ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΠΟΗΝΗΚΩΝ ΔΤΘΤΝΩΝ ΣΟΤ ΠΡΩΖΝ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γεσξγίνπ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΠΟΗΝΗΚΩΝ ΔΤΘΤΝΩΝ ΣΟΤ ΠΡΩΖΝ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γεσξγίνπ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ"

Transcript

1 ΓΝΩΜΖ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ- ΔΚΜ ΔΠΗ ΣΟΤ ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΠΟΤ ΤΓΚΔΝΣΡΩΘΖΚΔ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΘΖΚΔ ΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 86 παξ. 3 ΣΟΤ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΠΟΗΝΗΚΩΝ ΔΤΘΤΝΩΝ ΣΟΤ ΠΡΩΖΝ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γεσξγίνπ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΟΝΟΜΑΕΟΜΔΝΖ «ΛΗΣΑ ΛΑΓΚΑΡΝΣ» 1. ΠΡΟΟΗΜΗΟ 1.1. Οη βνπιεπηέο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.-Δ.Κ.Μ., Θνδσξήο Γξίηζαο, ηαχξνο Κνληνλήο θαη Εσή Κσλζηαληνπνχινπ, πνπ ζπκκεηέρνπκε ζηελ Δπηηξνπή Πξνθαηαξθηηθήο Δμέηαζεο, ε νπνία ιεηηνχξγεζε απφ 23/1/2013, γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο πνηληθήο ππφζεζεο πνπ αθνξά ηε Λίζηα Λαγθάξλη, ππνβάιινπκε θαη ζέηνπκε ππ φςηλ ηεο ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, αιιά θαη ζηελ θξίζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα, πνπ ζπληζηνχλ ηε γλψκε καο επί ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο θαη επί ηε δηελεξγεζείζαο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο. Ζ παξνχζα γλψκε ζπληάζζεηαη κεηά ηελ πξνθιεηηθή άξλεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο θ. Μαξθνγηαλλάθε λα δηεμαρζεί, έζησ θαη ζηνηρεησδψο, ζπδήηεζε ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηα κέρξη ζήκεξα ζπκπεξάζκαηα θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ απνδεηθηηθνχ πιηθνχ. Άξλεζε, πνπ έθζαζε ζην ζεκείν λα δηεμαγάγεη «ςεθνθνξία» επί ελ θξππηψ ζπληαρζέληνο θαη απνθξππηφκελνπ απφ ηα κέιε ηεο Αληηπνιίηεπζεο «πνξίζκαηνο» ηελ 4/7/2013. εκεηψλνπκε κε 1

2 έκθαζε φηη ε παξνχζα γλψκε δελ απνηειεί «πφξηζκα», αιιά ηελ άπνςε, ζέζε θαη πξφηαζή καο, πνπ ζα έπξεπε θαλνληθά λα έρεη δνζεί ε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί θαη λα ζπδεηεζεί ζην πιαίζην δηαβνχιεπζεο. Γπλαηφηεηα ε νπνία απνθιείζζεθε, εζθεκκέλα θαη κεζνδεπκέλα, δηφηη, πξνθαλψο, ε δηαβνχιεπζε βιάπηεη ζνβαξά ηε ζπγθάιπςε. Απνηέιεζε επηδίσμή καο λα δνζεί έλα ηέινο ζηελ θαηάπηπζηε πξαθηηθή ππνβνιήο μερσξηζηψλ πνξηζκάησλ, πνπ θνκκαηηθνπνηεί θαη επηειίδεη κηα πνηληθή δηαδηθαζία. Ζ έλλνκε απηή θαη ζεζκηθή αμίσζή καο πξνζέθξνπζε ζηελ ακεηαλφεηε ζηάζε κηαο εζηζκέλεο ζηελ απαμίσζε ησλ ζεζκψλ πιεηνςεθίαο Δίλαη πξνθαλέο φηη κηα ελδειερήο ζπδήηεζε επί ησλ απνδεηρζέλησλ θαη απνδεηθηέσλ, επί ησλ ελδείμεσλ θαη ησλ απνδείμεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ εγγξάθσλ ηεο δηθνγξαθίαο, θέξλεη ζε εμαηξεηηθά δχζθνιε ζέζε φζνπο ακεηαλφεηα πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηε δηεξεχλεζε ζε έλα θαη κφλνλ πξφζσπν, ελψ είλαη παζίδειν φηη είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο νη ελερφκελνη θαη εκπιεθφκελνη ζηελ φδνπζα απηή ππφζεζε. Γηα ην ιφγν απηφ θαη δηεθφπεζαλ κνλνκεξψο θαη βηαίσο, κεηά ηελ άξλεζε θάζε ζπδήηεζεο, νη δχν ηειεπηαίεο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 27 Ηνπλίνπ θαη ηεο 1 εο Ηνπιίνπ Μεηά ηε βίαηε απηή δηαθνπή ηεο 1 Πξαθηηθά Δπηηξνπήο Πξνθαηαξθηηθήο Δμέηαζεο, 27/6/2013, ζει. 75: «ΕΧΖ ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ: Θέισ λα νινθιεξψζσ απηφ ην νπνίν έιεγα. ΥΡΖΣΟ ΜΑΡΚΟΓΗΑΝΝΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Πνην; ΕΧΖ ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ: Σν φηη εζείο έρεηε ΥΡΖΣΟ ΜΑΡΚΟΓΗΑΝΝΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σε Γεπηέξα ζηηο έρνπκε ζπλεδξίαζε γηα λα ζπδεηήζνπκε γηα ην πφξηζκα. Λχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 2 Βι. Πξαθηηθά Δπηηξνπήο Πξνθαηαξθηηθήο Δμέηαζεο, 1/7/2013, ζει. 75: «ΥΡΖΣΟ ΜΑΡΚΟΓΗΑΝΝΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Απιά ζα ζαο ξσηήζσ θάηη. Πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη δηεπξάρζε ππεμαγσγή; ΕΧΖ ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ: Βεβαίσο! ΘΔΟΓΧΡΟ ΓΡΗΣΑ: Δζείο δελ δέρεζηε θαλ ηε ζπδήηεζε. ΥΡΖΣΟ ΜΑΡΚΟΓΗΑΝΝΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Πηζηεχεηε φηη ππήξμαλ θαη λεφηεξα ζηνηρεία ηα νπνία κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ επαλάθξηζε ηνπ ζέκαηνο; ΘΔΟΓΧΡΟ ΓΡΗΣΑ: Βεβαίσο. ΥΡΖΣΟ ΜΑΡΚΟΓΗΑΝΝΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Χξαία, ηξηάληα Βνπιεπηέο αχξην ην πξσί θαηαζέζηε πξφηαζε. ΘΔΟΓΧΡΟ ΓΡΗΣΑ: Πάιη ηα ίδηα; Δζείο γηαηί δελ δέρεζηε; ΕΧΖ ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ: Μαο θνξντδεχεηε; ΥΡΖΣΟ ΜΑΡΚΟΓΗΑΝΝΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Λχεηαη ε ζπλεδξίαζε.» 2

3 1 εο Ηνπιίνπ 2013, θαη κφιηο ζηηο 2 Ηνπιίνπ 2013, εζηάιε πξφζθιεζε γηα ζπλνπηηθή δηαδηθαζία ςήθηζεο «ηνπ πνξίζκαηνο» ηελ Πέκπηε 4 Ηνπιίνπ 2013, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ πνξίζκαηνο, ρσξίο, κέρξη ηε ζηηγκή εθείλε, λα έρεη ζπδεηεζεί θαλέλα πφξηζκα νχηε δνζεί εληνιή ζε θαλέλα κέινο ηεο Δπηηξνπήο λα ζπληάμεη ηέηνην πφξηζκα «πξνο ςήθηζε» Απηφ ζπληζηά, θαηά ηελ άπνςή καο, θαιθίδεπζε θαη ππνλφκεπζε ηεο πνηληθήο πξνδηθαζίαο θαη παξνρή ππεξεζίαο ζε φζνπο επηζπκνχλ λα δηαθχγνπλ ηεο δηεξεχλεζεο θαη ηνπ πνηληθνχ ειέγρνπ. Ήδε, άιισζηε, δηαθξίλνληαη νη πξνζέζεηο αμηνπνίεζεο απηψλ ησλ εζειεκέλα αληηδηθνλνκηθψλ ελεξγεηψλ, πξνο φθεινο εθείλσλ πνπ πξέπεη λα ειεγρζνχλ πνηληθά Απφ πιεπξάο καο, σο βνπιεπηέο ηνπ ΤΡΗΕΑ- ΔΚΜ, αιιά θαη πξνζσπηθά ν θαζέλαο καο σο θέξσλ ηελ επζχλε θαη ην θαζήθνλ ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ Δπηηξνπή, δελ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα ζπκπξάμνπκε ζε δηαδηθαζίεο ηπραίαο δήζελ παξαγσγήο αθπξνηήησλ θαη ζπκπησκαηηθήο δήζελ δηεπθφιπλζεο εθείλσλ πνπ ειέγρνληαη θαη εθείλσλ πνπ ζα έπξεπε λα ειέγρνληαη. Οχηε πξνηηζέκεζα λα θάλνπκε «ηα ζηξαβά κάηηα» ζηελ θαηάθσξε παξαβίαζε ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο δηθνλνκίαο θαη ηνπ εηζαγγειηθνχ θαζήθνληνο αλαδήηεζεο ηεο αιήζεηαο, πνπ ππνρξεψλεη φινπο ζε ζνβαξφηεηα, ζπλέπεηα, εηιηθξίλεηα, επζχηεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή δηαδηθαζία θαη εκπεηξία είλαη πινχζηα ζε Δπηηξνπέο ζπγθάιπςεο, ζπζθφηηζεο θαη ππφζαιςεο θαη ζε δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο θαλείο δελ είδε, δελ άθνπζε, δελ ξψηεζε θαη δελ θαηάιαβε δήζελ ηίπνηε. Παιαηφηεξα, ΠΑΟΚ θαη Ν.Γ. είραλ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηεο Δπηηξνπέο. Απφ εθεί πξνθαλψο εθπνξεχεηαη ε ζηάζε ησλ βνπιεπηψλ ησλ θνκκάησλ απηψλ εληφο ηεο Δπηηξνπήο, πνπ ζε ηίπνηε δελ παξέπεκςε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο σο κειψλ ελφο ζπιινγηθνχ εηζαγγειηθνχ νξγάλνπ, αιιά ζε θάζε επθαηξία εθδεισλφηαλ σο δηάζεζε επηβνιήο απαγνξεπηηθψλ γηα ηε δηεξεχλεζε κέηξσλ, δηα ηεο αμηνπνίεζεο ηεο πιεηνςεθίαο, πνπ δηέζεηαλ απφ 3

4 θνηλνχ κε ηνλ ζρεδφλ πάληνηε πξνζρσξνχληα ζηελ άπνςή ηνπο βνπιεπηή ηεο ΓΖΜΑΡ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη αξρηθή επηζπκία ησλ βνπιεπηψλ Ν.Γ. θαη ΠΑΟΚ, πνπ εθθξάζζεθε δηα ηεο ςήθνπ ηνπο, ήηαλ λα κελ ιάβνπλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο αληίγξαθα ηνπ επίκαρνπ ειεθηξνληθνχ ζηνηρείνπ (U.S.B.), αιιά θαη λα νινθιεξσζεί ε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο εληφο κελφο απφ ηελ έλαξμή ηεο (25/2/2013 ήηαλ ε αξρηθή πξνζεζκία ππνβνιήο πνξίζκαηνο ηεο Δπηηξνπήο, αλαθνηλσζείζα ζηελ Οινκέιεηα απφ ηνλ κεηέπεηηα Πξφεδξν ηεο). ήκεξα, κεηά ηηο θαηαηγηζηηθέο απνθαιχςεηο ζε ζρέζε κε ην πφζνη θαη πνηνη είραλ γλψζε ή/θαη πξφζβαζε ζηε ιίζηα Λαγθάξλη, αιιά θαη κε ην πνηνη πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θαηαζέηεο, είλαη παζίδειν φηη είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο εθείλνη πνπ θνβνχληαη ηε δηεξεχλεζε, αιιά, δπζηπρψο, είλαη θαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο εθείλνη πνπ είλαη πξφζπκνη λα παξάζρνπλ ππεξεζίεο ζπγθάιπςεο, ζπζθφηηζεο θαη απνπξνζαλαηνιηζκνχ Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, θαη πξνο απνθπγήλ δεκηνπξγίαο ηεηειεζκέλσλ γεγνλφησλ, κε ην κεζνδεπκέλν απνθιεηζκφ ηεο γλψκεο καο απφ ην ηειηθφ πφξηζκα, ζπληάζζνπκε ηελ παξνχζα γλψκε, πξνο ελεκέξσζε ηεο Βνπιήο αιιά θαη θάζε ελδηαθεξνκέλνπ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο θαη πξνο απφθξνπζε ηεο εζθαικέλεο εληχπσζεο φηη έλα ελ θξππηψ ζπληαζζφκελν θείκελν ζπληζηά «πφξηζκα» ηεο Δπηηξνπήο. Σελ επζχλε απηήο ηεο επηινγήο ζα θέξνπλ ηζηνξηθά θαη λνκηθά εθείλνη πνπ εμσζεζκηθά θαη αληηδηθνλνκηθά δηακφξθσζαλ κηα εμσδίθσο «δηαβνπιεπφκελε» θαη απνθαζίδνπζα «πιεηνςεθία», ε νπνία θαζ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο ιεηηνχξγεζε κε θχξην γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ ηεο πξνζψπσλ, ζε βάξνο ηεο αιήζεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο. 1.7 Δπηζεκαίλνπκε φηη ην γεγνλφο θαη κφλνλ φηη δηεμήρζε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, ζπληζηά κεξηθή έζησ εθπιήξσζε ηεο επηηαγήο ηνπ πληάγκαηνο γηα ηζνλνκία θαη ινγνδνζία. Καη ζεσξνχκε φηη ε αηαιάληεπηε επηκνλή ησλ βνπιεπηψλ ηνπ θφκκαηφο καο γηα δηαθάλεηα, δηεξεχλεζε θαη δηθαηνζχλε ζπλέβαιε θαηαιπηηθά ζην λα εθθηλεζεί θαη λα πξνρσξήζεη απηή ε δηαδηθαζία. 4

5 Χζηφζν, ε δηεμαρζείζα πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε πξνρψξεζε κεηά πνιιψλ εκπνδίσλ θαη θαηά παξαβίαζε ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηεο δηθνλνκηθήο δηαδηθαζίαο εθ κέξνπο ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Δπηηξνπήο, ζπγθξνηνχκελεο απφ βνπιεπηέο ηεο Ν.Γ., ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηεο ΓΖΜ.ΑΡ, δειαδή ησλ Κνκκάησλ πνπ ζπγθξφηεζαλ ηελ Κπβέξλεζε ακαξά κεηά ηηο εθινγέο ηεο 17 Ηνπλίνπ Παξαβηάζζεθε πξνερφλησο θαη πξνθιεηηθά ην θαζήθνλ νπζηαζηηθήο αλαδήηεζεο ηεο αιήζεηαο, γηα λα πξνζηαηεπζνχλ πξφζσπα θαη ζπκθέξνληα πνπ ηεινχλ ππφ ηε ζθέπε ησλ θνκκάησλ πνπ εγθαηέζηεζαλ ηε δηαπινθή σο θαζεζησηηθή δνκή ηεο ρψξαο. Καη γηα ηελ παξαβίαζε απηνχ ηνπ θαζήθνληνο, πνπ είλαη απηνηειψο ειεγθηέα, ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο παξέρνπλ αζθαιή απφδεημε. Δπ απηνχ ζεκεησηένλ φηη, θαη επζεία παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ ζχληαμεο ησλ εθζέζεσλ θαη πξαθηηθψλ θαη θαηά παξάλνκε εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, απφ ηα δηαλεκεζέληα πξφρεηξα πξαθηηθά έρνπλ απαιεηθζεί απφ πνιιέο ζπλεδξηάζεηο εξσηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ηεο Δηζεγήηξηαο ηνπ ΤΡΗΕΑ-ΔΚΜ, γεγνλφο πνπ ζπληζηά αληηδηθνλνκηθή θαη παξφλνκε αιινίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πνηληθήο δηθνγξαθίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, πξέπεη πάξαπηα λα ζπκπιεξσζνχλ ηα πιήξε πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο, φπσο επηηάζζεη ν Νφκνο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, είλαη αλαπφδξαζην ην ζπκπέξαζκα φηη δνιίσο θαη ζθνπίκσο ππνλνκεχεηαη ε εγθπξφηεηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο θαη ε πιεξφηεηα ηεο δηθνγξαθίαο, γηα λα εμππεξεηεζνχλ ζθνπηκφηεηεο μέλεο πξνο ην θαζήθνλ δηεξεχλεζεο ηεο αιήζεηαο. 2. ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗΣΟΡΗΚΟ ΣΖ ΤΠΟΘΔΖ ΣΖ ΛΗΣΑ ΛΑΓΚΑΡΝΣ ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ 2.1. Ζ θνξνιφγεζε θαηαζέζεσλ εμσηεξηθνχ θαη ησλ θαηαζέζεσλ ζηελ Διβεηία απνηέιεζε αληηθείκελν πνιπεηνχο θαη εθηεηακέλνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ απφ πιεπξάο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. ζηηο πξνεγνχκελεο θνηλνβνπιεπηηθέο 5

6 πεξηφδνπο. Δπηζεκαίλνληαο ηελ παξαβίαζε ηεο ζπληαγκαηηθήο επηηαγήο γηα ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα δεκφζηα βάξε «αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο ηνπο», ν Τ.ΡΗΕ.Α. έζεηε επηηαθηηθά ην δήηεκα θαη νη Κπβεξλήζεηο ζπλήζσο απαληνχζαλ κε επρνιφγηα ή ηελ επίθιεζε πξαθηηθψλ δπζρεξεηψλ. ε εξσηήζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο Βνπιήο, νη Τπνπξγνί Οηθνλνκηθψλ απαληνχζαλ θαηεγνξεκαηηθά φηη δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ θνξνιφγεζε ηέηνησλ θαηαζέζεσλ ή φηη είλαη απαξαίηεηε ε ζχλαςε δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο κε ηελ Διβεηία, ε νπνία, δήζελ, ήηαλ δήηεκα εκεξψλ ήδε απφ ηνλ Οθηψβξην 2011! Πνιιέο θνξέο κάιηζηα, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ "επηθείκελε" αλά πάζα ζηηγκή ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο σο θφβεηξν γηα λα θάλνπλ ηνπο βνπιεπηέο λα πάςνπλ λα ξσηνχλ γηα ηηο θαηαζέζεηο ζηελ Διβεηία. Όπνηνο ηνικνχζε λα ξσηήζεη ηη γίλεηαη κε ηε θνξνιφγεζε ησλ θαηαζέζεσλ απηψλ, πθίζηαην ηα ππξά ηνπ «Τπεχζπλνπ Τπνπξγνχ», δηφηη «έζεηε ζε δηαθηλδχλεπζε» ή «ηνξπίιηδε» ηελ πάληνηε «επηθείκελε» ζπκθσλία..! Πξφθεηηαη γηα ηζρπξηζκφ θαη εμνρήλ δηαηππσζέληα απφ ηνλ θ. Δπάγγειν Βεληδέιν, ν νπνίνο θαηαξξίθζεθε πιήξσο ζην πιαίζην ηεο πξνθαηαξθηηθήο δηεξεχλεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο απνδείρζεθε αθελφο φηη ηέηνηα ζπκθσλία δελ έρεη ζπλαθζεί κέρξη ζήκεξα, αθεηέξνπ φηη θαηά ην ρξφλν εθείλν ζε θακκία πεξίπησζε δελ ήηαλ έηνηκν πξνο ππνγξαθή ηέηνην θείκελν Σνλ Αχγνπζην 2012 νη βνπιεπηέο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.-Δ.Κ.Μ. Παλαγηψηεο Κνπξνπκπιήο, Εσή Κσλζηαληνπνχινπ θαη Παλαγηψηεο Λαθαδάλεο θαηέζεζαλ πξνο ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε θαη θηήζε απφ ηηο Διιεληθέο Αξρέο ζηνηρείσλ Διιήλσλ θαηαζεηψλ απφ c.d. πνπ είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο νη Γεξκαληθέο Αξρέο. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ απάληεζε φηη ηέηνηα ζηνηρεία δελ ήηαλ θαλ δπλαηφλ λα δεηεζνχλ απφ ηηο Γεξκαληθέο Αξρέο 3! 3 Βι. Σελ απφ 9/8/2012 Τπ Αξ. Πξση. 762 Δξψηεζε ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.-Δ.Κ.Μ. Παλαγηψηε Κνπξνπκπιή, Εσήο Κσλζηαληνπνχινπ θαη Παλαγηψηε Λαθαδάλε θαη ηελ ππ αξ. πξση. ΓΚΔ ΔΞ 2012/184 Απάληεζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 6

7 2.3. Με απηφ ην δεδνκέλν, θαη έρνληαο ηελ άπνςε φηη απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Τπνπξγείνπ λα αλαδεηεί δηαθπγνχζα θνξνινγηθή χιε αμηνπνηψληαο θαη ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε ρψξα καο, νη βνπιεπηέο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.- Δ.Κ.Μ. Παλαγηψηεο Κνπξνπκπιήο θαη Εσή Κσλζηαληνπνχινπ απεχζπλαλ ζηηο 25/9/2012 Γηάβεκα θαη Αίηεκα πξνο ηνπο Οηθνλνκηθνχο Δηζαγγειείο (αξ. πξση. 303/ ), δεηψληαο λα δηεξεπλεζεί ην δήηεκα, αιιά θαη λα δηαιεπθαλζνχλ δεκνζηεχκαηα πνπ είραλ δεη ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο θαηά ηηο εκέξεο εθείλεο θαη έθεξαλ c.d. κε ιίζηα «1.991 νλνκάησλ» 4 λα έρεη παξαδνζεί ζηνλ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ θαη λα αγλνείηαη ε ηχρε ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζην αλσηέξσ δηάβεκα: «Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ πιεπξάο ησλ Τπνπξγείσλ [ ] παξίζηαληαη πξνζρεκαηηθέο θαη αλαδεηθλχνπλ απξνζπκία δηεξεχλεζεο ησλ ππνζέζεσλ απηψλ θαη, θπξίσο, απφθηεζεο πξφζβαζεο ζηα ζηνηρεία πνπ άιιεο ρψξεο θαηέρνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ. Ζ 4 εκεησηένλ φηη ν αξηζκφο «1991» σο θεξφκελνο αξηζκφο θαηαζεηψλ δελ έρεη δηαιεπθαλζεί πψο πξνέθπςε. ηελ απφ 15/3/2013 θαηάζεζή ηνπ ελψπηνλ ηεο Δηζαγγειίαο Δθεηψλ, ν δεκνζηνγξάθνο Γεψξγηνο Γεκεηξνκαλσιάθεο, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ελεκεξψζεθε γηα πξψηε θνξά πεξί ηεο χπαξμεο ηεο ιίζηαο Φαιηζηαλί ηνλ Αχγνπζην 2010, απφ ηνλ ηφηε Δηδηθφ Γξακκαηέα ηνπ ΓΟΔ, Η. Καπειέξε, αλαθέξεη: «Δξψηεζε: Απφ πνπ ιάβαηε ηελ πιεξνθνξία φηη ν αξηζκφο ησλ νλνκάησλ πνπ πεξηέρνληαλ ζηε ιίζηα ήηαλ 1991; Απάληεζε: Ήηαλ πιεξνθνξία απφ ηηο γαιιηθέο θνξνινγηθέο αξρέο.». Έλαο αληίζηνηρνο αξηζκφο, ν αξηζκφο «1970», αλαθέξζεθε ζηελ εθπνκπή «Φάθεινη» ησλ Αιέμε Παπαρειά, νθίαο Παπαησάλλνπ θαη Σάζνπ Σέιινγινπ., ηνλ Οθηψβξην 2010, ιίγεο δειαδή εκέξεο κεηά ηε δηαβίβαζε ηεο ιίζηαο απφ ην Γαιιηθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζην Διιεληθφ. ηελ εθπνκπή απηή, πνπ επηκειήζεθε ε δεκνζηνγξάθνο νθία Παπατσάλλνπ, έγηλαλ δειψζεηο εθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ θ. Ζιία Πιαζθνβίηε. Ο αλσηέξσ, θιεζείο σο κάξηπξαο ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο αξλήζεθε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή γλψζε θαη ηζρπξίζζεθε φηη δελ γλψξηδε ην πεξηερφκελν ηεο ιίζηαο. Ζ εμέηαζή ηνπ απφ ηελ εηζεγήηξηα ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.-Δ.Κ.Μ. Εσή Κσλζηαληνπνχινπ δηαθφπεθε βηαίσο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Υξ. Μαξθνγηαλλάθε. Μήλεο αξγφηεξα, απνδείρζεθε φηη ν αλσηέξσ είρε ππνγξάςεη επίζεκν αίηεκα σο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ δηαβίβαζε ηεο ιίζηαο Λαγθάξλη απφ ην Γαιιηθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζην πιαίζην δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο. Καηφπηλ λέαο θιήζεο ηνπ ζηελ Δπηηξνπή, θαηά ηελ νπνία νπδεκία πεηζηηθή εμήγεζε παξείρε, δηαβηβάζζεθαλ ηα πξαθηηθά ηεο εμέηαζήο ηνπ ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα πξνο δηεξεχλεζε ηέιεζεο αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. Δίλαη, φκσο, απηνηειψο ελδεηθηηθφ ηεο ηεξάζηηαο επζχλεο πνπ θέξνπλ νη θαη ζήκεξα ζπγθπβεξλψληεο ην γεγνλφο φηη ην πξφζσπν απηφ παξέκεηλε Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ επί Τπνπξγίαο Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ, Δ. Βεληδέινπ, Φ. αρηλίδε, Γ. Εαλληά θαη Γ. ηνπξλάξα, ζπλφδεπζε ηνλ ηειεπηαίν ζην Eurogroup ην θαινθαίξη 2012, φζελ θαη ζρεηηθά ζηηγκηφηππα πνπ πξνβάιινληαη θαηά θαηξνχο απφ ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο θαη, ελ ζπλερεία, ηνπνζεηήζεθε ζηε ζέζε ηνπ Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηνπ Μέινπο ηνπ πκβνπιίνπ Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αλαιακβάλνληαο κία αθφκε πςειά ακεηβφκελε θαη ηδηαηηέξσο θξίζηκε ζέζε, ηελ νπνία θαηέρεη κέρξη ζήκεξα. Ζ απφπεηξα δηεξεχλεζεο ηνπ πψο πξνέθπςε ν αξηζκφο «1.991» σο θεξφκελνο αξηζκφο θαηαζεηψλ πξνζέθξνπζε ζηελ πεηζκαηηθή άξλεζε ησλ βνπιεπηψλ ηεο πιεηνςεθίαο. Έηζη, ν κάξηπξαο Αιέμεο Παπαρειάο, αλ θαη πξνζθιήζεθε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο, ηειηθψο εμεηάζζεθε απφ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ, ρσξίο θαλ ηελ ππνβνιή εξσηήζεσλ θαη απνξξίθζεθαλ φιεο νη πξνηάζεηο θιήηεπζήο ηνπ ζηελ Δπηηξνπή. Ζ δεκνζηνγξάθνο νθία Παπαησάλλνπ επίζεο δελ θιεηεχζεθε, απνξξηθζείζεο απφ ηελ θπβεξλεηηθή πιεηνςεθία ηεο Δπηηξνπήο θάζε ζρεηηθήο πξφηαζεο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.-Δ.Κ.Μ. 7

8 ίδηα εγθιεκαηηθή απξαμία αλαδεηθλχεηαη ελ ζρέζεη κε ηε ιίζηα Falciani, πνπ θέξεηαη φηη παξέδσζε ζηνλ ηφηε Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ ε ηφηε Γαιιίδα Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θαη λπλ επηθεθαιήο ηνπ Γ.Ν.Σ. θα ΚξηζηίλΛαγθάξλη. Ζ άλσ ιίζηα θέξεηαη λα πεξηείρε νλφκαηα Διιήλσλ 5, πιελ φκσο θέξεηαη λα αγλνείηαη ε ηχρε ηεο κεηά ηελ παξάδνζή ηεο ζηνλ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ [ ] Ζ θνξνδηαθπγή θαη κάιηζηα ζε απηφ ην επίπεδν θαη ζε απηή ηε κνξθή, επηηάζζεη ηελ απνθαζηζηηθή παξέκβαζε ηεο Γηθαηνζχλεο, σο ειάρηζην κέηξν απνθαηάζηαζεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, αιιά θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζηνπο ζεζκνχο» Με βάζε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα θαη ην δηάβεκα-αλαθνξά ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. παξαγγέιζεθε ζηηο 27/9/2012 πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε κε αληηθείκελν ηνλ «εληνπηζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιίζηαο, ηε δηεξεχλεζε ηεο πνξείαο ηεο κεηά ηελ παξαιαβή ηεο, ηα εκπιαθέληα κε απηήλ πξφζσπα (ππεξεζηαθά) θαη ηηο επ απηήο (ιίζηαο) ελέξγεηέο ηνπο», ζε θάζε δε πεξίπησζε «σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηεο ηε δηελέξγεηα ησλ πξνβιεπνκέλσλ λνκίκσλ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηαθξηβψζεσο ελδερφκελεο δηαπξάμεσο απηεπαγγέιησο δησθνκέλσλ αμηνπνίλσλ πξάμεσλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ (Ν. 2523/1997, λ. 36θα91/08) ή θαη ζπλαθψλ πξνο απηά (άξ. 17 Α Ν. 2523/1997)» 5 Όπσο, ήδε αλαθέξζεθε, πξφθεηηαη γηα ηνλ αξηζκφ θαηαζεηψλ πνπ αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα. Έρνπκε ηε γλψκε φηη ε δηνρέηεπζε ζηε δεκνζηφηεηα απηνχ ηνπ αξηζκνχ σο θεξφκελνπ αξηζκνχ θαηαζεηψλ δελ είλαη αζψα θαη καξηπξεί έλα επξχηεξν ζρεδηαζκφ δηαρείξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ιίζηαο, αθαίξεζεο θαη πξνζζήθεο θαηαζεηψλ θαη επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε νδεγνχλ θαη ηα επξήκαηα ηεο εξγαζηεξηαθήο πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ δηελεξγήζεθε ζην u.s.b. πνπ ν θ. Βεληδέινο απέζηεηιε ζηνλ Πξσζππνπξγφ ζηηο 2/10/2012 αιιά θαη ζην c.d. πνπ κεηαθέξζεθε απφ ηε Γαιιία ζηελ Διιάδα θαη παξαδφζεθε ζηνπο Οηθνλνκηθνχο Δηζαγγειείο εθ κέξνπο ησλ ππαιιήισλ. Πηηέλε, Δ. θαξκέα θαη Δ. Φισξάηνπ ζηα ηέιε Γεθεκβξίνπ Ζ εθηεηακέλε επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ απνζήθεπζεο (u.s.b. θαη c.d.) ζηηο 4 θαη 5 Απγνχζηνπ 2010, ε ελαζρφιεζε κε έλαλ κεγάιν φγθν θαξηειψλ ηελ πξψηε εκέξα θαη κε έλα κηθξφηεξν ηε δεχηεξε εκέξα, αιιά θαη ν εληνπηζκφο δηπιψλ θαη ηξηπιψλ εγγξαθψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην έγγξαθν πνπ ην.γ.ο.δ. απέζηεηιε ζηελ Δπηηξνπή καο θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ ΤΡΗΕΑ-Δ.Κ.Μ. ππνδειψλεη φηη ε ελαζρφιεζε κε ηε δηαρείξηζε θαη δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ιίζηαο Λαγθάξλη ππνθξχπηεη ηεξάζηηεο ζθνπηκφηεηεο, πνπ πξνθαλψο μεπεξλνχλ ηελ δηαγξαθή ησλ 3 ζπγθεθξηκέλσλ νλνκάησλ ζπγγελψλ ηνπ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ. Απηή ε πιεπξά ηεο ππφζεζεο, φκσο, νπδφισο δηεξεπλήζεθε, κε επζχλε ηεο πξναπνθαζηζκέλεο πιεηνςεθίαο ηεο Δπηηξνπήο. 8

9 2.5. Ζ δεκνζηνπνίεζε ηεο παξαγγειζείζεο πξνθαηαξθηηθήο εμεηάζεσο πξνθάιεζε αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο θαη δεκφζηεο δειψζεηο ησλ πξψελ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ θαη Δ. Βεληδέινπ θαη ησλ πξψελ επηθεθαιήο ηνπ.γ.ο.δ. Η. Καπειέξε θαη Η. Γηψηε, απφ ηηο νπνίεο πξνέθππηε φηη ηα πξφζσπα απηά είραλ ιάβεη ζηελ θαηνρή ηνπο νιφθιεξε ή κέξνο ηεο ιίζηαο, αιιά δελ είραλ πξνβεί ζε θακκία επίζεκε ελέξγεηα αμηνπνίεζήο ηεο, ν θαζέλαο δε πξνζπαζνχζε κε έκκεζν ηξφπν λα ζηξέςεη ηηο ππνςίεο ησλ επζπλψλ ζε άιινλ, ρσξίο παξάιιεια λα αηηηάηαη επζέσο θάπνηνλ γηα θάηη. Υαξαθηεξηζηηθφ δε είλαη φηη, ζην πεξηζψξην ή ην παξαζθήλην φισλ απηψλ ησλ δεκφζησλ ηνπνζεηήζεσλ φινη ηειεθσλήζεθαλ κε φινπο πξνο ζπλελλφεζε θαη, πξνθαλψο, πξνο ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ελαξκφληζε, ή πξνο ηήξεζε κηαο ηζνξξνπίαο εληππψζεσλ, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είρε ην ραξαθηήξα «ηζνξξνπίαο ηνπ ηξφκνπ». Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη ζπλνκνινγεκέλεο ηειεθσληθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ Δ. Βεληδέινπ θαη Η.Γηψηε, γηα ηηο νπνίεο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη θαη ε θαηάζεζε ηνπ δεκνζηνγξάθνπ Γ. Σξάγθα, 6 ν νπνίνο εκθαλίδεηαη σο απηήθννο κάξηπξαο ζρεηηθνχ ηειεθσλήκαηνο, ζηελ έλαξμε δεκνζηνπνίεζεο ηεο ππφζεζεο, ην θζηλφπσξν 2012, ζηε δηάξθεηα ζπλέληεπμεο πνπ έιαβε απφ ηνλ Η. Γηψηε γηα ην πεξηνδηθφ ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ, φκσο, θαη δεισηηθφ ηεο δηάζηαζεο ηεο ζπλελλφεζεο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη απηή εθηείλεηαη θαη κεηαμχ Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ θαη Δ. Βεληδέινπ, νη νπνίνη θέξνληαη, ζηνπο θξίζηκνπο ρξφλνπο δηαδνρήο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ λα κελ έρνπλ ζπλελλνεζεί ελδειερψο θαη επηζηακέλσο πνηέ ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ηεο ιίζηαο θαη λα κελ έρνπλ απνζαθελίζεη κεηαμχ ηνπο, κε ζπδήηεζε θαη αιιεινελεκέξσζε, θαλ ηνλ ηξφπν πεξηέιεπζήο ηεο ζηα ρέξηα ηνπ αξρηθνχ θαηφρνπ ηεο, δειαδή ηνπ παξαιαβφληνο απηήλ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ. Απηνλνήησο ε εθδνρή απηή δελ είλαη πηζηεπηή. Απηνί πνπ έρνπλ ηελ άλεζε ή ηελ πξφλνηα λα ζπλελλννχληαη ηειεθσληθά αθφκε θαη φηαλ θαίλνληαη λα εθζέηνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ δεκνζίσο, έζησ θαη ειεγρφκελα, δελ είλαη λνεηφ φηη 6 Πνπ ην όλνκά ηνπ επίζεο απαζρόιεζε ηε δεκνζηόηεηα, κε δεκόζηεο ηνπνζεηήζεηο θαη ηνπ ηδίνπ, ελ ζρέζεη κε εγγξαθή ζηηο θαξηέιεο ηεο ιίζηαο Λαγθάξλη. Βι. ηελ από 14/3/2013 θαηάζεζε ηνπ Γ. Σξάγθα ζηελ Δηζαγγειία Δθεηώλ (ππ αξ.πξση. 131/ εηζεξρόκελν έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο) 9

10 δελ κίιεζαλ θαζφινπ κεηαμχ ηνπο γηα έλα ηέηνην ζέκα ή φηη άθεζαλ πεξηζψξηα παξεμεγήζεσλ θαη παξεξκελεηψλ. Ζ κφλε πεξίπησζε λα κελ ζπλελλνήζεθαλ κεηαμχ ηνπο είλαη ε πεξίπησζε ν κελ Η. Γηψηεο λα κελ γλσζηνπνίεζε ζηνλ Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ ηελ εθ κέξνπο ηνπ παξάδνζε αληηγξάθνπ ζηνλ θ. Βεληδέιν 7 ν δε θ. Βεληδέινο επίζεο λα κελ απεθάιπςε ζηνλ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ φηη έιαβε ζηελ θαηνρή ηνπ ην αληίγξαθν απηφ 8. Όια απηά, φκσο, εληζρχνπλ εθείλν πνπ επηζεκάλακε εμαξρήο, φηη δειαδή νπδείο είρε πξφζεζε ζεζκηθήο θαη ππεξεζηαθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ηφζν ζεκαληηθνχ απηνχ ζηνηρείνπ, αιιά, αληίζεηα, ην δηαθηλνχζαλ κεηαμχ ηνπο εμσζεζκηθά, σο πνιχηηκν εξγαιείν πίεζεο θαη επηξξνήο. Γηα λα ζπκπιεξσζεί ε εηθφλα ηνπ επηπέδνπ ησλ ζπλελλνήζεσλ πνπ έγηλαλ φηαλ απνθαιχθζεθε ην ζθάλδαιν θαη μεθίλεζε ε δηεξεχλεζε ζηελ Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο, γίλνληαλ ζπλελλνήζεηο θαη κε ηνλ Κσλζηαληίλν Μπίθα, ν νπνίνο κεζνιάβεζε ηειεθσληθά απφ ην εμσηεξηθφ, θαηφπηλ ηειεθσλήκαηνο ζε απηφλ ηνπ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ θαη παξελέβε κε ηε ζεηξά ηνπ ηειεθσληθά πξνο ην γξαθείν ηνπ θ. Βεληδέινπ, ηελ ψξα πνπ ν ηειεπηαίνο εμεηαδφηαλ ελ ζρέζεη κε ην ρξφλν έιεπζεο ηεο ιίζηα Λαγθάξλη ζηελ Διιάδα. Καηφπηλ ηεο παξεκβάζεσο απηήο ηνπ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ δηα ηνπ θ. Μπίθα ζηνλ θ. Βεληδέιν λα «δηνξζψζεη» ηελ θαηάζεζή ηνπ σο πξνο ην ρξφλν έιεπζεο ηεο ιίζηαο (ν θ. Βεληδέινο κηινχζε θαη είρε απεπζχλεη επηζηνιή ζηελ νπνία κηινχζε γηα Άλνημε ηνπ 2010 θαη γηα ρξφλν 14 κελψλ πξν ηεο πεξηέιεπζεο ηεο ιίζηαο ζηα ρέξηα ηνπ), θαηαγξάθεθε ε δηαβίβαζε ζεκεηψκαηνο πξνο ηνλ θ. Βεληδέιν απφ πξφζσπν εθηφο αηζνχζεο θαη ε αιιαγή ηεο θαηάζεζήο ηνπ ακέζσο κεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ ζεκεηψκαηνο. Σφηε, ην ζεκείσκα παξνπζηάζηεθε σο δήζελ «ππελζχκηζε ηεο ππνρξέσζήο ηνπ λα πάξεη έλα θάξκαθν» 9 ελ ζπλερεία, φκσο, θαη ζην πιαίζην ηεο πξψηεο θαηάζεζεο Μπίθα, 7 Καη πξάγκαηη, από ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο πνπ ν ίδηνο πξνζθόκηζε ζηελ Δπηηξνπή ζε πνιύ κεηαγελέζηεξν ζηάδην, δελ θαίλεηαη λα ηνπ γλσζηνπνηεί ηέηνηα πξόζεζε εθ κέξνπο ηνπ πεξαηηέξσ δηαθίλεζεο αληηγξάθνπ 8 Κάηη πνπ κπνξεί επρεξώο λα ζπλαρζεί από ηηο ηνπνζεηήζεηο όισλ, ηδηαηηέξσο δε από ηελ εκθαλή αδπλακία ηνπο λα αθεγεζνύλ πεηζηηθά έλαλ πξαγκαηηθό κεηαμύ ηνπο δηάινγν 9 Δίρε κάιηζηα γίλεη θαη επηθνηλσληαθή επίζεζε ζηελ βνπιεπηή ηνπ ΤΡΗΕΑ Ε. Κσλζηαληνπνύινπ πνπ «ηόικεζε» λα παξαηεξήζεη ην νθζαικνθαλέο πνπ, ηειηθώο, εκκέζσο ζπλνκνινγήζεθε (όηαλ ηνπ πξνηάζεθε λα θαηαζέζεη ην «ραξηάθη» ζηελ Δπηηξνπή γηα λα απνδείμεη ην πεξηερόκελό ηνπ θαη ν ίδηνο 10

11 επηβεβαηψζεθε ην παξαζθήλην θαη ε πεγή ηεο εθηφο αηζνχζεο παξέκβαζεο Ζ αγσλία λα κελ ππάξμεη παξέθθιηζε, «θάιηζν», ζηελ αθήγεζε, πνπ έθζαζε κέρξη ηνπ λα παξαθνινπζείηαη ε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο κέζσ ηνπ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο απφ ηνλ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ θαη λα γίλεηαη παξέκβαζε κέζσ εμσηεξηθνχ απφ ηνλ θ. Μπίθα, ζηελ νπνία ζπκκνξθψλεηαη απζσξί ν θ. Βεληδέινο είλαη απνιχησο δεισηηθή φηη θαλέλα απφ ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλν λα αθήζεη ηα πξάγκαηα ζηελ ηχρε ηνπο, αιιά φινη ήζειαλ λα ειέγρνπλ απνιχησο ηηο κεηαδηδφκελεο θαη δεκνζηεπφκελεο πιεξνθνξίεο. Καη απηφ απνδεηθλχεη φηη φινη είραλ θαη ήζειαλ θάηη λα θξχςνπλ Σηο αξρηθέο δεκφζηεο ηνπνζεηήζεηο ζηα ηέιε επηεκβξίνπ 2012, αθνινχζεζε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο θιήζεθαλ σο χπνπηνη νη δχν πξψελ επηθεθαιήο ηνπ.γ.ο.δ. θαη παξείραλ εμεγήζεηο. Σελ 31/10/ νη Οηθνλνκηθνί Δηζαγγειείο, θξίλνληαο φηη, γηα ηνλ κέρξη ηφηε ρεηξηζκφ ηεο ππφζεζεο πξνέθππηαλ επζχλεο Κπβεξλεηηθψλ Πξνζψπσλ, γηα ηηο νπνίεο ππνρξενχλην λα δηαβηβάζνπλ ακειιεηί ηε δηθνγξαθία ζηε Βνπιή, πξνέβεζαλ ζηελ ελ ιφγσ δηαβίβαζε, θξαηψληαο παξάιιεια αληίγξαθα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο σο πξνο ηα ελερφκελα κε θπβεξλεηηθά πξφζσπα. Ζ αλσηέξσ δηθνγξαθία απεζηάιε, ηειηθψο, ζηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο απφ ηνλ Πξντζηάκελφ ηνπο Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κφιηο ζηηο 26/11/2012 θαη απφ ηνλ Τπνπξγφ ζηε Βνπιή ηελ 27/11/ , νπφηε πξσηνθνιιήζεθε ζην Γξαθείν Πξνέδξνπ (Αξ. πξση. Δηδηθήο Γξακκαηείαο Πξνέδξνπ Βνπιήο 2833/ ). Απφ ηελ αξλήζεθε, ην δίπισζε θαη είπε όηη ζπκβνπιεύζεθε ηηο ζεκεηώζεηο ηνπ) θαη, ελ ζπλερεία, απνδείρζεθε πεξίηξαλα από ηελ θαηάζεζε Μπίθα. Καη είλαη ελδεηθηηθή ηεο αληίιεςεο θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο δηάζεζεο παξαπιάλεζεο εθ κέξνπο ηνπ Δ.Βεληδέινπ ε επίθιεζε λέαο εθδνρήο, ζηηο , όηη ε παξέκβαζε Μπίθα ηνπ δηακελύζεθε κέζσ SMS θαη όρη κε ην πεξηβόεην ραξηάθη. Βι. ζρεηηθά πξαθηηθά εμέηαζεο Δ.Βεληδέινπ, Δπηηξνπή Θεζκώλ θαη Γηαθάλεηαο, , πξαθηηθά εμέηαζεο Κσλζηαληίλνπ Μπίθα, Δπηηξνπή Πξνθαηαξθηηθήο Δμέηαζεο, 30/1/2013, πξαθηηθά εμέηαζεο Δπάγγεινπ Βεληδέινπ, Δπηηξνπή Πξνθαηαξθηηθήο Δμέηαζεο, 04/04/ Δληζρπηηθά ηνπ αλσηέξσ ζπκπεξάζκαηνο είλαη θαη όζα θαηαηέζεθαλ από ηα ινηπά εκπιεθόκελα πξόζσπα ζρεηηθά κε ηηο επηθνηλσλίεο κε ηνλ Κ. Μπίθα θαη όζα νκνινγήζεθαλ από ηνλ ίδην ηνλ Κ.Μπίθα, ή αθέζεθαλ εληέρλσο αλνηρηά, κε δηαηππώζεηο δηακνξθσκέλεο ιεθηηθά ώζηε λα κπνξνύλ λα πξνζαξκνζζνύλ ζε όιεο ηηο εθδνρέο, αλάινγα κε ηηο απνθαιύςεηο 11 Βι. Τπ αξ. πξση ΚΓΔ/ Έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Δηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο, κε αξ. εηζεξρνκέλνπ ζην Δκπηζηεπηηθφ Πξσηφθνιιν ηεο Δηζαγγειίαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ΔΠ367/ Βι. ππ αξ. πξση. Δ.Π.234/

12 εκεξνκελία εθείλε, ρνξεγήζεθαλ αληίγξαθά ηεο ζην Τ.ΡΗΕ.Α.-Δ.Κ.Μ. κφιηο ζηηο 3/1/2012, θαηφπηλ πνιιψλ πξνθνξηθψλ θαη γξαπηψλ δηαβεκάησλ Απηνηειψο ε δηαβίβαζε ηεο δηθνγξαθίαο ζηε Βνπιή θαηά ην ζηάδην εθείλν, θαηά ην νπνίν εξεπλεηέα, ζην πιαίζην ηεο αξρηθήο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο, ήηαλ ε ππεμαγσγή ηεο αξρηθήο ιίζηαο θαη νη ζρεηηθνί κε απηήλ ρεηξηζκνί, είλαη πξφδειν φηη αθνξνχζε, ηνπιάρηζηνλ, ακθφηεξα ηα θπβεξλεηηθά πξφζσπα πνπ είραλ ιάβεη ζηελ θαηνρή ηνπο ηε ιίζηα, δειαδή ηνπο Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ θαη Δ. Βεληδέιν, νη νπνίνη άιισζηε είραλ εμεηαζζεί σο κάξηπξεο ελψπηνλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Δηζαγγειέσλ Χζηφζν, ζην ζηάδην εθείλν, θαλέλα απφ ηα Κφκκαηα ηεο πγθπβέξλεζεο νχηε θαη ν Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο έθαλε ηελ παξακηθξή ελέξγεηα γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο πνξείαο ηεο δηθνγξαθίαο Δλ ησ κεηαμχ, ζηελ Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο έιαβε ρψξα ε εμέηαζε ηεο ππφζεζεο ηεο ιίζηαο Λαγθάξλη, απφ ηηο 3 Οθησβξίνπ 2012 κέρξη ηελ 1 Ννεκβξίνπ 2012 [εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία αλαθνηλψζεθε ε δηαβίβαζε ηεο δηθνγξαθίαο απφ ηνπο Οηθνλνκηθνχο Δηζαγγειείο ζηελ Βνπιή 13, νπφηε, πεξηέξγσο, νη βνπιεπηέο ησλ θνκκάησλ ηεο ζπγθπβέξλεζεο έθαλαλ φ,ηη κπνξνχζαλ γηα λα ζηακαηήζεη ε εθθηλεζείζα δηεξεχλεζε 14 ] Ζ εμέηαζε ηεο ππφζεζεο ζηελ Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο μεθίλεζε απφ ζχκπησζε: θαηά ηελ πξψηε εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο, είραλ θιεζεί ελψπηφλ ηεο ηξεηο πξψελ θαη ν λπλ επηθεθαιήο ηνπ.γ.ο.δ. (νη 13 Αιιά θαη εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία αζσώζεθε από ην Μνλνκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Αζελώλ ν δεκνζηνγξάθνο Κώζηαο Βαμεβάλεο, πνπ ππεβιήζε ζηελ απηόθσξε δηαδηθαζία δηόηη δεκνζίεπζε θαηάινγν ησλ νλνκάησλ ηεο ιίζηαο Καηάινγν ν νπνίνο, όπσο ελ ζπλερεία απνδείρζεθε, ζπλέπηπηε κε ην πεξηερόκελν ηεο ιίζηαο 14 εκεηψλεηαη φηη, κεηαμχ ησλ βνπιεπηψλ πνπ εθπξνζσπνχζαλ ηε Ν. Γ. ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ήηαλ θαη ν Γξακκαηέαο ηνπ Κφκκαηνο θ. Μαλψιεο Κεθαινγηάλλεο, γηα ηνλ νπνίν πξνέθπςε φηη ζηε ιίζηα πεξηιακβάλνληαλ ε ζχδπγφο ηνπ θα Graziella Grollo θαη ε κεηέξα ηεο ζπδχγνπ ηνπ θα Regina Abouaf, ε θαξηέια ηεο νπνίαο κάιηζηα είρε αλνηρηεί κεηά ηε δηαβίβαζε ηνπ u.s.b. εηο ρείξαο ηνπ θ. ηαζηλφπνπινπ, ζηηο 2/10/2012, φπσο πξνέθπςε απφ ηα επξήκαηα ηεο εξγαζηεξηαθήο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζην u.s.b. 12

13 θθ. Η. Καπειέξεο, Η. Γηψηεο, π. Κιαδάο θαη Κ. ηαζηλφπνπινο), θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ βνπιεπηή θ. Απ. Καθιακάλε, ζε ζρέζε κε δεκνζηεχκαηα πεξί ππνηηζέκελεο ιίζηαο «32 πνιηηηθψλ πξνζψπσλ πνπ ειέγρνληαη απφ ην.γ.ο.δ.», πνπ είραλ πξνθιεζεί απφ ζρεηηθή απάληεζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζην βνπιεπηή ηεο ΓΖΜ.ΑΡ. Ν. Σζνχθαιε. Ο αξρηθφο ζθνπφο ηεο θιήζεο ησλ αλσηέξσ ήηαλ λα πξνζδηνξηζζεί ν ηξφπνο, νη ζπλζήθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ.γ.ο.δ. θαη λα δηαιεπθαλζεί εάλ ίζρπαλ ή φρη ηα πεξί ιίζηαο «32 πνιηηηθψλ πξνζψπσλ». Χζηφζν, θαηά ηηο εκέξεο εθείλεο, ε επηθαηξφηεηα είρε ζρεδφλ κνλνπσιεζεί απφ ηηο δεκφζηεο δειψζεηο ησλ θθ. Παπαθσλζηαληίλνπ, Βεληδέινπ, Γηψηε, Καπειέξε ζε ζρέζε κε ηε ιίζηα Λαγθάξλη θαη, έηζη, ε δηεξεχλεζε αξρηθψο επεθηάζεθε θαη, ηειηθψο, επηθεληξψζεθε ζην ζέκα απηφ Με αίηεκα ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.-Δ.Κ.Μ. πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ Δπηηξνπή, θιήζεθαλ επίζεο ελψπηφλ ηεο νη πξψελ θαη ν λπλ Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θαη, εηδηθφηεξα, νη θθ. Παπαθσλζηαληίλνπ, Βεληδέινο, αρηλίδεο θαη ηνπξλάξαο. Απφ ηηο θαηαζέζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο φισλ ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ, πξνέθπςαλ πιείζηα λεφηεξα ζηνηρεία θαη αληηθάζεηο, αιιά θαη ε θεξφκελε γλψζε θαη εκπινθή ζηελ ππφζεζε πεξηζζνηέξσλ πςειφβαζκσλ θπβεξλεηηθψλ πξνζψπσλ θαη ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ: - ν ηέσο Αξρεγφο ηεο Δ.Τ.Π. Κσλζηαληίλνο Μπίθαο, πξψελ Γηεπζπληήο ηνπ Ηδηαίηεξνπ Γξαθείνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Κάξνινπ Παπνχιηα θαη ζήκεξα πξέζβπο ηεο Διιάδνο ζην Λνλδίλν - ν Πάξεδξνο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, απνζπαζκέλνο ζην γξαθείν ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Αλαζηάζηνο Μπάλνο, ζηνλ νπνίν φινη νη κάξηπξεο αλαθέξνληαλ σο «Ννκηθφ χκβνπιν ηνπ Τπνπξγνχ», πνπ θαη ζήκεξα θαίλεηαη λα θαηέρεη αλάινγε ζέζε (ν ίδηνο θαηαζέηεη φηη βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλνο ζην Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ) θαη, κάιηζηα, πξνζθιήζεθε λα γλσκνδνηήζεη ζε κηα απφ ηηο 13

14 (θπξηνιεθηηθψο) ηειεπηαίεο ζπζθέςεηο ησλ «ηξηψλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ πνπ ζηήξηδ(α)λ ηελ Κπβέξλεζε», επί ηεο εξκελείαο ηεο πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, πνπ είρε παξαζρεζεί απφ ην ηδ γηα ηελ Δ.Ρ.Σ ν πξψελ Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Ζιίαο Πιαζθνβίηεο, πξψελ Γεληθφο Γξακκαηέαο Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, δηαρξνληθά δηαηειέζαο Τπεξεζηαθφ ζηέιερνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ επί Κπβεξλήζεσλ ΠΑ.Ο.Κ. απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ππνςήθηνο Δπξσβνπιεπηήο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαη ζήκεξα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηνπ πκβνπιίνπ Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο - ν πξέζβπο ηεο Διιάδαο ζην Παξίζη Κσλζηαληίλνο Υαιαζηάλεο, πνπ ζήκεξα εμαθνινπζεί λα θαηέρεη ηελ ίδηα ζέζε, έρεη δε δηαηειέζεη δηεπζπληήο ηνπ δηπισκαηηθνχ γξαθείνπ ηεο θ. Νηφξαο Μπαθνγηάλλε, σο Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ 16 θαη πξψηνο Γξακκαηέαο Πξεζβείαο ζην Γηπισκαηηθφ γξαθείν ηνπ πξψελ Πξσζππνπξγνχ θ. Κσλζηαληίλνπ Μεηζνηάθε. -ε πξψελ δηεπζχληξηα ηνπ γξαθείνπ ηνπ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ Υξχζα Υαηδή, ζήκεξα ππεξεηνχζα ζην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, απφ φπνπ θαη απνζπάζζεθε ζηε ζέζε ηεο Γηεπζχληξηαο Γξαθείνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Βι., ζρεηηθά, ηελ από 3/7/2013 πξόηαζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.-Δ.Κ.Μ., γηα ηε ύζηαζε Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ ζα δηεξεπλήζεη ηηο άθξσο επηδήκηεο γηα ηε Γεκνθξαηία θαη ην δεκόζην ζπκθέξνλ ελέξγεηεο, πξάμεηο θαη παξαιείςεηο, παληόο ππεπζύλνπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απόπεηξα βίαηεο θαηάξγεζεο ηεο Δ.Ρ.Σ. Α.Δ. θαη ηελ παξεκπόδηζε ιεηηνπξγίαο θαη εθπνκπήο ηεο Γεκόζηαο Ραδηνηειεόξαζεο ζηελ Δπηθξάηεηα (ζχκθσλα κε ηα άξζξα 68 παξ.2 θαη 144 επ. ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο) 16 πλαθήο ε ππφζεζε θπγνδηθίαο θαηεγνξνπκέλνπ ζηελ ππφζεζε Siemens, γηα ηελ νπνία ππήξμε πιήζνο δεκνζηεπκάησλ πνπ απέδσζε ην γεγνλφο απηφ ζε νιηγσξία ηνπ Κ. Υαιαζηάλε λα ελεκεξψζεη εγθαίξσο ηηο αξκφδηεο αξρέο, ζρεηηθά κε έγγξαθν Κξάηνπο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο κε ην νπνίν θαηαγξάθνληαλ πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο θπγήο (κεηαθίλεζε θεθαιαίσλ) ζην αλσηέξσ Κξάηνο. 17 Υαξαθηεξηζηηθή ε θαηάζεζή ηεο όηη κε ηνλ ειεγρόκελν πξώελ Τπνπξγό Γ.Παπαθσλζηαληίλνπ γλσξίζηεθε ζε κία εθδήισζε ηνπ Οκίινπ Πξνβιεκαηηζκνύ γηα ηνλ Δθζπγρξνληζκό ηεο Κνηλσλίαο (Ο.Π.Δ.Κ.) ηνπ θ. εκίηε, ζηελ νπνία ήηαλ ακθόηεξνη νκηιεηέο. Υαξαθηεξηζηηθό επίζεο ην γεγνλόο όηη νκνιόγεζε όηη, πξν ηεο θαηάζεζήο ηεο, είρε αλαγλώζεη ηα πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο Θεζκώλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο, πνπ πεξηείραλ ηελ εμέηαζε ηνπ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ, θαη πνπ ηεο είρε ρνξεγήζεη ν ίδηνο. Σα αλσηέξσ ζπλεθηηκήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ επιόγσο απαηηνύκελνπ ρξόλνπ ππνβνιήο ππνκλήκαηνο, ζπλαθώο πξνο ην ππνβιεζέλ αίηεκα. Μνινλόηη νπδόισο κεηξηάδεηαη 14

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα: Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΧΝ ΑΡΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βξπμέιεο, 8.1.2010 COM(2010) 1 final ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπηηειηθή χλνςε...

Διαβάστε περισσότερα

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis επηέκβξηνο 2011 Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis 1 Ζ Διιάδα πέθηεη γηα ηξία ζπλερφκελα ρξφληα ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε γηα ηελ ειεπζεξία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 2000 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1. Να απνδψζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερφκελν ησλ πην θάησ ηζηνξηθψλ φξσλ: α. θιήξηγθ β. Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Δλφηεηα Μεηαθνξψλ ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΗΟΤΝΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα

Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα ηος Γιώπγος Γεπαπεηπίηη* Ειζαγυγή ηηο 8 Ηνπιίνπ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σ.Δ.Η. ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΝΗΚΟΛΟΤΕΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ - ΣΑΒΑΛΑ ΑΡΖ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα