Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119)."

Transcript

1 Σελίδα 1 από 31 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ. H παρούσα Πρόσθετη Πράξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου με αριθμό.. Με την παρούσα Πρόσθετη Πράξη τροποποιείται το Συμπληρωματικό Συμβολαίου Ολοκληρωμένης Νοσοκομειακής Περίθαλψης ΠΑ 8 HOSPITAL PLUS, ως κατωτέρω: 1. Τo MEΡΟΣ Ι:ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡOΙ του Συμπληρωματικού Συμβολαίου Ολοκληρωμένης Νοσοκομειακής Περίθαλψης ΠΑ 8 HOSPITAL PLUS αντικαθίσταται ως εξής: ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). Καλυπτόμενο Μέλος: Το πρόσωπο το οποίο καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο, εφόσον έχει κριθεί ασφαλίσιμο, και το όνομα του οποίου αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη ως Ασφαλισμένος. Ασφαλιστικό Έτος: Το χρονικό διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών που ξεκινά από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος ή ανανέωσης του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου. Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό. Γιατρός: Το άτομο που εξασκεί την ιατρική επιστήμη δια του επαγγέλματος του Γιατρού ή του Χειρουργού, ή του Αναισθησιολόγου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου και διαθέτει την απαραίτητη άδεια προς τούτο, με εξαίρεση τον Ασφαλισμένο ή/ και τον Αντισυμβαλλόμενο ή μέλος της οικογένειάς του(ς) με συγγένεια 1ου ή 2ου βαθμού. Εσωτερικός Ασθενής: Το άτομο που εισήχθη σε νοσοκομείο για νοσηλεία, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω, μετά από νόμιμη διαδικασία εισαγωγής, χρεώθηκε από το νοσοκομείο με το κόστος δωματίου και τροφής τουλάχιστον μίας (1) ημέρας και παρέμεινε συνεχώς νοσηλευόμενο κάτω από την επαγγελματική παρακολούθηση Γιατρού ή χειρουργού. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Ασκεί τη λειτουργία του σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και έχει σε ισχύ άδεια λειτουργίας (εφόσον απαιτείται). 2. Λειτουργεί για την υποδοχή, την περίθαλψη και τη νοσηλεία εσωτερικών ασθενών. 3. Λειτουργεί είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα και επτά (7) ημέρες την εβδομάδα. 4. Διαθέτει είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα και επτά (7) ημέρες την εβδομάδα εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, αποτελούμενο από Γιατρούς και από διπλωματούχους νοσηλευτές. 5. Διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και οργανωμένες εγκαταστάσεις για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων και χειρουργικών επεμβάσεων. Δεν εμπίπτει στην έννοια του Νοσοκομείου κάθε εξωτερικό ιατρείο, αναπαυτήριο ή αναρρωτήριο ή ανάλογο ίδρυμα, σανατόριο, ψυχιατρική κλινική, γηροκομείο, κέντρο αποκατάστασης υγείας και κίνησης, ή κέντρο αποκατάστασης για χρήστες ναρκωτικών και αλκοολικούς. Δεν εμπίπτει στην έννοια του Νοσοκομείου κάθε κέντρο εναλλακτικής ιατρικής, όπως είναι ενδεικτικά τα κέντρα βελονισμού.

2 Σελίδα 2 από 31 Δεν εμπίπτει στην έννοια του Νοσοκομείου η κατοικία του Καλυπτόμενου Μέλους. Νοσηλεία: Η συνεχής παραμονή του Καλυπτόμενου Μέλους σε νοσοκομειακή κλίνη, ως εσωτερικού ασθενή, για ιατρικό πρόβλημα που καλύπτεται από το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω παραμονή λαμβάνει χώρα προκειμένου να υποβληθεί το Καλυπτόμενο Μέλος σε θεραπεία που είναι ιατρικώς αναγκαία να παρέχεται εντός Νοσοκομείου. Τυχόν παραμονή του Καλυπτόμενου Μέλους εντός του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα παραπάνω, για χρονικό διάστημα πέραν αυτού που κρίνεται ιατρικά επιβεβλημένο ή για την υποβολή του αποκλειστικά και μόνο σε εξετάσεις που δεν συνάδουν με την αντιμετώπιση του αιτίου εισαγωγής, δηλαδή της πάθησης που αντιμετωπίζει το Καλυπτόμενο Μέλος, δεν θεωρείται Νοσηλεία και δεν καλύπτεται με βάση αυτό το Συμπληρωματικού Συμβόλαιο. Θέση Νοσηλείας: Η κατηγορία θέσης και υπηρεσιών εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων που επισυνάπτεται σε αυτή ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. Ως αναγνωριζόμενη κατηγορία θέσης νοσηλείας ορίζεται εφεξής η νοσηλεία σε δίκλινο δωμάτιο (δωμάτιο με 2 κρεβάτια). Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό υπερβαίνει το Ανώτατο Όριο Διαφοράς χρέωσης Δωματίου και Τροφής ημερησίως το οποίο αναγράφεται σε αυτή ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. Συμβεβλημένα Νοσοκομεία / Μέλη του Advanced Benefit Club: Τα Νοσοκομεία εκείνα με τα οποία η Εταιρία έχει σε ισχύ σύμβαση συνεργασίας. Το Καλυπτόμενο Μέλος ενημερώνεται για τις εκάστοτε ισχύουσες συνεργασίες μέσω της 24ωρης τηλεφωνικής υπηρεσίας καλώντας στον αριθμό Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Νοσοκομεία του Advanced Benefit Club, ακόμα και να αφαιρέσει κάποια εξ αυτών χωρίς να τα αντικαταστήσει. Μη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία / εκτός Advanced Benefit Club: Τα Νοσοκομεία εκείνα με τα οποία η Εταιρία δεν έχει σε ισχύ σύμβαση συνεργασίας κατά την έναρξη νοσηλείας του Καλυπτόμενου Μέλους. Προϋπάρχουσες Ασθένειες: Οποιαδήποτε διαταραχή της υγείας ή σωματική βλάβη ως συνέπεια ασθένειας ή ατυχήματος ή γενετικής ανωμαλίας, η οποία είτε είχε παρουσιάσει συμπτώματα, είτε είχε διαγνωστεί, είτε αντιμετωπιστεί με ιατρική ή/και φαρμακευτική αγωγή πριν την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος του Συμπληρωματικού Συμβολαίου και δεν δηλώθηκε στην Αίτηση ασφάλισης ή στην Αίτηση Επαναφοράς σε ισχύ. Διαδοχικές Νοσηλείες: Διαδοχικοί περίοδοι περίθαλψης στο νοσοκομείο, από τις ίδιες ή σχετικές αιτίες, θεωρούνται ένα ατύχημα ή μια ασθένεια, εκτός εάν αυτές χωρίζονται με συνεχή περίοδο τριών (3) μηνών, κατά τους οποίους το Καλυπτόμενο Μέλος δεν νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο από ασθένεια ή Ατύχημα Φάρμακα: Τα παρασκευάσματα που φέρουν υδατογραφημένη ταινία (κουπόνι) και είναι αναγνωρισμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή τον Ευρωπαϊκό, και τον αντίστοιχο οργανισμό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Τυχόν παρασκευάσματα όπως φυτικά, ομοιοπαθητικά κτλ. δεν θεωρούνται φάρμακα και δεν καλύπτονται. Εκπιπτόμενο Ποσό ανά Νοσηλεία: Το ποσό που αναφέρεται σε αυτή ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη και αφαιρείται από το σύνολο των Αναγνωριζομένων Εξόδων για κάθε Νοσηλεία που καλύπτεται από αυτό το Συμπληρωματικό Ασφαλιστήριο, σύμφωνα με τον αντίστοιχο Όρο. Διάρκεια Ισχύος της Ασφαλιστικής Κάλυψης Η διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης είναι ένα (1) έτος από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, όπως αυτή αναγράφεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. 2. Αντικαθίσταται η παράγραφος «Γ-ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ- ΠΑΡΟΧΕΣ του Συμπληρωματικού Συμβολαίου Ολοκληρωμένης Νοσοκομειακής Περίθαλψης ΠΑ 8 HOSPITAL PLUS αυτού του Ασφαλιστηρίου, ως ακολούθως:

3 Σελίδα 3 από 31 Γ. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η Εταιρία θα καταβάλει αποζημίωση για τα έξοδα νοσηλείας που αναγνωρίζονται και περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους με βάση τις πρωτότυπες αποδείξεις που υποβάλλονται από τον ασφαλισμένο. Τα έξοδα που αναγνωρίζονται και αποζημιώνονται σύμφωνα με τους όρους αυτής της παροχής είναι: 1. Οι διαφορές, εάν υπάρχουν: 1.1 Χρέωσης του Νοσοκομείου για έξοδα Δωματίου και Τροφής για κάθε μέρα παραμονής του Καλυπτόμενου Μέλους στη δικαιούμενη Θέση Νοσηλείας ή σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή για νοσηλεία στο εξωτερικό, μέχρι τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες για ασθένεια ή ατύχημα που καλύπτεται από αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο και του ποσού Ημερήσιου Νοσοκομειακού Επιδόματος που προβλέπεται αντίστοιχα, με ανώτατο όριο διαφοράς το ποσό που ορίζεται στον Πίνακα παροχών και Ασφαλίστρων της παρούσας ή σχετικής Πρόσθετης Πράξης. 1.2 Του ποσού που καταβλήθηκε από το Καλυπτόμενο Μέλος για αμοιβή χειρουργού και του χειρουργικού επιδόματος που προβλέπεται από την αντίστοιχη παροχή. Ειδικότερα για την κάλυψη της αμοιβής ιατρού, χειρουργού, βοηθ. Χειρουργού και Αναισθησιολόγου ορίζονται τα παρακάτω: Κάλυψη Αμοιβής Γιατρού i) Σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, μέλος του Advanced Benefit Club, η Εταιρία θα καλύπτει ως Αναγνωριζόμενα Έξοδα την αμοιβή του θεράποντος γιατρού για την παρακολούθηση και παροχή υπηρεσιών εντός Νοσοκομείου σχετιζόμενων με τη νοσηλεία του Καλυπτόμενου Μέλους και σύμφωνα με το ποσοστό που ορίζεται σε αυτή ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ii) Σε μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, η Εταιρία θα καλύπτει ως Αναγνωριζόμενα Έξοδα την αμοιβή του θεράποντος Γιατρού για την παρακολούθηση και παροχή υπηρεσιών εντός Νοσοκομείου σχετιζόμενων με τη νοσηλεία του Καλυπτόμενου Μέλους μέχρι τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στον Πίνακα Ορίων Αμοιβών Γιατρών του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου, ανάλογα με τη διάρκεια νοσηλείας του Ασφαλισμένου. Κάλυψη Αμοιβής Χειρουργού, βοηθού Χειρουργού, Αναισθησιολόγου i) Σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, μέλος του Advanced Benefit Club, η Εταιρία θα καλύπτει ως Αναγνωριζόμενα Έξοδα την αμοιβή του χειρουργού, βοηθού χειρουργού και αναισθησιολόγου για την παροχή υπηρεσιών εντός Νοσοκομείου σχετιζόμενων με τη νοσηλεία του Καλυπτόμενου Μέλους και σύμφωνα με το ποσοστό που ορίζεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ii) Σε μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, η Εταιρία θα καλύπτει ως Αναγνωριζόμενα Έξοδα την αμοιβή του χειρουργού, βοηθού χειρουργού και αναισθησιολόγου μέχρι τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στον αντίστοιχο συνημμένο Πίνακα Ορίων Αμοιβών αυτού του Συμπληρωματικού Συμβολαίου και ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης, όπως αυτή ορίζεται στον Πίνακα Χειρουργικών και Λοιπών Επεμβάσεων. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια νοσηλείας, το Καλυπτόμενο Μέλος υποβληθεί σε δύο (2) ή περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις κατά την ίδια χειρουργική διαδικασία, οι οποίες διενεργούνται από τον ίδιο χειρουργό, αυτές θα θεωρούνται ως μία (1) επέμβαση και το ανώτατο όριο αμοιβής χειρουργού θα καθορίζεται σε ποσό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στη βαρύτερη επέμβαση που έγινε, σύμφωνα με τον Πίνακα Ορίων Αμοιβών Χειρουργών του Συμπληρωματικού Συμβολαίου. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια νοσηλείας το Καλυπτόμενο Μέλος υποβληθεί σε δύο (2) ή περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις κατά την ίδια χειρουργική διαδικασία, οι οποίες διενεργούνται από χειρουργό διαφορετικής ειδικότητας, το ανώτατο όριο αμοιβής εκάστου χειρουργού για κάθε μία από αυτές καθορίζεται σε ποσό ίσο με αυτό που αναγράφεται στον Πίνακα Ορίων Αμοιβών Χειρουργών του Συμπληρωματικού Συμβολαίου. Για χειρουργική επέμβαση που δεν αναγράφεται στον Πίνακα Χειρουργικών και Λοιπών Επεμβάσεων του Συμπληρωματικού Συμβολαίου, το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας θα είναι ίσο με αυτό που προβλέπεται για χειρουργική επέμβαση ανάλογης βαρύτητας, σύμφωνα με την κρίση της ιατρικής υπηρεσίας της Εταιρίας.

4 Σελίδα 4 από 31 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον Πίνακα Χειρουργικών και Λοιπών Επεμβάσεων ακολουθώντας την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και των σύγχρονων μεθόδων χειρουργικών επεμβάσεων. 2. Εξόδων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του Καλυπτόμενου Μέλους και αφορούν αναγκαίες για τη θεραπεία της διαγνωσθείσας πάθησης εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις, μεταγγίσεις αίματος και πλάσματος αίματος, φυσικοθεραπεία, θεραπεία με ραδιοϊσότοπα, μόνο για εκείνα τα περιστατικά όπου κρίνεται ιατρικώς επιβεβλημένη η νοσηλεία του Καλυπτόμενου Μέλους από τον θεράποντα Γιατρό. 3. Εξόδων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του Καλυπτόμενου Μέλους και αφορούν αναγκαίες για τη θεραπεία της διαγνωσθείσας πάθησης ενδοφλέβιες ή ενδομυϊκές ενέσεις, σχετιζόμενα με την πάθηση φάρμακα που παρέχονται με συνταγή του θεράποντος Γιατρού και το νοσηλευτικό υλικό που είναι απόλυτα απαραίτητο για την ενδεδειγμένη θεραπεία που απαιτείται. 4. Εξόδων για χρήση χειρουργείου, υγειονομικό υλικό, επιδέσμους, κοινούς νάρθηκες, γύψινα εκμαγεία, τεχνητά μέλη και ορθοπεδικές ζώνες, εφόσον αυτά έχουν άμεση συνάφεια με την ασθένεια ή το ατύχημα για το οποίο νοσηλεύεται το Καλυπτόμενο Μέλος και έγινε χρήση τους κατά τη διάρκεια της Νοσηλείας ή στα πλαίσια της αποκατάστασης. Δεν καλύπτεται η αντικατάσταση τεχνητών μελών λόγω φθοράς ή παλαιότητας. 5. Εξόδων τοποθέτησης μοσχεύματος κερατοειδούς, ενδοφακού, μοσχεύματος αρτηριών βαλβίδας καρδιάς, βηματοδότου, απεινιδωτού και υλικών οστεοσύνθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι η τοποθέτηση αυτών είναι απαραίτητη, ως συνέπεια ατυχήματος ή ασθένειας που καλύπτεται από αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο. 6. Εξόδων για μεταφορά με ασθενοφόρο, υπηρεσίες που παρέχονται από αποκλειστικούς νοσοκόμους, μόνο στην περίπτωση που οι υπηρεσίες αυτές κρίνονται απαραίτητες και έχουν υποδειχθεί από τον θεράποντα Γιατρό. Όλες οι αναγνωριζόμενες Νοσοκομειακές Υπηρεσίες πρέπει να έχουν εκτελεστεί ή προσφερθεί από το αρμόδιο νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου και να αφορούν συγκεκριμένα και μόνο στη θεραπεία του αιτίου ή των αιτίων για τα οποία το Καλυπτόμενο Μέλος έχει εισαχθεί στο Νοσοκομείο. Στις Νοσοκομειακές Υπηρεσίες που καλύπτει αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες του Νοσοκομείου που δεν αφορούν άμεσα στη θεραπεία του ατυχήματος ή της ασθένειας και δεν αναφέρονται πιο πάνω. 7. Εξόδων για χημειοθεραπεία είτε το Καλυπτόμενο Μέλος νοσηλευτεί ως εσωτερικός ασθενής είτε όχι, υπό την προϋπόθεση συμμετοχής του εκάστοτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και σύμφωνα με τον Όρο Αποζημίωση σε συνδυασμό με άλλο φορέα. Σε περίπτωση μη συμμετοχής του εκάστοτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, η αποζημίωση θα υπολογίζεται αφού αφαιρεθούν οι δαπάνες που αφορούν στην όποια φαρμακευτική αγωγή και σύμφωνα με τον Όρο Αποζημίωσεις. 8. Εξόδων για ακτινοθεραπεία: στην περίπτωση που το Καλυπτόμενο Μέλος δεν νοσηλευτεί ως εσωτερικός ασθενής, υπό την προϋπόθεση συμμετοχής του εκάστοτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και σύμφωνα με τον Όρο Αποζημίωση σε συνδυασμό με άλλο φορέα. στην περίπτωση που το Καλυπτόμενο Μέλος νοσηλευτεί ως εσωτερικός ασθενής, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω νοσηλεία κρίνεται ιατρικώς επιβεβλημένη. Ειδικές περιπτώσεις καταβολής χειρουργικών εξόδων

5 Σελίδα 5 από 31 Στα Αναγνωριζόμενα Έξοδα που αναφέρονται παραπάνω περιλαμβάνονται και τα έξοδα για ειδικές περιπτώσεις που το Καλυπτόμενο Μέλος έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την οποία δεν ήταν ιατρικά επιβεβλημένο να παραμείνει ως εσωτερικός ασθενής σε Νοσοκομείο, υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα έχουν άμεση σχέση με την πραγματοποιηθείσα επέμβαση και έγιναν την ίδια ημέρα. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ADVANCED BENEFIT CLUB Η αποζημίωση που καταβάλλεται με βάση αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο, είναι ίση με το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του ποσού των αναγνωριζομένων εξόδων για περιπτώσεις νοσηλείας σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, μέλος του Advanced Benefit Club αφού αφαιρεθεί το εκπιπτόμενο ποσό που αναγράφεται σε αυτή ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΤΟΣ ADVANCED BENEFIT CLUB Η αποζημίωση που καταβάλλεται με βάση αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο, είναι ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ποσού των αναγνωριζομένων εξόδων για περιπτώσεις νοσηλείας σε μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, εκτός των περιπτώσεων νοσηλείας στις Η.Π.Α και Καναδά όπου η καταβληθείσα αποζημίωση είναι ίση με το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του ποσού των αντίστοιχων αναγνωριζομένων εξόδων, αφού αφαιρεθεί το εκπιπτόμενο ποσό αναγράφεται σε αυτή ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ α) Αν το Καλυπτόμενο Μέλος, νοσηλευτεί σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο, μέλος του Advanced Benefit Club και εφόσον εισπράξει για την ίδια ασθένεια ή ατύχημα αποζημίωση από άλλη πηγή (ιδιωτικό ή κοινωνικό ασφαλιστικό φορέα), τότε η Εταιρία θα καταβάλλει το εκατό τοις εκατό (100%) της διαφοράς των αναγνωριζόμενων εξόδων που δεν έχουν αποζημιωθεί μειωμένο κατά το εκπιπτόμενο ποσό που αναφέρεται σε αυτή ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη για κάθε περίπτωση νοσηλείας. β) Αν το Καλυπτόμενο Μέλος νοσηλευτεί σε μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο και εφόσον εισπράξει για την ίδια ασθένεια ή ατύχημα αποζημίωση από άλλη πηγή (ιδιωτικό ή κοινωνικό ασφαλιστικό φορέα) τότε η Εταιρία θα καταβάλλει το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) της διαφοράς των αναγνωριζόμενων εξόδων που δεν έχουν αποζημιωθεί μειωμένο κατά το εκπιπτόμενο ποσό που αναφέρεται σε αυτή ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη για κάθε περίπτωση νοσηλείας. γ) Αν το Καλυπτόμενο Μέλος νοσηλευτεί σε Νοσοκομείο στις Η.Π.Α και τον Καναδά και εφόσον εισπράξει για την ίδια ασθένεια ή ατύχημα αποζημίωση από άλλη πηγή (ιδιωτικό ή κοινωνικό ασφαλιστικό φορέα) τότε η Εταιρία θα καταβάλλει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της διαφοράς των αναγνωριζόμενων εξόδων που δεν έχουν αποζημιωθεί μειωμένο κατά το εκπιπτόμενο ποσό που αναφέρεται σε αυτή ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη για κάθε περίπτωση νοσηλείας. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ Σε περίπτωση νοσηλείας του Καλυπτόμενου Μέλους σε θέση διαφορετική από αυτή που ορίζεται στη παρούσα ή σε σχετική Πρόσθετη πράξη, ισχύουν τα παρακάτω: 1. Εάν ο Ασφαλισμένος νοσηλευτεί σε θέση ανώτερη από αυτή που ορίζεται στην παρούσα ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη, τότε το Καλυπτόμενο Μέλος επιβαρύνεται με τη διαφορά κόστους Δωματίου και Τροφής που προκύπτει από την αλλαγή της Θέσης Νοσηλείας. Comment [KY1]: Διατηρείται η περιγραφή των όρων όπως στο προηγούμενο Conversion καθώς η φιλοσοφία κάλυψης εξόδων παραμένει η ίδια όπως συμφωνήθηκε. Επισημαίνεται ότι τα αναγραφόμενα ποσοστά αφορούν τα Hospital Plus με κάλυψη 85%. Στην περίπτωση των Hospital Plus με κάλυψη 100%, αυτά διαμορφώνονται ως εξής: Εντός ABC 100% Εκτός ABC 90% ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ 70% Επιπλέον προστίθεται στα Hospital Plus με κάλυψη 100% η ακόλουθη παράγραφος (δ): δ) Ανεξάρτητα από το εάν το «Καλυπτόμενο Μέλος» νοσηλευτεί σε Συμβεβλημένο ή μη με την Εταιρία Νοσοκομείο και εισπράξει για την ίδια ασθένεια ή ατύχημα αποζημίωση από άλλη πηγή (ιδιωτικό ή κοινωνικό ασφαλιστικό φορέα) μικρότερη από το εκπιπτόμενο ποσό, όπως αυτό ορίζεται σε αυτή η σε σχετική Πρόσθετη Πράξη, τότε αφαιρείται ως εκπιπτόμενο ποσό η διαφορά μεταξύ του αρχικά οριζόμενου εκπιπτόμενου ποσού και του ποσού αποζημίωσης από την άλλη πηγή. Στη συνέχεια προκύπτει αποζημίωση σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ. 2. Εάν το Καλυπτόμενο Μέλος νοσηλευτεί σε θέση κατώτερη από αυτή που ορίζεται στην παρούσα ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη, τότε το Εκπιπτόμενο Ποσό θα μειώνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά κόστους λόγω αλλαγής της Θέσης Νοσηλείας και έως τον μηδενισμό του.

6 Σελίδα 6 από 31 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ α) Σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό, το Καλυπτόμενο Μέλος είναι υποχρεωμένο να προσκομίσει τα αποδεικτικά έγγραφα νοσηλείας του και τις πρωτότυπες αποδείξεις, νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα στα Ελληνικά είτε από την πλησιέστερη Ελληνική Προξενική Αρχή ή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. β) Σε καμιά περίπτωση, οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και τα επιδόματα αθροιστικά, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που καθορίζεται στην παρούσα ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Κάθε ασθένεια που έχει δηλωθεί στην Αίτηση ασφάλισης, η κάλυψη της οποίας έγινε δεκτή από την Εταιρία και για την οποία παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη από αυτό το Συμπληρωματικό Ασφαλιστήριο: 1) Σε περίπτωση που εμφανίστηκε στο χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος ή Επαναφοράς σε ισχύ του παρόντος Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου, θα καλύπτεται αντίστοιχα είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος ή Επαναφοράς σε ισχύ του παρόντος Ασφαλιστηρίου και εφόσον αυτό έχει ανανεωθεί σύμφωνα με τον Όρο Προϋποθέσεις Ανανέωσης για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα. Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος για την κάλυψη της προϋπάρχουσας ασθένειας ως Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος λαμβάνεται υπόψη η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος του παρόντος Συμπληρωματικού Συμβολαίου Ασφαλιστηρίου και όχι η ημερομηνία έκαστης ετήσιας ανανέωσης. 2) Σε περίπτωση που εμφανίστηκε πριν το χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, όπως ορίζεται πιο πάνω, και δεν υποτροπίασε ή δεν εκδήλωσε συμπτώματα εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, καθώς και κάθε ασθένεια που εμφανίστηκε για πρώτη (1η) φορά μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος ή Επαναφοράς σε ισχύ του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου θα καλύπτεται τριάντα (30) ημέρες μετά την πιο πάνω ημερομηνία. Επισημαίνεται ότι ως Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος λαμβάνεται υπόψη η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος του παρόντος Συμπληρωματικού Συμβολαίου και όχι η ημερομηνία έκαστης ετήσιας ανανέωσης. 3) Διευκρινίζεται ότι για κάθε ασθένεια που έχει δηλωθεί στην Αίτηση ασφάλισης, η οποία έχει αξιολογηθεί από την Εταιρία και για την οποία καταβάλλεται πρόσθετο ασφάλιστρο, θα παρέχεται κάλυψη τριάντα (30) ημέρες μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος ή Επαναφοράς σε ισχύ αυτού του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου. Επισημαίνεται ότι ως Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος λαμβάνεται υπόψη η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος του παρόντος Συμπληρωματικού Συμβολαίου και όχι η ημερομηνία έκαστης ετήσιας ανανέωσης. 3. Αντικαθίσταται η παράγραφος «ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» του Συμπληρωματικού Συμβολαίου Ολοκληρωμένης Νοσοκομειακής Περίθαλψης ΠΑ 8 HOSPITAL PLUS αυτού του Ασφαλιστηρίου, ως ακολούθως: Στα έξοδα που αναγνωρίζονται από αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο περιλαμβάνονται και έξοδα για την επείγουσα αερομεταφορά εντός της Ελληνικής Επικράτειας του Καλυπτόμενου Μέλους σε Νοσοκομείο με ελικόπτερο ή αεροσκάφος της πολιτικής ή πολεμικής αεροπορίας. Το παραπάνω ισχύει στην περίπτωση που λόγω ατυχήματος ή έκτακτης ασθένειας που καλύπτεται από το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο κριθεί απαραίτητη από τον Γιατρό που επιλήφθηκε του περιστατικού, και μετά από εντολή των Τοπικών Υγειονομικών Αρχών, η επείγουσα αερομεταφορά του Καλυπτόμενου Μέλους. Το ποσό των καταβαλλόμενων εξόδων ανά περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στην παρούσα ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

7 Σελίδα 7 από Τροποποιείται η παράγραφος «ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΟΒΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ» του ΜΕΡΟΥΣ ΙV- AYTOMATH ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του Συμπληρωματικού Συμβολαίου Ολοκληρωμένης Νοσοκομειακής Περίθαλψης ΠΑ 8 HOSPITAL PLUS αυτού του Ασφαλιστηρίου, ως ακολούθως: ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΟΒΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Εάν η ασφάλιση που παρέχεται από αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο έχει παραμείνει συνεχώς σε ισχύ για τα τελευταία δέκα (10) έτη πριν την επέτειο του Ασφαλιστηρίου που ακολουθεί την εβδομηκοστή (70ή) επέτειο των γενεθλίων του Ασφαλισμένου ή του/ της συζύγου αυτού, η κάλυψη παρατείνεται σύμφωνα με τους όρους αυτού του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου για το υπόλοιπο της ζωής του, με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης πληρωμής των εκάστοτε οφειλομένων ασφαλίστρων. Στην περίπτωση που η εβδομηκοστή (70ή) επέτειος των γενεθλίων του Ασφαλισμένου ή του/ της συζύγου, βρίσκεται μεταξύ της ενάτης (9ης) και δεκάτης (10ης) επετείου συνεχούς ισχύος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου, προϋπόθεση παράτασης της ασφάλισης όπως αναφέρεται παραπάνω είναι το Συμπληρωματικό Ασφαλιστήριο να έχει παραμείνει συνεχώς σε ισχύ για τα τελευταία εννέα (9) έτη, πριν την εβδομηκοστή (70ή) επέτειο των γενεθλίων του Ασφαλισμένου ή του/ της συζύγου. Τα ασφάλιστρα, από την χρονική στιγμή της παράτασης της ασφάλισης, εκτός από την εφαρμογή των ετησίων ανανεώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, θα αναπροσαρμόζονται και ανά πενταετία - με τελευταία αναπροσαρμογή πενταετίας στην επέτειο του Ασφαλιστηρίου που ακολουθεί την ογδοηκοστή πέμπτη (85 η ) επέτειο των γενεθλίων του Κυρίως Ασφαλισμένου ή του / της συζύγου, κατά ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%), συνολικά με την ετήσια αναπροσαρμογή ασφαλίστρων, εκείνης της περιόδου. 5. Αντικαθίσταται η παράγραφός ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ/ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ και το ΜΕΡΟΣ V- ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ του Συμπληρωματικού Συμβολαίου Ολοκληρωμένης Νοσοκομειακής Περίθαλψης αυτού του Ασφαλιστηρίου, ως ακολούθως: Comment [KY2]: Ανάλογα με το ποια παράγραφος υφίσταται βάσει εκάστοτε έκδοσης όρων συμβολαίου Hospital Plus ΜΕΡΟΣ V - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Το Συμπληρωματικό Ασφαλιστήριο μπορεί να ανανεώνεται για κάθε Ασφαλιστικό Έτος σύμφωνα με τα παρακάτω, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Πριν τη λήξη του Ασφαλιστικού Έτους, η Εταιρία θα αποστέλλει στον Αντισυμβαλλόμενο γραπτή ειδοποίηση που θα περιέχει τα ασφάλιστρα και τις παροχές, καθώς και κάθε τυχόν μεταβολή των Όρων που θα ισχύουν για το επόμενο Ασφαλιστικό Έτος. Διευκρινίζεται ότι τα νέα ασφάλιστρα και οι νέες παροχές ισχύουν για ένα (1) Ασφαλιστικό Έτος και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενα. Τα νέο ασφάλιστρο που θα αντιστοιχεί στο κάθε Καλυπτόμενο Μέλος είναι αυτό που θα αναγράφεται στην παραπάνω γραπτή ειδοποίηση, ο προσδιορισμός του οποίου θα βασίζεται στην πραγματική εμπειρία της Εταιρίας σχετικά με την εξέλιξη των παρακάτω παραμέτρων, είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά, που επηρεάζουν το κόστος του προγράμματος: Τον ιατρικό πληθωρισμό, όπως αυτός εκφράζεται από την αύξηση όλων των παροχών που καλύπτονται από αυτό το πρόγραμμα. Το δείκτη νοσηρότητας. Τις λοιπές αναλογιστικές παραμέτρους που επηρεάζουν το κόστος των παροχών. Το ποσοστό αναπροσαρμογής του ασφάλιστρου δε συνδέεται με το ύψος των αποζημιώσεων που πιθανώς θα λάβει το Καλυπτόμενο Μέλος και θα είναι κοινό για το σύνολο των ασφαλισμένων με αυτό το Συμπληρωματικό Ασφαλιστήριο. Επιπλέον, τα νέα ποσά των παροχών καθώς και το Εκπιπτόμενο Ποσό που θα αντιστοιχούν σε κάθε Καλυπτόμενο Μέλος, είναι αυτά που θα αναγράφονται στην παραπάνω γραπτή ειδοποίηση, το ποσοστό αναπροσαρμογής των οποίων θα είναι ανάλογο του ποσοστού αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου είναι η εμπρόθεσμη πληρωμή των ασφαλίστρων για το επόμενο Ασφαλιστικό Έτος, σύμφωνα με τον τρόπο καταβολής ασφαλίστρων που αναφέρεται σε αυτή ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

8 Σελίδα 8 από 31 Εφόσον η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνει εμπρόθεσμα, η Εταιρία δεν απαιτεί έλεγχο της ασφαλισιμότητας του Ασφαλισμένου προκειμένου να προβεί σε ανανέωση του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής των ασφαλίστρων, η ανανέωση του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου γίνεται με απόδειξη ασφαλισιμότητας του Ασφαλισμένου σύμφωνα με τα κριτήρια της Εταιρίας και κατά την κρίση της. Αντιθέτως, η μη πληρωμή των ασφαλίστρων για επόμενο Ασφαλιστικό Έτος σύμφωνα με τον τρόπο καταβολής ασφαλίστρων που αναφέρεται σε αυτή ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη έχει ως συνέπεια τη μη ανανέωσή του. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα στην επέτειο του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου να τροποποιεί τους Όρους, τις εξαιρέσεις, τις παροχές, το εκπιπτόμενο ποσό και το ύψος τους, για το σύνολο των Ασφαλισμένων που καλύπτονται με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο. Η Εταιρία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να καταργήσει το παρόν ασφαλιστικό πρόγραμμα για το σύνολο των Ασφαλισμένων. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον η Εταιρία διαθέτει αντίστοιχο ασφαλιστικό πρόγραμμα, θα γνωστοποιήσει στον Αντισυμβαλλόμενο τους Όρους, τις Παροχές και το ύψος αυτών προκειμένου ο τελευταίος να αποφασίσει, αν επιθυμεί, τη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης με το πρόγραμμα αυτό.

9 Σελίδα 9 από Αντικαθίσταται ο Πίνακας Ποσοστών Χειρουργικού Επιδόματος του Συμπληρωματικού Συμβολαίου Ολοκληρωμένης Νοσοκομειακής Περίθαλψης ΠΑ8 HOSPITAL PLUS από τους Πίνακες Ανωτάτων Ορίων Ιατρικών Αμοιβών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) και τον Πίνακα Χειρουργικών και λοιπών επεμβάσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ (σε Ευρώ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ Έως ΜΙΚΡΕΣ Έως 500 Έως 200 ΜΕΣΑΙΕΣ Έως Έως 300 ΜΕΓΑΛΕΣ Έως Έως 450 ΒΑΡΕΙΕΣ Έως Έως 500 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ Έως Έως 650 ΕΙΔΙΚΕΣ Έως Έως 850 Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ (σε Ευρώ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΒΟΗΘΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ Έως 100 ΜΕΓΑΛΕΣ Έως 100 ΒΑΡΕΙΕΣ Έως 200 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ Έως 200 ΕΙΔΙΚΕΣ Έως 200 Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ (σε Ευρώ) ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ Έως 5 ημέρες Έως 80 ανά ημέρα 6-20 ημέρες Έως 60 ανά ημέρα 21 ημέρες και άνω Έως 40 ανά ημέρα

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Καθαρισμός και Συρραφή μικρού τραύματος έως 4 εκ. χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων, μυών ή αγγείων ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ακρωτηριασμός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου Απλή Απολίνωση κιρσού Αποσυμπίεση μυϊκού διαμερίσματος Καθαρισμός τραύματος επί εδάφους Γάγγραινας ή υπάρχοντος Μοσχεύματος Τοποθέτηση Κεντρικού Φλεβικού καθετήρος διπλού αυλού για αιμοκάθαρση ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ακρωτηριασμός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή Άκρου Ποδός Απλή συρραφή μεσαίου αγγείου, κατόπιν τραύματος (αρτηρίας, φλέβας) Απολίνωση Μείζονος ή Ελάσσονος Σαφηνούς φλεβός Αρτηριακή Εμβολεκτομή Άνω άκρου Αρτηριο-φλεβώδης επικοινωνία γιά αιμοδιάλυση Τοποθέτηση υποδορίου Ρεζερβουάρ, Port-A-Cath + Hickmman (Πλήρως ή μερικώς εμφυτευόμενο) ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αγγειοπλαστική Βραχιονίου, Μασχαλιαίας Αρτηρίας ή Φλέβας, Λαγονίου αρτηρίας & φλέβας, Μηριαίας & Ιγνυακής Αρτηρίας. Ακρωτηριασμός Βραχίονος, Πήχεος, Κνήμης, Μηρού Αρτηριακή Θρομβεκτομή Άνω άκρου Εκτομή ανευρύσματος περιφερικής αρτηρίας Εκτομή προσθίου Σκαληνού μυός Εκτομή ψευδούς ανευρύσματος περιφερικής αρτηρίας Εμβολή Μηριαίας αρτηρίας Οσφυϊκή Συμπαθεκτομή Σαφηνεκτομή Σύγκλειση ρήξης αγγείου μετά καθετηριασμό (αρτηρίας, φλέβας) Φλεβική Θρομβεκτομή (μασχαλο-υποκλειδίου) Τοποθέτηση Φίλτρου κάτω κοίλης φλέβας ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αρτηριακή, Φλεβική & Αορτολαγόνιος Θρομβοενδαρτηρεκτομή Αορτο-Λαγόνιος παράκαμψη με πλαστική αρτηριακή πρόθεση Αορτο-Μηριαία παράκαμψη με πλαστική αρτηριακή πρόθεση Υποκλειδιο υποκλείδιο αρτηριακή παράκαμψη με φλέβα ή αρτηριακή πρόθεση Φλεβική Θρομβεκτομή (Λαγονομηριαίας, κάτω κοίλης φλεβός) Εμβολισμός Περιφερικού ή Σπλαχνικού Αγγείου Ανοικτές ή Ενδαγγειακές επεμβάσεις για ανεπάρκεια ή απόφραξη εν τω βάθει φλεβικού δικτύου Μηροιγνυακή, Μηρομηριαία, υποκλείδιο-υποκλείδια, Υποκλείδια-Βραχιόνιος, Μονή Μασχαλομηριαία και Μασχαλιαία-βραχιόνιος παράκαμψη. Αγγειοπλαστική με αεροθάλαμο Νεφρικής, Αλληρείου Τρίποδα, Μεσεντερίου αρτηρίας, Πρόσθιας και οπίσθιας Κνημιαίας, Περονιαίας αρτηρίας Επεμβάσεις για σύνδρομο Entrepment ιγνυακής αρτηρίας χωρίς παράκαμψη. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ In situ μηροιγνυακή παράκαμψη για διάσωση σκέλους

11 Αορτο-Ιγνυακή παράκαμψη Αορτο-Καρωτιδική παράκαμψη Αορτο-Σπλαγχνική αρτηριακή παράκαμψη Αορτο-Υποκλείδιος παράκαμψη Αρτηριοπλαστική Νεφρικής Αρτηρίας Εγχείρηση τραύματος μεγάλου αγγείου μασχαλομηριαίο Εκτομή Αορτο-Μηριαίας πλαστικής παράκαμψης και τοποθέτηση πολύ παράκαμψης Επέμβαση επί Αορτο-Εντερικής επικοινωνίας Καρωτίδα Υποκλείδια παράκαμψη Καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή Ενδαρτηρεκτομή αορτής λαγονίου Αγγειοπλαστική και στεντ καρωτίδας με χρήση φίλτρου προστασίας. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αορτο-Μηριαία παράκαμψη Αορτο-Νεφρική αρτηριακή παράκαμψη Εκτομή ανευρύσματος ή τραύματος θωρακικής ή/και κοιλιακής αορτής Αόρτο-άνω μεσεντέρια και αόρτο-αλλήρειος παράκαμψη. Επεμβάσεις επαναγγείωσης σπλαγχνικού ή καρωτιδικού αγγείου Αντικατάσταση καρωτίδας με μόσχευμα Ενδαγγειακό ανεύρυσμα θωρακικής ή κοιλιακής αορτής ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Βαλανοποσθική λύση συμφύσεων Διάνοιξη Αιματώματος Διάνοιξη Δερματικού Αποστήματος Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρος (πλήν φλεβοκαθετήρος) Καθαρισμός και Συρραφή μικρού τραύματος έως 4 εκ. χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων, μυών ή αγγείων Ονυχεκτομή Μερική Παρακέντηση Κύστεως Εκτομή ογκιδίου δέρματος (σπίλου, θηλώματος, ινώματος κ.λ.π.) και γενικότερα μικρού δερματικού μορφώματος. Εκτομή ογκιδίου Μαλακών μορίων (εκτός δέρματος), διαμέτρου κάτω του 1 εκ. ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ακρωτηριασμός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου Αφαίρεση γαγγλίου Αφαίρεση μικρών επιπολής ξένων σωμάτων Βιοψία κροταφικής αρτηρίας & λεμφαδένων Εκτομή 2-9 ογκιδίων δέρματος (σπίλου, θηλώματος, ινώματος κ.λ.π.) και γενικότερα μικρών δερματικών μορφωμάτων στην ίδια ανατομική περιοχή ή έως 3 ογκιδίων σε διαφορετικές περιοχές. Εκτομή ογκιδίου Μαλακών μορίων (εκτός δέρματος), διαμέτρου 1,1-4 εκ. Εκτομή πολυπόδων, θηλωμάτων, κονδυλωμάτων εξωδέρματος Πρωκτικού Δακτυλίου Καθαρισμός & Συρραφή τραυμάτων συνολικού μήκους 4,1-25 εκ., μεμονωμένων ή πολλαπλών, χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων, μυών ή αγγείων Ολική Ονυχεκτομή και Ονυχοπλαστική Ανοιχτή βιοψία μυός Τοποθέτηση Υποκλειδίου καθετήρος, σφαγίτιδας, μηριαίας φλέβας

12 Διαστολή δακτυλίου ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αιμορροϊδεκτομή Αποκατάσταση ρήξεως μυός Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώματος εκ των άκρων Διάνοιξη-Παροχέτευση Περιεδρικού αποστήματος Διόρθωση Συστροφής όρχεος- Ορχεοπηξία Εκτομή ευμεγέθους όγκου Μαστού Εκτομή ευμεγέθων επιπολής όγκων μαλακών μορίων (εκτός δέρματος), διαμέτρου άνω των 4 εκ. Εκτομή Κύστεων - Συριγγίων Τραχήλου Εκτομή Κύστεως Κόκκυγγος Εκτομή κύστεως ωοθήκης Εκτομή μορφωμάτων βλεννογόνου πρωκτού Εκτομή όγκου Θωρακικού τοιχώματος (άνω του επιπέδου των πλευρών) Αφαίρεση block τραχηλικών λεμφαδένων ή φρουρού λεμφαδένα Εκτομή μικρού επιφανειακού, ψηλαφητού ογκιδίου μαστού Εκτομή Παραεδρικού Συριγγίου Εκτομή μη ψηλαφητού ογκιδίου Μαστού (εντοπισμός διά σύρματος) Εκτομή άνω των 9 ογκιδίων δέρματος (σπίλων, θηλωμάτων, ινωμάτων κ.λ.π.) και γενικότερα μικρών δερματικών μορφωμάτων στην ίδια ανατομική περιοχή, ή άνω των 3 ογκιδίων σε διαφορετικές ανατομικές περιοχές. Εκτομή Ραγάδος (συμπεριλαμβάνεται η διαστολή δακτυλίου) Εκτομή υπογναθίου Σιελογόνου αδένος Επιπολής μερική παρωτιδεκτομή χωρίς παρασκευή του προσωπικού νεύρου Καθαρισμός & Συρραφή τραυμάτων συνολικού μήκους άνω των 25 εκ., μεμονωμένων ή πολλαπλών, χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων, μυών ή αγγείων Λαπαροσκοπική Βιοψία ήπατος Τοποθέτηση υποδορίου Ρεζερβουάρ, Port-A-Cath + Hickmman Μερικός Λεμφαδενικός καθαρισμός Βουβωνικής χώρας Μερικός Λεμφαδενικός Καθαρισμός Μασχαλιαίας Κοιλότητος Ορχεκτομή Παροχέτευση περιγεγραμμένου ενδοκοιλιακού αποστήματος Πλαγία Σφιγκτηροτομή Πλαστική Υδροκήλης Σκωληκοειδεκτομή επί οξείας σκωληκοειδίτιδος μετά ή όχι στοιχείων τοπικής περιτονίτιδος Τεταρτεκτομή Μαστού Φίμωση Χειρουργική εξαίρεση πολύποδος εντέρου με εντεροτομή Χολοκυστοστομία Κιρσεκτομή μεμονωμένων κιρσών ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Απλή Μαστεκτομή Αποκατάσταση ρήξεως μυών (πέραν του ενός μυός) Βαγοτομή Γαστροεντεροαναστόμωση Γαστροτομή με αφαίρεση καλοήθους όγκου στομάχου Διάσπαση Χειρουργικού Τραύματος Εκσπλάγχνωση Συρραφή Διόρθωση Επιγαστρικής κήλης Διόρθωση Μετεγχειρητικής Κήλης Εκτομή Επιπλόου

13 Εκτομή ευμεγέθους όγκου Τραχήλου Εκτομή όγκου Κοιλιακού τοιχώματος άνω των 4 εκ. Εκτομή Ορθοκολπικού Συριγγίου Εντεροεντεροαναστόμωση Ερευνητική Λαπαροτομία Ερευνητική Λαπαροτομία + Βιοψία Ενδοκοιλιακού Οργάνου Λύση Συμφύσεων επί ειλεού Μερική Θυρεοειδεκτομή Μερική παρωτιδεκτομή μετά παρασκευής κλάδων του προσωπικού νεύρου Παροχέτευση Ηπατικού Αποστήματος Παροχέτευση Υποδιαφραγματικού Αποστήματος Πλαστική Βουβωνοκήλης (με ή χωρίς πλέγμα) Πλαστική Μηροκήλης Πλαστική Ομφαλοκήλης Πρόπτωση Κολοστομίας Λαπαροσκοπική εξαίρεση Ινομυωμάτων έως 3 Σαφηνεκτομή + Απολίνωση φλεβικών κλάδων κνήμης Συρραφή Τραύματος Ήπατος Συρραφή Τραύματος Σπληνός Υπερεκλεκτική Βαγοτομή Χειρουργική εξαίρεση πολύποδος εντέρου με εντερεκτομή Σκωληκοειδεκτομή μετά από ρήξη της σκωληκοειδούς με τοπική περιτονίτιδα ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Άτυπη ηπατεκτομή Αφαίρεση Εχινοκόκκου κύστεως Ήπατος Αφαίρεση Εχινοκόκκου κύστεως κοιλίας (εκτός ήπατος) Βαγοτομή + Αναστόμωση Βαγοτομή + Πυλωροπλαστική Γαστροπλαστική για κακοήθη παχυσαρκία Διακοιλιακή Διόρθωση προπτώσεως ορθού Ειλεός με εντερεκτομή Εκτομή λεπτού εντέρου Εκτομή Ορθοκυστικού Συριγγίου Εσωτερική ή εξωτερική παροχέτευση κύστεως Παγκρέατος Εξαίρεση Ινομυωμάτων μήτρας άνω των 3 με ανοικτή τομή ή Λαπαροσκοπικά Εξαίρεση Μεγάλων Ινομυωμάτων μήτρας - άνω των 7 εκ. - με ανοικτή τομή Ριζικός Λεμφαδενικός καθαρισμός Μασχαλιαίας κοιλότητος Μερική Γαστρεκτομή Μερική Κολεκτομή Νεφρεκτομή Ολική Παρωτιδεκτομή Ολική Υστερεκτομή χωρίς τα εξαρτήματα Παραθυρεοειδεκτομή Ολική θυρεοειδεκτομή Πλαστική Διαφραγματοκήλης με κοιλιακή τομή ή Λαπαροσκοπικά Ριζική Μαστεκτομή (περιλαμβάνει την αφαίρεση μασχαλιαίων λεμφαδένων, αλλά όχι ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό) Ριζικός Λεμφαδενικός καθαρισμός πυέλου Ριζικός Λεμφαδενικός Καθαρισμός Τραχήλου

14 Σκωληκοειδεκτομή επί γενικευμένης περιτονίτιδος Χειρουργική αντιμετώπιση οξείας Περιτονίτιδος από διάτρηση Έλκους Χολοκυστεκτομή (Ανοικτή ή Λαπαροσκοπική) Χολοκυστεκτομή + Έρευνα χοληδόχου πόρου Πλαστική διαφραγματοκήλης λαπαροσκοπικά Ριζικός Βουβωνικός Λεμφαδενικός καθαρισμός Εκτεταμένη διόρθωση κοιλιοκήλης με πλέγμα άνω των 30χ30 εκ (Αντικατάσταση κοιλιακού τοιχώματος) Σύγκλειση κολοστομίας ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Εξαίρεση εκτεταμένων όγκων κοιλίας και Οπισθοπεριτοναϊκού χώρου Ετερόπλευρη ριζική οπισθοπεριτοναϊκή Λεμφαδενεκτομή Κοιλιοπερινεϊκή Εκτομή Ορθού Μερική Παγκρεατεκτομή Οισοφαγεκτομή (Μερική ή Ολική) Ολική Γαστρεκτομή Ολική ή μερική εξεντέρωση Πυέλου Ολική Κολεκτομή Ολική Υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων Πρόσθια Χαμηλή εκτομή παχέος εντέρου Ριζική Επινεφριδεκτομή Ολική θυρεοειδεκτομή με μερικό λεμφαδενικό καθαρισμό (εκτός ριζικού λεμφαδενικού καθαρισμού τραχήλου) και θυρεοειδεκτομή επί νόσου Graves Ριζική Νεφρεκτομή επί καρκίνου Τυπική Λοβεκτομή Ήπατος Χολοκυστεκτομή + Σφιγκτηροπλαστική + Kahr Χολοκυστεκτομή + Χολοπεπτική Αναστόμωση Λαπαροσκοπική Επινεφριδεκτομή Λαπαροσκοπική Γαστρική Παράκαμψη (By Pass) ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Whipple (Παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή + Μετάθεση Χοληδόχου πόρου + γαστροεντεροαναστόμωση) Ολική Παγκρεατεκτομή Πυλαιο κοιλική αναστόμωση Ολική Κολεκτομή και ειλεοπρωκτική αναστόμωση Πυελική Εξεντέρωση Γάγγραινα κορμού άκρων Λαπαροσκοπική χαμηλή πρόσθια εκτομή σιγμοειδούς και ορθού. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αφαίρεση πολύποδος τραχήλου Θεραπευτική απόξεση Διάνοιξη Βαρθολινείου αδένος Εξαίρεση Βαρθολινείου αδένος Καυτηρίαση Ενδομητρίου-Ενδομητρίωση Καυτηρίαση τραχήλου Κωνοειδής εκτομή

15 ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Διαγνωστική Λαπαροσκόπηση Επεμβατική Υστεροσκόπηση (π.χ. Εξαίρεση πολύποδα) Εξαίρεση κύστεως Ωοθήκης Καυτηρίαση ενδομητριωσικών εστιών Μερικός Λεμφαδενικός καθαρισμός Βουβωνικής χώρας Συνδεσμοπηξία Μήτρας Συρραφή ρήξεως περινέου Σφηνοειδής εκτομή Ωοθήκης Τοποθέτηση ταινίας ή ραφής Kelly για αποκατάσταση ακράτειας ούρων Εκτομή τραχήλου ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Εξαίρεση Ινομυωμάτων μήτρας έως 3 με ανοικτή τομή Λαπαροσκοπική σαλπιγγοπλαστική Λύση συμφύσεων Σαλπίγγων Πλαστική Σαλπίγγων Προσθιοπισθία κολποραφή Ωοθηκεκτομή Προσθία, οπισθία κολποραφή Επεμβατική Υστεροσκόπηση για εξαίρεση ινομυώματος ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Manchester Τραχήλου Εκτομή Αιδοίου Εξαίρεση Ινομυωμάτων μήτρας άνω των 3 με ανοικτή τομή Εξαίρεση Μεγάλων Ινομυωμάτων μήτρας - άνω των 7 εκ. - με ανοικτή τομή Κολπική αφαίρεση Ινομυώματος Ολική Κολπική Υστερεκτομή Ολική Υστερεκτομή χωρίς τα εξαρτήματα Ριζικός Λεμφαδενικός καθαρισμός πυέλου Ριζικός Βουβωνικός Λεμφαδενικός καθαρισμός Ολική Υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων Ωοθηκεκτομή επί καρκίνου με χειρουργική σταδιοποίηση ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Κολπική Ολική Υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων Υστερεκτομή και Πυελική Λεμφαδενεκτομή Ριζική Ολική Υστερεκτομή (περιλαμβάνει εξαίρεση ιστού παραμητρίου και κόλπου, καθώς και πλήρη λεμφαδενικό καθαρισμό πυελικών λεμφαδένων) Ριζική Αιδοιεκτομή με μηροβουβωνικό λεμφαδενικό καθαρισμό ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αφαίρεση καθαρισμός μολυσματικής τερμίνθου, Θηλωμάτων, Μυρμηκιών-Κονδυλομάτων έως 4 στοιχεία ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αφαίρεση καθαρισμός μολυσματικής τερμίνθου, Θηλωμάτων, Μυρμηκιών-Κονδυλομάτων άνω των 4 στοιχείών Αφαίρεση σμηγματογόνου κύστεως Εκτομή δερματικού μορφώματος διαμέτρου έως 4 εκ., σπίλων έως 4 στοιχείων Εκτομή τμήματος δέρματος προς βιοψία

16 ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρος (πλήν φλεβοκαθετήρος) ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ενδαγγειακή εκλεκτική θρομβόλυση ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Διαδερμική τοποθέτηση φίλτρου κάτω Κοίλης Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Ιγνυακής Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Λαγονίου Ενδαγγειακή αγγειοπλαστική Περιφερικών Αγγείων Αγγειοπλαστική Κοίλης Φλέβας ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ενδαγγειακή Αγγειοπλασική Υποκλειδίου Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Ανωνύμου Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Καρωτίδος Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική κοιλιακής Αορτής Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Νεφρικής Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Σπλαγχνικών Αγγείων Ενδαγγειακή Αγγειοπλαστική Σπονδυλικής Κλάδοι Αορτικού Τόξου ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Βιοψία Θωρακικού Τοιχώματος διά βελόνης ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Απλή παροχέτευση Θώρακος Βιοψία διά βελόνης υπό CT-US Βιοψία Υπεζωκότος με βελόνη Abrams Εκκενωτική παρακέντηση Θώρακος ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Βρογχοσκόπηση με άκαμπτο βρογχοσκόπιο Αφαίρεση ξένου σώματος βρογχοσκοπικά Εκτομή όγκου Θωρακικού τοιχώματος (άνω του επιπέδου των πλευρών) Βιοψία τραχηλικών λεμφαδένων Παροχέτευση Θώρακος με Πλευροδεσία Πλευροδεσία Παροχέτευση Θώρακος παρά την κλίνη ή στο χειρουργείο με σωλήνα υπεζωκοτικής παροχέτευσης ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ερευνητική Θωρακοτομή - Πρόσθια Θωρακοτομή (Chamberlain) Θεραπεία Πνευμονοθώρακος με Θωρακοσκόπηση Θεραπεία Πνευμονοθώρακος με Θωρακοτομή Θωρακοσκόπηση με ή άνευ βιοψίας, κ.λ.π. Μεσοθωρακοσκόπηση

17 Πλύση Θώρακος (Αιμοθώρακας ή Πλευρίτις) Σύγκλειση Στέρνου Τοποθέτηση stent Τραχείας ή Βρόγχου Παράθυρο Περικαρδίου Θωρακοσκοπική Πλευροδεσία ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αφαίρεση ή Θωρακοσκοπική αντιμετώπιση Εμπυήματος (παροχέτευση,καθαρισμός) Αφαίρεση Εχινοκόκκου Πνεύμονος Διόρθωση Διαφραγματοκήλης διαθωρακικώς Εκτομή όγκου Θωρακικού τοιχώματος με κατάληψη πνευμονικού ιστού Θωρακοσκοπική εκτομή κύστεων Θωρακοσκοπική Συμπαθεκτομή Ογκεκτομή υπεζωκότα για μεσοθηλίωμα Τμηματεκτομή Πνεύμονος Λεμφαδενικός καθαρισμός μεσοθωρακίου Σφηνεκτομή Πνεύμονος με θωρακοσκόπηση ή θωρακοτομή Χυλοθώρακας και απολίνωση θωρακικού πόρου Εκτομή Περικαρδίου ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αφαίρεση όγκων Μεσοθωρακίου με Στερνοτομή Πλύση Πνευμόνων Εκτομή ανευρύσματος κατιούσας θωρακικής αορτής ή τοποθέτηση stent Εκτομή Πνεύμονος και τοποθέτηση patch στην αορτή Θυμεκτομή θωρακοσκοπική ή με μέση στερνοτομή Θωρακικό ανεύρυσμα Λοβεκτομή Οισοφαγεκτομή (Μερική ή Ολική) Πνευμονεκτομή ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ενδοπερικαρδιακή ριζική πνευμονεκτομή Πλευροπνευμονεκτομή και αφαίρεση διαφράγματος περικαρδίου για μεσοθηλίωμα Λοβεκτομή με αγγειοπλαστική πνευμονικής αρτηρίας Θωρακοσκοπική εκτομή όγκων μεσοθωρακίου Λοβεκτομή με βρογχοπλαστική Ρήξη Οισοφάγου Οισοφαγογαστρεκτομή ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αγγειογραφία Εγκεφάλου με C-ARM Εξωτερική παροχέτευση Ε.Ν.Υ. Καθετήρας μέτρησης ICP Κρανιοανάτρηση Τοποθέτηση Ommaya (εκτός Στερεοτακτικής) Τοποθέτηση Οσφυονωτιαίου Drainage Χρόνιο Υποσκληρίδιο Αιμάτωμα Εμφύτευση μόνιμης αντλίας πόνου

18 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Εσωτερική παροχέτευση Ε.Ν.Υ. Οσφυϊκή Πεταλεκτομή Οσφυοπεριτοναϊκή παροχέτευση Παρακέντηση αποστήματος Εγκεφάλου Τοποθέτηση Νευροδιεγέρτη Πνευμονογαστρικού Τοποθέτηση Baclofen Pump Διαδερμική κυφοπλαστική, σπονδυλοπλαστική και δισκοπλαστική ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αυχενική Δισκεκτομή Αυχενική Πεταλεκτομή ή πεταλοπλαστική Βαλβίδα Εγκεφάλου Βιοψία όγκου Εγκεφάλου Θωρακική Δισκεκτομή Θωρακική Πεταλεκτομή Κρανιοπλαστική και κρανιοτομία Μηνιγγοπλαστική Μικροδισκεκτομή Επισκληρίδιο αιμάτωμα Οσφυϊκή Δισκεκτομή Πλαστική Εφιππίου Στερεοταξία Συμπαθεκτομή Τρηματοτομή Αποσυμπίεση νεύρου με κρανιοτομία Σπονδυλοδεσία 1 Επιπέδου Ενδοσκοπική 3η κοιλιοστομία Αντιμετώπιση φλεγμονών Σ.Σ. με πρόσθια ή οπίσθια προσπέλαση ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αποσυμπίεση τριδύμου νεύρου Αφαίρεση ενδοεγκεφαλικού αιματώματος Διασφηνοειδής Υποφυσεκτομή/Αδενωματεκτομή Εξωμυελικοί όγκοι Νωτιαίου Μυελού Οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα Προσθία Αυχενική Σωματεκτομή και Σπονδυλοδεσία Σπονδυλοδεσία 2 επίπεδα Συμφυσιόληση σπονδυλικής στήλης Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και τοποθέτηση τεχνητού μεσοσπονδύλιου δίσκου ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αφαίρεση Ακουστικού Νευρινώματος Αφαίρεση Μηνιγγιώματος κυρτότητος Εγκεφάλου Αφαίρεση Μηνιγγιώματος κυρτότητος Ν.Μ. και ριζών Γλοιοβλάστωμα Ενδομυελικοί όγκοι Νωτιαίου Μυελού Επεμβάσεις Λειτουργικής Νευροχειρουργικής Ημι-λοβεκτομή (κροταφικού-ινιακού-μετωπιαίου-βρεγματικού) Όγκοι βάσεως κρανίου

19 Σπονδυλοδεσία 3 και άνω επιπέδων Χορδοτομή Αρτηριο-αρτηριακές παρακάμψεις (By-pass εγκεφάλου) εξω-ενδοκρανιακές και ενδο-ενδοκρανιακές DBS (Εν τω βάθει Εγκεφαλική Διέγερση) Εκτεταμένες επεμβάσεις Σπονδυλικής Στήλης με διπλή προσπέλαση (πρόσθια-οπίσθια) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Βιοψία διά βελόνης πλήν Σπονδυλικής Στήλης Διάνοιξη Αιματώματος Καθαρισμός και Συρραφή μικρού τραύματος έως 4 εκ. χωρίς συμμετοχή νεύρων, τενόντων, μυών ή αγγείων Παροχέτευση Δερματικού Αποστήματος Στατοκινητικός έλεγχος αρθρώσεως υπό αναισθησία με ή χωρίς χρήση ακτινοσκοπικού μηχανήματος ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ανοικτή βιοψία Μυός Αφαίρεση επιπολής ξένων σωμάτων Αφαίρεση καλοήθων όγκων Δακτύλου Αφαίρεση υλικού εξωτερικής οστεοσύνθέσεως Βιοψία Δέρματος μυός, κροταφικής αρτηρίας, λεμφαδένων Βιοψία διά βελόνης Σπονδυλικής Στήλης Διαδερμική αφαίρεση βελονών Kirschner Διάνοιξη ελύτρου Τένοντος Εξαίρεση γαγγλίου (καρπού, παλάμης) Συρραφή ενός εκτείνοντος τένοντος δακτύλου ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ακρωμιοπλαστική Ώμου (Ανοικτή) Ακρωτηριασμός άκρου στο ύψος Άκρας Χειρός ή Άκρου Ποδός Αναίμακτη ανάταξη καταγμάτων-εξαρθρημάτων άκρων υπό γεν. αναισθησία Αντιμετώπιση καταγμάτων δι εξωτερικής οστεοσυνθέσεως εκτός Μηριαίου - Λεκάνης Αντιμετώπιση Ψευδαρθρώσεως κατάγματος Δακτύλου Αποκατάσταση ρήξεως Μυός Αρθροδεσία Φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων Δακτύλου Αφαίρεση Υλικών Οστεοσυνθέσεως (πλην διαδερμικής) Αφαίρεση απολειμμάτων οστών, χειρουργικός καθαρισμός Αφαίρεση εν τω βάθει ξένου σώματος μαλακών μορίων ή μορφώματος (π.χ. Οστεοειδές οστέωμα) Αφαίρεση κεφαλής κερκίδος, μείζονος πολυγώνου, κόκκυγγος, άκρου κλειδός Αφαίρεση παλαμιαίας απονευρώσεως επί νόσου του Dupuytren Διαγνωστική Αρθροσκόπηση Διατομές τενόντων ως επί επικονδυλίτιδος, ραιβοκράνου, συνδρόμου προσαγωγών Εκτομή Καλοήθων Όγκων Μαλακών μορίων, διαμέτρου άνω των 4 εκ. και καλοήθων όγκων μη μακρών οστών Σύνδρομο συμπιέσεως νεύρων άνω και κάτω άκρων π.χ. νευρίτις ωλενίου νεύρου, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνος, σύνδρομο ταρσίου σωλήνος Συρραφή ρήξεως μεμονωμένων συνδέσμων πλήν χιαστών Τρυπανισμοί οστών επί οστεομυελίτιδος, κ.λ.π. Χειρ/κή αντιμετώπιση καταγμάτων δακτύλου Χειρουρ/κή αντιμετώπιση Βλαισού μεγάλου δακτύλου

20 Χειρουργική αντιμετώπιση ρήξεως Τενοντίου Πετάλου του Ώμου (Rotator Cuff) - Ανοικτή Χειρουργική Αρθροσκοπική επέμβαση Γόνατος (περιλαμβανομένης κάθε χειρ/κής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα κατά την αρθροσκόπηση και δεν αναφέρεται ως κατηγοριοποιημένη επέμβαση) Χειρουργική Αρθροσκοπική επέμβαση Ωμου (περιλαμβανομένης κάθε χειρ/κής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα κατά την αρθροσκόπηση και δεν αναφέρεται ως κατηγοριοποιημένη επέμβαση) Ακρωτηριασμός δακτύλου Άνω ή Κάτω Άκρου Κινητοποίηση αρθρώσεων υπό γεν. αναισθησία ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ακρωτηριασμός στο ύψος του Βραχίονος, του Πήχεος, της Κνήμης Υμενεκτομή μεγάλων αρθρώσεων (ανοικτή ή αρθροσκοπική) και αφαίρεση Εγχονδρωμάτων Αντιμετώπιση εξαρθρήματος ισχίου (κλειστή) Αντιμετώπιση καταγμάτων Άκρας χειρός, Αντιβραχίου, Άκρου ποδός, Σφυρών, Ωλεκράνου, αποσπαστικών καταγμάτων Επικονδύλων, δι εσωτερικής οστεοσυνθέσεως ανά κάταγμα (εκτός δακτύλων) Αντιμετώπιση καταγμάτων Βραχιονίου, Κνήμης, Κλειδός, δι εσωτερικής οστεοσυνθέσεως Αντιμετώπιση συνθέτων κακώσεων Γόνατος (πλην διατομής αρτηριών, νεύρων) Αποκατάσταση ρήξεως μυών (πέραν του ενός μυός) Αρθροδεσία αρθρώσεων μεσαίου μεγέθους π.χ. Ποδοκνημικής-Υπαστραγαλικών Αρθροδεσία Καρπού-Ταρσού Αφαίρεση Επιγονατίδος (επιγονατιδεκτομή με αποκατάσταση εκτατικού μηχανισμού του γόνατος) Αφαίρεση καλοήθων όγκων Μακρών οστών Αρθροσκοπική Ακρωμιοπλαστική Ενδοσκοπική Μηνισκεκτομή Λήψη οστικών Μοσχευμάτων Οστεοσύνθεση κατάγματος επιγονατίδος Οστεοτομία περιοχής Γόνατος Οσφυϊκή Πεταλεκτομή Πλαστική Κοιλιακών Μυών Πλαστκή Χιαστού Συνδέσμων Σύνθετες Επεμβάσεις Άκρου Ποδός (Τενοντομετάθεση-Διορθωτικές Οστεοτομίες εκτός βλαισού δακτύλου) ανά τομή Χειρουργική αντιμετώπιση εξαρθρήματος Ακρωμιοκλειδικής - Στερνοκλειδικής Χειρουργική αντιμετώπιση καθ' έξιν εξαρθρήματος Επιγονατίδος Τοποθέτηση εξωτερικής οστεοσύνθεσης Μηριαίου - Λεκάνης Χειρουργικός καθαρισμός επί φλεγμονών μεγάλων αρθρώσεων δι' ανοικτής μεθόδου Συρραφή ή επανακαθήλωση Αχιλλείου Τένοντος, Επιγονατιδικού, ή Τένοντος του Τετρακεφάλου ή Δικεφάλου Αρθροσκόπηση ισχύου, ποδοκνημικής κ.α. μεγάλων αρθρώσεων Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξεως τενοντίου πετάλου ώμου (Rotator Cuff) Αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης από το μηριαίο και το βραχιόνιο ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ακρωτηριασμός στο ύψος του Μηρού Αντιμετώπιση κατάγματος άνω πέρατος Μηριαίου δια κοχλιώσεως ολισθαίνοντος ήλου ή ημιολικής αρθροπλαστικής Αντιμετώπιση κατάγματος και εξαρθρήματος (ανοικτή) ισχύου Επιμήκυνση Οστών Ημιολικές Αρθροπλαστικές Μεταφορά αγγειούμενων μοσχευμάτων και εκτενών μίσχων ή ελευθέρων Μυϊκών κρημνών Μικροδισκεκτομή Οστεοσύνθεση καταγμάτων Μηριαίου δια πλακός ή ενδομυελικής ηλώσεως Οστεοτομίες Ισχίου Χειρουργική αντιμετώπιση Διατροχαντηρίου κατάγματος Χειρουργική αντιμετώπιση κατάγματος Σπονδυλικής Στήλης χωρίς σπονδυλοδεσία Χειρουργική αντιμετώπιση Ψευδαρθρώσεως Μακρών οστών

21 Χειρουργικοί καθαρισμοί φλεγμονών Σπονδυλικής Στήλης Ενδαρθρικά κατάγματα Αγκώνος-Γόνατος-Ποδοκνημικής (PILON) και Υπερκονδύλια Υποκεφαλικά συντριπτικά κατάγματα Βραχιονίου μετά ή άνευ εξαρθρήματος Χειρουργική αντιμετώπιση υποτροπιάζοντος εξαρθρήματος Ώμου Χειρουργική αντιμετώπιση άσηπτης νέκρωσης κεφαλής μηριαίου Μεταμόσχευση χόνδρου (γόνατος - ΠΔΚ) και μηνίσκου Αντιμετώπιση φλεγμονών Σ.Σ. με πρόσθια ή οπίσθια προσπέλαση Οστεοσύνθεση καταγμάτων κνήμης και βραχιονίου δια ενδομυελικής ηλώσεως Θωρακική πεταλεκτομή Αυχενική πεταλεκτομή ή πεταλοπλαστική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΑΡΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αθροδεσία Ισχίου, Ώμου, Γόνατος Κυφοπλαστική Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου, Γόνατος, Ώμου και Ποδοκνημικής Οστεοτομίες Λεκάνης και Κοτυλοπλαστικές επεμβάσεις επί συγγενούς δυσπλασίας του Ισχίου Πλαστική Ισχίου κατά Girdlestone Σπονδυλοδεσία έως 2 επίπεδα Σπονδυλοπλαστική Χειρουργική αντιμετώπιση κατάγματος Σπονδυλικής Στήλης με σπονδυλοδεσία Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων Πυέλου, Κοτύλης Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και τοποθέτηση τεχνητού μεσοσπονδύλιου δίσκου Οστεοτομία Σ.Σ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αναθεώρηση ολικών Αρθροπλαστικών μεγάλων αρθρώσεων (revision) Απεξάρθρωση Ισχίου ή Ώμου βασικών ιστών, αγγείων, νεύρων διά μικροχειρουργικής και οστεοσύνθεση οστών Εκτεταμένες επεμβάσεις Σπονδυλικής Στήλης με διπλή προσπέλαση (πρόσθια-οπίσθια) Σπονδυλοδεσία άνω των 2 επιπέδων Χειρουργική αντιμετώπιση όγκων Σπονδυλικής Στήλης και κακοήθων όγκων Μακρών Οστών και Λεκάνης ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Βαλανοποσθική λύση συμφύσεων Διάνοιξη στομίου Ουρήθρας ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Αφαίρεση pig-tail Αφαίρεση αποστήματος οσχέου Αφαίρεση όγκου στομίου ουρήθρας Βιοψία Λεμφαδένος Βιοψία όρχεος Διαστολή ή τομή Ουρητηρικού στομίου Πλύσεις Κύστεως Κυστεοσκόπηση απλή Μανομέτρηση Νεφρικής Πυέλου Ουρηθροκυστεοσκόπηση

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). Σελίδα 1 από 31 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ. Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου με αριθμό.. Με την παρούσα Πρόσθετη Πράξη τροποποιείται το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο Ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 30 Εγχειρήσεις Δέρματος και Εξαρτημάτων 95 155 95 95 95 190 510 45 680 180 65-130

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 30 Εγχειρήσεις Δέρματος και Εξαρτημάτων 95 155 95 95 95 190 510 45 680 180 65-130 ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Ιατρική Εξέταση στο Ιατρείο 30 Εγχειρήσεις Δέρματος και Εξαρτημάτων 1. Αφαίρεση σμηγματογόνου κύστεως μικρής (μεσαίας Χ 2 και μεγάλης Χ 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμός Πρόσθετης Πράξης:

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμός Πρόσθετης Πράξης: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμός Πρόσθετης Πράξης: Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Σύνθετης Προστασίας με αριθμό... Με την παρούσα Πρόσθετη Πράξη κατόπιν αιτήσεως του Αντισυμβαλλόμενου,

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας 80 + κόστος γύψου Χειρουργική Θεραπεία 800 150 Κάταγμα κεφαλής και αυχένος βραχιονίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙ ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙ ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Πίνακας Ανωτάτων Ορίων Αµοιβών Χειρουργού και Αναισθησιολόγου Ανώτατα όρια αµοιβών ανά κατηγορία χειρουργικής επέµβασης Κατηγορία Επέµβασης Ανώτατη Αµοιβή Χειρουργού Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ Άσκηση 1 η 1. Εκδορά τραχήλου 2. Περιτονίες του τραχήλου 3. Έξω σφαγίτιδα φλέβα 4. Δερµατικοί κλάδοι αυχενικοί πλέγµατος 1. Εκδορά θώρακα 2. Θωρακοδελτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει αναφερθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Χειρουργικής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Χειρουργικής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικοί πίνακες για το βαθµό σοβαρότητας επεµβάσεων

Ενδεικτικοί πίνακες για το βαθµό σοβαρότητας επεµβάσεων Στους παρακάτω πίνακες θα βρείτε τις χειρουργικές επεµβάσεις ανάλογα µε το βαθµό σοβαρότητάς τους και σύµφωνα µε τα ιατρικά δεδοµένα που ισχύουν κάθε φορά. Οι πίνακες αυτοί είναι ενδεικτικοί και δεν περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101)

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης Α. Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος, εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 11. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 11. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ MEDICASH 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 39. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 39. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDIPLAN 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται, και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Π.Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γ. Ζωγράφος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ. Συντηρητική ανάταξη κατάγματος. Ερευνητική λαπαροτομή (Μικρά)

ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ. Συντηρητική ανάταξη κατάγματος. Ερευνητική λαπαροτομή (Μικρά) ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Συντηρητική ανάταξη κατάγματος Ερευνητική λαπαροτομή (Μικρά) Εξάρθρημα ιερολαγόνιας / μικρόσωμα Εντεροτομή Κάταγμα γενειακής

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΑΚΥΡΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 40 ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΓΕΙΑΣ MEDIcash «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας βαρύτητας χειρουργικών επεμβάσεων. (αφορά την κάλυψη Νοσοκομειακής Περίθαλψης)

Πίνακας βαρύτητας χειρουργικών επεμβάσεων. (αφορά την κάλυψη Νοσοκομειακής Περίθαλψης) Πίνακας βαρύτητας χειρουργικών επεμβάσεων (αφορά την κάλυψη Νοσοκομειακής Περίθαλψης) 53 Το Ασφαλιστήριο της Υγείας σας - Mediσυν 2 Αγγειοχειρουργικές επεβάσεις 1. Πολύ μικρές επεμβάσεις Καθαρισμός και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ

1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ Διεγχειρητικό Υπερηχογράφημα Ενδαγγειακή τοποθέτηση καθετήρος (πλην φλεβοκαθετήρος) Καθαρισμός & Συρραφή μικρού τραύματος έως 4 εκ. χωρίς συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι ΚΩΔ. ΚΑΛ. 218/01/01/0708 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό.

Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ABC Health Care 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ. 30252) Η Εταιρία καλύπτει τα Αναγνωρισμένα Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, με ανώτατο ετήσιο όριο, ανά Περιστατικό Νοσηλείας και

Διαβάστε περισσότερα

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις Δωρεάν Eτήσιο Check up Γενική αίματος, Γενική ούρων, Ηλεκτροκαρδιογράφημα * Ιατρική εκτίμηση αποτελεσμάτων. Απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις για τις ειδικότητες των γιατρών της κλινικής μας εφόσον προκύψει

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης ..με μια ματιά 3 Νέο Νοσοκομειακό πρόγραμμα Ετήσιας Διάρκειας Κάλυψη Ετησίως ανανεούμενη Κεφάλαιο 500.000 Απαλλαγές 0 ή 1.500 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Η απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ Κλειστά (χωρίς λύση της συνέχειας του δέρματος) Ανοικτά (λύση της συνέχειας του δέρματος) επείγουσα χειρουργική επέμβαση Grade I: Grade II: Grade III

Διαβάστε περισσότερα

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (Εταιρία ή Ασφαλιστής) καλύπτει τον Ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Ορισµοί. 1.4. Απολογιστική Αποζηµίωση

Άρθρο 1. Ορισµοί. 1.4. Απολογιστική Αποζηµίωση ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ PREMIUM HEALTH (Α - 6000) (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30217) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30217 / 09.2010 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως Ασφαλισµένο

Διαβάστε περισσότερα

MEGACARE 500 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 486

MEGACARE 500 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 486 MEGACARE 500 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 486 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (Εταιρία ή Ασφαλιστής) καλύπτει τον Ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Κλάδος Ζωής Οικογένεια Προϊόντων Πρόγραμμα Υγείας με κάρτα νοσηλείας και 100% κάλυψη Χειρουργών και Αναισθησιολόγων Περιεχόμενα Γενικά χαρακτηριστικά Πίνακας Παροχών Αποζημίωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp)

Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 21 ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ) 2.9.1 Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp) 9906021

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις Νοσοκοµειακών Προγραµµάτων Νέα υνατότητα Μείωσης Ασφαλίστρου & Μετατροπής Προγραµµάτων Υγείας Παλαιάς Γενιάς

Προτάσεις Νοσοκοµειακών Προγραµµάτων Νέα υνατότητα Μείωσης Ασφαλίστρου & Μετατροπής Προγραµµάτων Υγείας Παλαιάς Γενιάς Προτάσεις Νοσοκοµειακών Προγραµµάτων 2016 Νέα υνατότητα Μείωσης Ασφαλίστρου & Μετατροπής Προγραµµάτων Υγείας Παλαιάς Γενιάς 1 Προτάσεις Νοσοκοµειακών Προγραµµάτων 2016 Βασικές Πληροφορίες Ποιοι ασφαλισµένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ε) ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ε) ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ε) ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ Ενδαγγειακή Τοποθέτηση καθετήρα (πλην φλεβοκαθετήρα). Καθαρισµός και Συρραφή µικρού τραύµατος έως 4εκ. χωρίς συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων 01/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ 02/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ Οστά της Ζώνης του Ώμου 1. Ωμοπλάτη (scapula) _Τριγωνικό οστό _Συνδέεται με την κλείδα με το ακρώμιο. 2. Κλείδα (clavicle) _Με το ένα άκρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Ορισµοί. 1.2. Αναπροσαρµογή ανώτατου ετήσιου ορίου προγράµµατος

Άρθρο 1. Ορισµοί. 1.2. Αναπροσαρµογή ανώτατου ετήσιου ορίου προγράµµατος ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Premium Group Β Θέση Νοσηλεία (Β - 1500) (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30220) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30220 / 09.2010 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ. Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ. Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium 100% - B θέση Νοσηλείας (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30219) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30219 / 09.2010 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον

Διαβάστε περισσότερα

Το ποσοστό κατά το οποίο συµµετέχει ο Ασφαλισµένος στα έξοδα νοσηλείας.

Το ποσοστό κατά το οποίο συµµετέχει ο Ασφαλισµένος στα έξοδα νοσηλείας. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ PREMIUM CLASSIC (Β 80%) (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30214) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30214 / 09.2010 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως Ασφαλισµένο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium 100% - Economy Α θέση Νοσηλείας (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30228) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30228 / 11.2011 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 10,48 10,48 0139 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 0132 ΒΑΛΒΙ ΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ( ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΙΞΗ)

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 10,48 10,48 0139 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 0132 ΒΑΛΒΙ ΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ( ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΙΞΗ) 0001 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΛΙΚΑ 0137 LASER : LASER : ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ LASER ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 25% ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΣΤΟ Π. /ΓΜΑ ΤΙΜΩΝ. 0116 ΑΣΚΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 10,48 10,48

Διαβάστε περισσότερα

1.14. Περίοδος αναµονής Ο αριθµός των µηνών, πριν από την παρέλευση των οποίων καµία αποζηµίωση δεν καταβάλλεται. 1.15. Προϋπάρχουσες παθήσεις

1.14. Περίοδος αναµονής Ο αριθµός των µηνών, πριν από την παρέλευση των οποίων καµία αποζηµίωση δεν καταβάλλεται. 1.15. Προϋπάρχουσες παθήσεις ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ PREMIUM CLASSIC Economy(Β 80%) (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30234) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30234 / 01.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως Ασφαλισµένο

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Κάθε κατάσταση που εμφανίζεται με αιφνίδιο, οξύ κοιλιακό πόνο και άλλοτε άλλα συνοδά συμπτώματα ανήκει στα διαφοροδιαγνωστικά πλαίσια της οξείας κοιλίας. Ο γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 Ενηµέρωση: 27.12.2010 Είδος Παροχής Ανώτατο ετήσιο όριο για όλες τις περιπτώσεις παροχών του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ικαιούχοι παροχών ιατήρηση παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Η εμφάνιση καταγμάτων αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή της οστεοπόρωσης. Τα περισσότερα κατάγματα επουλώνονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ FAMILY

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ FAMILY ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ FAMILY ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ 1. Θάνατος από ατύχηµα 2. Μόνιµη Ολική Ανικανότητα από Ατύχηµα (εφάπαξ ποσό) & Μηνιαία σύνταξη για 10 έτη 3. Μόνιµη Μερική Ανικανότητα (%) από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 105,65 105,65 4. ΣΠΛΗΝΟ-ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ - Σπληνική φλέβα - Πυλαία φλέβα 158,47 158,47

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 105,65 105,65 4. ΣΠΛΗΝΟ-ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ - Σπληνική φλέβα - Πυλαία φλέβα 158,47 158,47 0001 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 0104 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΕΟ ΚΑΘ/ΣΜΟ: ΣΠΛΗΝΟ-ΠΥΕΟΛΟΓΡΑΦΙΑ (Ανά όργανο 52,82 ΕΥΡΩ) 105,65 105,65 4. ΣΠΛΗΝΟ-ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ - Σπληνική φλέβα - Πυλαία φλέβα 0078 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΕΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort Economy (A 1500) (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30223) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30223 / 01.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο

Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου Περιγραφή - Πλεονεκτήµατα Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυμβαλλόμενος : ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Hμ.Γέννησης : 22/ 4/1976 Ηλικία : 35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ

Αντισυμβαλλόμενος : ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Hμ.Γέννησης : 22/ 4/1976 Ηλικία : 35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ American Life Insurance Company Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Η American Life Insurance Company είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Dr. Μιχάλης Λαζανάκης M.R.C.O.G, C.C.S.T, Γυναικολόγος - Χειρουργός - Μαιευτήρας

Γράφει: Dr. Μιχάλης Λαζανάκης M.R.C.O.G, C.C.S.T, Γυναικολόγος - Χειρουργός - Μαιευτήρας Γράφει: Dr. Μιχάλης Λαζανάκης M.R.C.O.G, C.C.S.T, Γυναικολόγος - Χειρουργός - Μαιευτήρας Τί είναι η λαπαροσκόπηση; Λαπαροσκόπηση είναι μια χειρουργική μέθοδος η οποία μέσω μιάς μικρής «τρύπας» στην κοιλιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 0009 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ - ΟΣΦΥΟΙΕΡΗ ΜΟΙΡΑ 0555 ΗΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 0009 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ - ΟΣΦΥΟΙΕΡΗ ΜΟΙΡΑ 0555 ΗΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0001 ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 4442 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 0444 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ.Σ. 4441 ΑΞΟΝΙΚΕΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ. Ετήσιος καθαρός συντελεστής ασφαλίστρου 221,57. Ετήσια καθαρά ασφάλιστρα 221,74 0, ,26 255,00 Β.

Α. ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ. Ετήσιος καθαρός συντελεστής ασφαλίστρου 221,57. Ετήσια καθαρά ασφάλιστρα 221,74 0, ,26 255,00 Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Λ.Ε.Α..... ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/6256/13 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Μηνιαία σύνταξη για 10 χρόνια. 5. Μ.Μ.Α. (%) από ατύχηµα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Μηνιαία σύνταξη για 10 χρόνια. 5. Μ.Μ.Α. (%) από ατύχηµα ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Ιατροφαρµακευτικές δαπάνες κατά περίπτωση ατυχήµατος ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΦ-1 ΠΦ-2 1.000 1.500 2. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη (από ασθένεια ή ατύχηµα) 80% ετησίως Αµοιβές χειρουργών,

Διαβάστε περισσότερα

Μύες του πυελικού τοιχώματος

Μύες του πυελικού τοιχώματος Μύες Πυέλου Μύες του πυελικού τοιχώματος Συμβάλλουν στο σχηματισμό των εσωτερικών πλάγιων τοιχωμάτων της πυελικής κοιλότητας. Εκφύονται μέσα από τη πυελική κοιλότητα αλλά καταφύονται έξω από αυτήν (μηριαίο).

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΣEΠTEMBPIOΣ 2011 22/9/2011 U/S: γενικά (εφαρμογές, διάγνωση, βιοψίες) A. Ρηγοπούλου Βασικές αρχές οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Ι. Γενικά Α. 3εις σηµαντικές ζώνες των κάτω άκρων 1. Μηριαίο τρίγωνο 2. Ο πόρος των προσαγωγών 3. Ο ιγνυακός βόθρος Β. Μηριαίο οστό 1. Είναι το επιµηκέστερο, το ισχυρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας»

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Όσο πιο προσεκτικοί, ήπιοι και ευγενικοί είναι οι χειρουργικοί χειρισμοί, τόσο λιγότερος είναι ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς, πιο σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΩΡΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΘΩΡΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΣΟΠΛΕΥΡΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ Σχηματίζονται μεταξύ παρακείμενων πλευρών και καταλαμβάνονται από τους μεσοπλεύριους μύες. Έσω θωρακική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort B 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30245) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30245 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort Α 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30243) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30243 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Ημιολική ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - Χειρουργική Τεχνική

Ημιολική ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - Χειρουργική Τεχνική Ημιολική ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - Χειρουργική Τεχνική Το συντριπτικό παρεκτωπισμένο κάταγμα άνω τριτημορίου κεφαλής βραχιονίου τριών ή τεσσάρων τεμαχίων κατά ταξινόμηση Neer συνήθως αντιμετωπίζεται χειρουργικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Γ32/ 786. ΠΡΟΣ 1.Όλες τις Νοµαρχιακές & Τοπ. Μονάδες Υγείας & Νοσ/µεία ΙΚΑ 2. Όλα τα Περ/κά Τοπικά Υπ/τα & Παρ/τα ΙΚΑ

Αρ. Πρωτ. Γ32/ 786. ΠΡΟΣ 1.Όλες τις Νοµαρχιακές & Τοπ. Μονάδες Υγείας & Νοσ/µεία ΙΚΑ 2. Όλα τα Περ/κά Τοπικά Υπ/τα & Παρ/τα ΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ 11-6-08 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Πληροφορίες : κ. αφνοµήλη Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 Τηλέφωνο : 210 5215218

Διαβάστε περισσότερα

1.9. Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο. 1.10. Μη Συµβεβληµένο

1.9. Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο. 1.10. Μη Συµβεβληµένο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium 100% - Α Θέση Νοσηλείας (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30248) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30248 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον

Διαβάστε περισσότερα

Συµπληρωµατικη Παροχη

Συµπληρωµατικη Παροχη Συµπληρωµατικη Παροχη FAMILY MEDICAL ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισµένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Μέχρι πρόσφατα, παρ όλες τις δυνατότητες που έχουμε στο οπλοστάσιο μας για να απεικονίζουμε όγκους στο ήπαρ και στο πάγκρεας, λόγω της έλλειψης λεπτομερούς απεικονίσεως αλλά και ουσιαστικής

Διαβάστε περισσότερα