ÂÉÏÃÑÁÖÉÊÏ ÓÇÌÅÉÙÌÁ ôïõ ÁÍÄÑÅÁ ÌÁÑÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÂÉÏÃÑÁÖÉÊÏ ÓÇÌÅÉÙÌÁ ôïõ ÁÍÄÑÅÁ ÌÁÑÁ"

Transcript

1 ÂÉÏÃÑÁÖÉÊÏ ÓÇÌÅÉÙÌÁ ôïõ ÁÍÄÑÅÁ ÌÁÑÁ ÇÌÅÑÏÌÇNIA Ιανουάριος 2010 ÐÑÏÓÙÐÉÊÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ: Åðþíõìï: ÌáñÜò Ïíïìá: ÁíäñÝáò Ïíïìá ÐáôÝñá: Ìé Üëçò Çìåñïìçíßá ÃÝííçóçò: 15 Ìáñôßïõ 1952 Ôüðïò ÃÝííçóçò: ÁèÞíá Õðçêïüôçôá: ÅëëçíéêÞ ÎÝíåò Ãëþóóåò: ÁããëéêÜ (Άπταιστα), ÃáëëéêÜ (Μέτρια). ÏéêïãåíåéáêÞ êáôüóôáóç: ÐáíôñåìÝíïò ìå äýï ðáéäéü Äéåýíèõíóç åñãáóßáò: ÔìÞìá Επιστήμης και Τεχνολογίας Επικοινωνιών, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη. Αρ. Ôçë.: , Φαξ: Äéåýèõíóç êáôïéêßáò: Δήμητρας 9, Τρίπολη. Κινητό: ÇëåêôñïíéêÞ Äéåýèõíóç : Διεύθυνση Διαδυκτίου: 1

2 ÓÕÍÔÏÌÇ ÐÅÑÉËÇØÇ Ï ÌáñÜò ÁíäñÝáò åßíáé ÊáèçãçôÞò óôéò Ôçëåðéêïéíùíßåò óôï ÔìÞìá Επιστήμης και Τεχνολογίας Επικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Åßíáé áðüöïéôïò ôïõ ÔìÞìáôïò Çëåêôñïëüãùí êáé Çëåêôñïíéêþí Ìç áíéêþí ôïõ Πανεπιστημίου ÍéïõêÜóôë (Newcastle Upon Tyne) ôçò Áããëßáò, êáé êüôï ïò Ìåôáðôõ éáêïý Äéðëþìáôïò (M.Sc.) óôéò ÅöáñìïóìÝíåò ÈåôéêÝò ÅðéóôÞìåò êáé Äéäáêôïñéêïý Äéðëþìáôïò óôç ÈåùñçôéêÞ Çëåêôñïëïãßá áðï ôï ßäéï ÐáíåðéóôÞìéï. Ç ÄéäáêôïñéêÞ ôïõ ÄéáôñéâÞ åßíáé åðüíù óôç ìåëýôç (áíüëõóç êáé óýíèåóç) ñïíéêü ìåôáâáëëüìåíùí ãñáììþí ìåôáöïñüò ðïõ ðåñéãñüöïíôáé ìå ôïí ðßíáêá áëõóßäáò. Ï ÁíäñÝáò ÌáñÜò ήταν Καθηγητής στις Τηλεπικοινωνίες και Διευθυντής του Εργαστρίου Τηλεπικοινωνιών στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ( ) και Ý åé åñãáóèåß óôçí åôáéñåßá ôçëåðéêïéíùíéþí Éíôñáêüì Á.Å., óôï ôìþìá Åñåõíçôéêþí ðñïãñáììüôùí êáé óôï ôìþìá Åñåõíáò êáé ÁíÜðôõîçò ( ). Åðßóçò Ý åé åñãáóèåß óôç èõãáôñéêþ åôáéñåßá ôïõ Ï.Ô.Å., ÅËÂÇË, óôï ôìþìá ÊéíçôÞò Ôçëåöùíßáò ( ). ¹ôáí åðßóçò ðñïóùñéíüò ËÝêôïñáò óôéò Ôçëåðéêïéíùíßåò óôï ôìþìá Çëåêôñïëüãùí êáé Çëåêôñïíéêþí Ìç áíéêþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Newcastle Upon Tyne ( ) êáé Ý åé äéäüîåé ðéèáíüôçôåò, 2

3 στοχαστικές διαδικασίες êáé èåùñßá óþìáôïò óôï ôìþìá Ìáèçìáôéêþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áéãáßïõ ìå ôçí éäéüôçôá ôïõ ÅíôåôáëìÝíïõ Åðßêïõñïõ êáèçãçôþ ( ). Ôá åñåõíçôéêü åíäéáöýñïíôá ôïõ ê. Áνδρέα ÌáñÜ åðéêåíôñþíïíôáé óå πέντε ðåñéï Ýò: 1) παραμετρική και απαραμετρική èåùñßá ëþøçò óþìáôïò (áíåýñåóç êáé åêôßìçóç ðáñáìýôñùí óþìáôïò) ðáñïõóßá ãåíéêåõìýíïõ ðåñéâüëëïíôïò Ç/Ì Þ/ êáé áêïõóôéêïý èïñýâïõ/ðáñåìâïëþò, 2) êáôáóêåõþ öõóéêþí-óôáôéóôéêþí ìïíôýëùí μη Γκαουσιανού èïñýâïõ ìå óôáôéóôéêþ åîüñôçóç, 3) åðßäïóç ôçëåðéêïéíùíéáêþí äåêôþí ðáñïõóßá ìç-ãêáïõóéáíïý, ðñïóèåôéêïý Þ/êáé ό é, èïñýâïõ ðïõ óõíáíôüôáé óôá óõóôþìáôá ñáíôüñ/óüíáñ, 4) áíüëõóç óõóôçìüôùí êéíçôþò åðéêïéíùíßáò (Επίδοση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων παρουσία θορύβου και διασυμβολικής παρεμβολής και χωρο-χρονική κωδικοποίηση) και 5) Ανάλυση κωδίκων και εύρεση νέων τεχνικών κωδικοποιημένων συστημάτων σε περιβάλλοντα ασύρματων και κινητών επικοινωνιών. Ïé ìåôáðôõ éáêýò ôïõ óðïõäýò õðïóôçñß èçêáí áðü ôçí ÁããëéêÞ êõâýñíçóç ìå ðáñï Þ õðïôñïößáò áðü ôï Óõìâïýëéï Åñåõíáò ãéá ôéò ÅðéóôÞìåò êáé ôç Ôå íïëïãßá (Science and Engineering Research Council). 3

4 ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ ÅÎÅËÉÎÇ: Δεκέμβρης Αύγουστος 2002, Πολυτεχνείο Κρήτης : Καθηγητής στις Τηλεπικοινωνίες στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Διευθυντής Εργαστηρίου Τελεπικοινωνιών. ÉáíïõÜñéïò Νοέμβριος 1999, Ðïëõôå íåßï ÊñÞôçò: ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò óôéò Ôçëåðéêïéíùíßåò óôï ÔìÞìá Çëåêôñïíéêþí Ìç áíéêþí êáé Ìç áíéêþí Õðïëïãéóôþí. ÌÜñôéïò 1990-Áýãïõóôïò 1991, ÐáíåðéóôÞìéï Áéãáßïõ: ÅíôåôáëìÝíïò Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò óôçí Στατιστική Εðåîåñãáóßá ΣÞìáôïò óôï ÔìÞìá Ìáèçìáôéêþí. ÉáíïõÜñéïò ÉáíïõÜñéïò 1991, ÅËÂÇË: Ìç áíéêüò Ôçëåðéêïéíùíéþí óôï ΤìÞìá ΚéíçôÞò Τçëåöùíßáò. ÓåðôÝìâñéïò ÄåêÝìâñéïò 1988, Éíôñáêüì Á.Å.: Ìç áíéêüò Ôçëåðéêïéíùíéþí óôï ôìþìá Έñåõíáò êáé ÁíÜðôõîçò και στο τμήμα Ευρωπαïκών προγραμμάτων. Ïêôþâñéïò Áýãïõóôïò 1988, ÐáíåðéóôÞìéï Newcastle Upon Tyne: Ðñïóùñéíüò ËÝêôïñáò óôï ÔìÞìá Çëåêôñïëüãùí êáé Çëåêôñïíéêþí Ìç áíéêþí. 4

5 ÓåðôÝìâñéïò 1982-ÓåðôÝìâñéïò 1984, ÐáíåðéóôÞìéï Newcastle Upon Tyne: ÓõíåñãÜôçò Έñåõíáò óôï ÔìÞìá Çëåêôñïëüãùí êáé Çëåêôñïíéêþí Õðïëïãéóôþí. ÓåðôÝìâñéïò ÓåðôÝìâñéïò 1980, ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Newcastle Upon Tyne : Ìåôáðôõ éáêüò õðüôñïöïò óôï ÔìÞìá Çëåêôñïëüãùí Ìç áíéêþí. ÊáèÞêïíôá: Äéäáóêáëßá åñãáóôçñéáêþí/öñïíôéóôçñéáêþí áóêþóåùí êáé ðáñáêïëïýèçóç äéðëùìáôéêþí åñãáóéþí. ÄÉÄÁÊÔÉÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ - ÅÐÉÂËÅØÇ ÅÑÃÁÓÉÙÍ: Διδασκαλία Προπτυχιακών και Μεταπτυχικών Μαθημάτων Çëåêôñïôå íßá óôï ÔìÞìá Çëåêôñïíéêþí êáé Çëåêôñïíéêþí Ìç áíéêþí (Äåýôåñï Ýôïò, University of Newcastle Upon Tyne). ÔçëåðéêïéíùíéáêÜ ÓõóôÞìáôá óôï ÔìÞìá Çëåêôñïëüãùí êáé Çëåêôñïíéêþí Ìç áíéêþí (Ôñßôï Ýôïò, ÐáíåðéóôÞìéï Newcastle Upon Tyne). ÇëåêôñïíéêÞ óôá ÔìÞìáôá Íáõðçãþí Ìç áíïëüãùí êáé Ìç áíïëüãùí Ìç áíéêþí (Ðñþôï Ýôïò, ÐáíåðéóôÞìéï Íewcastle Upon Tyne). Ðéèáíüôçôåò êáé Óôï áóôéêýò Áíåëßîåéò óôï ÔìÞìá Ìáèçìáôéêþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áéãáßïõ (Õðï ñåùôéêü ìüèçìá ôñßôïõ Ýôïõò). 5

6 Èåùñßá ÓÞìáôïò óôï ÔìÞìá Ìáèçìáôéêþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áéãáßïõ ( ÌÜèçìá åðéëïãþò ôåôüñôïõ Ýôïõò). ÄéÜäïóç Ç/Ì êõìüôùí óôï ÔìÞìá Çëåêôñïíéêþí Ìç áíéêþí êáé Ìç áíéêþí Õðïëïãéóôþí (ÇÌÌÕ) ôïõ Ðïëõôå íåßïõ ÊñÞôçò (ÌÜèçìá åðéëïãþò 4 ïõ åîáìþíïõ). Èåùñßá Ðëçñïöïñßáò êáé Êùäßêùí óôï ÔìÞìá ÇÌÌÕ ôïõ Ðïëõôå íåßïõ ÊñÞôçò (ÌÜèçìá êáô åðéëïãþ õðï ñåùôéêü 5 ïõ åîáìþíïõ). ØçöéáêÜ ÔçëåðéêïéíùíéáêÜ ÓõóôÞìáôá É óôï ÔìÞìá ÇÌÌÕ ôïõ Ðïëõôå íåßïõ ÊñÞôçò (ÌÜèçìá õðï ñåùôéêü 6 ïõ åîáìþíïõ). Èåùñßá Êåñáéþí êáé ÄéÜäïóçò óôï ÔìÞìá ÇÌÌÕ ôïõ Ðïëõôå íåßïõ ÊñÞôçò (ÌÜèçìá êáô åðéëïãþ õðï ñåùôéêü 7 ïõ åîáìþíïõ). Äßêôõá ÄåäïìÝíùí óôï ÔìÞìá ÇÌÌÕ ôïõ Ðïëõôå íåßïõ ÊñÞôçò (Ìåôáðôõ éáêü ìüèçìá). Èåùñßá Áíåýñåóçò ÓÞìáôïò óôï ÔìÞìá ÇÌÌÕ ôïõ Ðïëõôå íåßïõ ÊñÞôçò (Ìåôáðôõ éáêü ìüèçìá). ÊùäéêïðïéçìÝíá ØçöéáêÜ ÔçëåðéêïéíùíéáêÜ ÓõóôÞìáôá óôï ÔìÞìá ÇÌÌÕ ôïõ Ðïëõôå íåßïõ ÊñÞôçò (Ìåôáðôõ éáêü ìüèçìá). Θεωρία Κωδίκων στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης (Μεταπτυχιακό Μάθημα). 6

7 Åðßâëåøç Åñãáóéþí 1. Τριάντα (30) Δéðëùìáôéêþí Ðñïðôõ éáêþí Εñãáóéþí êáé οκτώ (8) Ìåôáðôõ éáêþí Εñãáóéþí óôï ÔìÞìá ÇÌÌÕ (ΠΚ). 2. Δυο διδακτορικών διατριβών, μια στο Τμήμα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης και μια στο Τμήμα Ε&ΤΤ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τίτλοι Πρόσφατων Διπλωματικών Εργασιών. 1. Προπτυχιακές Εργασίες: Κωδικοποίηση σε επίπεδο δικτύου. (Ιούνιος 2009) Προς την πραγματοποίηση ψηφιακού ραδιόφωνου 2 ης γενιάς: Συνύπαρξη συστημάτων εξαιρετικά ευρείας ζώνης και συστημάτων στενής ζώνης. (Μάιος 2009) Γκαουσιανά Κανάλια Πολλαπλών Κεραιών και Τυχαίες Μήτρες. (Μάιος 2009) Αποκωδικοποίηση κωδίκων Reed-Solomon (RS) με την χρήση αποκωδικοποιημένης λίστας μεγέθους 2. (Μάιος 2009) Αποκωδικοποίηση κωδίκων Reed-Solomon (RS) με χρήση αποκωδικοποιημένης λίστας. (Ιούνιος 2008) Μελέτη ψηφιακού ραδιόφωνου 2 ης γενιάς (Cognitive Radio). (Ιούνιος 2008) 7

8 Η εφαρμογή των συνελικτικών κωδίκων στα συστήματα GSM και CDMA. (Σεπτέμβριος 2008) Αμοιβαία πληροφορία και ελάχιστο μέσο τετραγωνικό σφάλμα στα γκουσιανά κανάλια. (Νοέμβριος 2008) Εκτίμηση των παραμέτρων του θορύβου Class A με τον ΕΜαλγόριθμο.(Ιούνιος 2002) Εφαρμογή της τεχνικής επεξεργασίας ανά επιβιώνουσα μετάβαση (PSP) για κινητή ψηφιακή ραδιοεπικοινωνία. (Ιούνιος 2001) Επίδοση των κωδίκων Gallager (Low Parity Density Codes, LPDC) στον Μ-αδικό συμμετρικό δίαυλο. (Ιούλιος 2002) Επίδοση επαναληπτικών κωδίκων (Turbo Codes) σε δίαυλο κινητών επικοινωνιών. (Ιούλιος 2002) Εφαρμογή της μεθόδου Sequential Monte Carlo σε διαύλους ασύρματων επικοινωνιών. (Ιούλιος 2002) Κβαντική Θεωρία Επικοινωνιών (Quantum Information Theory). (2001) Μελέτη της απόδοσης του τοπικά βέλτιστου ΒΑΥΕS ανιχνευτή σήματος σε σχέση με ανιχνευτές που υλοποιούνται με Νευρωνικά Δίκτυα. (Iούλιος 2002) 8

9 Σύγχρονες Τεχνικές Ψηφιακής Κωδικοποίησης και Ματάδοσης Σήματος στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πρότυπου Συστήματος Digital Audio Broadcasting μέσω του Διαδικτύου. (Ιούνιος 2000) Δέκτες Εκτίμησης Ακολουθίας με τη Μέθοδο Μέγιστης Πιθανοφάνειας για Χρονικά Μεταβαλλόμενους Διαύλους. (Ιούνιος 2000) 2. Μεταπτυχιακές Εργασίες: Προσαρμοστικές μέθοδοι ανίχνευσης σήματος για ομόδυνες δυαδικές τεχνικές σηματοδότησης : Ανάπτυξη γενικευμένου ανιχνευτή σήματος με χρήση Νευρωνικών Δικτύων (GNNSD). (Ιούλιος 2002) Εκτίμηση των παραμέτρων του θορύβου KA-κατανομής με τον ΕΜ-Αλγόριθμο. (Ιούλιος 2002) Δέκτης Μέγιστης Πιθανοφάνειας με Κλασματική Αραίωση για Εκτίμηση Ακολουθίας Συμβόλων. (Ιούλιος 2002) 3. Μιας ÄéäáêôïñéêÞò ÄéáôñéâÞò óôï ÔìÞìá ÇÌÌÕ ôïõ Ðïëõôå íåßïõ ÊñÞôçò ìå èýìá: Locally Optimum Bayes Signal Detection in non-additive, non-gaussian noise backgrounds. ΣΣΣ Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος: ÄåêÝìâñιος

10 και μιας δεύτερης στο Τμήμα Ε&ΤΤ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο Εφαρμογή των μεθόδων Monte Carlo στην ανάλυση της επίδοσης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με έμφαση στο σύστημα πολυπλεξίας OFDM. Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος: Μάιος Óõíåðßâëåøç ìå ôïí ÊáèçãçôÞ Á.G.J. Holt (Dept. of Electrical and Electronic Engineering, University of Newcastle Upon Tyne, UK) ìéáò äéäáêôïñéêþò äéáôñéâþò ìå èýìá: A reliable data communications channel for underwater acoustics using phase shift-keying. ÓõããñáöÞ Óçìåéþóåùí. Ãéá ôá ðñïðôõ éáêü ìáèþìáôá : á) ØçöéáêÜ ÔçëåðéêïéíùíéáêÜ ÓõóôÞìáôá É, â) ÄéÜäïóç Ç/Ì êõìüôùí êáé ã) Èåùñßá Êåñáéþí êáé äéüäïóçò. Ãéá ôá ìåôáðôõ éáêü ìáèþìáôá: α) Äßêôõá äåäïìýíùí, â) Èåùñßá áíåýñåóçò óþìáôïò, και γ) Κωδικοποιημένα Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα. ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ - ÅÉÄÉÊÅÓ ÃÍÙÓÅÉÓ: 1. ÓåìéíÜñéï ìå èýìá : Ôï ðñùôüêïëëï.25 êáé ïé ôñüðïé ðñüóâáóçò óôï Äçìüóéï Äßêôõï ÄåäïìÝíùí Hellaspac ðïõ ðñáãìáôïðïéþèçêå óôï îåíïäï åßï óôï Îåíïäï åßï Holliday Inn, ÁèÞíá,

11 2. ÓåìéíÜñéï ìå èýìá: Methods for piecewise development and construction of supporting software for network management and customer administration for integrated broadband communication networks ðïõ ðñáãìáôïðïéþèçêå óôçí åôáéñåßá BROADCOM, Dublin, Ireland, Óýìâïõëïò της εταιρείας ÏÔÅ-Consulting (θυγατρικής του ΟΤΕ) óå èýìáôá êéíçôþí êáé ðñïóùðéêþí åðéêïéíùíéþí. 4. Συνεργάτης της COSMOTE S.A. óå èýìáôá êéíçôþí åðéêïéíùíéþí ðïëëþí ñçóôþí (Space-time codes for very high data rates mobile channels/ Mobile Network Optimization). 5. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιστημόνων, η οποία συνέταξε την έκθεση για την κατανομή των ραδιοσυχνοτήτων στο Νομό Αττικής. Η έκθεση αυτή έγινε αποδεκτή από την Μόνιμη Επιτροπή για την Αξιολόγηση Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων. ÓYMMETOXH ÓÅ ÅÑÅÕÍÇÔÉÊÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ Åñåõíçôéêü ðñüãñáììá ADVANCE ôïõ êïéíïôéêïý ðñïãñüììáôïò RACE ìå óêïðü ôçí åöáñìïãþ ðñï ùñçìýíùí ôå íéêþí åðåîåñãáóßáò ðëçñïöïñéþí óôç äéá åßñçóç ôùí ìåëëïíôéêþí äéêôýùí õøçëþí ñõèìþí ìåôüäïóçò. 11

12 Åñåõíçôéêü ðñüãñáììá NETMAN ôïõ RACE ðïõ áðïóêïðïýóå óôç õëïðïßçóç ôùí ðñïäéáãñáöþí ãéá ôç äéá åßñçóç Broadband äéêôýùí. Åñåõíçôéêü ðñüãñáììá ARISE ôïõ RACE ðïõ áðïóêïðïýóå óôç óýíôáîç êïéíþò ðëáôöüñìáò ãéá ôïí ó åäéáóìü êáé õëïðïßçóç ëïãéóìéêïý ãéá ôéò ìåëëïíôéêýò õðçñåóßåò ôçëåðéêïéíùíéþí. Åñåõíçôéêü ðñüãñáììá ESPRIT 975 ìå áíôéêåßìåíï ôçí ìåôüäïóç ðëçñïöïñßáò áðü óôáèåñü óôáèìü óå Üëëï óôáèåñü óôáèìü ðïõ âñßóêåôáé óôïí ßäéï åóùôåñéêü þñï. Åñåõíçôéêü ðñüãñáììá AST 21 ôïõ Óõìâïõëßïõ Åñåõíþí ôçò ÌåãÜëçò Âñåôáíßáò ãéá ôéò ÅðéóôÞìåò êáé ôçí Ôå íïëïãßá (SERC) ìå ôßôëï: Digital adaptive acoustic communications and telemetry. ÅÑÅÕÍÇÔÉÊÁ ÅÍÄÉÁÖÅÑÏÍÔÁ 1. Performance of digital modulation schemes in non-gaussian noise environments. 2. Locally optimum Bayes detection/estimation in multiplicative and/or signal dependent noise environments. 3. Multi-element signal extraction in additive/non-additive noise fields. 4. Τurbo and LPDC code design of non-linear communication receivers operating in adverse noise/interference environments. 12

13 5. Construction of applied non-gaussian physical processes with emphasis on Markovian models. 8. Clutter/reverberation modeling and performance assessment of modern radar and sonar systems in non-gaussian environments. 9. ÅöáñìïãÞ ôçò ôå íéêþò Επεξεργασία ανά επιβιώνουσα Μετάβαση (Per-Survivor-Processing) óôéò êéíçôýò åðéêïéíùíßåò ìå Ýìöáóç ôçí äéáìüñöùóç CDMA. 10. Nonparametric Adaptive Signal detection and estimation in nongaussian environments with emphasis on both additive and nonadditive noise models. 11. Nonparametric adaptive threshold detection and estimation in generalized noise fields. 12. Sonar/Radar Systems: Parameter estimation of the three (3) parameters of the KA-distribution model using the EM-algorithm (Expectation-Maximization Algorithm). 13. Space-Time Processing for Wireless Communications with emphasis on Multiuser detection. 14. Space-Time Codes for high data rate applications in mobile communication channels. 13

14 ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÓÕÍÅÉÓÖÏÑÁ: 1. ÅðÝêôáóç ôçò ôïðéêü âýëôéóôçò (êáôü Bayes) áíß íåõóçò óþìáôïò óå ðñïóèåôéêü ãåíéêåõìýíá ðåñéâüëëïíôá èïñýâïõ, äçëáäþ ðåñéâüëëïíôá ìå èüñõâï/ðáñåìâïëþ êáô åîï Þ ìç-ãêáïõóéáíü, üðïõ ôá äåßãìáôá ôïõ èïñýâïõ åßíáé åîáñôçìýíá. Ç óôï áóôéêþ åîüñôçóç èïñýâïõ åßíáé áíáãêáßá óõíèþêç óå ðïëëýò åöáñìïãýò üðïõ ôá äåäïìýíá (Þ óþìá ðëçñïöïñßáò ) óôýëíïíôáé ìå õøçëïýò ñõèìïýò. ÐñïôÜèçêáí äýï íýá ìïíôýëá: á) ôï ãñáììéêü ìç- Ãêáïõóéáíü (ÌÁ ìïíôýëï) êáé â) ôï åñãïäéêü Ìáñêïâéáíü. Ãéá ôç óõãêåêñéìýíç åðýêôáóç ñçóéìïðïéþèçêáí ìáèçìáôéêü åñãáëåßá üðùò ç êåíôñéêþ ïñéáêþ èåùñßá óôï áóôéêþí äéáäéêáóéþí êáé äéáôõðþèçêáí, ãéá ðñþôç öïñü, ìå ìáèçìáôéêü ôñüðï ïé âáóéêýò åîéóþóåéò ôçò ôïðéêü âýëôéóôçò èåùñßáò ëþøçò. 2. Èåìåëßùóç ôçò ôïðéêü âýëôéóôçò èåùñßáò áíß íåõóçò êáé åêôßìçóçò ðáñáìýôñùí óþìáôïò (êáé êõìáôïìïñöþò) óå ðåñéâüëëïíôá ìçðñïóèåôéêïý ãåíéêåõìýíïõ èïñýâïõ. Ç óõãêåêñéìýíç èåùñßá âñßóêåé åöáñìïãýò óôéò êéíçôýò åðéêïéíùíßåò (üðïõ åêôüò áðü ôïí ðñïóèåôéêü èüñõâï õðüñ åé êáé ðïëëáðëáóéáóôéêüò ëüãù ôçò ýðáñîçò ðïëëþí äéáäñüìùí) êáé óôá ñáíôüñ/óüíáñ óõóôþìáôá åðéêïéíùíßáò. Ãéá ðáñüäåéãìá, ï èüñõâïò ðïõ ãåííüôáé áðü ôç óêýäáóç Ç/Ì êýìáôïò åðüíù óå ôõ áßåò åðéöüíåéåò (ð.. åðéöüíåéá ôçò èüëáóóáò) éäéáßôåñá ãéá ìéêñýò ôéìýò ôçò ãùíßáò ýøùóçò åßíáé 14

15 êáô åîï Þí ìç-ãêáïõóéáíüò [âë. ôåý ïò Éáíïõáñßïõ 1998 ôïõ Ýãêñéôïõ åðéóôçìïíéêïý ðåñéïäéêïý IEEE Trans. Antennas and Propagation - åéäéêü áöéýñùìá óôç óêýäáóç Ç/Ì êýìáôïò åðüíù óå ôõ áßåò åðéöüíåéåò]. ÕðÜñ åé ëïéðüí áíüãêç ãéá áíüðôõîç áíáëõôéêþí ìåèüäùí ó åäéáóìïý êáé õëïðïßçóçò âýëôéóôùí, áëëü êáé õðïâýëôéóôùí, äåêôþí (ãéá áíß íåõóç êáé åêôßìçóç) ðïõ íá ëåéôïõñãïýí óå êáíïíéêïðïéçìýíá (äçëáäþ, ùñßò íá ëáìâüíïíôáé õðüøç ïé éäéáéôåñüôçôåò ôïõ ïðïéïõäþðïôå óõãêåêñéìýíïõ ðåñéâüëëïíôïò) öõóéêü-óôáôéóôéêü èïñõâéêü ðåñéâüëëïíôá. Åðßóçò õðüñ åé áíüãêç ãéá ôç èåìåëßùóç áíáëõôéêþò ìåèïäïëïãßáò ðïõ íá ðáñüãåé ìýôñá åðßäïóçò êáé óýãêñéóçò ìå Üëëá ðéï êëáóéêü ôçëåðéêïéíùíéáêü óõóôþìáôá (âë. äýêôåò). Ç óõíåéóöïñü ìïõ åßíáé áêñéâþò ü,ôé ðñïáíáöýñèçêå. 3. ÁíÜðôõîç áíáëõôéêþò ìåèïäïëïãßáò ãéá ôçí áíß íåõóç ùñï- ñïíéêþí êõìáôïìïñöþí ðáñïõóßá ìç-ãêáïõóéáíþí êáé ìçðñïóèåôéêþí ðåäßùí èïñýâïõ. ÄçëáäÞ, áíüðôõîç ìç-ãñáììéêþò ðåäéáêþò èåùñßáò áíåýñåóçò óþìáôïò óå ðåñéâüëëïíôá èïñýâïõ/ðáñåìâïëþò ðïõ óõíáíôþíôáé óå õðïâñý éåò áêïõóôéêýò åðéêïéíùíßåò êáé êáôü ôç äéüäïóç Ç/Ì áêôéíïâïëßáò ìýóá áðü ôõ áßá (êáé ôõñâþäç) öõóéêü êáíüëéá, ð.. áôìüóöáéñá. 4. ÊáôáóêåõÞ ìïíôýëùí Ìáñêïâéáíïý èïñýâïõ ï ïðïßïò óõíáíôüôáé åõñýùò óôéò ôçëåðéêïéíùíßåò (âë. ãíùóôþ ìïíïãñáößá ôïõ D. Middleton, An Introduction to Statistical Communication Theory, 15

16 IEEE Press, 1996). Ôï ìïíôýëï ðïõ êáôáóêåõüóèçêå Ý åé åêèåôéêþ óõíüñôçóç óõó Ýôéóçò (äçëáäþ, åßíáé áðïäåêôþ áðü öõóéêþò ðëåõñüò üðùò õðïäåéêíýåé ôï èåþñçìá ôùí Wiener-Khintchine) êáé åðéìýñïõò óõíüñôçóç êáôáíïìþò Class A. Ç ôåëåõôáßá åßíáé Ýíá åõñýùò äéáäåäïìýíï ìïíôýëï öõóéêïý èïñýâïõ ðïõ óõíáíôüôáé óôéò êéíçôýò åðéêïéíùíßåò, áóýñìáôåò åðéêïéíùíßåò ìå øçöéáêþ äéáìüñöùóç öýñïíôïò, õðïâñý éåò áêïõóôéêýò åðéêïéíùíßåò êáé åðéêïéíùíßåò ELF. ÁíáöÝñåôáé üôé üôáí ï áñéèìüò ôùí êñïõóôéêþí ãåãïíüôùí åßíáé ðïëý ìåãüëïò ôüôå ðáßñíïõìå ôçí áíýëéîç Gauss-Markoff ôçò ïðïßáò ç óõíüñôçóç óõó Ýôéóçò åßíáé áíáãêáóôéêü åêèåôéêþ (âë. èåþñçìá Doob). 5. ÅöáñìïãÝò ôçò ôå íéêþò çëåêôñïíéêþí äéáôüîåùí ðïëý ìåãüëçò ïëïêëþñùóçò (VLSI) óôï ó åäéáóìü êáôùöëéáêþí äåêôþí ðïõ ëåéôïõñãïýí óå ðåñéâüëëïíôá êñïõóôéêïý èïñýâïõ. 6. Åðßäïóç äõáäéêþí êáé Ì-áäéêþí øçöéáêþí ôå íéêþí äéáìüñöùóçò äéáêñéôüôçôáò äõáäéêþí øçöéáêþí óçìüôùí ìå Üìåóç åöáñìïãþ óôá óõóôþìáôá ñáíôüñ-σόναρ. ÅöáñìïãÞ êùäßêùí (ð.. Reed- Solomon, Turbo και Galleger (Low Parity Density Codes)) ãéá ôçí âåëôßùóç ôçò ìåéùìýíçò (ëüãù êñïõóôéêïý èïñýâïõ êáé διαφόρων φαινομένων äéüëåéøçò) åðßäïóçò ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. 16

17 MONOΓΡΑΦΙΕΣ Ανδρέας Μαράς, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, Εκδόσεις CONCEPTUM, Αθήνα, Σεπτέμβριος ÄÇÌÏÓÉÅÕÓÅÉÓ ÓÅ ÄÉÅÈÍÇ ÐÅÑÉÏÄÉÊÁ-ÓÕËËÏÃÅÓ ÁÑÈÑÙÍ-ÓÕÍÅÄÑÉÁ-ÊÑÉÓÅÉÓ ÓÅ ÐÅÑÉÏÄÉÊÁ 6 ï ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï óå ÅöáñìïóìÝíá Óôï áóôéêü ìïíôýëá êáé ÁíÜëõóç ÄåäïìÝíùí- áíéü, ÌÜéïò Óõììåôåß á óôï ðáñáðüíù óõíýäñéï ùò ðñïåäñåýùí ôçò óõíåäñßáóçò ãéá ñïíïóåéñýò êáôüðéí ðñüóêëçóçò ôïõ ïñãáíùôþ ôïõ. ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï URSI - ÐñïóêåêëçìÝíïò ÏìéëçôÞò - ÐñÜãá 1990 Óõììåôåß á óôï ðáñáðüíù óõíýäñéï êáôüðéí ðñüóêëçóçò ôïõ ïñãáíùôþ ôçò óõíåäñßáò ìå ôßôëï: Åðßäïóç Ôçëåðéêïéíùíéáêþí ÓõóôçìÜôùí ðáñïõóßá èïñýâïõ, Dr. A. D. Spaulding. Ï ôßôëïò ôçò ïìéëßáò Þôáí: Locally optimum detection of stochastic signals in non Gaussian noise (âë. ðñáêôéêü óõíåäñßïõ XXIII GENERAL ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL UNION OF RADIO SCIENCE, PRAGUE, CHEHIA, 28Aug.-5 Sept. 1990, óåë. 216). Διεθνές Συνέδριο International Conference on Computational Methods in Sciences and Engineering, Athens, Greece, November Óõììåôåß á óôï ðáñáðüíù óõíýäñéï και ùò ðñïåäñåýùí ôçò óõíåäñßáóçò με τίτλο Computational Methods V. 17

18 Διεθνές Συνέδριο SIGMAP 2006 International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications. Συμμετέχω ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Διεθνές Συνέδριο ΙΕΕΕ GLOBECOM 2006, San Francisco, California, USA. Συμμετέχω ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής (Technical Program Committee) της Συνεδρίας Control and Management of High performance Networks. ÄéåèíÞ ÐåñéïäéêÜ: ÊñéôÞò (REVIEWER) 1. KñéôÞò óôï Ýãêñéôï äéåèíýò ðåñéïäéêü ÉÅÅÅ Transactions on Information Theory, óôçí ðåñéï Þ : Detection. 2. ÊñéôÞò óôï Ýãêñéôï äéåèíýò ðåñéïäéêü ÉÅÅÅ Transactions on Communications, óôéò ðåñéï Ýò: Communication theory/systems, êáé Equalization and Coding. 3. ÊñéôÞò óôï Ýãêñéôï äéåèíýò ðåñéïäéêü ÉEEE Transactions on Signal Processing, óôçí ðåñéï Þ: Non- Gaussian signal processing. 4. KñéôÞò óôï Ýãêñéôï äéåèíýò ðåñéïäéêü IEEE Transactions on Vehicular Technology, óôçí ðåñéï Þ: Digital modulation performance in fading non-gaussian channels. 18

19 5. ÊñéôÞò óôï Ýãêñéôï äéåèíýò ðåñéïäéêü IEE Proceedings- VISION, IMAGE AND SIGNAL PROCESSING, óôéò ðåñéï Ýò: Signal detection and Estimation. 6. ÊñéôÞò óôï Ýãêñéôï ðåñéïäéêü IEE Proceedings, Part F- Radar and Signal Processing, óôçí ðåñéï Þ: áíß íåõóç óþìáôïò. 7. ÊñéôÞò óôá Ôå íéêü ñïíéêü ôïõ Ôå íéêïý ÅðéìåëçôÞñéïõ ÅëëÜäáò, óôéò ðåñéï Ýò: åðéêïéíùíßåò åõñýùò öüóìáôïò êáé êéíçôýò åðéêïéíùíßåò. 8. ÊñéôÞò óôï ðåñéïäéêü ôïõ ÉÅÅ, Electronic Letters óôçí ðåñéï Þ ôùí åðéêïéíùíéþí ìå ïðôéêýò ßíåò. 9. ÊñéôÞò óôï Ýãêñéôï äéåèíýò ðåñéïäéêü Journal of the Franklin Institute óôçí ðåñéï Þ ôùí åöáñìïóìýíùí ìç Ãêáïõóéáíþí óôï áóôéêþí äéáäéêáóéþí. 10. ÊñéôÞò óôï Ýãêñéôï äéåèíýò ðåñéïäéêü EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking óôçí ðåñéï Þ ôùí ìç Ãêáïõóéáíþí óôï áóôéêþí μοντέλων σκέδασης. ÄéåèíÞ ÐåñéïäéêÜ - ÄçìïóéåõìÝíá ñèñá 1. Ìaras, A. M., H. Davidson and A.G.J. Holt: Error-rates for M- ary NCFSK in impulsive reverberation noise, IEE Electronic Letters, 1983, 19, pp

20 2. Maras, A.M., H. Davidson, and A.G.J. Holt: Diversity for noncoherent FSK in impulsive reverberation noise, IEE Electronic Letters, 1984, 20, pp Maras, A.M., H. Davidson, and A.G.J. Holt: Resolution of binary signals for threshold detection in narrow-band non-gaussian noise, IEE Proceedings-Part F, Communications, Radar and Signal Processing, 1985, vol. 132, pp Maras, A.M., H. Davidson, and A.G.J. Holt: Diversity improvement for M-ary noncoherent frequency shift-keying in impulsive reverberation noise, IEE Electronics Letters, 1985, 21, pp Maras, A.M., H. Davidson, and A.G.J. Holt: Weak-signal detection of DPSK in impulsive narrowband noise, IEEE Trans. Communications, vol. COM-33, Sept. 1985, pp Maras, A.M., H. Davidson and A.G.J. Holt: Threshold performance of M-ary non-coherent frequency shift-keying in non- Gaussian noise, IEE Electronics Letters, 1986, 22, pp Maras, A.M.: Locally optimum detection in moving average non-gaussian noise, IEEE Trans. Communications, vol. COM-36, 1988, pp Maras, A. M. and A. Katsaros: Performance of Coded M-ary non-coherent FSK for threshold communications, IEE Electronics Letters, 24, Mar. 1988, pp

21 9. Maras, A.M., H. Davidson and A.G.J. Holt: Optimum threshold diversity reception of non-coherent frequency shift-keying, IEE Proceedings-Part F, Communications, Radar and Signal Processing, vol. 135, Dec. 1988, pp Maras, A. M. and A. Katsaros: Performance of Concatenated codes with M-ary incoherent threshold detection, International Journal of Electronics, vol. 66, 1989, pp Maras A. M. and C. Goutis: Performance of optimum threshold incoherent diversity in non-gaussian noise and Fading, IEE Proceedings-Part I, vol. 136, Aug. 1989, pp Maras, A. M., A. Katsaros and C. Goutis: Optimum threshold soft-decision decoding of linear block codes in impulsive noise, IEE Electronics Letters, 25, 1989, pp L. Bisdounis, D.E. Metafas, A.M. Maras, and C. Mavridis: VLSI implementation of Digital-Serial arithmetic modules, Microprocessing and Microprogramming, 39, 1993, pp Maras, A. M.: Locally optimum Bayes detection in ergodic Markov noise, IEEE Transactions Inform Theory, vol. 40, no. 1, 1994, pp Maras, A.M. and E.A. Kokkinos: Locally optimum Bayes detection in non-additive non-gaussian noise, IEEE Trans. Communications, vol. 43, no. 4, April, 1995, pp

22 16. Maras, A. M. and E. A. Kokkinos: Locally optimum Bayes detection (LOBD) in signal-dependent noise, IEEE Trans. Communications, vol. 45, no. 5, 1997, pp Maras, A.M.: Threshold parameter estimation in non-additive non-gaussian noise, IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 45, no. 7, 1997, pp Kokkinos, E. A. and A. M. Maras: A first-order stationary Markov Class A transition density, Journal of Franklin Institute, vol. 334B, no. 4, 1997, pp Kokkinos, E. A. and A. M. Maras: Locally optimum Bayes detection in non-additive first-order Markov noise, IEEE Trans. Communications, vol. 47, no. 3, March 1999, pp Kokkinos, E. A. and A. M. Maras: Narrowband incoherent threshold detection in non-additive Markov noise, Signal Processing, vol. 72, no. 1, January Maras, A. M. and E. A. Kokkinos: Space-Time threshold detection in non-additive non-gaussian noise fields, Journal of the Franklin Institute, vol. 336, April 1999, pp Α. M. Maras: Adaptive Nonparametric Locally Optimum Bayes detection in additive non-gaussian noise, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 49, no.1, pp , January Α. Μ. Maras, Adaptive Nonparametric Asymptotically Optimum Detection in Non-Additive Noise, έγινε δεκτή για 22

23 δημοσίευση κατόπιν κρίσεως στο περιοδικό Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering (JCMSE). 24. A. M. Maras: Nonparametric Adaptive Locally Optimum Two-Channel Detection in non-gaussian Noise έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering (JCMSE). 25. L. A. A. Nikolopooulos and A. Maras, Information leakage in a quantum computing prototype system: stochastic noise in a microcavity, Lecture Series on Computer and Computational Sciences, VSP International Science Publishers, The Netherlands, Vol. 1, pp , Α. Palamides and A. M. Maras: A Sequential Monte Carlo method for filtering time-varying communication signals, έγινε δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering (JCMSE). 27. M. Maras: Asymptotically Optimal Sequential Detection in Non-Additive Noise, έγινε δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering (JCMSE). 23

24 28. N. Foteinos and A. M. Maras, Bit error performance of BPSK signals in uncertain intersymbol interference communication channels, έγινε δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering (JCMSE). 29. Α. Μ. Maras, Adaptive Nonparametric Asymptotically Optimum Detection in Additive Noise, The Journal of the Franklin Institute, vol 342, pp , August N. Manouselis, P. Karampiperis, I.O. Vardiabasis and A.M. Maras, Hybrid digital audio and Internet radio broadcasting systems under a QoS perspectives, έγινε δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Computing Letters. 31. Ν. Manouselis and A. Maras, Multi-attribute Services Brokering in Agent-based Virtual Private Networks, Computing Letters, vol. 1, no. 3, pp , N. Manouselis and A. Maras, Multi-attribute Negotiation of Services in Agent-based Virtual Private Networks, έγινε δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Computing Letters. 33. A. P. Palamides and A. M. Maras, Particle filtering to combat inter-carrier interference in mobile communications, Personal Wireless Communications (Springer), vol. 43, pp ,

25 34. A. P. Palamides and A. M. Maras, A Bayesian state space approach to combat inter-carrier interference in OFDM systems, IEEE Signal Processing Letters, vol. 14, no. 10, pp , Oct Kostas Peppas and A. M. Maras, Performance evaluation of space-time block codes over keyhole Weibull fading channels, Wireless Personal Communications (Springer), vol. 46, pp , Petros Bithas, Nikos Sagias, P. Takis Mathiopoulos, Stavros Kotsopoulos and A. M. Maras, On the correlated K-distribution with arbitrary fading parameters, IEEE Signal Processing Letters, vol.15, pp , Alex P. Palamides and A. M. Maras, Blind sequential Monte Carlio joint tracking of channel state and frequency offset in OPFDM systems, Wireless Personal Communications (Springer), published online: 06 August Κεφάλαια-Άñèñá óå Βιβλία-Ôüìïõò (ìå êñéôýò) 38. H. C. Young and A. M. Maras: A threshold receiver architecture for the detection of binary incoherent narrowband signals, DIGITAL SIGNAL PROCESSING-87, V. Cappellini and A. G. Konstantinides (Eds.), pp , Elsevier Science Publishers (Íïrth-Holland), 1987 (Άρθρο). 25

26 39. S. Manioudakis and A. M. Maras, Blind Space-Time Coded MIMO wireless communications: Issues and future trends, in Progress in Wireless Communications Research, Alfred P. Martinhoff (Ed.), Nova Publishers, pp , 2007 (Κεφάλαιο). ΔιεèíÞ ÐåñéïäéêÜ: ñèñá õðü êñßóç S. Manioudakis and A. Maras, Computational Techniques for Channel Estimation in Space-Time Coded MIMO Systems, υποβλήθηκε για δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering. S. Manioudakis and A. M. Maras, On the code rate of serially concatenated blind turbo space-time coded systems υποβλήθηκε για δημοσίευση στο περιοδικό AEU-International Journal of Electronics and Communications. S. Manioudakis and A. M. Maras, Cost Function Enhanced Successive Interference cancellation Iterative Least Squares for Blind Signal Separation in MIMO Space-Time Coded Systems, υποβλήθηκε για δημοσίευση στο περιοδικό European Transactions on Telecommunications. 26

27 ÄéåèíÞ ÓõíÝäñéá: 1. Maras, A. M. and H. Davidson: Partially-coherent threshold detection in narrowband non-gaussian noise, Symposium Record, IEEE International Symposium on Information Theory, Brighton, England, June Maras, A. M.: Optimum threshold detection in dependent non- Gaussian noise, XXII General Assembly of the International Union of Radio Science, Tel Aviv, Israel, 24 Aug.- 2 Sept., 1987, p Young, Nelson H. C. and A. M. Maras: VLSI implementation of a locally optimum coherent threshold receiver, CCC 87 First Hungarian Conference on the Application of Customer Integrated Circuits, May 12-15, 1987, pp Young, Nelson H. C. and A. M. Maras: A threshold receiver architecture for the detection of binary incoherent narrowband signals, International Conference on Digital Signal Processing, Florence, Italy, September 7-10, Maras, A. M. and C. E. Goutis, Optimum threshold detection of binary signals in dependent non-gaussian noise, International Symposium on Signal Processing and its Applications, ISSPA 87, August 24-28, Brisbane, Australia, Maras, A. M. and A. Katsaros: Optimum threshold detection of binary signals in dependent non-gaussian noise, URSI 27

28 International Symposium on Signals, Systems, and Electronics, Erlangen, Germany, 1989, pp Maras, A.M.: Optimum threshold detection of stochastic signals in non-gaussian noise, Invited paper, XXIII General Assembly of the International Union of Radio Science (URSI), Prague, Chechoslovakia, August 28-September 5, 1990, VOL. 1, p L Bisdounidis, D. E. Metafas, A.M.Maras and C. Mavridis: VLSI Implementation of Digital-Serial Arithmetic Modules, EUROMICRO 93, Barcelona, Spain, Septemeber 6-9, Maras, A. M. and E. A. Kokkinos: Signal detection in nonadditive non-gaussian noise, IEEE Workshop on Nonlinear Signal and Image Processing, Halkidiki, Greece, June 20-22, 1995, Vol. I, pp Kokkinos, E. A. and A. M. Maras: Locally optimum Bayes detection in non-additive correlated non-gaussian noise, Accepted for oral presentation in ICT 98 International Conference on Telecommunications, Halkidiki, Greece, June 22-25, A.M. Maras, Synthesis of Passive (J-contractive) real rational matrices via state-space techniques, Easter Colloquium for Circuits and Systems, 1979, Newcastle University, Newcastle Upon Tyne, England. 28

29 12. N. Manouselis, I.O. Vardiabasis, P. Karampiperis, A. Maras, Quality of Service (QoS) Guarantees in Digital Audio Broadcasting, International Symposium on 3G Infrastructure and Services, Athens, Greece, 2-3 July P. Karampiperis, N. Manouselis, A. Maras, I. Vardiabasis, Towards the design and implementation of a novel audio broadcasting platfom capable of analogue, digital and Internet broadcasting of multiplexed multimedia signals, International Symposium on 3 rd Generation Infrastructure and Services, Athens, Greece, 2-3 July A. M. Maras, Adaptive Nonparametric Locally Optimum Bayes detection in Additive Non-Gaussian noise, 8 th International Conference on Advances in Communications and Control, Grecotel Rithymna Beach, June 2001, Crete, Greece. 15. Lambros Nicolopoulos and A.M.Maras, Information leakage in a quantum computing prototype system: stochastic noise in a microcavity, International Conference in Computational Methods in Sciences and Engineering, Armonia Hotel, Kavouri- Athens, November 2004, Greece. 29

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα µοντέλο Ισοδύναµης Χωρητικότητας για IEEE Ασύρµατα Δίκτυα. Εµµανουήλ Καφετζάκης

Ένα µοντέλο Ισοδύναµης Χωρητικότητας για IEEE Ασύρµατα Δίκτυα. Εµµανουήλ Καφετζάκης Ένα µοντέλο Ισοδύναµης Χωρητικότητας για IEEE 802.11 Ασύρµατα Δίκτυα. Εµµανουήλ Καφετζάκης mkafetz@iit.demokritos.gr Το κίνητρο µας-συνεισφορά Η ασύρµατη δικτύωση λαµβάνει ευρείας αποδοχής. Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Τµήµα Ηλεκτρονικής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Σπουδαστής: Γαρεφαλάκης Ιωσήφ Α.Μ. 3501 Επιβλέπων καθηγητής : Ασκορδαλάκης Παντελής. -Χανιά 2010- ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission:

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: Implementation details and performance evaluation, International

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ4. Ενεργειακά Αποδοτικές Δορυφορικές Επικοινωνίες: Τεχνικές Φυσικού

ΠΕ4. Ενεργειακά Αποδοτικές Δορυφορικές Επικοινωνίες: Τεχνικές Φυσικού ΠΕ4. Ενεργειακά Αποδοτικές Δορυφορικές Επικοινωνίες: Τεχνικές Φυσικού Επιπέδου Θανάσης Ροντογιάνης Η ομάδα ασύρματων τηλεπικοινωνιών (ΟΑΤ) του ΙΑΑΔΕΤ Μέλη Παναγιώτης Μαθιόπουλος Θανάσης Ροντογιάννης Ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Τίτλοι σπουδών Πτυχίο: Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Coventry, U.K,, 1991. Μεταπτυχιακό: Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής, είναι σε εξέλιξη σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÙÍ

ÐÉÍÁÊÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÙÍ VII Π ÐÉÍÁÊÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÙÍ ÐÑÏËÏÃÏÓ 1 ÅÉÓÁÃÙÃÇ 4 ÌÅÑÏÓ É ÊËÉÍÉÊÁ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁ 1 ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁ Ç öýóç ôçò Ðëçñïöïñßáò 10 ÌåôÜäïóç ôçò Ðëçñïöïñßáò 12 ÌåôáôñïðÞ áíáëïãéêïý óþìáôïò óå øçöéáêü 15 2

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E. Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων. και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης

ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E. Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων. και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης ΣΠ Υ ΡΟ Σ Ψ Υ Χ Η Σ V I T A E ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Εργασία: Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής, Πολυτεχνείο Κρήτης Κτίριο Α1, Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου Χανιά, 73100 Οικία: Πιθάρι Ακρωτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ιπλωµατικής

Παρουσίαση ιπλωµατικής Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Πληροφορικής Επιστήµη Υπολογιστών Παρουσίαση ιπλωµατικής Επιµέλεια: *Φλουρή Χαρά, Α.Μ.:ΕΥ0808 Επιβλέπον : * Βασίλειος Σύρης Αθήνα, 2010 1 Ποιο είναι το πρόβληµά? Σωστός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΗΜΑΚΗΣ Κ. ΛΕΡΟΣ. Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ Κ. ΛΕΡΟΣ. Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Κ. ΛΕΡΟΣ Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οκτώβριος 2012 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Γεώργιος Σταθάκης Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία γεννήσεως: 21 Ιουνίου 1972 Τηλέφωνα: +30 2281097114 e-mail: gstath@syros.aegean.gr Σπουδές 1997-2000 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Αμανατιάδης Δημήτριος του Σοφοκλή Ημ/νία Γέννησης : 12 Φεβρουαρίου 1970 Τόπος κατοικίας : Θεσσαλονίκη, Βατοπεδίου 5, 56224 Εύοσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5

ΣΧΟΛΗ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ΣΧΟΛΗ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές μου χρηματοδοτήθηκαν από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αδελφών Μπάκαλα και την εταιρεία τηλεπικοινωνιών NORTEL Networks (Harlow, UK).

Οι σπουδές μου χρηματοδοτήθηκαν από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αδελφών Μπάκαλα και την εταιρεία τηλεπικοινωνιών NORTEL Networks (Harlow, UK). Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Επίκουρη Καθηγήτρια Οδός Ακαδημαϊκού Βλάχου Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Γκίκας Α. Χαρδούβελης Οικονομικός Σύμβουλος, Eurobank Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά PRODEXPO 213 14ο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΔΡ. ΝΙΚOΛΑΟΥ Χ. ΣΑΓΙA. Φυσικού - Ραδιοηλεκτρολόγου (BSc, MSc, PhD)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΔΡ. ΝΙΚOΛΑΟΥ Χ. ΣΑΓΙA. Φυσικού - Ραδιοηλεκτρολόγου (BSc, MSc, PhD) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΔΡ. ΝΙΚOΛΑΟΥ Χ. ΣΑΓΙA Φυσικού - Ραδιοηλεκτρολόγου (BSc, MSc, PhD) Ιανουάριος 2014 Βιογραφικό Σημείωμα ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΣΑΓΙΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Περιεχόμενα Εισαγωγή...2 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)...3 ETSI (European Telecommunications Standards Institute)...4 ITU (International Telecommunication Union)...5 FCC (Federal

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Security in the Cloud Era

Security in the Cloud Era Security in the Cloud Era Dimitris Gritzalis October 2011 Ασφάλεια στην εποχή του Cloud: Παράδοξο ή απλώς διαφορετικό; Δημήτρης Γκρίτζαλης Καθηγητής Ασφάλειας στις ΤΠΕ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis

Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis, University of Macedonia, Greece http://users.uom.gr/~kpsannis/ JAPAN-EU Laboratory: http://www.mobility2net.eu/ Visiting Research Scientist Department of

Διαβάστε περισσότερα

/MAC DoS. A Coding Scheme Using Matched Filter Resistant against DoS Attack to PHY/MAC Layer in Wireless Communications

/MAC DoS. A Coding Scheme Using Matched Filter Resistant against DoS Attack to PHY/MAC Layer in Wireless Communications Vol. 51 No. 9 1499 1506 (Sep. 2010) /MAC DoS 1 2 2 MAC DoS MAC 10 9 MAC DoS LAN Ethernet A Coding Scheme Using Matched Filter Resistant against DoS Attack to PHY/MAC Layer in Wireless Communications Ryuzou

Διαβάστε περισσότερα

2185 Κ.Δ.Π. 355/2004. Ο! ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΠΕΚΟΙΝΟΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1 )(η), 17(3)(β) και 17(3)(δ)

2185 Κ.Δ.Π. 355/2004. Ο! ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΠΕΚΟΙΝΟΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1 )(η), 17(3)(β) και 17(3)(δ) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3847, 30.4.2004 Αριθμός 355 2185 Κ.Δ.Π. 355/2004 Ο! ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΠΕΚΟΙΝΟΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1 )(η), 17(3)(β) και 17(3)(δ) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα O Χαρίλαος Γ. Σανδαλίδης γεννήθηκε στη Φλώρινα το 1972. Έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρονικής και Μηχ. Η/Υ από το Πολυτεχνείο Κρήτης το 1995, το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc)

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΣΑΓΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βιογραφικό Σημείωμα ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΣΑΓΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΣΑΓΙΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης & Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Διεύθυνση: Γραφείο: Τηλ.: Κιν..:

Διαβάστε περισσότερα

Ασημάκης Δ. Λυκουργιώτης

Ασημάκης Δ. Λυκουργιώτης Ασημάκης Δ. Λυκουργιώτης Στοιχεία asly@ece.upatras.gr (+30) 6945-546371 Google Scholar Asimakis Lykourgiotis LinkedIn Lykourgiotis Asimakis Εκπαίδευση ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Διδακτορικό Δίπλωμα Ημερ. Κτίσης Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Secure Cyberspace: New Defense Capabilities

Secure Cyberspace: New Defense Capabilities Secure Cyberspace: New Defense Capabilities Dimitris Gritzalis November 1999 Υπουργείο Εθνικής Αμυνας Διημερίδα Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Ερευνας Αθήνα, 2-3 Νοέμβρη 1999 Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο:

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail.

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail. Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μπιτζιόπουλος Αριστειδης Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ 5.1 Tο θεώρημα δειγματοληψίας. Χαμηλοπερατά σήματα 5.2 Διαμόρφωση πλάτους παλμού 5.3 Εύρος ζώνης καναλιού για ένα PAM σήμα 5.4 Φυσική δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

Towards a more Secure Cyberspace

Towards a more Secure Cyberspace Towards a more Secure Cyberspace Dimitris Gritzalis 1 October 1999 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής Θεσσαλονίκη, 8-10 Οκτώβρη 1999 Πορεία προς έναν ασφαλέστερο Κυβερνοχώρο Δημήτρης Γκρίτζαλης

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

LAN. On the Dynamic Performance of Indoor Positioning System using Wireless LAN on Smartphone

LAN. On the Dynamic Performance of Indoor Positioning System using Wireless LAN on Smartphone 一 般 社 団 法 人 電 子 情 報 通 信 学 会 信 学 技 報 THE INSTITUTE OF ELECTRONICS, IEICE Technical Report INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS TECHNICAL ITS2015-6 REPORT(2015-06) OF IEICE. THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2008 Θέμα: : «Συστήματα Οπτικών Ζεύξεων Ελευθέρου χώρου» Οι ζεύξεις ελευθέρου χώρου αποτελούν σήμερα σημαντικό τρόπο επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. : mkrinidi@gmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. : mkrinidi@gmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : Μιχαήλ : Κρηνίδης : Δημήτριος : Νίκη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΠΟΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Τ.Κ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα Marios Πανεπιστήμιο / Brunel University London Επώνυμο Angelides E-mail Marios.Angelides@brun el.ac.uk Electronic and Computer Engineering Βαθμίδα Professor Επιστημονική Περιοχή Multimedia Content

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΙΛΙΠΠΑ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ - ΤΙΤΛΟΙ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα σελ. 1 / 5 Βιογραφικό, MSc, DIC Ημ. Γέννησης: 09 /05/ 1967 Εκπαίδευση 1992 Master of Science in Foundations of Advanced Information Technologies, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ cdma2000: Initial Settings Forward Fundamental Radio Conf iguration 3 9.6 Kbps NonTD Multipath Fading Channel Select the parameters for

Διαβάστε περισσότερα

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Avinguda del Carrilet (Amadeu Torner, Jacint Verdaguer), L Hospitalet de Llobregat, Βαρκελώνη. Ζώνες ειδικής χρήσης που

Διαβάστε περισσότερα

Online Social Networks: Posts that can save lives. Dimitris Gritzalis, Sotiria Giannitsari, Dimitris Tsagkarakis, Despina Mentzelioti April 2016

Online Social Networks: Posts that can save lives. Dimitris Gritzalis, Sotiria Giannitsari, Dimitris Tsagkarakis, Despina Mentzelioti April 2016 Online Social Networks: Posts that can save lives Dimitris Gritzalis, Sotiria Giannitsari, Dimitris Tsagkarakis, Despina Mentzelioti April 2016 Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα: Αναρτήσεις που σώζουν ζωές 9 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Lect_ Cloud Computing

Lect_ Cloud Computing Lect_ Cloud Computing Dr. Konstantinos E. Psannis, University of Macedonia, Greece http://users.uom.gr/~kpsannis/ JAPAN-EU Laboratory: http://www.mobility2net.eu/ Visiting Research Scientist Department

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα ασύρματων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Ανδρέας Π. Πλαγεράς

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Ανδρέας Π. Πλαγεράς Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ανδρέας Π. Πλαγεράς Περιεχόμενα 1. Διαδίκτυο των Πραγμάτων 2. Υπολογιστικό Νέφος 3. Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση μαθήματος Γενικές Πληροφορίες

Διάρθρωση μαθήματος Γενικές Πληροφορίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ.Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διάρθρωση μαθήματος Γενικές Πληροφορίες MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου MYE006-ΠΛΕ-065 Ασύρματα Δίκτυα 2 Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 3/2009

Βιογραφικό Σημείωμα. Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 3/2009 Βιογραφικό Σημείωμα Ονοματεπώνυμο: Φώτιος Σ. Μηλιένος Email: milienos@yahoo.com 1 Σπουδές Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 3/2009 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασι α «Εκτι μήσή τής ποιο τήτας εικο νων με τήν χρή σή τεχνήτων νευρωνικων δικτυ ων»

Πτυχιακή Εργασι α «Εκτι μήσή τής ποιο τήτας εικο νων με τήν χρή σή τεχνήτων νευρωνικων δικτυ ων» Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασι α «Εκτι μήσή τής ποιο τήτας εικο νων με τήν χρή σή τεχνήτων

Διαβάστε περισσότερα

EASTERN MACEDONIA AND THRACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY CURRICULUM VITAE. Dr. PANAGIOTIS KOGIAS, MSc, PhD. Lecturer Department of Electrical Engineering

EASTERN MACEDONIA AND THRACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY CURRICULUM VITAE. Dr. PANAGIOTIS KOGIAS, MSc, PhD. Lecturer Department of Electrical Engineering EASTERN MACEDONIA AND THRACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY CURRICULUM VITAE EDUCATION Dr. PANAGIOTIS KOGIAS, MSc, PhD. Lecturer Department of Electrical Engineering Eastern Macedonia and Thrace Institute of

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

Critical Infrastructure Protection: A Roadmap for Greece D. Gritzalis

Critical Infrastructure Protection: A Roadmap for Greece D. Gritzalis Critical Infrastructure Protection: A Roadmap for Greece D. Gritzalis June 2016 Ολιστική Προστασία Κρίσιμων Υποδομών: Ένας Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα Συνάντηση εργασίας Αθήνα, 28 Ιούνη 2016 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Legal use of personal data to fight telecom fraud

Legal use of personal data to fight telecom fraud Legal use of personal data to fight telecom fraud Dimitris Gritzalis May 2001 Ημερίδα Ελληνικού Φορέα Αντιμετώπισης Τηλεπικοινωνιακής Απάτης (ΕΦΤΑ) Tηλεπικοινωνιακή Απάτη: Μέθοδοι - Πρόληψη - Προεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γνωστικό Αντικείμενο: Computer Aided Design (CAD) Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρία - Προηγούμενες θέσεις

Εμπειρία - Προηγούμενες θέσεις Χρήστος Π. Καστώρης o Ημερ. Γεννήσεως: 28 Οκτ.1950 o Τόπος Γέννησης: Γόννοι - Λάρισας o Οικογ. Κατάσταση: Έγγαμος με δύο (2) παιδιά o Τηλ. 6972777813/ 2310245800/ 2495093117 o E-mail: xkastori@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εποχές( 1. Εποχή(του(mainframe((πολλοί( χρήστες,(ένας(υπολογιστής)(( 2. Εποχή(του(PC((ένας(χρήστης,(

Εποχές( 1. Εποχή(του(mainframe((πολλοί( χρήστες,(ένας(υπολογιστής)(( 2. Εποχή(του(PC((ένας(χρήστης,( Κίνητρα( Η(εξάπλωση(των(υπολογιστικών(συσκευών( Πως(έγινε;( Ανάγκη(για(πληροφορία( Προς(τι;( Εφαρμογές(του(διάχυτου(υπολογισμού( Μπορούμε(να(σχεδιάσουμε(&(να(αναπτύξουμε(ώστε(οι( άνθρωποι(να(μπορούν(να(τον(χρησιμοποιούν(

Διαβάστε περισσότερα

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures Dimitris Gritzalis June 2003 Ημερίδα Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Ιούνιος 2003 Οργάνωση της Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Quick algorithm f or computing core attribute

Quick algorithm f or computing core attribute 24 5 Vol. 24 No. 5 Cont rol an d Decision 2009 5 May 2009 : 100120920 (2009) 0520738205 1a, 2, 1b (1. a., b., 239012 ; 2., 230039) :,,.,.,. : ; ; ; : TP181 : A Quick algorithm f or computing core attribute

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μιχάλης Πατεράκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μιχάλης Πατεράκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μιχάλης Πατεράκης Καθηγητής Τοµέα Τηλεπικοινωνιών Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά 7300 Τηλ. 28210-37225 Fax: 28210-37542 E-mail: pateraki@telecom.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Online Social Networks: Posts that can save lives. Sotiria Giannitsari April 2016

Online Social Networks: Posts that can save lives. Sotiria Giannitsari April 2016 Online Social Networks: Posts that can save lives Sotiria Giannitsari April 2016 Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα: Αναρτήσεις που σώζουν ζωές Σωτηρία Γιαννίτσαρη Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριών & Προστασίας Κρίσιμων

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων Διδάσκων: Γεώργιος Μήτσης, Λέκτορας, Τμήμα ΗΜΜΥ Γραφείο: GP401 Ώρες γραφείου: Οποτεδήποτε (κατόπιν επικοινωνίας) Τηλ: 22892239 Ηλ. Ταχ.: gmitsis@ucy.ac.cy Βιβλιογραφία C. M.

Διαβάστε περισσότερα