Eλδόξακα Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ."

Transcript

1 Eλδόξακα 2012 Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011 Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ.

2 Τπόθπζε 2011 Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραηώκαηα Τπόθπζε Πξνιαθηίλσκα Gluco corticoid s Pulsatility Αδελώκαηα ππόθπζεο θαη Κύεζε

3 Τπεξέθθξηζε GH Μεγαιαθξία Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραίσκα Incidentaloma Τπόθπζε Πξνιαθηίλσκα Gluco corticoid s Pulsatility Αδελώκαηα ππόθπζεο θαη Κύεζε

4

5

6 Η κεηαρξνληζκέλε αλάιπζε πξνβιεκαηηθή

7 Η κεηαρξνληζκέλε αλάιπζε πξνβιεκαηηθή Πνιπθεληξηθέο κειέηεο ιόγσ κηθξνύ αξηζ Δηεξνγέλεηα ζηελ ζρεδίαζε ζηελ επηινγή αζζελώλ Αλνκνηνγέλεηα αζζελώλ αλ έρεη πξνεγε Υεηξνπξγείν ή αθηηλνζεξαπεία Μεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηα θξηηήξηα κεγέζ Γηάξθεηα ζεξαπείαο!!, Γόζε & ζρήκαηα πνηθίινπλ Γελ κπνξνύλ λα ζπγθξηζνύλ παιαηόηεξεο κε ηηο λεώηεξεο LA-A

8 Η Φαξκαθεπηηθή ζεξαπεία Θεξαπεία εθινγήο είλαη ε Υεηξνπξγηθή. 2 εο γξακκήο γηα ηελ επηκέλνπζα( 43%) θαη ππνηξνπηάδνπζα (2-3%) Μεηά Αθηηλνβνιία Somatostatin receptor ligand therapy Dopamine Agonists GH- rec pegylated analogue Pegvisomat Pasireotide Chimeric molecules

9 Φαξκαθεπηηθή ζεξαπεία ζηελ Μεγαιαθξία ηόρνο ηεο νπνηαζδήπνηε ζεξαπείαο 1. Να κεησζεί GH<2.5κg/l IGFθπζηνινγηθή θαηά θύιν & ειηθία ηόηε κόλν ε ζλεζηκόηεο είλαη ίδηα κε ηνλ πγηή πιεζπζκό ε όξηα ήηαλ κεηαμύ 2.5-5κg/l 2πιάζηα. 2. Η αλαζηνιή ηεο GH ζην1κg/l κεηά OGTT test

10 Somatostatin receptor ligand therapy αλ Πξσηνγελή Θεξαπεία ε αλεγρείξεηα καθξναδελώκαηα ε εθείλνπο πνπ δελ κπνξνύλ ή δελ ζέινπλ λα Υεηξνπξγεζνύλ

11 Somatostatin receptor ligand therapy Αληηλενπιαζκαηηθή δξάζε άζρεηα από ηελ GH Μείσζε θπηηαξηθήο δηήζεζεο δηαθνπή θπηηαξηθνύ θύθινπ Ki-67 αύμεζε απόπησζεο ε όζνπο ειέγρεηαη ε GH, κεηώλεηαη θαη ν όγθνο* Μεηά ηελ δηαθνπή, ν όγθνο μαλακεγαιώλεη *Μurrey R, & Melmed S. ΑΡΙΓΑΚΗ JCEM 93, ,2008 Κ. 2968,2008

12 Somatostatin receptor ligands Πξνεγρεηξεηηθή ρνξήγεζε* δελ έδεημε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε Να δηλεηαη ζε Καθή πξόγλσζε?** ε λεαξή ειηθία θαη αξρηθά πςεινί δείθηεο εμσεθηππηαθή επέθηαζε θαη ν κεγάινο όγθνο. Παξελέξγεηεο Πξνζνρή ζην ζηακάηεκα Αιιαγή θηλεηηθόηεηαο ρνιεθόξσλ *Carlsten et al JCEM 2008, 93, preop /30 NS cure **Lucas et al Clin Endocrinol (Oxford) 58, , 2003 No controls No controls

13 Somatostatin receptor ligands Somatostatin αλαζηέιιεη ηελ ζύλζεζε όρη ηελ έθθξηζε ηεο GH Γξα ζηνπο SSR2 & SSR5 αλ θαη ππάξρνπλ θαη νη SSR1, SSR2 SSR3 Sc Υ3/day ρξόλνο εκηδσήο 2h κε ελδηάκεζν ρξόλν δηαθπγήο ΑΜ Colao Endocrine reviews April 2011

14 Μαθξάο δξάζεο αλάινγα σκαηνζηαηίλεο Octreotide ην πξώην ζε κηθξνζθαηξίδηα. δηαξθεί 11-40d GH<2κg/l, 48-52%, IGF1 θπζηνινγηθό 42-68% 68%* Lanreotide Sustained release δηαξθεί 10-14d Σν Autogel δηαξθεί 25d *FREDA PU JCEM,90, , 4473, 2005 PROSPECTIVE

15 Ση ελλννύκε απάληεζε ζε 12 κήλεο ειάρηζηε δηαθνξά ζκίθξπλζεο από Autogel Φπζηνινγηθά Βηνρεκηθά ηαζεξό κέγεζνο Ή 20% κείσζε 50% Βηνρεκηθά >20% κείσζε όγθνπ

16 Ση ελλννύκε απάληεζε ζε 12 κήλεο ειάρηζηε δηαθνξά ζκίθξπλζεο από Autogel Φπζηνινγηθά Βηνρεκηθά ηαζεξό κέγεζνο Ή 20% κείσζε 50% Βηνρεκηθά >20% κείσζε όγθνπ Ιδηα εηθόλα ζε 5 ρξόληα : ** Colao et al, JCEM, 2009,

17 100% 100% 5y Από 25% κεηώλεηαη Με ηα ρξόληα 7ζεηξέο Colao et al Endocrine Reviews April 2011, 32(2)

18 Dopamine Agonists Τπάξρνπλ D2rec νη DA έρνπλ ζέζε Cabergoline mg/week ε απιά 35% normal IGF & 44% GH<2 H ύγρξνλε έθθξηζε PRL +πξνγλσζηηθό ε κεηθηά GH+PRL 50% normal igf1 & 56%GH<2 Μείσζε ηνπ γθνπ 29% Τπόινηπα δεδνκέλα αζαθή Πξνζνρή: Aλεπάξθεηεο βαιβίδσλ ιόγσ ππόβαζξνπ!! πγρνξήγεζε κε SLR +DA βειηηώλνπλ απνηειέζκαηα

19 JCEM May 2011,96(5):

20 35% είραλ θπζηνινγηθή IGF 50% θπζηνινγηθή IGF1 15 κειέηεο 11 Πξννπηηθέο ύλνιν 237 αζζελείο

21 Pegvisomat Gen Eng pegylated analogue to human GHrec Σπλδέεηαη θαη κπινθάξεη ηνλ GH rec & εκπνδίδεη ηηο κεηαβνιέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα έλαξμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο Pegylation Απμάλεη ηνλ t ½ κεηώλνληαο ηελ θάζαξζε Σξίηεο γξακκήο ζεξαπεία θνζηίδεη θαη επεηδή κεηώλεη κόλν ηελ IGF1 Γελ κεηώλεη ηνλ όγθν νύηε ζηε GH (απμάλεηαη κε αξλεηηθό feedback) Γίδεηαη ζε αζζελείο κε αληίζηαζε ζηελ SMS

22 Γόζε 20mg / day sc inj, 89-97% 97% IGF1 normal ζε 2 εβδνκάδεο γηα 12 κήλεο

23 Γόζε 20mg / day sc inj, 89-97% 97% IGF1 normal ζε 2 εβδνκάδεο γηα 12 κήλεο Μείσζε ζε X1/ 1/week Πξνζαξκνγή ζε θάζε αζζελή ρσξηζηά. Μεηώλεη ην θόζηνο θαη απμάλεη ηελ ζπκκόξθσζε

24

25 A Hem Eosin εηθόλα αδελώκαηνο B έληνλε ρξώζε GH b-actin marker Αλνζνηζηνρεκεία 6 αζζελείο αύμεζε mrna GH &Ins- rec SS

26 A Hem Eosin εηθόλα αδελώκαηνο B έληνλε ρξώζε GH b-actin marker Αλνζνηζηνρεκεία 6 αζζελείο αύμεζε mrna GH &Ins- rec SS 75 κεγαιαθξηθνί κε αληίζηαζε ζηελ SMS Γηα κήλεο 6.7% αύμεζε Μηθξόο θίλδπλνο πξνεγεζείζα Αθηηλνβνιία Μόλν επηζεηηθόηεηα ηνπ όγθνπ, αζρέησο Pegvisoma

27 πγρνξήγεζε 30mg Octreotide / 120mg Lanreotide +60mg Pegvisomat in 42weeks 95% normal IGF1 No tumor expansion

28 Novel agents Pacireotide SSR1,2,3,5 with greater affinity to 2&5 αλ θαη ππάξρνπλ θαη νη SSR1, SSR2 SSR3 Βάζεη απηώλ αλακέλεηαη λα ππεξέρεη ησλ SRL s Phase II mg pacireotide: ε 3 κήλεο: 1/3 αζζελώλ πιήξε βηνρεκηθή απνθαηάζηαζε 39% κείσζε ηνπ όγθνπ Chimeric Molecules affinity for SSR s +DDArec

29 πνξαδηθέο πεξηπηώζεηο : receptor gene mutations impaired signaling pathways Η απάληεζε εμαξηάηαη από δόζε δηάξθεηα>1y, Endocrine Reviews April 2011, 32(2):

30 πνξαδηθέο πεξηπηώζεηο : receptor gene mutations impaired signaling pathways Η απάληεζε εμαξηάηαη από δόζε δηάξθεηα>1y, Γξαζηηθά όηαλ Βηνρεκηθή βειηίσζε & κείσζε ηνπ κεγέζνπο (>20%). Endocrine Reviews April 2011, 32(2):

31 πνξαδηθέο πεξηπηώζεηο : receptor gene mutations impaired signaling pathways Η απάληεζε εμαξηάηαη από δόζε δηάξθεηα>1y, Γξαζηηθά όηαλ Βηνρεκηθή βειηίσζε & κείσζε ηνπ κεγέζνπο (>20%). Αληίζηαζε & νη δύν παξάκεηξνη ιείπνπλ (25% κεηα 1y) Endocrine Reviews April 2011, 32(2):

32 Καηλνύξηα γλώζε ηνπ 2011 Έιεγρνο γηα ΚΝ αλεπξύζκαηα Λόγσ απμεκέλεο Δπίπησζεο ζηελ Μεγαιαθξία

33 Nέα ηνπ 2011 γηα ηελ GH Phase II ΝNC κία έλεζε ηελ εβδνκάδα ζε ελήιηθεο κε GH deficiency

34 Νέα ηνπ 2011 γηα ηελ GH

35 Nέα ηνπ 2011 γηα ηελ GH Η δηαηαξαρή ηεο GH ζηελ γιπθόδε δελ νθείιεηαη ζε αλαηνκηθή βιάβε ηνπ ππνζαιακνππνθπζηαθνύ ζπζηήκαηνο αθνύ δελ απαληάηαη ζε άιιεο δηαηαξαρέο ηεο ππόθπζεο

36 Cushing s Disease Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραίσκα Incidentaloma Τπόθπζε Πξνιαθηίλσκα Glucocorticoid s Pulsatility Αδελώκαηα ππόθπζεο θαη Κύεζε

37

38

39 Φαξκαθεπηηθή Θεξαπεία Μεηά από αθηηλνβνιία πεξηκέλνληάο ηελ λα δξάζεη. ε βαξέσο πάζρνληεο κέρξη ην Υεηξνπξγείν ή ηελ αθηηλνβνιία ε κε αηηηνινγηθά ηεθκεξησκέλε ACTH λόζν Πξνζνρή ζηελ ζηαδηαθή αύμεζε ηεο δόζεο ρήκα αλαζηέιισ θαη ππνθαζηζηώ είλαη απνηειεζκαηηθό ηδίσο ζηελ Cyclic Cushing Disease

40 1. 2 Steroidogenesis inhibitors 3 Έιέγρνπλ ηελ θνξηηδόιε αιιά δελ επεξεάδνπλ ην κέγεζνο Κεηνθνλαδόιε ζαλ κνλνζεξαπεία 70-80% 2. Metyrapone αλαζηνιέαο 11βπδξνμπιάζεο. Μνλνζεξαπεία 70-80% ή κε άιινπο αλαζηνιείο.υξεζηκνπνηείηαη ζηελ θύεζε 3. Mitotane αλαζηνιέαο ελδύκσλ θαη αδξελνιπηηθόο παξάγσλ θαζπζηεξεκέλε δξάζε 4. Etomidate Μόλνο πνπ δίλεηαη παξεληεξηθά

41 Φαξκαθα ζην Cushing Κεληξηθώο δξώληα θάξκαθα 1. Cabergoline 1-7mg/w Απάληεζε 30-40% γηα 2-3y 2. Mifepristone RU-485 Type II Glucocorticoid rec antagonist & progesterone rec antagonist 3 Pasireotide SOM-230, SSRS1,2,3 &5. SSRS- 5 εθθξάδεηαη ζην Cushing

42 πλδπαζκόο Φαξκαθεπηηθήο Θεξαπείαο Cabergoline +Ketoconazole (66%) Cabergoline +Ketoconazole +Pacireotide (88%) Bromocryptine Octosiglitazone Cyproheptadine Sodium valproate rosiglitazone Σέινο Ακθνηεξόπιεπξε επηλεθξηδεθηνκή ΑΡΙΓΑΚΗ SOS Nelson Κ. Syndrome

43 UFC (κg/24h) Change in UFC from baseline to month 6 in the 103 patients with baseline and month-6 UFC measurements µg bid 900 µg bid Baseline UFC Month 6 UFC * Month 6 UFC ULN Individual patients sorted by baseline UFC ULN Change in UFC at month 6 in the 103 patients with baseline and month-6 UFC measurements, sorted by baseline UFC value 43 *Reference line is the upper limit normal UFC, which is 145 nmol/24h Pan Arab Conference

44 UFC (κg/24h) Change in UFC from baseline to month 6 in the 103 patients with baseline and month-6 UFC measurements µg bid 900 µg bid Baseline UFC Month 6 UFC * Month 6 UFC ULN Individual patients sorted by baseline UFC ULN Change in UFC at month 6 in the 103 patients with baseline and month-6 UFC measurements, sorted by baseline UFC value 44 *Reference line is the upper limit normal UFC, which is 145 nmol/24h Pan Arab Conference

45 UFC (κg/24h) Change in UFC from baseline to month 6 in the 103 patients with baseline and month-6 UFC measurements µg bid 900 µg bid Baseline UFC Month 6 UFC * Month 6 UFC ULN Individual patients sorted by baseline UFC ULN Change in UFC at month 6 in the 103 patients with baseline and month-6 UFC measurements, sorted by baseline UFC value 45 *Reference line is the upper limit normal UFC, which is 145 nmol/24h Pan Arab Conference

46 UFC (κg/24h) Change in UFC from baseline to month 6 in the 103 patients with baseline and month-6 UFC measurements µg bid 900 µg bid Baseline UFC Month 6 UFC * Month 6 UFC ULN Individual patients sorted by baseline UFC ULN Change in UFC at month 6 in the 103 patients with baseline and month-6 UFC measurements, sorted by baseline UFC value Median percent UFC change from baseline was 47.9% in both groups 46 *Reference line is the upper limit normal UFC, which is 145 nmol/24h Pan Arab Conference

47 Pacireotide

48 Serum cortisol over time Serum cortisol (mean ± SE; nmol/l) µg bid 900 µg bid Month n = ΑΡΙΓΑΚΗ Κ

49 2011 news for Cushing Φάξκαθα-Αθηηλνβνιία 1.Pacireotide phase 3 2 Cabergoline +Ketoconazole +Pacireotide (88%) 3. ρήκα αλαζηέιισ θαη ππνθαζηζηώ είλαη απνηειεζκαηηθό ηδίσο ζηελ Cyclic Cushing Disease 4. Stereotactic radiation ζε πνιιαπιέο δόζεηο Radiosurgery κε κία κόλν δόζε ζπληνκόηεξε δξάζε

50 ΝΙΗ :JCEM Dec 2011:96(12)3687

51 ( Findling etal JCEM :p6005 n=5) PRL δείθηεο επηηπρνύο IPPS

52 ( Findling etal JCEM :p6005 n=5) PRL δείθηεο επηηπρνύο IPPS No=25/29 ελήιηθνη Μεηα νκαινπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ACTH-IPS/PRL <0.7 EAS ήηαλ <0.6 >1.3CD ήηαλ >0.8

53 2πιάζηα ζλεηόηεηα SOS DM & Τπέξηαζε Δπηκέλνπλ κεηα ηνλ Βηνρεκηθό έιεγρν πηπβπππβπππππ * **

54 Τπόθπζε 2011 Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραηώκαηα Τπόθπζε Πξνιαθηίλσκα Gluco corticoid s Pulsatility Αδελώκαηα ππόθπζεο θαη Κύεζε

55

56 Αδελώκαηα ηεο ππόθπζεο ζηελ εγθπκνζύλε Απνηεινύλ ην 10-15% 15% όισλ ησλ ελδνθξαληαθώλ λενπιαζκάησλ θνπόο ε απνηειεζκαηηθόηεξε θαη αζθαιέζηεξε αληηκεηώπηζε ηεο εγθύνπ θαη ηνπ εκβξύνπ

57 Μηθξν-Μαθξνπξνιαθηηλώκαηα Μαθξνπξνιαθηηλώκαηα θαη θύεζε Σα πξνιαθηηλώκαηα είλαη ηα ζπρλόηεξα Κύξηνο θίλδπλνο ε αύμεζε ηνπ κεγέζνπο Δμαξηάηαη από ην αξρηθό δηάξθεηα πξνεγεζείζαο ζεξαπείαο ύπαξμε αληίζηαζεο ή δπζαλεμίαο DA

58 Γηαθνπή DA ακέζσο κεηά ηελ δηάγλσζε θύεζεο πλερίδνληαη ζε όιε ηελ θύεζε κόλν αλ : α) καθξνπξνιαθηίλσκα ππό DA <1y ζε ζπκπηώκαηα ή MRI ππνηξνπήο (risk 27%) β) δελ έρεη πξνεγεζεί Υεηξνπξγηθή ή Αθηηλνζεξαπεία γ) έρεη ραξαθηεξηζηεί δηεζεηηθό δ) αγγίδεη ην ρίαζκα Πξνηηκώληαη ε Bromocriptin & Cabergoline Αλάινγα :MRI θαη νπηηθά πεδία JCEM 2011, Feb 96(2)273, chapt6.0 p281

59 2011 Endocrine Society Guidelines Prolactinomas and Pregnancy Γελ ζπληζηάηαη ε κέηξεζε Πξνιαθηίλεο Γελ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη MRI ξνπηίλαο Υεηξνπξγείν πξηλ ηελ θύεζε αλ: δελ είλαη αλεθηή ε θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία ή έρνπλ καθξνπξνιαθηηλώκαηα αλζεθηηθά ε ζε εγθύνπο κε επίκνλν πνλνθέθαιν SOS θίλδπλνο ππνθπζηαθήο αλεπάξθεηαο κε αλάγθε IVF.

60 PRL κεηα ηνλ ηνθεηό Η γαινπρία επηηξέπεηαη δελ αλαθέξεηαη αύμεζε ηνπ όγθνπ Μεηά ηνλ απνγαιαθηηζκό, έιεγρνο ζην 2κελν!!Η PRL πέθηεη (50-72%) ή γίλεηαη θπζηνινγηθή (8-29%)*!!ε 27% βξέζεθε κηθξόηεξνο όγθνο ή θαη εμαθαλίζηεθε**!!μεηά ηελ πξώηε θύεζε ππό DA, αλαθέξεηαη ζύιιεςε ρσξίο πξνεγεζείζα ζεξαπεία*** Μηθξνέκθξαθηα θαη λέθξσζε Δπίδξαζε νηζηξνγόλσλ? (απνπιεμία ζην MRI) *Grosignani etal Eur J Obstet.Gynecol. Reprod. Biol 44, , 180, 1992 **Badawy etal Early Pregnacy 3, , ,1997 ***Yamada M et al Eur J Obst. Gynecol Reprod. Biol 35, , 129, 1990

61 Μεγαιαθξία θαη θύεζε GH-IGF1 axis Κύεζε GH-Variant & GH-Normal GH-N (Normal GH) GH-V (GH Variant ) or CSH=Chorionic Somatomamotropin Hormone GH & γαιαθηνγόλν δξάζε Κύξηα νξκόλε κεηέξαο GH-v Μέζσ IGF1 αλαζηέιιεη CH-N ην θύεκα αξρηθά GH-v GH-N αληηθαζίζηαηαη ζην max20w Καη κεηώλεηαη κέρξη ηνλ ηνθεηό ηελ κεγαιαθξία GH-v &GH-n Τςειέο κε IGF1 Τςειή

62 Acromegaly and Pregnancy Γνληκόηεο Η ζύιιεςε θαηά ηελ Μεγαιαθξία είλαη ζπάληα Γηάγλσζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο? OGTT γηα GH ζηελ θύεζε Αλ ππάξρεη έθθξηζε θαηά ώζεηο, θαη Αλ ππάξρεη παξάδνμε απάληεζε GH-N ζην TRH test MRI ρσξίο gadolonium κπνξεί λα εκθαλίζεη ην αδέλσκα

63 Μεγαιαθξία θαη εγθπκνζύλε Μηθξναδελώκαηα έρνπλ ρακειό θίλδπλν αύμεζεο Μαθξναδελώκαηα >12mm έρνπλ θίλδπλν αύμεζεο κεηά ηελ δηαθνπή SMA (1/27 αζζελείο ζε 6 κήλεο 3πιαζίαζε ην κέγεζνο) Θεξαπεία Υεηξνπξγείν ζε όιεο πξηλ ηελ ζύιιεςε 2 Γπλαίθα έγθπνο ε νπνία δηαγηγλώζθεηαη κε κεγαιαθξία Πεξηκέλνκε κεηά ηνλ ηνθεηό Υεηξνπξγείν Καηά ηελ θύεζε όηαλ ρξεηαζηεί λα γίλεηαη ζην 2 ν 3κελν

64 Μεγαιαθξία θαη θύεζε Φαξκαθεπηηθή Θεξαπεία Γελ ππάξρνπλ επαξθείο κειέηεο Σα SOM-LA πεξλνύλ ηνλ Πιαθνύληα Γηαθνπή 2 κήλεο πξηλ ηελ ζύιιεςε ε γλσζηή Μεγαιαθξηθή κε ζπκπηώκαηα αύμεζεο ηνπ αδελώκαηνο & θιηληθή επηδείλσζε DA κπνξεί λα δνζνύλ κε επηηπρία Pegvisomat κπνξεί λα δνζεί, δελ πεξλά ηνλ πιαθνύληα, δελ έρεη βξεζεί ζην γάια, αιιά δελ βνεζά ην κέγεζνο ηνπ αδελώκαηνο Αλ ππάξμεη κεγάιε αύμεζε Υεηξνπξγείν Οη πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο θαη ηα λενγλά δελ έρνπλ πξόβιεκα θαηά ηνλ ηνθεηό θαη ηελ κεηά ηνλ ηνθεηό πεξίνδν. Η γαινπρία είλαη αζθαιήο

65

66 Cushing Syndrome and pregnancy Γελ αθνξά κόλν ηε Ν. Cushing Η εγθπκνζύλε ζπάληα κόλν 150 πεξηπηώζεηο ηηο εγθύνπο 70% έρνπλ επηλεθξηδηαθό κόλν 30% CD. ξπζκόο θνξηηδόιεο δηαηεξείηαη ζηελ θπζηνινγηθή θύεζε

67 Cushing Syndrome and pregnancy Γηάγλσζε θαηά ηελ θύεζε Κιηληθά Ρπζκόο θνξηηδόιεο U/S επηλεθξηδίσλ MRI ρσξίο gadolinium Καζεηεξηαζκό ησλ ιηζνεηδώλ BIPSS Αλαθέξνληαη θαη κέηξεζε ACTH & CRH-test Θεξαπεία 4% ζαλαηεθόξν γηα ηελ κεηέξα θαη 25-40% γηα ην παηδί Υεηξνπξγηθή Γηαζθελνεηδηθή αθαίξεζε αδελώκαηνο ή ιαπαξνζθνπηθή επηλεθξηδεθηνκή 12 ε -29 ε εβδνκάδα

68 Cushing Syndrome and pregnancy Φαξκαθεπηηθή ζεξαπεία Metyrapone g.0g αλ θαη πεξλά ηνλ πιαθνύληα δελ έρνπλ βξεζεί εκβξπηθέο βιάβεο Έλαξμε 14 ε εβδνκάδα & κέρξη ηνλ ηνθεηό Ketoconazole Γελ έρνπλ βξεζεί αλσκαιίεο εκβξύνπ Small for dates

69 Non Functioning Pituitary adenomas Πξόθεηηαη γηα καθξναδελώκαηα ζπλήζσο ηα νπνία έρνπλ επεξεάζεη ηελ γνληκόηεηα κε ην κέγεζνο θαη ηελ ππεξπξνιαθηηλαηκία πάληα ε εγθπκνζύλε SOS!!Δπεηδή ηα ιαθηνηξόπα ππεξπιάζνληαη ζηελ θύεζε ην κέγεζνο ηεο ππόθπζεο απμάλεηαη θαηά 136% ή 12mm ζε ύςνο. Μπνξεί λα πηεζηεί ην νπηηθό ρίαζκα DA κπνξεί λα είλαη ζεξαπεία εθινγήο Υεηξνπξγείν ζε πεξίπησζε θηλδύλνπ ηνπ νπηηθνύ ρηάζκαηνο ή απνπιεμίαο κεηά ηελ 12 ε εβδνκάδα Παξαθνινύζεζε θιηληθή θαη αλ ρξεηαζηεί κε MRI

70 TSHomas θαη θύεζε 3 πεξηπηώζεηο Η ζεξαπεία ηνπ είλαη ην Octreotide Η εγθπκνζύλε ζπλέβε ππό ζεξαπεία Μία έγθπνο ρξεηάζηεθε Υεηξνπξγηθή εμαίξεζε

71 Τπόθπζε 2011 Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραηώκαηα Τπόθπζε Πξνιαθηίλσκα Gluco corticoid s Pulsatility Αδελώκαηα ππόθπζεο θαη Κύεζε

72 Ο θξίζηκνο ξόινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ άμνλα ΗΡΑ θαηά ώζεηο γηα ζπλερή δπλακηθή ηζνξξνπία Nature reviews Neuroscience Published on line October 2010 Press January 2011

73 Πεηξακαηηθό κνληέιν ΑΒS automated blood sampling έδεημε σξηαίν ξπζκό θαηά ώζεηο έθθξηζεο corticosteron Ultradian Rhythm= Ρπζκόο ζπληνκόηεξνο ηνπ θπξθαδηθνύ (24h) κε > κηαο θνξπθήο /24σξν Δδσ αλα/1 ώξα

74 Ultradian secretory profile Γηαθνξέο ζηελ ζπρλόηεηα θαη ην εύξνο ησλ αηρκώλ α Α. Καηά θύιν Β. Καηά είδνο C. Τγεία vs. αζζέλεηα D. ε ACTH πξνεγείηαη Μέρξη ηελ δηαδηθαζία Παξαγσγήο-έθθξηζεο θνξηηδόιεο

75 Δξώηεκα: Μήπσο ν άμνλαο ΗΡΑ ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθόηεξα όηαλ ππάξρεη δπλακηθή θαηάζηαζε κε γξήγνξε δηαθύκαλζε κέζα ζε κεγάιν εύξνο θπζηνινγηθώλ ηηκώλ.

76 Γλσζηαθά limbic σκαηηθά ζηέιερνο Mathematical model for the origin of pulsatile Glucocorticoid release Τπνζάιακνο εξεζίζκαηα από ηνλ εγθέθαιν θαη θπξθαδηθά ζήκαηα από Superchiasmatic Nucleus PVN δπν εθιπηηθνί παξάγνληεο CRF+AVP, SOS CBGrole ππιαίν ζύζηεκα ππνδνρείο θνξηηθνηξόθσλ θαη έθθξηζε ACTH. Τπόθπζε ην κείδνλ ζεκείν neg feed back

77 Γλσζηαθά limbic σκαηηθά ζηέιερνο Mathematical model for the origin of pulsatile Glucocorticoid release Τπνζάιακνο εξεζίζκαηα από ηνλ εγθέθαιν θαη θπξθαδηθά ζήκαηα από Superchiasmatic Nucleus PVN δπν εθιπηηθνί παξάγνληεο CRF+AVP, SOS CBGrole ππιαίν ζύζηεκα ππνδνρείο θνξηηθνηξόθσλ θαη έθθξηζε ACTH. Τπόθπζε ην κείδνλ ζεκείν neg feed back H θαζπζηέξεζε ζηελ έθθξηζε ηεο θνξηηδόιεο κεηα ηελ έθθξηζε ΑCTH ζπκβαίλεη ιόγσ ηνπ απαηηνύκελνπ ρξόλνπ παξαγσγήο ηεο

78 Γλσζηαθά limbic σκαηηθά ζηέιερνο Mathematical model for the origin of pulsatile Glucocorticoid release Τπνζάιακνο εξεζίζκαηα από ηνλ εγθέθαιν θαη θπξθαδηθά ζήκαηα από Superchiasmatic Nucleus PVN δπν εθιπηηθνί παξάγνληεο CRF+AVP, SOS CBGrole ππιαίν ζύζηεκα ππνδνρείο θνξηηθνηξόθσλ θαη έθθξηζε ACTH. Τπόθπζε ην κείδνλ ζεκείν neg feed back H θαζπζηέξεζε ζηελ έθθξηζε ηεο θνξηηδόιεο κεηα ηελ έθθξηζε ΑCTH ζπκβαίλεη ιόγσ ηνπ απαηηνύκελνπ ρξόλνπ παξαγσγήο ηεο Σν Μαζεκαηηθό κνληέιν έδεημε όηη ε ζεηηθή θαζπζηέξεζε ηεο έθθξηζεο θνξηηδόιεο είλαη αξθεηή γηα λα εμεγήζεη ηελ θαη ηελ θπζηνινγηθή Ultradian activity, αιιά θαη ηελ απάληεζε ζηα ππθλά ή αξαηά εξεζίζκαηα ηνπ ππνζαιάκνπ

79 Stress responsiveness during Ultradian rhythm πκπεξηθεξηνινγηθά 2 Αθξηβώο ηα αληίζεηα

80 Stress responsiveness during Ultradian rhythm πκπεξηθεξηνινγηθά 2 Αθξηβώο ηα αληίζεηα Μνληέιν κειέηεο ε επηλεθξηδεθηνκεζέληα κεηά ρνξήγεζε 12h θαηά ώζεηο θνξηηθνζηεξόλε, Eεξέζηζκα αθξηβώο 5 ζηελ αλνδηθή θάζε θαη 5 ζηελ θαζνδηθή θάζε

81 Μήπσο έηζη παξέρεηαη ε δπλαηόηεο ζπλερνύο δπλακηθήο ηζνξξνπίαο κε απηνξπζκηζηηθή ηθαλόηεηα νκνηνζηαζίαο & αιιόζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ρξόληα έθζεζε stress

82 Μήπσο έηζη παξέρεηαη ε δπλαηόηεο ζπλερνύο δπλακηθήο ηζνξξνπίαο κε απηνξπζκηζηηθή ηθαλόηεηα νκνηνζηαζίαο & αιιόζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ρξόληα έθζεζε stress Allostatic load= = ην θπζηνινγηθό θόζηνο ζε ρξόληα έθζεζε ζην stress

83 H δπλακηθή απηνξπζκηδόκελε θαηά ώζεηο έθθξηζε, ζηνλ ΗΡΑ έρεη ζθνπό λα ζπληεξεί ην ζύζηεκα ζε δπλακηθή άκεζεο απάληεζεο ζε θάζε εξέζηζκα Απηό είλαη αληίζεην από ηελ άπνςε όηη ν άμνλαο HPA βξίζθεηαη ζε ΣΑΘΔΡΗ ΙΟΡΡΟΠΙΑ έηνηκνο λα απαληήζεη ή ηνληθά εκεξήζηνο ξπζκόο ή θαζηθά κεηά από stress.

84 Conclusions and clinical relevance Καιύηεξε θαηαλόεζε γηα αζζελείο κε βιάβεο ζην ζύζηεκα έθθξηζεο θνξηηθνεηδώλ πρ ζε ςπρηαηξηθνύο αζζελείο* ζε αζζελείο κε εθθπιηζηηθέο λόζνπο ηνπ ΚΝ ζε θιηληθά βαξηά αζζελείο. Πρ ζε ππξεηό λα ζπκόκαζηε όηη ε ζεξκνεπαίζζεηε CBG πξνθαιεί ηεξάζηηα αύμεζε ηεο ειεύζεξεο θνξηηδόιεο ζηνπο ηζηνύο

85 Conclusions and clinical relevance Καιύηεξε θαηαλόεζε γηα αζζελείο κε βιάβεο ζην ζύζηεκα έθθξηζεο θνξηηθνεηδώλ πρ ζε ςπρηαηξηθνύο αζζελείο* ζε αζζελείο κε εθθπιηζηηθέο λόζνπο ηνπ ΚΝ ζε θιηληθά βαξηά αζζελείο. Πρ ζε ππξεηό λα ζπκόκαζηε όηη ε ζεξκνεπαίζζεηε CBG πξνθαιεί ηεξάζηηα αύμεζε ηεο ειεύζεξεο θνξηηδόιεο ζηνπο ηζηνύο *Carmine Pariante Kings College Hospital London Σρέζε κε ηελ θαηαγξαθή ηξαπκαηηθώλ εκπεηξηώλ λωξίο,, θαη πξόθιεζε Σρέζε κε ηελ θαηαγξαθή ηξαπκαηηθώλ εκπεηξηώλ λωξίο Σπλαηζζεκαηηθώλ δηαηαξαρώλ ζηνλ ελήιηθα

86 Novel drug delivery systems Μέρξη ηώξα παξαγσγή θαξκάθσλ πην δξαζηηθώλ κε καθξύηεξν ρξόλν δξάζεο γηα λα κεησζνύλ νη εκεξήζηεο δόζεηο ηνπο ππνθνξηηδνιαηκηθνύο δηλνκε θάξκαθα ηα νπνία δελ απειεπζεξώλνληαη κε ώζεηο, άξα ηα θνξηηθνεμαξηώκελα γνλίδηα όια ξπζκίδνληαη παζνινγηθά 2πιάζηα ζλεηόηεηα ε άηνκα κε κεγάιεο δόζεηο θνξηηθνεηδώλ επίζεο ηξόπνο ρνξήγεζεο. Μήπσο έρεη ζρέζε κε ηελ αληίζηαζε ζηα θνξηηθνεηδή?

87 Endocrine News Jan 2011 Cooley JJ et al JCEM in press Γηα θαιό λπθηεξηλό ύπλν ρακειώζηε ην θσο γηα λα κείλεη ςειή ε κειαηνλίλε, λα βνεζήζεη ηνλ βαζύ θπζηνινγηθό ύπλν, λα απνθύγεηε ηελ ππέξηαζε θαη ηηο κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο.

88

89 Endocrine News May 2011

90 Adipokines πρ Leptin Link of Clock function And adipocyte biology

91 Υξόλην stress ζηελ θύεζε κεηώλεη ηελ δξαζηεξηόηεηα ηνπ πζηήκαηνο Ωθπηνθίλεο ζην ΚΝ Δκπνδίδεηαη ε κεηξηθή πξνζαξκνγή θαη ε θξνληίδα ζην λενγλό. Έρεη λα θάλεη κε ηηο αγρώδεηο Γηαηαξαρέο κεηα ηνλ ηνθεηό? Hillerer K. et al Endocrinology Oct 2011

92 Too Much Prolactin

93 Linda Koch Nature Reviews Endocrinology May 2011

94 March 2011 Καινήζεηο όγθνη νη νπνίνη βξίζθνληαη ηπραία ζηελ ππόθπζε ζε έιεγρν γηα ζνβαξά ζπκπηώκαηα πνπ ρξήδνληαη απεηθόληζε ηεο πεξηνρήο.νρη όκσο έρνληα ζρέζε κε ηελ ππόθπζε πρλόηεξα Πρ θεθαιαιγία ή άιια λεπξνινγηθά ελνριήκαηα ηξαρήινπ ή θεθαιήο, ηξαύκα Ή ζπκπηώκαηα από ην ΚΝ. Ο ξνο απνθιείεη επξήκαηα ιόγσ νπηηθώλ δηαηαξαρώλ ή ππνθπζηζκνύ πνπ νδεγνύλ άκεζα ζε έιεγρν ππόθπζεο, Δίλαη ζπρλά αιιά δελ ππάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο κειέηεο θιηληθέο

95 αο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο

96 Τπόθπζε 2011 Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραηώκαηα Τπόθπζε Πξνιαθηί λσκα Gluco corticoid s Pulsatility Αδελώκαηα ππόθπζεο θαη Κύεζε

97

98

99 Τπεξπξνιαθηηλαηκία Αίηηα 1. Αδέλσκα ιαθηνηξόθσλ θπηηάξσλ Τπόθπζεο 12% ζηηο λεθξνηνκέο 40% όισλ ησλ αδελσκάησλ ππόθπζεο 100/1,000,000 Βέιγην 775/1,000,000 Τςειή επίπησζε ζε γπλαίθεο αηηώλ 10/1 άλδξεο πάληα ζε παηδηά θαη έθεβνπο αιιά 50% ήισλ ησλ αδελσκάησλ αδελσκάησλ

100 Αίηηα Τπεξπξνιαθηηλαηκίαο 2. Φαξκαθνινγηθή ή αλαηνκηθή βιάβε ησλ DA νδώλ 3. Ιδηνπαζήο 10% (30% ππνρσξεί) 4.Τπνζπξενεηδηζκόο κε ππεξπιαζία ππόθπζεο, πεξλά κε ζπξνμίλε 5. Μεγαιαθξία ζπλππάξρεη θαηά 50% 6 ΝΑ 8. Αλακελόκελε θπζηνινγηθή αύμεζε Κύεζε, γαινπρία, stress, ύπλνο Αζπκπησκαηηθή ή νδεγεί ζε ππνγνλαδηζκό ζηεηξόηεηα γαιαθηόξξνηα Γεπηεξνπαζή πξνβιήκαηα πρ Οζηενπόξσζε

101 Αληηκεηώπηζε Φαξκαθεπηηθήο Τπεξπξνιαθηηλαηκίαο Γηαθνπή 3 εκεξώλ ή αληηθαηάζηαζή θαη επαλάιεςε PRL A λ δελ ζπκπίπηεη κε ηελ έλαξμε ηνπ θαξκάθνπ MRI γηα ΓΓ κάδαο Νεπξνιεπηηθά, αληηεπηιεπηηθά αληηςπρσηηθά phenothiazines butyrophenones 40-90% Olanzapine, ziprasidone, verapamil opiates cocaine E2 Risperidone % Δίλαη ζπλήζσο ζπκπησκαηηθνί Δπίπεδα PRL , έσο θαη 200 κg/l κέζσ D2 rec Θεξαπεπηηθή ηξαηεγηθή Αιιαγή θαξκάθνπ!!!!!!να κελ ζεξαπεύνκε SOS θίλδπλνο επηδείλσζεο ηεο Νόζνπ Οηζηξνγόλα ή Σεζηνζηεξόλε ζε ππνγνλαδηζκό. Θεξαπεία δεπηεξνπαζώλ πξνβιεκάησλ

102 Γηάγλσζε Πξνιαθηηλώκαηνο Μηα απιή ζσζηή κέηξεζε PRL Δπί ακθηβνιίαο επαλάιεςε άιιε κέξα αλά Δμαηξνύληαη όζνη έρνπλ ΝΑ (1/3) παίξλνπλ ςπρνθάξκαθα ππνζπξενεηδηζκό θαη παξεθηόπηζε κίζρνπ εγθπκνζύλε, γαινπρία, stress άζθεζε, ύπλνο, SOS ζε αζπκπησκαηηθνύο κε απμεκέλε PRL λα κεηξάηαη καθξνπξνιαθηίλε (antiprl auto antibodies, καθξνκόξην) 20% απηώλ έρνπλ ζπκπησκαηηθά πξνιαθηηλώκαηα

103 Όςνο PRL PRL θαη κέγεζνο αδελώκαηνο πλήζσο ζπκβαδίδνπλ Πξνζνρή ζην Hook Effect* PRL> κg /l δηαγλσζηηθή γηα καθξνπξνιαθηίλσκα PRL>250κg /l κηθξνπξνιαθηίλσκα PRL-200κg /l θάξκαθα risperidone, metoclopramide PRL κηθξή αύμεζε κπνξεί λα ζεκαίλεη Πξνιαθηίλσκα αλ θαη ζπλήζσο ηπρνύζα κάδα είλαη κε εθθξηηηθή *SOS Hook effect ζε κεγάιε κάδα, ρακειή πξνιαθηίλε λα γίλεηαη κε αξαίσζε 1/100

104 Φαξκαθεπηηθή κε DA agonists a. ergot derivatives Bromocryptine,Pergolide, Cabergoline b. Non ergot derivatives: quinagolide Μεηώλνπλ ην κέγεζνο ηνπ αδελώκαηνο α) αξρηθά θαη γξήγνξα κε κείσζε ηνπ όγθνπ ησλ ιαθηνηξόπσλ έκκεζα ιόγσ αλαζηνιήο ηεο έθθξηζεο PRL β) αξγόηεξα κείσζε ηεο κεηαγξαθήο ησλ γνληδίσλ ηεο PRL γ) ζε ρξόληα ρξήζε ιόγσ πεξηαγγεηαθήο ίλσζεο θαη θπηηαξηθήο λέθξσζεο

105 Dopamine Agonists Bromocriptin Bromocriptine: D2rec agonist, D1 rec antagonist ήκεξα 2 εο εθινγήο κεηά ηελ Cabergoline Μηθξόηεξν t ½ tdi Γόζε mg/day ζπλήζσο 7.5mg/day ε αληίζηαζε 20-30mg/day 80-90% κεηώλεη ηελ PRL θαη κηθξαίλεη ηνλ όγθν 50% Άκεζε θιηληθή βειηίσζε Παξνδηθέο παξελέξγεηεο Ναπηία, εκεηόο, δάιε, ιόγσ ηαρείαο απνξξόθεζεο Τπόηαζε Αλ δελ είλαη αλεθηή per os ππάξρεη ζε ελδνθνιπηθή κνξθή. Οη άιιεο θαξκαθνινγηθέο κνξθέο δελ επδνθίκεζαλ

106 Dopamine Agonists Cabergoline Cabergoline Έρεη κόλν D2rec agonist δξάζε Διάρηζηεο παξελέξγεηεο. Γίδεηαη 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 1mg se 95% γπλαηθώλ κεηώλεη ηελ PRL Μέζε δόζε 0.5mg/week, ζηελ ηδηνπαζή θαη ην κηθξνπξνιαθηίλσκα ηα Μαθξνπξνιαθηηλώκαηα έλαξμε κε 0.25 mg/week ώζηε!!!!!λα απνθεπρζεί απόηνκε κείωζε ηνπ όγθνπ ελδν αδελσκαηηθή αηκνξξαγία ηελ ζπλέρεηα ε δόζε απμάλεηαη ζηαδηαθά

107 Dopamine Agonists Cabergoline ε κήλεο ζην 80-90% αζζελώλ 20% κείσζε ηνπ κεγέζνπο αδελώκαηνο 28% πιήξεο εμαθάληζε Δπαίζζεηνη θαη νη έρνληεο αληίζηαζε ζε άιια θάξκαθα Μεγαιύηεξε επαηζζεζία ζαλ αξρηθή ζεξαπεία. ηνπο άλδξεο έρνπκε ιηγόηεξα δεδνκέλα θαιή αληαπόθξηζε ζην ζπέξκα θαη ζηελ libido <5% δελ αληαπνθξίλνληαη

108 εκαζία γηα ηνλ θιηληθό Αξρηθή ζεξαπεία κε Cabergoline 0.5mg/week Απνηειεζκαηηθόηεξε, Καιύηεξα αλεθηή +10% κείσζε όγθνπ Αζθαιήο ζηελ έλαξμε εγθπκνζύλε Αζθαιήο ζηελ απόζπξζε Μηθξό ξίζθν αλεπάξθεηαο βαιβίδσλ ζε δόζε>2mg/w :U/S πξνιεπηηθό Aλ λ ρξεηάδεηαη κεγαιύηεξε δόζε, ηόηε πξόθεηηαη γηα αληίζηαζε. Αληίζηαζε ζηελ Bromocriptin θαη αιιαγή ζε Cabergoline, 85% απάληεζε Σν αληίζεην ζε αληίζηαζε ζηελ Cabergoline Αθξηβόηεξε

109 Cabergoline & Βαιβηδνπάζεηεο 22 p 28 p 20-95%? 74 months 20-80% 80%? Γελ ζπζρεηίδεηαη κε καθξνρξόληα ζεξαπεία δόζεηο γηα PRL Σα δεδνκέλα δελ δίλνπλ ζπκπέξαζκα [15 reviews]

110 Cabergoline & Bαιβηδνπάζεηεο ύλδεζε κε ηνλ ΗΣΡ2Β-rec ησλ γισρίλσλ Ίλσζε Πάρπλζε Αδπλακία ζύγθιηζεο πλήζσο αζπκπησκαηηθή Γνζνεμαξηώκελε παξελέξγεηα ζε δόζεηο > mg γηα 59 κήλεο πγγέλεηα ηνπ αγσληζηή γηα ηνλ 5HT2B ππνδνρέα - Τπέξηαζε Γελεηηθή πξνδηάζεζε & η Βπωμοκπςπηίνη & η πεπγκολίδη πποκαλούν ζε Parkinson disease δοζοεξαπηώμενα. Όηαν διακοπεί ηο θάπμακο παπαμένει ζηαθεπή η βαλβιδοπαθεια

111 Quinagolide & other drugs Non ergot derivative selective D2 rec agonist Mία εκεξήζηα δόζε 30% κείσζε κεγέζνπο Μηθξόηεξε δξάζε από ηελ Cabergoline ε 24 εβδνκάδεο θπζηνινγηθή Πξνιαθηίλε 81% Ληγόηεξεο παξελέξγεηεο από ηελ Bromocriptin, Pergolide Ergot derivative, D1 %D2 agonist 100fold higher than Bromocriptin 2007 απεζύξζε ιόγσ βαιβηδνπαζεηώλ. Leisured hydrogen melate, ergot derivative Turguride Metergoline 5HTrec 1B and C, antagonist (γηα απνγαιαθηηζκό).

112 Κξηηήξηα δηαθνπήο DA 1. Μεηά 3 ρξόληα: 2 ρξόληα κεηά από θπζηνινγηθή PRL +1ρ & αλ δελ ππάξρεη νξαηό αδέλσκα Παξαθνινύζεζε PRL θάζε 3κελν γηα 1o ρξόλν θαη κεηά αλά έηνο MRI αλ ε PRL αλεβαίλεη 2. Μείσζε ηνπ όγθνπ θαηά > 50% κεηά 2 ρξόληα 3. ε εκκνλή PRL, αλ ην ππόιεηκκα είλαη > 5mm από ρίαζκα ρσξίο επέθηαζε ζηνπο θόιπνπο. Κιηληθή παξαθνινύζεζε πεξηνδηθά θαη αλάινγα απεηθόληζε ε γπλαίθεο κε κηθξνπξνιαθηίλσκα ζηελ εκκελόπαπζε κπνξεί λα δηαθόπηεηαη

113 Τπνηξνπή Τπεξπξνιαθηηλαηκίαο κεηά 10 ρξόληα δηαθνπή Cabergoline Deckers etal, JCEM 95, Ν=27 Ν=115 Ν=79 10y Persistent remission* 21% δηαηεξνύλ ηελ PRL θπζηνινγηθή Ιδηνπαζήο=32% κηθξν=21% καθξν=16% Δπηηπρέζηεξε: κεηά καθξνρξόληα ιήςεcabergoline Spontaneous remission: 32-55% ζε κηθξν, ζε εκκελόπαπζε, κεηά θύεζε ή ζε κε ζεξαπεπκέλνπο

114 lao et al Πνιύ απζηεξά θξηηήξηα Καιύηεξν θξηηήξην ε ζηαζεξόηεο κεγέζνπο αδελώκαηνο Γηα θάζε απμεζε 1mm ΜRI απμάλcoεη ηελ ηπνηξνπή Τπεξπξνιαθηηλαηκίαο θαηά 19% Κάζε επηπιένλ 1mm αύμεζε ηεο κέγηζηεο δηακέηξνπ ηνπ αδελώκαηνο Δπηβαξύλεη ηελ ππνηξνπή ηεο Τπεξπξνιαθηηλαηκίαο κε 19% Με πνιύ απζηεξά θξηηήξηαam Colao Nature Reviews

115 Resistant and Malignant Prolactinomas Μεραληζκόο ηεο αληίζηαζεο δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηόο. 1. Μείσζε ηεο έθθξαζεο ησλ D2-rec ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 2. ηα κηθξνπξνιαθηηλώκαηα 10% ηα Μαθξνπξνιαθηηλώκαηα 18% 3. Οη άλδξεο > γπλαίθεο 4. Αληίζηαζε ζηελ Cabergoline 10% 5 ηαδηαθή αύμεζε ηεο Cabergoline ζε 11mg/week παξαθάκπηεη ηελ αληίζηαζε SOS ζηηο παξελέξγεηεο βαιβηδνπάζεηαο Πεξηνδηθά U/S θαξδηάο 6.. Αζζελείο κε αληίζηαζε ζηελ Bromocriptin ζα πξέπεη λα αιιάδνπλ ζε Cabergoline, κε 80% απάληεζε.

116 N=28 N=19 N=26 N N=37 Απάληεζε ζηελ Cabergoline ζε αζζελήο ζεξαπεπζέληεο πξνεγνπκέλωο κε άιινπο DA

117 Καθνήζε Πξνιαθηηλώκαηα Μόλν 50 έρνπλ πεξηγξαθεί ζεσξνύληαη θαθνήζε εμαξρήο Δθείλα ηα νπνία κεζίζηαληαη κέζα ή έμσ από ην ΚΝ, αλ θαη δελ ππάξρεη ηζηνινγηθή δηάθξηζε Δπηβίσζε 1 ρξόλν. Υεηξνπξγηθή αθαίξεζε αλ έρνπλ θίλδπλν πηεζηηθώλ θαηλνκέλσλ Υεκεηνζεξαπεία : procarbazine, vincristine, cis -platinum, etoposide Best Temozolomide alkylating agent

118 Πόηε πξνηείλεηαη Υεηξνπξγηθή ή Αθηηλνζεξαπεία Υεηξνπξγηθή αθαίξεζε ζε: πκπησκαηηθνύο αζζελείο Με αλνρή ζε κεγάιεο δόζεηο Cabergoline Έρνπλ αληίζηαζε ζηνπο DA Γελ απαληνύλ νύηε ζε ελδνθνιπηθή Bromocriptin (επί αδπλακίαο per os) 7-50% ππνηξνπηάδνπλ κεηεγρεηξεηηθά Κίλδπλνο από ηηο γλσζηέο παξελέξγεηεο Αθηηλνζεξαπεία Μόλν ζε θαθνήζε ή ζε αληίζηαζε 1/3 ξίρλνπλ ηελ PRL ζε 20ρξόληα ε κέγηζηε δξάζε Τπνθπζηαθή αλεπάξθεηα, βιάβε ζε θξαληαθά λεύξα ή δεπηεξνπαζείο θαθνήζεηεο

119 Experimental treatments Somatostatin analog Pasireotide, SSTR5 &SSTR1 receptors Σα πξνιαθηηλώκαηα έρνπλ ππνδνρείο SSTR5 ε θαιιηέξγεηεο κεηθηώλ όγθσλ (GH +PRL) ην Pasireotide αλέζηεηιε SS ηελ πξνιαθηίλε ζε ζρέζε κε ην νθηξενηίδην. Hybrid molecules BIM23A387 Υεηκεξηθά κόξηα κε δνκηθά ζηνηρεία SMS &DA Δμεηδηθεπκέλε αγσληζηηθή δξάζε γηα ηνπο SSTR2 &D2rec. Πξνθαινύλ έλα ππνδνρέα πβξίδην ησλ δύν κε ηεξάζηηα αλαζηαιηηθή δξάζε ζηελ adenyl cyclase ε θπηηαξηθέο θαιιηέξγεηεο αλαζηέιινπλ ηελ PRL SERMS: Fulvestrant estrogen rec antagonist ρσξίο αγσληζηηθή δξάζε ζε επίκπο κείσζε 88% ηελ πξνιαθηίλε θαη 41% ηελ αύμεζε ηνπ όγθνπ Prolactin Receptor Antagonists κπνξνύλ ζηακαηήζνπλ ηελ δηήζεζε ιαθηνηξόπσλ

120 Conclusions News Γηάγλσζε: Μία κέηξεζε PRL αξθεί. Όρη δπλακηθά tests Hook effect: ε αζπκπησκαηηθή ππεξπξνιαθηηλαηκία & ζε καθξναδέλσκα κε ρακειή PRL κέηξεζε καθξνπξνιαθηίλεο κε αξαίσζε 1/100) Φαξκαθεπηηθή ππεξπξνιαθηηλαηκία Δπί ακθηβνιίαο όζνλ αθνξά ζηελ έλαξμε ζε ζρέζε κε ην θάξκαθν λα γίλεη MRI Γηαθνπή θαξκάθνπ 3 ήκεξεο θαη κέηξεζε PRL δηαγλσζηηθά Όρη ζεξαπεία ζε αζπκπησκαηηθνύο. Μόλν νηζηξνγόλα ε ηεζηνζηεξόλε Γηαθνπή ηνπ θαξκάθνπ πνπ πξνθαιεί ή αληηθαηάζηαζή ηνπ αλ γίλεηαη. Πξνιαθηίλσκα DA εθινγήο Cabergoline: γηα λα κεησζεί ε PRL λα κηθξύλεη ην αδέλσκα θαη λα απνθαηαζηαζεί ε γνλαδηθή ιεηηνπξγία Μηθξνπξνιαθηηλώκαηα ρσξίο ζπκπηώκαηα λα κελ παίξλνπλ DA DA Μόλν αλ έρνπλ ακελόξξνηα Follow up α) PRL κεηά 1 κήλα έλαξμεο ζεξαπείαο γηα ξύζκηζε δόζεο β) MRI κήηε 1ρξόλν ε 3 κήλεο ζε καθξνπξνιαθηίλσκα κε εκκνλή γ) Οπηηθά πεδία ζε καθξναδελώκαηα θνληά ζην ρίαζκα αλά 6κελν δ) έιεγρνο δεπηεξνπαζώλ ΑΡΙΓΑΚΗ βιαβώλ Κ. νζηενπόξσζε, εκκέλνπζα γαιαθηόξξνηα..

121 DA resistance?????

122 Τπόθπζε 2011 Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραηώκαηα Τπόθπζε Πξνιαθηίλσκα Gluco corticoid s Pulsatility Αδελώκαηα ππόθπζεο θαη Κύεζε

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία.

Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία. Αδιποκίνερ και μη αλκοολική νόζορ ηος ήπαηορ: Από ηην παθογένεια ζηην θεπαπεία. Κσλζηαληίλνο Καξγηώηεο 1*, Θεκηζηνθιήο Βαζηιεηάδεο 2, Θενδώξα Γξίβα 1*, Υαξάιακπνο Κνπκαξάο 1*, Όιγα Γηνπιεκέ 2, Διέλε Θενραξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γ. Κυρόπουλος - Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους 33 Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γεώργιος Κυρόπουλος Ακτινολόγος, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Σήκεξα δνύκε κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21.

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΔ 1 ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3 χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4 Κιηληθή εηθφλα 4-10 Μνξηαθή γελεηηθφο έιεγρνο 11-15 ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή 16-20 γελεηηθνχ ειέγρνπ Ιδηνπαζήο Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

Νεπξνελδνθξηλείο Όγθνη Πεπηηθνύ : ύγρξνλεο απόςεηο ζηε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία

Νεπξνελδνθξηλείο Όγθνη Πεπηηθνύ : ύγρξνλεο απόςεηο ζηε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Νεπξνελδνθξηλείο Όγθνη Πεπηηθνύ : ύγρξνλεο απόςεηο ζηε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Υπήζηορ Γ. Σοςμπανάκηρ MD PhD Consultant in Gastroenterology & Neuroendocrine Tumours Hon. Senior Lecturer - University College

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΜ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΓΔΝΔΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοσημική Τοξικολογία

Βιοσημική Τοξικολογία Βιοσημική Τοξικολογία Μέθοδοι πειπαμαηικήρ μελέηηρ ηηρ καπκινογένεζηρ ζηα ηπωκηικά Γεκήηξεο Κνπξέηαο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Τκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Εσηθώλ Οξγαληζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο 25 o Σπλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Θνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο, Ηζάθε, 29.8-1.9. 2013 «Ζ Θνηλσληθή Παηδηαηξηθή ζην δξόκν γηα ηελ Ηζάθε: αγσγή πγείαο θαη πεξίζαιςε ζηηο απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο» Οη θνηλσληθέο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΦΡΑΕΩΝ ΜΕΩ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ Real-Time RT PCR

ΑΝΑΛΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΦΡΑΕΩΝ ΜΕΩ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ Real-Time RT PCR Π Α Ν Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΦΡΑΕΩΝ ΜΕΩ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ Real-Time RT PCR Κιεηώ Μαξία Π.

Διαβάστε περισσότερα

Μεζαιαδίλε/ ζνπιθαζαιαδίλε ζηηο ΗΦΝΔ- πξνθπιάμεηο

Μεζαιαδίλε/ ζνπιθαζαιαδίλε ζηηο ΗΦΝΔ- πξνθπιάμεηο Μεζαιαδίλε/ ζνπιθαζαιαδίλε ζηηο ΗΦΝΔ- πξνθπιάμεηο Αξραύιεο Δκ Δπηκ Α Α γαζηξ/θε θιηληθή επαγγειηζκόο Mesalazine (INN, BAN)=mesalamine (USAN) = 5-aminosalicylic acid (5-ASA) Γειώλσ όηη δελ έρσ ζύγθξνπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα