ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υποδοµή & διαδικασία ασκήσεως αρµοδιοτήτων σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Βασική διάρθρωση των Υπηρεσιών της ΕΥΑΘ ΑΕ ( ιοίκηση και ιεύθυνση της Εταιρίας) σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Προσωπικό σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Πάγια περιουσιακά στοιχεία σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Επενδύσεις σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Καταναλωτές ανά κατηγορία - παραγόµενες ποσότητες νερού καταναλώσεις & Τιµολογιακή Πολιτική σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ Απολογιστικά στοιχεία δραστηριοτήτων από παραγωγή και διάθεση νερού σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Κύκλος εργασιών σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ Πορεία µετοχής σελ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ σελ 97

3

4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ Στο παρόν ενηµερωτικό δελτίο περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση από τους επενδυτές της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Η σύνταξη του παρόντος ενηµερωτικού δελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως καθορίζονται στο άρθρο 16 της 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των σχετικών εδαφίων του παραρτήµατος Α του Π 348/85. Υπεύθυνος για την σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων του Ενηµερωτικού ελτίου είναι: Ο κ. Λάζαρος Καρίκας, ιευθυντής Οικονοµικού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του δηλώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, ή απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει ανακριβές το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών. εν εκκρεµούν σε βάρος της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην Οικονοµική της Κατάσταση, πλην αυτών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες Η εταιρία µε την επωνυµία «Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο Ε.Υ.Α.Θ. (εφεξής η Εταιρία ή Ε.Υ.Α.Θ.), ιδρύθηκε το 1998 (Νόµος 2651/ (Φ.Ε.Κ. Α' 248/ ). ιέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, "περί Ανωνύµων Εταιριών" (ΦΕΚ 135 Τ.Α.) και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του Ν. 2937/2001 Κεφ.Β (ΦΕΚ 169/Τ.Α.) καθώς και από τον Ν. 3016/2002 όπως αυτός τροποποιήθηκε, τελεί δε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και Μακεδονίας Θράκης, η δε διάρκεια της ορίσθηκε σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την 3η Νοεµβρίου 1998, δηλ. µέχρι την 3η Νοεµβρίου Κατά την εισαγωγή της Εταιρίας στο ΧΑΑ και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο καταστατικό της Αρ.ΕΓΑ/606/ (ΦΕΚ 989/ ) η επωνυµία της Εταιρίας ορίζεται πλέον ως εξής: «Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο ΕΥΑΘ ΑΕ και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) µε αριθµό 41913/06/B/98/32 Η έδρα της Εταιρίας είναι στο ιδιόκτητο κτίριο της οδού Εγνατίας 127 στην Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54635, τηλ Στους σκοπούς της Εταιρίας περιλαµβάνονται ιδίως: Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, η µελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκµετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστηµάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στις δραστηριότητες και τα έργα αυτά συµπεριλαµβάνονται η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, µεταφορά, διανοµή και διαχείριση των προς τους σκοπούς αυτούς αποδιδόµενων υδάτων πάσης φύσεως, καθώς και τα έργα και οι δραστηριότητες συλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης των πάσης φύσεως λυµάτων (πλην των τοξικών) και η επεξεργασία, διανοµή, διάθεση και διαχείριση των προϊόντων των δικτύων αποχέτευσης. Η εκµετάλλευση των προϊόντων που προέρχονται από την επεξεργασία λυµάτων. Η παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ιδίως µέσω των δικτύων ύδρευσης ή αποχέτευσης. Η παραγωγή, ιδίως µε την εκµετάλλευση του ύδατος που προέρχεται από πηγές, φράγµατα, υδραγωγεία και αγωγούς, καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Η πραγµατοποίηση επενδύσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο σχέδιο νόµου.

7 Ο κωδικός µε τον οποίο οι δραστηριότητες της Εταιρίας περιλαµβάνονται στη Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ραστηριότητας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) είναι για µεν τις Υπηρεσίες ύδρευσης ο 41, για δε τις Υπηρεσίες αποχέτευσης ο 90. Περιοχή δραστηριότητας Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και επέκτασή της. Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του νόµου 2937/2001, η χωρική αρµοδιότητα της Εταιρίας, εντός της οποίας δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες της και ασκεί τη δραστηριότητά της, είναι η εξής: Ως προς την ύδρευση, οι ήµοι Θεσσαλονίκης, Αµπελοκήπων, Καλαµαριάς, Νεάπολης, Συκεών, Αγίου Παύλου, Μενεµένης, Πολίχνης, Τριανδρίας, Ελευθερίου Κορδελιού, Εύοσµου, Σταυρούπολης, Πανοράµατος, καθώς και η βιοµηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης. Ως προς την αποχέτευση, η χωρική αρµοδιότητα της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διαιρείται σε πέντε περιοχές: Η «Περιοχή Α» περιλαµβάνει τους ήµους Θεσσαλονίκης, Αµπελοκήπων, Καλαµαριάς, Νεάπολης, Συκεών, Αγίου Παύλου, Μενεµένης, Πολίχνης, Τριανδρίας, ιαβατών, Ελευθερίου Κορδελιού, Εύοσµου, Σταυρούπολης, Πυλαίας, Πανοράµατος, Ωραιοκάστρου, στα διαµερίσµατα Ιωνίας και Καλοχωρίου του ήµου Εχεδώρου και της Κοινότητας Ευκαρπίας. Η «Περιοχή Β» περιλαµβάνει την περιοχή που περικλείεται µεταξύ των ποταµών Γαλλικού και Αξιού µέχρι τη θάλασσα, στην οποία περιλαµβάνεται η βιοµηχανική ζώνη της περιοχής µείζονος Θεσσαλονίκης, το διαµέρισµα Σίνδου του ήµου Εχεδώρου, τα διαµερίσµατα Αγίου Αθανασίου, Αγχιάλου, Γέφυρας του ήµου Αγ. Αθανασίου και τα διαµερίσµατα Χαλάστρας και Ανατολικού του ήµου Χαλάστρας. Η «Περιοχή Γ» περιλαµβάνει τη ζώνη των υψωµάτων του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης και περιλαµβάνει την Κοινότητα Πεύκων και τα ιαµερίσµατα Ασβεστοχωρίσυ, Εξοχής, Φιλύρου του ήµου Χορτιάτη.

8 Η «Περιοχή» εκτείνεται από τους ήµους Καλαµαριάς και Πανοράµατος µέχρι τα δηµοτικά λουτρά Σέδες και µέχρι το αεροδρόµιο της Μίκρας και περιλαµβάνει τη Βιοµηχανική περιοχή και τα ιαµερίσµατα Θέρµης, Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίσυ, και Ταγαράδων του ήµου Θέρµης και το ιαµέρισµα Αγίας Παρασκευής του ήµου Βασιλικών. Η «Περιοχή Ε» εκτείνεται από το αεροδρόµιο της Μίκρας και τα διαµερίσµατα Ν. Ρυσίου και Ταγαράδων της Αγ.Παρασκευής µέχρι τη θάλασσα και περιλαµβάνει τα ιαµερίσµατα Αγ. Τριάδας, Περσίας, Ν. Επιβατών του ήµου Θερµαϊκού και τα διαµερίσµατα Ν. Μηχανιώνας, Εµβόλου, Αγγελοχωρίου του ήµου Μηχανιώνας. Η Εταιρία µπορεί µε σύµβαση που υπογράφεται µε τον οικείο ήµο και την Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων να αναλάβει το υφιστάµενο δίκτυο OTA και την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών ύδρευσης ή αποχέτευσης στον οικείο ήµο. Η Εταιρία µπορεί µε σύµβαση που υπογράφεται µε τον οικείο ήµο, την Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων και εγκρίνεται µε κοινή απόφαση Υπουργείων Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης, Μακεδονίας Θράκης και ΥΠΕΧΩ Ε να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην περιοχή του αντίστοιχου ήµου. Για την επέκταση της δραστηριότητας της Εταιρίας σε άλλες περιοχές απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας, ΠΕΧΩ Ε, ηµοσίων Έργων και Μακεδονίας -Θράκης και σύµφωνη γνώµη του οικείου ΟΤΑ. Ιστορικά στοιχεία Σύσταση Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 (νόµος υπ' αριθµ. 2651/ (Φ.Ε.Κ. Α' 248/ ) και προήλθε από τη συγχώνευση των Ανωνύµων Εταιριών «Οργανισµός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΥΘ Α.Ε.) και «Οργανισµός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΑΘ Α.Ε.), οι οποίες είχαν µικρό χρόνο ζωής, αφού µόλις στις 25 Ιουνίου 1997, µε τα Προεδρικά ιατάγµατα 156 και 157/97, µετατράπηκαν σε ανώνυµες εταιρίες στην θέση των Ν.Π... ΟΥΘ και ΟΑΘ. Κύριος και αντικειµενικός σκοπός του νέου φορέα είναι η άσκηση µιας έντονης και ολοκληρωµένης πολιτικής στους τοµείς Ύδρευσης Αποχέτευσης, µε στόχο την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων αφενός αλλά και τη συλλογή και επεξεργασία των λυµάτων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο κοινωνικό σύνολο, χάριν της υγιεινής και ενός καθαρού περιβάλλοντος.

9 Ακόµη, στους σκοπούς της Εταιρίας, είναι ο αντικειµενικός σχεδιασµός του επενδυτικού προγράµµατος που της έχει ανατεθεί για την πενταετία , βάσει του Ενηµερωτικού ελτίου κατά την εισαγωγή στο ΧΑΑ, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι επενδύσεις να έχουν εύλογο ανταποδοτικό χαρακτήρα, προς όφελος τόσο των καταναλωτών αλλά και της Εταιρίας. Πριν την εισαγωγή των µετοχών της Εταιρίας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, το Ελληνικό ηµόσιο ήταν κατά 100%, ο αποκλειστικός µέτοχος της Εταιρίας. Κατόπιν η ιυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (.Ε.Α.) µε τις 563/ και 605/ αποφάσεις της, αποφάσισε την εισαγωγή της Εταιρίας στο ΧΑΑ, η οποία πραγµατοποιήθηκε µε πώληση µετοχών, που προήλθαν από αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου και υφισταµένων µετοχών κυριότητας Ελληνικού ηµοσίου, από τις οποίες οι χορηγήθηκαν µε έκπτωση 20% ως Ιδιωτική τοποθέτηση στο προσωπικό και τα µέλη του.σ. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Παράλληλα, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν.2937/ , το κύριο µέρος των Παγίων Περιουσιακών στοιχείων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. µεταφέρθηκε κατά κυριότητα στο νεοσυσταθέν ΝΠ µε την επωνυµία «Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων» άνευ ανταλλάγµατος. Επίσης, στις , υπεγράφη Σύµβαση διαρκείας 30 ετών, µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου, της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων και της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. αντίστοιχα. Σύµφωνα µε αυτές τις υποχρεώσεις η Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων οφείλει να παρέχει στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. τις αναγκαίες ποσότητες νερού, έναντι τιµήµατος, για την εξυπηρέτηση των πελατών της (καταναλωτών), η δε Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. να λαµβάνει µέριµνα για την ορθολογική χρήση του πωλουµένου ύδατος και να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατό µεγαλύτερη µείωση των διαρροών και απωλειών, µέσω της υλοποίησης του προγράµµατος βελτίωσης και ανακατασκευής του δικτύου διανοµής της Ύδρευσης. Βασικές λειτουργίες της Εταιρίας Όπως προκύπτει από την περιγραφή του καταστατικού σκοπού της Εταιρίας, η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. έχει τις εξής κύριες λειτουργίες: την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης προς τους καταναλωτές της µέσω του δικτύου ύδρευσης, την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης ακαθάρτων µέσω του δικτύου αποχέτευσης, και την οικονοµική εκµετάλλευση των δυο αυτών υπηρεσιών και των δικτύων τους. Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης περιλαµβάνει την παροχή πόσιµου νερού κατάλληλης ποιότητας για κατανάλωση στα νοικοκυριά, στους δήµους και για κοινωφελείς χρήσεις (π.χ.

10 πότισµα δηµόσιων χώρων), την παροχή νερού για βιοµηχανικές χρήσεις και την παροχή επαρκούς ποσότητας νερού για πυρόσβεση. Το έργο αυτό πραγµατοποιείται µε ένα σύνολο επί µέρους υδραυλικών και άλλων έργων και λειτουργιών που ανήκουν σε τρία διακεκριµένα µεταξύ τους τµήµατα: Εξωτερικά υδραγωγεία και ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις µεταφοράς ανεπεξέργαστου νερού. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού. Εγκαταστάσεις σε δίκτυα διανοµής πόσιµου νερού. Η παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης περιλαµβάνει τη συλλογή, µεταφορά, καθαρισµό και διάθεση στο φυσικό περιβαλλόντων υγρών αστικών αποβλήτων της µείζονος περιοχής της Θεσσαλονίκης. Το έργο αυτό επιτυγχάνεται από το δίκτυο υπονόµων της πόλης και τα κέντρα επεξεργασίας λυµάτων. Η οικονοµική εκµετάλλευση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης περιλαµβάνει την καταµέτρηση της κατανάλωσης ύδατος, την τιµολόγηση και είσπραξη των λογαριασµών ύδρευσης, την είσπραξη των τελών αποχέτευσης, και γενικά την εξυπηρέτηση των καταναλωτών της. Σηµειώνεται ότι, µε βάση το άρθρο 20 του νόµου 2937/2001, έχει χορηγηθεί στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το αποκλειστικό δικαίωµα παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης στη γεωγραφική περιοχή αρµοδιότητάς της για περίοδο 30 ετών, η οποία ξεκινά από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την Περαιτέρω, επισηµαίνεται ότι οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, λόγω της φύσης της εγκατεστηµένης υποδοµής (υπόγεια δίκτυα αγωγών), αποτελούν φυσικό µονοπώλιο. Η Εταιρία συλλέγει το σύνολο των απαιτούµενων ποσοτήτων ακατέργαστου ύδατος από υπόγειες πηγές που βρίσκονται κυρίως στα δυτικά και βόρεια της πόλης. Οι κυριότερες υπόγειες πηγές βρίσκονται στο Καλοχώρι, Σίνδο, Νάρρες, Αξιό, Αρραβησσό και Αλιάκµονα, όπου βρίσκονται οι πηγές που δίδουν τις µεγαλύτερες ποσότητες νερού, ενώ το νερό εισέρχεται στο δίκτυο διανοµής µέσω των αντλιοστασίων ενδροποτάµου, ιαβατών, Σίνδου και Ιωνίας. Για την υδροδότηση των κατοίκων της πόλεως της Θεσσαλονίκης η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. έχει διαθέσιµη ποσότητα υδάτων από 112 περίπου γεωτρήσεις. Αυτές οι ποσότητες νερού αποθηκεύονται σε 12 δεξαµενές και διοχετεύονται στους καταναλωτές µέσω ενός δικτύου σωληνώσεων µήκους χιλιοµέτρων περίπου. Η δυνατότητα παροχής φθάνει, κατά µέγιστο, τα κυβικά µέτρα νερό ηµερησίως και κατ' ελάχιστον τα κυβικά µέτρα νερό ηµερησίως.

11 Οι εξυπηρετούµενοι πελάτες ανέρχονται σε περίπου ενώ ο υδρευόµενος πληθυσµός σε περίπου άτοµα. Το 99% των καταναλωτών είναι οικιακοί χρήστες, οι οποίοι καταναλώνουν τα 2/3 της τιµολογούµενης ποσότητας νερού.

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ B ΠΗΓΕΣ Υ ΡΟ ΟΣΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΤΟΜΕΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & Β. ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Α. ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Οι εγκαταστάσεις που διαθέτει ή διαχειρίζεται βάσει της από Σύµβασης µε το Ελληνικό ηµόσιο, η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. είναι (α) τα έργα υδροληψίας, (β) τα εξωτερικά υδραγωγεία µε τις γεωτρήσεις και τους σχετικούς αγωγούς, (γ) τα αντλιοστάσια και οι δεξαµενές και (δ) το δίκτυο διανοµής µε τους αγωγούς και τα υδρόµετρα. Υ ΡΟΦΟΡΕΙΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υδροφορέας Πάικου Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. χρησιµοποιεί για την υδροδότηση της Θεσσαλονίκης το καρστικό σύστηµα του υδροφορέα του όρους Πάικου και συγκεκριµένα τη θέση εκφόρτισης αυτού στο χώρο των πηγών Αραβησσού. Η υδροληψία των πηγών Αραβησσού περιλαµβάνει δύο φρέατα τροφοδοσίας µε φυσική ροή, ένα φρέαρ (πηγάδα) τροφοδοσίας µε άντληση και 10 υδρογεωτρήσεις εκµετάλλευσης, οι οποίες µε άντληση, µέσω αγωγών σύνδεσης, τροφοδοτούν το υδραγωγείο Αραβησσού. Η λαµβανόµενη παροχή από τις υδροληψίες περιοχής πηγών Αραβησσού κυµαίνεται µεταξύ m 3 /ηµέρα και εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις κάθε έτους. Ποταµός Αλιάκµονας Το έργο ξεκινά από τη θέση Βαρβάρες, 40 περίπου χιλιόµετρα από τις εκβολές του ποταµού Αλιάκµονα. Με την ενωτική διώρυγα το νερό µεταφέρεται µε ελεύθερη ροή µέχρι τον Αξιό σε µήκος 50 χιλιοµέτρων. Στη συνέχεια µε τι σίφωνα του Αξιού, µήκους 1,5 χιλιοµέτρου και κλειστό αγωγό µήκους 8,5 χιλιοµέτρων, µεταφέρεται στο αντλιοστάσιο της Σίνδου. Από εκεί προωθείται µε αντλίες, µέσω αγωγού µήκους 4,7 χιλιοµέτρων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού. Στα διυλιστήρια ακολουθείται µια πολύπλοκη διαδικασία καθαρισµού µέσα από κλίνες καθίζησης, άµµου, φίλτρα άνθρακα, οζόνωση, χλωρίωση κλπ που εξασφαλίζει την υψηλή του ποιότητα.

13 Το καθαρό πόσιµο νερό καταλήγει σε µια δεξαµενή χωρητικότητας κυβικών µέτρων και διανέµεται µέσω αγωγών, µήκους 36 χιλιοµέτρων, στις υφιστάµενες δεξαµενές ύδρευσης, ιαβατών, Εύοσµου, Πολίχνης, Νεάπολης, Βλατάδων, Τούµπας και Καλαµαριάς. Υ ΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υδροφορέας Καλοχωρίoυ Η ποσότητα νερού που λαµβάνεται σήµερα από τον υδροφορέα Καλοχωρίου είναι µηδενική λόγω του µεγάλου υποβιβασµού της στάθµης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και του φαινοµένου των καθιζήσεων του εδάφους. Υδροφορέας Σίνδου Η ποσότητα νερού που µπορεί να ληφθεί από τον υδροφορέα περιοχής Σίνδου µέσω 26 υδρογεωτρήσεων είναι της τάξης των m 3 ηµερησίως. Το νερό µέσω του υδραγωγείου Σίνδου φθάνει στο αντλιοστάσιο Καλοχωρίου, αφού προηγουµένως περάσει από τη δεξαµενή καθίζησης. Σήµερα, λόγω της λειτουργίας του διυλιστηρίου, οι γεωτρήσεις δεν λειτουργούν αλλά συντηρούνται συστηµατικά και βρίσκονται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών. Υδροφορέας περιοχής Αξιού Στην ευρύτερη περιοχή Αξιού (περιοχές Γέφυρας, Ν. Χαλκηδόνας και Ελεούσας) υπάρχουν συνολικά 45 υδρογεωτρήσεις εκµετάλλευσης και η συνολικά λαµβανόµενη παροχή είναι της τάξης των m 3 ηµερησίως. Συγκεκριµένα, στην περιοχή Αξιού έχουν ανορυχθεί (8 υδρογεωτρήσεις και στην περιοχή Ν. Χαλκηδόνας 21. Όσον αφορά στην περιοχή Ελεούσας υπάρχουν 6 υδρογεωτρήσεις από τις οποίες αντλείται η περιορισµένη παροχή των βαθέων υδροφόρων στρωµάτων, τα οποία δίδουν νερό κατάλληλο για ύδρευση, χωρίς να περιέχουν σίδηρο και µαγγάνιο. Τα ανώτερα υδροφόρα στρώµατα µπορούν να αποδώσουν επί πλέον ποσότητα νερού της τάξης των m 3 ηµερησίως, είναι όµως απαραίτητη η αποµάκρυνση µέσω διυλιστηρίου των περιεχοµένων ποσοτήτων σιδήρου και µαγγανίου. Υδροληψία Περιοχής Νάρρες επί του Γαλλικού Ποταµού Η υδροληψία περιοχής Νάρρες βρίσκεται εντός της κοίτης του Γαλλικού ποταµού και αποτελείται από τα (3) φρεάτια υδροσυλλογής µε οριζόντιες γεωτρήσεις ακτινωτές, καθώς και από επτά (7) κατακόρυφες αβαθείς υδρογεωτρήσεις. Στην περιοχή Κοινότητας Μεσαίου

14 ανορύχθηκε και µία υδρογεώτρηση µεγάλου βάθους, η οποία όµως δεν απέδωσε µεγάλη παροχή και χρησιµοποιείται για τον εµπλουτισµό της επιφανειακής παροχής µε αγωγό που κατασκευάστηκε από τη γεώτρηση µέχρι την περιοχή υδροληψίας. Η παροχή που µπορεί να ληφθεί από την υδροληψία Νάρρες µεταβάλλεται από m 3 την ηµέρα έως m 3 την ηµέρα, αναλόγως των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων που σηµειώνονται κάθε χρονιά. Σήµερα οι γεωτρήσεις βρίσκονται σε ετοιµότητα και περί το τέλος Ιουνίου, µετά την αποκατάσταση του αγωγού µεταφοράς, θα τροφοδοτήσουν και πάλι τις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Πετρελαίων όπως και τα τελευταία 40 χρόνια. Υ ΡΟΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υδροληψία Πηγών Αγίας Παρασκευής Χορτιάτη Η παροχή των πηγών της Αγίας Παρασκευής στο Χορτιάτη, χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την υδροδότηση του Νοσοκοµείου Γ.Παπανικολάου και των στρατοπέδων περιοχής Χορτιάτη. Υδροληψία Χαριλάου Περιοχής Χορτιάτη Πρόκειται για έργο υδροληψίας που ανήκει στην παλαιά εταιρία «Χαριλάου», το οποίο µισθώνει σήµερα η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και λαµβάνει παροχή που κυµαίνεται µεταξύ 400 m 3 την ηµέρα m 3 την ηµέρα, αναλόγως των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων που σηµειώνονται στην περιοχή. Η ως άνω παροχή χρησιµοποιείται για την υδροδότηση του Πανοράµατος (µέσω αντλιοστασίου και αγωγού ωθήσεως ενισχύεται η δεξαµενή Τούµπας - Πανοράµατος χωρητικότητας 400m 3 ). Υδροληψία Πεδινής Περιοχής Ανατολικής Θεσσαλονίκης Στην πεδινή περιοχή ανατολικά της Θεσσαλονίκης (Περιοχές Μίκρας - Ρυσίου) υπάρχουν συνολικά 6 υδρογεωτρήσεις, οι οποίες αποδίδουν συνολικά παροχή m 3 ανά ηµέρα. Η παροχή αυτή χρησιµοποιείται για την ενίσχυση της δεξαµενής Καλαµαριάς. Γεωτρήσεις - Εγκαταστάσεις υδροληψίας Η ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης και η Βιοµηχανική της περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.Θ.) υδροδοτούνται σήµερα από τα υδραγωγεία Αραβησσού-Αξιού και από τις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου.

15 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Η ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης υδροδοτούνται σήµερα από τα υδραγωγεία Αραβησσού Αξιού και το διυλιστήριο, ενώ τα υδραγωγεία Νάρρες, Σίνδου και Καλοχωρίου είναι σε ετοιµότητα. Στη συνέχεια δίδεται σύντοµη περιγραφή των υδραγωγείων αυτών καθώς και των διασυνδέσεων τους: Υδραγωγεία Αραβησσού - Αξιού Το Υδραγωγείο Αραβησσού έχει µήκος 56 χλµ. περίπου και µεταφέρει µε βαρύτητα το νερό του υδροφορέα περιοχής Πάϊκου στη Θεσσαλονίκη. Όπως προαναφέρθηκε, η συλλογή του νερού γίνεται µε άντληση µέσω δέκα (10) γεωτρήσεων και σε περίπτωση µεγάλης παροχής του υδροφορέα η παροχή ενισχύεται µε φυσική ροή προς το κεντρικό φρεάτιο υδροσυλλογής. Η κατασκευή του υδραγωγείου Αραβησσού ολοκληρώθηκε το έτος 1978 και έκτοτε λειτουργεί για την υδροδότηση της Θεσσαλονίκης και της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Ο αγωγός µεταφοράς του υδραγωγείου είναι κατασκευασµένος από προεντεταµένο σκυρόδεµα και από χαλυβδοσωλήνα. Το νερό του υδραγωγείου Αραβησσού καταλήγει στο κεντρικό Αντλιοστάσιο ενδροποτάµου. Ενδιάµεσα, το υδραγωγείο Αραβησσού υδροδοτεί και τη Βιοµηχανική Περιοχή Σίνδου (ΒΙΠΕΘ), καθώς και τη εξαµενή ιαβατών µέσω χαλύβδινου αγωγού και αντλιοστασίου ωθήσεως Booster. Το υδραγωγείο Αξιού, το οποίο άρχισε να λειτουργεί από το έτος 1976, συνδέεται µε το υδραγωγείο Αραβησσού µέσω δικλείδων. Ο αγωγός µεταφοράς του υδραγωγείου Αξιού είναι κατασκευασµένος από αµιαντοσιµεντοσωλήνες διαµέτρου 800 χιλ. και έχει µήκος 14,7 χιλιόµετρα. Το υδραγωγείο Αξιού συγκεντρώνει το νερό που αντλείται από τις υδρογεωτρήσεις Ελεούσας και περιοχής Γέφυρας Θεσσαλονίκης και λειτουργεί σε µήκος µ., παράλληλα µε τον αγωγό της Αραβησσού, ενισχύοντας τη διοχετευτικότητα του υδραγωγείου Αραβησσού. Στα υδραγωγεία Αραβησσού-Αξιού καταλήγει και το νερό των υδρογεωτρήσεων περιοχών Ν. Χαλκηδόνας, Αξιού, Γέφυρας και Αγ. Αθανασίου, µέσω αγωγών συνδέσεως. Υδραγωγείο Νάρρες

16

17 Το νερό από το αντλιοστάσιο ενδροποτάµου, µέσω του χαλύβδινου αγωγού υψηλής πίεσης, υδροδοτεί το κέντρο της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, µέσω του αντλιοστασίου Ευαγγελιστρίας, το νερό ωθείται στη εξαµενή Αγίου Παύλου για την υδροδότηση του κέντρου πόλεως και στη εξαµενή 40 Εκκλησιών για την υδροδότηση περιοχών 40 Εκκλησιών, Τριανδρίας και υψηλών περιοχών Άνω Τούµπας. Το αντλιοστάσιο ενδροποτάµου, µέσω του χαλύβδινου αγωγού χαµηλής πίεσης, υδροδοτεί επίσης ολόκληρη την Ανατολική Θεσσαλονίκη, καθώς και τµήµα των υτικών Περιοχών ως εξής: Ανατολικές περιοχές Θεσσαλονίκης Μέσω του αγωγού χαµηλής πιέσεως τροφοδοτείται το αντλιοστάσιο Κασσάνδρου, από το οποίο µέσω δύο (2) ωθητικών χαλύβδινων αγωγών το νερό προωθείται στη δεξαµενή Τούµπας. Από τη δεξαµενή Τούµπας, µέσω αντλιοστασίου και ωθητικού αγωγού, το νερό ωθείται στη δεξαµενή Πυλαίας από την οποία υδροδοτείται απ' ευθείας η υψηλή ζώνη Καλαµαριάς και µε ώθηση η ευρύτερη περιοχή Πανοράµατος. Η χαµηλή ζώνη Καλαµαριάς υδροδοτείται από τη δεξαµενή Καλαµαριάς, η οποία τροφοδοτείται µε βαρύτητα από τη δεξαµενή Τούµπας µέσω χαλύβδινου αγωγού. υτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης Το αντλιοστάσιο ενδροποτάµου, µέσω του αγωγού χαµηλής πίεσης τροφοδοτεί επίσης και τη δεξαµενή Καλλιθέας από την οποία, µέσω αντλιοστασίου, υδροδοτούνται οι δεξαµενές Καυκάσου, Νεαπολέως και Συκεών. Από τη δεξαµενή Συκεών, µέσω αντλιοστασίου ώθησης, τροφοδοτείται η δεξαµενή Επταπυργίου, από την οποία υδροδοτείται η περιοχή Αγίου Παύλου. Επίσης, σήµερα, µέσω αντλιοστασίου ώθησης από τη δεξαµενή Συκεών ενισχύεται και η περιοχή Μετεώρων. Β. Αντλιοστάσιο ιαβατών Το αντλιοστάσιο ιαβατών, µέσω του χαλύβδινου ωθητικού αγωγού ιαβατών, Εύοσµου, τροφοδοτεί τη δεξαµενή χαµηλών περιοχών Εύοσµου. Από τη δεξαµενή Εύοσµου, µέσω δύο αντλιών, τροφοδοτείται το αντλιοστάσιο Α 8 και µέσω αυτού η δεξαµενή Μετεώρων.

18 Γ. Αντλιοστάσιο Σίνδου του ποταµού Αλιάκµονα. Το αντλιοστάσιο Σίνδου προωθεί το νερό του ποταµού Αλιάκµονα στο ιυλιστήριο για επεξεργασία. Στη συνέχεια το επεξεργασµένο νερό µεταφέρεται µε βαρύτητα στην ΒΙΠΕΘ και το αντλιοστάσιο ιαβατών. ίκτυο Ύδρευσης Ως δίκτυο ύδρευσης νοείται το σύνολο των αγωγών µεταφοράς νερού από τα αντλιοστάσια µέχρι τους υδροµετρητές των καταναλωτών, συµπεριλαµβανοµένων των δεξαµενών αποθήκευσης νερού κατά µήκος του δικτύου. εξαµενές Το δίκτυο ύδρευσης της Θεσσαλονίκης και της Βιοµηχανικής Περιοχής εξυπηρετείται από τριάντα (30) δεξαµενές, οι οποίες λειτουργούν σήµερα και έχουν συνολική χωρητικότητα κ.µ. Στις δεξαµενές αυτές δε περιλαµβάνεται η δεξαµενή καθίζησης Καλοχωρίου χωρητικότητας κ.µ. και οι δεξαµενές πυροπροστασίας του δάσους-πάρκου Θεσσαλονίκης, συνολικής χωρητικότητας κ.µ. Η µεγαλύτερη από τις δεξαµενές που λειτουργούν σήµερα είναι εκείνη του Ευόσµου, µε χωρητικότητα κ.µ. Αγωγοί Ωθήσεως Το προς διάθεση νερό µε τη χρήση των αντλιοστασίων και µέσω ωθητικών αγωγών οδηγείται σε διάφορες περιοχές και στάθµες. Οι ωθητικοί αγωγοί είναι, κυρίως, χαλύβδινοι και έχουν µήκος περί τα 71 χιλιόµετρα. ίκτυο διανοµής Η κατασκευή του δικτύου διανοµής ξεκίνησε τη δεκαετία του 1940, ενώ υφίστανται κάποια ιδιωτικά τοπικά δίκτυα, όπως αυτό της Εταιρίας Υδάτων Χαριλάου, που κατασκευάσθηκαν από το Το µήκος του δικτύου αυτού είναι περίπου 1.284,1 χιλιόµετρα και το µεγαλύτερο τµήµα του είναι κατασκευασµένο από σωλήνες αµιαντοτσιµέντου (συνολικό µήκος 770 χλµ ή ποσοστό 60%). Το τµήµα του δικτύου που είναι κατασκευασµένο από σωλήνες χάλυβα ή χυτοσιδήρου αποτελεί το 23% του δικτύου (300 χλµ.) ενώ το υπόλοιπο δίκτυο αποτελείται από σωλήνες PVC (ποσοστό 17% ή 215 χλµ.).

19 Υδρόµετρα Στο δίκτυο χρησιµοποιούνται οι εξής τύποι υδροµέτρων: (α) Συνήθη υδρόµετρα µικρής διατοµής (Φ013) υδρόµετρα περίπου, (β) Υδρόµετρα µεγάλης διατοµής (Φ020, Φ025, Φ030, Φ040, Φ050) υδρόµετρα περίπου (γ) Υδρόµετρα µεγάλης διατοµής (Φ080, Φ100, Φ150, Φ200) 130 υδρόµετρα περίπου και (δ) Σύνθετα υδρόµετρα µεσαίας - µεγάλης διατοµής (Φ050 έως Φ200) 84 υδρόµετρα. Επεξεργασία Πόσιµου Νερού Με εξαίρεση το νερό που συλλέγεται από τις γεωτρήσεις περιοχής Σίνδου, η επεξεργασία του περιορίζεται στη χλωρίωση πριν από την εισαγωγή του νερού στο σύστηµα διανοµής. Μονάδες επεξεργασίας υφίστανται στα αντλιοστάσια ενδροποτάµου, ιαβατών και Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσ/νίκης. Επίσης υφίστανται µονάδες και στις εγκαταστάσεις διυλιστηρίου νερού ποταµού Αλιάκµονα στην Ν.Ιωνία προ-χλωρίωσης στη δεξαµενή Σίνδου (sedimentation) και στις γεωτρήσεις της περιοχής Νάρρες.

20 Β. ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Το δίκτυο ακαθάρτων και οµβρίων είναι ως επί το πλείστον φυσικής ροής και ως εκ τούτου η διαχείρισή του απαιτεί διαφορετικές συνθήκες και µεθόδους. Το δίκτυο αποχέτευσης του (ευρύτερου) πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: ανοικτούς αγωγούς και τάφρους, µικρούς κλειστούς αγωγούς, µεγάλους κλειστούς αγωγούς, αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού, έργα διευθέτησης χειµάρρων, έργα αντιρρύπανσης και συστήµατα εγχύσεως οξυγόνου. Μέσω του δικτύου αποχέτευσης εξυπηρετούνται περίπου κάτοικοι. Το συνολικό µήκος των αγωγών αποχέτευσης υπολογίζεται σε χιλιόµετρα περίπου. Η επιφάνεια που εξυπηρετείται από το δίκτυο αποχέτευσης έχει έκταση περί τα 80 τετραγωνικά χιλιόµετρα. ΑΓΩΓΟΙ Τα σηµαντικότερα έργα συλλογής λυµάτων έχουν ως εξής: Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (Κ.Α.Α.) Ο αρχικός αγωγός είχε µήκος µέτρα και αποτελεί έργο βαρείας υποδοµής της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.. Το έργο εκτείνεται από το Φρεάτιο 36 (στο σταθµό επεξεργασίας λυµάτων στο Γαλλικό ποταµό) µέχρι το φρεάτιο 98, στη συµβολή των οδών Σόλωνος και Μπότσαρη. ιασχίζεται µε µία µέση διατοµή διαµέτρου 270m και σε βάθος που κυµαίνεται από 10 m έως 30 m περίπου. Με τον Κ.Α.Α. συνδέεται όλο το υφιστάµενο, παντορροικό και χωριστικό δίκτυο αποχέτευσης της πόλης. Επιπλέον συνδέονται ο αγωγός της εταιρίας ΕΚΟ, ο προσαγωγός ακαθάρτων του ήµου Θέρµης και ο προσαγωγός.. Καλοχωρίου. Όλες οι συνδέσεις γίνονται µε ειδικές διατάξεις που επιτρέπουν την εκτροπή της ροής των συνδεόµενων δικτύων από τον Κ.Α.Α. προς τη θάλασσα µέσω των υφιστάµενων αγωγών. Οι εκτροπές αυτές γίνονται µε το χειρισµό ορισµένων θυροφραγµάτων που έχουν τοποθετηθεί σε ειδικά, προς το σκοπό αυτό, φρεάτια. Οι συµβολές, προς τον Κ.Α.Α., που έχουν κατασκευασθεί είναι 18 και είναι κατανεµηµένες καθ όλο το µήκος του αγωγού. Το έργο αυτό κατασκευάσθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.) και παραδόθηκε στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. στα τέλη της δεκαετίας του Σήµερα ο αγωγός αυτός µε χρηµατοδότηση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεκτάθηκε µέχρι τον ήµο Θέρµης και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2001.

21 Παραλιακοί Συλλεκτήρες Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Το δίκτυο των παραλιακών συλλεκτήρων αποτελούν: Οι αγωγοί 4 παραλιακών ζωνών (Σοφούλη, Ανάληψης, Αρχαιολογικού Μουσείου και Λευκού Πύργου και Λιµένος). Οι αγωγοί περιλαµβάνουν τους κύριους συλλεκτήρες και τα συναφή τεχνικά έργα φρεατίων, θαλάµων συµβολής και εκτροπής. Αντλιοστάσια (Σοφούλη, Ανάληψης, Αρχαιολογικού Μουσείου, Λευκού Πύργου και Λιµένος) στις 4 παραλιακές ζώνες, µετά των καταθλιπτικών αγωγών και αγωγών συµβολής προς τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (Κ.Α.Α.). Έχουν επίσης κατασκευασθεί αγωγοί κατακράτησης και αγωγός υπερχείλισης που εκβάλει υποθαλάσσια. ίκτυο Αποχέτευσης Χαµηλών Περιοχών υτικού Τµήµατος Θεσσαλονίκης. Ο αγωγός του δικτύου αποχέτευσης των χαµηλών περιοχών του δυτικού τµήµατος της Θεσσαλονίκης συµβάλλει στον Κ.Α.Α. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από τον αγωγό µήκους µέτρων και από τέσσερα αντλιοστάσια. Καταθλιπτικός Αγωγός Αξιού - Γαλλικού. Ο αγωγός αυτός είναι δίδυµος από το σταθµό επεξεργασίας και µέχρι το φρεάτιο εξόδου στον Αξιό ποταµό, σε µήκος µέτρα. Από το φρεάτιο εξόδου και µέχρι τον Αξιό ποταµό έχει ανοικτή διατοµή (επενδεδυµένη τάφρος) σε µήκος χιλίων µέτρων. ίκτυο Αποχέτευσης κατασκευασθέν την περίοδο Το δίκτυο αυτό, µήκους 640 χιλιοµέτρων περίπου, παρελήφθη από τον Οργανισµό Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης από διάφορους δήµους και κοινότητες της εξυπηρετούµενης περιοχής, σύµφωνα µε την ιδρυτική νοµοθεσία του ΟΑΘ (Ν ). Το δίκτυο αυτό κατασκευάσθηκε στην περίοδο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε το Γενικό Σχεδιασµό που εκπονήθηκε στα τέλη του 70 και που στο µεταξύ υλοποιήθηκε, η ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης διαιρέθηκε σε δύο ζώνες συλλογής αποβλήτων: α. Τα λύµατα από τις κεντρικές και δυτικές περιοχές, όπου είναι εγκατεστηµένες οι περισσότερες από τις αστικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες, συλλέγονται και

22 µεταφέρονται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ) στην περιοχή Σίνδου. β. Τα λύµατα από τις ανατολικές (τουριστικές) περιοχές συλλέγονται και µεταφέρονται σε άλλη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων στην περιοχή ΑΙΝΕΙΑ του ήµου Μηχανιώνας. γ. Τα απόβλητα της Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ) συλλέγονται και επεξεργάζονται στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων που περιήλθε για χρήση στην ΕΥΑΘ ΑΕ τον Ιανουάριο α. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) Με τις σηµερινές συνθήκες λειτουργίας της ΕΕΛΘ σε καθηµερινή βάση επεξεργάζονται έως m3/ηµέρα, παροχή που αντιστοιχεί στο 95% των αστικών λυµάτων της Θεσσαλονίκης. Το στάδιο Ι των έργων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) προϋπολογισµού 3,5 δις δρχ. ξεκίνησε το 1983 και τελείωσε στις Η λειτουργία της Εγκατάστασης άρχισε το Φεβρουάριο του 1992 από τον κατασκευαστή. Το στάδιο ΙΙ της επέκτασης της ΕΕΛΘ ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1995 µε προϋπολογισµό 11,3 δις δρχ. Το κόστος του δεύτερου σταδίου της ΕΕΛΘ και του αγωγού διάθεσης (70 εκατ. ) χρηµατοδοτήθηκε από το Ταµείο Συνοχής (85%) και το Π Ε του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε. Η λειτουργία και συντήρηση της ΕΕΛΘ περιήλθε για χρήση στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε από Αποδέκτης των επεξεργασµένων λυµάτων είναι ο κόλπος της Θεσσαλονίκης, µέσω αγωγού διάθεσης υποθαλασσίως, συνολικού µήκους 12 χιλιοµέτρων περίπου. Λόγω όµως της πολύ καλής ποιότητάς τους αλλά και στο πλαίσιο της προβλεπόµενης µείωσης της επάρκειας νερού, σε παγκόσµιο και σε τοπικό επίπεδο, διερευνάται από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε σε συνεργασία µε το Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας και άλλους φορείς, η δυνατότητα χρησιµοποίησης των επεξεργασµένων λυµάτων για άρδευση αγροτικών εκτάσεων κοντά στην Ε.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης. Η επαναχρησιµοποίηση αυτή µπορεί έµµεσα να οδηγήσει σε µείωση κατανάλωσης λιπασµάτων στην περιοχή και εποµένως σε µείωση των φορτίων θρεπτικών αλάτων που καταλήγουν στο Θερµαϊκό κόλπο µέσω των επιφανειακών απορροών των γεωργικών εκτάσεων. ιερευνάται επίσης σε ερευνητικό επίπεδο η διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων µετά από πρόσθετη επεξεργασία µε µεµβράνες για τον εµπλουτισµό του υπόγειου υδροφορέα. Σηµαντική εξοικονόµηση χρηµάτων στην ΕΕΛΘ έφερε η λειτουργία το Νοέµβριο του 2003 της µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το βιοαέριο, ενέργειας που ανέρχεται σε

23 kwh ηµερησίως και καλύπτει το 47% των απαιτήσεων της ΕΕΛΘ εξοικονοµώντας ετησίως. Συµπληρωµατικά προς το έργο αυτό έχει κατατεθεί πρόταση ύψους 6,2 εκατοµµυρίων Ευρώ για επέκταση της γραµµής χώνευσης, οπότε θα γίνει δυνατή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας kwh ηµερησίως που θα ισούται µε το 86% των νέων απαιτήσεων της ΕΕΛΘ εξοικονοµώντας εκατοµµύρια Ευρώ ετησίως. Αναµένεται η έγκριση της προτάσεως µε ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση. β. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (ΑΙΝΕΙΑ) Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Τουριστικών Περιοχών «ΑΙΝΕΙΑ», η οποία εγκαινιάσθηκε το 1997, µπορεί να επεξεργάζεται κατά το πρώτο στάδιο σχεδιασµού m3/ηµέρα. Αρχικά επεξεργάζονταν µικρές ποσότητες λυµάτων, από τη Μηχανιώνα και το Αγγελοχώρι µέσω δικτύου και κυρίως βοθρολύµατα, τα οποία οδηγούνται εκεί µε βυτιοφόρα οχήµατα. Σηµειώνεται ότι ήδη λειτουργεί ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός των τουριστικών περιοχών, τα οκτώ νέα αντλιοστάσια, καθώς και το αποχετευτικό δίκτυο των άνω της οδού Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας περιοχών του ήµου Θερµαϊκού, τα λύµατα των οποίων οδηγούνται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Τουριστικών Περιοχών προς επεξεργασία. Σήµερα επεξεργάζονται κατά µέσο όρο 2400 m3/ηµέρα βοθρολύµατα και 2000 m3/ηµέρα αστικά λύµατα. Επίσης, προβλέπεται ότι θα κατασκευασθεί άµεσα και το δίκτυο των υπολοίπων περιοχών που έχει εγκριθεί προς χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ. Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΜΚΑ) Η Μονάδα περιήλθε για χρήση στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε το 2003 και επεξεργάζεται περί τα m3/ηµέρα βιοµηχανικών αποβλήτων από την περιοχή της ΒΙΠΕΘ. ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Έργα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) Τα υπολειπόµενα έργα για την πλήρη λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι: Κατασκευή ικτύου για τη µεταφορά των προεπεξεργασµένων βιοµηχανικών αποβλήτων από τη ΒΙ.ΠΕ.Θ. στην ΕΕΛΘ. Το έργο αυτό συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ολοκληρωθεί το Εγκατάσταση υποδοχής & προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων.

24 Κατασκευή πλήρως εξοπλισµένου Εργαστηρίου Χηµικών και Μικροβιολογικών αναλύσεων. Τα εν λόγω έργα ολοκληρώθηκαν και θα περιέλθουν στην κυριότητα της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων προς το καλοκαίρι του 2004 µετά την ολοκλήρωση της δοκιµαστικής λειτουργίας τους. Επεξεργασία και διαχείριση ιλύος. Πλήρης αξιοποίηση βιοαερίου για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος που θα καλύπτει σηµαντικό ποσοστό της ηλεκτρικής κατανάλωσης της ΕΕΛΘ, µε εξοικονόµηση ενέργειας. Η χρηµατοδότηση του εν λόγω έργου προωθείται µέσω αντίστοιχης πρότασης (προς χρηµατοδότηση) στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) µε την αρωγή της Εταιρίας «ΕΣΤΙΑ Α.Ε ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ». Η δυνατότητα χρηµατοδότησης είναι 40%, και υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας για επιπλέον χρηµατοδότηση µέχρι ποσοστού 49% µε την Εταιρεία «SKANSKA ECONET OY» (της οποίας η τεχνική µελέτη αποτελεί αντικείµενο της παραπάνω πρότασης). Η εν λόγω πρόταση κατατέθηκε σε δύο φάσεις, τον Οκτώβριο 2003 και η τελική το Φεβρουάριο Ο προϋπολογισµός της είναι τα τάξης των 11,2 εκατ.. Αναµένεται η έγκριση της χρηµατοδότησης. Έργα στα αντλιοστάσια αποχέτευσης εντός του συγκροτήµατος της πόλης Θεσσαλονίκης Ολοκληρώθηκε εντός του 2002 το σύστηµα Τηλελελέγχου και Τηλεχειρισµού (SCADA) όλων των ανωτέρω αντλιοστασίων από το Κέντρο Ελέγχου Αποχέτευσης (ΤΑΠ ΟΤΕ). Το εν λόγω έργο απαίτησε δαπάνη περίπου. Ολοκληρώθηκε το έργο της αντικατάστασης του παλαιού (20ετίας) βασικού µηχανολογικού και υδραυλικού εξοπλισµού των παραλιακών αντλιοστασίων περιοχής ΤΑΠ-ΟΤΕ (Β1, Β2, Β3 και Β4). Έργα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) Τα υπολειπόµενα έργα για την πλήρη λειτουργία των εγκαταστάσεων αφορούσαν στους συλλεκτήρες, τµήµα δικτύου ακαθάρτων και αντλιοστάσια τουριστικών περιοχών (Περαία, Ν. Επιβάτες, Αγία Τριάδα), είχαν συνολικό κόστος 6,2 εκ., το οποίο καλύφθηκε από το Ταµείο Συνοχής και ολοκληρώθηκαν το Σηµειώνεται ότι προκειµένου να πραγµατοποιηθεί πλήρης εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων (δυναµικότητα εξυπηρέτησης κατοίκων) θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα εσωτερικών δικτύων των ωφελουµένων περιοχών της Μηχανιώνας και του Θερµαϊκού. Τα έργα αυτά αναµένεται να

25 ολοκληρωθούν σε τρία χρόνια, και χρηµατοδοτούνται από το 3 ο Στήριξης. Κοινοτικό Πλαίσιο Άδειες Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας για τα αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως αυτή εκδίδεται από τις Αρµόδιες Αρχές (Υπουργείο Ανάπτυξης) ως επιχείρηση κοινής ωφελείας ελεγχόµενη αποκλειστικά από το δηµόσιο. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την έκδοση αδειών λειτουργίας για τους Βιολογικούς Σταθµούς έχουν γίνει οι εξής ενέργειες: α. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης ιαθέτει οριστική άδεια διάθεσης λυµάτων, ΑΠ 30/οικ 6604/ , µε αποδέκτη τον κόλπο του Θερµαϊκού, βάσει της Απόφασης Νοµάρχη Θεσσαλονίκης Υ/22374/91/ ιαθέτει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε., ΚΥΑ / , η οποία ισχύει για 10 χρόνια. Έχει εκδοθεί πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσ/νίκης µε ΑΠ Φ.701.4/6986/ Μετά τα ανωτέρω, εκδόθηκε από τη ΝΑΘ η Ενιαία Άδεια Εγκατάστασης Λειτουργίας της ΕΕΛΘ, ΑΠ 15/Φ /2/10664/ , µε απεριόριστη χρονική διάρκεια. Σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 2,5 MW ee στην ΕΕΛΘ Η άδεια λειτουργίας του ανωτέρω σταθµού χορηγήθηκε µε την απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΑΠ 8253/ Η εξοικονόµηση ενέργειας (ηλεκτρικής και θερµικής) θα είναι της τάξης των µηνιαίως, στην παρούσα φάση. β. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων ΑΙΝΕΙΑ ιαθέτει Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων- από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε. ΚΥΑ 85222/ και Οριστική Άδεια ιάθεσης Λυµάτων µε ΑΠ 30/3748/ , σύµφωνα µε τη Νοµαρχιακή Απόφαση Υ/22374/91/94.

26 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ α. Έλεγχος αστικών λυµάτων, υγρών αποβλήτων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος Με σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα των εκροών στον αποδέκτη που είναι ο κόλπος της Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο Αποχέτευσης εφαρµόζει σύστηµα ποιοτικού ελέγχου στα λύµατα του δικτύου ακαθάρτων, στα υγρά απόβλητα των βιοµηχανιών καθώς και στην ποιότητα των λυµάτων που διατίθενται στον αποδέκτη. Ταυτόχρονα µε τη συνεργασία και του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ) παρακολουθεί την ποιότητα του κόλπου της Θεσσαλονίκης µε στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στη διάρκεια του 2003 οργανώθηκε από Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. σε συνεργασία µε την Ανατολική Αναπτυξιακή ιεθνές Συνέδριο για την Επαναχρησιµοποίηση των Λυµάτων. Επίσης, στα γραφεία της Εταιρείας διεξήχθησαν δύο επιστηµονικές ηµερίδες µε συµµετοχή συναδέλφων των ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης ( ΕΥΑ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εταιρειών Ύδρευσης Αποχέτευσης (EUREAU) σχετικά µε θέµατα περιβάλλοντος. Ανταποκρινόµενη σε µία γενικότερη ανάγκη για ενηµέρωση και πληροφόρηση του κοινού για τις δράσεις της εταιρείας δίνεται ιδιαίτερη φροντίδα για τη συµµετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του κοινού και ιδιαίτερα µαθητών νέων. β. Έλεγχος και αδειοδοτήσεις βιοµηχανιών Το Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης θεωρείται η δεύτερη σε µέγεθος βιοµηχανική περιοχή της χώρας µε βιοµηχανικές µονάδες µεγάλες σε µέγεθος, όπως, διυλιστήριο πετρελαιοειδών, µονάδα παραγωγής χηµικών λιπασµάτων, χαλυβουργεία ζυθοποιεία κλπ. Επίσης υπάρχουν βιοµηχανίες τροφίµων, βαφεία, βυρσοδεψεία, χηµικές βιοµηχανίες µεσαίας δυναµικότητας ενώ υπάρχουν πολλές δραστηριότητες όπως επινικελωτήρια, µονάδες φυτοφαρµάκων, πρατήρια πετρελαιοειδών, πλυντήρια κλπ που χαρακτηρίζονται µικρής δυναµικότητας, που όµως είναι δυνατόν να έχουν επιβαρηµένα υγρά απόβλητα. Οι βιοµηχανίες µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, είναι υποχρεωµένες να κατασκευάζουν και να λειτουργούν εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τους, ώστε η ποιότητα τους να είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στις ισχύουσες νοµοθετικές προδιαγραφές εκροών υγρών αποβλήτων, αλλά και στις οδηγίες της ευρωπαϊκής κοινότητας, για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο σύνολό τους, οι µονάδες προεπεξεργάζονται τα υγρά απόβλητά τους πριν τα διαθέσουν σε δίκτυο αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ. Τα υγρά λύµατα, όπως και τα επεξεργασµένη

27 απόβλητα, µέσω του δικτύου αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. οδηγούνται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) και στη συνέχεια επεξεργασµένα στον τελικό αποδέκτη, που είναι ο κόλπος της Θεσσαλονίκης. Για τη λειτουργία αυτών των βιοµηχανικών µονάδων απαιτείται έγκριση της µελέτης, όπως και οριστική άδεια για την διάθεση των υγρών αποβλήτων τους. Την αδειοδότηση, ύστερα από απόφαση της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης, για τις περιπτώσεις που τα απόβλητα καταλήγουν στην ΕΕΛΘ και ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, την έχει αναλάβει το Εργαστήριο Αποχέτευσης. Ο αριθµός των ελεγχόµενων µονάδων θα αυξηθεί µετά τη σύνδεση µε τη ΜΚΑ και την ΕΕΛΘ όλων των βιοµηχανιών-βιοτεχνιών κλπ. που είναι εγκατεστηµένες στη Βιοµηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ), στο Καλοχώρι, στη Θέρµη, στο βιοµηχανικό συγκρότηµα ιαβατών, των βυρσοδεψείων κλπ. Υ ΡΕΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ιυλιστήρια πόσιµου νερού από τον ποταµό Αλιάκµονα Στα διυλιστήρια νερού ποταµού Αλιάκµονα πραγµατοποιείται επεξεργασία του επιφανειακού νερού µε τις πλέον σύγχρονες µεθόδους που το καθιστά υγιεινό και κατάλληλο για πόση. Η παροχή σχεδιασµού της εγκατάστασης είναι m3 /ηµέρα, ενώ στο παρόν 1ο στάδιο της Α Φάσης των έργων του διυλιστηρίου υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας m3 / ηµέρα. Οι εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων νερού καταλαµβάνουν έκταση περίπου 250 στρεµµάτων, που απαλλοτριώθηκε για το σκοπό αυτό προ ετών από τον πρώην Ο.Υ.Θ., σε έκταση του ήµου Ν. Ιωνίας. Ο χώρος των διυλιστηρίων του πόσιµου νερού βρίσκεται 2 χλµ. περίπου βόρεια της ΒΙΠΕΘ και σε απόσταση 23 χλµ. περίπου από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η µέση ετήσια ποσότητα απόληψης για την ύδρευση, για τα έργα Α φάσης, θα είναι 109,5 εκατοµ. m3 (ή 3,5 m3 /s), ποσότητα που αντιστοιχεί στο 3,4% της µέσης ετήσιας παροχής του ποταµού Αλιάκµονα. Επιπλέον, οι υφιστάµενες πηγές υδροδότησης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προσφέρουν την απαραίτητη ευελιξία στο σύστηµα, ώστε οι απολήψεις για το ιυλιστήριο Αλιάκµονα να προσαρµόζονται στις λοιπές ανάγκες ρύθµισης / διαχείρισης υδάτων (παραγωγή ενέργειας, άρδευση, οικοσύστηµα). Η διαδικασία επεξεργασίας πόσιµου νερού περιλαµβάνει προοζόνωση, προσθήκη θειικού οξέος, προσθήκη θεϊκού αργιλίου, προσθήκη πολυηλεκτρολύτη σε δεξαµενές κροκιδοκαθίζησης, διήθηση µε τη βαρύτητα σε κλίνες άµµου για φυσική και χηµική αποµάκρυνση αιωρουµένων και κολλοειδών στερεών. Για την τελική αποµάκρυνση των οργανικών ακολουθεί οζόνωση, αν απαιτηθεί προσθήκη H2O2, και διύλιση σε κοκκώδη

28 ενεργό άνθρακα (GAC). Τέλος, γίνεται διόρθωση ph µε προσθήκη ασβέστου και τελική απολύµανση του νερού µε αέριο χλώριο ανάντι της δεξαµενής αποθήκευσης νερού. Οι χηµικές διεργασίες κατά τα ενδιάµεσα στάδια της επεξεργασίας του νερού καθώς επίσης και στην έξοδό του, πριν δοθεί στην κατανάλωση, ελέγχονται από το Χηµικό- Μικροβιολογικό Εργαστήριο του ιυλιστηρίου που είναι σύγχρονο και πλήρως εξοπλισµένο µε επιστηµονικά όργανα. Όσον αφορά στην παραγόµενη ιλύ, λειτουργεί µονάδα αποµάκρυνσης στερεών και µονάδα πάχυνσης και αφυδάτωσης µε ταινιοφιλτρόπρεσσες. Εκτός από τη γραµµή επεξεργασίας του νερού, η εγκατάσταση περιλαµβάνει και βοηθητικές µονάδες, όπως µονάδα αναγέννησης του ενεργού άνθρακα, µονάδα πάχυνσης και αφυδάτωσης ιλύος, µονάδα παραγωγής χηµικών διαλυµάτων, µονάδα αποθήκευσης και δοσοµέτρησης υδράσβεστου, µονάδα χλωρίωσης και µονάδα αποµάκρυνσης στερεών. Το έργο προϋπολογισµού 20 εκατ., όσον αφορά το διυλιστήριο, χρηµατοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων µέσω του Ταµείου Συνοχής της Ε.Ε. από το Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε., και ολοκληρώθηκε στο τέλος του Η 14µηνη αποδοτική λειτουργία των διυλιστηρίων εκτελείται από το µελετητή-κατασκευαστή υπό την επίβλεψη του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε. και αναµένεται να περιέλθει η κανονική λειτουργία του διυλιστηρίου στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. στο τέλος του Σηµειώνεται ακόµη, ότι η κυριότητα των εγκαταστάσεων, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα περιέλθει στην Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Σε ότι αφορά την ποιότητα του παρεχόµενου στην κατανάλωση πόσιµου νερού, η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ακολουθεί τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και όλοι οι ποιοτικοί της δείκτες εναρµονίζονται µε τις απαιτήσεις της κείµενης εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. α. Φυσικοχηµικός έλεγχος Ο έλεγχος της ποιότητας του πόσιµου νερού για την προστασία της δηµόσιας υγείας γίνεται στο Εργαστήριο Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., σύµφωνα µε την ισχύουσα υγειονοµική νοµοθεσία Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/ ) σε συµµόρφωση προς την 98/83 ΕΚ οδηγία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

29 Ο ποιοτικός έλεγχος του πόσιµου νερού γίνεται ως προς τις χηµικές, µικροβιολογικές καθώς και ενδεικτικές παραµέτρους που αφορούν παθογόνα βακτήρια και παρασιτικούς οργανισµούς σύµφωνα µε τις αναλυτικές µεθόδους αναφοράς που ορίζονται. Για την αποτελεσµατικότερη προστασία της ηµόσιας Υγείας, ο έλεγχος της ποιότητας του νερού πραγµατοποιείται µέσω της συλλογής δειγµάτων από όλο το υδρευτικό σύστηµα. Εξετάζονται κατά τη δοκιµαστική παρακολούθηση στο Εργαστήριο σύµφωνα µε τη νέα Οδηγία, σε ηµερήσια βάση και καθόλη τη διάρκεια του έτους, δείγµατα από τις πηγές υδροληψίας και από το δίκτυο διανοµής ως προς παραµέτρους όπως οσµή, γεύση, θολότητα, ph, αγωγιµότητα, αµµωνία, χλωριούχα, αργίλιο και µικροοργανισµούς. Σε ετήσιο πρόγραµµα εκτελείται ελεγκτική παρακολούθηση του νερού. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται οι παράµετροι που αφορούν στα βαρέα µέταλλα και οργανικές ενώσεις (φυτοφάρµακα, παραπροϊόντα χλωρίωσης κλπ.). Κατά την ελεγκτική παρακολούθηση εκτελούνται αναλύσεις σε περίπου 100 δείγµατα ετησίως, που προέρχονται από τις πηγές υδροληψίας (πηγές Αραβησσού, ιυλιστήριο Αλιάκµονα, Υδρογεωτρήσεις) και το δίκτυο διανοµής. β. Υγιεινολογικός έλεγχος-μικροβιολογική εξέταση Σηµαντικό παράγοντα για την καταλληλότητα του πόσιµου νερού, αποτελεί το γεγονός ότι το πόσιµο νερό δεν πρέπει να περιέχει, µεταξύ άλλων, και παθογόνους µικροοργανισµούς. Για το λόγο αυτό εκτελούνται συστηµατικοί υγειονοµικοί έλεγχοι και αναγνωρίσεις στις πηγές υδροληψίας και στο δίκτυο διανοµής. Στο Εργαστήριο Ύδρευσης εκτελούνται περίπου µικροβιολογικές αναλύσεις ετησίως που περιλαµβάνουν την εξέταση ως προς τα ολικά βακτήρια στους 37ο και στους 22ο C, ως προς τον ολικό αριθµό κολοβακτηριοειδών και κοπρανώδους προέλευσης. Τα δείγµατα προέρχονται από σηµεία του δικτύου διανοµής και από τα σηµεία που τίθεται το νερό στη διάθεση του καταναλωτή. Για την αποτελεσµατικότερη προστασία της ποιότητας του νερού από µικροβιολογικής άποψης, γίνεται αυτόµατη απολύµανση µε άνυδρο υγρό χλώριο στα σηµεία που τίθεται το νερό στη διάθεση του καταναλωτή σε 24ωρη βάση. Καθηµερινά εκτελείται επιτόπιος έλεγχος του υπολειµµατικού χλωρίου σε δείγµατα από το δίκτυο διανοµής µε παράλληλες υγειονοµικές επιθεωρήσεις.

30 ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗ «ΜΙΚΡΟΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ 2003 ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Προϋπολογισµού ,03 (πλέον ΦΠΑ 18 %). Η δηµοπράτηση του έργου έγινε στις και πρόκειται να αρχίσει η κατασκευή του έργου. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από την ΕΥΑΘ ΑΕ «ΜΙΚΡΟΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ 2003 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Προϋπολογισµού ,03 (πλέον ΦΠΑ 18 %), Η δηµοπράτηση του έργου έγινε στις και πρόκειται να αρχίσει η κατασκευή του έργου. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από την ΕΥΑΘ ΑΕ. «Α' ΟΜΑ Α ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2004» Προϋπολογισµού ,07 (πλέον ΦΠΑ 18 %). Η δηµοπράτηση του έργου έγινε στις και βρίσκεται στην φάση έγκρισης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από την ΕΥΑΘ ΑΕ «ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ SCADA ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΜΕΝΩΝ της ΕΥΑΘ» Προϋπολογισµού ,00 πλέον ΦΠΑ 18% µε ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση. Το έργο έχει δηµοπρατηθεί στις ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΗ ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2003 (Β' ΦΑΣΗ)» Προϋπολογισµού ,44 (πλέον ΦΠΑ 18 %). Η δηµοπράτηση του έργου έγινε στις και ήδη άρχισε η κατασκευή του έργου. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από την ΕΥΑΘ ΑΕ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Ο Ο ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ) ΗΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ»

31 Προϋπολογισµού ,75 (πλέον ΦΠΑ 18 %). Η δηµοπράτηση του έργου έγινε στις και ήδη άρχισε η κατασκευή του έργου. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από την ΕΥΑΘ ΑΕ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2003» Προϋπολογισµού ,87 (πλέον ΦΠΑ 18 %). Η δηµοπράτηση του έργου έγινε στις και βρίσκεται στην φάση ολοκλήρωσης της διαδικασίας και έγκρισης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από την ΕΥΑΘ ΑΕ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 2004» Προϋπολογισµού ,34 (πλέον ΦΠΑ 18 %). Η δηµοπράτηση του έργου θα γίνει µέσα στο 2004, µετά από την έγκριση της σχετικής µελέτης. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από την ΕΥΑΘ ΑΕ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ» Προϋπολογισµού ,08 (πλέον ΦΠΑ 18 %). Η δηµοπράτηση του έργου θα γίνει µέσα στο έτος Το έργο θα συγχρηµατοδοτηθεί κατά 75 % από το Ταµείο Συνοχής και κατά 25 % από Εθνικούς Πόρους. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΙΝ ΟΥ. ΕΧΕ ΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Προϋπολογισµού ,59 (πλέον ΦΠΑ 18 %). Η δηµοπράτηση του έργου θα γίνει µέσα στο έτος Το έργο θα συγχρηµατοδοτηθεί κατά 75 % από το Ταµείο Συνοχής και κατά 25 % από Εθνικούς Πόρους ΙΑΦΟΡΑ «ΚΤΙΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ» Προϋπολογισµού ,44 (πλέον ΦΠΑ 18 %). Η δηµοπράτηση του έργου έγινε στις και βρίσκεται στην φάση ανάδειξης µειοδότη από την Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από την ΕΥΑΘ ΑΕ

32 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΑΘ ΑΕ ΕΤΟΥΣ 2003» Προϋπολογισµού ,87 (πλέον ΦΠΑ 18 %). Η δηµοπράτηση του έργου έγινε στις και βρίσκεται στην φάση συνέχισης διαγωνισµού. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από την ΕΥΑΘ ΑΕ.

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ετήσιο δελτίο εταιρικής χρήσης 2005 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2006 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΓΟΡΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε Ποιότητα ζωής Ετήσιο δελτίο εταιρικής χρήσης 2006 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2007 1 Ποιότητα ζωής ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα Σελ. 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες Περιοχή δραστηριότητας ΕΥΑΘ Α.Ε. Σκοπός & Εξέλιξη Βασικές λειτουργίες της Εταιρίας 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ Μέχρι πριν από 100 χρόνια ή και µέχρι πριν από λίγα χρόνια, σε ορισµένες περιοχές το πόσιµο νερό προερχόταν από πηγάδια και πηγές. Σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε Ποιότητα ζωής Ετήσιο δελτίο εταιρικής χρήσης 2007 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2008 1 Ποιότητα ζωής ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 2 Επιστολή προς τους κ.κ. µετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα προτεινόµενα έργα εξασφαλίζουν την ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1.1 Ιστορική Αναδρομή Το νερό από τις παλαιότερες εποχές ήταν καθοριστικός παράγοντας για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Έτσι, από πάντα ο άνθρωπος προσπαθούσε να βρει τρόπους και λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος συλλογής και μεταφοράς στερεών μηεπικινδύνων. (Κωδικός Ε.Κ.Α )

Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος συλλογής και μεταφοράς στερεών μηεπικινδύνων. (Κωδικός Ε.Κ.Α ) Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος συλλογής και μεταφοράς στερεών μηεπικινδύνων αποβλήτων (Κωδικός Ε.Κ.Α. 19 08 05) 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : Σ.Δ.Ο. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Θ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ηµεροµηνία: 15.09.2015 Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη Ο Οργανισµός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Η μελέτη είχε εκπονηθεί από την Τ.Υ. της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα 19ου αιώνα συσχέτιση επιδηµιών µε νερό. Τέλη 19ου αιώνα διαπίστωση παθογόνων µικροοργανισµών στο νερό.

Μέσα 19ου αιώνα συσχέτιση επιδηµιών µε νερό. Τέλη 19ου αιώνα διαπίστωση παθογόνων µικροοργανισµών στο νερό. ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέσα 19ου αιώνα συσχέτιση επιδηµιών µε νερό. Τέλη 19ου αιώνα διαπίστωση παθογόνων µικροοργανισµών στο νερό. Αρχές 20ου αιώνα διαπίστωση της απολυµαντικής δράσης του Χλωρίου. Πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Συστάθηκε µε την 70/2011 απόφαση του Δ.Σ. Προέκυψε από τη συγχώνευση : v Της ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Σελ. 1 ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 Εγκεκριμένα Έργα Τα έργα για τα οποία έχει εγκριθεί η χρηματοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τα κάτωθι : ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1 Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 06/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολογιακή πολιτική του νερού στην Θεσσαλονίκη (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)

Τιμολογιακή πολιτική του νερού στην Θεσσαλονίκη (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τίτλος: Τιμολογιακή πολιτική του νερού στην Θεσσαλονίκη (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) Πτυχιακή εργασία Μπάκα Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99)

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Ι. Απαγορευτικά µέτρα Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων υδροληψίας νερού στις παρακάτω περιοχές του νοµού: a. Στην περιοχή που

Διαβάστε περισσότερα

Είναι Σημαντική η Ποιότητα του Νερού στα Ξενοδοχεία??

Είναι Σημαντική η Ποιότητα του Νερού στα Ξενοδοχεία?? Είναι Σημαντική η Ποιότητα του Νερού στα Ξενοδοχεία?? Αφορμή για τον παρόν κείμενο αποτέλεσε η προ ημερών επικοινωνία μας με κορυφαίο παράγοντα της Ελληνικής Τουριστικής αγοράς στην χώρα μας και πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 07/2008 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟ: Κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων του Δ.Δ Χαλάστρας. Επίσης κατασκευή 5 (πέντε) εν συνόλω αντλιοστασίων ακαθάρτων εντός του οικισμού με τους αντίστοιχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΣΜΑΝΤΖΙΚΙΔΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το. νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΣΜΑΝΤΖΙΚΙΔΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το. νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 9: Υγρά αστικά απόβλητα Διάθεση λυμάτων στο έδαφος (φυσικά συστήματα επεξεργασίας) (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HOTEL ACROPOL Αθήνα - 25 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 30957/ΓΠ8601 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείμενο Δημοπρατούμενου Έργου 2. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου 2.1. Ανάγκες σε νερό 2.2. Διατιθέμενο νερό Ποιότητα νερού 2.3. Υφιστάμενα έργα 2.4. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ47ΛΚ-ΛΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ47ΛΚ-ΛΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax : 2810335040 Email

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 18/20-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 192/2012 Θέμα:«Καταβολή δαπανών που έχουν σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Τ.Ε.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ ΣΕΛΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 4,8 tn τυρόγαλα / ημέρα στην αιχμή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠ Π (ISPA) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ Μέτρο αριθ. 2000/PL/16/P/PE/016. Τίτλος του µέτρου : Βελτίωση της ποιότητας του ύδατος στο Szczecin

ΜΠ Π (ISPA) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ Μέτρο αριθ. 2000/PL/16/P/PE/016. Τίτλος του µέτρου : Βελτίωση της ποιότητας του ύδατος στο Szczecin ΜΠ Π (ISPA) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ Μέτρο αριθ. 2000/PL/16/P/PE/016 Τίτλος του µέτρου : Βελτίωση της ποιότητας του ύδατος στο Szczecin Αρχή αρµόδια για την υλοποίηση του µέτρου Όνοµα: ιεύθυνση: Εθνικό ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)

11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) 11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) Η ίδρυση της επιχείρησης έγινε με το Π.Δ 14/31-1-97(ΦΕΚ Αριθ. Φύλλου 13/14-2-97). Με την τροποποίηση συστατικής πράξης ΦΕΚ.2725/18-11-2011 επεκτάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Πεπραγµένων 2011

Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 Καθαρισµός των γεωτρήσεων Αγυιάς Νέα αποχετευτικά έργα Βελτιστοποίηση επεξεργασίας Λυµάτων Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών.Ε.ΥΑ. ΧΑΝΙΩΝ Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 Θεµατικοί Τοµείς: Επιχειρησιακοί στοίχοι Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΡ0-Ζ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: 4ΙΙΡ0-Ζ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΟΝΑ Α Β : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Παπαγρηγορίου, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Dipl, MSc, Οικονομικά Περιβάλλοντος MLitt. Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ Εισηγητής: Λιόλιος Αντώνης Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τµήµατος Μελετών Πολεοδοµίας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. 10-14 εκεµβρίου 2007 1. Νοµοθετικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

AΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

AΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ AΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2006 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ (Η σειρά των φορέων και υπηρεσιών είναι αλφαβητική. Ο κατάλογος παραµένει ανοχιτός για συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 48.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 48.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 48.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-Π4Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-Π4Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Γεωγραφική θέση-έκταση

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Γεωγραφική θέση-έκταση Θέµα Εισήγησης «Αποχέτευση λυµάτων ΟΤΑ Λίµνης Ν. Πλαστήρα- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων». Σκοπιµότητα υλοποίησης του έργου Η λίµνη Πλαστήρα χρησιµοποιείται για άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων μεταφοράς ύδατος από την πηγή Κιβερίου (ημικυκλικό φράγμα Ανάβαλου) και διανομής επαρκούς ποσότητας νερού άρδευσης, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Πώς υδρευόταν η Αθήνα στην αρχαιότητα; 2. Πότε έγινε το πρώτο μεγάλο υδροδοτικό έργο για την πόλη της Αθήνας στην αρχαιότητα;

1. Πώς υδρευόταν η Αθήνα στην αρχαιότητα; 2. Πότε έγινε το πρώτο μεγάλο υδροδοτικό έργο για την πόλη της Αθήνας στην αρχαιότητα; 1. Πώς υδρευόταν η Αθήνα στην αρχαιότητα; Από την εποχή της αρχαιότητας το υδροδοτικό πρόβλημα της Αθήνας ήταν τεράστιο. Η Αθήνα υπέφερε από το μαρτύριο της λειψυδρίας. Μεγάλα ποτάμια και λίμνες δεν υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ HACCP ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Εµβαλωµατής Αντώνης Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας-ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ Μήτρακας Μανασσής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ Το υδροηλεκτρικό έργο, στοσύνολότου, έχει κατασκευασθεί εντός των ορίων των ήµων: Μετσόβου Εγνατίας Ανατολικού Ζαγορίου Η Τεχνητή λίµνη του ΥΗΣ Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Τ.Κ. : 33 100 Πληρ.: Τηλ.: 2265028347 Fax: 2265022157 ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α .Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 24/08/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : ΚΟΠΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Τηλέφωνο : 24210 75152 Fax : 24210 75183 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Α) τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 273.062.075 ΟΤΑ Α βαθμού Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δράσεις προς χρηματοδότηση : Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το αριθ. Ε40/277/4-8-03 Γενικό Έγγραφό µας

ΣΧΕΤ. : Το αριθ. Ε40/277/4-8-03 Γενικό Έγγραφό µας Σύσταση Υγειονοµικών Περιφερειών (.Υ.ΠΕ.), κατάργηση Περ/κών Συστηµάτων Υγείας & Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.), µετατροπή των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0870/2004, του Χρήστου ασιούδη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά µε την ποιότητα του νερού στη Θεσσαλονίκη 1. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Παναγ. Γρ. Μαρκαντωνάτος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός-Υγιεινολόγος, PhD, MSc Ποντοηρακλείας 15, 115 27 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αναλυτών Ιούνιος 2015

Παρουσίαση Αναλυτών Ιούνιος 2015 Παρουσίαση Αναλυτών Ιούνιος 2015 1 Περιεχόμενα 1. Όραμα 3 2. Σκοπός 4 3. Στρατηγική 5 4. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. Σήμερα 6 5. Οικονομικά Αποτελέσματα & Μετοχή 19 6. Στρατηγική Ανάπτυξης 54 7. Απολογιστικός Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή πόσιμου νερού με Αφαλάτωση - Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Γεώργιος Βακόνδιος Μηχανολόγος Μηχανικός Γεν.

Παραγωγή πόσιμου νερού με Αφαλάτωση - Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Γεώργιος Βακόνδιος Μηχανολόγος Μηχανικός Γεν. Παραγωγή πόσιμου νερού με Αφαλάτωση - Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον Γεώργιος Βακόνδιος Μηχανολόγος Μηχανικός Γεν. Δντής ΔΕΥΑ Σύρου Η διαχείριση νερού στη Σύρο Χαρακτηριστικά και περιορισμοί Ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΠΟΛΖΛ-ΖΛ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΘΠΟΛΖΛ-ΖΛ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 11/27-08-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 120/2012 Θέμα:«Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: Fax:

Τηλ: Fax: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Υδραυλικές εργασίες σύνδεσης νέας δεξαµενής ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Το σύστημα που απομακρύνει τα ακάθαρτα νερά από το περιβάλλον που ζει και εργάζεται ο άνθρωπος και τα διαθέτει τελικά, με τρόπο υγιεινό και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» ευρώ. Απρίλιος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» ευρώ. Απρίλιος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» 4.640.000 ευρώ Απρίλιος 2012 K:\N0900b\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0900b/5154 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Αποχετευτικά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο.5 Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο παρών Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Εργων ή Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (Μ.Ε.Α.Λ.) δίνει μια συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού»

και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 19 Νοεμβρίου 2010 Ε. Βαρδουλάκη O.A.ΔY.K. «Διαχείριση και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού» Ο.Α.ΔΥ.Κ. Ο ΟΑΔΥΚ ιδρύθηκε το 1979. Είναι ο παλαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης Στ. Ελέγχου (συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.) Δρ. Αλέξανδρος Μεντές Πολιτικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών Ιανουάριος 2016

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Ο όμιλος ΙΤΑ, μέσω της θυγατρικής εταιρίας του «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε.», έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί στη Μήλο, από το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει 60 οικισµούς µε πληθυσµόαιχµήςµεγαλύτεροαπό 2.000 ι.κ. (οικισµοί Α, Β και Γ προτεραιότητας), οι οποίοι θα έπρεπε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 34056 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2018 στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση ελτίου Απογραφής ( Α)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2018 στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση ελτίου Απογραφής ( Α) ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Όπως Πίνακας Αποδεκτών Τμημα 2 Ο Τηλ. 2313320830, FAX : 2310256823 ΚΟΙΝ: Φ. 437/ 1 / 9683 Σ. 3472 Θεσ/νίκη, 02 Απρ 2015 Συν.: ύο (2) Φύλλα ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα