ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΠΩΣ ΜΕΡΛΙΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΠΩΣ ΜΕΡΛΙΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1986-1990"

Transcript

1 ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΠΩΣ ΜΕΡΛΙΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κατά το διάστημα παρουσιάσαμε αυξημένη δραστηριότητα, όπως φαίνεται άπό τον άπολογισμό του έργου μας κατά τομείς: Βιβλιοθήκη Αχρηστεύτηκε ή παλιά δελτιοθήκη πού παρουσίαζε ελλείψεις καί άντικαταστάθηκε άπό νέα πού καταρτίστηκε άπό τον έκτακτο συνεργάτη μας κ. Νίκο Λαλώτη. Ή άγορά βιβλίων συνεχίστηκε μέ τόν ρυθμό των περίπου 70 τόμων τό χρόνο. Σημαντικός υπήρξε ό άριθμός των βιβλίων πού αποκτήθηκαν άπό δωρεές. Αναφέρουμε τις δωρεές τού κ. Jörgen Raasted, καθηγητή τής λατινικής καί μεσαιωνικής ελληνικής φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο τής Κοπεγχάγης (12 πολύτιμοι καί πανάκριβοι τόμοι τής σειράς των Monumenta Musicae Byzantinae πού έλειπαν άπό τή συλλογή μας), τής κ. Ρίτσας Εύαγγελίδου, καθηγήτριας στό Κολλέγιο Αθηνών (20 δυσεύρετες Ελληνικές μουσικές έκδόσεις θεωρητικού κυρίως περιεχομένου) καί τού γράφοντος (327 σπάνια άνάτυπα καί φυλλάδια για τή βυζαντινή καί δημοτική μουσική). Χειρόγραφα Τά πέντε χειρόγραφα πού ένσωματώθηκαν στα χρόνια στή συλλογή μας προέρχονται όλα άπό δωρεές καί χρησιμοποιούν τήν χρυσανθοβυζαντινή παρασημαντική είναι δέ τά εξής: (α) Γ. Ν. Καραγιάννη: Θεωρία Εκκλησιαστικής Μουσικής γραμμένη τό (36 σελ.). Δωρεά τής κ. Ρίτσας Εύαγγελίδη. (β-δ) Συλλογές Κεφαλληνιακής Εκκλησιαστικής Μουσικής άπό τό 1904, 1922 καί Οί δύο πρώτες είναι παρασημασμένες άπό τόν Σωτηράκη Λουκάτο (170 σελ., 42 σελ.) κι ή τρίτη άπό τόν Μιχαήλ Ραζή-Μαράτο (32 σελ.). Δωρεά τού κ. Δ. Σ. Δουκάτου. (ε) 29 τραγούδια μέ ποικίλο περιεχόμενο άνθολογημένα τό 1970 άπό τόν Κ. Θωμαΐδη (51 σελ.). Δωρεά τού κ. Εύ. Τζελά.

2 328 Μ. Φ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Φωτοτυπημένα χειρόγραφα Συνεχίζοντας τή συγκέντρωση στοιχείων γιά τό Ζακυνθινό Μέλος πραγματοποιήσαμε τή φωτοτύπιση πέντε ακόμα χειρογράφρων σέ χρυσανθοβυζαντινή παρασημαντική (1363 σελ.) καί τριών σέ δυτική σημειογραφία (349 σελ.). Τα χειρόγραφα αύτά μάς παραχωρήθηκαν από τούς ζακυνθινούς μουσικούς κ.κ. Α. Γιατρό καί Ν. Λειβαδά καί από τόν κ. Μ. Χατζηγιακουμή. Κι ακόμα φωτοτυπήσαμε μιαν αξιόλογη συλλογή Χερουβικών αντιγραμμένη τό 1895 στήν Πόλη (Βλαχέρνες) από τόν Θ. Γαϊτανάκη. Τό χειρόγραφο αύτό μάς τό εμπιστεύτηκε ό έγγονός τού γραφέα κ. Γιάννης Μ. Γαϊτανάκης, καθηγητής τής αρχιτεκτονικής στό Πανεπιστήμιο τού Vancouver. Σ όλους όσους μάς βοήθησαν στήν προσπάθεια μας να εμπλουτίσουμε τή βιβλιοθήκη μας καί ν αύξήσουμε τόν άριθμό των χειρογράφων μας, έστω καί σέ φωτοτυπίες, απευθύνουμε τίς πιό θερμές εύχαριστίες. Ήχοθήκη Περίπου τό ένα τρίτο τού συνόλου των δίσκων μας των 33 στροφών άποκτήθηκε στα τελευταία πέντε χρόνια (216 κομμάτια έπί συνόλου 664) καθώς επίσης καί τα δύο τρίτα τών κασετών μας (412 κομμάτια έπί συνόλου 631). Κατά τήν πενταετία αύτή ό γράφων δώρησε στό ΜΛΑ καί μια συλλογή άπό περίπου 100 σπάνιους δίσκους 45 στροφών μέ ελληνική καί ξένη λαογραφική μουσική καθώς καί δείγματα βυζαντινής ψαλτικής. Τώρα τελευταία ή ήχοθήκη μας άρχισε νά έμπλουτίζεται μέ δίσκους νέας τεχνολογίας CD καί ν άποκτά βιντεοκασέτες μέ ελληνικούς χορούς. Τό ύλικό τής ήχοθήκης εδώ καί μερικούς μήνες έχει άρχίσει ν άποδελτιώνεται σέ ειδικές καρτέλες. Ένα σημαντικό μέρος τών κασετών μας είναι άντίγραφα άπό κασέτες πού μάς δάνεισαν διάφοροι φίλοι τού Μουσικού Λαογραφικοΰ Αρχείου μας. Πρόκειται γιά τούς κ.κ. Χαρ. Παυλόπουλο, Βασ. Μιχαλακόπουλο, Χρ. Άργύρη καί Δημ. Φιωτάκη τούς όποιους καί εύχαριστοΰμε. Οφείλουμε επίσης νά ευχαριστήσουμε γιά τόν ίδιο λόγο καί τά Διοικητικά Συμβούλια δύο Σωματείων, τής Εταιρείας Εύβοϊκών Σπουδών καί τού 'Ιστορικού καί Λαογραφικοΰ Μουσείου Αίγινας. Τό υλικό πού μάς παραχώρησαν γιά άντιγραφή είναι μεγάλης άξίας καί συμπληρώνει τίς άντίστοιχες δικές μας συλλογές. Τέλος άναφέρουμε ότι έχουμε συμφωνήσει μέ τόν κ. Γρηγόρη Φαληρέα νά περάσει σέ κασέτες νέας τεχνολογίας DAT τίς ήχογραφήσεις μας σέ δίσκους 78 στροφών καί σέ μαγνητοταινίες. Τά άντίγραφα αύτά θά γίνονται μέ τή βοήθεια ειδικών μηχανημάτων πού δέν θά έπιτρέπουν νά περνάει στό αντίγραφο ό θόρυβος πού κάνει ή βελόνα πάνω στό δίσκο ή τό φύσημα πού άκούγεται όταν «διαβάζεται» μιά μαγνητοταινία άπό ένα κοινό μαγνητόφωνο. 'Η έργασία αύτή θά ξεκινήσει μέ τήν άντιγραφή τών μαγνητοταινιών, πού κινδυνεύουν άπό τή φθορά τού χρόνου περισσότερο άπό τούς δίσκους.

3 ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 329 Εκδόσεις TÒ 1988 έκδόθηκαν οί «Χουλιαράδες» ένας δίσκος μέ τραγούδια καί σκοπούς άπό τό ομώνυμο χωριό τοΰ νομού Ίωαννίνων, πού είχαν ήχογραφηθεΐ τό 1930 άπό τή Μέλπω Μερλιέ καί τούς συνεργάτες της. Ακολούθησαν τό 1990 δύο δίσκοι αφιερωμένοι στή μνήμη τής Δέσποινας Μαζαράκη μέ τίτλο «Τραγούδια άπό την Αίγινα». Περιέχουν φωνητική καί οργανική μουσική τοΰ νησιού ήχογραφημένη, άπό τό Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο (Δέσποινα Μαζαράκη 1956, Μ. Δραγούμης - Γ. "Αννινος ) καί τό 'Ιστορικό καί Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας (Γ. Κουλικούρδη ). 'Η έκδοση καί τών τριών αύτών δίσκων χρηματοδοτήθηκε άπό τό Πάγκειο Κληροδότημα. Τέλος τυπώνεται καί θά κυκλοφορήσει μέσα στο 1991 ή μελέτη τού γράφοντος «85 Δημοτικές Μελωδίες άπό τά Κατάλοιπα τοΰ Ν. Φαρδύ» μέ δαπάνες τού «'Ιδρύματος Ίωάννου Φ. Κωστοπούλου». Εκδηλώσεις Στις μέ κοινή πρωτοβουλία τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών καί τού Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου έγινε στήν αίθουσα Γ. Λεβέντη τού ΚΜΣ μιά τιμητική βραδιά στή μνήμη τού Samuel Baud-Bovy ( ) πού γιά πολλά χρόνια ύπήρξε συνεργάτης καί διευθυντής σπουδών τού ΜΛΑ. Κύρια όμιλήτρια ήταν ή άλλοτε συνεργάτρια τού ΜΛΑ καί φίλη τοΰ έκλιπόντος Δέσποινα Μαζαράκη ( ), πού εντόπισε μέ σαφήνεια τήν καθοριστική σημασία τής προσφοράς τοΰ B. Bovy στή μελέτη τής παραδοσιακής μουσικής, δίνοντας ταυτόχρονα τή διάσταση τοΰ υποδειγματικού του ήθους καί ποιού του ώς άνθρώπου καί ώς ερευνητή. 'Η βραδιά τέλειωσε μέ τήν παρουσίαση άπό τόν γράφοντα άνέκδοτων ήχογραφήσεων τού ΜΛΑ τού 1930 άπό τά Δωδεκάνησα πού είχαν γίνει κατά κύριο λόγο μέ τήν επιμέλεια καί τήν έπιλογή τού B. Bovy. Επίσης στις τό ΜΛΑ οργάνωσε ένα ρεσιτάλ κλασικής άνατολικής μουσικής όπου ή Άνιές Άγκοπιάν στό κανονάκι καί ή Ιωάννα Andrews στό ούτι καί στα κρουστά παρουσίασαν ένα πρόγραμμα μέ έργα Ελλήνων συνθετών τής Πόλης. Αποστολές 1) ΖΑΚΥΝΘΟΣ. Σέ τέσσερεις έπισκέψεις πού έγιναν στή Ζάκυνθο ανάμεσα στό 1987 καί 1990 στα πλαίσια ενός έρευνητικού προγράμματος γιά τό Ζακυνθινό Μέλος φωτοτυπήθηκαν 7 χειρόγραφα καί εντοπίστηκαν καί άντιγράφηκαν άρκετές κασέτες πού άνήκαν σέ ιδιώτες. Επίσης ήχογραφήθηκαν σέ ζωντανή έκτέλεση μερικοί τοπικοί ψάλτες κι ό Μεγάλος Παρακλητικός Κανόνας στό ναό τοΰ 'Αγ. Διονυσίου (Χώρα Ζακύνθου, ). Υπεύθυνος: Μ. Φ. Δραγούμης.

4 330 Μ. Φ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ 2) ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ. Σέ δύο επισκέψεις πού έγιναν στο χωριό αύτό τού νομού Καστοριάς τον Ιούνιο τού 1987 καί τον Ιανουάριο τού 1988 συνεχίστηκε τό έργο τής προετοιμασίας για την έκδοση τού έπόμενου δίσκου μας πού θά είναι αφιερωμένος στό Κωσταράζι. 'Η πρώτη έπίσκεψη πού απέδωσε τίς καλύτερες ήχογραφήσεις είχε γίνει τό Αυτή τη φορά συγκεντρώθηκαν φωτογραφίες καί πληροφορίες λαογραφικού περιεχομένου ένώ παράλληλα ήχογραφήθηκαν 32 κυρίως άποκριάτικα τραγούδια άπό τή χορωδία τού τοπικού συλλόγου υπό τή διεύθυνση τού κ. Μηνά Τζήκα. 'Υπεύθυνος: Μ. Φ. Δραγούμης. 3) ΜΥΤΙΛΗΝΗ. Στις στό Δρότα, έπίνειο τού χωριού Μπορός (πού τώρα λέγεται Νεοχώρι) ήχογραφήθηκαν 11 παλιά τοπικά τραγούδια. Στήν έρευνα καί ήχογράφηση συνεργάστηκαν οί κ.κ. Νίκος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Κοφτερός κι ό γράφων. 4) ΑΙΓΙΝΑ. Κατά τήν μονοήμερη αύτή αποστολή ( ) έπισκεφθήκαμε στό χωριό Σφεντούρι τον τελευταίο ντόπιο λαϊκό βιολιστή Γιώργο Βατικιώτη ή «Άπορο» κι άφού τού πήραμε συνέντευξη καί φωτογραφίες τον ήχογραφήσαμε σέ 18 κομμάτια. Μέ τήν έπίσκεψη αύτή ολοκληρώθηκε ή έρευνα γιά τό τραγούδι τής Αίγινας πού είχε άρχίσει τό 1955 καί απέδωσε τόν διπλό δίσκο «Τραγούδια άπό τήν Αίγινα». 'Υπεύθυνος: Μ. Φ. Δραγούμης. 5) ΣΥΜΗ. Στήν πρώτη άποστολή ( Ιούλιος 1990) πού άνέλαβε να κάνει γιά τό ΜΛΑ ό έκτακτος συνεργάτης του κ. Λεωνίδας Εμπειρικός ήχογραφήθηκαν 9 τραγούδια άπό μιά άπό τίς καλύτερες Συμιακές τραγουδίστριες, τήν κ. Αναστασία Άντωνόγλου. 6) ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Ή επταήμερη αύτή άποστολή (13-19 Όκτ. 1990) έγινε δυνατή χάρις στό ένδιαφέρον τού «'Ιδρύματος Ίωάννου Φ. Κωστοπούλου». Στό διάστημα αύτό μελετήθηκαν τά χειρόγραφα τής συλλογής Δ. Σ. Δουκάτου στήν Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη τού Αργοστολιού μέ στόχο τήν άνεύρεση νέων στοιχείων γύρω άπό τό σχετικά άγνωστο τοπικό έκκλησιαστικό μουσικό ιδίωμα πού διαφέρει άπό τό άντίστοιχο τής Ζακύνθου καί τής Κέρκυρας. Παράλληλα όμως ήχογραφήθηκαν γιά τό θέμα αύτό συνομιλίες μέ ειδικούς καί άντιγράφηκαν κασέτες μέ ένδιαφέρουσες σχετικές ήχοληψίες. 'Υπεύθυνος: Μ. Φ. Δραγούμης. 7) ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ ΣΕΡΡΩΝ. Στήν άποστολή συμμετείχαν οί Λεωνίδας Εμπειρικός (υπεύθυνος), Ύβόννη Χάντ καί Μιλάγρος Άράνο. 'Η ήχογράφηση έγινε στις στό καφενείο τού χωριού. Έπαιξε τό τετραμελές τοπικό οργανικό συγκρότημα άποτελούμενο άπό δύο μακεδονικές λύρες, μιά θρακική πού κρατούσε τό ίσο κι έναν νταϊρέ. Τό χωριό βρίσκεται 5 χλμ. άπό τήν Κάτω Τζουμαγιά ('Ηράκλεια) καί 30 χλμ. άπό τίς Σέρρες. Παλιά λεγόταν Έρκιό ή Έρκιο. Τό κατοικούν άπό παλιά γύφτοι γεωργοί πού μιλούν «ρομανά», έλληνικά καί «βουλγάρικα». Μέρος των χωριανών θέλουν να ξεχάσουν τά γύφτικα γιατί όπως λεν «είναι ντροπή». Αλλά κατά βάθος είναι περήφανοι γιά τήν καταγωγή τους. Θεωρούν τούς έαυτούς τους άνώτερους άπό τούς νομάδες γύφτους πού τούς άποκαλοΰν υποτιμητικά «τσιγγάνους».

5 ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 331 Όλοι οί γύρω χωρικοί Θρακιώτες, Πόντιοι, πρόσφυγες, Γκαγκαοΰζοι, Σαρακατσάνοι, Βλάχοι καί Σλαυόφωνοι τούς εκτιμούν καί τούς καλούν ώς μουσικούς σε γόμους, βαπτίσεις καί πανηγύρια. Ή ηχογράφηση κράτησε 4 ώρες καί παίχτηκαν 28 τραγούδια σέ 4 γλώσσες. 10 στά γύφτικα ή «ρομανά», 9 στά ελληνικά, 6 στά «βουλγάρικα», 3 στά τούρκικα καί ένα στά ποντιακά, χωρίς όμως να ξέρουν τή γλώσσα. Άλλα όργανα δεν υπάρχουν στό χωριό, καί τά άλλα γνωστά μας λαϊκά όργανα (ζουρνάδες, κλαρίνα, βιολιά, οΰτια, μπουζούκια) θεωρούνται «μοντέρνα». Ή λύρα, πού δεν τήν μαθαίνουν πια οί νέοι, λέγεται «κεμεντζές», παρόλο πού είναι φιαλόσχημη, καί στά ρομανά «γκίγκα», λέξη πού πιθανόν να προέρχεται άπό τήν ίδια ρίζα μέ τό γερμανικό «geige». Διαλέξεις - Ανακοινώσεις Στά πλαίσια τής προσπάθειας τού Μουσικού Λαογραφικοΰ Αρχείου γιά τήν ενημέρωση τού κοινού γύρω άπό τήν παραδοσιακή μας μουσική έγιναν οί άκόλουθες ομιλίες άπό τόν γράφονται ΑΘΗΝΑ, , «Ηπειρώτικη δημοτική μουσική ήχογραφημένη τό 1930 άπό τό Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο» ( Αρχαιολογική Εταιρεία). Εκδήλωση τής Ηπειρωτικής Εταιρείας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , «Πρόσφατες έρευνες στή Ζάκυνθο γιά τήν Εκκλησιαστική της μουσική» (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών). Εκδήλωση τής Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας «Τέχνη». ΥΔΡΑ, , «Ή άκτινοβολία τής Βυζαντινής Μουσικής» (Σχολή Καλών Τεχνών). Εκδήλωση τού Πολιτιστικού Συλλόγου 'Ύδρας. ΔΕΛΦΟΙ, , «Ή προέλευση κι ή ήλικία τριών τραγουδιών ήχογραφημένων άπό τό Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο στή Νέα Σινασό τό 1961» (Πολιτιστικό Κέντρο». Ανακοίνωση γιά τό Α' Διεθνές Συμπόσιο γιά τήν Ελληνική μουσική. ΟΛΛΑΝΔΙΑ (HERNEN) , «Ό Μάρκος Βασιλείου ( ) καί ή αποκρυπτογράφηση τής μεσαιωνικής βυζαντινής παρασημαντικής». Ανακοίνωση γιά τό Συνέδριο Βυζαντινής Μουσικής πού οργάνωσε στό Hernen τό 'Ίδρυμα A. A. Bredius (6-10 Νοεμβρίου 1986). ΑΘΗΝΑ, , «Τό Σινασίτικο τραγούδι» (Εστία Νέας Σμύρνης). Εκδήλωση τού Εθνικού Μουσείου τού Ελληνισμού τής Ανατολής. ΛΑΡΙΣΑ, , «Ό Ελληνικός χορός όπως τόν είδαν οί δυτικοί ταξιδιώτες στήν Οθωνική Ελλάδα». Ανακοίνωση γιά τό συνέδριο τής Διεθνής Οργάνωσης Λαϊκής Τέχνης «Ό Λαϊκός Χορός Σήμερα». ΑΘΗΝΑ, «Ή μουσική παράδοση τής Σαμοθράκης» (Ίδρυμα Γουλανδρή-Χόρν). Ανακοίνωση γιά τό συμπόσιο «Μουσικές στό Αιγαίο» πού οργάνωσαν τά Υπουργεία Πολιτισμού καί Αιγαίου. ΑΘΗΝΑ, , «Μια άποστολή τού Μουσικού Λαογραφικοΰ Αρχείου στή Β. Εύβοια τό 1962». Εκδήλωση τής Εταιρείας Εύβοϊκών Σπουδών.

6 332 Μ. Φ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΔΕΛΦΟΙ, , «Παρατηρήσεις για τήν τροπική δομή των Όκτώ Αναστάσιμων Απολυτίκιων τής Ζακύνθου σε αντιπαραβολή μέ τα αντίστοιχα Νεοβυζαντινά μέλη» (Πολιτιστικό Κέντρο). Ανακοίνωση για τήν Γ' Διεθνή Μουσικολογική Συνάντηση Δελφών. ΑΘΗΝΑ, , «Τα ελληνικά λαϊκά όργανα» (Πολεμικό Μουσείο). Εκδήλωση τής Σχολής Ξεναγών. ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, , «Ή άνοδος καί ή πτώση του Ρεμπέτικου τραγουδιού» (Πανεπιστήμιο). Διάλεξη γιά τούς φοιτητές τού Ινστιτούτου Νεοελληνικών καί Βαλκανικών Σπουδών. ΚΟΜΟΤΗΝΗ, , «Μια μουσική άποστολή στή Σαμοθράκη τό 1961». Ανακοίνωση γιά τό ΣΤ' Συμπόσιο Λαογραφίας τού Βορειοελλαδικού χώρου. ΑΘΗΝΑ, , «Ή Μέλπω Μερλιέ καί τό Μικρασιατικό τραγούδι». Εκδήλωση τού Ιδρύματος Γουλανδρή-Χόρν. ΑΘΗΝΑ, 29 καί , Συμμετοχή σε εκδήλωση τού Ιδρύματος Γουλανδρή-Χόρν μέ θέμα «Ή Ελληνική μουσική στο σταυροδρόμι Ανατολής καί Δύσης». ΑΘΗΝΑ, , «Ή μουσικοχορευτική παράδοση τής Αίγινας καί οί παράγοντες πού έπέδρασαν στή διαμόρφωσή της». Εκδήλωση τού Σωματείου «Ελληνικοί Χοροί Δόρας Στράτου». Δημοσιεύματα στον Τύπο γιά τό έργο τού Μουσικού Λαογραφικοΰ Αρχείου 1) Ν. Διονυσόπουλος, «Τραγούδια από τή Συλλογή Μέλπως Μερλιέ» καί «Αύθεντικά Μικρασιάτικα» (Δισκοκριτική, τχ. 1, Μάρτης 1988, σ. 44-6). 2) Μ. Φάϊς, «Ή μακρά ιστορία τού ΜΛΑ» (Καθημερινή, ). 3) Μέ τό γεγονός τής κυκλοφορίας τού δίσκου «Χουλιαράδες» άσχολήθηκαν στις όλες οί άθηναϊκές εφημερίδες, πρωινές καί απογευματινές. 4) Γιά τήν έκδοση «Τραγούδια άπό τήν Αίγινα» ένα άνυπόγραφο σημείωμα τής «Καθημερινής» στις έγραφε: «Αυτή άκριβώς είναι καί ή σημασία τής δισκογραφικής δραστηριότητας τού Κέντρου καί έκεΐ έγκειται πέρα άπό τήν έπιστημονική ή αξία της: στό ότι μεταφέρει σέ μια εποχή άποστεγνωμένη, τόν παλμό μιας ζωής πλούσιας, πού συνόδευε κάθε έκδήλωση τής καθημερινότητας μέ τραγούδι καί μουσική». Μ. Φ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

"Τα μουσικά σύνολα στα μουσικά σχολεία" Φοιτήτρια: Τζανάκη Ερασμία Υπεύθυνος καθηγητής: Μάρκος Σκούλιος

Τα μουσικά σύνολα στα μουσικά σχολεία Φοιτήτρια: Τζανάκη Ερασμία Υπεύθυνος καθηγητής: Μάρκος Σκούλιος "Τα μουσικά σύνολα στα μουσικά σχολεία" Φοιτήτρια: Τζανάκη Ερασμία Υπεύθυνος καθηγητής: Μάρκος Σκούλιος Άρτα 2011 Αντί προλόγου Όταν ήμουν ακόμα μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου το 2006, το κυρίαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997 ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997 1. Πρόλογος Στις σελίδες πού ακολουθούν παρουσιάζονται τα «έργα καί ήμέραι» τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κατά τήν περίοδο 1992-1997.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΑΛΛΙΕΡΟΣ. Σύλλογος Αποφοίτων Τ.Μ.Σ. Α.Π.Θ. www.musgradthes.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΑΛΛΙΕΡΟΣ. Σύλλογος Αποφοίτων Τ.Μ.Σ. Α.Π.Θ. www.musgradthes.gr 1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΑΛΛΙΕΡΟΣ O Ελληνικός Χορός ως είδος έντεχνης νεοελληνικής μουσικής, μέσα από συμφωνικά δείγματα γραφής των Π. Πετρίδη, Μ. Καλομοίρη, Ν. Σκαλκώτα και Γ. Κωνσταντινίδη. Η ιστορική εξέλιξη των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1979 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΑΘΗΝΑΙ Tο Ίδρυμα Iωάννου Φ. Kωστοπούλου ευχαριστεί θερμά την εταιρία DDB για τον σχεδιασμό του Aπολογισμού Xρήσεως 2013. 2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγάπιος Τομπούλης στις ηχογραφήσεις των 78 στροφών

Ο Αγάπιος Τομπούλης στις ηχογραφήσεις των 78 στροφών Πτυχιακή εργασία: Ο Αγάπιος Τομπούλης στις ηχογραφήσεις των 78 στροφών Φοιτήτρια: Λιόντου Μωχάμεντ Μαρίνα Υπεύθυνος Καθηγητής: Γιώργος Κοκκώνης Άρτα, Ιούνιος 2011 Πρόλογος ευχαριστίες Η ενασχόληση με

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ευχαριστίες....................................................4 Χαιρετισμός Δημάρχου..............................................5

Διαβάστε περισσότερα

20 Χρόνια Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

20 Χρόνια Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ 20 Χρόνια Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ 1989-2009 Το ΙΕΜΑ είναι μέλος είτε εκπρόσωπος για την Ελλάδα στους ακόλουθους διεθνείς οργανισμούς: Διεθνής Εταιρεία Κέντρων Μουσικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 15 ο. Ξωκλήσι των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 15 ο. Ξωκλήσι των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λεύκαρα ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 15 ο Ξωκλήσι των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 34 Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΕΥΚΑΡΩΝ 13 17 Αυγούστου 2014 στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Εκθέσεις κεντημάτων, αργυροχοΐας, φωτογραφίας,

Διαβάστε περισσότερα

8. Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ. 1 5. Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό π α ρ α τ η ρ η τ ή ρ ι ο. 3 8. Μ ο υ σ ι κ ο λ ο γ ι κ ή έ ρ ε υ ν α

8. Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ. 1 5. Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό π α ρ α τ η ρ η τ ή ρ ι ο. 3 8. Μ ο υ σ ι κ ο λ ο γ ι κ ή έ ρ ε υ ν α Διμηνιαία έκδοση της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών Τεύχος 47, Ιούλιος - Αύγουστος 2011 Bi-monthly magazine of the Greek Composers Union. V.Sofias av. & Kokkali str. 115 21 Athens Tel. & fax +30 210 72 56 607.

Διαβάστε περισσότερα

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση 16 2007-2008 Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα Μετά τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στα τελευταία χρόνια του προηγούμενου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

τα νέα της Λαπήθου ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 32 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

τα νέα της Λαπήθου ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 32 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΗΘΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 32 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ Εκδήλωση για Λαπηθιώτες τελειόφοιτους και άριστους μαθητές Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

@up. Πρωτοετείς: οδηγός επιβίωσης. Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Πατρών

@up. Πρωτοετείς: οδηγός επιβίωσης. Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Πατρών @up Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Σ φ ή κ α ς & Β έ ρ α Σ φ ή κ α C o r i n n e M e n t z e l o p o u l o s & Α ν δ ρ έ α ς Μ ε ν τ ζ ε λ ό π ο υ λ ο ς Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Πατρών 2η περίοδος - τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

«ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ:ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» ΤΜΗΜΑ: Β 2

«ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ:ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» ΤΜΗΜΑ: Β 2 1 Ο ΓΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ:ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» ΤΜΗΜΑ: Β 2 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Περίληψη 2. Αποσαφήνιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο άνθρωπος έχει ρίζες, κι όταν τις κόψουν πονεί, βιολογικά, όπως όταν τον ακρωτηριάσουν. (Γ. Σεφέρης)

Ο άνθρωπος έχει ρίζες, κι όταν τις κόψουν πονεί, βιολογικά, όπως όταν τον ακρωτηριάσουν. (Γ. Σεφέρης) επικ χαλ ιοπουλιτών οινωνία Ο άνθρωπος έχει ρίζες, κι όταν τις κόψουν πονεί, βιολογικά, όπως όταν τον ακρωτηριάσουν. (Γ. Σεφέρης) Τριμηνιαία έκδοση του Εκπ. Συλλόγου Χαλκιοπουλιτών Ο Άγιος Ανδρέας ο Ερημίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 9 Νοεμβρίου 2013 ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΤΟ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ ΧΤΥΠΑ ΝΩΡΙΣ...

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 9 Νοεμβρίου 2013 ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΤΟ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ ΧΤΥΠΑ ΝΩΡΙΣ... διαδρο ές διαδρομές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ /ΙΣΤΟΡΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΚΗΣ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΤΟ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ ΧΤΥΠΑ ΝΩΡΙΣ... Νυχτερινή βάρδια 2 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ diadromes@haniotika-nea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΜΕΣΟ, Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑΣ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΜΕΣΟ, Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΜΕΣΟ, Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΛΠΙ Α Α.Μ. 2/08 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ελένη Καλλιµοπούλου Συνεργαζόµενο µέλος.ε.π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 MAΡTΙΟΥ 2014 Ενημερωτικό Σημείωμα 1. Πεπραγμένα Δ.Σ. για το έτος 2013 2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2013 3. Ισολογισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Για τον Πολιτισµό και την Παράδοση

Για τον Πολιτισµό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισµό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθµός Τεύχους 18 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 - Τιµή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ DYTIKH FRAGKISTA 94_Layout 1 21/07/2011 7:17 ΠΜ Page 1 Κωδικός 4594 ΙΛΙΟΥ 90 Γραφεία: Κολωνού & Λεωνίδου 20 104 36 Αθήνα Τηλ.: 210 5242 995 ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΙΕυθυΝΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1979-2009

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1979-2009 ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1979-2009 ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1979-2009 ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Πλουτάρχου 9, 106 75 Αθήναι Τ: 210 729 3503 F : 210 729 3508 Ε: info@costopoulosfoundation.org

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί πολιτιστικοί θησαυροί στο Διαδίκτυο

Ψηφιακοί πολιτιστικοί θησαυροί στο Διαδίκτυο αφιέρωμα Ψηφιακοί πολιτιστικοί θησαυροί στο Διαδίκτυο Μέσα στο παγκόσμιο κλίμα δημιουργίας Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος προσβάσιμου από όλους τους πολίτες του κόσμου, η Ελλάδα δεν είναι ουραγός. Αντιθέτως,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι θυσιεσ θα πιασουν τοπο»

«Οι θυσιεσ θα πιασουν τοπο» .. νοεμβριοσ 2012 ετοσ 14ο αρ. ΦυΛΛΟυ 155 νεα περιοδοσ εδρα DUSSELDORF Ο Γκασταρμπάιτερ, το ελληνικό ελαιόλαδο Ψηφιακό μνημείο ήταν ο εργάτης στη γερμανική αγορά *04 ποντιακού ελληνισμού *06 που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 MAΡTΙΟΥ 2012 Ενημερωτικό Σημείωμα 1. Πεπραγμένα Δ.Σ. για το έτος 2011 και το πρώτο τρίμηνο του 2012 2. Εκθέσεις εγκεκριμένων πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο πολιτιστικός πλούτος της Κορίνθου και η συµβολή του στην πολιτισµική ανάπτυξη της περιοχής»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο πολιτιστικός πλούτος της Κορίνθου και η συµβολή του στην πολιτισµική ανάπτυξη της περιοχής» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο πολιτιστικός πλούτος της Κορίνθου και η συµβολή του στην πολιτισµική ανάπτυξη της περιοχής» Κανελλοπούλου Αλεξάνδρα Αριθµός Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

επωφελούς αμοιβαίας εξέλιξης;

επωφελούς αμοιβαίας εξέλιξης; 28 Οκτωβρίου 10 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Την αισιοδοξία του για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του Ελληνισμού στην Αίγυπτο και την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157. Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157. Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης ΑΥΡΑ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Η κριτική της στο περιοδικό της Νέας Εστίας: ιστορικοσυγκριτική μελέτη ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΗΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Α.Μ.: 1157 Επόπτης καθηγητής: Μπελώνης Ιωάννης Άρτα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα