Τεχρνο 7 ν - Άξζξν 7 ν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχρνο 7 ν - Άξζξν 7 ν"

Transcript

1 Τεχρνο 7 ν - Άξζξν 7 ν ΝΟΣΟΣ PARKINSON Τζίληνπ Μαγδαιελή*, Γαιακάγθαο Κπξηάθνο Ιαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer, webmaster. 1. Δηζαγσγή. Η λφζνο Parkinson είλαη ε δεχηεξε πην ζπρλά εκθαληδφκελε λεπξνεθθπιηζηηθή λφζνο (1) θαη ε πην ζπλήζεο δηαηαξαρή θίλεζεο εθηφο απφ ηνλ ηδηνπαζή ηξφκν. Πεξηγξάθεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ James Parkinson ην 1817 ζηελ «Πξαγκαηεία πεξί ηξνκψδνπο παξάιπζεο» (Paralysis Αgitans), πνπ εθδφζεθε ζην Λνλδίλν. Καηά ηνλ James Parkinson ε λφζνο νξίδεηαη ζαλ «Αθνχζηα, ηξνκψδεο θίλεζε, κε κεησκέλε κπτθή ηζρχ, ζε κέιε πνπ είλαη αδξαλή αθφκε θαη φηαλ ππνζηεξίδνληαη, κε ηάζε θάκςεο ηνπ θνξκνχ πξνο ηα εκπξφο θαη κεηάβαζε απφ βάδελ ζε ηξνράδελ, ελψ νη αηζζήζεηο θαη ε δηάλνηα παξακέλνπλ άζηθηεο». Η λφζνο νθείιεηαη ζε απψιεηα ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ηεο κειαηλν-ξαβδσηήο νδνχ (2) (ζρ. 1) θαη λεπξνπαζνινγηθά ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία ελδνθπηηάξησλ εγθιείζησλ πνπ πεξηέρνπλ α-ζπλνπθιεΐλε θαη νλνκάδνληαη ζσκάηηα Lewy (ζρ. 2). Η απψιεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ λεπξψλσλ νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ θαη γελεηηθψλ κεηαιιάμεσλ πνπ κέζσ ηεο επαθφινπζεο κηηνρνλδξηαθήο δπζιεηηνπξγίαο θαη ηνπ νμεηδσηηθνχ ζηξεο, επηβαξχλνπλ ηελ θπηηαξηθή ιεηηνπξγία, επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο νπβηθηηίλε πξσηεάζσκα (ubiquitin proteasome) (3, 4) θαη δηαηαξάζζνπλ ηε δηαρείξηζε πξσηετλψλ απφ ην θχηηαξν (4). Παξά ην γεγνλφο φηη ε λφζνο Parkinson (PD) απνηειεί κηα δηαηαξαρή ιφγσ έιιεηςεο

2 ληνπακίλεο, νπζηαζηηθά θαηά ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ δηάθνξα κε-ληνπακηλεξγηθά ζπζηήκαηα λεπξνδηαβηβαζηψλ επεξεάδνληαη θάηη πνπ γίλεηαη ζπλερψο πην εκθαλέο (5). Λφγσ ηνπ πξννδεπηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ λεπξνεθθπιηζκνχ, ε λφζνο έρεη έλα πξψηκν πξνζπκπησκαηηθφ ζηάδην θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζηίζεληαη θηλεηηθά θαη κε-θηλεηηθά ζπκπηψκαηα. Σεκαληηθφ είλαη φηη ζην αζπκπησκαηηθφ ζηάδην, ε κέιαηλα νπζία δελ πξνζβάιιεηαη θαη ζηα επφκελα ζηάδηα ν λεπξνεθθπιηζκφο αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλν ρσξνηαμηθφ δηάγξακκα. Πξφζθαηα ν Braak θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ζηαδηνπνίεζαλ ηε λφζν απφ ζηάδην 1 έσο ην 6 (6, 7). Τα ζηάδηα 1 θαη 2 είλαη πξνζπκπησκαηηθά θαη νη ραξαθηεξηζηηθέο βιάβεο ηεο λφζνπ (ζσκάηηα θαη λεπξίηεο Lewy) εθηείλνληαη απφ ηνλ νζθξεηηθφ βνιβφ θαη ην πλεπκνλνγαζηξηθφ λεχξν, ζε ρακειφηεξεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο (πξνκήθεο κπειφο, θαιχπηξα γέθπξαο). Σηα επαθφινπζα ζπκπησκαηηθά ζηάδηα νη βιάβεο επεθηείλνληαη ζην κεζεγθέθαιν θαη πεξηιακβάλνπλ ηε κέιαηλα νπζία (ζηάδην 3), ζηε ζπλέρεηα ζην κεζνθινηφ (ζηάδην 4) θαη ηειηθά ζην λενθινηφ (ζηάδηα 5,6). Στ. 1 Νεπξσληθέο νδνί πνπ εθθπιίδνληαη ζηε Νφζν Parkinson. Σήκαηα πνπ ειέγρνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο θαη πξνβάιινπλ απφ ηε κέιαηλα νπζία ζηνλ θεξθνθφξν ππξήλα θαη ην θέιπθνο ηνπ θαθνεηδνχο ππξήλα (ζπιινγηθά νλνκάδεηαη ξαβδσηφ ζψκα). Απηνί νη «κειαηλν-ξαβδσηνί» λεπξψλεο απειεπζεξψλνπλ ληνπακίλε θαη εθθπιίδνληαη ζηε λφζν ηνπ Parkinson γηα άγλσζηνπο ιφγνπο. Πεγή: (κεηαθξαζκέλν θαη επεμεξγαζκέλν).

3 Στ. 2 Αλνζντζηνρεκηθή ρξψζε γηα ηελ α-ζπλνπθιεΐλε. Γηαθξίλεηαη, ζε θαθέ ρξψκα, έλα ελδνλεπξσληθφ ζσκάηην Lewy ζηε κέιαηλα νπζία αζζελνχο κε λφζν Parkinson. Πεγή: Η γλψζε ησλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ βιάπηνληαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο λφζνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιχ θαιή αληαπφθξηζε ησλ αζζελψλ ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή, πξνηείλεη φηη ε έγθαηξε δηάγλσζε ηεο λφζνπ αλ είλαη δπλαηφλ αθφκε θαη ζην πξνζπκπησκαηηθφ ζηάδην ζα ζεκαίλεη ζεκαληηθά καθξνπξφζεζκα νθέιε γηα ηνλ αζζελή. Η ζεκαζία ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο ζα γίλεη αθφκα πην ζεκαληηθή, φηαλ ζα αλαπηπρζνχλ θαη ζα εθαξκνζζνχλ ζηελ θιηληθή πξάμε, λεπξνπξνζηαηεπηηθέο ηερληθέο. Παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη αζθαιήο ηξφπνο έγθαηξεο δηάγλσζεο ηεο λφζνπ, πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε έγηλαλ θαη γίλνληαη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο. Σηελ εξγαζία απηή ζα αλαθεξζνχκε ζηελ παζνγέλεηα, ζηελ επηδεκηνινγία, ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε θαη ηε δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε, φπσο ζηε ζεξαπεία ηεο λφζνπ. 2. Παζνγέλεηα. Η PD ραξαθηεξίδεηαη απφ απψιεηα κειαηλνξαβδσηψλ θπηηάξσλ ηα νπνία παξάγνπλ ληνπακίλε. Έηζη ε λφζνο εκθαλίδεηαη ζαλ κηα δηαηαξαρή ειιείκκαηνο ληνπακίλεο (8).

4 Στ. 3 Ο θχθινο ζχλζεζεο κεηαβνιηζκνχ ηεο ληνπακίλεο ζε ληνπακηλεξγηθνχο λεπξψλεο. Πεγή: %20Disease.htm Η ληνπακίλε ζεκαληηθφο λεπξνδηαβηβαζηήο ζπληίζεηαη απφ ην ακηλνμχ ηπξνζίλε κέζσ ηεο πδξνμπιάζεο ηεο ηπξνζίλεο, κεηαηξέπεηαη ζε δηυδξνμπθαηλπιαιαλίλε (L-Dopa) πνπ κε ηελ απνθαξβνμπιάζε ηεο L-Dopa κεηαηξέπεηαη ζε ληνπακίλε. Απνζεθεχεηαη ζε πξνζπλαπηηθά θπζηίδηα, απειεπζεξψλεηαη ζηε ζπλαπηηθή ζρηζκή φηαλ ππάξμεη λεπξηθφ εξέζηζκα, ζπλδέεηαη κε ηνπο κεηαζπλαπηηθνχο ππνδνρείο θαη ζηε ζπλέρεηα είηε επαλαπξνζιακβάλεηαη ζηελ πξνζπλαπηηθή κεκβξάλε είηε κεηαβνιίδεηαη κε ηε δξάζε δχν ελδχκσλ ηεο κνλνακηλννμεηδάζεο Β (ΜΑΟ-Β) θαη ηεο θαηερνι-ο-κεζπιηξαλθεξάζεο (COMT) (ζρ. 3). Οη ληνπακηλεξγηθνί λεπξψλεο αθζνλνχλ ζηε κέιαηλα νπζία θαη γεληθφηεξα ζην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο, θαη απνιήγνπλ ζηα βαζηθά γάγγιηα πνπ πηζηεχεηαη φηη ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ θίλεζε.

5 3. Δπηδεκηνινγία. Η λφζνο εκθαλίδεηαη κε απμεκέλε ζπρλφηεηα κεηά ηελ 6 ε δεθαεηία ηεο δσήο (9) αιιά κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη ζε ειηθία κηθξφηεξε ησλ 40 εηψλ (λεαληθφο παξθηλζνληζκφο). Η ζπρλφηεηα ηεο λφζνπ ζηα βηνκεραληθέο ρψξεο ππνινγίδεηαη ζην 0,3% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη ζην 1% γηα άηνκα άλσ ησλ 60 εηψλ. Σηηο Δπξσπατθέο ρψξεο ν επηπνιαζκφο γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ θπκαίλεηαη κεηαμχ 64,6 θαη 320 (10,11) αζζελείο αλά άηνκα θαη ε εηήζηα επίπησζε κεηαμχ 4,9 θαη 26 (10,12) αζζελείο αλά άηνκα. Γηα ειηθίεο κεγαιχηεξεο ησλ 55 εηψλ, ν επηπνιαζκφο θπκαίλεηαη κεηαμχ 713 θαη 1500 (13,14) αζζελείο αλά άηνκα θαη ε εηήζηα επίπησζε κεηαμχ 186,8 θαη 346 (13,15) αληίζηνηρα. Αλαθνξέο πνπ ζέινπλ ε λφζνο λα ππεξέρεη ζηε ιεπθή θπιή έλαληη αηφκσλ ηεο καχξεο θαη αζηαηηθήο θαηαγσγήο (16,17,18), πηζαλφλ λα πξνθχπηνπλ απφ κεζνδνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ηηο εζλφηεηεο. 4. Γηαθνξηθή δηάγλσζε. Η PD πξέπεη λα δηαθξηζεί απφ ηνλ ηδηνπαζή ηξφκν, ηνλ αγγεηαθφ θαη θαξκαθεπηηθφ παξθηλζνληζκφ (MPTP, εθεδξφλε, CO, Mn, κεζαλφιε), ηα άηππα παξθηλζνληθά ζχλδξνκα (θινηνβαζηθφο εθθπιηζκφο, αηξνθία πνιιαπιψλ ζπζηεκάησλ MSA, πξννδεπηηθή ππεξππξεληθή παξάιπζε PSP ), ηε λφζν Alzheimer, ηνλ πδξνθέθαιν θπζηνινγηθήο πίεζεο (NPH), ηελ άλνηα κε ζσκάηηα Lewy, ηνλ παξθηλζνληζκφ πνπ νθείιεηαη ζε φγθνπο ή αξηεξηνθιεβψδεηο δπζπιαζίεο θ.α. 5. Γηάγλσζε ηεο PD Γεπηεξνγελήο Πξόιεςε. Η έλαξμε ηεο λφζνπ είλαη βξαδεία θαη πξννδεπηηθή κε αξρηθά ζπκπηψκαηα ηα νπνία δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθά, κε απνηέιεζκα ζσξεία ιαλζαζκέλσλ δηαγλψζεσλ. Σπλήζσο

6 πξφθεηηαη γηα κε-θηλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπρλά πξνηείλεηαη φηη πξέπεη λα ζεσξνχληαη ζαλ πξνθηλεηηθά ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ. Σε απηά πεξηιακβάλνληαη δπζθνηιηφηεηα, νζθξεηηθή δπζιεηηνπξγία, θαηάζιηςε, άγρνο, δηαηαξαρέο χπλνπ θαη αηζζεηηθέο δηαηαξαρέο. Όηαλ ε λφζνο εμειηρζεί, ηφηε παξαηεξνχληαη ηα θηλεηηθά ζπκπηψκαηα πνπ είλαη αθηλεζία, βξαδπθηλεζία, δπζθακςία, ηξφκνο θαη δηαηαξαρέο ηεο ζηάζεο θαη ηεο βάδηζεο (19). Γεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο in vivo βηνδεηθηψλ θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ κεζφδσλ λεπξναπεηθφληζεο, ε δηάγλσζε ηεο λφζνπ ζηεξίδεηαη ζε θιηληθά θξηηήξηα. Ψο εθ ηνχηνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θιίκαθεο αμηνιφγεζεο κε πιένλ παξαδεθηή ηελ ελνπνηεκέλε Κιίκαθα Βαζκνιφγεζεο ηεο PD (UPDRS), ε νπνία εηζήρζε ην 1987 (20) (έλζεην). Φσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ππνθιίκαθεο πνπ θαιχπηνπλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο δηαλνεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο δηάζεζεο (κέξνο Ι), ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (κέξνο ΙΙ), ηα θηλεηηθά ζπκπηψκαηα (κέξνο ΙΙΙ) θαη ηηο επηπινθέο ηεο ζεξαπείαο (κέξνο IV). Μηα άιιε βαζηθή θιίκαθα αμηνιφγεζεο ηεο λφζνπ, επηλνήζεθε απφ ηνπο Hoehn θαη Yahr ην 1967 (21), φκσο δελ θαιχπηεη ηα κε-θηλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο λφζνπ. 5.1 Κηλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο λόζνπ. α) Γπζθακςία. Οθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ κπτθνχ ηφλνπ ιφγσ ηεο εμσππξακηδηθήο ππεξηνλίαο. Δκθαλίδεηαη θπξίσο ζηνπο κχεο ηνπ ηξαρήινπ, ηνπ θνξκνχ θαη ησλ θεληξηθψλ ηκεκάησλ ησλ άθξσλ. Δθδειψλεηαη θιηληθά ζαλ «ζεκείν ηνπ νδνλησηνχ ηξνρνχ» ζπλήζσο ζηηο αξζξψζεηο ηνπ θαξπνχ θαη ηνπ αγθψλα (ν εμεηαζηήο θαηά ηελ παζεηηθή θίλεζε ζπλαληά αληίζηαζε πνπ εληζρχεηαη θαηά δηαζηήκαηα απφ κηθξέο ψζεηο κε κεζνδηαζηήκαηα ραιάξσζεο) (19), ή ζαλ ζεκείν ηνπ «κνιπβδνζσιήλα» (ν εμεηαζηήο βξίζθεη ηελ ίδηα αληίζηαζε ζε φιν ην εχξνο κηαο παζεηηθήο θίλεζεο).

7 β) Βξαδπθηλεζία. Με ηνλ φξν ππνδειψλεηαη βξαδχηεηα ζηηο εθνχζηεο θηλήζεηο θαη δπζθνιία ζηελ έλαξμε θαη δηαηήξεζε ησλ θηλήζεσλ. Απνθαιχπηεηαη φηαλ δεηεζεί απφ ηνλ εμεηαδφκελν λα θάλεη επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο είηε κε ηα άλσ είηε κε ηα θάησ άθξα, νπφηε νη θηλήζεηο γίλνληαη νινέλα κηθξφηεξεο θαη βξαδχηεξεο κε ηελ επαλάιεςε (19,22). γ) Τξφκνο εξεκίαο. Πξφθεηηαη γηα ην πην ζεκειηψδεο ζεκείν θαηά ηε θάζε ηεο έλαξμεο ησλ θηλεηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ (23,14). Ψζηφζν έλα πνζνζηφ 25% ησλ αζζελψλ δελ αλαπηχζζνπλ πνηέ ηξφκν (23). Έρεη ζπρλφηεηα 4-6 Hertz, είλαη ζπλήζσο ηξφκνο ππηηαζκνχ-πξεληζκνχ, αζχκκεηξνο, κεηψλεηαη κε ηε δξάζε, επηδεηλψλεηαη κε ηελ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο θαη ράλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ. δ) Γηαηαξαρέο βάδηζεο αζηάζεηα. Η νξζνζηαηηθή αζηάζεηα είλαη ζεκείν πξνρσξεκέλεο λφζνπ. Σε κία κειέηε 128 αζζελψλ κε PD κφλν ην 1% αλέθεξε ηελ αζηάζεηα ζαλ αξρηθφ ζχκπησκα (25). Σηελ αζηάζεηα νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν νη πηψζεηο πνπ εκθαλίδνπλ νη αζζελείο (26) θαη ε αλαπηπζζφκελε «θακπηνθνξκία» (θάκςε πξνο ηα εκπξφο ηεο θεθαιήο θαη ηνπ θνξκνχ) είλαη νπζηαζηηθά πξνζπάζεηα αληηξξφπεζεο. Η βάδηζε ησλ αζζελψλ ηππηθά εκθαλίδεηαη ζαλ κηθξνβεκαηηζκφο (κηθξά θαη αξγά βήκαηα) θαη πνιιέο θνξέο κεηά ηελ εθθίλεζε, ν αζζελήο έρεη ηελ αθνχζηα ηάζε λα ηξέρεη κε κπνξψληαο λα ζηακαηήζεη (19). Απφ ηηο θηλεηηθέο εθδειψζεηο ηεο PD ηξείο είλαη πνιχ ηδηαίηεξεο. Τν θαηλφκελν freezing αθνξά ηελ αίζζεζε πνπ έρεη ν αζζελήο φηη ηα πφδηα ηνπ θνιινχλ ζην δάπεδν (27).

8 Δκθαλίδεηαη ζαλ δηζηαγκφο θαηά ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο, παξνπζηάδεηαη ζην 1/3 πεξίπνπ ησλ αζζελψλ θαη απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο λφζνπ. Η παξάδνμε θηλεηηθφηεηα είλαη ραξαθηεξηζηηθά ην αληίζεην ζεκείν ηνπ freezing, φπνπ ν αζζελήο απφ ηελ αθηλεζία θάλεη μαθληθά απξφζκελεο γξήγνξεο θηλήζεηο, ζπλήζσο φηαλ αλαζηαησζεί. Τέινο ην θαηλφκελν «stops walking when talking», ζεκαίλεη φηη ε «λνεηηθή» εληνιή γηα θάπνηα θίλεζε απνθηά «πξνηεξαηφηεηα» ζε ζρέζε κε ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ηεο θίλεζεο πνπ ρξνληθά ππνιείπεηαη, κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε απμεκέλνπ θηλδχλνπ πηψζεσλ ησλ παξθηλζνληθψλ αζζελψλ. 5.2 Με - θηλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο λόζνπ. Η πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ κε PD εκθαλίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λφζνπ κεθηλεηηθά πξνβιήκαηα. Σε κειέηε 99 αζζελψλ κφλν ην 12% δελ αλέθεξε κε-θηλεηηθφ πξφβιεκα κεηά απφ 7 ρξφληα δηάξθεηαο ηεο λφζνπ (28). Γηαηαξαρέο ηνπ Απηφλνκνπ Νεπξηθνχ Σπζηήκαηνο, δηαηαξαρέο χπλνπ, αλνζκία ή ππνζκία, γλσζηηθή έθπησζε θαη έλα επξχ θάζκα λεπξνςπρηαηξηθψλ πξνβιεκάησλ, νδεγνχλ ζε ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ (29) Γηαηαξαρέο ηνπ Απηόλνκνπ Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο (ΑΝΣ). Τν ΑΝΣ επζχλεηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηνπ ηφλνπ ησλ αγγείσλ. Η δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ πξνθαιεί νξζνζηαηηθή ππφηαζε ε νπνία παξά ην γεγνλφο φηη απνηειεί δείθηε άηππσλ παξθηλζνληθψλ δηαηαξαρψλ, θαίλεηαη λα είλαη επίζεο ραξαθηεξηζηηθή ηεο PD. Σπκπησκαηηθή ππφηαζε είλαη ζπάληα ζηηο αξρέο ηεο

9 λφζνπ (30). Αληίζεηα, κειέηε ζε PD αζζελείο έδεημε φηη ζε πνζνζηφ 47% ησλ αζζελψλ ππήξρε νξζνζηαηηθή ππφηαζε (31). Μηα πην επεκβαηηθή κέζνδνο πνπ κεηξά άκεζα ηε ζπκπαζεηηθή λεχξσζε, είλαη ε πξφζιεςε ηνπ radioiodinated metaiodobenzylguanidine (MIBG) απφ ην κπνθάξδην. Μεησκέλεο απαληήζεηο πξφζιεςεο MIBG βξέζεθαλ ζε κειέηε αζζελψλ κε πξψηκε κε-αληηκεησπηζκέλε PD (32,33). Σηελ ίδηα κειέηε βξέζεθε επηπιένλ κείσζε πξφζιεςεο MIBG κε ηελ αχμεζε ηεο βαξχηεηαο ηεο λφζνπ. Έηζη θαίλεηαη φηη φζν ε λφζνο εμειίζζεηαη, νη δηαηαξαρέο ηνπ ΑΝΣ επηδεηλψλνληαη. Δθηφο απφ ηελ νξζνζηαηηθή ππφηαζε ε δπζαπηνλνκία κπνξεί λα εθδεισζεί ζαλ δπζθνηιηφηεηα (34), ςεπδνπξνζηαηηζκφο δειαδή ζπρλνπξία, λπθηνπξία, επηηαθηηθή νχξεζε ιφγσ επεξεζηζηφηεηαο ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο, ππεξζηειφξξνηα θαη ππεξτδξσζία, ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία πνπ εκθαλίδεηαη άιινηε ζαλ ππεξδξαζηεξηφηεηα θαη άιινηε ζαλ αληθαλφηεηα, ζκεγκαηφξξνηα, δπζαλεμία ζην ζεξκφ θαη ην ςπρξφ, λαπηία θαη έκεηνη. Σε πξφζθαηε θιηληθή κειέηε κεηαμχ αζζελψλ κε δπζιεηηνπξγία ηνπ ΑΝΣ θαη αζζελψλ κε PD, νη παξθηλζνληθνί αζζελείο αλέθεξαλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα θπξίσο απφ ην γαζηξεληεξηθφ θαη ην νπξνπνηεηηθφ (35). Σπλνιηθά έλα πνζνζηφ 40-70% αζζελψλ κε PD βηψλεη πξνβιήκαηα δηαηαξαρήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΝΣ (36) Οζθξεηηθή δπζιεηηνπξγία. Απηή αλαγλσξίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζαλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο PD (37,38). Οη νζθξεηηθέο δνθηκέο έρνπλ ην πιενλέθηεκα λα γίλνληαη εχθνια κε ζηπιφ εκπνηηζκέλα κε νζκέο (39). Σε θιηληθή κειέηε 37 PD αζζελψλ, ην 38% αλέθεξε ππνθεηκεληθά θπζηνινγηθή φζθξεζε, σζηφζν κεηά απφ ηεζη φζθξεζεο, φινη νη αζζελείο είραλ ππνζκία θαη 50% πεξίπνπ είραλ αλνζκία (38). Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ζε κειέηε 400 πξψηνπ βαζκνχ ζπγγελψλ παξθηλζνληθψλ αζζελψλ, νη 40 είραλ ππνζκία. Σηα άηνκα απηά έγηλε έιεγρνο

10 ληνπακηλεξγηθήο λεχξσζεο κε 123-β-CIT SPECT, ε νπνία βξέζεθε ζεκαληηθά κεησκέλε (40). Σε δηάζηεκα δχν ρξφλσλ ην 10% ησλ ππνζκηθψλ αηφκσλ εκθάληζε PD ζε αληίζεζε κε ηνπο 360 λνξκνζκηθνχο πνπ θαλείο δελ εκθάληζε ηε λφζν (41). Η νζθξεηηθή δπζιεηηνπξγία πηζαλνινγείηαη ζαλ δείθηεο κηαο ππνθιηληθήο εθθπιηζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηε Φνλνινπινχ (Asia Aging Study) έρεη θαζηεξσζεί ζαλ δείθηεο απμεκέλνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο PD (42) Γλσζηηθή εμαζζέλεζε θαη άλνηα. Πεξίπνπ 3-4 ρξφληα απφ ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ, έλα 10% ησλ PD αζζελψλ αλαπηχζζεη άλνηα θαη 57% ζεκεία γλσζηηθήο εμαζζέλεζεο (43). Τν γλσζηηθφ πξνθίι πεξηιακβάλεη δηαηαξαρέο ηεο ιεηηνπξγηθήο κλήκεο αιιά θπξίσο δπζιεηηνπξγία ηεο αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ θαη κεησκέλε πξνζνρή (44). Με ηελ πξφνδν ηεο λφζνπ, απμάλεηαη ε ζνβαξφηεηα θαη ην εχξνο ησλ γλσζηηθψλ ειιεηκκάησλ πηζαλφηαηα ιφγσ βιάβεο ησλ δνκψλ ηνπ θινηνχ. Η παξαθνινχζεζε νκάδαο αζζελψλ ζηελ Απζηξαιία έδεημε φηη 17 ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηεο λφζνπ, κφλν 15% ησλ επηδψλησλ αζζελψλ δελ εκθάληδαλ γλσζηηθφ έιιεηκκα (45) Νεπξνζπκπεξηθνξηζηηθέο δηαηαξαρέο. Οη ζπρλφηεξεο είλαη α) νη ςεπδαηζζήζεηο θαη β) ε θαηάζιηςε. α) Χεπδαηζζήζεηο. Κπξηαξρνχλ νη νπηηθέο ςεπδαηζζήζεηο ελψ αθνπζηηθέο, νζθξεηηθέο θαη απηηθέο παξαηζζήζεηο είλαη ιηγφηεξν ζπρλέο (46,47). Χπρσζηθά θαηλφκελα ζε PD αζζελείο είλαη ζπάληα πξηλ ηελ έλαξμε ζεξαπείαο κε ληνπακηλεξγηθνχο παξάγνληεο (48). Έηζη νη παξάγνληεο απηνί ζεσξήζεθε φηη επζχλνληαη γηα ηα ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα, θάηη φκσο πνπ δελ

11 απνδείρζεθε απφ θακία κειέηε πνπ ζχγθξηλε ηελ εκθάληζε ςεπδαηζζήζεσλ ζε ζρέζε κε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο θαη ηηο δφζεηο ησλ θαξκάθσλ (49,50). Αληίζεηα ε πξνρσξεκέλε ειηθία, ε δηάξθεηα θαη ε ζνβαξφηεηα ηεο λφζνπ θαη ε γλσζηηθή εμαζζέλεζε, ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ παξάγνληεο θηλδχλνπ εκθάληζεο ςπρσζηθψλ δηαηαξαρψλ. Τα πνζνζηά επηπνιαζκνχ ησλ ςεπδαηζζήζεσλ πνηθίινπλ απφ 16% έσο 75%, πηζαλφηαηα ιφγσ δηαθνξψλ ζηελ επηινγή ησλ αζζελψλ. Σε θιηληθή έξεπλα 89 παξθηλζνληθψλ αζζελψλ κε δηάξθεηα λφζνπ 10 ρξφληα, ην 33% εκθάληδε επίκνλεο παξαηζζήζεηο θαηά ηελ είζνδν ζηε κειέηε θαη ην 63% 4 ρξφληα κεηά (51). β) Καηάζιηςε. Αλ θαη ε θαηάζιηςε απνηειεί ηε ζπρλφηεξε ςπρηαηξηθή ζπλ-λνζεξφηεηα (52,53), ζε παξθηλζνληθνχο αζζελείο βξέζεθε λα είλαη ζπρλφηεξε ζε ζρέζε κε αζζελείο ειέγρνπ ίδηαο ειηθίαο κε άιιεο ρξφληεο παζήζεηο (54,55). Η θαηάζιηςε κπνξεί λα πξνεγείηαη ηεο εκθάληζεο ησλ θηλεηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο PD (56) ζε πνζνζηφ 20% ησλ αζζελψλ. Δμάιινπ ν θίλδπλνο γηα αλάπηπμε PD ζε θαηαζιηπηηθά άηνκα, είλαη 2 έσο 3 θνξέο απμεκέλνο ζε ζρέζε κε κε-θαηαζιηπηηθά άηνκα ειέγρνπ (54,57). Η θαηάζιηςε είλαη ζπλήζσο ήπηαο ή κέηξηαο βαξχηεηαο, φηαλ φκσο ζπλππάξρεη άλνηα παίξλεη ηε κνξθή ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο (58). Η θιηληθή εηθφλα πεξηιακβάλεη δηαηαξαρέο ηνπ ζπκηθνχ, κείσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη λνεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα πξνζσπηθά, θνηλσληθά ή επαγγεικαηηθά δεηήκαηα, ζπλαίζζεκα απειπηζίαο, ςπρν-θηλεηηθή επηβξάδπλζε, αίζζεκα θφπσζεο θ.ι.π. (59,60). Η θαηάζιηςε ζηελ PD κπνξεί λα νθείιεηαη ζην απμεκέλν ζηξεο ιφγσ ηεο ρξφληαο αλαπεξηθήο λφζνπ ή κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ησλ εθθπιηζηηθψλ αιινηψζεσλ (19). Δίλαη ζεκαληηθφ λα αληηκεησπίδεηαη θαξκαθεπηηθά αθνχ ππνβαζκίδεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ αζζελψλ.

12 5.2.5 Γηαηαξαρέο ύπλνπ. Δίλαη γλσζηφ φηη πνιινί ππξήλεο ηνπ ζηειέρνπο θαη δηαβάζεηο επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ ππνζαιάκνπ θαη ηνπ ζαιάκνπ πξνο ην θινηφ, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ξχζκηζε χπλνπ / εγξήγνξζεο (61). Καζψο ζηελ PD νη ηζηνπαζνινγηθέο βιάβεο εληνπίδνληαη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, είλαη αλακελφκελν δηαηαξαρέο χπλνπ λα εκθαλίδνληαη ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ PD αζζελψλ. Δπίζεο ηα ληνπακηλεξγηθά θάξκαθα θαη ε πηζαλφλ ζπλππάξρνπζα θαηάζιηςε, κπνξεί λα επζχλνληαη γηα ηηο δηαηαξαρέο χπλνπ ζηελ PD (62). Τν πην θνηλφ πξφβιεκα ησλ παξθηλζνληθψλ αζζελψλ είλαη ε αυπλία ζε πνζνζηφ 60% (63). Οη λπθηεξηλέο αθππλίζεηο θαη ε πξφσξε πξσηλή αθχπληζε, βξέζεθε λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε κεησκέλε πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ (64). Η εκεξήζηα ππλειία είλαη επίζεο ζπρλή ζηελ PD (65). Απηή δελ θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζηα πξνβιήκαηα ηνπ λπθηεξηλνχ χπλνπ (66) αιιά κάιινλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία, ηε ρξήζε αγσληζηψλ ληνπακίλεο θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο λφζνπ (67). Η παξαυπλία πνπ απνηειεί δηαηαξαρή ζπκπεξηθνξάο ηνπ χπλνπ ζηε θάζε REM (RBD), εθδειψλεηαη ζαλ εθδξακάηηζε ησλ νλείξσλ κε παξακηιεηφ, ππλνβαζία, θσλέο ή βίαηεο θηλήζεηο. Αζζελείο κε ηδηνπαζή RBD βξέζεθε φηη εκθαλίδνπλ απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο PD ή άιιεο ζπλνπθιενπάζεηαο (68). Μειέηεο ζε άηνκα κε ηδηνπαζή RBD έδεημαλ λα ζπλππάξρεη δπζιεηηνπξγία ηνπ ΑΝΣ (69) θαη κεησκέλε ληνπακηλεξγηθή λεχξσζε κε ην MIBG ζπηλζεξνγξάθεκα (70). Έηζη ε κειέηε ησλ RBD δηαηαξαρψλ θαίλεηαη λα απνηειεί δείθηε απμεκέλνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο ηεο λφζνπ. 5.3 Η λεπξναπεηθόλεζε ζηε δηάγλσζε ηεο PD.

13 Η αμνληθή θαη καγλεηηθή ηνκνγξαθία ζηελ PD είλαη θπζηνινγηθέο. Η ηνκνγξαθία εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ (PET) είλαη ε θαιχηεξε κέζνδνο δηάθξηζεο πξνζπλαπηηθνχ ή κεηαζπλαπηηθνχ ειιείκκαηνο ληνπακίλεο (71) αιιά δηελεξγείηαη ζε ιίγα εμεηδηθεπκέλα θέληξα, έρεη πςειφ θφζηνο θαη πεξηνξίδεηαη γηα εξεπλεηηθή ρξήζε. Η ηνκνγξαθία εθπνκπήο κνλήξνπο δέζκεο θσηνλίσλ (SPECT) είλαη πην νηθνλνκηθή απφ ηελ PET, αιιά έρεη ρακειφηεξε επαηζζεζία θαη αδπλαηεί λα δηαθξίλεη ηελ PD απφ ηα άηππα παξθηλζνληθά ζχλδξνκα (ζρ. 4). Έλα επηπιένλ κεηνλέθηεκα είλαη ε ρξήζε ξαδηντζνηφπσλ πνπ επηβάιιεη πεξηνξηζκφ ζηηο επαλαιήςεηο ηεο εμέηαζεο. Έλαο ζεκαληηθφο ηξφπνο δηάγλσζεο ηεο λφζνπ είλαη ε δηαθξαληαθή ππεξερνγξαθία (TCS) ηνπ εγθεθαιηθνχ παξεγρχκαηνο. Πξφθεηηαη γηα ηερληθή επαλαιήςηκε θαη ρακεινχ θφζηνπο ελψ ε αληρλεπφκελε ππεξερνγέλεηα ηεο κέιαηλαο νπζίαο είλαη ζηαζεξφ εχξεκα απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο λφζνπ (ζρ. 5). Σηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ζπγθαηαιέγνληαη ε ρακειή επαηζζεζία θαη ε χπαξμε απξνζπέιαζηνπ νζηηθνχ παξαζχξνπ πνπ αθνξά ην 10% ηνπ πιεζπζκνχ. Στ. 4 Δηθφλεο [ 18 F] Dopa PET θαη β-cit SPECT. Α. Μείσζε ηεο πξφζιεςεο [ 18 F] Dopa απφ ην θέιπθνο ηνπ θαθνεηδνχο ππξήλα παξαηεξείηαη ζην PET παξθηλζνληθψλ αζζελψλ ζε ζρέζε κε θπζηνινγηθνχο κάξηπξεο. Β. Μείσζε ηεο πξφζιεςεο β-cit απφ ην θέιπθνο ηνπ θαθνεηδνχο ππξήλα ζην SPECT ζπζρεηίδεηαη κε ηε βαξχηεηα ηεο PD. Πεγή:

14 Στ. 5 Δηθφλεο TCS εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο (απεηθνληδφκελν ζηελ πεξηνρή πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ε θίηξηλε γξακκή). Β. Η κέιαηλα νπζία δελ απεηθνλίδεηαη ζε πγηείο κάξηπξεο. C. Η κέιαηλα νπζία δηαγξάθεηαη ζαθψο ζε θνξέα κίαο κεηάιιαμεο ηνπ γνληδίνπ ηεο παξθίλεο (απεηθνλίδεηαη θαη ζηηο δχν πιεπξέο ζηελ πεξηνρή πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ε θφθθηλε γξακκή). Πεγή: (Β) (C) 6. Θεξαπεία ηεο PD. Η ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία ηεο λφζνπ είλαη θαξκαθεπηηθή, λεπξνρεηξνπξγηθή ελψ ε θπζηθνζεξαπεία κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη βειηηψλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αζζελνχο θαη ηνλ επαλεληάζζεη θαηά ην δπλαηφλ ζην νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ ζχλνιν. 6.1 Φαξκαθεπηηθή ζεξαπεία. Η L-Dopa παξακέλεη ην πην απνηειεζκαηηθφ θάξκαθν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ηεο λφζνπ (72,73). Η βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ ησλ αζζελψλ κεηά ηε ρνξήγεζε L-Dopa, απνηειεί δηαγλσζηηθφ θξηηήξην ηεο λφζνπ. Ο ρξφλνο εκίζεηαο δσήο ηνπ θαξκάθνπ είλαη πεξηνξηζκέλνο (1-1,5 ψξα) ιφγσ ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηνπ ζηελ πεξηθέξεηα απφ ηελ απνθαξβνμπιάζε ηεο ληνπακίλεο θαη ηεο θαηερνι-ο-κεζπινηξαλθεξάζεο (COMT). Σαλ απνηέιεζκα κφλν ην 5% ηεο ρνξεγνχκελεο δφζεο θζάλεη ζηνλ εγθέθαιν (74). Πξνθεηκέλνπ

15 λα απμεζεί ε βηνδηαζεζηκφηεηα ηεο L-Dopa απηή ζπλ-ρνξεγείηαη κε έλα αλαζηνιέα ηεο απνθαξβνμπιάζεο ηεο ληνπακίλεο (βελδεξαδίδε-madopar ή θαξβηληφπα-sinemet) (75,76), ή έλαλ αλαζηνιέα ηεο COMT φπσο ε εληαθαπφλε (comtan) (77,78) πνπ ζηεξείηαη επαηνηνμηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ηνιθαπφλε (tasmar) πνπ είρε ρξεζηκνπνηεζεί παιαηφηεξα. Η επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ ζεξαπεπηηθνχ απνηειέζκαηνο απαηηεί ηε δηαηήξεζε ζηαζεξψλ επηπέδσλ ληνπακίλεο κε εμαηνκίθεπζε ησλ δφζεσλ θαη ησλ κεζνδηαζηεκάησλ ηνπο. Μεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ έσο πέληε ρξφλσλ ζεξαπείαο κε L-Dopa, ηα ζεακαηηθά απνηειέζκαηα ηνπ θαξκάθνπ πεξηνξίδνληαη θαη επαλεκθαλίδνληαη θηλεηηθά ζπκπηψκαηα θαη κε-θηλεηηθέο δηαηαξαρέο (79,80,81). Έηζη ε πνιπθαξκαθία απνηειεί ηνλ θαλφλα ηεο θαξκαθεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο λφζνπ θαη φρη ηελ εμαίξεζε. Οη αλαζηνιείο ηεο ΜΑΟ-Β (ξαζαγηιίλε-azilect θαη ζειεγηιίλε-prositol) πνπ ζπλρνξεγνχληαη κε ηελ L-Dopa, αλαζηέιινπλ ην κεηαβνιηζκφ ηεο ληνπακίλεο ζηα βαζηθά γάγγιηα θαη πεξηνξίδνπλ ηηο θηλεηηθέο δηαηαξαρέο ζε πξνρσξεκέλα ζηάδηα ηεο λφζνπ. Οη ληνπακηλεξγηθνί αγσληζηέο (ξνπηλνξφιε, πξακηπεμφιε) δξνπλ απεπζείαο ζηνπο κεηαζπλαπηηθνχο ληνπακηλεξγηθνχο ππνδνρείο θαη αξθεηνί αζζελείο ιακβάλνπλ ηνπο αγσληζηέο ληνπακίλεο ζαλ κνλνζεξαπεία αθφκε θαη γηα δηάζηεκα 5 ρξφλσλ απφ ηελ έλαξμε ηεο λφζνπ (82,83). Σε πξνρσξεκέλα ζηάδηα, ζπλ-ρνξεγνχκελνη κε L-Dopa εκθαλίδνπλ άξηζηα απνηειέζκαηα, εθφζνλ ν αζζελήο θαζπζηέξεζε ηε ιήςε L-Dopa ιφγσ ηεο ρνξήγεζεο ζαλ κνλνζεξαπεία αγσληζηψλ ηεο ληνπακίλεο (84,85,86). Η επηηπρεκέλε θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο PD απαηηεί απφιπηε εμαηνκίθεπζε ησλ ζθεπαζκάησλ θαη ησλ δφζεσλ, ηαθηηθή παξαθνινχζεζε θαη αλαπξνζαξκνγή ηεο αγσγήο ελψ ν αζζελήο πξέπεη λα επηδεηθλχεη απφιπηε πεηζαξρία ζηηο νδεγίεο ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ.

16 6.2 Χεηξνπξγηθή ζεξαπεία Δλ ησ βάζεη εγθεθαιηθή δηέγεξζε (DBS). Τηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο έρνπλ αλαπηπρζεί λεπξνρεηξνπξγηθέο ηερληθέο εκθχηεπζεο ειεθηξνδίσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο αλαηνκηθέο ζέζεηο ηνπ εγθεθάινπ ηηο νπνίεο θαη δηεγείξνπλ κε ειεθηξηθφ ξεχκα (Deep Brain Stimulation-DBS) (87,88). Η επέκβαζε πξνυπνζέηεη αθξηβή ζηεξενηαθηηθφ ππνινγηζκφ ηεο ζέζεο θαη ε επηηπρία ηεο εμαξηάηαη πέξα απφ ηελ άξηηα ηερληθή, απφ ηε ζσζηή επηινγή ησλ θαηάιιεισλ αζζελψλ. Απηνί ζα πξέπεη λα έρνπλ εμαληιήζεη ηηο δπλαηφηεηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, λα έρνπλ ηζηνξηθφ θαιήο αληαπφθξηζεο ζηε ρνξήγεζε L-Dopa, λα κελ έρνπλ άλνηα ή γλσζηηθφ έιιεηκκα θαη ε ειηθία ηνπο λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 75 εηψλ ρσξίο ζνβαξή θαξδηαθή, πλεπκνληθή ή θαθνήζε λφζν. Τα απνηειέζκαηα ηεο ηερληθήο απηήο θξίλνληαη απφιπηα ηθαλνπνηεηηθά. 6.3 Φπζηθνζεξαπεία. Η αληηκεηψπηζε ησλ θηλεηηθψλ πξνβιεκάησλ απαηηεί ηελ άζθεζε ησλ αζζελψλ κέζσ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο αζθήζεσλ δηάηαζεο θαη ελδπλάκσζεο, κε νδεγίεο γηα αζθαιή αιιαγή ζέζεο ηνπ ζψκαηνο, βειηίσζε ηεο βάδηζεο, πξφιεςε ησλ πηψζεσλ θαη θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο φπνπ δνπλ. 7. Σπκπέξαζκα. Η λφζνο ηνπ Parkinson είλαη κία πξντνχζα εθθπιηζηηθή λφζνο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο κε θηλεηηθά θαη κε-θηλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Αθνξά ην 1% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη ην 3-4% ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 60 εηψλ. Πξφθεηηαη γηα πνιππαξαγνληηθή λφζν πνπ νθείιεηαη ηφζν ζε γελεηηθνχο φζν θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θαη νδεγεί ηα άηνκα ζε αλαπεξία κε ζνβαξέο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο.

17 Η αλεχξεζε, ε αμηνιφγεζε θαη ε αμηνπνίεζε δεηθηψλ ή ηερληθψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ πξψηκε πξνζπκπησκαηηθή δηάγλσζε ηεο λφζνπ, ζα βνεζήζνπλ ζην λα αληρλεπζνχλ ηα άηνκα πςεινχ θηλδχλνπ εκθάληζεο PD (πξσηνγελήο πξφιεςε), λα αμηνινγεζνχλ ηα πιένλ πξψηκα ζπκπηψκαηά ηνπο ψζηε λα αληηκεησπηζζνχλ έγθαηξα (δεπηεξνγελήο πξφιεςε) θαη λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζα θαηαιήμνπλ ηειηθά ζε βαξηά αλαπεξία. Η ζσζηή θαη έγθαηξε αλαγλψξηζε ηεο λφζνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ δηαζέηνπκε ζήκεξα θαη πνπ βεβαίσο ζπλερψο εμειίζζνληαη, ζα νδεγήζνπλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ αζζελψλ ζε ήπηα θιηληθή εηθφλα πνπ ζα επηηξέπεη πηζαλφηαηα ηελ πιήξε ηθαλφηεηα θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.

18 ΔΝΘΔΤΟ. Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο λόζνπ ηνπ Parkinson θαηά UKPDS brain bank (Gibb & Lees, 1988) Βήκα 1: Γηάγλσζε παξθηλζνληζκνύ. Βξαδπθηλεζία (επηβξάδπλζε έλαξμεο ηεο εθνχζηαο θηλεηηθφηεηαο κε πξννδεπηηθή ειάηησζε ηεο ηαρχηεηαο θαη ηνπ εχξνπο ησλ επαλαιακβαλφκελσλ θηλήζεσλ) Καη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα αθφινπζα: 1. Μπτθή δπζθακςία Hz ηξφκνο εξεκίαο 3. δηαηαξαρή ηεο ζηάζεσο θαη ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ ζψκαηνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε πξσηνπαζή νπηηθή, αηζνπζαία ή παξεγθεθαιηδηθή δπζιεηηνπξγία ή δπζιεηηνπξγία ηεο ηδηνδεθηηθήο αηζζεηηθφηεηαο Βήκα 2: Χαξαθηεξηζηηθά πνπ ηείλνπλ λα απνθιείζνπλ ηε λόζν ηνπ Parkinson σο ηελ αηηία ηνπ παξθηλζνληζκνύ. Ιζηνξηθφ επαλεηιεκκέλσλ εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ κε αλά βήκαηα εμέιημε παξθηλζνληθψλ ραξαθηήξσλ. Ιζηνξηθφ επαλεηιεκκέλεο θξαληνεγθεθαιηθήο θάθσζεο. Ιζηνξηθφ βέβαηαο εγθεθαιίηηδαο. Νεπξνιεπηηθή αγσγή θαηά ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ. > 1 πξνζβεβιεκέλνη ζπγγελείο. Παξαηεηλφκελε χθεζε. Απζηεξά κνλφπιεπξνη ραξαθηήξεο κεηά 3 έηε.

19 Υπεξππξεληθή παξάιπζε βιέκκαηνο. Παξεγθεθαιηδηθά ζεκεία. Πξψηκε κεγάινπ βαζκνχ δηαηαξαρή ηνπ απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο. Πξψηκε κεγάινπ βαζκνχ άλνηα κε δηαηαξαρέο ηεο κλήκεο, ηεο γιψζζαο θαη ηεο πξάμεο. Σεκείν babinski. Παξνπζία εγθεθαιηθνχ φγθνπ ή επηθνηλσλνχληνο πδξνθεθάινπ ζηελ ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία. Με αληαπφθξηζε ζε κεγάιεο δφζεηο levodopa (αθνχ απνθιεηζζεί δπζαπνξξφθεζε). Έθζεζε ζε MPTP. Βήκα 3: Χαξαθηεξηζηηθά πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δηάγλσζε ηεο λόζνπ ηνπ Parkinson (ηξία ή πεξηζζόηεξα απαηηνύληαη γηα ηε δηάγλσζε βέβαηαο λόζνπ ηνπ Parkinson). Μνλφπιεπξε έλαξμε. Τξφκνο εξεκίαο παξψλ. Δμειηζζφκελε δηαηαξαρή. Δκκέλνπζα αζπκκεηξία κε κεγαιχηεξε πξνζβνιή ηεο πιεπξάο έλαξμεο. Άξηζηε ( %) αληαπφθξηζε ζηε levodopa. Έληνλε ρνξεία επαγφκελε απφ ηε levodopa. Αληαπφθξηζε ζηε levodopa γηα > ή = 5 έηε. Κιηληθή πνξεία > ή = 10 εηψλ.

20 Eλνπνηεκέλε θιίκαθα βαζκνιόγεζεο ηεο λόζνπ ηνπ Parkinson (Unified Parkinson s Disease Rating Scale UPDRS, Fahn & Elton, 1987)

21 Σηαδηνπνίεζε ηεο λόζνπ ηνπ Parkinson θαηά Hoehn θαη Yahr, 1967 Λήςε θαξκάθσλ: Με ( ) Φσξίο ( ) Σηάδην 0 = θαλέλα ζεκείν λφζνπ Σηάδην 1 = κνλφπιεπξε λφζνο (1,5 αλ ππάξρεη θαη αμνληθή ζπκκεηνρή) α) ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα κφλν ζε κία πιεπξά β) ήπηα ζπκπηψκαηα γ) ζπκπηψκαηα ελνριεηηθά αιιά δελ πξνθαινχλ αλαπεξία δ) ζπλήζσο παξνπζηάδεηαη κε ηξφκν ελφο άθξνπ ε) νη θίινη έρνπλ παξαηεξήζεη κεηαβνιέο ηεο ζηάζεο, ηεο θίλεζεο θαη ηεο έθθξαζεο ηνπ πξνζψπνπ Σηάδην 2 = ακθίπιεπξε λφζνο ρσξίο δηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο (2,5 αλ είλαη ήπηα ακθίπιεπξε κε αλάθακςε ζηε δνθηκαζία αηθλίδηαο έιμεο πξνο ηα πίζσ) α) ζπκπηψκαηα ακθίπιεπξα β) ειάρηζηε αλαπεξία γ) ε ζηάζε θαη ε βάδηζε έρνπλ επεξεαζηεί Σηάδην 3 = ήπηα έσο κέηξηαο βαξχηεηαο ακθίπιεπξε λφζνο κε δηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ ζψκαηνο, ζσκαηηθά αλεμάξηεηνο α) ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο β) πξψηκε δηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο θαηά ηε βάδηζε ή ζηάζε γ) γεληθεπκέλε δπζιεηηνπξγία κέηξηαο ζνβαξφηεηαο Σηάδην 4 = ζνβαξή αλαπεξία, αθφκε ηθαλφο λα πεξπαηά ή λα ζηέθεηαη ρσξίο βνήζεηα α) ζνβαξά ζπκπηψκαηα β) κπνξεί αθφκα λα πεξπαηήζεη ζε έλα πεξηνξηζκέλν βαζκφ

22 γ) δπζθακςία θαη βξαδπθηλεζία δ) κε ηθαλφο πιένλ λα δεη κφλνο ε) ν ηξφκνο κπνξεί λα είλαη επηφηεξνο ζε ζρέζε κε ηα αξρηθά ζηάδηα Σηάδην 5 = θαζεισκέλνο ζε αλαπεξηθφ θάζηζκα ή θιηλήξεο εθηφο αλ ππνβνεζνχκελνο α) ζηάδην θαρεμίαο β) πιήξεο αλαπεξία γ) δελ κπνξεί λα ζηαζεί φξζηνο ή λα πεξπαηήζεη δ) απαηηεί ζπλερή λνζειεπηηθή θξνληίδα Πεγή Έλζεηνπ: Δπ. Λχξνο, «Νόζος Parkinson και γνωζηική δσζλειηοσργία Σσζτέηιζη με ηον κινηηικό θαινόησπο και ηο γονίδιο ηης α4 σπομονάδας ηοσ νεσρωνικού νικοηινικού σποδοτέα ηης ακεησλοτολίνης», δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Πάηξα, Βηβιηνγξαθία 1. Tanner CM, Aston DA: Epidemiology of Parkinson s disease and akinetic syndromes. Curr Opin Neurol. 2000, 13: Samii A, Nutt JG, Ransom BR: Parkinson's disease. Lancet. 2004, 363:

23 3. Agorogiannis EI, Agorogiannis GI, Papadimitriou A, Hadjigeorgiou GM: Protein misfolding in neurodegenerative diseases. Neuropathol Appl Neurobiol. 2004, 30: Dawson TM, Dawson VL: Molecular pathways of neurodegeneration in Parkinson's disease. Science. 2003, 302: Perry EK, McKeith I, Thompson P, et al.: Topography, extent, and clinical relevance of neurochemical deficits in dementia of Lewy body type, Parkinson's disease, and Alzheimer's disease. Ann N Y Acad Sci. 1991, 640: Braak H, Del Tredici K, Rub U, et al.: Staging of brain pathology related to sporadic Parkinson's disease. Neurobiol Aging. 2003, 24: Braak H, Rub U, Jansen Steur EN, Del Tredici K, de Vos RA: Cognitive status correlates with neuropathologic stage in Parkinson disease. Neurology. 2005, 64: Perry EK, McKeith I, Thompson P, Marshall E, Kerwin J, Jabeen S, Edwardson JA, Ince P, Blessed G, Irving D, et al. (1991) Topography, extent, and clinical relevance of neurochemical deficits in dementia of Lewy body type, Parkinson s disease, and Alzheimer s disease. Ann N Y Acad Sci 640: de Lau L, Breteler M. Epidemiology of Parkinson s disease. Lancet Neurol 2006;5: Rosati G, Granieri E, Pinna L, Aiello I, Tola R, De Bastiani P, Pirisi A, Devoto M. The risk of Parkinson disease in Mediterranean people. Neurology 1980;30(3): Munoz M, Boutros-Toni F, Preux P, Chartier J, Ndzanga E, Boa F, Cruz M, Vallat J, Dumas M. Prevalence of neurological disorders in Haute-Vienne department (Limousin region France). Neuroepidemiology 1995;14(4): Cockerell O, Goodridge D, Brodie D, Sander J, Shorvon S. Neurological disease in a defined population: the results of a pilot study in two general practices. Neuroepidemiology 1996;15(2):73 82.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Parkinson-Νέοι ορίζοντες Ξηροµερήσιου Γεωργία Νευρολόγος-Μέλος ερευνητικής οµάδας Νευρογενετικής Αίτια της νόσου Parkinson Περιβαλλοντικοί παράγοντες Γενετικοί παράγοντες Γενετική βλάβη (παθογόνα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιες. Σωκράτης Γ. Παπαγεωργίου. Επίκ. Καθηγητής Νευρολογίας. B Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών. Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ

Άνοιες. Σωκράτης Γ. Παπαγεωργίου. Επίκ. Καθηγητής Νευρολογίας. B Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών. Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ Άνοιες Σωκράτης Γ. Παπαγεωργίου Επίκ. Καθηγητής Νευρολογίας B Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ Νοητικές Λειτουργίες αφαιρετική σκέψη επίλυση προβλημάτων επιτελικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η αϋπλία ζηε ΧΑΠ. Από ηελ εκθάληζε ζηελ αληηκεηώπηζε

Η αϋπλία ζηε ΧΑΠ. Από ηελ εκθάληζε ζηελ αληηκεηώπηζε Η αϋπλία ζηε ΧΑΠ. Από ηελ εκθάληζε ζηελ αληηκεηώπηζε Χαπάλαμπορ Μεπμίγκηρ Πνεςμονολόγορ, Ειδικόρ ιαηπόρ ύπνος (ΑBCISS) Δνηηρ Επγαζηηπίος Ύπνος 401 ΓΣΝΑ Aχπνία Αναφερόμενθ δυςκολία ςτθν ζλευςθ του φπνου,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ 27 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ A096 ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ Νίκος Ανδρονάς 1, Ίων Μπεράτης 1, Διονυσία Κονταξοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της νόσου Πάρκινσον: Νευρολογική Θεραπεία. Ιωάννης Ελλούλ Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Παν/μίου Πατρών

Αντιμετώπιση της νόσου Πάρκινσον: Νευρολογική Θεραπεία. Ιωάννης Ελλούλ Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Παν/μίου Πατρών Αντιμετώπιση της νόσου Πάρκινσον: Νευρολογική Θεραπεία Ιωάννης Ελλούλ Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Παν/μίου Πατρών Φυσική ιστορία της νόσου Πάρκινσον Διάγνωση 5 έτη 10 έτη 15 έτη Εξέλιξη Δυσκαμψία Βραδυκινησία

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ Prince MJA 2004 Current Definition of Osteoporosis Osteoporosis is defined as a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing a person to an increased

Διαβάστε περισσότερα

Αλαισηηθή περηγραθή ερεσλεηηθής κειέηες τρεκαηοδοηούκελες από ηο Κοηλφθειές Ίδρσκα Ιφάλλε Σ. Λάηζε

Αλαισηηθή περηγραθή ερεσλεηηθής κειέηες τρεκαηοδοηούκελες από ηο Κοηλφθειές Ίδρσκα Ιφάλλε Σ. Λάηζε 1 Αλαισηηθή περηγραθή ερεσλεηηθής κειέηες τρεκαηοδοηούκελες από ηο Κοηλφθειές Ίδρσκα Ιφάλλε Σ. Λάηζε Κιηληθοί, βηοτεκηθοί θαη γελεηηθοί ζσληειεζηές ηες γλφζηηθής δσζιεηηοσργίας ζηε ζτηδοθρέλεηα Σπληνληζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα