Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος 20, Τ.Κ.: , Αθήνα Τηλέφωνο: , 915 Fax: Αθήνα,31/3/ 2015 Α.Π.: Οικ:36324/279 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Αποδοχή Πρακτικών Νο 4/ , Νο 5/ και Νο 6/ της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ ». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, και ιδίως το άρθρο 90 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005). 2. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα, το άρθρο Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/86) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/89), «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 342/1990(ΦΕΚ 135/Α/90), 189/95 (ΦΕΚ 99/Α/95), του άρθρου 21 του Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) "Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β." και της υπ' αριθ. 3584/ (ΦΕΚ 147/Β/ ) Υπουργικής Απόφασης "Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β." και τις διατάξεις του ΠΔ 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». 4. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/ ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 5. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/ )«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Την υπ αριθ. πρωτ. Ε(2007) 5338/ απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001). 7. Την υπ αριθ. πρωτ. C(2007) 5443/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006). 8. Την υπ αριθ. πρωτ. C(2007) 5337/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008). 9. Την υπ αριθ. πρωτ. C(2007) 5332/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001). 10. Την υπ αριθ. πρωτ. C(2007)5439/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002). 1

2 11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis), όπως ισχύει. 13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 800/ της Επιτροπής (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά κατηγορία) και ειδικότερα, το άρθρο Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7 και 17 (ΦΕΚ 267/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/2010). 15. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/ (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 16. Την υπ αριθ. πρωτ. 8790/1014Α/0063Α/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1965/Β/ ). 17. Την υπ αριθ. πρωτ /ΕΥΣ6517/ ΚΥΑ Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με ΑΠ 58758/ΕΥΣ8528/ , 59540/ΕΥΣ8572/ (ΦΕΚ 2632/Β/ και 2652/Β/ ), 13708/ΕΥΣ1926/ (ΦΕΚ 502/Β/ ), 2637/ΕΥΣ4221/ (ΦΕΚ1019/Β/2009), /ΕΥΣ5030/ (ΦΕΚ 1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/ (ΦΕΚ2010/Β/2009) και 49448/ΕΥΣ8114/ (ΦΕΚ 2214/Β/2009). 18. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για την κατηγορία Πράξεων «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», του θέματος προτεραιότητας 09 «Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ». 19. Την υπ. αριθ. πρωτ. 4226/1019Δ/ Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 20. Το Π.Δ. 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιαφερόμενους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 77/Α/1996). 21. Το Π.Δ. 93/1997 «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας» και ειδικότερα το άρθρο 3 και 4 (ΦΕΚ 92/Α/1997). 22. Το υπ αριθ. πρωτ. 5226/1295/Α2/ έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ για την Έγκριση του Οδηγού με θέμα «Οδηγός υλοποίησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)». 23. Την υπ αριθ. πρωτ. 4889/1206Α1/0020/ (ΦΕΚ 1834/Β/ ) Υπουργική Απόφαση για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) και των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 24. Την υπ αριθ. πρωτ. οικ.9670/1764/ Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ » (ΑΔΑ: ΒΛΩΒΦ-ΔΙΔ). 25. Την υπ αριθ. πρωτ. οικ.11664/2172/ Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος "Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ

3 2013» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ ». 26. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (άρθρο 21) (ΦΕΚ 226/Α / ). «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 27. Την υπ αρ. πρωτ. οικ.14312/2711/ (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΦ-ΚΝΠ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για «Αποδοχή Πρακτικού Νο 1/ της Επιτροπής Αξιολόγησης, ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και απόρριψης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ ». 28. Την υπ αρ. πρωτ. οικ.2910/502/ (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-8ΧΘ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για «Αποδοχή Πρακτικού Νο 2/ της Επιτροπής Αξιολόγησης, ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και απόρριψης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ ». 29. Την υπ αριθ. πρωτ. οικ. 2909/503/ (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-7ΥΗ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για «Αποδοχή Πρακτικών Νο 3/ και Νο 4/ της Επιτροπής Αξιολόγησης, ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και απόρριψης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ Την υπ αρ. πρωτ. οικ.4503/784/ (ΑΔΑ: ΒΙΗ2Φ-2Φ8) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για «Αποδοχή Πρακτικών Νο. 5/ , Νο 6/ , Νο 7/ , Νο 8/ , Νο 9/ , Νο 10/ , Νο 11/ , Νο 12/ και Νο 13/ της Επιτροπής Αξιολόγησης, ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και απόρριψης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ Τις ατομικές αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργου δικαιούχων στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ Την υπ αρ. πρωτ. οικ.9658/2338/ (ΦΕΚ 529/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση περί σύστασης και συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ , όπως τροποποιήθηκε στο ΦΕΚ ΥΟΔΔ/600/ και ισχύει Τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ για τα εξεταζόμενα θέματα. 34. Το υπ αριθ. πρωτ. 4829/ έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ », με το οποίο υποβλήθηκαν στη Δ/νση Στήριξης ΜΜΕ τα Πρακτικά Νο 4/ , Νο 5/ και Νο 6/ Τα από και Ενημερωτικά Σημειώματα της ΔΣΜμΕ. 36. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την αποδοχή των Πρακτικών Νο 4/ , Νο 5/ και Νο 6/15-10/2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ », αναπόσπαστο μέρος των οποίων αποτελούν τα εισηγητικά σημειώματα του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, ως ακολούθως: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 4/ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 3

4 1.1 ΕΞ ΔΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Το αίτημα απορρίπτεται ως εισήγηση του φορέα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα III και VII του Οδηγού του Προγράμματος σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις των συνεργασιών. Κατά την εξέτασή του δεν προέκυψαν στοιχεία που διαφοροποιούνται από εκείνα που ελήφθησαν υπόψη κατά την αξιολογική διαδικασία. 2. ΕΛΑΝΕΤ 2.1 ΕΞ SPECTRATECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ 2.2 ΕΞ ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 2.3 ΕΞ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΦΑΠΛΩΜ Ειδικότερα, κατά την εξέταση του αιτήματος προέκυψε ότι η εταιρεία είχε πραγματοποιήσει πληρωμές πριν την ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών ( ), όπως αυτή ορίζεται στο Κεφάλαιο 8.2 του Οδηγού του Προγράμματος και οι οποίες αφορούσαν τη δαπάνη «Συμβόλαιο με την Disney» αξίας που είχε συμπεριλάβει στην επένδυση, η οποία είχε περικοπεί κατά την αξιολόγηση και την οποία η επιχείρηση αιτείτο να ενταχθεί στο επενδυτικό έργο με την ένστασή της. Ως εκ τούτου, ο επιχορηγούμενος Π/Υ της πρότασης παραμένει κάτω από το κατώτατο όριο επιλεξιμότητας που ορίζει ο Οδηγός του Προγράμματος ( ). 2.4 ΕΞ LINO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Το αίτημα εγκρίνεται ως εισήγηση του φορέα καθώς όπως προκύπτει από την τεκμηρίωση του επενδυτή η δαπάνη «Πλατφόρμα e-yacht/chartering με το σύστημα Entrada» είναι επιλέξιμη και σύμφωνη με τους στόχους του προγράμματος και διαμορφώνεται ως ο μέσος όρος των επί μέρους αξιών των προτεινόμενων από τους α' και β' αξιολογητές ποσών, δηλαδή στα , ΕΞ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Το αίτημα εγκρίνεται ως εισήγηση του φορέα και συγκεκριμένα, ως προς την επαναφορά, ως επιλέξιμων με βάση τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΧ του Οδηγού του Προγράμματος, των παρακάτω δαπανών: «Βελτιστοποίηση S.E.O.» αξίας 3.300,00 και «Προμήθεια λογισμικού (web HelpDesk)» αξίας ,00, ενώ η δαπάνη «Δημιουργικό εργασιών προβολής στο διαδίκτυο» διαμορφώνεται στο ποσό των 3.300,00. Η ανωτέρω δαπάνη συμπεριλαμβάνει τις εξής, επιλέξιμες με βάση τον Οδηγό, επιμέρους δαπάνες: «Δημιουργία Εταιρικής ταυτότητας (σχεδιασμός) Business Cards, επιστολόχαρτα, φάκελοι κλπ) αξίας 1.000,00, «Δημιουργία 8σέλιδου εταιρικού Εντύπου (σχεδιασμός)» αξίας 1.500,00 και «Δημιουργία folder (σχεδιασμός)» αξίας 800,00. Ο επιλέξιμος και ο επιχορηγούμενος Π/Υ της πρότασης θα διαμορφωθούν κατά την καταχώρηση των τροποποιήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 4

5 2.6 ΕΞ ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Το αίτημα απορρίπτεται ως εισήγηση του φορέα και σύμφωνα με το Κεφάλαιο 10 του Οδηγού του Προγράμματος, καθώς κατά την εξέτασή του δεν προέκυψαν στοιχεία που διαφοροποιούνται από εκείνα που ελήφθησαν υπόψη κατά την αξιολογική διαδικασία. 2.7 ΕΞ AMAZE ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Το αίτημα απορρίπτεται ως εισήγηση του φορέα και σύμφωνα με το Κεφάλαιο 10 του Οδηγού του Προγράμματος, καθώς κατά την εξέτασή του δεν προέκυψαν στοιχεία που διαφοροποιούνται από εκείνα που ελήφθησαν υπόψη κατά την αξιολογική διαδικασία. 2.8 ΕΞ ΝΕΤΙΖΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ Το αίτημα εγκρίνεται ως εισήγηση του φορέα ως προς τις δαπάνες «UPS-HZ» και «ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ», οι οποίες εγκρίνονται στο συνολικό ποσό των ,00. Κατά τον έλεγχο πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου να ελεγχθεί ότι οι εν λόγω δαπάνες αποτελούν εξοπλισμό που εντάσσεται στην 1) «Μηχανολογικός και Εργαστηριακός εξοπλισμός - Ειδικές εγκαταστάσεις». Ο επιλέξιμος και ο επιχορηγούμενος Π/Υ της πρότασης θα διαμορφωθεί κατά την καταχώρηση των τροποποιήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 2.9 ΕΞ DCW SOFTWARE HELLAS AE Το αίτημα εγκρίνεται ως εισήγηση του φορέα και συγκεκριμένα, ως προς την επαναφορά της δαπάνης "Υλοποίηση Διαδικτυακού Κόμβου Market Place για την προβολή, παρουσίαση και δοκιμές του νέου προϊόντος" ποσού 8.400,00, η οποία όπως προέκυψε κατά την εξέταση του αιτήματος δεν αφορά σε δημιουργία ιστοσελίδας, αλλά σε εφαρμογή ηλεκτρονικού επιχειρείν κι επομένως, είναι επιλέξιμη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΧ του Οδηγού του Προγράμματος. Ο επιλέξιμος και ο επιχορηγούμενος Π/Υ της πρότασης θα διαμορφωθεί κατά την καταχώρηση των τροποποιήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ΕΞ ΙΝΤΕΛΛΙΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ (INTELLISOLUTIONS) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. Το αίτημα απορρίπτεται ως εισήγηση του φορέα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 10 του Οδηγού του Προγράμματος, καθώς κατά την εξέτασή του δεν προέκυψαν στοιχεία που διαφοροποιούνται από εκείνα που ελήφθησαν υπόψη κατά την αξιολογική διαδικασία ΕΞ G GLOBAL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Το αίτημα απορρίπτεται ως εισήγηση του φορέα και σύμφωνα με τα οριζόμενα του κεφαλαίου 7.1 του Οδηγού του Προγράμματος σχετικά με τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών, καθώς κατά την εξέτασή του δεν προέκυψαν στοιχεία που διαφοροποιούνται από εκείνα που ελήφθησαν υπόψη κατά την αξιολογική διαδικασία ΕΞ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Το αίτημα απορρίπτεται ως εισήγηση του φορέα και σύμφωνα με τα οριζόμενα των κεφαλαίων 7.1 και 10 του Οδηγού του Προγράμματος σχετικά με τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών, καθώς κατά την εξέτασή του δεν προέκυψαν στοιχεία που διαφοροποιούνται από εκείνα που ελήφθησαν υπόψη κατά την αξιολογική διαδικασία. 5

6 2.13 ΕΞ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΔΑΝΑΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Το αίτημα απορρίπτεται ως εισήγηση του φορέα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής του, καθώς υποβλήθηκε πέραν της προθεσμίας των 20 ημερών από την ηλεκτρονική ανάρτηση των αποτελεσμάτων, όπως ορίζεται σχετικά στο Κεφάλαιο 13 του Οδηγού του Προγράμματος ΕΞ ΔΗΜΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΑΕ Το αίτημα εγκρίνεται ως εισήγηση του φορέα και συγκεκριμένα, ως προς την επαναφορά, ως επιλέξιμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΧ του Οδηγού του Προγράμματος, των παρακάτω δαπανών: (α) Κατασκευή περιπτέρου για έκθεση ISPO 2014, αξίας 5.349,72, (β) Ενοικίαση περιπτέρου για έκθεση ISPO 2014, αξίας ,00, (γ) Κατασκευή περιπτέρου για την έκθεση OUTDOOR 2014, αξίας ,02, (δ) Ενοικίαση περιπτέρου για την έκθεση OUTDOOR 2014, αξίας 7.560,00, (ε) Σχεδιασμός και παραγωγή διαφημιστικών φυλλαδίων, αξίας ,00, (στ) Σχεδιασμός νέων προϊόντων επίπλων και εργαλίων παραλίας, αξίας ,00. Ο επιλέξιμος και ο επιχορηγούμενος Π/Υ της πρότασης θα διαμορφωθεί κατά την καταχώρηση των τροποποιήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ΕΞ INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. Το αίτημα εγκρίνεται μερικώς ως εισήγηση του φορέα και συγκεκριμένα, ως προς την επαναφορά, ως επιλέξιμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΧ του Οδηγού του Προγράμματος, των δαπανών «Μελέτη πιστοποίησης», αξίας ,00 και «Πιστοποίηση», αξίας 4.425,00. Ο επιλέξιμος και ο επιχορηγούμενος Π/Υ της πρότασης θα διαμορφωθεί κατά την καταχώρηση των τροποποιήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ΕΞ SQLEARN (ΕΣ ΚΙΟΥ ΛΕΡΝ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2.17 ΕΞ ΧΕΛΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΕ Το αίτημα απορρίπτεται ως εισήγηση του φορέα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 10 του Οδηγού του Προγράμματος, καθώς κατά την εξέτασή του δεν προέκυψαν στοιχεία που διαφοροποιούνται από εκείνα που ελήφθησαν υπόψη κατά την αξιολογική διαδικασία ΕΞ ΝΙ-ΤΗΕ NIK A ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΕΠΕ 2.19 ΕΞ ΑΡΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Το αίτημα απορρίπτεται ως εισήγηση του φορέα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής του, καθώς υποβλήθηκε πέραν της προθεσμίας των 20 ημερών από την ηλεκτρονική ανάρτηση των αποτελεσμάτων, όπως ορίζεται σχετικά στο Κεφάλαιο 13 του Οδηγού του Προγράμματος. 6

7 2.20 ΕΞ ΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Το αίτημα εγκρίνεται μερικώς ως εισήγηση του φορέα και συγκεκριμένα, ως προς τα ακόλουθα: (α) Γίνεται ομόφωνα δεκτή η επαναφορά ποσού 4.864,00 που αφορά additional services και αφορά τη δαπάνη α/α 3 «Συμμετοχή στη διεθνή έκθεση BASELWORLD 2014» η οποία διαμορφώνεται στο ποσό των ,22, με την προϋπόθεση ότι κατά τον έλεγχο πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα διαπιστωθεί ότι αφορούν δαπάνες συμμετοχής στην έκθεση. (β) Γίνεται δεκτή η επαναφορά της δαπάνης α/α 5 «Διαμόρφωση περιπτέρου για τη συμμετοχή στη διεθνή έκθεση BASELWORLD 2014» στο ποσό των ,00. Γίνεται δεκτή η επαναφορά της δαπάνης α/α 6 «Μετάβαση & διαμονή στη Βασιλεία για τη συμμετοχή στην έκθεση» στο ποσό των 3.446,00. Γίνεται δεκτή η επαναφορά της δαπάνης α/α 7 «Μετάβαση στο Λας Βέγκας για τη συμμετοχή στην έκθεση» στο ποσό των 3.000,00,. Η δαπάνη α/α 10 «Διαχείριση επενδυτικού σχεδίου» απορρίπτεται. Ο επιλέξιμος και ο επιχορηγούμενος Π/Υ της πρότασης θα διαμορφωθεί κατά την καταχώρηση των τροποποιήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ΕΞ SIELINE AE Το αίτημα εγκρίνεται μερικώς ως εισήγηση του φορέα και συγκεκριμένα ως προς την επαναφορά των δαπανών (α) «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» ποσού 9.541,00, (β) «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η ΨΥΞΗΣ», ποσού 2.203,40 και (γ) «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ» ποσού 7.448,19 με την προϋπόθεση ότι κατά τον έλεγχο πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα διαπιστωθεί ότι οι εν λόγω δαπάνες συνδέονται με τους σκοπούς της επένδυσης και εντάσσονται στην Κατηγορία δαπανών 1 «Ειδικές εγκαταστάσεις» ΕΞ Φ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Το αίτημα απορρίπτεται ως εισήγηση του φορέα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 10 του Οδηγού του Προγράμματος, καθώς κατά την εξέτασή του δεν προέκυψαν στοιχεία που διαφοροποιούνται από εκείνα που ελήφθησαν υπόψη κατά την αξιολογική διαδικασία ΕΞ HYDROFUN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩN ΧΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ειδικότερα, το αίτημα απορρίπτεται ως προς την επαναφορά των δαπανών «ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» αξίας ,00 και «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» αξίας 6.450,00 οι οποίες περικόπτονται στο σύνολό τους, καθώς δε συνάδουν με τους ΚΑΔ επένδυσης (Χονδρικό εμπόριο ανεμιστήρων και απορροφητήρων εξαγωγής ή ανακύκλωσης του αέρα, οικιακού τύπου) και (Χονδρικό εμπόριο μερών αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών ή αεριοσυμπιεστών, ανεμιστήρων, απορροφητήρων) στους οποίους δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Αναφορικά με την δαπάνη «ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ» το αίτημα απορρίπτεται, καθώς δεν αναφέρεται στο τεχνικό παράρτημα ΕΞ MEDELLA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Το αίτημα απορρίπτεται ως εισήγηση του φορέα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 10 του Οδηγού του Προγράμματος, καθώς κατά την εξέτασή του δεν προέκυψαν στοιχεία που διαφοροποιούνται από εκείνα που ελήφθησαν υπόψη κατά την αξιολογική διαδικασία. 7

8 2.25 ΕΞ BEΑUTYCOM ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Ε ΕΞ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ο επιχορηγούμενος Π/Υ της πρότασης παραμένει κάτω από το κατώτατο όριο επιλεξιμότητας που ορίζει ο Οδηγός του Προγράμματος ( ). 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3.1 ΕΞ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Το θέμα εξετάζεται κατόπιν αναβολής του στη συνεδρίαση της 6 ης Οκτωβρίου Το αίτημα εγκρίνεται ως εισήγηση του φορέα, καθώς κατά την εξέτασή του προέκυψε ότι δεν υφίσταται σχέση franchise μεταξύ της επιχείρησης και της «Νόστιμο Τρόφιμα-Ποτά ΑΕΒΕ». Η επενδυτική πρόταση παραπέμπεται εκ νέου σε αξιολόγηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 12 του Οδηγού του Προγράμματος. 4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 2.6 ΕΞ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Το θέμα εξετάζεται κατόπιν αναβολής του στη συνεδρίαση της 6 ης Οκτωβρίου Το αίτημα εγκρίνεται μερικώς ως εισήγηση του φορέα και συγκεκριμένα, ως προς την επαναφορά των δαπανών «Κλιματιστικά» αξίας 3.935,00, «Συμμετοχή της εταιρείας στη Διεθνή Έκθεση Νυρεμβέργης Vivaness 2014» αξίας 4.032,00 που αφορά ενοίκιο περιπτέρου, «Συμμετοχή της εταιρείας στη Διεθνή Έκθεση InterCharmMoscow στη Μόσχα 2014» αξίας και «Συμμετοχή της εταιρείας στη Διεθνή Έκθεση Νυρεμβέργης Vivaness 2014» αξίας 5.600,00 που αφορά κατασκευή περιπτέρου, ως επιλέξιμων με βάση τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΧ του Οδηγού του Προγράμματος. Ο επιλέξιμος και ο επιχορηγούμενος Π/Υ της πρότασης θα διαμορφωθεί κατά την καταχώρηση των τροποποιήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 5/ ΕΛΑΝΕΤ 1.1 ΕΞ PLANNING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ Το αίτημα εγκρίνεται μερικώς και οι παρακάτω δαπάνες διαμορφώνονται ως εξής: (α) «ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» και «ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ διαμορφώνονται στο ποσό των 5.687,80 και 4.074,60, αντιστοίχως, (β) «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ HOREXPO ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ», διαμορφώνεται στο ποσό των 1.800,00, (γ) «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ HOREXPO ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ», διαμορφώνεται στο ποσό των 300,00, (δ) «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 8

9 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ» διαμορφώνεται στο ποσό των 500,00 και (ε) «ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ» διαμορφώνεται στο ποσό των 720,00. Τέλος, το συνεργατικό σχήμα στο οποίο συμμετέχει η εν λόγω επιχείρηση καταργείται, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολογικής διαδικασίας, κρίνεται ότι η συνεργασία δεν θα επιφέρει συμπληρωματικά και πολλαπλασιαστικά οφέλη εξωστρεφούς δραστηριοποίησης για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο συνεργατικό σχήμα. Ο επιλέξιμος και ο επιχορηγούμενος Π/Υ της πρότασης θα διαμορφωθούν κατά την καταχώρηση των τροποποιήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 1.2 ΕΞ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΕ 1.3 ΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 1.4 ΕΞ ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕ 1.5 ΕΞ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ 1.6 ΕΞ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Το αίτημα εγκρίνεται μερικώς. Ειδικότερα, η δαπάνη «Διαμονή στο Παρίσι» αξίας 412,12 επαναφέρεται στο σύνολό της. Ο επιλέξιμος και ο επιχορηγούμενος Π/Υ της πρότασης θα διαμορφωθούν κατά την καταχώρηση των τροποποιήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 1.7 ΕΞ ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.8 ΕΞ ΕΝΑΡΞΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕ Το αίτημα απορρίπτεται, ως εισήγηση του φορέα, καθώς, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της αξιολογικής διαδικασίας, κρίθηκε ότι η προτεινόμενη συνεργασία δεν θα επιφέρει συμπληρωματικά και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα εξωστρεφούς δραστηριοποίησης για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. 1.9 ΕΞ ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το αίτημα εγκρίνεται μερικώς. Ειδικότερα, η δαπάνη «Marketing plan» καθορίζεται στο ποσό των ,00. Ο επιλέξιμος και ο επιχορηγούμενος Π/Υ της πρότασης θα διαμορφωθούν κατά την καταχώρηση των τροποποιήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 9

10 1.10 ΕΞ ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Το θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να συνεκτιμηθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη λήψη απόφασης ΕΞ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ Το αίτημα εγκρίνεται μερικώς. Ειδικότερα, οι δαπάνες «Google» αξίας 4.200,00, «Facebook» αξίας 2.100,00 και «SeattleCloud» αξίας 6.020,00 επαναφέρονται στο σύνολό τους, ενώ η δαπάνη «ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» αξίας 1.500,00 περικόπτεται λόγω μη επιλεξιμότητας της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΧ του Οδηγού του Προγράμματος. Ο επιλέξιμος και ο επιχορηγούμενος Π/Υ της πρότασης θα διαμορφωθούν κατά την καταχώρηση των τροποποιήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ΕΞ ARALCO ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Το θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να συνεκτιμηθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη λήψη απόφασης ΕΞ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1.14 ΕΞ ERMA FIRST ESK ENGINEERING SOLUTIONS SA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να συνεκτιμηθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη λήψη απόφασης ΕΞ ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Το θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να συνεκτιμηθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη λήψη απόφασης ΕΞ Legroupe international Εμπορική Τροφίμων Μον/πη ΕΠΕ 1.17 ΕΞ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΤΑΛΗ 1.18 ΕΞ ΒΙΟΚΕΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΚΑΚΚΟΣ Α.Ε ΕΞ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ 10

11 Το αίτημα εγκρίνεται μερικώς ως εισήγηση του φορέα. Ειδικότερα, επαναφέρεται στο σύνολό της, ως επιλέξιμη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΧ του Οδηγού του Προγράμματος, η δαπάνη «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» αξίας 3.000,00. Το αίτημα δε γίνεται αποδεκτό ως προς την επαναφορά της δαπάνης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ» αξίας 2.922,50, λόγω μη επιλεξιμότητας της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΧ του Οδηγού του Προγράμματος. Τέλος, η δαπάνη «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ» αξίας ,00 διαμορφώνεται, σύμφωνα με τα όρια επιλεξιμότητας του Οδηγού του Προγράμματος, στο ποσό των 6.720,00. Ο επιλέξιμος και ο επιχορηγούμενος Π/Υ της πρότασης θα διαμορφωθούν κατά την καταχώρηση των τροποποιήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ΕΞ TELETEL ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΒΕ Το αίτημα εγκρίνεται μερικώς ως εισήγηση του φορέα. Πιο συγκεκριμένα, η δαπάνη «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ» αξίας ,00 επαναφέρεται στο σύνολό της, καθώς όπως προέκυψε από την εξέταση του αιτήματος αφορά σε εξειδικευμένη υπηρεσία διασφάλισης ποιότητας προϊόντος για εισαγωγή/διείσδυση σε νέες αγορές, ενώ οι δαπάνες «COACHING MENTORING» αξίας ,00 και «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ή ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» αξίας ,00 διαμορφώνονται στο ποσό των 9.000,00 και ,00 αντίστοιχα, ως οι μέσοι όροι των επί μέρους αξιών που προέκυψαν κατόπιν της αξιολογικής διαδικασίας. Ο επιλέξιμος και ο επιχορηγούμενος Π/Υ της πρότασης θα διαμορφωθούν κατά την καταχώρηση των τροποποιήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ΕΞ APPART ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1.22 ΕΞ MVS & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ Το αίτημα εγκρίνεται μερικώς ως εισήγηση του φορέα και πιο συγκεκριμένα, ως προς την επαναφορά της δαπάνης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» στην αξία των ,00. Ο επιλέξιμος και ο επιχορηγούμενος Π/Υ της πρότασης θα διαμορφωθούν κατά την καταχώρηση των τροποποιήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ΕΞ ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.24 ΕΞ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Το αίτημα εγκρίνεται μερικώς ως εισήγηση του φορέα. Ειδικότερα, η δαπάνη «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ» διαμορφώνεται στο ποσό των 1.638,00, ενώ η δαπάνη «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» διαμορφώνεται στο ποσό των ,00. Ο επιλέξιμος και ο επιχορηγούμενος Π/Υ της πρότασης θα διαμορφωθούν κατά την καταχώρηση των τροποποιήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ΕΞ ASK 2 TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε ΕΞ Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 11

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20 Ταχ.Θυρίδα: Αθήνα 101

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Δ.Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20, Αθήνα Τ. Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 10564, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Εβίτα Μπαζάκου Τηλέφωνο : 210-6969799

Διαβάστε περισσότερα