Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ"

Transcript

1 ΓΚΡΑΦΙΣΙ Γίλνκαη έμαιιε, θαζώο βιέπσ όηη ν ηνίρνο ηνπ ζρνιείνπ θαζαξίζηεθε θαη μαλαβάθηεθε γηα ηέηαξηε θνξά, γηα λα θαζαξίζεη από ην γθξάθηηη. Η δεκηνπξγηθόηεηα είλαη αμηνζαύκαζηε, αιιά νη άλζξσπνη πξέπεη λα βξίζθνπλ ηξόπνπο λα εθθξάδνληαη, ρσξίο λα πξνθαινύλ πξόζζεηα πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσλία. Γηαηί δπζθεκείο ηε λενιαία δσγξαθίδνληαο γθξάθηηη, εθεί όπνπ απαγνξεύεηαη; Οη επαγγεικαηίεο θαιιηηέρλεο δελ θξεκνύλ ηνπο πίλαθέο ηνπο ζηνπο δξόκνπο, έηζη δελ είλαη; Απελαληίαο, ςάρλνπλ γηα ρξεκαηνδόηεζε θαη απνθηνύλ θήκε κέζα από λόκηκεο εθζέζεηο. Καηά ηε γλώκε κνπ ηα θηήξηα, νη πεξηθξάμεηο θαη ηα παγθάθηα ζηα πάξθα είλαη έξγα ηέρλεο από κόλα ηνπο. Είλαη ζη αιήζεηα ιππεξό λα ραιάο ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο κε ην γθξάθηηη θαη επηπιένλ απηή ε κέζνδνο θαηαζηξέθεη ην ζηξώκα ηνπ όδνληνο. Εηιηθξηλά, δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί απηνί νη εγθιεκαηηθνί θαιιηηέρλεο ελνρινύληαη, επεηδή ηα «έξγα» ηνπο ζβήλνληαη θαη μαλαζβήλνληαη. Χέιγθα Δελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζην γνύζην. Η θνηλσλία καο είλαη γεκάηε επηθνηλσλία θαη δηαθήκηζε. Λνγόηππνη εηαηξεηώλ, ηακπέιεο καγαδηώλ. Μεγάιεο ελνριεηηθέο αθίζεο ζηνπο δξόκνπο. Είλαη όια απηά απνδεθηά; Σπλήζσο λαη. Είλαη ην γθξάθηηη απνδεθηό; Γηα άιινπο λαη, γηα άιινπο όρη. Πνηνο πιεξώλεη ηε δεκηά ηνπ γθξάθηηη; Πνηνο ζε ηειεπηαία αλάιπζε πιεξώλεη ην αληίηηκν ησλ δηαθεκίζεσλ; Σσζηό. Ο θαηαλαισηήο. Απηνί πνπ έρνπλ αλαξηήζεη δηαθεκηζηηθέο ηακπέιεο έρνπλ δεηήζεη ηελ άδεηά ζαο; Όρη. Γηαηί ηόηε απηνί πνπ δσγξαθίδνπλ γθξάθηηη ζα πξέπεη; Τα πάληα δελ είλαη ζέκα επηθνηλσλίαο- ην δηθό ζαο όλνκα θαη ηεο παξέαο θαη ηα κεγάια έξγα ηέρλεο ζηνπο δξόκνπο; Θπκεζείηε ηα ξηγέ θαη ηα θαξό ξνύρα πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηα καγαδηά ιίγα ρξόληα πξηλ. Καη ηα ξνύρα ηνπ ζθη. Τα ζρέδηα θαη ηα ρξώκαηα πάξζεθαλ θαηεπζείαλ από ηνπο δσγξαθηζκέλνπο κε ινπινύδηα ηζηκεληέληνπο ηνίρνπο. Είλαη αζηείν απηά ηα ζρέδηα θαη ηα ρξώκαηα λα είλαη απνδεθηά θαη λα ζαπκάδνληαη, ελώ ην γθξάθηηη, πνπ είλαη ζην ίδην ζηηι, λα ζεσξείηαη θξηθηό. Δύζθνινη θαηξνί γηα ηελ ηέρλε. Σνθία 1

2 Oη δύν επηζηνιέο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο πξνέξρνληαη από ην Δηαδίθηπν (Internet) θαη έρνπλ σο ζέκα ην γθξάθηηη. Τν γθξάθηηη είλαη παξάλνκε δσγξαθηθή θαη γξαθή ζε ηνίρνπο θαη αιινύ. Αλαθεξζείηε ζηηο επηζηνιέο, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ Ο ζθνπόο θαζεκηάο από ηηο παξαπάλσ επηζηνιέο είλαη Α. λα εμεγήζεη ηη είλαη ην γθξάθηηη. Β. λα εθθξάζεη άπνςε γηα ην γθξάθηηη. Γ. λα δείμεη πόζν δεκνθηιή είλαη ηα γθξάθηηη. Γ. λα πεη πόζν κεγάιε είλαη ε δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκό από ην γθξάθηηη. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ Γηαηί ε νθία αλαθέξεηαη ζηε δηαθήκηζε; Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ Με πνηα από ηηο δύν επηζηνιέο ζπκθσλείηε; Δμεγήζηε ηελ απάληεζή ζαο με δικά ζας λόγια, αλαθεξόκελνη ζε ό,ηη έρεη ιερζεί ζηε κία ή θαη ζηηο δύν επηζηνιέο. 2

3 Δρώηηζη 4: ΓΚΡΑΦΙΤΙ Γλσξίδεηε όηη κπνξνύκε λα κηιήζνπκε γηα ην ηι ιέεη κία επηζηνιή (πεξηερόκελν). Γλσξίδεηε όηη κπνξνύκε λα κηιήζνπκε γηα ηον ηρόπο πνπ κία επηζηνιή είλαη γξακκέλε (ύθνο). Χσξίο λα ιάβεηε ππόςε ζαο κε πνηα επηζηνιή ζπκθσλείηε, πνηα λνκίδεηε όηη είλαη ε θαιύηεξε επηζηνιή; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο θάλνληαο αλαθνξά ζηον ηρόπο κε ηνλ νπνίν ε κία ή θαη νη δύν επηζηνιέο είλαη γξακκέλεο. Σεκείσζε 1. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ- PISA (ζει ), από Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πξνζαξκνγή) Σεκείσζε 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000 (θπξίσο έξεπλα). 3

4 ΓΚΡΑΦΙΣΙ ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΩΤΗΣΗ 1 Β. Να εθθξάζεη άπνςε γηα ην γθξάθηηη. Άιιεο απαληήζεηο. ΔΡΩΤΗΣΗ 2 Αλαγλσξίδεη ηε ζύγθξηζε αλάκεζα ζηε δηαθήκηζε θαη ζηα γθξάθηηη. Η απάληεζε παξνπζηάδεη ηελ ηδέα όηη ε δηαθήκηζε είλαη κηα λόκηκε κνξθή γθξάθηηη. Γηα λα δείμεη όηη ε δηαθήκηζε κπνξεί λα είλαη εμίζνπ «επηζεηηθή» κε ηα γθξάθηηη. Γηαηί κεξηθνί άλζξσπνη ζεσξνύλ όηη ε δηαθήκηζε είλαη ηόζν άζρεκε όζν θαη ε δσγξαθηθή κε ζπξέη. Λέεη όηη ε δηαθήκηζε δελ είλαη παξά κηα λόκηκε κνξθή γθξάθηηη. Θεσξεί όηη ε δηαθήκηζε είλαη ζαλ ηα γθξάθηηη. Γηαηί δελ καο δεηνύλ ηελ άδεηά καο πξηλ λα εγθαηαζηήζνπλ ηηο δηαθεκηζηηθέο ηακπέιεο. [Η ζύγθξηζε κεηαμύ δηαθήκηζεο θαη γθξάθηηη ππνδειώλεηαη.] Γηαηί νη δηαθεκηζηηθέο αθίζεο ηνπνζεηνύληαη ζην πεξηβάιινλ καο ρσξίο ηελ άδεηά καο, αθξηβώο όπσο θαη ηα γθξάθηηη. Δηόηη νη δηαθεκηζηηθέο αθίζεο είλαη όπσο ηα γθξάθηηη. [Σύληνκε απάληεζε. Ο καζεηήο αλαγλσξίδεη ηελ νκνηόηεηα ρσξίο λα ηελ αλαπηύμεη.] Δηόηη απηή είλαη κηα άιιε κνξθή αθηζνθόιιεζεο. Δηόηη νη δηαθεκηζηέο θνιινύλ αθίζεο ζηνπο ηνίρνπο θαη εθείλε πηζηεύεη όηη είλαη όπσο ηα γθξάθηηη. Γηαηί θαη ηα δύν ηνπνζεηνύληαη πάλσ ζηνπο ηνίρνπο. Γηαηί θαη ηα δύν απηά πξάγκαηα είλαη εμίζνπ όκνξθα ή άζρεκα λα ηα βιέπεη θαλείο. Αλαθέξεηαη ζηε δηαθήκηζε, επεηδή απηή είλαη απνδεθηή, ζε αληίζεζε κε ηα γθξάθηηη. [Η νκνηόηεηα κεηαμύ ηνπ γθξάθηηη θαη ηεο δηαθήκηζεο ππνδειώλεηαη κε ηελ αλαθνξά ζηε δηαθνξεηηθή ζηάζε πνπ θξαηά ν θόζκνο απέλαληί ηεο.] Αλαγλσξίδεη ην γεγνλόο όηη ε αλαθνξά ζηε δηαθήκηζε είλαη ηξόπνο ππεξάζπηζεο ησλ γθξάθηηη. Γηα λα θαηαιάβνπκε πσο ηειηθά ηα γθξάθηηη είλαη ζεκηηά. Απάληεζε αζαθήο ή αλεπαξθήο. Είλαη έλαο ηξόπνο λα παξνπζηάζεη ηε δηθή ηεο άπνςε. Γηαηί έηζη ήζειε λα θάλεη, ην αλαθέξεη ζαλ παξάδεηγκα. Είλαη κηα ζηξαηεγηθή. Λνγόηππνη επηρεηξήζεσλ, επσλπκίεο θαηαζηεκάησλ. 4

5 Απαληήζεηο πνπ δείρλνπλ ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ, ή εθηόο ζέκαηνο. Πεξηγξάθεη ηα γθξάθηηη. Γηαηί νη άλζξσπνη θηηάρλνπλ γθξάθηηη επάλσ ηνπο. Τα γθξάθηηη είλαη έλα είδνο δηαθήκηζεο. Γηαηί ηα γθξάθηηη είλαη δηαθεκίζεηο γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή γηα κηα νκάδα. [Εδώ ε ζύγθξηζε αθνινπζεί ιαλζαζκέλε θαηεύζπλζε όηη δειαδή «ηα γθξάθηηη είλαη κνξθή δηαθήκηζεο».] ΔΡΩΤΗΣΗ 3 Αηηηνινγεί ηελ άπνςή ηνπ αλαθεξόκελνο ζην πεξηερόκελν ηνπ ελόο ή θαη ησλ δύν γξακκάησλ. Η απάληεζε κπνξεί λα αλαθέξεηαη είηε ζηε γεληθή άπνςε ηνπ γξάθνληνο γηα ην γθξάθηηη (δειαδή ππέξ ή θαηά) είηε ζε θάπνηα ιεπηνκέξεηα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ. Η εξκελεία ηεο άπνςεο ηνπ γξάθνληνο πξέπεη λα είλαη πεηζηηθή. Η εμήγεζε κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή παξάθξαζεο ελόο ηκήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ, αιιά δελ πξέπεη λα είλαη απηνύζηα κεηαθνξά νιόθιεξνπ ή ζρεδόλ νιόθιεξνπ ηνπ θεηκέλνπ. Σπκθσλώ κε ηε Χέιγθα. Τα γθξάθηηη είλαη παξάλνκα, γη απηό ζεσξνύληαη πξάμεηο βαλδαιηζκνύ. Με ηε Σνθία. Μνπ θαίλεηαη όηη είλαη ππνθξηηηθό από ηε κηα κεξηά λα επηβάιινπκε πξόζηηκα ζηνπο δεκηνπξγνύο ησλ γθξάθηηη θαη από ηελ άιιε λα θεξδίδνπκε ρξήκαηα κηκνύκελνη ηα έξγα ηνπο. Καηά θάπνηνλ ηξόπν ζπκθσλώ θαη κε ηηο δύν. Πηζηεύσ όηη πξέπεη λα απαγνξεύεηαη λα δσγξαθίδνπλ πάλσ ζηνπο ηνίρνπο ησλ δεκόζησλ ρώξσλ, αιιά ζα έπξεπε λα δίλεηαη ζηνπο αλζξώπνπο ε επθαηξία λα εθθξαζηνύλ αιινύ. Με ηεο Σνθίαο, επεηδή δίλεη ζεκαζία ζηελ ηέρλε. Σπκθσλώ θαη κε ηηο δπν. Τα γθξάθηηη δελ είλαη θαιά, αιιά θαη ε δηαθήκηζε δελ είλαη θαιύηεξε, αο κελ είκαζηε ινηπόλ ππνθξηηέο. Με ηε Χέιγθα, γηαηί νύηε εκέλα κνπ αξέζνπλ πνιύ ηα γθξάθηηη, αιιά θαηαιαβαίλσ θαη ηελ άπνςε ηεο Σνθίαο πνπ δελ ζέιεη λα θαηαδηθάζεη ηνπο αλζξώπνπο γηαηί θάλνπλ απηό πνπ πηζηεύνπλ. Με ηε Σνθία. Η αιήζεηα είλαη όηη ηα ζρέδηα θαη ηα ρξώκαηα πνπ είλαη δαλεηζκέλα από ηα γθξάθηηη ηα βιέπνπκε ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη γίλνληαη απνδεθηά από αλζξώπνπο πνπ ζεσξνύλ ηα γθξάθηηη απαίζηα. Αηηηνινγεί ηελ άπνςή ηνπ επαλαιακβάλνληαο απηνύζηα κέξνο ηνπ θεηκέλνπ (κε ή ρσξίο εηζαγσγηθά). Με ηε Χέιγθα, γηαηί ζπκθσλώ κε ηελ ηδέα όηη νη άλζξσπνη ζα έπξεπε λα βξίζθνπλ ηξόπνπο λα εθθξάδνληαη ρσξίο λα πξνθαινύλ πξόζζεηα πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσλία. Με ηε Χέιγθα. Γηαηί λα δπζθεκείο ηε λενιαία; Απάληεζε αζαθήο ή αλεπαξθήο. Με ηε Σνθία, επεηδή λνκίδσ όηη ην γξάκκα ηεο Χέιγθα δελ πεξηέρεη επηρεηξήκαηα πνπ λα ζηεξίδνπλ ηελ άπνςή ηεο. (Ελώ ε Σνθία θάλεη κηα ζύγθξηζε κε ηε δηαθήκηζε θ.ιπ.) Η απάληεζε αλαθέξεηαη ζην ύθνο ή ζηελ πνηόηεηα ησλ επηρεηξεκάησλ.] Τεο Χέιγθα, γηαηί δίλεη πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο. [Η απάληεζε αλαθέξεηαη ζηελ πνηόηεηα ησλ επηρεηξεκάησλ.] Σπκθσλώ κε ηε Χέιγθα. [Χσξίο ηεθκεξίσζε ηεο άπνςήο ηνπ.] Με ηεο Χέιγθα, γηαηί πηζηεύσ απηά πνπ ιέεη. [Χσξίο ηεθκεξίσζε ηεο γλώκεο.] 5

6 Καη κε ηηο δπν, γηαηί κπνξώ λα θαηαιάβσ ηελ άπνςε ηεο Χέιγθα. Αιιά θαη ε Σνθία έρεη δίθην εμίζνπ. [Η άπνςε δελ ζηεξίδεηαη ζε θάπνηα αηηηνιόγεζε.] Παξεξκελεύεη ηα θείκελα, ή δίλεη απάληεζε εθηόο ζέκαηνο. Σπκθσλώ πην πνιύ κε ηε Χέιγθα. Η Σνθία δελ θαίλεηαη ζίγνπξε γηα ηηο απόςεηο ηεο. Με ην γξάκκα ηεο Χέιγθα, γηαηί πηζηεύεη όηη νξηζκέλνη έρνπλ ηαιέλην. [Καθή εξκελεία ηεο άπνςεο ηεο Χέιγθα.] ΔΡΩΤΗΣΗ 4 Δμεγεί ηελ άπνςή ηνπ θάλνληαο αλαθνξά ζην ύθνο ή ζηε κνξθή ηεο κηαο από ηηο επηζηνιέο ή θαη ησλ δύν. Αλαθέξεηαη ζε θξηηήξηα όπσο ην ύθνο, ε δνκή ησλ επηρεηξεκάησλ, ε δύλακή ηνπο, ν ηόλνο, νη γισζζηθέο επηινγέο θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα πεηζηεί ν αλαγλώζηεο. Δθθξάζεηο όπσο «θαιύηεξα επηρεηξήκαηα» πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο. Με ηεο Χέιγθα. Έδσζε πνιιέο πιεπξέο ηνπ ζέκαηνο πνπ πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε καο θαη ζπκίδεη ηηο πεξηβαιινληηθέο δεκηέο πνπ πξνθαινύληαη από ηνπο δεκηνπξγνύο ησλ γθξάθηηη, πξάγκα πνπ ην ζεσξώ πνιύ ζεκαληηθό. Η επηζηνιή ηεο Χέιγθα είλαη απνηειεζκαηηθή γηαηί απεπζύλεηαη θαηεπζείαλ ζηνπο δεκηνπξγνύο ησλ γθξάθηηη. Ννκίδσ όηη ε επηζηνιή ηεο Χέιγθα ήηαλ ε θαιύηεξε. Τεο Σνθίαο κνπ θάλεθε θάπσο πξνθαηεηιεκκέλε. Ννκίδσ όηη ε επηρεηξεκαηνινγία ηεο Σνθίαο είλαη πνιύ θαιή, αιιά ε επηζηνιή ηεο Χέιγθα είλαη θαιύηεξα δνκεκέλε. Η Σνθία, γηαηί δελ έβαιε ζην ζηόραζηξν θαλέλαλ. [ Απηή ε εμήγεζε είλαη απνδεθηή, αλ ηελ εθιάβνπκε σο «δελ επηηίζεηαη ζε θαλέλαλ».] Μνπ αξέζεη ε επηζηνιή ηεο Χέιγθα. Παξαζέηεη ηηο απόςεηο ηεο κε κεγάιε βεβαηόηεηα. Δθθέξεη κηα θξίζε δείρλνληαο απιά όηη ζπκθσλεί ή δηαθσλεί κε ηελ άπνςε ηεο επηζηνινγξάθνπ, ή αξθείηαη ζην λα παξαθξάζεη ή λα παξαθξάζεη ην πεξηερόκελν. Με ηεο Χέιγθα. Σπκθσλώ κε όια όζα ιέεη. Η θαιύηεξε επηζηνιή είλαη ηεο Χέιγθα. Τα γθξάθηηη είλαη δαπαλεξά θαη άρξεζηα, όπσο, αθξηβώο, ην ιέεη. Η επηζηνιή ηεο Σνθίαο είλαη ε θαιύηεξε. Η επηζηνιή ηεο Σνθίαο είλαη ε πην επθνινδηάβαζηε. Η Χέιγθα έρεη θαιύηεξα επηρεηξήκαηα. Απάληεζε πνπ δείρλεη ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ ή απάληεζε εθηόο ζέκαηνο. Η επηζηνιή ηεο Χέιγθα είλαη πην θαινγξακκέλε. Αλαπηύζζεη ην ζέκα ζεκείν πξνο ζεκείν θαη ελ ζπλερεία, πάλσ ζ απηή ηε βάζε θαηαιήγεη ζ έλα ινγηθό ζπκπέξαζκα. Η επηζηνιή ηεο Σνθίαο, γηαηί δηαηεξεί ηελ άπνςή ηεο κέρξη ην ηέινο. Σεκείσζε. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ- PISA (ζει ), από Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πξνζαξκνγή) 6

Αλαθεξζείηε ζην θείκελν, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο.

Αλαθεξζείηε ζην θείκελν, γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. ΜΑΚΟΝΤΟ Εαιηζκέλνη από ηηο πνιιέο ζαπκαζηέο εθεπξέζεηο, νη άλζξσπνη ηνπ Μαθόλην δελ ήμεξαλ πηα από πνύ άξρηδε ε θαηάπιεμή ηνπο. Έκεηλαλ μύπληνη όιε ηε λύθηα θνηηάδνληαο ηνπο ρισκνύο ειεθηξηθνύο γιόκπνπο

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Κατάδικος- Κωνσταντίνου Θεοτόκη I N T E R N T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο Κέξθπξα 1872-1923

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ. Eλδννηθνγελεηαθή βία

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ. Eλδννηθνγελεηαθή βία ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Eλδννηθνγελεηαθή βία Σι είναι; Με ηνλ όξν ελδν νηθνγελεηαθή βία ελλννύκε ηε ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο, θάπνηε

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα