ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FIRDAPSE 10 mg δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει φωσφορική αµιφαµπριδίνη ισοδύναµη µε 10 mg αµιφαµπριδίνης. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ισκίο. Λευκό, στρογγυλό, επίπεδο δισκίο µε εγκοπή στη µια πλευρά. Τα δισκία µπορούν να διαχωριστούν σε δύο ίσα µέρη. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Συµπτωµατική θεραπεία του συνδρόµου µυασθένειας Lambert-Eaton (LEMS) σε ενήλικες. 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης Η έναρξη της θεραπείας πρέπει να πραγµατοποιείται υπό την επίβλεψη γιατρού µε εµπειρία στη θεραπεία της νόσου. Το FIRDAPSE πρέπει να χορηγείται σε διηρεµένες δόσεις, τρεις ή τέσσερις φορές την ηµέρα. Η συνιστώµενη δόση έναρξης είναι 15 mg την ηµέρα, η οποία µπορεί να αυξάνεται κατά 5 mg κάθε 4 ή 5 ηµέρες, µε µέγιστη δόση τα 60 mg την ηµέρα. Καµία µεµονωµένη δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 mg. Τα δισκία πρέπει να λαµβάνονται µε τροφή. Μόνο για χρήση από το στόµα. Παιδιατρικοί και έφηβοι ασθενείς εν συνιστάται η χρήση του FIRDAPSE σε οµάδες ασθενών ηλικίας κάτω των 18 ετών λόγω έλλειψης δεδοµένων σχετικά µε την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα (βλ. παράγραφο 5.2). Ασθενείς µε νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία Το FIRDAPSE πρέπει να χορηγείται µε προσοχή σε ασθενείς µε νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία. Για ασθενείς µε µέτρια ή σοβαρή νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία συνιστάται δόση έναρξης 5 mg FIRDAPSE. Για ασθενείς µε ήπια νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία συνιστάται δόση έναρξης 10 mg FIRDAPSE. Οι εν λόγω ασθενείς πρέπει να τιτλοποιούν πιο αργά τις δόσεις τους σε σύγκριση µε τους ασθενείς χωρίς νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία, αυξάνοντας τη δόση κατά 5 mg κάθε 7 ηµέρες. Εάν παρατηρηθούν ανεπιθύµητες ενέργειες, η ανοδική τιτλοποίηση της δόσης πρέπει να διακόπτεται (βλ. παραγράφους 4.4 και 5.2). 2

3 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα Επιληψία Μη ελεγχόµενο άσθµα Συντρέχουσα χορήγηση σουλτοπρίδης (βλ. παραγράφους 4.5 και 5.1) Συντρέχουσα χορήγηση φαρµακευτικών προϊόντων µε στενό θεραπευτικό παράθυρο (βλ. παράγραφο 4.5) Συντρέχουσα χορήγηση φαρµακευτικών προϊόντων µε γνωστή πιθανότητα πρόκλησης επιµήκυνσης του διαστήµατος QTc Σε ασθενείς µε συγγενή σύνδροµα QT (βλ. παράγραφο 4.4). 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση εν έχουν διενεργηθεί µελέτες σε ασθενείς µε νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία. Λαµβανοµένης υπόψη της καταφανώς αυξηµένης έκθεσης στο φαρµακευτικό προϊόν, οι ασθενείς µε νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Σε ασθενείς µε νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία η δόση της αµιφαµπριδίνης πρέπει να τιτλοποιείται πιο αργά σε σύγκριση µε τους ασθενείς µε φυσιολογική νεφρική και ηπατική λειτουργία. Η ανοδική τιτλοποίηση της δόσης πρέπει να διακόπτεται εάν παρατηρηθεί οποιαδήποτε ανεπιθύµητη ενέργεια (βλ. παράγραφο 4.2). Η έκθεση στην αµιφαµπριδίνη σχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο επιληπτικών κρίσεων. Ο κίνδυνος εµφάνισης κρίσεων είναι δοσοεξαρτώµενος και αυξάνεται σε ασθενείς µε παράγοντες κινδύνου που µειώνουν τον ουδό της επιληψίας. Επίσης, ο κίνδυνος αυξάνεται κατά τη χρήση του φαρµάκου σε συνδυασµό µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα που είναι γνωστό ότι µειώνουν τον ουδό της επιληψίας (βλ. παράγραφο 4.5). Σε περίπτωση εµφάνισης επιληπτικής κρίσης, η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται. Η αµιφαµπριδίνη δεν έχει µελετηθεί πλήρως σε µοντέλα καρκινογένεσης και ο κίνδυνος καρκινογένεσης που σχετίζεται µε τη θεραπεία δεν έχει προσδιορισθεί. Η χρήση της αµιφαµπριδίνης σε ασθενείς µε µη παρανεοπλασµατικές µορφές του συνδρόµου µυασθένειας Lambert-Eaton πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο µετά από λεπτοµερή αξιολόγηση της σχέσης οφέλους/κινδύνου για τον ασθενή. Κατά την έναρξη της θεραπείας, καθώς και σε ετήσια βάση, συνιστάται κλινική παρακολούθηση και διεξαγωγή ηλεκτροκαρδιογραφήµατος (ΗΚΓ). Σε περίπτωση εκδήλωσης σηµείων και συµπτωµάτων ενδεικτικών καρδιακής αρρυθµίας, πρέπει να διενεργείται αµέσως ΗΚΓ. Οι ασθενείς πρέπει να ενηµερώνουν τον θεράποντα γιατρό τους ότι λαµβάνουν το συγκεκριµένο φάρµακο, καθώς ενδέχεται να απαιτείται στενή παρακολούθηση συνυπαρχουσών νόσων, ειδικότερα του άσθµατος. 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης εν έχουν πραγµατοποιηθεί µελέτες αλληλεπιδράσεων in vitro ή in vivo. Επιπλέον, ο τρόπος αποβολής της αµιφαµπριδίνης δεν είναι γνωστός. Φαρµακοκινητικές αλληλεπιδράσεις Φαρµακευτικά προϊόντα που αποβάλλονται µέσω του µεταβολισµού ή µε ενεργή απέκκριση εν υπάρχουν δεδοµένα σχετικά µε τα ένζυµα που συµµετέχουν στον µεταβολισµό της αµιφαµπριδίνης ή µε τις επιδράσεις της αµιφαµπριδίνης στον µεταβολισµό ή στην ενεργή απέκκριση άλλων φαρµακευτικών προϊόντων. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς που υποβάλλονται σε συντρέχουσα θεραπεία µε φαρµακευτικά προϊόντα που αποβάλλονται µέσω του µεταβολισµού ή µε ενεργή απέκκριση. Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, συνιστάται παρακολούθηση. Εάν είναι απαραίτητο, η δόση της συντρέχουσας φαρµακευτικής αγωγής πρέπει να προσαρµόζεται. Η συντρέχουσα χορήγηση φαρµακευτικών προϊόντων µε στενό θεραπευτικό παράθυρο αντενδείκνυται (βλ. παράγραφο 4.3). 3

4 Ουσίες που είναι ισχυροί αναστολείς των ενζύµων που µεταβολίζουν φαρµακευτικά προϊόντα (βλ. παράγραφο 5.2) Ο τρόπος απέκκρισης της αµιφαµπριδίνης δεν είναι γνωστός. Οι ισχυροί αναστολείς ενζύµων, π.χ. σιµετιδίνη, κετοκοναζόλη, ενδέχεται να αναστέλλουν τον µεταβολισµό της αµιφαµπριδίνης προκαλώντας αυξηµένη έκθεση στην αµιφαµπριδίνη. Κατά την έναρξη θεραπείας µε ισχυρούς αναστολείς ενζύµων, οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται στενά για τυχόν ανεπιθύµητες ενέργειες. Εάν η θεραπεία µε ισχυρό αναστολέα διακοπεί, οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας καθώς ενδέχεται να απαιτείται αύξηση της δόσης της αµιφαµπριδίνης. Ουσίες που είναι ισχυροί επαγωγείς των ενζύµων που µεταβολίζουν φαρµακευτικά προϊόντα (βλ. παράγραφο 5.2). Οι ισχυροί επαγωγείς ενζύµων που µεταβολίζουν φαρµακευτικά προϊόντα, π.χ. βαρβιτουρικά, καρβαµαζεπίνη, ριφαµυκίνη, ενδέχεται να αυξάνουν την αποβολή της αµιφαµπριδίνης προκαλώντας την υποθεραπευτική έκθεση σε αυτήν. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδοµάδων µετά την έναρξη ή την ολοκλήρωση τέτοιας θεραπείας ενδέχεται να απαιτείται προσαρµογή της δόσης. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε την αλληλεπίδραση της αµιφαµπριδίνης µε το κυτόχρωµα P450. Φαρµακοδυναµικές αλληλεπιδράσεις Σύµφωνα µε τις φαρµακοδυναµικές ιδιότητες του FIRDAPSE, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: Η συντρέχουσα χορήγηση µε σουλτοπρίδη αντενδείκνυται καθώς ο εν λόγω συνδυασµός µπορεί να προκαλέσει αυξηµένο κίνδυνο κοιλιακής ταχυκαρδίας, κυρίως ταχυκαρδίες δίκην ριπιδίου (βλ. παραγράφους 4.3 και 5.1). Συνδυασµοί που απαιτούν προφυλάξεις κατά τη χρήση Φαρµακευτικά προϊόντα που είναι γνωστό ότι µειώνουν τον ουδό της επιληψίας Η συντρέχουσα χορήγηση του FIRDAPSE και ουσιών που είναι γνωστό ότι µειώνουν τον ουδό της επιληψίας έχει ως αποτέλεσµα αυξηµένο κίνδυνο επιληπτικών κρίσεων. Η απόφαση για τη συντρέχουσα χορήγηση ουσιών πριν από την πρόκληση σπασµών ή ουσιών που µειώνουν τον ουδό της επιληψίας πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά λαµβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των σχετικών κινδύνων. Σε αυτές τις ουσίες περιλαµβάνονται τα περισσότερα αντικαταθλιπτικά (τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, εκλεκτικοί αναστολείς πρόσληψης σεροτονίνης), νευροληπτικά (φαινοθειαζίνες και βουτυροφαινόνες), µεφλοκίνη, βουπροπιόνη και τραµαδόλη (βλ. παραγράφους 4.4 και 5.1). Συνδυασµοί που πρέπει να εξετάζονται Φαρµακευτικά προϊόντα µε ατροπινική επίδραση Η συντρέχουσα χορήγηση FIRDAPSE και φαρµακευτικών προϊόντων µε ατροπινική επίδραση ενδέχεται να µειώσει την επίδραση αµφότερων των δραστικών ουσιών και πρέπει να εξετάζεται. Στα φαρµακευτικά προϊόντα µε ατροπινική επίδραση περιλαµβάνονται τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, τα περισσότερα H1 αντιισταµινικά µε ατροπινική δράση, αντιχολινεργικά, φαρµακευτικά προϊόντα κατά της νόσου του Πάρκινσον, ατροπινικά αντισπασµωδικά, δισοπυραµίδη, νευροληπτικά όπως φαινοθειαζίνες και κλοζαπίνη. Φαρµακευτικά προϊόντα µε χολινεργική επίδραση Η συντρέχουσα χορήγηση FIRDAPSE και φαρµακευτικών προϊόντων µε χολινεργική επίδραση (π.χ. άµεσοι ή έµµεσοι αναστολείς χολινεστεράσης) ενδέχεται να αυξήσει την επίδραση αµφότερων των προϊόντων και πρέπει να εξετάζεται. Μη αποπολωτικά µυοχαλαρωτικά φαρµακευτικά προϊόντα Η συντρέχουσα χορήγηση FIRDAPSE και µη αποπολωτικών µυοχαλαρωτικών φαρµακευτικών προϊόντων (π.χ. µιβακούριο, πιπερκούριο) ενδέχεται να µειώσει την επίδραση αµφότερων των προϊόντων και πρέπει να εξετάζεται. 4

5 Αποπολωτικά µυοχαλαρωτικά φαρµακευτικά προϊόντα Η συντρέχουσα χορήγηση FIRDAPSE και αποπολωτικών µυοχαλαρωτικών φαρµακευτικών προϊόντων (π.χ. σουξαµεθόνιο) ενδέχεται να µειώσει την επίδραση αµφότερων των προϊόντων και πρέπει να εξετάζεται. 4.6 Γονιµότητα, κύηση και γαλουχία εν διατίθενται επαρκή κλινικά δεδοµένα σχετικά µε έκθεση κατά την εγκυµοσύνη στην αµιφαµπριδίνη. εν υπάρχουν προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια σχετικά µε την επίδραση της αµιφαµπριδίνης στην αναπαραγωγική λειτουργία (βλ. παράγραφο 5.3). Το FIRDAPSE δεν πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. Άνδρες και γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να χρησιµοποιούν αποτελεσµατική αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε FIRDAPSE. εν είναι γνωστό εάν η αµιφαµπριδίνη απεκκρίνεται στο µητρικό γάλα. Η απέκκριση της αµιφαµπριδίνης στο γάλα δεν έχει µελετηθεί σε ζώα. Το FIRDAPSE δεν πρέπει να χορηγείται κατά τη διάρκεια του θηλασµού. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών εν πραγµατοποιήθηκαν µελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. Ωστόσο, λόγω ανεπιθύµητων ενεργειών όπως νωθρότητα, ζάλη, επιληπτικές κρίσεις και θαµπή όραση, το FIRDAPSE ενδέχεται να έχει µικρή ή µέτρια επίδραση στην ικανότητα οδήγησης ή χειρισµού µηχανών (βλ. παράγραφο 4.8). 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Το σύνδροµο µυασθένειας Lambert-Eaton (LEMS) είναι µια πολύ σπάνια γενετική διαταραχή. Κατά συνέπεια, λόγω του µικρού αριθµού ασθενών, οι πληροφορίες σχετικά µε τις ανεπιθύµητες ενέργειες της θεραπείας µε αµιφαµπριδίνη είναι πολύ λίγες. Οι συχνότερες ανεπιθύµητες ενέργειες που αναφέρονται στη δηµοσιευµένη βιβλιογραφία είναι παραισθησία (όπως περιφερική και περιστοµατική παραισθησία) και διαταραχές του γαστρεντερικού (όπως επιγαστραλγία, διάρροια, ναυτία και κοιλιακό άλγος). Η ένταση και η συχνότητα εµφάνισης των περισσοτέρων ανεπιθύµητων ενεργειών είναι δοσοεξαρτώµενη. Έχουν αναφερθεί επίσης και οι ακόλουθες ανεπιθύµητες ενέργειες: Ψυχιατρικές διαταραχές: ιαταραχές ύπνου ιαταραχές του νευρικού συστήµατος: Σπασµοί, άγχος, νωθρότητα, ζάλη, αδυναµία, κόπωση, κεφαλαλγία, χορεία, µυοκλονία Οφθαλµικές διαταραχές: Θαµπή όραση Καρδιακές διαταραχές: ιαταραχές του καρδιακού ρυθµού, αίσθηµα παλµών Αγγειακές διαταραχές: Σύνδροµο Raynaud, κρύα άκρα ιαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωράκιου: Βήχας, βρογχική υπερέκκριση, κρίσεις άσθµατος σε ασθενείς µε άσθµα ή σε ασθενείς µε ιστορικό άσθµατος. ιαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων: Αυξηµένα επίπεδα ηπατικών ενζύµων (τρανσαµινάσες). εδοµένων των πολύ περιορισµένων διαθέσιµων δεδοµένων, δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί η συχνότητα των µεµονωµένων ανεπιθύµητων ενεργειών. 5

6 4.9 Υπερδοσολογία Η εµπειρία σχετικά µε την υπερδοσολογία είναι µικρή. Καθώς οι επιδράσεις είναι δοσοεξαρτώµενες, στις εκδηλώσεις οξείας υπερδοσολογίας αναµένεται να περιλαµβάνεται γενική αδυναµία συνδυασµένη µε διάχυτη παραισθησία, ναυτία, έµετο, σπασµούς και διαταραχές του καρδιακού ρυθµού. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας οι ασθενείς πρέπει να διακόπτουν τη θεραπεία. εν είναι γνωστό κάποιο συγκεκριµένο αντίδοτο. Πρέπει να παρέχεται υποστηρικτική φροντίδα σύµφωνα µε τις κλινικές υποδείξεις, περιλαµβανοµένης της στενής παρακολούθησης των ζωτικών ενδείξεων και της καρδιακής κατάστασης του ασθενούς. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: άλλα φαρµακευτικά προϊόντα για το νευρικό σύστηµα, κωδικός ATC: N07XX05. Η αµιφαµπριδίνη αναστέλλει τους τασεοελεγχόµενους διαύλους καλίου, παρατείνοντας κατ αυτόν τον τρόπο την αποπόλωση της προσυναπτικής µεµβράνης του κυττάρου. Η παράταση της δράσης ενισχύει δυνητικά τη µεταφορά ασβεστίου στις νευρικές απολήξεις. Η ενδοκυτταρική αύξηση της συγκέντρωσης ασβεστίου που προκύπτει διευκολύνει την εξωκύτωση των κυστιδίων που περιέχουν ακετυλοχολίνη, γεγονός που ενισχύει τη νευροµυική µετάδοση. Βελτιώνει τη µυική δύναµη και το εύρος του σύνθετου µυικού δυναµικού δράσης (CMAP) σε κατάσταση ανάπαυσης, µε συνολική σταθµισµένη µέση διαφορά 1,69 mv ( Ε 95%, από 0,60 έως 2,77). Το φαρµακοδυναµικό προφίλ της αµιφαµπριδίνης έχει µελετηθεί για σειρά δόσεων. Σε µια προοπτική, ελεγχόµενη µε εικονικό φάρµακο, τυχαιοποιηµένη µελέτη σε 26 ασθενείς µε σύνδροµο µυασθένειας Lambert-Eaton αναφέρθηκε κλινική αποτελεσµατικότητα της αµιφαµπριδίνης µε τη βασική µέγιστη συνιστώµενη δόση των 60 mg/ηµέρα (Sanders et al 2000). ύο περαιτέρω µελέτες σε συνολικά 57 ασθενείς µε σύνδροµο µυασθένειας Lambert-Eaton παρείχαν δεδοµένα για υψηλότερες δόσεις αµιφαµπριδίνης. Η µελέτη του McEvoy et al 1989, παρουσίασε δεδοµένα από µια βραχυχρόνια µελέτη σε 12 ασθενείς µε σύνδροµο µυασθένειας Lambert-Eaton η οποία κατέδειξε ότι η χορήγηση αµιφαµπριδίνης σε δόσεις έως 100 mg / ηµέρα για χρονικό διάστηµα 3 ηµερών ήταν αποτελεσµατική στη θεραπεία των αυτόνοµων και κινητικών συµπτωµάτων του συνδρόµου µυασθένειας Lambert-Eaton. Η µελέτη του Sanders et al 1998 παρουσίασε δεδοµένα σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα και την ασφάλεια της θεραπείας µε αµιφαµπριδίνη για δόσεις έως 100 mg / ηµέρα σε 45 ασθενείς µε σύνδροµο µυασθένειας Lambert-Eaton, οι οποίοι έλαβαν θεραπεία κατά µέσο όρο επί 31 µήνες. Συνεπώς, σε εξαιρετικές περιστάσεις οι υψηλότερες δόσεις έως 80 mg/ηµέρα ενδέχεται να είναι αποτελεσµατικές όταν χορηγούνται υπό κατάλληλη παρακολούθηση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Συνιστάται η τιτλοποίηση της δόσης από 60 mg/ηµέρα σε 80 mg/ηµέρα να πραγµατοποιείται µε σταδιακή αύξηση κατά 5 mg κάθε 7 ηµέρες. Η ανοδική τιτλοποίηση της δόσης πρέπει να διακόπτεται εάν παρατηρηθεί κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια ή ανωµαλία στο ΗΚΓ. Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί µε τη διαδικασία των «Εξαιρετικών Περιστάσεων» Αυτό σηµαίνει ότι λόγω της σπανιότητας της ασθένειας δεν έχει καταστεί δυνατόν να ληφθεί πλήρης πληροφόρηση για το φαρµακευτικό προϊόν. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων (ΕΜΑ) θα αξιολογεί ετησίως κάθε νέο πληροφοριακό στοιχείο που θα είναι διαθέσιµο και η παρούσα Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος θα ενηµερώνεται αναλόγως. 6

7 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες Απορρόφηση: Η αµιφαµπριδίνη απορροφάται ταχέως και οι κορυφαίες συγκεντρώσεις στο πλάσµα (T max ) παρατηρούνται 20 λεπτά έως 1 ώρα µετά από την κατάποση. Η επίδραση της ταυτόχρονης λήψης τροφής στην απορρόφηση της αµιφαµπριδίνης δεν έχει µελετηθεί ακόµη. Κατανοµή: εν έχουν διενεργηθεί µελέτες. Βιοµετασχηµατισµός: εν υπάρχουν δεδοµένα για τους µεταβολίτες της αµιφαµπριδίνης, ενώ τα µεταβολικά ένζυµα δεν έχουν προσδιορισθεί. Απέκκριση: Ο τρόπος απέκκρισης της αµιφαµπριδίνης δεν είναι γνωστός. Η αµιφαµπριδίνη ενδέχεται να απεκκρίνεται κυρίως µέσω των νεφρών. Η διάρκεια ηµιζωής είναι περίπου 2 ώρες. Η αµιφαµπριδίνη δεν µπορεί να ανιχνευθεί στον ορό 24 ώρες µετά από τη χορήγηση. Ειδικοί πληθυσµοί: εν υπάρχουν δεδοµένα σχετικά µε τις φαρµακοκινητικές ιδιότητες της αµιφαµπριδίνης σε παιδιατρικούς ασθενείς και σε ασθενείς µε νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία (βλ. παραγράφους 4.2 και 4.4). Η επίδραση της ηλικίας στις φαρµακοκινητικές ιδιότητες της αµιφαµπριδίνης δεν έχει µελετηθεί. 5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια Τα διαθέσιµα προκλινικά δεδοµένα για την αµιφαµπριδίνη είναι περιορισµένα. Σε µελέτες φαρµακολογικής ασφάλειας σε αρουραίους, δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύµητες ενέργειες στο κεντρικό νευρικό σύστηµα µε δόσεις έως 40 mg/kg. Σε µια µελέτη τοξικότητας επαναλαµβανόµενων δόσεων σε αρουραίους και σκύλους, παρατηρήθηκαν επιδράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, αυξηµένο βάρος του ήπατος και των νεφρών και καρδιακές επιδράσεις (κολποκοιλιακός αποκλεισµός δευτέρου βαθµού). Από τις µελέτες µε ζώα δεν επιτεύχθηκαν τα περιθώρια ασφαλούς έκθεσης των ανθρώπων λόγω της ευαισθησίας των µοντέλων ζώων που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτές. εν διενεργήθηκαν µακροχρόνιες µελέτες τοξικότητας διάρκειας µεγαλύτερης των 4 εβδοµάδων. Σε µια πρότυπη συστοιχία in vitro και in vivo δοκιµών, η αµιφαµπριδίνη δεν ήταν γονοτοξική αλλά τα αποτελέσµατα των ολοκληρωµένων µελετών καρκινογένεσης δεν είναι διαθέσιµα. εν έχουν διενεργηθεί µελέτες τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα ούτε µελέτες καρκινογένεσης. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη Άνυδρο κολλοειδές πυρίτιο Στεατικό ασβέστιο 7

8 6.2 Ασυµβατότητες εν εφαρµόζεται. 6.3 ιάρκεια ζωής 3 χρόνια. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 30 C. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως και την υγρασία. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη ιάτρητες θερµοδιαµορφωµένες κυψέλες µονάδας δόσης (θερµοδιαµορφωµένα µε πολυστρωµατικά φύλλα αλουµινίου-pvc/pvdc) που περιέχουν 10 δισκία. Κάθε κουτί περιέχει 100 δισκία και αποτελείται από 10 ταινίες µε 10 δισκία σε κάθε ταινία. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης Κάθε προϊόν που δεν έχει χρησιµοποιηθεί ή υπόλειµµα πρέπει να απορριφθεί σύµφωνα µε τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BioMarin Europe Limited 164 Shaftesbury Avenue London, WC2H 8HL Ηνωµένο Βασίλειο 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/09/601/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ 23 εκέµβριος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Λεπτοµερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΜΑ): 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ A. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙ ΩΝ B. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Γ. ΟΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 9

10 A. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙ ΩΝ Όνοµα και διεύθυνση του παραγωγού που είναι υπεύθυνος για την αποδέσµευση των παρτίδων AGEPS (Agence générale des équipements et produits de santé) 7, rue du Fer à Moulin F Paris Γαλλία Catalent UK Packaging Ltd. Wingates Industrial Park, Westhoughton, Bolton, Lancs, BL5 3XX Ηνωµένο Βασίλειο Στο έντυπο φύλλο οδηγιών χρήσεως του φαρµακευτικού προϊόντος πρέπει να αναγράφεται το όνοµα και η διεύθυνση του παραγωγού που είναι υπεύθυνος για την αποδέσµευση της σχετικής παρτίδας. B. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισµένη ιατρική συνταγή (βλ. Παράρτηµα Ι: Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, παράγραφος 4.2.). ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ εν εφαρµόζεται ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ Σύστηµα φαρµακοεπαγρύπνησης Ο Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας πρέπει να διασφαλίζει ότι το σύστηµα φαρµακοεπαγρύπνησης, όπως περιγράφεται στην έκδοση 1.4 της 15ης Οκτωβρίου 2009 που παρουσιάζεται στην Ενότητα της Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας, έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί πριν και κατά τη διάρκεια κυκλοφορίας του προϊόντος στην αγορά. Σχέδιο διαχείρισης κινδύνου Ο Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας δεσµεύεται να διεξάγει τις µελέτες και τις επιπρόσθετες δραστηριότητες φαρµακοεπαγρύπνησης, όπως παρουσιάζονται στο Σχέδιο Φαρµακοεπαγρύπνησης, έτσι όπως συµφωνήθηκε στην έκδοση 0.2 της 20ής Απριλίου 2009 του Σχεδίου ιαχείρισης Κινδύνου (Σ Κ) που παρουσιάζεται στην ενότητα της Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας και οποιεσδήποτε επακόλουθες αναθεωρήσεις του Σ Κ όπως συµφωνήθηκαν από την Επιτροπή Φαρµάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP). Σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια γραµµή της CHMP για τα Συστήµατα ιαχείρισης Κινδύνου για φαρµακευτικά προϊόντα ανθρώπινης χρήσης, κάθε επικαιροποιηµένο Σ Κ θα πρέπει να κατατίθεται ταυτόχρονα µε την επόµενη Έκθεση Περιοδικής Παρακολούθησης Ασφάλειας (ΕΠΠΑ). Επιπρόσθετα, το επικαιροποιηµένο Σ Κ θα πρέπει να κατατεθεί Όταν λαµβάνονται νέες πληροφορίες που µπορεί να έχουν επίδραση στην τρέχουσα Προδιαγραφή Ασφάλειας, στο Σχέδιο Φαρµακοεπαγρύπνησης ή στις δραστηριότητες ελαχιστοποίησης κινδύνου 10

11 Εντός 60 ηµερών από την λήψη ενός σηµαντικού ορόσηµου (φαρµακοεπαγρύπνηση ή ελαχιστοποίηση κινδύνου) Μετά από αίτηµα του ΕΜΑ. 11

12 Γ. ΟΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ο Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας οφείλει να ολοκληρώσει εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας το πρόγραµµα µελετών που ακολουθεί, τα αποτελέσµατα των οποίων θα αποτελέσουν τη βάση της ετήσιας επανεκτίµησης της σχέσης οφέλους/κινδύνου. Μελέτες Περιγραφή Προβλεπόµενη ηµεροµηνία Κλινική Κλινική Κλινική Μη κλινική ιεξαγωγή ενδελεχούς µελέτης διαστήµατος QT/QTC µε υγιείς εθελοντές σύµφωνα µε την κατευθυντήρια γραµµή E14 της ιεθνούς ιάσκεψης Εναρµόνισης. ιεξαγωγή µελέτης αλληλεπίδρασης της τροφής µε τη φωσφορική αµιφαµπριδίνη σε υγιείς εθελοντές. ηµιουργία µητρώου ασθενών µε σύνδροµο Lambert Eaton, όπως ορίζεται στο Σ Κ και ενσωµάτωση µέτρων αποτελεσµατικότητας. ιεξαγωγή δοκιµής καρκινογένεσης σε κατάλληλο µοντέλο. Εκτιµώµενη έναρξη: Ιούνιος 2010 Εκτιµώµενη λήξη: εκέµβριος 2010 Έκθεση: Μάρτιος 2011 Εκτιµώµενη έναρξη: Ιούνιος 2010 Εκτιµώµενη λήξη: Αύγουστος 2010 Έκθεση: Νοέµβριος 2010 Εκτιµώµενη έναρξη: Ιούλιος 2010 Ετήσιες εκθέσεις: Σεπτέµβριος 2011 Σεπτέµβριος 2012 Σεπτέµβριος 2013 Σεπτέµβριος 2014 Σεπτέµβριος 2015 Σεπτέµβριος 2016 Σεπτέµβριος 2017 Εκτιµώµενη έναρξη: Μάρτιος 2010 Εκτιµώµενη λήξη: Μάρτιος 2013 Έκθεση: Σεπτέµβριος

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 13

14 A: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 14

15 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΝΕΝΙΟ ΚΟΥΤΙ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FIRDAPSE 10 mg δισκία αµιφαµπριδίνη 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) Κάθε δισκίο περιέχει φωσφορική αµιφαµπριδίνη ισοδύναµη µε 10 mg αµιφαµπριδίνης. 3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ ΟΧΩΝ 4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 100 δισκία 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Για χρήση από το στόµα ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 6. ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΛΗΞΗ {MM/YYYY} 9. ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Μην φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 30ºC. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως και την υγρασία. 15

16 10. Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BioMarin Europe Limited 164 Shaftesbury Avenue London, WC2H 8HL Ηνωµένο Βασίλειο 12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/09/601/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ Παρτίδα 14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 15. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE FIRDAPSE 16

17 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΥΠΟΥ BLISTER Ή ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ιάτρητες θερµοδιαµορφωµένες κυψέλες µονάδας δόσης 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FIRDAPSE 10 mg amifampridine 2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BioMarin Europe Limited 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ EXP 4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ Lot 5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 17

18 B: ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 18

19 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ FIRDAPSE 10 mg δισκία αµιφαµπριδίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. Η συνταγή για αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε για σας. εν πρέπει να δώσετε το φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε τα δικά σας. Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 1. Τι είναι το FIRDAPSE και ποια είναι η χρήση του 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το FIRDAPSE 3. Πώς να πάρετε το FIRDAPSE 4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 5. Πώς να φυλάσσεται το FIRDAPSE 6. Λοιπές πληροφορίες 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ FIRDAPSE ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Το FIRDAPSE χρησιµοποιείται για τη θεραπεία των συµπτωµάτων µιας ασθένειας των νεύρων και των µυών που αποκαλείται σύνδροµο µυασθένειας Lambert-Eaton ή LEMS σε ενήλικες. Η εν λόγω νόσος είναι µία διαταραχή που επηρεάζει τη µετάδοση των νευρικών ώσεων στους µυς, µε αποτέλεσµα τη µυική αδυναµία. Μπορεί να σχετίζεται µε ορισµένους τύπους όγκων (παρανεοπλασµατική µορφή του συνδρόµου µυασθένειας Lambert-Eaton) ή µε την απουσία των εν λόγω όγκων (µη παρανεοπλασµατική µορφή του συνδρόµου µυασθένειας Lambert-Eaton). Σε ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο, η ακετυλοχολίνη, µια χηµική ουσία που µεταφέρει τις νευρικές ώσεις στους µυς, δεν αποδεσµεύεται φυσιολογικά και οι µύες δεν λαµβάνουν ορισµένα ή όλα τα νευρικά σήµατα. Το FIRDAPSE δρα αυξάνοντας την αποδέσµευση της ακετυλοχολίνης και βοηθά στη λήψη των νευρικών σηµάτων από τους µυς. 19

20 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ FIRDAPSE Μην πάρετε το FIRDAPSE σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην αµιφαµπριδίνη, ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του FIRDAPSE σε περίπτωση µη ελεγχόµενου άσθµατος σε περίπτωση επιληψίας σε συνδυασµό µε σουλτοπρίδη (φάρµακο που χρησιµοποιείται για τη θεραπεία ορισµένων διαταραχών συµπεριφοράς σε ενήλικες) σε συνδυασµό µε φάρµακα τα οποία ενδέχεται να προκαλούν αλλαγή στην ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς σας (επιµήκυνση του διαστήµατος QT ανιχνεύσιµη µε ηλεκτροκαρδιογράφηµα) σε συνδυασµό µε φάρµακα µε θεραπευτική δόση που πλησιάζει τη µέγιστη ασφαλή δόση σε περίπτωση συγγενών καρδιακών προβληµάτων (συγγενή σύνδροµα QT). Εάν έχετε απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. Προσέξτε ιδιαίτερα µε το FIRDAPSE Ενηµερώστε τον γιατρό σας εάν έχετε άσθµα ιστορικό επιληπτικών κρίσεων (σπασµών) νεφρικά προβλήµατα ηπατικά προβλήµατα. Ο γιατρός σας θα παρακολουθεί στενά τον τρόπο δράσης του FIRDAPSE και ενδέχεται να προσαρµόσει τη δόση των φαρµάκων που λαµβάνετε. Επίσης, ο γιατρός σας θα παρακολουθεί την καρδιακή σας λειτουργία κατά την έναρξη της θεραπείας, καθώς και σε ετήσια βάση. Εάν πάσχετε από σύνδροµο µυασθένειας Lambert-Eaton αλλά δεν έχετε καρκίνο, πριν από την έναρξη της θεραπείας ο γιατρός σας θα εξετάσει λεπτοµερώς τον δυνητικό κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου µε το FIRDAPSE. Ενηµερώστε οποιονδήποτε γιατρό τον οποίο επισκέπτεστε ότι λαµβάνετε FIRDAPSE. Σταµατήστε τη θεραπεία και συµβουλευθείτε αµέσως τον γιατρό σας σε περίπτωση εκδήλωσης: επιληπτικών κρίσεων (σπασµών) άσθµατος. Χρήση άλλων φαρµάκων Εάν λαµβάνετε το FIRDAPSE µε ορισµένα άλλα φάρµακα, ενδέχεται να πρέπει να λάβετε ειδικές προφυλάξεις ή να τροποποιήσετε τη δόση του FIRDAPSE. Εάν λαµβάνετε κάποιο από τα ακόλουθα φάρµακα, είναι εξαιρετικά σηµαντικό να το αναφέρετε στον γιατρό σας: φάρµακα για την ελονοσία (π.χ. αλοφαντρίνη και µεφλοκίνη) δισοπυραµίδη (φάρµακο για την αντιµετώπιση της αρρυθµίας) τραµαδόλη (παυσίπονο) αντικαταθλιπτικά - τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (π.χ. κλοµιπραµίνη, αµοξαπίνη), επιλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (π.χ. σιταλοπράµη, δαποξετίνη) και άτυπα αντικαταθλιπτικά (π.χ. βουπροπιόνη) φάρµακα για ψυχικά προβλήµατα (π.χ. αλοπεριδόλη, καρβαµαζεπίνη, χλωροπροµαζίνη, κλοζαπίνη) φάρµακα για τη θεραπεία της νόσου του Πάρκινσον - αντιχολινεργικά (π.χ. trihexylphenidyl, µεθανοσουλφονικοί εστέρες), αναστολείς της µονοαµινοξειδάσης τύπου Β (π.χ. σελεγιλίνη, δεπρενύλη), αναστολείς της κατεχολ-ο-µεθυλο-τρανσφεράσης (COMT) (π.χ. εντακαπόνη) φάρµακα για την αντιµετώπιση αλλεργιών - αντιισταµινικά (π.χ. τερφεναδίνη, αστεµιζόλη, σιµετιδίνη) φάρµακα για τη θεραπεία προβληµάτων του πεπτικού συστήµατος (π.χ. σιζαπρίδη, δοµπεριδόνη) φάρµακα για τη θεραπεία λοιµώξεων - αντιβιοτικά (π.χ. ριφαµπικίνη) και αντιµυκητιασικά (π.χ. κετοκοναζόλη) 20

21 φάρµακα για τη χαλάρωση των µυών - (π.χ. µιβακούριο, πιπερκούριο, σουξαµεθόνιο) ηρεµιστικά (π.χ. βαρβιτουρικά). Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε τον γιατρό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα, ακόµα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί µε συνταγή. Κύηση και θηλασµός εν πρέπει να χρησιµοποιείτε FIRDAPSE εάν είστε έγκυος. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας πρέπει να χρησιµοποιείτε αποτελεσµατική µέθοδο αντισύλληψης. Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας ανακαλύψετε ότι είστε έγκυος, ενηµερώστε αµέσως τον γιατρό σας. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας δεν πρέπει να θηλάζετε. Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. Οδήγηση και χειρισµός µηχανών Το φάρµακο ενδέχεται να προκαλέσει νωθρότητα, ζάλη, επιληπτικές κρίσεις (σπασµούς) και θαµπή όραση, γεγονός που ενδέχεται να επιδράσει την ικανότητα οδήγησης ή χειρισµού µηχανών. Εάν αισθάνεστε κάποιο από αυτά τα συµπτώµατα, µην οδηγείτε και µην χειρίζεστε µηχανές. 3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ FIRDAPSE Πάντοτε να παίρνετε το FIRDAPSE αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. Η δόση που πρέπει να λαµβάνετε καθορίζεται από τον γιατρό σας σύµφωνα µε την ένταση των συµπτωµάτων σας. Η δόση αυτή είναι κατάλληλη µόνο για εσάς. Η δόση έναρξης είναι 5 mg (µισό δισκίο) τρεις φορές την ηµέρα (δηλ. 15 mg την ηµέρα). Ο γιατρός σας µπορεί να αυξήσει τη δόση αυτή σταδιακά, αρχικά σε 5 mg (µισό δισκίο) τέσσερις φορές την ηµέρα (δηλ. 20 mg την ηµέρα). Στη συνέχεια, ο γιατρός σας ενδέχεται να συνεχίσει την αύξηση της συνολικής ηµερήσιας δόσης ανά 4 ή 5 ηµέρες, προσθέτοντας 5 mg (µισό δισκίο) την ηµέρα. Η συνιστώµενη µέγιστη ηµερήσια δόση είναι 60 mg την ηµέρα (δηλ. συνολικά έξι δισκία λαµβανόµενα ανά διαστήµατα κατά τη διάρκεια της ηµέρας). Η συνολική ηµερήσια δόση άνω των 20 mg πρέπει να διαιρείται σε δύο ή τέσσερις ξεχωριστές δόσεις. Καµία µεµονωµένη δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 mg (δύο δισκία). Τα δισκία διαθέτουν εγκοπή ώστε να µπορούν να κόβονται σε δύο µέρη. Τα δισκία πρέπει να καταπίνονται µε λίγο νερό κατά τη διάρκεια του φαγητού. Σε ό,τι αφορά τους ασθενείς µε ηπατικά/νεφρικά προβλήµατα: Σε ασθενείς µε νεφρικά ή ηπατικά προβλήµατα το FIRDAPSE πρέπει να χορηγείται µε προσοχή. Για ασθενείς µε µέτρια ή σοβαρή ηπατική ή νεφρική δυσλειτουργία συνιστάται δόση έναρξης 5 mg FIRDAPSE. Για ασθενείς µε ήπια ηπατική ή νεφρική δυσλειτουργία συνιστάται δόση έναρξης 10 mg FIRDAPSE. Για τους εν λόγω ασθενείς, η δόση του FIRDAPSE πρέπει να αυξάνεται πιο αργά σε σύγκριση µε τους ασθενείς χωρίς ηπατικά ή νεφρικά προβλήµατα, αυξάνοντας τη δόση κατά 5 mg κάθε 7 ηµέρες. Εάν εµφανιστούν ανεπιθύµητες ενέργειες, συµβουλευθείτε τον γιατρό σας καθώς ενδέχεται να απαιτείται διακοπή της αύξησης της δόσης. 21

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα

παρατεταµένης Guildford, Surrey GU1 4YS αποδέσµευσης Ηνωµένο Βασίλειο Τηλ.: 00 44 (0) 1483 55 4831 Φαξ: 00 44 (0) 1483 55 4831

παρατεταµένης Guildford, Surrey GU1 4YS αποδέσµευσης Ηνωµένο Βασίλειο Τηλ.: 00 44 (0) 1483 55 4831 Φαξ: 00 44 (0) 1483 55 4831 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ)ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ), ΤΟΝ(ΤΟΥΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Methylthioninium chloride Proveblue 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

4mg depottabletter. παρατεταµένης Stevenage. αποδέσµευσης Hertfordshire, SG1 4SZ. comprimido de

4mg depottabletter. παρατεταµένης Stevenage. αποδέσµευσης Hertfordshire, SG1 4SZ. comprimido de ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Para-aminosalicylic acid Lucane 4 g γαστροανθεκτικά κοκκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Nexium Control 20 mg γαστροανθεκτικά δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε γαστροανθεκτικό δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Vesicare 5 mg, επικαλυμμένο με λεπτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ellaone 30 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 30 mg ulipristal acetate. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Livensa 300 μικρογραμμάρια/24 ώρες διαδερμικό έμπλαστρο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε έμπλαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ Σηµείωση: Το SPC, η επισήµανση και το φύλλο οδηγιών για το χρήστη είναι η ισχύουσα µετάφραση κατά τη χρονική

Διαβάστε περισσότερα

Επινοηθείσα ονοµασία Περιεκτικότ ητα. Doxalfa 4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid. Doxalfa 4 mg ilgstošās darbības tabletes

Επινοηθείσα ονοµασία Περιεκτικότ ητα. Doxalfa 4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid. Doxalfa 4 mg ilgstošās darbības tabletes ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MEPACT 4 mg κόνις για εναιώρημα προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο περιέχει 4 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AVAMYS 27,5 μικρογραμμάρια/ψεκασμό, ρινικό εκνέφωμα, εναιώρημα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Με κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CONTROLOC Control 20 mg γαστροανθεκτικά δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε γαστροανθεκτικό δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FORSTEO 20 micrograms/80 microliters ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Pumarix, εναιώρημα και γαλάκτωμα για ενέσιμο γαλάκτωμα Εμβόλιο πανδημικής γρίπης (H5N1) (τμήμα ιού, αδρανοποιημένο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ellaone 30 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 30 mg ulipristal acetate. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 200 mg/vial GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 1000 mg/vial 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραρτημα III Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

Παραρτημα III Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και Φύλλο Οδηγιών Χρήσης Παραρτημα III Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και Φύλλο Οδηγιών Χρήσης Σημείωση: Αυτή η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η επισήμανση και το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zinforo 600 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Dexdor 100 μικρογραμμάρια/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχίατρος Θοδωρής Δασκαλόπουλος

Ψυχίατρος Θοδωρής Δασκαλόπουλος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/10 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Valdoxan 25 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυµµένο µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aldara 5% κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει 12,5 mg imiquimod σε 250 mg κρέμας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zyclara κρέμα 3,75% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει 9,375 mg ιμικουιμόδης σε

Διαβάστε περισσότερα

[Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

[Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ [Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Glypressin 1 mg, κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε καψάκιο περιέχει υδροχλωρική βενλαφαξίνη που αντιστοιχεί σε 150mg βενλαφαξίνης.

Κάθε καψάκιο περιέχει υδροχλωρική βενλαφαξίνη που αντιστοιχεί σε 150mg βενλαφαξίνης. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Efexor XR 37,5 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης. Efexor XR 75 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης. Efexor XR 150 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XEFO RAPID 8 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xefo Rapid 8 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Modiodal δισκία 100 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 100mg modafinil Έκδοχο: Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα