ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ

2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1. Αναθέτουσα Αρχή-Πλαίσιο Αναφοράς... 4 Άρθρο 2. Αντικείµενο ιαγωνισµού Άρθρο 3. ιαδικασία ιαγωνισµού Τόπος παροχής υπηρεσιών... 8 Άρθρο 4. Παραλαβή τευχών διακήρυξης - Συµπληρωµατικές πληροφορίες... 8 Άρθρο 5. Χρονική διάρκεια σύµβασης... 9 Άρθρο 6. Προϋπολογισµός Τρόπος πληρωµής Τρόπος Χρηµατοδότησης... 9 Άρθρο 7. Χρόνος ισχύος των προσφορών... 9 Άρθρο 8. Εγγυητικές Επιστολές...10 Άρθρο 9. Εναλλακτικές Προσφορές...11 Άρθρο 10. Γλώσσα του διαγωνισµού Γλώσσα της σύµβασης...12 Άρθρο 11. Βασικές αρχές συµµετοχής στον διαγωνισµό...12 Άρθρο 12. ικαιούµενοι Συµµετοχής...12 Άρθρο 13. Τυπικοί Λόγοι Αποκλεισµού από τον ιαγωνισµό...15 Άρθρο 14. Χρηµατοοικονοµική Ικανότητα...16 Άρθρο 15. Τεχνική Ικανότητα...16 Άρθρο 16. Τόπος και Τρόπος Υποβολής Προσφοράς...16 Άρθρο 17. ικαιολογητικά Συµµετοχής...18 Άρθρο 18. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς...23 Άρθρο 19. Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς...24 Άρθρο 20. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης...25 Άρθρο 21. Επιτροπή ιαγωνισµού...26 Άρθρο 22. Έλεγχος του Φακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής...26 Άρθρο 23. Έλεγχος και Αξιολόγηση του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς. 27 2

3 Άρθρο 24. Έλεγχος και Αξιολόγηση του Φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς...28 Άρθρο 25. Ενστάσεις...28 Άρθρο 26. Κατακύρωση του διαγωνισµού...29 Άρθρο 27. Ματαίωση του διαγωνισµού...29 Άρθρο 28. Μερική επανάληψη του διαγωνισµού...30 Άρθρο 29. Υπογραφή Σύµβασης...30 Άρθρο 30. Παρακολούθηση της εκτέλεσης Παραλαβή...31 Άρθρο 31. Ποινικές ρήτρες- Θάνατος ή πτώχευση αναδόχου...31 Άρθρο 32. Εκχώρηση και υπεργολαβία...31 Άρθρο 33. Εµπιστευτικότητα- Πνευµατική ιδιοκτησία...32 Άρθρο 34. Ισχύουσες διατάξεις Επίλυση διαφορών- ικαιοδοσία...32 Παράρτηµα Α: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής...34 Παράρτηµα Β: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης...36 Παράρτηµα Γ: Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς. 38 3

4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), η οποία εδρεύει στην Λεωφόρο Κηφισίας 60, Μαρούσι , Αττική (τηλ , fax: ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε αντικείµενο τη ιεξαγωγή Έρευνας Καταναλωτών σχετική µε την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια και προϋπολογισµό ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους στον διαγωνισµό µέχρι την Τρίτη, 5 Απριλίου 2005 και ώρα 13:00. Πληροφορίες για το διαγωνισµό δηµοσιεύονται και στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ. Άρθρο 1. Αναθέτουσα Αρχή-Πλαίσιο Αναφοράς Αναθέτουσα Αρχή του παρόντος διαγωνισµού είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή που διέπεται από τις διατάξεις των Ν. 2075/92, 2668/98 και 2867/00 και εποπτεύει και ρυθµίζει την τηλεπικοινωνιακή αγορά και την αγορά ταχυδροµικών υπηρεσιών. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης γίνεται από την Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ ή από εξουσιοδοτηµένο προς τούτο όργανο. Η ΕΕΤΤ στοχεύει, στην προώθηση της ανάπτυξης των εν λόγω αγορών, στη διασφάλιση της οµαλής τους λειτουργίας στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισµού και ταυτόχρονα µεριµνά για την προστασία των δικαιωµάτων και την προάσπιση των συµφερόντων των χρηστών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδροµικών υπηρεσιών. Στις αρµοδιότητες της ΕΕΤΤ, βάσει του Νόµου 2867/2000, περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων και η κατ άρθρο 3 παρ. 14 αρµοδιότητές της καθώς και η κατά το άρθρ. 3 4

5 παρ.18 δυνατότητά της να συνάπτει συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών για θέµατα που άπτονται των σκοπών της και της λειτουργίας της Αντικείµενο του Έργου Άρθρο 2. Αντικείµενο του ιαγωνισµού Αντικείµενο του Έργου είναι η ιεξαγωγή Έρευνας Καταναλωτών σχετική µε την παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην ελληνική επικράτεια µε στόχο τη συλλογή στοιχείων για την Ανάλυση Αγορών και την Εκτίµηση της Σηµαντικής Ισχύος στις επιµέρους Αγορές βάσει του Νέου Κοινοτικού Πλαισίου Κανονιστικών Ρυθµίσεων για τα ίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Περιγραφή του έργου Ο Ανάδοχος του Έργου θα διεξάγει έρευνα καταναλωτών σύµφωνα µε τις παρακάτω προδιαγραφές: 1. Χαρακτηριστικά δείγµατος: α. Πανελλαδικό δείγµα β. Γενικό κοινό (άτοµα άνω των 18 ετών) γ. Μέγεθος δείγµατος: ίσο ή µεγαλύτερο από 1200 άτοµα. 2. Ερωτηµατολόγιο Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει κατ ελάχιστον 30 δοµηµένες, κλειστού τύπου ερωτήσεις και επί πλέον ερωτήσεις για προσωπικά στοιχεία (ενδεικτικά: µορφωτικό επίπεδο, φύλλο, ηλικία κλπ.) οι οποίες έχουν ήδη ετοιµασθεί από την ΕΕΤΤ µε την βοήθεια ειδικευµένου συµβούλου. Ο ανάδοχος δύναται να τροποποιεί το εν λόγω ερωτηµατολόγιο, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο Μεθοδολογία διεξαγωγής a. Η έρευνα καταναλωτών θα διεξαχθεί µε απευθείας προσωπικές συνεντεύξεις (door to door) µεταξύ ενός ερωτώµενου καθ εκάστη φορά (ο οποίος δύναται να µην αποκαλύψει το όνοµά του) και του Αναδόχου. 5

6 2.3. Παραδοτέα Η µελέτη θα έχει τα εξής παραδοτέα: Παραδοτέο 1. Το παραδοτέο 1 θα περιέχει τις τυχόν βελτιωτικές προτάσεις του Αναδόχου αναφορικά µε το περιεχόµενο και τη διάρθρωση του ερωτηµατολογίου (εφεξής ερωτηµατολόγιο) Παραδοτέο 2: Το Παραδοτέο 2 θα περιέχει: α. το σύνολο των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων β. αναλυτικά τα αποτελέσµατα της έρευνας καταναλωτών η οποία θα περιλαµβάνει κατ ελάχιστο την ποσοτική ανάλυση των απαντήσεων για κάθε µια ερώτηση και την ποιοτική ανάλυση σε σχέση µε τα προσωπικά στοιχεία κάθε ερωτώµενου (ενδεικτικά: επίπεδο εκπαίδευσης, φύλλο, ηλικία κλπ). Τα ανωτέρω (υπό β) υποχρεούται ο Ανάδοχος να παραδώσει και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιµη µορφή (επιθυµητή µορφή Microsoft Excel) και γ. παρουσίαση αυτών στο χώρο της ΕΕΤΤ σε ώρα και ηµέρα που θα συµφωνηθεί από κοινού µε την ΕΕΤΤ Χρονοδιάγραµµα-Παραλαβή Η χρονική διάρκεια του έργου ανέρχεται σε 6 εβδοµάδες. Το χρονοδιάγραµµα, σύµφωνα µε το οποίο ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα Παραδοτέα στην ΕΕΤΤ, αναλύεται παρακάτω: Το Παραδοτέο (1) πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. Με την υπογραφή της Σύµβασης η ΕΕΤΤ υποχρεούται να παραδώσει στον Ανάδοχο σε ηλεκτρονική επεξεργάσιµη µορφή (Microsoft Word) και έντυπη µορφή το ερωτηµατολόγιο που έχει ήδη στην κατοχή της. Το Παραδοτέο (2) πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 20 εργασίµων ηµερών από την οριστική παραλαβή του παραδοτέου 1. 6

7 Η ΕΕΤΤ εντός χρονικού διαστήµατος που δεν θα υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή κάθε παραδοτέου θα το εγκρίνει ή θα προτείνει τροποποιήσεις σε αυτό. Ο Ανάδοχος εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από της λήψεως των παρατηρήσεων της ΕΕΤΤ θα υποβάλλει τα αναθεωρηµένα παραδοτέα, έχοντας λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις. Στη συνέχεια, εάν το/τα παραδοτέο/α δεν ανταποκρίνεται/ονται µε τους όρους της Σύµβασης τότε θα είναι στη διακριτική ευχέρεια της ΕΕΤΤ να το/τα θεωρήσει ως µη αποδεκτό/α και να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται σε αυτή Μεταβολή Συµβατικού Αντικειµένου H EETT δικαιούται να ζητήσει την παροχή συµπληρωµατικών υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, υπό την προϋπόθεση ότι η προϋπολογιζόµενη συνολική αξία των συµπληρωµατικών αυτών υπηρεσιών, υπολογιζόµενη σωρευτικά για όλες τις συµπληρωµατικές υπηρεσίες που τυχόν ζητηθούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) Η µεταβολή του συµβατικού αντικειµένου γίνεται µετά από έγγραφη συµφωνία των µερών. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται αµοιβής αν τυχόν παράσχει συµπληρωµατικές υπηρεσίες χωρίς προηγούµενη έγγραφη σχετική συµφωνία Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδέχεται την ως άνω µεταβολή του συµβατικού αντικειµένου και είτε να παρέχει τις συµπληρωµατικές υπηρεσίας είτε να παραλείπει να εκτελέσει τις εργασίες που αφαιρέθηκαν από το συµβατικό αντικείµενο. Σε κάθε περίπτωση, το Έργο, µετά την επελθούσα µεταβολή του, εκτελείται σύµφωνα µε τη συναφθείσα συµφωνία εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά της Σύµβασης, δηλαδή µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις που θα ίσχυαν αν η µεταβολή του συµβατικού αντικειµένου αποτελούσε εξ αρχής αντικείµενο της Σύµβασης Η ΕΕΤΤ δύναται να ζητήσει παρόµοιες νέες υπηρεσίες από τον Ανάδοχο µε όρους που θα συµφωνήσει γραπτώς µαζί του λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία (όπως ενδεικτικά η κατ αποκοπήν αµοιβή ή/και χρέωση ανθρωποώρας ή ανθρωποµήνα ή συνδυασµός κλπ.) της προσφοράς. 7

8 Σε κάθε περίπτωση έκδοσης Απόφασης Μεταβολής Εργασιών, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ έκθεση στην οποία θα εµφανίζεται απολογιστικά το ιστορικό µεταβολών της Αµοιβής, λόγω των αυξοµειώσεων που µεσολάβησαν δυνάµει των αντίστοιχων Εντολών Μεταβολής Εργασιών του Εργοδότη, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο Πνευµατική Ιδιοκτησία και ικαιώµατα Χρήσης Ο Ανάδοχος εκχωρεί και µεταβιβάζει τα πνευµατικά δικαιώµατά του επί των παραχθησοµένων έργων στην ΕΕΤΤ, η οποία στο µέλλον δύναται να τα χρησιµοποιεί χωρίς κανένα περιορισµό και χωρίς την προηγούµενη άδεια του Αναδόχου. Άρθρο 3. ιαδικασία ιαγωνισµού Τόπος παροχής υπηρεσιών Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την συνοπτική διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7 του Κανονισµού Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών Υπηρεσιών και µελετών της ΕΕΤΤ. Η διαγωνιστική διαδικασία θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΕΕΤΤ. Άρθρο 4. Παραλαβή τευχών διακήρυξης - Συµπληρωµατικές πληροφορίες Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται το τεύχος του διαγωνισµού από την αναθέτουσα αρχή στα γραφεία της (Λεωφόρος Κηφισίας 60, Μαρούσι, Αθήνα, και φαξ ) ή από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά µε το συµβατικό τεύχος ή το αντικείµενο του δηµοπρατούµενου έργου ή την ΕΕΤΤ υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην ΕΕΤΤ στην ανωτέρω διεύθυνση και υπεύθυνη κα Ε. Γιαννουλοπούλου το αργότερο µέχρι πέντε (5) εργάσιµες µέρες πριν την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις θα κοινοποιούνται διαµέσου τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) σε όσους έχουν παραλάβει τα τεύχη διακήρυξης µε εγγραφή στο σχετικό πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ. Επίσης, θα δηµοσιεύονται και στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ. εν θα δίνεται ουδεµία πληροφορία µέσω τηλεφώνου. 8

9 Άρθρο 5. Χρονική διάρκεια σύµβασης Ως ηµεροµηνία έναρξης παροχής παρόντος έργου θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Η σύµβαση θα λήξει µε την έκδοση σχετικού πρακτικού καλής εκτέλεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου που ορίζεται µε Απόφαση της ΕΕΤΤ. Η χρονική διάρκεια της σύµβασης εκτιµάται σε έξι (6) εβδοµάδες. Ωστόσο το Έργο θα θεωρηθεί ολοκληρωµένο όταν εκπληρωθούν στο σύνολό τους οι υποχρεώσεις του Αναδόχου. Άρθρο 6. Προϋπολογισµός Τρόπος πληρωµής Τρόπος Χρηµατοδότησης Ο εκτιµώµενος συνολικός προϋπολογισµός του έργου είναι ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την ΕΕΤΤ. Οι προσφερόµενες τιµές αναφέρονται υποχρεωτικά σε ευρώ. Ο προϋπολογισµός αποτελεί ανώτατο όριο, πάνω από το οποίο απορρίπτονται οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων ως απαράδεκτες. Η τελική συµβατική αµοιβή του Αναδόχου ισούται µε την οικονοµική προσφορά του διαγωνιζοµένου που θα ανακηρυχθεί «Ανάδοχος» και θα υπογράψει την σχετική σύµβαση. Στην τελική συµβατική αµοιβή περιλαµβάνονται κάθε είδους φόροι, δασµοί, παρακρατήσεις (όπως, ιδίως, ΜΤΠΥ) κλπ, σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, εκτός ΦΠΑ. Η αµοιβή του αναδόχου καταβάλλεται ως εξής: α. 25% µε την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου 1 β. 75% µε την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου 2 Άρθρο 7. Χρόνος ισχύος των προσφορών Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων ισχύουν για διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από την λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν µικρότερη περίοδο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9

10 Επιλογή αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά την λήξη ισχύος των προσφορών, δεσµεύει όµως τον διαγωνιζόµενο µόνο εφόσον το αποδεχτεί και ευρίσκεται ακόµη σε ισχύ η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του. Εάν ο διαγωνισµός δεν ολοκληρωθεί στον χρόνο ισχύος των προσφορών, η ΕΕΤΤ είναι δυνατόν να παρατείνει τον χρόνο διενέργειάς του κατά τριάντα (30) επιπλέον ηµέρες, ζητώντας από τους διαγωνιζόµενους να επεκτείνουν αντίστοιχα τον χρόνο ισχύος των προσφορών τους καθώς και της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής τους στον διαγωνισµό. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να απαντήσουν εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών εάν αποδέχονται την ανωτέρω χρονική παράταση του διαγωνισµού, οπότε εξακολουθούν να θεωρούνται υποψήφιοι, ή δεν αποδέχονται, οπότε παύουν να συµµετέχουν στον διαγωνισµό. Εάν δεν απαντήσουν εντός των ανωτέρω τριών (3) εργασίµων ηµερών, θεωρείται ότι αποδέχονται την παράταση. Η επέκταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής θα γίνεται για τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες µετά την λήξη της χρονικής παράτασης του διαγωνισµού. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής Άρθρο 8. Εγγυητικές Επιστολές Για την συµµετοχή τους στον διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ύψους ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προεκτιµώµενου προϋπολογισµού του έργου. Πρέπει να απευθύνεται προς την ΕΕΤΤ και να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών από την λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Α. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του υποψηφίου που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος καταπίπτει υπέρ της ΕΕΤΤ σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση της ΕΕΤΤ. Ο ανάδοχος που θα εκπέσει βαρύνεται και µε τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισµού, εάν τελικά η ΕΕΤΤ καταλήξει σε νέο διαγωνισµό. 10

11 Με την υπογραφή της σύµβασης, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής αντικαθίσταται µε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των λοιπών υποψηφίων τους επιστρέφονται µετά την κοινοποίηση στους διαγωνιζόµενους της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συµβατικής αµοιβής του. Η σχετική εγγυητική επιστολή παρέχεται προς κάλυψη της ευθύνης του αναδόχου έναντι του εργοδότη για την εµπρόθεσµη και κατά τους συµφωνηθέντες όρους καλή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα του ανατεθούν. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Β. Όλες οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο οργανισµό που έχει κατά τον νόµο δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος προέλευσης των υποψηφίων. Πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που παρατίθενται στα παραρτήµατα της παρούσας ή να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στα ελληνικά. Περιλαµβάνουν, τέλος, τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωµα διζήσεως και διαιρέσεως και αναγνωρίζει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς ουδεµία ένσταση ή αντίρρηση µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την επέλευση του γεγονότος κατάπτωσης της εγγύησης. Στην περίπτωση κοινοπρακτικού σχήµατος/οµίλου, ένωσης, σύµπραξης κλπ., οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται στην επωνυµία αυτού και καλύπτουν την αλληλέγγυα ευθύνη όλων των κοινοπρακτούντων, οι οποίοι και αναφέρονται στο σώµα της επιστολής. Άρθρο 9. Εναλλακτικές Προσφορές Για την δηµοπρατούµενη υπηρεσία δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ούτε προσφορές για τµήµα αυτής. 11

12 Άρθρο 10. Γλώσσα του διαγωνισµού Γλώσσα της σύµβασης Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας του διαγωνισµού και της σύµβασης είναι η ελληνική και σε αυτήν πρέπει να συντάσσονται όλα τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισµού, οι προσφορές των υποψηφίων και η σύµβαση. Κάθε κείµενο ή πιστοποιητικό που έχει συνταχθεί σε άλλη γλώσσα πρέπει να συνοδεύεται από ακριβή µετάφρασή του στα ελληνικά επί ποινή αποκλεισµού του υποψηφίου. Σε περίπτωση διαφωνίας στην µετάφραση επικρατεί η διατύπωση στην ελληνική. Ενηµερωτικά φυλλάδια (prospectus κλπ.) επιτρέπεται να κατατίθενται χωρίς µετάφραση. Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές ή γραπτές µεταξύ της ΕΕΤΤ αφενός και των υποψηφίων και του αναδόχου γίνονται στην ελληνική. Τυχόν κόστος µεταφράσεων βαρύνει τους υποψηφίους και τον ανάδοχο. Άρθρο 11. Βασικές αρχές συµµετοχής στον διαγωνισµό ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν όσοι συγκεντρώνουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα όπως ζητούνται στο άρθρο 12 ( ικαιούµενοι Συµµετοχής), δεν αποκλείονται δυνάµει του άρθρου 13 που περιέχει τους «Τυπικούς Λόγους Αποκλεισµού από τον ιαγωνισµό» και υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που θέτει η ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Χρηµατοοικονοµική (άρθρο 14) και Τεχνική Ικανότητα (άρθρο 15) των διαγωνιζοµένων. Τα δικαιολογητικά που είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει ο διαγωνιζόµενος προκειµένου να τεκµηριώσει την ύπαρξη των απαραίτητων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του που αντιστοιχούν στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που θέτει η ΕΕΤΤ καθώς και την µη συνδροµή στο πρόσωπό του των τυπικών λόγων αποκλεισµού από τον διαγωνισµό, απαριθµούνται και αναλύονται στο άρθρο 17 της παρούσας (Φάκελος ικαιολογητικών Συµµετοχής). Άρθρο 12. ικαιούµενοι Συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα [επιχειρήσεις, οίκοι, όµιλοι, ενώσεις κλπ] καθώς και κοινοπρακτικά σχήµατα των 12

13 ανωτέρω, που έχουν αποδεδειγµένες ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις και σηµαντική εµπειρία στην παροχή συναφών µε το παρόν έργων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 και προέρχονται ή είναι εγκατεστηµένα σε χώρες της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., καθώς και σε χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. Τα υποψήφια νοµικά πρόσωπα πρέπει να έχουν νοµίµως συσταθεί σύµφωνα µε την νοµοθεσία µίας από τις προαναφερθείσες χώρες, να έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση ή έδρα τους στο εσωτερικό µίας από τις προαναφερθείσες χώρες και η δραστηριότητά τους να παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσµό µε την οικονοµία µίας από τις προαναφερθείσες χώρες. Οι υποψήφιοι πρέπει να ορίσουν νόµιµο εκπρόσωπο, ο οποίος θα τους εκπροσωπεί έναντι της ΕΕΤΤ για όλες τις πράξεις του διαγωνισµού και της σύµβασης µέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου και την εξόφληση της αµοιβής του αναδόχου. Ο καθορισµός του νοµίµου εκπροσώπου προκύπτει είτε από την νόµιµη ιδιότητά του ως όργανο του υποψηφίου (πχ πρόεδρος.σ. ή/και διευθύνων σύµβουλος της υποψήφιας ανώνυµης εταιρίας), είτε από πράξη αρµοδίου οργάνου του υποψηφίου (π.χ. απόφαση διοικητικού συµβουλίου της υποψήφιας ανώνυµης εταιρίας) είτε από ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο (ή πράξη του αντίστοιχου του συµβολαιογράφου οργάνου σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας προέλευσης των αλλοδαπών υποψηφίων). Οι υποψήφιοι πρέπει να ορίσουν αντίκλητο, ο οποίος θα είναι κάτοικος Αθηνών που µιλά την ελληνική γλώσσα, εξουσιοδοτηµένος ειδικά να παραλαµβάνει όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση µε την διεξαγωγή του διαγωνισµού. Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισµού, η συµµετοχή στον διαγωνισµό µίας επιχείρησης σε περισσότερα από ένα σχήµατα διαγωνιζοµένων, υπό την ίδια ή διαφορετική νοµική µορφή. Η απαγόρευση που ισχύει για τις µεµονωµένες ισχύει και για τις «συνδεδεµένες» µε αυτές επιχειρήσεις. ύο επιχειρήσεις νοούνται δε ως «συνδεδεµένες» εάν η µία µπορεί να ασκήσει στην άλλη, άµεσα ή έµµεσα, κυρίαρχη επιρροή ή εάν και οι δύο επιχειρήσεις υπόκεινται στην κυρίαρχη επιρροή µίας τρίτης επιχείρησης λόγω ιδιοκτησίας, χρηµατοδοτικής συµµετοχής ή των κανόνων που τις διέπουν. 13

14 Προκειµένου περί κοινοπρακτικού σχήµατος/οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κλπ. ειδικότερα: Το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής κάθε επιχείρησης σε κοινοπρακτικό σχήµα ανέρχεται σε 25% επί του συνόλου. Τα ποσοστά αυτά δεν είναι δυνατόν να µεταβληθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης παρά µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της ΕΕΤΤ. Το ποσοστό συµµετοχής κάθε επιχείρησης στην δηµοπρατούµενη σύµβαση σε όρους προϋπολογισµού εργασιών πρέπει να αντιστοιχεί στο ποσοστό συµµετοχής της επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα. Οι κοινοπραξίες κλπ. επιχειρήσεων που θα λάβουν τυχόν µέρος στον διαγωνισµό δεν υποχρεώνονται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή, προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Σε κοινή υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράψουν οι εκπρόσωποι των κοινοπρακτούντων εταίρων θα δηλώνεται η αποδοχή της κοινοπραξίας για την από κοινού υποβολή της προσφοράς, το ποσοστό συµµετοχής των µελών στην υπό σύσταση κοινοπραξία, ο τρόπος κατανοµής της συνολικής αµοιβής στα επί µέρους µέλη, ο κοινός έναντι της ΕΕΤΤ νόµιµος εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του καθώς και ο νόµιµος αντίκλητός τους. Θα συνοµολογείται επίσης ρητά ότι όλα τα µέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έναντι της ΕΕΤΤ και κάθε τρίτου αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστος αυτών για το έργο. Σε περίπτωση που υποψήφιο κοινοπρακτικό σχήµα κλπ. επιλεγεί ως Ανάδοχος, θα πρέπει να συσταθεί κοινοπραξία, σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, εντός 15 ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, µε περιεχόµενο σύµφωνο µε την προσφορά του Αναδόχου. Η µε οποιοδήποτε τρόπο µεταβολή της σύνθεσης των προσώπων που απαρτίζουν την ένωση προσώπων ή την κοινοπραξία κλπ που έλαβε µέρος στον διαγωνισµό και υπέβαλε προσφορά έχει ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό του από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ενώ δεν αποκλείεται αξίωση αποκατάστασης κάθε άλλης ζηµίας που ενδέχεται να υποστεί η ΕΕΤΤ από την ως άνω µεταβολή της σύνθεσης του διαγωνιζόµενου. Άρθρο 13. Τυπικοί Λόγοι Αποκλεισµού από τον ιαγωνισµό 14

15 Υποψήφιος µπορεί να αποκλεισθεί από τον διαγωνισµό για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους: α. Βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, β. Κινήθηκε εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική ιαχείριση, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεποµένη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, γ. Καταδικάστηκε για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή του, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου, δ. Έχει διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την Αναθέτουσα Αρχή, ε. εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος ή σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, στ. εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, ζ. Είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως, ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι ως άνω τυπικοί λόγοι αποκλεισµού του διαγωνιζόµενου περιλαµβάνονται στον «Φάκελο ικαιολογητικών Συµµετοχής» σύµφωνα µε το άρθρο 17 της παρούσας. 15

16 Άρθρο 14. Χρηµατοοικονοµική Ικανότητα Οι ενδιαφερόµενοι, είτε ως µεµονωµένες επιχειρήσεις (ατοµικές ή εταιρικές), είτε ως µέλη κοινοπρακτικού σχήµατος/οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κλπ., πρέπει να έχουν χρηµατοδοτική ικανότητα ανάλογη των απαιτήσεων που θέτουν το µέγεθος, η ποιότητα και η πολυπλοκότητα της δηµοπρατούµενης σύµβασης. Άρθρο 15. Τεχνική Ικανότητα Οι υποψήφιοι, είτε ως µεµονωµένες επιχειρήσεις (ατοµικές ή εταιρικές), είτε ως µέλη κοινοπρακτικού σχήµατος/οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κλπ., πρέπει να διαθέτουν επαρκή τεχνική ικανότητα και εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών ανάλογων µε αυτές της παρούσας προκήρυξης. Η ικανότητά τους αυτή θα εκτιµηθεί βάσει της τεχνογνωσίας, της αποτελεσµατικότητάς, της εµπειρίας και της αξιοπιστίας τους. Συγκεκριµένα, ο διαγωνιζόµενος πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να έχει αναλάβει ένα τουλάχιστον έργο διεξαγωγής έρευνας καταναλωτών σε θέµατα συναφή µε την παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, κατά τα τρία τελευταία έτη. Η παρουσίαση τουλάχιστον ενός τέτοιου έργου από το διαγωνιζόµενο (ή από ένα µέλος της Σύµπραξης/Κοινοπραξίας) αποτελεί ελάχιστο στοιχείο εµπειρίας. Στην περίπτωση που δεν µπορεί να παρουσιάσει το ελάχιστο αυτό στοιχείο εµπειρίας η προσφορά του απορρίπτεται από τη διαδικασία αξιολόγησης. Άρθρο 16. Τόπος και Τρόπος Υποβολής Προσφοράς Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στα γραφεία της ΕΕΤΤ ενώπιον Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού που θα ορίσει η ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 17 του Κανονισµού Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους (ΦΠ) στην Επιτροπή ιαγωνισµού, καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, στο πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ (Λ. Κηφισίας 60, 7 ος όροφος, Μαρούσι , Αθήνα) ή αποστέλλοντάς τον ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής 16

17 αποστολής η ΕΕΤΤ ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ως άνω στο Πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ µέχρι τις 5 Απριλίου 2005 και ώρα 13:00. Θα περιλαµβάνουν δε τα έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία που καθορίζονται στα αµέσως επόµενα άρθρα της παρούσας. Προσφορές που θα υποβληθούν µετά την ηµεροµηνία και ώρα που προσδιορίζονται παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα παραλαµβάνονται από το Πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ, εκτός εάν η επίδοση των προσφορών που έχει ήδη αρχίσει κατά την παραπάνω ηµέρα και ώρα συνεχίζεται χωρίς διακοπή µέχρι και την υποβολή των προσφορών όλων των διαγωνιζοµένων. Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται στους αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχθούν, ακόµη και εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Μετά την λήξη της προθεσµίας υποβολής κανένα συµπληρωµατικό στοιχείο δεν γίνεται δεκτό για οποιονδήποτε λόγο, ακόµη και εάν υπάρχει αίτηση έκδοσής του ή υπεύθυνη δήλωση για την προσκόµισή του. Η Επιτροπή ιαγωνισµού δύναται ωστόσο να καλέσει τους υποψήφιους να συµπληρώσουν ή να αποσαφηνίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Η Επιτροπή ιαγωνισµού παραλαµβάνει από το Πρωτόκολλο τους φακέλους προσφορών µε την σειρά κατάθεσής τους σε αυτό και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Η αίτηση συµµετοχής στον διαγωνισµό και η τεχνική και οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα υποβληθούν σε έναν κυρίως Φάκελο Προσφοράς (ΦΠ), κλειστό και σφραγισµένο µε την σφραγίδα του υποψηφίου, µέσα στον οποίο θα υπάρχουν επί ποινή αποκλεισµού, τρεις επίσης κλειστοί και σφραγισµένοι µε την σφραγίδα του υποψηφίου υποφάκελοι : (ι) φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής, (ιι) φάκελος τεχνικής προσφοράς και (ιιι) φάκελος οικονοµικής προσφοράς. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 17

18 Όλοι οι φάκελοι (ο κυρίως και οι τρεις υποφάκελοι) θα αναγράφουν υποχρεωτικά τον τίτλο του διαγωνισµού ( ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ), την πλήρη επωνυµία του διαγωνιζόµενου (πλήρης επωνυµία προσώπου, εταιρίας, οµίλου κλπ, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και φαξ), το όνοµα του αποδέκτη (ΕΕΤΤ) και την σηµείωση «Να ανοιχθεί µόνο από την αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού». Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήµατος/οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κλπ. πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου και φαξ όλων των µελών του. Οι φάκελοι δικαιολογητικών συµµετοχής και οικονοµικής προσφοράς υποβάλλονται σε ένα αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο» ενώ ο φάκελος τεχνικής προσφοράς υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα, ένα εκ των οποίων φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο». Κάθε «Πρωτότυπο», έχει αριθµηµένες τις σελίδες του και κάθε σελίδα φέρει την πρωτότυπη µονογραφή του νόµιµου εκπροσώπου του διαγωνιζόµενου, ο οποίος υπογράφει και το «Πρωτότυπο» στο τέλος. Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήµατος/οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κλπ. το «Πρωτότυπο» φέρει την υπογραφή στο τέλος και την µονογραφή σε κάθε σελίδα των νοµίµων εκπροσώπων όλων των µελών του κοινοπρακτικού σχήµατος/οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κλπ.. Το «Πρωτότυπο» περιέχει πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα, ενώ τα υπόλοιπα µπορούν να περιέχουν απλές φωτοτυπίες των πρωτοτύπων εγγράφων. Το «Πρωτότυπο» επικρατεί σε περίπτωση τυχόν διαφοροποίησής του µε τα υπόλοιπα. Εάν κατά την αξιολόγηση των προσφορών διαπιστωθούν σηµαντικές διαφορές µεταξύ του «Πρωτοτύπου» και των υπόλοιπων αντιγράφων, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται από τον διαγωνισµό. ιευκρινίζεται ότι οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό δε δικαιούνται ουδεµίας αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε την σύνταξη και υποβολή προσφορών τους. Άρθρο 17. ικαιολογητικά Συµµετοχής Ο Φάκελος ικαιολογητικών Συµµετοχής περιέχει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό τα κάτωθι: 18

19 Α. Βασικά ικαιολογητικά συµµετοχής 1. Πίνακας περιεχοµένων, όπου λεπτοµερώς καταγράφονται τα υποβαλλόµενα στοιχεία και πιστοποιητικά. 2. Αίτηση συµµετοχής στον διαγωνισµό (µε την µορφή επιστολής προς την ΕΕΤΤ, η οποία φέρει την υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου του υποψηφίου ή σε περίπτωση κοινοπραξίας κλπ. την υπογραφή των νοµίµων εκπροσώπων όλων των µελών) και στην οποία αναφέρονται η υποψήφια επιχείρηση (ή οι επιχειρήσεις), η πλήρης επωνυµία (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµός fax) του νόµιµου εκπροσώπου του διαγωνιζοµένου και του αντικλήτου του. 3. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό, εκδοθείσα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της παρούσας. 4. Πλήρης σειρά επισήµων εγγράφων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας προέλευσης του υποψηφίου, από τα οποία να προκύπτει ότι το υποψήφιο εταιρικό σχήµα έχει νοµίµως συσταθεί, ότι έχει την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα του στο εσωτερικό της Ε.Ε. κλπ και ότι η δραστηριότητά του παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσµό µε την οικονοµία Κράτους Μέλους της Ε.Ε. κλπ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση απαιτούµενα έγγραφα: (α) Πιστοποιητικό έναρξης ασκήσεως επαγγέλµατος φυσικού προσώπου ή (β) Επικυρωµένο απόσπασµα του καταστατικού της επιχείρησης, δηµοσιευµένο κατά το νόµο, µε τις τελευταίες τροποποιήσεις του (φύλλα ΦΕΚ) και όπως ισχύει κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 5. Υπεύθυνη ήλωση (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή νοµότυπη απόφαση του αρµοδίου οργάνου ιαχείρισης της επιχείρησης (σε περίπτωση εταιρικού σχήµατος κλπ) ή επικυρωµένο πρακτικό απόφασης ιοικητικού Συµβουλίου εφόσον υπάρχει (σε περίπτωση ανώνυµης εταιρίας κλπ), όπου θα δηλώνονται και από όπου θα αποδεικνύονται τα κάτωθι: (α) Απόφαση συµµετοχής στον συγκεκριµένο διαγωνισµό ατοµικά ή σε κοινοπρακτικό κλπ. σχήµα, οπότε στην δεύτερη περίπτωση η ως άνω απόφαση θα περιέχει επιπλέον πλήρη τα στοιχεία των µελών, καθώς και τους βασικούς όρους συµµετοχής στο κοινοπρακτικό κλπ. σχήµα (ποσοστά συµµετοχής, αποδοχή αλληλέγγυας ευθύνης, ορισµού επιχείρησης ως leader και αποδοχή της από τα λοιπά µέλη) 19

20 (β) Νόµιµος εκπρόσωπος του διαγωνιζόµενου (κοινός σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήµατος/οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κλπ.) (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας) (γ) Αντίκλητος του υποψηφίου (κοινός σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήµατος/οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κλπ.) (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας). 6. ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου (µεµονωµένης επιχείρησης ή κοινοπραξίας κλπ.) για την αποδοχή του διορισµού του. 7. ήλωση του αντικλήτου (µεµονωµένης επιχείρησης ή κοινοπραξίας κλπ.) ότι αποδέχεται τον διορισµό του, ότι είναι κάτοικος Αθηνών και ότι γνωρίζει ελληνικά. 8. Υπεύθυνη ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου κάθε επιχείρησης (και κάθε µέλους κοινοπρακτικού σχήµατος/οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κλπ.) ότι δεν συµµετέχουν δεύτερη φορά στον παρόντα διαγωνισµό, είτε ατοµικά, είτε ως µέλη άλλης κοινοπραξίας, και ότι δεν τελούν σε σχέση «συνδεδεµένης επιχείρησης» µε άλλη επιχείρηση που επίσης συµµετέχει στον διαγωνισµό. 9. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου (και των µελών των κοινοπρακτικών σχηµάτων) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας, τους οποίους ο υποψήφιος έλαβε υπόψη του, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, ότι η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των δηµοπρατούµενων υπηρεσιών, ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή και ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ελληνικού ή αλλοδαπού δηµοσίου. 10. Πιστοποιητικό Εγγραφής σε Επαγγελµατικό Μητρώο (εφόσον τηρείται) ή γενικότερα βεβαίωση αρµόδιου φορέα για την άσκηση συγκεκριµένου επαγγέλµατος. 11. Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήµατος/οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κλπ. θα πρέπει να προσκοµίζονται επιπλέον και τα εξής: (α) Κατάλογος των συµµετεχόντων, (β) Υπεύθυνη δήλωση κάθε µέλους του κοινοπρακτικού σχήµατος/οµίλου/ένωσης/σύµπραξης κλπ. ότι σε περίπτωση που η κοινοπραξία επιλεγεί ως ανάδοχος, αποδέχεται την συµβολαιογραφική σύστασή της σύµφωνα µε το άρθρο 12 της παρούσας. 20

21 Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσας ιακήρυξης: Για τις περιπτώσεις (α) και (β), σχετικό πιστοποιητικό των οικείων πρωτοδικείων (για τους έλληνες) ή ελλείψει αυτού (για τους αλλοδαπούς) ισότιµο έγγραφο εκδιδόµενο από ικαστική ή ιοικητική Αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, Για την περίπτωση (γ), απόσπασµα ποινικού µητρώου (για τους έλληνες) ή ελλείψει αυτού (για τους αλλοδαπούς) ισότιµο έγγραφο εκδιδόµενο από Αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούται η ως άνω προϋπόθεση, εφόσον πρόκειται περί ατοµικής επιχειρήσεως ή προσωπικής εταιρείας, Για την περίπτωση (δ), υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την ΕΕΤΤ, Για την περίπτωση (ε), πιστοποιητικό καταβολής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τον υποψήφιο και το απασχολούµενο σε αυτόν προσωπικό, εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους, Για την περίπτωση (στ), πιστοποιητικό πληρωµής φόρων και τελών, εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους. Σε περίπτωση τέλος κοινοπραξίας τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµίζονται από το κάθε ένα µέλος αυτής, ανάλογα µε την νοµική του µορφή. Εάν τα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού φορέα της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του διαγωνιζόµενου. Στην ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται καταρχήν αδυναµία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στο αντίστοιχο Κράτος-Μέλος. 21

22 Β. Πιστοποιητικά Χρηµατοοικονοµικής Ικανότητας 1. Συστατική επιστολή τράπεζας, στην οποία µπορεί να δηλώνεται και το ύψος της πιστοληπτικής ικανότητας του διαγωνιζόµενου (ή των µελών της κοινοπραξίας). 2. Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών κατά την διάρκεια των τριών (3) προηγουµένων οικονοµικών ετών του διαγωνιζόµενου (ή των µελών της κοινοπραξίας). 3. Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών τελευταίων οικονοµικών ετών, όπου η δηµοσίευση των ισολογισµών απαιτείται σύµφωνα µε την περί εταιριών νοµοθεσία της χώρας όπου ο διαγωνιζόµενος (ή τα µέλη της κοινοπραξίας) είναι εγκατεστηµένος. Γ. Πιστοποιητικά Τεχνικής Ικανότητας 1. Στοιχεία του υποψηφίου (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, έτος ίδρυσης) και του προσωπικού που απασχολεί (µόνιµο και µη προσωπικό, χρόνος απασχόλησης προσωπικού, αριθµός ειδικών επιστηµόνων, ειδικότητες, τίτλοι σπουδών, εµπειρία). 2. Κατάλογος του συνόλου των δραστηριοτήτων του υποψηφίου µε συνοπτική περιγραφή των έργων που έχει εκπονήσει ή συµµετάσχει στην εκπόνηση τα τρία τελευταία χρόνια ή εκπονεί επί του παρόντος. 3. Κατάλογος της διαθέσιµης υποδοµής σε κτίρια-χώρους, εξοπλισµό, λογισµικό Η/Υ κλπ. 4. Έκθεση, υπό µορφή Υπευθύνου ηλώσεως, για παροχή -µέσα στην τελευταία τριετία- υπηρεσιών αναλόγου µεγέθους και ποιότητας µε το παρόν έργο. Στην Έκθεση θα αναφέρονται ανά σύµβαση παροχής υπηρεσιών το είδος και το µέγεθος του έργου στο οποίο προσφέρθηκαν οι υπηρεσίες αναλυτικά και λεπτοµερώς, το αντικείµενο και το είδος των παρασχεθεισών υπηρεσιών, ο φορέας-εργοδότης για τον οποίον αυτές παρασχέθηκαν, ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών (αρχή και πέρας), η συνολική αξία των υπηρεσιών και τα στοιχεία επαφής του υπεύθυνου έργου του εργοδότη. Προς απόδειξη των ανωτέρω θα 22

23 προσκοµίζονται πιστοποιητικά του εργοδότη της σύµβασης των υπηρεσιών ή/και αντίγραφα συµβάσεων ή/και υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον υπάρχουν. Η µε οποιοδήποτε τρόπο µεταβολή της σύνθεσης των προσώπων που απαρτίζουν την ένωση προσώπων ή την κοινοπραξία κλπ. που έλαβε µέρος στον διαγωνισµό και υπέβαλε προσφορά ισοδυναµεί µε υπαίτια, εκ µέρους του διαγωνιζόµενου, απόσυρση της προσφοράς του και αποκλεισµό του από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ενώ δεν αποκλείεται αξίωση αποκατάστασης κάθε άλλης ζηµίας που ενδέχεται να υποστεί η ΕΕΤΤ από την ως άνω µεταβολή της σύνθεσης του διαγωνιζόµενου. Εάν λείπει οποιαδήποτε από τα ως άνω δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προκήρυξη, ο παρέχων υπηρεσίες αποκλείεται από τα επόµενα στάδια του διαγωνισµού. Άρθρο 18. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί, επί ποινή αποκλεισµού, σε τρία (3) αντίτυπα, ένα (1) εκ των οποίων φέρει σε κάθε σελίδα την ένδειξη «Πρωτότυπο» και την µονογραφή του νόµιµου εκπρόσωπου. Αυτό το αντίτυπο επικρατεί όλων των άλλων σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. εδοµένου ότι τα περιεχόµενα του Φακέλου αυτού αποτελούν βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση του διαγωνιζόµενου, θα πρέπει οι σχετικές πληροφορίες να είναι όσο το δυνατό πιο αναλυτικές και εµπεριστατωµένες περιλαµβάνοντας υποχρεωτικά, και σε χωριστά, σύµφωνα µε την παρακάτω αρίθµηση, κεφάλαια, τα παρακάτω στοιχεία: Α. Μεθοδολογία εκπόνησης του έργου. Οι υποψήφιοι θα περιγράψουν την µεθοδολογία που θα ακολουθήσουν. για την διεξαγωγή της έρευνας καταναλωτών καθώς επίσης και για τα ακόλουθα ζητήµατα: Τρόπος συνεργασίας µε τα στελέχη της ΕΕΤΤ Μεθοδολογία επεξεργασίας στοιχείων Αξιοποίηση εµπειρίας και συγκριτικών στοιχείων από άλλες περιπτώσεις Αξιοποίηση εξειδικευµένων εργαλείων, λογισµικού κλπ Περιγραφή των περιεχοµένων των Παραδοτέων 23

24 Χρονοδιάγραµµα επιµέρους εργασιών Β. Οµάδα έργου: Θα παρέχεται πίνακας µε τα στελέχη της Οµάδας του Έργου του υποψήφιου Αναδόχου και σχετική ανάλυση από την οποία πρέπει να προκύπτει η θέση κάθε στελέχους στην Οµάδα ανά Παραδοτέο, η εξειδίκευση, η γνώση και η εµπειρία του για την κάλυψη των απαιτήσεων του έργου. Στον πίνακα θα πρέπει να εµφανίζεται ο προβλεπόµενος χρόνος απασχόλησης κάθε στελέχους της Οµάδας για κάθε ένα από τα Παραδοτέα του έργου. Επιπλέον, θα ορίζεται µε σαφήνεια ο Υπεύθυνος Έργου, η εµπειρία του οποίου έχει βαρύνουσα σηµασία για την αξιολόγηση της εν λόγω κατηγορίας. Επίσης, πρέπει να παρέχονται βιογραφικά σηµειώµατα των µελών της Οµάδας του Έργου. Η µε οποιοδήποτε τρόπο µεταβολή της σύνθεσης των προσώπων που απαρτίζουν την οµάδα έργου, καθώς και η όποια αλλαγή ή αντικατάσταση του Υπευθύνου Έργου, υπόκειται σε έγκριση από την ΕΕΤΤ. Άρθρο 19. Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς Ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς θα υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο (πρωτότυπο) και περιλαµβάνει συµπληρωµένο το έντυπο του Παραρτήµατος Γ (Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς). Ως οικονοµική προσφορά λαµβάνεται το συνολικό προτεινόµενο ποσό που αποτυπώνεται στο σχετικό Έντυπο του Παραρτήµατος Γ. Η τιµή αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας η ολογράφως αναγραφόµενη τιµή υπερισχύει της αριθµητικής. Τις διορθώσεις αυτές καθώς και τις διορθώσεις τυχόν λογιστικών λαθών κάνει η Επιτροπή ιαγωνισµού και τα στοιχεία της προσφοράς ισχύουν όπως θα διορθωθούν από αυτήν. Στο Έντυπο του Παραρτήµατος Γ περιλαµβάνεται επίσης αναλυτικά και ο επιµέρους προϋπολογισµός των εργασιών. Υποβολή οικονοµικής προσφοράς που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφονται στους πίνακες οικονοµικής προσφοράς µε την ένδειξη «ωρεάν» στην στήλη τιµών. Σε κάθε περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και εάν δεν υφίσταται η ένδειξη «ωρεάν», τεκµαίρεται ότι προσφέρεται δωρεάν. 24

25 Η αµοιβή του Αναδόχου καλύπτει και τις πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες που σχετίζονται µε την υλοποίηση του έργου. Στην οικονοµική προσφορά ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι για οποιαδήποτε ενέργεια στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου καταβάλλεται το σχετικό κόστος χωρίς πρόσθετη ποσοστιαία αµοιβή. Άρθρο 20. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης Κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισµού αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Πρώτα θα αξιολογηθεί και θα βαθµολογηθεί η τεχνική προσφορά των υποψηφίων και στην συνέχεια θα αξιολογηθεί η οικονοµική τους προσφορά. Η αξιολόγηση των Προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ιαγωνισµού σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια και την αντίστοιχη σε αυτά βαθµολογία: Κριτήρια Τεχνικής Βαθµολογίας (ΤΒ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ Βαθµολογία Α Μεθοδολογία εκπόνησης του έργου 0-50 Β Οµάδα Έργου 0-50 ΣΥΝΟΛΟ Η τελική βαθµολογία κάθε προσφοράς (Βi) προκύπτει από τον τύπο Βi = 0,3 * Κmin/Ki + 0,7 * TΒi/TBmax Κmin: η µικρότερη οικονοµική προσφορά Ki : η εν λόγω οικονοµική προσφορά ΤΒi : η εν λόγω τεχνική βαθµολογία ΤΒmax: η µεγαλύτερη ΤΒ Ο λόγος της τελικής βαθµολογίας στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. Οι τελικές βαθµολογίες ταξινοµούνται σε φθίνουσα σειρά για την επιλογή του πρώτου, 25

26 του δεύτερου κλπ. Επικρατέστερη είναι η προσφορά µε την µεγαλύτερη τελική βαθµολογία Β. Προσφορές που έχουν ίσες τελικές βαθµολογίες (Β) θεωρούνται ισοδύναµες. Στην περίπτωση αυτή οι ισοδύναµες προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά ως προς την τεχνική βαθµολογία (ΤΒ). Το ύψος της βαθµολογίας της οικονοµικής προσφοράς προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις τιµές που παρέχονται στον πίνακα µε την ανάλυση των εργασιών του υποδείγµατος του Παραρτήµατος µε την οικονοµική προσφορά. Η ΕΕΤΤ προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης την οποία και κοινοποιεί στους υποψηφίους. Οι τελευταίοι έχουν το δικαίωµα να υποβάλουν στην ολοµέλεια της ΕΕΤΤ τυχόν ενστάσεις προς κρίση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του παρόντος. Η ολοµέλεια της ΕΕΤΤ αποφαίνεται επί των ενστάσεων κατά την απόλυτη κρίση της. Άρθρο 21. Επιτροπή ιαγωνισµού Για την διεξαγωγή του διαγωνισµού και τον έλεγχο υποβολής των δικαιολογητικών συµµετοχής συστήνεται Επιτροπή ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 17 του Κανονισµού Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΕΕΤΤ. Ο χρόνος των συνεδριάσεων, η ώρα έναρξης καθώς και η ενδεχόµενη διακοπή και επανέναρξη αυτών θα ορίζονται κάθε φορά από τον αρµόδιο Πρόεδρο της Επιτροπής. Άρθρο 22. Έλεγχος του Φακέλου ικαιολογητικών Συµµετοχής Κατά την πρώτη δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ιαγωνισµού, η οποία ακολουθεί χρονικά την λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών, και θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΕΕΤΤ την Τρίτη, 5 Απριλίου 2005, και ώρα 14:00 η Επιτροπή παραλαµβάνει και αριθµεί την προσφορά του κάθε υποψηφίου σύµφωνα µε την σειρά παραλαβής της από το Πρωτόκολλο, τη µονογράφει (τόσο τον κύριο φάκελο, 26

27 όσο και τους τρεις βασικούς υποφακέλους) και µε το πέρας της συνεδριάσεως συντάσσει σχετικό πρακτικό Η Επιτροπή ιαγωνισµού αποσφραγίζει στην συνέχεια δηµόσια τον «Φάκελο ικαιολογητικών Συµµετοχής» και καταγράφει στο πρακτικό της τα έγγραφα που βρίσκονται µέσα σ' αυτόν µε την σειρά που αναφέρονται στο άρθρο 17 της παρούσας. Στην συνέχεια ελέγχει σε κλειστή συνεδρίασή της κατά πόσο οι υποψήφιοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις συµµετοχής τους στον διαγωνισµό. Γνωστοποιεί µέσω τηλεοµοιοτυπίας ( φάξ) τα ονόµατα των διαγωνιζοµένων που αποκλείονται από την περαιτέρω συµµετοχή τους στον διαγωνισµό καθώς και τους λόγους αποκλεισµού κάθε ενός από αυτούς. Οι αποκλεισθέντες έχουν το δικαίωµα υποβολής ενστάσεων κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 21 του Κανονισµού Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΕΕΤΤ και άρθρο 25 του παρόντος. Στους αποκλεισθέντες από τον διαγωνισµό υποψηφίους -µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεών τους- επιστρέφεται ο Φάκελος Προσφοράς τους χωρίς να ανοιχθεί. Άρθρο 23. Έλεγχος και Αξιολόγηση του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς Η Επιτροπή ιαγωνισµού συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, ο τόπος και χρόνος σύγκλησης της οποίας γνωστοποιείται εγγράφως σε όλους όσους δεν έχουν αποκλειστεί από την περαιτέρω συµµετοχή τους στον διαγωνισµό. Οι υποψήφιοι µπορούν έτσι, εάν το επιθυµούν, να είναι παρόντες δια του νοµίµου εκπροσώπου τους κατά την αποσφράγιση του Φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς τους. Η Επιτροπή ιαγωνισµού αποσφραγίζει στην συνέχεια δηµόσια τον «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς» και καταγράφει στο πρακτικό της τα έγγραφα που βρίσκονται µέσα σ' αυτόν µε την σειρά που αναφέρονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Ακολουθεί η εξέταση και αξιολόγηση του «Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς», κεκλεισµένων των θυρών, κατά την διάρκεια του οποίου η Επιτροπή µπορεί να καλέσει τους υποψήφιους να δώσουν διευκρινήσεις επί των στοιχείων του φακέλου. Κάθε τεχνική προσφορά βαθµολογείται σύµφωνα µε τα κριτήρια και τους συντελεστές που αναφέρονται στο άρθρο 20 της παρούσας και συντάσσεται Πίνακας Βαθµολογίας των διαγωνιζοµένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης. Οι διαγωνιζόµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής ενστάσεων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 25 της παρούσας. 27

28 Άρθρο 24. Έλεγχος και Αξιολόγηση του Φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς Η Επιτροπή ιαγωνισµού συνέρχεται σε νέα δηµόσια συνεδρίαση, ο τόπος και χρόνος σύγκλησης της οποίας γνωστοποιείται εγγράφως σε όλους τους διαγωνιζόµενους. Οι υποψήφιοι µπορούν έτσι, εάν το επιθυµούν, να είναι παρόντες δια του νοµίµου εκπροσώπου τους κατά την αποσφράγιση του Φακέλου της Οικονοµικής Προσφοράς τους. Η Επιτροπή αποσφραγίζει δηµόσια τον «Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς». Ακολουθεί η εξέταση και αξιολόγηση του «Φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς», κεκλεισµένων των θυρών, κατά την διάρκεια του οποίου η Επιτροπή µπορεί να καλέσει τους υποψήφιους να δώσουν διευκρινήσεις επί των στοιχείων του Φακέλου. Κάθε οικονοµική προσφορά αξιολογείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 20 της παρούσας και συντάσσεται σχετικός Πίνακας κατά φθίνουσα σειρά. Άρθρο 25. Ενστάσεις Για κάθε πράξη της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον διενεργούµενο διαγωνισµό είναι δυνατόν να ασκηθεί ένσταση από κάθε υποψήφιο που έχει συµµετάσχει ή αποκλεισθεί από ορισµένο στάδιο της διαδικασίας δηµοπράτησης. Όλες οι ενστάσεις απευθύνονται στην ΕΕΤΤ, υποβάλλονται στην έδρα της και παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή. Επί αυτών αποφαίνεται η ολοµέλεια της ΕΕΤΤ µετά από εισήγηση της επιτροπής διαγωνισµού, οι δε σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στους ενισταµένους. Ένσταση κατά της περιληπτικής διακήρυξης ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την δηµοσίευσή της στον τύπο. Ένσταση κατά της αναλυτικής διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης εν γένει ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την παραλαβή τους. Ένσταση κατά της διαδικασίας και των πράξεων διενέργειας του διαγωνισµού ασκείται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την δηµοσίευση ή κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης ή την τέλεση της διαδικαστικής ενέργειας. Ένσταση κατά της απόφασης κατακύρωσης της δηµοπρατούµενης σύµβασης ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τριών (3) ηµερών από την δηµοσίευση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε ανάρτησή του στην έδρα της ΕΕΤΤ ή από την κοινοποίηση του σχετικού πρακτικού στον 28

29 ενιστάµενο. Η τελευταία αυτή ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή της διενέργειας του διαγωνισµού. Ένσταση κατά συµµετοχής υποψηφίου κοινοποιείται υποχρεωτικά στον καθού από τον ενιστάµενο. Ο καθού έχει δικαίωµα να προβάλλει τις απόψεις του εντός τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα που θα του κοινοποιηθεί η ένσταση. Άρθρο 26. Κατακύρωση του διαγωνισµού Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται αφού εγκριθεί το αποτέλεσµά του από την Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ. Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται από την Επιτροπή ιαγωνισµού στον ανάδοχο και στους υποψήφιους µε τηλεοµοιοτυπία (fax). Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση την απόφαση κατακύρωσης, τα τεύχη του διαγωνισµού και τα στοιχεία προσφοράς του αναδόχου, περιέχει δε όσες τροποποιήσεις, συµπληρώσεις, διευκρινήσεις κλπ κρίνονται αναγκαίες για την εξασφάλιση των συµφερόντων της ΕΕΤΤ και την καλύτερη δυνατή αποτύπωση της βούλησης των µερών, στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Άρθρο 27. Ματαίωση του διαγωνισµού Η ΕΕΤΤ µπορεί να µαταιώσει τον διαγωνισµό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για: (α) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας, (β) εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό για την ΕΕΤΤ, (γ) εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού, (δ) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών της ΕΕΤΤ ή (ε) εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία ισχύος των προσφορών, εκτός αν συµφωνήσει ο διαγωνιζόµενος σε παράταση 29

30 Κάθε απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τον διενεργούµενο διαγωνισµό κοινοποιείται στους συµµετέχοντες ή / και στον ανάδοχο µε επιστολή, τηλεοµοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο µέσο. Η ΕΕΤΤ δηλώνει ρητά ότι δεν δεσµεύεται µε οποιονδήποτε τρόπο από την παρούσα πρόσκληση για ανάθεση του παρόντος έργου, δικαιούµενη να αναθέσει ή όχι, κατά την ελεύθερη κρίση της, να µαταιώσει, αναβάλει ή επαναλάβει τον διαγωνισµό. Σε καµία περίπτωση δεν δηµιουργεί υποχρέωση αποζηµίωσης διαγωνιζοµένων από την ΕΕΤΤ για οποιεσδήποτε δαπάνες ή άλλες θετικές ή αποθετικές τους ζηµίες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις οικείες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις. Άρθρο 28. Μερική επανάληψη του διαγωνισµού Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισµού διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις των οποίων χωρεί διόρθωση, µπορεί να ακυρωθεί µερικά η διαδικασία και να διαταχθεί η επανάληψή της από το σηµείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. Άρθρο 29. Υπογραφή Σύµβασης Ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος θα κληθεί εντός δέκα (10) ηµερών από την παρέλευση της προθεσµίας άσκησης των σχετικών ενστάσεων για την υπογραφή της σύµβασης. Η πρόσκληση γίνεται µαζί µε την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης. Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (άρθρο 8 της παρούσας). Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης ή εάν δεν προσκοµίσει τα απαραίτητα έγγραφα, κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του Εργοδότη η Εγγύηση Συµµετοχής στον διαγωνισµό επιφυλασσοµένων των δικαιωµάτων της ΕΕΤΤ για πλήρη αποκατάσταση της ζηµίας της. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης µέσα στην ταχθείσα προθεσµία ή δεν προσκοµίσει τα απαραίτητα έγγραφα και κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωµα να 30

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για τη διενέργεια Διαγωνισμού με τη συνοπτική διαδικασία (Πρόχειρος Διαγωνισμός) για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : «Τεχνικο-οικονομικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. Τσόχα 5, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ:210 87 01 600 ΤΟΠΟΣ : Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1160 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 11/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ THΣ EΠA ATTIKHΣ A.E. ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S11/052016 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S11/062012

Κωδικός Πρόσκλησης: S11/062012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Πληροφορίες: Ν. Ηλίου Τηλέφωνο: 2310891233 Fax: 2310891232 Θεσσαλονίκη 24/02/2016 Αρ. Διακ. 03/16 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση.

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. 22.7 Χρηµατοδοτική και Οικονοµική Ικανότητα : εν απαιτείται 22.8 Τεχνική Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα