Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 5088 / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜ. 2 ο, 3 ο Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤ. ΕΦΑΡΜ. & Ε.Α.Π., Τμ. 5 ο Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. : Τηλέφωνο : , -7177, ΘΕΜΑ : Ρύθμιση της αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ α. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α /2005). β. Του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 2732/99 "Διεπαγγελματικές οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας" (ΦΕΚ 154/τ. Α ). γ. Tου β.δ. 666/66 περί αδειών αλιευτικών σκαφών (ΦΕΚ 160 Α /66). δ. Του π.δ. 79/07 «αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 95Α/2007). 2. Τον Καν. (ΕΚ) 2371/2002 του Συμβουλίου για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κ.Αλ.Π. 3. Τον Καν. (ΕΚ) 1967/2006 του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα διαχείρισης για βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα. 4. Τον Καν. (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής. 5. Τον Καν. (ΕΚ) 404/2011 της Επιτροπής περί θεσπίσεως λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 1224/ Τον Καν. (ΕΚ) 302/2009 του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Τον Καν. (Ε.Ε.) 640/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως προγράμματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο Thunnys thynnus και την τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 1984/2003 του Συμβουλίου. 8. Τον Καν. (ΕΚ) 1006/2008 του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και για την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3317/94. 1

2 9.Τον Καν. (ΕΕ) 201/2010 της Επιτροπής περί θεσπίσεως λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/ Τις διατάξεις του εκδιδομένου κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων που διατίθενται στα ύδατα ΕΕ και σε σκάφη ΕΕ, σε ορισμένα ύδατα που δεν ανήκουν στην ΕΕ, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που αποτελούν αντικείμενο διεθνών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών. 11.Την ανάγκη τήρησης των διεθνών κανόνων και των υποχρεώσεων της Χώρας σε διεθνές και κοινοτικό επίπεδο, για τη διαχείριση και βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων των θυννοειδών και των συγγενών ειδών στη ζώνη αρμοδιότητας της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των ειδών αυτών (Σύμβαση ICCAT). 12. Τη γνωμοδότηση με αριθμό 257/2013 του Συμβουλίου Αλιείας. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Η αλιεία μεγάλων πελαγικών ειδών τόνου (Thunnus thynnus), μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga) και ξιφία (Xiphias gladius), διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Η αλιεία τόνου (Thunnus thynnus), μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga) και ξιφία (Xiphias gladius) διενεργείται στα εθνικά ύδατα και στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου μόνο από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη ελληνικής σημαίας, που διαθέτουν: α) «Αλιευτική Άδεια» (επαγγελματική άδεια αλιείας σκάφους) και β) «Άδεια Αλίευσης» μεγάλων πελαγικών ειδών (ειδική άδεια αλιείας). Απαγορεύεται η στοχευόμενη αλιεία (αλιεία με σκοπό τη σύλληψη του συγκεκριμένου είδους) των ειδών τόνος (Thunnus thynnus), μακρύπτερος τόνος (Thunnus alalunga) και ξιφίας (Xiphias gladius) με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε σκάφος εάν αυτό δεν διαθέτει άδεια αλίευσης. 2. Η άδεια αλίευσης εγκρίνεται για κάθε ένα από τα είδη τόνος (Thunnus thynnus), μακρύπτερος τόνος (Thunnus alalunga) και ξιφίας (Xiphias gladius) από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας που εγκρίνουν την αλιευτική άδεια του σκάφους και στις οποίες τηρείται ο φάκελος του σκάφους, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εντός του τελευταίου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους και ισχύει για το επόμενο έτος. Η άδεια αλίευσης μπορεί να αναστέλλεται ή να ανακαλείται μετά από απόφαση της Γεν. Δ/νσης Αλιείας, όταν ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν. 3. Η άδεια αλίευσης χορηγείται στο συγκεκριμένο σκάφος και πλοιοκτήτη, δεν μεταβιβάζεται ούτε μεταφέρεται και ισχύει εφόσον είναι σε ισχύ η αλιευτική άδεια του σκάφους. Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΛΙΕΥΣΗΣ 1) Άδεια αλίευσης χορηγείται μόνο σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, τα οποία: i. Είναι εφοδιασμένα με αλιευτική άδεια με τα επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία ήτοι με παρασυρόμενα παραγάδια (LLD), συρτή (LTL), πετονιές (LHP, LHM) και γρι-γρι (PS). Άδεια αλίευσης με το αλιευτικό εργαλείο γρι - γρι (PS), χορηγείται για την αλιεία μακρύπτερου τόνου (ALB), τόνου (BFT) και ζωντανού τόνου (BFT) με σκοπό την πάχυνση. ii. Έχουν εγκατεστημένο, και σε λειτουργία, Δορυφορικό Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών (VMS), καθώς και ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής (ERS), εφόσον έχουν τέτοια υποχρέωση. 2

3 2) Χορηγείται μία άδεια αλίευσης ανά πλοιοκτήτη για ένα συγκεκριμένο σκάφος, ανεξαρτήτως του αριθμού των σκαφών που αυτός κατέχει. Άδεια αλίευσης τόνου δεν χορηγείται στις εξής περιπτώσεις: i. σε αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 9,0 μέτρων. ii. σε αλιευτικά σκάφη με επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία «βιντζότρατα» (SB) και «μηχανότρατα» (ΟΤΒ). iii. σε αλιευτικά σκάφη στα οποία δεν έχει χορηγηθεί άδεια καταχώρησης Κτηνιατρικής σε εφαρμογή των προβλεπόμενων από το π.δ. 79/07. iv. σε αλιευτικά σκάφη με πλοιοκτήτη συνταξιούχο (εκτός εάν ο συνταξιούχος συμπλοιοκτήτης επαγγελματικού σκάφους κατέχει ποσοστό του σκάφους μέχρι 20%) Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΛΙΕΥΣΗΣ α) Ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους υποβάλει: - Αίτηση στην Υπηρεσία Αλιείας της παραγράφου Α.2., στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: - Ακριβές φωτοαντίγραφο αλιευτικής άδειας (επαγγελματικής αλιευτικής άδειας του σκάφους) σε ισχύ. - Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού καταμέτρησης και εγγράφου εθνικότητας ή άδειας εκτέλεσης πλόων. - Ειδικά για την έκδοση άδειας αλίευσης τόνου προσκομίζεται επιπλέον: Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ότι δεν συνταξιοδοτείται. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Ακριβές φωτοαντίγραφο ατομικής άδειας αλιείας πλοιοκτήτη σε ισχύ και βεβαίωση αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το χρόνο πρώτης έκδοσης της άδειας (σε περίπτωση που αυτό δεν φαίνεται από την άδεια) Φορολογική δήλωση του τρέχοντος οικονομικού έτους, έντυπο Ε1 και Ε3 ή Ε5, εάν έχει υποβληθεί. Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας, του αιτούντος στην περίπτωση που είναι μόνιμος κάτοικος παραμεθόριας περιοχής Βεβαίωση Δήμου στην περίπτωση που ο αιτών πλοιοκτήτης είναι μόνιμος κάτοικος νήσου με πληθυσμό λιγότερο των κατοίκων. - Ειδικά για αλιεία ζωντανού τόνου με σκοπό την πάχυνση: Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη (με αναλυτική περιγραφή) για την εξασφάλιση του απαιτούμενου αλιευτικού εξοπλισμού (δίχτυ ανοίγματος ματιού τουλάχιστον 50mm) και εξοπλισμού βιντεοσκόπησης (ειδικό στερεοσκοπικό σύστημα), που διαθέτει το σκάφος ή δεσμεύεται να προμηθευτεί και να χρησιμοποιήσει. β) Η Υπηρεσία Αλιείας της παραγράφου Α.2., η οποία δέχεται τις αιτήσεις, ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και την ακρίβεια των στοιχείων και τις διαβιβάζει με πλήρη φακέλο με σχετική εισήγηση στη Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η διαβίβαση ολοκληρώνεται μέχρι 31 Αυγούστου κάθε έτους. γ) Η Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ελέγχει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκδοσης, χορηγεί τη σύμφωνη γνώμη για την έκδοση της άδειας αλίευσης. Ειδικότερα για τον τόνο (Thunnus thynnus) έχει προηγηθεί επιπλέον η αξιολόγηση με τα κριτήρια βαθμολογίας που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, για τα επιτρεπόμενα 3

4 αλιευτικά εργαλεία πλην του γρι γρι (PS), και για το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι (PS) με τα κριτήρια βαθμολογίας που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ. α. Ο μέγιστος αριθμός αδειών αλίευσης τόνου καθορίζεται ανά έτος από την κοινοτική νομοθεσία. β. Για τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης για αλιευτικά εργαλεία εκτός γρι γρι (PS) : i. Το 80% των αδειών θα χορηγείται βάσει της αξιολόγησης που προκύπτει από τα κριτήρια του Παραρτήματος Ι. ii. iii. Χορηγείται τουλάχιστον μία άδεια αλίευσης ανά Περιφέρεια. Το 20% των αδειών θα χορηγείται σε νέους αλιείς, ηλικίας έως 35 ετών, οι οποίοι δεν έχουν δραστηριοποιηθεί στην αλιεία τόνου έως σήμερα και είναι κάτοχοι αλιευτικού σκάφους ολικού μήκους άνω των 9,0 μέτρων. Οι νέοι αλιείς θα αξιολογούνται μόνο βάσει των κριτηρίων 3,4 και 5 του Παραρτήματος Ι. Οι άδειες αυτής της κατηγορίας θα χορηγούνται κυκλικά σε καθορισμένες χωρικές ενότητες ως εξής: 1. Ενότητα 1 (Περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, Β. Αιγαίου, Κ. Μακεδονίας και Θεσσαλίας). 2. Ενότητα 2 (Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Ν. Αιγαίου, Αττικής και Κρήτης). 3. Ενότητα 3 (Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας, Ηπείρου και Ιόνιων Νήσων). δ) Η Υπηρεσία Αλιείας της παραγράφου Α.2. κοινοποιεί την άδεια αλίευσης (Υποδείγματα ΙΙ και ΙΙΙ) στη Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καθώς και στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για να την καταχωρήσει στην αλιευτική άδεια του σκάφους. Δ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ41Β-8ΛΥ 1) Η αλιεία τόνου με τα αλιευτικά εργαλεία γρι-γρι και συρτή στη Μεσόγειο και η αλιεία ξιφία στη Μεσόγειο, ασκείται κατά τη χρονική περίοδο που ορίζεται κατά περίπτωση στην ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 2) Το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλιείας τόνου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι 30 κιλά ή 115 εκατοστά μεσουραίο μήκος. Για τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν ενεργά τόνο (που διαθέτουν άδεια αλίευσης τόνου), επιτρέπεται ποσοστό μέχρι 5% παρεμπιπτόντων αλιευμάτων τόνου βάρους μεταξύ 8 και 30 κιλών ή μεσουραίου μήκους μεταξύ εκατοστών. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει των συνολικών αλιευμάτων τόνου, σε αριθμό ιχθύων, που διατηρούνται στο σκάφος οποιαδήποτε στιγμή. Το βάρος των υπομεγεθών ατόμων καταχωρείται σε ξεχωριστή στήλη στο ημερολόγιο αλιείας. 3) Αλιευτικά σκάφη που δεν διαθέτουν άδεια αλίευσης τόνου, επιτρέπεται να διατηρούν ανά πάσα στιγμή και μετά από κάθε αλιευτικό ταξίδι μέχρι την εκφόρτωση, ποσοστό μέχρι 5% παρεμπιπτόντων αλιευμάτων τόνου κατά βάρος ή και αριθμό ατόμων επί του συνόλου των αλιευμάτων. Το ποσοστό σε αριθμό ατόμων εφαρμόζεται μόνο όταν το αλίευμα αποτελείται από τονοειδή και συναφή είδη του Παραρτήματος ΙΙΙ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το ποσοστό υπολογίζεται κατά βάρος. 4) Απαγορεύεται η αλίευση, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά και η εμπορία αλιευμάτων τόνου που αλιεύθηκαν ως παρεμπίπτοντα, όταν η ετήσια εθνική ποσόστωση έχει εξαντληθεί. Σε περίπτωση που το είδος συλληφθεί τυχαία, απαγορεύεται η πρόκληση τραυματισμού και τα άτομα απελευθερώνονται άμεσα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αν, παρ όλα αυτά, κατά την προσπάθεια απελευθέρωσης το άτομο ή τα άτομα τόνου πεθάνουν, πρέπει να εκφορτώνονται, να δεσμεύονται από την αρμόδια αρχή 4

5 ελέγχου και να διατίθενται για κοινωφελείς σκοπούς. Για τη δεδομένη αυτή ποσότητα δεν ευθύνεται και δεν διώκεται ο αλιέας. 5) Απαγορεύεται η αλίευση, η διατήρηση επί του σκάφους, μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, πώληση, έκθεση ή προσφορά για πώληση ατόμων ξιφία (Χiphias gladius) με μεσουραίο μήκος κάτω γνάθου μικρότερο των 90 εκατοστών ή εναλλακτικά βάρους μικρότερου των 10 kgr ζώντος βάρους ή 9 kgr βάρους εκσπλαχνισμένου και χωρίς βράγχια. 6) Υπάρχει όριο ανοχής για τα αλιευτικά σκάφη με άδεια αλίευσης που αιχμαλωτίζουν τυχαία άτομα ξιφία (Χiphias gladius) μικρότερα του ελάχιστου μεγέθους, υπό τον όρο ότι η τυχαία σύλληψη δεν θα υπερβαίνει ποσοστό πέντε (5) τοις εκατό κατά βάρος ή και αριθμό τεμαχίων επί των συνολικών αλιευμάτων ξιφία ανά εκφόρτωση. 7) Αλιευτικά σκάφη που δεν διαθέτουν άδεια αλίευσης ξιφία (Χiphias gladius) απαγορεύεται ανά πάσα στιγμή να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν, να μεταφέρουν, να επεξεργάζονται ή να εκφορτώνουν αλιεύματα ξιφία που να υπερβαίνουν το ποσοστό πέντε (5) τοις εκατό των συνολικών αλιευμάτων επί του σκάφους κατά βάρος. Η εκφόρτωση υπομεγεθών ατόμων ξιφία απαγορεύεται σε αυτή την περίπτωση. Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1) Οι πλοιοκτήτες των σκαφών στα οποία χορηγείται άδεια αλίευσης για οιοδήποτε από τα προαναφερόμενα είδη, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το σύνολο των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία. 2) Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν.δ. 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α) και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.2332/1995 (ΦΕΚ 181/Α), επιφυλασσομένης της εφαρμογής των λοιπών ποινικών διατάξεων. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ και τα Υποδείγματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Η αριθμ /162669/ (ΦΕΚ 412/τ.Β ) Υπουργική Απόφαση παύει να ισχύει. Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί με βάση την απόφαση αυτή εξακολουθούν να ισχύουν έως Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΤΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΡΙ ΓΡΙ Θα χορηγηθούν άδειες αλίευσης τόνου σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας και συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία και έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (για την τελευταία άδεια) διενεργείται κλήρωση. 1. Ολικό μήκος Σκάφους I. 9,00-11,99 μέτρα, 20 (είκοσι) μόρια II. 12,00-17,99 μέτρα, 30 (τριάντα) μόρια III. Μεγαλύτερο των 18,00 μέτρων, 10 (δέκα) μόρια 2. Έτη απασχόλησης πλοιοκτήτη με την αλιεία (Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας θα λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του πλοιοκτήτη με το μεγαλύτερο ποσοστό. Αν το ποσοστό συμπλοιοκτησίας είναι ίδιο θα λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη βαθμολογία.) I. Περισσότερα από 20 έτη, 20 (είκοσι) μόρια II. Από 10 έως 20 έτη, 15 (δέκα πέντε) μόρια III. Λιγότερο από 10 έτη, 5 (πέντε) μόρια 3. Μόνιμος κάτοικος παραμεθόριας περιοχής ή νήσου με πληθυσμό λιγότερο από κατοίκους I. Ναι, 20 (είκοσι) μόρια 4. Ατομικά έσοδα εκτός της αλιείας I. Όχι, 25 (είκοσι πέντε) μόρια II. Ναι (έως 2000 ), 15 (δέκα πέντε) μόρια 5. Οικογενειακά κριτήρια Χορηγούνται 3 (τρία) μόρια για κάθε προστατευόμενο μέλος χωρίς κανένα απολύτως εισόδημα (σύζυγος κ.λπ.) νόμιμα αποδεικνυόμενο. 6. Χορήγηση «Άδειας Αλίευσης τόνου» στο παρελθόν και δηλωμένη αλιευτική παραγωγή (μόρια ανά έτος, αξιολόγηση 3 τελευταίων ετών). Βαθμολογείται μόνο εφόσον πρόκειται για το ίδιο σκάφος και πλοιοκτήτη ή τον ίδιο πλοιοκτήτη και άλλο σκάφος που αντικαταστάθηκε με το αιτούμενο για αδειοδότηση, βάσει της θεωρημένης δήλωσης εκφόρτωσης στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η μοριοδότηση των παρεμπιπτόντων γίνεται με βάση την έκδοση και την ισχύ της άδειας αλίευσης. I. Ναι (άδεια) - Ναι (παραγωγή, έως κιλά), 10 (δέκα) μόρια II. Ναι (άδεια) - Ναι (παραγωγή, άνω των κιλών), 20 (είκοσι) μόρια III. Ναι (άδεια) - Όχι (παραγωγή), -10 (μείον δέκα) μόρια IV. Αλιεία παρεμπιπτόντων, -5 (μείον πέντε) μόρια 7. Σκάφος που υπέπεσε σε αλιευτική παράβαση το τελευταίο έτος και ενδεχόμενη προσφυγή επί της επιβολής κύρωσης έχει τελεσιδικήσει. Τέτοιες υποθέσεις εξετάζονται κατά προτεραιότητα εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών. Βαθμολογείται η επιβολή κύρωσης ένα έτος πριν από 30 Ιουνίου του έτους υποβολής αίτησης -15 (μείον δέκα πέντε) μόρια 6

7 Έγκυρη και έγκαιρη συμπλήρωση εντύπων Βαθμολογείται η έγκυρη και έγκαιρη συμπλήρωση ημερολογίων αλιείας, εβδομαδιαίων αναφορών, δηλώσεων εκφόρτωσης και εντύπων αλιευμάτων τόνου Ι. Τήρηση υποχρεώσεων, 2 (δύο) μόρια 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΤΟΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΡΙ ΓΡΙ Θα χορηγηθούν άδειες αλίευσης τόνου με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι, σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας και συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία και έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. 1. Ολικό μήκος Σκάφους Ι. Μικρότερο ή ίσο των 24,00 μέτρων, 30 (τριάντα) μόρια ΙΙ. Μεγαλύτερο των 24,00 μέτρων, 20 (είκοσι) μόρια 2. Σκοπός της αλιευτικής δραστηριότητας I. Αλιεία ζωντανού τόνου με σκοπό την πάχυνση, 10 (δέκα) μόρια 3. Χορήγηση «Άδειας Αλίευσης τόνου» στο παρελθόν και δηλωμένη αλιευτική παραγωγή (μόρια ανά έτος, αξιολόγηση 3 τελευταίων ετών). I. για νεκρό τόνο ανεξαρτήτως παραγωγής, 10 (δέκα) μόρια II. για ζωντανό τόνο με σκοπό την πάχυνση και δηλωμένη παραγωγή, 20 (είκοσι) μόρια III. στα πλαίσια κοινής αλιευτικής δραστηριότητας και δηλωμένης παραγωγής, 10 (δέκα) μόρια IV. αλιεία παρεμπιπτόντων, -15 (μείον δέκα πέντε) μόρια 4. Σκάφος που υπέπεσε σε αλιευτική παράβαση το τελευταίο έτος και ενδεχόμενη προσφυγή επί της επιβολής κύρωσης έχει τελεσιδικήσει. Τέτοιες υποθέσεις εξετάζονται κατά προτεραιότητα εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών. Βαθμολογείται η επιβολή κύρωσης ένα έτος πριν από 30 Ιουνίου του έτους υποβολής αίτησης -15 (μείον δέκα πέντε) μόρια 5. Έγκυρη και έγκαιρη συμπλήρωση εντύπων Βαθμολογείται η έγκυρη και έγκαιρη συμπλήρωση ημερολογίων αλιείας, εβδομαδιαίων αναφορών, δηλώσεων εκφόρτωσης και εντύπων αλιευμάτων τόνου Ι. Τήρηση υποχρεώσεων, 2 (δύο) μόρια 8

9 Τόνος: Thunnus thynnus Τόνος μακρύπτερος: Thunnus alalunga Καρβούνι: Euthynnus alletteratus Ρίκι:Katsuwonus pelamis Παλαμίδα: Sarda sarda Κοπάνια: Auxis thazard, Auxis rochei Ορκυνοπαλαμίδα: Orcynopsis unicolor Ακανθορίκι: Acanthocybium solandri Scomberomorus tritor Ιστιοφόρος Ατλαντικού: Istiophorus albicans Γαλάζιο μάρλιν: Makaira nigricans Μαρλίνος Ατλαντικού:Tetrapturus albidus Ξιφίας: Xiphias gladius Scomberomorus commerson Istiophorus platypterus Μαρλίνος Μεσογείου:Tetrapturus belone Ξιφομαρλίνος:Tetrapturus georgei ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ Κατάλογος τονοειδών και συναφών ειδών 9

10 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ 10

11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ (σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας η αίτηση / δήλωση υποβάλλεται και υπογράφεται από όλους τους πλοιοκτήτες ανεξαρτήτως ποσοστού) ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΦΜ: ΔΟΥ: ΔΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: ΤΗΛ: (ενδεχόμενα) FAX: (ενδεχόμενα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 1. ΑΜΑΣ: 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ: 3. ΟΝΟΜΑ: 4. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ: 5. ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 6. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: GT 7. ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΣ: KW 8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VMS: ΝΑΙ ΟΧΙ 9. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ERS: ΝΑΙ ΟΧΙ 10. ΖΩΝΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ Η αλιεία θα ασκηθεί στη ζώνη. ΕΘΝΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣ: τη Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας, δια της Υπηρεσίας Αλιείας της Περιφ. Ενότητας. Παρακαλώ να χορηγήσετε άδεια αλίευσης, στο αλιευτικό σκάφος... ΑΜΑΣ.., ιδιοκτησίας μου, για την διενέργεια αλιείας: 1. Τόνου (Thunnus thynnus) Ζωντανού Τόνου 2. Μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga) 3. Ξιφία (Xiphias gladius) (Μπαίνει Χ στα είδη για τα οποία αιτείται την ειδική άδεια) Η αλιεία θα γίνει με το αλιευτικό εργαλείο: 1. LLD / παρασυρόμενα παραγάδια 2. LHP / πετονιές χειρός και πετονιές με καλάμι και χειρισμός με το χέρι 3. LHM / πετονιές χειρός και πετονιές με καλάμι και χειρισμός με βοήθεια μηχανής 4. LTL /συρτές 5. PS / Γρι - γρι (Μπαίνει Χ στο εργαλείο με το οποίο αιτείται την ειδική άδεια ) ΤΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ν-3 ν-2 ν-1 ΕΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) αριθμ. πρωτοκόλλου ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΘΗΚΕ (Kgr) Όπου ν, το έτος κατά το οποίο η αιτούμενη άδεια αλίευσης θα είναι σε ισχύ.. /.. / 20.. Ο/Η ΑΙΤΩΝ /ΟΥΣΑ 11

12 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Άδεια αλίευσης τόνου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α) Του Καν. (ΕΚ) 2371/2002 του Συμβουλίου για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. β) Του Καν. (ΕΚ) 1224/09 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής γ) του Καν. (ΕΕ)404/2011 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)1224 του Συμβουλίου δ) Του Β.Δ. 666/66 περί αδειών αλιευτικών σκαφών (ΦΕΚ 160/τ.Α ). ε) Την αριθμ.... (ΦΕΚ...) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, και Τροφίμων με θέμα «Ρύθμιση της αλιείας των μεγάλων πελαγικών ψαριών». στ) Του Καν. (ΕΚ) 302/2009 του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, όπως ισχύει κάθε φορά. ζ) Του Καν. (ΕΚ) /20.. «περί καθορισμού, για το 20.., των αλιευτικών δυνατοτήτων, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων που καθορίζονται στο πλαίσιο διεθνών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών, στα ύδατα της ΕΕ και, για τα σκάφη της ΕΕ, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα». η) Της αριθ. 57/ εγκυκλίου για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 640/2010, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει. θ) Την αριθμ. σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Χορηγούμε στο επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος (όνομα σκάφους),. (λιμάνι και αριθμός νηολόγησης), με ΑΜΑΣ, αριθμό ICCAT και κυριότητας (ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη), «Άδεια Αλίευσης» για την αλιεία του είδους Τόνος (Thunnus thynnus), στη ζώνη.με τα αλιευτικά εργαλεία.. (συμπληρώνονται ΜΟΝΟ τα εργαλεία για τα οποία έχει χορηγηθεί Σύμφωνη Γνώμη) 2. Με ευθύνη του πλοιοκτήτη, καταχωρούνται τα στοιχεία της «Άδειας αλίευσης», στην «Αλιευτική Άδεια» (επαγγελματική άδεια αλιείας σκάφους), από την οικεία Λιμενική Αρχή. 3. Η παρούσα θα ισχύει για την περίοδο από / / έως 31 / 12 / Η παρούσα άδεια αλίευσης αναστέλλεται ή ανακαλείται μετά από απόφαση της Γεν. Δ/νσης Αλιείας όταν ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν. 12

13 5. Ο πλοιοκτήτης του σκάφους υποχρεούται να διενεργεί την αλιεία των ειδών για τα οποία του έχει χορηγηθεί «Άδεια Αλίευσης» σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις καθώς και τις ειδικές διατάξεις που αφορούν στην αλιεία και εμπορία των συγκεκριμένων ειδών. 6. Σε περίπτωση παράβασης των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις των διατάξεων της ισχύουσας αλιευτικής νομοθεσίας. Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ 13

14 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Άδεια αλίευσης μακρύπτερου τόνου και ξιφία Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α) Του Καν. (ΕΚ) 2371/2002 του Συμβουλίου για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. β) Του Καν. (ΕΚ) 1224/09 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής γ) Του Καν. (ΕΕ)404/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)1224 του Συμβουλίου δ) Του Β.Δ. 666/66 περί αδειών αλιευτικών σκαφών (ΦΕΚ 160/τ.Α ). ε) Την αριθμ. (ΦΕΚ ) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Ρύθμιση της αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών τόνος (Thunnus thynnus), μακρύπτερος τόνος (Thunnus alalunga) και ξιφίας (Xiphias gladius)». στ) Την αριθμ. σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Χορηγούμε στο επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος (όνομα σκάφους),. (λιμάνι και αριθμός νηολόγησης), ΑΜΑΣ, αριθμό ICCAT και κυριότητας (ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη), «Άδεια Αλίευσης» για την αλιεία των ειδών: α.. β.. (συμπληρώνονται ΜΟΝΟ τα είδη για τα οποία έχει χορηγηθεί Σύμφωνη Γνώμη) με τα αλιευτικά εργαλεία.. (συμπληρώνονται ΜΟΝΟ τα εργαλεία για τα οποία έχει χορηγηθεί Σύμφωνη Γνώμη) Η αλιεία θα ασκηθεί στη ζώνη. 2. Η παρούσα άδεια αλίευσης αναστέλλεται ή ανακαλείται μετά από απόφαση της Γεν. Δ/νσης Αλιείας όταν ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν. 3. Με ευθύνη του πλοιοκτήτη, καταχωρούνται τα στοιχεία της «Άδειας Αλίευσης», στην «Αλιευτική Άδεια» (επαγγελματική άδεια αλιείας σκάφους), από την οικεία Λιμενική Αρχή. 4. Η παρούσα θα ισχύει για την περίοδο από / / έως / /

15 5. Κατά την διάρκεια ισχύος της άδειας αλίευσης δεν αναστέλλεται η χρησιμοποίηση του σκάφους για την αλιεία άλλων ειδών, τηρουμένων όλων των λοιπών γενικών ή ειδικών διατάξεων ρύθμισης της αλιείας και χρησιμοποίησης αλιευτικών εργαλείων. 6. Ο πλοιοκτήτης του σκάφους υποχρεούται να διενεργεί την αλιεία των ειδών για τα οποία του έχει χορηγηθεί άδεια αλίευσης σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις καθώς και τις ειδικές διατάξεις που αφορούν στην αλιεία και εμπορία των συγκεκριμένων ειδών. 7. Σε περίπτωση παράβασης των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις των διατάξεων της ισχύουσας αλιευτικής νομοθεσίας. Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV 15

16 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ειδική άδεια αλίευσης ζωντανού τόνου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α) Του Καν. (ΕΚ) 2371/2002 του Συμβουλίου για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. β) Του Καν. (ΕΚ) 1224/09 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής γ) του Καν. (ΕΕ)404/2011 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)1224 του Συμβουλίου δ) Του Β.Δ. 666/66 περί αδειών αλιευτικών σκαφών (ΦΕΚ 160/τ.Α ). ε) Την αριθμ.... (ΦΕΚ...) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, και Τροφίμων με θέμα «Ρύθμιση της αλιείας των μεγάλων πελαγικών ψαριών». στ) Του Καν. (ΕΚ) 302/2009 του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, όπως ισχύει κάθε φορά. ζ) Του Καν. (ΕΚ) /20.. «περί καθορισμού, για το 20.., των αλιευτικών δυνατοτήτων, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων που καθορίζονται στο πλαίσιο διεθνών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών, στα ύδατα της ΕΕ και, για τα σκάφη της ΕΕ, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα». η) Της αριθ. 57/ εγκυκλίου για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 640/2010, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει. θ) Την αριθμ. σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Χορηγούμε στο επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος (όνομα σκάφους),. (λιμάνι και αριθμός νηολόγησης), με ΑΜΑΣ, αριθμό ICCAT και κυριότητας (ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη), «Άδεια Αλίευσης» για την αλιεία του είδους Τόνος (Thunnus thynnus), στη ζώνη.με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι (PS). 2. Με ευθύνη του πλοιοκτήτη, καταχωρούνται τα στοιχεία της «Άδειας αλίευσης», στην «Αλιευτική Άδεια» (επαγγελματική άδεια αλιείας σκάφους), από την οικεία Λιμενική Αρχή. 3. Η παρούσα θα ισχύει για την περίοδο από 26/05/ έως 24/06/ Η παρούσα άδεια αλίευσης αναστέλλεται ή ανακαλείται μετά από απόφαση της Γεν. Δ/νσης Αλιείας όταν ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν. 16

17 5. Με ευθύνη του πλοιοκτήτη διενεργείται η αλιεία των ειδών για τα οποία έχει χορηγηθεί «Άδεια Αλίευσης» σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις καθώς και τις ειδικές διατάξεις που αφορούν στην αλιεία και εμπορία των συγκεκριμένων ειδών. Με ευθύνη του πλοιοκτήτη του σκάφους πέραν των άλλων: α. Συμπληρώνεται και υποβάλλεται η ημερήσια αναφορά αλιευμάτων για την αλιεία τόνου στη Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ακόμη και για μηδενικά αλιεύματα. Φυλάσσεται αντίγραφο της υποβληθείσας αναφοράς για ενδεχόμενο μελλοντικό έλεγχο. β. Το σκάφος διαθέτει κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό στερεοσκοπικής κάμερας για τη διεξαγωγή πιλοτικής μελέτης εκτίμησης της βιομάζας των αλιευόμενων ιχθύων και εξασφαλίζεται η καταγραφή της δραστηριότητας μεταβίβασης με υποβρύχια κάμερα. γ. Εξασφαλίζεται η παρουσία παρατηρητή καθόλο το διάστημα άσκησης της αλιευτικής δραστηριότητας καλύπτοντας τις σχετικές δαπάνες (εισιτήρια, φιλοξενία επί του σκάφους, ανάλογη ημερήσια αποζημίωση εσωτερικού-εξωτερικού). δ. Υποβάλλεται αίτηση χορήγησης έγκρισης μεταβίβασης ζωντανού τόνου στη Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προκειμένου να χορηγηθεί άδεια μεταβίβασης, πριν την έναρξη της μεταβίβασης. ε. Συμπληρώνεται και διαβιβάζεται κατά τη λήξη των εργασιών μεταβίβασης στο ρυμουλκό στη Γενική Δ/νση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, δήλωση μεταβίβασης. 6. Σε περίπτωση παράβασης των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις των διατάξεων της ισχύουσας αλιευτικής νομοθεσίας. Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ 17

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1680 9 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5088/78186 Ρύθμιση της αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 302/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 26984 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φα κέλων υποψηφιότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,02/04/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 286839 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΠΟΛ. 1111 ΠΡΟΣ:. Ως Π.Δ. Πληροφορίες: Τηλέφωνο : ΦΑΞ : ΘΕΜΑ: Διανομή κοινωνικού μερίσματος. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΠΟΛ. 1111 ΠΡΟΣ:. Ως Π.Δ. Πληροφορίες: Τηλέφωνο : ΦΑΞ : ΘΕΜΑ: Διανομή κοινωνικού μερίσματος. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα