποηά- καπνός» παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο θάζεηεο δηαζπλδέζεηο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ε κήηξα ησλ άκεζσλ φζν θαη ησλ ζπλνιηθψλ απαηηήζεσλ, ελψ νη ηηκέο ηνπ δείθηε νξηδφληησλ δηαζπλδέζεσλ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ κνλάδα Νη θάζεηεο θαη νξηδφληηεο δηαζπλδέζεηο ηνπ θιάδνπ απηνχ παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο φηαλ ε ζρεηηθή βαξχηεηα ηνπ θιάδνπ ιεθζεί ππφςε είηε απφ άπνςε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ ηειηθή δήηεζε είηε απφ άπνςε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην ηειηθφ πξντφλ Αλάινγε είλαη θαη ε πεξίπησζε ηνπ θιάδνπ «κλωζηοϋθανηοςπγίαρδέπμαηορ- ςποδημάηων» Απφ ηνπο ελαπνκείλαληεο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο νη θιάδνη «ξύλο- πποϊόνηα από ξύλο και θελλό», «πποϊόνηα από μη μεηαλλικά οπςκηά», «καηαζκεςή εξοπλιζμού και ζςζκεςών παδιοθωνίαρ, ηηλεόπαζηρ και επικοινωνιών», «καηαζκεςή ιαηπικών οπγάνων, οπγάνων ακπιβείαρ και οπηικών οπγάνων, καηαζκεςή πολογιών κάθε είδοςρ» παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο, κε ζηαζκηζκέλεο, θάζεηεο δηαζπλδέζεηο Νη θάζεηεο δηαζπλδέζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ «αςηοκινήηων- οσημάηων κλπ» είλαη επίζεο ζεκαληηθέο θαη φηαλ ε δείθηεο ππνινγίδεηαη βάζεη ζηάζκηζεο ηνπ θιάδνπ κε ην κεξίδην ηνπ ζηελ ηειηθή δήηεζε Ν θιάδνο «καηαζκεςή μησανών γπαθείος και ηλεκηπονικών ςπολογιζηών» έρεη δείθηε θάζεηεο δηαζχλδεζεο κεγαιχηεξν απφ ηελ κνλάδα κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνινγηζκφο γίλεηαη βάζεη ηεο αληηζηξφθνπ κήηξαο ησλ ζπλνιηθψλ απαηηήζεσλ Γείθηεο θάζεηεο θαη νξηδφληηαο δηαζχλδεζεο κπνξνχλ λα νξηζζνχλ αλαθνξηθά θαη κε ηηο θιαδηθέο δαπάλεο Δ&Α (Detzeacher ad Los, 00) Πηε πεξίπησζε ησλ δεηθηψλ Δ&Α θάζεηεο δηαζχλδεζεο ε πξνο απάληεζε εξψηεζε είλαη: πφζε Δ&Α ελζσκαηψλεηαη, σο πξνζέγγηζε ηερλνινγηθήο πξνφδνπ, ζην ηειηθφ πξντφλ ελφο θιάδνπ; Δλαιιαθηηθά ε εξψηεζε κπνξεί λα ηεζεί σο εμήο: ε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ην πξντφλ ελφο θιάδνπο ηη αχμεζε ζα πξνθαιέζεη ζηελ δαπάλε Δ&Α ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο; Πηελ πεξίπησζε ησλ δεηθηψλ νξηδνληίσλ δηαζπλδέζεσλ Δ&Α ε εξψηεζε ελδηαθέξνληνο είλαη: πφζε αχμεζε ζηηο θαηεγνξίεο ηειηθήο δήηεζεο ζα πξνθιεζεί απφ ηελ αχμεζε ηεο δαπάλεο γηα Δ&Α ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ; Ρέηνηνη δείθηεο δηαζπλδέζεσλ γηα ηελ Δ&Α έρνπλ ππνινγηζηεί γηα θιάδνπο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηνπο Belegr-Rool ad Mchaeldes (005) Γηα ην έηνο 997 νη θιάδνη κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο Δηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ «ηειηθή δήηεζε» ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζηαζκηζκέλνπ δείθηε ησλ Cuello et al (99) ζηα Ειιεληθά δεδνκέλα πεξηιακβάλνληαη θαη νη εηζαγσγέο Επνκέλσο δελ πξόθεηηαη γηα τελική ζήτηση ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο αιιά γηα τελική εγχώρια ζήτηση + εξαγωγές

15 Βηνκεραλίεο βαζηθψλ & ελδηάκεζσλ πξντφλησλ Βηνκερ αλίεο κφδαο & ζρεδίν π Βηνκεραλίεο κεραλεκάησλ &ζπζηεκάησλ Βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ - βηνινγηθψλ επηζηεκψλ Δ&Α/θαηλνηνκία ΓΓΗ παξαπνίεζε/ απνκίκεζε δεμηφηεηεο Ξξφζβαζε ΚΚΔ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δείθηε θάζεησλ δηαζπλδέζεσλ Δ&Α ήηαλ έλαο ζχλζεηνο (ιφγσ απνπζίαο πην ιεπηνκεξψλ δεδνκέλσλ) θιάδνο νρήκαηα-εμνπιηζκφο κεηαθνξψλ-ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θιπ, ν επίζεο ζχλζεηνο θιάδνο ρεκηθψλ-ειαζηηθψλ- πιαζηηθψλ, ν θιάδνο κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, θαη ν θιάδνο πξντφλησλ πεηξειαίνπ Ζ αλάιπζε ησλ δεηθηψλ νξηδφληηαο δηαζχλδεζεο Δ&Α αθνξνχζε ην ηκήκα ηεο ηειηθήο δήηεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο επελδχζεηο Πηε πεξίπησζε απηή νη πην ζεκαληηθνί θιάδνη εκθαλίδνληαη λα είλαη: θαη πάιη ν ζχλζεηνο θιάδνο νρήκαηα-εμνπιηζκφο κεηαθνξψλ-ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θιπ, ν θιάδνο αηζαιηνχ- ράιπβα θαη κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ, ν θιάδνο ρεκηθψλ-ειαζηηθψλ- πιαζηηθψλ, θαη ν θιάδνο κεηαιιηθψλ πξντφλησλ Νη δείθηεο απηνί έρνπλ ελ δπλάκεη ζεκαζία, αλ θαη κεγαιχηεξε θιαδηθή ιεπηνκέξεηα ζα απαηηνχληαλ ζην βαζκφ πνπ ε Δ&Α απνηειεί ηνλ άμνλα εθείλν πνπ δηαπεξλά φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο, φπσο ν παξαθάησ πίλαθαο καο κεηαθέξεη, αιιά ε αχμεζε ηεο Δ&Α έρεη δηαθνξεηηθά πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα ζηελ νηθνλνκία αλάινγα κε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν ζπληειείηαη Γηαπηζηψλεηαη ζην ζεκείν απηφ ε αλάγθε κειέηεο ηεο δηαθιαδηθήο δηαζχλδεζεο ζηηο επηπηψζεηο ησλ δαπαλψλ Δ&Α ζε κεγαιχηεξε θιαδηθή ιεπηνκέξεηα Πίλαθαο Κιάδνη ζηνπο νπνίνπο νη εηδηθέο δξάζεηο ηεο ΔΔ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ΓΝΩΗ Θιάδνη Ρξφθηκα, πνηά &θαπλφο Θαιιπληηθά Φάξκαθα Βηνηερλνινγία Ηαηξηθά βνεζήκαηα ΡΞΔ Κεραλνινγία Κεραλνινγηθή ειεθηξνινγία Κεραλνθίλεηα νρήκαηα Αεξνδηάζηεκα Ακπληηθέο βηνκεραλίεο Λαππεγηθή Θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα Γέξκαηα & δεξκάηηλα προϊόντα πνδήκαηα Έπηπια Κε ελεξγεηαθέο εμνξπθηηθέο βηνκεραλίεο Κε ζηδεξνχρα κέηαιια Ρζηκέληα θαη άζβεζηνο Θεξακηθή Γπαιί Μχιν θαη πξντφληα απφ μχιν Ξνιηφο, ραξηί & πξντφληα απφ ραξηί Ρππνγξαθεία θαη εθδφζεηο Σάιπβαο

16 ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΗ ΣΡΙΣΟΓΔΝΗ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΗ ΣΡΙΣΟΓΔΝΗ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΗ ΣΡΙΣΟΓΔΝΗ Σεκηθά, θανπηζνχθ & πιαζηηθά Θαηαζθεπέο Ξεγή: Europea Commsso (005) SEC 5 Πεξηθεξεηαθέο Δμεηδηθεύζεηο ηεο Βηνκεραλίαο Πην πξνεγνχκελν ηκήκα εληνπίζηεθαλ κε βάζε ηελ κεζνδνινγία αλάιπζεο εηζξνψλ-εθξνψλ νη θιάδνη εθείλνη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ εκθαλίδνπλ ηηο κεγαιχηεξεο δηαζπλδέζεηο θαη κπνξνχλ σο εθ ηνχηνπ λα ζεσξεζνχλ θιάδνη «επηξξνήο» Πην ηκήκα απηφ ε αλάιπζε αζρνιείηαη κε ηελ πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο Πεκεία ελδηαθέξνληνο απνηεινχλ ε πεξηθεξεηαθή εμεηδίθεπζε, ε ρσξηθή ζπγθέληξσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπο Ζ θιαδηθή δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο, ζε φξνπο αθαζάξηζηεο αμίαο παξαγσγήο, θαη ζε επίπεδν ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο δίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα Δχθνια δηαπηζηψλεηαη φηη ηάζε απνβηνκεράληζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ρψξα ζην ζχλνιν ηεο εθδειψλεηαη θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν Ρελ πην ζεκαληηθή εμαίξεζε ζηελ ηάζε απηή απνηειεί ε Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Διιάδνο φπνπ ην κεξίδην ηεο κεηαπνίεζεο ζην Αθαζάξηζηε Αμία Ξαξαγσγήο απμήζεθε θαηά 8,95 πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαηά ηελ πεξίνδν θαη ε Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ φπνπ ην αληίζηνηρν κεξίδην απμήζεθε θαηά 5,40 πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαηά ηελ πεξίνδν Θαη νη δπν απηέο πεξηθέξεηεο πεξηθιείνπλ πεξηνρέο «δνξπθφξνπο» ηεο πξσηεχνπζαο (Βνησηία, Θνξηλζία) θαη ε ηάζε πνπ εκθαλίδνπλ κπνξεί λα ζπληζηά «απνθέληξσζε» ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο πξνο ηηο άκεζα γεηηνληθέο ηεο πεξηθέξεηεο Κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ παξνπζίαδαλ απφ ηα κεγαιχηεξα κεξίδηα ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ζην ζχλνιν ηεο πεξηθεξεηαθήο ΑΑΞ πξνεμέρνπλ νη πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο ηεο Πηεξεάο Διιάδαο θαη ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο Πίλαθαο Γνκή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Οηθνλνκίαο: κεξίδηα Αθαζάξηζηεο Αμίαο Παξαγωγήο (%) (πξωηνγελήο, δεπηεξνγελήο, θαη ηξηηνγελήο ηνκέαο) Αλαηνιηθή Καθεδνλία & Θξάθε (GR),7 7,5 48,94 0,76 7, 5,0 6,7 4,8 58,80 Θεληξηθή Καθεδνλία (GR),5 9,95 57,80 0,90 4,8 64,8 7,5, 70,44 Γπηηθή Καθεδνλίαa (GR) 4,0 44,47 4,4,95,8 54, 4,5 5,55 59,9 Θεζζαιία (GR4),68 6,57 50,75,5,9 54,74 5,8,68 6,5 Ήπεηξνο (GR) 8,07,46 58,47 6,57 4,74 68,69 9,0 5,56 75,5 Ηφληνη Λήζνη (GR) 5,67 0,5 6,98, 8,70 78,09 8,59 8,5 8,06 Γπηηθή Διιάδα (GR),76 5,9 5,95 7,9,70 60,9,58 7,0 70,9 Θεληξηθή Διιάδα (GR4) 8,56 9,9 4,5 0,56 48, 4,0 9,49 4,4 47,7 Pelopoesus (GR5) 9,08,98 46,94,7 4,76 5,96 4,08 0,7 55,75 Αηηηθή (GR),4 6,59 7,7,6 7,66 8,08 0,49 7,99 8,5 Βφξεην Αηγαίν (GR4) 4, 0,4 65,74,6,94 64,70,4,9 6,74 Λφηην Αηγαίν (GR4) 9,5 8,46 6,0 7,9 0,78 8,9 7,55 7,54 84,9 Θξήηε (GR4),06 6,64 60,0,45,0 67,5 0,8, 78,06

17 Ξεγή: Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ ΔΠΔ Ζ επφκελε κεηαβιεηή ελδηαθέξνληνο είλαη απηή ηεο βηνκεραληθήο απαζρφιεζεο θαη ε εμέηαζε ηεο δηνξζσηηθήο κεηαβνιήο ηεο ζηηο πεξηθέξεηεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ Γηα ηελ κέηξεζε ηεο δηαζξσηηθήο κεηαβνιήο κεηαμχ δπν ρξνληθψλ ζεκείσλ θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε κεηαβνιή ζην ζπληειεζηή πεξηθεξεηαθήο εμεηδίθεπζεο (Coeffcet of Regoal Specalzato, CRS): CRS r E E r r E, φπνπ E ζπκβνιίδεη ηελ απαζρφιεζε, ηνλ θιάδν, E θαη r ηελ πεξηθέξεηα Ζ ηηκή ηνπ δείθηε νξίδεηαη ζην δηάζηεκα [0, ], θπκαηλφκελε κεηαμχ ηεο ηέιεηαο νκνηφηεηαο (0) θαη ηεο ηέιεηαο αλνκνηνγέλεηαο () αλάκεζα ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηελ εζληθή θαηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο ζε θιάδνπο Ωζηφζν, κηα ηέηνηα κέηξεζε ζα επεξεάδνληαλ κεξηθψο απφ δηαρξνληθέο κεηαβνιέο ζηα θιαδηθά κεξίδηα απαζρφιεζεο ζε εζληθφ επίπεδν( E E ) Έλαο δείθηεο πνπ επεξεάδεηαη απφ ηέηνηεο κεηαβνιέο είλαη ν δείθηεο πεξηθεξεηαθήο αλαθαηαλνκήο (Coeffcet of Regoal Redstruto, CRR) πνπ CRR Er Er ( ) ( ) E E νξίδεηαη σο: r t t r r, φπνπ ζπκβνιίδεη θιάδν, r ηελ πεξηθέξεηα θαη E ηελ απαζρφιεζε (Isard 960 ζει75, Dxo ad Thrlwall 975 ζει9) Ν δείθηεο θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ κεδελφο (θακηά κεηαβνιή ζηελ θιαδηθή θαηαλνκή ηεο πεξηθεξεηαθήο απαζρφιεζεο θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν) θαη ηε κνλάδα (πιήξεο αλαθαηαλνκή ηεο πεξηθεξεηαθήο απαζρφιεζεο ζηνπο θιάδνπο) Ν Ξίλαθαο 4 παξνπζηάδεη ηελ Ξεξηθεξεηαθήο δηαξζξσηηθή κεηαβνιή ηεο απαζρφιεζεο γηα ηελ πεξίνδν Ζ αλάιπζε ρξεζηκνπνηεί δηςήθηνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο θαη δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Δηήζηα Έξεπλα Βηνκεραλίαο θαη αθνξά ζε βηνκεραληθά θαηαζηήκαηα πνπ απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 0 εξγαδφκελνπο Πίλαθαο 4 Πεξηθεξεηαθή Γηαξζξωηηθή Μεηαβνιή : δείθηεο CRR Αλαηνιηθή Καθεδνλία θαη Θξάθε 0,947 Θεληξηθή Καθεδνλία 0,57 Γπηηθή Καθεδνλία 0,8598 Θεζζαιία 0,054 Ήπεηξνο 0,705 Ηφληα Λεζηά 0,790 Γπηηθή Διιάδα 0,0889 Πηεξεά Διιάδα 0,0900 Ξεινπφλλεζνο 0,04 Αηηηθή 0,09959 Βφξεην Αηγαίν 0,08 Λφηην Αηγαίν 0,440

18 Θξήηε 0,059 Ξεγή: Δηήζηα Έξεπλα Βηνκεραλίαο 995, 00 Ζ κεγαιχηεξε δηαξζξσηηθή κεηαβνιή παξνπζηάδεηαη ζηελ πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ, ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, ηε Γπηηθή Μαθεδνλία θαη ηα Ιόληα Νεζηά Όιεο απηέο νη πεξηθέξεηεο, κε εμαίξεζε ηε Γπηηθή Καθεδνλία, απνηεινχλ πεξηθέξεηεο ηνπ ακηγνχο ζηφρνπ ζχγθιηζεο (ΞΑΠΠ) Αιιάδνληαο ην ζεκείν ελδηαθέξνληνο, έλαο δείθηεο ρσξηθήο αλαδηαλνκήο ηεο απαζρφιεζεο ελφο θιάδνπ κπνξεί επίζεο λα ππνινγηζηεί Ν ζπληειεζηήο θιαδηθήο αλαδηαλνκήο (Coeffcet of CIR Idustral Redstruto, CIR) νξίδεηαη σο: r t t, φπνπ ζπκβνιίδεη ηνλ Er Er ( ) ( ) E E r r r θιάδν, r ηελ πεξηθέξεηα θαη E ηελ απαζρφιεζε (Isard 960 ζει 54; Dxo ad Thrlwall 975 ζει 0)Ν ζπληειεζηήο απηφο θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ κεδελφο (θακηά κεηαβνιή ηεο θαηαλνκήο ηεο απαζρφιεζεο ελφο θιάδνπ ζηηο πεξηθέξεηεο) θαη ηεο κνλάδαο (πιήξεο αλαθαηαλνκή ηεο θιαδηθήο απαζρφιεζεο κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ) Ν Ξίλαθαο 5 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο δηςήθηνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο θαη αθνξά ζηε ρσξηθή αλαθαηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο ησλ θιάδσλ πνπ ζπληειέζηεθε ηε ρξνληθή πεξίνδν Νη θιάδνη κε ηε κεγαιχηεξε ρσξηθή αλαθαηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο ηνπο είλαη ν θιάδνο θαηαζθεπήο εμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπψλ ξαδηνθσλίαο, αλαθχθισζεο, ηειεφξαζεο θαη επηθνηλσληψλ, ν θιάδνο θαηεξγαζίαο δέξκαηνο θαη πξντφλησλ δέξκαηνο (θσδηθφο 9), ν θιάδνο εηδψλ έλδπζεο θαη γνπλαξηθψλ, ν θιάδνο εθδφζεσλ εθηππψζεσλ θιπ, θαη ε παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ ηλψλ Πίλαθαο 5 Υωξηθή Αλαθαηαλνκή θιάδωλ : δείθηεο CIR 5 Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 0, Ξαξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ 0,55 7 Ξαξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ 0,8 8 Θαηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο, θαηεξγαζία βαθή γνπλαξηθψλ 0,98 Θαηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο, θαηαζθεπή εηδψλ 9 ηαμηδηνχ(απνζθεπψλ),ηζαληψλ,εηδψλ ζεινπνηίαο,εηδψλ ζαγκαηνπνηίαο θαη ππνδεκάησλ 0,6 0 Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ,εθηφο απφ έπηπια, θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο 0,467 Θαηαζθεπή ραξηνπνιηνχ, ραξηηνχ θαη πξντφλησλ απφ ραξηί 0,85 Δθδφζεηο, εθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ θαη εηθφλαο ή κέζσλ πιεξνθνξηθήο 0,040 Ξαξαγσγή νπηάλζξαθα (θσθ), πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ θαη ππξεληθψλ θαπζίκσλ 0,587 4 Ξαξαγσγή ρεκηθψλ νπζίσλ θαη πξντφλησλ 0,05 5 Θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο 0, Θαηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά 0, Ξαξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ 0, Θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε εμνπιηζκνχ 0, Θαηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ καθ 0,044 0 Θαηαζθεπή κεραλψλ γξαθείνπ θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 0,0885 Θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ καθ 0,06847 Θαηαζθεπή εμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπψλ ξαδηνθσλίαο, ηειεφξαζεο θαη επηθνηλσληψλ 0,5450

19 Θαηαζθεπή ηαηξηθψλ νξγάλσλ, νξγάλσλ αθξηβείαο θαη νπηηθψλ νξγάλσλ, θαηαζθεπή ξνινγηψλ θάζε είδνπο 0,5608 Θαηαζθεπή απηνθίλεησλ νρεκάησλ, θαηαζθεπή ξπκνπιθνχκελσλ θαη 4 εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ 0,05 5 Θαηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ 0, Θαηαζθεπή επίπισλ, ινηπέο βηνκεραλίεο καθ 0, Αλαθχθισζε 0,50000 Ν Thel (97:-) εθάξκνζε έλα δείθηε εληξνπίαο πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ν βαζκφο ηεο βηνκεραληθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ νηθνλνκηψλ Ξξφζθαηα ππήξμε κηα αλαλέσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηε ρξεζηκνπνίεζε δεηθηψλ εληξνπίαο γηα ηελ αλάιπζε ηεο θιαδηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ νηθνλνκηψλ (έλλνηα αληίζηξνθε απηήο ηεο θιαδηθήο εμεηδίθεπζεο ησλ πεξηνρψλ θαζψο θαη ηεο ρσξηθήο ζπγθέληξσζεο ησλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ (Agger ad Daves 004, θαη Agger ad Pfaffermar 004) Ζ πεξηγξαθή ησλ δεηθηψλ αθνινπζεί απηή ηνπ Thel (97 ζει 6-7) Έζησ ηνλ βηνκεραληθφ θιάδν θαη ην πειίθν p empl empl r ε απαζρφιεζε ζηελ πεξηθέξεηα r θαη r r, ηέηνην ψζηε empl p r r Ν δείθηεο r r ηνπ Thel γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο βηνκεραληθήο βάζεο κηαο πεξηθέξεηαο νξίδεηαη σο H r pr pr log p p,φπνπ r r r p νξίδεηαη σο p r Ν δείθηεο παίξλεη ηελ ηηκή 0 φηαλ ππάξρεη κφλν έλαο θιάδνο ζηελ πεξηθέξεηα r θαη ηελ ηηκή l() φηαλ φινη νη βηνκεραληθνί θιάδνη απαζρνινχλ ηνλ ίδην αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ζηελ ελ ιφγσ πεξηθέξεηα Ν Ξίλαθαο 6 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε απηνχ ρξεζηκνπνηψληαο δπν πεγέο δεδνκέλσλ Πηελ πξψηε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία απαζρφιεζεο θαηά δηςήθην θιάδν θαη πεξηθέξεηα γηα θαηαζηήκαηα πνπ απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 0 εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα έηε 995 θαη 00 Γηα ην ηειεπηαίν έηνο (00) ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο δεδνκέλσλ απφ ηελ Απνγξαθή Ξιεζπζκνχ ηνπ 00 Πηελ πεξίπησζε απηή δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο κεγέζνπο επηρείξεζεο, αιιά ηα δεδνκέλα απαζρφιεζεο θαηαγξάθνληαη (ζε αληίζεζε κε ηελ Δηήζηα Έξεπλα Βηνκεραλίαο, ΔΒΔ) βάζεη φρη ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο, αιιά ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επνκέλσο επεξεάδνληαη απφ ηνλ φπνην αξηζκφ εξγαδνκέλσλ θαηνηθνχλ ζε κα πεξηθέξεηα θαη εξγάδνληαη ζε κηα άιιε 4 Ρε κεγαιχηεξε θιαδηθή δηαθνξνπνίεζε παξνπζηάδεη ε πεξηθέξεηα Αηηηθήο, θαη αθνινπζνχλ νη πεξηθέξεηεο ηεο Πηεξεάο Διιάδαο, Ξεινπνλλήζνπ, Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, Θεζζαιίαο θαη Γπηηθήο Διιάδαο Ν εγγχηεηα πξνο ηελ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο, αιιά θαη ε χπαξμε κεγάιεο αζηηθήο ζπγθέληξσζεο εληφο ησλ νξίσλ ηνπο κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ θαηάηαμε ησλ πεξηθεξεηψλ βάζεη ηνπ δείθηε απηνχ Θα πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη γηα ην έηνο 00 ε ρξήζε δεδνκέλσλ απφ ηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ δίλεη απνηειέζκαηα πνπ εληζρχνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ λεζησηηθψλ πεξηθεξεηψλ, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζην φηη ζην πιαίζην ησλ δεδνκέλσλ ηεο ΔΒΔ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δελ θαηαγξάθεηαη ε απαζρφιεζε ζε θαηαζηήκαηα κε ιηγφηεξνπο απφ 0 εξγαδφκελνπο ζηηο πεξηνρέο απηέο, ελψ απνπζηάδεη ε απαζρφιεζε ζε κεγαιχηεξα θαηαζηήκαηα ζε απηέο ηηο πεξηθέξεηεο 4 Ν δείθηεο θιαδηθήο δηαθνξνπνίεζεο θάζε ελφο απφ ηνπο 5 λνκνχο γηα ην έηνο 00 παξνπζηάδεηαη ζε πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο

20 Ζ θιαδηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ πεξηθεξεηψλ κπνξεί λα έρεη κηα δηηηή επίπησζε ζηελ νηθνλνκίαο ηνπο Απφ ηε κηα κεξηά κηα εμεηδίθεπζε (αληίζεηε έλλνηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο) ζε θιάδνπο πνπ παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε κπνξεί λα έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα Απφ ηελ άιιε φκσο κηα εμεηδίθεπζε ζε θζίλνληεο θιάδνπο ζπκπαξαζχξεη ηελ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία ζε επίζεο θζίλνπζα πνξεία Πε πεξηπηψζεηο φπσο ε ηειεπηαία ε δηαζπνξά ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε θιάδνπο (θαη φρη ε εμεηδίθεπζε) ζα ήηαλ εθείλε πνπ ζα κπνξνχζε λα πεξηνξίζεη ηελ έληαζε ησλ ζνθ ζε θιαδηθφ επίπεδν θαη λα δηαζπείξεη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν πνπ αληηκεησπίδεη κηα πεξηθέξεηα σο νηθνλνκηθή νληφηεηα Πίλαθαο 6 Κιαδηθή δηαθνξνπνίεζε ηωλ πεξηθεξεηώλ: δείθηεο Thel Δηήζηα Έξεπλα Βηνκεραλίαο Απνγξαθή πιεζπζκνύ Thel Αλαηνιηθή Καθεδνλία θαη Θξάθε,,476,559 Θεληξηθή Καθεδνλία,458,448,476 Γπηηθή Καθεδνλία,87,7669,68 Θεζζαιία,67,678,459 Ήπεηξνο,578,40,005 Ηφληα Λεζηά,70,586,49 Γπηηθή Διιάδα,0544,0655,4476 Πηεξεά Διιάδα,4096,465,540 Ξεινπφλλεζνο,4684,457,49 Αηηηθή,7597,756,745 Βφξεην Αηγαίν,757 0,8566,065 Λφηην Αηγαίν,74,584,669 Θξήηε,80,7806,657 Ζ πην θιαδηθά δηαθνξνπνηεκέλε πεξηθέξεηα, βάζεη ησλ απνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ 00, είλαη ε πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο, κηα πεξηθέξεηα κεηαβαηηθήο ζηήξημεο (ΞΚΠ) Ζ δεχηεξε πην θιαδηθά δηαθνξνπνηεκέλε πεξηθέξεηα είλαη απηή ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο πνπ αλήθεη ζηελ νκάδα πεξηθεξεηψλ ηνπ ακηγνχο ζηφρνπ ζχγθιηζεο Πην πιαίζην ησλ πέληε πην δηαθνξνπνηεκέλσλ θιαδηθά πεξηθεξεηψλ εληνπίδνληαη ε πεξηθέξεηα ηεο Πηεξεάο Διιάδαο θαη ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο (ΞΚΠ) θαη κηα πεξηθέξεηα ηνπ ακηγνχο ζηφρνπ ζχγθιηζεο, ε πεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ Ν δείθηεο εληξνπίαο ηνπ Thel γηα ηελ ρσξηθή δηαζπνξά ελφο βηνκεραληθνχ θιάδνπ (έλλνηα αληίζηξνθή απηήο ηεο ρσξηθήο ζπγθέληξσζεο) ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο ζρέζεο: H pr p log p p, φπνπ p p r r r r Ν δείθηεο απηφο ιακβάλεη ηελ ηηκή 0 φηαλ ν εμεηαδφκελνο θιάδνο εληνπίδεηαη ζε κηα κφλν πεξηθέξεηα θαη έρεη σο ζεσξεηηθή κέγηζηε ηηκή l(v) (φπνπ v είλαη ν αξηζκφο ησλ πεξηθεξεηψλ) φηαλ φιεο νη πεξηθέξεηεο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ απαζρνινχκελσλ ζηνλ ελ

21 ιφγσ θιάδν Ν Ξίλαθαο 7 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε ηεο ρσξηθήο δηαζπνξάο ηεο απαζρφιεζεο ησλ θιάδσλ ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο Πίλαθαο 7 Υωξηθή δηαζπνξά βηνκεραληθώλ θιάδωλ: δείθηεο Thel Δηήζηα Έξεπλα Βηνκεραλίαο (επίπεδν πεξηθεξεηώλ) Απνγξαθή πιεζπζκνύ (επίπεδν πεξηθεξεηώλ) Απνγξαθή πιεζπζκνύ (επίπεδν 5 λνκώλ) Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ,909,967,0909,999 6 Ξαξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ,068,97,407, Ξαξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ,6845,7090,65, Θαηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο, θαηεξγαζία βαθή γνπλαξηθψλ Θαηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο, θαηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ(απνζθεπψλ),ηζαληψλ,εηδψλ ζεινπνηίαο, εηδψλ ζαγκαηνπνηίαο θαη ππνδεκάησλ Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο απφ έπηπια, θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο Θαηαζθεπή ραξηνπνιηνχ, ραξηηνχ θαη πξντφλησλ απφ ραξηί Δθδφζεηο, εθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ θαη εηθφλαο ή κέζσλ πιεξνθνξηθήο Ξαξαγσγή νπηάλζξαθα (θσθ), πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ θαη ππξεληθψλ θαπζίκσλ,545,58,569,94 0,867 0,69,7,409,09,0,449,58,980,5870,578,05 0,659 0,7078,40,499 0,876 0,9858,95,400 4 Ξαξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ 0,9807,0576,45, Θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο Θαηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά,54,679,677,909,08,0894,099, Ξαξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ,4050,468,74, Θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε εμνπιηζκνχ Θαηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ καθ Θαηαζθεπή κεραλψλ γξαθείνπ θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ Θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ καθ Θαηαζθεπή εμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπψλ ξαδηνθσλίαο, ηειεφξαζεο θαη επηθνηλσληψλ Θαηαζθεπή ηαηξηθψλ νξγάλσλ, νξγάλσλ αθξηβείαο θαη νπηηθψλ νξγάλσλ, θαηαζθεπή ξνινγηψλ θάζε είδνπο Θαηαζθεπή απηνθίλεησλ νρεκάησλ, θαηαζθεπή ξπκνπιθνχκελσλ θαη εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ,549,67,9584,7054,4086,775,5570,0658 0,466 0,446 0,9575,47,68,699,566,998 0,59 0,777,00,6496,679,000,658,00,408,40,5876,54 5 Θαηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ 0,897,0849 0,865,08 6 Θαηαζθεπή επίπισλ, ινηπέο βηνκεραλίεο καθ,465,4455,759,676 7 Αλαθχθισζε 0,60 0,0000,49,757 Ρα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζε δπν επίπεδα ρσξηθήο αλάιπζεο (λνκφο θαη πεξηθέξεηα) ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηηο δπν πεγέο δεδνκέλσλ Ν ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη βάζεη

22 ησλ δεδνκέλσλ απαζρφιεζεο απφ ηελ Απνγξαθή Ξιεζπζκνχ ηνπ 00 θαη ζε επίπεδν ησλ 5 λνκψλ Ν ελδηαθεξφκελνο αλαγλψζηεο κπνξεί λα θάλεη ηηο δηθέο ηνπ ζπγθξίζεηο θαη λα βγάιεη ηα δηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηα ππφινηπα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 6 Απηψλ ιερζέλησλ νη 6 θιάδνη κε ηε κεγαιχηεξε ρσξηθή δηαζπνξά ην 00 ήηαλ νη θιάδνη: μχινπ- πξντφληα απφ μχιν (εθηφο επίπισλ), ηξφθηκα θαη πνηά, θαηαζθεπήο άιισλ πξντφλησλ απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά, θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ (κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη είδε εμνπιηζκνχ), θαηαζθεπή επίπισλ- ινηπέο βηνκεραλίεο καθ θαη νη θισζηνυθαληνπξγηθέο ίλεο, Πηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη νη θιάδνη κε ηελ κεγαιχηεξε ρσξηθή ζπγθέληξσζε: θαηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ, θαηαζθεπή κεραλψλ γξαθείν θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξαγσγή νπηάλζξαθα- πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ θιπ, εθδφζεηο- εθηππψζεηο θιπ, θαη επεμεξγαζία δέξκαηνο- πξντφληα δέξκαηνο-ππνδήκαηα θιπ Ρνπο θιάδνπο απηνχο αθνινπζεί θαη ν θιάδνο ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ Ρα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ θάζεησλ θαη νξηδνληίσλ δηαζπλδέζεσλ ζπλζέηνπλ κηα εηθφλα ζχκθσλα κε ηελ νπνία θιάδνη πνπ παξνπζηάζνπλ ζεκαληηθέο θάζεηεο αιιά θαη νξηδφληηεο δηαζπλδέζεηο λα εκθαλίδνληαη ρσξηθά ζπγθεληξσκέλνη Ζ δηαπίζησζε απηή θέξεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε δπλαηφηεηα δηάρπζεο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ζην ρψξν (spllovers) ζην βαζκφ βέβαηα πνπ ην πξφηππν ησλ δηαθιαδηθψλ δηαζπλδέζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν ηζρχεη θαη ζην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν Δμαίξεζε απνηεινχλ θιάδνη, φπσο ν θιάδνο ηξφθηκα θαη πνηά, πνπ παξνπζηάδνπλ ρσξηθή δηαζπνξά αιιά ζεκαληηθέο θάζεηεο δηαζπλδέζεηο φηαλ γίλεηαη ζηάζκηζε γηα ηε ζρεηηθή βαξχηεηα ηνπ θιάδνπ ζηελ ηειηθή δήηεζε θαη ζην πξντφλ (πρ θιάδνο ηξφθηκα θαη πνηά) Αλάκεζα ζηελ θιαδηθή θαη ηελ πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε πνπ αλαιχζεθαλ πην πάλσ έλαο ζεκαληηθφο φγθνο πιεξνθφξεζεο κπνξεί λα παξακείλεη αλεθκεηάιιεπηνο Ν δείθηεο εγθαηάζηαζεο (locato quotet) κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηεχζπλζε απηή Ν ζπληειεζηήο εγθαηάζηαζεο νξίδεηαη σο: ELQ E E E E r r r r, φπνπ ζπκβνιίδεη ην θιάδν, r ηελ πεξηθέξεηα θαη E ηελ E E Er E απαζρφιεζε Δάλ ELQ r >, ε εμεηαδφκελε πεξηθέξεηα ζεσξείηαη φηη εμεηδηθεχεηαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ πεξηθεξεηψλ Ν Ξίλαθαο 8 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε απηνχ γηα ηνπο δηςήθηνπο θιάδνπο ηηο βηνκεραλίαο θαη ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο

23 (5) ηξφθηκα θαη πνηά (6) πξντφληα θαπλνχ (7) θισζηνυθαληνπξγία (8) έλδπζε -γνπλαξηθά (9) πξντφληα δέξκαηνο; (0) πξντφληα μχινπ θαη θειινχ () ραξηνπνιηφο, ραξηί, πξντφληα ραξηηνχ () εθδφζεηο, εθηππψζεηο θιπ ()παξαγσγή θσθ, πξντφληα δηχιηζεο πεηξειαίνπ θιπ (4)ρεκηθέο νπζίεο θαη πξντφληα (5) πξντφληα απφ ειαζηηθφ θαη πιαζηηθέο χιεο (6) πξντφληα απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά (7) παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ (8) κεηαιιηθά πξντφληα εθηφο κεραλεκάησλ & εηδ Δμνπι (9) κεραλήκαηα θαη είδε εμνπιηζκνχ (0)κεραλέο γξαθείνπ θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ () θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ () εμνπιηζκφο θαη ζπζθεπέο ξαδηνθσλίαο, ηειεφξαζεο θαη επηθνηλ () ηαηξηθά φξγαλα, φξγαλα αθξηβείαο, νπηηθά φξγαλα, ξνιφγηα (4) νρήκαηα (5) εμνπιηζκφο κεηαθνξψλ (6) Θαηαζθεπή επίπισλ θαη ινηπέο βηνκεραλίεο (7) αλαθχθισζε Πίλαθαο 8 ρεηηθή θιαδηθή εμεηδίθεπζε πεξηθεξεηώλ: ηηκή δείθηε ELQ> ( ) Αλαηνιηθή Καθεδνλία θαη Θξάθε Θεληξηθή Καθεδνλία Γπηηθή Καθεδνλία Θεζζαιία Ήπεηξνο Ηφληα Λεζηά Γπηηθή Διιάδα Πηεξεά Διιάδα Ξεινπφλλεζνο Αηηηθή Βφξεην Αηγαίν Λφηην Αηγαίν Θξήηε Ξεγή: επεμεξγαζία δεδνκέλσλ απαζρφιεζεο απφ ηελ Απνγξαθή Ξιεζπζκνχ 00 Πεκαληηθνί απφ άπνςεο δηαθιαδηθψλ δηαζπλδέζεσλ θιάδνη απνηεινχλ αληηθείκελν ζρεηηθήο εμεηδίθεπζεο ελφο πνιχ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ πεξηθεξεηψλ Έηζη ν θιάδνο ησλ ρεκηθψλ απνηειεί αληηθείκελν ζρεηηθήο εμεηδίθεπζεο κφλν ζηηο πεξηθέξεηεο Αηηηθήο, θαη Πηεξεάο Διιάδαο, θαη νη δπν ηνπο είλαη πεξηθέξεηεο κεηαβαηηθήο ζηήξημεο Ν θιάδνο θαηαζθεπήο ειεθηξηθψλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ απνηειεί δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθήο εμεηδίθεπζεο ηεο Αηηηθήο, ηεο Πηεξεάο Διιάδαο θαη ηεο Ξεινπνλλήζνπ, ε ηειεπηαία απνηειεί πεξηθέξεηα ηνπ ακηγνχο ζηφρνπ ζηήξημεο Ν θιάδνο ραξηηνχεθδφζεηο-εθηππψζεηο απνηειεί αληηθείκελν ζρεηηθήο εμεηδίθεπζεο κφλν ηεο Αηηηθήο Πηνλ θιάδν πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ θαη πιαζηηθέο χιεο εμεηδίθεπζε παξνπζηάδνπλ ε Αηηηθή, ε Πηεξεά Διιάδα,

24 Αλαηνιηθή Καθεδνλία θαη Θξάθε (ΞΑΠΠ), θαη ε Θξήηε (ΞΑΠΠ), ελψ ζηνλ θιάδν πξντφλησλ πεηξειαίνπ κφλν ε Αηηηθή θαη ε πεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ Ξέξα απφ ηνπο θιάδνπο απηνχο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο θάζεηεο θαη νξηδφληηεο δηαζπλδέζεηο, ν θιάδνο θαηαζθεπήο κεραλψλ γξαθείνπ θαζψο θαη ν θιάδνο εμνπιηζκνχ επηθνηλσληψλ-ξαδηνθσλίαο θαη ηειεφξαζεο, θιάδνη ΡΞΔ, εκθαλίδνληαη λα απνηεινχλ αληηθείκελν ζρεηηθήο εμεηδίθεπζεο κφλν ζηελ Αηηηθή θαη ζηελ Αηηηθή θαη Γπηηθή Διιάδα (ΞΑΠΠ) αληηζηνίρσο Απφ ηελ άιιε κεξηά θιάδνη κε ζεκαληηθέο θάζεηεο δηαζπλδέζεηο θαη ζρεηηθή βαξχηεηα γηα ηελ ηειηθή εγρψξηα δήηεζε ζπλ εμαγσγέο θαη ην ζπλνιηθφ πξντφλ φπσο ηξφθηκα- πνηά θαη κεηαιιηθά πξντφληα (εθηφο κεραλεκάησλ) εκθαλίδνπλ κηα ζεκαληηθή κεγαιχηεξε ρσξηθή δηαζπνξά απνηειψληαο αληηθείκελν ζρεηηθήο εμεηδίθεπζεο πεξηζζφηεξσλ πεξηνρψλ Ρα απνηειέζκαηα ηνπ Ξίλαθα 8 (θαζψο θαη ηνπ Ξίλαθα 9 ζηε ζπλέρεηα) ζα κπνξνχζαλ λα εηδσζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνεγνχκελε ζπδήηεζε γηα ηηο δηαθιαδηθέο επηδξάζεηο ησλ δαπαλψλ Δ&Α Νη θιάδνη κε ηηο κεγαιχηεξεο θάζεηεο θαη νξηδφληηεο δηαζπλδέζεηο Δ&Α εκθαλίδνληαη λα έρνπλ πεξηνξηζκέλε ρσξηθή δηαζπνξά θαη λα απνηεινχλ εμεηδίθεπζε ιίγσλ ρσξηθψλ κνλάδσλ (κε εμαίξεζε ηνλ θιάδν κεηαιιηθψλ πξντφλησλ) Πηνλ Ξίλαθα 9 ε αλάιπζε επαλαιακβάλεηαη ζε κεγαιχηεξν επίπεδν ρσξηθήο ιεπηνκέξεηαο, απηφ ηνπ λνκνχ θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ησλ ζρεηηθψλ εμεηδηθεχζεσλ θάζε ελφο απφ ηνπο 5 λνκνχο ζε θάζε έλα απφ ηνπο δηςήθηνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο Ρα απνηειέζκαηα απηά επηβεβαηψλνπλ ην πξνεγνχκελν ζπκπέξαζκα, δειαδή ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ησλ ρσξηθψλ κνλάδσλ πνπ εμεηδηθεχνληαη ζε θιάδνπο κε ζεκαληηθέο θάζεηεο θαη νξηδφληηεο δηαζπλδέζεηο Ν Ξίλαθαο 8 κε ηελ θιαδηθή- ρσξηθή ιεπηνκέξεηα πνπ πξνζθέξεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ πην ζεκαληηθψλ, απφ άπνςε δηαζπλδέζεσλ, θιάδσλ κπνξεί λα απνηειέζεη εξγαιείν κηαο πξψηεο πξνζέγγηζεο ζηελ αλαδήηεζε κεγαιχηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ άζθεζε βηνκεραληθήο πνιηηηθήο

25 (5) ηξφθηκα θαη πνηά (6) πξντφληα θαπλνχ (7) θισζηνυθαληνπξγία (8) έλδπζε -γνπλαξηθά (9) πξντφληα δέξκαηνο; (0) πξντφληα μχινπ θαη θειινχ () ραξηνπνιηφο, ραξηί, πξντφληα ραξηηνχ () εθδφζεηο, εθηππψζεηο θιπ ()παξαγσγή θσθ, πξντφληα δηχιηζεο πεηξειαίνπ θιπ (4)ρεκηθέο νπζίεο θαη πξντφληα (5) πξντφληα απφ ειαζηηθφ θαη πιαζηηθέο χιεο (6) πξντφληα απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά (7) παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ (8) κεηαιιηθά πξντφληα εθηφο κεραλεκάησλ & εηδ Δμνπι (9) κεραλήκαηα θαη είδε εμνπιηζκνχ (0)κεραλέο γξαθείνπ θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ () θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ () εμνπιηζκφο θαη ζπζθεπέο ξαδηνθσλίαο, ηειεφξαζεο θαη επηθνηλ () ηαηξηθά φξγαλα, φξγαλα αθξηβείαο, νπηηθά φξγαλα, ξνιφγηα (4) νρήκαηα (5) εμνπιηζκφο κεηαθνξψλ (6) Θαηαζθεπή επίπισλ θαη ινηπέο βηνκεραλίεο (7) αλαθχθισζε Πίλαθαο 9 ρεηηθή θιαδηθή εμεηδίθεπζε λνκώλ: ηηκή δείθηε ELQ> ( ) Έβξνο (ΞΑΑΠ) Μάλζε (ΞΑΑΠ) Ονδφπε (ΞΑΑΠ) Γξάκα (ΞΑΑΠ) Θαβάια (ΞΑΑΠ) Ζκαζία (ΞΚΠ) Θεζζαινλίθε (ΞΚΠ) Θηιθίο (ΞΚΠ) Ξέιια (ΞΚΠ) Ξηεξία (ΞΚΠ) Πέξξεο (ΞΚΠ) Σαιθηδηθή (ΞΚΠ)

26 (5) (6) (7) (8) (9) (0) () () () (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) () () () (4) (5) (6) (7) Πίλαθαο 9 (ζπλέρεηα) Γξεβελά (ΞΚΠ) Θαζηνξηά (ΞΚΠ) Θνδάλε (ΞΚΠ) Φιψξηλα (ΞΚΠ) Θαξδίηζα (ΞΑΑΠ) Ιάξηζα (ΞΑΑΠ) Καγλεζία (ΞΑΑΠ) Ρξίθαια (ΞΑΑΠ) Άξηα (ΞΑΑΠ) Θεζπξσηία (ΞΑΑΠ) Ησάλληλα (ΞΑΑΠ) Ξξέβεδα (ΞΑΑΠ) Εάθπλζνο (ΞΑΑΠ) Θέξθπξα (ΞΑΑΠ) Θεθαινληά (ΞΑΑΠ) Ιεπθάδα (ΞΑΑΠ) Αηησιναθαξλαλία (ΞΑΑΠ) Αραΐα (ΞΑΑΠ) Ζιεία (ΞΑΑΠ) Βνησηία (ΞΚΠ) Δχβνηα (ΞΚΠ) Δπξπηαλία (ΞΚΠ) Φζηψηηδα (ΞΚΠ) Φσθίδα (ΞΚΠ) Αξγνιίδα (ΞΑΑΠ) Αξθαδία (ΞΑΑΠ) Θνξηλζία (ΞΑΑΠ) Ιαθσλία (ΞΑΑΠ) Κεζζελία (ΞΑΑΠ) Αηηηθή (ΞΚΠ) Ιέζβνο (ΞΑΑΠ) Πάκνο (ΞΑΑΠ) Σίνο (ΞΑΑΠ) Γσδεθάλεζα (ΞΚΠ) Θπθιάδεο (ΞΚΠ) Ζξάθιεην (ΞΑΑΠ) Ιαζίζη (ΞΑΑΠ) Οέζπκλν (ΞΑΑΠ) Σαληά (ΞΑΑΠ) Ξεγή: επεμεξγαζία δεδνκέλσλ απαζρφιεζεο απφ ηελ Απνγξαθή Ξιεζπζκνχ 00

27 Νη δηαθιαδηθέο- δηαπεξηθεξεηαθέο δηαζπλδέζεηο είλαη έλαο παξάγνληαο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο Ξνιχ πεξηζζφηεξν δε ε δηαζχλδεζε ζα πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο αιιά θαη ελίζρπζεο ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο Πην βαζκφ πνπ γηα παξάδεηγκα νη πεξηθεξεηαθέο εληζρχζεηο κπνξνχλ θαη εμαίξεζε κφλν λα αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο, ε έθηαζε ηεο δηαζχλδεζεο κηαο επηρείξεζεο ζε ρσξηθά πξνζδηνξηζκέλν επίπεδν ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη θξηηήξην (αιιά θαη ζηφρν) ελίζρπζεο ηεο Κε δεδνκέλεο ηηο εμεηδηθεχζεηο ησλ πεξηνρψλ κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα βνεζνχζε ελ ηέιεη θιάδνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ζηνρεχνληαο ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ησλ πεξηνρψλ Δπηπιένλ, ε εληζρχζεηο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ ζα δεκηνπξγνχζε κεγαιχηεξα πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα (πέξα απφ απηά πνπ ζπλεπάγεηαη ε δεκηνπξγία εηζνδήκαηνο γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο εθεί θαη ε θαηαλάισζε κέξνπο απηνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν) φηαλ νη λέεο επηρεηξήζεηο (αιιά θαη νη ππάξρνπζεο εληζρπφκελεο) εληάζζνληαλ (ή απνηεινχζαλ κέξνο) ηνπ ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ ηζηνχ Νη Fotopoulos θαη Spece (999a) εξεπλψληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο πεξηθεξεηαθέο δηαθνξέο ζηελ δεκηνπξγία λέσλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα δηαπηζηψλνπλ φηη ν κεγάινο βαζκφο θαζεηνπνίεζεο ησλ πθηζηάκελσλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ζηηο πεξηθέξεηεο, ζαλ παξάγνληαο πεξηνξηζηηθφο ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ δηαζπλδέζεσλ, έρεη αξλεηηθήο επίδξαζε ζηελ δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν Αληίζεηα ζεηηθή επίδξαζε ηελ δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν έρνπλ: ε ηνπηθή πξνζθνξά εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο, ε παξνπζία ΚΚΔ, ε πεξηθεξεηαθή εμεηδίθεπζε, ην χςνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο θαη ε απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο Δλψ ε κειέηε απηή δελ αθνξά ζε δηαζπλδέζεηο θαη δίθηπα επηρεηξήζεσλ απηψλ θαζαπηψλ, εληνχηνηο ηα επξήκαηα ηεο αλάιπζεο αθνξνχλ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηθηχσλ Ζ ζεκαζία ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ δηαζπλδέζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ελδεηθηηθή Πε άιιε εξγαζία ηνπο (Fotopoulos ad Spece, 999) αλαιχνπλ ηελ πιεζπζκηαθή κεηαβνιή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο Διιεληθέο πεξηθέξεηεο θαη ηνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο Ρν εχξεκα ηεο εξγαζίαο απηήο πνπ αθνξά ηελ ζπδήηεζεο εδψ δείρλεη φηη ε πιεζπζκηαθή κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο πεξηθέξεηεο εμαξηάηαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο ηνπηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ απφ φηη νη πεξηθεξεηαθέο κεηαβνιέο ζηνλ πιεζπζκφ ησλ κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ πνπ θαίλνληαη λα εμαξηψληαη πεξηζζφηεξν απφ ην είδνο ηεο θιαδηθήο δηάξζξσζεο ηεο βηνκεραλίαο ησλ πεξηθεξεηψλ Ζ δηαζχλδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε εληνπηζκέλν ρσξηθφ επίπεδν σο αληηθείκελν εηδηθήο κειέηεο αιιά θαη ζηφρνπ ζα βνεζνχζε φρη κφλν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αζθνχκελεο πνιηηηθήο ζε επίπεδν επηρείξεζεο, αιιά ζα είρε θαη σο απνηέιεζκα ηνλ κεζνδνινγηθά νξζφηεξν εληνπηζκφ ησλ δηθηχσλ επηρεηξήζεσλ Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία γηα ηελ δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζε ρψξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιν αξηζκφ ΚΚΔ είλαη ηα δίθηπα επηρεηξήζεσλ θαη ηα πεξηθεξεηαθά δίθηπα 7

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Κάζεκα: Πρεδηαζκφο & Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο Θαζεγεηήο: Ιπκπεξφπνπινο Γεψξγηνο Φνηηεηέο: Θνζκαξάο Αζηέξηνο Ρηάθαο Γεψξγηνο Ξαππήο Iσάλλεο H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Tι είναι Βιομησανία; Βηνκεραλία: Ζ θαηαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Κιάδνη Δπηξξνήο ηελ Διιεληθή Βηνκεραλία: Μία Αλάιπζε Γηαζπλδέζεωλ ην Πιαίζην Πηλάθωλ Δηζξνώλ - Δθξνώλ

Κιάδνη Δπηξξνήο ηελ Διιεληθή Βηνκεραλία: Μία Αλάιπζε Γηαζπλδέζεωλ ην Πιαίζην Πηλάθωλ Δηζξνώλ - Δθξνώλ Παλεπηζηήκην Παηξώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Κιάδνη Δπηξξνήο ηελ Διιεληθή Βηνκεραλία: Μία Αλάιπζε Γηαζπλδέζεωλ ην Πιαίζην Πηλάθωλ Δηζξνώλ - Δθξνώλ Βνγηαληδή Μαξίλα (0622) Πάηξα, Ηνύληνο 2008 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

H αγνξά εξγαζίαο ζην λνκφ Κεζζελίαο Ηαλνπάξηνο 2011

H αγνξά εξγαζίαο ζην λνκφ Κεζζελίαο Ηαλνπάξηνο 2011 Ζ αγνξά εξγαζίαο ζην λνκό Κεζζελίαο Γειηίν Ηαλνπαξίνπ 2011 Ρν Λνέκβξην 2010 μεθηλήζακε ηελ έθδνζε δειηίνπ ηχπνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο. Πην ηξίην δειηίν (Γειηίν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΡΘΡΩΣΗΚΔ ΑΛΛΑΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ :ΜΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΗΡΟΩΝ-ΔΚΡΟΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ 1997-2005

ΓΗΑΡΘΡΩΣΗΚΔ ΑΛΛΑΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ :ΜΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΗΡΟΩΝ-ΔΚΡΟΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ 1997-2005 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΓΗΑΡΘΡΩΣΗΚΔ ΑΛΛΑΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ :ΜΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΗΡΟΩΝ-ΔΚΡΟΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ 1997-2005 Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα: ΠΑΡΝΑΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Δπιβλέπων Καθηγηηήρ: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα