Βιβλιοκρισίαι (Στ. I. Παπαδοπούλου, Οί έπαναστάσεις του 1854 καν 1878) 435

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιβλιοκρισίαι (Στ. I. Παπαδοπούλου, Οί έπαναστάσεις του 1854 καν 1878) 435"

Transcript

1 Βιβλιοκρισίαι (Στ. I. Παπαδοπούλου, Οί έπαναστάσεις του 1854 καν 1878) 435 δλ αύτά τα δικαιολογεί καί ή ξεχωριστή άγάπη του συγγραφέα για τό θέμα καί χωρίς άλλο δίχως τήν αγάπη αύτή, δέ θά είχαμε ακόμα τό πολύτιμο αΰτό βιβλίο του. ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΑΣ Στεφάνου I. Παπαδοπούλου, Οί έπαναστάσεις τού 1854 καί 1878 στήν Μακεδονία (Δημοσιεύματα τής Ε.Μ.Σ. Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, άριθ. 22), Θεσσαλονίκη 1970, 8ον-μικρόν, σ Είναι εύτύχημα πού ή «Εταιρεία Μακεδονικόν Σπουδών», παρ δλον ότι πριν άπό μερικά χρόνια έχασε τόν πρόεδρό της καθηγητή Στίλπωνα Κυριακίδη καί κατόπιν τόν Γεν. Γραμματέα της Άλέξ. Λέτσα, δχι μονάχα συνεχίζει, άλλά όλοένα άναπτύσσει τή δραστηριότητά της κάτω άπό τή διεύθυνση των διαδόχων τής παλαιός της ήγεσίας. Έτσι τόν τελευταίο καιρό κυκλοφόρησαν στή σειρά των έκδόσεών της, πού περιλαμβάνει ή «Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη» της, δυό βιβλία σέ εύχρηστο σχήμα, πού άποβλέπουν στήν ιστορική μόρφωση τού ευρύτερου άναγνωστικοΰ κοινού. Τό πρώτο, πού τό οφείλομε στον σημερινό Γεν. Γραμματέα της κ. Ίωάν. Βασδραβέλλη, έπιγράφεται «Ό άγώνας τού 1821 στή Μακεδονία» (άριθ. 21, Θεσσαλονίκη 1969), ένώ τό δεύτερο είναι αυτό, πού θά κρίνωμε. Έχουν άκόμη προγραμματιστή στήν ίδια σειρά καί γιά τόν ίδιο σκοπό καί πλησιάζει ή ώρα, πού θά δουν κι αύτά τό φώς τής δημοσιότητος ή 'Ιστορία τού Μακεδονικού Αγώνα καί ή 'Ιστορία τών Βαλκανικών πολέμων, πού γράφονται άπό δυό άπόστρατους άνώτατους άξιωματικούς, τόν ταξίαρχο κ. Τσάμη καί τόν στρατηγό κ. Παπαρρόδου άντιστοίχως. Τό βιβλίο, πού θά παρουσιάσωμε, γράφτηκε άπό τόν γνωστό Ιστορικό συγγραφέα, καθηγητή τής Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας στό Πανεπιστήμιο Ίωαννίνων καί κοσμήτορα τής Φιλοσοφικής Σχολής του κ. Στέφανο Παπαδόπουλο. Τά ίστορούμενα γεγονότα τών έπαναστάσεων τού 1854 καί 1878, ιδίως τής δεύτερης, ήσαν έως τώρα πολύ λίγο γνωστά καί μονάχα χάρη στήν έρευνα τών τελευταίων χρόνων φωτίστηκαν άρκετά, χωρίς όμως αύτό νά σημαίνη ότι ό κύκλος τής έρευνητικής προσπάθειας έχει κλείσει καί ότι δέν υπάρχει κι άλλο έδαφος άνερεύνητο καί άνεκμετάλλευτο. Κι έτσι όμως ή πρόοδος, πού σημειώθηκε, είναι σημαντική καί γιά τούτο ό συγγραφέας θεωρεί άναγκαϊο νά άπονείμη στόν πρόλογό του τιμητικόν έπαινο στους έπιστήμονες, πού μέ τήν έργασία τους άποκάλυψαν ό,τι έως τότε ήταν άγνωστο ή πολύ λίγο γνωστό. Τό βιβλίο τούτο έχει έκταση άκριβώς 150 σελίδων καί, μετά τόν πρόλογό του, χωρίζεται σέ δυό μέρη. Στό πρώτο άναπτύσσεται ή έπανάσταση τού 1854 (σ ) καί στό δεύτερο ή έπανάσταση τού 1878 (σ ). Στόν πρόλογό του ό συγγραφέας έπισημαίνει τό γεγονός ότι μέ τόν άγώνα τής άνεξαρτησίας μας τό 1821 ή Μακεδονία δέν στάθηκε δυνατό νά έλευθερωθή. Γι αυτήν ή σκλαβιά συνεχίστηκε καί χρειάστηκε κι άλλους άγώνες, γιά νά κερδίση τήν έλευθερία της. Αυτούς τούς άγώνες μέσα στόν ίδιο αιώνα, τόν ΙΘ', έκθέτει ό συγγραφέας στό βιβλίο του, γιά νά κάνη γνωστά, καθώς γράφει, στους Μακεδόνες δυό κεφάλαια τής νεώτερης ιστορίας τους, παραμελημένα ώς τά τελευταία χρόνια (σ. 6). "Ας μάς έπιτραπή νά θεωρήσωμε κάπως άστοχο τόν τρόπο, μέ τόν όποιο ό κ. Παπαδόπουλος έκφράστηκε στό σημείο αΰτό. Γιατί τό βιβλίο του έχει, όπως πιστεύομε, πολύ γενικώτερη άποστολή καί δέν γράφτηκε, γιά νά ένημερώση μονάχα τούς Μακεδόνες,

2 436 Βιβλιοκρισία! (Στ. I. Παπαδοπούλου, Οί έπαναστάσεις τοϋ 1854 καί 1878) άλλά τούς Πανέλληνες καί μάλιστα περισσότερο, τονίζομ έμεΐς, τούς άλλους "Ελληνες παρά τούς Μακεδόνες, γιατί αυτοί είναι πού πρέπει να γνωρίσουν καλά τούς αγώνες των βορείων άδελφών τους καί να τούς έκτιμήσουν όσο τούς άξίζει, συνειδητοποιώντας τήν ιδιαίτερη σημασία πού έχει ή Μακεδονία για τό Έθνος. "Οτι, όπως τονίζει ό συγγραφέας, οί έπαναστάσεις αύτές έπισκιάστηκαν από το 1821 καί τον Μακεδονικό Αγώνα, καθώς βρίσκονται άνάμεσά τους, είναι άπολύτως σωστό καί γιά τούτο δικαιολογημένα θεωρούνται, όταν συγκρίνωνται μαζί τους, δευτερεύοντα γεγονότα. Σωστό έπίσης είναι ότι συνδέθηκαν αρκετά με τις ταυτόχρονες έπαναστάσεις στή Θεσσαλία, όχι όμως «ιδίως ή πρώτη» (σ. 6), αλλά, άντίθετα, ή δεύτερη. Τήν άποψη τούτη έκφράσαμε στην έργασία μας γιά τήν έπανάσταση τού Τά κυριώτερα γεγονότα τής πρώτης, τοϋ 1854, σημειώθηκαν στή Χαλκιδική, πού δέν συνδέεται φυσικά μέ τή Θεσσαλία, ένώ τής δεύτερης διαδραματίστηκαν κυρίως άνάμεσα στον Όλυμπο καί τόν 'Αλιάκμονα, περιοχής δηλ. πού άποτελεϊ συνέχεια τής Θεσσαλίας. "Ωστε ή γνώμη αύτή τού συγγραφέα δέν έχει σταθερή βάση. Τό Α' κεφ. τού πρώτου μέρους (έπανάσταση τού 1854) άναφέρεται στόν Κριμαϊκό πόλεμο καί τήν Ελλάδα (σ. 9-20). Σ αύτό γίνεται άρχικά λόγος γιά τά αίτια καί τις άφορμές τοϋ πολέμου τούτου καί γιά τόν αντίκτυπο πού είχε στό έλλαδικό κράτος, τό όποιο τότε έφλόγιζε τό όραμα τής «Μεγάλης Ιδέας», από τόν βασιλέα του μέχρι καί τοϋ τελευταίου πολίτη. Νά, γιατί τοϋτο ξεσηκώθηκε χωρίς να λογαριάση τήν άντίδραση τών Μεγ. Δυνάμεων τής Δύσεως, Αγγλίας καί Γαλλίας, πού γιά τό συμφέρον τους έκαναν τότε άνοιχτή φιλοτουρκική πολιτική. Τό αποτέλεσμα είναι γνωστό ή άπροκάλυπτη έπέμβασή τους στήν Ελλάδα, ή κατοχή τοϋ Πειραιά καί τής Αθήνας καί ή έγκαθίδρυση κυβερνήσεως φιλικής προς αύτές. Συνέπεια όλων αυτών ήταν καί ή κατάπαυση τών έπαναστατικών κινημάτων, πού είχαν αρχίσει στήν Ήπειρο, τή Θεσσαλία καί τή Μακεδονία. Καί ό κ. Παπαδόπουλος κλείνει τό κεφ. αύτό μέ τή διαπίστωση ότι «τό μικρό Ελληνικό Βασίλειο, καθώς ήταν έκτεθειμένο στά πυρά τών στόλων τών ισχυρών ναυτικών Δυνάμεων, δέν μπορούσε εύκολα νά άκολουθήση έξωτερική πολιτική άντίθετη προς τά συμφέροντα τών Δυνάμεων αύτών» (σ. 20). Τό Β' κεφ. άναφέρεται στόν Θεόδ. Ζιάκα καί τήν έξέγερση στή Δυτ. Μακεδονία (σ ). Σ αύτό παρακολουθείται ή δράση τοϋ παλαίμαχου τούτου αγωνιστή ύστερ από τό 21 μέχρι καί τής έποχής πού μάς ένδιαφέρει. Τό κίνημα τοϋ 1854 στήν περιοχή αύτή είχεν άπλωθή άρκετά καί στή Δυτ. Μακεδονία, στή σημερινή έπαρχία Βοΐου τής Κοζάνης. Ό Ζιάκας τελικά όχυρώθηκε στό Σπήλαιο, άπόκρημνο χωριό τών Γρεβενών, όπου καί διαδραματίστηκε ή τελευταία φάση τοϋ αγώνα. Τήν ήρωϊκή του άντίσταση έναντίον τών Τούρκων, πού υπερείχαν συντριπτικά σέ άντρες καί όπλισμό, έξύμνησε καί τό δημοτικό τραγούδι (βλ. σ. 28). Τελικά στις 31 Μαΐου τοϋ 1854 μέ τήν έπέμβαση τών Προξένων τών Δυνάμεων αποχώρησε στήν έλεύθερη Ελλάδα. Επακολούθησε ό «χαλασμός» τοϋ Σπήλαιου καί τής περιοχής του. Στό Γ' κεφ. ό συγγραφέας έκθέτει τό σπουδαιότερο γεγονός τής έπαναστάσεως τοϋ 1854 στή Μακεδονία, τήν έκστρατεία τοϋ Τσάμη Καρατάσου στή Χαλκιδική, καί κάνει σύντομο λόγο καί γιά τό κίνημα στήν περιοχή τοϋ Όλύμπου (σ ). Ή έπανάσταση τής Χαλκιδικής είναι τό γεγονός, πού, πραγματικά, περισσότερο άπό κάθε άλλο χαρακτηρίζει τόν ξεσηκωμό τής Μακεδονίας στά Ό συνταγματάρχης Τσάμης Καρατάσος, πρώην υπασπιστής τοϋ Όθωνα καί γυιός τοϋ διαβόητου άρχικλέφτη τής Βέροιας γέρο- Καρατάσ(ι)ου, πού ξεσήκωσε τό 1822 τή Δυτ. Μακεδονία, ώρίστηκε άρχιστράτηγος καί άποβιβάστηκε στις 13 Άπριλ. (ν. ήμ.) στή Χαλκιδική. Νομίζομε πώς δέν είναι σωστό

3 Βιβλιοκρισίαι (Στ. I. Παπαδοπούλου, Οί έπαναστάσεις τοδ 1854 καί 1878) 437 να άναφέρεται ό πατέρας τοϋ Τσάμη ώς Αναστάσιος Καρατάσος (σ. 32). Άναστάσης ή Τάσος ήταν το όνομα τοδ άρχικλέφτη τοδ Βερμίου, ό όποιος, όπως συνηθιζότανε τότε, δέν εϊχεν έπώνυμο. Ώνομάστηκε «Καρατάσος», δηλ. μαδρος Τάσος, γιατ ήταν μελαψός άλλά καί μέ έπιβλητικό παράστημα κι ακόμη γενναίος, έπειδή τό «Καρας» τά φανέρωνε όλ αυτά. Τό «Καρατάσος» σάν έπώνυμο τό πήραν τά παιδιά του καί οί απόγονοί τους. Ό συγγραφέας έξιστορεί παραστατικώτατα τούς άγώνες τοϋ Τσάμη Καρατάσου στή Χερσόνησο τής Σιθωνίας καί τοδ 'Αγ. Όρους καί τή μετάδοση τής έπαναστατικής σπίθας στον Πολύγυρο, πού τελικά οί πρόκριτοί του σφαγιάστηκαν άπό τούς Τούρκους. Τό τέλος τοϋ άγώνα τοϋ Καρατάσου προκάλεσε ή πίεση των Εύρωπαίων καί των Τούρκων, πού είχε σάν αποτέλεσμα νά άναγκαστή καί ή «Ιερά Κοινότης» τοδ 'Αγ. Όρους, παρ όλη τήν όξύτατη αντίθεσή του προς τήν πολιτική της αύτήν, πού τήν έχαρακτήριζε «έπιμονή στό ραγιαλίκι» (βλ. σ. 42), νά τον έγκαταλείψη καί νά συνθηκολογήση μέ τόν κατακτητή. "Ετσι ό Καρατάσος, άπογοητευμένος άπό τήν έξέλιξη των πραγμάτων, έπιβιβάστηκε, ακριβώς ϋστερ άπό δυό μήνες (13 Ίουν.), σέ γαλλικό πολεμικό πλοίο, πού τόν μετέφερε στή Χαλκίδα. Κίνημα, όπως άναφέραμε καί πιό πάνω, έκδηλώθηκε καί στό δυτ. τμήμα τοδ Όλύμπου μέ προέκταση προς τήν Πιερία. Κι αυτό όμως είχε τελικά τήν τύχη τών προηγουμένων, πάλιν δστερ άπό τή «μεσολάβηση» τών ξένων (σ ). Τό Δ' καί τελευταίο κεφ. τοδ πρώτου μέρους τοϋ βιβλίου καταλαμβάνει ό έπίλογος τοδ συγγραφέα γιά τήν έπανάσταση τοϋ Σ αύτόν παρουσιάζεται ξανά, άλλά άπό όπτική γωνία διαφορετική άπό έκείνη τοδ προλόγου του, ή κατάσταση πού διαμορφώθηκε στήν Ελλάδα ϋστερ άπό τήν έπέμβαση σ αύτήν τών τότε μεγάλων συμμάχων τής Τουρκίας καί γίνεται λόγος γιά πρώτη φορά γιά τή συμφορά, πού έφεραν στήν περιοχή τής πρωτεύουσας τά άγγλογαλλικά στρατεύματα, δηλ. γιά τή χολέρα πού ώδήγησε στό θάνατο άρκετές χιλιάδες άπό τόν όλιγάριθμο τότε πληθυσμό της. Ζωντανή εικόνα τής τραγωδίας μάς δίνει παρουσιάζοντας άπόσπασμα άπό τίς ιστορικές άναμνήσεις τοδ Νικ. Δραγούμη. Δέν αναφέρει όμως οδτε στό σημείο αυτό ούτε στή βιβλιογραφία μιάν πολύ ένδιαφέρουσα, αν καί σύντομη σέ έκταση, μονογραφία τοδ μακαρίτη Μπάμπη "Άννινου (βλ. Ή χολέρα τοδ «'Ιστορικά Σημειώματα». Έν Άθήναις 1925, σ ). Περνάει κατόπιν στά αποτελέσματα τοϋ Κριμαϊκού πολέμου, τόσο γιά τήν Εΰρώπη όσο καί γιά τήν Ελλάδα, καί έπισημαίνει ιδιαίτερα τήν έξαιρετικά δυσάρεστη γιά τή χώρα μας μεταβολή τής ρωσικής πολιτικής, πού άπό δώ καί μπρος δεν ύποστήριζε πιά όλους τούς ύπόδουλους χριστιανούς τής Βαλκανικής, άλλά ϋψωνε τή σημαία τοϋ πανσλαβισμού καί περιώριζε τό ένδιαφέρον της στούς Σλάβους κατοίκους τής χερσονήσου καί ξεχωριστά στούς Βουλγάρους. Μέ τήν άλλαγή αύτήν, όπως πολύ σωστά διαπιστώνει ό συγγραφέας κλείνοντας τόν έπίλογό του, ό Ελληνισμός «δυό δεκαετίες αργότερα θά κινδυνέψη νά καταποντιστή άπό τό δημιούργημα τής ρωσικής δύναμης, άπό τήν Μεγάλη Βουλγαρία τής συνθήκης τοδ 'Αγίου Στεφάνου» (σ. 55). Ακολουθεί τό δεύτερο μέρος τοδ βιβλίου τοδ κ. Παπαδόπουλου, πού άναφέρεται στήν έπανάσταση τοδ Στό Α' κεφ. τοϋ μέρους τούτου τόν άπασχολεϊ «Ή κρίση τοϋ Ανατολικού Ζητήματος κατά τά έτη καί ή Ελλάς» (σ ). Ό συγγραφέας αρχίζει μέ τή γενεσιουργό αιτία τής κρίσεως καί κατόπιν περνάει στά διαδοχικά στάδιά της τήν έπανάσταση τοδ 1875 στήν Ερζεγοβίνη καί τή Βοσνία, τήν έπέκτασή της στή Βουλγαρία στά 1876 καί τίς τουρκικές θηριωδίες στό Μπατάκ τής Ροδόπης, τήν έκρηξη τοδ σερβοτουρκικοδ πολέμου τό καλοκαίρι τοδ ίδιου χρόνου καί τήν έλληνική άδράνεια, τήν άνοδο στον θρόνο τής

4 438 Βιβλιοκρισίαι (Στ. I. Παπαδοπούλου, Οί έπαναστάσεις του 1854 καί 1878) Τουρκίας τοϋ Άβδούλ Χαμίτ, τήν πρεσβευτική διάσκεψη στην Κωνσταντινούπολη κατά τά τέλη τοϋ 1876, ή όποια έπαιρνε άποφάσεις έξαιρετικά βλαπτικές για τά έλληνικά συμφέροντα, τήν άνάληψη τής πρωθυπουργίας άπό τόν προοδευτικό καί φιλελεύθερο Τοϋρκο πολιτικό Μιντάτ καί τήν χορήγηση Συντάγματος, τή διακοπή των εργασιών τής διασκέψεως ΰστερ άπό αύτή τήν έξέλιξη καί εύθύς κατόπιν (Φεβρ. 1877) τόν παραμερισμό του καί τήν επάνοδο στήν άπολυταρχία τοϋ Χαμίτ. Στό μεταξύ τό αδύναμο Έλλαδικό βασίλειο βρισκότανε σέ πολύ λεπτή θέση έξ αιτίας τής διπλής πιέσεως, Αγγλικής καί Ρωσικής. Ή πρώτη τό παρακινούσε σέ άδράνεια καί ή δεύτερη σέ δράση. Ακολουθεί τόν Απρίλιο ή έκρηξη τοϋ Ρωσοτουρκικοΰ πολέμου, πράγμα πού έκανε τούς "Ελληνες στή συντριπτική πλειονοψηφία τους νά θέλουν νά βγή στον πόλεμο ή χώρα μας έναντίον τής Τουρκίας. Τότε τήν Κυβέρνηση Κουμουνδούρου διαδέχτηκε ή, όπως «βαφτίστηκε» άπό ένα μέλος της, τόν Θρασύβ. Ζαΐμη, «Οικουμενική» Κυβέρνηση, έπειδή σχηματίστηκε άπό τούς άρχηγούς όλων τών κομμάτων, για νά άντιμετωπιστή ή δύσκολη περίσταση. Πρόεδρός της τοποθετήθηκε ό ήρωας τοϋ 1821 Κωνστ. Κανάρης, σαν έθνικό σύμβολο. Στό σημείο αύτό έχομε τή γνώμη ότι ό συγγραφέας έπρεπε νά έξηγήση, πώς καί γιατί σχηματίστηκε ή κυβέρνηση αύτή, πού τελικά όμως διέψευσε τις προσδοκίες όλων «έξ αίτιας τών βασικών άντιθέσεων τών μελών της», όπως σωστά άποφαίνεται (σ. 63). Ό σχηματισμός της λοιπόν καλλιεργήθηκε σάν Ιδέα, πού ύλοποιήθηκε άπό τούς Γερμανούς, τό ένδιαφέρον τών όποιων γιά τά έλληνικά πράγματα είχε προκαλέσει ό πρεσβευτής μας στό Βερολίνο τήν έποχή έκείνη Αλέξ. Ραγκαβής (βλ. τήν έργασία μας γιά τήν έπανάσταση τοϋ 1878 στή Μακεδονία άπό τό Άρχεΐον Στεφ. Δραγούμη, σ. 25, σημ. 2). Ακολουθεί ή περιγραφή τών πολεμικών έπιχειρήσεων μέχρι τής ανακοπής τής ρωσικής προελάσεως μέ τήν άμυνα τών Τούρκων στήν Πλέβνα. Ύστερα όμως άπό τήν πτώση της οί Ρώσοι έτράβηξαν γρήγορα προς τά κάτω καί τόν Ιανουάριο τοϋ 1878 κατέλαβαν τήν Άδριανούπολη. Ή άκέφαλη «Οικουμενική», γιατί στό μεταξύ ό Κανάρης είχε πεθάνει, παραιτήθηκε καί ή νέα κυβέρνηση τοϋ Κουμουνδούρου άποφάσισε τήν τελευταία στιγμή νά μπή στόν πόλεμο. Ένεργήθηκε εισβολή, έφτασε ό 'Ελληνικός στρατός στό Δομοκό κι ΰστερ' άνακλήθηκε, γιά νά μή προκαλέση έπίθεση τοΰέλεύθερου πιάστρατοϋ τών Τούρκων, άφοΰ είχεν ύπογραφή άνακωχή άνάμεσα στούς έμπολέμους. Έτσι στις 3 Μαρτίου 1878 (ν. ήμ.) συνωμολογήθηκε ή θανάσιμη γιά τόν Ελληνισμό συνθήκη ειρήνης τοϋ Άγ. Στεφάνου, πού έλυνε τό Ανατολικό Ζήτημα σύμφωνα μέ τις άπόψεις καί τά συμφέροντα τής Ρωσίας καί γενικώτερα τών Σλάβων καί δημιουργούσε μία τεράστια Βουλγαρία, στήν όποια ένσωματώνονταν έδάφη κατοικούμενα άπό Έλληνες στήν πλειονοψηφία καί γι αύτό διεκδικούμενα άπό τήν Ελλάδα. Ό συγγραφέας έπρεπε νά προσθέση ότι έκτος άπό τή Θεσσαλονίκη καί τή Χαλκιδική οί Βούλγαροι δέν έπαιρναν καί τήν Κοζάνη μέ τήν περιοχή της. Στό Β' κεφ. (σ ) γίνεται λόγος γιά τις «Προετοιμασίες, γιά έξέγερση στήν Μακεδονία». Μνημονεύεται ή δράση τών έθνικών σωματείων τής Αθήνας, τοϋ Έλληνα Γεν. Προξένου στή Θεσσαλονίκη Κωνστ. Βατικιώτη καί άλλων Προξένων μας σέ νευραλγικά κέντρα τής Μακεδονίας, όπως τό Μοναστήρι, οί Σέρρες, ή Καβάλα. Ακόμη ή συγκρότηση στήν Αθήνα τής «Μακεδονικής έπιτροπής», ψυχή τής όποιας ήταν ό Στέφ. Δραγούμης. Αύτή άνέλαβε τήν ευθύνη νά όργανώση έπαναστατικά κινήματα στόν μακεδονικό χώρο κι άρχισε νά καταστρώνη σχέδια δράσεως, ενα γιά τόν Όλυμπο μέ προέκταση τή Δυτ. Μακεδονία, άλλο γιά τόν Στρυμονικό κόλπο μέ προέκταση τό Νευροκόπι καί τό Μελένικο κι ένα τρίτο τή Χαλκιδική. Τελικά πραγματοποιήθηκε μονάχα τό πρώτο καί άρχηγός του ώρίστηκε ό λοχαγός Κοσμάς Δουμπιώτης, άπό τό όμώνυμο χωριό τής Χαλκιδικής. Τό Γ' κεφ. (σ ) άσχολεϊται μέ τήν έπανάσταση στόν Όλυμπο καί τά Πιέρια.

5 Βιβλιοκρισία! (Στ. I. Παπαδοπούλου, Οί έπαναστάσεις τοδ 1854 καί 1878) 439 Γίνεται λόγος για τή συγκρότηση των έθελοντικών σωμάτων, τήν άποστολή τους, τήν άποβίβασή τους στην περιοχή τοδ Λιτόχωρου στις 28 Φεβρουάριου 1878 (ν. ήμ.), τήν άμεση κατάληψη αύτής τής κωμοπόλεως καί τόν σχηματισμό ϋστερ άπό τρεις μέρες τής «Προσωρινής Κυβερνήσεως τής Μακεδονίας», μέ πρόεδρο τόν Λιτοχωρινό πρόκριτο Ευάγγελο Κοροβάγκο. Στις σ παρουσιάζεται τό συγκινητικού περιεχομένου μανιφέστο τής Κυβερνήσεως αύτής προς τις ευρωπαϊκές Δυνάμεις. Στις έπόμενες σελίδες έμφανίζονται οί ήγέτες των Σωμάτων, ή έπέκταση τής έπαναστάσεως ως τόν 'Αλιάκμονα, ή κατάληψη τοδ Πλαταμώνα, ή άδυναμία τους να καταλάβουν τήν Κατερίνη καί τά σφάλματα, πού διέπραξεν ό αρχηγός «τής είς "Ολυμπον στρατείας» Δουμπιώτης. Ήταν λοιπόν φυσικό να ξαναπέση στις 16 Μαρτίου (ν. ήμ.) τό Λιτόχωρο στα χέρια των Τούρκων, πού τό έκαψαν, όπως έπίσης έπεσε τήν ίδια μέρα στά χέρια τους καί ή πιο σημαντική άποστολή όπλων καί πολεμοφοδίων. Κατόπιν έξιστορεϊται ή έξέγερση τής Πιερίας καί ή δράση τοδ άρχηγοδ της, τοδ Επισκόπου Κίτρους Νικολάου, πού ξεσήκωσε τήν έδρα του, τόν Κολινδρό, στις 6 Μαρτίου (ν. ήμ.). Τέσσαρες όμως μέρες άργότερα άναγκάστηκε νά τόν έγκαταλείψη, άφοδ έκαψε τήν κατοικία του μέ όλα τά υπάρχοντα. Στό σώμα του είχεν ένταχθή καί ένας έθελοντής, ό Δημοσθένης Καλοστύπης, πού για τήν απόλυτη ακρίβεια τότε ήταν τελειόφοιτος τής Ιατρικής καί όχι γιατρός, όπως τόν αναφέρει ό συγγραφέας. "Ηταν άδελφός τοδ φιλολόγου Ίωάν. Καλοστύπη, πολύ γνωστού για τήν εθνική του δράση, πού ύπηρετοδσε στά έλληνικά σχολεία τής Μακεδονίας γιά λογαριασμό τού «Συλλόγου προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων». Καί τούτον όμως ύ κ. Παπαδύπουλος τόν χαρακτηρίζει «1 υμνασιάρχη Σερρών» (σ. 89), πράγμα πού, τυπικά τουλάχιστον, δέν είναι σωστό. Στήν ίδια άνακρίβεια έπεσε καί ό Γεν. Γραμματέας τής Έταιρ. Μακεδονικών Σπουδών κ. Βασδραβέλλης στήν πρόσφατη έργασία του «Εν χειρόγραφον τοδ Γυμνασιάρχου Σερρών Καλοστύπη περί Μακεδονίας» («Σερραϊκά Χρονικά», τόμος πέμπτος. Άθήναι 1970, σ ). Ό κ. Βασδραβέλλης μάλιστα, παρανοώντας τά γραφόμενά μας (βλ. Ανέκδοτα έγγραφα γιά τήν έπανάστασι τοδ 1878 στή Μακεδονία άπό τό Αρχείο Στεφ. Δραγούμη. ΙΜΧΑ, άριθ. 85. Θεσνίκη Βλ. σ. 266, σημ. 4), έκδηλώνει τήν άπορία του (βλ. σ. 236, σημ. 1), πώς χαρακτηρίσαμε ενα Γυμνασιάρχη δημοδιδάσκαλο, ένώ έμεϊς τόν γράψαμε «διδάσκαλον», δηλ. έκεΐνον πού διδάσκει. Επί πλέον ό χαρακτηρισμός αυτός δέν είναι δικός μας, άλλά τοδ Συλλόγου καί άπαντάει στά βιβλία τών «Πρακτικών» του, τά όποια έρευνήσαμε. Δηλ. ό Ίωάν. Καλοστύπης ήταν άπλός καθηγητής στό Ελληνικό Γυμνάσιο Σερρών καί πιο μπροστά στήν Κοζάνη άλλά έκανε τότε χρέη Διευθυντοδ του, τόν «Γυμνασιάρχη», γιατί, αν καί νεώτατος, είχε μεγάλες ικανότητες, έπειδή δέν ύπήρχε τότε σ αύτό κανονικός Γυμνασιάρχης. Μέ άρθρο, πού υπό τύπον έπιστολής δημοσιεύτηκε στό τέλος τοδ ίδιου τόμου τών «Σερραϊκών Χρονικών» (σ ), άποκαταστήσαμε τά πράγματα. Ή «Προσωρινή Κυβέρνησις τής Μακεδονίας», ένισχυμένη τώρα καί άπό τόν έπίσκοπο Κίτρους, άπηύθυνε στις 16 Μαρτίου (ν. ήμ.) άπό τή Μονή τής Πέτρας τοδ Όλυμπου, όπου είχε καταφύγει, νέα προκήρυξη προς τούς Μακεδόνες, καλώντας τους νά έξεγερθοδνγιά τήν έλευθερία τους, στήν προσπάθειά της νά δώση πνοή στον άγώνα, πού έσβηνε. Κι άπό κεΐ όμως ό Δουμπιώτης υποχώρησε, γιατί δέν αισθανότανε άσφαλισμένος. Τραβήχτηκε στά Χάσια, ζητώντας άπό τήν Μακεδονική Επιτροπή στήν Αθήνα ένισχύσεις, γιά νά έπιστρέψη στήν περιοχή, πού είχεν έγκαταλείψει. Οί προσπάθειες όμως τής συντονιστικής αύτής έπιτροπής δέν έτελεσφόρησαν. "Ετσι τό σώμα τραβήχτηκε προς τά Άγραφα κι άπό κεΐ έφτασε στήν περιοχή τής Καλαμπάκας, όπου συγκρούστηκε νικηφόρα μέ τούς Τούρκους. Μονάχα στον κάτω Όλυμπο παρέμεινε ένα μικρό τμήμα τοδ σώματος μέάρχηγό τόν πρώην είσαγγελέα Μιλτ. Άποστολίδη, γιά νά φαίνεται πώς ή έπανάσταση δέν είχε σβήσει, άλλά καί γιά νά ύποδεχτή νέες άποστολές, πού τυχόν θά στέλνονταν γιά τήν άνα-

6 440 Βιβλιοκρισίαι (Στ. I. Παπαδοπούλου, Οί έπαναστάσεις τοϋ 1854 καί 1878) ζωπύρηση τοϋ αγώνα. Τοΰτο όμως δέν έγινε. Ή Αγγλία, πού βιαζότανε νά άνατρέψη τή συνθήκη τοΰ Άγ. Στεφάνου, ένδιαφέρθηκε νά είρηνέψουν ή Ήπειρος, ή Θεσσαλία καί ή Μακεδονία. Έτσι τήν 1η Μαΐου 1878 (ν. ήμ.) στο Σμόκοβο τής Καρδίτσας ύπογράφηκε ή ανακωχή άνάμεσα στους εκπροσώπους των έπαναστατών των περιοχών αυτών καί στούς Τούρκους μέ τήν ένεργό άνάμειξη τών Άγγλων Προξένων τής Αθήνας καί τής Θεσσαλονίκης. Στίς 15 Μαΐου (ν. ήμ.) οί πρωτεργάτες τής έπαναστάσεως στή Μακεδονία έφτασαν στον Πειραιά, όπου τούς υποδεχτήκανε ή «Μακεδονική Επιτροπή» καί πλήθος κόσμου. Ή Ελληνική Κυβέρνηση έκανε ο,τι μπορούσε, γιά νά περιθάλψη κι αύτούς καί τούς απλούς άγωνιστάς, πού είχαν έρθει στό έλληνικό Βασίλειο σαν πρόσφυγες. Αύτό ήταν τό τέλος τής έπαναστάσεως στον Όλυμπο καί τά Πιέρια. Τό Δ' κεφ. άναφέρεται στό κίνημα στή Δυτ. Μακεδονία (σ ). Πρόκειται γιά ένα γεγονός, πού δέν θά ήταν υπερβολή, αν υποστηρίζαμε πώς μέχρι τού 1966 ήταν έντελώς άγνωστο. Τό παρουσιάσαμε πρώτοι στήν έργασία μας, πού έχομε προαναφέρει, μέ χαρακτηριστικές μνείες, βασιζόμενες σέ έγγραφα τοϋ ιστορικού Αρχείου τοΰ Ελληνικού Υ πουργείου Εξωτερικών, τά όποια έρευνήσαμε ύστερ άπό υπόδειξη τοΰ κ. Κωφού, στον όποιον όφείλεται ή κατοπινή συστηματική έρευνα τοΰ θέματος. Καρπός της στάθηκε ή τόσον αποκαλυπτική έργασία του (Ή έπανάστασις τής Μακεδονίας κατά τό Ανέκδοτα Προξενικά έγγραφα. ΙΜΧΑ, άριθ Θεσσαλονίκη Βλ. έπίσης τήν κριτική, πού τής κάναμε, στό περιοδικό «Ελληνικά». Τόμος 24ος, Θεσσαλονίκη 1971). Στό κεφ. τοΰτο ό συγγραφέας έκθέτει τήν προετοιμασία τοΰ κινήματος άπό τά τέλη τοΰ 1877 στό βιλαέτι Μοναστηριού. Επίσης τις άνησυχίες τών Τούρκων, γιατί έβλεπαν πια σίγουρη τή νίκη τών Ρώσων καί έπομένως τήν κάθοδο τών Σλαβοβουλγάρων στά έδάφη τους τής Μακεδονίας γι αυτό καί προτιμούσαν τούς Έλληνες, άναγνωρίζοντας τήν άνωτερότητά τους άπέναντι στούς Βουλγάρους καί συνάμα τά δικαιώματά τους στή Μακεδονία (σ. 108). Ανησυχίες έντονώτερες, όπως ήταν φυσικό, έκδηλώνει καί ό Μακεδονικός Ελληνισμός καί διαμαρτύρεται μέ κοινή έγγραφη διαμαρτυρία, πού άπηύθυνε στούς πρεσβευτάς τών Μεγ. Δυνάμεων στήν Κωνσταντινούπολη, έκδηλώνοντας τήν άγανάκτησή του γιά τήν παραχώρηση τής πατρίδας του στούς Βουλγάρους. Τέλος στον Βούρινο τής Κοζάνης (άρχές Μαρτίου 1878 μέ τό ν. ήμ.) συγκεντρωθήκανε Έλληνες αντάρτες μ έπί κεφαλής τόν όπλαρχηγό Λιάτη καί σχηματίστηκε «Προσωρινή Κυβέρνησις τής έν Μακεδονίςι έπαρχίας Έλιμείας» μέ πρόεδρο τόν Κοζανίτη πρόκριτο Ίωάν. Γκοβεδάρο καί Γεν. Γραμματέα τόν Άναστ. Πηχεών, ή όποια έξέδωσε καί σχετική προκήρυξη, πού άπηύθυνε στήν Ελληνική Κυβέρνηση (σ ). Τό κίνημα όμως αύτό αναγκάστηκε νά άναστείλη τή δράση του, γιατί δέν ήταν δυνατό νά τό βοηθήση τό Έλλαδικό κράτος, ύστερ άπό τήν έξέλιξη πού είχαν πάρει τά πράγματα. Μιάν έπανόρθωση έχομε τώρα νά κάνωμε, πάνω σέ πρόσωπο πού έπαιξε σημαντικό ρόλο σ αύτό τό γεγονός, γιά ν άποκατασταθή άπόλυτα ή άκρίβεια. Πρόκειται γιά τόν Άναστ. Πηχεών (ή Πηχιών), τόν όποιο ό κ. Παπαδόπουλος χαρακτηρίζει δάσκαλο (σ. 108 καί 110). Ό καταγόμενος άπό τήν Αχρίδα έθνικός αυτός άγωνιστής πράκτορας τοΰ «Συλλόγου πρός διάδοσιν τών Ελληνικών Γραμμάτων» δέν ήταν δάσκαλος μέ τήν έννοια τοΰ δημοδιδασκάλου, άν αύτό έννοή ό συγγραφέας. Είχε σπουδάσει Φιλολογία, χωρίς όμως νά πάρη καί τό δίπλωμά του, καί έκανε τόν καθηγητή στά Γυμνάσια τών Ελληνικών κοινοτήτων τής Μακεδονίας. Στά 1887 μάλιστα, άπό άπροσεξία καί παράβαση τών κανόνων τής συνωμοτικότητος, άνακαλύφθηκε ό πραγματικός του ρόλος, πιάστηκε στήν Καστοριά, δικάστηκε καί καταδικάστηκε άπό τό Τουρκικό Στρατοδικείο Μοναστηριού, υπήρξε δέ δημιουργός μεγάλης έντάσεως στίς σχέσεις Ελλάδος - Τουρκίας. Έχομε άπό καιρό συγκεντρώσει άνέκδοτο υλικό γιά τή δράση του τής έποχής έκείνης, χωρίς όμως έως τώρα νά άξιωθοΰμε νά τό μετουσιώσωμε σέ έργασία άπό έλλειψη χρόνου. Αλλά

7 Βιβλιοκρισίαι ( Αντωνίου Σιγάλα, Εκλαϊκευμένα Μελετήματα) 441 καί μετά τήν καταστολή των κινημάτων στήν "Ηπειρο, τή Θεσσαλία καί τήν Μακεδονία παρουσιάζεται άναζωπύρηση τής δράσεως των όπλαρχηγών στήν περιοχή τών Κορεστίων, άνάμεσα στή Φλώρινα καί τήν Καστοριά, μέ προέκταση τις Πρέσπες καί άκόμη πιο πέρα, πού, ήθικά τουλάχιστον, ύπέθαλπε ή Ελληνική Κυβέρνηση, γιά να ΰποχρεωθή ή Τουρκία νά τής παραχωρήση τά Θεσσαλικά καί Ηπειρωτικά έδάφη, τά όποια τής εϊχεν έπιδικάσει το Συνέδριο τοϋ Βερολίνου. Ή δράση αύτή κράτησε μέχρι καί τοϋ Οκτωβρίου τού 1878 καί έχει νά παρουσιάση μιαν άναστάτωση τής Δυτ. Μακεδονίας, άπό τήν περιοχή τής Κοζάνης, μέχρι καί τής περιοχής τού Μοναστηριού. Ό πρόωρος όμως χειμώνας τής χρονιάς έκείνης συνετέλεσε, αυτός κυρίως, στο σβήσιμο καί τής τελευταίας αυτής λάμψεως. Όπως όμως έγραφε, προφητικά θά λέγαμε, τον Νοέμβριο τού 1878 στους προϊσταμένους του ό Πρόξενός μας στο Μοναστήρι Λογοθέτης, ή δράση αύτή είχεν ήδη δημιουργήσει «ικανά σπέρματα έπαναστατικοΰ βίου έντός τής δυτικής καί πολλαχοδ τής βορειοδυτικής Μακεδονίας» (σ. 122). Τό Ε' καί τελευταίο κεφ. καταλαμβάνει ό έπίλογος (σ ). Σ αυτόν έπισημαίνονται όλοι οί λόγοι, γιά τούς όποιους δέν έπέτυχε ή έπανάσταση τοϋ 1878 στήν Μακεδονία καί γίνεται άποτίμηση έκείνου, πού παρά ταϋτα στάθηκε δυνατό νά κατορθωθή, δηλ. τής συμβολής της στήν αποφυγή τοϋ κινδύνου νά ένσωματωθή ή Ελληνική αύτή περιοχή στό καινούριο κράτος τής Βαλκανικής, τή βουλγαρική ήγεμονία. Γιατί πραγματικά ό άγώνας αΰτός άφησε τά «σπέρματα», πού χρειάζονταν, γιά νά βλαστήσουν αύτά, όπως τονίζει ό συγγραφέας, «τρεις δεκαετίες περίπου άργότερα καί νά δημιουργήσουν τό έπος τοϋ Μακεδονικού Αγώνα» (σ. 129). Στις σ παρατίθεται ή βιβλιογραφία, δική μας καί ξένη, πού άναφέρεται στά ιστορούμενα γεγονότα. Μιά συμπλήρωσή της θεωρούμε απαραίτητη, καθώς ή έργασία, πού προσθέτομε, είχε ξεφύγει καί τή δική μας αναζήτηση, όταν δουλεύαμε πάνω στό «Άρχεϊον Στεφ. Δραγούμη» γιά τό Πρόκειται γιά σύντομη άλλα άξιόλογη μελέτη τοϋ καθηγητή μας άείμνηστου ιστορικού Νικολ. Βλάχου, πού έκδόθηκε στό τεϋχος «Τά 75 χρόνια τής Ελληνικής Δυναστείας» (βλ. σ Άθήναι, αχρονολόγητο), έκδοση τοϋ τότε «'Υφυπουργείου τύπου καί τουρισμού». Τό τεϋχος αυτό πρέπει νά έκδόθηκε τό 1938, πού συμπληρώνονταν τά 75 χρόνια τής Δυναστείας τών Γκλύξμπουργκ στήν Ελλάδα. Ό τίτλος τής μελέτης: Ή έν τή νοτίφ Μακεδονίςι έξέγερσις κατά Φεβρουάριον τοϋ 1878 έπί τής βασιλείας Γεωργίου τοϋ Α'. Εύχαριστοΰμε κι άπ αύτή τή θέση τόν φίλο νεοελληνιστή κ. Γιώργο Άλισανδράτο, πού είχε τήν καλωσύνη νά μάς τήν υπόδειξη. Ακολουθούν κατάλογος πέντε χαρτών καί δέκα εικόνων (σ. 136), πίνακας κυρίων ονομάτων καί τοπωνυμίων (σ ), πίνακας ξένων ονομάτων (σ. 148) καί, τέλος, τά περιεχόμενα. Αύτή είναι ή έργασία τοϋ κ. Στέφ. Παπαδόπουλου, μέ τήν οποία ό συγγραφέας της πετυχαίνει ό,τι μέ μετριοφροσύνη έθεσε στον πρόλογό του σάν σκοπό της «νά κάνη γνωστά δυό παραμελημένα ώς τά τελευταία χρόνια κεφάλαια τής νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας». ΙΩΑΝ. ΣΩΤ. ΝΟΤΑΡΗΣ Αντωνίου Σιγάλα, Εκλαϊκευμένα Μελετήματα, τόμ. Α', Άθήναι 1970, 8ο, σελ. VIII+332 τόμ. Β', Άθήναι 1971, 8ο, σελ. VIII+258. Καθώς γράφω τό σημείωμα αυτό γιά τούς δύο τόμους τών «Εκλαϊκευμένων Μελετημάτων» τοϋ σεβαστοϋ διδασκάλου καθηγητοϋ κ. Άντ. Σιγάλα, δέν μπορώ παρά νά διακατέχωμαι από έντονη συγκίνηση. Ό καθηγητής κ. Σιγάλας είναι ένας από τούς πολύ

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Παρασκευή, 07 Νοέμβριος :24 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 07 Νοέμβριος :28

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Παρασκευή, 07 Νοέμβριος :24 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 07 Νοέμβριος :28 Η αποτυχία της διάσκεψης της Κωνσταντινούπολης και η άρνηση της Πύλης να αποδεχθεί το Πρωτόκολλο του Βερολίνου χειροτέρεψαν την κατάσταση και μαζί με τις τουρκικές βιαιότητες εις βάρος των Βουλγάρων έδωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. όγµα Τρούµαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Βαλκανικά σύμμεικτα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Υπεύθυνος: Μέλη: Καθ. Παρασκευή Νάσκου Περράκη Καθ. Φώτιος Σιώκης Καθ. Κυριάκος Κεντρωτής Λέκτ. Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. Δόγμα Τρούμαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 3 Η δεύτερη φάση και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 5 Ο χάρτης των Βαλκανίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ. Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ. Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι Ο πόλεμος του Βιετνάμ(1965-1975) ήταν η μεγαλύτερη ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Δύσης και Ανατολής κατά την διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Ηγεμονίες. 7ο Γυμνάσιο Καβάλας Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη

Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Ηγεμονίες. 7ο Γυμνάσιο Καβάλας Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Ηγεμονίες Η Φιλική Εταιρεία Ήταν μυστική οργάνωση. Ιδρύθηκε στην Οδησσό της Ρωσίας, το 1814. Σκοπός της ήταν η ανεξαρτησία των Ελλήνων. Πρωτεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΤΚΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΣΗ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΤ

ΛΕΤΚΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΣΗ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΩΝΙΑ Δ ΣΑΞΗ ΛΕΤΚΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΣΗ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΤ ΔΑΣΚΑΛΟΣ: ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΗΓΟΤΜΕΝΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΝΑΚΗ Ήταν πρόεδρος της Επαναστατικής Επιτροπής Ρεθύμνης με καταγωγή από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014-15

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014-15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» Τζωρτζ 26, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014-15 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΔΕ) ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ (νέα ελληνική ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ. Σελίδα 1

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ. Σελίδα 1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ Σελίδα 1 1 Ο Κεφάλαιο Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1821-1828 Επαναστατικός Αγώνας 1864 Προσάρτηση Επτανήσων 1881 Προσάρτηση Άρτας και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ. Όνομα :Βασίλης Μανουράς. Τάξη :Γ2. Εργασία Γαλλικών

ΜΕΓΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ. Όνομα :Βασίλης Μανουράς. Τάξη :Γ2. Εργασία Γαλλικών ΜΕΓΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ Όνομα :Βασίλης Μανουράς Τάξη :Γ2 Εργασία Γαλλικών ΜΕΓΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗ Ο Ναπολέων Βοναπάρτης (Napoléon Bonaparte) (15 Αυγούστου 1769 5 Μαΐου 1821) ήταν Γάλλος στρατηγός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής 1 Κεφάλαιο 8 Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής Ανάµεσα στους δασκάλους του Γένους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η Μάχη της Κρήτης έχει µια ξεχωριστή θέση στη ροή των γεγονότων του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. Ο Ελληνικός λαός στη Κρήτη, εγκαταλελειµµένος

Διαβάστε περισσότερα

Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής. Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη

Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής. Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη Γενικά Δημήτρης Χατζής Περιεχόμενα «Το διπλό βιβλίο» Περίληψη Ιστορικό πλαίσιο Τίτλος του έργου Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία Η Χάρτα ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ Εκείνη την εποχή η περιοχή που καλύπτει τη σημερινή Ελλάδα ήταν τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Ρήγας σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, έμαθε γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 ος 9 ος αι Οικονομική κατάσταση στο Βυζάντιο από το β μισό του 6 ου αι. αρχές 9 ου αι. το κίνημα του Θωμά του Σλάβου 6 ος 8 ος αι. Προβλήματα δημογραφικά Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή*

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Το ζήτημα της αποτελεσματικής Διοίκησης - Ηγεσίας, απασχόλησε, απασχολεί και θα απασχολεί όλους εκείνους που επιδιώκουν την αποτελεσματικότητα, την προσωπική βελτίωση, την κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική Εταιρεία. Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά. Οδησσός. 14 Σεπτεµβρίου 1814. Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος

Φιλική Εταιρεία. Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά. Οδησσός. 14 Σεπτεµβρίου 1814. Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος Φιλική Εταιρεία Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά µέλη Οδησσός 14 Σεπτεµβρίου 1814 Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος Σφραγίδα οργάνου Σφραγίδα της Μυστικής Αρχής Σφραγίδες Ελευθερίας,

Διαβάστε περισσότερα

19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα

19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Μεταναστεύσεις 19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα των μεταναστευτικών ρευμάτων : Μικρά Ασία Ελλαδικός ηπειρωτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ενότητα 1: Οι διωγμοί στην Ανατολική Θράκη Αν. Καθηγήτρια: Ι. Βαμβακίδου e-mail: ibambak@uowm.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ α. η αραβική εξάπλωση με την καθοδήγηση των δύο πρώτων χαλιφών οι Άραβες εισέβαλαν και κατέκτησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις πλούσιες χώρες της Εγγύς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. Ο Αθανάσιος Διάκος

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Κλήριγκ β. Οργανισμός γ. Οργανικός Νόμος 1900 ΜΟΝΑΔΕΣ 15 Α.1.2 Να αντιστοιχίσετε κάθε δεδομένο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 1913-2011 Εκατό Χρόνια Θύελλες και Χίμαιρες ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Σας προσκαλεί με τιμή να μετάσχετε στη σειρά των επιστημονικών διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

απ' αυτούς συνέχισαν να δρουν και μετά την κήρυξη του εμφυλίου πολέμου.

απ' αυτούς συνέχισαν να δρουν και μετά την κήρυξη του εμφυλίου πολέμου. Υπόμνημα του ΔΣΕ προς την Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ, με ημερομηνία 14/3/1947 Το υπόμνημα καταγράφει στοιχεία για την τρομοκρατία σε 16 νομούς της Ελλάδας και για το χρονικό διάστημα από το 1945 (μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Ορισμοί : Ανώτατο Συμβούλιο: σελ 160 σχολικού βιβλίου «η προσωρινή...αποκατασταθεί» Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης (1905) : σελ 213 σχολικού βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η σημαία της Βουλγαρίας αποτελείται από τρεις ισομεγέθεις οριζόντιες λωρίδες χρώματος λευκού(στην κορυφή), πράσινου και κόκκινου. Το λευκό αντιπροσωπεύει την ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

2. Να επεξηγηθούν οι όροι: Καρµπονάροι, Γιακωβίνοι, Παλινόρθωση, ιοµολογήσεις µονάδες

2. Να επεξηγηθούν οι όροι: Καρµπονάροι, Γιακωβίνοι, Παλινόρθωση, ιοµολογήσεις µονάδες ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α 1 1. Ποιες ήταν οι συνθήκες συµφωνίες των ευρωπαϊκών δυνάµεων που οδήγησαν στη δηµιουργία Ελληνικού Κράτους και τι προέβλεπε η καθεµία απ αυτές; 2. Να επεξηγηθούν οι όροι: Καρµπονάροι, Γιακωβίνοι,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών etwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών etwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. 1. Σωστό 2. Σωστό 3. Λάθος 4. Λάθος 5. Σωστό ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριε Γενικέ Πρόξενε. Αγαπητες φιλες και φιλοι

Κυριε Γενικέ Πρόξενε. Αγαπητες φιλες και φιλοι Κυριε Γενικέ Πρόξενε Αγαπητες φιλες και φιλοι Όταν πριν από πολλα χρονια, περιπου στην ηλικια των 7 χρονων, ο πατερας μου Ζαχαριας Δουλαμης αποφασισε να μας στειλει, εμενα και την αδερφη μου, να μαθουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας, Β. Θ. Θεοδωρακόπουλος, Ph.D. Διόρθωση - Επιμέλεια: Λίλυ Πανούση Εκδόσεις Γιαλός Αθήνα, Δεκέμβριος 2015 ISBN: 978 960 82275 0 7 Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1.α. Το κείμενο: Ο Μακρυγιάννης άρχισε να γράφει τα Απομνημονεύματα στις 26 Φεβρουαρίου του 1829 στο Άργος όπου είχε οριστεί Γενικός Αρχηγός της Εκτελεστικής Δυνάμεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ) Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος απέστειλε σήμερα επιστολή στον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις 2016

Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «ΙΣΤΟΡΙΑ» ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: Σχολικό βιβλίο, σελ. 92, «Από τα αντιβενιχελικά κόμματα πιο διαλλακτικό.» και σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 10 Ιουνίου 2014 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Γενικών Λυκείων ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. α. Κρητική πολιτεία: το νέο πολιτικό σχήμα που προέκυψε μετά την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 24 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα έρθετε: Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm

Πώς θα έρθετε: Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm Ημερίδα με θέμα: Συνεργασίες λαϊκών βιβλιοθηκών - Εργαλεία, πρότυπα και συλλογικοί κατάλογοι" Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2006 Ώρα: 9.00 Λιβαδειά, Συνεδριακό Κέντρο Κρύας Χάρτης χιλιομετρικών αποστάσεων: http://vivl-livad.voi.sch.gr/greek/livadeia/apostaseis.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 20 Μαΐου 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σχολικό βιβλίο, σελ. 141: «Ισχυρότερο όργανο να αδρανοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα.

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. ΦΕΚ B 1488/6.10.2006 Αριθμ. 52749 /28.9.2006 Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

«Τα ελληνικά σύνορα από την Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους έως την ολοκλήρωσή τους»

«Τα ελληνικά σύνορα από την Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους έως την ολοκλήρωσή τους» Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Τα ελληνικά σύνορα από την Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους έως την ολοκλήρωσή τους» Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Είναι γνωστό ότι στο μαθητικό κόσμο υπάρχει μια ασαφής εικόνα για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η Εήήάδα στον 20 αιώνα

ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η Εήήάδα στον 20 αιώνα Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η Εήήάδα στον 20 αιώνα 1. Τοποθετήστε στην ιστορική γραμμή τα γεγονότα του 20 ου αιώνα που λείπουν: 1912-1913 1914-1919 1940-1945 2. Ανηστοιχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο Μ.Ε "ΕΠΙΛΟΓΗ"

Φροντιστήριο Μ.Ε ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Ποιοι παράγοντες είχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια 7 o Διήμερο Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 15 & 16 Μαρτίου 2008 Ομάδα Έρευνας της Μαθηματικής Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ i ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Επώνυµο Όνοµα Τίτλος Υπογραφή Γκόζιας Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Υπογραφές αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεων, ΙΕΕΕ, Αθήνα 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος Γέννησης Καταγωγής Θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο κεντρικός λόγος της παιδείας σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναμφισβήτητος. Και δεν μιλώ για την παιδεία που παρέχει το «υπουργείο Παιδείας». Η παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α1. α) Κρητική Πολιτεία: σχολ. βιβλ. σελ 206 «Οι ξένοι ναύαρχοι. χρονοτριβή». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

Α1. α) Κρητική Πολιτεία: σχολ. βιβλ. σελ 206 «Οι ξένοι ναύαρχοι. χρονοτριβή». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) Κρητική Πολιτεία: σχολ. βιβλ. σελ 206 «Οι ξένοι ναύαρχοι. χρονοτριβή». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

25η Έκθεση της ΔΟΔ για τους βίαιους θανάτους δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ

25η Έκθεση της ΔΟΔ για τους βίαιους θανάτους δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/02/2016 25η Έκθεση της ΔΟΔ για τους βίαιους θανάτους δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) δημοσιοποίησε την 25 η έκθεση για τους βίαιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α 1 ΟΜΑ Α Α α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν µε την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. α) Το 1840 η χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Μέχρι το άπειρο κι ακόμα παραπέρα» Συγγραφέας: Άννα Κοντολέων Εκδόσεις: Πατάκη ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. Ένας έφηβος, όπως είσαι εσύ, προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Ιστορία Γ λυκείου γενικής παιδείας

Γενικές εξετάσεις 2015. Ιστορία Γ λυκείου γενικής παιδείας Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Σαλασίδου Δ. Γενικές εξετάσεις 2015 Ιστορία Γ λυκείου γενικής παιδείας ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΙΑΚΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΙΑΚΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 30 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 30 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΙΛΤ. Ι. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΙΑΚΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΚΟΧΩΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 1878

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΚΟΧΩΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 1878 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΚΟΧΩΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 1878 Στα 1875 η επισκοπή Κίτρους είχε έδρα τον Κολινδρό Πιερίας, όταν διορίσθηκε Επίσκοπός της ο Νικόλαος Λούσης. Στα όριά της περιλαμβάνονταν και τα Μελικοχώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) προέλευση-προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Β ΘΕΜΑ Β1 Μονάδες 30 ΚΕΙΜΕΝΟ Α ΚΕΙΜΕΝΟ Β

ΟΜΑΔΑ Β ΘΕΜΑ Β1 Μονάδες 30 ΚΕΙΜΕΝΟ Α ΚΕΙΜΕΝΟ Β ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ Α1 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005» 1 ο 6/ΘΕΣΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΛΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 3 Η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ:

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005» 1 ο 6/ΘΕΣΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΛΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 3 Η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005» 1 ο 6/ΘΕΣΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΛΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 3 Η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ: 24.03.2005 3 Ο ΦΥΛΛΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ µέλη οµάδας: Πρώτη δραστηριότητα: A. Χρωµατίζω

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύουμε στην ηπειρωτική Ελλάδα, χρησιμοποιώντας διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Το Κάστρο του Πλαταμώνα μέσα στην Iστορία

Το Κάστρο του Πλαταμώνα μέσα στην Iστορία ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σχολείο : 9/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ Τίτλος/Θέμα Προγράμματος Το Κάστρο του Πλαταμώνα μέσα στην Iστορία Τάξεις ή Τμήματα συμμετοχής: ΣΤ1, ΣΤ2 Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 12 Ενδέκατος Αιώνας (α μισό): Βασίλειος Β Βουλγαροκτόνος (976-1025) Κων/νος Η (1025-1028) - Ρωμανός Γ Αργυρός (1028-1034) - Μιχαήλ Δ Παφλαγών (1034-1041) - Μιχαήλ Ε Καλαφάτης

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη».

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη». Α1. α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 77: «Οι επαναστάτες προκήρυξαν όπως ονομάστηκαν.» και «Οι Ορεινοί απαρτίστηκαν και των πλοιοκτητών.» β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 46: «Η κατάσταση αυτή (=η αργή ανάπτυξη του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2310-271783 FAX 2310-279440

Διαβάστε περισσότερα