Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ν.Π...) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε ΡΑ : ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 58 - Τ.Κ ΑΘΗΝΑ /νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα : Προµηθειών & Περιουσίας Τηλέφωνο : FAX : Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Ω ΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,10 πλέον ΦΠΑ ήτοι ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (23%) και όλων των νοµίµων κρατήσεων ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8/4/2013 ΗΜΕΡΑ: ΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ 10:10 π.µ. ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κεντρική Υπηρεσία ΤΑΠΙΤ: Ακαδηµίας 58 Αθήνα ΤΚ ος όροφος ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Χαµηλότερη τιµή 23/3/2013 Το Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)» Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3655/ (ΦΕΚ 58 τ. Α ), αρθ , σχετικά µε την σύσταση του Ταµείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 3846/ (ΦΕΚ 66 τ. Α ), σχετικά µε τη σύσταση του ΤΑ.Π.Ι.Τ.. 2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/ τ. Α ) «Προµήθειες ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 αρθ «Περί δηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και του Ν. 2741/1999 αρθ.8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων, αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 4. Το Ν.. 496/74 «Περί ηµοσίου Λογιστικού των Ν.Π... και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων Π.. & αποφάσεων». 5. Το Ν. 2072/1992 και ειδικότερα το άρθρο 37 αυτού που παρέχει τη δυνατότητα στις δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (Ν.Π...)και τους Ο.Τ.Α. να αναθέτουν µε σύµβαση έργου, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, την εκτέλεση του έργου της καθαριότητας ΚΤΗΡΙΑκών εγκαταστάσεων και των παραρτηµάτων τους σε ειδικά συνεργεία καθαρισµού, εφόσον η αµοιβή του αναδόχου δεν υπερβαίνει την απαιτούµενη δαπάνη 1

2 για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του οικείου κλάδου ή ειδικότητας, σε περίπτωση δε που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από εταιρείες ή επιχειρήσεις, επιτρέπεται η ανάθεση µε σύµβαση έργου σε ιδιώτες επαγγελµατίες. 6. Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/ τ. Α ). 7. Τις διατάξεις του Π.. 60/2007 «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών και υπηρεσιών». 8. Την υπ αριθµ /739/ (ΦΕΚ 1291/ Τεύχος Β / ) Απόφαση του Υπουργού των Οικονοµικών, και τις υπ αριθµ. Π1/3305/ και Π1/3306/ (ΦΕΚ 1789/ Τεύχος Β / ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που αναφέρονται στην «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», «.1. Αναπροσαρµόζουµε τα ποσά για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ως ακολούθως: α) Με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) από του ποσού της προηγουµένης περίπτωσης µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισµού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. 2. Οι περιορισµοί των ως άνω ποσών αναφέρονται σε σχέση µε το ύψος της εγγεγραµµένης ετήσιας πίστωσης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. στον προϋπολογισµό κάθε φορέα και στα ποσά αυτά δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 9. Το Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 τ. Α ) «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ και άλλα θέµατα», άρθρο 20, παρ Τις διατάξεις του Ν. 2198/ (ΦΕΚ 43 τ. Α ), του άρθρου24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις) και του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151 τ. Α ) σχετικά µε την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 11. Τις διατάξεις του Ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 τ. Α ), που αναφέρεται στην λειτουργία συνεργείων καθαρισµού και ατοµικών επιχειρήσεων. 12. Το υπ αρ / έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικό µε «Συµβάσεις του ηµοσίου µε τα συνεργεία καθαριότητας». 13. Την οικεία Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, Εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας (συνεργεία καθαριότητας). 14. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3863/10 (ΦΕΚ 115/ τ. Α ) αναφορικά µε τις συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών και του άρθρου 40, παρ.2, του ιδίου Νόµου, αναφορικά µε κατάθεση των αποδοχών των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα σε Τραπεζικούς Λογαριασµούς των δικαιούχων µισθωτών. 15. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.3801/ (ΦΕΚ 163 τ. Α ) αναφορικά µε την πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης. 16. Τις υπ αρ.: 6/1 ης / και 63/7 ης / Α Σ, µε τις οποίες το Σ του ΤΑΠΙΤ, κατακύρωσε τα αποτελέσµατα του προηγούµενου διαγωνισµού για την καθαριότητα: a. του κτηρίου επί της οδού Ακαδηµίας 58,στην Αθήνα στην µειοδότρια εταιρεία «ΞΙΦΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 5/2/2013, b. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην µειοδότρια «ΠΡΙΚΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι την 15/2/2013, 2

3 c. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στα Χανιά της Κρήτης, στην µειοδότρια εταιρεία «CANDIA ΕΠΕ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/2/2013, d. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στο Ρέθυµνο της Κρήτης, στην µειοδότρια εταιρεία «CANDIA ΕΠΕ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/2/2013, e. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, στην µειοδότρια εταιρεία «CANDIA ΕΠΕ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/2/ Την υπ αρ.: 39/3 ης / Α Σ, µε την οποία το Σ του ΤΑΠΙΤ, αποφάσισε την 3µηνη παράταση µε την εταιρεία «ΞΙΦΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», ήτοι µέχρι την 5/5/ Την υπ αρ.: 71/5 ης / , µε την οποία το Σ του ΤΑΠΙΤ, αποφάσισε την 3µηνη παράταση συµβάσεων για την καθαριότητα: a. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στο Ηράκλειο της Κρήτης, ήτοι µέχρι την 15/5/2013, b. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στα Χανιά της Κρήτης, ήτοι µέχρι 15/5/2013, c. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στο Ρέθυµνο της Κρήτης, για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/5/2013, d. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, ήτοι µέχρι 15/5/ Την υπ αρ.: 163/15 ης / Α Σ, µε την οποία το Σ του ΤΑΠΙΤ, ανέθεσε την καθαριότητα: a. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στην Λάρισα, στην µειοδότρια «ΓΚΡΕΤΣΗ Ν. ΓΕΩΡΓΙΑ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/5/2013, b. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στην Κω, στην µειοδότρια εταιρεία «ΚΑΝΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΚΑΝΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Ο.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/5/2013, c. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στα Ιωάννινα, στην µειοδότρια εταιρεία «ΥΑ ΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΜΑΝΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/5/2013, d. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στην Λειβαδιά, στον µειοδότη «ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Π. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/5/ Την υπ αρ.: 217/18 ης / Α Σ, µε την οποία το Σ του ΤΑΠΙΤ, ανέθεσε την καθαριότητα του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στον Πύργο, στον µειοδότη «ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΩΡΑΪΤΗ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/6/ Την υπ αρ.: 234/19 ης / Α Σ, µε την οποία το Σ του ΤΑΠΙΤ, ανέθεσε την καθαριότητα: a. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στην Πάτρα, στον µειοδότη «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡ. ΣΟΦΟΚΛΗ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/6/2013 b. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στην Καβάλα, στον µειοδότη «ΜΑΝΟΥΣΙΑ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/6/2013, c. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στην Κέρκυρα, στον µειοδότη «ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΗ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/6/2013, 3

4 22. την υπ αρ.: 346/26 ης / Α Σ, µε την οποία το Σ του ΤΑΠΙΤ, ανέθεσε την καθαριότητα του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Περιφερειακού Τµήµατος Θεσσαλονίκης του ΤΑΠΙΤ, στην µειοδότρια εταιρεία «ΣΑΛΟΥΚΑΣ ΑΝΤ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/8/ Τις υπηρεσιακές ανάγκες για καθαριότητα των χώρων γραφείων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και όλων των κοινοχρήστων χώρων του κτηρίου επί της οδού Ακαδηµίας αρ. 58, στην Αθήνα όπου συστεγάζονται διάφορες υπηρεσίες των ΤΑΠΙΤ, ΕΟΠΥΥ και ΙΚΑ ΕΤΑΜ, καθώς και των µισθωµένων ή ιδιόκτητων χώρων γραφείων, όπου στεγάζονται οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ Ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη, θα βαρύνει τον ΚΑΕ του Προϋπολογισµού Γενικών απανών του ΤΑ.Π.Ι.Τ., για το κτήριο επί της οδού Ακαδηµίας 58 - Αθήνα και θα επιµερισθεί, σύµφωνα µε τον πίνακα αναλογισµού κοινοχρήστων χώρων µεταξύ των Μονάδων του ΤΑΠΙΤ και για τους κοινόχρηστους χώρους του κτηρίου µεταξύ των υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΟΠΥΥ και µονάδων του ΤΑΠΙΤ, που συστεγάζονται στο εν λόγω κτήριο και για τα υπόλοιπα ακίνητα τους αντίστοιχους ΚΑΕ των προϋπολογισµών των Τοµέων Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, όπου ανήκουν οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ και ειδικότερα για το Περιφερειακό Τµήµα ΤΑΠΙΤ Θεσσαλονίκης στους αντίστοιχους ΚΑΕ των Προϋπολογισµών των Τοµέων Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, Προσωπικού Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης και Προσωπικού Οργανισµού Ύδρευσης Θεσσαλονίκη. Η συνολική δαπάνη, δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των ,10 πλέον ΦΠΑ, αλλά συµπεριλαµβανοµένων των λοιπών νοµίµων κρατήσεων, για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης. 25. Τις υπ αρ. 80/6 ης / και 121/9 ης / αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου του ΤΑ.Π.Ι.Τ., για την έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, για την ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση του έργου του γενικού καθηµερινού καθαρισµού των χώρων του ισογείου, 3 ου, 4 ου, 5 ου, 6 ου,7 ου και 8 ου ορόφου, στους οποίους στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και των κοινοχρήστων χώρων των λοιπών ορόφων και του κτηρίου εν γένει, συνιδιοκτησίας ΤΑ.ΠΙ.Τ. και ΕΟΠΥΥ, που βρίσκεται επί της οδού Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα, καθώς και τον εβδοµαδιαίο καθαρισµό των µισθωµένων ή ιδιόκτητων ακινήτων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ., για δώδεκα (12) µήνες. 26. Την υπ αριθµ. πρωτ: Φ.1/5/6177/1103/ εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε την οποία εγκρίνεται η ανάληψη υποχρέωσης προϋπολογιζόµενου ποσού δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ «απάνες καθαρισµού γραφείων» του προϋπολογισµού του ΤΑ.Π.Ι.Τ., προκειµένου να καλυφθεί πιθανή δαπάνη για τα έτη στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Πολιτικής. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 1. Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης, για κάθε ένα ακίνητο κτήριο χωριστά, την χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, στα πλαίσια της ΣΣΕ, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την εκτέλεση του έργου: α) του καθηµερινού γενικού καθαρισµού όλων των χώρων του ισογείου, 3 ου, 4 ου, 5 ου, 6 ου, 7 ου και 8 ου ορόφου, στους οποίους στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και των κοινοχρήστων χώρων των λοιπών ορόφων και του κτηρίου, εν γένει, συνιδιοκτησίας ΤΑΠΙΤ και ΕΟΠΥΥ, που βρίσκεται επί της οδού 4

5 Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα, καθώς και του καθαρισµού, σε µηνιαία βάση των υαλοπινάκων όλων των χώρων του ισογείου, 3 ου, 4 ου, 5 ου, 6 ου, 7 ου και 8 ου ορόφου, στους οποίους στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και β) όλων των ακινήτων που στεγάζονται οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ., προϋπολογιζόµενης συνολικής δαπάνης, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ισχύοντος ΦΠΑ (23%) και όλων των νοµίµων κρατήσεων. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, ποσού ,00 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) θα βαρύνει τον ΚΑΕ του Προϋπολογισµού Γενικών απανών του ΤΑ.Π.Ι.Τ., για το κτήριο επί της οδού Ακαδηµίας 58 - Αθήνα και θα επιµερισθεί, σύµφωνα µε τον πίνακα αναλογισµού κοινοχρήστων χώρων µεταξύ των Μονάδων του ΤΑΠΙΤ και για τους κοινόχρηστους χώρους µεταξύ των υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΟΠΥΥ και µονάδων του ΤΑΠΙΤ, που συστεγάζονται στο εν λόγω κτήριο και ποσού ,00 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για τα υπόλοιπα κτήρια, τους αντίστοιχους ΚΑΕ των προϋπολογισµών των Τοµέων Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, όπου ανήκουν οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ και ειδικότερα για το Περιφερειακό Τµήµα ΤΑΠΙΤ Θεσσαλονίκης στους αντίστοιχους ΚΑΕ των Προϋπολογισµών των Τοµέων Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, Προσωπικού Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης και Προσωπικού Οργανισµού Ύδρευσης Θεσσαλονίκη, σύµφωνα µε τις ισχύουσες, κάθε φορά, αποφάσεις του Σ του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και ευθύνη των συναρµοδίων ιευθύνσεων ή του Τµήµατος. Η συνολική δαπάνη, για το σύνολο του έργου της καθαριότητας όλων των κτηρίων, δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των ,10 πλέον ΦΠΑ, ήτοι ,00 µετά ΦΠΑ, αλλά συµπεριλαµβανοµένων των λοιπών νοµίµων κρατήσεων, για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα (ένα έτος) της σύµβασης. ιευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό και θα καταθέσουν προσφορά για το κτήριο επί της οδού Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα, θα πρέπει να προσκοµίσουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό, εκ ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισθέντος ποσού µετά ΦΠΑ, ήτοι 2.000,00 (40.000,00 Χ 5%). Οι ενδιαφερόµενοι που θα καταθέσουν προσφορά για το κτήριο επί της οδού Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα και παράλληλα καταθέσουν προσφορά για κάποια ή κάποιες Περιφερειακές Υπηρεσίες, θα πρέπει να προσκοµίσουν εγγυητική επιστολή, ύψους 5% επί του συνόλου της προϋπολογισθείσας δαπάνης (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), του κτηρίου Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα και της ή των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόµενοι που θα καταθέσουν προσφορά για καθαρισµό κτηρίων, των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη (για όλα τα κτήρια για τα οποία θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον), είναι ίση ή υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 (µετά ΦΠΑ) υποχρεούνται στην προσκόµιση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, ύψους 5% επί του συνόλου της προϋπολογισθείσας δαπάνης, (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). εν θα καταθέσουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής, οι ενδιαφερόµενοι που θα καταθέσουν προσφορά για καθαρισµό κτηρίων Π.Υ., των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη (για όλα τα κτήρια για τα οποία θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον), είναι µικρότερη των 5.000,00 (µετά ΦΠΑ). 5

6 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους 10% επί της συνολικής συµβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ), θα προσκοµισθεί, υποχρεωτικά προ της υπογραφής των σχετικών συµβάσεων, τόσο από τον ανάδοχο που θα του ανατεθεί το έργο της καθαριότητας του κτηρίου επί της οδού Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα, ανεξαρτήτως του ύψους του συµβατικού τιµήµατος, όσο και από τους ανάδοχους που θα τους ανατεθεί το έργο της καθαριότητας περισσοτέρων της µίας Περιφερειακών Υπηρεσιών, µε ετήσιο συµβατικό τίµηµα ίσο ή µεγαλύτερο των 2.500,00 προ ΦΠΑ, για το σύνολο των Περιφερειακών Υπηρεσιών, για τις οποίες θα τους ανατεθεί το έργο της καθαριότητας. Σε κάθε περίπτωση, οι ανάδοχοι που θα τους ανατεθεί το έργο της καθαριότητας για ένα ή περισσότερα κτήρια συνολικού ποσού ίσου ή άνω των 2.500,00 υποχρεούνται στην προσκόµιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ύψους 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς των ΦΠΑ, για το σύνολο των κτηρίων των οποίων θα του ανατεθεί το έργο της καθαριότητας, προ της υπογραφής των σχετικών συµβάσεων. εν θα προσκοµίσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης οι ανάδοχοι που θα τους ανατεθεί το έργο της καθαριότητας για ένα ή περισσότερα κτήρια Περιφερειακών Υπηρεσιών συνολικού ποσού κάτω των 2.500,00, για το σύνολο των κτηρίων των οποίων θα του ανατεθεί το έργο της καθαριότητας. Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία της πρώτης δηµοσίευσης της περίληψης της προκηρυξηςστο ελληνικό τύπο, ήτοι στις 8/4/2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:10π.µ., στα κεντρικά γραφεία του ΤΑ.Π.Ι.Τ. που στεγάζονται επί της οδού Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα. Η διάρκεια του έργου, ορίζεται για δώδεκα (12) µήνες, από την ηµεροµηνία που θα αναφέρεται στην σχετική σύµβαση, η οποία δεν δύναται να έχει έναρξη ισχύος πριν από την λήξη των υπαρχουσών συµβάσεων, ήτοι: 5/5/2013 για το κτήριο επί της οδού Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα. 15/5/2013 για τις Π.Υ. Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύµνου, Αγίου Νικολάου, Λάρισας, Κω, Ιωαννίνων και Λειβαδιάς. 15/6/2013 για τις Π.Υ. Πύργου, Πάτρας, Καβάλας, και Κέρκυρας. 15/8/2013 του Περιφερειακού Τµήµατος ΤΑΠΙΤ Θεσσαλονίκης. Για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Υπηρεσίες, για τις οποίες δεν υπάρχουν συµβάσεις σε ισχύ για την καθαριότητά των, η διάρκεια του έργου, ορίζεται για δώδεκα (µήνες), από την ηµεροµηνία που θα αναφέρεται στην σχετική σύµβαση, ήτοι για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες: Κασσάνδρειας, Κυκλάδων, Ναυπλίου, Ρόδου, Χαλκίδας, Βόλου, και Κοζάνης. Ειδικά για την Περιφερειακή Υπηρεσία Κυκλάδων (Σύρος) ο ανάδοχος που θα προκύψει από τον εν λόγω διαγωνισµό, θα αναλάβει το έργο του καθαρισµού των χώρων γραφείων, όταν και η εν λόγω Υπηρεσία στελεχωθεί µε υπαλλήλους και τεθεί σε λειτουργία, οπότε και θα υπογραφεί η σχετική σύµβαση. 2. Βασικός και απαράβατος όρος της παρούσας, είναι η υποχρέωση του Αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από την οικεία ΣΣΕ, τήρηση του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση που 6

7 θα διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύµβαση µε τον ανάδοχο, ο οποίος θα κηρύσσεται έκπτωτος. 3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑΠΙΤ Ακαδηµίας 58 Αθήνα 7ος όροφος Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 8/4/2013 ευτέρα 10:10 π.µ. 4. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν τις προσφορές τους στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραµµατεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΠΙΤ: ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑΠΙΤ Ακαδηµίας 58 Αθήνα Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραµµατείας - 6ος όροφος Μέχρι 8/4/2013 ευτέρα 10:00 π.µ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και ώρα 10:00 πµ. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές, δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις του παρόντος, δεν λαµβάνονται υπόψη. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης των µε την εκπνοή της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν και να αξιολογηθούν. Επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα. 5. Αντικείµενο του έργου: 5.1. Κτήριο επί της οδού Ακαδηµίας 58 Αθήνα Α) Η καθηµερινή γενική καθαριότητα 1) όλων των χώρων του ισογείου, 3 ου 4 ου, 5 ου, 6 ου, 7 ου και 8 ου ορόφου, στους οποίους στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ και 2) των κοινοχρήστων χώρων των λοιπών ορόφων και του κτηρίου, εν γένει (κλιµακοστάσιο, ταράτσα, δώµατα, είσοδο κτηρίου, πεζοδρόµια και στοές, υπόγειο κ.λπ.), συνιδιοκτησίας ΤΑΠΙΤ και ΕΟΠΥΥ, που βρίσκεται επί της οδού Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα, για όλο το διάστηµα της σύµβασης και 7

8 Β) Ο καθαρισµός, σε µηνιαία βάση των υαλοπινάκων όλων των χώρων του ισογείου, 3 ου 4 ου, 5 ου, 6 ου, 7 ου και 8 ου ορόφου, στους οποίους στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ., για όλο το διάστηµα της σύµβασης, καθώς και οτιδήποτε άλλο αναφέρεται στην παρούσα σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους, τρόπους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο παράρτηµα Γ της παρούσας, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής Μισθωµένα και ιδιόκτητα ακίνητα που στεγάζονται οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ. Τoν γενικό καθαρισµό, των χώρων γραφείων των ιδιόκτητων και των εκάστοτε µισθωµένων ακινήτων, που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των στεγαστικών αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών (Τοµείς Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου) δύο (2) ώρες εβδοµαδιαίως, συνολικά ή τµηµατικά κατά τις ηµέρες και ώρες που θα καθορίσουν οι υπάλληλοι της κάθε Περιφερειακής Υπηρεσίας και του Περιφερειακού Τµήµατος ΤΑΠΙΤ Θεσσαλονίκης (Τοµείς Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, Προσωπικού Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης και Προσωπικού Οργανισµού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης), τρεις (3) ώρες εβδοµαδιαίως, συνολικά ή τµηµατικά κατά τις ηµέρες και ώρες που θα καθορίσουν οι υπάλληλοι του Τµήµατος. 6. ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: a. Όλα τα φυσικά & νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, κρατών µελών της Ε.Ε., που έχουν ως κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα τον καθαρισµό κτηρίων. b. Συνεταιρισµοί. c. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 7. Χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 8. Η εγγύηση συµµετοχής (όπου αυτή απαιτείται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του Παραρτήµατος Β της παρούσας), πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς και της τυχόν παράτασης αυτής, ήτοι για τουλάχιστον εννέα (9) µήνες, από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 9. Προσφορές µπορούν να κατατεθούν για το σύνολο (για όλα τα κτήρια) και για µέρος του έργου (για κάποια κτήρια ή και για ένα µόνο κτήριο), αλλά για το σύνολο των χώρων του κάθε κτηρίου, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. 10. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε: α) Τους όρους των παραρτηµάτων Α - Β Γ- Ε και ΣΤ που επισυνάπτονται. β) Το Π..118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (ΚΠ )». γ) Το Π..60/07 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών, και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την 8

9 Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου 2005». δ) Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». ε) Το Νόµο 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις». στ) Όλες τις κείµενες διατάξεις περί κρατικών προµηθειών. 11. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης: Θα δηµοσιευθεί από µία φορά στις εφηµερίδες «ΚΕΡ ΟΣ» και «ΓΕΝΙΚΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» των Αθηνών. Θα αναρτηθεί σε εµφανή µέρη του κτηρίου επί της οδού Ακαδηµίας αρ. 58 στην Αθήνα και σε όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες. Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης και τα παραρτήµατά θα αναρτηθούν στο «Πρόγραµµα του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, καθώς επίσης και στον διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής : 12. Τα παραρτήµατα θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης. 13. Τα έξοδα δηµοσίευσης της Περίληψης της Προκήρυξης, θα καταβληθούν από την Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑ.Π.Ι.Τ., αλλά θα επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον ανάδοχο της καθαριότητας του κτηρίου επί της οδού Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα και θα κατατεθούν από αυτόν στον λογαριασµό Ν ο , ΙΒΑΝ: GR , της Εµπορικής Τράπεζας, της Κ.Υ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ., πριν την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση επανάληψης του διαγωνισµού τόσο τα έξοδα της αρχικής δηµοσίευσης όσο και των τυχόν επαναλήψεων θα βαρύνουν τον τελικό ανάδοχο της καθαριότητας του κτηρίου επί της οδού Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα. 14. ιευκρινίσεις: Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ιακήρυξης, παρέχονται από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους, συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης κατά της ιακήρυξης του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες, προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 5 παράγραφος 1, περ. α, του Παραρτήµατος B της παρούσας ιακήρυξης. Οι προκηρύξεις θα δίνονται στους ενδιαφερόµενους δωρεάν σε έντυπη µορφή από το Τµήµα Προµηθειών και ιαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του ΤΑΠΙΤ (Ακαδηµίας 58 Αθήνα 6 ος όροφος 607 γραφείο). Προσφυγές κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου αυτής, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι παραλήπτες της προκήρυξης, θα πρέπει άµεσα, να τις ελέγξουν από άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 9

10 15. Γλώσσα: Τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και της συµµετοχής σε αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. 16. Πληροφορίες: Υπηρεσία υπεύθυνη για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, είναι το Τµήµα Προµηθειών και ιαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας, της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ., Ακαδηµίας αρ Αθήνα, 6ος όροφος, Τηλ και FAX: , από τις 7:30 π.µ. µέχρι 3:00 µ.µ. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΡΠΟΥΖΟΥ 10

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Γενικές πληροφορίες διαγωνισµού Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α Ορισµοί και γενικές πληροφορίες Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β Γενικοί όροι του διαγωνισµού Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Ειδικοί όροι Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Αντικείµενο καθαρισµού -Προδιαγραφές έργου Υποχρεώσεις αναδόχου Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΤ Κατάσταση Κτηρίων Προϋπολογισµός έργων 11

12 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Τo Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ν.Π... που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδηµίας 58, το οποίο προκηρύσσει το διαγωνισµό αυτό. ΤΟ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ- ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. Ο καθαρισµός των κτηρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ., χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) µηνών. Η επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων των Πρόχειρων ιαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης καθώς και των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για όλες τις µονάδες του ΤΑΠΙΤ, για το έτος ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη σύµβασης µε την αναθέτουσα αρχή. Ο υπογράφων την προσφορά στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα που µπορεί να είναι νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή το νόµιµο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης. Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η Ελληνική. Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόµενης προµήθειας. Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η Προµήθεια. 12

13 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρο 6 Π.. 118/07) I. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό που θα υποβάλλουν προσφορά για ή και για το κτήριο επί της οδού Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα, υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής : 1) ικαιολογητικά συµµετοχής: a. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης µετά ΦΠΑ), σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος Παραρτήµατος και σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος της διακήρυξης. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ ΕΚΤΗ (εξαιρείται αυτή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων). Σε περίπτωση που συµµετέχων υποβάλει προσφορά και για το κτήριο της Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα και για κάποια ή κάποιες Περιφερειακές Υπηρεσίες, υποχρεούται στην προσκόµιση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, για το µέρος της προσφοράς του που αφορά στο κτήριο επί της οδού Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα και για το µέρος της προσφοράς του που αφορά τις Π.Υ., ήτοι 5% για το συνολικό αιτούµενο ποσό µετά ΦΠΑ. ιευκρινίζεται ότι η οικονοµική προσφορά για κάθε κτήριο θα τοποθετείται σε ξεχωριστό φάκελο. b. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : I. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. II. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: - δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (Α1) της παραγ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/ δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (Α2) της παραγ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007 καταστάσεις, - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (Α3) της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007, - είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (Α4) της παρ. 2 και στην περ. (Β3) της παρ. 2 άρθρου 6 του Π 118/2007, - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (Γ2) της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007καταστάσεις. 13

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995)

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Α: Α ΑΜ ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Μαυροφρύδης Κων. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα:3.8.12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PR0C002461542

Α ΑΜ: 14PR0C002461542 Α ΑΜ: 14PR0C002461542 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-11-2014 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 5680 Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 33 /2014 Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 11/14. ηµόσιος Aνοικτός Επαναληπτικός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 11/14. ηµόσιος Aνοικτός Επαναληπτικός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 / 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

40, 4 115 21. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 52/13 Snacs» 2014 11:00 55410000 7

40, 4 115 21. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr  . 52/13 Snacs»   2014 11:00 55410000 7 Σελίδα 1 από 82 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 41/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 41/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 / 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα