ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοι χείων ακινήτων έτους Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Δήμο Παραμυθι άς του Νομού Θεσπρωτίας, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών Χαρακτηρισμός του Περιφερειακού Ιατρείου (ΠΙ) Νέου Μοναστηρίου, του Κέντρου Υγείας (ΚΥ) Δομοκού, του ΓΝ Λαμίας, ως Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου και σύσταση θέσεων προσωπικού Μέτρα για την καταπολέμηση των κυστογόνων νη ματωδών της πατάτας και κατάργηση της υπ αριθμ /1984 (Β 261) απόφασης των Υπουρ γών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα για την καταπολέμηση του χρυσονηματώδη της πα τάτας (Globodera rostochiensis Woll και Globodera pallida Stone)», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2007/3 3/ΕΚ του Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /885/0013 (1) Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχεί ων ακινήτων έτους Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312Α / ) «Φόρος προστιθέ μενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φο ρολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις», με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις προθε σμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3634/2008 (Φ.Ε.Κ. 9Α / ) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γο νικών παροχών Απαλλαγή πρώτης κατοικίας Ενιαίο τέλος ακινήτων Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις». 3. Την υπ αριθμ /384/0013/ (Φ.Ε.Κ. 610 Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι κονομικών με την οποία παρατάθηκαν οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους Την υπ αριθμ /Υ252/ (ΦΕΚ 1948 Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιο τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 5. Τα αιτήματα επαγγελματικών φορέων και πολιτών. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων στοιχείων ακι νήτων της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3634/2008 παρατείνεται μέχρι και την Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Αυγούστου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ F Αριθμ /839 (2) Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Δήμο Παραμυθιάς του Νομού Θεσπρωτίας, που πληρούνται από άτο μα που προστατεύονται από το ν. 2643/1998 και κα τανομή των θέσεων αυτών. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 (220/Α ) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α ) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,.., ρυθμίσεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/ Τις διατάξεις των περιπτώσεων α και γ της παρ. 4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α ) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις». 4. Την υπ αριθμ / ΦΕΚ 1/Β/ ) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας». 5. Το υπ αριθμ. 7188/ έγγραφο του Δήμου Παραμυθιάς του Νομού Θεσπρωτίας, για την επικεί

2 23982 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μενη έκδοση προκήρυξης πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) συνολικά θέσεων εργασίας τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, για το Δήμο Παραμυθιάς του Ν. Θεσπρωτίας. 6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασί ζουμε: Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων ερ γασίας για το Δήμο Παραμυθιάς του Νομού Θεσπρω τίας, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα, που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε μία (1). Β. Η ανωτέρω θέση δίδεται στην κατηγορία Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) (πρώτο εδάφιο περίπτωσης β παραγ. 1, άρθρου 1 ν. 2643/1998) θα καλυφθεί από άτομο της κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας. Γ. Διαθέτουμε την ανωτέρω θέση ως εξής: Α/Α ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αριθμ. Υ3α/39815 (3) Χαρακτηρισμός του Περιφερειακού Ιατρείου (ΠΙ) Νέου Μοναστηρίου, του Κέντρου Υγείας (ΚΥ) Δομοκού, του ΓΝ Λαμίας, ως Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρεί ου και σύσταση θέσεων προσωπικού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 27 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ συγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργά νωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165 Α ), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 23, του ν. 3172/2003 «Οργά νωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α ). β. Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α ). γ. Του άρθρου τρίτου, Κεφάλαιο Β, του ν. 3527/ 2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευ ομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25 Α ). δ. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθη κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής. θα προκληθεί δαπάνη ύψους α) Διακοσίων έξι ( ) περίπου ετησίως, για μισθοδοσία προσω πικού, που θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του Προ ϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την πλήρωση τους β) Είκοσι χιλιάδων (20.000), περίπου, ετησίως, για λειτουργικά έξοδα που θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Γ.Ν. Λαμίας. δεν θα προκληθεί δαπάνη για στέγαση, αφού το κτίριο στο οποίο στεγάζεται αυτή τη στιγμή το Π.Ι. διαθέτει τους κατάλληλους χώρους για τη λειτουργία του ως Π.Π.Ι. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2008 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ F ΘΕΣΕΙΣ ν. 2643/1998 ΑΜΕΑ 1 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/ απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτε ρικών (ΦΕΚ 1950 Β / ). 3. Την υπ αριθμ /Υ252/ απόφαση καθο ρισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1948 Β / ). 4. Την υπ αριθμ. 3871/ απόφαση του Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. 5. Την υπ αριθμ. 20/ απόφαση (θέμα 6 ) του ΚΕΣΥΠΕ, αποφασίζουμε: 1. Το Περιφερειακό Ιατρείο (Π.Ι.) Νέου Μοναστηρί ου, Νομού Φθιώτιδας, που αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα του Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Δομοκού, του Γ.Ν. Λαμίας, της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, χαρακτηρίζεται ως Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο (Π.Π.Ι.). 2. Συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις προσωπικού για τις ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.), ως ακολούθως: Ι. Κλάδος Γιατρών ΕΣΥΚΑ Δύο (2) θέσεις Επιμελητή Α ή Β Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας. Μια (1) θέση Επιμελητή Α ή Β Παιδιατρικής. II. Λοιπό Προσωπικό ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ. Κλάδος Νοσηλευτών τριών Μια (1) θέση. Κλάδος Μαιευτικής Μια (1) θέση. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος Αδελφών Νοσοκόμων. Μια (1) θέση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Αυγούστου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Χ. ΖΩΗΣ Ν. ΛΕΓΚΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (4) Μέτρα για την καταπολέμηση των κυστογόνων νημα τωδών της πατάτας και κατάργηση της υπ αριθμ /1984 (Β 261) απόφασης των Υπουργών Εθνι κής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα για την κα ταπολέμηση του χρυσονηματώδη της πατάτας (Globodera rostochiensis Woll και Globodera pallida Stone)», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2007/3 3/ ΕΚ του Συμβουλίου. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 2 του π.δ. 411/1980 (Α 112) «Περί ορισμού ασθενειών και εχθρών τινών των φυτών, ως υποχρεω τικώς καταπολεμητέων». β) του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 (Α 34) «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου», όπως η παρ. 1 τρο ποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 (Α 70) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αυτό τρο ποποιήθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/90 (Α 101). γ) του άρθρου 24 του ν. 1564/1985 (Α 164) «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλι κού φυτικών ειδών». δ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως η νομοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και το γεγο νός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. ε) Του π.δ. 30/2006 (Α 28), αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 (άρθρο 1 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) Σκοπός Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται κατά του Globodera pallida (Stone) Behrens (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) και του Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί), εφεξής αποκαλούμενων «κυστογόνων νηματωδών της πατάτας (potato cyst nematodes)», προκειμένου να προσδιορίζε ται η διασπορά τους, να παρεμποδίζεται η εξάπλωση τους και να ελέγχονται, σε συμμόρφωση προς την Οδη γία 2007/33/ΕΚ του Συμβουλίου (L 156/12, ). Άρθρο 2 (άρθρο 2 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοούνται ως: α) «επίσημος ή επισήμως»: θεσπιζόμενος, εγκεκριμένος ή εκτελούμενος από τις αρμόδιες αρχές της Χώρας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του π.δ. 365/2002 (Α 307), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2, παράγραφο 2, περίπτωση γ) του π.δ. 179/2005 (Α 229). β) «ανθεκτική ποικιλία πατάτας»: η ποικιλία η οποία, όταν καλλιεργείται, παρεμποδίζει σημαντικά την ανά πτυξη ορισμένου πληθυσμού κυστογόνων νηματωδών της πατάτας. γ) «διερεύνηση»: η μεθοδική διαδικασία διαπίστωσης της παρουσίας κυστογόνων νηματωδών της πατάτας σε έναν αγρό. δ) «επισκόπηση (survey)»: η μεθοδική διαδικασία που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια ορισμένης χρονικής πε ριόδου για τη διαπίστωση της διασποράς κυστογόνων νηματωδών της πατάτας στη Χώρα. Άρθρο 3 (άρθρο 3 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστα σίας Φυτικής Παραγωγής, ορίζεται ο αγρός για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης έτσι ώστε να δια σφαλίζεται ότι οι φυτοϋγειονομικές συνθήκες εντός ενός αγρού είναι ομοιογενείς όσον αφορά τον κίνδυνο από κυστογόνους νηματώδεις της πατάτας. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνονται υπόψη έγκυρες επιστημονικές και στατιστικές αρχές, η βιολογία των κυστογόνων νημα τωδών της πατάτας, η καλλιέργεια του αγρού και τα συγκεκριμένα συστήματα παραγωγής των φυτών ξε νιστών των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας στη Χώρα. Τα λεπτομερή κριτήρια για τον ορισμό ενός αγρού κοινοποιούνται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Άρθρο 4 (άρθρο 4 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) 1. Οι υπηρεσίες Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοι κήσεων και για τον πατατόσπορο τα Κέντρα Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων διενεργούν επίσημη διερεύνηση για την παρουσία κυστογόνων νηματωδών της πατάτας στον αγρό στον οποίον προορίζονται να φυτευτούν ή να διατηρηθούν τα φυτά που απαριθμούνται στο Πα ράρτημα Ι και τα οποία προορίζονται για την παραγωγή φυτών προς φύτευση, ή πατατόσπορος (seed potatoes) που προορίζεται για την παραγωγή πατατόσπορου. 2. Η επίσημη διερεύνηση που αναφέρεται στην παρά γραφο 1 πραγματοποιείται κατά την περίοδο μεταξύ της συγκομιδής της τελευταίας καλλιέργειας του αγρού και της φύτευσης των φυτών ή του πατατόσπορου που ανα φέρονται στην παράγραφο 1. Η διερεύνηση αυτή μπορεί να διενεργείται ενωρίτερα, αλλά στην περίπτωση αυτήν, πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία των αποτελεσμάτων της εν λόγω διερεύνησης με τα οποία να επιβεβαιώνεται ότι δεν έχουν ανιχνευθεί κυ στογόνοι νηματώδεις της πατάτας και ότι οι πατάτες και τα άλλα φυτά ξενιστές που απαριθμούνται στο σημείο 1 του Παραρτήματος Ι δεν υπήρχαν κατά τη διάρκεια της διερεύνησης και δεν έχουν αναπτυχθεί έκτοτε. 3. Τα αποτελέσματα των επίσημων διερευνήσεων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και που διενεργούνται πριν από την 1η Ιουλίου 2010, μπο ρούν να θεωρούνται αποδεικτικά στοιχεία κατά τα ανα φερόμενα στην παράγραφο Στην περίπτωση, που οι υπηρεσίες Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και για τον πατατόσπο ρο τα ΚΕΠΠΥΕΛ έχουν διαπιστώσει ότι δεν υφίσταται κίνδυνος εξάπλωσης των κυστογόνων νηματωδών της

4 23984 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πατάτας, δεν απαιτείται η διενέργεια της επίσημης δι ερεύνησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1: α) για τη φύτευση των φυτών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, τα οποία προορίζονται για την παραγωγή φυτών προς φύτευση εντός του ίδιου τόπου παραγωγής που βρίσκεται σε μία επισήμως οριζόμενη περιοχή, β) για τη φύτευση πατατόσπορου που προορίζεται για την παραγωγή πατατόσπορου που θα χρησιμοποιηθεί εντός του ίδιου τόπου παραγωγής που βρίσκεται σε μία επισήμως οριζόμενη περιοχή. γ) για τη φύτευση φυτών που απαριθμούνται στο σημείο 2 του παραρτήματος Ι, τα οποία προορίζονται για την παραγωγή φυτών προς φύτευση όταν τα συγκομιζόμενα φυτά θα υπόκεινται στα επισήμως εγκεκριμένα μέτρα που αναφέρονται στο τμήμα III (Α) του παραρτήματος III. 5. Τα αποτελέσματα των διερευνήσεων που αναφέ ρονται στις παραγράφους 1 και 3 καταχωρίζονται σε αρχείο από τις υπηρεσίες Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και για τον πατατόσπορο, από τα ΚΕΠ ΠΥΕΛ και η Επιτροπή έχει πρόσβαση σε αυτό. Άρθρο 5 (άρθρο 5 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) 1. Στην περίπτωση αγρών, στους οποίους πατατόσπο ρος ή φυτά που απαριθμούνται στο σημείο 1 του πα ραρτήματος Ι τα οποία προορίζονται για την παραγω γή φυτών προς φύτευση, πρόκειται να φυτευτούν ή να αποθηκευτούν, η επίσημη διερεύνηση, που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, περιλαμβάνει δειγματο ληψία και εργαστηριακές εξετάσεις για την παρουσία κυστογόνων νηματωδών της πατάτας, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ. 2. Στην περίπτωση αγρών, στους οποίους πρόκειται να φυτευτούν ή να αποθηκευτούν τα φυτά που απα ριθμούνται στο σημείο 2 του παραρτήματος Ι, τα οποία προορίζονται για την παραγωγή φυτών προς φύτευση, η επίσημη διερεύνηση, που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, περιλαμβάνει δειγματοληψία και ερ γαστηριακές εξετάσεις για την παρουσία κυστογόνων νηματωδών της πατάτας, σύμφωνα με το παράρτημα II ή την επαλήθευση, σύμφωνα με το τμήμα Ι του πα ραρτήματος III. Άρθρο 6 (άρθρο 6 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) 1. Οι υπηρεσίες Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδι οικήσεων, διενεργούν επίσημες επισκοπήσεις (surveys) σε αγρούς που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πατάτας, εκτός από αυτούς που προορίζονται για την παραγωγή πατατόσπορου, προκειμένου να προσδιο ρίζεται η διασπορά των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας. 2. Οι επίσημες επισκοπήσεις (surveys) περιλαμβάνουν δειγματοληψία και εργαστηριακές εξετάσεις για την πα ρουσία κυστογόνων νηματωδών της πατάτας σύμφωνα με το σημείο 2 του παραρτήματος II και διενεργούνται σύμφωνα με το τμήμα II του παραρτήματος III. 3. Τα αποτελέσματα των επίσημων επισκοπήσεων των παραγράφων 1 και 2 κοινοποιούνται γραπτώς, στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία τα κοινοποιεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με το τμήμα II του παραρτήματος III. Άρθρο 7 (άρθρο 7 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) Εάν, στο αποτέλεσμα της επίσημης διερεύνησης, που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και των άλλων επίσημων διερευνήσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, δεν εντοπισθούν κυστογόνοι νηματώδεις της πατάτας, οι υπηρεσίες Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και για τον πατατόσπορο τα ΚΕΠΠΥΕΛ, κα ταχωρίζουν την πληροφορία αυτή επισήμως σε αρχείο. Άρθρο 8 (άρθρο 8 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) 1. Όταν, κατά την επίσημη διερεύνηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, διαπιστώνεται προσβολή ενός αγρού από κυστογόνους νηματώδεις της πατάτας, οι υπηρεσίες Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοική σεων και για τον πατατόσπορο τα ΚΕΠΠΥΕΛ, καταχω ρίζουν την πληροφορία αυτή επισήμως σε αρχείο. 2. Όταν, κατά την επίσημη επισκόπηση (survey), που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, διαπιστώνεται προσβολή ενός αγρού από κυστογόνους νηματώδεις της πατάτας, οι υπηρεσίες Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καταχωρίζουν την πληροφορία αυτή επισήμως σε αρχείο. 3. Οι πατάτες ή τα φυτά που απαριθμούνται στο πα ράρτημα Ι, τα οποία προέρχονται από ένα αγρό επί σημα καταχωρισμένο ως μολυσμένο από κυστογόνους νηματώδεις της πατάτας, όπως αναφέρεται στην πα ράγραφο 1 ή στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ή τα οποία έχουν έρθει σε επαφή με χώμα στο οποίο έχουν ανιχνευθεί κυστογόνοι νηματώδεις της πατάτας, χαρακτηρίζονται επισήμως ως μολυσμένα, από τις υπη ρεσίες Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και για τον πατατόσπορο από τα ΚΕΠΠΥΕΛ. Κεφάλαιο III Μέτρα ελέγχου Άρθρο 9 (άρθρο 9 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) 1. Σε αγρό, ο οποίος έχει καταχωρισθεί επισήμως ως μολυσμένος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγρα φος 1 ή 2: α) απαγορεύεται να φυτεύονται πατάτες, που προο ρίζονται για την παραγωγή πατατόσπορου, και β) απαγορεύεται να φυτεύονται ή να αποθηκεύονται φυτά που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και τα οποία προορίζονται για επαναφύτευση. Στον εν λόγω αγρό, μπο ρούν να φυτεύονται τα φυτά που απαριθμούνται στο ση μείο 2 του παραρτήματος Ι, υπό τον όρο ότι τα φυτά αυτά θα υπόκεινται στα επισήμως εγκεκριμένα μέτρα που ανα φέρονται στο τμήμα ΙΠ(Α) του παραρτήματος III, έτσι ώστε να μην υφίσταται κίνδυνος εξάπλωσης των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας που μπορεί να ταυτοποιηθεί. 2. Στην περίπτωση αγρών, που προορίζονται για φύ τευση πατάτας, εκτός από αυτούς που προορίζονται για την παραγωγή πατατόσπορου, οι οποίοι έχουν καταχω ρισθεί επισήμως ως μολυσμένοι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 ή 2, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας Γεωργίας, ορίζεται ότι οι εν λόγω αγροί υπόκεινται σε ένα επί σημο πρόγραμμα ελέγχου. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, κα ταρτίζεται το επίσημο πρόγραμμα ελέγχου που απο σκοπεί τουλάχιστο στην καταστολή των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας. Το πρόγραμμα, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα συστή ματα παραγωγής και εμπορίας των φυτών ξενιστών των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας στη Χώρα, τα χα ρακτηριστικά του παρόντος πληθυσμού των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας, τη χρήση ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας του ανωτάτου διαθέσιμου επιπέδου ανθεκτι κότητας όπως ορίζεται στο τμήμα Ι του παραρτήματος IV και, ανάλογα με την περίπτωση, άλλα μέτρα. Το πρό γραμμα αυτό κοινοποιείται εγγράφως, από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη προκειμένου να εξασφαλίζονται συγκρίσιμα επίπεδα διασφάλισης μεταξύ των κρατών μελών. Ο βαθμός ανθεκτικότητας των ποικιλιών πατάτας, εκτός αυτών που ήδη έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ αριθμ /1984 (Β 261) απόφα σης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, εκφράζεται ποσοτικά σύμφωνα με τον πρότυπο πίνακα βαθμολόγησης που παρατίθεται στο τμήμα Ι του πα ραρτήματος IV της παρούσας απόφασης. Η δοκιμή αν θεκτικότητας διενεργείται σύμφωνα με το πρωτόκολλο που αναφέρεται στο τμήμα II του παραρτήματος IV της παρούσας απόφασης. Άρθρο 10 (άρθρο 10 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) 1. Οι πατάτες ή τα φυτά που απαριθμούνται στο πα ράρτημα Ι και τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί μολυσμένα σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3: α) στην περίπτωση του πατατόσπορου και των φυτών ξενιστών, που απαριθμούνται στο σημείο 1 του παραρ τήματος Ι, δεν φυτεύονται, εκτός εάν έχουν απαλλα γεί από τους κυστογόνους νηματώδεις της πατάτας (decontaminated) υπό την εποπτεία των υπηρεσιών Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των ΚΕΠΠΥΕΛ για τον πατατόσπορο με τη χρήση μίας κα τάλληλης μεθόδου η οποία θεσπίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 17(2) της Οδη γίας 2007/33/ΕΚ, βάσει επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων ότι δεν υφίσταται κίνδυνος εξάπλωσης των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας, β) στην περίπτωση πατάτας, που προορίζεται για βι ομηχανική επεξεργασία ή διαλογή, υπόκεινται σε επι σήμως εγκεκριμένα μέτρα σύμφωνα με το τμήμα ΙΠ(Β) του παραρτήματος III, γ) στην περίπτωση των φυτών, που απαριθμούνται στο σημείο 2 του παραρτήματος Ι, δεν φυτεύονται, εκτός εάν έχουν υποβληθεί στα επισήμως εγκεκριμένα μέτρα που αναφέρονται στο τμήμα ΙΠ(Α) του παραρτήματος III, έτσι ώστε να μην είναι πλέον μολυσμένα. Άρθρο 11 (άρθρο 11 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφος 1 του π.δ. 365/2002 (Α 307), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 9 περίπτωση α) του π.δ. 179/2005 (Α 229), κάθε πιθανή ή επιβεβαιωμένη παρουσία κυστογόνων νηματωδών της πατάτας, λόγω αποτυχίας ή μεταβολής της αποτελεσματικότητας μιας ανθεκτικής ποικιλίας πατάτας, που έχει σχέση με μια εξαιρετική μεταβολή στη σύνθεση του πληθυσμού νηματωδών ως προς το είδος, τον παθότυπο ή τη μολυσματική ομάδα, γνωστοποιείται από κάθε εμπλεκόμενο στις υπηρεσίες Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και στα ΚΕΠΠΥΕΛ. 2. Για όλες τις περιπτώσεις που γνωστοποιούνται, σύμ φωνα με την παράγραφο 1, οι υπηρεσίες Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και για τον πατατόσπορο τα ΚΕΠΠΥΕΛ, μεριμνούν ώστε οι κυστογόνοι νηματώδεις της πατάτας και, όπου ενδείκνυται, ο παθότυπος ή η σχετική μολυσματική ομάδα, να διερευνώνται και να επιβεβαιώνονται με κατάλληλες μεθόδους. 3. Οι λεπτομέρειες των επιβεβαιώσεων που αναφέρο νται στην παράγραφο 2 αποστέλλονται, από τη Διεύ θυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγγράφως κάθε έτος, έως την 31η Δεκεμβρίου το αργότερο, στην Επι τροπή και στα άλλα κράτη μέλη. Άρθρο 12 (άρθρο 12 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνω στοποιεί εγγράφως στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη κάθε έτος, έως την 31 Ιανουαρίου το αργότερο, ένα κατάλογο όλων των νέων ποικιλιών πατάτας οι οποίες έχουν βρεθεί, βάσει επίσημης εργαστηριακής εξέτασης να είναι ανθεκτικές σε κυστογόνους νηματώδεις της πατάτας. Επίσης δηλώνει τα είδη, τους παθότυπους, τις μολυσματικές ομάδες ή τους πληθυσμούς στους οποίους οι ποικιλίες είναι ανθεκτικές, το βαθμό ανθε κτικότητας και το έτος του προσδιορισμού τους. Άρθρο 13 (άρθρο 13 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) Εάν, μετά τη λήψη των επισήμως εγκεκριμένων μέτρων που αναφέρονται στο τμήμα ΙΠ(Γ) του παραρτήματος III, δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία κυστογόνων νηματω δών της πατάτας, οι υπηρεσίες Γεωργίας των Νομαρχι ακών Αυτοδιοικήσεων και για τον πατατόσπορο τα ΚΕΠ ΠΥΕΛ, μεριμνούν για την επικαιροποίηση της επίσημης καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 και στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2, και για την άρση των περιορισμών που επιβλήθηκαν στον αγρό. Άρθρο 14 (άρθρο 14 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 5 του π.δ. 365/2002 (Α 307), όπως το άρθρο 3 τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του π.δ. 179/2005 (Α 229), η Διεύθυν ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να εγκρί νει παρεκκλίσεις από τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 141/1998 (Α 108), για τη θέσπιση των όρων βάσει των οποίων ορισμένοι επιβλαβείς ορ γανισμοί, φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι έως V του π.δ. 365/2002 (Α 307), όπως ισχύει, μπορούν να εισαχθούν ή να διακινηθούν στη Χώρα ή μέσω της Χώρας σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες τους, για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών.

6 23986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κεφάλαιο IV Γενικές και τελικές διατάξεις Άρθρο 15 Παραρτήματα Κατωτέρω παρατίθενται τα παραρτήματα Ι, II, III και IV που έχουν ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κατάλογος φυτών που αναφέρονται στο άρθρο 4 πα ράγραφοι 1, 2, και 4, στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 8 παράγραφος 3, στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 10 παράγραφος Φυτά ξενιστές με ρίζες: Capsicum spp., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Solanum melongena L. 2. α) Άλλα φυτά με ρίζες: Allium porrum L., Beta vulgaris L., Brassica spp., Fragaria L., Asparagus officinalis L. 2. β) Βολβοί, κόνδυλοι και ριζώματα, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί στα επισήμως εγκεκριμένα μέτρα που αναφέρονται στο τμήμα ΙΠ (Α) του παραρτήματος III, που καλλιεργούνται σε χώμα και προορίζονται για φύτευ ση, εκτός εκείνων για τα οποία υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία μέσω της συσκευασίας τους ή άλλων μέσων ότι προορίζονται για πώληση σε τελικούς καταναλωτές που δεν ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών ή κομμένων ανθέων, των: Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. Ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L., Tulipa L. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 1. Όσον αφορά τη δειγματοληψία και τις εργαστηρι ακές εξετάσεις για την επίσημη διερεύνηση που ανα φέρεται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2: α) η δειγματοληψία περιλαμβάνει δείγμα χώματος πρότυπου μεγέθους τουλάχιστον 1500 ml χώματος/ha, το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον 100 υποδείγμα τα/ha κατά προτίμηση σε ορθογώνιο πλέγμα πλάτους τουλάχιστον 5 μέτρων και μήκους 20 μέτρων το πολύ μεταξύ σημείων δειγματοληψίας που καλύπτουν το σύ νολο του αγρού. Ολόκληρο το δείγμα χρησιμοποιείται για περαιτέρω εξέταση, δηλαδή εξαγωγή κύστεων, ταυ τοποίηση των ειδών και, ανάλογα με την περίπτωση, προσδιορισμό παθότυπου/μολυσματικής ομάδας. β) οι εργαστηριακές εξετάσεις χρησιμοποιούν μεθό δους εξαγωγής των κυστογόνων νηματωδών της πατά τας που περιγράφονται στις σχετικές Φυτοϋγειονομικές Διαδικασίες ή Διαγνωστικά Πρωτόκολλα για Globodera pallida και Globodera rostochiensis: EPPO πρότυπα. 2. Όσον αφορά τη δειγματοληψία και τις εργαστηρια κές εξετάσεις για την επίσημη επισκόπηση (survey) που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2: α) η δειγματοληψία συνίσταται: στη δειγματοληψία που περιγράφεται στην παρά γραφο 1 με ελάχιστο μέγεθος δείγματος χώματος του λάχιστον 400 ml/ha, ή σε στοχοθετημένη δειγματοληψία τουλάχιστον 400 ml χώματος μετά από μακροσκοπική εξέταση των ριζών που εμφανίζουν μακροσκοπικά συμπτώματα, ή σε δειγματοληψία τουλάχιστον 400 ml χώματος που προέρχεται από τις πατάτες μετά τη συγκομιδή, υπό τον όρο ότι μπορεί να προσδιοριστεί ο αγρός όπου καλλιεργήθηκαν οι πατάτες. β) οι εργαστηριακές εξετάσεις είναι οι εργαστηριακές εξετάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο Κατά παρέκκλιση, το πρότυπο μέγεθος δείγματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, μπορεί να μειώνεται μέχρι τα 400 ml χώματος/ha, υπό τον όρο ότι: α) υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν έχουν καλ λιεργηθεί ούτε υπήρχαν στον αγρό πατάτες ή άλλα φυτά ξενιστές που απαριθμούνται στο σημείο 1 του παραρτήματος Ι κατά τα έξι (6) έτη πριν από την επί σημη διερεύνηση, ή β) δεν έχουν ανιχνευθεί κυστογόνοι νηματώδεις της πατάτας κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων διαδο χικών επίσημων διερευνήσεων σε δείγματα των 1500 ml χώματος/ha και δεν καλλιεργήθηκαν πατάτες ή άλλα φυτά ξενιστές που απαριθμούνται στο σημείο 1 του πα ραρτήματος Ι, εκτός από εκείνα για τα οποία απαιτείται επίσημη διερεύνηση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρα φος 1, μετά την πρώτη επίσημη διερεύνηση, ή γ) δεν έχουν ανιχνευθεί κυστογόνοι νηματώδεις της πατάτας ούτε κύστεις κυστογόνων νηματωδών της πα τάτας χωρίς ζωντανό περιεχόμενο κατά την τελευταία επίσημη διερεύνηση, η οποία πρέπει να περιελάμβανε μέγεθος δείγματος τουλάχιστον 1500 ml χώματος/ha, και δεν έχουν αναπτυχθεί στον αγρό πατάτες ή άλλα φυτά ξενιστές που απαριθμούνται στο σημείο 1 του πα ραρτήματος Ι, εκτός από εκείνα για τα οποία απαιτείται επίσημη διερεύνηση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρα φος 1, μετά την τελευταία επίσημη διερεύνηση. Αποτελέσματα άλλων επίσημων διερευνήσεων που διεξήχθησαν πριν από την 1η Ιουλίου 2010 είναι δυνατόν να θεωρούνται ως επίσημες διερευνήσεις σύμφωνα με τα στοιχεία β) και γ). 4. Κατά παρέκκλιση, το μέγεθος του δείγματος που ανα φέρεται στις παραγράφους 1 και 3 μπορεί να μειώνεται, για αγρούς μεγαλύτερους των 8ha και 4ha αντίστοιχα: α) στην περίπτωση του πρότυπου μεγέθους που ανα φέρεται στην παράγραφο 1, για τα πρώτα 8ha, το μέγε θος του δείγματος είναι αυτό που προβλέπεται στην εν λόγω παράγραφο, το οποίο όμως μπορεί να μειώνεται για κάθε πρόσθετο εκτάριο μέχρι σε τουλάχιστον 400ml χώματος/ ha. β) στην περίπτωση του μειωμένου μεγέθους που ανα φέρεται στην παράγραφο 3, για τα πρώτα 4ha, το μέ γεθος του δείγματος είναι αυτό που προβλέπεται στην εν λόγω παράγραφο, το οποίο όμως μπορεί περαιτέρω να μειώνεται για κάθε πρόσθετο εκτάριο μέχρι σε του λάχιστον 200ml χώματος/ ha. 5. Η χρήση του μειωμένου μεγέθους δείγματος που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 μπορεί να συ νεχίζεται κατά τις επόμενες επίσημες διερευνήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 μέχρις ότου ανιχνευθούν κυστογόνοι νηματώδεις της πατάτας στον εν λόγω αγρό.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατά παρέκκλιση, το πρότυπο μέγεθος δείγματος χώματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να μειώνεται σε τουλάχιστον 200ml χώματος/ ha, υπό τον όρον ότι ο αγρός ευρίσκεται σε μία περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένη από κυστογόνους νηματώδεις της πατάτας, και ορίζεται, διατηρείται και επισκοπείται (surveyed) σύμφωνα με τα σχετικά Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών Μέτρων. Τα στοιχεία των περιοχών αυτών κοινοποιούνται, γραπτώς, από τη Διεύ θυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. 7. Το ελάχιστο μέγεθος του δείγματος χώματος πρέ πει να είναι πάντοτε 100ml ανά αγρό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΜΗΜΑ Ι ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ Όσον αφορά το άρθρο 5 παράγραφος 2, η επίσημη διερεύνηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 αποδεικνύει ότι, κατά την επαλήθευση, πληρούται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: δεν υπάρχει ιστορικό κυστογόνων νηματωδών της πατάτας στον αγρό κατά τα τελευταία 12 έτη, βάσει των αποτελεσμάτων κατάλληλων, επισήμως εγκεκριμένων, εργαστηριακών εξετάσεων, ή υπάρχει γνωστό ιστορικό καλλιέργειας το οποίο δεν περιλαμβάνει την καλλιέργεια στον εν λόγω αγρό, πατά τας ή άλλων φυτών ξενιστών που αναφέρονται στο ση μείο 1 του παραρτήματος Ι κατά τα τελευταία 12 έτη. ΤΜΗΜΑ II ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ (SURVEYS) Οι επίσημες επισκοπήσεις (surveys) που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, διενεργούνται στο 0,5% τουλάχιστον της έκτασης, που χρησιμοποιείται κατά το συγκεκριμένο έτος για την παραγωγή πατάτας, εκτός από την έκταση που προορίζεται για την παραγωγή πατατόσπορου. Τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων (surveys) για το προηγούμενο δωδεκάμηνο κοινοποιού νται, γραπτώς, από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Επιτροπή μέχρι την 1η Απριλίου. ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΕΤΡΑ Α) Τα επισήμως εγκεκριμένα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο γ), στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β), στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο σημείο 2 στοιχείο β) του παραρ τήματος 1, συνίστανται σε: 1. απολύμανση με κατάλληλες μεθόδους έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης των κυστογόνων νηματωδών πατάτας που μπορεί να ταυτοποιηθεί. 2. απομάκρυνση του χώματος με πλύση ή βούρτσισμα έως ότου πρακτικά αφαιρεθεί το σύνολο του χώματος έτσι ώστε να μην υπάρχει εμφανής κίνδυνος εξάπλωσης των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας. Β) Τα επισήμως εγκεκριμένα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) συνίστανται στην παράδοση σε μονάδα μεταποίησης ή διαλογής με κατάλληλες και επισήμως εγκεκριμένες διαδικασίες διάθεσης αποβλήτων, για τις οποίες έχει διαπιστωθεί μετά από επίσημο έλεγχο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξά πλωσης των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας. Γ) Τα επισήμως εγκεκριμένα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 13 συνίστανται στην εκ νέου διενέργεια επί σημης δειγματοληψίας στον αγρό, ο οποίος έχει επισή μως καταχωρηθεί ως προσβεβλημένος σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 ή 2, και στη διεξαγωγή εργα στηριακών εξετάσεων με τη χρήση μιας των μεθόδων που καθορίζονται στο παράρτημα Π, μετά την πάροδο τουλάχιστον 6 ετών από τη θετική επιβεβαίωση της ύπαρξης κυστογόνων νηματωδών της πατάτας ή από την καλλιέργεια της τελευταίας εσοδείας πατάτας. Η περίοδος αυτή μπορεί να μειωθεί σε 3 έτη τουλάχιστον εάν ληφθούν κατάλληλα, επισήμως εγκεκριμένα μέτρα ελέγχου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΜΗΜΑ Ι ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο βαθμός ευπάθειας της πατάτας στους κυστογόνους νηματώδεις της πατάτας εκφράζεται ποσοτικά, σύμ φωνα με την ακόλουθη πρότυπη βαθμολόγηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2. Ο βαθμός 9 αντιστοιχεί στο υψηλότερο επίπεδο αν θεκτικότητας. Σχετική ευπάθεια (%) Βαθμολογία <1 9 1, , , , , , , > ΤΜΗΜΑ II ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Η δοκιμή πραγματοποιείται σε εγκαταστάσεις κα ραντίνας στο ύπαιθρο, σε θερμοκήπια, ή σε θαλάμους ελεγχόμενων συνθηκών. 2. Η δοκιμή διεξάγεται σε δοχεία, έκαστο των οποίων περιέχει τουλάχιστον ένα λίτρο χώματος (ή κατάλληλου υποστρώματος). 3. Η θερμοκρασία του χώματος κατά τη διάρκεια της δοκιμής δεν υπερβαίνει τους 25 C και παρέχεται επαρ κές πότισμα. 4. Κατά τη φύτευση της υπό δοκιμή ποικιλίας ή της ποικιλίας ελέγχου, χρησιμοποιείται τμήμα πατάτας με έναν οφθαλμό για κάθε ποικιλία δοκιμής ή ελέγχου. Συνιστάται η αφαίρεση όλων των στελεχών, εκτός από ένα. 5. Η ποικιλία πατάτας «Desiree» χρησιμοποιείται ως πρότυπη ευπαθής ποικιλία μάρτυρας σε κάθε δοκιμή. Για εσωτερικούς ελέγχους, μπορεί να προστίθενται και άλλες πλήρως ευπαθείς ποικιλίες μάρτυρες τοπι κού ενδιαφέροντος. Μπορεί να χρησιμοποιείται άλλη πρότυπη ευπαθής ποικιλία μάρτυρας εάν από έρευνα προκύψει ότι άλλες ποικιλίες είναι πιο κατάλληλες ή πιο προσβάσιμες.

8 23988 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι πρότυποι πληθυ σμοί κυστογόνων νηματωδών της πατάτας έναντι των παθοτύπων Rol, Ro5, Pal και Pa3: Rol: πληθυσμός Ecosse. Ro5: πληθυσμός Harmerz. Pal: πληθυσμός Scottish. Pa3: πληθυσμός Chavomay. Μπορεί να προστίθενται και άλλοι πληθυσμοί κυστογό νων νηματωδών της πατάτας τοπικού ενδιαφέροντος. 7. Η ταυτότητα του χρησιμοποιούμενου πρότυπου πληθυσμού ελέγχεται με τη χρήση κατάλληλων μεθό δων. Κατά τα πειράματα δοκιμής, συνιστάται η χρήση τουλάχιστον δύο ανθεκτικών ποικιλιών ή δύο διαφορι κών πρότυπων κλώνων γνωστής ικανότητας αντοχής. 8. Το μόλυσμα κυστογόνων νηματωδών της πατάτας (Pi) συνίσταται συνολικά σε 5 μολυσματικά ωά και προ νύμφες ανά ml χώματος. Συνιστάται να καθορίζεται ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων κυστογόνων νηματω δών της πατάτας ανά ml χώματος βάσει πειραμάτων εκ κόλαψης. Οι κυστογόνοι νηματώδεις της πατάτας είναι δυνατόν να εμβολιασθούν ως κύστεις ή να συνδυασθούν ως ωά και προνύμφες σε αιώρημα. 9. Η βιωσιμότητα του περιεχομένου της κύστης των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας που χρησιμοποι είται ως πηγή του μολύσματος πρέπει να είναι τουλά χιστον 70%. Συνιστάται να είναι οι κύστεις 6 24 μηνών και να διατηρούνται επί 4 τουλάχιστον μήνες σε θερ μοκρασία 4 C αμέσως πριν από τη χρήση τους. 10. Υπάρχουν τουλάχιστον 4 επαναλήψεις (δοχεία) ανά συνδυασμό πληθυσμού κυστογόνων νηματωδών της πα τάτας και εξεταζόμενης ποικιλίας πατάτας. Συνιστάται η χρήση τουλάχιστον 10 επαναλήψεων για την πρότυπη ευπαθή ποικιλία μάρτυρα. 11. Η δοκιμή διαρκεί τουλάχιστον 3 μήνες και ο βαθμός ωρίμανσης των αναπτυσσόμενων θηλυκών ελέγχεται πριν από τη διακοπή του πειράματος. 12. Οι κύστεις των κυστογόνων νηματωδών της πα τάτας από τις 4 επαναλήψεις εξάγονται και μετρώνται χωριστά για κάθε δοχείο. 13. Ο τελικός πληθυσμός (Pf) στην πρότυπη ευπαθή ποικιλία μάρτυρα στο τέλος της δοκιμής ανθεκτικότη τας προσδιορίζεται με μέτρηση όλων των κύστεων από όλες τις επαναλήψεις καθώς και των ωών και προνυμ φών από τουλάχιστον 4 επαναλήψεις. 14. Επιτυγχάνεται ρυθμός πολλαπλασιασμού τουλά χιστον 20x (Pf/Pi) στην πρότυπη ευπαθή ποικιλία ελέγ χου. 15. Ο συντελεστής διαφοροποίησης (CV) στην πρότυπη ευπαθή ποικιλία ελέγχου δεν υπερβαίνει το 35%. 16. Η σχετική ευπάθεια της εξεταζόμενης ποικιλίας πατάτας ως προς την πρότυπη ευπαθή ποικιλία ελέγχου προσδιορίζεται και εκφράζεται ως ποσοστό σύμφωνα με τον τύπο: Ρf ποικιλία δοκιμής /Ρf πρότυπη ευπαθής ποικιλία ελέγχου x 100%. 17. Εάν μια εξεταζόμενη ποικιλία πατάτας έχει σχετική ευπάθεια πάνω από 3%, αρκεί να καταμετρούνται οι κύστεις. Στην περίπτωση που η σχετική ευπάθεια είναι μικρότερη του 3%, εκτός από τις κύστεις, καταμετρού νται και τα ωά και οι προνύμφες. 18. Όταν από τα αποτελέσματα των δοκιμών κατά το πρώτο έτος διαπιστώνεται ότι η ποικιλία είναι πλήρως ευπαθής σε έναν παθότυπο, δεν απαιτείται επανάληψη των δοκιμών αυτών κατά το δεύτερο έτος. * * 19. Τα αποτελέσματα των δοκιμών επιβεβαιώνονται με άλλη μία τουλάχιστον δοκιμή που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια άλλου έτους. Ο αριθμητικός μέσος της σχετικής ευπάθειας κατά τα 2 έτη χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της βαθμολογίας σύμφωνα με την πρότυπη βαθμολόγηση. Άρθρο 16 Κάλυψη δαπανών Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα προ κύψουν δαπάνες: α) των μετακινήσεων του προσωπικού των ΚΕΠΠΥΕΛ και των υπηρεσιών Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτο διοικήσεων για μακροσκοπικούς ελέγχους και δειγμα τοληψίες, β) της προμήθειας των υλικών συσκευασίας και της αποστολής των δειγμάτων στα επίσημα εργαστήρια. Όπου απαιτείται, μπορεί να γίνεται αποστολή των δειγμάτων στα επίσημα εργαστήρια και με ταχυμετα φορά, γ) της προμήθειας των αναλωσίμων υλικών των επισή μων εργαστηρίων για τις εξετάσεις που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση, δ) της μισθοδοσίας του εποχικού προσωπικού, όπου απαιτείται, των ΚΕΠΠΥΕΛ και των επισήμων εργαστη ρίων, για τις οποίες έχει εγγραφή πίστωση στον Προϋπολο γισμό του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών (ΚΤΓΚ και Δασών) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λογαριασμό Σποροπαραγωγής και Φυτωρίων, στον ειδικό Φορέα 001 με τον ΚΑΕ Η προβλεπόμενη δαπάνη για το οικονομικό έτος 2008, ανέρχεται στο ποσό των στις 10, Ευρώ. Για τα επόμενα έτη δεν μπορεί να εκτιμηθεί το ύψος της προ βλεπόμενης δαπάνης λόγω της φύσης του προβλήμα τος. Άρθρο 17 (άρθρο 19 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) Καταργούμενες διατάξεις Η υπ αριθμ /1984 (Β 261) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα για την καταπολέμηση του χρυσονηματώδη της πατά τας (Globodera rostochiensis Woll και Globodera pallida Stone)», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 69/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου, καταργείται από την 1η Ιουλίου Άρθρο 18 (άρθρο 18 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) Έναρξη εφαρμογής Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2010, εκτός από το άρθρο 4 παράγραφο 3 που ισχύει από δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 910 7 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 275759/18.8.2004 απόφα σης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. 530 (4) Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Τροφίμων Πο τών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης «Πλαστικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2005/74/ΕΚ) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται από την 27η Απριλίου 2006 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.12.2014 L 360/59 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη γνωστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 14 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1636/115411 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 243 26 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 116077 Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) των φυτοφαρμά κων captan, dichlorvos,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2071 3 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/8241 Τεχνικός Κανονισμός σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία 2014/98/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 219/56 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa (Well και Raju) [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) των φυτοφαρ μάκων trifloxystrobin, thiabendazole, abamectin, benomyl, carbendazim, thiophanate

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 306 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3425 Κύρωση των τροποποιήσεων που έγιναν στο Μόντρεαλ στις 15 17 Σεπτεμβρίου 1997 και στο Πεκίνο στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 109 16 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ανάκλησης του από 23.10.1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/16 13.5.2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/715 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαΐου 2016 για τον καθορισμό μέτρων σχετικά με ορισμένους καρπούς καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών με σκοπό την αποτροπή της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.2.2017 EL L 31/29 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/198 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 όσον αφορά τα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Pseudomonas syringae pv.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1707 26 Αυγούστου 2008 AΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 88846 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50875 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3409 20 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/91674/ΔΠΓΚ Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 13845/Α20/2326 Τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων 11627/4.5.2001 (ΦΕΚ 715/Β/8.6.2001) και οικ. 12521/ Α20/2014/4.8.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1158 24 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 289667 (1) Τέλη επισήμων ελέγχων ζώντων ζώων και τροφίμων ζωικής προέλευσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3266 6 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φακέλου: 531.5 6/2012 Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα IV και VI της Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2016/715 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. της 11ης Μαΐου 2016

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2016/715 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. της 11ης Μαΐου 2016 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2016/715 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 11ης Μαΐου 2016 για τον καθορισμό μέτρων σχετικά με ορισμένους καρπούς καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών με σκοπό την αποτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1957 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1202 Επέκταση και Τροποποίηση της λειτουργίας του Συ στήματος Μητρώων Τραπεζικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3050 29 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31870 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7-12 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4620/124230 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 125 27 Ιανουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ./12 Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 462 13 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 84761/3.8.2006 (ΦΕΚ 1088/τ.Β ) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την ασφαλή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την ασφαλή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονοµικών Απαιτήσεων για την εξαγωγή καρπών α- κτινιδίων από την Ελληνική Δηµοκρατία στην Κίνα µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1245 14 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 155515 Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2016 C(2016) 2731 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.5.2016 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/789 της Επιτροπής σχετικά με μέτρα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3273 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 155 7 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 90 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 205/2001 (Α 160) «Έγκριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-03-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 1176/27357 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4890 Κ.Α.Π. 527/2004

4890 Κ.Α.Π. 527/2004 Ε.Ε. Παρ. IJI(I) Αρ. 3853, 30.4.2004 4890 Κ.Α.Π. 527/2004 Αριθμός 527 Οι περί Καθορισμού των Κλάσεων του Βασικού Πατατόσπορου Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1806 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 16367 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14340/3 11 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1132 19 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. :Η.Π. 24838/1400/Ε103 Τροποποίηση του άρθρου 2 (παραγ. Β) της υπ αριθμ. 19652/1906/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1008 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.35572 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64436/26 5 2011 κοι νής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

546 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

546 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 546 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 4 (άρθρο 2 της υπ αριθμ. 2007/50/ΕΚ Οδηγίας) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από την 1η Ιουνίου 2008. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2017 L 64/109 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/427 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής 2012/535/ΕΕ για τη λήψη μέτρων ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 225 5 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου υπερα ξίας που προβλέπεται από τις

Διαβάστε περισσότερα

L 64/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 64/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2012 σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Anoplophora

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2309 8 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8225 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 074233 Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των Επαγγελμα τικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 103 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 45835/2004 απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.01 11:13:18 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 33765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 922 25 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαιτούμενα δικαιολογητικά και καθορισμός διαδι κασίας για την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1202 12 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών («claw back») έτους 2015 δαπανών κλειστής και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμο

Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμο SS,3 4224 Κ.Λ.Π. 7,5/2003 Αριθμός 765 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Διαδικασία Έκδοσης Φυτουγειονομικών Διαβατηρίων)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 22 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14282/6 Πιλοτική εφαρμογή, για το έτος 2009, του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα