ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ"

Transcript

1 APOKA ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΕΛΕΤΘΕΡΙΑΔΟΤ Γ. ΕΛΕΝΗ ΕΠΟΠΣΕΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΔΡ.ΡΟΤΜΠΙΕΝ ΔΙΟΝΤΙΟ ΠΑΤΡΑ 2011

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Με ζθνπφ ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο γηα ην ηκήκα Αλαθαίληζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Κηηξίσλ ηνπ Α.Σ.Δ.Η. Παηξψλ, ζπιιέρζεθαλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζσζηφηεξε εθηίκεζε ησλ βιαβψλ ηνπ θηίζκαηνο. Ζ απνηχπσζε ηνπ θηηξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ράξε ζηα πξσηφηππα ζρέδηα ηνπ αξρηηέθηνλα θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, πνπ δφζεθαλ απφ ην αξρείν ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ εξξψλ. Οπνηαδήπνηε ηζηνξηθή ηεθκεξίσζε έγηλε θαηφπηλ ζπλεληεχμεσο κε ηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο κε ην θηίξην. Όπσο ελαπνκείλαληεο ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ, εξγαδφκελνπο ζην θηίξην, ππαιιήινπο ηνπ ηκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ εξξψλ, ησλ Γ.Α.Κ. (Γεληθά Αξρεία Κξάηνπο)εξξψλ, θαζψο επίζεο θαη κε άληιεζε ζηνηρείσλ απφ δεκνζηεχκαηαπνπ αθνξνχζαλ ην ζέκα. Πξφθεηηαη γηα θηίξην πνπ απνηέιεζε ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ νηθνλνκία ησλ εξξψλ. εβφκελε ηελ εκβιεκαηηθή ππφζηαζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ ηζηνξία πνπ θέξεη, κέζα απφ ηε κειέηε απηή απνζθνπψ ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ιχζε γηα ηε ζσζηή απνθαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ επαλάρξεζή ηνπ. ΔΠΗΖΜΖ ΜΑΚΔΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ (ΑΡΥΔΗΟ) )Γ.Α.Κ.) ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 2

3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Πξφθεηηαη γηα θηίζκα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, πνπ ρξνλνινγείηαη ην Καηαζθεπάζζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ εξξψλ κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο. Σνπιάρηζηνλ γηα κία εηθνζαεηία ην θηίζκα απηφ ζπλέβαιιε ζηελ ηνπηθή νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή ελίζρπζε ησλ εξξψλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ εμάπισζε ησλ θαηαζηεκάησλ, ε δεκνηηθή αγνξά άξρηζε λα παξαθκάδεη. ηηο κέξεο καο, ιφγσ έιιεηςεο θξνληίδαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ θηηξίνπ, πνιιά απφ ηα θαηαζηήκαηα θαη γξαθεία, έπαςαλ λα ιεηηνπξγνχλ. πλέπεηα απηήο ηεο επηινγήο ήηαλ ε αθφκα κεγαιχηεξε ακέιεηα θαη αδηαθνξία πξνο ην θηίξην απφ ηνλ θφζκν θαη ηε δεκνηηθή αξρή. Καηφπηλ ηεζζάξσλ δεθαεηηψλ θαη κε αμηνζαχκαζηε επηκνλή ηνπ θηηξίνπ λα αληηζηέθεηαη ζε θάζε αξλεηηθφ παξάγνληα, ζήκεξα ζπλαληνχκε κία θαηαζθεπή πνπ ρξήδεη άκεζεο απνθαηάζηαζεο. Γεκηνπξγφο ηνπ είλαη ν νκφηηκνο θαζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ., Νηθφιανο Μνπηζφπνπινο. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 3

4 ΤΝΣΟΜΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ τοσ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΟΤΣΟΠΟΤΛΟΤ Ο νκφηηκνο θαζεγεηήο ηνπ Αξρηηεθηνληθνχ Σκήκαηνο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. Μνπηζφπνπινο Νηθφιανο, Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 27 Γεθεκβξίνπ 1927, πνχδαζε Αξρηηεθηνληθή ζην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν ηελ πεξίνδν απφ φπνπ έιαβε αξγφηεξα θαη ην Γηδαθηνξηθφ ηνπ, Φνίηεζε ζηε Θενινγηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη έιαβε ηα πηπρίν ηνπ ην 1963, πνχδαζε ζηνλ ηνκέα ηεο αλαζηειψζεσο θαη νξγαλψζεσο Μνπζείσλ ζηελ Γαιιία κε ηελ ππνηξνθία ηεο Cooperation Technique ( ) Δμειέγε Σαθηηθφο Καζεγεηήο ζηελ έδξα Αξρηηεθηνληθήο Μνξθνινγίαο θαη Ρπζκνινγίαο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (30/4/1958) Δθιήζε απφ δηάθνξα Παλεπηζηήκηα θαη Ηλζηηηνχηα λα δψζεη δηαιέμεηο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα ησλ εξεπλψλ ηνπ(πνιπηερλείν θνπίσλ, I.CO.MO.S-C.I.A.V. ηεο Φηιηππνππφιεσο θ.α.) Αζρνιήζεθε κε ηε βπδαληηλή θαη κεηαβπδαληηλή εθθιεζηαζηηθή αξρηηεθηνληθή θαη ηε κειέηε ηεο βπδαληηλήο θαη ηεο παξαδνζηαθήο θαηνηθίαο θαη ηέρλεο, Πξαγκαηνπνίεζε αλαζθαθέο ζε πνιιά ζεκεία ηεο Διιάδαο [ζηα ηχξα θαη Όρε Δπβνίαο, ζην Παγγαίν(κειέηε αθηδνγξαθεκάησλ), Καζηνξηά, Λήκλν, Μάλε θ.α.] Καηέγξαςε θαη κειέηεζε ηνπο νρπξνχο νηθηζκνχο, ηα θάζηξα ηνπ βνξεηνειιαδηθνχ ρψξνπ θαζψο θαη ζέκαηα ζπγθξηηηθήο κνξθνινγίαο, Δξγάζηεθε σο εκπεηξνγλψκσλ ζηελ αλαζηήισζε ηνπ Παλαγίνπ Σάθνπ ελψ επηπιένλ θαηάθεξε κε ηε ζπλνδεία ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Αξραηνηήησλ Dr Fawzi Zayadin λα επηζθεθζεί θαη λα κειεηήζεη ηελ Πέηξα ηεο Ηνξδαλίαο, Τπήξμε έλαο απφ ηνπο ηδξπηέο(θαη πξφεδξνο σο ην 1981) ηνπ Γηεζλνχο θαη ηνπ Διιεληθνχ ηκήκαηνο ηνπ I.CO.MO.S ζηα πιαίζηα ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο θαζψο θαη κέινο ηνπ Comité Executive ηνπ Γηεζλνχο Βνήζεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ Λανγξαθηθνχ θαη Δζλνινγηθνχ Μνπζείνπ ηεο Μαθεδνλίαο. Δίλαη κέινο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, ηεο Pontaniana ηεο Νεαπφιεσο, ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ηεο Βνπιγαξίαο θαζψο θαη επίηηκνο δηδάθηνξαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο φθηαο. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 4

5 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ..3 ΤΝΣΟΜΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ Ν.ΜΟΤΣΟΠΟΤΛΟΤ. 4 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ..5,6,7 ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ Α.ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ...9 ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΡΗΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 11 (ΥΔΓΗΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ) ΚΑΣΟΦΖ ΗΟΓΔΗΟΤ ΚΑΣΟΦΖ ΟΡΟΦΟΤ.14 ΚΑΣΟΦΖ ΣΔΓΖ ΣΟΜΔ. 16,17 ΟΦΔΗ 18 ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ...19 Β.ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΣΗΡΗΟΤ 1.Θεκέιηα Φέξσλ Οξγαληζκφο..20 Τπνζηπιψκαηα(ΔΧΣΔΡΗΚΑ ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ) Γνθνί..20 Σνηρνπνηηα Οξγαληζκφο πιεξψζεσο Σφμα Θφινη ηέγε(Γψκα) ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 5

6 7.Γάπεδα Οξνθέο Κνπθψκαηα (Δζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά) Δπηρξίζκαηα ηνίρσλ (Δζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά) Δπελδχζεηο (Δζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά) Πξνζζήθεο Κιίκαθεο Κηγθιηδψκαηα Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο (ΥΔΓΗΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ) ΚΑΣΟΦΖ ΗΟΓΔΗΟΤ ΚΑΣΟΦΖ ΟΡΟΦΟΤ. 41 ΣΟΜΔ ΚΑΣΟΦΖ ΣΔΓΖ ΟΦΔΗ Γ. ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΔΠΔΜΒΑΖ 48 Γ. ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ..49 Δ. ΠΡΟΣΑΖ 1. Θεκέιηα Φέξσλ νξγαληζκφο.50 Τπνζηπιψκαηα(Δζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά).50 Γνθνί. 50 Σνηρνπνηία Οξγαληζκφο πιεξψζεσο Σφμα Θφινη ηέγε (Γψκα) Γάπεδα Οξνθέο..54 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 6

7 9. Κνπθψκαηα (Δζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά) Δπηρξίζκαηα ηνίρσλ(δζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά) Δπελδχζεηο (Δζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά) Πξνζζήθεο Κιίκαθεο Κηγθιηδψκαηα Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 56 (ΥΔΓΗΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ) ΚΑΣΟΦΖ ΗΟΓΔΗΟΤ ΚΑΣΟΦΖ ΟΡΟΦΟΤ ΚΑΣΟΦΖ ΣΔΓΖ.. 60 ΣΟΜΔ ΟΦΔΗ 63 ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 64 Σ. ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΤΛΗΚΟ θίηζα πξφηαζεο 2. Φσηνγξαθίεο Φσηνγξαθηθφ πιηθφ πξφηαζεο Ε.ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 7

8 ΔΗΑΓΧΓΖ Α.ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ Όπσο ζε θάζε πφιε, έηζη θαη ζηηο έξξεο, έλα ηκήκα ηεο πφιεο αθφκα απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο νξηδφηαλ σο θεληξηθή αγνξά. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο ε πφιε ησλ εξξψλ ρσξηδφηαλ ζε πνιιέο ππναγνξέο(παδάξηα). Άιιεο γηα δεκεηξηαθά, άιιεο γηα βακβάθη θαη άιιεο γηα ξνπρηζκφ θαη δηάθνξα είδε. Δπηπιένλ ζηε λνηην-αλαηνιηθή πεξηνρή ησλ εξξψλ ππήξραλ ηα «Υάληα», πνπ απνηεινχζαλ ηελ αξρηθή κνξθή θαη ζέζε ηεο ζεκεξηλήο δεκνηηθήο αγνξάο. Σα «ράληα» ρξεζίκεπαλ σο ηφπνη εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη αληαιιαγψλ ηδεψλ. Δμάιινπ ν φξνο «ραλ» ζεκαίλεη μελψλαο. Οπζηαζηηθά ήηαλ ν ρψξνο φπνπ κπνξνχζαλ λα δηαλπθηεξεχζνπλ νη έκπνξνη-ηαμηδηψηεο. Μεηά ηελ ηνπξθνθξαηία θαη κεηά ηελ ππξπφιεζε ηεο πεξηνρήο απφ ηα βνπιγαξηθά ζηξαηεχκαηα ην 1913, ε πφιε έθαλε ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο αλνηθνδφκεζεο. Μέζα ζηα πιαίζηα απηά, ππήξρε θαη ε δεκηνπξγία ηνπ «ζθεπαζηνχ» ζηελ ηφηε πιαηεία Δκπνξίνπ. Σν θηίζκα απηφ -ζχκθσλα κε θαηαγξαθέο ηνπ ζπγγξαθέα Κ. Παζράιεαπνηειείην απφ δχν επηκήθε θαη παξάιιεια ηκήκαηα, ηα νπνία επηθνηλσλνχζαλ κεηαμχ ηνπο θαη έθεξαλ ζηέγε πνπ ήηαλ θαηαζθεπαζκέλε εμ νινθιήξνπ απφ ιακαξίλεο. Ζ δηαθνξά ζηελ ηνπνζεζία ηεο αγνξάο δελ δηέθεξε θαη πνιχ, παξά κφλν ειάρηζηα ηεηξάγσλα κηαο θαη θαλείο -αθφκε θαη ζήκεξα- κπνξεί λα έρεη κεξηθή νπηηθή επαθή απφ ηελ πιαηεία Διεπζεξίαο πξνο ηελ πιαηεία Δκπνξίνπ. Με ην πέξαζκα ησλ δεθαεηηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο, νη αλάγθεο ησλ εξξαίσλ θαηαλαισηψλ απμήζεθαλ αληίζηνηρα. Καηά ζπλέπεηα, ην 1960 ν ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή Νέαο Γεκνηηθήο Αγνξάο απνηέιεζε πξνηεξαηφηεηα ζηα αζηηθά αλαπηπμηαθά έξγα. Σνχην ην λέν θηίξην ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο ζρεδίαζε ν αξρηηέθησλ κεραληθφο θαη ζήκεξα νκφηηκνο θαζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ. Ν. Μνπηζφπνπινο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ εξξψλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ Θαιή Αξγπξφπνπιν θαη Μαίξε Αξγπξνπνχινπ. Ζ πξνκειέηε θαη ν ζρεδηαζκφο άξρηζαλ ην 1962 θαη δηήξθεζαλ πεξίπνπ 3 ρξφληα. Βαζηθή απαίηεζε ηνπ Γήκνπ ήηαλ ε ζηέγαζε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ θαηαζηεκάησλ, πνπ ζα απνηεινχζαλ δπλαηφ πφιν έιμεο γηα ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη θαη επέθηαζε ζα πξφζθεξαλ κεγάιν φθεινο ζηελ νηθνλνκία ηεο πφιεο. Δπηπιένλ, ην ζεκείν φπνπ επξφθεηην λα θαηαζθεπαζζεί ήηαλ ην πην θεληξηθφ φζνλ αθνξά ην εκπφξην. Δμάιινπ, ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο απηήο, ε πιαηεία έιαβε θαη ηελ αληίζηνηρε νλνκαζία σο «πιαηεία Δκπνξίνπ». πλάκα, ζηελ εγθαηάζηαζε πξνλφεζαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην ηκήκα ηνπ νξφθνπ γξαθεία, ησλ νπνίσλ ε ρξήζε ζα νξηδφηαλ απφ ην Γήκν. Με ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ, ε θηινδνμία ηνπ Γήκνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, κηαο θαη ν ζεξξατθφο ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 8

9 πιεζπζκφο πνπ εκπηζηεπφηαλ εμ αξρήο ηε ζεξξατθή αγνξά, ηψξα είρε έλα ιφγν παξαπάλσ λα ηελ επηζθεθζεί. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ε απφιπηε εγθαηάιεηςε δηαδέρζεθε ηελ άγλνηα πνπ ππήξρε απφ ηε κεξηά ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη έθεξε σο απνηέιεζκα ηελ ζεκεξηλή ηνπ θαηάζηαζε. Έλα θηίξην πνπ δηαζέηεη άζιηεο εγθαηαζηάζεηο, πνπ απνηειεί εζηία κφιπλζεο θαη πνπ δελ ζπκίδεη ζε ηίπνηε ην εκβιεκαηηθφ θηίξην πνπ έδηλε δσή ζηελ πιαηεία Δκπνξίνπ. Σν θηίξην ηεο δεκνηηθήο αγνξάο απνηέιεζε θαη απνηειεί κε ηελ παξνπζία ηνπο «έκβιεκα» γηα ηελ πφιε. Απφ ην 68 κέρξη θαη ζήκεξα ην θηίζκα ηνχην μερσξίδεη θαη «επηκέλεη» ζηαζεξά κε ηνλ ηξφπν ηνπ, παξά ηηο δπζθνιίεο. ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ηε δεθαεηία ηνπ 65-70, θαηά ηελ νπνία ε αληηπαξνρή θαη ε ζπκβαηηθή αξρηηεθηνληθή ππεξίζρπαλ, έλα έξγν ζαλ θη απηφ έθαλε ηε δηαθνξά, παξά ηνλ απιφ ηνπ ηχπν. Αθφκα θαη κεηά ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, ζε απηή ηελ πιαηεία ην κνλαδηθφ θηίξην πνπ μερσξίδεη κε ηελ πξψηε καηηά είλαη απηφ ηεο δεκνηηθήο αγνξάο. Απηφ γηαηί ηα πεξηβάιινληα θηίξηα, παξά ηελ νηθνδνκηθή εμέιημε, είλαη παλνκνηφηππα θαη ρσξίο ραξαθηήξα. πγθεθξηκέλα, ην θηίξην βξίζθεηαη εληφο ηνπ Ο.Σ.210 α (πλη.: B E πεγή Google)ελψ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηχπν ηεο αγνξάο, δηαθξίλνπκε κία απιή πιαηζησηή θαηαζθεπή απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ε νπνία επηζηεγάδεηαη ζην θχξην κέξνο ηεο απφ δχν ζεηξέο ηεζζάξσλ ζφισλ επίζεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. Δπηπιένλ δεκηνπξγείηαη αίζξην ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ νξφθνπ. Αληηζέησο, ζηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα, παξά ηελ θιηκαθσηή δηάηαμε ηνπο, γίλεηαη επίζεο ρξήζε ηεο «δνθνχ επί ζηχισ», ελψ δηαζέηνπλ δψκα. ην ηκήκα φπνπ θαίλεηαη ν θεληξηθφο εζσηεξηθφο δηάδξνκνο ζηεγάδνληαη απφ κία εληαία ππεξπςσκέλε πιάθα. Δθεί παξαηεξείηαη θαη ε ηερληθή ηεο αλεζηξακκέλεο δνθνχ. Ξεθηλψληαο απφ ηνλ ηζφγεην ρψξν, δηαθξίλνπκε ηε δηάηαμε ησλ θαηαζηεκάησλ, ησλ νπνίσλ ε ζέζε δηαρσξίδεηαη απφ έλαλ πιαηχ δηάδξνκν ζρήκαηνο «ηαπ» κε ηξεηο εμφδνπο. Οη δχν αληηδηακεηξηθά κεηαμχ ηνπο θαη ε κία θεληξηθά απηψλ. πλεπψο, έρνπκε δχν ζεηξέο θαηαζηεκάησλ έκπξνζζελ θαη κία ζεηξά εζσηεξηθά ηνπ θηίζκαηνο. Δπηπξνζζέησο, ππάξρνπλ θαη νη ειεχζεξνη ρψξνη, φπσο ζα δνχκε θαη ζην ζρεδηαζηηθφ κέξνο, θαζψο θαη νη ρψξνη εγθαηαζηάζεσλ πγηεηλήο. Καηά ηελ αλαηνιηθή πιεπξά, πιεζίνλ ηεο κηαο εηζφδνπ, βξίζθεηαη θαη ε αλεμάξηεηε είζνδνο πνπ νδεγεί ζηνλ φξνθν ηνπ θηηξίνπ. Με κία κηθξή ππεξχςσζε θαη αλεβαίλνληαο 18 ζθαινπάηηα νδεγνχκαζηε ζην πξψην ηκήκα ηνπ νξφθνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ «Αίζνπζα Γηαιείκκαηνο», ηελ «Αίζνπζα Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ», ηνλ «Υψξν Απνζήθεπζεο», «Κπιηθείν» θαη εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο. Καηφπηλ ηελ εκθάληζή ηνπ θάλεη ζην αίζξην ν πεξηκεηξηθφο πξφβνινο, εθ ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα έρνπκε άκεζε νπηηθή επαθή κε ην ηζφγεην επίπεδν. ην ηέινο απηνχ δηαπηζηψλεηαη θαη κία κεηαγελέζηεξε επέκβαζε, κε ηελ χπαξμε δχν εμφδσλ πνπ νδεγνχλ ζην δψκα ησλ παξαθείκελσλ θαηαζηεκάησλ ηνπ ηζνγείνπ. Μεηαβαίλνληαο ζην δεχηεξν ηκήκα ηνπ, πνπ απνηειεί θαη ην «πξφζσπν» ηνπ θηίζκαηνο, κεηξνχκε κία ζεηξά απφ κεκνλσκέλα γξαθεία θαζψο θαη κία κηθξή απνζήθε. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 9

10 Απηφ ην κέξνο ηεο δεκνηηθήο αγνξάο ζηεγάδεηαη κε ηελ αλεμάξηεηε θαηαζθεπή κε ηηο ζεηξέο ζφισλ, νη νπνίεο δελ είλαη ελζσκαησκέλεο ζην θηίζκα, αιιά εθάπηνληαη κε απηφ, ελψ επίζεο ζηεξίδνληαη ζε δηθά ηνπο θπθιηθά ππνζηπιψκαηα. Σειηθψο, ε νγθνπιαζηηθή ηνπ δηάζεζε βαζίδεηαη θπξίσο ζηνλ θχβν θαη ζηελ επέθηαζε απηνχ, ελψ φζνλ αθνξά ηελ επηζηέγαζε, εθεί παξαηεξείηαη ε θπιηλδξηθή κνξθή ησλ ζφισλ θαη ζπλάκα ε ρξήζε ηφμσλ. Ζ δηάζεζε ηνπ αξρηηέθηνλα λα παίμεη κε ην πιήξεο θαη ην θελφ γίλεηαη αηζζεηή, φπσο επηπιένλ θαη ε ρξήζε ηνπ θπιίλδξνπ σο επαλαιακβαλφκελν ζηνηρείν.σα επίπεδα θαη νη επηθάλεηεο ηνπ θηίζκαηνο δελ δηαθνξνπνηνχληαη πνιχ, πξνθαλψο γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ησλ ρξεζηψλ, φπσο επίζεο θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ Σν θηίξην ζπκθσλεί κε ηηο αξρέο ηεο ζπκβαηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ηερληθήο «δνθνχ επί ζηχισλ». Καηά ζπλέπεηα ν θαζνξηζκφο ησλ φγθσλ είλαη αξθεηά επδηάθξηηνο. Θα κπνξνχζαλ λα δηαρσξηζζνχλ ζε ηξία κέξε: ην θχξην κέξνο ηεο αγνξάο -πνπ θέξεη θαη ηνλ φξνθν-, ζηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα (επί ηεο νδνχ Γ. Παπαλδξένπ) θαη ηέινο ζην ζχλνιν ησλ ζφισλ πνπ ζηεγάδνπλ ην θχξην κέξνο ηεο δεκνηηθήο αγνξάο. Αξρίδνληαο απφ ην θχξην κέξνο, παξαηεξείηαη ε νξζνθαλνληθή παξάηαμε ησλ θαηαζηεκάησλ κε κφλν δηαρσξηζηηθφ ζηνηρείν ηνλ εζσηεξηθφ δηάδξνκν. Ζ ηερληθή απηή θαηά ηε δεθαεηία θαηαζθεπήο ηνπ θηίζκαηνο ήηαλ επξέσο δηαδεδνκέλε θαη πξνηηκψκελε, κηαο θαη δηεπθφιπλε ζην κέγηζην ηνπο κεραληθνχο θαη θπζηθά απέδηδε ρσξνηαμηθά. Έηζη, κε ηνλ ηξφπν απηφ βιέπνπκε ζην έκπξνζζελ κέξνο 6 θαηαζηεκάησλ (κε ηε δπλαηφηεηα παξαπάλσ δηαηξέζεσλ), ελψ θαηά ην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπνζεηνχληαη αθφκε 6 θαηαζηήκαηα κε επηπιένλ έλα (εμσηεξηθά, δίπια απφ ηελ είζνδν γηα ηνλ φξνθν) επί ηεο νδνχ Ραβηλέ. Δπίζεο, φινη νη βνεζεηηθνί ρψξνη, φπσο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο, κηθξνί απνζεθεπηηθνί ρψξνη θαη ε κεηαγελέζηεξε άθαξπε απφπεηξα ηνπνζέηεζεο αλειθπζηήξα. ηνπο ρψξνπο ησλ θαηαζηεκάησλ δηαθξίλεη θαλείο ηηο θαζαξέο πεξαζηέο θαη ηα απιά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.πγθεθξηκέλα, ην ζθπξφδεκα βξίζθεηαη παληνχ, φπσο ζην ρακειφηεξν επίπεδν πνπ πξννξηδφηαλ γηα ηελ πξνζέιεπζε κηθξψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ησλ θαηαζηεκαηαξρψλ, φπσο θνξηεγά νρήκαηα. Καηφπηλ, επί ηνπ πιαθφζηξσηνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ ηνπ εζσηεξηθνχ δηαδξφκνπ θαη έκπξνζζελ κεξηθψλ θαησθιηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ θιίζεηο πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε θνξηίσλ θαη αγαζψλ. νβαηεπί εμσηεξηθά ησλ θαηαζηεκάησλ ππάξρνπλ ελ κέξεη, θπξίσο ζηηο φςεηο απηψλ. Δλψ εζσηεξηθά ππάξρνπλ ζρεδφλ παληνχ, θαηφπηλ ηεο επίζηξσζεο πιαθηδίσλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί. Όζνλ αθνξά ηα επηρξίζκαηα, απηά δηαθξίλνληαη ζηηο εμίζνπ απιέο κνξθέο φπσο ηνπ απινχ θνληάκαηνο θαη ηεο επάιεηςεο απηνχ κε ρξψκα. Δμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ γίλεηαη ρξήζε δχν απνρξψζεσλ, φπσο ζθνχξν γαιάδην θαη ιεπθφ, ελψ ζε πνιιά ζεκεία βξίζθνπκε εκθαλέο κπεηφλ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 10

11 Κρίση σσμπεριυοράς κατασκεσής Γλσξίδνληαο φηη ε Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ρψξεο κε κεγάιε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη αλαινγηδφκελνη ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ζα πεξηκέλακε φηη ηνχην ην θηίξην ζα θέξεη κεγάιν αξηζκφ βιαβψλ.ζ θαηαζθεπή αληίζεηα, έρνληαο αληηκεησπίζεη αξθεηέο ζεηζκηθέο δνλήζεηο, δελ θέξεη ζρεδφλ θακία ζνβαξή δεκηά, θπξίσο ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ηεο. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζακε λα θξίλνπκε σο αλακελφκελε ηελ πνιχ θαιή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηίζκαηνο, κηαο θαη πξφθεηηαη γηα πιαηζησηή θαηαζθεπή.απηφ ζπκβαίλεη ηφζν ζην θχξην κέξνο ηεο δεκνηηθήο αγνξάο, φζν θαη ζηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα πνπ θαίλνληαη ζε θιηκαθσηή παξάηαμε επί ηεο νδνχ Γ. Παπαλδξένπ. Αθφκα θαη ζην θνκβηθφ ζεκείν φπνπ ελψλνληαη, ζα θνβφηαλ θαλείο αζηνρία θαηφπηλ κηαο ζεηζκηθήο δφλεζεο. Σίπνηα φκσο δελ ππάξρεη πνπ λα απνδεηθλχεη πξφβιεκα. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 11

12 ΥΔΓΗΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 12

13 ΚΑΣΟΦΖ ΗΟΓΔΗΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 13

14 ΚΑΣΟΦΖ ΟΡΟΦΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 14

15 ΚΑΣΟΦΖ ΣΔΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 15

16 ΣΟΜΖ Α-Α ΣΟΜΖ Β-Β ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 16

17 ΣΟΜΖ Γ-Γ ΣΟΜΖ Γ-Γ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 17

18 ΟΦΖ ΠΛ.ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΟΦΖ ΟΓΟΤ ΡΑΒΗΝΔ ΟΦΖ ΟΓΟΤ ΔΦΟΡΧΝ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 18

19 ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 19

20 ΘΔΜΔΛΗΑ Β.ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΣΗΡΗΟΤ Λφγσ κε επηζθεςηκφηεηάο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ, δελ ήηαλ δπλαηφ λα παξαηεξεζνχλ ηπρφλ βιάβεο. ΦΔΡΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΤΠΟΣΤΛΧΜΑΣΑ (ΔΧΣΔΡΗΚΑ & ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ) o ΔΧΣΔΡΗΚΑ ηα εζσηεξηθά ππνζηπιψκαηα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ηεηξάγσλεο δηαηνκήο θαη δηαζηάζεσλ 30 Υ 30 εθ., δελ παξαηεξνχληαη ζνβαξέο θζνξέο ή βιάβεο, παξά κφλν επηθαλεηαθέο θζνξέο, φπσο απνθφιιεζε θνληάκαηνο, απνθινίσζε επηρξίζκαηνο, θαζψο θαη απνθφιιεζε ησλ ζνβαηεπί ελ κέξεη απηψλ. [Δικόνα 1] o ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ηα εμσηεξηθά ππνζηπιψκαηα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, θπθιηθήο δηαηνκήο θαη δηακέηξνπ 35 εθ., δηαθξίλνπκε αξθεηέο θζνξέο. Γηα απηά πνπ είλαη εζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ ππάξρεη ελ κέξεη αιινίσζε ηνπ επηρξίζκαηνο ιφγσ ηεο εηζρψξεζεο λεξνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επαθή ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο[δικόνα 2]. αλ απνηέιεζκα εκθαλίδνληαη θειίδεο ζθνπξηάο θαζψο θαη ίρλε αξθεηψλ ξχπσλ. Δπηπιένλ, «βαξηά βιάβε» παξνπζηάδεηαη ζην δεμηφ θπθιηθφ ππνζηχισκα ηεο εηζφδνπ πνπ νδεγεί ζηνλ φξνθν, φπνπ δηαθξίλνπκε εκθαλή ζεκάδηα θακπηηθήο ξεγκάησζεο θαη αλσκαιηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηε βάζε ηνπ ππνζηπιψκαηνο[δικόνα 3]. Πηζαλφλ λα πξνέθπςε εμ αηηίαο ζεηζκηθήο δνλήζεσο ή απφ εμσγελή θαηαπφλεζε. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο εθ ηεο δεκνηηθήο αξρήο, φια ηα εμσηεξηθά ππνζηπιψκαηα έρνπλ επελδπζεί κε «καλδχεο» [Δικόνα 4]ζηηο βάζεηο ηνπο, ιφγσ θαζίδεζεο θαηά ην παξειζφλ. ΓΟΚΟΗ Παξά ηελ παξνπζία ηεο πγξαζίαο ζε θάζε θπβηθφ εθαηνζηφ ηνπ θηηξίνπ, ζρεδφλ φιεο νη δνθνί ηνπ είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη κηθξέο δνθνί πνπ εκθαλίδνληαη εμσηεξηθά ηνπ θηίζκαηνο, θαηά ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ, θαη θέξνπλ ηα κηθξφηεξεο δηαηνκήο ηφμα. Δθεί δηαθξίλεηαη απψιεηα ηεο θαηψηεξεο ίλαο ηεο δνθνχ (πέικα) [Δικόνα 5], κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ έθζεζε ηνπ θαηψηεξνπ νπιηζκνχ. ηα ππφινηπα θνκβηθά ζεκεία κεηαμχ ζφινπ-δνθνχ-ππνζηπιψκαηνο θαίλνληαη μεθάζαξα ηα ζεκάδηα ησλ αιάησλ ηεο πγξαζίαο [Δικόνα 6]. ε πνιιά ζεκεία ππάξρνπλ «θνπζθψκαηα» ηνπ επηρξίζκαηνο θαζψο θαη θαηάξξεπζε απηνχ. Οη κεγάιεο έθηαζεο «ιεθέδεο» ηεο ζπζζσξεπκέλεο πγξαζίαο είλαη εκθαλείο θπξίσο ζηηο ελψζεηο δνθνχ θαη ππνζηπιψκαηνο. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 20

21 ΣΟΗΥΟΠΟΗΨΑ Όιεο νη ηνηρνπνηίεο ηνπ θηίζκαηνο απνηεινχληαη απφ νπηνπιηλζνδνκή. Ο ηξφπνο δφκεζεο πνπ παξαηεξείηαη είλαη ν δξνκηθφο, ελψ ζην ζεκείν φπνπ εθάπηεηαη ην θπξίσο θηίξην κε ηα παξαθείκελα ηζφγεηα θαηαζηήκαηα δηαθξίλεηαη ε παξνπζία αληηζεηζκηθνχ αξκνχ πάρνπο 4 εθ. [Δικόνα 7]αλάκεζα ζηηο ηνηρνπνηίεο. Κάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηα ζρέδηα ηνπ Ν. Μνπηζφπνπινπ θαη απφ πξφζθαηε θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε. Ο ζπγθεθξηκέλνο αξκφο θαίλεηαη ζήκεξα σο ξσγκή αλνίγκαηνο 2 εθ. Δπηπιένλ ξσγκή ζηε θέξνπζα ηνηρνπνηία θαίλεηαη εληφο ελφο εθ ησλ «αλνηρηψλ» θαηαζηεκάησλ (θξενπσιείν Νν 22. ) [Δικόνα 8], φπνπ πξφθεηηαη γηα ηξηρνεηδή δηαηκεηηθή ξσγκή. ε αληίζεζε κε ηνλ ηζφγεην ρψξν, ν φξνθνο θαίλεηαη λα θέξεη κεγάιν βαζκφ θζνξψλ ζηελ ηνηρνπνηία ηνπ. πγθεθξηκέλα, ζην ηκήκα ησλ W.C. είλαη εκθαλέζηαηνο ν εκπνηηζκφο πνπ έρεη ππνζηεί ε ηνηρνπνηία. Σν ζηάζηκν βξφρηλν λεξφ ζηελ πιάθα πνπ ππάξρεη άλσζελ ηνπ ρψξνπ θαη ε ξχζε απηήο, νδήγεζαλ ηα χδαηα ζην αθξηαλφ ηκήκα ηεο, κε ζπλέπεηα λα βξνπλ σο κφλε «δηέμνδν» ηελ εηζρψξεζή ηνπο ζηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη επδηάθξηην θαη εμσηεξηθά (νδφο Ραβηλέ) αιιά θαη εζσηεξηθά ηνπ ρψξνπ. Σν «θνχζθσκα» [Δικόνα 9] ηνπ επηρξίζκαηνο, θπξίσο εμσηεξηθά αιιά θαη εζσηεξηθά, θπξηαξρεί, ελψ θαηάξξεπζε απηνχ ζε πνιιά ζεκεία ηζρχεη γηα ην εζσηεξηθφ[δικόνα 10] ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΛΖΡΧΔΧ Οη ηνηρνπνηίεο πιεξψζεσο πνπ ζπλαληνχκε ζε ηνχην ην θηίξην έρνπλ θπξίσο πάρνο απφ 10 εθ. έσο θαη 20 εθ. Γηα ην ηζφγεην θαη γηα ην δηαρσξηζκφ θαηαζηεκάησλ βιέπνπκε φηη ην πάρνο ηνπ ηνίρνπ θηάλεη ηα 15 εθ., ρσξίο ηελ πξνζζήθε ζεξκνκφλσζεο. Ο ηξφπνο δφκεζεο είλαη ην ηζφδνκν ζχζηεκα, ελψ εκπεξηέρνληαη ζε απηφλ θαη νη απαξαίηεηεο εληζρπκέλεο δψλεο (ζελάδ) θαζ χςνο ηεο πνδηάο θαη ηνπ πξεθηνχ. Ο ίδηνο ηξφπνο αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δηαρσξηζηηθψλ ηνίρσλ πάρνπο 10 εθ. γηα ηε δεκηνπξγία γξαθείσλ θαη απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. Γελ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο βιάβεο ζηελ ηνηρνπνηία πιεξψζεσο ηνπ θηηξίνπ ή ηνπιάρηζηνλ δελ είλαη νξαηέο ζηνπο ρψξνπο φπνπ είρακε είηε πξφζβαζε είηε ηελ ειάρηζηε νπηηθή επαθή. Δπηπιένλ, ζηα ζεκεία φπνπ ε ηνηρνπνηία δεκηνπξγεί ηνπο θσηαγσγνχο θαίλεηαη λα κελ έρεη επηρξηζζεί εζσηεξηθά ηνπ θσηαγσγνχ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο παξάιεηςεο είλαη ε ζπζζψξεπζε πγξαζηψλ θαη πνιιψλ ξχπσλ. ΣΟΞΑ Σν ηφμν ζπλαληάηαη ζαλ βαζηθφ κνξθνινγηθφ ζηνηρείν ζην θηίξην φρη κφλν ζην θχξην κέξνο ηνπ, αιιά θαη ζηηο δεπηεξεχνπζεο εηζφδνπο ηνπ. πγθεθξηκέλα ηα πην επηβιεηηθά δηαθξίλνληαη ζε νθηψ κεγάια ηφμα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, εζσηεξηθήο αθηίλαο 3,20κ. κε ειάρηζηεο απνθιίζεηο αλά ηφμν, ηεο ηάμεο ησλ εθ. Μφληκν πξφβιεκα ζε απηά εκθαλίδεηαη ε ζπζζψξεπζε λεξψλ ζηηο απνιήμεηο θαη ελψζεηο κε άιια δνκηθά ζηνηρεία. [Δικόνα 11] ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 21

22 Ζ έιιεηςε ζπληήξεζεο ησλ πδξνξξνψλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ζηαζηκφηεηα ησλ πδάησλ ζηα αθξηαλά θπξίσο κέξε φπνπ θαη ελψλεηαη ην ηφμν κε ην θπθιηθφ ππνζηχισκα θαη ηε δνθφ. ηε δεπηεξεχνπζα ζεηξά ηφμσλ επίζεο άλεπ επηρξίζκαηνο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, επί ηεο νδνχ Δθφξσλ [Δικόνα 12], ε εζσηεξηθή αθηίλα δηαθνξνπνηείηαη αλά ηφμν. πλεπψο, ηα αλνίγκαηα απηψλ έρνπλ εζσηεξηθέο αθηίλεο ησλ 3,55κ., ησλ 3,45κ. θαη ησλ 3,27κ. Βαζηθέο θζνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα ηκήκαηα ησλ ηφμσλ είλαη νη αιινηψζεηο ηνπ θνληάκαηνο θαηά ην ρείινο ηνπο. Ζ έληνλε ζπζζψξεπζε ησλ φκβξησλ πδάησλ θαη ε έιιεηςε πγξνκφλσζεο ησλ επηθαλεηψλ ησλ ζφισλ ζπλέβαιιαλ ζηνλ εκπνηηζκφ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Σφζν ζε απηφ ην κέξνο, φζν θαη ζην εμίζνπ θνκβηθφ ζεκείν θαηάιεμεο ηνπ ηφμνπ πνπ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηε δνθφ, δηαθξίλνληαη ηα άιαηα, ν απνρξσκαηηζκφο ηνπ θνληάκαηνο, θαζψο θαη πηζαλή απνθινίσζε επηρξίζκαηνο ηεο δνθνχ. αλ επαλαιακβαλφκελν ζηνηρείν εκθαλίδνληαη επίζεο ηφμα [Δικόνα 13] ηδίαο ζχζηαζεο πιηθψλ κε ηα πξνεγνχκελα, ζηε βνξεηναλαηνιηθή φςε ηνπ θηίζκαηνο, φπνπ ην ζχλνιν ηνπο θηάλεη ηα επηά. Ζ παξνπζία ηνπο είρε σο απψηεξν ζθνπφ ηνπ αξρηηέθηνλα ηε ζθίαζε ησλ εθαηέξσζελ θαηαζηεκάησλ. Ζ εζσηεξηθή αθηίλα ηνπ θάζε ηφμνπ θηάλεη ην 1,50 κ. ελψ ην πάρνο ηεο πεξηθέξεηαο νξίδεηαη ζηα 15 εθ. ην ζχλνιν ησλ ηφμσλ έρνπλ πξνζαξηεζεί θαη νη βαζηθέο ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο παξνρήο θσηηζκνχ. [Δικόνα 14]Φζνξέο πνπ ππάξρνπλ είλαη ε απνθφιιεζε θνληάκαηνο ηεο θαηψηεξεο ίλαο ηνπ ηφμνπ θαζψο θαη ζηηο κηθξέο δνθνχο πνπ θέξνπλ ηα ηφμα. Χο ζπλέπεηα απηήο ηεο θζνξάο έρνπκε ηελ νμείδσζε ηνπ νπιηζκνχ ζην πέικα ηεο δνθνχ. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη εκθάληζε νπιηζκνχ είηε ζηελ πεξηθέξεηα ησλ ηφμσλ είηε ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα, ιφγσ ηεο απνθφιιεζεο/ θαηάξξεπζεο /απνζηξάγγηζεο ηνπ θνληάκαηνο [Δικόνα 15, 16] ΘΟΛΟΗ χκθσλα κε φζα θαηαγξάθεθαλ γηα ηα ηφμα, ηα ίδηα ζηνηρεία αλαινγνχλ θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζφισλ. Ο αξηζκφο, νη δηαζηάζεηο θαη ε ζχζηαζε ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπο παξακέλνπλ ίδηα. Φζνξέο πνπ έγηλαλ αληηιεπηέο θαηά ηνλ νπηηθφ έιεγρν απνηεινχλ ε θαηάξξεπζε θνληάκαηνο εθ ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ ζφινπ ζε κεγάια ηκήκαηα θαη ε εκθάληζε ηνπ ραιχβδηλνπ πιέγκαηνο [Δικόνα 17,18] πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη ηελ επίζηξσζε θνληάκαηνο επ απηνχ. Δμσηεξηθά ηνπ ζφινπ, θξίλνληαο κφλν απφ πξφζθαηε αεξνθσηνγξαθία [Δικόνα 19] θαη ζπλάκα απφ ηα ίρλε πνπ ππάξρνπλ ήδε εζσηεξηθψο, δηαθξίλνπκε παξφκνηεο θζνξέο ζηνλ ίδην βαζκφ. Ζ κέγηζηε αιινίσζε ηνπ θνληάκαηνο κε απνρξσκαηηζκφ θαη νη απνζέζεηο αιάησλ είλαη εκθαλή ζηνηρεία θζνξάο θπξίσο ζηα πςειφηεξα ζεκεία ηνπ ζφινπ. ΣΔΓΖ (ΓΧΜΑ) ε ηνχηε ηελ ππεξπςσκέλε εληαία επηθάλεηα ηνπ δψκαηνο, πάρνπο 15 εθ. πνπ ζθεπάδεη ηνλ εζσηεξηθφ δηάδξνκν, παξαηεξείηαη ν θαηακεξηζκφο ηεο κε ηε ρξήζε δνθψλ. Σα δνθάξηα απηά είλαη αλεζηξακκέλα [Δικόνα 20], γη απηφ θαη δελ είλαη εκθαλή απφ ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηεο αγνξάο. Δπηπιένλ έρνπλ πξνλνεζεί ξχζεηο επί ηεο πιάθαο πξνθεηκέλνπ ηα φκβξηα χδαηα λα ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 22

23 νδεγνχληαη ζηηο αλάινγεο πδξνξξνέο. Καηά ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, νη ιεθέδεο εκθαλίδνληαη παληνχ, εμ αηηίαο ηεο άκεζεο επαθήο ηνπ λεξνχ κε ηελ πιάθα. Ζ παληειήο έιιεηςε ζηνηρεηψδνπο πγξνκφλσζεο ηνπ δψκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ πιήξε εκπνηηζκφ ηεο πιάθαο απφ ην λεξφ. Σέηνηνπο ιεθέδεο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θπξίσο ζηηο παξπθέο ηεο επηθάλεηαο, ελψ εκθαλέζηαηα είλαη πνιιά ίρλε-θειίδεο ζην κέζνλ ηεο πιάθαο. Σα ηειεπηαία, πηζαλφηαηα λα δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηα ζηάζηκα χδαηα ιφγσ ηεο αλεπαξθνχο ζπληήξεζεο ηνπ θηηξίνπ. Δπηπιένλ, ζηα ζεκεία φπνπ ελψλεηαη ε ελ ιφγσ πιάθα κε ηα θαηαθφξπθα δνκηθά ζηνηρεία θέξεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαθνξά πγξαζηψλ ζην δψκα ησλ παξαθείκελσλ θαηαζηεκάησλ [Δικόνα 21]. Όια ηα θαηαζηήκαηα ζηεγάδνληαη απφ πιάθεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πάρνπο 15 εθ. πνπ θέξνπλ δνθάξηα κε θξέκαζε θαη φρη κε αλεζηξακκέλε δηάηαμε φπσο απηά ηεο ππεξπςσκέλεο πιάθαο. ην ηκήκα απηφ ηνπ θηηξίνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επίζθεςεο απφ δχν πφξηεο ηνπ νξφθνπ φπσο θαίλεηαη θαη ζηα ζρέδηα [Δικόνα 22]. ΓΑΠΔΓΑ Δμσηεξηθψο θαη ζηνλ πιαθφζηξσην ρψξν ηνπ ηζνγείνπ δηαθξίλνληαη πνιιέο αιινηψζεηο θαη είλαη εκθαλή ηα ζεκάδηα απφ ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζηηο πιάθεο ππάξρνπλ ζαλ ζπλέρεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ [Δικόνα 23]. Οη αξκνί ζε θάπνηα ζεκεία ζρεδφλ δελ ππάξρνπλ εμ αηηίαο ηεο ηξηβήο πνπ έρνπλ ππνζηεί θαη ιφγσ ηεο ζπρλήο χπαξμεο λεξνχ. Δληφο ησλ θαηαζηεκάησλ, ε παξνπζία ησλ πιαθηδίσλ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ. [Δικόνα 24].Δμάιινπ, σο επί ην πιείζηνλ πξφθεηηαη γηα θεξακηθά πιαθίδηα. Δπίζεο ζε ειάρηζηα θαηαζηήκαηα-γξαθεία θαίλεηαη λα γίλεηαη ρξήζε πιαζηηθψλ δαπέδσλ (κνπζακά) φπσο απηφ ηνπ «πιιφγνπ πεξηπαηεηψλ θνηιάδαο Αγ. Αλαξγχξσλ». [Δικόνα 25]. Σν θιηκαθνζηάζην πνπ νδεγεί ζηνλ φξνθν έρεη επηζηξσζεί κε ηεηξάγσλεο ιεπθέο καξκάξηλεο πιάθεο [Δικόνα 26] φπσο επίζεο θαη ν εμσηεξηθφο πεξηκεηξηθφο πξφβνινο. Δμάιινπ, ζηνλ φξνθν ην δάπεδν απνηειείηαη εμ νινθιήξνπ απφ επίζηξσζε καξκάξηλσλ πιαθψλ ππνθίηξηλεο απφρξσζεο γηα ηελ «Αίζνπζα Γηαιείκκαηνο» [Δικόνα 27], ελψ ησλ γξαθείσλ ΟΚΑΝΑ είλαη ζθνχξαο γθξη απφρξσζεο. Ζ ρξήζε «κνπζακά» κπεδ απφρξσζεο παξαηεξείηαη θαη ζην επίπεδν ηνπ νξφθνπ θαη ζπγθεθξηκέλα εληφο ηνπ αλεμάξηεηνπ γξαθείνπ ζην έκπξνζζελ ηκήκα ηνπ θηηξίνπ [Δικόνα 28]. Αλ θξίλνπκε απφ ζεκεξηλά θσηνγξαθηθά δεδνκέλα έρεη θαηαζθεπαζζεί λέν δάπεδν εζσηεξηθά ηνπ «Υψξνπ πζθέςεσλ» κε επίζηξσζε θεξακηθψλ πιαθηδίσλ. Ζ πςνκεηξηθή δηαθνξά ησλ δαπέδσλ έρεη θαιπθζεί πξνρείξσο απφ ην ίδην πιηθφ θαηαζθεπήο δεκηνπξγψληαο ειάρηζηε θιίζε. [Δικόνα 29] ΟΡΟΦΔ Σν ηκήκα απηφ δηαθέξεη αλαιφγσο κε ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ ζην θηίξην. ην ηζφγεην, ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα θαηαζηήκαηα ζε φζα ππήξρε πξφζβαζε-, νη νξνθέο δηέζεηαλ απιή επίζηξσζε ζνβά θαη επάιεηςε ρξψκαηνο. ε θάπνηα απφ ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κέρξη πξνζθάησο θαη είραλ αλαθαηληζζεί απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, κπνξνχκε λα πξνζέμνπκε ηελ ρξήζε ςεπδνξνθήο [Δικόνα 30]. Φεπδνξνθή ζπλαληνχκε θαη ζηελ «Αίζνπζα Γηαιείκκαηνο», αθνχ αλεβνχκε ζηνλ φξνθν ηνπ θηηξίνπ. Ζ θαηαζθεπή απηή ρξνλνινγείηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 70, ζχκθσλα κε καξηπξίεο ηνπ εξγαηηθνχ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 23

24 πξνζσπηθνχ ηνπ θηηξίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ βέβαηα, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε κεξηθέο απψιεηεο απφ ζεκεία ηεο ςεπδνξνθήο, φπσο ειιείςεηο ζε πιαζηηθά πάλει ηεο, εκθαλή θαιψδηα θαη θσηηζηηθά ηχπνπ «ζπνη». [Δικόνα 31] ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ (ΔΧΣΔΡΗΚΑ & ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ) ΔΧΣΔΡΗΚΑ Γηα ην ηζφγεην επίπεδν θαη εζσηεξηθά απηνχ, ηα θνπθψκαηα ησλ παξαζχξσλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ έρνπλ παληνχ ηνλ ίδην ζρεδηαζκφ θαη πιηθφ θαηαζθεπήο. Γηαπηζηψλνπκε ηελ ρξήζε αλνηγφκελσλ δίθπιισλ παξαζχξσλ κε ρεηξνθίλεην κεραληζκφ[δικόνα 32]. Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπο είλαη ην κέηαιιν θαη ην κνλφ γπαιί, ελψ είλαη αλχπαξθηε ε ζθίαζε απηψλ. Αληίζεηα, νη πφξηεο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ είλαη απιέο, μχιηλεο θαηαζθεπήο κε επάιεηςε βεξληθηνχ ζε κπεδ απφρξσζε. ηνλ φξνθν ηζρχνπλ ηα ίδηα γηα ηελ ηδακαξία πνπ ζπλαληνχκε ζην «Υψξν Γηαιείκκαηνο» θαζψο θαη γηα ην παξάζπξν ηνπ θπιηθείνπ[δικόνα 33,34,35]. Δπηπιένλ, ν δηαρσξηζκφο ζην κέξνο ησλ γξαθείσλ θαηά ην έκπξνζζελ ηκήκα ηνπ θηηξίνπ πηζαλφηαηα λα έγηλε κεηαγελέζηεξα κε ηα θνπθψκαηα πνπ θαίλνληαη ζήκεξα. Ο ζρεδηαζκφο, ην πιηθφ ηνπο αθφκα θαη ε απφρξσζή ηνπο δηαθέξνπλ θαηά πνιχ απφ απηά πνπ βιέπνπκε ζην ζχλνιν ηνπ θηίζκαηνο. Πξφθεηηαη γηα επάιιεια ζπξφκελα θνπθψκαηα επίζεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο αιιά κε δηπιφ γπαιί[δικόνα 36]. Αληίζεηα κε φια ηα ππφινηπα θνπθψκαηα ηνπ θηηξίνπ πνπ θέξνπλ ιεπθή απφρξσζε, ηα ζπγθεθξηκέλα δηαζέηνπλ ζθνχξα θαθέ. Οη πφξηεο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαη εδψ είλαη ην ίδην ιηηέο κε απηέο ηνπ ηζνγείνπ θαη θέξνπλ απιή επίζηξσζε βεξληθηνχ ζε απφρξσζε ηνπ κπεδ. ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ε φια ηα θαηαζηήκαηα ηνπ θηηξίνπ ζηνλ ηζφγεην ρψξν έρνπλ ηνπνζεηεζεί παλνκνηφηππα θνπθψκαηα, ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ σο βηηξίλα θαη είζνδνο καδί, δεκηνπξγψληαο νκνηνκνξθία ζηηο φςεηο. Οη δηαζηάζεηο απηψλ δελ δηαθνξνπνηνχληαη ζρεδφλ θαζφινπ κηαο θαη ηα αλνίγκαηα ησλ καγαδηψλ είλαη εμίζνπ παλνκνηφηππα κεηαμχ ηνπο. ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ θπξηαξρεί ν δηαρσξηζκφο ηνπ αλνίγκαηνο ζε ηξία κέξε (ή θαη ζε δχν κέξε γηα θάπνηα απφ απηά), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηκήκαηνο ηεο εηζφδνπ. Σν πιηθφ απφ ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλα είλαη ην απιφ κέηαιιν ζε ζπλδπαζκφ κε ην κνλφ γπαιί. Δπηπιένλ, ζηνλ ηνκέα απηφ, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, έρεη πξνβιεθζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ αξρηηέθηνλα εληνηρηζκέλε θαηαζθεπή πνπ πξνζαξηάηαη άλσζελ ηεο βηηξίλαο θαη θέξεη εζσηεξηθά ηεο ηα κεηαιιηθά ξνιιά αζθαιείαο. Δπί απηψλ ππάξρνπλ θιεηδαξηέο γηα ηε δπλαηφλ θαιχηεξε πξνζηαζία ηνπ θαηαζηήκαηνο. [Δικόνα 37] Δπηπιένλ, ζηα εζσηεξηθά θαηαζηήκαηα, ζηα εμσηεξηθά θαη ππεξάλσ ησλ θνπθσκάησλ βηηξίλαο-εηζφδνπ πνπ δηαζέηνπλ παξαηεξνχκε ζηηο ίδηεο πεξαζηέο απηψλ θεγγίηεο. Ζ ρξήζε ηνπο είλαη νπζηαζηηθή θαζψο βνεζνχλ φρη κφλν ζην θσηηζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ, αιιά θαη ζηνλ εμαεξηζκφ ηνπο. Καη ηα ηξία ηκήκαηα ιεηηνπξγνχλ σο επηθιηλψο αλνηγφκελα. [Δικόνα 38] ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 24

25 ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ (ΔΧΣΔΡΗΚΑ & ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ) ΔΧΣΔΡΗΚΑ Με ηνλ φξν «εζσηεξηθά» εμεηάδνπκε ηνπο ρψξνπο φισλ ησλ καγαδηψλ θαη ησλ γξαθείσλ ηνπ νξφθνπ. Απηφ πνπ παξαηεξείηαη ζην ζχλνιν ηνπ θηίζκαηνο είλαη ε επίζηξσζε θνληάκαηνο παληνχ, ζε αληίζεζε κε ηελ επάιεηςε ρξσκαηηθνχ επηρξίζκαηνο. Σν ηειεπηαίν εκθαλίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο, φπνπ γίλεηαη ε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο. ηα θαηαζηήκαηα ηζνγείνπ αληηιακβαλφκαζηε ηελ πξνηίκεζε φισλ γηα ηελ απφρξσζε ηνπ ιεπθνχ θαη πηζαλφηαηα ηελ επηινγή ηχπνπ πδξνρξψκαηνο. Ζ επηινγή απηή αθνξά θπξίσο ηα ηρζπνπσιεία θαη ηα θξενπσιεία, ίζσο γηα ιφγνπο έλδεημεο θαζαξηφηεηαο. ε θάπνηα απφ ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα επί ηεο νδνχ Γ. Παπαλδξένπ βιέπνπκε δηαθνξνπνίεζε ησλ απνρξψζεσλ ησλ επηρξηζκάησλ απφ ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο. πγθεθξηκέλα (θαη θξίλνληαο εμσηεξηθά ησλ θαηαζηεκάησλ, θαζψο δελ ππήξρε πξφζβαζε ζε απηά), γηα ηα δχν πξψηα καγαδηά πνπ πξνζθάησο αλαθαηλίζζεθαλ ηα επηρξίζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θέξνπλ απνρξψζεηο ηνπ ζθνχξνπ κπεδ θαη ηνπ θππαξηζζί αληίζηνηρα. Οη ππφινηπνη ρψξνη παξακέλνπλ ζηνπο ηφλνπο ηνπ ιεπθνχ. Αληίζεηα, ζε φζνπο απφ απηνχο παξέκεηλαλ κε ην βαζηθφ επίρξηζκα ηνπ θνληάκαηνο, ε ζεκεξηλή ηνπο θαηάζηαζε απνδεηθλχεη ην πξφβιεκα ηεο ππεξβνιηθά ζπζζσξεπκέλεο πγξαζίαο. Κξίλνληαο ηε θζνξά κε απιφ νπηηθφ έιεγρν, ν βαζκφο ηεο έρεη θηάζεη ζην κέγηζην, αθνχ κφλν έληνλα καχξε απφρξσζε κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε. πλέπεηα ηεο πγξαζίαο επίζεο απνηειεί θαη ε θαηάξξεπζε ηνπ θνληάκαηνο εζσηεξηθά απηψλ. [Δικόνα 39] Γηα ηνλ φξνθν, απφ ηελ αλεμάξηεηε είζνδν θαη ην ρψξν ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ παξαηεξείηαη ρσξνζηάζκεζε ηεο επηθάλεηαο ζην 1,40κ. θαη ν ρξσκαηηζκφο ηνπ ηκήκαηνο εθαηέξσζελ απηήο έγηλε κε γαιάδηα ιαδνκπνγηά. [Δικόνα 40] Δλψ ζηελ ηνηρνπνηία άλσζελ ηεο ρσξνζηάζκεζεο έγηλε ρξσκαηηζκφο κε ιεπθφ αθξπιηθφ ρξψκα. Καζψο αλεβαίλνπκε ην δεχηεξν ζθέινο ηεο ζθάιαο, βιέπνπκε ηα εκθαλέζηαηα ζεκάδηα θαηάξξεπζεο ηνπ ιεπθνχ επηρξίζκαηνο θαη πνιιψλ «θνπζθσκάησλ» απφ ηελ πγξαζία. Δηζεξρφκελνη ζην «Υψξν Γηαιείκκαηνο» παξαηεξνχκε πσο ην ίδην ζπκβαίλεη φζνλ αθνξά ηε ιαδνκπνγηά ξνδ απφρξσζεο πνπ θηάλεη κέρξη θαη ην πξέθη ησλ θνπθσκάησλ θαη εηδηθά ζηα θαηψηεξα ηκήκαηα θνληά ζηηο εηζφδνπο ησλ W.C. Μεγάια κέξε ηνπ επηρξίζκαηνο έρνπλ απνθνιιεζεί θαη έρνπλ θαηαξξεχζεη, κε απνηέιεζκα ηελ άκεζε έθζεζε θνληάκαηνο. [Δικόνα 41] Γηα ηελ ππφινηπε ηνηρνπνηία έρεη πξνηηκεζεί ιεπθή αθξπιηθή επίζηξσζε, θαηά ηελ νπνία δηαθξίλνληαη ιεθέδεο απφ εμσγελή θαηαπφλεζε θαη ίρλε απφ παιηά αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα ήηαλ ηνπνζεηεκέλα θαη κεηαθέξζεθαλ. Δπηπιένλ, δείγκαηα απνξξφθεζεο (φκβξησλ πηζαλφηαηα) πγξαζηψλ απφ ηελ εμσηεξηθή παξεηά ηνπ ηνίρνπ, εκθαλίδνληαη εθαηέξσζελ ηνπ παξαζχξνπ πνπ «βιέπεη» πξνο ηνλ πεξηκεηξηθφ εμψζηε. [Δικόνα 42]Πνιιέο κηθξέο απνθνιιήζεηο έρνπλ πξνθιεζεί καδί κε απηέο απφ ηηο παιαηφηεξεο επίηνηρεο ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ηειηθψο κεηαθέξζεθαλ. ηα ελδφηεξα ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο ηνπ νξφθνπ πνπ βξηζθφκαζηε, ζπλαληνχκε ηα γξαθεία «ΟΚΑΝΑ»(Κέληξν Πξφιεςεο ηεο ρξήζεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ). Καζψο πξφθεηηαη γηα εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ αθφκε, ηα επηρξίζκαηα είλαη πξφζθαηα θαη θξίλνληαο απφ θνληά δηαπηζηψλνπκε φηη είλαη αθξπιηθήο ζχζηαζεο ζε δηάθνξνπο ρξσκαηηζκνχο θαη ζρέδηα επί ηνπ βαζηθνχ ρξψκαηνο πνπ είλαη ην πνιχ αλνηρηφ θίηξηλν. Μπαίλνληαο ζηα γξαθεία θαη θαηά ην πξψην θπθιηθφ ππνζηχισκα πνπ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 25

26 ζπλαληνχκε ζηα αξηζηεξά καο, ππάξρνπλ εκθαλείο ιεθέδεο απφ εκπνηηζκφ πγξαζίαο. [Δικόνα 43]ην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ην αίηην είλαη ε ζηαζηκφηεηα ησλ πδάησλ ζηηο πδξνξξνέο ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Καηά ζπλέπεηα ε δνθφο κεηαβίβαζε ηα χδαηα ζηε θέξνπζα ηνηρνπνηία εθαηέξσζελ θαη ζε κεγάιν ηκήκα ηεο πιάθαο. Οη ιεθέδεο είλαη εκθαλείο ζε φιν ην χςνο ηνπ ηνίρνπ, θαζψο επίζεο θαη κηθξά «θνπζθψκαηα» παξνπζηάδνληαη ζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζεκεία. Γηα ηελ ππφινηπε ηνηρνπνηία δελ παξαηεξνχληαη θζνξέο επί ησλ επηρξηζκάησλ, ελψ ην πιηθφ παξακέλεη ίδην. Γηα ηελ απνζήθε πνπ ππάξρεη δίπια αθξηβψο απφ ηα γξαθεία ηνπ ΟΚΑΝΑ δελ κπνξνχκε λα έρνπκε ζηνηρεία, αθνχ δελ ππήξρε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην ρψξν. Σέινο, πξνζζήθε πνπ έγηλε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία απνηεινχλ νη δχν θαηαζθεπέο απφ γπςνζαλίδα. Ζ κία βξίζθεηαη πξν ηεο εηζφδνπ ησλ γξαθείσλ ηνπ ΟΚΑΝΑ (γξαθείν δηεπζπληή) θαη ε άιιε απέλαληη αθξηβψο δίπια απφ ην θιηκαθνζηάζην- θαη ζηεγάδεη ην γξαθείν ηνπ «πιιφγνπ Κσθψλ Ν. εξξψλ». Καη γηα ηα δχν, εζσηεξηθψο πέξαλ ησλ ζπγθνιιεηηθψλ θνληακάησλ γηα ηηο γπςνζαλίδεο, έρεη επηζηξσζεί ηειηθψο ιεπθφ αθξπιηθφ ρξψκα. [Δικόνα 44] Πεξλψληαο ηνλ πεξηκεηξηθφ πξφβνιν θαη θηάλνληαο ζην έκπξνζζελ ηκήκα ηνπ νξφθνπ, αξρίδνπκε απφ ην βνξεηναλαηνιηθφ γξαθείν ηνπ «Μνξθσηηθνχ πιιφγνπ Κσθάιαισλ Ν. εξξψλ». Λφγσ κε πξνζβαζηκφηεηαο ζην ρψξν θαη θξίλνληαο κφλν εμσηεξηθψο παξαηεξνχκε φηη έρεη γίλεη ρξήζε ιεπθήο επίζηξσζεο, πηζαλφηαηα πιαζηηθήο, γηα ηνλ πξνζάιακν. Γηα ην γξαθείν ζην βάζνο νη ηφλνη είλαη πην δεζηνί ππφ ηελ απφρξσζε ηνπ ζθνχξνπ κπεδ. Δμάιινπ, ηνλ ίδην ρξσκαηηζκφ πνπ θέξνπλ νη ηνίρνη, έρνπλ θαη επίηνηρνη ζεξκνζπζζσξεπηέο. Σέινο, γηα ηνπο επφκελνπο δχν ρψξνπο ηζρχνπλ ηα ίδηα δεδνκέλα γηα ην εζσηεξηθφ ηνπο επίρξηζκα, κηαο θαη απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ ίδηνπ γξαθείνπ. ην ηειεπηαίν θαηά ζεηξά γξαθείν, ην νπνίν είλαη αλεμάξηεην θαη δελ έρεη θακία επηθνηλσλία κε ην δηπιαλφ ηνπ ρψξν(φπσο είραλ ηα πξνεγνχκελα), ην επίρξηζκα είλαη πνιχ αλνηρηφ θίηξηλν αθξπιηθήο ζχζηαζεο. [Δικόνα 45] Δπηπιένλ, ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν παξαηεξείηαη θαη ξσγκή επί ηνπ χςνπο ζελαδηνχ ζην πξέθη ηεο εηζφδνπ θαη θαηά κήθνο απηήο πνπ θηάλεη ζρεδφλ ηα 3 κέηξα. [Δικόνα 46] ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ Ξεθηλψληαο αξηζηεξά ηεο φςεο ηεο νδνχ Ραβηλέ, ην θαηάζηεκα αιιαληηθψλ ζην ηζφγεην θάλεη έληνλα ηε δηαθνξά ρξσκαηηθά κε ην ππφινηπν ηνπ θηηξίνπ. πγθεθξηκέλα, ν ρξσκαηηζκφο ηεο ηνηρνπνηίαο ηνπ έρεη βαζπθφθθηλε απφρξσζε, πηζαλφλ αθξπιηθήο ζχζηαζεο. Δπηπξφζζεηα, ην ρξψκα ησλ θνπθσκάησλ έρεη ηξνπνπνηεζεί, αθνχ έρνπλ βαθεί κε ιαδνκπνγηά ζε ξνδ ηφλν. [Δικόνα 47] Σκήκα ηεο θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο πνπ πιαηζηψλεη θαη ηελ είζνδν πξνο ηνλ φξνθν θαίλεηαη λα είρε επηρξηζζεί κε αθξπιηθφ επίζεο ιεπθφ ρξψκα, ελψ ιφγσ ηεο αλχπαξθηεο θχιαμεο ηνπ θηηξίνπ παξαηεξνχκε δηαθνξεηηθέο ρξσκαηηθέο παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ κε ζπξέη. [Δικόνα 48] Αθνινπζεί ην θπθιηθήο δηαηνκήο ππνζηχισκα πνπ έρεη ρξσκαηηζζεί κε ιαδνκπνγηά εμ νινθιήξνπ ζηηο απνρξψζεηο ηηξθνπάδ θαη ζθνχξνπ θαθέ. πλερίδνληαο ζην ίδην επίπεδν θαη δεμηφηεξα, δίπια απφ ηελ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 26

27 είζνδν, ζηεγάδνληαλ θάπνηε γξαθεία «Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο εξξψλ». ηηο φςεηο ησλ ππνζηπισκάησλ πνπ θαίλνληαη κε ιεπθή απφρξσζε πιαζηηθνχ ρξψκαηνο, ηψξα πηα έρνπλ επίζεο βαλδαιηζζεί κε δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο ζπξέη. ην ζεκείν απηφ, ηα θνπθψκαηα πνπ πιαηζηψλνπλ ηνχηε ηελ φςε είλαη επίζεο ζε άζπξνπο ηφλνπο. Αγλνψληαο πξνο ην παξφλ ηε δεπηεξεχνπζα είζνδν ηεο βνξεηναλαηνιηθήο απηήο φςεο, θηάλνπκε ζε έλα απφ ηα πνιιά ηρζπνπσιεία ηεο δεκνηηθήο αγνξάο, απηφ ηνπ «Παξαγσγνχ». Σν ιεπθφ επίρξηζκα θαη εδψ βξίζθεηαη παληνχ, ελψ κε θφθθηλε απφρξσζε έρνπλ δεκηνπξγεζεί απηνζρέδηεο επηγξαθέο επί ησλ ππνζηπισκάησλ ηεηξάγσλεο δηαηνκήο. [Δικόνα 49] Φπζηθά δελ ιείπνπλ ζπλζήκαηα κε ζπξέη, κφλν πνπ εδψ είλαη ζε κηθξφηεξε θιίκαθα. Λίγν πξηλ ζηξίςνπκε επί ηεο νδνχ Γ. Παπαλδξένπ γηα λα αλαιχζνπκε ηελ πξφζνςε ηνπ θηηξίνπ, έληνλε δηαθνξά θάλεη ε κία πιεπξά ηνπ «Φπζηνιαηξηθνχ Οκίινπ Ν. εξξψλ». Ζ αλνηρηή πξάζηλε απφρξσζε πνπ ηνπ απνδφζεθε, ην θαζηζηά ραξαθηεξηζηηθφ κέζα ζηα ππφινηπα. ηελ ίδηα φςε ηεο αγνξάο θαη θνηηάδνληαο ηνλ φξνθν γίλεηαη μεθάζαξα αληηιεπηή ε παξνπζία ηεο πγξαζίαο ζε φιε ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ζην ηκήκα ησλ W.C, Γηα ηελ αθξίβεηα, νιφθιεξε ε ηνηρνπνηία έρεη εκπνηηζζεί απφ ηα ζηάζηκα χδαηα πνπ ππάξρνπλ ζην δψκα, κε απνηέιεζκα λα πξνθιεζεί «θνχζθσκα» ηνπ επηρξίζκαηνο θαη ε δεκηνπξγία κεγάιεο έθηαζεο θειίδσλ πγξαζίαο. Ζ πνξεία ησλ πγξαζηψλ είλαη εκθαλήο θαη κε γπκλφ κάηη, ελψ αλαινγηδφκελνη ην βαζκφ ηεο θζνξάο ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληνρή ηνπ επηρξίζκαηνο, ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε γηα ην δεχηεξν πσο πξφθεηηαη γηα πδξφρξσκα κε ειάρηζηε κίμε κε αθξπιηθφ. [Δικόνα 50] Δπίζεο, παξαηεξείηαη δηαθνξνπνίεζε ηεο απφρξσζεο θαηά κέξε, αθνχ σο βαζηθφ ρξψκα θαίλεηαη ην γθξη, ελψ ζην χςνο ηνπ πξεθηνχ θαη άλσζελ απηνχ βιέπνπκε κίμε ηνπ γθξη κε ιίγν κπιε. Ζ αηζζεηηθή ηνπ θηηξίνπ δελ αιινηψλεηαη κφλν απφ ηελ πγξαζία, αιιά θαη απφ ηελ παξνπζία ηνηρνγξαθηψλ κε ζπξέη (γθξάθηηη) ζε πνιιά ζεκεία θαη ζε δηάθνξα κεγέζε. πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε θαη κεηαθηλνχκελνη ζην ηκήκα ηεο φςεο πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ αλεμάξηεηε είζνδν ηνπ ηζνγείνπ, δηαπηζηψλνπκε φηη ην επίρξηζκα παξακέλεη ζηνλ ίδην ηφλν θαη ζχζηαζε. Λεθέδεο ζην επίρξηζκα δηαθξίλνπκε κφλν ζε θνκβηθά ζεκεία, φπσο απηφ ησλ ελψζεσλ ηνπ κηθξνχ ζηεζαίνπ ηνπ δψκαηνο(άλσζελ ησλ W.C.) κε ην θπθιηθήο δηαηνκήο ππνζηχισκα. [Δικόνα 51] Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ έκπξνζζελ ηκήκαηνο ηνπ θηηξίνπ. Ζ θαηάξξεπζε ηνπ επηρξίζκαηνο ζε πνιιά ζεκεία είλαη εκθαλήο, θαζψο ζρέδηα γθξάθηηη ππάξρνπλ θαηακεζήο θαη απηήο ηεο φςεο. Όζνλ αθνξά ηηο φςεηο ησλ ζφισλ απφ ηελ πιεπξά πνπ εμεηάδνπκε, νη θζνξέο πνπ δηαθξίλνληαη ζηα επηρξίζκαηα είλαη αξθεηέο. Ο έληνλνο εκπνηηζκφο ησλ ζηάζηκσλ λεξψλ ζηηο πδξνξξνέο έθεξε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία βηνινγηθήο δηάβξσζεο. Απηφ παξαηεξείηαη ζηα αθξηαλά κέξε θπξίσο, ελψ κε ηελ θαζνδηθή πνξεία ησλ λεξψλ απνθαιχπηνληαη ζηελ φςε πνιιέο θειίδεο αιάησλ ζε ιεπθή απφρξσζε. [Δικόνα 52] ε άιια ζεκεία επίζεο, ππάξρεη απνθινίσζε ηνπ ρξσκαηηθνχ επηρξίζκαηνο θαζψο θαη θαηάξξεπζε απηνχ θαηά κεγάια ηκήκαηα. Όια ηα θνπθψκαηα απηήο ηεο φςεο ηνπ νξφθνπ δελ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαηά ην επίρξηζκά ηνπο. πλεπψο παξακέλνπλ κε ηελ αξρηθή επίζηξσζή ηνπο απφ ιεπθφ βεξλίθη γηα κεηαιιηθέο επηθάλεηεο. Με κηα πξψηε καηηά ζηελ πξφζνςε επί ηεο νδνχ Γ. Παπαλδξένπ, αληηιακβάλεηαη θαλείο ηηο πνιιέο ρξσκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηκήκα ζε ηκήκα. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 27

28 Απηφ πξνθιήζεθε εμ αηηίαο ηεο απεξίζθεπηεο ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ απνρξψζεσλ επηρξηζκάησλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ θαη ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ρξήζεο ηνπ θάζε ρψξνπ. Ξεθηλψληαο απφ ην ηζφγεην θαη ηέξκα αξηζηεξά, δηαθξίλνπκε ην γξαθείν ηνπ «Φπζηνιαηξηθνχ Οκίινπ Ν. εξξψλ» ηνπ νπνίνπ νη ρξσκαηηθέο επηινγέο είλαη ην αλνηρηφ πξάζηλν ζε ππνζηπιψκαηα θαη ελ κέξεη ζηα θνπθψκαηα. ηε ζπλέρεηα ην θαηάζηεκα ηνπ «Φηιίππνπ» φπνπ δελ γίλεηαη ρξήζε επηρξίζκαηνο αιιά επέλδπζεο-πνπ ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ-. Ζ ζθνχξα θαθέ απφρξσζή ηεο φκσο επεξεάδεη ζεκαληηθά ην ζχλνιν, ελψ πηζαλφηαηα λα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ιαδνκπνγηά ζην αληίζηνηρν ρξψκα γηα ηα θνπθψκαηα θαζψο θαη ζθνπξφρξσκν βεξλίθη θαηά θαηξνχο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο απφρξσζεο. πλερίδνληαο παξαθάησ βξίζθνπκε ηα γξαθεία ηνπ «πιιφγνπ Καξθηλνπαζψλ Ν. εξξψλ». Καη απηά θέξνπλ επέλδπζε αληί επηρξίζκαηνο, ελψ ε κφλε ρξσκαηηθή δηαθνξνπνίεζε είλαη ε εθξνχ ιαδνκπνγηά γηα ηα θνπθψκαηα. Καηφπηλ, ζπλαληνχκε ην «4 ν χζηεκα Πξνζθφπσλ εξξψλ», ε επηθάλεηα ηνπ νπνίνπ δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαζφινπ φια απηά ηα ρξφληα. Έπεηηα αθνινπζεί ην θξενπσιείν «ν Νίθνο» φπνπ γίλεηαη ελ κέξεη ρξήζε πιαζηηθνχ επηρξίζκαηνο ιεπθνχ ρξψκαηνο. [Δικόνα 53] Γίπια αθξηβψο θαη ζην ζεκείν φπνπ νπζηαζηηθά μεθηλά ε νδφο Γ. Παπαλδξένπ, βξίζθεηαη ην θξενπσιείν «Σν Νένλ-Μαληηφο». Σν πιαζηηθφ ιεπθφ ρξψκα είλαη εκθαλέο θαη εδψ, θαζψο θαη ζηηο παξπθέο ηνπ πξνβφινπ πνπ ππάξρεη άλσζελ ηνπ θαηαζηήκαηνο ππάξρνπλ πνιιά «θνπζθψκαηα» θαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ην επίρξηζκα έρεη θαηαξξεχζεη. Αληηζέησο, ν ρξσκαηηζκφο ζην επίπεδν ηεο θσηεηλήο επηγξαθήο κέλεη αλεπεξέαζηνο, ελψ θαηά πάζα πηζαλφηεηα θαη εδψ έρνπκε επέλδπζε. [Δικόνα 54] Αξρίδνληαο κε ηα θιηκαθσηήο δηάηαμεο θαηαζηήκαηα, ηελ εκθάληζή ηνπ θάλεη ην «Καθεθνπηεία Λνπκίδε». Πξφθεηηαη γηα έλαλ επίζεο πξφζθαηα αλαθαηληζκέλν ρψξν, ζηνλ νπνίν έρνπλ ηνπνζεηεζεί εμ νινθιήξνπ επελδχζεηο. Δλ ζπλερεία ππάξρεη ην θαηάζηεκα «Υαξνχια» κε είδε ξνπρηζκνχ. Πέξα απφ ηελ επηγξαθή πνπ ίζσο λα απνηειεί απηνθφιιεηε επηθάλεηα, ε ππφινηπε έρεη πεξαζζεί κε πιαζηηθφ ρξψκα ζε εθξνχ ηφλν, ελψ έρνπλ πξνζηεζεί δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία κε ζηέλζηι ζε βπζζηλί απφρξσζε ίδηαο ζχζηαζεο πιηθνχ. Δπφκελν ζε ζεηξά είλαη ην δηζθνπσιείν «Discomatic». Παξαβιέπνληαο ηελ θαηαζθεπή ηεο επηγξαθήο πνπ θαίλεηαη, φιν ην ππφινηπν έρεη επαιεηθζεί κε πιαζηηθφ ρξψκα αλζξαθί απφρξσζεο. ηνλ ίδην ηφλν έρνπλ πεξαζζεί θαη ηα θνπθψκαηα πηζαλφλ κε ιαδνκπνγηά. ηε ζπλέρεηα βξίζθνπκε ην ςεηνπσιείν «ν ηαχξνο», ην νπνίν ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη μερσξίδεη απ φια εθ πξψηεο φςεο, θαζψο έρεη ρξσκαηηζζεί εμ νινθιήξνπ ιεπθφ. Δηθάδνληαο ηνλ ηχπν ηνπ επηρξίζκαηνο ζα ζθεθηφκαζηαλ ηνλ αζβέζηε γηα ηελ ηνηρνπνηία ηνπ, ελψ γηα ηελ επηγξαθή πιαζηηθφ ρξψκα. Γεηηνληθά απηνχ ππάξρεη έλαο αλεθκεηάιιεπηνο ρψξνο, πνπ παιαηφηεξα ζηέγαδε ηα γξαθεία ηνπ «Κέληξνπ Γεκηνπξγηψλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ηνπ Γήκνπ εξξψλ». Ζ ηνηρνπνηία έρεη ρξσκαηηζζεί κε αλνηρηφ γαιάδην ρξψκα, ελψ κε καχξε ιαδνκπνγηά ηα θνπθψκαηα. [Δικόνα 55] Δπηπιένλ, ν ηειεπηαίνο κηθξφο ρψξνο πνπ απνκέλεη ζε απηή ηελ φςε ηνπ θηηξίνπ ζηεγάδεη ζήκεξα ηνλ «χιινγν πεξηπαηεηψλ θνηιάδαο Αγ. Αλαξγχξσλ» ν νπνίνο έρεη πξνζαξκνζζεί ζηηο αλάγθεο ελφο κηθξνχ γξαθείνπ. Άλσζελ ησλ θνπθσκάησλ ην ηκήκα έρεη ρξσκαηηζζεί κε κπεδ πιαζηηθφ ρξψκα ελψ ε ππφινηπε ηνηρνπνηία έρεη επελδπζεί. Δπηπιένλ, ηα θνπθψκαηα ηνπ ρψξνπ είλαη ρξσκαηηζκέλα κε ζθνχξα ιαδί ιαδνκπνγηά. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 28

29 Ζ φςε φισλ ησλ παξαπάλσ θαηαζηεκάησλ απφ ηνλ εζσηεξηθφ δηάδξνκν δηαθέξεη δξακαηηθά. Αξρίδνληαο κε ηελ ίδηα ζεηξά, ην θαηάζηεκα ηνπ «Φπζηνιαηξηθνχ Οκίινπ Ν. εξξψλ» δηαζέηεη κεζνηνηρία κε απηφ ηνπ «Παξαγσγνχ». Έηζη, δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο θζνξέο κηαο θαη ν «Παξαγσγφο» ιεηηνπξγεί εδψ θαη ρξφληα θαη θξνληίδεη γηα ην ρψξν ηνπ. Αθξηβψο δίπια ηνπ, έρνπκε ηελ πίζσ πιεπξά ηνπ «Φηιίππνπ». Αθφκα θαη απηή ε φςε ηνπ θαηαζηήκαηνο θέξεη ηελ ίδηα επέλδπζε, ελψ ην επίρξηζκα ησλ θνπθσκάησλ είλαη επίζεο ην ίδην. [Δικόνα 56] Αγλνψληαο ηελ έμνδν ηεο πξφζνςεο θαη ζπλερίδνληαο ηελ πνξεία καο, βξηζθφκαζηε κπξνζηά απφ ηελ πίζσ φςε ησλ γξαθείσλ «πιιφγνπ Καξθηλνπαζψλ Ν. εξξψλ». Πξνθαλήο είλαη ε έιιεηςε θξνληίδαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηθάλεηαο. πγθεθξηκέλα, ε ηνηρνπνηία θέξεη ιεπθή απφρξσζε θαη ε ζχζηαζή ηεο ίζσο λα είλαη αθξπιηθή. Πηζαλφηαηα ε επίζηξσζε λα έγηλε αξθεηά ρξφληα πξηλ, θαζψο ηα ζεκάδηα ησλ ξχπσλ θαη ηεο θαηαπφλεζεο -ελ κέξεη- είλαη εκθαλή. Σα ηειεπηαία εηδηθά είλαη επδηάθξηηα ζηα θαηψηεξα θπξίσο ζεκεία, ελψ έρνπλ ππνζηεί θαηάξξεπζε ηνπ επηρξίζκαηφο ηνπο. [Δικόνα 57] Μηθξήο έθηαζεο δεκηά ζηελ θαηψηεξε δψλε κπνξεί λα ζεσξεζεί ε θαηάξξεπζε ηνπ θνληάκαηνο ζε γσληαθά ζεκεία ησλ ηεηξαγσληθψλ ππνζηπισκάησλ. Δπηπιένλ, ε χπαξμε γθξάθηηη ππάξρεη ζε πνιιά ζεκεία είηε ζε κηθξά κεγέζε είηε ζε κεγάια θαη ζε πνιινχο ρξσκαηηζκνχο. Ζ επίζηξσζε ζηα κεηαιιηθά θνπθψκαηα είλαη απηή πνπ έθεξαλ εμ αξρήο. Ζ ιεπθή απφρξσζε πνπ ηψξα πηα θαίλεηαη ππνθίηξηλε, ζε πνιιά ζεκεία έρεη ππνζηεί αιινηψζεηο, κε απνηέιεζκα λα νμεηδσζεί θαη ην κέηαιιν. Μηθξή δηαθνξά θάλεη ην γθξη επίρξηζκα πνπ έρεη πεξαζζεί ην ηκήκα ηεο ηνηρνπνηίαο άλσζελ ησλ θεγγηηψλ. Γίπια ζηηο δχν φςεηο απηέο ππάξρεη ε φπηζζελ φςε ηνπ γξαθείνπ ηνπ «4 νπ πζηήκαηνο Πξνζθφπσλ εξξψλ». Σα ίδηα δεδνκέλα ηζρχνπλ θαη εδψ. Ίδηα ζχζηαζε ηνπ επηρξίζκαηνο θαη ηεο απφρξσζεο. Ο βαλδαιηζκφο ζπλερίδεηαη θαη εδψ κε δηάθνξα ζπλζήκαηα κε ζπξέη ζε θάζε ζεκείν ηεο ηνηρνπνηίαο θαη ησλ ηδακηψλ. Άλσζελ ησλ θεγγηηψλ ππάξρεη κφλν ε επίζηξσζε ηνπ θνληάκαηνο ε νπνία έρεη ππνζηεί κεγάιε δεκηά απφ ηελ θαηεξρφκελε πγξαζία θαη ζπζζψξεπζε αιάησλ. [Δικόνα 58] Μεηαθεξφκελνη πην αξηζηεξά βιέπνπκε ηελ πίζσ φςε ηνπ θξενπσιείνπ «ν Νίθνο». Ζ φςε ηνχηε έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα ρξεζηηθνχο ιφγνπο ηνπ ηδηνθηήηε, θαζψο ηε θνπθσκάησλ ηελ έρεη πάξεη έλα ςπγείν, ηνπ νπνίνπ ν φγθνο πξνεμέρεη απφ ηελ παξεηά ηεο ηνηρνπνηίαο. Σν επίρξηζκα πνπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε είλαη ε κπεδ απφρξσζε ιαδνκπνγηάο, ελψ ζε αληίζεηε απφρξσζε, απηή ηνπ άζπξνπ, έρεη ρξσκαηηζζεί ε πφξηα. Τπεξάλσ φιεο απηήο ηεο ζχλζεζεο δελ εκθαλίδεηαη θάπνην είδνπο επηρξίζκαηνο, παξά κφλν ε χπαξμε ηνπ βαζηθνχ θνληάκαηνο ηεο ηνηρνπνηίαο. ην αθξηβψο δηπιαλφ ηκήκα εκθαλίδεηαη ε κία εθ ησλ πνιιψλ πίζσ φςεσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο «Σν Νένλ-Μαληηφο». Καη εδψ πξνεμέρεη ην κεγάισλ δηαζηάζεσλ ςπγείν, ελψ ελζσκαησκέλε είλαη ε πίζσ είζνδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο ππφ ηε κνξθή κεηαιιηθνχ ξνιινχ. Σν κέξνο ην ξνιφ είλαη ιεπθνχ επηρξίζκαηνο φπσο θέξεη θάζε ζχγρξνλνπ ζρεδηαζκνχ θνχθσκα, ελψ φιν ην ππφινηπν πηζαλφηαηα λα έρεη πεξαζζεί κε ιεπθφ αθξπιηθφ κείγκα. Τπεξάλσ απηήο ηεο θαηαζθεπήο θαη κέρξη ην κηζφ ησλ θεγγηηψλ ππάξρεη μχιηλε επηγξαθή. Παξά ηελ παξνπζία ηεο δελ καο εκπνδίδεη λα θαηαιάβνπκε φηη δελ έρεη ππάξμεη πνηέ επίζηξσζε κε επίρξηζκα, παξά κφλν απηνχ ηεο ηζηκεληνθνλίαο. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 29

30 ηξεθφκελνη πξνο ην θεθιηκέλν ηκήκα ηνπ θηηξίνπ, πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ θιηκαθσηή δηάηαμε ησλ θαηαζηεκάησλ επί ηεο νδνχ Γ. Παπαλδξένπ, βιέπνπκε θαη ηε ζπλέρεηα ηνπ θξενπσιείνπ «Σν Νένλ». ε απηφ ην ηκήκα έρνπλ ζπκβεί θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ιφγσ ηεο αλαθαίληζήο ηνπ. πγθεθξηκέλα, έρνπλ αθαηξεζεί ηα θνπθψκαηα γηα λα ηνπνζεηεζνχλ γπςνζαλίδεο, αθήλνληαο κφλν κία βνεζεηηθή έμνδν. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζην κέξνο ησλ θεγγηηψλ. Σν κφλν πνπ θαίλεηαη πιένλ είλαη ην αλνηρηφρξσκν πνξηνθαιί αθξπιηθφ ρξψκα, κε ην νπνίν έρεη πεξαζζεί φιε ε επηθάλεηα κέρξη θαη ηε βάζε ησλ θεγγηηψλ. ην κέξνο φπνπ νη θεγγίηεο είλαη θαιπκκέλνη απφ γπςνζαλίδα θαίλνληαη κφλν νη επηζθξαγίζεηο πνπ έγηλαλ πεξηκεηξηθά ηνπο. [Δικόνα 59] Σίπνηε παξαπάλσ δελ έρεη επηρξηζζεί απφ ην ζεκείν απηφ θαη άλσ, ελψ επηπιένλ νχηε απφ εδψ ιείπνπλ νη παξεκβάζεηο απφ ζπξέη. Χζηφζν, ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επηθάιπςε ησλ κεηαιιηθψλ ξνιφ θαη ηνπ θνπθψκαηνο ηεο πφξηαο είλαη ην απιφ βεξλίθη ζε καχξν ρξψκα. Πίζσ αθξηβψο απφ ην θαθεθνπηείν, ε φςε ηνπ θαηαζηήκαηνο έρεη ζθξαγηζζεί εμσηεξηθά κε πιάθεο MDF ελψ ην ίδην ζπκβαίλεη, αιιά εζσηεξηθψο, κε ηνπο θεγγίηεο. Ζ δηαθνξά είλαη φηη ηα πξψηα έρνπλ επηθαιπθζεί απφ γθξη αθξπιηθφ ρξψκα θαη πνιιά ζπλζήκαηα απφ ζπξέη. Αληίζεηα νη θεγγίηεο δελ θέξνπλ θακία επηθάιπςε. Παξάιιεια θαλέλα κέξνο ηεο ηνηρνπνηίαο πνπ ην πεξηβάιιεη δελ έρεη επηρξηζζεί πφηε κε θάηη, εθηφο απφ ηελ ήδε ππάξρνπζα ηζηκεληνθνλία. [Δικόνα 60] ηε ζπλέρεηα θαη βξηζθφκελνη πίζσ απφ ην θαηάζηεκα «Υαξνχια» δηαθξίλνπκε πέξα απφ ηελ πιήξε θαηαζηξνθή ηεο φςεο, ηελ παληειή έιιεηςε επηρξίζκαηνο. Αθφκα θαη απηφ πνπ ήδε ππάξρεη εμ αξρήο, ή ηείλεη λα θαιπθζεί απφ ζπξέη ή λα εθιείςεη ζηα θνκβηθά θπξίσο ζεκεία, αθνχ ε εηζρψξεζε ησλ φκβξησλ πδάησλ νπζηαζηηθά ην έρεη «μεπιχλεη». Σα άιαηα είλαη εκθαλέζηαηα πάλσ απφ ηνπο θεγγίηεο θαη θαζ χςνο ηεο πδξνξξνήο. Καζψο πξνρσξνχκε, ε φπηζζελ φςε ηνπ ςεηνπσιείνπ «ν ηαχξνο» έρεη επηθαιπθζεί απφ ην ίδην πιηθφ κε απηφ ηεο έκπξνζζελ φςεο ηνπ. Γειαδή, πηζαλφλ λα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ιεπθφ πιαζηηθφ ρξψκα ή λα έρεη αζβεζησζεί. [Δικόνα 61] Δπηπξφζζεηα, ζηα θαηψηεξα ζεκεία ηεο ηνηρνπνηίαο ηνπ παξαηεξείηαη κεγάινπ κεγέζνπο θαηάξξεπζε θνληάκαηνο. Καηά ην πξψην κηζφ ηεο φςεο ηα θνπθψκαηα έρνπλ επηθαιπθζεί αληίζηνηρα κε ην ίδην κείγκα ιεπθνχ βεξληθηνχ. Γηα ην δεχηεξν κηζφ ηεο, επεηδή είλαη ζθξαγηζκέλε κε δηάθνξα είδε, ηα επηρξίζκαηα ησλ θνπθσκάησλ θαη ηνπ κεηαιιηθνχ ξνιιφ έρνπλ αιινησζεί, ελψ έρεη επέιζεη θαη ε νμείδσζε. Αληηζέησο, γηα απηφ ην ηκήκα ηεο ηνηρνπνηίαο, άιιν επίρξηζκα πέξαλ ηνπ ζηνηρεηψδνπο ζνβά δελ ππήξμε πνηέ. Παξάιιεια, ην κέξνο ηνπ ηνίρνπ πνπ δηαρσξίδεη ην ςεηνπσιείν απφ ηα γξαθεία ηνπ «Κ.Γ.Α.» -πνπ ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ- θέξεη επίρξηζκα ιεπθφ, ην νπνίν έρεη ππνζηεί φια ηα ζεκάδηα ηνπ ρξφλνπ. Απνθινίσζε ηνπ ρξψκαηνο, θαηάξξεπζε απηνχ αλά ηαθηά ζεκεία, θαηάξξεπζε ηνπ θνληάκαηνο θαη εκθάληζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηνηρνπνηίαο, θαζψο θαη πιεζψξα ρξσκάησλ απφ ζπξέη είλαη ηα πξψηα πνπ αληηθξίδεη θάπνηνο. Ζ πίζσ φςε ησλ γξαθείσλ ηνπ «Κέληξνπ Γεκηνπξγηψλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ηνπ Γήκνπ εξξψλ» θαίλεηαη λα έρεη επηρξηζζεί κφλν ζηα θνπθψκαηα. Πηζαλφλ λα είρε γίλεη επίζηξσζε ρξψκαηνο επί ηεο ηνηρνπνηίαο άλσζελ απηψλ, πνπ κε ην πέξαο ησλ ρξφλσλ λα αιινηψζεθε. Σα θνπθψκαηα θέξνπλ ιεπθή ζηξψζε ιαδνκπνγηάο, φπσο επίζεο θαη εζσηεξηθά ηα ηδάκηα απηψλ. Σα ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 30

31 ζπλζήκαηα κε ζπξέη δελ ιείπνπλ νχηε απφ εδψ, θαζψο ππάξρνπλ ζε θάζε ηκήκα ησλ θνπθσκάησλ. Σέινο, γηα ηελ άιιε φςε ηνπ κηθξνχ γξαθείνπ ηνπ «πιιφγνπ πεξηπαηεηψλ θνηιάδαο Αγ. Αλαξγχξσλ» δελ παξαηεξνχληαη θζνξέο σο πξνο ηα επηρξίζκαηα, θαζψο ε επηθάλεηα έρεη θξνληηζζεί ηδηαίηεξα απφ ηνπο ρξήζηεο. Λεπθφ επίρξηζκα επηζηξψζεθε ζηελ ηνηρνπνηία άλσζελ ησλ θνπθσκάησλ, ελψ ηα ηειεπηαία έρνπλ βαθεί κε βεξλίθη ζθνχξνπ ιαδί. Σν ηκήκα ηεο θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο πνπ απνκέλεη έρεη επηθαιπθζεί κε κπεδ αθξπιηθφ ρξψκα, ελψ ζήκεξα ην θαιχπηεη κία κεγάισλ δηαζηάζεσλ αθίζα ηνπ ζπιιφγνπ. [Δικόνα 62] Πξνζπεξλψληαο ηε δεπηεξεχνπζα είζνδν ηεο νδνχ Δθφξσλ θαη ζπλερίδνληαο ζην αθξηβψο απέλαληη κηθξφ θαηάζηεκα, δηαπηζηψλνπκε πσο θαη απηφ έρεη κεηαηξαπεί ζε κηθξφ ρψξν γξαθείνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ «πιιφγνπ Παιαίκαρσλ Δξγαδνκέλσλ Πνδνζθαηξηζηψλ Ν. εξξψλ». Όιε ε επηθάλεηα ηεο ηνηρνπνηίαο πνπ ην πεξηβάιιεη έρεη επηζηξσζεί κε ρξψκα πνιχ αλνηρηνχ πνξηνθαιί. Ζ ίδηα απφρξσζε θαη πιηθφ ζπλερίδεη λα ππάξρεη θαη ζην ρψξν ηνπ «πιιφγνπ Δηθαζηηθψλ Καιιηηερλψλ Ν. εξξψλ» πνπ αθνινπζεί θαη θαιχπηεη πηα φρη κφλν ηελ ηνηρνπνηία αιιά θαη ηνλ πξφβνιν πνπ ηνλ ζθηάδεη θαζψο θαη ηηο παξπθέο απηνχ. [Δικόνα 63] Γίπια απφ ην «χιινγν Παιαίκαρσλ Δξγαδνκέλσλ Πνδνζθαηξηζηψλ Ν. εξξψλ» θαη βαδίδνληαο εζσηεξηθά πιένλ ηνπ θηηξίνπ, ππάξρεη βηηξίλα ίδησλ δηαζηάζεσλ πνπ έρεη βαθεί ζηηο ίδηεο απνρξψζεηο κε απηέο ηνπ ζπιιφγνπ. Δπηπξφζζεηα, ιεπθφ επίρξηζκα έρεη επηζηξσζεί εζσηεξηθά ζε φιε ηελ επηθάλεηα ησλ ηδακηψλ θαη ησλ θεγγηηψλ. Ο ηνίρνο πνπ θαίλεηαη αθξηβψο δίπια θέξεη επίζηξσζε ιεπθνχ πδξνρξψκαηνο πνπ θηάλεη κέρξη θαη ην χςηζην ζεκείν ηεο ηνηρνπνηίαο θαη απιψλεηαη αθφκε θαη άλσζελ ηεο αδηαθαλνχο βηηξίλαο πνπ κφιηο αλαιχζακε. [Δικόνα 64] Σε δηαθνξά θάλεη ρξσκαηηθά ην γαιάδην ηκήκα πνπ ππάξρεη ππεξάλσ ησλ θνπθσκάησλ θαη πνπ απνηειεί κηα ισξίδα πνπ ζπλερίδεη λα ππάξρεη γηα πνιιά θαηαζηήκαηα. Φπζηθά, θζνξέο φπσο απνθφιιεζε επηρξίζκαηνο θαη θαηάξξεπζε απηνχ, απνδεηθλχνπλ ίζσο αλεξρφκελε πγξαζία. Κνηηψληαο ηελ πξψηε «εζνρή» κε θαηαζηήκαηα, ηα επηρξίζκαηα παληνχ παξακέλνπλ ίδηα. Σν ίδην θαη ε γαιάδηα ισξίδα. Δλ κέξεη ππάξρνπλ ζρέδηα απφ θίηξηλν ρξψκα ζε ζπξέη, ελψ γσληαθά θαη ζε αξθεηφ χςνο θαίλνληαη ξχπνη απφ θάζνδν λεξψλ. Γηα πέληε θαηαζηήκαηα δελ κπνξνχκε λα θξίλνπκε ην επίρξηζκα ησλ θνπθσκάησλ, θαζψο απηά έρνπλ θαζαηξεζεί. Όζα έρνπλ απνκείλεη εκθαλίδνπλ εμ νινθιήξνπ ζεκάδηα νμείδσζεο. [Δικόνα 65] Φηάλνληαο ζην ηρζπνπσιείν «Πάιιαο-Βαζάθνο» ηα δεδνκέλα γηα ηα επηρξίζκαηα ηεο ηνηρνπνηίαο παξακέλνπλ ίδηα, ελψ αληίζεηα ηα θνπθψκαηα είλαη ζχγρξνλνπ ζρεδηαζκνχ θαη πξνδηαγξαθψλ ζε ιεπθφ ρξψκα. Παξάιιεια, επίρξηζκα ιεπθφ θαίλεηαη λα ππάξρεη θαη ζε φινπο ηνπο θεγγίηεο ηεο φςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Καηφπηλ ηνπ θαηαζηήκαηνο απηνχ θαη ιίγν πξηλ πεξάζνπκε ζηε δεχηεξε «εζνρή» κε θαηαζηήκαηα ε γαιάδηα ισξίδα πνπ αθνινπζνχζε ηα καγαδηά ζηακαηά εδψ. Γηα ην ππφινηπν θνκκάηη ηεο «εζνρήο» ην επίρξηζκα είλαη παληνχ ιεπθφ. [Δικόνα 66] Ζ απνθινίσζε ζε θάπνηα ζεκεία πνιχ ςειά είλαη εκθαλέζηαηε, θαζψο επίζεο θαη ε ζθνπξηά απφ δηάθνξα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ εθάπηνληαλ κε ην επίρξηζκα. Βγαίλνληαο απφ ηελ «εζνρή» θαη θνηηψληαο ην γσληαθφ θαηάζηεκα παξαηεξνχκε φηη ην επίρξηζκα πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ιεπθήο απφρξσζεο θαη ππάξρεη κφλν ζηα ππνζηπιψκαηα θαη άλσζελ ησλ θεγγηηψλ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 31

32 Σν ππέξζπξν ζε φιν ην κήθνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξενπσιείνπ θέξεη πξνζζήθε. Κάπνηα θνπθψκαηα έρνπλ επηρξηζζεί κε γθξη αθξπιηθφ πιηθφ, ελψ αληηζηνίρσο θαη κε ηελ πξνζζήθε κεγάιεο μχιηλεο επηθάλεηαο κπξνζηά απφ ηε βηηξίλα έρνπλ θαιπθζεί θάπνηα άιια. Σε ρξσκαηηθή ελαιιαγή ηελ θάλνπλ νη δηάθνξεο απνρξψζεηο απφ ζπξέη θαη γηα απηφ ην θαηάζηεκα. Γηα ην ακέζσο επφκελν καγαδί ηζρχνπλ αθξηβψο ηα ίδηα ζηνηρεία. Ζ κφλε δηαθνξά είλαη φηη εμσηεξηθά ην επίρξηζκα είλαη απφρξσζεο γθξη θαη θηάλεη κέρξη ην αλψηεξν ζεκείν ηεο φςεο. Μία δηαθνξνπνίεζε αληηιακβαλφκαζηε ζε έλα εθ ησλ δχν ππνζηπισκάησλ πνπ ην πιαηζηψλνπλ, αθνχ ελ κέξεη έρεη επηρξηζζεί κε ιεπθφ ρξψκα γηα άγλσζηε αηηία. ην ζεκείν επαθήο ηνπ κε ην δηπιαλφ θαηάζηεκα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κηα αξθεηά κεγάιε ξσγκή ζε φιν ην χςνο ηνπ. Πξφθεηηαη φκσο γηα ηνλ αληηζεηζκηθφ αξκφ πνπ κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ έγηλε εκθαλήο παξά ηα επηρξίζκαηα. [Δικόνα 67] Καηφπηλ ηνπ αξκνχ, ην θαηάζηεκα πνπ βιέπνπκε θέξεη σο επίρξηζκα αθξπιηθφ κπεδ ρξψκα. ην ζεκείν απηφ παξαηεξνχκε φηη γθξάθηηη ππάξρνπλ κφλν επί ησλ ππνζηπισκάησλ θαη πνπζελά αιινχ. Παξάιιεια, ε ίδηα απφρξσζε ζε βεξλίθη γηα κεηαιιηθέο επηθάλεηεο ππάξρεη επί ησλ θνπθσκάησλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην πιηθφ επίζηξσζεο θνπθσκάησλ γηα ην δηπιαλφ ηνπ θαηάζηεκα. Σν επίρξηζκα ηεο ηνηρνπνηίαο πνπ ην πεξηβάιιεη είλαη ζε απιφ ιεπθφ ρξψκα, ελψ ζην ππέξζπξφ ηνπ ππάξρεη ππνγξαθή κε θίηξηλν ζπξέη. Γηα ην ηρζπνπσιείν «Ηιαλίδε» δελ παξαηεξνχληαη πνιιά ηδηαίηεξα ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηα επηρξίζκαηα εμσηεξηθά, θαζψο ππάξρεη επέλδπζε κέρξη ελφο ζεκείνπ. Καηφπηλ απηνχ, ην επίρξηζκα πνπ ππάξρεη είλαη ην αθξπιηθφ ιεπθφ, ην νπνίν θαιχπηεη επίζεο θαη ηνπο θεγγίηεο. ε πνιιά ζεκεία ηνπ επηρξίζκαηνο, αιιά θπξίσο ζηα αλψηεξα, εκθαλίδνληαη απνθινηψζεηο θαη βηνινγηθή δηάβξσζε. Πξφθεηηαη γηα ζπλέπεηεο ηεο επαθήο ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο πνπ εθάπηεηαη κε ην ηκήκα ηεο ηνηρνπνηίαο. Ρχπνη, ζθνπξηά θαη ιεηρήλεο είλαη εκθαλέζηαηα ζεκάδηα παζνινγίαο επί ηνπ επηρξίζκαηνο. [Δικόνα 68] πλερίδνληαο ηελ πνξεία καο, δηαθξίλνπκε ηνλ ρψξν πνπ νδεγεί ζηα W.C. γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. Αλ θαη εδψ ε ηνηρνπνηία έρεη επελδπζεί, απφ ην 1,50 κ. θαη άλσ έρεη επηζηξσζεί πδξφρξσκα ιεπθήο απφρξσζεο. Σα επηρξίζκαηα ησλ θαζζσκάησλ είλαη πεξαζκέλα κε θφθθηλε ιαδνκπνγηά, ελψ θαη εδψ νη πφξηεο θέξνπλ γαιάδηα επίζηξσζε ίδηνπ κείγκαηνο. Χζηφζν, ην ίδην επίρξηζκα ζρεδφλ θαίλεηαη λα ππάξρεη θαη ζηνπο ηνίρνπο ηνπ πξνζαιάκνπ. Ζ ππεξβνιηθή πγξαζία φκσο ην έρεη θζείξεη ζε κεγάιν βαζκφ, εηδηθά ζηα θαηψηεξα ζεκεία, κε απνηέιεζκα ηελ θαηάξξεπζή ηνπ θαηά κήθνο ηεο. Οχηε απφ απηφ ην ζεκείν δελ ιείπνπλ ζρέδηα απφ ζπξέη. [Δικόνα 69] ηνπο ηειεπηαίνπο ρψξνπο ηνπ ηζνγείνπ, ηε ζεηξά ηνπ δίπια ζηνλ πξνζάιακν έρεη έλα κηθξφ ηρζπνπσιείν. Σν κνλαδηθφ επίρξηζκα πνπ βιέπνπκε είλαη απηφ ηνπ αθξπιηθνχ ιεπθνχ. Σίπνηε άιιν δελ ππάξρεη ζε επίρξηζκα, θαζψο δελ δηαζέηεη πηα ηα θνπθψκαηα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ, παξά κφλν ηα κεηαιιηθά ξνιιά άλεπ εμσηεξηθήο επηθάιπςεο. Γίπια ηνπ αθξηβψο θαη ζαλ ηειεπηαίν θαηάζηεκα, ζχκθσλα κε ηηο θαηφςεηο ηνπ αξρηηέθηνλα, ππήξραλ είζνδνη γηα ηα θαηαζηήκαηα. ηηο κέξεο καο δελ ππάξρνπλ πηα, θαζψο έρνπλ επελδπζεί (ιφγσ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο). Χζηφζν, ην ιεπθφ επίρξηζκα απφ ην δηπιαλφ θαηάζηεκα έρεη απισζεί θαη ζε απηή ηελ επηθάλεηα. Μεηαγελέζηεξα ηε ζέζε ηνπ ιεπθνχ ηελ πήξαλ ηα ζπλζήκαηα κε δηαθφξσλ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 32

33 απνρξψζεσλ ζπξέη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθφιιεζε δηαθεκηζηηθψλ ραξηηψλ. [Δικόνα 70] ΔΠΔΝΓΤΔΗ (ΔΧΣΔΡΗΚΑ & ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ) ΔΧΣΔΡΗΚΑ Καηά ην ηζφγεην, νη επελδχζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ ππάξρνπλ θπξίσο ζηα ηρζπνπσιεία θαη ηα θξενπσιεία. Αξρηθά, ην θαηάζηεκα ηνπ «Παξαγσγνχ» έρεη επηζηξσζεί απφ εθπαισκέλα θεξακηθά πιαθίδηα ιεπθνχ ρξψκαηνο κέρξη θαη ην 1,90 κ. θαηά ην χςνο ηεο ηνηρνπνηίαο. Δπηπιένλ, πεξηκεηξηθά απηήο ππάξρεη θαη κπιε κπνξληνχξα ιεπηνχ επίζεο εθπαισκέλνπ πιαθηδίνπ. ηε ζπλέρεηα θαη αθξηβψο απέλαληη φπνπ βξίζθνληαη ηα W.C. παξαηεξείηαη επίζηξσζε ιεπθψλ ηεηξάγσλσλ πιαθηδίσλ κε βπζζηλί κπνξληνχξα γηα ηνπο ηνίρνπο, ελψ γηα ην W.C. γπλαηθψλ γίλεηαη κηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε κε ρξήζε ησλ ίδησλ ιεπθψλ πιαθηδίσλ θαηά ην ήκηζπ ηνπ χςνπο θαη γηα ην ππφινηπν κηζφ ην ίδην πιαθίδην ζε ξνδ απφρξσζε ρσξίο λα ππάξρεη κπνξληνχξα. [Δικόνα 71] Γίπια απφ ηνλ πξνζάιακν ησλ W.C. βξίζθνπκε ηε ςαξαγνξά «Ηιαλίδε». ε ηνχην ην θαηάζηεκα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εθπαισκέλεο πιάθεο κεηξίνπ κεγέζνπο πνπ θηάλνπλ κέρξη θαη ηα 2,20 κ. θαηά ην χςνο επίζηξσζεο. Δδψ ε κπνξληνχξα πνπ ππάξρεη απφ καθξνζθειή πιαθίδηα ζε καχξν ρξψκα, βξίζθεηαη ζην θαηψηαην ζεκείν θαη πεξηκεηξηθά ηνπ καγαδηνχ. [Δικόνα 72] εκεησηέν φηη θαη ηα ππνζηπιψκαηα έρνπλ επελδπζεί, κεηαηξέπνληαο έηζη αθφκε θαη ηα θπθιηθήο δηαηνκήο πην ηεηξαγσλνπνηεκέλα. Έλα αθφκε θαηάζηεκα πνπ λα θέξεη εζσηεξηθά επέλδπζε, απνηειεί θαη απηφ ηνπ ηρζπνπσιείνπ «Πάιιαο-Βαζάθνο». Καη εδψ ε επίζηξσζε θηάλεη ην 2,20 θαη απνηειείηαη επίζεο απφ κηθξά ηεηξάγσλα εθπαισκέλα πιαθίδηα ζε ιεπθφ ρξψκα. Χο δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν ζε απηά βιέπνπκε ηξεηο ιεπηέο ξίγεο ζε καχξν θαη θφθθηλν ζε δηάθνξεο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο. [Δικόνα 73] Γηα ηνλ φξνθν, έρνπκε ειάρηζηεο επελδχζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, μεθηλψληαο απφ ην θιηκαθνζηάζην «επέλδπζε» ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε ηνπνζέηεζε μχιηλεο ισξίδαο ζην χςνο ηνπ 1κ. πνπ ζπληξέρεη κε ηε ζθάια. ηε ζπλέρεηα, επέλδπζε ζπλαληνχκε κέζα ζηα W.C. αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. ην ρψξν απηφ ηα πιαθίδηα θηάλνπλ ην χςνο ηνπ 1,50 κ. ζηνλ πξνζάιακν θαη ελδφηεξα. Απνρξψζεηο πνπ βιέπνπκε λα έρνπλ επηιερζεί είλαη ζθνχξν κπιε γηα ηνλ πξψην ρψξν, ελψ γηα θάζε μερσξηζηφ ρψξν νη εθπαισκέλεο πιάθεο θέξνπλ γθξη αλνηρηφ ρξψκα. [Δικόνα 74] εκεησηέν φηη ε επέλδπζε κε ην ζθνχξν κπιε πιαθίδην δελ θαιχπηεη φιε ηε ηνηρνπνηία αιιά κέξνο απηήο, μεθηλψληαο εθαηέξσζελ ηνπ παξαζχξνπ πνπ ππάξρεη θαη θηάλνληαο σο θαη ην ληπηήξα. Σέινο, κηα αθφκε επέλδπζε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί είλαη απηή ηνπ παξαζχξνπ ζην θπιηθείν ηνπ νξφθνπ. Πξφθεηηαη γηα καχξν κε ιεπθά «λεξά» κάξκαξν πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί πεξηκεηξηθά ηνπ αλνίγκαηνο. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 33

34 ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ Ξεθηλψληαο απφ ην ηζφγεην, πξψην θαηάζηεκα πνπ θέξεη επέλδπζε είλαη απηφ ηνπ «Φηιίππνπ». Έρεη θαιπθζεί εμ νινθιήξνπ απφ μχιηλε θαηαζθεπή ζε ζθνχξα θαθέ απφρξσζε. ηα ππνζηπιψκαηα ππάξρεη ξακπνηέ ζχλζεζε κε ηνπνζεηεκέλα θάζεηα μχια πάρνπο 4 εθ. ην θαζέλα. Παξάιιεια, ζην ηκήκα ηεο επηγξαθήο θαιχπηνληαο θαη ηνπο θεγγίηεο- ην πιηθφ επέλδπζεο δελ αιιάδεη, κηαο θαη βιέπνπκε ην εκθαλέο πηα θφληξα πιαθέ (MDF) ηνπ νπνίνπ ε επηθάιπςε έρεη θζαξεί ζε πνιιά ζεκεία πηα ιφγσ ειιηπνχο ζπληήξεζεο. Αληίζεηα ζπκβαίλεη κε ηελ πιεπξά πνπ βξίζθεηαη πιεζίνλ απηήο, αθνχ ε έθζεζή ηεο ζηνλ ήιην θαη ηε βξνρή ήηαλ πνιχ ιηγφηεξε. Με απνηέιεζκα, λα παξαηεξνχληαη κφλν ίρλε γθξάθηηη ζε ππνζηπιψκαηα θαη ηδακαξίεο. [Δικόνα 75] ηε ζπλέρεηα θαη γηα ηα γξαθεία ηνπ «πιιφγνπ Καξθηλνπαζψλ Ν. εξξψλ» βιέπνπκε επέλδπζε ζηα ππνζηπιψκαηα απφ καξκάξηλεο ιεπθέο πιάθεο. Ζ επέλδπζε θηάλεη σο θαη ην χςνο ησλ 2,20 κ., ελψ ζηα θαηψηεξα ζεκεία θαη θπξίσο ηηο γσλίεο δηαθξίλνπκε ξεγκάησζε ηνπ πιηθνχ θαη απφηκεζε απηνχ. [Δικόνα 76] Ζ απψιεηα κεξηθψλ ηκεκάησλ (σο θαη νιφθιεξσλ) είρε σο απνηέιεζκα ηε θζνξά ηνπ θνληάκαηνο ελ κέξεη ηνπ ππνζηπιψκαηνο θαη θαη επέθηαζε ηελ εκθάληζε ηνπ νπιηζκνχ. Οχηε απφ απηή ηελ επέλδπζε ιείπνπλ ιεθέδεο απφ ζπξέη. Δπφκελν θαηάζηεκα πνπ εκθαλίδεη επέλδπζε απνηειεί ην θξενπσιείν «ν Νίθνο». Σν πιηθφ πνπ ηνπνζεηήζεθε είλαη πιαζηηθφ ξακπνηέ ζε ιεπθφ ρξψκα θαιχπηνληαο νιφθιεξε ηελ πξφζνςε ηνπ καγαδηνχ θηάλνληαο θαη εζσηεξηθά-, αθφκε θαη ην πέικα ηνπ πξνβφινπ ηεο πιάθαο θαη ηελ παξπθή απηνχ. Μηθξή ιεπηνκέξεηα απνηειεί ε ιεπηή θφθθηλε γξακκή πνπ εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηηο αθκέο ησλ ππνζηπισκάησλ αιιά θαη πεξηκεηξηθά ηεο επηγξαθήο. Γίπια αθξηβψο ην θξενπσιείν «Μαληηφο» πνπ πξφζθαηα αλαθαηλίζζεθε, θέξεη ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο πξφζνςήο ηνπ επέλδπζε. πγθεθξηκέλα, επί ησλ ππνζηπισκάησλ επηθνιιήζεθαλ ηερλεηέο δηαθνζκεηηθέο πέηξεο ζε αλνηρηή γήηλε απφρξσζε ελψ ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ αξκφ ηνπο. Γηα ηελ ππφινηπε επηθάλεηα ρξεζηκνπνηήζεθε κεηαιιηθή θαηαζθεπή (πάλει) πνπ θαιχπηεη νηηδήπνηε άλσζελ ηνπ πξεθηνχ θαη θηάλεη έσο θαη ην ρείινο ηνπ πξνβφινπ ηεο πιάθαο. Σν ίδην πιηθφ θαιχπηεη θαη ηε γσλία ηνπ πξνβφινπ πνπ ζπλερίδεη πξνο ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα επί ηεο Γ. Παπαλδξένπ. [Δικόνα 77] Γηα ην θαθεθνπηείν πνπ είλαη επφκελν, έρνπκε παξφκνηα επέλδπζε κε επηθφιιεζε ηερλεηψλ ηνχβισλ γηα ηα ππνζηπιψκαηα θαη αληίζηνηρα κεγάιν πάλει πνπ λα θαιχπηεη θαη ηνπο θεγγίηεο σο επηγξαθή ηνπ θαηαζηήκαηνο. Σέινο, επέλδπζε ζπλαληνχκε θαη θαηά ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο «Ηιαλίδε» κε καξκάξηλεο πιάθεο ζε γθξη ρξψκα. Ζ επέλδπζε ησλ ππνζηπισκάησλ εδψ δελ θαιχπηεη φιε ηελ πξφζνςε, αιιά θηάλεη κφλν κέρξη ην 1,60. Σειεπηαίν θαηάζηεκα πνπ θέξεη εμσηεξηθά επέλδπζε θαίλεηαη λα είλαη ην ηρζπνπσιείν «Πάιιαο-Βαζάθνο» θαζψο έρεη επηθαιπθζεί κε εθπαισκέλα πιαθίδηα, ίδηα κε απηά πνπ θαηαγξάθεθαλ θαη σο εζσηεξηθή επέλδπζε θαη πνπ θηάλνπλ κέρξη ην πξέθη. Δπηπιένλ, ηειεπηαίν ηκήκα πνπ παξαηεξνχκε φηη έρεη επελδπζεί είλαη απηφ ηεο ηνηρνπνηίαο δίπια απφ ηελ αλεμάξηεηε είζνδν επί ηεο βνξεηναλαηνιηθήο φςεο (νδφο Ραβηλέ) επί ηνπ νπνίνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ιεπθέο καξκάξηλεο πιάθεο πνπ ηψξα πηα κφλν ηα κνπληά ρξψκαηα απφ ζπξέη θαίλνληαη. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 34

35 ΠΡΟΘΖΚΔ Διέγρνληαο ην ρψξν ηνπ ηζνγείνπ θαη μεθηλψληαο απφ ηελ νδφ Ραβηλέ, νη πξνζζήθεο πνπ παξαηεξνχκε είλαη απηέο ησλ θσηεηλψλ επηγξαθψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο αιιαληηθψλ. Ζ κία βξίζθεηαη επί ηνπ ηνίρνπ θαη ε άιιε άλσζελ ηνπ πξνβφινπ ζε πξηζκαηηθφ ζρήκα. ηε ζπλέρεηα, ε θσηεηλή επηγξαθή άλσζελ ηεο εηζφδνπ γηα ηνλ φξνθν απνηειεί επίζεο κία πξνζζήθε ζην θηίξην, ηεο νπνίαο ζπλέρεηα έξρεηαη ε κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο επηγξαθή ηεο «ΓΔΔΚ». Δπηπξφζζεηα, πξνζζήθεο απνηεινχλ θαη ηα θηβψηηα ζπλαγεξκψλ θαη ηα κηθξά πεξζηδσηά πάλει πνπ αληηθαηέζηεζαλ ελ κέξεη κεξηθνχο θεγγίηεο. ηελ θαηεγνξία ζπκβάιιεη θαη ε χπαξμε ηέληαο ζε πξάζηλε απφρξσζε ηνπ ηρζπνπσιείνπ «Παξαγσγφο» πνπ θαιχπηεη θαηά κήθνο φιε ηελ πιεπξά. Δηζεξρφκελνη ζηνλ εζσηεξηθφ δηάδξνκν, παξαηεξνχκε ηε κεγάιε θαηαζθεπή κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηαγελέζηεξα θαη θέξεη πιαζηηθά κέξε, πξνθεηκέλνπ λα επηζθηάζεη ην ρψξν. Γηα ην ρψξν ηεο «ΓΔΔΚ» εμσηεξηθά θαη ζην χςνο ησλ θεγγηηψλ ππάξρεη ε εμσηεξηθή κνλάδα γηα θιηκαηηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ. Παξαδίπια, δηαθξίλνπκε ηελ θαγθειφπνξηα πνπ πηζαλφηαηα πξνζηέζεθε πνιχ αξγφηεξα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θηίζκαηνο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην «θνπβνχθιην» πνπ ππάξρεη ζηνλ πξνζάιακν ησλ W.C., εγθαηεζηεκέλν εδψ θαη ρξφληα λα απνηειεί ηε θήκε γηα θαηαζθεπή θξεαηίνπ θαη δεκηνπξγία αλειθπζηήξα ζην θηίξην. [Δικόνα 78] Απέλαληη αθξηβψο θαη γηα ην καγαδί «Φίιηππνο» μεπξνβάιιεη εθ ηεο βηηξίλαο, θαπλνζσιήλαο ελψ παξαδίπια έρεη ζηεξεσζεί κεηαιιηθή ζράξα-πξφβνινο γηα λα ζπγθξαηεί δηάθνξα κεραληθά ζηνηρεία. Γηα ην θαηάζηεκα ηνπ «Ηιαλίδε» πξνζζήθεο πνπ θαίλνληαη πέξαλ ηεο επηγξαθήο ηνπ, είλαη νη δχν πξνβνιείο πνπ έρνπλ πξνζαξηεζεί επί ησλ θπθιηθψλ ππνζηπισκάησλ. Καηφπηλ απηνχ θαη γηα ην θαηάζηεκα πνπ θέξεη ζηελ ηνηρνπνηία ηνπ ηνλ αληηζεηζκηθφ αξκφ, παξαηεξείηαη ζην χςνο ηνπ θεγγίηε ε έμνδνο αλεκηζηήξα ζε πιήξε νμείδσζε θαη κεηαηφπηζε, πνπ ρξεζίκεπε ζηελ αλαλέσζε ηνπ αέξα. Δπίζεο έλαο ζσιήλαο πεξηηπιηγκέλνο απφ πεηξνβάκβαθα, δηαπεξλά ηνλ ρψξν θαη ζπλάκα ην θηίξην γηα άγλσζηε ρξήζε. ην άιιν άθξν ηνπ ζσιήλα θαη αθξηβψο απέλαληη, εκθαλίδεηαη κία αθφκε εμσηεξηθή κνλάδα γηα ηνλ θιηκαηηζκφ ησλ γξαθείσλ ηνπ «πιιφγνπ Καξθηλνπαζψλ». Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ δηπιαλφ ηνπ ρψξν. Πξνζπεξλψληαο ηα πξνεμέρνληα ςπγεία πνπ θαηαγξάςακε παξαπάλσ, εμσηεξηθή κνλάδα δηαθξίλνπκε θαη γηα ην θξενπσιείν «Σν Νένλ- Μαληηφο» φπσο επίζεο θαη ηηο επίηνηρεο λεψηεξεο ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Λίγν πξηλ ην επφκελν θαηάζηεκα κε πξνζζήθε, ζηελ νπηηθή καο εκβέιεηα παξεκβάιιεη έλα κέξνο ζσιήλα πνπ πξνεμέρεη απφ ηελ ηνηρνπνηία θαη νδεγεί ηα φκβξηα λεξά ηεο πιάθαο ησλ θαηαζηεκάησλ ζηνλ εζσηεξηθφ δηάδξνκν. Παξνκνίσο θαη γηα ην θαηάζηεκα «Discomatic» εκθαλήο γίλεηαη ε ρξήζε θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ. πλερίδνληαο παξαθάησ, έκπξνζζελ ηνπ ςεηνπσιείνπ βξίζθνπκε έλαλ παιηφ επαγγεικαηηθφ αλνμείδσην θνχξλν ζπλνδεπφκελν θαη απφ επηπιένλ αληηθείκελα. Άλσζελ απηνχ ζπλαληνχκε θαη πάιη ηελ επίηνηρε κεηαιιηθή ζράξα λα θέξεη θαη απηή κεραληζκνχο ρξήζηκνπο γηα ην θαηάζηεκα. Με έρνληαο πεξαηηέξσ πξνζζήθε παξαθάησ, κεηαθεξφκαζηε απέλαληη θνηηψληαο αξρηθά γηα ην γξαθείν ηνπ «πιιφγνπ Παιαίκαρσλ Δξγαδνκέλσλ Πνδνζθαηξηζηψλ Ν. εξξψλ» ηελ πξνζζήθε γξακκαηνθηβσηίνπ. Πην δίπια έρνληαο θαζαηξεζεί ηα θνπθψκαηα παξαηεξνχκε πσο ν ρψξνο δελ είλαη ζχκθσλνο κε ηηο θαηφςεηο θαη ηνπο ρψξνπο πνπ γλσξίδνπκε γηα ην ζεκείν απηφ. Σκήκα ηνπ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 35

36 θαηαζηήκαηνο πνπ πξννξηδφηαλ γηα ιαραλνπσιείν, έρεη δηαρσξηζηεί ζε απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη ρψξν εληνηρηζκέλνπ ςπγείνπ. Δπηπιένλ εζσηεξηθά εκθαλίδεηαη ξίρηπ [Δικόνα 79] ην νπνίν δελ πθίζηαηαη θαηά ηα ζρέδηα, ελψ εμσηεξηθά θαίλνληαη νη πξνζζήθεο ζπξφκελσλ θηγθιηδσκάησλ ζε φιν ην άλνηγκα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην θαηάζηεκα πνπ βιέπνπκε ζηελ «εζνρή». Δπεηδή φιε ε ζεηξά θαηαζηεκάησλ ήηαλ ππφ ηε ρξήζε ησλ ίδησλ ηδηνθηεηψλ ηνπ ηρζπνπσιείνπ «Πάιιαο-Βαζάθνο» βιέπνπκε φηη νη ρψξνη εμσηεξηθψο ελψλνληαη κε εληαίν θαιψδην πνπ θέξεη ηξία απιά εθθξεκή ληνπί πξνθεηκέλνπ λα θσηίδνληαη. Δπίζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν καγαδί εκθαλίδεηαη κεηαγελέζηεξε θαηαζθεπή ε χπαξμε ελφο ξηρηηνχ θαηά ηελ είζνδν ζε απηφ κε άνπιν ζθπξφδεκα. Καηφπηλ ηνπ θαηαζηήκαηνο, θηάλνληαο ζηε δεχηεξε «εζνρή» ε πξνζζήθε πνπ ππάξρεη είλαη ε θαγθειφπνξηα πνπ αζθαιίδεη ην ρψξν απηφ. Αγλνψληαο ηε θαη θνηηάδνληαο ελδφηεξα, βξίζθνπκε θαη εδψ θαπλνζσιήλεο λα εμέρνπλ απφ ηα θνπθψκαηα ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ κειεηνχζακε πην πάλσ θαη λα θηάλνπλ κέρξη θαη ηελ πιάθα. Πεξλψληαο ζην επφκελν καγαδί, ε κφλε πξνζζήθε πνπ θαίλεηαη λα έγηλε, είλαη απηή ηεο θσηεηλήο επηγξαθήο. Δλ ηέιεη θαη θνηηψληαο πηα ηελ επφκελε πιεπξά ηνπ ίδηνπ θαηαζηήκαηνο ε επηγξαθή αιιάδεη πιηθφ. Τπάξρεη πηα ιεπθφ ξακπνηέ πιαζηηθφ πάλει, θσηηδφκελν απφ απηνθεξφκελα θσηηζηηθά θζνξίνπ πνπ βξίζθνληαη ζε θεθιηκέλε ζέζε άλσζελ ηεο θαηαζθεπήο. [Δικόνα 80] Σέινο, φζνλ αθνξά εμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ πξνζζήθεο πνπ κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη απφ καθξηά είλαη απηέο πνπ εκθαλίδνληαη πάλσ απφ ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, άλσζελ ηνπ γξαθείνπ ηνπ «4 νπ πζηήκαηνο Πξνζθφπσλ εξξψλ» ζηεξεψλεηαη ε δηθή ηνπο ηακπέια. ε κηθξή απφζηαζε βιέπνπκε λα ππάξρεη αθφκε θαη κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ 20 ρξφληα ην θηβψηην πνπ άιινηε ρξεζίκεπε ζαλ δηαθεκηζηηθή νζφλε. [Δικόνα 81] Μεηά ηελ εκπινθή ηνπ, δελ έγηλαλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ θαζαίξεζή ηνπ. Μπξνζηά απφ απηφ θαη άλσζελ ηνπ θξενπσιείνπ «ην Νένλ», εκθαλήο είλαη κία αθφκε εμσηεξηθή κνλάδα απφ ζχλδεζε θιηκαηηζηηθνχ.γηα ην ηκήκα ηνπ νξφθνπ ππάξρνπλ επίζεο πνιιέο πξνζζήθεο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ. Αξρηθά, ε πξψηε πνπ ζπλαληνχκε είλαη νη δχν θαηαζθεπέο απφ γπςνζαλίδα γηα ηε δεκηνπξγία δχν γξαθείσλ ζηελ «Αίζνπζα Γηαιείκκαηνο». Πξνρσξψληαο ζηα ελδφηεξα ησλ γξαθείσλ ηνπ ΟΚΑΝΑ θαη βάζεη ησλ θαηφςεσλ κπνξνχκε λα θξίλνπκε φηη δχν παξάζπξα, απηά ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, έρνπλ ζθξαγηζζεί θαη απηά κε γπςνζαλίδα. [Δικόνα 82]Μεηαθηλνχκελνη ζηνλ πεξηκεηξηθφ εμψζηε θαη εμσηεξηθά πηα, δηαθξίλνπκε θαη απφ εδψ ηελ κεηαιιηθή θαηαζθεπή ππφζηεγνπ πνπ θαιχπηεη νιφθιεξν ην άλνηγκα. ηε ζπλέρεηα εληχπσζε καο πξνθαινχλ ηα ππεξπςσκέλα κεηαιιηθά πιαίζηα πνπ έρνπλ ζπγθνιιεζεί ζηα ήδε ππάξρνληα θηγθιηδψκαηα, ελψ πέξα απφ ην ζπξκαηφπιεγκα πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί, ηελ εκθάληζή ηνπο θάλνπλ αλά ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε ηεηξάγσλα πάλει κε δηάθνξεο δσγξαθηέο. [Δικόνα 83] Έλα αθφκε πάλει κεγαιχηεξσλ δηαζηάζεσλ έρεη πξνζηεζεί πηζαλφηαηα γηα ιφγνπο ελίζρπζεο ηεο αζθάιεηαο- ζην άλνηγκα πνπ παξνπζηάδεηαη κεηαμχ ησλ δχν εμφδσλ πνπ νδεγνχλ ζην δψκα. πλερίδνληαο ηνλ νπηηθφ έιεγρν, παξαηεξνχκε κία αθφκε εμσηεξηθή κνλάδα λα βξίζθεηαη ζηελ πιάθα ελφο εθ ησλ γξαθείσλ. Γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν επίζεο θαη εζσηεξηθά απηνχ, πάιη βάζεη ηεο θάηνςεο ηνπ νξφθνπ δηαπηζηψλνπκε φηη έλα παξάζπξν πνπ ππήξρε εζσηεξηθά θαη έλσλε νπηηθά δχν ρψξνπο, έρεη ζθξαγηζζεί κε γπςνζαλίδα. Σέινο, πξνζζήθε απνηειεί θαη ε επηγξαθή ηνπ «Μνξθσηηθνχ ζπιιφγνπ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 36

37 θσθψλ εξξψλ» θαζψο επίζεο θαη δχν εμσηεξηθέο κνλάδεο εγθαηάζηαζεο θιηκαηηζκνχ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ είζνδν ησλ γξαθείσλ.[δικόνα 84] ΚΛΗΜΑΚΔ Δπεηδή πξφθεηηαη γηα θηίξην κε ζπρλή πξνζπέιαζε απφ θφζκν, γηα απηφ ην ιφγν πηζαλφηαηα λα κελ θαηαζθεπάζζεθαλ πνιιέο θιίκαθεο. Σν παξφλ θηίξην θέξεη κία κφλν θιίκαθα θαηά ηελ αλεμάξηεηε είζνδν ηνπ. Απνηειείηαη απφ ηξία ζθέιε, εθ ησλ νπνίσλ ην πξψην δηαθέξεη θαηά ην πιάηνο ηνπ κηαο θαη είλαη ην δηπιάζην απφ ηα ππφινηπα. Καζ φιε ηε θαηαζθεπή ηεο θιίκαθαο έρνπλ επηζηξσζεί καξκάξηλεο ιεπθέο πιάθεο, ελψ θακία βιάβε επί απηψλ δελ έρεη παξαηεξεζεί. ΚΗΓΚΛΗΓΧΜΑΣΑ Όια ηα θηγθιηδψκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη κεηαιιηθά θαη παλνκνηφηππα σο επί ην πιείζηνλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ρψξν ην θιηκαθνζηαζίνπ ζπλαληνχκε ηα πξψηα θηγθιηδψκαηα απινχ ηχπνπ ζε ιεπθφ ρξψκα κε ηνλ ρεηξνιηζζήξα ζε ζθνχξν θαθέ. Σνλ ίδην απηφλ απιφ ηχπν θαηαζθεπήο ζπλαληνχκε θαη ζηνλ πεξηκεηξηθφ πξφβνιν ηνπ νξφθνπ. Ζ κφλε δηαθνξά εδψ, είλαη ε έιιεηςε ηεο θαθέ απφρξσζεο, κηαο θαη άλσζελ ηνπ θηγθιηδψκαηνο έρνπλ ζπγθνιιεζεί ηα κεηαιιηθά πιαίζηα κε ην ζπξκαηφπιεγκα θαη ηα πάλει. Δπηπιένλ, γηα ην ηζφγεην, θηγθιηδψκαηα ζπλαληνχκε ζηνλ πξνζάιακν ησλ W.C. ηα νπνία δηαζέηνπλ πφξηα πνπ θάπνηε αζθάιηδε ην ρψξν- ζε θίηξηλε απφρξσζε. ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Πέξαλ ησλ εληνηρηζκέλσλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, επδηάθξηηεο γίλνληαη θαη νη επίηνηρεο εγθαηαζηάζεηο γηα φια ηα παξαθείκελα θαηαζηήκαηα θαηά ηνλ εζσηεξηθφ δηάδξνκν. Οη θαισδηψζεηο είλαη νξαηέο θαη βξίζθνληαη ζην ηκήκα ηεο ηνηρνπνηίαο άλσζελ ηνπ πξεθηνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ελψλνληαη ζε ζεηξά ηα θσηηζηηθά ηχπνπ «ζθαίξαο» πνπ ππήξραλ θάπνηε ζήκεξα έρεη απνκείλεη κφλν ε βάζε ηνπο-. Ζ ίδηα ηερληθή ηζρχεη θαη γηα ηηο θαισδηψζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ ηνπ θηηξίνπ. πγθεθξηκέλα, θαηά ηε βνξεηναλαηνιηθή φςε θαη εθαηέξσζελ ηεο ζεηξάο απφ ηφμα, εκθαλίδνληαη κηθξνί πξνβνιείο ζηεξεσκέλνη ζηελ άθξε ηεο κηθξήο δνθνχ. Άλσζελ ηνπ ηφμνπ θαη βιέπνληάο ην απφ ην χςνο ηνπ πεξηκεηξηθνχ πξνβφινπ ζηνλ φξνθν, κπνξεί θαλείο λα δεη φιε ηε ειεθηξνινγηθή δηθηχσζε. Ο θσηηζκφο ηνπ ρψξνπ κε «ζπνη» [Δικόνα 85]είλαη ε βαζηθή επηινγή γηα ην θηίξην, κηαο θαη απηά ζπλαληνχληαη θαη ζηελ είζνδν γηα ηνλ φξνθν ηνπ θηηξίνπ. πλερίδνληαο ζην ηζφγεην, εθηφο απφ ηηο θσηεηλέο επηγξαθέο θαη ηα ήδε ηνπνζεηεκέλα θσηηζηηθά ηνπ θηηξίνπ, πνιιά αθφκε αλεμάξηεηα έρνπλ πξνζηεζεί απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ. πλήζσο, είλαη απιήο κνξθήο θαη θέξνπλ ηηο γλσζηέο ιάκπεο ππξαθηψζεσο. Γηα ην επίπεδν ηνπ νξφθνπ, δηαπηζηψζακε θαη λσξίηεξα φηη ν πεξηζζφηεξνο ρψξνο θέξεη ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ κε «ζπνη» ζε ςεπδνξνθή απφ πιαζηηθά πάλει. Δλδφηεξα, γηα ηα γξαθεία ηνπ ΟΚΑΝΑ έρνπλ ηνπνζεηεζεί εληαίαο κνξθήο ιάκπεο θζνξίνπ πνπ θέξνπλ θαη δηθά ηνπο «ζπνη», ζέηνληαο έηζη ηα πξνυπάξρνληα επίηνηρα ζε αλελεξγή ιεηηνπξγία. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 37

38 Μεγάινπ κήθνπο ιάκπεο θζνξίνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαη ζε φια ηα ππφινηπα γξαθεία ηνπ νξφθνπ. Σέινο, γηα ηελ θαηεγνξία ησλ κεραλνινγηθψλ παξαηεξνχληαη ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ κε εληνηρηζκέλνπο αλεκηζηήξεο εζσηεξηθά θαη πεξζηδσηέο θαζεηίλεο εμσηεξηθά. [Δικόνα 86]Αλ θαη δελ ππάξρεη θξεάηην αλειθπζηήξα θαη θαη επέθηαζε ζχζηεκα αλχςσζεο, ζην ηζφγεην έρεη πξνζαξηεζεί μχιηλε θαηαζθεπή ζηνλ πξνζάιακν ησλ W.C. εδψ θαη ρξφληα, κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ρψξνπ αλειθπζηήξα. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 38

39 ΥΔΓΗΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 39

40 ΚΑΣΟΦΖ ΗΟΓΔΗΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 40

41 ΚΑΣΟΦΖ ΟΡΟΦΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 41

42 ΣΟΜΖ Α-Α ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 42

43 ΣΟΜΖ Β-Β ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 43

44 ΣΟΜΖ Γ-Γ ΣΟΜΖ Γ-Γ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 44

45 ΚΑΣΟΦΖ ΣΔΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 45

46 ΟΦΖ ΟΓΟΤ ΡΑΒΗΝΔ ΟΦΖ ΟΓΟΤ Γ.ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ (ΠΛΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ) ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 46

47 ΟΦΖ ΟΓΟΤ ΔΦΟΡΧΝ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 47

48 Γ. ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΔΠΔΜΒΑΖ θνπφο ηεο επέκβαζεο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην θηίξην, είλαη ε επαλαθνξά ηνπ θειχθνπο απφ βιάβεο, θζνξέο, αιινηψζεηο, αιιά θαη ε επαλέληαμή ηνπ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ηεο πφιεο. Δμάιινπ, αιιάδνληαο ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαηαθέξλνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ καθξάλ πην ιεηηνπξγηθφ θαη «δσληαλφ» ρψξν, ιφγσ ηεο ζπρλφηεξεο πηα ρξήζεο ηνπ. ηνηρεία φπσο ξσγκέο θαη επηρξίζκαηα πνπ έρνπλ αιινησζεί, πξφθεηηαη λα απνθαηαζηαζνχλ πιήξσο. Παξάιιεια ζε ζεκεία φπνπ δελ ππάξρεη νχηε ην επίρξηζκα θνληάκαηνο απφ ζθπξφδεκα, ζα επηζηξσζεί ζε θάζε επηθάλεηα δνκηθνχ ζηνηρείνπ. Σν θέιπθνο ζα επηθαιπθζεί εμ νινθιήξνπ απφ ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ ελψ ζα πξνζηεζεί πγξνκφλσζε ζε φιεο ηηο επηθάλεηεο πνπ ην ρξεηάδνληαη, ψζηε λα εμαιεηθζνχλ θαηά ηνλ κέγηζην δπλαηφ βαζκφ νη ζεξκηθέο ηνπ απψιεηεο. Έλαο αθφκε ζθνπφο ηεο επέκβαζεο είλαη θαη ε αηζζεηηθή ηνπ θηηξίνπ. Νέα κνξθνινγηθά ζηνηρεία ζα ηνλίζνπλ ηελ φςε θαη ηηο γξακκέο, ρσξίο λα αθαλίδνπλ ηελ αξρηθή κνξθή ηνπ ή λα ην θάλνπλ «αγλψξηζην». Μέζα απφ ζπγθεθξηκέλα ζχγρξνλα πιηθά, πθέο θαη απνρξψζεηο ζα επηδηψμνπκε λα εηζέιζνπκε ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ παξαηεξεηή κε απψηεξν ζθνπφ λα αηζζαλζεί νηθεία θαη επράξηζηα. Έλα επηπιένλ ζπλαίζζεκα ζην νπνίν απνζθνπνχκε είλαη απηφ ηεο ππεξεθάλεηαο, αθνχ ε αλάδεημε ηεο εκβιεκαηηθήο ππφζηαζεο ηνπ φγθνπ, είλαη έλαο απφ ηνπο ηειηθνχο ζηφρνπο ηεο επέκβαζεο. Σέινο, ζηε ζθνπηκφηεηα ηεο επέκβαζεο ζπκβάιιεη θαη ε αιιαγή ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ θηηξίνπ. πγθεθξηκέλα, νη ρψξνη εζσηεξηθά αλαδηακνξθψλνληαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζζνχλ λένη επαγγεικαηηθνί ρψξνη, ρσξίο θπζηθά απηφ λα πξνθαιεί αιιαγή ζηνπο φγθνπο ηνπ θηηξίνπ. Γεκηνπξγείηαη λέν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν είλαη θηιφμελν θαη πξνζπειάζηκν απφ θάζε ρξήζηε ηνπ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 48

49 Γ. ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ Ρεςζηέρ γπαμμέρ: Μία πιο ελεύθεπη μοπθή ηηρ απλήρ γπαμμήρ. Σηόσορ, η ανάδειξη ηων εςθύγπαμμων ημημάηων ηος κηηπίος μέζα από ηην «πεςζηόηηηα», με ποικίλερ μοπθέρ, ακμέρ και εζοσέρ. Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο πξφηαζεο απνηεινχλ νη ξεπζηέο γξακκέο θαη ε αλαζηξεςηκφηεηα. Ο ηειεπηαίνο φξνο, θξίζεθε αλαγθαίνο, κηαο θαη ζηφρνο είλαη ε αλάδεημε ηνπ θηίζκαηνο κε λέν, πην εκβιεκαηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο θαη ε ππελζχκηζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ ρψξνπ ζην θνηλφ. Δπηπιένλ δεηνχκελν απνηειεί ε νπζηαζηηθφηεξε έληαμή ηνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζεξξατθνχ πιεζπζκνχ. Με ηε ρξήζε λέσλ πιηθψλ θαη κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο ζηηο θαηαζθεπέο, αλαδεηθλχεηαη ην εθζπγρξνληζκέλν «πξφζσπν» ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο. Ζ κφλε δηαθνξά ζηε λεψηεξε πηα, εθδνρή ηεο, είλαη ε ρξήζε ηνπ θηεξίνπ γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ Νέοσ Γημαρτείοσ ηεο πφιεο ησλ εξξψλ. Ζ δεκηνπξγία ηνπ πξσηφηππνπ κεηαιιηθνχ ζπλφινπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ηκεκαηηθή έλσζή ηνπ. Ζ χπαξμή ηνπ απνζθνπεί ζηελ κνξθνινγηθή αλάδεημε ηνπ «Νένπ» θηίζκαηνο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ νπνηαδήπνηε θαηξηθή ζπλζήθε(αληειηαθή/ αληηαλεκηθή). Δμάιινπ, κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πιηθψλ (κπεηφλ+κέηαιιν+γπαιη), έρνπκε δηαθνξεηηθέο πθέο θαζψο θαη ελεξγεηαθέο απνδφζεηο. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 49

50 ΘΔΜΔΛΗΑ Δ. ΠΡΟΣΑΖ Γελ πξνηείλεηαη θάηη κηαο θαη δελ ππάξρεη πξφζβαζε ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ θηηξίνπ γηα εθηίκεζή ηνπ. ΦΔΡΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΤΠΟΣΤΛΧΜΑΣΑ ( ΔΧΣΔΡΗΚΑ & ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ) Γηα ηα εμήο δνκηθά ζηνηρεία πξνηείλεηαη αξρηθά, έιεγρνο κε κε θαηαζηξνθηθέο κεζφδνπο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί επαθξηβψο ε ππφζηαζή ηνπο φρη κφλν επηθαλεηαθά, αιιά θαη ελδφηεξα απηψλ. Δπηπιένλ, ζην θπθιηθφ ππνζηχισκα επί ηεο εηζφδνπ πνπ θαίλεηαη λα έρεη ππνζηεί αζηνρία θακπηηθνχ ηχπνπ ζηε βάζε ηνπ, θαηφπηλ ηνπ ειέγρνπ ζε φιν ην ππνζηχισκα, θξίλεηαη απαξαίηεηε: i. Καζαίξεζε ηνπ θαηεζηξακκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ii. Απνκφλσζε ηνπ πξνβιεκαηηθνχ ηκήκαηνο, iii. Δμσηεξηθή κεραληθή ζηήξημε ηνπ ππεξθείκελνπ κέξνπο ηνπ ππνζηπιψκαηνο, iv. Απφηκεζε ηνπ πξνβιεκαηηθνχ νπιηζκνχ, v. Πξνζάξηεζε ηνπ λένπ νπιηζκνχ κε ζπγθφιιεζε επί ηνπ παιαηνχ (καηίζεηο) vi. Δπηθάιπςε κε άνπιν ζθπξφδεκα ίδηαο ζχζηαζεο κε απηφ ηνπ παιηνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ αζπλάθεηεο κεηαμχ ησλ δχν ζπζηαηηθψλ. vii. Δπηθάιπςε κε ζνβά. [κίτσο πρότασης 1] Σέινο, έλα αθφκε ζπζηαηηθφ πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ αληίζηαζε ησλ επηθαλεηψλ ζηα γθξάθηηη θαη πεξηβαιινληηθνχο ξχπνπο, είλαη ε επάιεηςή ηνπο κε εηδηθφ γαιάθησκα παξαθηληθήο βάζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν πιηθφ, δελ αιινηψλεη αηζζεηηθά ηηο επηθάλεηεο θαη επηηξέπεη ηνλ εχθνιν θαζαξηζκφ ηνπο. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεη κεγάιε αληνρή ζην ρξφλν θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. ΓΟΚΟΗ Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ έληνλα ζπζζσξεπκέλσλ πγξαζηψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε πνιιέο δνθνχο, πξνηείλεηαη ν λαλνεκπνηηζκφο ηνπο κε πδαηηθφ πγξφ πςειήο δηεηζδπηηθφηεηαο, λαλνκνξηαθήο δνκήο. Πξνζηαηεχεη ηηο πνξψδεηο επηθάλεηεο απφ ηελ πγξαζία θαη ηε δεκηνπξγία αιάησλ. ηε ζπλέρεηα, πξνηείλεηαη ε επηθάιπςε ησλ επηθαλεηψλ ηνπ πέικαηνο κε ην βαζηθφ επίρξηζκα ζνβά θαζψο θαη ηελ ηειηθή επίζηξσζε ρξψκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνζηαηεχεηαη ην δνκηθφ ζηνηρείν απφ κειινληηθή απνιέπηζε θνληάκαηνο, θάηη πνπ ηζρχεη ζήκεξα. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 50

51 ΣΟΗΥΟΠΟΗΨΑ Γηα φιε ηε θέξνπζα ηνηρνπνηία πξνηείλεηαη λαλνεκπνηηζκφο ηεο πξνθεηκέλνπ λα αδξαλνπνηεζνχλ φια ηα ρισξηνχρα θαη ζεηηθά άιαηα πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηή. Καηφπηλ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπκε ηελ δηαηκεηηθή ξεγκάησζε πνπ παξαηεξήζεθε ζε θέξσλ ηκήκα ηεο ηνηρνπνηίαο. [κίτσο πρότασης 2] Ο έιεγρνο «ζπκπεξηθνξάο» ηεο ξσγκήο κπνξεί λα γίλεη είηε νπηηθά κε θαηακέηξεζε εχξνπο ηεο, είηε κε κεραληθά κέζα. ηελ πεξίπησζε απηή πξνηείλεηαη: i. Αξρηθά ε θαζαίξεζε ηνπ ππάξρνληνο επηρξίζκαηνο θαζ φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ, ii. Έγρπζε αθξπιηθήο καζηίρεο θαηά κήθνο ηεο ξσγκήο, iii. Οκαινπνίεζε ηεο επηθάλεηαο, iv. Δκπνηηζκφο κε πιηθφ λαλνκνξηαθήο ζχζηαζεο πνπ πξνηείλεηαη παξαπάλσ γηα πξφιεςε αιάησλ, v. Δπίζηξσζε λένπ επηρξίζκαηνο ζνβά εμπγίαλζεο, vi. Σειηθφ επίρξηζκα κε ρξψκα. Σέινο, γηα ηελ ππφινηπε εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο ηνπ θηηξίνπ πξνηείλεηαη: i. ε θαζαίξεζε θάζε είδνπο επίηνηρσλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ(είηε ηνπ ηδίνπ ηνπ θηηξίνπ είηε ησλ πεξηπηέξσλ πνπ βξίζθνληαη έκπξνζζελ ηεο φςεο ηνπ θηίζκαηνο), ii. ε απφμεζε ησλ απνθινησκέλσλ επηρξηζκάησλ ζηα ζεκεία πνπ ην έρνπλ αλάγθε, iii. θαζαίξεζε ηνπ πξνβιεκαηηθνχ θνληάκαηνο θαη επηρξίζκαηνο θαηά ηε βνξεηναλαηνιηθή φςε πνπ έρεη εκπνηηζζεί κε φκβξηα χδαηα, iv. Δκπνηηζκφο επηθαλεηψλ κε πιηθφ λαλνκνξηαθήο ζχζηαζεο γηα πξφιεςε αιάησλ, v. Δπίζηξσζε λένπ επηρξίζκαηνο ζνβά εμπγίαλζεο, vi. Σνπνζέηεζε εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο κε πιάθεο πεηξνβάκβαθα θαη δεκηνπξγία ζεξκνπξφζνςεο vii. Δθαξκνγή αζηαξηνχ θαη ηειηθή επίζηξσζε ζηακπσηνχ δηαθνζκεηηθνχ θνληάκαηνο. Παξάιιεια, εμσηεξηθέο παξεηέο ηεο θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο πνπ δηαθξίλνπκε ζε κέξε φπσο απηά ησλ θσηαγσγψλ, πνπ δελ έρνπλ επηρξηζζεί, αθνινπζνχληαη εξγαζίεο φπσο: i. Καζαξηζκφο νιφθιεξεο ηεο επηθάλεηαο ii. Απνκάθξπλζε θάζε είδνπο κνχριαο κε πδξνβνιή θαη επάιεηςε νηθνινγηθνχ δηεηζδπηηθνχ θαζαξηζηηθνχ-κπθεηνθηφλνπ πγξνχ, iii. Δκπνηηζκφο κε δηάιπκα λαλνκνξηαθήο ζχλζεζεο γηα ηελ αδξαλνπνίεζε ησλ αιάησλ, ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 51

52 iv. Σειηθή επίζηξσζε κε ρξήζε νξγαληθνχ ζηινμαληθνχ ζνβά κε αλάγιπθν θηλίξηζκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ εληζρχεηαη θαη πξνζηαηεχεηαη ην θέιπθνο απφ ηελ παξνπζία πγξαζίαο ζε ρψξνπο ζαλ θη απηνχο θαζψο θαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο φπσο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη αθηίλεο ειίνπ. Δπηπιένλ, κηα αθφκε αιιαγή πνπ πξνηείλεηαη είλαη ε θαηαζθεπή λένπ θιηκαθνζηαζίνπ εληφο ηνπ θηηξίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα έλα λέν «ππξήλα» νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο (απέλαληη ηεο ΔΗΟΓΟΤ 2)επί ηνπ νπνίνπ ζα παθησζεί ε κεηαιιηθή θαηαζθεπή ηεο λέαο θιίκαθαο πνπ ζα ελψλεη ηνπο δχν νξφθνπο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί θάηη ηέηνην, πξνεγείηαη ε θαηάξγεζε ηεο εηζφδνπ θαη ηνπ ππάξρνληνο θιηκαθνζηαζίνπ θαη ε δηάλνημε νπήο ζηελ πθηζηάκελε πιάθα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πέξα απφ ηε ρξήζε αδηαηάξαρεο θνπήο ζθπξνδέκαηνο, κεγαιχηεξε βαξχηεηα έρεη ε πεξίδεζε ηεο νπήο. Ζ ηνπνζέηεζε λένπ νπιηζκνχ είλαη άθξσο αλαγθαία ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζσζηή ζηαηηθή ιεηηνπξγία. [κίτσο πρότασης 3] ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΛΖΡΧΔΧ Γηα ηα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ πιεξψζεσο πνπ δελ έρνπλ θαζαηξεζεί γηα ιφγνπο νξγάλσζεο ησλ ρψξσλ, πξνηείλεηαη: i. Οιηθή ή κεξηθή θαζαίξεζε ησλ επηρξηζκάησλ ζε πξνβιεκαηηθέο επηθάλεηεο, ii. ηνθάξηζκα ησλ επηθαλεηψλ, iii. Αζηάξσκα, iv. Δπάιεηςε αθξπιηθψλ ξεηηλνχρσλ πδαηνδηαιπηψλ πιηθψλ κε αληηζεξκηθέο ηδηφηεηεο γηα ζεξκνκφλσζε, ζηεγάλσζε θαη ππξνπξνζηαζία. ΣΟΞΑ Αξρηθά γηα φια ηα ηφμα πξνηείλεηαη ν θαζαξηζκφο ηνπο θαηά ηελ αλψηεξε θαη εμσηεξηθή παξεηά απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζνχλ φινη νη ξχπνη. Δπηπξφζζεηα, ζα κπνξνχζε λα γίλεη πξνζάξηεζε δίεδξεο γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο πεξηκεηξηθά ηνπ ρείινπο. ΘΟΛΟΗ Ξεθηλψληαο απφ ηελ αλψηεξε ίλα ηνπο, κεξηκλνχκε γηα ηελ πξνζηαζία φιεο ηεο επηθάλεηαο πνπ έρεη θαηαπνλεζεί ρξφληα ηψξα απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαζαξίδνληαο ηε απφ άθξε ζε άθξε. Φηάλνληαο ζηα ζεκεία πνπ νη ζφινη θαηαιήγνπλ(βάζεηο) θαη ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο πξνηείλεηαη ν ιεπηνκεξήο θαζαξηζκφο ησλ πδξνξξνψλ. Γηα φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ ζφινπ επηιέγεηαη αζθαιηηθφ ζηεγαλσηηθφ βεξλίθη κε δηαιχηεο, ην νπνίν είλαη αδηαπέξαζην απφ ην λεξφ ελψ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο αζηάξη γηα ηελ επηθφιιεζε αζθαιηφπαλσλ. πγθεθξηκέλα γηα ηηο θαηαιήμεηο ησλ ζφισλ, θξίλεηαη ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 52

53 αλαγθαία ε επίζηξσζε ζθπξνδέκαηνο γηα δεκηνπξγία εληνλφηεξσλ ξχζεσλ. Δπί ησλ λέσλ ξχζεσλ ηνπνζεηνχληαη θαηλνχξηεο πδξνξξνέο αλνμείδσηεο πνπ θέξνπλ ζράξεο απνζηξάγγηζεο πδάησλ. ΣΔΓΖ (ΓΧΜΑ) Γηα ηελ επηθάλεηα απηή θαζψο θαη γηα ηελ ππεξπςσκέλε πιάθα πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε ζεξκν-πγξνκφλσζεο κε έξκα. Δθφζνλ ζέινπκε ζπληήξεζε θαη ππάξρεη επηζθεςηκφηεηα ηνπ ζεκείνπ ηφηε ε ιχζε απηή είλαη ηδαληθή. Φπζηθά θαη εδψ ζα δεκηνπξγεζνχλ εθ λένπ φιεο νη ξχζεηο ηνπ δψκαηνο, γηα λα κελ ππάξμεη κειινληηθά πξφβιεκα κε ζηάζηκα χδαηα. Δπίζεο απαξαίηεηε είλαη θαη ε απφθξαμε φισλ ησλ πδξνξξνψλ θαη ε ηνπνζέηεζε ζράξαο απνζηξάγγηζεο. Δπηπιένλ, γηα ην ππεξπςσκέλν ηκήκα, φπνπ ε ζεξκνκφλσζε δελ είλαη απαξαίηεηε αξθεί ε απιή πγξνκφλσζε θαη ε πιαθφζηξσζε. Σέινο, ην θελφ πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο ππεξπςσκέλεο πιάθαο θαη ηεο πιάθαο ησλ θαηαζηεκάησλ πξνηείλεηαη λα ζθξαγηζζεί κε αλνμείδσηεο πεξζηδσηέο αλνηγνθιεηφκελεο πεξζίδεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε αζθάιεηα ηνπ θηηξίνπ φρη κφλν απφ θαηξηθέο ζπλζήθεο αιιά θαη απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. ΓΑΠΔΓΑ Γηα ηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θαζαίξεζε φισλ ησλ πξνβιεκαηηθψλ ηζηκεληέλησλ πιαθψλ πεδνδξφκεζεο πνπ θαιχπηνπλ σο επί ην πιείζηνλ ηνπο ρψξνπο. Καζαίξεζε απαηηείηαη θαη γηα φια ηα ζνβαηεπί πιαθηδίσλ ή καξκάξνπ πνπ παξαηεξνχληαη πεξηκεηξηθά. Δπηπιένλ γηα ην ηκήκα πνπ θαίλεηαη λα θέξεη κφλν επίζηξσζε ζθπξνδέκαηνο θαη βξίζθεηαη ρακειφηεξα ηνπ πιαθφζηξσηνπ δαπέδνπ, πξνηείλεηαη ε ππεξχςσζή ηνπ κε έγρπζε επηπιένλ ζθπξνδέκαηνο θαη δεκηνπξγία ζπλέρεηαο, σο εληαίν δάπεδν. Σν ηειεπηαίν επηηπγράλεηαη θαιχηεξα κε ηελ ρξήζε ζηακπσηνχ δαπέδνπ. Γηα ηνλ φξνθν, ην κάξκαξν πνπ ππάξρεη ζηνλ πεξηκεηξηθφ πξφβνιν αθαηξείηαη εμ νινθιήξνπ θαη αληηθαζίζηαηαη κε θαηλνχξην. Γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη αξρηθά γηα ηα γξαθεία πξνηείλεηαη: i. ε θαζαίξεζε νπνηνπδήπνηε είδνπο δαπέδνπ ζπλαληνχκε, φπσο πιαθηδίσλ, κσζατθψλ θαη κνπζακάδσλ ii. iii. ε επηδηφξζσζε ηνπ ππνζηξψκαηνο κε ιεπηή ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο ε ηνπνζέηεζε μχιηλνπ δαπέδνπ κε laminate, είηε ίδην γηα φινπο ηνπο ρψξνπο είηε κε δηαθνξνπνίεζε ζρεδηαζκνχ θαη απνρξψζεσλ γηα μερσξηζηνχο ρψξνπο. Δηδηθά γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο, πξνηείλεηαη θαηφπηλ ησλ θαζαηξέζεσλ θάζε παιαηνχ πιαθηδίνπ θαη πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ: i. ρνιαζηηθφο θαζαξηζκφο ηνπ ππνζηξψκαηνο, ii. Δκπνηηζκφο ηνπ δαπέδνπ κε νηθνινγηθφ δηεηζδπηηθφ θαζαξηζηηθφ πξνθεηκέλνπ λα εηζρσξήζεη βαζηά κέζα ζηνπο πφξνπο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη λα ηνπο θαζαξίζεη, iii. Δμνκάιπλζε ππνζηξψκαηνο, iv. Δπίζηξσζε λένπ δαπέδνπ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 53

54 ΟΡΟΦΔ Γηα φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ θέξνπλ ςεπδνξνθέο πξνηείλεηαη ε θαζαίξεζε απηψλ. Γηα ηα ππφινηπα κέξε ηνπ θηηξίνπ, ν θαζαξηζκφο ησλ νξνθψλ απφ πξνβιεκαηηθά ζεκεία θαη ε νκαινπνίεζε ησλ επηθαλεηψλ θξίλνληαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί επίζηξσζε επηρξίζκαηνο εθ λένπ. ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ ( ΔΧΣΔΡΗΚΑ & ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ) ε θάζε άλνηγκα πξέπεη λα γίλεη θαζαίξεζε ησλ παιαηψλ θνπθσκάησλ. Γηα ην θαζέλα απφ απηά, είηε λέν είηε παιηφ, πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε θνπθψκαηνο αινπκηλίνπ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Βαζηθέο απαηηήζεηο απνηεινχλ ην δηπιφ γπαιί, ε ζήηα θαη ην ζχζηεκα ζθίαζεο. Δπηπιένλ, φια ηα θνπθψκαηα πξνβιέπεηαη λα είλαη αλνηγφκελα θαη λα κπνξνχλ ηα θχιια ηνπο λα παξακέλνπλ ζε αλάθιηζε. ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ ( ΔΧΣΔΡΗΚΑ & ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ) ΔΧΣΔΡΗΚΑ Όιεο νη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο έρνπλ επαιεηθζεί εθ λένπ κε επηρξίζκαηα ζχγρξνλσλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ ζχζηαζε απηψλ θέξεη κεγαιχηεξε αληνρή ζε θαηαπφλεζε, ελψ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα απνηειεί θαη ε ζεξκνκφλσζε πνπ επηηπγράλεηαη. ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ Σα ίδηα δεδνκέλα κε απηά ησλ εζσηεξηθψλ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ θαηεγνξία απηή. ΔΠΔΝΓΤΔΗ (ΔΧΣΔΡΗΚΑ & ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ) ΔΧΣΔΡΗΚΑ Όινη νη ρψξνη εζσηεξηθά κπνξνχλ λα επελδπζνχλ είηε κε γπςνζαλίδα είηε κε ρξήζε ηζηκεληνζαλίδαο. Απηφ ζα βνεζνχζε ζηελ θαηαζθεπή ρξήζηκσλ ρψξσλ απνζήθεπζεο κε πεξίηερλν ηξφπν. Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ πιαθηδίσλ επέλδπζεο ηνίρσλ αλά γξαθείν. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε νπηηθή ελαιιαγή θαη ε δηαθνξεηηθή αηζζεηηθή αλά ρψξν ζε έλα θηίξην φπνπ εξγάδεηαη πνιχο θφζκνο ζε θαζεκεξηλή βάζε. [κίτσο πρότασης 4] ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 54

55 ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ Γηα απηφ ην ηκήκα ην θηεξίνπ, έρεη πξνβιεθζεί ε ηνπνζέηεζε ζεξκνπξνζφςεσο γηα ηελ ελεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε ηνπ θηίζκαηνο. [κίτσο πρότασης 5]πλεπψο, ε επηθάλεηα πνπ ζα πξνθχςεη γηα φιεο ηηο παξεηέο ηνπ, ζα είλαη ιεία θαη ζα ζπλάδεη κε ηελ ιεία επηθάλεηα ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα ην «αγθαιηάδεη». [κίτσα πρότασης 6] ΠΡΟΘΖΚΔ Πξνζζήθε απνηεινχλ ζην ηζφγεην, νη ρψξνη ησλ Ζιεθηξν-Μεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηα δχν θξεάηηα αλειθπζηήξσλ. Οη ηειεπηαίνη απηνί δχν ρψξνη είλαη κειεηεκέλνη ψζηε λα δηαζέηνπλ ρσξεηηθφηεηα σο θαη 6 αηφκσλ ν θαζέλαο, θαζψο θαη λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκνη απφ ηα Άηνκα Με Δηδηθέο Αλάγθεο. Μία πξνζζήθε αθφκα απνηειεί ε κεηαιιηθή θαηαζθεπή πνπ επη-θαιχηπεη θαηά κέξε ην θηίξην. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν κεηαιιηθψλ θνκκαηηψλ γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο κε θακππιφκνξθε ππφζηαζε. Ζ κεηαμχ ηνπο έλσζε γίλεηαη κε ζπγθφιιεζε ησλ θνκκαηηψλ, ελψ θαηφπηλ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ε επηθάλεηα ηξίβεηαη γηα λα εμαθαληζηνχλ ηα ζεκάδηα θαη λα ππάξρεη ιείν απνηέιεζκα. Οιφθιεξε ε θαηαζθεπή ζηεξίδεηαη απφ ζηαζεξά ζεκεία ηνπ θηηξίνπ, φπσο επί ηνπ ρείινπο ηνπ θάζε ηφμνπ ηνπ θηηξίνπ θη επί ησλ ππνζηπισκάησλ. [κίτσο πρότασης 7] ΚΛΗΜΑΚΔ Καηφπηλ κεηαηφπηζεο ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ θεληξηθά ηνπ θηηξίνπ, ν αξρηθφο θάζεηνο άμνλαο ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ κε ηελ είζνδν απφ ηε βνξεηναλαηνιηθή φςε θαζαηξείηαη. Δπηπιένλ, νη «νπέο» πνπ απνκέλνπλ απφ ηελ αιιαγή επηζθξαγίδνληαη κε ηηο αλάινγεο εξγαζίεο. Ζ λέα θιίκαθα απνηειείηαη απφ ηξία ζθέιε. Σν πξψην ζθέινο είλαη κνλφ ελψ θαηφπηλ ησλ έληεθα ξηρηηψλ ηα ζθέιε γίλνληαη δχν θαη νδεγνχλ ζηνλ πεξηκεηξηθφ εμψζηε ηνπ νξφθνπ. Τιηθφ επέλδπζεο ηεο ζθάιαο πξνηείλεηαη ην κάξκαξν, κηαο θαη ε αληνρή ζε θαηαπφλεζε θαη ε αηζζεηηθή ζην ρψξν πξνέρνπλ. [κίτσο πρότασης 8] ΚΗΓΚΛΗΓΧΜΑΣΑ Όια ηα αξρηθά θηγθιηδψκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην θηίζκα θαζαηξνχληαη. Οη λένη ηχπνη θηγθιηδσκάησλ πνπ πξνηείλνληαη απνηεινχληαη απφ πςειήο αληνρήο γπαιί (triplex) ακκνβνιήο ζε αλνηρηή πνξηνθαιί απφρξσζε. Οη κεηαιιηθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ ζπλδέζκσλ θαη ησλ ρεηξνιηζζήξσλ θέξνπλ κεηαιιηθή ρξπζνράιθηλε απφρξσζε. [κίτσο πρότασης 9] ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 55

56 ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Οη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ εμσηεξηθά θαη επίηνηρα ηνπ θηηξίνπ ηξνπνπνηνχληαη θαη εληνηρίδνληαη. Δπηπιένλ, φινη νη δηαθφπηεο αληηθαζίζηαληαη κε θαηλνχξηνπο γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ θηηξίνπ, ελψ δεκηνπξγνχληαη λέεο εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνχ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ππαιιήισλ ζηα γξαθεία. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 56

57 ΥΔΓΗΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΡΟΣΑΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 57

58 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 58

59 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 59

60 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 60

61 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 61

62 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 62

63 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 63

64 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 64

65 Σ. ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΤΛΗΚΟ 1.θίηζα πξφηαζεο [Σκίτσο πρότασης 1] [Σκίτσο πρότασης 2] [Σκίτσο πρότασης 3] ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 65

66 [Σκίτσο πρότασης 4] [Σκίτσο πρότασης 5] ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 66

67 [Σκίτσα πρότασης 6] ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 67

68 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 68

69 2.Φσηνγξαθίεο Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 Εικόνα 5 Εικόνα 6 Εικόνα 4 Εικόνα 8 Εικόνα 9 Εικόνα 7 Εικόνα 10 Εικόνα 11 Εικόνα 12 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 69

70 Εικόνα 13 Εικόνα 14 Εικόνα 15 Εικόνα 16 Εικόνα 17 Εικόνα 18 Εικόνα 19 Εικόνα 21 Εικόνα 22 Εικόνα 20 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 70 Εικόνα 23

71 Εικόνα 24 Εικόνα 25 Εικόνα 26 Εικόνα 27 Εικόνα 28 Εικόνα 29 Εικόνα 30 Εικόνα 31 Εικόνα 32 Εικόνα 33 Εικόνα 34 Εικόνα 35 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 71

72 Εικόνα 36 Εικόνα 37 Εικόνα 38 Εικόνα 39 Εικόνα 40 Εικόνα 41 Εικόνα 42 Εικόνα 43 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 72

73 Εικόνα 44 Εικόνα 45 Εικόνα 46 Εικόνα 47 Εικόνα 48 Εικόνα 49 Εικόνα 50 Εικόνα 51 Εικόνα 52 Εικόνα 53 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 73

74 Εικόνα 54 Εικόνα 55 Εικόνα 56 Εικόνα 57 Εικόνα 58 Εικόνα 59 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 74

75 Εικόνα 60 Εικόνα 41 Εικόνα 62 Εικόνα 63 Εικόνα 64 Εικόνα 65 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 75

76 Εικόνα 66 Εικόνα 67 Εικόνα 68 Εικόνα 69 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 76

77 Εικόνα 70 Εικόνα 71 Εικόνα 52 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 77

78 Εικόνα 74 Εικόνα 73 Εικόνα 75 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 78

79 Εικόνα 76 Εικόνα 77 Εικόνα 78 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 79

80 Εικόνα 79 Εικόνα 60 Εικόνα 81 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 80

81 Εικόνα 82 Εικόνα 83 Εικόνα 84 Εικόνα 85 Εικόνα 86 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 81

82 Φωτογραυικό σλικό πρότασης ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 82

83 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ. ΔΛΔΝΖ-ELEFTHERIADOU G.ELENI 83

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ......ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ κηα δηεζλήο ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο γηα ηελ αλάγθε έξεπλαο ζηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 22 Ινπιίνπ, 2009 επηκειεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας από το 19 ο αι. μέχρι σήμερα Πρακτική και μεθοδολογία των πολεοδομικών επεμβάσεων

Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας από το 19 ο αι. μέχρι σήμερα Πρακτική και μεθοδολογία των πολεοδομικών επεμβάσεων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΔΙ ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΗ ΦΛΩΡΔΝΣΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 19Ο ΑΙ. ΜΔΧΡΙ ΗΜΔΡΑ Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ

Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ Πεηξηηάθεο Δπζηάζηνο Α.Μ: 3245 Δηζεγεηήο: Γωληαλάθεο Δκκαλνπήι ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΔΗΑΓΩΓΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία «ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ»

Πτυχιακή εργασία «ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ» ΣΔΗ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΔΦ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ(ΠΡΧΖΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΟΗΚΗΝΧΝΗΧΝ) Πτυχιακή εργασία «ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ» Στατιρθ ειρινθ 1/1/2014 ΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Απ.Μελ.: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Απ.Μελ.: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΥΡΤΑΝΘΗ Π. ΔΑΦΝΑ ΑΕΜ: ΞΕ 0866 Επιβλέπων Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΣΑΝΗ Καθηγητής ΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα