ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΠΟΗΝΗΚΩΝ ΔΤΘΤΝΩΝ ΣΟΤ ΠΡΩΖΝ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γεσξγίνπ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΠΟΗΝΗΚΩΝ ΔΤΘΤΝΩΝ ΣΟΤ ΠΡΩΖΝ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γεσξγίνπ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ"

Transcript

1 ΓΝΩΜΖ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΤΡΗΕΑ- ΔΚΜ ΔΠΗ ΣΟΤ ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΠΟΤ ΤΓΚΔΝΣΡΩΘΖΚΔ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΘΖΚΔ ΚΑΣ ΑΡΘΡΟ 86 παξ. 3 ΣΟΤ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΠΟΗΝΗΚΩΝ ΔΤΘΤΝΩΝ ΣΟΤ ΠΡΩΖΝ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γεσξγίνπ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΟΝΟΜΑΕΟΜΔΝΖ «ΛΗΣΑ ΛΑΓΚΑΡΝΣ» 1. ΠΡΟΟΗΜΗΟ 1.1. Οη βνπιεπηέο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.-Δ.Κ.Μ., Θνδσξήο Γξίηζαο, ηαχξνο Κνληνλήο θαη Εσή Κσλζηαληνπνχινπ, πνπ ζπκκεηέρνπκε ζηελ Δπηηξνπή Πξνθαηαξθηηθήο Δμέηαζεο, ε νπνία ιεηηνχξγεζε απφ 23/1/2013, γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο πνηληθήο ππφζεζεο πνπ αθνξά ηε Λίζηα Λαγθάξλη, ππνβάιινπκε θαη ζέηνπκε ππ φςηλ ηεο ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, αιιά θαη ζηελ θξίζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα, πνπ ζπληζηνχλ ηε γλψκε καο επί ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο θαη επί ηε δηελεξγεζείζαο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο. Ζ παξνχζα γλψκε ζπληάζζεηαη κεηά ηελ πξνθιεηηθή άξλεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο θ. Μαξθνγηαλλάθε λα δηεμαρζεί, έζησ θαη ζηνηρεησδψο, ζπδήηεζε ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηα κέρξη ζήκεξα ζπκπεξάζκαηα θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ απνδεηθηηθνχ πιηθνχ. Άξλεζε, πνπ έθζαζε ζην ζεκείν λα δηεμαγάγεη «ςεθνθνξία» επί ελ θξππηψ ζπληαρζέληνο θαη απνθξππηφκελνπ απφ ηα κέιε ηεο Αληηπνιίηεπζεο «πνξίζκαηνο» ηελ 4/7/2013. εκεηψλνπκε κε 1

2 έκθαζε φηη ε παξνχζα γλψκε δελ απνηειεί «πφξηζκα», αιιά ηελ άπνςε, ζέζε θαη πξφηαζή καο, πνπ ζα έπξεπε θαλνληθά λα έρεη δνζεί ε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί θαη λα ζπδεηεζεί ζην πιαίζην δηαβνχιεπζεο. Γπλαηφηεηα ε νπνία απνθιείζζεθε, εζθεκκέλα θαη κεζνδεπκέλα, δηφηη, πξνθαλψο, ε δηαβνχιεπζε βιάπηεη ζνβαξά ηε ζπγθάιπςε. Απνηέιεζε επηδίσμή καο λα δνζεί έλα ηέινο ζηελ θαηάπηπζηε πξαθηηθή ππνβνιήο μερσξηζηψλ πνξηζκάησλ, πνπ θνκκαηηθνπνηεί θαη επηειίδεη κηα πνηληθή δηαδηθαζία. Ζ έλλνκε απηή θαη ζεζκηθή αμίσζή καο πξνζέθξνπζε ζηελ ακεηαλφεηε ζηάζε κηαο εζηζκέλεο ζηελ απαμίσζε ησλ ζεζκψλ πιεηνςεθίαο Δίλαη πξνθαλέο φηη κηα ελδειερήο ζπδήηεζε επί ησλ απνδεηρζέλησλ θαη απνδεηθηέσλ, επί ησλ ελδείμεσλ θαη ησλ απνδείμεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ εγγξάθσλ ηεο δηθνγξαθίαο, θέξλεη ζε εμαηξεηηθά δχζθνιε ζέζε φζνπο ακεηαλφεηα πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηε δηεξεχλεζε ζε έλα θαη κφλνλ πξφζσπν, ελψ είλαη παζίδειν φηη είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο νη ελερφκελνη θαη εκπιεθφκελνη ζηελ φδνπζα απηή ππφζεζε. Γηα ην ιφγν απηφ θαη δηεθφπεζαλ κνλνκεξψο θαη βηαίσο, κεηά ηελ άξλεζε θάζε ζπδήηεζεο, νη δχν ηειεπηαίεο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 27 Ηνπλίνπ θαη ηεο 1 εο Ηνπιίνπ Μεηά ηε βίαηε απηή δηαθνπή ηεο 1 Πξαθηηθά Δπηηξνπήο Πξνθαηαξθηηθήο Δμέηαζεο, 27/6/2013, ζει. 75: «ΕΧΖ ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ: Θέισ λα νινθιεξψζσ απηφ ην νπνίν έιεγα. ΥΡΖΣΟ ΜΑΡΚΟΓΗΑΝΝΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Πνην; ΕΧΖ ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ: Σν φηη εζείο έρεηε ΥΡΖΣΟ ΜΑΡΚΟΓΗΑΝΝΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σε Γεπηέξα ζηηο έρνπκε ζπλεδξίαζε γηα λα ζπδεηήζνπκε γηα ην πφξηζκα. Λχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 2 Βι. Πξαθηηθά Δπηηξνπήο Πξνθαηαξθηηθήο Δμέηαζεο, 1/7/2013, ζει. 75: «ΥΡΖΣΟ ΜΑΡΚΟΓΗΑΝΝΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Απιά ζα ζαο ξσηήζσ θάηη. Πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη δηεπξάρζε ππεμαγσγή; ΕΧΖ ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ: Βεβαίσο! ΘΔΟΓΧΡΟ ΓΡΗΣΑ: Δζείο δελ δέρεζηε θαλ ηε ζπδήηεζε. ΥΡΖΣΟ ΜΑΡΚΟΓΗΑΝΝΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Πηζηεχεηε φηη ππήξμαλ θαη λεφηεξα ζηνηρεία ηα νπνία κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ επαλάθξηζε ηνπ ζέκαηνο; ΘΔΟΓΧΡΟ ΓΡΗΣΑ: Βεβαίσο. ΥΡΖΣΟ ΜΑΡΚΟΓΗΑΝΝΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Χξαία, ηξηάληα Βνπιεπηέο αχξην ην πξσί θαηαζέζηε πξφηαζε. ΘΔΟΓΧΡΟ ΓΡΗΣΑ: Πάιη ηα ίδηα; Δζείο γηαηί δελ δέρεζηε; ΕΧΖ ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ: Μαο θνξντδεχεηε; ΥΡΖΣΟ ΜΑΡΚΟΓΗΑΝΝΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Λχεηαη ε ζπλεδξίαζε.» 2

3 1 εο Ηνπιίνπ 2013, θαη κφιηο ζηηο 2 Ηνπιίνπ 2013, εζηάιε πξφζθιεζε γηα ζπλνπηηθή δηαδηθαζία ςήθηζεο «ηνπ πνξίζκαηνο» ηελ Πέκπηε 4 Ηνπιίνπ 2013, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ πνξίζκαηνο, ρσξίο, κέρξη ηε ζηηγκή εθείλε, λα έρεη ζπδεηεζεί θαλέλα πφξηζκα νχηε δνζεί εληνιή ζε θαλέλα κέινο ηεο Δπηηξνπήο λα ζπληάμεη ηέηνην πφξηζκα «πξνο ςήθηζε» Απηφ ζπληζηά, θαηά ηελ άπνςή καο, θαιθίδεπζε θαη ππνλφκεπζε ηεο πνηληθήο πξνδηθαζίαο θαη παξνρή ππεξεζίαο ζε φζνπο επηζπκνχλ λα δηαθχγνπλ ηεο δηεξεχλεζεο θαη ηνπ πνηληθνχ ειέγρνπ. Ήδε, άιισζηε, δηαθξίλνληαη νη πξνζέζεηο αμηνπνίεζεο απηψλ ησλ εζειεκέλα αληηδηθνλνκηθψλ ελεξγεηψλ, πξνο φθεινο εθείλσλ πνπ πξέπεη λα ειεγρζνχλ πνηληθά Απφ πιεπξάο καο, σο βνπιεπηέο ηνπ ΤΡΗΕΑ- ΔΚΜ, αιιά θαη πξνζσπηθά ν θαζέλαο καο σο θέξσλ ηελ επζχλε θαη ην θαζήθνλ ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ Δπηηξνπή, δελ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα ζπκπξάμνπκε ζε δηαδηθαζίεο ηπραίαο δήζελ παξαγσγήο αθπξνηήησλ θαη ζπκπησκαηηθήο δήζελ δηεπθφιπλζεο εθείλσλ πνπ ειέγρνληαη θαη εθείλσλ πνπ ζα έπξεπε λα ειέγρνληαη. Οχηε πξνηηζέκεζα λα θάλνπκε «ηα ζηξαβά κάηηα» ζηελ θαηάθσξε παξαβίαζε ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο δηθνλνκίαο θαη ηνπ εηζαγγειηθνχ θαζήθνληνο αλαδήηεζεο ηεο αιήζεηαο, πνπ ππνρξεψλεη φινπο ζε ζνβαξφηεηα, ζπλέπεηα, εηιηθξίλεηα, επζχηεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή δηαδηθαζία θαη εκπεηξία είλαη πινχζηα ζε Δπηηξνπέο ζπγθάιπςεο, ζπζθφηηζεο θαη ππφζαιςεο θαη ζε δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο θαλείο δελ είδε, δελ άθνπζε, δελ ξψηεζε θαη δελ θαηάιαβε δήζελ ηίπνηε. Παιαηφηεξα, ΠΑΟΚ θαη Ν.Γ. είραλ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηεο Δπηηξνπέο. Απφ εθεί πξνθαλψο εθπνξεχεηαη ε ζηάζε ησλ βνπιεπηψλ ησλ θνκκάησλ απηψλ εληφο ηεο Δπηηξνπήο, πνπ ζε ηίπνηε δελ παξέπεκςε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο σο κειψλ ελφο ζπιινγηθνχ εηζαγγειηθνχ νξγάλνπ, αιιά ζε θάζε επθαηξία εθδεισλφηαλ σο δηάζεζε επηβνιήο απαγνξεπηηθψλ γηα ηε δηεξεχλεζε κέηξσλ, δηα ηεο αμηνπνίεζεο ηεο πιεηνςεθίαο, πνπ δηέζεηαλ απφ 3

4 θνηλνχ κε ηνλ ζρεδφλ πάληνηε πξνζρσξνχληα ζηελ άπνςή ηνπο βνπιεπηή ηεο ΓΖΜΑΡ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη αξρηθή επηζπκία ησλ βνπιεπηψλ Ν.Γ. θαη ΠΑΟΚ, πνπ εθθξάζζεθε δηα ηεο ςήθνπ ηνπο, ήηαλ λα κελ ιάβνπλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο αληίγξαθα ηνπ επίκαρνπ ειεθηξνληθνχ ζηνηρείνπ (U.S.B.), αιιά θαη λα νινθιεξσζεί ε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο εληφο κελφο απφ ηελ έλαξμή ηεο (25/2/2013 ήηαλ ε αξρηθή πξνζεζκία ππνβνιήο πνξίζκαηνο ηεο Δπηηξνπήο, αλαθνηλσζείζα ζηελ Οινκέιεηα απφ ηνλ κεηέπεηηα Πξφεδξν ηεο). ήκεξα, κεηά ηηο θαηαηγηζηηθέο απνθαιχςεηο ζε ζρέζε κε ην πφζνη θαη πνηνη είραλ γλψζε ή/θαη πξφζβαζε ζηε ιίζηα Λαγθάξλη, αιιά θαη κε ην πνηνη πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θαηαζέηεο, είλαη παζίδειν φηη είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο εθείλνη πνπ θνβνχληαη ηε δηεξεχλεζε, αιιά, δπζηπρψο, είλαη θαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο εθείλνη πνπ είλαη πξφζπκνη λα παξάζρνπλ ππεξεζίεο ζπγθάιπςεο, ζπζθφηηζεο θαη απνπξνζαλαηνιηζκνχ Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, θαη πξνο απνθπγήλ δεκηνπξγίαο ηεηειεζκέλσλ γεγνλφησλ, κε ην κεζνδεπκέλν απνθιεηζκφ ηεο γλψκεο καο απφ ην ηειηθφ πφξηζκα, ζπληάζζνπκε ηελ παξνχζα γλψκε, πξνο ελεκέξσζε ηεο Βνπιήο αιιά θαη θάζε ελδηαθεξνκέλνπ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο θαη πξνο απφθξνπζε ηεο εζθαικέλεο εληχπσζεο φηη έλα ελ θξππηψ ζπληαζζφκελν θείκελν ζπληζηά «πφξηζκα» ηεο Δπηηξνπήο. Σελ επζχλε απηήο ηεο επηινγήο ζα θέξνπλ ηζηνξηθά θαη λνκηθά εθείλνη πνπ εμσζεζκηθά θαη αληηδηθνλνκηθά δηακφξθσζαλ κηα εμσδίθσο «δηαβνπιεπφκελε» θαη απνθαζίδνπζα «πιεηνςεθία», ε νπνία θαζ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο ιεηηνχξγεζε κε θχξην γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ ηεο πξνζψπσλ, ζε βάξνο ηεο αιήζεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο. 1.7 Δπηζεκαίλνπκε φηη ην γεγνλφο θαη κφλνλ φηη δηεμήρζε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, ζπληζηά κεξηθή έζησ εθπιήξσζε ηεο επηηαγήο ηνπ πληάγκαηνο γηα ηζνλνκία θαη ινγνδνζία. Καη ζεσξνχκε φηη ε αηαιάληεπηε επηκνλή ησλ βνπιεπηψλ ηνπ θφκκαηφο καο γηα δηαθάλεηα, δηεξεχλεζε θαη δηθαηνζχλε ζπλέβαιε θαηαιπηηθά ζην λα εθθηλεζεί θαη λα πξνρσξήζεη απηή ε δηαδηθαζία. 4

5 Χζηφζν, ε δηεμαρζείζα πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε πξνρψξεζε κεηά πνιιψλ εκπνδίσλ θαη θαηά παξαβίαζε ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηεο δηθνλνκηθήο δηαδηθαζίαο εθ κέξνπο ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Δπηηξνπήο, ζπγθξνηνχκελεο απφ βνπιεπηέο ηεο Ν.Γ., ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηεο ΓΖΜ.ΑΡ, δειαδή ησλ Κνκκάησλ πνπ ζπγθξφηεζαλ ηελ Κπβέξλεζε ακαξά κεηά ηηο εθινγέο ηεο 17 Ηνπλίνπ Παξαβηάζζεθε πξνερφλησο θαη πξνθιεηηθά ην θαζήθνλ νπζηαζηηθήο αλαδήηεζεο ηεο αιήζεηαο, γηα λα πξνζηαηεπζνχλ πξφζσπα θαη ζπκθέξνληα πνπ ηεινχλ ππφ ηε ζθέπε ησλ θνκκάησλ πνπ εγθαηέζηεζαλ ηε δηαπινθή σο θαζεζησηηθή δνκή ηεο ρψξαο. Καη γηα ηελ παξαβίαζε απηνχ ηνπ θαζήθνληνο, πνπ είλαη απηνηειψο ειεγθηέα, ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο παξέρνπλ αζθαιή απφδεημε. Δπ απηνχ ζεκεησηένλ φηη, θαη επζεία παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ ζχληαμεο ησλ εθζέζεσλ θαη πξαθηηθψλ θαη θαηά παξάλνκε εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, απφ ηα δηαλεκεζέληα πξφρεηξα πξαθηηθά έρνπλ απαιεηθζεί απφ πνιιέο ζπλεδξηάζεηο εξσηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ηεο Δηζεγήηξηαο ηνπ ΤΡΗΕΑ-ΔΚΜ, γεγνλφο πνπ ζπληζηά αληηδηθνλνκηθή θαη παξφλνκε αιινίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πνηληθήο δηθνγξαθίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, πξέπεη πάξαπηα λα ζπκπιεξσζνχλ ηα πιήξε πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο, φπσο επηηάζζεη ν Νφκνο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, είλαη αλαπφδξαζην ην ζπκπέξαζκα φηη δνιίσο θαη ζθνπίκσο ππνλνκεχεηαη ε εγθπξφηεηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο θαη ε πιεξφηεηα ηεο δηθνγξαθίαο, γηα λα εμππεξεηεζνχλ ζθνπηκφηεηεο μέλεο πξνο ην θαζήθνλ δηεξεχλεζεο ηεο αιήζεηαο. 2. ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗΣΟΡΗΚΟ ΣΖ ΤΠΟΘΔΖ ΣΖ ΛΗΣΑ ΛΑΓΚΑΡΝΣ ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ 2.1. Ζ θνξνιφγεζε θαηαζέζεσλ εμσηεξηθνχ θαη ησλ θαηαζέζεσλ ζηελ Διβεηία απνηέιεζε αληηθείκελν πνιπεηνχο θαη εθηεηακέλνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ απφ πιεπξάο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. ζηηο πξνεγνχκελεο θνηλνβνπιεπηηθέο 5

6 πεξηφδνπο. Δπηζεκαίλνληαο ηελ παξαβίαζε ηεο ζπληαγκαηηθήο επηηαγήο γηα ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα δεκφζηα βάξε «αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο ηνπο», ν Τ.ΡΗΕ.Α. έζεηε επηηαθηηθά ην δήηεκα θαη νη Κπβεξλήζεηο ζπλήζσο απαληνχζαλ κε επρνιφγηα ή ηελ επίθιεζε πξαθηηθψλ δπζρεξεηψλ. ε εξσηήζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο Βνπιήο, νη Τπνπξγνί Οηθνλνκηθψλ απαληνχζαλ θαηεγνξεκαηηθά φηη δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ θνξνιφγεζε ηέηνησλ θαηαζέζεσλ ή φηη είλαη απαξαίηεηε ε ζχλαςε δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο κε ηελ Διβεηία, ε νπνία, δήζελ, ήηαλ δήηεκα εκεξψλ ήδε απφ ηνλ Οθηψβξην 2011! Πνιιέο θνξέο κάιηζηα, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ "επηθείκελε" αλά πάζα ζηηγκή ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο σο θφβεηξν γηα λα θάλνπλ ηνπο βνπιεπηέο λα πάςνπλ λα ξσηνχλ γηα ηηο θαηαζέζεηο ζηελ Διβεηία. Όπνηνο ηνικνχζε λα ξσηήζεη ηη γίλεηαη κε ηε θνξνιφγεζε ησλ θαηαζέζεσλ απηψλ, πθίζηαην ηα ππξά ηνπ «Τπεχζπλνπ Τπνπξγνχ», δηφηη «έζεηε ζε δηαθηλδχλεπζε» ή «ηνξπίιηδε» ηελ πάληνηε «επηθείκελε» ζπκθσλία..! Πξφθεηηαη γηα ηζρπξηζκφ θαη εμνρήλ δηαηππσζέληα απφ ηνλ θ. Δπάγγειν Βεληδέιν, ν νπνίνο θαηαξξίθζεθε πιήξσο ζην πιαίζην ηεο πξνθαηαξθηηθήο δηεξεχλεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο απνδείρζεθε αθελφο φηη ηέηνηα ζπκθσλία δελ έρεη ζπλαθζεί κέρξη ζήκεξα, αθεηέξνπ φηη θαηά ην ρξφλν εθείλν ζε θακκία πεξίπησζε δελ ήηαλ έηνηκν πξνο ππνγξαθή ηέηνην θείκελν Σνλ Αχγνπζην 2012 νη βνπιεπηέο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.-Δ.Κ.Μ. Παλαγηψηεο Κνπξνπκπιήο, Εσή Κσλζηαληνπνχινπ θαη Παλαγηψηεο Λαθαδάλεο θαηέζεζαλ πξνο ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε θαη θηήζε απφ ηηο Διιεληθέο Αξρέο ζηνηρείσλ Διιήλσλ θαηαζεηψλ απφ c.d. πνπ είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο νη Γεξκαληθέο Αξρέο. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ απάληεζε φηη ηέηνηα ζηνηρεία δελ ήηαλ θαλ δπλαηφλ λα δεηεζνχλ απφ ηηο Γεξκαληθέο Αξρέο 3! 3 Βι. Σελ απφ 9/8/2012 Τπ Αξ. Πξση. 762 Δξψηεζε ησλ Βνπιεπηψλ ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.-Δ.Κ.Μ. Παλαγηψηε Κνπξνπκπιή, Εσήο Κσλζηαληνπνχινπ θαη Παλαγηψηε Λαθαδάλε θαη ηελ ππ αξ. πξση. ΓΚΔ ΔΞ 2012/184 Απάληεζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 6

7 2.3. Με απηφ ην δεδνκέλν, θαη έρνληαο ηελ άπνςε φηη απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Τπνπξγείνπ λα αλαδεηεί δηαθπγνχζα θνξνινγηθή χιε αμηνπνηψληαο θαη ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε ρψξα καο, νη βνπιεπηέο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.- Δ.Κ.Μ. Παλαγηψηεο Κνπξνπκπιήο θαη Εσή Κσλζηαληνπνχινπ απεχζπλαλ ζηηο 25/9/2012 Γηάβεκα θαη Αίηεκα πξνο ηνπο Οηθνλνκηθνχο Δηζαγγειείο (αξ. πξση. 303/ ), δεηψληαο λα δηεξεπλεζεί ην δήηεκα, αιιά θαη λα δηαιεπθαλζνχλ δεκνζηεχκαηα πνπ είραλ δεη ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο θαηά ηηο εκέξεο εθείλεο θαη έθεξαλ c.d. κε ιίζηα «1.991 νλνκάησλ» 4 λα έρεη παξαδνζεί ζηνλ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ θαη λα αγλνείηαη ε ηχρε ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζην αλσηέξσ δηάβεκα: «Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ πιεπξάο ησλ Τπνπξγείσλ [ ] παξίζηαληαη πξνζρεκαηηθέο θαη αλαδεηθλχνπλ απξνζπκία δηεξεχλεζεο ησλ ππνζέζεσλ απηψλ θαη, θπξίσο, απφθηεζεο πξφζβαζεο ζηα ζηνηρεία πνπ άιιεο ρψξεο θαηέρνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ. Ζ 4 εκεησηένλ φηη ν αξηζκφο «1991» σο θεξφκελνο αξηζκφο θαηαζεηψλ δελ έρεη δηαιεπθαλζεί πψο πξνέθπςε. ηελ απφ 15/3/2013 θαηάζεζή ηνπ ελψπηνλ ηεο Δηζαγγειίαο Δθεηψλ, ν δεκνζηνγξάθνο Γεψξγηνο Γεκεηξνκαλσιάθεο, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ελεκεξψζεθε γηα πξψηε θνξά πεξί ηεο χπαξμεο ηεο ιίζηαο Φαιηζηαλί ηνλ Αχγνπζην 2010, απφ ηνλ ηφηε Δηδηθφ Γξακκαηέα ηνπ ΓΟΔ, Η. Καπειέξε, αλαθέξεη: «Δξψηεζε: Απφ πνπ ιάβαηε ηελ πιεξνθνξία φηη ν αξηζκφο ησλ νλνκάησλ πνπ πεξηέρνληαλ ζηε ιίζηα ήηαλ 1991; Απάληεζε: Ήηαλ πιεξνθνξία απφ ηηο γαιιηθέο θνξνινγηθέο αξρέο.». Έλαο αληίζηνηρνο αξηζκφο, ν αξηζκφο «1970», αλαθέξζεθε ζηελ εθπνκπή «Φάθεινη» ησλ Αιέμε Παπαρειά, νθίαο Παπαησάλλνπ θαη Σάζνπ Σέιινγινπ., ηνλ Οθηψβξην 2010, ιίγεο δειαδή εκέξεο κεηά ηε δηαβίβαζε ηεο ιίζηαο απφ ην Γαιιηθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζην Διιεληθφ. ηελ εθπνκπή απηή, πνπ επηκειήζεθε ε δεκνζηνγξάθνο νθία Παπατσάλλνπ, έγηλαλ δειψζεηο εθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ θ. Ζιία Πιαζθνβίηε. Ο αλσηέξσ, θιεζείο σο κάξηπξαο ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο αξλήζεθε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή γλψζε θαη ηζρπξίζζεθε φηη δελ γλψξηδε ην πεξηερφκελν ηεο ιίζηαο. Ζ εμέηαζή ηνπ απφ ηελ εηζεγήηξηα ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.-Δ.Κ.Μ. Εσή Κσλζηαληνπνχινπ δηαθφπεθε βηαίσο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Υξ. Μαξθνγηαλλάθε. Μήλεο αξγφηεξα, απνδείρζεθε φηη ν αλσηέξσ είρε ππνγξάςεη επίζεκν αίηεκα σο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ δηαβίβαζε ηεο ιίζηαο Λαγθάξλη απφ ην Γαιιηθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζην πιαίζην δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο. Καηφπηλ λέαο θιήζεο ηνπ ζηελ Δπηηξνπή, θαηά ηελ νπνία νπδεκία πεηζηηθή εμήγεζε παξείρε, δηαβηβάζζεθαλ ηα πξαθηηθά ηεο εμέηαζήο ηνπ ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα πξνο δηεξεχλεζε ηέιεζεο αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. Δίλαη, φκσο, απηνηειψο ελδεηθηηθφ ηεο ηεξάζηηαο επζχλεο πνπ θέξνπλ νη θαη ζήκεξα ζπγθπβεξλψληεο ην γεγνλφο φηη ην πξφζσπν απηφ παξέκεηλε Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ επί Τπνπξγίαο Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ, Δ. Βεληδέινπ, Φ. αρηλίδε, Γ. Εαλληά θαη Γ. ηνπξλάξα, ζπλφδεπζε ηνλ ηειεπηαίν ζην Eurogroup ην θαινθαίξη 2012, φζελ θαη ζρεηηθά ζηηγκηφηππα πνπ πξνβάιινληαη θαηά θαηξνχο απφ ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο θαη, ελ ζπλερεία, ηνπνζεηήζεθε ζηε ζέζε ηνπ Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηνπ Μέινπο ηνπ πκβνπιίνπ Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αλαιακβάλνληαο κία αθφκε πςειά ακεηβφκελε θαη ηδηαηηέξσο θξίζηκε ζέζε, ηελ νπνία θαηέρεη κέρξη ζήκεξα. Ζ απφπεηξα δηεξεχλεζεο ηνπ πψο πξνέθπςε ν αξηζκφο «1.991» σο θεξφκελνο αξηζκφο θαηαζεηψλ πξνζέθξνπζε ζηελ πεηζκαηηθή άξλεζε ησλ βνπιεπηψλ ηεο πιεηνςεθίαο. Έηζη, ν κάξηπξαο Αιέμεο Παπαρειάο, αλ θαη πξνζθιήζεθε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο, ηειηθψο εμεηάζζεθε απφ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ, ρσξίο θαλ ηελ ππνβνιή εξσηήζεσλ θαη απνξξίθζεθαλ φιεο νη πξνηάζεηο θιήηεπζήο ηνπ ζηελ Δπηηξνπή. Ζ δεκνζηνγξάθνο νθία Παπαησάλλνπ επίζεο δελ θιεηεχζεθε, απνξξηθζείζεο απφ ηελ θπβεξλεηηθή πιεηνςεθία ηεο Δπηηξνπήο θάζε ζρεηηθήο πξφηαζεο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.-Δ.Κ.Μ. 7

8 ίδηα εγθιεκαηηθή απξαμία αλαδεηθλχεηαη ελ ζρέζεη κε ηε ιίζηα Falciani, πνπ θέξεηαη φηη παξέδσζε ζηνλ ηφηε Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ ε ηφηε Γαιιίδα Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θαη λπλ επηθεθαιήο ηνπ Γ.Ν.Σ. θα ΚξηζηίλΛαγθάξλη. Ζ άλσ ιίζηα θέξεηαη λα πεξηείρε νλφκαηα Διιήλσλ 5, πιελ φκσο θέξεηαη λα αγλνείηαη ε ηχρε ηεο κεηά ηελ παξάδνζή ηεο ζηνλ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ [ ] Ζ θνξνδηαθπγή θαη κάιηζηα ζε απηφ ην επίπεδν θαη ζε απηή ηε κνξθή, επηηάζζεη ηελ απνθαζηζηηθή παξέκβαζε ηεο Γηθαηνζχλεο, σο ειάρηζην κέηξν απνθαηάζηαζεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, αιιά θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζηνπο ζεζκνχο» Με βάζε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα θαη ην δηάβεκα-αλαθνξά ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. παξαγγέιζεθε ζηηο 27/9/2012 πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε κε αληηθείκελν ηνλ «εληνπηζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιίζηαο, ηε δηεξεχλεζε ηεο πνξείαο ηεο κεηά ηελ παξαιαβή ηεο, ηα εκπιαθέληα κε απηήλ πξφζσπα (ππεξεζηαθά) θαη ηηο επ απηήο (ιίζηαο) ελέξγεηέο ηνπο», ζε θάζε δε πεξίπησζε «σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηεο ηε δηελέξγεηα ησλ πξνβιεπνκέλσλ λνκίκσλ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηαθξηβψζεσο ελδερφκελεο δηαπξάμεσο απηεπαγγέιησο δησθνκέλσλ αμηνπνίλσλ πξάμεσλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ (Ν. 2523/1997, λ. 36θα91/08) ή θαη ζπλαθψλ πξνο απηά (άξ. 17 Α Ν. 2523/1997)» 5 Όπσο, ήδε αλαθέξζεθε, πξφθεηηαη γηα ηνλ αξηζκφ θαηαζεηψλ πνπ αλέθεξαλ ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα. Έρνπκε ηε γλψκε φηη ε δηνρέηεπζε ζηε δεκνζηφηεηα απηνχ ηνπ αξηζκνχ σο θεξφκελνπ αξηζκνχ θαηαζεηψλ δελ είλαη αζψα θαη καξηπξεί έλα επξχηεξν ζρεδηαζκφ δηαρείξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ιίζηαο, αθαίξεζεο θαη πξνζζήθεο θαηαζεηψλ θαη επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε νδεγνχλ θαη ηα επξήκαηα ηεο εξγαζηεξηαθήο πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ δηελεξγήζεθε ζην u.s.b. πνπ ν θ. Βεληδέινο απέζηεηιε ζηνλ Πξσζππνπξγφ ζηηο 2/10/2012 αιιά θαη ζην c.d. πνπ κεηαθέξζεθε απφ ηε Γαιιία ζηελ Διιάδα θαη παξαδφζεθε ζηνπο Οηθνλνκηθνχο Δηζαγγειείο εθ κέξνπο ησλ ππαιιήισλ. Πηηέλε, Δ. θαξκέα θαη Δ. Φισξάηνπ ζηα ηέιε Γεθεκβξίνπ Ζ εθηεηακέλε επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ απνζήθεπζεο (u.s.b. θαη c.d.) ζηηο 4 θαη 5 Απγνχζηνπ 2010, ε ελαζρφιεζε κε έλαλ κεγάιν φγθν θαξηειψλ ηελ πξψηε εκέξα θαη κε έλα κηθξφηεξν ηε δεχηεξε εκέξα, αιιά θαη ν εληνπηζκφο δηπιψλ θαη ηξηπιψλ εγγξαθψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην έγγξαθν πνπ ην.γ.ο.δ. απέζηεηιε ζηελ Δπηηξνπή καο θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ ΤΡΗΕΑ-Δ.Κ.Μ. ππνδειψλεη φηη ε ελαζρφιεζε κε ηε δηαρείξηζε θαη δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ιίζηαο Λαγθάξλη ππνθξχπηεη ηεξάζηηεο ζθνπηκφηεηεο, πνπ πξνθαλψο μεπεξλνχλ ηελ δηαγξαθή ησλ 3 ζπγθεθξηκέλσλ νλνκάησλ ζπγγελψλ ηνπ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ. Απηή ε πιεπξά ηεο ππφζεζεο, φκσο, νπδφισο δηεξεπλήζεθε, κε επζχλε ηεο πξναπνθαζηζκέλεο πιεηνςεθίαο ηεο Δπηηξνπήο. 8

9 2.5. Ζ δεκνζηνπνίεζε ηεο παξαγγειζείζεο πξνθαηαξθηηθήο εμεηάζεσο πξνθάιεζε αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο θαη δεκφζηεο δειψζεηο ησλ πξψελ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ θαη Δ. Βεληδέινπ θαη ησλ πξψελ επηθεθαιήο ηνπ.γ.ο.δ. Η. Καπειέξε θαη Η. Γηψηε, απφ ηηο νπνίεο πξνέθππηε φηη ηα πξφζσπα απηά είραλ ιάβεη ζηελ θαηνρή ηνπο νιφθιεξε ή κέξνο ηεο ιίζηαο, αιιά δελ είραλ πξνβεί ζε θακκία επίζεκε ελέξγεηα αμηνπνίεζήο ηεο, ν θαζέλαο δε πξνζπαζνχζε κε έκκεζν ηξφπν λα ζηξέςεη ηηο ππνςίεο ησλ επζπλψλ ζε άιινλ, ρσξίο παξάιιεια λα αηηηάηαη επζέσο θάπνηνλ γηα θάηη. Υαξαθηεξηζηηθφ δε είλαη φηη, ζην πεξηζψξην ή ην παξαζθήλην φισλ απηψλ ησλ δεκφζησλ ηνπνζεηήζεσλ φινη ηειεθσλήζεθαλ κε φινπο πξνο ζπλελλφεζε θαη, πξνθαλψο, πξνο ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ελαξκφληζε, ή πξνο ηήξεζε κηαο ηζνξξνπίαο εληππψζεσλ, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είρε ην ραξαθηήξα «ηζνξξνπίαο ηνπ ηξφκνπ». Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη ζπλνκνινγεκέλεο ηειεθσληθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ Δ. Βεληδέινπ θαη Η.Γηψηε, γηα ηηο νπνίεο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη θαη ε θαηάζεζε ηνπ δεκνζηνγξάθνπ Γ. Σξάγθα, 6 ν νπνίνο εκθαλίδεηαη σο απηήθννο κάξηπξαο ζρεηηθνχ ηειεθσλήκαηνο, ζηελ έλαξμε δεκνζηνπνίεζεο ηεο ππφζεζεο, ην θζηλφπσξν 2012, ζηε δηάξθεηα ζπλέληεπμεο πνπ έιαβε απφ ηνλ Η. Γηψηε γηα ην πεξηνδηθφ ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ, φκσο, θαη δεισηηθφ ηεο δηάζηαζεο ηεο ζπλελλφεζεο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη απηή εθηείλεηαη θαη κεηαμχ Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ θαη Δ. Βεληδέινπ, νη νπνίνη θέξνληαη, ζηνπο θξίζηκνπο ρξφλνπο δηαδνρήο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ λα κελ έρνπλ ζπλελλνεζεί ελδειερψο θαη επηζηακέλσο πνηέ ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ηεο ιίζηαο θαη λα κελ έρνπλ απνζαθελίζεη κεηαμχ ηνπο, κε ζπδήηεζε θαη αιιεινελεκέξσζε, θαλ ηνλ ηξφπν πεξηέιεπζήο ηεο ζηα ρέξηα ηνπ αξρηθνχ θαηφρνπ ηεο, δειαδή ηνπ παξαιαβφληνο απηήλ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ. Απηνλνήησο ε εθδνρή απηή δελ είλαη πηζηεπηή. Απηνί πνπ έρνπλ ηελ άλεζε ή ηελ πξφλνηα λα ζπλελλννχληαη ηειεθσληθά αθφκε θαη φηαλ θαίλνληαη λα εθζέηνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ δεκνζίσο, έζησ θαη ειεγρφκελα, δελ είλαη λνεηφ φηη 6 Πνπ ην όλνκά ηνπ επίζεο απαζρόιεζε ηε δεκνζηόηεηα, κε δεκόζηεο ηνπνζεηήζεηο θαη ηνπ ηδίνπ, ελ ζρέζεη κε εγγξαθή ζηηο θαξηέιεο ηεο ιίζηαο Λαγθάξλη. Βι. ηελ από 14/3/2013 θαηάζεζε ηνπ Γ. Σξάγθα ζηελ Δηζαγγειία Δθεηώλ (ππ αξ.πξση. 131/ εηζεξρόκελν έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο) 9

10 δελ κίιεζαλ θαζφινπ κεηαμχ ηνπο γηα έλα ηέηνην ζέκα ή φηη άθεζαλ πεξηζψξηα παξεμεγήζεσλ θαη παξεξκελεηψλ. Ζ κφλε πεξίπησζε λα κελ ζπλελλνήζεθαλ κεηαμχ ηνπο είλαη ε πεξίπησζε ν κελ Η. Γηψηεο λα κελ γλσζηνπνίεζε ζηνλ Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ ηελ εθ κέξνπο ηνπ παξάδνζε αληηγξάθνπ ζηνλ θ. Βεληδέιν 7 ν δε θ. Βεληδέινο επίζεο λα κελ απεθάιπςε ζηνλ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ φηη έιαβε ζηελ θαηνρή ηνπ ην αληίγξαθν απηφ 8. Όια απηά, φκσο, εληζρχνπλ εθείλν πνπ επηζεκάλακε εμαξρήο, φηη δειαδή νπδείο είρε πξφζεζε ζεζκηθήο θαη ππεξεζηαθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ηφζν ζεκαληηθνχ απηνχ ζηνηρείνπ, αιιά, αληίζεηα, ην δηαθηλνχζαλ κεηαμχ ηνπο εμσζεζκηθά, σο πνιχηηκν εξγαιείν πίεζεο θαη επηξξνήο. Γηα λα ζπκπιεξσζεί ε εηθφλα ηνπ επηπέδνπ ησλ ζπλελλνήζεσλ πνπ έγηλαλ φηαλ απνθαιχθζεθε ην ζθάλδαιν θαη μεθίλεζε ε δηεξεχλεζε ζηελ Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο, γίλνληαλ ζπλελλνήζεηο θαη κε ηνλ Κσλζηαληίλν Μπίθα, ν νπνίνο κεζνιάβεζε ηειεθσληθά απφ ην εμσηεξηθφ, θαηφπηλ ηειεθσλήκαηνο ζε απηφλ ηνπ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ θαη παξελέβε κε ηε ζεηξά ηνπ ηειεθσληθά πξνο ην γξαθείν ηνπ θ. Βεληδέινπ, ηελ ψξα πνπ ν ηειεπηαίνο εμεηαδφηαλ ελ ζρέζεη κε ην ρξφλν έιεπζεο ηεο ιίζηα Λαγθάξλη ζηελ Διιάδα. Καηφπηλ ηεο παξεκβάζεσο απηήο ηνπ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ δηα ηνπ θ. Μπίθα ζηνλ θ. Βεληδέιν λα «δηνξζψζεη» ηελ θαηάζεζή ηνπ σο πξνο ην ρξφλν έιεπζεο ηεο ιίζηαο (ν θ. Βεληδέινο κηινχζε θαη είρε απεπζχλεη επηζηνιή ζηελ νπνία κηινχζε γηα Άλνημε ηνπ 2010 θαη γηα ρξφλν 14 κελψλ πξν ηεο πεξηέιεπζεο ηεο ιίζηαο ζηα ρέξηα ηνπ), θαηαγξάθεθε ε δηαβίβαζε ζεκεηψκαηνο πξνο ηνλ θ. Βεληδέιν απφ πξφζσπν εθηφο αηζνχζεο θαη ε αιιαγή ηεο θαηάζεζήο ηνπ ακέζσο κεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ ζεκεηψκαηνο. Σφηε, ην ζεκείσκα παξνπζηάζηεθε σο δήζελ «ππελζχκηζε ηεο ππνρξέσζήο ηνπ λα πάξεη έλα θάξκαθν» 9 ελ ζπλερεία, φκσο, θαη ζην πιαίζην ηεο πξψηεο θαηάζεζεο Μπίθα, 7 Καη πξάγκαηη, από ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο πνπ ν ίδηνο πξνζθόκηζε ζηελ Δπηηξνπή ζε πνιύ κεηαγελέζηεξν ζηάδην, δελ θαίλεηαη λα ηνπ γλσζηνπνηεί ηέηνηα πξόζεζε εθ κέξνπο ηνπ πεξαηηέξσ δηαθίλεζεο αληηγξάθνπ 8 Κάηη πνπ κπνξεί επρεξώο λα ζπλαρζεί από ηηο ηνπνζεηήζεηο όισλ, ηδηαηηέξσο δε από ηελ εκθαλή αδπλακία ηνπο λα αθεγεζνύλ πεηζηηθά έλαλ πξαγκαηηθό κεηαμύ ηνπο δηάινγν 9 Δίρε κάιηζηα γίλεη θαη επηθνηλσληαθή επίζεζε ζηελ βνπιεπηή ηνπ ΤΡΗΕΑ Ε. Κσλζηαληνπνύινπ πνπ «ηόικεζε» λα παξαηεξήζεη ην νθζαικνθαλέο πνπ, ηειηθώο, εκκέζσο ζπλνκνινγήζεθε (όηαλ ηνπ πξνηάζεθε λα θαηαζέζεη ην «ραξηάθη» ζηελ Δπηηξνπή γηα λα απνδείμεη ην πεξηερόκελό ηνπ θαη ν ίδηνο 10

11 επηβεβαηψζεθε ην παξαζθήλην θαη ε πεγή ηεο εθηφο αηζνχζεο παξέκβαζεο Ζ αγσλία λα κελ ππάξμεη παξέθθιηζε, «θάιηζν», ζηελ αθήγεζε, πνπ έθζαζε κέρξη ηνπ λα παξαθνινπζείηαη ε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο κέζσ ηνπ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο απφ ηνλ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ θαη λα γίλεηαη παξέκβαζε κέζσ εμσηεξηθνχ απφ ηνλ θ. Μπίθα, ζηελ νπνία ζπκκνξθψλεηαη απζσξί ν θ. Βεληδέινο είλαη απνιχησο δεισηηθή φηη θαλέλα απφ ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλν λα αθήζεη ηα πξάγκαηα ζηελ ηχρε ηνπο, αιιά φινη ήζειαλ λα ειέγρνπλ απνιχησο ηηο κεηαδηδφκελεο θαη δεκνζηεπφκελεο πιεξνθνξίεο. Καη απηφ απνδεηθλχεη φηη φινη είραλ θαη ήζειαλ θάηη λα θξχςνπλ Σηο αξρηθέο δεκφζηεο ηνπνζεηήζεηο ζηα ηέιε επηεκβξίνπ 2012, αθνινχζεζε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο θιήζεθαλ σο χπνπηνη νη δχν πξψελ επηθεθαιήο ηνπ.γ.ο.δ. θαη παξείραλ εμεγήζεηο. Σελ 31/10/ νη Οηθνλνκηθνί Δηζαγγειείο, θξίλνληαο φηη, γηα ηνλ κέρξη ηφηε ρεηξηζκφ ηεο ππφζεζεο πξνέθππηαλ επζχλεο Κπβεξλεηηθψλ Πξνζψπσλ, γηα ηηο νπνίεο ππνρξενχλην λα δηαβηβάζνπλ ακειιεηί ηε δηθνγξαθία ζηε Βνπιή, πξνέβεζαλ ζηελ ελ ιφγσ δηαβίβαζε, θξαηψληαο παξάιιεια αληίγξαθα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο σο πξνο ηα ελερφκελα κε θπβεξλεηηθά πξφζσπα. Ζ αλσηέξσ δηθνγξαθία απεζηάιε, ηειηθψο, ζηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο απφ ηνλ Πξντζηάκελφ ηνπο Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κφιηο ζηηο 26/11/2012 θαη απφ ηνλ Τπνπξγφ ζηε Βνπιή ηελ 27/11/ , νπφηε πξσηνθνιιήζεθε ζην Γξαθείν Πξνέδξνπ (Αξ. πξση. Δηδηθήο Γξακκαηείαο Πξνέδξνπ Βνπιήο 2833/ ). Απφ ηελ αξλήζεθε, ην δίπισζε θαη είπε όηη ζπκβνπιεύζεθε ηηο ζεκεηώζεηο ηνπ) θαη, ελ ζπλερεία, απνδείρζεθε πεξίηξαλα από ηελ θαηάζεζε Μπίθα. Καη είλαη ελδεηθηηθή ηεο αληίιεςεο θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο δηάζεζεο παξαπιάλεζεο εθ κέξνπο ηνπ Δ.Βεληδέινπ ε επίθιεζε λέαο εθδνρήο, ζηηο , όηη ε παξέκβαζε Μπίθα ηνπ δηακελύζεθε κέζσ SMS θαη όρη κε ην πεξηβόεην ραξηάθη. Βι. ζρεηηθά πξαθηηθά εμέηαζεο Δ.Βεληδέινπ, Δπηηξνπή Θεζκώλ θαη Γηαθάλεηαο, , πξαθηηθά εμέηαζεο Κσλζηαληίλνπ Μπίθα, Δπηηξνπή Πξνθαηαξθηηθήο Δμέηαζεο, 30/1/2013, πξαθηηθά εμέηαζεο Δπάγγεινπ Βεληδέινπ, Δπηηξνπή Πξνθαηαξθηηθήο Δμέηαζεο, 04/04/ Δληζρπηηθά ηνπ αλσηέξσ ζπκπεξάζκαηνο είλαη θαη όζα θαηαηέζεθαλ από ηα ινηπά εκπιεθόκελα πξόζσπα ζρεηηθά κε ηηο επηθνηλσλίεο κε ηνλ Κ. Μπίθα θαη όζα νκνινγήζεθαλ από ηνλ ίδην ηνλ Κ.Μπίθα, ή αθέζεθαλ εληέρλσο αλνηρηά, κε δηαηππώζεηο δηακνξθσκέλεο ιεθηηθά ώζηε λα κπνξνύλ λα πξνζαξκνζζνύλ ζε όιεο ηηο εθδνρέο, αλάινγα κε ηηο απνθαιύςεηο 11 Βι. Τπ αξ. πξση ΚΓΔ/ Έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Δηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο, κε αξ. εηζεξρνκέλνπ ζην Δκπηζηεπηηθφ Πξσηφθνιιν ηεο Δηζαγγειίαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ΔΠ367/ Βι. ππ αξ. πξση. Δ.Π.234/

12 εκεξνκελία εθείλε, ρνξεγήζεθαλ αληίγξαθά ηεο ζην Τ.ΡΗΕ.Α.-Δ.Κ.Μ. κφιηο ζηηο 3/1/2012, θαηφπηλ πνιιψλ πξνθνξηθψλ θαη γξαπηψλ δηαβεκάησλ Απηνηειψο ε δηαβίβαζε ηεο δηθνγξαθίαο ζηε Βνπιή θαηά ην ζηάδην εθείλν, θαηά ην νπνίν εξεπλεηέα, ζην πιαίζην ηεο αξρηθήο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο, ήηαλ ε ππεμαγσγή ηεο αξρηθήο ιίζηαο θαη νη ζρεηηθνί κε απηήλ ρεηξηζκνί, είλαη πξφδειν φηη αθνξνχζε, ηνπιάρηζηνλ, ακθφηεξα ηα θπβεξλεηηθά πξφζσπα πνπ είραλ ιάβεη ζηελ θαηνρή ηνπο ηε ιίζηα, δειαδή ηνπο Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ θαη Δ. Βεληδέιν, νη νπνίνη άιισζηε είραλ εμεηαζζεί σο κάξηπξεο ελψπηνλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Δηζαγγειέσλ Χζηφζν, ζην ζηάδην εθείλν, θαλέλα απφ ηα Κφκκαηα ηεο πγθπβέξλεζεο νχηε θαη ν Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο έθαλε ηελ παξακηθξή ελέξγεηα γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο πνξείαο ηεο δηθνγξαθίαο Δλ ησ κεηαμχ, ζηελ Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο έιαβε ρψξα ε εμέηαζε ηεο ππφζεζεο ηεο ιίζηαο Λαγθάξλη, απφ ηηο 3 Οθησβξίνπ 2012 κέρξη ηελ 1 Ννεκβξίνπ 2012 [εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία αλαθνηλψζεθε ε δηαβίβαζε ηεο δηθνγξαθίαο απφ ηνπο Οηθνλνκηθνχο Δηζαγγειείο ζηελ Βνπιή 13, νπφηε, πεξηέξγσο, νη βνπιεπηέο ησλ θνκκάησλ ηεο ζπγθπβέξλεζεο έθαλαλ φ,ηη κπνξνχζαλ γηα λα ζηακαηήζεη ε εθθηλεζείζα δηεξεχλεζε 14 ] Ζ εμέηαζε ηεο ππφζεζεο ζηελ Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο μεθίλεζε απφ ζχκπησζε: θαηά ηελ πξψηε εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο, είραλ θιεζεί ελψπηφλ ηεο ηξεηο πξψελ θαη ν λπλ επηθεθαιήο ηνπ.γ.ο.δ. (νη 13 Αιιά θαη εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία αζσώζεθε από ην Μνλνκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Αζελώλ ν δεκνζηνγξάθνο Κώζηαο Βαμεβάλεο, πνπ ππεβιήζε ζηελ απηόθσξε δηαδηθαζία δηόηη δεκνζίεπζε θαηάινγν ησλ νλνκάησλ ηεο ιίζηαο Καηάινγν ν νπνίνο, όπσο ελ ζπλερεία απνδείρζεθε, ζπλέπηπηε κε ην πεξηερόκελν ηεο ιίζηαο 14 εκεηψλεηαη φηη, κεηαμχ ησλ βνπιεπηψλ πνπ εθπξνζσπνχζαλ ηε Ν. Γ. ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ήηαλ θαη ν Γξακκαηέαο ηνπ Κφκκαηνο θ. Μαλψιεο Κεθαινγηάλλεο, γηα ηνλ νπνίν πξνέθπςε φηη ζηε ιίζηα πεξηιακβάλνληαλ ε ζχδπγφο ηνπ θα Graziella Grollo θαη ε κεηέξα ηεο ζπδχγνπ ηνπ θα Regina Abouaf, ε θαξηέια ηεο νπνίαο κάιηζηα είρε αλνηρηεί κεηά ηε δηαβίβαζε ηνπ u.s.b. εηο ρείξαο ηνπ θ. ηαζηλφπνπινπ, ζηηο 2/10/2012, φπσο πξνέθπςε απφ ηα επξήκαηα ηεο εξγαζηεξηαθήο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζην u.s.b. 12

13 θθ. Η. Καπειέξεο, Η. Γηψηεο, π. Κιαδάο θαη Κ. ηαζηλφπνπινο), θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ βνπιεπηή θ. Απ. Καθιακάλε, ζε ζρέζε κε δεκνζηεχκαηα πεξί ππνηηζέκελεο ιίζηαο «32 πνιηηηθψλ πξνζψπσλ πνπ ειέγρνληαη απφ ην.γ.ο.δ.», πνπ είραλ πξνθιεζεί απφ ζρεηηθή απάληεζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζην βνπιεπηή ηεο ΓΖΜ.ΑΡ. Ν. Σζνχθαιε. Ο αξρηθφο ζθνπφο ηεο θιήζεο ησλ αλσηέξσ ήηαλ λα πξνζδηνξηζζεί ν ηξφπνο, νη ζπλζήθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ.γ.ο.δ. θαη λα δηαιεπθαλζεί εάλ ίζρπαλ ή φρη ηα πεξί ιίζηαο «32 πνιηηηθψλ πξνζψπσλ». Χζηφζν, θαηά ηηο εκέξεο εθείλεο, ε επηθαηξφηεηα είρε ζρεδφλ κνλνπσιεζεί απφ ηηο δεκφζηεο δειψζεηο ησλ θθ. Παπαθσλζηαληίλνπ, Βεληδέινπ, Γηψηε, Καπειέξε ζε ζρέζε κε ηε ιίζηα Λαγθάξλη θαη, έηζη, ε δηεξεχλεζε αξρηθψο επεθηάζεθε θαη, ηειηθψο, επηθεληξψζεθε ζην ζέκα απηφ Με αίηεκα ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.-Δ.Κ.Μ. πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ Δπηηξνπή, θιήζεθαλ επίζεο ελψπηφλ ηεο νη πξψελ θαη ν λπλ Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θαη, εηδηθφηεξα, νη θθ. Παπαθσλζηαληίλνπ, Βεληδέινο, αρηλίδεο θαη ηνπξλάξαο. Απφ ηηο θαηαζέζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο φισλ ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ, πξνέθπςαλ πιείζηα λεφηεξα ζηνηρεία θαη αληηθάζεηο, αιιά θαη ε θεξφκελε γλψζε θαη εκπινθή ζηελ ππφζεζε πεξηζζνηέξσλ πςειφβαζκσλ θπβεξλεηηθψλ πξνζψπσλ θαη ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ: - ν ηέσο Αξρεγφο ηεο Δ.Τ.Π. Κσλζηαληίλνο Μπίθαο, πξψελ Γηεπζπληήο ηνπ Ηδηαίηεξνπ Γξαθείνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Κάξνινπ Παπνχιηα θαη ζήκεξα πξέζβπο ηεο Διιάδνο ζην Λνλδίλν - ν Πάξεδξνο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, απνζπαζκέλνο ζην γξαθείν ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Αλαζηάζηνο Μπάλνο, ζηνλ νπνίν φινη νη κάξηπξεο αλαθέξνληαλ σο «Ννκηθφ χκβνπιν ηνπ Τπνπξγνχ», πνπ θαη ζήκεξα θαίλεηαη λα θαηέρεη αλάινγε ζέζε (ν ίδηνο θαηαζέηεη φηη βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλνο ζην Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ) θαη, κάιηζηα, πξνζθιήζεθε λα γλσκνδνηήζεη ζε κηα απφ ηηο 13

14 (θπξηνιεθηηθψο) ηειεπηαίεο ζπζθέςεηο ησλ «ηξηψλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ πνπ ζηήξηδ(α)λ ηελ Κπβέξλεζε», επί ηεο εξκελείαο ηεο πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, πνπ είρε παξαζρεζεί απφ ην ηδ γηα ηελ Δ.Ρ.Σ ν πξψελ Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Ζιίαο Πιαζθνβίηεο, πξψελ Γεληθφο Γξακκαηέαο Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, δηαρξνληθά δηαηειέζαο Τπεξεζηαθφ ζηέιερνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ επί Κπβεξλήζεσλ ΠΑ.Ο.Κ. απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ππνςήθηνο Δπξσβνπιεπηήο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαη ζήκεξα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηνπ πκβνπιίνπ Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο - ν πξέζβπο ηεο Διιάδαο ζην Παξίζη Κσλζηαληίλνο Υαιαζηάλεο, πνπ ζήκεξα εμαθνινπζεί λα θαηέρεη ηελ ίδηα ζέζε, έρεη δε δηαηειέζεη δηεπζπληήο ηνπ δηπισκαηηθνχ γξαθείνπ ηεο θ. Νηφξαο Μπαθνγηάλλε, σο Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ 16 θαη πξψηνο Γξακκαηέαο Πξεζβείαο ζην Γηπισκαηηθφ γξαθείν ηνπ πξψελ Πξσζππνπξγνχ θ. Κσλζηαληίλνπ Μεηζνηάθε. -ε πξψελ δηεπζχληξηα ηνπ γξαθείνπ ηνπ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ Υξχζα Υαηδή, ζήκεξα ππεξεηνχζα ζην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, απφ φπνπ θαη απνζπάζζεθε ζηε ζέζε ηεο Γηεπζχληξηαο Γξαθείνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Βι., ζρεηηθά, ηελ από 3/7/2013 πξόηαζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.-Δ.Κ.Μ., γηα ηε ύζηαζε Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ ζα δηεξεπλήζεη ηηο άθξσο επηδήκηεο γηα ηε Γεκνθξαηία θαη ην δεκόζην ζπκθέξνλ ελέξγεηεο, πξάμεηο θαη παξαιείςεηο, παληόο ππεπζύλνπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απόπεηξα βίαηεο θαηάξγεζεο ηεο Δ.Ρ.Σ. Α.Δ. θαη ηελ παξεκπόδηζε ιεηηνπξγίαο θαη εθπνκπήο ηεο Γεκόζηαο Ραδηνηειεόξαζεο ζηελ Δπηθξάηεηα (ζχκθσλα κε ηα άξζξα 68 παξ.2 θαη 144 επ. ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο) 16 πλαθήο ε ππφζεζε θπγνδηθίαο θαηεγνξνπκέλνπ ζηελ ππφζεζε Siemens, γηα ηελ νπνία ππήξμε πιήζνο δεκνζηεπκάησλ πνπ απέδσζε ην γεγνλφο απηφ ζε νιηγσξία ηνπ Κ. Υαιαζηάλε λα ελεκεξψζεη εγθαίξσο ηηο αξκφδηεο αξρέο, ζρεηηθά κε έγγξαθν Κξάηνπο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο κε ην νπνίν θαηαγξάθνληαλ πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο θπγήο (κεηαθίλεζε θεθαιαίσλ) ζην αλσηέξσ Κξάηνο. 17 Υαξαθηεξηζηηθή ε θαηάζεζή ηεο όηη κε ηνλ ειεγρόκελν πξώελ Τπνπξγό Γ.Παπαθσλζηαληίλνπ γλσξίζηεθε ζε κία εθδήισζε ηνπ Οκίινπ Πξνβιεκαηηζκνύ γηα ηνλ Δθζπγρξνληζκό ηεο Κνηλσλίαο (Ο.Π.Δ.Κ.) ηνπ θ. εκίηε, ζηελ νπνία ήηαλ ακθόηεξνη νκηιεηέο. Υαξαθηεξηζηηθό επίζεο ην γεγνλόο όηη νκνιόγεζε όηη, πξν ηεο θαηάζεζήο ηεο, είρε αλαγλώζεη ηα πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο Θεζκώλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο, πνπ πεξηείραλ ηελ εμέηαζε ηνπ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ, θαη πνπ ηεο είρε ρνξεγήζεη ν ίδηνο. Σα αλσηέξσ ζπλεθηηκήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ επιόγσο απαηηνύκελνπ ρξόλνπ ππνβνιήο ππνκλήκαηνο, ζπλαθώο πξνο ην ππνβιεζέλ αίηεκα. Μνινλόηη νπδόισο κεηξηάδεηαη 14

15 -ν πξψελ Πξσζππνπξγφο Γ. Παπαλδξένπ, γηα ηνλ νπνίν ν θ. Παπαθσλζηαληίλνπ είπε, ραξαθηεξηζηηθά, φηη είρε ελεκεξσζεί γηα ηε ιίζηα θαη φηη ηνπ έδσζε ηελ εληνιή λα πξνρσξήζεη, αιιά θαη φηη, απφ θνηλνχ κε ηνλ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ, ζπλαληήζεθε κε ηνλ Γηνηθεηή ηεο HSBC Διβεηίαο ζην Νηαβφο ζηα ηέιε Ηαλνπαξίνπ 2011, δειαδή ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ε ιίζηα βξηζθφηαλ ήδε απφ 4κήλνπ ζηελ θαηνρή ηνπ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ εκεησηένλ φηη, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξνθαηαξθηηθήο δηεξεχλεζεο πνπ αθνινχζεζε, φηαλ πιένλ ηα αλσηέξσ πξφζσπα θιεηεχζεθαλ θαη εμεηάζζεθαλ (πιελ ηνπ θ. Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, πνπ αξλήζεθε λα πξνζέιζεη θαη απφιαπζε ηεο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο πνπ ηνπ επεθχιαμαλ νη πιεηνςεθνχληεο βνπιεπηέο, πνπ αξλήζεθαλ αθφκε θαη ηελ λέα θιήηεπζή ηνπ) απνδείρζεθε φηη φια ηα αλσηέξσ πξφζσπα είραλ δηαδξακαηίζεη θεληξηθφ ξφιν ηφζν ζηελ απφθηεζε ηεο ιίζηαο Λαγθάξλη φζν θαη ζηελ ζπγθάιπςε ηεο χπαξμήο ηεο, φπσο εηδηθφηεξα εθηίζεηαη θαησηέξσ θαη φπσο έρεη ήδε εθηεζεί αλσηέξσ Απφ ηνπο βνπιεπηέο ηνπ ΤΡΗΕΑ- Δ.Κ.Μ. δεηήζεθε λα θιεζνχλ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο φια ηα αλσηέξσ πξφζσπα, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζζεί ε δηεξεχλεζε. ηελ ςεθνθνξία πνπ έγηλε, ην απνηέιεζκα δηακνξθψζεθε ζε 6 θαηά ηεο ζπλέρηζεο (5 βνπιεπηέο ηεο Ν.Γ. θαη 1 βνπιεπηήο ηνπ Κ.Κ.Δ., ελψ απψλ θαηά ηελ ςεθνθνξία ήηαλ ν βνπιεπηήο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.) θαη 5 ππέξ ηεο ζπλέρηζεο (νη 3 βνπιεπηέο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.-Δ.Κ.Μ. ην ππεξαζπηζηηθό δηθαίσκα εύινγνπ ρξόλνπ κειέηεο, εληνύηνηο, γηα ηε δηάξθεηα ηνπ εύινγνπ ρξόλνπ ζπλεθηηκώληαη θαη όζα επιόγσο ζεσξείηαη ή απνδεηθλύεηαη όηη απνηεινύλ γλσζηά ζηνηρεία ηεο δηθνγξαθίαο. Από ηελ άιιε, όκσο, πιεπξά, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, κε ην από 27/6/2013 ππόκλεκά ηνπ, ν ειεγρόκελνο πξώελ Τπνπξγόο δελ δήηεζε παξάηαζε ηεο ρνξεγεζείζεο πξνζεζκίαο, παξά κόλνλ επηθαιέζζεθε παξαβίαζε ησλ ππεξαζπηζηηθώλ ηνπ δηθαησκάησλ από ηε ρνξήγεζε πξνζεζκίαο πνπ ν ίδηνο θαη νη ζπλήγνξνί ηνπ αμηνιόγεζαλ σο κε επαξθή. ην ζεκείν απηό πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη, εάλ ππνβαιιόηαλ λέν αίηεκα πεξί παξάηαζεο ηεο ρνξεγεζείζεο πξνζεζκίαο,. δελ ζα αληηιέγακε ζε κηα ηέηνηα παξάηαζε. Οπδέπνηε, όκσο, ππεβιήζε. ε θάζε πεξίπησζε, θξνλνύκε όηη ν πξνγξακκαηηζκόο ζπδήηεζεο ηεο ππόζεζεο ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ζε έηη απώηεξν ρξνληθό ζεκείν, θαηά ην νπνίν ν ειεγρόκελνο ζα έρεη εθ λένπ ηελ επθαηξία λα αθνπζζεί, παξέρεη, ελ ηνηο πξάγκαζηλ, κηα λέα πξνζεζκία παξνρήο εμεγήζεσλ θαη δελ θαηαιείπεη πεξηζώξηα επίθιεζεο αθπξνηήησλ ιόγσ παξαβίαζεο ππεξαζπηζηηθνύ δηθαηώκαηνο. 15

16 η. Κνληνλήο, Ε. Κσλζηαληνπνχινπ θαη Π. Λαθαδάλεο, ν βνπιεπηήο ησλ Αλ. Διι. θαη ν βνπιεπηήο ηεο Υξ. Α.). Ο βνπιεπηήο ηεο ΓΖΜ.ΑΡ. Ν. Σζνχθαιεο ςήθηζε «παξψλ». Μεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο, ην Κ.Κ.Δ. έθαλε δεκφζηα δήισζε φηη «δελ ζα είρε αληίξξεζε λα θιεζνχλ λέα πξφζσπα θαη ν Γ. Παπαλδξένπ». Χζηφζν, κνινλφηη νη βνπιεπηέο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.- Δ.Κ.Μ. δεηνχζαλ επαλεηιεκκέλσο λα κπεη εθ λένπ ην ζέκα ζε ςεθνθνξία, ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο αξλείην επί ζρεδφλ 1,5 κήλα λα δηεμαρζεί ε ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη ςεθνθνξία. ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο 6/12/2012, νη βνπιεπηέο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.-Δ.Κ.Μ. δήηεζαλ εθ λένπ ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο ηεο ιίζηαο Λαγθάξλη θαη ηελ θιήηεπζε επηπιένλ πξνζψπσλ πξνο εμέηαζε, θαη, ζπγθεθξηκέλα, ησλ ήδε πξνηαζέλησλ (Γ. Παπαλδξένπ, Κ. Μπίθα, Σ. Μπάλνπ, Ζ. Πιαζθνβίηε θιπ) αιιά θαη άιισλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Γ. Ραγθνχζεο, πνπ είρε δειψζεη φηη ηψξα εμεγνχληαη αλεμήγεηεο γηα ηνλ ίδην επηινγέο ηεο Κπβέξλεζεο Παπαλδξένπ 18. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο δεζκεχζεθε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε, ηεο 13/12/2012, νπφηε θαη πάιη δελ ζπδεηήζεθε, θαη δελ ηέζεθε θαλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 19/12/2012, νη βνπιεπηέο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.-Δ.Κ.Μ. απαίηεζαλ λα ηεζεί ζε ςεθνθνξία ην δήηεκα θαη λα ζπδεηεζεί ε ζπλέρηζε ηεο έξεπλαο γηα ηε ιίζηα Λαγθάξλη, ζηειηηεχνληαο ηελ παξειθπζηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζείην. Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο ήηαλ θαη πάιη νξηαθφ, κε πνιιέο ελδηαθέξνπζεο κεηαβνιέο ςήθσλ, πνπ δηακφξθσζαλ ηελ απνξξηπηηθή απφθαζε, κε 7 ςήθνπο έλαληη 6. Τπέξ ηεο ζπλέρηζεο ησλ εξεπλψλ ςήθηζαλ νη βνπιεπηέο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.- Δ.Κ.Μ., ησλ ΑΝ.ΔΛΛ. θαη ηνπ Κ.Κ.Δ., θαζψο θαη ν βνπιεπηήο ηεο Ν.Γ. Μ. 18 Βι. πλέληεπμε Γ. Ραγθνύζε ζην tvxs.gr θαη ην δεκνζηνγξάθν Β. Κσζηνύια, 1/11/2012: «Μέξα κε ηε κέξα, ε ππόζεζε ηεο ιίζηαο «Λαγθάξλη» εμειίζζεηαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ζε εθείλν ην θνκκάηη ηνπ παδι πνπ κνπ ιείπεη γηα λα δώζσ απαληήζεηο ζε κηα ζεηξά από ηζηνξηθήο ζεκαζίαο εξσηήκαηα, θαηά ηε γλώκε κνπ, πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί -όρη κόλν ζε κέλα- γύξσ από ηηο ζπλζήθεο θαηάιεμεο ηεο θπβέξλεζεο Παπαλδξένπ. Γηόηη εθ ησλ πζηέξσλ καζαίλσ όηη ε ιίζηα «Λαγθάξλη» ήξζε ζηα ρέξηα ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ αθξηβώο ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία δξνκνινγήζεθαλ αλεμήγεηεο γηα κέλα πνιηηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζην θέληξν ηεο θπβέξλεζεο. Απηέο νη ζπκπεξηθνξέο ήηαλ πνπ κε έθαλαλ ηόηε όρη κόλν λα απνκαθξπλζώ από ην θέληξν ηεο θπβέξλεζεο, αιιά επηπιένλ λα κελ κπνξώ λα εμεγήζσ ηελ θαηάξξεπζε θαη ηα γεγνλόηα πνπ αθνινύζεζαλ αθελόο ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο, αθεηέξνπ ζην επίπεδν ησλ δηεζλώλ ηεο ζρέζεσλ». Ο κάξηπξαο απηόο ήηαλ, ηειηθώο, από ηνπο ηειεπηαίνπο πνπ θιήζεθαλ ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Πξνθαηαξθηηθήο Δμέηαζεο, ηελ 28/5/2013, κεηά ηελ δη ππνβνιήο εξσηήζεσλ εμέηαζή ηνπ ελώπηνλ ηεο Αληη-εηζαγγειέσο Δθεηώλ Αζελώλ θαο Διέλεο Ράηθνπ, ε νπνία ζήκεξα ππεξεηεί σο Δηζαγγειέαο Γηαθζνξάο ζην Δθεηείν Αζελώλ 16

17 Κεθαινγηάλλεο. Καηά ηεο ζπλέρηζεο ησλ εξεπλψλ ςήθηζαλ νη βνπιεπηέο ηεο Ν.Γ., ηνπ ΠΑΟΚ, ηεο Υξ. Απγ., θαη ηεο ΓΖΜΑΡ. Ο εθπξφζσπνο, κάιηζηα, ηεο ΓΖΜ.ΑΡ. Ν. Σζνχθαιεο δήισζε φηη ήηαλ έηνηκνο λα ζπληάμεη πξφηαζε ζχζηαζεο πξναλαθξηηηθήο επηηξνπήο, αιιά δελ είρε ηνπο απαηηνχκελνπο βνπιεπηέο (πξνδήισο ππνλνψληαο φηη Ν.Γ. θαη ΠΑ.Ο.Κ. δελ ζα ππέγξαθαλ κηα ηέηνηα πξφηαζε, πνπ απηνλνήησο, δελ κπνξνχζε παξά λα ζηξέθεηαη θαηά ακθνηέξσλ ησλ πξψελ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ) Ο Τ.ΡΗΕ.Α.- Δ.Κ.Μ. θαηήγγεηιε ηελ επζεία απφπεηξα ζπγθάιπςεο ηνπ ζέκαηνο γηα ην νπνίν εθθξεκνχζε ήδε ε δηαβηβαζζείζα απφ ηνπο Οηθνλνκηθνχο Δηζαγγειείο πνηληθή δηθνγξαθία, πνπ ίδξπε ππνρξέσζε ησλ βνπιεπηψλ λα ζπκβάινπλ ζηελ δηαιεχθαλζε ηεο ππφζεζεο θαη ζηελ απφδνζε ησλ πνηληθψλ επζπλψλ ζηνπο ππαηηίνπο. Καηήγγεηιε, επίζεο, ηελ αδηθαηνιφγεηε βξαδχηεηα κε ηελ νπνία θηλείην ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ πξσηφηππνπ αξρείνπ απφ ηε Γαιιία, ελψ απηφ θεξφηαλ φηη είρε δεηεζεί απφ ηηο 12 Οθησβξίνπ εκεησηένλ φηη, αληίζεηα κε φζα αλαθξηβή ιέγνληαη, ε ελέξγεηα ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ λα αλαδεηήζεη ηελ πξσηφηππε ιίζηα απφ ηηο Γαιιηθέο Αξρέο δελ ήηαλ νχηε απζφξκεηε νχηε άκεζε: ελψ ην ζέκα είρε αλαθχςεη απφ ηα ηέιε επηεκβξίνπ 2012, ν λπλ Τπνπξγφο απεχζπλε έγγξαθν πξνο ηηο Γαιιηθέο Αξρέο, κφλνλ θαηφπηλ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ησλ Δηζαγγειέσλ Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο κε αξ. πξση ΚΓΔ/ , κε ην νπνίν ηνπ γλψξηδαλ: «θξίλνκελ ζθφπηκνλ λα πξνβή ε Τπεξεζία ζαο ζηελ επαλαδήηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ CD θαη παξαθαινχκελ, επί ηνπ ηειεπηαίνπ ηνχηνπ, λα έρνκελ ζρεηηθή, ζεηηθή ή αξλεηηθή, ελεκέξσζε» Γχν εκέξεο κεηά ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο λα ζηακαηήζεη ε δηεξεχλεζε ( ), ην βξάδπ ηεο Παξαζθεπήο 21 Γεθεκβξίνπ 2012, ελψ είραλ δηαθνπεί νη εξγαζίεο ηεο Βνπιήο ιφγσ ενξηψλ, αλαθνηλψζεθε ε θηήζε ηνπ πξσηφηππνπ αξρείνπ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Ο Τ.ΡΗΕ.Α.-Δ.Κ.Μ. απεχζπλε Δξψηεζε θαη Αίηεζε Καηάζεζεο Δγγξάθσλ κε ζέκα «Αλαθνίλσζε γηα αλάθηεζε ηεο γλήζηαο ιίζηαο 17

18 Λαγθάξλη-αλαπάληεηα εξσηήκαηα θαη αίηεκα θαηάζεζεο ζηνηρείσλ» ( ) 19 γηα ηνπο ιφγνπο ηεο ηφζν κεγάιεο θαζπζηέξεζεο, αιιά θαη γηα ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηεο παξάδνζεο λέαο παξάδνζεο ςεθηαθνχ δίζθνπ. Ζ ζρεηηθή απάληεζε θαη ηα ζπλνδεπηηθά απηήο έγγξαθα πεξηέρνληαη ζηε δηθνγξαθία θαη παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ, σο πξνο πιείζηα ζεκεία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην άθξσο ζεκαληηθφ απφ 22 Ννεκβξίνπ 2012 ππ αξ. Πξση. ΓΟ Α ΔΞ 2012 Άθξσο Απφξξεην Καηεπείγνλ Δλεκεξσηηθφ εκείσκα ηεο Αλαπιεξψηξηαο Πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Γ. ηνπξλάξα, πνπ απνδεηθλχεη ηελ πιήξε ζεζκηθή γλψζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ θαη δηαδηθαζηψλ δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο ζην επίπεδν ηεο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο. Έηεξν ελδηαθέξνλ έγγξαθν, ε έγθξηζε θαη θάιπςε ησλ εμφδσλ κεηάβαζεο (κέζσ ηνπ πξαθηνξείνπ TravelPlan) ηεο ηξηκεινχο αληηπξνζσπείαο 20. Σν λέν ειεθηξνληθφ αξρείν ζε c.d. εμεηάζζεθε θαη δηαπηζηψζεθε φηη πεξηείρε 3 επηπιένλ αξρεία απφ ην αξρηθφ, ηα νπνία κάιηζηα αληηζηνηρνχζαλ ζε πξφζσπα ζπλδεφκελα ζπγγεληθά κε ηνλ Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ, αιιά θαη κε ηε ζεκεξηλή θαη πξνεγνχκελεο Κπβεξλήζεηο ρεηηθψο απεζηάιεζαλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζηε Βνπιή, απφ ηνπο Οηθνλνκηθνχο Δηζαγγειείο ηελ Πέκπηε 27 Γεθεκβξίνπ Αίθλεο, φια άιιαμαλ. Απηφ ην ηκήκα ηεο δηθνγξαθίαο δηαβηβάζζεθε ζε κία εκέξα απφ ηνλ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ζηνλ Τπνπξγφ θαη απφ ηνλ ηειεπηαίν ζηε Βνπιή, ηελ Παξαζθεπή 28 Γεθεκβξίνπ 2012, ρνξεγήζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο ζε θφκκαηα θαη βνπιεπηέο, αιιά θαη δεκνζηεχζεθε ζην δηαδίθηπν ζρεδφλ αζηξαπηαία. 19 Βι. ηελ από 24/12/12 Δξώηεζε θαη Αίηεζε Καηάζεζεο Δγγξάθσλ ησλ βνπιεπηώλ ηνπ ΤΡΗΕΑ- ΔΚΜ Εσήο Κσλζηαληνπνύινπ, Θνδσξή Γξίηζα, ηαύξνπ Κνληνλή, Παλαγηώηε Λαθαδάλε, Παλαγηώηε Κνπξνπκπιή 20 Σνύην αθνξά όρη κόλνλ ηνπο κεηέπεηηα ηζρπξηζκνύο ηνπ θ. Υαιαζηάλε γηα ηνλ ηξόπν θάιπςεο ησλ εμόδσλ ηνπ θιεηήξα ηεο Πξεζβείαο πνπ κεηέθεξε ηε ιίζηα, αιιά θαη ηα γεληθόηεξα ζπκπεξάζκαηα, πνπ ζα αλαπηπρζνύλ θαη κε ρσξηζηή δεκόζηα ελεκέξσζε, γηα ηηο πεγέο επηθνηλσληαθήο ρεηξαγώγεζεο ηεο ππόζεζεο. 18

19 2.17. Ν.Γ.-ΠΑ.Ο.Κ. ΓΖΜ.ΑΡ. εκθαλίζζεθαλ μαθληθά παλέηνηκα λα παξαπέκςνπλ ηνλ Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ θαη κφλνλ, γηα λφζεπζε εγγξάθνπ θαη κφλνλ, θαη ππέβαιαλ ακέζσο, Παξακνλή Πξσηνρξνληάο, πξφηαζε δίσμεο ελαληίνλ ηνπ απνθιεηζηηθά γηα ην αδίθεκα ηεο λφζεπζεο ηνπ εγγξάθνπ. Πνηνχ εγγξάθνπ; Απηνχ πνπ θξαηνχζε ζην ζπξηάξη ηνπ ν θ. Βεληδέινο επί 14 ή, φπσο πξνέθπςε απφ λεφηεξα ζηνηρεία, 15 κήλεο. Οχηε ιέμε γηα ηελ ππεμαγσγή ηνπ εγγξάθνπ απηνχ απφ Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ θαη Δ. Βεληδέιν απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ηνπ κέρξη ηηο 2 Οθησβξίνπ Οχηε ιέμε γηα ηε δεκία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο απφ ηε κε αμηνπνίεζε ηεο ιίζηαο απηήο, κε 2062 θαηαζέηεο επί 2,5 θαη πιένλ ρξφληα, θαηά ηα νπνία ηα ίδηα πξφζσπα, σο Τπνπξγνί Οηθνλνκηθψλ ησλ Κπβεξλήζεσλ Παπαλδξένπ θαη Παπαδήκνπ, επέδξακαλ ζε κηζζνχο, ζπληάμεηο θαη επηδφκαηα ησλ αδπλάκσλ. Σειηθψο, ην αδίθεκα θαηά ηε Ν.Γ., ην ΠΑ.Ο.Κ. θαη ηε ΓΖΜ.ΑΡ. δελ είλαη φηη απεθξχβε απφ ην Γεκφζην, ζην ζχλνιφ ηνπ, θαη επί 2-2,5 ρξφληα, έλα ζηνηρείν- πεηζηήξην πνιχηηκν γηα ηελ είζπξαμε θφξσλ, πνπ παξείρε πιεξνθνξίεο γηα θαηαζέηεο, αιιά κφλνλ φηη ην αξρείν απηφ, πνπ ν θ. Βεληδέινο θξαηνχζε εξκεηηθά θξπθφ απφ ην Γεκφζην θαη απφ ηε Βνπιή, πεξηείρε 3 νλφκαηα ιηγφηεξα, ηα νλφκαηα ησλ αλσηέξσ ζπγγελψλ ηνπ Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ Όπσο κε ηελ πξφηαζή καο ηφηε εθζέζακε, φζνη ζηνηρεησδψο γλσξίδνπλ θαη αληηιακβάλνληαη, εμεγείξνληαη κε ηελ ππνθξηζία θαη ηελ κεζφδεπζε κηαο αθξσηεξηαζκέλεο, απνζπαζκαηηθήο θαη κνλνκεξνχο θαηεγνξίαο, πνπ, δηα ηεο έληερλεο δηαηχπσζήο ηεο, σθειεί θαη ηνλ ειεγρφκελν θ. Παπαθσλζηαληίλνπ (αθήλνληάο ηνλ ζην αππξφβιεην γηα ηε ζπλνιηθή αμηφπνηλε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη παξέρνληάο ηνπ απηνηειψο ππεξαζπηζηηθά επηρεηξήκαηα πνπ δελ ππνζηεξίδνληαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο δηθνγξαθίαο) θαη, ηειηθψο, εμππεξεηεί πξσηίζησο ηελ πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα ζηήξημεο ηνπ Δ. Βεληδέινπ, αδηαθνξψληαο γηα ηηο επζχλεο ηνπ γηα ηε βιάβε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 21 Διέλε Παπαθσζηαληίλνπ, Αλδξέαο Ρσζζώλεο, πκεώλ ηθηαξίδεο. 19

20 Σέηνηεο κεζνδεχζεηο ζε θακκία πεξίπησζε δελ ππεξεηνχλ ηελ αιήζεηα, νχηε, βέβαηα, ηελ αλάγθε δηαθάλεηαο, δηθαηνζχλεο θαη απφδνζεο επζπλψλ Ο Τ.ΡΗΕ.Α.-Δ.Κ.Μ., ηεξψληαο ζηάζε επζχλεο, δελ ελέδσζε θαη δελ ελδίδεη ζε ηέηνηνπ είδνπο ηαθηηθηζκνχο. Ζ ππφζεζε ηεο ιίζηαο Λαγθάξλη πξέπεη λα δηαιεπθαλζεί πιήξσο θαη ε απφδνζε επζπλψλ δελ επηηξέπεηαη λα εμαξηάηαη απφ ην πφζν ρξήζηκνο είλαη γηα ηελ Κπβέξλεζε νπνηνζδήπνηε εκπιέθεηαη ζε απηήλ. Οχηε, άιισζηε, κπνξεί λα απνηξέπεηαη ε δηεξεχλεζε κε ηελ θπβεξλεηηθή αλαβάζκηζε πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ππφζεζε ηεο ιίζηαο Λαγθάξλη, κε πξψηνλ ηνλ Δπάγγειν Βεληδέιν, ν νπνίνο πξνήρζε ζε Αληηπξφεδξν ηεο Κπβέξλεζεο, πξνθαλψο ζε αλαγλψξηζε ηεο «αδηακθηζβήηεηεο πνιηηηθήο ηνπ επζχλεο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο ιίζηαο Λαγθάξλη», ηελ νπνία θαη επαλάιεςε ηφληδαλ φζνη ηνλ ππέζαιπαλ απφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ πνηληθψλ ηνπ επζπλψλ. ην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο, νη βνπιεπηέο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.-Δ.Κ.Μ. έθαλαλ ην θαζήθνλ ηνπο, ζε πείζκα ηεο δηαξθνχο πξνζπάζεηαο ζπζθφηηζεο, ζπγθάιπςεο, απνπξνζαλαηνιηζκνχ θαη επηθνηλσληαθνχ αληηπεξηζπαζκνχ, πνπ επηρεηξνχζαλ νη βνπιεπηέο ησλ θνκκάησλ ηεο Κπβέξλεζεο. Τπέβαιαλ επίκνλα εξσηήζεηο (πνιιέο απφ ηηο νπνίεο δελ έρνπλ απαληεζεί κέρξη ζήκεξα), έθαλαλ πξνηάζεηο γηα θιήζε επηπιένλ πξνζψπσλ θαη δήηεζαλ ηελ ζπλέρηζε δηεξεχλεζεο ηεο ππφζεζεο, έρνληαο πιήξε ζπλείδεζε ηεο πνηληθήο δηάζηαζήο ηεο, πνπ πξνέθππηε θαηά ηξφπν απξνζκάρεην εμαξρήο ην ίδην πλεχκα εληάρζεθε ε ππνβνιή, ηνλ Ηαλνπάξην 2013, ηεο πξνηάζεσο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.-Δ.Κ.Μ. γηα ηελ ζχζηαζε Δπηηξνπήο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ελδερφκελσλ πνηληθψλ επζπλψλ ησλ Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ θαη Δ. Βεληδέινπ, γηα ηνπο νπνίνπο ήδε απφ ηφηε πξνέθππηαλ ζνβαξά ζηνηρεία, πνπ ζηεξίδνληαη αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζηα πεξηερφκελα ζηε δηθνγξαθία απνδεηθηηθά κέζα. 20

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα