Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα"

Transcript

1 Αζήλα 19 Ηνπιίνπ 2010 Η ΔΟΕ παξνπζηάδεη ζήκεξα 19/7/2010, κε άξζξν ηνπ εηδηθνύ ζπλεξγάηε ηεο Γηάλλε Μπαιάγθα, ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην αζθαιηζηηθό ησλ Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ θαη εηδηθόηεξα ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην αζθαιηζηηθό ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηελ ςήθηζε ηνπ ηειεπηαίνπ Νόκνπ από ηε Βνπιή ησλ Ειιήλσλ, έηζη ώζηε όινη νη ζπλάδειθνη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηηο εμειίμεηο. Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα Χεθίζηεθε ζηελ νινκέιεηα ηεο Βνπιήο θαη γίλεηαη λόκνο ηνπ Κξάηνπο κεηά ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, ην λνκνζρέδην ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ κεηαξξύζκηζε ηνπ Σπληαμηνδνηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ, κε ην νπνίν επέξρνληαη δπζκελείο αιιαγέο ζηα όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο ησλ γπλαηθώλ, ηδηαίηεξα ησλ κεηέξσλ κε αλήιηθα παηδηά. θαζώο θαη ησλ ηξίηεθλσλ κεηέξσλ. Οξίδεηαη σζηφζν ζηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 6 απηνχ ηνπ λφκνπ, φπσο αθξηβψο θαη ζην λφκν 3847 πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο , φηη φζνη θαη φζεο έρνπλ ζεκειηψζεη δηθαίσκα ζχληαμεο κέρξη δελ ζίγνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. Γηα ηα πξόζσπα απηά ζα εμαθνινπζήζνπλ λα εθαξκόδνληαη νη ηζρύνπζεο κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ απηνύ δηαηάμεηο, πνπ αθνξνύλ ηόζν ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο όζν θαη ηα όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο, θαζώο θαη ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζύληαμεο. Με απιά ιφγηα, φζνη έρνπλ ζεκειηψζεη δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κέρξη , κπνξεί λα απνρσξήζνπλ φπνηε ζέινπλ θαη ην 2011 θαη ην 2015 θαη νπνηαδήπνηε άιιε ρξνλνινγία ρσξίο θακία κεηαβνιή νχηε ζηα φξηα ειηθίαο νχηε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο νχηε θακία «πνηλή» ζα έρνπλ ζην χςνο ηεο ζχληαμήο ηνπο, εάλ θχγνπλ κεηά ην Πην ζπγθεθξηκέλα λα επαλαιάβνπκε γηα άιιε κηα θνξά πνηνη έρνπλ ζεκειηώζεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα θαη δε ζίγνληαη: 1

2 1) Όινη νη δηνξηζζέληεο κέρξη Δηδηθόηεξα από απηή ηελ θαηεγνξία: α) Όιεο νη παληξεκέλεο γπλαίθεο είηε έρνπλ παηδηά είηε δελ έρνπλ, κπνξνύλ λα απνρσξήζνπλ, όπνηε ζέινπλ,ζήκεξα ή θαη κεηά ην 2010, γηαηί έρνπλ ζπκπιεξώζεη 24,5 ρξόληα ππεξεζίαο θαη δελ απαηηείηαη όξην ειηθίαο. β) Όινη όζνη ζπκπιήξσζαλ ή ζα ζπκπιεξώζνπλ θαη κεηά ην ρξόληα ρσξίο όξην ειηθίαο. Από ηα 35 ρξόληα ππεξεζίαο ηα 25 ηνπιάρηζηνλ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ζην δεκόζην (ζηελ 25εηία ππνινγίδεηαη θαη ε ζηξαηησηηθή ζεηεία γηα ηνπο άλδξεο) ηα ππόινηπα κπνξεί λα είλαη θαη από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα θαη ζα ρξεηαζηεί εμαγνξά γηα ηελ αλαγλώξηζε. * Απηνί ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξνύλ λα απνρσξήζνπλ θαη κε ιηγόηεξα ρξόληα, κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ, ηα γλσζηά εμάκελα πνπ πξνζηίζεληαη από Φσξίο Όξην Ηιηθίαο (Φ.Ο.Η.) Αλ π.ρ ε 25εηία ζπκπιεξώζεθε ην 2001, από ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζήο ηεο θαη κεηά απαηηνύληαη ζπλνιηθά 34 έηε Φ.Ο.Η Αλ ζπκπιεξώζεθε ην 2002, απαηηνύληαη 34,5 ρξόληα Φ.Ο.Η. Αλ» 2003 θαη κεηά απαηηνύληαη 35 έηε Φ.Ο.Η. 2) Γηνξηζζέληεο απφ έσο α) Μεηέξεο αλειίθσλ πνπ ζηηο έρνπλ ζπκπιεξώζεη 25 έηε ππεξεζίαο, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξόλνο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο θαη έρνπλ αλήιηθν παηδί θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 25εηίαο. Σ απηέο ε ζύληαμε ζα θαηαβιεζεί, όηαλ ζπκπιεξώζνπλ ην 50 ν έηνο ηεο ειηθίαο. Αλ ην 50 έηνο ζπκπιεξώλεηαη κεηά ην 2010, δελ αιιάδεη ηίπνηε γη απηέο, όζν θαη λα παξακείλνπλ ζηελ ππεξεζία θαη νύηε επεξεάδεη ηα απνθηεζέληα αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα ε ελειηθίσζε ηνπ παηδηνύ. β) Μεηέξεο κε ηξία παηδηά θαη άλσ. Φξεηάδνληαη 20 ρξόληα ππεξεζίαο (ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξόλνο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο) λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη ζηηο θαη κπνξνύλ λα απνρσξήζνπλ, ρσξίο όξην ειηθίαο, όπνηε ζειήζνπλ. Γελ ελδηαθέξεη λα είλαη ηα παηδηά αλήιηθα ή ελήιηθα, ν αξηζκόο ησλ παηδηώλ ελδηαθέξεη ηελ εκεξνκελία πνπ ζπκπιεξώλεηαη ε 20εηία. γ) Όιεο νη ππόινηπεο θαηεγνξίεο ησλ γπλαηθώλ (αλύπαληξεο γπλαίθεο, κεηέξεο κε ελήιηθα παηδηά θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 25εηίαο θιπ ), εάλ ζπκπιεξώλνπλ 25εηία ζηηο , κπνξνύλ λα απνρσξήζνπλ, όηαλ ζπκπιεξώζνπλ ην 60 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, όπνηε απηό ζπκπιεξσζεί, ρσξίο θακία κεηαβνιή ζηε ζπληαμηνδνηηθή ηνπο θαηάζηαζε. ε) Όινη νη άλδξεο πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη 25 έηε ππεξεζίαο. Τν όξην ειηθίαο πνπ απαηηείηαη γηα ζπληαμηνδόηεζε γη απηνύο, έρεη λα θάλεη κε ην έηνο πνπ ζπκπιεξώζεθεο ε 25εηία. Αλ πρ ε 25εηία ζπκπιεξώζεθε ην 1998 απαηηνύληαη 60,5 έηε, αλ ζπκπιεξώζεθε ην έηε θ.ν.θ Αλ ε 25εηία ζπκπιεξώζεθε από ην 2007 θαη κεηά απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ 65 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. δ) Όινη όζνη ζπκπιεξώλνπλ ρξόληα ππεξεζίαο θαη έρνπλ ειηθία 58 εηώλ ή όηαλ ζπκπιεξώζνπλ ηελ ειηθία ησλ 58 εηώλ κεηά ην 2010 ε) Όινη όζνη κέρξη έρνπλ 37 ρξόληα Φ.Ο.Η. Με ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 6 απηνχ ηνπ λφκνπ θαηαξγείηαη δπζηπρψο κηα ζεκαληηθή ξχζκηζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έδηλε ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.3075/2002. Ο λφκνο απηφο, αλαγλσξίδνληαο ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο, έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα απνρσξνχλ κε 30 έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία 55 εηψλ, φζνη απ απηνχο είραλ δηνξηζηεί κέρξη , θαη 30 έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία 60 εηψλ φζνη 2

3 δηνξίδνληαλ κεηά ηελ Ζ δηάηαμε απηή ηνπ Ν.3075 θαηαξγείηαη απφ Ψζηόζν ζηεξηδόκελνη ζηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 6 απηνύ ηνπ λόκνπ πεξί κε εθαξκνγήο ησλ αιιαγώλ ζ απηνύο πνπ έρνπλ ζεκειηώζεη δηθαίσκα ζύληαμεο κέρξη , ύζηεξα θαη από ζρεηηθή επηβεβαίσζε από ην αξκόδην ηκήκα ζπληάμεσλ ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, κπνξνύκε λα βεβαηώζνπκε ηα εμήο: α) Όζνη εθπαηδεπηηθνί δηνξίζηεθαλ κέρξη , έρνπλ ζεκειηψζεη φινη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα (25εηία) θαη επνκέλσο δε ζίγνληαη απφ ηελ θαηάξγεζε απηήο ηεο δηάηαμεο. Απηνί κπνξνχλ λα απνρσξήζνπλ, φηαλ ζπκπιεξψζνπλ ηα 30 ρξφληα ππεξεζίαο (φζνη δελ ηα έρνπλ ζπκπιεξψζεη) θαη φηαλ ζπκπιεξψζνπλ ην 55 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. ηελ 25εηία γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ππνινγίδεηαη θαη ν ρξφλνο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο γηα ηνπο άλδξεο, ελψ ν ρξφλνο αζθάιηζεο ζε άιινλ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο (ΗΚΑ,ΟΑΔΔ θιπ) ππνινγίδεηαη κεηά ηελ 25εηία γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 30εηίαο.Ζ πεξαηηέξσ παξακνλή ηνπο ζηελ ππεξεζία κεηά ην 2010, δελ επηθέξεη θακία κεηαβνιή ζηε ζπληαμηνδνηηθή ηνπο θαηάζηαζε νχηε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο. β) Όζνη εθπαηδεπηηθνί δηνξίζηεθαλ απφ θαη κεηά, εάλ κέρξη ζπκπιεξψλνπλ 25εηία, ζα κπνξέζνπλ λα απνρσξήζνπλ, φηαλ ζπκπιεξψζνπλ 30 έηε ππεξεζίαο θαη φηαλ ζα έρνπλ θαη ην 60 έηνο ηεο ειηθίαο, φπνηε απνθηήζνπλ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο. ηελ 25εηία γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο γη απηή ηελ θαηεγνξία ππνινγίδεηαη θαη ν ρξφλνο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο θαη ν ρξφλνο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο γηα ηνπο άλδξεο. Ο ειάρηζηνο ρξφλνο δεκφζηαο ππεξεζίαο πνπ απαηηείηαη είλαη 5 έηε γη ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο. Τα βαζηθά ζεκεία ηνπ λόκνπ έρνπλ σο εμήο: Α. ΔΝΣΑΞΖ ΣΩΝ ΝΔΟΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΚΤΡΗΑ ΤΝΣΑΞΖ ΣΟΤ ΗΚΑ ΔΣΑΜ Απφ φινη νη λενπξνζιακβαλφκελνη ππάιιεινη ζην Γεκφζην ππάγνληαη ππνρξεσηηθά θαη απηνδίθαηα ζηνλ θιάδν θχξηαο ζχληαμεο ηνπ ΗΚΑ ΔΣΑΜ Τα πξόζσπα απηά αζθαιίδνληαη γηα αζζέλεηα, επηθνπξηθή ζύληαμε θαη εθάπαμ βνήζεκα ζηνπο νηθείνπο θνξείο, ζηνπο νπνίνπο αζθαιίδνληαη θαη νη πξνζιεθζέληεο κεηά ηελ Γίδεηαη κάιηζηα ε δπλαηόηεηα θαη ζηνπο ήδε ππεξεηνύληεο ππαιιήινπο, θαζώο θαη ζε όζνπο πξνζιεθζνύλ κέρξη λα επηιέμνπλ πξναηξεηηθά ηελ ππαγσγή ηνπο ζην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λόκνπ απηνύ. Β. ΔΞΗΩΖ ΟΡΗΩΝ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 1. Γνλείο κε αλήιηθα παηδηά: (πξνζιεθζέληεο ζην Γεκόζην από έσο ) Μέρξη ηώξα κόλν νη κεηέξεο κε αλήιηθα παηδηά απηήο ηεο θαηεγνξίαο κπνξνύζαλ λα ζπληαμηνδνηεζνύλ κε 25 ρξόληα ππεξεζία θαη ειηθία 50 εηώλ, εθόζνλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 25εηίαο ην παηδί ήηαλ αλήιηθν. Με ην λέν λφκν άλδξεο θαη γπλαίθεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, εάλ ζπκπιεξψλνπλ 3

4 ηελ 25εηία απφ θαη έρνπλ αλήιηθν παηδί θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 25εηίαο, απαηηείηαη ην 52 ν έηνο ηεο ειηθίαο ζπκπιεξσκέλν, ην νπνίν απμάλεηαη ζην 55 ν έηνο απφ θαη ζην 65 ν έηνο απφ Έηνο ζεκειίσζεο Έηε ππεξεζίαο Όξην ειηθίαο Αύμεζε από 2 έσο 15 έηε ππεξεζίαο. Δίλαη από ηηο πην επώδπλεο αιιαγέο, Γηα ηηο αζθαιηζκέλεο απφ πνπ έρνπλ αλήιηθα παηδηά θαη ζα έθεπγαλ κε 20 ρξφληα ππεξεζίαο θαη ειηθία 55 εηψλ, ε εμίζσζε μεθηλάεη άκεζα απφ (αθνύ κέρξη ηόηε δελ έρεη ζεκειησζεί δηθαίσκα 20εηίαο) θαη ηζρχνπλ νη ίδηνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο κε ηηο αζθαιηζκέλεο πξηλ ην Γνλείο κε ηξία ή πεξηζζφηεξα παηδηά: Μέρξη ηώξα νη κεηέξεο κε ηξία παηδηά θαη άλσ κπνξνύζαλ λα ζπληαμηνδνηεζνύλ κε 20 έηε ππεξεζίαο ρσξίο όξην ειηθίαο, εθόζνλ ήηαλ αζθαιηζκέλεο κέρξη Τν δηθαίσκα ηεο ζπληαμηνδόηεζεο κε 20 ρξόληα ππεξεζίαο ρσξίο όξην ειηθίαο δελ παξέρνληαλ ζηνλ παηέξα, πνπ είρε ηξία παηδηά παξά κόλν αλ ήηαλ ρήξνο ή δηαδεπγκέλνο. Σηελ πεξίπησζε κάιηζηα ηνπ δηαδεπγκέλνπ έπξεπε ηα παηδηά λα ήηαλ αλήιηθα θαη ηα ηξία θαη λα είρε ηελ επηκέιεηα απηώλ κε δηθαζηηθή απόθαζε. Με ην λέν λφκν απφ ηφζν νη άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ ηξία παηδηά, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν πξφζιεςήο ηνπο, εάλ κέρξη ζπκπιεξψλνπλ 20 ρξφληα πιήξνπο πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο κπνξνχλ λα απνρσξήζνπλ ρσξίο φξην ειηθίαο (Υ.Ο.Ζ.) Ζ ππεξεζία απηή απμάλεηαη θαηά 1 έηνο γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ ηελ 20εηία εληφο ηνπ 2011, αιιά κε φξην ειηθίαο ην 52 ν έηνο, θαηά 2 έηε γηα φζνπο ηε ζπκπιεξψλνπλ ηα 2012, κε φξην ειηθίαο ην 55 ν έηνο θαη επίζεο θαηά 2 έηε γηα φζνπο ηε ζπκπιεξψλνπλ ην 2013 κε φξην ειηθίαο ην 65 ν έηνο. Καηαξγείηαη ε πξόζζεηε πξνϋπόζεζε πνπ ίζρπε γηα ηνπο άλδξεο λα είλαη δει ρήξνη ή λα έρνπλ ηελ επηκέιεηα ησλ παηδηώλ κε δηθαζηηθή απόθαζε, αλ είλαη δηαδεπγκέλνη. Έηνο ζεκειίσζεο Έηε ππεξεζίαο Όξην ειηθίαο Υ.Ο.Ζ Οη αζθαιηζκέλνη απφ πνπ έρνπλ 3 παηδηά θαη άλσ, επεηδή θαη εδψ ε 20εηία ζπκπιεξψλεηαη απφ , αθνινπζνχλ ηα φξηα ειηθίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ πξηλ ην 1992 δει ην 2013 ζα ζέινπλ 25 έηε πνπ ηα ζπκπιεξψλνπλ ην 2018 νπφηε ζα ζέινπλ θαη ην 65 ν έηνο ηεο ειηθίαο. * ν ππάιιεινο αθνινπζεί ην όξην ειηθίαο πνπ ηζρύεη θαηά ην ρξόλν ζεκειίσζεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο. πρ αλ κία ηξίηεθλε ππάιιεινο ζεκειηώλεη ην εηία, ρξεηάδεηαη ηόηε 21 έηε πνπ ζα ηα έρεη ην 2012, ην όξην όκσο ειηθίαο ησλ 52 εηώλ ηζρύεη πάληα γη απηή. 4

5 4. Άλδξεο θαη γπλαίθεο κε αλίθαλα παηδηά α) (αζθαιηζκέλνη από έσο ) Μέρξη ηώξα νη κεηέξεο ππάιιεινη κε αλάπεξα παηδηά (50% θαη άλσ) ή κε αλίθαλν ζύδπγν (67% θαη άλσ) ππάγνληαλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ηηο κεηέξεο κε αλήιηθα παηδηά, 25έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία 50εηώλ. Οη άλδξεο δελ κπνξνύζαλ λα θάλνπλ ρξήζε απηνύ ηνπ δηθαηώκαηνο. Με ην λέν λφκν άλδξεο θαη γπλαίθεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο απφ ,εθφζνλ έρνπλ αλίθαλν παηδί ή αλίθαλν ζχδπγν κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, κπνξνχλ λα απνρσξήζνπλ ζην 50φ έηνο ηεο ειηθίαο κε ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο (25εηία). Δπεθηείλεηαη ην δηθαίσκα απηφ θαη ζηνπο άλδξεο πνπ είραλ κέρξη ηψξα ην 65 ν έηνο ηεο ειηθίαο. β). Άλδξεο θαη γπλαίθεο κε αλίθαλα παηδηά (αζθαιηζκέλνη από θαη κεηά) Μέρξη ηώξα νη γπλαίθεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πνπ είραλ ελήιηθα αιιά αλίθαλα γηα θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία παηδηά, κπνξνύζαλ λα ζπληαμηνδνηεζνύλ κε 20 ρξόληα ππεξεζίαο θαη ειηθία 55 εηώλ. Με ην λέν λφκν άλδξεο θαη γπλαίθεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, εθφζνλ έρνπλ αλίθαλα γηα θάζε εξγαζία παηδηά, απφ κπνξνχλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ ζην 50 ν έηνο ηεο ειηθίαο αιιά κε 25 ρξφληα πιήξνπο πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο. Έηε ππεξεζίαο Όξην ειηθίαο Αζθαιηζκέλνη κέρξη κε αλίθαλν παηδί ή αλίθαλν ζχδπγν Αζθαιηζκέλνη απφ κε αλίθαλν παηδί Λνηπέο πεξηπηψζεηο ηεο θαηεγνξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ έσο (αλύπαληξεο γπλαίθεο, παληξεκέλεο ρσξίο παηδηά ή κε ελήιηθα παηδηά θαη ρήξεο ή δηαδεπγκέλεο ρσξίο παηδηά ή κε έγγακα παηδηά, θαζώο θαη άγακεο κεηέξεο κε άγακα παηδηά) Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εμίζσζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ησλ γπλαηθψλ κε ηνπο άλδξεο ν λένο λφκνο πξνβιέπεη φηη νη αλσηέξσ θαηεγνξίεο ησλ γπλαηθψλ, εάλ ζπκπιεξψλνπλ ηελ 25εηία ην 2010, ηζρχεη ην φξην ειηθίαο ησλ 60 εηψλ γηα ηε ιήςε ηεο ζχληαμεο. Δάλ ε 25εηία ζπκπιεξψλεηαη ην 2011, απαηηείηαη ην 61 ν έηνο ηεο ειηθίαο, εάλ ζπκπιεξψλεηαη ην 2012 απαηηείηαη ην 63 ν έηνο θαη εάλ ζπκπιεξψλεηαη ε 25εηία ην 2013, απαηηείηαη ην 65 ν έηνο. Έηνο ζεκειίσζεο Έηε ππεξεζίαο Όξην ειηθίαο

6 6. Πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε από έσο ) Όιεο νη γπλαίθεο ηεο πξνεγνύκελεο θαηεγνξίαο (αλύπαληξεο,παληξεκέλεο ρσξίο παηδηά ή κε ελήιηθα παηδηά θιπ) εάλ ζπκπιεξώλνπλ ηελ 25εηία κέρξη ην 2010 ηζρύεη ην όξην ειηθίαο ησλ 60 εηώλ γηα ηε ιήςε ηεο ζύληαμεο, ελώ γηα ηνπο άλδξεο είλαη ην 65 ν έηνο ηεο ειηθίαο. Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα κέρξη ηώξα λα ιάβνπλ πξόσξε ζύληαμε από ηελ ειηθία ησλ 55 εηώλ νη γπλαίθεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο θαη από ηελ ειηθία ησλ 60 εηώλ νη άλδξεο, κεησκέλε όκσο θαηά 4,5% γηα θάζε έηνο πνπ ππνιείπεηαη ηνπ αληίζηνηρνπ νξίνπ ειηθίαο. Αλ πρ απνρσξήζνπλ 5 έηε λσξίηεξα ηνπ πξνβιεπόκελνπ νξίνπ ειηθίαο ζα ιάβνπλ ηε ζύληαμε κεησκέλε θαηά 4,5% ρ 5 = 22,5%. Με ην λέν λφκν, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εμίζσζε ησλ νξίσλ ειηθίαο, εάλ ε 25εηία ζπκπιεξψλεηαη απφ ηφζν γηα ηνπο άλδξεο φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο, ε πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε ζα γίλεηαη ζην 56 ν έηνο θαη απφ ην ειηθηαθφ φξην απμάλεηαη θαηά 2 έηε γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο θαη κέρξη ε ζπκπιήξσζε ηνπ 60 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Έηνο ζεκειίσζεο Πξφσξε Έηε ππεξεζίαο ζπληαμηνδφηεζε Πιήξεο ζπληαμηνδφηεζε Ζ κείσζε φκσο ζα είλαη 6% γηα θάζε έηνο πξφσξεο εμφδνπ πνπ ππνιείπεηαη ηνπ αληίζηνηρνπ νξίνπ ειηθίαο γηα ηε ιήςε πιήξνπο ζχληαμεο, Γει. γηα απνρψξεζε 5έηε λσξίηεξα ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ε κείσζε ζα είλαη 6% ρ 5 = 30% Απηό είλαη ην ιεγόκελν «πέλαιηη» ζηελ ηειενπηηθή γιώζζα ηνπ αζθαιηζηηθνύ θαη κόλν γη απηή ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Όιεο νη άιιεο ζπληάμεηο ιέγνληαη πιήξεηο θαη είλαη αλάινγεο κε ηα ρξόληα ππεξεζίαο. 7. Γηα φζνπο έρνπλ πξνζιεθζεί κεηά ηελ θαη ζπκπιεξψλνπλ 36 έηε πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ην έηνο 2011, ε ζχληαμε θαηαβάιιεηαη νιφθιεξε κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 58 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. Ο αλσηέξσ ρξφλνο ππεξεζίαο γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ απηφλ απφ ην έηνο 2012 θαη κεηά απμάλεηαη θαηά 1 έηνο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 40 εηψλ πιήξνπο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο. Σν φξην ειηθίαο ησλ 58 εηψλ απμάλεηαη απφ θαηά έλα (1) έηνο εηεζίσο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Η παξάγξαθνο απηή ηνπ άξζξνπ 6 έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ παξ.6γ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3029/2002 θαηά ηελ νπνία νη πξνζιεθζέληεο κεηά ηελ , εάλ ζπκπιήξσλαλ 35 έηε ζπληάμηκεο ππεξεζίαο, ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο γηλόηαλ κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 58 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Απηό ηζρύεη κέρξη Αλ ε 35εηία ζπκπιεξώλεηαη ην 2011, λαη κελ ηζρύεη ην 58 ν έηνο ειηθίαο αιιά ηα έηε ππεξεζίαο πξέπεη λα γίλνπλ 36 θ.ν.θ. 6

7 Έηνο ζεκειίσζεο Έηε ππεξεζίαο Όξην ειηθίαο Σα 37 έηε ππεξεζίαο ρσξίο φξην ειηθίαο πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ην λφκν 3029/2002 γηα φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο απφ θαη κεηά, θαηαξγνχληαη απφ ,γηαηί ηφηε απαηηείηαη θαη ην φξην ειηθίαο ησλ 58εηψλ. Απφ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ 59 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο αθνινπζψληαο ηελ απμαλφκελε πνξεία πνπ δείρλεη ν αλσηέξσ πίλαθαο, ψζηε απφ λα απαηηνχληαη 40 έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία 60 εηψλ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ α) ρξφλνο ζπνπδψλ Γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ θαη κεηά, ζεσξείηαη σο ζπληάμηκνο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο, χζηεξα απφ εμαγνξά, θαη ν ρξφλνο ζπνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε ελφο κφλν πηπρίνπ αλψηεξεο ή αλψηαηεο ζρνιήο, θαζψο θαη ν ρξφλνο ζπνπδψλ ζε κέζεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο. Ο αλσηέξσ ρξφλνο ζπνπδψλ αλαγλσξίδεηαη σο ζπληάμηκνο εθφζνλ ν αζθαιηζκέλνο έρεη ζπκπιεξψζεη ππεξεζία 12 εηψλ. Όζα απφ ηα πξφζσπα απηά αλαγλσξίδνπλ ην ρξφλν ζπνπδψλ σο ζπληάμηκν, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη, αλ έρνπλ ιάβεη εθπαηδεπηηθή άδεηα, κφλν κέρξη δχν (2) έηε απφ ηελ εθπαηδεπηηθή άδεηα κπνξνχλ λα ππνινγίδνπλ σο ζπληάμηκν. Φξήζε απηήο ηεο δηάηαμεο δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ όζνη ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα κέρξη β) ρξφλνο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ γηα αλαηξνθή παηδηνχ Θσξείηαη σο ζπληάμηκνο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ν ρξφλνο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ αλαηξνθήο παηδηψλ ειηθίαο κέρξη 6 εηψλ κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο θαηαβνιήο απφ ηνλ ππάιιειν ησλ πξνβιεπφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Μέρξη ηώξα θαη κε ηνλ πξνεγνύκελν δεκνζηνϋπαιιειηθό θώδηθα 2683/99 θαη κε ηνλ ηζρύνληα 3528/2007 ν ρξόλνο απηόο ήηαλ ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο δύν (2) εηώλ θαη κάιηζηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο δελ ρξεηαδόηαλ εμαγνξά. πρ όζεο κεηέξεο, αζθαιηζκέλεο κέρξη , ζπκπιεξώλνπλ 17,5 ρξόληα ππεξεζίαο κέρξη ή 25 νη αζθαιηζκέλεο από κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία, ν ρξόλνο ηεο άδεηαο άλεπ απνδνρώλ γηα αλαηξνθή παηδηνύ (όρη άδεηα κεηξόηεηαο) δελ ρξεηάδεηαη εμαγνξά. γ) ρξφλνο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο Όζνη κέρξη ζπκπιεξώλνπλ 25 έηε ππεξεζίαο, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξόλνο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, δελ ρξεηάδεηαη εμαγνξά ηεο ζεηείαο. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε πξέπεη λα εμαγνξάζνπλ απηόλ ην ρξόλν. Οη αζθαιηζκέλνη από θαη κεηά, ζηελ 25εηία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εμαγνξά ή κε 7

8 ηνπ ρξόλνπ ηεο ζεηείαο κπνξνύλ λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη ρξόλν δηαδνρηθήο αζθάιηζεο γηα ηε ζπκπιήξσζή ηεο. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί απφ ηηο ηξεηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (α+β+γ) είλαη: α) ε 4 έηε γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα εληφο ηνπ β) ε 5 έηε γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα εληφο ηνπ 2012 γ) ε 6 έηε γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα εληφο ηνπ 2013 δ) ε 7 έηε γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ θαη κεηά. Τα όξηα ειηθίαο πνπ ηζρύνπλ γηα θάζε έηνο πνπ ζεκειηώλεηαη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα, ηζρύνπλ πάληα. πρ κία κεηέξα κε αλήιηθν παηδί πνπ ην 2011 έρεη 24 ρξόληα ππεξεζίαο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη 1 έηνο από ηα αλσηέξσ ιεγόκελα πιαζκαηηθά έηε θαη έηζη λα ζεκειηώζεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα ην 2011, ην όξην όκσο ειηθίαο ησλ 52 εηώλ πνπ απαηηείηαη, είλαη απαξαίηεην γηα λα ιάβεη ηε ζύληαμε. Γηαθνξεηηθά ζα ζπκπιήξσλε 25εηία ην 2012, νπόηε ζα έπξεπε λα ζπκπιεξώζεη ην 55 ν έηνο ηεο ειηθίαο. Ο αλσηέξσ ρξφλνο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί αζθαιηζηηθά θαη γηα φζνπο αζθαιίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά απφ θαη κεηά γηαηί δελ έρνπλ ζεκειηψζεη κέρξη ζήκεξα απηνί ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα. Γ. ΔΝΖΛΗΚΗΩΖ ΠΑΗΓΗΩΝ Μέρξη ηελ δεκνζίεπζε απηνχ ηνπ λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, ε ελειηθίσζε ησλ παηδηψλ πξνθεηκέλνπ ε κεηέξα λα ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία κε αλήιηθα ηέθλα, γηλφηαλ ηελ εκεξνκελία πνπ ην παηδί έθιεηλε ηα 18 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ. Απφ εδψ θαη ζην εμήο ε ελειηθίσζε ζεσξείηαη φηη γίλεηαη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, παξέρνληαο έηζη επλντθφηεξν ρξφλν ζηνπο γνλείο γηα λα θαιχςνπλ ηελ 25εηία θαη λα ζεσξείηαη φηη έρνπλ αλήιηθα παηδηά. Δ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΜΠΛΖΡΩΖ 35ΔΣΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΟΡΗΟΤ ΖΛΗΚΗΑ Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ππάιιειν ν νπνίνο ζπκπιεξψλεη 35 ρξφληα πξαγκαηηθήο θαη ζπληάμηκεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ην φξην ειηθίαο ησλ 60 εηψλ θαη απνιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ ππεξεζία, λα δεηήζεη κε αίηεζή ηνπ 6 κήλεο πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηεο 35εηίαο θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ππνρξεσηηθήο απνρψξεζεο, λα παξακείλεη ζηελ ππεξεζία έσο ηξία (3) έηε επηπιένλ θαη έσο ηε ζπκπιήξσζε θαη αλψηαην φξην ηνπ 65 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Η δηάηαμε απηή πεξηιακβάλεηαη ζην Ν.3863/2010 «Νέν Αζθαιηζηηθό Σύζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ηεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» πνπ ςεθίζηεθε πξόζθαηα. Δ. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΩΝ ΤΝΣΑΞΔΩΝ 1) φζνη έρνπλ ζεκειηψζεη δηθαίσκα ζχληαμεο κέρξη , φπνηε θαη αλ απνρσξήζνπλ, ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ζα είλαη ν ηεο κε ην ζεκεξηλφ, δει γηα ηα ρξφληα ππεξεζίαο πνπ έρεη δηαλχζεη ν ππάιιεινο κέρξη ην 80% ηνπ βαζηθνχ ηεο κηζζνχ θαη γηα ηα έηε ππεξεζίαο πνπ δηαλχεη απφ θαη κεηά, ππάξρεη κείσζε ηνπ πνζνζηνχ αλαπιήξσζεο 1% γηα θάζε έηνο, έσο ην πνζνζηφ 8

9 αλαπιήξσζεο απφ 80% γίλεη 70%, πνπ νινθιεξψλεηαη ην ( Γηα ην 2010 ην πνζνζηό αλαπιήξσζεο είλαη 77%) 2) Όζνη ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζχληαμεο απφ κέρξη θαη γηα ηα ρξφληα ππεξεζίαο κέρξη ε ζχληαμε ζα ππνινγηζηεί ηεο ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν. Γηα ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηεο πνπ δηαλχνληαη απφ θαη κεηά, ην ηκήκα ηεο κεληαίαο ζχληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε έηνο αζθάιηζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ησλ κεληαίσλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ (ζήκεξα είλαη θαηά κέζν όξν 3% πεξίπνπ) 3) Γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζχληαμεο απφ θαζηεξψλεηαη ε βαζηθή θαη αλαινγηθή ζχληαμε. Ζ βαζηθή ζχλαμε ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζπληαμηνδφηεζεο απφ ην Γεκφζην θαη θαζνξίδεηαη γηα ην έηνο 2010 ζην χςνο ησλ 360. Αλαπξνζαξκφδεηαη απφ αλάινγα κε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή (ΓΣΚ) θαη ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ) Ζ αλαινγηθή ζχληαμε ζα θαηαβάιιεηαη θαη απηή καδί κε ηε βαζηθή ζχληαμε θαη ζα πεξηιακβάλεη δχν (2) ηκήκαηα α) αλαινγηθφ ηκήκα ζχληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζηα ρξφληα ππεξεζίαο έσο , ην νπνίν ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πνζνζηφ αλαπιήξσζεο θαη ηεο ζπληάμηκεο απνδνρέο, ηεο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ζπληαμηνδφηεζήο ηεο. Β) αλαινγηθφ ηκήκα ζχληαμεο γηα ηα ρξφληα ππεξεζίαο απφ έσο ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζήο ηεο. Ωο κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαινγηθήο ζχληαμεο απφ ιακβάλεηαη ππφςε ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεληαίσλ αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ πνπ έιαβε ν ππάιιεινο απφ έσο ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ κελψλ ππεξεζίαο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν ππάιιεινο εληφο ηεο ρξνληθήο ηεο πεξηφδνπ. Σν πνζνζηφ αλαπιήξσζεο θπκαίλεηαη απφ 0,80% έσο 1,50% αλάινγα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο. Σν ηειηθφ πνζφ ηεο ζχληαμεο θαζνξίδεηαη γηα φια ηα έηε κε βάζε ην ζπληειηζηή πνπ αληηζηνηρεί ζην ηειεπηαίν πιήξεο έηνο αζθάιηζεο. Γηα φζνπο δηνξίδνληαη απφ θαη κεηά, φηαλ ζεκειηψζνπλ δηθαίσκα ζχληαμεο θαη απνρσξήζνπλ ηεο ππεξεζίαο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαινγηθήο ζχληαμεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν Μ.Ο ησλ αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ πνπ έιαβε ν ππάιιεινο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ βίνπ. Οη αζθαιηζηέεο απηέο απνδνρέο ζα είλαη απμεκέλεο θαηά πνζνζηφ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηππηθφ λφκν θαη κε βάζε ηε κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή θαη ηε κεηαβνιή ηνπ ζπληειηζηή σξίκαλζεο πνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη θάζε έηνο κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κεηά απφ γλψκε ηεο Ο.Κ.Δ. ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο Δζληθήο Αλαινγηζηηθήο Αξρήο, Δίλαη αδύλαην επνκέλσο ζήκεξα λα ππνινγίζεη θαλείο πνηα ζα είλαη ε απώιεηα ηεο ζύληαμεο, αθνύ θαλείο δελ κπνξεί λα γλσξίδεη ηε κεηαβνιή ηνπ Γ.Τ.Κ. θαη ην ζπληειηζηή σξίκαλζεο. Σ. ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΗΑΓΟΥΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Βειηηώλεηαη θαη γηα ηεο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Δεκνζίνπ, ν ππνινγηζκόο ηεο ζύληαμεο ηεο κε βάζε ηεο δηαηάμεηο πεξί δηαδνρηθήο αζθάιηζεο. Οη αζθαιηζκέλνη από , νη νπνίνη πξηλ ην δηνξηζκό ηεο ζην Γεκόζην είραλ αζθάιηζε ζε άιιν θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πιελ ηνπ Γεκνζίνπ ( ΙΚΑ, ΟΑΔΔ 9

10 θ.ά.), γηα ην ηκήκα απηό ηνπ εξγαζηαθνύ ηεο βίνπ ζα ιάβνπλ ζύληαμε, αλάινγα κε ην ρξόλν αζθάιηζεο, από ην θνξέα πνπ ήηαλ αζθαιηζκέλνη. Οη απνδνρέο πνπ ιακβάλνληαλ ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζύληαμεο γηα ην θνκκάηη απηό ηνπ εξγαζηαθνύ βίνπ, ήηαλ αλαπξνζαξκνζκέλεο κε ην Γείθηε Τηκώλ Καηαλαισηή θαη ππνινγίδνληαλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ζπληειηζηέο γηα θάζε θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Με ην λέν λφκν νη απνδνρέο απηέο ζα είλαη πξνζαπμεκέλεο ηφζν κε ην Γ.Σ.Κ. φζν θαη κε ζπληειηζηέο σξίκαλζεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαη νη νπνίνη απμάλνπλ θαηά πνιχ ην ηκήκα απηφ ηεο ζχληαμεο. Πρ νη αζθαιηζκέλνη ζην ΙΚΑ κέρξη ην γηα θάζε έηνο αζθάιηζεο δελ ππνινγίδεηαη λα ιάβνπλ ζύληαμε πεξηζζόηεξν από ην κήλα.. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο, όζνη εμέιζνπλ ζηε ζύληαμε από , ην πνζό απηό αλακέλεηαη λα δηπιαζηαζηεί θαη ζηε ρεηξόηεξε ησλ πεξηπηώζεσλ λα απμεζεί ηνπιάρηζηνλ θαηά 50% αλάινγα κε ηα ρξόληα αζθάιηζεο θαη ηελ αζθαιηζηηθή θιάζε ζηελ νπνία ππάγνληαλ. Γη απηφ νη αζθαιηζκέλνη κεηά ηελ πνπ έρνπλ εθαξκνγή δηαδνρηθήο αζθάιηζεο δελ ζπκθέξεη λα ζπληαμηνδνηεζνχλ απηή ηε ρξνληά αιιά απφ ην 2011 θαη κεηά, αθνχ απφ ηφηε ζα αξρίζεη ε εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο.. Ε. ΠΛΑΜΑΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Αλαγλσξίδεηαη πιαζκαηηθφο ρξφλνο γηα θάζε παηδί, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε έλα (1) έηνο γηα ην πξψην παηδί θαη ζε δχν (2) έηε γηα θάζε επφκελν παηδί θαη κέρξη ην ηξίην (1+2+2) Ο ρξφλνο απηφο ιακβάλεηαη ππφςε ηφζν γηα ηε ζεκειίσζε φζν θαη γηα ηελ πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμεο χζηεξα απφ εμαγνξά θαη κε ηελ πξνυπφζεζε ν ππάιιεινο λα έρεη ζπκπιεξψζεη 15 έηε πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο. Οη δηαηάμεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα φζνπο ππαιιήινπο έρνπλ αζθαιηζηεί γηα πξψηε θνξά απφ Σίγνπξα ζα πξέπεη λα αλακείλνπκε εξκελεπηηθή εγθύθιην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο. Ζ. ΔΗΦΟΡΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΩΝ Καζηεξψλεηαη απφ ε Δηζθνξά Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ, (ν γλσζηόο ΛΑΦΚΑ) Δίλαη κηα εηζθνξά πνπ επηβάιιεηαη ζην ζύλνιν ησλ κεηθηώλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ από 1400 θαη άλσ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ επηδόκαηνο εμνκάιπλζεο (δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην νηθνγελεηαθό επίδνκα) Γηα ζπληάμεηο από 1400,01 έσο 1700 πνζνζηό 3%» 1700,01 έσο 2000 πνζνζηό 4%» 2000,01 έσο 2300 πνζνζηό 5%» 2300,01 έσο 2600 πνζνζηό 6%» 2600,01 έσο 2900 πνζνζηό 7%» 2900,01 έσο 3200 πνζνζηό 8%» 3200,01 έσο 3500 πνζνζηό 9%» θαη άλσ πνζνζηό 10% 10

11 Γηα ηελ πξώηε θαηεγνξία ην πνζό ηεο ζύληαμεο κεηά ηελ παξαθξάηεζε ηεο εηζθνξάο 3% δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ησλ Πρ ζε κεηθηέο ζπληάμηκεο απνδνρέο 1420 ην πνζό ηεο εηζθνξάο ζα είλαη 20 ελώ ζε πνζό 1450 ζα είλαη 1450 ρ 3% =43,50 Θ. ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΤΝΣΑΞΔΩΝ Μέρξη ηώξα ε αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληάμεσλ γηλόηαλ θάζε θνξά πνπ άιιαδαλ νη βαζηθνί κηζζνί ησλ ελ ελεξγεία ππαιιήισλ είηε εμαηηίαο ηεο ηηκαξηζκηθήο αύμεζεο πνπ δίλνληαλ θάζε ρξόλν κε ηελ εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή κε απνηέιεζκα απηή λα πεξλάεη θαη ζηνπο βαζηθνύο κηζζνύο πνπ έρνπλ νη ζπληαμηνύρνη θαη επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ε ζύληαμε, είηε όηαλ έκπαηλαλ θάπνηα επηδόκαηα ζηε ζύληαμε όπσο ην επίδνκα ησλ 140,80 πνπ δόζεθε ηα ηειεπηαία ρξόληα,ην επίδνκα ζέζεο επζύλεο θ..ά.κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη δηαθνξά ζηε ζύληαμε ελόο ζπληαμηνύρνπ πνπ απνρώξεζε πξηλ από θάπνηα ρξόληα κε ηα ίδηα ρξόληα ππεξεζίαο θαη ην ίδην Μ.Κ κε έλαλ πνπ απνρσξεί ζήκεξα. Από ην άξζξν 7 ηνπ λόκνπ πξνβιέπεη, όηη νη ζπληάμεηο ζα αλαπξνζαξκόδνληαη κόλν κε δηάηαμε εηδηθνύ λόκνπ κε βάζε ζπληειηζηή πνπ ζα δηακνξθώλεηαη θαηά 50% από ηε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ θαη θαηά 50% ηνπ Γείθηε Τηκώλ Καηαλαισηή ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ εηήζηα κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Τηκώλ Καηαλαισηή. Άξα θαιό είλαη λα κελ απνρσξεί θαλείο κε ιίγα ρξόληα ππεξεζίαο, αλ ζέιεη λα έρεη θάπνηα αμηνπξεπή ζύληαμε, γηαηί ε ζύληαμή ηνπ κεηά ζα απμάλεηαη ειάρηζηα. Τν βέβαην είλαη όηη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λόκνπ απηνύ πνπ ςεθίζηεθε ζα ρξεηαζηνύλ πνιιέο εξκελεπηηθέο εγθύθιηνη, αθνύ ππάξρνπλ ζε πνιιέο δηαηάμεηο αιιεινζπγθξνπόκελεο απόςεηο κε ην λόκν 3863/2010 ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ.. Μπαιάγθαο Γηάλλεο 11

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Aπ. ππ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γενική Γ/νζη Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Γ/νζη Κύπιαρ Αζθάλιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΦΛ-ΕΚ. Αθήνα, 4 / 3 / Απιθ. Ππωη. : Φ / / 1475

ΑΔΑ: 4Α1ΦΛ-ΕΚ. Αθήνα, 4 / 3 / Απιθ. Ππωη. : Φ / / 1475 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑ : B Σασ. Γ/νζη : ηαδίος 29 Σασ. Κώδικαρ : 10110 - Αθήνα Πληποθοπίερ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ

ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ Τη ζεκαίλεη όηη ζεκειηώλω ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα; Θεκειηώλσ ζεκαίλεη όηη θαηνρπξώλσ δηθαίσκα γηα ζύληαμε, αθνύ ζπκπιεξώζσ ηα απαηηνύκελα έηε αζθάιηζεο πνπ πξνβιέπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3865/2010, πνπ αθνξά ηε ζπληαμηνδόηεζε ηωλ άγακωλ ή δηαδεπγκέλωλ ζπγαηέξωλ.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3865/2010, πνπ αθνξά ηε ζπληαμηνδόηεζε ηωλ άγακωλ ή δηαδεπγκέλωλ ζπγαηέξωλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΝΣΑΞΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 47 ε Ννκ/θήο Εξγαζίαο& Ελζηάζεσλ ΣΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξ. Πξση.: Φ80000/νηθ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΚΤΡΙΑ ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ : Γ Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Γλσζηνπνίεζε δεκνζίεπζεο λ. 4093/2012 θαη παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.

ΘΔΜΑ : Γλσζηνπνίεζε δεκνζίεπζεο λ. 4093/2012 θαη παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 /11/2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αξηζκ. πξση.: Φ.80000/νηθ.27040 /1798 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΠΡΟ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 1) Ι.Κ.Α. Δ.Σ.Α.Μ. - ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Δίδνο: ΝΟΜΟ Αξηζκφο: 3865 Έηνο: 2010 ΦΔΚ: Α 120 20100721 Σέζεθε ζε ηζρχ: 21.07.2010 Ζκ.Τπνγξαθήο: 20.07.2010 Σίηινο Μεηαξξχζκηζε πληαμηνδνηηθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Απαζρόιεζε ζπληαμηνύρωλ Αληηθαηάζηαζε άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999» Αληηθαηάζηαζε άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999 (παξ. 1)

ΘΕΜΑ : «Απαζρόιεζε ζπληαμηνύρωλ Αληηθαηάζηαζε άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999» Αληηθαηάζηαζε άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999 (παξ. 1) ΑΔΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Δ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑ : B Σαρ. Δ/λζε : ηαδίνπ 29 Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

IΥΤΟΤΑ ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΑΡΘΡΟΤ 41 «ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑ» Άξζξν 41

IΥΤΟΤΑ ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΑΡΘΡΟΤ 41 «ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑ» Άξζξν 41 IΥΤΟΤΑ ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΑΡΘΡΟΤ 41 «ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑ» Άξζξν 41 Άξζξν πξψην 1.Δηθαηνχρνη α) Αζθαιηζκέλνο ηνπ Τακείνπ εθόζνλ έηπρε θύξηαο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο ή νξηζηηθήο αλαπεξίαο από θνξέα αζθάιηζεο, δηθαηνύηαη εθάπαμ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 1. Βαζηθή ζύληαμε: Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ δελ αλαινγεί ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ρνξεγείηαη κεηά ηελ 1.1.2018

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ

ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαθάησ νδεγηώλ είλαη, λα έρεη ελεκεξσζεί ε Premium

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/1.03.2012)»

ΘΔΜΑ: «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/1.03.2012)» ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘO ΕΡΓΑΘΑ & ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΚΟΘΝΧΝΘΚΧΝ ΑΦΑΛΘΕΧΝ ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ Δ/ΝΗ ΚΤΡΘΑ ΑΦ/Η ΜΘΘΧΣΧΝ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΣΑΓΗΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΧΔΘΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωζηοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 2, 7, 27 παπ. 2 α & β ηος ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ: «Γνωζηοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 2, 7, 27 παπ. 2 α & β ηος ν. 4387/2016» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ & ΑΘΔΝΔΙΑ (Δ 13) ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

3) Oι υπ αριθμ.69/2004 και 32/2011 εγκύκλιοι της Δ/νσής μας

3) Oι υπ αριθμ.69/2004 και 32/2011 εγκύκλιοι της Δ/νσής μας ΑΔΑ: Β4ΩΝ4691ΩΓ-ΠΧ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.A23/266/10 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑTA :ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ :ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-ΩΘΑ. Αθήνα, 21 / 11 / Απιθ. Ππωη. : Φ / οικ / 852

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-ΩΘΑ. Αθήνα, 21 / 11 / Απιθ. Ππωη. : Φ / οικ / 852 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑ : B Σασ. Γ/νζη : ηαδίος 29 Σασ. Κώδικαρ : 10110 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 169 Κωδικοποίηζη ζε ενιαίο κείμενο, με ηον ηίηλο «Κώδικαρ Πολιηικών και ηπαηιωηικών ςνηάξεων» ηων διαηάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α')

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α') ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ Αθήνα 22/6/2011 ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Απιθμ. Ππωη. Α20/251/68 ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΑΡ. : 42 Θέμα: «Τποσπεωηική Τπαγωγή ζηον Κλάδο Κύπιαρ ύνηαξηρ ηος Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. ηων νεοπποζλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ Είδος: ΚΧΓΗΚΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ ΤΝΣΑΞΔΧΝ Έηος: 2007 ΦΕΚ: Α 210 20070831 Σέθηκε ζε ιζτύ: 31.08.2007 Ημ.Τπογραθής: 29.08.2007 ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2011 Περιγραθή

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα