Δηζαγσγή ήκεξα, ζηηο αηνκνθεληξηθέο δπηηθέο θνηλσλίεο πνπ ν «εαπηφο» παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν, ε αηνκηθή «βειηίσζε» έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία αλάκεζα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δηζαγσγή ήκεξα, ζηηο αηνκνθεληξηθέο δπηηθέο θνηλσλίεο πνπ ν «εαπηφο» παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν, ε αηνκηθή «βειηίσζε» έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία αλάκεζα"

Transcript

1 Δηζαγσγή ήκεξα, ζηηο αηνκνθεληξηθέο δπηηθέο θνηλσλίεο πνπ ν «εαπηφο» παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν, ε αηνκηθή «βειηίσζε» έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία αλάκεζα ζηηο αλάγθεο καο, αθφκα κεγαιχηεξε απ φ,ηη ίζρπε ζην παξειζφλ. Ζ επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία θαινχληαη λα πξνζθέξνπλ νπνηαδήπνηε ππεξεζία είλαη δπλαηή γηα λα «βειηησζεί» νηηδήπνηε ρξήδεη βειηίσζεο εζσηεξηθά θη εμσηεξηθά ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ θαζελφο απφ εκάο, επηζπκίεο πνπ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία θαζνξίδνληαη απφ ηα επηθξαηέζηεξα θνηλσληθά πξφηππα. Μηα θπξίαξρε ηδέα ζηε Γχζε είλαη φηη πξέπεη λα είκαζηε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξνη γίλεηαη θαη νη επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο κπνξνχλ λα καο βνεζήζνπλ ζ απηφ. Σν ηη αθξηβψο ελλνείηαη κε ηνλ φξν «θαιχηεξνη» εμεηδηθεχεηαη θάζε θνξά πην έμππλνη, πην ηθαλνί, πην ςεινί, πεξηζζφηεξν δξαζηήξηνη ή αζιεηηθνί. Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη αθνξά φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο θαηάζηαζεο θαη δξαζηεξηφηεηαο: ηελ εκθάληζε, ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, ηελ επθπΐα, ηελ ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο, ηε δηάζεζε, ηηο επηδφζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ εξγαζία, ηελ θνηλσληθή δσή, ηελ εξσηηθή δσή, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ηνλ αζιεηηζκφ ζε εξαζηηερληθφ θη επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Ζ βαζηθή δηάθξηζε πνπ γίλεηαη ζηελ αξζξνβηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηε ρξήζε νπζηψλ αιιά θαη άιισλ ηερληθψλ, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ- αλαθέξεηαη ζην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη, αλ δειαδή ιακβάλνληαη απφ θάπνηνλ γηα ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο ή γηα ιφγνπο «βειηίσζεο». ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, δηαηππψλνληαη κηα ζεηξά πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε δεηήκαηα πγείαο, εζηθά θαη θνηλσληθά πνπ ζα εμεηαζηνχλ αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην πξφβιεκα, είλαη ρξήζηκν λα γίλνπλ νη πξνζδηνξηζκνί ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ. Ζ «βειηίσζε» ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ νπζηψλ ή κεζφδσλ, γελεηηθψλ ή άιισλ, κπνξεί λα απνηειεί ζηφρν ησλ αλζξψπσλ γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο: γηα λα είλαη ζηε κφδα, γηα λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, γηα λα απνθηήζνπλ έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ή λα απνδνζεί δηθαηνζχλε ζηηο «αδηθίεο» ηεο θχζεο, λα πξνζηαηεχζνπλ θαη λα πξνάγνπλ ηελ πγεία ηνπο, λα απμήζνπλ ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, λα εμαζθαιίζνπλ θαη λα αζθήζνπλ 1

2 ζρέζεηο εμνπζίαο. 1 «Οη βειηηψζεηο» πνπ επηδηψθνληαη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο: Πξψηνλ, ζσκαηηθή «βειηίσζε», φπνπ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε θαζαξά ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην κέγεζνο (δειαδή ην χςνο θαη ην βάξνο), ε κπτθή κάδα, αιιά θαη ε κείσζε ησλ αλαγθψλ γηα χπλν, ε αχμεζε ηεο αληνρήο, ε θαζπζηέξεζε ηεο δηαδηθαζίαο γήξαλζεο θη αθφκα ε αιιαγή ρξψκαηνο ηνπ δέξκαηνο ή θχινπ. Γεχηεξνλ δηαλνεηηθή «βειηίσζε», ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πξνζπάζεηεο ελίζρπζεο δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ φπσο ε κλήκε θαη ε γλσζηηθή ηθαλφηεηα, ε πνιππαξαγνληηθή ζθέςε θαη ε θαληαζία. Σξίηνλ, ςπρνινγηθή «βειηίσζε» πνπ κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηελ απφθηεζε απηνπεπνίζεζεο θαη θνηλσληθφηεηαο θαη ζηε κείσζε ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ε δεηιία θαη ε επηθπιαθηηθφηεηα. Σέινο, ε εζηθή «βειηίσζε» κπνξεί λα επηδηψθεη ηνλ έιεγρν βίαησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ηελ πξναγσγή ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ε θαινζχλε θαη ε ηθαλφηεηα ζπκπφληαο θαη ζπκπάζεηαο πξνο ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. 2 «Βειηίσζε» ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ νπζηψλ, φξνο πνπ ζπλαληάηαη σο enhancement ζηελ αγγιφθσλε βηβιηνγξαθία είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ Gregory Stock, θάζε βειηίσζε επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ή γεληθά ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ελφο αλζξψπνπ, άζρεηα κε ην αλ ν ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο κε ηηο επηδφζεηο ηνπ βξίζθεηαη πέξα απφ απηφ πνπ ζεσξείηαη θαλνληθφ ή φρη. 3 Ο Gregory Stock είλαη ππνζηεξηθηήο ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηε «βειηίσζε» ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ 4, νπφηε αλ ζέινπκε λα έρνπκε έλαλ πην αληηθεηκεληθφ νξηζκφ πνπ ζα ηθαλνπνηεί θαη εθείλνπο πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ ηφζν ζεηηθά ηηο εμειίμεηο απηέο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη πξφθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα ησλ αλζξψπσλ λα αιιάμνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο - εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά, ζσκαηηθά, ςπρνινγηθά θαη δηαλνεηηθά ή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο ελ γέλεη ψζηε λα πιεζηάζνπλ, λα θηάζνπλ ή θαη λα μεπεξάζνπλ απηφ πνπ για ηοσς ίδιοσς ζπληζηά ηδαληθφ. Απηφ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα νπζηψλ ή θαη άιισλ ηερληθψλ, φπσο ε γελεηηθή κεραληθή πνπ ζα εμεηάζνπκε αλαιπηηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα. 1 Françoise Baylis and Jason Scott Robert, Genetic Enhancement Technologies, ζ Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή πξνέξρεηαη απφ ην άξζξν ησλ Françoise Baylis and Jason Scott Robert, op. cit. Ζ εζηθή «βειηίσζε» δελ έρεη ιάβεη ηελ έθηαζε ησλ ππνινίπσλ θαη δελ ζα καο απαζρνιήζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 3 Gregory Stock, Redesigning Humans, ζ Όπσο άιισζηε ν ίδηνο δειψλεη δελ βιέπεη θάηη θαθφ ζηε βειηίσζε θαζαπηή, op. cit. 2

3 χκθσλα κε έλαλ νξηζκφ πνπ δίλεηαη απφ ηελ Ακεξηθαληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο θαη θηλείηαη πάλσ ζηνλ άμνλα ζεξαπείαο βειηίσζεο ζηελ επνρή ηεο βηνηερλνινγίαο, βειηίσζε είλαη ε θαηεπζπλφκελε ρξήζε ηεο ηειεπηαίαο λα αιιάμεη, κε άκεζε παξέκβαζε φρη δηαδηθαζίεο κηαο αζζέλεηαο (θάηη πνπ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζεξαπείαο), αιιά ηηο θπζηνινγηθέο ζσκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο, λα απμήζεη ή λα βειηηψζεη ηηο δπλαηφηεηέο θαη ηελ απφδνζή ηνπο. 5 Όπσο επηζεκαίλεηαη, ε ίδηα ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε ζεξαπεία θαη βειηίσζε δείρλεη ηελ πξφζεζε απηψλ πνπ ηελ εηζήγαγαλ λα θαηαδείμνπλ φηη ε κελ πξψηε είλαη πάληνηε εζηθψο απνδεθηή, ελψ ε δεχηεξε είλαη εζηθά χπνπηε, ηνπιάρηζηνλ εθ πξψηεο φςεσο. 6 Υξήζηκνο είλαη θαη έλαο νξηζκφο ηεο πξνζπάζεηαο «βειηίσζεο» κέζσ γνληδηαθψλ ζεξαπεηψλ, θαζψο νη ζρεηηθέο έξεπλεο είλαη απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο ζήκεξα. Μηα ηερλνινγία γελεηηθήο «βειηίσζεο» είλαη θάζε ηερληθή πνπ επηδηψθεη ηελ άκεζε εθδήισζε γνληδίσλ ππαξρφλησλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ ή ηελ εηζαγσγή πνπ σο ηε ζηηγκή εθείλε δελ πθίζηαλην ζηνλ αλζξψπηλν πιεζπζκφ. 7 Ο άλζξσπνο πξνζπαζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ δίλεη ε αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηδηαίηεξα ηεο βηνηερλνινγίαο απφ ηελ αξρή ηεο δσήο θαη ζε φια ηα ελδηάκεζα ζηάδηα, ψζηε λα απνκαθξχλεη φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν ην ζηάδην ηνπ ζαλάηνπ. Πξνζπαζεί πξηλ απφ ην ζηάδην ηεο ζχιιεςεο αθφκα λα πξνζδψζεη ζηνπο κειινληηθνχο αλζξψπνπο επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά. ήκεξα απηφ πεξηνξίδεηαη ζηελ απνθπγή θιεξνλνκηθψλ αζζελεηψλ, κε ηνλ πξνγελλεηηθφ έιεγρν θαη ηελ επηινγή εκβξχσλ πνπ δελ είλαη θνξείο ζπγθεθξηκέλσλ αζζελεηψλ. Δθφζνλ φκσο νη ηερληθέο κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ θαη γηα ηελ επηινγή άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ, είλαη ζίγνπξν φηη αξθεηνί ζα επηδηψμνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 8 Μεηά ηε γέλλεζε ησλ παηδηψλ, νη γνλείο επηδηψθνπλ κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία - ηα νπνία γηα ηελ ψξα είλαη θπξίσο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο - λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο 5 The President s Council on Bioethics, Beyond Therapy: Biotechnology and the Pursuit of Happiness, Κεθάιαην 1. ε αληηπαξάζεζε κε απηφλ ηνλ νξηζκφ, ε ζεξαπεία νξίδεηαη σο ε ρξήζε ηεο βηνηερλνινγίαο ζε αλζξψπνπο κε παζήζεηο ή αζζέλεηεο ζε κηα πξνζπάζεηα λα επαλέιζνπλ ζε κηα θπζηνινγηθή θαηάζηαζε. 6 Op. cit. 7 Βι. Françoise Baylis and Jason Scott Robert, op. cit., ζ ηελ εξγαζία απηή δελ ζα αζρνιεζνχκε κε ηε δπλαηφηεηα παξεκβάζεσλ ζε πξνγελλεηηθφ επίπεδν, θαζψο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ επγνληθή. 3

4 λα αλαπηχμνπλ εθείλα ηα ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νη ίδηνη ζεσξνχλ φηη ζα ζπκβάινπλ ζην κέιινλ ηνπο. Έηζη γηα παξάδεηγκα, αλ ζεσξνχλ φηη δελ είλαη αξθεηά ςειά ζε βαζκφ βέβαηα πνπ λα ηα δηαθξίλεη ζεκαληηθά απφ ηα ππφινηπα παηδηά είλαη πηζαλφλ λα επηδηψμνπλ λα βνεζήζνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο κε ηελ παξνρή απμεηηθήο νξκφλεο, αθφκα θη αλ δελ ππάξρεη θάπνηα έλδεημε παζνινγίαο. Δπίζεο, αλ ζεσξνχλ φηη δελ κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ θαη ε πξνζνρή ηνπο απνζπάηαη εχθνια δεηνχλ απφ ηνπο εηδηθνχο λα ζπληαγνγξαθήζνπλ ηελ απαξαίηεηε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Σελ ίδηα ηαθηηθή αθνινπζνχλ νη ελήιηθεο θαη γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο. Καηαθεχγνπλ ζηε ρξήζε νπζηψλ γηα λα απμήζνπλ ηε ζπγθέληξσζή ηνπο, λα βειηηψζνπλ ηε κλήκε ηνπο, λα έρνπλ θαιχηεξε δηάζεζε, αθφκα θη φηαλ νη θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο ελνρινχλ δελ είλαη παζνινγηθέο. Όιεο απηέο νη πεξηπηψζεηο εληάζζνληαη ζηε «βειηίσζε» ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ νπζηψλ πνπ κε ηελ πξφνδν ηεο βηνηερλνινγίαο επεθηείλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε άιισλ ηερληθψλ πνπ ππφζρνληαη πην ξηδηθά απνηειέζκαηα θαη ζα ηηο αλαιχζνπκε ζηε ζπλέρεηα. Πξώην Μέξνο Κεθάιαην 1 σκαηηθή βειηίσζε Α. πκβαηηθό doping ηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα ζσκαηηθή «βειηίσζε» νη ζχγρξνλνη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ κηα κεγάιε γθάκα κεζφδσλ. Σν δήηεκα κπνξεί λα αθνξά είηε εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά είηε εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηνο. Έηζη, επηζηξαηεχεηαη, γηα παξάδεηγκα, ε απμεηηθή νξκφλε γηα λα απνθηήζεη έλα παηδί χςνο ή νη ελέζεηο botox γηα λα απαιχλνπλ νη ξπηίδεο ελφο κεζήιηθα. Μπνξεί φκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ην Viagra γηα λα βειηησζεί ε ζεμνπαιηθή δσή θάπνηνπ. χκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ εηζαγσγηθά, νη ελέξγεηεο απηέο αθνξνχλ «βειηίσζε» θαη φρη ζεξαπεία, εθφζνλ δελ ππάξρεη θάπνηα παζνινγηθή θαηάζηαζε. Ζ απμεηηθή νξκφλε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απμεζεί ην χςνο ελφο παηδηνχ είηε ππνθέξεη απφ θάπνηα αζζέλεηα είηε απιψο ην χςνο ηνπ είλαη ρακειφ ιφγσ ηνπ ρακεινχ χςνο ησλ γνληψλ ηνπ. Δμαηηίαο ησλ θνηλσληθψλ 4

5 πξνηχπσλ ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο θαίλεηαη φηη φλησο ππάξρεη δήηεκα ρξεζηκνπνίεζήο ηεο γηα ιφγνπο πνπ είλαη δπζδηάθξηην αλ εκπίπηνπλ ζηε ζεξαπεία ή ζηε βειηίσζε. 9 Μάιηζηα, ην δήηεκα ηνπ χςνπο θαίλεηαη λα έρεη πξνβιεκαηίζεη πνιχ γνλείο θαη γηαηξνχο ζηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Δλψ γηα ηα αγφξηα ζεσξείην πξνβιεκαηηθφ ην λα βξίζθνληαη ζηηο ρακειφηεξεο ζέζεηο ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο, γηα ηα θνξίηζηα ίζρπε ην αληίζεην. Μηα έξεπλα ηνπ 1978 έδεημε φηη νη κηζνί απφ ηνπο ελδνθξηλνιφγνπο πνπ αζρνινχληαλ κε παηδηά ζπληαγνγξαθνχζαλ νηζηξνγφλα σο παξάγνληεο κείσζεο ηεο αλάπηπμεο ζε θνξίηζηα πνπ ην χςνο ηνπο πξνβιεπφηαλ λα είλαη πεξηζζφηεξν απφ 1.85 κέηξα. 10 Αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο νπζηψλ πνπ είηε είλαη νξηαθφ αλ ε ρξήζε ηνπο εκπίπηεη ζε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ή μεθεχγεη εληειψο απφ απηήλ αθνξνχλ ηελ ηνμίλε Botinum ηχπνπ Α θαη ην Sildenafil citrate. Σν πξψην αδεηνδνηήζεθε απφ ηνλ Ακεξηθαληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (FDA) σο Botox αξρηθά ην 1989 γηα ηελ αληηκεηψπηζε δχν δηαηαξαρψλ ησλ κπψλ ηνπ καηηνχ, ηνπ βιεθαξφζπαζκνπ θαη ηνπ ζηξαβηζκνχ, ελψ ην 2000 δφζεθε ε άδεηα θαη γηα ηε ρξήζε ηνπ ζε κηα άιιε λεπξνινγηθή πάζεζε πνπ δεκηνπξγεί θηλεηηθά πξνβιήκαηα, ηελ απρεληθή δπζηνλία. Παξάιιεια, θαηά ηε ζεξαπεία ησλ νθζαικηθψλ αζζελεηψλ παξαηεξήζεθε ηπραία απφ γηαηξνχο φηη ην Botox ζπλέβαιιε ζηε ιείαλζε ζπγθεθξηκέλσλ ξπηίδσλ έθθξαζεο. Έηζη, ηνλ Απξίιην ηνπ 2002 δφζεθε απφ ην FDA άδεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηειεπηαίσλ. ήκεξα, ρξεζηκνπνηείηαη απφ γηαηξνχο γηα ηε ζεξαπεία ξπηίδσλ δηαθνξεηηθψλ απφ απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη εηδηθά απφ ηνλ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ. 11 Σν Sildenafil citrate είλαη επξέσο γλσζηφ κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία Viagra. Ζ ζεξαπεπηηθή ηνπ δξάζε αθνξά κηα ζπγθεθξηκέλε πάζεζε, ηε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία. 12 Απ φ,ηη δείρλνπλ φκσο πνιιέο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο, ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζε απηνχο πνπ ην έρνπλ ηαηξηθά αλάγθε. Όκσο, παξά ηελ χπαξμε πνιιψλ άιισλ παξαδεηγκάησλ, ε πεξίπησζε par excellence ζηνλ ηνκέα ηεο ζσκαηηθήο «βειηίσζεο» είλαη ν αζιεηηζκφο. Δθείλνη 9 Ο πξνβιεκαηηζκφο εηδηθά γηα ην ζέκα ηνπ χςνπο θαη ηεο απμεηηθήο νξκφλεο ππάξρεη ζε πνιιά ζρεηηθά βηβιία. Βι. γηα παξάδεηγκα, Carl Elliott, Better than Well, ζ Carl Elliott, op. cit.,ζ Γηα ην Botox ηα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ην άξζξν ηεο Carol Lewis, Botox Cosmetic: A Look at Looking Good. 12 Γηα ην Viagra, βι. ηζηνζειίδα ηνπ FDA, Patient Information Sheet, Sidenafil citrate (marketed as Viagra). 5

6 πνπ βαζηθά ρξεζηκνπνηνχλ νπζίεο θαη ηερληθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ζσκαηηθή βειηίσζε, ζην ληφπηλγθ. Δίλαη θαηά πξψην ιφγν νη πξσηαζιεηέο θαη νη επαγγεικαηίεο αζιεηέο θαη θαηά δεχηεξν φζνη αζρνινχληαη εξαζηηερληθά άιια ζέινπλ λα πεηχρνπλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα θαη επηδφζεηο είλαη εθείλνη πνπ βαζηθά ρξεζηκνπνηνχλ νπζίεο θαη ηερληθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ζσκαηηθή βειηίσζε, ζην ληφπηλγθ. 13 Όπσο αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθέο ηζηνξηθέο αλαδξνκέο 14, ην ληφπηλγθ είλαη έλα θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ήδε ζηελ αξραία Διιάδα, φπνπ νη αζιεηέο ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο θαηαλάισλαλ νηηδήπνηε ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ηελ απφδνζή ηνπο, πνπ ηελ πεξίνδν εθείλε βαζηθά πεξηνξηδφηαλ ζε νπζίεο πξνεξρφκελεο απφ δηάθνξα θπηά. ηε ζχγρξνλε επνρή θαη κέρξη ηελ πηνζέηεζε ησλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ νπζηψλ πνπ άξρηζαλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε δεθαεηία ηνπ εμήληα, ε ρξήζε δηαθφξσλ θαξκαθεπηηθψλ βνεζεκάησλ απφ αζιεηέο ζεσξείην, ζε γεληθέο γξακκέο, απνδεθηή. Γηα πξψηε θνξά ην 1960, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο πηνζέηεζε κηα απφθαζε πνπ θαηαδίθαδε ηε ρξήζε ληφπηλγθ ζηνλ αζιεηηζκφ. Σν 1963, ε Γαιιία θαη ην Βέιγην απέθηεζαλ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ην 1967 ηδξχζεθε ε Ηαηξηθή Δπηηξνπή (Medical Commission) ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο. Παξφιεο ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηε βειηίσζε ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ, ην θαηλφκελν ηνπ ληφπηλγθ ζπλέρηζε λα εμαπιψλεηαη. ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηεο ενχι, ην 1988, ν Καλαδφο Ben Johnson έραζε ην ρξπζφ κεηάιιην πνπ είρε θεξδίζεη θάλνληαο παγθφζκην ξεθφξ ζηα 100 κέηξα, φηαλ δείγκα πνπ έδσζε βξέζεθε ζεηηθφ ζην αλαβνιηθφ ζηεξνεηδέο ζηαλνδνιφιε. 15 Σo ρξπζφ κεηάιιην δφζεθε ζηνλ δεχηεξν ηεο θνχξζαο, Ακεξηθαλφ Carl Lewis πνπ επίζεο θαηεγνξήζεθε γηα ρξήζε αλαβνιηθψλ θαηά 13 ηα ειιεληθά ν φξνο είλαη θαξκαθνδηέγεξζε, αιιά θαζψο ην ληφπηλγθ είλαη ε ιέμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πεξηζζφηεξα ζπγθείκελα ζα αλαθεξφκαζηε ζε απηφ. 14 Σα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ εδψ - φπνπ δελ ζεκεηψλεηαη δηαθνξεηηθά - ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε doping θαη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο αληηκεηψπηζήο ηνπ πξνέξρνληαη απφ ηε Γλψκε ηνπ European Group on Ethics in Science and New Technologies πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο Ζζηθέο Γηαζηάζεηο ηνπ Νηφπηλγθ ζηνλ Αζιεηηζκφ (Ethical Aspects Arising from Doping in Sport), Παξάγξαθνο CBC Sports, Top 10 Notable drug scandals, Ben Johnson: Canada s shame. Έρεη δηαηππσζεί θαη ε άπνςε Malcolm Gladwell, The Drugstore Athlete, ζ φηη απηή ίζσο ήηαλ ε κφλε απαγνξεπκέλε νπζία πνπ δελ ιάκβαλε ν Johnson ν νπνίνο έπαηξλε φια ηα κέηξα γηα λα κελ εληνπηζηνχλ νη νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε. Ζ αλαθάιπςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νπζίαο κπνξεί λα εμεγεζεί κφλν απφ θάπνην ιάζνο, φπσο γηα παξάδεηγκα θάπνην ιάζνο ζηελ εμέηαζε ησλ δεηγκάησλ. Γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο αζιεηέο ψζηε λα απνθεπρζεί ν εληνπνζκφο ησλ απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ πνπ έρνπλ ιάβεη ζα γίλεη αλαιπηηθφηεξε αλαθνξά ζηε ζπλέρεηα. 6

7 ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, αιιά ηειηθά νη θαηεγνξίεο απνξξίθζεθαλ απφ ηελ IAAF σο αβάζηκεο. 16 ην Γχξν ηεο Γαιιίαο (Tour de France) ην 1998 ζπλέβεζαλ κηα ζεηξά απφ πεξηζηαηηθά πνπ ζπγθιφληζαλ ηνλ θφζκν πνπ παξαθνινπζνχζε ην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα, αιιά θαη φινπο φζνη αζρνινχληαη θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ αζιεηηζκφ. Απνθαιχθζεθε ε ρξήζε νπζηψλ φπσο ε εξπζξνπνηεηίλε θαη ηα αλαβνιηθά ζηεξνεηδή θαη ν ηειηθφο ληθεηήο, ν Ηηαιφο Marco Pantani απνθιείζηεθε ηελ εξρφκελε ρξνληά απφ ην Γχξν ηεο Ηηαιίαο (Giro d Italia) ιφγσ αλεχξεζεο εξπζξνπνηεηίλεο ζηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο. 17 ηαδηαθά, ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε, κε αξθεηνχο απφ ηνπο αζιεηέο λα ειέγρνληαη απφ ηηο Αξρέο γηα ρξήζε αλαβνιηθψλ θαη άιινπο λα απνρσξνχλ απφ ην Γχξν, ζηνλ αγψλα έκεηλαλ 14 απφ ηηο 21 νκάδεο πνπ ζπκκεηείραλ αξρηθά, θαη ιηγφηεξνη απφ 100 απφ ηνπο 189 ζπκκεηέρνληεο. 18 ην ζπγθεθξηκέλν αγψλα είλαη πνιιά ηα πεξηζηαηηθά ζηα νπνία δείγκαηα αζιεηψλ βξίζθνληαη ζεηηθά ζε απαγνξεπκέλεο νπζίεο, πξνθαλψο ιφγσ ηεο απμεκέλεο δπζθνιίαο ηνπ. Γείγκαηα ηνπ θεηηλνχ ληθεηή ηνπ Γχξνπ Floyd Landis βξέζεθαλ ζεηηθά ζηελ νπζία ηεζηνζηεξφλε ζχκθσλα κε ηνπο ππεχζπλνπο θαη θηλδπλεχεη λα ράζεη ηνλ ηίηιν ηνπ, αλ ε Ακεξηθαληθή Οκνζπνλδία Πνδειαζίαο απνδερζεί ηηο θαηεγνξίεο πνπ ηνπ απνδίδνληαη. 19 ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηα πεξηζηαηηθά αθνξνχλ νιφθιεξεο νκάδεο θαη φρη κεκνλσκέλα άηνκα. Όπσο δηαπηζηψζεθε, γηα παξάδεηγκα, κεηά ηε δηάιπζε ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο, θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ εβδνκήληα θαη ηνπ νγδφληα νη αζιεηέο ππνβάιινληαλ ζε ζπζηεκαηηθφ ληφπηλγθ κε βάζε ην θξαηηθφ ρέδην ε έλα ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν έμσ απφ ην πξψελ Αλαηνιηθφ Βεξνιίλν, βξέζεθαλ ην 1991 ιεπηνκεξή αξρεία κε φιεο ηηο επηηπρίεο ησλ αζιεηψλ ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ εμήληα σο ηε δηάιπζε ηεο ρψξαο, φπνπ δίπια απφ ην φλνκα θάζε αζιεηή ζεκεηψλνληαλ νη 16 BBC sport, Lewis escapes doping punishment. 17 European Group on Ethics in Science and New Technologies, op. cit. 18 CNN Sports Illustrated, Chronology of 1998 Tour de France drug scandal. 19 Yahoo UK & Ireland, Sport, Tour de France, Landis lawyer to appeal USADA over inconsistencies. ην άξζξν απηφ αλαθέξεηαη φηη ν δηθεγφξνο ηνπ αζιεηή ζεσξεί φηη ε Ακεξηθαληθή Έλσζε Αληη-Νηφπηλγθ, USADA, πνπ πξαγκαηνπνηεί ηε δηθή ηεο έξεπλα ζρεηηθά κε ην ζέκα ζα πξέπεη λα ηε εγθαηαιείςεη ηελ ππφζεζε, θαζψο ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αζσφηεηα ηνπ αζιεηή ζρεηηθά κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο. 20 Amateur Athletic Foundation Of Los Angeles, Doping. 7

8 νπζίεο πνπ έπαηξλε θαη νη δφζεηο ηνπο. 21 ηηο δίθεο πνπ αθνινχζεζαλ νη ππεχζπλνη θαηεγνξήζεθαλ φηη έδηλαλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ράπηα θαη έθαλαλ ελέζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο ζε αλήιηθα θνξίηζηα ιέγνληάο ηνπο φηη πξφθεηηαη γηα βηηακίλεο. 22 Σν 1999, ε Γηεζλήο Οιπκπηαθή Δπηηξνπή δηνξγάλσζε ην Παγθφζκην πλέδξην γηα ην Νηφπηλγθ ζηνλ Αζιεηηζκφ, έλα απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε δεκηνπξγία ηνπ World Anti-Doping Agency (WADA). 23 Δίλαη πνιιά ηα παξαδείγκαηα πεξηπηψζεσλ πνπ απνθαιχθζεθε ε ρξήζε νπζηψλ κεηά απφ εηδηθά ηεζη πνπ δηεμάγνληαη ζε φιεο ηηο κεγάιεο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο θαη ίζσο αθφκα πεξηζζφηεξεο νη θνξέο πνπ ην θίιαζιν θνηλφ αληηκεησπίδεη κε ζαπκαζκφ, αιιά θαη θαρππνςία θάπνηεο πξαγκαηηθά απίζηεπηεο επηδφζεηο. Πνιχ ζπρλά θαίλεηαη φηη δελ κπνξεί λα απνδεηρηεί απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ε ρξήζε απαγνξεπκέλσλ κεζφδσλ θαη νπζηψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ βειηησζεί πνιχ νη κέζνδνη εληνπηζκνχ ηνπο. Παξφια απηά, ππάξρνπλ ηξφπνη λα απνθεπρζεί, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηε ρξεζηκνπνίεζε άιισλ νπζηψλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο απαγνξεπκέλεο ή κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο κφλν πεξηφδνπο ψζηε λα παξέρνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ρσξίο φκσο λα κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν έιεγρν. 24 Αθφκα, θάπνηεο νπζίεο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ζε δφζεηο πνπ δελ μεπεξλνχλ ηα επηηξεπηά φξηα ελψ, ηέινο, ε απαγφξεπζε δελ είλαη πάληα θαζνιηθή, δειαδή κπνξεί λα ηζρχεη κφλν ζε κία ρψξα ή ζηα πιαίζηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκνζπνλδίαο. 25 Δλδεηθηηθφ ησλ δηαζηάζεσλ πνπ έρεη πάξεη ην θαηλφκελν είλαη φηη ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2000 πξνζηέζεθε ζηνλ Οιπκπηαθφ φξθν αλαθνξά ζηε κε ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ: «ην φλνκα φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, νξθίδνκαη φηη ζα ιάβσ κέξνο ζε απηνχο ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ζεβφκελνο θαη ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο ηνπο, δεζκεχνληαο ηνπο εαπηνχο καο ζε έλαλ 21 Malcolm Gladwell, op. cit. ζ Op. cit. 23 Amateur Athletic Foundation Of Los Angeles, op. cit. 24 European Group on Ethics in Science and New Technologies, op. cit. χκθσλα κε ην EGE, ε πνηφηεηα ησλ ειέγρσλ δηαθέξεη αλάκεζα ζηα εξγαζηήξηα, ελψ ν έιεγρνο αίκαηνο είλαη πην αθξηβήο, αιιά είλαη πην αθξηβφο θαη ρξεηάδεηαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 25 Op. cit. 8

9 αζιεηηζκφ ρσξίο ληφπηλγθ θαη ρσξίο νπζίεο, ζε πξαγκαηηθά αζιεηηθφ πλεχκα, γηα ηε δφμα ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηελ ηηκή ησλ νκάδσλ καο.» 26 Σν 1963 εθδφζεθε γηα πξψηε θνξά ιίζηα απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ απφ ηελ Γηεζλή Οιπκπηαθή Δπηηξνπή, ελψ απφ ην 2004, ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Κψδηθα ελάληηα ζην ληφπηλγθ (World Anti-Doping Code) ε WADA είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ εηήζηα ελεκέξσζε θαη έθδνζε ηεο ιίζηαο απηήο. 27 ηε ιίζηα απηή γηα ην (ε ιίζηα εθδίδεηαη θάζε επηέκβξην θαη έρεη ηζρχ απφ ηελ πξψηε Ηαλνπαξίνπ ηνπ εξρφκελνπ έηνπο 29 ) πεξηιακβάλνληαη κηα ζεηξά απφ θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα αλαβνιηθά πνπ απνηεινχληαη απφ ηα αλδξνγελή ζηεξνεηδή θαη άιινπο αλαβνιηθνχο παξάγνληεο. Σα πξψηα δηαθξίλνληαη ζηα εμσγελή θαη ζηα ελδνγελή, δειαδή ζε απηά πνπ θαλνληθά δελ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ θπζηθά απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαη ζε απηά πνπ κπνξνχλ. Γίλεηαη εηδηθή κλεία γηα ηελ πεξίπησζε πνπ εληνπηζζνχλ ζπγθεθξηκέλα φξηα ελδνγελψλ νπζηψλ θαη πφηε ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ην δείγκα σο ζεηηθφ γηα απαγνξεπκέλε ρξήζε. ηε δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη νξκφλεο θαη άιιεο ζρεηηθέο νπζίεο, ζηελ ηξίηε νη ιεγφκελνη βήηα-2 αγσληζηέο, ζηελ ηέηαξηε νη παξάγνληεο κε αληηνηζηξνγφλα δξάζε. Μηα αθφκα θαηεγνξία αθνξά ηα δηνπξεηηθά θαη άιιεο νπζίεο πνπ δελ δξνπλ νη ίδηεο εληζρπηηθά γηα ηνλ νξγαληζκφ, αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαιχςνπλ ηε δξάζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ. ηε ιίζηα ηεο WADA πεξηιακβάλνληαη θαη νξηζκέλεο απαγνξεπκέλεο κέζνδνη. Απηέο αθνξνχλ πξψηνλ, ηε βειηίσζε ηεο κεηαθνξάο νμπγφλνπ ζην αίκα, δεχηεξνλ, θάζε κέζνδν πνπ ζθνπεχεη ζηελ αιινίσζε ηνπ δείγκαηνο πνπ δίλεηαη γηα έιεγρν θαη ηξίηνλ, ην γελεηηθφ ληφπηλγθ. Χο πξνο ην γελεηηθφ ληφπηλγθ αλαθέξεηαη Η μη θεραπεσηική τρήζη κσηηάρων, γονιδίων, γενεηικών ζηοιτείων ή η μεηαβολή ηης γονιδιακής εκδήλωζης ποσ έτει ηη δσναηόηηηα να βεληιώζει ηην αθληηική επίδοζη απαγορεύεηαι. 26 K. R. Kaufman, Modafinil in sports; ethical considerations. Ζ κεηάθξαζε ηνπ Οιπκπηαθνχ φξθνπ πνπ αλαθέξεηηα ζην θείκελν είλαη δηθή κνπ. 27 World Anti-Doping Agency, Prohibited List. 28 World Anti-Doping Agency, The World Anti-Doping Code, The 2006 Prohibited List, International Standard. 29 World Anti-Doping Agency, Prohibited List, op. cit. 9

10 Μηα άιιε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ αλαθέξεηαη ζηα αλακελφκελα απφ ηε ρξήζε απνηειέζκαηα ηφζν ζηελ πξνπφλεζε, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο αγψλα. Οη διεγερηικοί παράγονηες βειηηψλνπλ ηελ επίδνζε θαη κεηψλνπλ ηελ θφπσζε, νη οσζίες ποσ δροσν ζηο μεηαβολιζμό απμάλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ κπψλ θαη νη εργογενικές οσζίες βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε. 30 Σν βαζηθφ πξφβιεκα κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ νπζηψλ είλαη φηη νη έιεγρνη πνπ γίλνληαη είλαη πάληα έλα βήκα πίζσ απφ ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη αζιεηέο, θαζψο κπνξεί λα κεζνιαβήζνπλ πνιιά ρξφληα ψζπνπ λα θαηαιήμνπλ νη ππεχζπλνη πνηεο νπζίεο φλησο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη αθφκα πεξηζζφηεξα κέρξη λα αλαθαιπθζνχλ ηξφπνη εληνπηζκνχ ηνπο ζηα δείγκαηα φζσλ ηηο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη, φπσο επηζεκαίλεη ν Malcolm Gladwell ζε έλα άξζξν κε ηίηιν Drugstore Athlete 31. Δθεί, κεηαμχ άιισλ, πεξηγξάθνληαη θάπνηεο απφ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ειεγθηηθψλ Αξρψλ λα βξνπλ απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο εληνπηζκνχ δηαθφξσλ νπζηψλ θαη πψο νη αζιεηέο αλαθαιχπηνπλ (πξνθαλψο ζε ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο) ζπλερψο θαηλνχξηνπο ηξφπνπο ψζηε λα είλαη αδχλαηνο ν εληνπηζκφο. Ο ζπγγξαθέαο παξαζέηεη ην παξάδεηγκα ηεο ηεζηνζηεξφλεο σο ίζσο ην πην ραξαθηεξηζηηθφ. Ζ νπζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη απφ αζιεηέο απφ ηε δεθαεηία ηνπ πελήληα θαη ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ νγδφληα ε Παγθφζκηα Οιπκπηαθή Δπηηξνπή δήισζε φηη ζα κπνξνχζε λα εληνπίζεη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ είρε ιεθζεί εμσγελψο θάπνηα πνζφηεηά ηεο. Καζψο απηή ε νπζία παξάγεηαη απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ ν εληνπηζκφο δελ κπνξνχζε λα γίλεη κε άκεζε κέηξεζε. Ο ηξφπνο πνπ πξνηάζεθε ήηαλ λα ζπγθξίλνληαη ηα επίπεδα ηεο ηεζηνζηεξφλεο ζην δείγκα νχξσλ κε ηα επίπεδα κηαο άιιεο νξκφλεο, ηεο επηηεζηνζηεξφλεο, ψζηε λα πξνζδηνξίδεηαη θάζε θνξά ε αλαινγία αλάκεζά ηνπο, ε αλαινγία Σ:Δ φπσο νλνκάδεηαη. ε θπζηνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ε αλαινγία απηή είλαη 1:1. Ζ ππφζεζε πνπ έθαλαλ νη εηδηθνί ήηαλ φηη αλ ζην δείγκα θάπνηνπ ε ηεζηνζηεξφλε βξηζθφηαλ ζε πνιχ πςειφηεξα επίπεδα απφ ηελ επηηεζηνζηεξφλε, ζα έπξεπε λα ζεσξεζεί φηη ν αζιεηήο είρε θάλεη ρξήζε ηεο νπζίαο. Μάιηζηα, επεηδή νξηζκέλνη άλζξσπνη έρνπλ θπζηνινγηθά επίπεδα ηεζηνζηεξφλεο πςειφηεξα απφ ην κέζν φξν θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ αδηθεζεί θαλείο, ε Παγθφζκηα Οιπκπηαθή Δπηηξνπή έζεζε ην λφκηκν φξην ηεο αλαινγίαο Σ:Δ ζην 6:1. Δπεηδή 30 European Group on Ethics in Science and New Technologies, op. cit. 31 Malcolm Gladwell, op. cit., ζ

11 νη αζιεηέο θξφληηδαλ λα δηαθφπηνπλ ηε ρξήζε ηεο νπζίαο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηέηνην ψζηε λα κελ κπνξεί λα εληνπηζηεί ζηνπο πξνγξακκαηηζκέλνπο ειέγρνπο νη πεξηζζφηεξεο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ νγδφληα θαη ηνπ ελελήληα ηνπο πξαγκαηνπνηνχζαλ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεγάισλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ δελ ππήξμαλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Οη αξκφδηνη άξρηζαλ λα θάλνπλ ηπραίνπο ειέγρνπο ζηα ζπίηηα ησλ αζιεηψλ θαη ζηνπο ρψξνπο πξνπφλεζήο ηνπο, νπφηε, ε αληίδξαζε φζσλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηεζηνζηεξφλε ήηαλ λα ιακβάλνπλ θαη επηηεζηζηεξφλε, ψζηε λα δηαηεξείηαη ζε ηζνξξνπία ν ιφγνο Σ:Δ. Όηαλ άξρηζαλ λα αληηκεησπίδνληαη κε θαρππνςία θαη ηα απμεκέλα επίπεδα επηηεζηνζηεξφλεο, κηα ζπλεζηζκέλε απάληεζε αζιεηψλ ήηαλ φηη αλήθαλ ζην κηθξφ πνζνζηφ εθείλσλ πνπ έρνπλ θπζηνινγηθά απμεκέλα επίπεδα ηεζηνζηεξφλεο. Οη αξκφδηνη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε εμέιημε άξρηζαλ λα παίξλνπλ δείγκαηα απφ ηνπο αζιεηέο ζε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο, γηα λα εμεηάδνπλ ην ιφγν Σ:Δ ζηε δηάξθεηα αξθεηψλ εβδνκάδσλ. ε φζνπο είραλ φλησο θπζηνινγηθά απμεκέλα επίπεδα ηεζηνζηεξφλεο, ν ιφγνο έκελε ζηαζεξφο, θάηη πνπ δελ ζπλέβαηλε κε εθείλνπο πνπ ιάκβαλαλ ηελ νπζία εμσγελψο. Καη πάιη φκσο φζνη αζιεηέο ήζειαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηεζηνζηεξφλε βξήθαλ ιχζε: αληί γηα ελέζηκε κνξθή, άξρηζαλ λα ιακβάλνπλ ηελ νπζία κέζσ δεξκαηηθψλ επηζεκάησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε νπζία απνξξνθάηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ηνπο ζε ζπλερείο, κηθξέο δφζεηο θαη έηζη, θαηά ηνλ έιεγρν, δελ παξαηεξνχληαη πιένλ νη κεγάιεο απμνκεηψζεηο πνπ πξφδηδαλ ηελ εμσηεξηθή ιήςε. Έλα άιιν πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη φηαλ αθαηξεζεί ην επίζεκα ηα επίπεδα ηεζηνζηεξφλεο πέθηνπλ πνιχ γξήγνξα. Έηζη, θάπνηνο αζιεηήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν απηή θαη γλσξίδεη ζε πφζν ρξφλν απφ ηελ αθαίξεζε ηνπ επηζέκαηνο ε ηηκή ηεο ηεζηνζηεξφλεο επηζηξέθεη ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ, κπνξεί λα δηαθφςεη ηε ρξήζε γηα πνιχ κηθξφ δηάζηεκα θαη έρεη πνιιέο πηζαλφηεηεο λα κελ εληνπηζηνχλ ππεξβνιηθέο πνζφηεηεο ηεο νπζίαο ζην δείγκα πνπ ζα δψζεη. Όπσο φκσο ζεκεηψλεη ν Gladwell, κπνξεί απιψο, γηα λα κελ ππάξρεη θακία πηζαλφηεηα λα θαηεγνξεζεί, λα δηαηεξεί ην ιφγν Σ:Δ θάησ απφ ην 6:1, ιακβάλνληαο θαη πάιη πνζφηεηεο πνιχ ηθαλνπνηεηηθέο γηα ηελ αχμεζε ησλ επηδφζεψλ ηνπ Βι. Gladwell, op. cit., ζ ηε ιίζηα απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ ηεο WADA γηα ην 2006, ν 11

12 Οη αξκφδηνη φπσο θαίλεηαη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηξφπνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηφ ην πξνβάδηζκα ησλ αζιεηψλ, έζησ θαη εθ ησλ πζηέξσλ. Σν θαινθαίξη ηνπ 2005, ε γαιιηθή αζιεηηθή εθεκεξίδα L Equipe, ηζρπξίζηεθε φηη εμεηάζηεθε θαη βξέζεθε ζεηηθφ ζηελ απαγνξεπκέλε νπζία εξπζξνπνηεηίλε δείγκα ηνπ Lance Armstrong, επηά ζπλερφκελεο θνξέο ληθεηή ηνπ πνδειαηηθνχ γχξνπ Tour de France. Σν ελδηαθέξνλ είλαη φηη ην δείγκα πνπ εμεηάζηεθε θαη αλήθε ζχκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο εθεκεξίδαο ζηνλ Ακεξηθαλφ πξσηαζιεηή ρξνλνινγείην απφ ην Σν 1999 δελ ππήξρε ηεζη θαηάιιειν γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο νπζίαο. Βέβαηα, ηα απνηειέζκαηα απηά, αθφκα θη αλ φλησο ην δείγκα αλήθεη ζηνλ Armstrong θάηη πνπ ακθηζβεηείηαη θαζψο ηα δείγκαηα είλαη αλψλπκα θαη κφλν έλαο θσδηθφο ηα ζπλδέεη κε ην πξφζσπν ζην νπνίν αλήθνπλ - δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βάζε θάπνηαο θαηεγνξίαο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Ο πην βαζηθφο είλαη φηη γηα λα επηβεβαησζεί έλα δείγκα σο ζεηηθφ πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο θαη ζε δεχηεξν δείγκα κε επίζεο ζεηηθά απνηειέζκαηα. Όκσο, δεχηεξν δείγκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν δελ πθίζηαηαη. 33 Β. Γελεηηθό ληόπηλγθ Ζ λέα εμέιημε πνπ πξνβιεκαηίδεη ηνπο αξκφδηνπο είλαη ην γελεηηθφ ληφπηλγθ. Όπσο είδακε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ιίζηα ησλ απαγνξεπκέλσλ κεζφδσλ ηεο WADA θαη νξίδεηαη σο ε κε ζεξαπεπηηθή ρξήζε θπηηάξσλ, γνληδίσλ, γελεηηθψλ ζηνηρείσλ ή ε κεηαβνιή ηεο γνληδηαθήο εθδήισζεο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βειηηψζεη ηελ αζιεηηθή επίδνζε. 34 Ζ λέα απηή δπζάξεζηε πξννπηηθή έρεη θηλεηνπνηήζεη ηνπο Οξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ληφπηλγθ. 35 Σνλ Ηνχλην ηνπ 2001, ην ηαηξηθφ ηκήκα ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο ζε κηα νκάδα εξγαζίαο γηα ιφγνο Σ:Δ πάλσ απφ ηνλ νπνίν αλαθέξεηαη φηη πξέπεη λα γίλεηαη πεξαηηέξσ έιεγρνο φηαλ δελ έρεη κε ζπγθεθξηκέλεο αμηφπηζηεο κεζφδνπο απνδεηρζεί εμσγελήο πξνέιεπζε ηεο νπζίαο είλαη 4:1. 33 Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππφζεζε απηή πξνέξρνληαη απφ ην άξζξν ησλ Joe Lindsey, James Startt, Tour de France superstar scandal continues. Is he Innocent? You decide, The Doping Journal, Σφκνο 2,2. χκθσλα κε άξζξν ησλ New York Times, δχν ζπλαζιεηέο ηνπ Armstrong δήισζαλ φηη είραλ θάλεη νη ίδηνη ρξήζε εξπζξνπνηεηίλεο ζην ζπγθεθξηκέλν αγψλα ηνπ Ο έλαο απφ απηνχο δήισζε φηη ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο αζιεηψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε νπζηψλ, εθείλνη πνπ θιέβνπλ θη εθείλνη πνπ ην θάλνπλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επηβηψζνπλ ζην ρψξν. Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή, 13/9/2006, «Ναη, θάλακε ρξήζε εξπζξνπνηεηίλεο». 34 World Anti-Doping Agency, The 2006 Prohibited List, International Standard, op. cit. 35 Andy Miah, Gene Doping: Sport, Values & Bioethics, ζ

13 ηε γνληδηαθή ζεξαπεία θαηέιεμε φηη ηα, θαηά ηα άιια πνιιά ππνζρφκελα γηα φινπο θαη γηα φζνπο αζιεηέο ηε ρξεηάδνληαη γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο - απνηειέζκαηά ηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε αιιφηξηνπο, κε λφκηκνπο ζθνπνχο ζηνλ αζιεηηζκφ θαη, γηα ην ιφγν απηφ ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα ζεζπηζηνχλ νη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο. 36 Σν Μάξηην ηνπ 2002, ε WADA πξαγκαηνπνίεζε κηα ζπλάληεζε κε ζέκα: «Γελεηηθή βειηίσζε ηεο Αζιεηηθήο Δπίδνζεο» ζηελ νπνία πήξαλ κέξνο εθηφο απφ κέιε ηεο ππεξεζίαο εηδηθνί ζηε γελεηηθή θαη επηζηήκνλεο αζρνινχκελνη κε ηελ εζηθή. Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ ήηαλ παξφκνηα κε απηά ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο, δίλνληαο παξάιιεια έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ε ρξήζε ζρεηηθψλ κεζφδσλ δελ ζα ήηαλ εζηθά ζσζηή ζε κεγάιν βαζκφ επεηδή νη κέζνδνη απηέο δελ είλαη γηα ηελ ψξα αζθαιείο. ηε ζπλάληεζε απηή, ιήθζεθε ε απφθαζε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ θψδηθά αληηληφπηλγθ κηα αλαθνξά ζην γελεηηθφ ληφπηλγθ. Πξάγκαηη, ζηελ έθδνζε ηνπ 2002 κε ηζρχ γηα ην 2003 ζπκπεξηιήθζεθε ε ζρεηηθή ζχζηαζε καδί κε κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο γελεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αζιεηηθήο επίδνζεο πνπ ζεσξνχληαη παξάλνκεο θαη ζηηο ππφινηπεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη απαγφξεπζε. 37 Αλάινγεο ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη απφ ηελ Ακεξηθαληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο (The President s Council on Bioethics) θαη ηελ Απζηξαιηαλή Δπηηξνπή γηα ηε Ννκνζεηηθή Αλακφξθσζε (Australian Law Reforms Commission). 38 Σν Γεθέκβξην ηνπ 2005 ε WADA ζε ζπλεξγαζία κε ην Karolinska Institute θαη ηε νπεδηθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία δηνξγάλσζε κηα αθφκα νκάδα εξγαζίαο ζηε ηνθρφικε κε ζέκα ην γελεηηθφ ληφπηλγθ. 39 χκθσλα κε ηνλ Δπηζηεκνληθφ Γηεπζπληή ηεο WADA, Olivier Rabin, νη θνξπθαίνη εηδηθνί απφ δηάθνξα πεδία ζρεηηθά κε ηε κεηαβίβαζε γνληδίσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πκπφζην ζπλέβαιαλ ζην λα δηαθαλεί ε κέρξη ηε ζηηγκή εθείλε πξφνδνο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη 36 Op. cit, ζ Όιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπλάληεζε θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο πξνέξρνληαη απφ ην άξζξν ηνπ Andy Miah, op. cit., ζ Op. cit. 39 WADA, WADA Gene Doping Symposium Reaches Conclusions and Recommendations. 13

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ K;apoia θθ 24-25 Mαίνπ 2008 Θεζζαινλίθε Πξαθηηθά Τπό ηελ Aηγίδα: Σνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Ανάπτυξη Εφαρμογής με εικόνες υναισθηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Πρακτικόσ οδηγόσ για Άτομα με Αυτιςμό ςτην Κφπρο: Δικαιώματα και παροχζσ από Κρατικζσ και μη Κρατικζσ υπηρεςίεσ Έπεςνα Σύνηαξη Φπιζηιάνα Βπςωνίδος, Κοινωνιολόγορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο Δηζαγσγή... 8 1. H αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο... 10 1.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο... 10 Κιηληθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο... 10 Μνξηαθέο κειέηεο... 12 1.2 Νεπξνρεκηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο.

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο. ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ Δηήζηα Ζκεξίδα ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ Σξίηε 14 Γεθεκβξίνπ 1999 Ακθηζέαηξν 414 ΝΔΝ Πεληέιε 1 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 08:30-09:00 Δγγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Χ

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Χ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Χ Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Χ Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο εθδόηε. Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα.

Πξόινγνο εθδόηε. Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Σεύχος 16 ο, Απρίλιος 2014 Πξόινγνο εθδόηε Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα. Καη

Διαβάστε περισσότερα

Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ

Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ&ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ «Μαζεκαηηθά ησλ Τπνινγηζηψλ θαη ησλ Απνθάζεσλ» Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα