ÂÉÏÃÑÁÖÉÊÏ ÓÇÌÅÉÙÌÁ ôïõ ÁÍÄÑÅÁ ÌÁÑÁ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÂÉÏÃÑÁÖÉÊÏ ÓÇÌÅÉÙÌÁ ôïõ ÁÍÄÑÅÁ ÌÁÑÁ"

Transcript

1 ÂÉÏÃÑÁÖÉÊÏ ÓÇÌÅÉÙÌÁ ôïõ ÁÍÄÑÅÁ ÌÁÑÁ ÇÌÅÑÏÌÇNIA Ιανουάριος 2010 ÐÑÏÓÙÐÉÊÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ: Åðþíõìï: ÌáñÜò Ïíïìá: ÁíäñÝáò Ïíïìá ÐáôÝñá: Ìé Üëçò Çìåñïìçíßá ÃÝííçóçò: 15 Ìáñôßïõ 1952 Ôüðïò ÃÝííçóçò: ÁèÞíá Õðçêïüôçôá: ÅëëçíéêÞ ÎÝíåò Ãëþóóåò: ÁããëéêÜ (Άπταιστα), ÃáëëéêÜ (Μέτρια). ÏéêïãåíåéáêÞ êáôüóôáóç: ÐáíôñåìÝíïò ìå äýï ðáéäéü Äéåýíèõíóç åñãáóßáò: ÔìÞìá Επιστήμης και Τεχνολογίας Επικοινωνιών, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη. Αρ. Ôçë.: , Φαξ: Äéåýèõíóç êáôïéêßáò: Δήμητρας 9, Τρίπολη. Κινητό: ÇëåêôñïíéêÞ Äéåýèõíóç : Διεύθυνση Διαδυκτίου: 1

2 ÓÕÍÔÏÌÇ ÐÅÑÉËÇØÇ Ï ÌáñÜò ÁíäñÝáò åßíáé ÊáèçãçôÞò óôéò Ôçëåðéêïéíùíßåò óôï ÔìÞìá Επιστήμης και Τεχνολογίας Επικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Åßíáé áðüöïéôïò ôïõ ÔìÞìáôïò Çëåêôñïëüãùí êáé Çëåêôñïíéêþí Ìç áíéêþí ôïõ Πανεπιστημίου ÍéïõêÜóôë (Newcastle Upon Tyne) ôçò Áããëßáò, êáé êüôï ïò Ìåôáðôõ éáêïý Äéðëþìáôïò (M.Sc.) óôéò ÅöáñìïóìÝíåò ÈåôéêÝò ÅðéóôÞìåò êáé Äéäáêôïñéêïý Äéðëþìáôïò óôç ÈåùñçôéêÞ Çëåêôñïëïãßá áðï ôï ßäéï ÐáíåðéóôÞìéï. Ç ÄéäáêôïñéêÞ ôïõ ÄéáôñéâÞ åßíáé åðüíù óôç ìåëýôç (áíüëõóç êáé óýíèåóç) ñïíéêü ìåôáâáëëüìåíùí ãñáììþí ìåôáöïñüò ðïõ ðåñéãñüöïíôáé ìå ôïí ðßíáêá áëõóßäáò. Ï ÁíäñÝáò ÌáñÜò ήταν Καθηγητής στις Τηλεπικοινωνίες και Διευθυντής του Εργαστρίου Τηλεπικοινωνιών στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ( ) και Ý åé åñãáóèåß óôçí åôáéñåßá ôçëåðéêïéíùíéþí Éíôñáêüì Á.Å., óôï ôìþìá Åñåõíçôéêþí ðñïãñáììüôùí êáé óôï ôìþìá Åñåõíáò êáé ÁíÜðôõîçò ( ). Åðßóçò Ý åé åñãáóèåß óôç èõãáôñéêþ åôáéñåßá ôïõ Ï.Ô.Å., ÅËÂÇË, óôï ôìþìá ÊéíçôÞò Ôçëåöùíßáò ( ). ¹ôáí åðßóçò ðñïóùñéíüò ËÝêôïñáò óôéò Ôçëåðéêïéíùíßåò óôï ôìþìá Çëåêôñïëüãùí êáé Çëåêôñïíéêþí Ìç áíéêþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Newcastle Upon Tyne ( ) êáé Ý åé äéäüîåé ðéèáíüôçôåò, 2

3 στοχαστικές διαδικασίες êáé èåùñßá óþìáôïò óôï ôìþìá Ìáèçìáôéêþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áéãáßïõ ìå ôçí éäéüôçôá ôïõ ÅíôåôáëìÝíïõ Åðßêïõñïõ êáèçãçôþ ( ). Ôá åñåõíçôéêü åíäéáöýñïíôá ôïõ ê. Áνδρέα ÌáñÜ åðéêåíôñþíïíôáé óå πέντε ðåñéï Ýò: 1) παραμετρική και απαραμετρική èåùñßá ëþøçò óþìáôïò (áíåýñåóç êáé åêôßìçóç ðáñáìýôñùí óþìáôïò) ðáñïõóßá ãåíéêåõìýíïõ ðåñéâüëëïíôïò Ç/Ì Þ/ êáé áêïõóôéêïý èïñýâïõ/ðáñåìâïëþò, 2) êáôáóêåõþ öõóéêþí-óôáôéóôéêþí ìïíôýëùí μη Γκαουσιανού èïñýâïõ ìå óôáôéóôéêþ åîüñôçóç, 3) åðßäïóç ôçëåðéêïéíùíéáêþí äåêôþí ðáñïõóßá ìç-ãêáïõóéáíïý, ðñïóèåôéêïý Þ/êáé ό é, èïñýâïõ ðïõ óõíáíôüôáé óôá óõóôþìáôá ñáíôüñ/óüíáñ, 4) áíüëõóç óõóôçìüôùí êéíçôþò åðéêïéíùíßáò (Επίδοση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων παρουσία θορύβου και διασυμβολικής παρεμβολής και χωρο-χρονική κωδικοποίηση) και 5) Ανάλυση κωδίκων και εύρεση νέων τεχνικών κωδικοποιημένων συστημάτων σε περιβάλλοντα ασύρματων και κινητών επικοινωνιών. Ïé ìåôáðôõ éáêýò ôïõ óðïõäýò õðïóôçñß èçêáí áðü ôçí ÁããëéêÞ êõâýñíçóç ìå ðáñï Þ õðïôñïößáò áðü ôï Óõìâïýëéï Åñåõíáò ãéá ôéò ÅðéóôÞìåò êáé ôç Ôå íïëïãßá (Science and Engineering Research Council). 3

4 ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ ÅÎÅËÉÎÇ: Δεκέμβρης Αύγουστος 2002, Πολυτεχνείο Κρήτης : Καθηγητής στις Τηλεπικοινωνίες στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Διευθυντής Εργαστηρίου Τελεπικοινωνιών. ÉáíïõÜñéïò Νοέμβριος 1999, Ðïëõôå íåßï ÊñÞôçò: ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò óôéò Ôçëåðéêïéíùíßåò óôï ÔìÞìá Çëåêôñïíéêþí Ìç áíéêþí êáé Ìç áíéêþí Õðïëïãéóôþí. ÌÜñôéïò 1990-Áýãïõóôïò 1991, ÐáíåðéóôÞìéï Áéãáßïõ: ÅíôåôáëìÝíïò Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò óôçí Στατιστική Εðåîåñãáóßá ΣÞìáôïò óôï ÔìÞìá Ìáèçìáôéêþí. ÉáíïõÜñéïò ÉáíïõÜñéïò 1991, ÅËÂÇË: Ìç áíéêüò Ôçëåðéêïéíùíéþí óôï ΤìÞìá ΚéíçôÞò Τçëåöùíßáò. ÓåðôÝìâñéïò ÄåêÝìâñéïò 1988, Éíôñáêüì Á.Å.: Ìç áíéêüò Ôçëåðéêïéíùíéþí óôï ôìþìá Έñåõíáò êáé ÁíÜðôõîçò και στο τμήμα Ευρωπαïκών προγραμμάτων. Ïêôþâñéïò Áýãïõóôïò 1988, ÐáíåðéóôÞìéï Newcastle Upon Tyne: Ðñïóùñéíüò ËÝêôïñáò óôï ÔìÞìá Çëåêôñïëüãùí êáé Çëåêôñïíéêþí Ìç áíéêþí. 4

5 ÓåðôÝìâñéïò 1982-ÓåðôÝìâñéïò 1984, ÐáíåðéóôÞìéï Newcastle Upon Tyne: ÓõíåñãÜôçò Έñåõíáò óôï ÔìÞìá Çëåêôñïëüãùí êáé Çëåêôñïíéêþí Õðïëïãéóôþí. ÓåðôÝìâñéïò ÓåðôÝìâñéïò 1980, ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Newcastle Upon Tyne : Ìåôáðôõ éáêüò õðüôñïöïò óôï ÔìÞìá Çëåêôñïëüãùí Ìç áíéêþí. ÊáèÞêïíôá: Äéäáóêáëßá åñãáóôçñéáêþí/öñïíôéóôçñéáêþí áóêþóåùí êáé ðáñáêïëïýèçóç äéðëùìáôéêþí åñãáóéþí. ÄÉÄÁÊÔÉÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ - ÅÐÉÂËÅØÇ ÅÑÃÁÓÉÙÍ: Διδασκαλία Προπτυχιακών και Μεταπτυχικών Μαθημάτων Çëåêôñïôå íßá óôï ÔìÞìá Çëåêôñïíéêþí êáé Çëåêôñïíéêþí Ìç áíéêþí (Äåýôåñï Ýôïò, University of Newcastle Upon Tyne). ÔçëåðéêïéíùíéáêÜ ÓõóôÞìáôá óôï ÔìÞìá Çëåêôñïëüãùí êáé Çëåêôñïíéêþí Ìç áíéêþí (Ôñßôï Ýôïò, ÐáíåðéóôÞìéï Newcastle Upon Tyne). ÇëåêôñïíéêÞ óôá ÔìÞìáôá Íáõðçãþí Ìç áíïëüãùí êáé Ìç áíïëüãùí Ìç áíéêþí (Ðñþôï Ýôïò, ÐáíåðéóôÞìéï Íewcastle Upon Tyne). Ðéèáíüôçôåò êáé Óôï áóôéêýò Áíåëßîåéò óôï ÔìÞìá Ìáèçìáôéêþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áéãáßïõ (Õðï ñåùôéêü ìüèçìá ôñßôïõ Ýôïõò). 5

6 Èåùñßá ÓÞìáôïò óôï ÔìÞìá Ìáèçìáôéêþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áéãáßïõ ( ÌÜèçìá åðéëïãþò ôåôüñôïõ Ýôïõò). ÄéÜäïóç Ç/Ì êõìüôùí óôï ÔìÞìá Çëåêôñïíéêþí Ìç áíéêþí êáé Ìç áíéêþí Õðïëïãéóôþí (ÇÌÌÕ) ôïõ Ðïëõôå íåßïõ ÊñÞôçò (ÌÜèçìá åðéëïãþò 4 ïõ åîáìþíïõ). Èåùñßá Ðëçñïöïñßáò êáé Êùäßêùí óôï ÔìÞìá ÇÌÌÕ ôïõ Ðïëõôå íåßïõ ÊñÞôçò (ÌÜèçìá êáô åðéëïãþ õðï ñåùôéêü 5 ïõ åîáìþíïõ). ØçöéáêÜ ÔçëåðéêïéíùíéáêÜ ÓõóôÞìáôá É óôï ÔìÞìá ÇÌÌÕ ôïõ Ðïëõôå íåßïõ ÊñÞôçò (ÌÜèçìá õðï ñåùôéêü 6 ïõ åîáìþíïõ). Èåùñßá Êåñáéþí êáé ÄéÜäïóçò óôï ÔìÞìá ÇÌÌÕ ôïõ Ðïëõôå íåßïõ ÊñÞôçò (ÌÜèçìá êáô åðéëïãþ õðï ñåùôéêü 7 ïõ åîáìþíïõ). Äßêôõá ÄåäïìÝíùí óôï ÔìÞìá ÇÌÌÕ ôïõ Ðïëõôå íåßïõ ÊñÞôçò (Ìåôáðôõ éáêü ìüèçìá). Èåùñßá Áíåýñåóçò ÓÞìáôïò óôï ÔìÞìá ÇÌÌÕ ôïõ Ðïëõôå íåßïõ ÊñÞôçò (Ìåôáðôõ éáêü ìüèçìá). ÊùäéêïðïéçìÝíá ØçöéáêÜ ÔçëåðéêïéíùíéáêÜ ÓõóôÞìáôá óôï ÔìÞìá ÇÌÌÕ ôïõ Ðïëõôå íåßïõ ÊñÞôçò (Ìåôáðôõ éáêü ìüèçìá). Θεωρία Κωδίκων στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης (Μεταπτυχιακό Μάθημα). 6

7 Åðßâëåøç Åñãáóéþí 1. Τριάντα (30) Δéðëùìáôéêþí Ðñïðôõ éáêþí Εñãáóéþí êáé οκτώ (8) Ìåôáðôõ éáêþí Εñãáóéþí óôï ÔìÞìá ÇÌÌÕ (ΠΚ). 2. Δυο διδακτορικών διατριβών, μια στο Τμήμα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης και μια στο Τμήμα Ε&ΤΤ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τίτλοι Πρόσφατων Διπλωματικών Εργασιών. 1. Προπτυχιακές Εργασίες: Κωδικοποίηση σε επίπεδο δικτύου. (Ιούνιος 2009) Προς την πραγματοποίηση ψηφιακού ραδιόφωνου 2 ης γενιάς: Συνύπαρξη συστημάτων εξαιρετικά ευρείας ζώνης και συστημάτων στενής ζώνης. (Μάιος 2009) Γκαουσιανά Κανάλια Πολλαπλών Κεραιών και Τυχαίες Μήτρες. (Μάιος 2009) Αποκωδικοποίηση κωδίκων Reed-Solomon (RS) με την χρήση αποκωδικοποιημένης λίστας μεγέθους 2. (Μάιος 2009) Αποκωδικοποίηση κωδίκων Reed-Solomon (RS) με χρήση αποκωδικοποιημένης λίστας. (Ιούνιος 2008) Μελέτη ψηφιακού ραδιόφωνου 2 ης γενιάς (Cognitive Radio). (Ιούνιος 2008) 7

8 Η εφαρμογή των συνελικτικών κωδίκων στα συστήματα GSM και CDMA. (Σεπτέμβριος 2008) Αμοιβαία πληροφορία και ελάχιστο μέσο τετραγωνικό σφάλμα στα γκουσιανά κανάλια. (Νοέμβριος 2008) Εκτίμηση των παραμέτρων του θορύβου Class A με τον ΕΜαλγόριθμο.(Ιούνιος 2002) Εφαρμογή της τεχνικής επεξεργασίας ανά επιβιώνουσα μετάβαση (PSP) για κινητή ψηφιακή ραδιοεπικοινωνία. (Ιούνιος 2001) Επίδοση των κωδίκων Gallager (Low Parity Density Codes, LPDC) στον Μ-αδικό συμμετρικό δίαυλο. (Ιούλιος 2002) Επίδοση επαναληπτικών κωδίκων (Turbo Codes) σε δίαυλο κινητών επικοινωνιών. (Ιούλιος 2002) Εφαρμογή της μεθόδου Sequential Monte Carlo σε διαύλους ασύρματων επικοινωνιών. (Ιούλιος 2002) Κβαντική Θεωρία Επικοινωνιών (Quantum Information Theory). (2001) Μελέτη της απόδοσης του τοπικά βέλτιστου ΒΑΥΕS ανιχνευτή σήματος σε σχέση με ανιχνευτές που υλοποιούνται με Νευρωνικά Δίκτυα. (Iούλιος 2002) 8

9 Σύγχρονες Τεχνικές Ψηφιακής Κωδικοποίησης και Ματάδοσης Σήματος στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πρότυπου Συστήματος Digital Audio Broadcasting μέσω του Διαδικτύου. (Ιούνιος 2000) Δέκτες Εκτίμησης Ακολουθίας με τη Μέθοδο Μέγιστης Πιθανοφάνειας για Χρονικά Μεταβαλλόμενους Διαύλους. (Ιούνιος 2000) 2. Μεταπτυχιακές Εργασίες: Προσαρμοστικές μέθοδοι ανίχνευσης σήματος για ομόδυνες δυαδικές τεχνικές σηματοδότησης : Ανάπτυξη γενικευμένου ανιχνευτή σήματος με χρήση Νευρωνικών Δικτύων (GNNSD). (Ιούλιος 2002) Εκτίμηση των παραμέτρων του θορύβου KA-κατανομής με τον ΕΜ-Αλγόριθμο. (Ιούλιος 2002) Δέκτης Μέγιστης Πιθανοφάνειας με Κλασματική Αραίωση για Εκτίμηση Ακολουθίας Συμβόλων. (Ιούλιος 2002) 3. Μιας ÄéäáêôïñéêÞò ÄéáôñéâÞò óôï ÔìÞìá ÇÌÌÕ ôïõ Ðïëõôå íåßïõ ÊñÞôçò ìå èýìá: Locally Optimum Bayes Signal Detection in non-additive, non-gaussian noise backgrounds. ΣΣΣ Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος: ÄåêÝìâñιος

10 και μιας δεύτερης στο Τμήμα Ε&ΤΤ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο Εφαρμογή των μεθόδων Monte Carlo στην ανάλυση της επίδοσης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με έμφαση στο σύστημα πολυπλεξίας OFDM. Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος: Μάιος Óõíåðßâëåøç ìå ôïí ÊáèçãçôÞ Á.G.J. Holt (Dept. of Electrical and Electronic Engineering, University of Newcastle Upon Tyne, UK) ìéáò äéäáêôïñéêþò äéáôñéâþò ìå èýìá: A reliable data communications channel for underwater acoustics using phase shift-keying. ÓõããñáöÞ Óçìåéþóåùí. Ãéá ôá ðñïðôõ éáêü ìáèþìáôá : á) ØçöéáêÜ ÔçëåðéêïéíùíéáêÜ ÓõóôÞìáôá É, â) ÄéÜäïóç Ç/Ì êõìüôùí êáé ã) Èåùñßá Êåñáéþí êáé äéüäïóçò. Ãéá ôá ìåôáðôõ éáêü ìáèþìáôá: α) Äßêôõá äåäïìýíùí, â) Èåùñßá áíåýñåóçò óþìáôïò, και γ) Κωδικοποιημένα Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα. ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ - ÅÉÄÉÊÅÓ ÃÍÙÓÅÉÓ: 1. ÓåìéíÜñéï ìå èýìá : Ôï ðñùôüêïëëï.25 êáé ïé ôñüðïé ðñüóâáóçò óôï Äçìüóéï Äßêôõï ÄåäïìÝíùí Hellaspac ðïõ ðñáãìáôïðïéþèçêå óôï îåíïäï åßï óôï Îåíïäï åßï Holliday Inn, ÁèÞíá,

11 2. ÓåìéíÜñéï ìå èýìá: Methods for piecewise development and construction of supporting software for network management and customer administration for integrated broadband communication networks ðïõ ðñáãìáôïðïéþèçêå óôçí åôáéñåßá BROADCOM, Dublin, Ireland, Óýìâïõëïò της εταιρείας ÏÔÅ-Consulting (θυγατρικής του ΟΤΕ) óå èýìáôá êéíçôþí êáé ðñïóùðéêþí åðéêïéíùíéþí. 4. Συνεργάτης της COSMOTE S.A. óå èýìáôá êéíçôþí åðéêïéíùíéþí ðïëëþí ñçóôþí (Space-time codes for very high data rates mobile channels/ Mobile Network Optimization). 5. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιστημόνων, η οποία συνέταξε την έκθεση για την κατανομή των ραδιοσυχνοτήτων στο Νομό Αττικής. Η έκθεση αυτή έγινε αποδεκτή από την Μόνιμη Επιτροπή για την Αξιολόγηση Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων. ÓYMMETOXH ÓÅ ÅÑÅÕÍÇÔÉÊÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ Åñåõíçôéêü ðñüãñáììá ADVANCE ôïõ êïéíïôéêïý ðñïãñüììáôïò RACE ìå óêïðü ôçí åöáñìïãþ ðñï ùñçìýíùí ôå íéêþí åðåîåñãáóßáò ðëçñïöïñéþí óôç äéá åßñçóç ôùí ìåëëïíôéêþí äéêôýùí õøçëþí ñõèìþí ìåôüäïóçò. 11

12 Åñåõíçôéêü ðñüãñáììá NETMAN ôïõ RACE ðïõ áðïóêïðïýóå óôç õëïðïßçóç ôùí ðñïäéáãñáöþí ãéá ôç äéá åßñçóç Broadband äéêôýùí. Åñåõíçôéêü ðñüãñáììá ARISE ôïõ RACE ðïõ áðïóêïðïýóå óôç óýíôáîç êïéíþò ðëáôöüñìáò ãéá ôïí ó åäéáóìü êáé õëïðïßçóç ëïãéóìéêïý ãéá ôéò ìåëëïíôéêýò õðçñåóßåò ôçëåðéêïéíùíéþí. Åñåõíçôéêü ðñüãñáììá ESPRIT 975 ìå áíôéêåßìåíï ôçí ìåôüäïóç ðëçñïöïñßáò áðü óôáèåñü óôáèìü óå Üëëï óôáèåñü óôáèìü ðïõ âñßóêåôáé óôïí ßäéï åóùôåñéêü þñï. Åñåõíçôéêü ðñüãñáììá AST 21 ôïõ Óõìâïõëßïõ Åñåõíþí ôçò ÌåãÜëçò Âñåôáíßáò ãéá ôéò ÅðéóôÞìåò êáé ôçí Ôå íïëïãßá (SERC) ìå ôßôëï: Digital adaptive acoustic communications and telemetry. ÅÑÅÕÍÇÔÉÊÁ ÅÍÄÉÁÖÅÑÏÍÔÁ 1. Performance of digital modulation schemes in non-gaussian noise environments. 2. Locally optimum Bayes detection/estimation in multiplicative and/or signal dependent noise environments. 3. Multi-element signal extraction in additive/non-additive noise fields. 4. Τurbo and LPDC code design of non-linear communication receivers operating in adverse noise/interference environments. 12

13 5. Construction of applied non-gaussian physical processes with emphasis on Markovian models. 8. Clutter/reverberation modeling and performance assessment of modern radar and sonar systems in non-gaussian environments. 9. ÅöáñìïãÞ ôçò ôå íéêþò Επεξεργασία ανά επιβιώνουσα Μετάβαση (Per-Survivor-Processing) óôéò êéíçôýò åðéêïéíùíßåò ìå Ýìöáóç ôçí äéáìüñöùóç CDMA. 10. Nonparametric Adaptive Signal detection and estimation in nongaussian environments with emphasis on both additive and nonadditive noise models. 11. Nonparametric adaptive threshold detection and estimation in generalized noise fields. 12. Sonar/Radar Systems: Parameter estimation of the three (3) parameters of the KA-distribution model using the EM-algorithm (Expectation-Maximization Algorithm). 13. Space-Time Processing for Wireless Communications with emphasis on Multiuser detection. 14. Space-Time Codes for high data rate applications in mobile communication channels. 13

14 ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÓÕÍÅÉÓÖÏÑÁ: 1. ÅðÝêôáóç ôçò ôïðéêü âýëôéóôçò (êáôü Bayes) áíß íåõóçò óþìáôïò óå ðñïóèåôéêü ãåíéêåõìýíá ðåñéâüëëïíôá èïñýâïõ, äçëáäþ ðåñéâüëëïíôá ìå èüñõâï/ðáñåìâïëþ êáô åîï Þ ìç-ãêáïõóéáíü, üðïõ ôá äåßãìáôá ôïõ èïñýâïõ åßíáé åîáñôçìýíá. Ç óôï áóôéêþ åîüñôçóç èïñýâïõ åßíáé áíáãêáßá óõíèþêç óå ðïëëýò åöáñìïãýò üðïõ ôá äåäïìýíá (Þ óþìá ðëçñïöïñßáò ) óôýëíïíôáé ìå õøçëïýò ñõèìïýò. ÐñïôÜèçêáí äýï íýá ìïíôýëá: á) ôï ãñáììéêü ìç- Ãêáïõóéáíü (ÌÁ ìïíôýëï) êáé â) ôï åñãïäéêü Ìáñêïâéáíü. Ãéá ôç óõãêåêñéìýíç åðýêôáóç ñçóéìïðïéþèçêáí ìáèçìáôéêü åñãáëåßá üðùò ç êåíôñéêþ ïñéáêþ èåùñßá óôï áóôéêþí äéáäéêáóéþí êáé äéáôõðþèçêáí, ãéá ðñþôç öïñü, ìå ìáèçìáôéêü ôñüðï ïé âáóéêýò åîéóþóåéò ôçò ôïðéêü âýëôéóôçò èåùñßáò ëþøçò. 2. Èåìåëßùóç ôçò ôïðéêü âýëôéóôçò èåùñßáò áíß íåõóçò êáé åêôßìçóçò ðáñáìýôñùí óþìáôïò (êáé êõìáôïìïñöþò) óå ðåñéâüëëïíôá ìçðñïóèåôéêïý ãåíéêåõìýíïõ èïñýâïõ. Ç óõãêåêñéìýíç èåùñßá âñßóêåé åöáñìïãýò óôéò êéíçôýò åðéêïéíùíßåò (üðïõ åêôüò áðü ôïí ðñïóèåôéêü èüñõâï õðüñ åé êáé ðïëëáðëáóéáóôéêüò ëüãù ôçò ýðáñîçò ðïëëþí äéáäñüìùí) êáé óôá ñáíôüñ/óüíáñ óõóôþìáôá åðéêïéíùíßáò. Ãéá ðáñüäåéãìá, ï èüñõâïò ðïõ ãåííüôáé áðü ôç óêýäáóç Ç/Ì êýìáôïò åðüíù óå ôõ áßåò åðéöüíåéåò (ð.. åðéöüíåéá ôçò èüëáóóáò) éäéáßôåñá ãéá ìéêñýò ôéìýò ôçò ãùíßáò ýøùóçò åßíáé 14

15 êáô åîï Þí ìç-ãêáïõóéáíüò [âë. ôåý ïò Éáíïõáñßïõ 1998 ôïõ Ýãêñéôïõ åðéóôçìïíéêïý ðåñéïäéêïý IEEE Trans. Antennas and Propagation - åéäéêü áöéýñùìá óôç óêýäáóç Ç/Ì êýìáôïò åðüíù óå ôõ áßåò åðéöüíåéåò]. ÕðÜñ åé ëïéðüí áíüãêç ãéá áíüðôõîç áíáëõôéêþí ìåèüäùí ó åäéáóìïý êáé õëïðïßçóçò âýëôéóôùí, áëëü êáé õðïâýëôéóôùí, äåêôþí (ãéá áíß íåõóç êáé åêôßìçóç) ðïõ íá ëåéôïõñãïýí óå êáíïíéêïðïéçìýíá (äçëáäþ, ùñßò íá ëáìâüíïíôáé õðüøç ïé éäéáéôåñüôçôåò ôïõ ïðïéïõäþðïôå óõãêåêñéìýíïõ ðåñéâüëëïíôïò) öõóéêü-óôáôéóôéêü èïñõâéêü ðåñéâüëëïíôá. Åðßóçò õðüñ åé áíüãêç ãéá ôç èåìåëßùóç áíáëõôéêþò ìåèïäïëïãßáò ðïõ íá ðáñüãåé ìýôñá åðßäïóçò êáé óýãêñéóçò ìå Üëëá ðéï êëáóéêü ôçëåðéêïéíùíéáêü óõóôþìáôá (âë. äýêôåò). Ç óõíåéóöïñü ìïõ åßíáé áêñéâþò ü,ôé ðñïáíáöýñèçêå. 3. ÁíÜðôõîç áíáëõôéêþò ìåèïäïëïãßáò ãéá ôçí áíß íåõóç ùñï- ñïíéêþí êõìáôïìïñöþí ðáñïõóßá ìç-ãêáïõóéáíþí êáé ìçðñïóèåôéêþí ðåäßùí èïñýâïõ. ÄçëáäÞ, áíüðôõîç ìç-ãñáììéêþò ðåäéáêþò èåùñßáò áíåýñåóçò óþìáôïò óå ðåñéâüëëïíôá èïñýâïõ/ðáñåìâïëþò ðïõ óõíáíôþíôáé óå õðïâñý éåò áêïõóôéêýò åðéêïéíùíßåò êáé êáôü ôç äéüäïóç Ç/Ì áêôéíïâïëßáò ìýóá áðü ôõ áßá (êáé ôõñâþäç) öõóéêü êáíüëéá, ð.. áôìüóöáéñá. 4. ÊáôáóêåõÞ ìïíôýëùí Ìáñêïâéáíïý èïñýâïõ ï ïðïßïò óõíáíôüôáé åõñýùò óôéò ôçëåðéêïéíùíßåò (âë. ãíùóôþ ìïíïãñáößá ôïõ D. Middleton, An Introduction to Statistical Communication Theory, 15

16 IEEE Press, 1996). Ôï ìïíôýëï ðïõ êáôáóêåõüóèçêå Ý åé åêèåôéêþ óõíüñôçóç óõó Ýôéóçò (äçëáäþ, åßíáé áðïäåêôþ áðü öõóéêþò ðëåõñüò üðùò õðïäåéêíýåé ôï èåþñçìá ôùí Wiener-Khintchine) êáé åðéìýñïõò óõíüñôçóç êáôáíïìþò Class A. Ç ôåëåõôáßá åßíáé Ýíá åõñýùò äéáäåäïìýíï ìïíôýëï öõóéêïý èïñýâïõ ðïõ óõíáíôüôáé óôéò êéíçôýò åðéêïéíùíßåò, áóýñìáôåò åðéêïéíùíßåò ìå øçöéáêþ äéáìüñöùóç öýñïíôïò, õðïâñý éåò áêïõóôéêýò åðéêïéíùíßåò êáé åðéêïéíùíßåò ELF. ÁíáöÝñåôáé üôé üôáí ï áñéèìüò ôùí êñïõóôéêþí ãåãïíüôùí åßíáé ðïëý ìåãüëïò ôüôå ðáßñíïõìå ôçí áíýëéîç Gauss-Markoff ôçò ïðïßáò ç óõíüñôçóç óõó Ýôéóçò åßíáé áíáãêáóôéêü åêèåôéêþ (âë. èåþñçìá Doob). 5. ÅöáñìïãÝò ôçò ôå íéêþò çëåêôñïíéêþí äéáôüîåùí ðïëý ìåãüëçò ïëïêëþñùóçò (VLSI) óôï ó åäéáóìü êáôùöëéáêþí äåêôþí ðïõ ëåéôïõñãïýí óå ðåñéâüëëïíôá êñïõóôéêïý èïñýâïõ. 6. Åðßäïóç äõáäéêþí êáé Ì-áäéêþí øçöéáêþí ôå íéêþí äéáìüñöùóçò äéáêñéôüôçôáò äõáäéêþí øçöéáêþí óçìüôùí ìå Üìåóç åöáñìïãþ óôá óõóôþìáôá ñáíôüñ-σόναρ. ÅöáñìïãÞ êùäßêùí (ð.. Reed- Solomon, Turbo και Galleger (Low Parity Density Codes)) ãéá ôçí âåëôßùóç ôçò ìåéùìýíçò (ëüãù êñïõóôéêïý èïñýâïõ êáé διαφόρων φαινομένων äéüëåéøçò) åðßäïóçò ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. 16

17 MONOΓΡΑΦΙΕΣ Ανδρέας Μαράς, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, Εκδόσεις CONCEPTUM, Αθήνα, Σεπτέμβριος ÄÇÌÏÓÉÅÕÓÅÉÓ ÓÅ ÄÉÅÈÍÇ ÐÅÑÉÏÄÉÊÁ-ÓÕËËÏÃÅÓ ÁÑÈÑÙÍ-ÓÕÍÅÄÑÉÁ-ÊÑÉÓÅÉÓ ÓÅ ÐÅÑÉÏÄÉÊÁ 6 ï ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï óå ÅöáñìïóìÝíá Óôï áóôéêü ìïíôýëá êáé ÁíÜëõóç ÄåäïìÝíùí- áíéü, ÌÜéïò Óõììåôåß á óôï ðáñáðüíù óõíýäñéï ùò ðñïåäñåýùí ôçò óõíåäñßáóçò ãéá ñïíïóåéñýò êáôüðéí ðñüóêëçóçò ôïõ ïñãáíùôþ ôïõ. ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï URSI - ÐñïóêåêëçìÝíïò ÏìéëçôÞò - ÐñÜãá 1990 Óõììåôåß á óôï ðáñáðüíù óõíýäñéï êáôüðéí ðñüóêëçóçò ôïõ ïñãáíùôþ ôçò óõíåäñßáò ìå ôßôëï: Åðßäïóç Ôçëåðéêïéíùíéáêþí ÓõóôçìÜôùí ðáñïõóßá èïñýâïõ, Dr. A. D. Spaulding. Ï ôßôëïò ôçò ïìéëßáò Þôáí: Locally optimum detection of stochastic signals in non Gaussian noise (âë. ðñáêôéêü óõíåäñßïõ XXIII GENERAL ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL UNION OF RADIO SCIENCE, PRAGUE, CHEHIA, 28Aug.-5 Sept. 1990, óåë. 216). Διεθνές Συνέδριο International Conference on Computational Methods in Sciences and Engineering, Athens, Greece, November Óõììåôåß á óôï ðáñáðüíù óõíýäñéï και ùò ðñïåäñåýùí ôçò óõíåäñßáóçò με τίτλο Computational Methods V. 17

18 Διεθνές Συνέδριο SIGMAP 2006 International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications. Συμμετέχω ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Διεθνές Συνέδριο ΙΕΕΕ GLOBECOM 2006, San Francisco, California, USA. Συμμετέχω ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής (Technical Program Committee) της Συνεδρίας Control and Management of High performance Networks. ÄéåèíÞ ÐåñéïäéêÜ: ÊñéôÞò (REVIEWER) 1. KñéôÞò óôï Ýãêñéôï äéåèíýò ðåñéïäéêü ÉÅÅÅ Transactions on Information Theory, óôçí ðåñéï Þ : Detection. 2. ÊñéôÞò óôï Ýãêñéôï äéåèíýò ðåñéïäéêü ÉÅÅÅ Transactions on Communications, óôéò ðåñéï Ýò: Communication theory/systems, êáé Equalization and Coding. 3. ÊñéôÞò óôï Ýãêñéôï äéåèíýò ðåñéïäéêü ÉEEE Transactions on Signal Processing, óôçí ðåñéï Þ: Non- Gaussian signal processing. 4. KñéôÞò óôï Ýãêñéôï äéåèíýò ðåñéïäéêü IEEE Transactions on Vehicular Technology, óôçí ðåñéï Þ: Digital modulation performance in fading non-gaussian channels. 18

19 5. ÊñéôÞò óôï Ýãêñéôï äéåèíýò ðåñéïäéêü IEE Proceedings- VISION, IMAGE AND SIGNAL PROCESSING, óôéò ðåñéï Ýò: Signal detection and Estimation. 6. ÊñéôÞò óôï Ýãêñéôï ðåñéïäéêü IEE Proceedings, Part F- Radar and Signal Processing, óôçí ðåñéï Þ: áíß íåõóç óþìáôïò. 7. ÊñéôÞò óôá Ôå íéêü ñïíéêü ôïõ Ôå íéêïý ÅðéìåëçôÞñéïõ ÅëëÜäáò, óôéò ðåñéï Ýò: åðéêïéíùíßåò åõñýùò öüóìáôïò êáé êéíçôýò åðéêïéíùíßåò. 8. ÊñéôÞò óôï ðåñéïäéêü ôïõ ÉÅÅ, Electronic Letters óôçí ðåñéï Þ ôùí åðéêïéíùíéþí ìå ïðôéêýò ßíåò. 9. ÊñéôÞò óôï Ýãêñéôï äéåèíýò ðåñéïäéêü Journal of the Franklin Institute óôçí ðåñéï Þ ôùí åöáñìïóìýíùí ìç Ãêáïõóéáíþí óôï áóôéêþí äéáäéêáóéþí. 10. ÊñéôÞò óôï Ýãêñéôï äéåèíýò ðåñéïäéêü EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking óôçí ðåñéï Þ ôùí ìç Ãêáïõóéáíþí óôï áóôéêþí μοντέλων σκέδασης. ÄéåèíÞ ÐåñéïäéêÜ - ÄçìïóéåõìÝíá ñèñá 1. Ìaras, A. M., H. Davidson and A.G.J. Holt: Error-rates for M- ary NCFSK in impulsive reverberation noise, IEE Electronic Letters, 1983, 19, pp

20 2. Maras, A.M., H. Davidson, and A.G.J. Holt: Diversity for noncoherent FSK in impulsive reverberation noise, IEE Electronic Letters, 1984, 20, pp Maras, A.M., H. Davidson, and A.G.J. Holt: Resolution of binary signals for threshold detection in narrow-band non-gaussian noise, IEE Proceedings-Part F, Communications, Radar and Signal Processing, 1985, vol. 132, pp Maras, A.M., H. Davidson, and A.G.J. Holt: Diversity improvement for M-ary noncoherent frequency shift-keying in impulsive reverberation noise, IEE Electronics Letters, 1985, 21, pp Maras, A.M., H. Davidson, and A.G.J. Holt: Weak-signal detection of DPSK in impulsive narrowband noise, IEEE Trans. Communications, vol. COM-33, Sept. 1985, pp Maras, A.M., H. Davidson and A.G.J. Holt: Threshold performance of M-ary non-coherent frequency shift-keying in non- Gaussian noise, IEE Electronics Letters, 1986, 22, pp Maras, A.M.: Locally optimum detection in moving average non-gaussian noise, IEEE Trans. Communications, vol. COM-36, 1988, pp Maras, A. M. and A. Katsaros: Performance of Coded M-ary non-coherent FSK for threshold communications, IEE Electronics Letters, 24, Mar. 1988, pp

21 9. Maras, A.M., H. Davidson and A.G.J. Holt: Optimum threshold diversity reception of non-coherent frequency shift-keying, IEE Proceedings-Part F, Communications, Radar and Signal Processing, vol. 135, Dec. 1988, pp Maras, A. M. and A. Katsaros: Performance of Concatenated codes with M-ary incoherent threshold detection, International Journal of Electronics, vol. 66, 1989, pp Maras A. M. and C. Goutis: Performance of optimum threshold incoherent diversity in non-gaussian noise and Fading, IEE Proceedings-Part I, vol. 136, Aug. 1989, pp Maras, A. M., A. Katsaros and C. Goutis: Optimum threshold soft-decision decoding of linear block codes in impulsive noise, IEE Electronics Letters, 25, 1989, pp L. Bisdounis, D.E. Metafas, A.M. Maras, and C. Mavridis: VLSI implementation of Digital-Serial arithmetic modules, Microprocessing and Microprogramming, 39, 1993, pp Maras, A. M.: Locally optimum Bayes detection in ergodic Markov noise, IEEE Transactions Inform Theory, vol. 40, no. 1, 1994, pp Maras, A.M. and E.A. Kokkinos: Locally optimum Bayes detection in non-additive non-gaussian noise, IEEE Trans. Communications, vol. 43, no. 4, April, 1995, pp

22 16. Maras, A. M. and E. A. Kokkinos: Locally optimum Bayes detection (LOBD) in signal-dependent noise, IEEE Trans. Communications, vol. 45, no. 5, 1997, pp Maras, A.M.: Threshold parameter estimation in non-additive non-gaussian noise, IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 45, no. 7, 1997, pp Kokkinos, E. A. and A. M. Maras: A first-order stationary Markov Class A transition density, Journal of Franklin Institute, vol. 334B, no. 4, 1997, pp Kokkinos, E. A. and A. M. Maras: Locally optimum Bayes detection in non-additive first-order Markov noise, IEEE Trans. Communications, vol. 47, no. 3, March 1999, pp Kokkinos, E. A. and A. M. Maras: Narrowband incoherent threshold detection in non-additive Markov noise, Signal Processing, vol. 72, no. 1, January Maras, A. M. and E. A. Kokkinos: Space-Time threshold detection in non-additive non-gaussian noise fields, Journal of the Franklin Institute, vol. 336, April 1999, pp Α. M. Maras: Adaptive Nonparametric Locally Optimum Bayes detection in additive non-gaussian noise, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 49, no.1, pp , January Α. Μ. Maras, Adaptive Nonparametric Asymptotically Optimum Detection in Non-Additive Noise, έγινε δεκτή για 22

23 δημοσίευση κατόπιν κρίσεως στο περιοδικό Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering (JCMSE). 24. A. M. Maras: Nonparametric Adaptive Locally Optimum Two-Channel Detection in non-gaussian Noise έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering (JCMSE). 25. L. A. A. Nikolopooulos and A. Maras, Information leakage in a quantum computing prototype system: stochastic noise in a microcavity, Lecture Series on Computer and Computational Sciences, VSP International Science Publishers, The Netherlands, Vol. 1, pp , Α. Palamides and A. M. Maras: A Sequential Monte Carlo method for filtering time-varying communication signals, έγινε δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering (JCMSE). 27. M. Maras: Asymptotically Optimal Sequential Detection in Non-Additive Noise, έγινε δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering (JCMSE). 23

24 28. N. Foteinos and A. M. Maras, Bit error performance of BPSK signals in uncertain intersymbol interference communication channels, έγινε δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering (JCMSE). 29. Α. Μ. Maras, Adaptive Nonparametric Asymptotically Optimum Detection in Additive Noise, The Journal of the Franklin Institute, vol 342, pp , August N. Manouselis, P. Karampiperis, I.O. Vardiabasis and A.M. Maras, Hybrid digital audio and Internet radio broadcasting systems under a QoS perspectives, έγινε δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Computing Letters. 31. Ν. Manouselis and A. Maras, Multi-attribute Services Brokering in Agent-based Virtual Private Networks, Computing Letters, vol. 1, no. 3, pp , N. Manouselis and A. Maras, Multi-attribute Negotiation of Services in Agent-based Virtual Private Networks, έγινε δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Computing Letters. 33. A. P. Palamides and A. M. Maras, Particle filtering to combat inter-carrier interference in mobile communications, Personal Wireless Communications (Springer), vol. 43, pp ,

25 34. A. P. Palamides and A. M. Maras, A Bayesian state space approach to combat inter-carrier interference in OFDM systems, IEEE Signal Processing Letters, vol. 14, no. 10, pp , Oct Kostas Peppas and A. M. Maras, Performance evaluation of space-time block codes over keyhole Weibull fading channels, Wireless Personal Communications (Springer), vol. 46, pp , Petros Bithas, Nikos Sagias, P. Takis Mathiopoulos, Stavros Kotsopoulos and A. M. Maras, On the correlated K-distribution with arbitrary fading parameters, IEEE Signal Processing Letters, vol.15, pp , Alex P. Palamides and A. M. Maras, Blind sequential Monte Carlio joint tracking of channel state and frequency offset in OPFDM systems, Wireless Personal Communications (Springer), published online: 06 August Κεφάλαια-Άñèñá óå Βιβλία-Ôüìïõò (ìå êñéôýò) 38. H. C. Young and A. M. Maras: A threshold receiver architecture for the detection of binary incoherent narrowband signals, DIGITAL SIGNAL PROCESSING-87, V. Cappellini and A. G. Konstantinides (Eds.), pp , Elsevier Science Publishers (Íïrth-Holland), 1987 (Άρθρο). 25

26 39. S. Manioudakis and A. M. Maras, Blind Space-Time Coded MIMO wireless communications: Issues and future trends, in Progress in Wireless Communications Research, Alfred P. Martinhoff (Ed.), Nova Publishers, pp , 2007 (Κεφάλαιο). ΔιεèíÞ ÐåñéïäéêÜ: ñèñá õðü êñßóç S. Manioudakis and A. Maras, Computational Techniques for Channel Estimation in Space-Time Coded MIMO Systems, υποβλήθηκε για δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering. S. Manioudakis and A. M. Maras, On the code rate of serially concatenated blind turbo space-time coded systems υποβλήθηκε για δημοσίευση στο περιοδικό AEU-International Journal of Electronics and Communications. S. Manioudakis and A. M. Maras, Cost Function Enhanced Successive Interference cancellation Iterative Least Squares for Blind Signal Separation in MIMO Space-Time Coded Systems, υποβλήθηκε για δημοσίευση στο περιοδικό European Transactions on Telecommunications. 26

27 ÄéåèíÞ ÓõíÝäñéá: 1. Maras, A. M. and H. Davidson: Partially-coherent threshold detection in narrowband non-gaussian noise, Symposium Record, IEEE International Symposium on Information Theory, Brighton, England, June Maras, A. M.: Optimum threshold detection in dependent non- Gaussian noise, XXII General Assembly of the International Union of Radio Science, Tel Aviv, Israel, 24 Aug.- 2 Sept., 1987, p Young, Nelson H. C. and A. M. Maras: VLSI implementation of a locally optimum coherent threshold receiver, CCC 87 First Hungarian Conference on the Application of Customer Integrated Circuits, May 12-15, 1987, pp Young, Nelson H. C. and A. M. Maras: A threshold receiver architecture for the detection of binary incoherent narrowband signals, International Conference on Digital Signal Processing, Florence, Italy, September 7-10, Maras, A. M. and C. E. Goutis, Optimum threshold detection of binary signals in dependent non-gaussian noise, International Symposium on Signal Processing and its Applications, ISSPA 87, August 24-28, Brisbane, Australia, Maras, A. M. and A. Katsaros: Optimum threshold detection of binary signals in dependent non-gaussian noise, URSI 27

28 International Symposium on Signals, Systems, and Electronics, Erlangen, Germany, 1989, pp Maras, A.M.: Optimum threshold detection of stochastic signals in non-gaussian noise, Invited paper, XXIII General Assembly of the International Union of Radio Science (URSI), Prague, Chechoslovakia, August 28-September 5, 1990, VOL. 1, p L Bisdounidis, D. E. Metafas, A.M.Maras and C. Mavridis: VLSI Implementation of Digital-Serial Arithmetic Modules, EUROMICRO 93, Barcelona, Spain, Septemeber 6-9, Maras, A. M. and E. A. Kokkinos: Signal detection in nonadditive non-gaussian noise, IEEE Workshop on Nonlinear Signal and Image Processing, Halkidiki, Greece, June 20-22, 1995, Vol. I, pp Kokkinos, E. A. and A. M. Maras: Locally optimum Bayes detection in non-additive correlated non-gaussian noise, Accepted for oral presentation in ICT 98 International Conference on Telecommunications, Halkidiki, Greece, June 22-25, A.M. Maras, Synthesis of Passive (J-contractive) real rational matrices via state-space techniques, Easter Colloquium for Circuits and Systems, 1979, Newcastle University, Newcastle Upon Tyne, England. 28

29 12. N. Manouselis, I.O. Vardiabasis, P. Karampiperis, A. Maras, Quality of Service (QoS) Guarantees in Digital Audio Broadcasting, International Symposium on 3G Infrastructure and Services, Athens, Greece, 2-3 July P. Karampiperis, N. Manouselis, A. Maras, I. Vardiabasis, Towards the design and implementation of a novel audio broadcasting platfom capable of analogue, digital and Internet broadcasting of multiplexed multimedia signals, International Symposium on 3 rd Generation Infrastructure and Services, Athens, Greece, 2-3 July A. M. Maras, Adaptive Nonparametric Locally Optimum Bayes detection in Additive Non-Gaussian noise, 8 th International Conference on Advances in Communications and Control, Grecotel Rithymna Beach, June 2001, Crete, Greece. 15. Lambros Nicolopoulos and A.M.Maras, Information leakage in a quantum computing prototype system: stochastic noise in a microcavity, International Conference in Computational Methods in Sciences and Engineering, Armonia Hotel, Kavouri- Athens, November 2004, Greece. 29

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Απόστολος Επίθετο: Γκάμας Όνομα Πατέρα: Στέργιος Όνομα Μητέρας: Μαρία Ημερομηνία Γέννησης: 04/09/1975 Τόπος Γέννησης: Μηλιά Μετσόβου, Ιωαννίνων Oικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Νικόλαου Δ. Τσελίκα

Βιογραφικό Σημείωμα Νικόλαου Δ. Τσελίκα Βιογραφικό Σημείωμα Νικόλαου Δ. Τσελίκα Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τέρμα οδού Καραϊσκάκη, Τρίπολη, ΤΚ 22100. Τηλ: 2710 372216 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 1/15 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Κανελλόπουλος Πατρώνυμο: Νικόλαος Θέση / Ιδιότητα: Καθηγητής Πληροφορικής στη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Θεοδϊρου Αθ. Σςιφτςή Επίκουρου Καθηγητή ΣΕΙ Λαμίασ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Θεοδϊρου Αθ. Σςιφτςή Επίκουρου Καθηγητή ΣΕΙ Λαμίασ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Θεοδϊρου Αθ. Σςιφτςή Επίκουρου Καθηγητή ΣΕΙ Λαμίασ Δεκζμβριοσ 2010 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 3 1.1 Προςωπικά τοιχεία 1.2 πουδζσ - Ακαδηµαϊκοί Σίτλοι 1.3 Επαγγελματική Απαςχόληςη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙKΗ ΕΚΘΕΣΗ Καθηγητή Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙKΗ ΕΚΘΕΣΗ Καθηγητή Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων. ΕΙΣΗΓΗΤΙKΗ ΕΚΘΕΣΗ Εισηγητική έκθεση για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο Αναλογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 0 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β. ΜΑΓΚΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΓΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επίκ. Καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής, Ιονίου Πανεπιστημίου Γνωστικό αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Παντρεμένος, πατέρας 2 παιδιών

Ελληνική Παντρεμένος, πατέρας 2 παιδιών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Προσωπικά στοιχεία Όνομα: Χρήστος Επίθετο: Μπούρας Ημ. Γέννησης: 7 Ιούνη 1962 Υπηκοότητα: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος ετερο-αναφορών σε εργασίες μου και αναλυτικοί πίνακες.

Κατάλογος ετερο-αναφορών σε εργασίες μου και αναλυτικοί πίνακες. Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ Βασίλειος Γ. Καμπουρλάζος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 24 Σεπτεμβρίου 1963 ΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τακτικός Καθηγητής Α βαθμίδας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ. γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ. γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός: Θέση: Θεσσαλονίκης Ε-mail: ΗΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αντώνιος Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ iliou@it.teithe.gr ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά στοιχεία: Σπουδές: Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 1. ΑTΟΜΙΚΑ ΣTΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο ιαστηµικών Εφαρµογών και Τηλεπισκόπησης (Ι ΕΤ) ιδρύθηκε το 1955 (Ν.. 3350/1955) µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ O Δρ. Xρήστος A. Γκουμόπουλος είναι κάτοχος Διπλώματος του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (1992) και Διδακτορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Απρίλιος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 2. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ... 5 2.1 Ακαδημαϊκές / Εκπαιδευτικές Θέσεις... 5 2.2 Διοικητικές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Department of Computer Science, Duke University, Durham, NC, USA

Department of Computer Science, Duke University, Durham, NC, USA Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης Αναλυτικό Βιογραφικό Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά 73100 Θέσεις 05/2013 τώρα Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Σ. Καρανάσιου

Ειρήνη Σ. Καρανάσιου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ειρήνη Σ. Καρανάσιου Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Λέκτορας ΠΔ 407 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Αθήνα, Ιανουάριος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ email

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : Θεσσαλονίκη : Έγγαμος με την Δρ. Ευαγγελία (Έλια) Βαρδάκη, μία κόρη, δύο γιούς. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : Θεσσαλονίκη : Έγγαμος με την Δρ. Ευαγγελία (Έλια) Βαρδάκη, μία κόρη, δύο γιούς. ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ : Μάρκος Παπαγεωργίου : Αγ. Λαύρας 6, 73132 Χανιά Τηλ.: 28210-53695 : Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Δόσης Μιχαήλ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ-NTUA) Tηλέφωνο επικ.: (+30) 24670 87266 (εσωτ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Δόσης Μιχαήλ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ-NTUA) Tηλέφωνο επικ.: (+30) 24670 87266 (εσωτ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Δόσης Μιχαήλ Επάγγελμα: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ-NTUA) Tηλέφωνο επικ.: (+30) 24670 87266 (εσωτ. 2322) E-mail: mdossis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Νικολάου Π. Καραμπετάκη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Νικολάου Π. Καραμπετάκη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Νικολάου Π. Καραμπετάκη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιούλιος 2013 1. Στοιχεία Προσωπικά Ονοματεπώνυμο Καραμπετάκης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Ν. ΧΟΥΣΤΗΣ. Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών ΗΥ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΗΛΙΑΣ Ν. ΧΟΥΣΤΗΣ. Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών ΗΥ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΙΑΣ Ν. ΧΟΥΣΤΗΣ Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών ΗΥ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Purdue, ΗΠΑ Διευθυντής Κεντρικής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας) E-MAIL: pated@teikav.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΝΑΡΗ 22 ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 42100 ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΑΓΟΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑ ΣΙΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑ ΣΙΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑ ΣΙΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ, ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012.

ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012. ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. 1/10 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ Πίνακας περιεχομένων : Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3

Διαβάστε περισσότερα