ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοι χείων ακινήτων έτους Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Δήμο Παραμυθι άς του Νομού Θεσπρωτίας, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών Χαρακτηρισμός του Περιφερειακού Ιατρείου (ΠΙ) Νέου Μοναστηρίου, του Κέντρου Υγείας (ΚΥ) Δομοκού, του ΓΝ Λαμίας, ως Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου και σύσταση θέσεων προσωπικού Μέτρα για την καταπολέμηση των κυστογόνων νη ματωδών της πατάτας και κατάργηση της υπ αριθμ /1984 (Β 261) απόφασης των Υπουρ γών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα για την καταπολέμηση του χρυσονηματώδη της πα τάτας (Globodera rostochiensis Woll και Globodera pallida Stone)», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2007/3 3/ΕΚ του Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /885/0013 (1) Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχεί ων ακινήτων έτους Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312Α / ) «Φόρος προστιθέ μενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φο ρολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις», με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις προθε σμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3634/2008 (Φ.Ε.Κ. 9Α / ) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γο νικών παροχών Απαλλαγή πρώτης κατοικίας Ενιαίο τέλος ακινήτων Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις». 3. Την υπ αριθμ /384/0013/ (Φ.Ε.Κ. 610 Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι κονομικών με την οποία παρατάθηκαν οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους Την υπ αριθμ /Υ252/ (ΦΕΚ 1948 Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιο τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 5. Τα αιτήματα επαγγελματικών φορέων και πολιτών. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων στοιχείων ακι νήτων της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3634/2008 παρατείνεται μέχρι και την Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Αυγούστου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ F Αριθμ /839 (2) Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Δήμο Παραμυθιάς του Νομού Θεσπρωτίας, που πληρούνται από άτο μα που προστατεύονται από το ν. 2643/1998 και κα τανομή των θέσεων αυτών. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 (220/Α ) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α ) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,.., ρυθμίσεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/ Τις διατάξεις των περιπτώσεων α και γ της παρ. 4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α ) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις». 4. Την υπ αριθμ / ΦΕΚ 1/Β/ ) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας». 5. Το υπ αριθμ. 7188/ έγγραφο του Δήμου Παραμυθιάς του Νομού Θεσπρωτίας, για την επικεί

2 23982 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μενη έκδοση προκήρυξης πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) συνολικά θέσεων εργασίας τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, για το Δήμο Παραμυθιάς του Ν. Θεσπρωτίας. 6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασί ζουμε: Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων ερ γασίας για το Δήμο Παραμυθιάς του Νομού Θεσπρω τίας, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα, που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε μία (1). Β. Η ανωτέρω θέση δίδεται στην κατηγορία Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) (πρώτο εδάφιο περίπτωσης β παραγ. 1, άρθρου 1 ν. 2643/1998) θα καλυφθεί από άτομο της κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας. Γ. Διαθέτουμε την ανωτέρω θέση ως εξής: Α/Α ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αριθμ. Υ3α/39815 (3) Χαρακτηρισμός του Περιφερειακού Ιατρείου (ΠΙ) Νέου Μοναστηρίου, του Κέντρου Υγείας (ΚΥ) Δομοκού, του ΓΝ Λαμίας, ως Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρεί ου και σύσταση θέσεων προσωπικού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 27 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ συγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργά νωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165 Α ), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 23, του ν. 3172/2003 «Οργά νωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α ). β. Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α ). γ. Του άρθρου τρίτου, Κεφάλαιο Β, του ν. 3527/ 2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευ ομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25 Α ). δ. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθη κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής. θα προκληθεί δαπάνη ύψους α) Διακοσίων έξι ( ) περίπου ετησίως, για μισθοδοσία προσω πικού, που θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του Προ ϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την πλήρωση τους β) Είκοσι χιλιάδων (20.000), περίπου, ετησίως, για λειτουργικά έξοδα που θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Γ.Ν. Λαμίας. δεν θα προκληθεί δαπάνη για στέγαση, αφού το κτίριο στο οποίο στεγάζεται αυτή τη στιγμή το Π.Ι. διαθέτει τους κατάλληλους χώρους για τη λειτουργία του ως Π.Π.Ι. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2008 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ F ΘΕΣΕΙΣ ν. 2643/1998 ΑΜΕΑ 1 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/ απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτε ρικών (ΦΕΚ 1950 Β / ). 3. Την υπ αριθμ /Υ252/ απόφαση καθο ρισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1948 Β / ). 4. Την υπ αριθμ. 3871/ απόφαση του Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. 5. Την υπ αριθμ. 20/ απόφαση (θέμα 6 ) του ΚΕΣΥΠΕ, αποφασίζουμε: 1. Το Περιφερειακό Ιατρείο (Π.Ι.) Νέου Μοναστηρί ου, Νομού Φθιώτιδας, που αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα του Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Δομοκού, του Γ.Ν. Λαμίας, της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, χαρακτηρίζεται ως Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο (Π.Π.Ι.). 2. Συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις προσωπικού για τις ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.), ως ακολούθως: Ι. Κλάδος Γιατρών ΕΣΥΚΑ Δύο (2) θέσεις Επιμελητή Α ή Β Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας. Μια (1) θέση Επιμελητή Α ή Β Παιδιατρικής. II. Λοιπό Προσωπικό ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ. Κλάδος Νοσηλευτών τριών Μια (1) θέση. Κλάδος Μαιευτικής Μια (1) θέση. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος Αδελφών Νοσοκόμων. Μια (1) θέση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Αυγούστου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Χ. ΖΩΗΣ Ν. ΛΕΓΚΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (4) Μέτρα για την καταπολέμηση των κυστογόνων νημα τωδών της πατάτας και κατάργηση της υπ αριθμ /1984 (Β 261) απόφασης των Υπουργών Εθνι κής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα για την κα ταπολέμηση του χρυσονηματώδη της πατάτας (Globodera rostochiensis Woll και Globodera pallida Stone)», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2007/3 3/ ΕΚ του Συμβουλίου. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 2 του π.δ. 411/1980 (Α 112) «Περί ορισμού ασθενειών και εχθρών τινών των φυτών, ως υποχρεω τικώς καταπολεμητέων». β) του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 (Α 34) «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου», όπως η παρ. 1 τρο ποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 (Α 70) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αυτό τρο ποποιήθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/90 (Α 101). γ) του άρθρου 24 του ν. 1564/1985 (Α 164) «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλι κού φυτικών ειδών». δ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως η νομοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και το γεγο νός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. ε) Του π.δ. 30/2006 (Α 28), αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 (άρθρο 1 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) Σκοπός Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται κατά του Globodera pallida (Stone) Behrens (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) και του Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί), εφεξής αποκαλούμενων «κυστογόνων νηματωδών της πατάτας (potato cyst nematodes)», προκειμένου να προσδιορίζε ται η διασπορά τους, να παρεμποδίζεται η εξάπλωση τους και να ελέγχονται, σε συμμόρφωση προς την Οδη γία 2007/33/ΕΚ του Συμβουλίου (L 156/12, ). Άρθρο 2 (άρθρο 2 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοούνται ως: α) «επίσημος ή επισήμως»: θεσπιζόμενος, εγκεκριμένος ή εκτελούμενος από τις αρμόδιες αρχές της Χώρας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του π.δ. 365/2002 (Α 307), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2, παράγραφο 2, περίπτωση γ) του π.δ. 179/2005 (Α 229). β) «ανθεκτική ποικιλία πατάτας»: η ποικιλία η οποία, όταν καλλιεργείται, παρεμποδίζει σημαντικά την ανά πτυξη ορισμένου πληθυσμού κυστογόνων νηματωδών της πατάτας. γ) «διερεύνηση»: η μεθοδική διαδικασία διαπίστωσης της παρουσίας κυστογόνων νηματωδών της πατάτας σε έναν αγρό. δ) «επισκόπηση (survey)»: η μεθοδική διαδικασία που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια ορισμένης χρονικής πε ριόδου για τη διαπίστωση της διασποράς κυστογόνων νηματωδών της πατάτας στη Χώρα. Άρθρο 3 (άρθρο 3 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστα σίας Φυτικής Παραγωγής, ορίζεται ο αγρός για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης έτσι ώστε να δια σφαλίζεται ότι οι φυτοϋγειονομικές συνθήκες εντός ενός αγρού είναι ομοιογενείς όσον αφορά τον κίνδυνο από κυστογόνους νηματώδεις της πατάτας. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνονται υπόψη έγκυρες επιστημονικές και στατιστικές αρχές, η βιολογία των κυστογόνων νημα τωδών της πατάτας, η καλλιέργεια του αγρού και τα συγκεκριμένα συστήματα παραγωγής των φυτών ξε νιστών των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας στη Χώρα. Τα λεπτομερή κριτήρια για τον ορισμό ενός αγρού κοινοποιούνται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Άρθρο 4 (άρθρο 4 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) 1. Οι υπηρεσίες Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοι κήσεων και για τον πατατόσπορο τα Κέντρα Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων διενεργούν επίσημη διερεύνηση για την παρουσία κυστογόνων νηματωδών της πατάτας στον αγρό στον οποίον προορίζονται να φυτευτούν ή να διατηρηθούν τα φυτά που απαριθμούνται στο Πα ράρτημα Ι και τα οποία προορίζονται για την παραγωγή φυτών προς φύτευση, ή πατατόσπορος (seed potatoes) που προορίζεται για την παραγωγή πατατόσπορου. 2. Η επίσημη διερεύνηση που αναφέρεται στην παρά γραφο 1 πραγματοποιείται κατά την περίοδο μεταξύ της συγκομιδής της τελευταίας καλλιέργειας του αγρού και της φύτευσης των φυτών ή του πατατόσπορου που ανα φέρονται στην παράγραφο 1. Η διερεύνηση αυτή μπορεί να διενεργείται ενωρίτερα, αλλά στην περίπτωση αυτήν, πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία των αποτελεσμάτων της εν λόγω διερεύνησης με τα οποία να επιβεβαιώνεται ότι δεν έχουν ανιχνευθεί κυ στογόνοι νηματώδεις της πατάτας και ότι οι πατάτες και τα άλλα φυτά ξενιστές που απαριθμούνται στο σημείο 1 του Παραρτήματος Ι δεν υπήρχαν κατά τη διάρκεια της διερεύνησης και δεν έχουν αναπτυχθεί έκτοτε. 3. Τα αποτελέσματα των επίσημων διερευνήσεων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και που διενεργούνται πριν από την 1η Ιουλίου 2010, μπο ρούν να θεωρούνται αποδεικτικά στοιχεία κατά τα ανα φερόμενα στην παράγραφο Στην περίπτωση, που οι υπηρεσίες Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και για τον πατατόσπο ρο τα ΚΕΠΠΥΕΛ έχουν διαπιστώσει ότι δεν υφίσταται κίνδυνος εξάπλωσης των κυστογόνων νηματωδών της

4 23984 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πατάτας, δεν απαιτείται η διενέργεια της επίσημης δι ερεύνησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1: α) για τη φύτευση των φυτών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, τα οποία προορίζονται για την παραγωγή φυτών προς φύτευση εντός του ίδιου τόπου παραγωγής που βρίσκεται σε μία επισήμως οριζόμενη περιοχή, β) για τη φύτευση πατατόσπορου που προορίζεται για την παραγωγή πατατόσπορου που θα χρησιμοποιηθεί εντός του ίδιου τόπου παραγωγής που βρίσκεται σε μία επισήμως οριζόμενη περιοχή. γ) για τη φύτευση φυτών που απαριθμούνται στο σημείο 2 του παραρτήματος Ι, τα οποία προορίζονται για την παραγωγή φυτών προς φύτευση όταν τα συγκομιζόμενα φυτά θα υπόκεινται στα επισήμως εγκεκριμένα μέτρα που αναφέρονται στο τμήμα III (Α) του παραρτήματος III. 5. Τα αποτελέσματα των διερευνήσεων που αναφέ ρονται στις παραγράφους 1 και 3 καταχωρίζονται σε αρχείο από τις υπηρεσίες Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και για τον πατατόσπορο, από τα ΚΕΠ ΠΥΕΛ και η Επιτροπή έχει πρόσβαση σε αυτό. Άρθρο 5 (άρθρο 5 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) 1. Στην περίπτωση αγρών, στους οποίους πατατόσπο ρος ή φυτά που απαριθμούνται στο σημείο 1 του πα ραρτήματος Ι τα οποία προορίζονται για την παραγω γή φυτών προς φύτευση, πρόκειται να φυτευτούν ή να αποθηκευτούν, η επίσημη διερεύνηση, που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, περιλαμβάνει δειγματο ληψία και εργαστηριακές εξετάσεις για την παρουσία κυστογόνων νηματωδών της πατάτας, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ. 2. Στην περίπτωση αγρών, στους οποίους πρόκειται να φυτευτούν ή να αποθηκευτούν τα φυτά που απα ριθμούνται στο σημείο 2 του παραρτήματος Ι, τα οποία προορίζονται για την παραγωγή φυτών προς φύτευση, η επίσημη διερεύνηση, που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, περιλαμβάνει δειγματοληψία και ερ γαστηριακές εξετάσεις για την παρουσία κυστογόνων νηματωδών της πατάτας, σύμφωνα με το παράρτημα II ή την επαλήθευση, σύμφωνα με το τμήμα Ι του πα ραρτήματος III. Άρθρο 6 (άρθρο 6 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) 1. Οι υπηρεσίες Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδι οικήσεων, διενεργούν επίσημες επισκοπήσεις (surveys) σε αγρούς που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πατάτας, εκτός από αυτούς που προορίζονται για την παραγωγή πατατόσπορου, προκειμένου να προσδιο ρίζεται η διασπορά των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας. 2. Οι επίσημες επισκοπήσεις (surveys) περιλαμβάνουν δειγματοληψία και εργαστηριακές εξετάσεις για την πα ρουσία κυστογόνων νηματωδών της πατάτας σύμφωνα με το σημείο 2 του παραρτήματος II και διενεργούνται σύμφωνα με το τμήμα II του παραρτήματος III. 3. Τα αποτελέσματα των επίσημων επισκοπήσεων των παραγράφων 1 και 2 κοινοποιούνται γραπτώς, στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία τα κοινοποιεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με το τμήμα II του παραρτήματος III. Άρθρο 7 (άρθρο 7 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) Εάν, στο αποτέλεσμα της επίσημης διερεύνησης, που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και των άλλων επίσημων διερευνήσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, δεν εντοπισθούν κυστογόνοι νηματώδεις της πατάτας, οι υπηρεσίες Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και για τον πατατόσπορο τα ΚΕΠΠΥΕΛ, κα ταχωρίζουν την πληροφορία αυτή επισήμως σε αρχείο. Άρθρο 8 (άρθρο 8 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) 1. Όταν, κατά την επίσημη διερεύνηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, διαπιστώνεται προσβολή ενός αγρού από κυστογόνους νηματώδεις της πατάτας, οι υπηρεσίες Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοική σεων και για τον πατατόσπορο τα ΚΕΠΠΥΕΛ, καταχω ρίζουν την πληροφορία αυτή επισήμως σε αρχείο. 2. Όταν, κατά την επίσημη επισκόπηση (survey), που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, διαπιστώνεται προσβολή ενός αγρού από κυστογόνους νηματώδεις της πατάτας, οι υπηρεσίες Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καταχωρίζουν την πληροφορία αυτή επισήμως σε αρχείο. 3. Οι πατάτες ή τα φυτά που απαριθμούνται στο πα ράρτημα Ι, τα οποία προέρχονται από ένα αγρό επί σημα καταχωρισμένο ως μολυσμένο από κυστογόνους νηματώδεις της πατάτας, όπως αναφέρεται στην πα ράγραφο 1 ή στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ή τα οποία έχουν έρθει σε επαφή με χώμα στο οποίο έχουν ανιχνευθεί κυστογόνοι νηματώδεις της πατάτας, χαρακτηρίζονται επισήμως ως μολυσμένα, από τις υπη ρεσίες Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και για τον πατατόσπορο από τα ΚΕΠΠΥΕΛ. Κεφάλαιο III Μέτρα ελέγχου Άρθρο 9 (άρθρο 9 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) 1. Σε αγρό, ο οποίος έχει καταχωρισθεί επισήμως ως μολυσμένος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγρα φος 1 ή 2: α) απαγορεύεται να φυτεύονται πατάτες, που προο ρίζονται για την παραγωγή πατατόσπορου, και β) απαγορεύεται να φυτεύονται ή να αποθηκεύονται φυτά που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και τα οποία προορίζονται για επαναφύτευση. Στον εν λόγω αγρό, μπο ρούν να φυτεύονται τα φυτά που απαριθμούνται στο ση μείο 2 του παραρτήματος Ι, υπό τον όρο ότι τα φυτά αυτά θα υπόκεινται στα επισήμως εγκεκριμένα μέτρα που ανα φέρονται στο τμήμα ΙΠ(Α) του παραρτήματος III, έτσι ώστε να μην υφίσταται κίνδυνος εξάπλωσης των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας που μπορεί να ταυτοποιηθεί. 2. Στην περίπτωση αγρών, που προορίζονται για φύ τευση πατάτας, εκτός από αυτούς που προορίζονται για την παραγωγή πατατόσπορου, οι οποίοι έχουν καταχω ρισθεί επισήμως ως μολυσμένοι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 ή 2, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας Γεωργίας, ορίζεται ότι οι εν λόγω αγροί υπόκεινται σε ένα επί σημο πρόγραμμα ελέγχου. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, κα ταρτίζεται το επίσημο πρόγραμμα ελέγχου που απο σκοπεί τουλάχιστο στην καταστολή των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας. Το πρόγραμμα, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα συστή ματα παραγωγής και εμπορίας των φυτών ξενιστών των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας στη Χώρα, τα χα ρακτηριστικά του παρόντος πληθυσμού των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας, τη χρήση ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας του ανωτάτου διαθέσιμου επιπέδου ανθεκτι κότητας όπως ορίζεται στο τμήμα Ι του παραρτήματος IV και, ανάλογα με την περίπτωση, άλλα μέτρα. Το πρό γραμμα αυτό κοινοποιείται εγγράφως, από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη προκειμένου να εξασφαλίζονται συγκρίσιμα επίπεδα διασφάλισης μεταξύ των κρατών μελών. Ο βαθμός ανθεκτικότητας των ποικιλιών πατάτας, εκτός αυτών που ήδη έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ αριθμ /1984 (Β 261) απόφα σης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, εκφράζεται ποσοτικά σύμφωνα με τον πρότυπο πίνακα βαθμολόγησης που παρατίθεται στο τμήμα Ι του πα ραρτήματος IV της παρούσας απόφασης. Η δοκιμή αν θεκτικότητας διενεργείται σύμφωνα με το πρωτόκολλο που αναφέρεται στο τμήμα II του παραρτήματος IV της παρούσας απόφασης. Άρθρο 10 (άρθρο 10 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) 1. Οι πατάτες ή τα φυτά που απαριθμούνται στο πα ράρτημα Ι και τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί μολυσμένα σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3: α) στην περίπτωση του πατατόσπορου και των φυτών ξενιστών, που απαριθμούνται στο σημείο 1 του παραρ τήματος Ι, δεν φυτεύονται, εκτός εάν έχουν απαλλα γεί από τους κυστογόνους νηματώδεις της πατάτας (decontaminated) υπό την εποπτεία των υπηρεσιών Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των ΚΕΠΠΥΕΛ για τον πατατόσπορο με τη χρήση μίας κα τάλληλης μεθόδου η οποία θεσπίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 17(2) της Οδη γίας 2007/33/ΕΚ, βάσει επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων ότι δεν υφίσταται κίνδυνος εξάπλωσης των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας, β) στην περίπτωση πατάτας, που προορίζεται για βι ομηχανική επεξεργασία ή διαλογή, υπόκεινται σε επι σήμως εγκεκριμένα μέτρα σύμφωνα με το τμήμα ΙΠ(Β) του παραρτήματος III, γ) στην περίπτωση των φυτών, που απαριθμούνται στο σημείο 2 του παραρτήματος Ι, δεν φυτεύονται, εκτός εάν έχουν υποβληθεί στα επισήμως εγκεκριμένα μέτρα που αναφέρονται στο τμήμα ΙΠ(Α) του παραρτήματος III, έτσι ώστε να μην είναι πλέον μολυσμένα. Άρθρο 11 (άρθρο 11 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφος 1 του π.δ. 365/2002 (Α 307), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 9 περίπτωση α) του π.δ. 179/2005 (Α 229), κάθε πιθανή ή επιβεβαιωμένη παρουσία κυστογόνων νηματωδών της πατάτας, λόγω αποτυχίας ή μεταβολής της αποτελεσματικότητας μιας ανθεκτικής ποικιλίας πατάτας, που έχει σχέση με μια εξαιρετική μεταβολή στη σύνθεση του πληθυσμού νηματωδών ως προς το είδος, τον παθότυπο ή τη μολυσματική ομάδα, γνωστοποιείται από κάθε εμπλεκόμενο στις υπηρεσίες Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και στα ΚΕΠΠΥΕΛ. 2. Για όλες τις περιπτώσεις που γνωστοποιούνται, σύμ φωνα με την παράγραφο 1, οι υπηρεσίες Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και για τον πατατόσπορο τα ΚΕΠΠΥΕΛ, μεριμνούν ώστε οι κυστογόνοι νηματώδεις της πατάτας και, όπου ενδείκνυται, ο παθότυπος ή η σχετική μολυσματική ομάδα, να διερευνώνται και να επιβεβαιώνονται με κατάλληλες μεθόδους. 3. Οι λεπτομέρειες των επιβεβαιώσεων που αναφέρο νται στην παράγραφο 2 αποστέλλονται, από τη Διεύ θυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγγράφως κάθε έτος, έως την 31η Δεκεμβρίου το αργότερο, στην Επι τροπή και στα άλλα κράτη μέλη. Άρθρο 12 (άρθρο 12 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνω στοποιεί εγγράφως στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη κάθε έτος, έως την 31 Ιανουαρίου το αργότερο, ένα κατάλογο όλων των νέων ποικιλιών πατάτας οι οποίες έχουν βρεθεί, βάσει επίσημης εργαστηριακής εξέτασης να είναι ανθεκτικές σε κυστογόνους νηματώδεις της πατάτας. Επίσης δηλώνει τα είδη, τους παθότυπους, τις μολυσματικές ομάδες ή τους πληθυσμούς στους οποίους οι ποικιλίες είναι ανθεκτικές, το βαθμό ανθε κτικότητας και το έτος του προσδιορισμού τους. Άρθρο 13 (άρθρο 13 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) Εάν, μετά τη λήψη των επισήμως εγκεκριμένων μέτρων που αναφέρονται στο τμήμα ΙΠ(Γ) του παραρτήματος III, δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία κυστογόνων νηματω δών της πατάτας, οι υπηρεσίες Γεωργίας των Νομαρχι ακών Αυτοδιοικήσεων και για τον πατατόσπορο τα ΚΕΠ ΠΥΕΛ, μεριμνούν για την επικαιροποίηση της επίσημης καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 και στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2, και για την άρση των περιορισμών που επιβλήθηκαν στον αγρό. Άρθρο 14 (άρθρο 14 Οδηγίας 2007/33/ΕΚ) Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 5 του π.δ. 365/2002 (Α 307), όπως το άρθρο 3 τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του π.δ. 179/2005 (Α 229), η Διεύθυν ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να εγκρί νει παρεκκλίσεις από τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 141/1998 (Α 108), για τη θέσπιση των όρων βάσει των οποίων ορισμένοι επιβλαβείς ορ γανισμοί, φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι έως V του π.δ. 365/2002 (Α 307), όπως ισχύει, μπορούν να εισαχθούν ή να διακινηθούν στη Χώρα ή μέσω της Χώρας σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες τους, για δοκιμές ή για επιστημονικούς σκοπούς και για εργασίες επιλογής ποικιλιών.

6 23986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κεφάλαιο IV Γενικές και τελικές διατάξεις Άρθρο 15 Παραρτήματα Κατωτέρω παρατίθενται τα παραρτήματα Ι, II, III και IV που έχουν ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κατάλογος φυτών που αναφέρονται στο άρθρο 4 πα ράγραφοι 1, 2, και 4, στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 8 παράγραφος 3, στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 10 παράγραφος Φυτά ξενιστές με ρίζες: Capsicum spp., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Solanum melongena L. 2. α) Άλλα φυτά με ρίζες: Allium porrum L., Beta vulgaris L., Brassica spp., Fragaria L., Asparagus officinalis L. 2. β) Βολβοί, κόνδυλοι και ριζώματα, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί στα επισήμως εγκεκριμένα μέτρα που αναφέρονται στο τμήμα ΙΠ (Α) του παραρτήματος III, που καλλιεργούνται σε χώμα και προορίζονται για φύτευ ση, εκτός εκείνων για τα οποία υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία μέσω της συσκευασίας τους ή άλλων μέσων ότι προορίζονται για πώληση σε τελικούς καταναλωτές που δεν ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών ή κομμένων ανθέων, των: Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. Ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L., Tulipa L. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 1. Όσον αφορά τη δειγματοληψία και τις εργαστηρι ακές εξετάσεις για την επίσημη διερεύνηση που ανα φέρεται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2: α) η δειγματοληψία περιλαμβάνει δείγμα χώματος πρότυπου μεγέθους τουλάχιστον 1500 ml χώματος/ha, το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον 100 υποδείγμα τα/ha κατά προτίμηση σε ορθογώνιο πλέγμα πλάτους τουλάχιστον 5 μέτρων και μήκους 20 μέτρων το πολύ μεταξύ σημείων δειγματοληψίας που καλύπτουν το σύ νολο του αγρού. Ολόκληρο το δείγμα χρησιμοποιείται για περαιτέρω εξέταση, δηλαδή εξαγωγή κύστεων, ταυ τοποίηση των ειδών και, ανάλογα με την περίπτωση, προσδιορισμό παθότυπου/μολυσματικής ομάδας. β) οι εργαστηριακές εξετάσεις χρησιμοποιούν μεθό δους εξαγωγής των κυστογόνων νηματωδών της πατά τας που περιγράφονται στις σχετικές Φυτοϋγειονομικές Διαδικασίες ή Διαγνωστικά Πρωτόκολλα για Globodera pallida και Globodera rostochiensis: EPPO πρότυπα. 2. Όσον αφορά τη δειγματοληψία και τις εργαστηρια κές εξετάσεις για την επίσημη επισκόπηση (survey) που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2: α) η δειγματοληψία συνίσταται: στη δειγματοληψία που περιγράφεται στην παρά γραφο 1 με ελάχιστο μέγεθος δείγματος χώματος του λάχιστον 400 ml/ha, ή σε στοχοθετημένη δειγματοληψία τουλάχιστον 400 ml χώματος μετά από μακροσκοπική εξέταση των ριζών που εμφανίζουν μακροσκοπικά συμπτώματα, ή σε δειγματοληψία τουλάχιστον 400 ml χώματος που προέρχεται από τις πατάτες μετά τη συγκομιδή, υπό τον όρο ότι μπορεί να προσδιοριστεί ο αγρός όπου καλλιεργήθηκαν οι πατάτες. β) οι εργαστηριακές εξετάσεις είναι οι εργαστηριακές εξετάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο Κατά παρέκκλιση, το πρότυπο μέγεθος δείγματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, μπορεί να μειώνεται μέχρι τα 400 ml χώματος/ha, υπό τον όρο ότι: α) υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν έχουν καλ λιεργηθεί ούτε υπήρχαν στον αγρό πατάτες ή άλλα φυτά ξενιστές που απαριθμούνται στο σημείο 1 του παραρτήματος Ι κατά τα έξι (6) έτη πριν από την επί σημη διερεύνηση, ή β) δεν έχουν ανιχνευθεί κυστογόνοι νηματώδεις της πατάτας κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων διαδο χικών επίσημων διερευνήσεων σε δείγματα των 1500 ml χώματος/ha και δεν καλλιεργήθηκαν πατάτες ή άλλα φυτά ξενιστές που απαριθμούνται στο σημείο 1 του πα ραρτήματος Ι, εκτός από εκείνα για τα οποία απαιτείται επίσημη διερεύνηση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρα φος 1, μετά την πρώτη επίσημη διερεύνηση, ή γ) δεν έχουν ανιχνευθεί κυστογόνοι νηματώδεις της πατάτας ούτε κύστεις κυστογόνων νηματωδών της πα τάτας χωρίς ζωντανό περιεχόμενο κατά την τελευταία επίσημη διερεύνηση, η οποία πρέπει να περιελάμβανε μέγεθος δείγματος τουλάχιστον 1500 ml χώματος/ha, και δεν έχουν αναπτυχθεί στον αγρό πατάτες ή άλλα φυτά ξενιστές που απαριθμούνται στο σημείο 1 του πα ραρτήματος Ι, εκτός από εκείνα για τα οποία απαιτείται επίσημη διερεύνηση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρα φος 1, μετά την τελευταία επίσημη διερεύνηση. Αποτελέσματα άλλων επίσημων διερευνήσεων που διεξήχθησαν πριν από την 1η Ιουλίου 2010 είναι δυνατόν να θεωρούνται ως επίσημες διερευνήσεις σύμφωνα με τα στοιχεία β) και γ). 4. Κατά παρέκκλιση, το μέγεθος του δείγματος που ανα φέρεται στις παραγράφους 1 και 3 μπορεί να μειώνεται, για αγρούς μεγαλύτερους των 8ha και 4ha αντίστοιχα: α) στην περίπτωση του πρότυπου μεγέθους που ανα φέρεται στην παράγραφο 1, για τα πρώτα 8ha, το μέγε θος του δείγματος είναι αυτό που προβλέπεται στην εν λόγω παράγραφο, το οποίο όμως μπορεί να μειώνεται για κάθε πρόσθετο εκτάριο μέχρι σε τουλάχιστον 400ml χώματος/ ha. β) στην περίπτωση του μειωμένου μεγέθους που ανα φέρεται στην παράγραφο 3, για τα πρώτα 4ha, το μέ γεθος του δείγματος είναι αυτό που προβλέπεται στην εν λόγω παράγραφο, το οποίο όμως μπορεί περαιτέρω να μειώνεται για κάθε πρόσθετο εκτάριο μέχρι σε του λάχιστον 200ml χώματος/ ha. 5. Η χρήση του μειωμένου μεγέθους δείγματος που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 μπορεί να συ νεχίζεται κατά τις επόμενες επίσημες διερευνήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 μέχρις ότου ανιχνευθούν κυστογόνοι νηματώδεις της πατάτας στον εν λόγω αγρό.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατά παρέκκλιση, το πρότυπο μέγεθος δείγματος χώματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να μειώνεται σε τουλάχιστον 200ml χώματος/ ha, υπό τον όρον ότι ο αγρός ευρίσκεται σε μία περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως απαλλαγμένη από κυστογόνους νηματώδεις της πατάτας, και ορίζεται, διατηρείται και επισκοπείται (surveyed) σύμφωνα με τα σχετικά Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών Μέτρων. Τα στοιχεία των περιοχών αυτών κοινοποιούνται, γραπτώς, από τη Διεύ θυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. 7. Το ελάχιστο μέγεθος του δείγματος χώματος πρέ πει να είναι πάντοτε 100ml ανά αγρό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΜΗΜΑ Ι ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ Όσον αφορά το άρθρο 5 παράγραφος 2, η επίσημη διερεύνηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 αποδεικνύει ότι, κατά την επαλήθευση, πληρούται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: δεν υπάρχει ιστορικό κυστογόνων νηματωδών της πατάτας στον αγρό κατά τα τελευταία 12 έτη, βάσει των αποτελεσμάτων κατάλληλων, επισήμως εγκεκριμένων, εργαστηριακών εξετάσεων, ή υπάρχει γνωστό ιστορικό καλλιέργειας το οποίο δεν περιλαμβάνει την καλλιέργεια στον εν λόγω αγρό, πατά τας ή άλλων φυτών ξενιστών που αναφέρονται στο ση μείο 1 του παραρτήματος Ι κατά τα τελευταία 12 έτη. ΤΜΗΜΑ II ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ (SURVEYS) Οι επίσημες επισκοπήσεις (surveys) που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, διενεργούνται στο 0,5% τουλάχιστον της έκτασης, που χρησιμοποιείται κατά το συγκεκριμένο έτος για την παραγωγή πατάτας, εκτός από την έκταση που προορίζεται για την παραγωγή πατατόσπορου. Τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων (surveys) για το προηγούμενο δωδεκάμηνο κοινοποιού νται, γραπτώς, από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Επιτροπή μέχρι την 1η Απριλίου. ΤΜΗΜΑ III ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΕΤΡΑ Α) Τα επισήμως εγκεκριμένα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο γ), στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β), στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο σημείο 2 στοιχείο β) του παραρ τήματος 1, συνίστανται σε: 1. απολύμανση με κατάλληλες μεθόδους έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης των κυστογόνων νηματωδών πατάτας που μπορεί να ταυτοποιηθεί. 2. απομάκρυνση του χώματος με πλύση ή βούρτσισμα έως ότου πρακτικά αφαιρεθεί το σύνολο του χώματος έτσι ώστε να μην υπάρχει εμφανής κίνδυνος εξάπλωσης των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας. Β) Τα επισήμως εγκεκριμένα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) συνίστανται στην παράδοση σε μονάδα μεταποίησης ή διαλογής με κατάλληλες και επισήμως εγκεκριμένες διαδικασίες διάθεσης αποβλήτων, για τις οποίες έχει διαπιστωθεί μετά από επίσημο έλεγχο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξά πλωσης των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας. Γ) Τα επισήμως εγκεκριμένα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 13 συνίστανται στην εκ νέου διενέργεια επί σημης δειγματοληψίας στον αγρό, ο οποίος έχει επισή μως καταχωρηθεί ως προσβεβλημένος σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 ή 2, και στη διεξαγωγή εργα στηριακών εξετάσεων με τη χρήση μιας των μεθόδων που καθορίζονται στο παράρτημα Π, μετά την πάροδο τουλάχιστον 6 ετών από τη θετική επιβεβαίωση της ύπαρξης κυστογόνων νηματωδών της πατάτας ή από την καλλιέργεια της τελευταίας εσοδείας πατάτας. Η περίοδος αυτή μπορεί να μειωθεί σε 3 έτη τουλάχιστον εάν ληφθούν κατάλληλα, επισήμως εγκεκριμένα μέτρα ελέγχου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΜΗΜΑ Ι ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο βαθμός ευπάθειας της πατάτας στους κυστογόνους νηματώδεις της πατάτας εκφράζεται ποσοτικά, σύμ φωνα με την ακόλουθη πρότυπη βαθμολόγηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2. Ο βαθμός 9 αντιστοιχεί στο υψηλότερο επίπεδο αν θεκτικότητας. Σχετική ευπάθεια (%) Βαθμολογία <1 9 1, , , , , , , > ΤΜΗΜΑ II ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Η δοκιμή πραγματοποιείται σε εγκαταστάσεις κα ραντίνας στο ύπαιθρο, σε θερμοκήπια, ή σε θαλάμους ελεγχόμενων συνθηκών. 2. Η δοκιμή διεξάγεται σε δοχεία, έκαστο των οποίων περιέχει τουλάχιστον ένα λίτρο χώματος (ή κατάλληλου υποστρώματος). 3. Η θερμοκρασία του χώματος κατά τη διάρκεια της δοκιμής δεν υπερβαίνει τους 25 C και παρέχεται επαρ κές πότισμα. 4. Κατά τη φύτευση της υπό δοκιμή ποικιλίας ή της ποικιλίας ελέγχου, χρησιμοποιείται τμήμα πατάτας με έναν οφθαλμό για κάθε ποικιλία δοκιμής ή ελέγχου. Συνιστάται η αφαίρεση όλων των στελεχών, εκτός από ένα. 5. Η ποικιλία πατάτας «Desiree» χρησιμοποιείται ως πρότυπη ευπαθής ποικιλία μάρτυρας σε κάθε δοκιμή. Για εσωτερικούς ελέγχους, μπορεί να προστίθενται και άλλες πλήρως ευπαθείς ποικιλίες μάρτυρες τοπι κού ενδιαφέροντος. Μπορεί να χρησιμοποιείται άλλη πρότυπη ευπαθής ποικιλία μάρτυρας εάν από έρευνα προκύψει ότι άλλες ποικιλίες είναι πιο κατάλληλες ή πιο προσβάσιμες.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.12.2014 L 360/59 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη γνωστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2005/74/ΕΚ) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται από την 27η Απριλίου 2006 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 219/56 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa (Well και Raju) [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

546 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

546 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 546 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 4 (άρθρο 2 της υπ αριθμ. 2007/50/ΕΚ Οδηγίας) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από την 1η Ιουνίου 2008. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1202 12 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών («claw back») έτους 2015 δαπανών κλειστής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.01 11:13:18 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 33765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1031 25 Απριλίου 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 9748/100747/1.10.2012 από φασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1101 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1416 17 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ14/92330 Εγκριση Νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλι σμού Σκυροδέματος 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/05/116/ΦΝ 437 Προσαρμογή των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημο σίων έργων σύμφωνα με την κωδικοποίηση της νομο θεσίας κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 368 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1047 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης για την αποδοχή και εκκαθάριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1853 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Μαθηματι κών της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3351 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013)

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΤΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ρ. Φύλλου 1876 10 Ιουλίου 2014 ΠΟΦΣΕΙΣ ριθμ. οικ. 39805/1138 Τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 7-9-2012 Αρ. πρωτ.: 9158/92269

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 7-9-2012 Αρ. πρωτ.: 9158/92269 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150 Tαχ. Κώδικας: 17671 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ν. Κούλης (Προϊστάμενος Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου) Δρ Δήμητρα Γκιλπάθη (Γεωπόνος-Φυτοπαθολόγος) Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2422 28 Νοεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 340668 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 183/2005 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Μενάνδρου 22 10552 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Ταγκαλάκη Τηλέφωνο: 210 2125228 FAX: 210 5241841 email: me22u016@minagric.gr

Ταχ. /νση: Μενάνδρου 22 10552 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Ταγκαλάκη Τηλέφωνο: 210 2125228 FAX: 210 5241841 email: me22u016@minagric.gr Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 23/10/2015 /3/ 2011 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρ. Πρωτ: 3181/115487 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1609 10 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποζημίωση μελών Κλιμακίων Εργασίας, Ανακεφα λαίωσης Χρόνου Ασφάλισης και Απονομής

Διαβάστε περισσότερα