ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΡΟΣ B ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (DESKTOP και LAPTOP PCs) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 07/2014 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... 4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ... 6 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΌΛΟ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ) ΓΙΑ ΌΛΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (DESKTOP PCS) - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (DESKTOP PCS) - ΆΛΛΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΆΛΛΑ - THIN CLIENTS - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2: ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOP PCS) - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2: ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOP PCS) ΆΛΛΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2: ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOP PCS) ΆΛΛΑ - THIN CLIENTS - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 25 ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Σελίδα 2 από 35

3 ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σελίδα 3 από 35

4 ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 07/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (DESKTOP και LAPTOP PCs) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 07/2014 Προς: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 1. Αφού μελετήσαμε τους Όρους Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου του διαγωνισμού, υποβάλλουμε τη συνημμένη προσφορά και συμφωνούμε να προμηθεύσουμε τις προσφερόμενες προμήθειες και να παράσχουμε τις βοηθητικές υπηρεσίες στις τιμές που καθορίζονται στην προσφορά μας και σύμφωνα με τους όρους και πρόνοιες των Εγγράφων Προσφορών. Αναλαμβάνουμε, εάν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, να παραδώσουμε τις προμήθειες που θα παραγγελθούν, με μια ή περισσότερες παραγγελίες, μέσα στις προθεσμίες εκτέλεσης των παραγγελιών που καθορίζονται στα Έγγραφα Προσφορών. 2. Η προσφορά μας ισχύει και μας δεσμεύει για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών που καθορίζεται στα Έγγραφα Προσφορών και αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να γίνει αποδεχτή οποτεδήποτε πριν την εκπνοή της ισχύος της. 3. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη συμφωνία και συμφωνία συντήρησης, η προσφορά μας αυτή μαζί με την γραπτή αποδοχή σας, θα αποτελούν δεσμευτικό συμβόλαιο μεταξύ μας. 4. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να αποδεχτείτε τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά. 5. Επιβεβαιώνουμε ότι η προσφορά μας περιλαμβάνει μόνο τα προαναφερθέντα στις Οδηγίες αγαθά και ότι εάν η προσφορά περιέχει εναλλακτικά αγαθά θα απορριφθεί. Με τιμή, Υπογραφή Προσφέροντος ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου του: Σελίδα 4 από 35

5 Όνομα Υπογράφοντος: Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Υπογράφοντος: Ιδιότητα Υπογράφοντος: δεόντως εξουσιοδοτημένος/η/οι να υπογράφει/ουν προσφορές και συμβόλαια εκ μέρους και για λογαριασμό του Προσφέροντος με τα ακόλουθα στοιχεία: Όνομα Προσφέροντος: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Σφραγίδα Προσφέροντος: Μάρτυρας: Υπογραφή: Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Ημερομηνία: Σημείωση: Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τότε εάν ο υπογράφων είναι ο κατά νόμο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου θα πρέπει να υποβάλει επίσημα στοιχεία που να αποδεικνύουν τούτο καθώς και το δικαίωμα του υπογράφοντος να δεσμεύει το νομικό πρόσωπο, διαφορετικά, θα πρέπει να υποβάλει Πρακτικό αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του νομικού προσώπου, με το οποίο να παρέχεται πληρεξούσιο στον υπογράφοντα να υπογράφει προσφορές και συμβόλαια εκ μέρους και για λογαριασμό του προσφέροντος. Σελίδα 5 από 35

6 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (σύμφωνα με το άρθρο 51 του Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου αρ. 12(Ι)/2006) ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 07/2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΜΕΡ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: (όπως έχει διαμορφωθεί μετά από τυχόν χρονικές παρατάσεις) Σχετικά με την πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για το πιο πάνω θέμα δηλώνω/ουμε υπεύθυνα ότι: 1. Σας διαβεβαιώ/νουμε ότι. (όνομα Προσφέροντα) δεν εμπίπτω/ουμε στους λόγους αποκλεισμού από τη διαδικασία του πιο πάνω διαγωνισμού, που καθορίζονται στην παράγραφο 3.2 του Μέρος Α των Εγγράφων Διαγωνισμού ή στο άρθρο 51 του Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου αρ. 12(I)/ Θα πληροφορήσω/ουμε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου άμεσα εάν υπάρχει αλλαγή οποιωνδήποτε δεδομένων σε σχέση με την προαναφερόμενη παράγραφο ή άρθρο του Νόμου. Σελίδα 6 από 35

7 3. Σε περίπτωση που μου/μας ζητηθεί από το αρμόδιο για την κατακύρωση του παρόντα διαγωνισμού όργανο, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, πρόθυμα θα ανταποκριθώ/ούμε, υποβάλλοντας οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες δυνατόν να θεωρηθούν εύλογα αναγκαίες. 4. Αναγνωρίζω/ουμε πλήρως και αποδέχομαι/μαστε ότι οποιαδήποτε λανθασμένη ή ημιτελής πληροφόρηση που παρέχεται εκ μέρους μου/μας στη διαδικασία του διαγωνισμού αυτού και διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς μου/μας από το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αναγνωρίζω/ουμε επίσης και αποδέχομαι/στε ότι σε περίπτωση που μού/μάς ανατεθεί η σύμβαση και αποτύχω/ουμε να προσκομίσω/ουμε τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τότε αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μου/μας από το συγκεκριμένο. Αρ. Φορολ. Ταυτότητας Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α. Υπογραφή Προσφέροντος ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου: (πρέπει να είναι το ίδιο άτομο που υπογράφει το έντυπο προσφοράς) Όνομα Υπογράφοντος: Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Υπογράφοντος: Ιδιότητα Υπογράφοντος: [Σημείωση: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων, κάθε συμμετέχοντας στην κοινοπραξία θα πρέπει να συμπληρώσει ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση.] Σελίδα 7 από 35

8 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σελίδα 8 από 35

9 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1.1 Γενικά Με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες, η Τράπεζα επιθυμεί την προμήθεια των πιο κάτω αντικειμένων: Προμήθεια 1 Προμήθεια 2 Αγαθό Υπολογιστές Γραφείου (Desktop PCs) Πληκτρολόγιο (Keyboard) με ενσωματωμένο smart card reader Εξωτερικός Ψηφιακός Οδηγός (Optical Drive) Φορητοί υπολογιστές (laptop PCs) PCMCIA Type II smart card reader USB smart card reader (external) Εξωτερικός Ψηφιακός Οδηγός (Optical Drive) Ποσότητα Οι πιο πάνω ανάγκες αποτελούν τον ελάχιστο αριθμό που θα συμπεριληφθεί στην παραγγελία. Η Τράπεζα θα προβεί σε έλεγχο και καθορισμό των τελικών της αναγκών, οι οποίες θα συμφωνηθούν και θα συμπεριληφθούν στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον/τους επιτυχών/ντες προσφοροδότη/τες (Ανάδοχο/ους). 1.2 Σκοπός Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού όπως φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα και της αντίστοιχης συντήρησης τους. Σελίδα 9 από 35

10 2 ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Η Τράπεζα δύναται να διαπραγματευτεί με τον Ανάδοχο/ους για προσθήκη στη συμφωνία επιπλέον εξοπλισμού όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.1 πιο κάτω, με επιπρόσθετο κόστος όπως αυτό δίνεται στους Πίνακες της Οικονομικής προσφοράς. 2.1 Επιπλέον εξοπλισμός Σε περίπτωση που η Τράπεζα αποφασίσει την προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού, πριν την υπογραφή της σύμβασης, τότε η προσθήκη στη συμφωνία θα γίνει με βάση το κόστος ανά μονάδα που δίνεται στους πίνακες της οικονομικής προσφοράς. Σε περίπτωση που η Τράπεζα αποφασίσει την προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή κατά την Περίοδο Τοποθέτησης Παραγγελιών (24 μήνες), τότε οι προδιαγραφές και τελικές τιμές θα προκύψουν μέσω διαπραγμάτευσης της Τράπεζας με τον / τους ανάδοχο/ους. 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ Στο πιο κάτω ερωτηματολόγιο πρέπει να δοθούν τα στοιχεία του προσφέροντα. Σε περίπτωση υποβολής της προσφοράς από κοινοπραξία φυσικών και/ή νομικών προσώπων να δοθούν τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας σε ξεχωριστό ερωτηματολόγιο και να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα υπογράφουν όλα τα μέλη της κοινοπραξίας, στην οποία να δηλώνεται η πρόθεση του κάθε συμμετέχοντα για συμμετοχή στην κοινοπραξία και να ορίζεται ο συμμετέχων που θα εκτελεί χρέη συντονιστή εκ μέρους της κοινοπραξίας. Οι απαντήσεις του προσφέροντα στο πιο κάτω ερωτηματολόγιο πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα ακόλουθα: 1. Προκειμένου για τις απαντήσεις που δίνονται στο σημείο 3 του ερωτηματολογίου 3.1, αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του προσφέροντα, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής του. 2. Προκειμένου για τις απαντήσεις που δίνονται στο σημείο 14 του ερωτηματολογίου 3.1, οτιδήποτε εφαρμόζεται από τα ακόλουθα: - αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού συμβατότητας του συστήματος ποιότητας του προσφέροντα με σχετικό πρότυπο ποιότητας, ή - αντίγραφο της αίτησης που έχει υποβληθεί από τον προσφέροντα για πιστοποίηση του συστήματος ποιότητάς του με σχετικό πρότυπο ποιότητας. Σελίδα 10 από 35

11 3.1 Στοιχεία Προσφέροντα Α/Α Ζητούμενη Πληροφορία Απάντηση 1. Εγγεγραμμένο Όνομα Εταιρείας / Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου 2. Αριθμός, Ημερομηνία και Τύπος Εγγραφής Εταιρείας 3. Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας 4. Αριθμός Μητρώου ΦΠΑ 5. Αριθμός Μητρώου Εργοδότη 6. Εγγεγραμμένη Διεύθυνση 7. Άτομο εξουσιοδοτημένο να υπογράφει εκ μέρους του Προσφέροντα Όνομα Θέση στην Εταιρεία 8. Άτομο υπεύθυνο για την παρούσα προσφορά Όνομα Θέση στην Εταιρεία Τηλέφωνο Τηλεομοιότυπο 9. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 10. Συνολικός Αριθμός Προσωπικού 11. Αριθμός Προσωπικού Πληροφορικής 12. Προσωπικό Πληροφορικής που απασχολείται με τη συντήρηση και υποστήριξη των προτεινόμενων αγαθών Αριθμός Σελίδα 11 από 35

12 Α/Α Ζητούμενη Πληροφορία Απάντηση Για κάθε άτομο δηλώστε το ονοματεπώνυμο, προσόντα από αναγνωρισμένα ιδρύματα, την εμπειρία και εάν είναι μέλος επαγγελματικών ιδρυμάτων την πιστοποίηση 13. Για κάθε προτεινόμενο αγαθό να δοθούν οι πιο κάτω πληροφορίες με βάση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΓΑΘΟΥ Αριθμός των προτεινόμενων αγαθών που έχετε πουλήσει κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια, αναλυτικά για κάθε χρόνο Για τους δέκα μεγαλύτερους πελάτες σας δηλώστε όνομα εταιρίας, δραστηριότητα, αριθμός εγκαταστημένων υπολογιστών γραφείου/φορητών υπολογιστών, χρόνος εγκατάστασης, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ατόμου για επικοινωνία. 14. Σύστημα Ποιότητας για Υποστήριξη Πρότυπο Δραστηριότητες που καλύπτονται Καθεστώς Πιστοποίησης 15. Επαγγελματική σχέση με τους κατασκευαστές των προτεινόμενων αγαθών και τη χρονική περίοδο αυτής της σχέσης. Τεκμηρίωση ότι υπάρχει άδεια πώλησης των προτεινόμενων αγαθών στην Κύπρο. 16. Περιγραφή της υφιστάμενης υποδομής και των διαδικασιών για την υπηρεσία της συντήρησης και υποστήριξης. 17. Ώρες συντήρησης και υποστήριξης και χρόνος ανταπόκρισης, που πρέπει να μην υπερβαίνει τις 2 ώρες (Άρθρο 17 (7) των Γενικών Όρων). 18. Δείγμα της Συμφωνίας Συντήρησης που να συνάδει με τους όρους συντήρησης που περιγράφονται στον Τόμο Δ Γενικοί Όροι Εσωκλείεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς Σελίδα 12 από 35

13 Α/Α Ζητούμενη Πληροφορία Απάντηση 19. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις των τελευταίων δύο ετών Εσωκλείεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς 4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 4.1 Για Όλο Τον Εξοπλισμό Πληροφορικής (Να δοθούν για κάθε προμήθεια ξεχωριστά) Α/Α Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Απαιτήσεις* Προδιαγραφές Προσφερόμενων Αγαθών 1. Διαθεσιμότητα Ανακοινωμένο και σε παραγωγή 2. Κατάσταση Καινούργιο και αχρησιμοποίητο 3. Συμβατότητα / ρύθμιση σύμφωνα με τοπικές ανάγκες περιλαμβανομένου του συμβόλου του Ευρώ ( ) 4. Υποστήριξη Ελληνικής Γλώσσας 5. Προγράμματα Οδήγησης Συσκευών 6. Τεκμηρίωση (όπου απαιτείται) 7. Απαιτούμενη Τροφοδοσία Ηλεκτρικού Ρεύματος Να δοθούν επεξηγήσεις Να δοθούν επεξηγήσεις Σε οπτικό δίσκο. Δυνατότητα αναβάθμισης μέσω Διαδικτύου Αυθεντική στην Ελληνική ή την Αγγλική Γλώσσα 240V, 50Hz 8. Καλώδια Τροφοδοσίας Για όλο τον εξοπλισμό Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 9. Καλώδια Διασύνδεσης Για όλο τον περιφερειακό Σελίδα 13 από 35

14 Α/Α Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Απαιτήσεις* εξοπλισμό Προδιαγραφές Προσφερόμενων Αγαθών 10. Εγγύηση και Συντήρηση Σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της Σύμβασης 11. Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμός Συμμόρφωση με βάση τον κανονισμό Κ.Δ.Π. 668/2004 του Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων νόμου Συσκευασίες Συμμόρφωση με βάση τον κανονισμό Κ.Δ.Π. 747/2003 του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Νόμου. Κατανάλωση ενέργειας Συμβατότητα με Αστέρα Εξοικονόμησης Ενέργειας (Energy Star Compliant) * Εκτός και αν καθορίζεται διαφορετικά στους πίνακες που ακολουθούν. Σελίδα 14 από 35

15 4.2 Για Όλο Το Λογισμικό (Να δοθούν για κάθε προμήθεια ξεχωριστά) Α/Α Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Απαιτήσεις* 1. Διαθεσιμότητα Ανακοινωμένο και σε παραγωγή. Προδιαγραφές Προσφερόμενων Αγαθών 2. Κατάσταση Αυθεντικό, με άδεια χρήσης και οπτικό δίσκο εγκατάστασης 3. Έκδοση Τελευταία έκδοση. 4. Συμβατότητα / ρύθμιση σύμφωνα με τοπικές ανάγκες 5. Υποστήριξη Ελληνικής Γλώσσας Να είναι εγκατεστημένες όλες οι επίσημες διορθώσεις και προγράμματα οδήγησης συσκευών. Γλώσσα, Αριθμοί, Νόμισμα (Κυπριακή λίρα και Ευρώ), Ημερομηνία, κ.λ.π. Να δοθούν επεξηγήσεις 6. Τεκμηρίωση (όπου απαιτείται) 7. Εγγύηση και Συντήρηση (αν ζητείται) Αυθεντική στην Ελληνική ή την Αγγλική Γλώσσα Σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της Σύμβασης * Εκτός και αν καθορίζεται διαφορετικά στους πίνακες που ακολουθούν. Σελίδα 15 από 35

16 4.3 Προμήθεια 1: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Desktop PCs) - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Κατασκευαστής Μοντέλο Χώρα Προέλευσης Χαρακτηριστικά Αγαθού Ελάχιστες Απαιτήσεις Προδιαγραφές Προσφερόμενου Αγαθού 1. Επεξεργαστής (Processor) 1.1 Τύπος επεξεργαστή (Processor type) 1.2 Μοντέλο επεξεργαστή (Processor number) 1.3 Αριθμών πυρήνων (Number of cores) 4rth Generation Intel Core i5-4570s 2. Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (RAM) 2.1 Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης 4GB (RAM) 2.2 Τύπος Μνήμη (RAM Type) 2.3 Μέγιστη Μνήμη (max RAM) 8GB 3. Μητρική Κάρτα (System Chipset) 3.1 Αριθμός Μοντέλο /Οικογένεια (Chipset Family Number) 3.2 TPM (Trusted Platform Module) Ναι 4 (quad-core) 4. Εσωτερική Αποθήκευση (Internal Storage) 4.1 Χωρητικότητα (Capacity) 250GB SATA 4.2 Ταχύτητα Περιστροφής (Speed) 7200rpm 6. Υποσύστημα Οθόνης / Γραφικών (Video / Graphics) 6.1 Port VGA and one of DVI or DisplayPort 6.2 Προσφερόμενη μνήμη (Video Memory) Integrated 7. Συνδεσιμότητα Δικτύου (Network Connectivity) 7.1 Διασύνδεση Δικτύου (Network Interface Card) 8. Θύρες Εισόδου-Εξόδου (I/O Ports) 8.1 Θύρες USB Integrated 10/100/1000Mbps Ethernet; auto-sensing speed and duplexing. Σελίδα 16 από 35

17 Χαρακτηριστικά Αγαθού 8.2 Θύρες USB Άλλες 9. Πληκτρολόγιο (Keyboard) Ελάχιστες Απαιτήσεις 9.1 Πληκτρολόγιο Στα πλήκτρα να απεικονίζονται μόνο οι Λατινικοί χαρακτήρες. (Να μην απεικονίζονται οι Ελληνικοί χαρακτήρες) 9.2 Διάταξη Πλήκτρων (Layout) UK English 9.3 Σύμβολο του Ευρώ ( ) Ναι 9.4 Ρυθμιζόμενη Κλίση Ναι 10. Ποντίκι (Mouse) 10.1 Είδος Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες 10.2 Αριθμός Πλήκτρων (Click 2 Buttons) 10.3 Τροχός Κάθετης Κίνησης Ναι (Wheel Button) 11. Φυσικά Χαρακτηριστικά 11.1 Τύπος (Chassis) Small Form Factor (SFF) or Ultra Small Form Factor (USFF) 12. Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) 12.1 Λειτουργικό Σύστημα Windows 8.1 Professional 64-bit με δυνατότητα υποβάθμισης στο Windows 7 Pro, χωρίς επιπρόσθετο κόστος 12.2 Άδεια λειτουργίας OEM 12.3 Windows 7 Professional 64-bit Να υπάρχει δυνατότητα υποβάθμισης στο Windows 7 professional 64-bit, παροχής οπτικού δίσκου με το λειτουργικό σύστημα Windows 7 Professional 64-bit και των προγραμμάτων οδήγησης συσκευών (drivers) χωρίς επιπρόσθετο κόστος. 13. Άλλα Χαρακτηριστικά 13.1 Χαρακτηριστικά που προσφέρονται για ενίσχυση της ασφάλειας 13.2 Χαρακτηριστικά που προσφέρονται για καλύτερη διαχείριση Power-On Password Προδιαγραφές Προσφερόμενου Αγαθού Σελίδα 17 από 35

18 Χαρακτηριστικά Αγαθού 13.3 Άλλα χαρακτηριστικά που προσφέρονται πέραν των προαναφερθέντων. 14. Πιστοποιήσεις Ελάχιστες Απαιτήσεις Προδιαγραφές Προσφερόμενου Αγαθού 14.1 Σημάνσεις Σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία για σήμανση CE 93/68/EEC 14.2 Σημάνσεις Σήμανση με το σύμβολο που απαγορεύει την απόρριψή του σε κάλαθο, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/95/EC (Οδηγία WEEE). 15. Άλλες Πληροφορίες Εγγύηση Περιγράψετε την κάλυψη που προσφέρεται όσον αφορά τα ανταλλακτικά, εργατικά, το χρόνο ανταπόκρισης και την περίοδο εγγύησης. Παράδοση Να μην ξεπερνά τις έξι (6) εβδομάδες από την ημερομηνία έκδοσης της παραγγελίας. 4.4 Προμήθεια 1: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Desktop PCs) - Άλλα - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 1. Πληκτρολόγιο (Keyboard) με ενσωματωμένο smart card reader 1.1 Πληκτρολόγιο Στα πλήκτρα να απεικονίζονται μόνο οι Λατινικοί χαρακτήρες. (Να μην απεικονίζονται οι Ελληνικοί χαρακτήρες) 1.2 Διάταξη Πλήκτρων (Layout) UK English 1.3 Σύμβολο του Ευρώ ( ) Ναι 1.4 Ρυθμιζόμενη Κλίση Ναι 1.5 Smart card standard ISO 7816 (1,2 and 3) 1.6 Protocols T=0, T=1 1.7 Speed 412 kbps 1.8 Driver support PC/SC for Microsoft Windows platforms Σελίδα 18 από 35

19 1.9 Compatible APIs Microsoft CSP and PKCS#11 2. Εξωτερικός Ψηφιακός Οδηγός (Optical Drive) 2.1 DVD multi-format DVD-RW+/- 2.2 Interface USB 4.5 Προμήθεια 1: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Άλλα - THIN CLIENTS - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Κατασκευαστής Μοντέλο Χώρα Προέλευσης Α/Α Χαρακτηριστικά Ελάχιστες Αγαθού Απαιτήσεις 1. Είδος Zero Client (i.e. no local storage required) It will be used for connecting to a Microsoft HyperV Virtual Machine using the Microsoft RDP protocol. 2. Επεξεργαστής 3. Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (RAM) 4. Supported connection Microsoft RDP protocols 5. Διασύνδεση Οθόνης VGA (Display Interface) 6. Διασύνδεση Δικτύου Integrated 10/100 Mbps (Network Interface Ethernet; auto-sensing Card) speed and duplexing. 7. Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο (WIFI) 8. Θύρες USB 3 Να υποστηρίζεται είτε ενσωματωμένο είτε μέσω πρόσθετης συσκευής της οποίας οι προδιαγραφές και τιμή πρέπει να αναφερθούν. 9. Θύρες USB Ability to pass attached usb storage via RDP to remote VM. 10. Smart Card Reader Να υποστηρίζεται είτε support ενσωματωμένο είτε μέσω 11. Smart Card Reader support πρόσθετης συσκευής. Ability to pass attached smart card via RDP to remote VM Προδιαγραφές Προσφερόμενου Αγαθού Σελίδα 19 από 35

20 Α/Α Χαρακτηριστικά Ελάχιστες Αγαθού Απαιτήσεις 12. Λειτουργικό Σύστημα 13. Άδεια Λειτουργικού (εάν απαιτείται) 14. Χαρακτηριστικά που προσφέρονται για ενίσχυση της ασφάλειας 15. Χαρακτηριστικά που προσφέρονται για καλύτερη διαχείριση 16. Άλλα χαρακτηριστικά που προσφέρονται πέραν των προαναφερθέντων. 17. Σημάνσεις Σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία για σήμανση CE 93/68/EEC Προδιαγραφές Προσφερόμενου Αγαθού 18. Εγγύηση Περιγράψετε την κάλυψη που προσφέρεται όσον αφορά τα ανταλλακτικά, εργατικά, το χρόνο ανταπόκρισης και την περίοδο εγγύησης. Σελίδα 20 από 35

21 4.6 Προμήθεια 2: ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Laptop PCs) - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Κατασκευαστής Μοντέλο Χώρα Προέλευσης Χαρακτηριστικά Αγαθού Ελάχιστες Απαιτήσεις Προδιαγραφές Προσφερόμενου Αγαθού 1. Επεξεργαστής (Processor) 1.1 Τύπος επεξεργαστή (Processor Intel Core type) 1.2 Οικογένεια επεξεργαστή I5 (Processor family) 1.3 Εξωτερική Συχνότητα Διαύλου (Front Side Bus Speed) 1.4 Κρυφή Μνήμη L3 (Cache Memory) 2. Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (RAM) 2.1 Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης 4GB (RAM) 2.2 Τύπος Μνήμη (RAM Type) 2.3 Μέγιστη Μνήμη (max RAM) 8GB 2.4 Αριθμός Υποδοχών Μνήμης (Number of memory slots) 3. Μητρική Κάρτα (System Chipset) 3.1 Αριθμός Μοντέλο/Οικογένεια (Chipset Family Number) 3.2 TPM (Trusted Platform Module) Ναι 4. Εσωτερική Αποθήκευση (Internal Storage) 4.1 Χωρητικότητα (Capacity) 128GB Solid State Drive 4.2 Hard drive boot password protection 6. Υποσύστημα Οθόνης / Γραφικών (Video / Graphics) 6.1 Port VGA 6.1 Διαγώνιο Μέγεθος Οθόνης (Diagonal display Size inches) 6.2 Τύπος (Display Type) 6.3 Μέγιστη Ευκρίνεια Οθόνης (Maximum Resolution) 6.4 Άλλα χαρακτηριστικά 6.4 Προσφερόμενη μνήμη (Video Memory) Σελίδα 21 από 35

22 Χαρακτηριστικά Αγαθού 6.5 Φωτεινότητα (Brightness) Ελάχιστες Απαιτήσεις Προδιαγραφές Προσφερόμενου Αγαθού 6.6 Ανάλογη Αντιπαραβολή (Contrast Ratio) 6.7 Ενσωματωμένη κάμερα (Integrated camera) 7. Συνδεσιμότητα Δικτύου (Network Connectivity) 7.1 Διασύνδεση Δικτύου (Network Interface Card) 7.2 Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο (Integrated WLAN) 8. Θύρες Εισόδου-Εξόδου (I/O Ports) Integrated 10/100/1000Mbps Ethernet; auto-sensing speed and duplexing b, g, n Θύρες USB Θύρες USB Κάρτα PCMCIA Type II 1 Εναλλακτικά ενσωματωμένος smart card reader με προδιαγραφές όπως φαίνονται στη παράγραφο 4.7 πιο κάτω 8.3 Σταθμός υποδοχής (Docking station) Θύρες σταθμού υποδοχής (Docking station ports) 8.4 Άλλες 9. Πληκτρολόγιο (Keyboard) Ναι, να συμπεριληφθεί σταθμός υποδοχής που να τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια το φορητό υπολογιστή VGA, LAN, 2 USB ports 9.1 Συσκευή Κατάδειξης (Pointing Device) Πινακίδα αφής (Touchpad) 9.2 Πληκτρολόγιο (Keyboard) Στα πλήκτρα να απεικονίζονται μόνο οι Λατινικοί χαρακτήρες. Να μην απεικονίζονται οι Ελληνικοί) 9.3 Σύμβολο του Ευρώ ( ) Ναι 9.4 Διάταξη Πλήκτρων (Layout) UK English 10. Μπαταρία (Battery) 10.1 Τύπος μπαταρίας Lithium-Ion 10.2 Διάρκεια μπαταρίας 4 ώρες Να δοθούν επεξηγήσεις υπό ποιες συνθήκες Σελίδα 22 από 35

23 Χαρακτηριστικά Αγαθού Ελάχιστες Απαιτήσεις Προδιαγραφές Προσφερόμενου Αγαθού 10.3 Αναμενόμενη ζωή μπαταρίας (Expected Life Time) 11. Φυσικά Χαρακτηριστικά 11.1 Μέγιστο Βάρος 1,5 Kg (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) 11.2 Χρώμα καλύμματος υπολογιστή 11.3 Τσάντα μεταφοράς Ναι, να συμπεριλαμβάνει τσάντα μεταφοράς 12. Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) 12.1 Λειτουργικό Σύστημα Windows 8.1 Professional 64-bit 12.2 Άδεια λειτουργίας OEM 12.3 Windows 7 Professional 64-bit Να υπάρχει δυνατότητα υποβάθμισης στο Windows 7 professional 64-bit, παροχής οπτικού δίσκου με το λειτουργικό σύστημα Windows 7 Professional 64-bit και των προγραμμάτων οδήγησης συσκευών (drivers) χωρίς επιπρόσθετο κόστος. 13. Άλλα Χαρακτηριστικά 13.1 Χαρακτηριστικά που προσφέρονται για ενίσχυση της ασφάλειας 13.2 Χαρακτηριστικά που προσφέρονται για καλύτερη διαχείριση 13.3 Άλλα χαρακτηριστικά που προσφέρονται πέραν των προαναφερθέντων. 14. Πιστοποιήσεις 14.1 Σημάνσεις Σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία για σήμανση CE 93/68/EEC 14.2 Σημάνσεις Σήμανση με το σύμβολο που απαγορεύει την απόρριψή του σε κάλαθο, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/95/EC (Οδηγία WEEE). Σελίδα 23 από 35

24 Χαρακτηριστικά Αγαθού Ελάχιστες Απαιτήσεις Προδιαγραφές Προσφερόμενου Αγαθού 14.3 Συμβατότητας Συμβατό με Αστέρα Εξοικονόμησης Ενέργειας (Energy Star Compliant) 15. Άλλες Πληροφορίες Εγγύηση κατασκευαστή Περιγράψετε την κάλυψη που προσφέρεται από τον κατασκευαστή όσον αφορά τα ανταλλακτικά, εργατικά, το χρόνο ανταπόκρισης και την περίοδο εγγύησης. Παράδοση Να μην ξεπερνά τις έξι (6) εβδομάδες από την ημερομηνία έκδοσης της παραγγελίας. 4.7 Προμήθεια 2: ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Laptop PCs) Άλλα - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α/Α Χαρακτηριστικά Αγαθού Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. PCMCIA Type II smart card reader 1.5 Smart card standard ISO 7816 (1,2 and 3) Προδιαγραφές Προσφερόμενου Αγαθού 1.6 Protocols T=0, T=1 1.7 Speed 412 kbps 1.8 Driver support PC/SC for Microsoft Windows platforms 1.9 Compatible APIs Microsoft CSP and PKCS#11 1. USB smart card reader (external) 1.5 Smart card standard ISO 7816 (1,2 and 3) 1.6 Protocols T=0, T=1 1.7 Speed 412 kbps 1.8 Driver support PC/SC for Microsoft Windows platforms 1.9 Compatible APIs Microsoft CSP and PKCS# Interface USB Σελίδα 24 από 35

25 2. Εξωτερικός Ψηφιακός Οδηγός (Optical Drive) 2.1 DVD multi-format DVD-RW+/- 2.2 Interface USB 4.8 Προμήθεια 2: ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Laptop PCs) Άλλα - THIN CLIENTS - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Κατασκευαστής Μοντέλο Χώρα Προέλευσης Α/Α Χαρακτηριστικά Αγαθού Ελάχιστες Απαιτήσεις 19. Είδος Zero Client (i.e. no local storage required) It will be used for connecting to a Microsoft HyperV Virtual Machine using the Microsoft RDP protocol. 20. Επεξεργαστής 21. Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (RAM) 22. Supported connection Microsoft RDP protocols 23. Διασύνδεση Οθόνης (Display Interface) VGA 24. Διασύνδεση Δικτύου (Network Interface Card) 25. Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο (WIFI) 26. Θύρες USB 3 Integrated 10/100 Mbps Ethernet; auto-sensing speed and duplexing. Να υποστηρίζεται είτε ενσωματωμένο είτε μέσω πρόσθετης συσκευής της οποίας οι προδιαγραφές και τιμή πρέπει να αναφερθούν. 27. Θύρες USB Ability to pass attached usb storage via RDP to remote VM. 28. Smart Card Reader Να υποστηρίζεται είτε support ενσωματωμένο είτε μέσω πρόσθετης συσκευής. Προδιαγραφές Προσφερόμενου Αγαθού Σελίδα 25 από 35

26 Α/Α Χαρακτηριστικά Αγαθού Ελάχιστες Απαιτήσεις 29. Smart Card Reader Ability to pass attached smart support card via RDP to remote VM 30. Λειτουργικό Σύστημα 31. Άδεια Λειτουργικού (εάν απαιτείται) 32. Χαρακτηριστικά που προσφέρονται για ενίσχυση της ασφάλειας 33. Χαρακτηριστικά που προσφέρονται για καλύτερη διαχείριση 34. Άλλα χαρακτηριστικά που προσφέρονται πέραν των προαναφερθέντων. 35. Σημάνσεις Σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία για σήμανση CE 93/68/EEC Προδιαγραφές Προσφερόμενου Αγαθού 36. Εγγύηση Περιγράψετε την κάλυψη που προσφέρεται όσον αφορά τα ανταλλακτικά, εργατικά, το χρόνο ανταπόκρισης και την περίοδο εγγύησης. Σελίδα 26 από 35

27 ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σελίδα 27 από 35

28 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προς: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Θέμα: Προσφορά για Αρ. Προσφοράς: 07/2014 Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών: -----/ / Αφού μελετήσαμε τα Έγγραφα Προσφορών και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη των ζητούμενων Προμηθειών, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να παραδώσουμε τις Προμήθειες αυτές, σύμφωνα τα Έγγραφα Προσφορών και την Τεχνική Προσφορά μας, για το συνολικό κατ αποκοπή ποσό των Ευρώ (ολογράφως) Ευρώ συν ποσοστό % Φ.Π.Α., ή τέτοιο ποσό όπως θα καθορίζεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις πρόνοιες των Όρων Συμβολαίου. 2. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο 24 μηνών από την τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. 3. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας. 4. Αντιλαμβανόμαστε πως δεν είσαστε υπόχρεοι να δεχτείτε τη προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά. Υπογραφή Προσφέροντος* ή Εκπροσώπου του Όνομα υπογράφοντος Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος Ιδιότητα υπογράφοντος Στοιχεία Προσφέροντος** Όνομα Προσφέροντος Ημερομηνία Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και Διεύθυνση) * Εφαρμόζεται σε περίπτωση που ο Προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο ** Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για την κοινοπραξία και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας. Σημείωση: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. Σελίδα 28 από 35

29 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όλες οι προσφερόμενες τιμές πρέπει απαραίτητα να είναι σε Ευρώ ( ). Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το κόστος των αγαθών, το κόστος συσκευασίας, μεταφοράς και ασφάλισης, όλους τους δασμούς και φόρους, που προβλέπονται από τους Νόμους και τους Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, και οποιοδήποτε άλλο κόστος μέχρι την παράδοση των αγαθών στο κτήριο της Τράπεζας, με εξαίρεση το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), που θα χρεώνεται ξεχωριστά κατά την τιμολόγηση των αγαθών. Το κόστος συντήρησης για το 1 που ζητείται στους πιο κάτω πίνακες αφορά στον πρώτο χρόνο εγγύησης των προσφερόμενων Αγαθών, που είναι η ελάχιστη ζητούμενη περίοδος εγγύησης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που η Τράπεζα αποφασίσει να προχωρήσει με επιπλέον αγορές εξοπλισμού (πέραν από την αρχική παραγγελία) κατά την Περίοδο Τοποθέτησης Παραγγελιών (24 μήνες) με τον/ους αρχικό/ους ανάδοχο/ους, προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, οι προδιαγραφές και οι τελικές τιμές θα προκύψουν από τη διαπραγμάτευση. Τυχόν αύξηση του κόστους σε σχέση με το κόστος που δίνεται στην προσφορά, θα πρέπει να δικαιολογηθεί συγκρινόμενη πάντα με τις εκάστοτε διακυμάνσεις στην τιμή των προϊόντων τη συγκεκριμένη περίοδο της διαπραγμάτευσης. 5.1 Συνολικό Κόστος Αγαθών Προμήθεια 1 Αγαθό Ποσότητα Κόστος Μονάδας 1 ( ) Υπολογιστές Γραφείου (Desktop PCs) 50 Συνολικό Κόστος ( ) Πληκτρολόγιο (Keyboard) με ενσωματωμένο smart card reader Εξωτερικός Ψηφιακός Οδηγός (Optical Drive) 50 5 Συνολικό Κόστος Προμήθειας 1 Σελίδα 29 από 35

30 Προμήθεια 2 Αγαθό Ποσότητα Κόστος Μονάδας 1 ( ) Φορητοί υπολογιστές (laptop PCs) 15 Συνολικό Κόστος ( ) PCMCIA Type II smart card reader USB smart card reader (external) Εξωτερικός Ψηφιακός Οδηγός (Optical Drive) Συνολικό Κόστος Προμήθειας 2 Σημ. 1 Το Κόστος Μονάδας είναι το Συνολικό Κόστος Αγαθού, όπως δίνεται στους Πίνακες 5.2 πιο κάτω. Σελίδα 30 από 35

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟΣ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i5... 3 ΕΙΔΟΣ 2. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i7... 6 ΕΙΔΟΣ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Προκήρυξης: Π2015/011 Τελευτ. Ημερ. Υποβολής Προσφορών: 7/8/2015 Σελ. 1 Πρόσκληση για Προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 26.03.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Ποσότητα: 1) (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσσαλονίκη, 1032014 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 157 οικ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: ΕΛΚΕ ΟΑΣΠΙΤΣΑΚ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 11/01/2013 Αρ. πρωτ. 297 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή Η ΚΜΕ (CPU) είναι η καρδιά του κάθε υπολογιστή. Μια ταχύτερη ΚΜΕ σημαίνει: τι, και πόσα προγράμματα και πόσο γρήγορα και ομαλά εκτελούνται, Οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες στο χώρο των CPU είναι Intel και AMD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Θεσσαλονίκη 09/06/2015 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

DDR3L-1333/1600 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

DDR3L-1333/1600 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00 Οίκοθεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ, ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX : e-mail : Γεράνι Χανίων 73014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος, βασικός, φορητός

Εύκολος, βασικός, φορητός Εύκολος, βασικός, φορητός www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel HM65 Express

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΜ 17/2008 Τελευταία Ημερομηνία/Ώρα Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή, 28.3.2008, 12:00 Αρ. Αναφοράς: 4/620.2.1/ ΣΜ 17/2008 Ημερομηνία: 28-Φεβρουαρίου 2008 ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 6028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτική προσφορά για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1. 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής 1.3 Αριθμός Τεμαχίων 1.4 Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α Είδος Περιγραφή Ανάλυση Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Σκληρός δίσκος για NAS 1.1 Συμβατότητα Συμβατός με το Synology Rackstation RS2414RP+ Στο σύστημα επί του παρόντος είναι εγκατεστημένοι 4 δίσκοι

Διαβάστε περισσότερα

Τελευτ. Ημερ. Υποβολής Προσφορών: 20/7/ :00πμ. Αρ. Προκήρυξης: Π2016/007

Τελευτ. Ημερ. Υποβολής Προσφορών: 20/7/ :00πμ. Αρ. Προκήρυξης: Π2016/007 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΣΤΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Προκήρυξης: Π2016/007 Τελευτ.

Διαβάστε περισσότερα

E-AUCTION. Θεσσαλονίκη, 06/03/2014

E-AUCTION. Θεσσαλονίκη, 06/03/2014 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση: Βούλγαρη 50, ΤΚ 54248, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Ταβλαρίδου Τηλέφωνο: 2310 327733-35 Φαξ: 2310 327737

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποθηκευτικών μέσων και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΨΑΥΟΡ1Π-Ω1Φ ΑΔΑΜ: 16PROC005151883 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Professional (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC Αναρτητέο στo ΜΗΤΡΩΟ Σ Χ Ε Δ Ι Ο

15PROC Αναρτητέο στo ΜΗΤΡΩΟ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Αναρτητέο στo ΜΗΤΡΩΟ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17-03-2009 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6431 α/α 03/09 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη οικογενειακή χρήση

Εύκολη οικογενειακή χρήση Εύκολη οικογενειακή χρήση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Στουρνάρη 57, Αθήνα, Τηλ , Fax , ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ, Πληροφορίες: Δ.

Στουρνάρη 57, Αθήνα, Τηλ , Fax , ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ, Πληροφορίες: Δ. Στουρνάρη 57, 10432 Αθήνα, Τηλ. 2105205200, Fax 2105205201, d.katrinis@praksis.gr, ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ, Πληροφορίες: Δ. Κατρίνης Αθήνα, 8/6/2016 Αριθ. πρωτ.: Δ5740 ΘΕΜΑ: «Απόφαση για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 4.021,17 4.946,04 924,87. Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ 4.021,17 4.946,04 924,87. Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. Αρ. Μελέτης.: 24 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 4.021,17 924,87 4.946,04 ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Κως, 03/10/2016 Αριθ. Πρωτ. 1943

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Κως, 03/10/2016 Αριθ. Πρωτ. 1943 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ) ΔΗΜΟΥ ΚΩ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Ταχ. Δ/νση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 156 69 Παπάγου Τηλέφωνο 210. 650 8925 FAX 210. 650 8043 E-mail Πληροφορίες info@edisas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων AMD

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη χρήση του υπολογιστή

Εύκολη χρήση του υπολογιστή Εύκολη χρήση του υπολογιστή www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 29/11/2016 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου)

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου) 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 9975654 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (410) 59 /36370 /36360 Fax : (410) 746 Ρόδος, 03/11/016 Αρ.πρωτ.78

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /νση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΡ. ΜΕΛ. 1/2013 KA.6673.0001

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Στον Πειραιά σήμερα την 22 η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα μεταξύ: Α. Του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 11/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 2654/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 07/07/2014

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 07/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 07/07/2014 Πληροφορίες: Αρ.Πρωτ: 604 Χατζηγεωργίου Αγγελική, hatzigeo@lib.auth.gr Τηλ: 2310.995348, Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400, E-mail: dedisa@dedisa.gr, URL: www.dedisa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά, 12-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8112/22-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 2 / 07 / 205 Αρ. Πρωτ: 52728 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003669293 2016-01-21

16PROC003669293 2016-01-21 TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 21-01-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 7542 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-5-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818515 2015-06-03

15PROC002818515 2015-06-03 Τµήµα : Οικονοµικών Υπηρεσιών Πληροφορίες : Λάζαρος Λαζαρίδης Τηλέφωνο : 2461053982 Fax : 2461053991 E-mail : llazaridis@pta.pdm.gr Κοζάνη, 28/05/2015 Αρ. Πρωτ: 969 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών.

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα : 27-08-2010 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ οικ.: 36687 /γ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Δ/ΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα σημερινά σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ Συνέχιση του προγράμματος επιχορήγησης αγοράς Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για μαθητές που φοιτούν στη Β τάξη ημόσιων Γυμνασίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

DELL used Η/Υ 755 SFF, E6550, 2GB, 80GB

DELL used Η/Υ 755 SFF, E6550, 2GB, 80GB DELL used Η/Υ 755 SFF, E6550, 2GB, 80GB Επεξεργαστής: Intel Core 2 Duo Processor E6550 (4M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB) Μέγεθος Μνήμης RAM: 2GB Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου : 80GB Οπτικά μέσα: DVD ROM

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. κεντρικός εξυπηρετητής τεµάχια : 5 (πέντε) Ολα τα µέρη του προσφερόµενου εξοπλισµού να είναι του ιδίου κατασκευαστή. Αριθµός µονάδων. 5 Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 49/2016 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2016

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 49/2016 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 49/2016 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2016 Λάρνακα, 31 Μαΐου 2016 1 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα