ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ 22 ασ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ 22 ασ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2011"

Transcript

1 ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ 22 ασ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2011 Σχζδια Αποφάςεων/Σχόλια Διοικθτικοφ Συμβουλίου επί κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 1. Αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ με ειςφορά ςε είδοσ κατά ποςό ζωσ Ευρϊ, με ζκδοςθ προνομιοφχων μετοχϊν χωρίσ δικαίωμα ψιφου ςφμφωνα με το άρκρο 1 του ν. 3723/2008 «για τθν ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ τθσ οικονομίασ και τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ διεκνοφσ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ» και κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των υφιςτάμενων μετόχων. Απαιτοφμενθ απαρτία: Απαιτοφμενθ πλειοψθφία: 1/5 του ςυνόλου των κοινϊν, μετά δικαιϊματοσ ψιφου, μετοχϊν 50% του ςυνόλου των (παριςτάμενων ι εκπροςωπουμζνων) δικαιωμάτων ψιφου πλζον μίασ (παριςτάμενθσ ι εκπροςωποφμενθσ) ψιφου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτεύνει την αύξηςη του μετοχικού κεφαλαύου τησ Τρϊπεζασ με ειςφορϊ ςε εύδοσ κατϊ ποςό ϋωσ Ευρώ, με ϋκδοςη προνομιούχων μετοχών χωρύσ δικαύωμα ψόφου ςύμφωνα με το ϊρθρο 1 του ν. 3723/2008 και κατϊργηςη του δικαιώματοσ προτύμηςησ των υφιςτϊμενων μετόχων υπϋρ του Ελληνικού Δημοςύου. Προσ τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο υποβϊλλει ςτη Γενικό Συνϋλευςη την ακόλουθη ϋκθεςη κατϊ το ϊρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920:

2 «Έκθεςη του Διοικητικού υμβουλίου προσ τη Γενική υνέλευςη των μετόχων τησ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ τησ 22/12/2011, ςύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920 Η διεθνόσ χρηματοοικονομικό κρύςη το τελευταύο τρύμηνο του 2008 οδόγηςε τισ διεθνεύσ εποπτικϋσ αρχϋσ ςτην απόφαςη να υιοθετόςουν νϋο και ςαφώσ αυςτηρότερο πλαύςιο για την απαιτούμενη κεφαλαιακό επϊρκεια των χρηματοπιςτωτικών ιδρυμϊτων. Ωσ ςυνϋπεια τούτου, τόςο οι εποπτικϋσ αρχϋσ όςο και οι αγορϋσ αξιολογούν πλϋον την ευρωςτύα τησ κεφαλαιακόσ επϊρκειασ των τραπεζών με βϊςη το δεύκτη Κύριων Βαςικών Ιδύων Κεφαλαύων (Core Tier 1 ratio). Επιπροςθϋτωσ, μετϊ την κρύςη του ελληνικού χρϋουσ και τη ςυνακόλουθη επύπτωςό τησ ςτο εγχώριο χρηματοπιςτωτικό ςύςτημα, η Τρϊπεζα τησ Ελλϊδασ ϋχει καταςτόςει ςαφϋσ ότι ο δεύκτησ των Κύριων Βαςικών Ιδύων Κεφαλαύων (Core Tier 1) εύναι η καθοριςτικό ϋνδειξη ευρωςτύασ των τραπεζών. Σ αυτό την κατεύθυνςη η Τρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ ϋχει θϋςει ωσ ςτόχο ςτισ ελληνικϋσ τρϊπεζεσ από την 1/1/2012 να ϋχουν Core Tier 1 ratio ύςο με 10%, προβαύνοντασ ςε όλεσ τισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ προκειμϋνου να αυξόςουν τα Κύρια Βαςικϊ Ίδια Κεφϊλαιϊ τουσ ςτο επύπεδο αυτό. Ο οριςμόσ του Core Tier 1 εύναι ύδιοσ με αυτόν που χρηςιμοποιόθηκε από την Ευρωπαώκό Τραπεζικό Αρχό (EBA) ςτο πρόγραμμα αναγκών επανακεφαλαιοπούηςησ των ευρωπαώκών τραπεζών, το οπούο ανακοινώθηκε ςτισ 8 Δεκεμβρύου 2011 (δηλ. ςυμπεριλαμβανομϋνων κεφαλαύων που προϋρχονται από προγρϊμματα κρατικόσ ςτόριξησ των τραπεζικών ιδρυμϊτων). Στο πλαύςιο των ανωτϋρω, η Τρϊπεζα ϋχει ςχεδιϊςει και προγραμματύζει να προβεύ ϊμεςα ςε ςειρϊ ενεργειών που αποςκοπούν ςτην ενύςχυςη των Κύριων Βαςικών Ιδύων Κεφαλαύων τησ. Η ενύςχυςη αυτό εύναι επιβεβλημϋνη τόςο εξαιτύασ των εποπτικών επιταγών όςο και για τη θωρϊκιςη των κεφαλαύων τησ Τρϊπεζασ, απαραύτητη προώπόθεςη για να ςυνεχύςει η Τρϊπεζα να αςκεύ το ςυςτημικό τησ ρόλο, ςυμβϊλλοντασ ςτην εύρυθμη λειτουργύα του χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ. Ένα από τα μϋτρα αυτϊ εύναι η αύξηςη τησ ςυμμετοχόσ του Ελληνικού Δημοςύου ςτο μετοχικό κεφϊλαιο τησ Τρϊπεζασ ϋωσ 1 δις. με την ανϊληψη προνομιούχων μετοχών ςύμφωνα με τισ ρυθμύςεισ του Ν. 3723/2008 «Για την ενύςχυςη τησ ρευςτότητασ τησ οικονομύασ για την αντιμετώπιςη των επιπτώςεων τησ διεθνούσ χρηματοπιςτωτικόσ κρύςησ και ϊλλεσ διατϊξεισ», γνωςτό και ωσ Πυλώνασ Ι. Η ϋκδοςη των μετοχών αυτών θα καλυφθεύ με την μεταβύβαςη προσ την Τρϊπεζα ιςόποςησ αξύασ ομολόγων εκδόςεωσ του Ελληνικού Δημοςύου. Μετϊ την αύξηςη αυτό, η ςυνολικό ςυμμετοχό του Ελληνικού Δημοςύου ςτο μετοχικό κεφϊλαιο τησ Τρϊπεζασ με προνομιούχεσ μετοχϋσ θα ανϋρχεται ϋωσ του ποςού των 1,35 δις. Όπωσ εύναι γνωςτό, με τισ διατϊξεισ του Ν. 3723/2008 δόθηκε η δυνατότητα ςτισ Ελληνικϋσ τρϊπεζεσ να ενιςχύςουν την κεφαλαιακό τουσ βϊςη με την ϋκδοςη προνομιούχων μετοχών υπϋρ του Ελληνικού Δημοςύου. Το εν λόγω πρόγραμμα εγκρύθηκε από την Ευρωπαώκό Ένωςη και ϋχει ιςχύ μϋχρι το τϋλοσ του Ο Ν. 3723/2008 προϋβλεπε το ποςό των 5 δις. για τη ςυμμετοχό του Ελληνικού Δημοςύου ςτο μετοχικό κεφϊλαιο των ελληνικών τραπεζών ςτo πλαύςιo τησ ενύςχυςόσ τουσ, προκειμϋνου να αντιμετωπύςουν τισ επιπτώςεισ τησ διεθνούσ 2

3 χρηματοπιςτωτικόσ κρύςησ. Οι ελληνικϋσ τρϊπεζεσ απορρόφηςαν ςυνολικϊ το ποςό των 3,83 δις., με αποτϋλεςμα να ϋχει μεύνει αδιϊθετο το ποςό των 1,17 δις. Η κατανομό των διαθϋςιμων κεφαλαύων ανϊ πιςτωτικό ύδρυμα πραγματοποιόθηκε από την Τρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ και κατϊ κανόνα αξιοποιόθηκαν ςτο ςύνολό τουσ από τα πιςτωτικϊ ιδρύματα, με εξαύρεςη την Τρϊπεζα η οπούα επϋλεξε ότι ςτην τότε ςυγκυρύα δεν ςυνϋτρεχε λόγοσ κεφαλαιοπούηςόσ τησ κϊνοντασ χρόςη του προγρϊμματοσ τησ ςτόριξησ του Ελληνικού Δημοςύου, πϋραν του ςχεδόν ςυμβολικού ποςού των 350 εκατ. Η ςυμμετοχό τησ Τρϊπεζασ με ποςό 350 εκατ., εμφανώσ δυςανϊλογο ςε ςύγκριςη τόςο με το ςύνολο του ενεργητικού τησ όςο και με τα Ίδια Κεφϊλαιϊ τησ, αποτϋλεςε τον βαςικό λόγο για την μερικό απορρόφηςη του ποςού των 5 δις. Ειδικότερα: Ο αρχικόσ επιμεριςμόσ από το ςύνολο των 5 δις. του Πυλώνα Ι για την Τρϊπεζα όταν περύπου 1,35 δις. Τον Ιανουϊριο του 2009, η Τρϊπεζα αποφϊςιςε να ςυμμετϊςχει ςτον Πυλώνα Ι με το ποςό των 350 εκατ., εκτιμώντασ ορθϊ ότι η ενύςχυςη αυτό όταν αρκετό για να ανταπεξϋλθει ςτισ ςυνθόκεσ που επικρατούςαν εκεύνη την περύοδο. Με την απόφαςη αυτό, η Τρϊπεζα ϋδωςε την δυνατότητα ςτο Ελληνικό Δημόςιο να ϋχει μεγαλύτερο ποςό ςτην διϊθεςό του για να ενιςχύςει ϊλλεσ τρϊπεζεσ που τυχόν θα χρειαζόταν ςτόριξη. Η επιλογό αυτό επιβεβαιώθηκε και από τισ δύο μεταγενϋςτερεσ αυξόςεισ μετοχικού κεφαλαύου ύψουσ ςυνολικϊ 3,0 δις. που πραγματοπούηςε επιτυχώσ η Τρϊπεζα τον Ιούλιο του 2009 και τον Οκτώβριο του Κατόπιν τησ από 26 Νοεμβρύου 2010 απόφαςησ τησ Έκτακτησ Γενικόσ Συνϋλευςησ των μετόχων, η Τρϊπεζα απηύθηνε αυθημερόν αύτημα προσ την Τρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ για να εξαγορϊςει τισ προνομιούχεσ μετοχϋσ που εύχε αναλϊβει το Ελληνικό Δημόςιο ωσ αποτϋλεςμα τησ ςυμμετοχόσ του ςτο μετοχικό κεφϊλαιό τησ με 350 εκατ. Μϋχρι ςόμερα δεν ϋχουν ληφθεύ εγκρύςεισ για την υλοπούηςη τησ εν λόγω εξαγορϊσ. Ωςτόςο, η ραγδαύα επιδεύνωςη τησ κρύςησ του ελληνικού χρϋουσ και η ςυνακόλουθη επύπτωςό τησ ςτο εγχώριο χρηματοπιςτωτικό ςύςτημα και ςτουσ αντύςτοιχουσ δεύκτεσ κεφαλαιακόσ επϊρκειασ κατϋςτηςαν εν τοισ πρϊγμαςιν ανενεργό το παραπϊνω αύτημα εξαγορϊσ. Στη ςημερινό ςυγκυρύα και ενόψει των αναμενόμενων επιπτώςεων από το PSI+ και τισ τυχόν περαιτϋρω απαιτόςεισ που θα προκύψουν από τη διαγνωςτικό ϋρευνα που διεξϊγει η εταιρεύα Blackrock, η Διούκηςη τησ Τρϊπεζασ ϋκρινε ότι ςυντρϋχουν λόγοι που τησ επιβϊλλουν αφενόσ να προτεύνει ςτουσ μετόχουσ να ανακαλϋςουν την απόφαςη εξαγορϊσ, αφετϋρου να προτεύνει χρόςη του υπολούπου των κεφαλαύων που τησ εύχαν αρχικϊ κατανεμηθεύ από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ. Για το ςκοπό αυτό, ςε ςυνεννόηςη με τισ εποπτικϋσ αρχϋσ ξεκύνηςε ςόμερα και την προβλεπόμενη διαδικαςύα λόψησ των απαραύτητων εγκρύςεων από τη Γενικό Συνϋλευςη των μετόχων, με ςκοπό η διαδικαςύα αυτό να ϋχει ολοκληρωθεύ μϋχρι το τϋλοσ του ϋτουσ. Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ θα ενιςχυθεύ ο δεύκτησ των Κύριων Βαςικών Ιδύων Κεφαλαύων (Core Tier 1) του μεγαλύτερου πιςτωτικού 3

4 ιδρύματοσ τησ χώρασ ϋωσ 1.5%, από 9.5% ςε 11.0% με βϊςη τισ πρόςφατα δημοςιευμϋνεσ Οικονομικϋσ Καταςτϊςεισ του 9μόνου. Η χρόςη του επιπλϋον 1 δις. των κεφαλαύων του Πυλώνα Ι από την Τρϊπεζα, αποκαθιςτϊ τη ςυγκριςιμότητα των ςχετικών δεικτών, την εύλογη κατανομό των εν λόγω κονδυλύων μεταξύ των μεγαλυτϋρων ελληνικών τραπεζών χωρύσ να μεταβϊλλεται ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ του προγρϊμματοσ, κατϊ τον οπούο εύχε εκτιμηθεύ η ςυμμετοχό του Ελληνικού Δημοςύου ςτο μετοχικό κεφϊλαιο τησ Τρϊπεζασ ςτο ύψοσ των 1,35 δις. Από κϊθε ϊποψη, ςτην περύπτωςη τησ Τρϊπεζασ, ϋχοντασ κϊνει χρόςη μόνο του ¼ των κεφαλαύων που τησ αναλογούςαν, τα 350 εκατ. προνομιούχεσ μετοχϋσ αντιςτοιχούςαν ςε μόλισ 0,5 % του Σταθμιςμϋνου Ενεργητικού (ϋναντι 1,0% - 2,1% των ϊλλων μεγϊλων τραπεζών) και θα διαμορφωθεύ ςε 2,1% μετϊ την εν λόγω αύξηςη. Η αύξηςη του μετοχικού κεφαλαύου και κατ επϋκταςη των Κύριων Βαςικών Ιδύων Κεφαλαύων τησ Τρϊπεζασ ϋχει προφανό οφϋλη όχι μόνο για όλουσ τουσ υφιςτϊμενουσ μετόχουσ τησ, κοινούσ και προνομιούχουσ αλλϊ και για το Ελληνικό Δημόςιο, που εύναι ταυτόχρονα και προνομιούχοσ μϋτοχοσ τησ Τρϊπεζασ, και ευρύτερα για την ελληνικό οικονομύα. (i) (ii) Συγκεκριμϋνα όςον αφορϊ τουσ κοινούσ και προνομιούχουσ μετόχουσ: (α) (β) (γ) Καθαρό αύξηςη των Κυρύων Βαςικών Ίδιων Κεφαλαύων (Core Tier 1) δύχωσ απύςχναςη των υφιςτϊμενων κοινών μετόχων (dilution) και δύχωσ να επηρεϊζονται τα δικαιώματα των προνομιούχων μετόχων. Για παρϊδειγμα, εϊν επιχειρεύτο ιςόποςη αύξηςη μετοχικού κεφαλαύου με δικαύωμα ςυμμετοχόσ των υφιςταμϋνων κοινών μετόχων ιςοδύναμου αποτελϋςματοσ ϋωσ 1 δις., τότε ςτην τρϋχουςα χρηματιςτηριακό τιμό τησ κοινόσ μετοχόσ τησ Τρϊπεζασ, θα απαιτούνταν η ϋκδοςη περύπου 900 εκατ. νϋων κοινών μετοχών με αποτϋλεςμα η απύςχναςη (dilution) των υφιςτϊμενων κοινών μετόχων να ανερχόταν ςτο 48%. Ενύςχυςη του δεύκτη των Κυρύων Βαςικών Ιδύων Κεφαλαύων (Core Tier 1 ratio) ϋωσ 1,5% γεγονόσ που απομακρύνει περαιτϋρω τον κύνδυνο να κληθούν να ειςφϋρουν νϋα κεφϊλαια προκειμϋνου να καλυφθεύ ο ςτόχοσ του 10% που ϋχει θϋςει η Τρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ. Παρϊπλευρο όφελοσ από την ενδεχόμενη θετικό αντύδραςη τησ αγορϊσ λόγω τησ ενύςχυςησ των εποπτικών κεφαλαύων. Ειδικϊ δε για το Ελληνικό Δημόςιο βελτιώνεται η θϋςη του, διότι μϋςω τησ επϋκταςησ τησ ςυμμετοχόσ του Ελληνικού Δημοςύου με την μεταβύβαςη ιςόποςων ομολόγων του Ελληνικού Δημοςύου προκύπτει: (α) Αύξηςη των εποπτικών κεφαλαύων τησ Τρϊπεζασ δύχωσ να χρειαςθεύ το Ελληνικό Δημόςιο να καταβϊλει οποιοδόποτε ποςό ςε μετρητϊ για ενδεχόμενη ςτόριξη τησ Τρϊπεζασ και δύχωσ να 4

5 επηρεϊζονται τα δικαιώματϊ του ωσ υφιςτϊμενου προνομιούχου μετόχου. (β) Θωρϊκιςη των κεφαλαύων τησ Τρϊπεζασ η οπούα εύναι απαραύτητη για να ςυνεχύςει να αςκεύ το ςυςτημικό τησ ρόλο, ςυμβϊλλοντασ ςτην εύρυθμη λειτουργύα του ελληνικού χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ. (iii) Τα οφϋλη από την κεφαλαιακό ενύςχυςη τησ Τρϊπεζασ εύναι πολλαπλϊ και ιδιαύτερα ςημαντικϊ και για την Ελληνικό οικονομύα και τη ςταθερότητα του χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ. Συγκεκριμϋνα: (α) Ενιςχύει περαιτϋρω την εμπιςτοςύνη τησ καταθετικόσ βϊςησ, η οπούα ςτην πλειοψηφύα τησ αποτελεύται από ιδιώτεσ μικροκαταθϋτεσ. (β) Προςτατεύει την περιουςιακό κατϊςταςη των κοινωνικϊ ευαύςθητων ομϊδων του ελληνικού πληθυςμού, οι οπούεσ ϋχουν βαςύςει την εκπλόρωςη των μακροχρόνιων ςτόχων τουσ ςτην απόδοςη τησ επϋνδυςόσ τουσ ςτην μετοχό τησ Τρϊπεζασ. Οι μϋτοχοι αυτού αποτελούνται από: - Περύπου μικρομετόχουσ οι οπούοι κατϋχουν το 43% του μετοχικού κεφαλαύου τησ Τρϊπεζασ, των οπούων η επϋνδυςη ςτην μετοχό τησ Τρϊπεζασ γύνεται με μακροχρόνιο ορύζοντα. Σημειώνεται ότι το μϋςο χαρτοφυλϊκιό τουσ ανϋρχεται ςε μετοχϋσ ςημερινόσ αξύασ περύπου Αςφαλιςτικϊ ταμεύα τα οπούα χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόςιο, κατϋχουν το 12% του μετοχικού κεφαλαύου τησ Τρϊπεζασ και βαςύζουν ςε ςημαντικό βαθμό την ανταποδοτικότητα των ειςφορών που ειςπρϊττουν ςτην μακροχρόνια παρουςύα τησ Τρϊπεζασ και ςτην καταβολό μεριςμϊτων. - Την Εκκληςύα τησ Ελλϊδασ και ϊλλα εγχώρια ιδρύματα και κληροδοτόματα, τα οπούα κατϋχουν περύπου το 5% του μετοχικού κεφαλαύου τησ Τρϊπεζασ και αναμϋνουν την πρόςοδο τησ επϋνδυςόσ τουσ, προκειμϋνου να εύναι ςε θϋςη να υλοποιόςουν το κοινωνικό και ανθρωπιςτικό τουσ ϋργο. Ενόψει των ανωτϋρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ειςηγεύται ςτην Έκτακτη Γενικό Συνϋλευςη των Μετόχων τησ Τρϊπεζασ την ανϊκληςη τησ απόφαςησ τησ Έκτακτησ Γενικόσ Συνϋλευςησ τησ περύ εξαγορϊσ των προνομιούχων μετοχών Ν. 3723/2008 Ελληνικού Δημοςύου και την αύξηςη του μετοχικού κεφαλαύου τησ Τρϊπεζασ με ειςφορϊ ςε εύδοσ κατϊ ποςό ϋωσ 1 δις. ϋκδοςη προνομιούχων μετοχών χωρύσ δικαύωμα ψόφου ςύμφωνα με το ϊρθρο 1 του ν.3723/2008 και κατϊργηςη του δικαιώματοσ προτύμηςησ των υφιςτϊμενων μετόχων. Σημειώνεται ότι η Τρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ανϊγκεσ του τραπεζικού ςυςτόματοσ και τη διϊταξη του ϊρθρου 1 του Ν. 3723/2008 όπωσ ιςχύει 5

6 μετϊ τισ τροποποιόςεισ, προϋβη ςε ςυμπληρωματικό κατανομό αξύασ 1 δις. προσ την Τρϊπεζα, από το αδιϊθετο ποςό του Πυλώνα Ι, την οπούα γνωςτοπούηςε ςτο Υπουργεύο Οικονομικών. Στη ςυνϋχεια, ο Υπουργόσ Οικονομικών με την υπ αριθμ. Α.Π.465/ επιςτολό του γνωςτοποιεύ ςτην Τρϊπεζα την πρόθεςη του Ελληνικού Δημοςύου να καλύψει την αύξηςη του μετοχικού κεφαλαύου μϋχρι του ποςού των 1 δις., αναλαμβϊνοντασ τισ προνομιούχεσ μετοχϋσ που θα εκδοθούν. Επύςησ, ο Υπουργόσ Οικονομικών μασ γνωςτοπούηςε με το ύδιο ϋγγραφό του ότι η ανωτϋρω πρόθεςη τϋθηκε υπόψη τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Ανταγωνιςμού τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ. Περαιτϋρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, επιθυμεύ να υπενθυμύςει ςτουσ Μετόχουσ ότι το ϊρθρο 5 παρ. 6 του Καταςτατικού τησ Τρϊπεζασ, όπωσ ιςχύει ςόμερα, προβλϋπει ότι ςε κϊθε περύπτωςη αύξηςησ του μετοχικού κεφαλαύου, ακόμη και ςε όςεσ γύνονται με ειςφορϊ ςε εύδοσ, παρϋχεται δικαύωμα προτύμηςησ ςε ολόκληρο το νϋο κεφϊλαιο, υπϋρ των κατϊ την εποχό τησ ϋκδοςησ μετόχων, ανϊλογα με τη ςυμμετοχό τουσ ςτο υφιςτϊμενο μετοχικό κεφϊλαιο. Ωςτόςο, κατϊ επιταγό του ϊρθρου 1 του ν. 3723/2008, ςτην απόφαςη τησ Γενικόσ Συνϋλευςησ του πιςτωτικού ιδρύματοσ που αποφαςύζει την αύξηςη του μετοχικού κεφαλαύου με την ϋκδοςη των εξαγορϊςιμων προνομιούχων μετοχών του ϊρθρου αυτού, πρϋπει να προβλϋπεται και η κατϊργηςη του δικαιώματοσ προτύμηςησ. Γι αυτό το λόγο, ςτο πλαύςιο τησ εν θϋματι αύξηςησ του μετοχικού κεφαλαύου τησ Τρϊπεζασ ςύμφωνα με το ϊρθρο 1 του ν. 3723/2008, το Δ.Σ. προτεύνει την κατϊργηςη του δικαιώματοσ προτύμηςησ των υφιςτϊμενων μετόχων υπϋρ του Ελληνικού Δημοςύου, το οπούο και θα καλύψει την αύξηςη αυτό με ομόλογα Ελληνικού Δημοςύου. Περαιτϋρω, οι προσ ϋκδοςη προνομιούχεσ μετοχϋσ κατϊ επιταγό του ϊρθρου 1 του ν.3723/2008 αναλαμβϊνονται ςτο ςύνολό τουσ από το Ελληνικό Δημόςιο, με τιμό διϊθεςησ την ονομαςτικό αξύα των κοινών μετοχών τησ τελευταύασ ϋκδοςησ. Επομϋνωσ, οι νϋεσ εξαγορϊςιμεσ προνομιούχεσ μετοχϋσ θα εκδοθούν και θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόςιο ςτην τιμό των 5 ϋκαςτη. Κατ ακολουθύα, εύναι εύλογη και επιβϊλλεται η κατϊργηςη του δικαιώματοσ προτύμηςησ όλων των υφιςτϊμενων μετόχων ςτην επικεύμενη αύξηςη του μετοχικού κεφαλαύου τησ Τρϊπεζασ με την ϋκδοςη των εξαγορϊςιμων προνομιούχων μετοχών του ϊρθρου 1 του ν.3723/2008 και δικαιολογεύται απόλυτα η τιμό των 5 ευρώ ανϊ προνομιούχο μετοχό που προτεύνεται για την ϋκδοςη των νϋων προνομιούχων μετοχών. Κατόπιν των ανωτϋρω, το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθϋτηςε την προαναφερόμενη αιτιολογημϋνη γνώμη προσ εξϋταςη από την Γενικό Συνϋλευςη των μετόχων τησ Τρϊπεζασ, η οπούα θα ςυγκληθεύ την 22 η Δεκεμβρύου 2011, ημϋρα Πϋμπτη και ώρα 12:00 π.μ., προκειμϋνου να λϊβει απόφαςη επύ τησ αύξηςησ του μετοχικού κεφαλαύου τησ Τρϊπεζασ με ειςφορϊ ςε εύδοσ κατϊ ποςό ϋωσ Ευρώ με ϋκδοςη προνομιούχων μετοχών χωρύσ δικαύωμα ψόφο, ςύμφωνα με το ϊρθρο 1 του ν.3723/2008 και κατϊργηςη του δικαιώματοσ προτύμηςησ των υφιςτϊμενων μετόχων. 6

7 Απολογιςμόσ χρήςησ αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηςη Τα κεφϊλαια που αντλόθηκαν από τισ προηγούμενεσ αυξόςεισ του μετοχικού κεφαλαύου τησ Τρϊπεζασ ςύμφωνα με τισ αποφϊςεισ του Δ.Σ. τησ Τρϊπεζασ τησ και , διατϋθηκαν για την περαιτϋρω ενύςχυςη τησ κεφαλαιακόσ επϊρκειασ τησ Τρϊπεζασ. Αθόνα, 13 Δεκεμβρύου 2011 Το Διοικητικό Συμβούλιο» 7

8 2. Ανάκλθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ από 26 Νοεμβρίου 2010 Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ Τράπεηασ ςχετικά με τθν εξαγορά προνομιοφχων μετοχϊν Ν. 3723/2008 Ελλθνικοφ Δθμοςίου από τθν Τράπεηα. Απαιτοφμενθ απαρτία: Απαιτοφμενθ πλειοψθφία: 1/5 του ςυνόλου των κοινϊν, μετά δικαιϊματοσ ψιφου, μετοχϊν 50% του ςυνόλου των (παριςτάμενων ι εκπροςωπουμζνων) δικαιωμάτων ψιφου πλζον μίασ (παριςτάμενθσ ι εκπροςωποφμενθσ) ψιφου. Ενόψει των ανωτϋρω, το Διοικητικό Συμβούλιο προτεύνει την ανϊκληςη τησ απόφαςησ τησ από 26 Νοεμβρύου 2010 Έκτακτησ Γενικόσ Συνϋλευςησ των μετόχων τησ Τρϊπεζασ ωσ προσ την εξαγορϊ από την Τρϊπεζα των προνομιούχων μετοχών του ϊρθρου 1 του Ν. 3723/2008 του Ελληνικού Δημοςύου, ονομαςτικόσ αξύασ Ευρώ. 8

9 3. Τροποποίθςθ των άρκρων 4 (περί μετοχικοφ κεφαλαίου) και 39 (μεταβατικι διάταξθ για τισ ανάγκεσ εφαρμογισ του Ν. 3723/2008) του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ. Απαιτοφμενθ απαρτία: Απαιτοφμενθ πλειοψθφία: 1/5 του ςυνόλου των κοινϊν, μετά δικαιϊματοσ ψιφου, μετοχϊν 50% του ςυνόλου των (παριςτάμενων ι εκπροςωπουμζνων) δικαιωμάτων ψιφου πλζον μίασ (παριςτάμενθσ ι εκπροςωποφμενθσ) ψιφου. Προτεύνεται η ακόλουθη τροποπούηςη των ϊρθρων 4 και 39 του Καταςτατικού τησ Τρϊπεζασ: 1) Τροποποίθςθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 4 ωσ εξισ: «Το Μετοχικό Κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ ανζρχεται ςε Ευρϊ * +, και διαιρείται α) ςε κοινζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 5 θ κάκε μία, β) ςε εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ άνευ δικαιϊματοσ ψιφου και άνευ ςωρευτικοφ μερίςματοσ, κατά τα αναφερόμενα ςτο εδάφιο μηϋ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, ονομαςτικισ αξίασ τριάντα λεπτϊν του Ευρϊ ( 0,30) θ κάκε μία και γ) ςε * + εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ Ν.3723/2008, κατά τα αναφερόμενα ςτα εδάφια μκ και νδ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 5,00 θ κάκε μία.» 2) Τθν προςκικθ ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 4 τθσ ακόλουκθσ παραγράφου: «νδ) Με τθν από 22/12/2011 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ Τράπεηασ αυξικθκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποςό * + Ευρϊ *Σθμείωςθ: το ποςό κα εξαρτθκεί από τθν ζκκεςθ των ορκωτϊν+, με τθν ζκδοςθ * + προνομιοφχων μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ 5 ευρϊ θ κάκε μία, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 1 ν. 3723/2008 για τθν ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ τθσ οικονομίασ και τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ διεκνοφσ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ. Ολόκλθρο το ποςό τθσ αφξθςθσ καλφπτεται από το Ελλθνικό Δθμόςιο με τθν ειςφορά ίςθσ αξίασ ομολόγων του και οι εκδιδόμενεσ νζεσ προνομιοφχεσ μετοχζσ που κα αναλθφκοφν από αυτό κα ζχουν τα εξισ προνόμια: 9

10 α) δικαίωμα απόλθψθσ ςτακερισ απόδοςθσ λογιηόμενθσ με ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) επί τθσ τιμισ διακζςεωσ εκάςτθσ των Προνομιοφχων Μετόχων ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο: (i) πριν από τισ κοινζσ μετοχζσ, (ii) πριν από τα ποςά μερίςματοσ που διανζμονται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 1 του Ν. 3723/2008 και (iii) ανεξαρτιτωσ διανομισ ποςϊν μερίςματοσ προσ τουσ λοιποφσ μετόχουσ τθσ Τράπεηασ, και εφόςον κατόπιν καταβολισ τθσ εν λόγω απόδοςθσ οι δείκτεσ κεφαλαιακισ επάρκειασ τθσ Τράπεηασ ςε απλι ενοποιθμζνθ βάςθ ικανοποιοφν τουσ εκάςτοτε οριηόμενουσ από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ελάχιςτουσ δείκτεσ. Η ςτακερι απόδοςθ υπολογίηεται δεδουλευμζνθ ςε ετιςια βάςθ, αναλογικά προσ το χρόνο παραμονισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ωσ προνομιοφχου μετόχου, και καταβάλλεται εντόσ μθνόσ από τθν ζγκριςθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ αντίςτοιχθσ χριςθσ από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ, τελεί δε υπό τθν προχπόκεςθ φπαρξθσ διανεμθτζων ποςϊν κατά τθν ζννοια των διατάξεων του άρκρου 44α του κ.ν. 2190/1920 και ειδικότερα κερδϊν τθσ τελευταίασ ι και προθγουμζνων χριςεων ι και αποκεματικϊν, εφόςον ζχει προθγθκεί ςχετικι απόφαςθ περί διανομισ τουσ από τθν Γενικι Συνζλευςθ των Κοινϊν Μετόχων τθσ Τράπεηασ. Επί ανεπαρκείασ των ωσ άνω διανεμθτζων ποςϊν, παρζχεται δικαίωμα προνομιακισ (προ των κοινϊν μετόχων) απολιψεωσ τθσ ωσ άνω αποδόςεωσ ζωσ εξαντλιςεωσ των ποςϊν αυτϊν. β) δικαίωμα ψιφου ςτθ Γενικι Συνζλευςθ των προνομιοφχων μετόχων ςτισ περιπτϊςεισ που ορίηει ο κ.ν. 2190/1920 γ) δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ, μζςω ενόσ εκπροςϊπου του, που ορίηεται ωσ πρόςκετο μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δ) δικαίωμα αρνθςικυρίασ του οριςκζντοσ ωσ μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εκπροςϊπου του Δθμοςίου ςτθ λιψθ αποφάςεων με ςτρατθγικό χαρακτιρα ι αποφάςεων με τισ οποίεσ μεταβάλλεται ουςιωδϊσ θ νομικι ι χρθματοοικονομικι κατάςταςθ τθσ Τράπεηασ και για τθν ζγκριςθ των οποίων απαιτείται απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ των μετόχων ι απόφαςθ για τθ διανομι μεριςμάτων και τθν πολιτικι 10

11 παροχϊν προσ τον Πρόεδρο, τον Διευκφνοντα Σφμβουλο και τα λοιπά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κακϊσ και τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ και τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν ι εφόςον ο εκπρόςωποσ κρίνει ότι θ απόφαςθ αυτι του Δ.Σ. δφναται να κζςει ςε κίνδυνο τα ςυμφζροντα των κατακετϊν ι να επθρεάςει ουςιωδϊσ τθ φερεγγυότθτα και τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Τράπεηασ. ε) δικαίωμα παράςταςθσ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ των κοινϊν μετόχων τθσ Τράπεηασ και δικαίωμα αρνθςικυρίασ του εν λόγω οριςκζντοσ ωσ πρόςκετο μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κατά τθ ςυηιτθςθ και τθ λιψθ απόφαςθσ για τα ίδια ωσ άνω κζματα ςτ) δικαίωμα του εκπροςϊπου του Δθμοςίου ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςτα βιβλία και ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ, ςτισ εκκζςεισ αναδιάρκρωςθσ και βιωςιμότθτασ, ςτα ςχζδια για μεςοπρόκεςμεσ ανάγκεσ χρθματοδότθςθσ τθσ Τράπεηασ, κακϊσ επίςθσ και ςε ςτοιχεία που αφοροφν το επίπεδο παροχισ χορθγιςεων ςτθν πραγματικι οικονομία, για τουσ ςκοποφσ του Ν.3723/2008. η) δικαίωμα προνομιακισ ικανοποίθςθσ από το προϊόν εκκακάριςθσ ζναντι όλων των άλλων μετόχων, ςε περίπτωςθ που θ Τράπεηα τεκεί ςε εκκακάριςθ. Ζτςι το Μετοχικό Κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ ανζρχεται ςε Ευρϊ * + και διαιρείται α) ςε κοινζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 5 θ κάκε μία, β) ςε εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ άνευ δικαιϊματοσ ψιφου και άνευ ςωρευτικοφ μερίςματοσ, κατά τα αναφερόμενα ςτο εδάφιο μηϋ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, ονομαςτικισ αξίασ τριάντα λεπτϊν του Ευρϊ ( 0,30) θ κάκε μία και γ) ςε * + εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ Ν. 3723/2008, κατά τα αναφερόμενα ςτα εδάφια μκϋ και νδ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, ονομαςτικισ αξίασ πζντε Ευρϊ ( 5) θ κάκε μία.» 3) Τθν τροποποίθςθ του άρκρου 39 του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ ωσ εξισ: «Οι διατάξεισ του ν.3723/2008 «για τθν ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ τθσ οικονομίασ και τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ διεκνοφσ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ» υπεριςχφουν τυχόν αντίκετων διατάξεων του παρόντοσ, κακ όςον χρόνο το Ελλθνικό Δθμόςιο κατζχει τισ αναλθφκείςεσ από αυτό προνομιοφχεσ μετοχζσ που αναφζρονται 11

12 ςτο άρκρο 1 του νόμου αυτοφ και ςτο άρκρο 4 παρ. 2 εδάφια (μκ ) και (νδ )του παρόντοσ.» 4. Ραροχι ςχετικϊν εξουςιοδοτιςεων. Προτεύνεται η παροχό εξουςιοδότηςησ προσ το Διευθύνοντα Σύμβουλο, Αναπληρωτό Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γενικούσ Διευθυντϋσ και [ ], προκειμϋνου, ενεργώντασ από κοινού ό χωριςτϊ, να προβούν ςε οποιαδόποτε απαραύτητη ενϋργεια, δόλωςη, αύτηςη, υποβολό εγγρϊφων, για την υλοπούηςη των αποφϊςεων τησ παρούςησ Γενικόσ Συνϋλευςησ. 12

13 ΡΑΑΤΘΜΑ 1 ΡΩΣ ΜΡΟΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΝΑ ΑΣΚΘΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Σφμφωνα με τα άρκρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ωσ τροποποιικθκαν και προςτζκθκαν, αντιςτοίχωσ, με τα άρκρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ιςχφουν, θ Τράπεηα ενθμερϊνει τουσ μετόχουσ για τα ακόλουκα: ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ: Σε περίπτωςθ που κατά τθν Συνεδρίαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων τθσ Τράπεηασ τθσ 22ασ Δεκεμβρίου 2011, δεν επιτευχκεί για οποιονδιποτε λόγο θ απαιτοφμενθ εκ του νόμου απαρτία, το Διοικθτικό Συμβοφλιο καλεί τουσ μετόχουσ τθν 27 θ Δεκεμβρίου 2011, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 12:00 ςε Επαναλθπτικι Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 29 του κ.ν 2190/1920, όπωσ ιςχφει. Η εν λόγω Επαναλθπτικι Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ κα λάβει χϊρα ςτο Μζγαρο Μελά επί τθσ οδοφ Αιόλου 93 Ακινα με κζματα θμεριςιασ διάταξθσ εκείνα τθσ αρχικισ. Σθμειϊνεται ότι δεν κα δθμοςιευκεί νζα πρόςκλθςθ για τθν άνω επαναλθπτικι γενικι ςυνζλευςθ ςφμφωνα με το άρκρο 29 του κ.ν. 2190/1920 όπωσ ιςχφει. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ Στθ Γενικι Συνζλευςθ δικαιοφται να ςυμμετζχει όποιοσ εμφανίηεται ωσ μζτοχοσ (κάτοχοσ κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ Τράπεηασ) ςτα αρχεία του Συςτιματοσ 'Άυλων Τίτλων που διαχειρίηεται θ "Ελλθνικά Χρθματιςτιρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) *πρϊθν Κεντρικό Αποκετιριο Αξιϊν+, ςτο οποίο τθροφνται οι κινθτζσ αξίεσ τθσ Τράπεηασ κατά τα κατωτζρω αναφερόμενα. Κάκε κοινι μετοχι ζχει δικαίωμα μίασ ψιφου. Οι προνομιοφχεσ μετοχζσ Ν. 3723/2008 τθσ Τράπεηασ παρζχουν ςτον εκπρόςωπο του κατόχου τουσ (Ελλθνικό Δθμόςιο) δικαίωμα παράςταςθσ ςτθ Συνζλευςθ κατά τισ προβλζψεισ του άρκρου 1 Ν. 3723/2008. Για τθν απόδειξθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ κάκε μζτοχοσ πρζπει να προςκομίςει ςτθν Τράπεηα ςχετικι ζγγραφθ βεβαίωςθ τθσ Ε.Χ.Α.Ε. το αργότερο τθν τρίτθ θμζρα πριν από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Όςοι από τουσ μετόχουσ είναι νομικά πρόςωπα πρζπει μζςα ςτθ ίδια προκεςμία να κατακζςουν ςφμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιθτικά τουσ ζγγραφα, εκτόσ αν αυτά ζχουν ιδθ κατατεκεί ςτθν Τράπεηα μασ, οπότε αρκεί να μνθμονευκεί ςτο ζγγραφο αντιπροςϊπευςθσ ποφ ζχουν παραδοκεί αυτά. Εναλλακτικά, θ απόδειξθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ μπορεί να γίνει με απευκείασ θλεκτρονικι ςφνδεςθ τθσ Τράπεηασ με τα αρχεία του ωσ άνω του Συςτιματοσ Άυλων Τίτλων. Συγκεκριμζνα, θ ιδιότθτα του μετόχου πρζπει να υφίςταται κατά τθν 17 θ Δεκεμβρίου 2011 (Ημερομθνία Καταγραφισ), ιτοι κατά τθν ζναρξθ τθσ πζμπτθσ (5θσ) θμζρασ πριν από τθν θμζρα ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ 22ασ Δεκεμβρίου 2011, και θ ςχετικι ζγγραφθ βεβαίωςθ ι θ θλεκτρονικι πιςτοποίθςθ ςχετικά με τθ μετοχικι ιδιότθτα πρζπει να περιζλκει ςτθν Τράπεηα το αργότερο τθν 19 θ Δεκεμβρίου 2011, ιτοι τθν τρίτθ (3θ) θμζρα πριν από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ Επαναλθπτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ 27θσ Δεκεμβρίου 2011, θ ιδιότθτα του μετόχου πρζπει να υφίςταται κατά τθν 23 θ Δεκεμβρίου 2011 (Ημερομθνία Καταγραφισ), οπότε πρζπει να περιζλκει ςτθν Τράπεηα και θ ςχετικι ζγγραφθ βεβαίωςθ ι θ θλεκτρονικι πιςτοποίθςθ ςχετικά με τθ μετοχικι ιδιότθτα. Ζναντι τθσ Τράπεηασ κεωρείται ότι ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθ Γενικι Συνζλευςθ μόνον όποιοσ φζρει τθν ιδιότθτα του μετόχου κατά τθν ανωτζρω Ημερομθνία Καταγραφισ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ διατάξεισ του άρκρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μζτοχοσ μετζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ μόνο μετά από άδειά τθσ. Η άςκθςθ των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προχποκζτει τθ δζςμευςθ των μετοχϊν του δικαιοφχου οφτε τθν τιρθςθ άλλθσ ανάλογθσ διαδικαςίασ, θ οποία περιορίηει τθ δυνατότθτα πϊλθςθσ και μεταβίβαςθσ 13

14 αυτϊν κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί ανάμεςα ςτθν Ημερομθνία Καταγραφισ και ςτθ Γενικι Συνζλευςθ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΣΚΘΣΘ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΘΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΟΥ Ο μζτοχοσ ςυμμετζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ και ψθφίηει είτε αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω αντιπροςϊπων. Κάκε μζτοχοσ μπορεί να διορίηει μζχρι τρεισ (3) αντιπροςϊπουσ. Νομικά πρόςωπα μετζχουν ςτθ Γενικι Συνζλευςθ ορίηοντασ ωσ εκπροςϊπουσ τουσ μζχρι τρία (3) φυςικά πρόςωπα. Ωςτόςο, αν ο μζτοχοσ κατζχει μετοχζσ τθσ Τράπεηασ, οι οποίεσ εμφανίηονται ςε περιςςότερουσ του ενόσ λογαριαςμοφσ αξιϊν, ο περιοριςμόσ αυτόσ δεν εμποδίηει τον μζτοχο να ορίηει διαφορετικοφσ αντιπροςϊπουσ για τισ μετοχζσ που εμφανίηονται ςτον κάκε λογαριαςμό αξιϊν ςε ςχζςθ με τθ Γενικι Συνζλευςθ. Αντιπρόςωποσ που ενεργεί για περιςςοτζρουσ μετόχουσ μπορεί να ψθφίηει διαφορετικά για κάκε μζτοχο. Ο αντιπρόςωποσ μετόχου υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Τράπεηα, πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, κάκε ςυγκεκριμζνο γεγονόσ, το οποίο μπορεί να είναι χριςιμο ςτουσ μετόχουσ για τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου να εξυπθρετιςει ο αντιπρόςωποσ άλλα ςυμφζροντα πλθν των ςυμφερόντων του μετόχου. Κατά τθν ζννοια τθσ παροφςασ παραγράφου, μπορεί να προκφπτει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ιδίωσ όταν ο αντιπρόςωποσ: α) είναι μζτοχοσ που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Τράπεηασ ι είναι άλλο νομικό πρόςωπο ι οντότθτα θ οποία ελζγχεται από το μζτοχο αυτόν, β) είναι μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι τθσ εν γζνει διοίκθςθσ τθσ Τράπεηασ ι μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Τράπεηασ, ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από μζτοχο ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ Τράπεηασ, γ) είναι υπάλλθλοσ ι ορκωτόσ ελεγκτισ τθσ Τράπεηασ ι μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Τράπεηασ, ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από μζτοχο, ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ Τράπεηασ, δ) είναι ςφηυγοσ ι ςυγγενισ πρϊτου βακμοφ με ζνα από τα φυςικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ (α) ζωσ (γ). Ο διοριςμόσ και θ ανάκλθςθ αντιπροςϊπου του μετόχου γίνεται εγγράφωσ και κοινοποιείται ςτθν Τράπεηα εγγράφωσ, τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Η Τράπεηα κα καταςτιςει διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ( το ζντυπο που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για το διοριςμό αντιπροςϊπου. Το ζντυπο αυτό κατατίκεται ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον μζτοχο ςτο Τμιμα/ Υποδιεφκυνςθ Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων τθσ Τράπεηασ (Αιόλου 93, Ακινα, ιςόγειο) ι ςτο Κεντρικό Κατάςτθμα ι ςτα Καταςτιματα Δικτφου ι αποςτζλλεται ςτα Fax: , , τρεισ (3) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Ο δικαιοφχοσ καλείται να μεριμνά για τθν επιβεβαίωςθ τθσ επιτυχοφσ αποςτολισ του εντφπου διοριςμοφ αντιπροςϊπου και τθσ παραλαβισ του από τθν Τράπεηα, καλϊντασ ςτα τθλζφωνα: , , , , Το Καταςτατικό τθσ Τράπεηασ δεν προβλζπει τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ με θλεκτρονικά μζςα χωρίσ τθ φυςικι παρουςία των μετόχων ςτον τόπο διεξαγωγισ τθσ, οφτε τθ δυνατότθτα εξ αποςτάςεωσ ςυμμετοχισ των μετόχων ςτθν ψθφοφορία. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΘΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (α) Με αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ Τράπεηασ υποχρεοφται να εγγράψει ςτθν θμεριςια διάταξθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ πρόςκετα κζματα, εάν θ ςχετικι αίτθςθ περιζλκει ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο μζχρι τθν 15 θ Δεκεμβρίου Η αίτθςθ για τθν εγγραφι 14

15 πρόςκετων κεμάτων ςτθν θμεριςια διάταξθ ςυνοδεφεται από αιτιολόγθςθ ι από ςχζδιο απόφαςθσ προσ ζγκριςθ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ και θ ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ δθμοςιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπωσ θ προθγοφμενθ θμεριςια διάταξθ, ςτισ 16 Δεκεμβρίου 2011 και ταυτόχρονα τίκεται ςτθ διάκεςθ των μετόχων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ, μαηί με τθν αιτιολόγθςθ ι το ςχζδιο απόφαςθσ που ζχει υποβλθκεί από τουσ μετόχουσ κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, το διοικθτικό ςυμβοφλιο κζτει ςτθ διάκεςθ των μετόχων κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μζχρι τθν 20 θν Δεκεμβρίου 2011, ιτοι δφο (2) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, ςχζδια αποφάςεων για κζματα που ζχουν περιλθφκεί ςτθν αρχικι ι τθν ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ, αν θ ςχετικι αίτθςθ περιζλκει ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο μζχρι τθν 19 θν Δεκεμβρίου 2011 ιτοι τρείσ (3) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. (γ) Μετά από αίτθςθ οποιουδιποτε μετόχου που υποβάλλεται ςτθν Τράπεηα μζχρι τισ 20 Δεκεμβρίου 2011, δθλ. δφο (2) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ, το διοικθτικό ςυμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ τισ αιτοφμενεσ ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για τισ υποκζςεισ τθσ Τράπεηασ, ςτο μζτρο που αυτζσ είναι χριςιμεσ για τθν πραγματικι εκτίμθςθ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Το διοικθτικό ςυμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. Το διοικθτικό ςυμβοφλιο μπορεί να απαντιςει ενιαία ςε αιτιςεισ μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρζωςθ παροχισ πλθροφοριϊν δεν υφίςταται όταν οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ διατίκενται ιδθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ, ιδίωσ με τθ μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων. (δ) Μετά από αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα πζμπτο (1/5) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου θ οποία υποβάλλεται ςτθν Τράπεηα μζχρι τισ 20 Δεκεμβρίου 2011, δθλ. δφο (2) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ, το διοικθτικό ςυμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ πλθροφορίεσ για τθν πορεία των εταιρικϊν υποκζςεων και τθν περιουςιακι κατάςταςθ τθσ Τράπεηασ. Το διοικθτικό ςυμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. Σε όλεσ τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ οι αιτοφντεσ μζτοχοι οφείλουν να αποδεικνφουν τθ μετοχικι τουσ ιδιότθτα και τον αρικμό των μετοχϊν που κατζχουν κατά τθν άςκθςθ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ. Τζτοια απόδειξθ αποτελεί και θ προςκόμιςθ βεβαίωςθσ από τθν Ε.Χ.Α.Ε. ι θ πιςτοποίθςθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ με απευκείασ θλεκτρονικι ςφνδεςθ του αρχείου τθσ Ε.Χ.Α.Ε. και τθσ Τράπεηασ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΑΦΑ ΚΑΙ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ Οι πλθροφορίεσ του άρκρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πρόςκλθςθσ για ςφγκλθςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, του εντφπου διοριςμοφ αντιπροςϊπου και των ςχεδίων αποφάςεων για τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, κα διατίκενται ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ Το πλιρεσ κείμενο των ςχεδίων αποφάςεων και τυχόν εγγράφων που προβλζπονται ςτο άρκρο 27 παρ. 3 περιπτϊςεισ γ και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 κα διατίκεται ςε ζγχαρτθ μορφι ςτα γραφεία τθσ Υποδιεφκυνςθσ Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων τθσ Τράπεηασ (Αιόλου 93, Ακινα, ιςόγειο). Το Καταςτατικό τθσ Τράπεηασ δεν προβλζπει τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ με θλεκτρονικά μζςα χωρίσ τθ φυςικι παρουςία των μετόχων ςτον τόπο διεξαγωγισ τθσ, οφτε τθ δυνατότθτα εξ αποςτάςεωσ ςυμμετοχισ των μετόχων ςτθν ψθφοφορία 15

16 ΡΑΑΤΘΜΑ 2 ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ Αρ. Ψιφων: ΨΘΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΘΣ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΘΣ 22 ασ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2011 (και τυχόν μετ αναβολι ι διακοπι τθσ) ΘΕΜΑ 1 ο : Αύξηςη του μετοχικού κεφαλαύου τησ Τρϊπεζασ με ειςφορϊ ςε εύδοσ κατϊ ποςό ϋωσ Ευρώ, με ϋκδοςη προνομιούχων μετοχών χωρύσ δικαύωμα ψόφου ςύμφωνα με το ϊρθρο 1 του ν. 3723/2008 «για την ενύςχυςη τησ ρευςτότητασ τησ οικονομύασ και την αντιμετώπιςη των επιπτώςεων τησ διεθνούσ χρηματοπιςτωτικόσ κρύςησ» και κατϊργηςη του δικαιώματοσ προτύμηςησ των υφιςτϊμενων μετόχων. ΜΟΝΟ ΟΧΙ ΑΡΟΧΘ 2 ο : Ανάκλθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ από 26 Νοεμβρίου 2010 Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ Τράπεηασ ςχετικά με τθν εξαγορά προνομιοφχων μετοχϊν Ν. 3723/2008 Ελλθνικοφ Δθμοςίου από τθν Τράπεηα. 3 ο : Τροποποίθςθ των άρκρων 4 (περί μετοχικοφ κεφαλαίου) και 39 (μεταβατικι διάταξθ για τισ ανάγκεσ εφαρμογισ του Ν. 3723/2008) του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ. 4 ο : Παροχι ςχετικϊν εξουςιοδοτιςεων. ΣΘΜΕΙΩΣΘ: ΑΝ ΕΓΚΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΡΑΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΘΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΙΣ ΝΑ ΣΘΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΡΟΤΑ 16

17 ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου Σφμφωνα με το άρκρο 27 παρ. 3 εδ. β Κ.Ν. 2190/1920 όπωσ ιςχφει, θ Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ γνωςτοποιεί το ςφνολο μετοχϊν και δικαιωμάτων ψιφου που υφίςτανται κατά τθν 13/12/2011, θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ των μετόχων τθσ Εκνικισ Τράπεηασ ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ: εννιακόςια πενιντα ζξι εκατομμφρια ενενιντα χιλιάδεσ τετρακόςιεσ ογδόντα δφο ( ) κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ με δικαίωμα ψιφου ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ. εικοςιπζντε εκατομμφρια ( ) εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ άνευ δικαιϊματοσ ψιφου και άνευ ςωρευτικοφ μερίςματοσ, κατά τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 4 παρ. 2 εδ. μη του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ, χωρίσ δικαίωμα ψιφου ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ. εβδομιντα εκατομμφρια ( ) εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ μετοχζσ Ν. 3723/2008 κυριότθτασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, κατά τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 4 παρ. 2 εδ. μκ του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ, με τα δικαιϊματα που παρζχει ο Ν. 3723/2008 ςτον εκπρόςωπο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 17

18 ΔΘΛΩΣΘ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΘΝ ΕΚΤΑΚΤΘ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΘΣ 22/12/2011 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΘΣ. Ρροσ τθν Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε. Υποδιεφκυνςθ Μετόχων Αιόλου 93, Ακινα, Τ.Κ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΡΟΣΩΡΟ ΝΟΜΙΚΟ ΡΟΣΩΡΟ Επϊνυμο : Επωνυμία : Πνομα : Ρατρϊνυμο : Ριςτοποιθτικό : ΑΔΤ ΔΙΑΒΑΤ. Εκπρόςωποσ: Υπεφκυνοσ Επικοινωνίασ : Αρικμ. ΑΔΤ/Διαβ.: Ζδρα : Τθλζφωνο : Τθλζφωνο : ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΙΔΑΣ ΕΡΕΝΔΥΤΘ: Μετοχι GRS ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΙΔΑΣ ΕΡΕΝΔΥΤΘ: Αρικμόσ Μετοχϊν ΡΛΘΕΞΟΥΣΙΟ Ο/Η υπογράφων Μζτοχοσ δθλϊνω υπεφκυνα ότι είμαι Μζτοχοσ τθσ Τράπεηασ κατά τθν Ημερομθνία Καταγραφισ (όπωσ αναφζρεται ςτθν Πρόςκλθςθ τθσ Γ.Σ.) και κα ςυμμετάςχω ςτθν ανωτζρω Γενικι Συνζλευςθ. Περαιτζρω εξουςιοδοτϊ τ..: όπωσ από κοινοφ ι ξεχωριςτά ο κακζνασ με αντιπροςωπεφςουν ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 22/12/2011 και ςε τυχόν Επαναλθπτικι τθσ και δθλϊνω εκ των προτζρων ότι εγκρίνω κάκε ςχετικι ενζργειά τουσ. Τουσ παραπάνω εξουςιοδοτϊ επίςθσ να διορίηουν άλλον πλθρεξοφςιο άντ αυτοφ ςε περίπτωςθ κωλφματόσ τουσ. Βεβαιϊνεται το όμοιο τθσ υπογραφισ Ημερομθνία. Ο Μζτοχοσ (Θεϊρθςθ από τθν Αςτυνομία ι οποιοδιποτε Κατάςτθμα τθσ Ε.Τ.Ε.) (υπογραφι) Σθμείωςθ για τα Φυςικά Ρρόςωπα: Σε περίπτωςθ που δεν ςυμπλθρωκεί αντιπρόςωποσ κα κεωρθκεί ότι κα ςυμμετάςχετε αυτοπροςϊπωσ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ Ραρακαλοφμε το παρόν ζντυπο αφοφ ςυμπλθρωκεί και υπογραφεί να αποςταλεί ςτθν Υποδιεφκυνςθ Μετόχων τθσ Τράπεηασ (Αιόλου 93, Ακινα, ιςόγειο) ι ςτο Κεντρικό Κατάςτθμα ι ςτα Καταςτιματα Δικτφου ι μζςω Fax: , , το αργότερο μζχρι τισ 19/12/2011, θμζρα Δευτζρα. 18

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015 ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015 Σχζδια Αποφάςεων/Σχόλια Διοικθτικοφ Συμβουλίου επί κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 1. (i) Aφξθςθ του μετοχικοφ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου

Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΦΩΝ 26 η Νοεμβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00 Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου Σφμφωνα με το άρκρο 27 παρ. 3 εδ. β Κ.Ν. 2190/1920 όπωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ. για τθν Οικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) Σφμφωνα με το Ν. 3556/2007

ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ. για τθν Οικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) Σφμφωνα με το Ν. 3556/2007 ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ για τθν Οικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) Σφμφωνα με το Ν. 3556/2007 Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Πθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 ΓΕ.Π.Θ.77127927000 Ε.ΨΕ.Υ. Βαςιλικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΥΦΣΧ ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΦΘΠΑΨΛΧΨΘΦΛΣ ΑΚΘΡΩΡ 3.789.317.358 ΡΕΩΡ ΞΣΛΡΩΡ ΠΕΨΣΧΩΡ ΨΘΧ «Ψράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΣΛ ΣΥΣΛΕΧ ΥΦΣΘΟΚΑΡ ΑΥΣ ΑΩΘΧΘ

Διαβάστε περισσότερα

4 th Loutraki Christmas Cup

4 th Loutraki Christmas Cup 4 th Loutraki Christmas Cup Αγαπητού φύλοι, Ο πετυχημϋνοσ ποδοςφαιρικόσ θεςμόσ Loutraki Christmas Cup ςυνεχύζεται και διοργανώνεται για μια ακόμη χρονιϊ ςτο πληρϋςτερο αθλητικό κϋντρο τησ Ελλϊδοσ, το Sport

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012

ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012 ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012 Στθν Ακινα ςιμερα ςτισ είκοςι δφο (22) του μθνόσ Οκτωβρίου του ζτουσ δφο χιλιάδεσ δζκα τρία (2013), θμζρα Τρίτθ οι κάτωκι

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ακινα, 06/04/2016-15:07 ΓΕΝ. Δ/ΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Δ/ΝΘ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Α.Π.: Γ.Δ.Ο.Π. 0000532 ΕΞ 2016 /Χ.Π. 809 ΣΜΘΜΑ A Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Πάτρα (οδόσ Διονυςίου Λαυράγκα 24) με αρικμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα Άρκρο 1 ο Συνιςτάται επιςτθμονικό, μθ κερδοςκοπικό ςωματείο με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ποιεσ υπηρεςύεσ παρϋχονται ςτα Φυςικϊ πρόςωπα (ΦΠ) μϋςω τησ εφαρμογόσ του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ Περιουςιολογύου; Από τθν υπθρεςία αυτι τα Φυςικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΞΟ4653Ο7-5ΡΕ ΑΔΑΜ: 15PROC003217962 Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ Απ.Ππωη:19484/ΔΠΤ&ΔΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΡΟΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 1.418.750.000 ΝΕΩΝ ΚΟΛΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ «Τράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΡΟΘΛΚΑΝ ΑΡΟ ΑΥΞΘΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ. PAPERPACK

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 2012 ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΡΟ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ «SCIENS ΔΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου.

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. Ιωάννινα, 4 Μαΐου 2012 ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. 2. Το Τουρνουά

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing)

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Tax-i 102 Flash update Νοέμβριος 2015 ΕΠΕΙΓΟΝ Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Διενεργούνται Υορολογικού ϋλεγχοι ςε φακϋλουσ τεκμηρύωςησ χρόςεων 2008-2009 Επαπειλούμενο πρόςτιμο 10% επύ των ςυναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 10.00 π.μ. Στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, Ψυχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20) ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. ΑΡ.ΜΑΕ: 10920/06/Β/86/40 ΈΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα