Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ν.Π...) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε ΡΑ : ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 58 - Τ.Κ ΑΘΗΝΑ /νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα : Προµηθειών & Περιουσίας Τηλέφωνο : FAX : Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Ω ΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,10 πλέον ΦΠΑ ήτοι ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (23%) και όλων των νοµίµων κρατήσεων ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8/4/2013 ΗΜΕΡΑ: ΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ 10:10 π.µ. ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κεντρική Υπηρεσία ΤΑΠΙΤ: Ακαδηµίας 58 Αθήνα ΤΚ ος όροφος ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Χαµηλότερη τιµή 23/3/2013 Το Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)» Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3655/ (ΦΕΚ 58 τ. Α ), αρθ , σχετικά µε την σύσταση του Ταµείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 3846/ (ΦΕΚ 66 τ. Α ), σχετικά µε τη σύσταση του ΤΑ.Π.Ι.Τ.. 2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/ τ. Α ) «Προµήθειες ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 αρθ «Περί δηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και του Ν. 2741/1999 αρθ.8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων, αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 4. Το Ν.. 496/74 «Περί ηµοσίου Λογιστικού των Ν.Π... και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων Π.. & αποφάσεων». 5. Το Ν. 2072/1992 και ειδικότερα το άρθρο 37 αυτού που παρέχει τη δυνατότητα στις δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (Ν.Π...)και τους Ο.Τ.Α. να αναθέτουν µε σύµβαση έργου, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, την εκτέλεση του έργου της καθαριότητας ΚΤΗΡΙΑκών εγκαταστάσεων και των παραρτηµάτων τους σε ειδικά συνεργεία καθαρισµού, εφόσον η αµοιβή του αναδόχου δεν υπερβαίνει την απαιτούµενη δαπάνη 1

2 για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του οικείου κλάδου ή ειδικότητας, σε περίπτωση δε που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από εταιρείες ή επιχειρήσεις, επιτρέπεται η ανάθεση µε σύµβαση έργου σε ιδιώτες επαγγελµατίες. 6. Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/ τ. Α ). 7. Τις διατάξεις του Π.. 60/2007 «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών και υπηρεσιών». 8. Την υπ αριθµ /739/ (ΦΕΚ 1291/ Τεύχος Β / ) Απόφαση του Υπουργού των Οικονοµικών, και τις υπ αριθµ. Π1/3305/ και Π1/3306/ (ΦΕΚ 1789/ Τεύχος Β / ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που αναφέρονται στην «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», «.1. Αναπροσαρµόζουµε τα ποσά για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ως ακολούθως: α) Με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) από του ποσού της προηγουµένης περίπτωσης µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισµού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. 2. Οι περιορισµοί των ως άνω ποσών αναφέρονται σε σχέση µε το ύψος της εγγεγραµµένης ετήσιας πίστωσης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. στον προϋπολογισµό κάθε φορέα και στα ποσά αυτά δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 9. Το Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 τ. Α ) «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ και άλλα θέµατα», άρθρο 20, παρ Τις διατάξεις του Ν. 2198/ (ΦΕΚ 43 τ. Α ), του άρθρου24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις) και του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151 τ. Α ) σχετικά µε την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 11. Τις διατάξεις του Ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 τ. Α ), που αναφέρεται στην λειτουργία συνεργείων καθαρισµού και ατοµικών επιχειρήσεων. 12. Το υπ αρ / έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικό µε «Συµβάσεις του ηµοσίου µε τα συνεργεία καθαριότητας». 13. Την οικεία Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, Εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας (συνεργεία καθαριότητας). 14. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3863/10 (ΦΕΚ 115/ τ. Α ) αναφορικά µε τις συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών και του άρθρου 40, παρ.2, του ιδίου Νόµου, αναφορικά µε κατάθεση των αποδοχών των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα σε Τραπεζικούς Λογαριασµούς των δικαιούχων µισθωτών. 15. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.3801/ (ΦΕΚ 163 τ. Α ) αναφορικά µε την πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης. 16. Τις υπ αρ.: 6/1 ης / και 63/7 ης / Α Σ, µε τις οποίες το Σ του ΤΑΠΙΤ, κατακύρωσε τα αποτελέσµατα του προηγούµενου διαγωνισµού για την καθαριότητα: a. του κτηρίου επί της οδού Ακαδηµίας 58,στην Αθήνα στην µειοδότρια εταιρεία «ΞΙΦΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 5/2/2013, b. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην µειοδότρια «ΠΡΙΚΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι την 15/2/2013, 2

3 c. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στα Χανιά της Κρήτης, στην µειοδότρια εταιρεία «CANDIA ΕΠΕ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/2/2013, d. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στο Ρέθυµνο της Κρήτης, στην µειοδότρια εταιρεία «CANDIA ΕΠΕ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/2/2013, e. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, στην µειοδότρια εταιρεία «CANDIA ΕΠΕ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/2/ Την υπ αρ.: 39/3 ης / Α Σ, µε την οποία το Σ του ΤΑΠΙΤ, αποφάσισε την 3µηνη παράταση µε την εταιρεία «ΞΙΦΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», ήτοι µέχρι την 5/5/ Την υπ αρ.: 71/5 ης / , µε την οποία το Σ του ΤΑΠΙΤ, αποφάσισε την 3µηνη παράταση συµβάσεων για την καθαριότητα: a. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στο Ηράκλειο της Κρήτης, ήτοι µέχρι την 15/5/2013, b. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στα Χανιά της Κρήτης, ήτοι µέχρι 15/5/2013, c. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στο Ρέθυµνο της Κρήτης, για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/5/2013, d. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, ήτοι µέχρι 15/5/ Την υπ αρ.: 163/15 ης / Α Σ, µε την οποία το Σ του ΤΑΠΙΤ, ανέθεσε την καθαριότητα: a. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στην Λάρισα, στην µειοδότρια «ΓΚΡΕΤΣΗ Ν. ΓΕΩΡΓΙΑ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/5/2013, b. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στην Κω, στην µειοδότρια εταιρεία «ΚΑΝΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΚΑΝΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Ο.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/5/2013, c. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στα Ιωάννινα, στην µειοδότρια εταιρεία «ΥΑ ΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΜΑΝΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/5/2013, d. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στην Λειβαδιά, στον µειοδότη «ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Π. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/5/ Την υπ αρ.: 217/18 ης / Α Σ, µε την οποία το Σ του ΤΑΠΙΤ, ανέθεσε την καθαριότητα του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στον Πύργο, στον µειοδότη «ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΩΡΑΪΤΗ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/6/ Την υπ αρ.: 234/19 ης / Α Σ, µε την οποία το Σ του ΤΑΠΙΤ, ανέθεσε την καθαριότητα: a. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στην Πάτρα, στον µειοδότη «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡ. ΣΟΦΟΚΛΗ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/6/2013 b. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στην Καβάλα, στον µειοδότη «ΜΑΝΟΥΣΙΑ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/6/2013, c. του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ στην Κέρκυρα, στον µειοδότη «ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΗ», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/6/2013, 3

4 22. την υπ αρ.: 346/26 ης / Α Σ, µε την οποία το Σ του ΤΑΠΙΤ, ανέθεσε την καθαριότητα του κτηρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Περιφερειακού Τµήµατος Θεσσαλονίκης του ΤΑΠΙΤ, στην µειοδότρια εταιρεία «ΣΑΛΟΥΚΑΣ ΑΝΤ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», για ένα έτος, ήτοι µέχρι 15/8/ Τις υπηρεσιακές ανάγκες για καθαριότητα των χώρων γραφείων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και όλων των κοινοχρήστων χώρων του κτηρίου επί της οδού Ακαδηµίας αρ. 58, στην Αθήνα όπου συστεγάζονται διάφορες υπηρεσίες των ΤΑΠΙΤ, ΕΟΠΥΥ και ΙΚΑ ΕΤΑΜ, καθώς και των µισθωµένων ή ιδιόκτητων χώρων γραφείων, όπου στεγάζονται οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ Ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη, θα βαρύνει τον ΚΑΕ του Προϋπολογισµού Γενικών απανών του ΤΑ.Π.Ι.Τ., για το κτήριο επί της οδού Ακαδηµίας 58 - Αθήνα και θα επιµερισθεί, σύµφωνα µε τον πίνακα αναλογισµού κοινοχρήστων χώρων µεταξύ των Μονάδων του ΤΑΠΙΤ και για τους κοινόχρηστους χώρους του κτηρίου µεταξύ των υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΟΠΥΥ και µονάδων του ΤΑΠΙΤ, που συστεγάζονται στο εν λόγω κτήριο και για τα υπόλοιπα ακίνητα τους αντίστοιχους ΚΑΕ των προϋπολογισµών των Τοµέων Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, όπου ανήκουν οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ και ειδικότερα για το Περιφερειακό Τµήµα ΤΑΠΙΤ Θεσσαλονίκης στους αντίστοιχους ΚΑΕ των Προϋπολογισµών των Τοµέων Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, Προσωπικού Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης και Προσωπικού Οργανισµού Ύδρευσης Θεσσαλονίκη. Η συνολική δαπάνη, δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των ,10 πλέον ΦΠΑ, αλλά συµπεριλαµβανοµένων των λοιπών νοµίµων κρατήσεων, για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης. 25. Τις υπ αρ. 80/6 ης / και 121/9 ης / αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου του ΤΑ.Π.Ι.Τ., για την έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, για την ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση του έργου του γενικού καθηµερινού καθαρισµού των χώρων του ισογείου, 3 ου, 4 ου, 5 ου, 6 ου,7 ου και 8 ου ορόφου, στους οποίους στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και των κοινοχρήστων χώρων των λοιπών ορόφων και του κτηρίου εν γένει, συνιδιοκτησίας ΤΑ.ΠΙ.Τ. και ΕΟΠΥΥ, που βρίσκεται επί της οδού Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα, καθώς και τον εβδοµαδιαίο καθαρισµό των µισθωµένων ή ιδιόκτητων ακινήτων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ., για δώδεκα (12) µήνες. 26. Την υπ αριθµ. πρωτ: Φ.1/5/6177/1103/ εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε την οποία εγκρίνεται η ανάληψη υποχρέωσης προϋπολογιζόµενου ποσού δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ «απάνες καθαρισµού γραφείων» του προϋπολογισµού του ΤΑ.Π.Ι.Τ., προκειµένου να καλυφθεί πιθανή δαπάνη για τα έτη στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Πολιτικής. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 1. Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης, για κάθε ένα ακίνητο κτήριο χωριστά, την χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, στα πλαίσια της ΣΣΕ, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την εκτέλεση του έργου: α) του καθηµερινού γενικού καθαρισµού όλων των χώρων του ισογείου, 3 ου, 4 ου, 5 ου, 6 ου, 7 ου και 8 ου ορόφου, στους οποίους στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και των κοινοχρήστων χώρων των λοιπών ορόφων και του κτηρίου, εν γένει, συνιδιοκτησίας ΤΑΠΙΤ και ΕΟΠΥΥ, που βρίσκεται επί της οδού 4

5 Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα, καθώς και του καθαρισµού, σε µηνιαία βάση των υαλοπινάκων όλων των χώρων του ισογείου, 3 ου, 4 ου, 5 ου, 6 ου, 7 ου και 8 ου ορόφου, στους οποίους στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και β) όλων των ακινήτων που στεγάζονται οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ., προϋπολογιζόµενης συνολικής δαπάνης, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ισχύοντος ΦΠΑ (23%) και όλων των νοµίµων κρατήσεων. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, ποσού ,00 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) θα βαρύνει τον ΚΑΕ του Προϋπολογισµού Γενικών απανών του ΤΑ.Π.Ι.Τ., για το κτήριο επί της οδού Ακαδηµίας 58 - Αθήνα και θα επιµερισθεί, σύµφωνα µε τον πίνακα αναλογισµού κοινοχρήστων χώρων µεταξύ των Μονάδων του ΤΑΠΙΤ και για τους κοινόχρηστους χώρους µεταξύ των υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΟΠΥΥ και µονάδων του ΤΑΠΙΤ, που συστεγάζονται στο εν λόγω κτήριο και ποσού ,00 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για τα υπόλοιπα κτήρια, τους αντίστοιχους ΚΑΕ των προϋπολογισµών των Τοµέων Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, όπου ανήκουν οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ και ειδικότερα για το Περιφερειακό Τµήµα ΤΑΠΙΤ Θεσσαλονίκης στους αντίστοιχους ΚΑΕ των Προϋπολογισµών των Τοµέων Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, Προσωπικού Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης και Προσωπικού Οργανισµού Ύδρευσης Θεσσαλονίκη, σύµφωνα µε τις ισχύουσες, κάθε φορά, αποφάσεις του Σ του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και ευθύνη των συναρµοδίων ιευθύνσεων ή του Τµήµατος. Η συνολική δαπάνη, για το σύνολο του έργου της καθαριότητας όλων των κτηρίων, δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των ,10 πλέον ΦΠΑ, ήτοι ,00 µετά ΦΠΑ, αλλά συµπεριλαµβανοµένων των λοιπών νοµίµων κρατήσεων, για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα (ένα έτος) της σύµβασης. ιευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό και θα καταθέσουν προσφορά για το κτήριο επί της οδού Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα, θα πρέπει να προσκοµίσουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό, εκ ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισθέντος ποσού µετά ΦΠΑ, ήτοι 2.000,00 (40.000,00 Χ 5%). Οι ενδιαφερόµενοι που θα καταθέσουν προσφορά για το κτήριο επί της οδού Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα και παράλληλα καταθέσουν προσφορά για κάποια ή κάποιες Περιφερειακές Υπηρεσίες, θα πρέπει να προσκοµίσουν εγγυητική επιστολή, ύψους 5% επί του συνόλου της προϋπολογισθείσας δαπάνης (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), του κτηρίου Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα και της ή των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόµενοι που θα καταθέσουν προσφορά για καθαρισµό κτηρίων, των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη (για όλα τα κτήρια για τα οποία θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον), είναι ίση ή υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 (µετά ΦΠΑ) υποχρεούνται στην προσκόµιση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, ύψους 5% επί του συνόλου της προϋπολογισθείσας δαπάνης, (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). εν θα καταθέσουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής, οι ενδιαφερόµενοι που θα καταθέσουν προσφορά για καθαρισµό κτηρίων Π.Υ., των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη (για όλα τα κτήρια για τα οποία θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον), είναι µικρότερη των 5.000,00 (µετά ΦΠΑ). 5

6 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους 10% επί της συνολικής συµβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ), θα προσκοµισθεί, υποχρεωτικά προ της υπογραφής των σχετικών συµβάσεων, τόσο από τον ανάδοχο που θα του ανατεθεί το έργο της καθαριότητας του κτηρίου επί της οδού Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα, ανεξαρτήτως του ύψους του συµβατικού τιµήµατος, όσο και από τους ανάδοχους που θα τους ανατεθεί το έργο της καθαριότητας περισσοτέρων της µίας Περιφερειακών Υπηρεσιών, µε ετήσιο συµβατικό τίµηµα ίσο ή µεγαλύτερο των 2.500,00 προ ΦΠΑ, για το σύνολο των Περιφερειακών Υπηρεσιών, για τις οποίες θα τους ανατεθεί το έργο της καθαριότητας. Σε κάθε περίπτωση, οι ανάδοχοι που θα τους ανατεθεί το έργο της καθαριότητας για ένα ή περισσότερα κτήρια συνολικού ποσού ίσου ή άνω των 2.500,00 υποχρεούνται στην προσκόµιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ύψους 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς των ΦΠΑ, για το σύνολο των κτηρίων των οποίων θα του ανατεθεί το έργο της καθαριότητας, προ της υπογραφής των σχετικών συµβάσεων. εν θα προσκοµίσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης οι ανάδοχοι που θα τους ανατεθεί το έργο της καθαριότητας για ένα ή περισσότερα κτήρια Περιφερειακών Υπηρεσιών συνολικού ποσού κάτω των 2.500,00, για το σύνολο των κτηρίων των οποίων θα του ανατεθεί το έργο της καθαριότητας. Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία της πρώτης δηµοσίευσης της περίληψης της προκηρυξηςστο ελληνικό τύπο, ήτοι στις 8/4/2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:10π.µ., στα κεντρικά γραφεία του ΤΑ.Π.Ι.Τ. που στεγάζονται επί της οδού Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα. Η διάρκεια του έργου, ορίζεται για δώδεκα (12) µήνες, από την ηµεροµηνία που θα αναφέρεται στην σχετική σύµβαση, η οποία δεν δύναται να έχει έναρξη ισχύος πριν από την λήξη των υπαρχουσών συµβάσεων, ήτοι: 5/5/2013 για το κτήριο επί της οδού Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα. 15/5/2013 για τις Π.Υ. Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύµνου, Αγίου Νικολάου, Λάρισας, Κω, Ιωαννίνων και Λειβαδιάς. 15/6/2013 για τις Π.Υ. Πύργου, Πάτρας, Καβάλας, και Κέρκυρας. 15/8/2013 του Περιφερειακού Τµήµατος ΤΑΠΙΤ Θεσσαλονίκης. Για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Υπηρεσίες, για τις οποίες δεν υπάρχουν συµβάσεις σε ισχύ για την καθαριότητά των, η διάρκεια του έργου, ορίζεται για δώδεκα (µήνες), από την ηµεροµηνία που θα αναφέρεται στην σχετική σύµβαση, ήτοι για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες: Κασσάνδρειας, Κυκλάδων, Ναυπλίου, Ρόδου, Χαλκίδας, Βόλου, και Κοζάνης. Ειδικά για την Περιφερειακή Υπηρεσία Κυκλάδων (Σύρος) ο ανάδοχος που θα προκύψει από τον εν λόγω διαγωνισµό, θα αναλάβει το έργο του καθαρισµού των χώρων γραφείων, όταν και η εν λόγω Υπηρεσία στελεχωθεί µε υπαλλήλους και τεθεί σε λειτουργία, οπότε και θα υπογραφεί η σχετική σύµβαση. 2. Βασικός και απαράβατος όρος της παρούσας, είναι η υποχρέωση του Αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από την οικεία ΣΣΕ, τήρηση του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση που 6

7 θα διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύµβαση µε τον ανάδοχο, ο οποίος θα κηρύσσεται έκπτωτος. 3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑΠΙΤ Ακαδηµίας 58 Αθήνα 7ος όροφος Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 8/4/2013 ευτέρα 10:10 π.µ. 4. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν τις προσφορές τους στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραµµατεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΠΙΤ: ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑΠΙΤ Ακαδηµίας 58 Αθήνα Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραµµατείας - 6ος όροφος Μέχρι 8/4/2013 ευτέρα 10:00 π.µ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και ώρα 10:00 πµ. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές, δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις του παρόντος, δεν λαµβάνονται υπόψη. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης των µε την εκπνοή της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν και να αξιολογηθούν. Επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα. 5. Αντικείµενο του έργου: 5.1. Κτήριο επί της οδού Ακαδηµίας 58 Αθήνα Α) Η καθηµερινή γενική καθαριότητα 1) όλων των χώρων του ισογείου, 3 ου 4 ου, 5 ου, 6 ου, 7 ου και 8 ου ορόφου, στους οποίους στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ και 2) των κοινοχρήστων χώρων των λοιπών ορόφων και του κτηρίου, εν γένει (κλιµακοστάσιο, ταράτσα, δώµατα, είσοδο κτηρίου, πεζοδρόµια και στοές, υπόγειο κ.λπ.), συνιδιοκτησίας ΤΑΠΙΤ και ΕΟΠΥΥ, που βρίσκεται επί της οδού Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα, για όλο το διάστηµα της σύµβασης και 7

8 Β) Ο καθαρισµός, σε µηνιαία βάση των υαλοπινάκων όλων των χώρων του ισογείου, 3 ου 4 ου, 5 ου, 6 ου, 7 ου και 8 ου ορόφου, στους οποίους στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ., για όλο το διάστηµα της σύµβασης, καθώς και οτιδήποτε άλλο αναφέρεται στην παρούσα σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους, τρόπους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο παράρτηµα Γ της παρούσας, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής Μισθωµένα και ιδιόκτητα ακίνητα που στεγάζονται οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ. Τoν γενικό καθαρισµό, των χώρων γραφείων των ιδιόκτητων και των εκάστοτε µισθωµένων ακινήτων, που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των στεγαστικών αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών (Τοµείς Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου) δύο (2) ώρες εβδοµαδιαίως, συνολικά ή τµηµατικά κατά τις ηµέρες και ώρες που θα καθορίσουν οι υπάλληλοι της κάθε Περιφερειακής Υπηρεσίας και του Περιφερειακού Τµήµατος ΤΑΠΙΤ Θεσσαλονίκης (Τοµείς Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, Προσωπικού Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης και Προσωπικού Οργανισµού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης), τρεις (3) ώρες εβδοµαδιαίως, συνολικά ή τµηµατικά κατά τις ηµέρες και ώρες που θα καθορίσουν οι υπάλληλοι του Τµήµατος. 6. ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: a. Όλα τα φυσικά & νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, κρατών µελών της Ε.Ε., που έχουν ως κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα τον καθαρισµό κτηρίων. b. Συνεταιρισµοί. c. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 7. Χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 8. Η εγγύηση συµµετοχής (όπου αυτή απαιτείται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του Παραρτήµατος Β της παρούσας), πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς και της τυχόν παράτασης αυτής, ήτοι για τουλάχιστον εννέα (9) µήνες, από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 9. Προσφορές µπορούν να κατατεθούν για το σύνολο (για όλα τα κτήρια) και για µέρος του έργου (για κάποια κτήρια ή και για ένα µόνο κτήριο), αλλά για το σύνολο των χώρων του κάθε κτηρίου, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. 10. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε: α) Τους όρους των παραρτηµάτων Α - Β Γ- Ε και ΣΤ που επισυνάπτονται. β) Το Π..118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (ΚΠ )». γ) Το Π..60/07 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών, και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την 8

9 Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου 2005». δ) Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». ε) Το Νόµο 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις». στ) Όλες τις κείµενες διατάξεις περί κρατικών προµηθειών. 11. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης: Θα δηµοσιευθεί από µία φορά στις εφηµερίδες «ΚΕΡ ΟΣ» και «ΓΕΝΙΚΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» των Αθηνών. Θα αναρτηθεί σε εµφανή µέρη του κτηρίου επί της οδού Ακαδηµίας αρ. 58 στην Αθήνα και σε όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες. Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης και τα παραρτήµατά θα αναρτηθούν στο «Πρόγραµµα του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, καθώς επίσης και στον διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής : 12. Τα παραρτήµατα θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης. 13. Τα έξοδα δηµοσίευσης της Περίληψης της Προκήρυξης, θα καταβληθούν από την Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑ.Π.Ι.Τ., αλλά θα επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον ανάδοχο της καθαριότητας του κτηρίου επί της οδού Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα και θα κατατεθούν από αυτόν στον λογαριασµό Ν ο , ΙΒΑΝ: GR , της Εµπορικής Τράπεζας, της Κ.Υ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ., πριν την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση επανάληψης του διαγωνισµού τόσο τα έξοδα της αρχικής δηµοσίευσης όσο και των τυχόν επαναλήψεων θα βαρύνουν τον τελικό ανάδοχο της καθαριότητας του κτηρίου επί της οδού Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα. 14. ιευκρινίσεις: Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ιακήρυξης, παρέχονται από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους, συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης κατά της ιακήρυξης του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες, προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 5 παράγραφος 1, περ. α, του Παραρτήµατος B της παρούσας ιακήρυξης. Οι προκηρύξεις θα δίνονται στους ενδιαφερόµενους δωρεάν σε έντυπη µορφή από το Τµήµα Προµηθειών και ιαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του ΤΑΠΙΤ (Ακαδηµίας 58 Αθήνα 6 ος όροφος 607 γραφείο). Προσφυγές κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου αυτής, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι παραλήπτες της προκήρυξης, θα πρέπει άµεσα, να τις ελέγξουν από άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 9

10 15. Γλώσσα: Τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και της συµµετοχής σε αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. 16. Πληροφορίες: Υπηρεσία υπεύθυνη για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, είναι το Τµήµα Προµηθειών και ιαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας, της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ., Ακαδηµίας αρ Αθήνα, 6ος όροφος, Τηλ και FAX: , από τις 7:30 π.µ. µέχρι 3:00 µ.µ. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΡΠΟΥΖΟΥ 10

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Γενικές πληροφορίες διαγωνισµού Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α Ορισµοί και γενικές πληροφορίες Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β Γενικοί όροι του διαγωνισµού Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Ειδικοί όροι Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Αντικείµενο καθαρισµού -Προδιαγραφές έργου Υποχρεώσεις αναδόχου Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΤ Κατάσταση Κτηρίων Προϋπολογισµός έργων 11

12 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Τo Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ν.Π... που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδηµίας 58, το οποίο προκηρύσσει το διαγωνισµό αυτό. ΤΟ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ- ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. Ο καθαρισµός των κτηρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ., χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) µηνών. Η επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων των Πρόχειρων ιαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης καθώς και των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για όλες τις µονάδες του ΤΑΠΙΤ, για το έτος ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη σύµβασης µε την αναθέτουσα αρχή. Ο υπογράφων την προσφορά στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα που µπορεί να είναι νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή το νόµιµο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης. Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η Ελληνική. Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόµενης προµήθειας. Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η Προµήθεια. 12

13 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρο 6 Π.. 118/07) I. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό που θα υποβάλλουν προσφορά για ή και για το κτήριο επί της οδού Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα, υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής : 1) ικαιολογητικά συµµετοχής: a. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης µετά ΦΠΑ), σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος Παραρτήµατος και σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος της διακήρυξης. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ ΕΚΤΗ (εξαιρείται αυτή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων). Σε περίπτωση που συµµετέχων υποβάλει προσφορά και για το κτήριο της Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα και για κάποια ή κάποιες Περιφερειακές Υπηρεσίες, υποχρεούται στην προσκόµιση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, για το µέρος της προσφοράς του που αφορά στο κτήριο επί της οδού Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα και για το µέρος της προσφοράς του που αφορά τις Π.Υ., ήτοι 5% για το συνολικό αιτούµενο ποσό µετά ΦΠΑ. ιευκρινίζεται ότι η οικονοµική προσφορά για κάθε κτήριο θα τοποθετείται σε ξεχωριστό φάκελο. b. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : I. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. II. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: - δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (Α1) της παραγ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/ δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (Α2) της παραγ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007 καταστάσεις, - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (Α3) της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007, - είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (Α4) της παρ. 2 και στην περ. (Β3) της παρ. 2 άρθρου 6 του Π 118/2007, - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (Γ2) της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007καταστάσεις. 13

14 - ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ηµοσίου και του ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα σε όλη την επικράτεια. - ότι γνωρίζουν τους όρους του διαγωνισµού και ότι τους δέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. III. Να δηλώνουν σε ποιούς φορείς κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να είναι ασφαλισµένοι, οι ίδιοι και το προσωπικό τους. IV. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. V. Να δηλώνεται ότι το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο, είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο για εργασίες καθαριότητας κτηρίων και ότι έχουν επισκεφθεί τις κτηριακές εγκαταστάσεις και έλαβαν γνώση των υπό καθαρισµό χώρων. c. Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης, µε βεβαιωµένη την γνησιότητα της υπογραφής τους. Ειδικά τα νοµικά πρόσωπα να υποβάλουν και παραστατικό από το οποίο να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπός τους. d. Ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8 α του Π.118/07, που πρέπει να υποβληθούν µε την προσφορά, είναι : 1) Έναρξη επιτηδεύµατος από αρµόδια.ο.υ. όπου υπάγεται, από το οποίο να προκύπτει η δραστηριότητα της επιχείρησης/εταιρίας στην καθαριότητα κτηρίων. 2) Για τα νοµικά πρόσωπα, αντίγραφο καταστατικού ιδρύσεως ή τυχόν τροποποιήσεων αυτού και των αντίστοιχων ΦΕΚ δηµοσίευσής τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, από τα οποία να προκύπτει η σηµερινή µορφή του νοµικού προσώπου και ο νόµιµος εκπρόσωπός του. 3) Αντίγραφο οικείας Συλλογικής Σύµβασης των εργαζοµένων σε Ιδιωτικές Εταιρίες-Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας όλης της χώρας, σύµφωνα µε την οποία έχει υπολογισθεί το συνολικό ετήσιο κόστος προσφοράς και βάσει της οποίας θα αµείβονται οι απασχολούµενοι στο έργο, κατά τα οριζόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας. 4) Κατάσταση προσωπικού θεωρηµένη από την αρµόδια υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας. 5) Κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες αναθέσεις καθαριότητας ηµοσίων και Ιδιωτικών κτηρίων που τους έχουν ανατεθεί κατά την διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών. 6) Ισολογισµός τριών τελευταίων χρόνων, για όσους έχουν από το νόµο υποχρέωση σύνταξης ισολογισµού. 7) Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και ανάλυση του κύκλου εργασιών που αφορά την παροχή παρόµοιων µε τις ζητούµενες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των τριών προηγούµενων ετών. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς, εφ όσον έχουν από το νόµο υποχρέωση σύνταξης, ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό. Η µη συµµόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων και τα όριά τους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 14

15 2) Μετά την κατακυρωτική απόφαση, ο ανάδοχος, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης σε αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, στην αρµόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµιού, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά και αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της σχετικής συµβάσεως, άλλως ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και το ΤΑΠΙΤ θα προχωρήσει στην κατακύρωση του διαγωνισµού στον αµέσως επόµενο µειοδότη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας και της παρ. 2, εδ. α ΙΙ, του άρθρου 20 του Π /2007: Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι: φυσικά πρόσωπα οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. διαχειριστές Ε.Π.Ε. Πρόεδρος και /νων Σύµβουλος για Α.Ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. Επισηµαίνεται ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο και επισυνάπτεται επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π 60/2007 ήτοι: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου. β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, και για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 15

16 (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4). Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Β. ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ: (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης Α1 της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. Α2 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ.α3 της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007. (3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ ΑΠΑ: (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων Α και Β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007, αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης Α1 της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/

17 (4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης Γ2 της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης Α1 της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α2 και Α3 της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης Γ2 της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007. (3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε ανάδοχο που συµµετέχει στην Ένωση. 3) Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµοδίου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους που είναι εγκατεστηµένος ο ενδιαφερόµενος. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού είναι αρµόδια για την πιστοποίηση της πληρότητας των ανωτέρω εγγράφων και δικαιολογητικών που θα υποβληθούν από τον ανάδοχο σε αυτήν, εντός δέκα (10) ηµερών από της κοινοποιήσεως της κατακυρωτικής απόφασης. 17

18 4) Επισηµαίνεται ότι η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών της παρ. Ι, του παρόντος άρθρου, συνιστά λόγο αποκλεισµού του ανάδοχο από τον διαγωνισµό και ειδικά για την περίπτωση της παραγράφου Ι εδάφιο 2 την κήρυξή του ως έκπτωτου και την κατακύρωση στον αµέσως επόµενο µειοδότη. II. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό που θα υποβάλλουν προσφορά για µία ή και περισσότερες Περιφερειακές Υπηρεσίες, υποχρεούνται να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής: 1. ικαιολογητικά συµµετοχής: a. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό, (5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης µετά ΦΠΑ), σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος Παραρτήµατος και σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος της διακήρυξης. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ ΕΚΤΗ (εξαιρείται αυτή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων). Οι συµµετέχοντες που θα υποβάλλουν για µία ή και περισσότερες Περιφερειακές Υπηρεσίες, δεν υποχρεούνται στην κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, εφόσον το σύνολο των αιτούµενων ποσών είναι µικρότερο των 5.000,00 (µετά ΦΠΑ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Αν το σύνολο των αιτούµενων ποσών είναι ίσο ή ξεπερνά το ποσό των 5.000,00 (µετά ΦΠΑ) υποχρεούται στην προσκόµιση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στον διαγωνισµό. Σε περίπτωση που συµµετέχων υποβάλει προσφορά και για το κτήριο της Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα και για κάποια ή κάποιες Περιφερειακές Υπηρεσίες, υποχρεούται στην προσκόµιση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, για το µέρος της προσφοράς του που αφορά στο κτήριο επί της οδού Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα και για το µέρος της προσφοράς του που αφορά τις Π.Υ., ήτοι 5% για το συνολικό αιτούµενο ποσό µετά ΦΠΑ. ιευκρινίζεται ότι η οικονοµική προσφορά για κάθε κτήριο θα τοποθετείται σε ξεχωριστό φάκελο. b. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : I. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. II. Να δηλώνουν ότι: - ότι η επιχείρησή τους λειτουργεί νόµιµα και οποτεδήποτε ζητηθεί θα προσκοµίσουν αντίγραφο έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια.ο.υ. του - ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι και οποτεδήποτε ζητηθεί θα προσκοµίσουν τις αντίστοιχες ενηµερότητες - ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί το έργο, µε την προσκόµιση κάθε φορά του νόµιµου παραστατικού εξόφλησης, θα υποβάλλουν φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα (ΟΕΕ και ΙΚΑ εάν απασχολούν προσωπικό) 18

19 - ότι γνωρίζουν τους όρους του διαγωνισµού και ότι τους δέχονται πλήρως και ενεπιφυλάκτως. III. Να δηλώνουν ότι θα προσκοµίσουν οποτεδήποτε ζητηθεί, όποιο ή όποια άλλα έγγραφα και δικαιολογητικά προβλέπονται από τις διατάξεις των Π 118/2007 και 60/2007 και του Ν. 3863/10. c. Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης, µε βεβαιωµένη την γνησιότητα της υπογραφής τους. Ειδικά τα νοµικά πρόσωπα να υποβάλουν και παραστατικό από το οποίο να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπός τους. 2. Επισηµαίνεται ότι η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών της παρ. ΙΙ, του παρόντος άρθρου, συνιστά λόγο αποκλεισµού του ανάδοχο από τον διαγωνισµό. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (άρθρο12 του 118/07) 1) Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο (2) αντίτυπα, (δικαιολογητικά: πρωτότυπα & φωτοαντίγραφα - τεχνικές προσφορές: 2 αντίτυπα οικονοµικές προσφορές: 2 αντίτυπα), στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που παρακάτω αναφέρονται. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: a. Η λέξη «Προσφορά». b. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. c. Ο αριθµός της διακήρυξης. d. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. e. Τα στοιχεία του αποστολέα. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Οι προσφορές σφραγισµένες και µε σαφή αναγραφή των στοιχείων του παραλήπτη και του συγκεκριµένου διαγωνισµού θα κατατίθενται λαµβάνοντας πρωτόκολλο από το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραµµατείας, 6 ος όροφος, Ακαδηµίας 58 στην Αθήνα, ΤΚ Τα δικαιολογητικά της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Φάκελος δικαιολογητικών». Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Επισηµαίνεται ότι αν κάποιος ενδιαφερόµενος υποβάλλει προσφορά για περισσότερα από ένα κτήρια, η «Οικονοµική Προσφορά» για κάθε ένα κτήριο τοποθετείτε σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο. Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονοµασία του περιεχοµένου τους (π.χ. «Φάκελος δικαιολογητικών», «Τεχνική προσφορά» 19

20 «Οικονοµική προσφορά»). Το ένα από τα δύο αντίτυπα του Φακέλου των ικαιολογητικών, της Τεχνικής και της Οικονοµικής προσφοράς θα φέρει ευκρινώς την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 2) Οι φάκελοι των δικαιολογητικών, της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 5) Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 5 παρ. 1 περ. α κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συµµετοχή στον διαγωνισµό. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 6) Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρµόδιο όργανο, ακόµη κι αν το ίδιο είναι αρµόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωµένο να ελέγχει την συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Αρθ.13 του Π 118/07) 1) Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 2) Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3) Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ακόµη εκατόν είκοσι (120) ηµερών. Αντιπροσφορές 20

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεντρική Υπηρεσία ΤΑ.Π.Ι.Τ.: Ακαδηµίας 58 Αθήνα ΤΚ 10679 7 ος όροφος

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεντρική Υπηρεσία ΤΑ.Π.Ι.Τ.: Ακαδηµίας 58 Αθήνα ΤΚ 10679 7 ος όροφος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ν.Π... Ε ΡΑ : ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 58 ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 106 79 /νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93).

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ξύλινου δαπέδου και συστήµατος ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υπερυψωµένου ρυθµιζόµενου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ δαπέδου» ΤΜΗΜΑ Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014 2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου σε πρέσα. Αριθµός ς : 186874/30-11-12 Αρµόδιος: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΑΜΙΑ 12/12/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Λαµία, σήµερα την 12η εκεµβρίου του έτους 2013. Η αρµόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 135/ΠΔ/14 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ/4491/12-9-2014

Αρ. Διακήρυξης: 135/ΠΔ/14 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ/4491/12-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ -ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 19973/5-4-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 22 / 09 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC002353930 2014-10-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κασσάνδρεια 21.10.2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ.23302 Πηροφορίες:Xατζηαγγέλου Ελ. Τηλέφωνο:2374350132

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001707352 2013-11-08

13PROC001707352 2013-11-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311 e-mail: promna@patt.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

(ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΛΑΚΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 2014-2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 37 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 1/2013 Γραφική Ύλη για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής

Διακήρυξη 1/2013 Γραφική Ύλη για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής ΒΛ4Σ7Λ7-ΦΗΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-07-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 1/2013 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα