ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΡΟΣ B ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (DESKTOP και LAPTOP PCs) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 07/2014 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ... 4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ... 6 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΌΛΟ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ) ΓΙΑ ΌΛΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (DESKTOP PCS) - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (DESKTOP PCS) - ΆΛΛΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΆΛΛΑ - THIN CLIENTS - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2: ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOP PCS) - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2: ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOP PCS) ΆΛΛΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2: ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOP PCS) ΆΛΛΑ - THIN CLIENTS - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 25 ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Σελίδα 2 από 35

3 ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σελίδα 3 από 35

4 ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 07/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (DESKTOP και LAPTOP PCs) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 07/2014 Προς: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 1. Αφού μελετήσαμε τους Όρους Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου του διαγωνισμού, υποβάλλουμε τη συνημμένη προσφορά και συμφωνούμε να προμηθεύσουμε τις προσφερόμενες προμήθειες και να παράσχουμε τις βοηθητικές υπηρεσίες στις τιμές που καθορίζονται στην προσφορά μας και σύμφωνα με τους όρους και πρόνοιες των Εγγράφων Προσφορών. Αναλαμβάνουμε, εάν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, να παραδώσουμε τις προμήθειες που θα παραγγελθούν, με μια ή περισσότερες παραγγελίες, μέσα στις προθεσμίες εκτέλεσης των παραγγελιών που καθορίζονται στα Έγγραφα Προσφορών. 2. Η προσφορά μας ισχύει και μας δεσμεύει για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών που καθορίζεται στα Έγγραφα Προσφορών και αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να γίνει αποδεχτή οποτεδήποτε πριν την εκπνοή της ισχύος της. 3. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη συμφωνία και συμφωνία συντήρησης, η προσφορά μας αυτή μαζί με την γραπτή αποδοχή σας, θα αποτελούν δεσμευτικό συμβόλαιο μεταξύ μας. 4. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να αποδεχτείτε τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά. 5. Επιβεβαιώνουμε ότι η προσφορά μας περιλαμβάνει μόνο τα προαναφερθέντα στις Οδηγίες αγαθά και ότι εάν η προσφορά περιέχει εναλλακτικά αγαθά θα απορριφθεί. Με τιμή, Υπογραφή Προσφέροντος ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου του: Σελίδα 4 από 35

5 Όνομα Υπογράφοντος: Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Υπογράφοντος: Ιδιότητα Υπογράφοντος: δεόντως εξουσιοδοτημένος/η/οι να υπογράφει/ουν προσφορές και συμβόλαια εκ μέρους και για λογαριασμό του Προσφέροντος με τα ακόλουθα στοιχεία: Όνομα Προσφέροντος: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Σφραγίδα Προσφέροντος: Μάρτυρας: Υπογραφή: Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Ημερομηνία: Σημείωση: Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τότε εάν ο υπογράφων είναι ο κατά νόμο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου θα πρέπει να υποβάλει επίσημα στοιχεία που να αποδεικνύουν τούτο καθώς και το δικαίωμα του υπογράφοντος να δεσμεύει το νομικό πρόσωπο, διαφορετικά, θα πρέπει να υποβάλει Πρακτικό αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του νομικού προσώπου, με το οποίο να παρέχεται πληρεξούσιο στον υπογράφοντα να υπογράφει προσφορές και συμβόλαια εκ μέρους και για λογαριασμό του προσφέροντος. Σελίδα 5 από 35

6 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (σύμφωνα με το άρθρο 51 του Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου αρ. 12(Ι)/2006) ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 07/2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΜΕΡ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: (όπως έχει διαμορφωθεί μετά από τυχόν χρονικές παρατάσεις) Σχετικά με την πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για το πιο πάνω θέμα δηλώνω/ουμε υπεύθυνα ότι: 1. Σας διαβεβαιώ/νουμε ότι. (όνομα Προσφέροντα) δεν εμπίπτω/ουμε στους λόγους αποκλεισμού από τη διαδικασία του πιο πάνω διαγωνισμού, που καθορίζονται στην παράγραφο 3.2 του Μέρος Α των Εγγράφων Διαγωνισμού ή στο άρθρο 51 του Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου αρ. 12(I)/ Θα πληροφορήσω/ουμε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου άμεσα εάν υπάρχει αλλαγή οποιωνδήποτε δεδομένων σε σχέση με την προαναφερόμενη παράγραφο ή άρθρο του Νόμου. Σελίδα 6 από 35

7 3. Σε περίπτωση που μου/μας ζητηθεί από το αρμόδιο για την κατακύρωση του παρόντα διαγωνισμού όργανο, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, πρόθυμα θα ανταποκριθώ/ούμε, υποβάλλοντας οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες δυνατόν να θεωρηθούν εύλογα αναγκαίες. 4. Αναγνωρίζω/ουμε πλήρως και αποδέχομαι/μαστε ότι οποιαδήποτε λανθασμένη ή ημιτελής πληροφόρηση που παρέχεται εκ μέρους μου/μας στη διαδικασία του διαγωνισμού αυτού και διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς μου/μας από το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αναγνωρίζω/ουμε επίσης και αποδέχομαι/στε ότι σε περίπτωση που μού/μάς ανατεθεί η σύμβαση και αποτύχω/ουμε να προσκομίσω/ουμε τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τότε αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μου/μας από το συγκεκριμένο. Αρ. Φορολ. Ταυτότητας Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α. Υπογραφή Προσφέροντος ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου: (πρέπει να είναι το ίδιο άτομο που υπογράφει το έντυπο προσφοράς) Όνομα Υπογράφοντος: Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Υπογράφοντος: Ιδιότητα Υπογράφοντος: [Σημείωση: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων, κάθε συμμετέχοντας στην κοινοπραξία θα πρέπει να συμπληρώσει ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση.] Σελίδα 7 από 35

8 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σελίδα 8 από 35

9 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1.1 Γενικά Με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες, η Τράπεζα επιθυμεί την προμήθεια των πιο κάτω αντικειμένων: Προμήθεια 1 Προμήθεια 2 Αγαθό Υπολογιστές Γραφείου (Desktop PCs) Πληκτρολόγιο (Keyboard) με ενσωματωμένο smart card reader Εξωτερικός Ψηφιακός Οδηγός (Optical Drive) Φορητοί υπολογιστές (laptop PCs) PCMCIA Type II smart card reader USB smart card reader (external) Εξωτερικός Ψηφιακός Οδηγός (Optical Drive) Ποσότητα Οι πιο πάνω ανάγκες αποτελούν τον ελάχιστο αριθμό που θα συμπεριληφθεί στην παραγγελία. Η Τράπεζα θα προβεί σε έλεγχο και καθορισμό των τελικών της αναγκών, οι οποίες θα συμφωνηθούν και θα συμπεριληφθούν στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον/τους επιτυχών/ντες προσφοροδότη/τες (Ανάδοχο/ους). 1.2 Σκοπός Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού όπως φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα και της αντίστοιχης συντήρησης τους. Σελίδα 9 από 35

10 2 ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Η Τράπεζα δύναται να διαπραγματευτεί με τον Ανάδοχο/ους για προσθήκη στη συμφωνία επιπλέον εξοπλισμού όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.1 πιο κάτω, με επιπρόσθετο κόστος όπως αυτό δίνεται στους Πίνακες της Οικονομικής προσφοράς. 2.1 Επιπλέον εξοπλισμός Σε περίπτωση που η Τράπεζα αποφασίσει την προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού, πριν την υπογραφή της σύμβασης, τότε η προσθήκη στη συμφωνία θα γίνει με βάση το κόστος ανά μονάδα που δίνεται στους πίνακες της οικονομικής προσφοράς. Σε περίπτωση που η Τράπεζα αποφασίσει την προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή κατά την Περίοδο Τοποθέτησης Παραγγελιών (24 μήνες), τότε οι προδιαγραφές και τελικές τιμές θα προκύψουν μέσω διαπραγμάτευσης της Τράπεζας με τον / τους ανάδοχο/ους. 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ Στο πιο κάτω ερωτηματολόγιο πρέπει να δοθούν τα στοιχεία του προσφέροντα. Σε περίπτωση υποβολής της προσφοράς από κοινοπραξία φυσικών και/ή νομικών προσώπων να δοθούν τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας σε ξεχωριστό ερωτηματολόγιο και να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα υπογράφουν όλα τα μέλη της κοινοπραξίας, στην οποία να δηλώνεται η πρόθεση του κάθε συμμετέχοντα για συμμετοχή στην κοινοπραξία και να ορίζεται ο συμμετέχων που θα εκτελεί χρέη συντονιστή εκ μέρους της κοινοπραξίας. Οι απαντήσεις του προσφέροντα στο πιο κάτω ερωτηματολόγιο πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα ακόλουθα: 1. Προκειμένου για τις απαντήσεις που δίνονται στο σημείο 3 του ερωτηματολογίου 3.1, αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του προσφέροντα, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής του. 2. Προκειμένου για τις απαντήσεις που δίνονται στο σημείο 14 του ερωτηματολογίου 3.1, οτιδήποτε εφαρμόζεται από τα ακόλουθα: - αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού συμβατότητας του συστήματος ποιότητας του προσφέροντα με σχετικό πρότυπο ποιότητας, ή - αντίγραφο της αίτησης που έχει υποβληθεί από τον προσφέροντα για πιστοποίηση του συστήματος ποιότητάς του με σχετικό πρότυπο ποιότητας. Σελίδα 10 από 35

11 3.1 Στοιχεία Προσφέροντα Α/Α Ζητούμενη Πληροφορία Απάντηση 1. Εγγεγραμμένο Όνομα Εταιρείας / Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου 2. Αριθμός, Ημερομηνία και Τύπος Εγγραφής Εταιρείας 3. Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας 4. Αριθμός Μητρώου ΦΠΑ 5. Αριθμός Μητρώου Εργοδότη 6. Εγγεγραμμένη Διεύθυνση 7. Άτομο εξουσιοδοτημένο να υπογράφει εκ μέρους του Προσφέροντα Όνομα Θέση στην Εταιρεία 8. Άτομο υπεύθυνο για την παρούσα προσφορά Όνομα Θέση στην Εταιρεία Τηλέφωνο Τηλεομοιότυπο 9. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 10. Συνολικός Αριθμός Προσωπικού 11. Αριθμός Προσωπικού Πληροφορικής 12. Προσωπικό Πληροφορικής που απασχολείται με τη συντήρηση και υποστήριξη των προτεινόμενων αγαθών Αριθμός Σελίδα 11 από 35

12 Α/Α Ζητούμενη Πληροφορία Απάντηση Για κάθε άτομο δηλώστε το ονοματεπώνυμο, προσόντα από αναγνωρισμένα ιδρύματα, την εμπειρία και εάν είναι μέλος επαγγελματικών ιδρυμάτων την πιστοποίηση 13. Για κάθε προτεινόμενο αγαθό να δοθούν οι πιο κάτω πληροφορίες με βάση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΓΑΘΟΥ Αριθμός των προτεινόμενων αγαθών που έχετε πουλήσει κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια, αναλυτικά για κάθε χρόνο Για τους δέκα μεγαλύτερους πελάτες σας δηλώστε όνομα εταιρίας, δραστηριότητα, αριθμός εγκαταστημένων υπολογιστών γραφείου/φορητών υπολογιστών, χρόνος εγκατάστασης, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ατόμου για επικοινωνία. 14. Σύστημα Ποιότητας για Υποστήριξη Πρότυπο Δραστηριότητες που καλύπτονται Καθεστώς Πιστοποίησης 15. Επαγγελματική σχέση με τους κατασκευαστές των προτεινόμενων αγαθών και τη χρονική περίοδο αυτής της σχέσης. Τεκμηρίωση ότι υπάρχει άδεια πώλησης των προτεινόμενων αγαθών στην Κύπρο. 16. Περιγραφή της υφιστάμενης υποδομής και των διαδικασιών για την υπηρεσία της συντήρησης και υποστήριξης. 17. Ώρες συντήρησης και υποστήριξης και χρόνος ανταπόκρισης, που πρέπει να μην υπερβαίνει τις 2 ώρες (Άρθρο 17 (7) των Γενικών Όρων). 18. Δείγμα της Συμφωνίας Συντήρησης που να συνάδει με τους όρους συντήρησης που περιγράφονται στον Τόμο Δ Γενικοί Όροι Εσωκλείεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς Σελίδα 12 από 35

13 Α/Α Ζητούμενη Πληροφορία Απάντηση 19. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις των τελευταίων δύο ετών Εσωκλείεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς 4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 4.1 Για Όλο Τον Εξοπλισμό Πληροφορικής (Να δοθούν για κάθε προμήθεια ξεχωριστά) Α/Α Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Απαιτήσεις* Προδιαγραφές Προσφερόμενων Αγαθών 1. Διαθεσιμότητα Ανακοινωμένο και σε παραγωγή 2. Κατάσταση Καινούργιο και αχρησιμοποίητο 3. Συμβατότητα / ρύθμιση σύμφωνα με τοπικές ανάγκες περιλαμβανομένου του συμβόλου του Ευρώ ( ) 4. Υποστήριξη Ελληνικής Γλώσσας 5. Προγράμματα Οδήγησης Συσκευών 6. Τεκμηρίωση (όπου απαιτείται) 7. Απαιτούμενη Τροφοδοσία Ηλεκτρικού Ρεύματος Να δοθούν επεξηγήσεις Να δοθούν επεξηγήσεις Σε οπτικό δίσκο. Δυνατότητα αναβάθμισης μέσω Διαδικτύου Αυθεντική στην Ελληνική ή την Αγγλική Γλώσσα 240V, 50Hz 8. Καλώδια Τροφοδοσίας Για όλο τον εξοπλισμό Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 9. Καλώδια Διασύνδεσης Για όλο τον περιφερειακό Σελίδα 13 από 35

14 Α/Α Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Απαιτήσεις* εξοπλισμό Προδιαγραφές Προσφερόμενων Αγαθών 10. Εγγύηση και Συντήρηση Σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της Σύμβασης 11. Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμός Συμμόρφωση με βάση τον κανονισμό Κ.Δ.Π. 668/2004 του Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων νόμου Συσκευασίες Συμμόρφωση με βάση τον κανονισμό Κ.Δ.Π. 747/2003 του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Νόμου. Κατανάλωση ενέργειας Συμβατότητα με Αστέρα Εξοικονόμησης Ενέργειας (Energy Star Compliant) * Εκτός και αν καθορίζεται διαφορετικά στους πίνακες που ακολουθούν. Σελίδα 14 από 35

15 4.2 Για Όλο Το Λογισμικό (Να δοθούν για κάθε προμήθεια ξεχωριστά) Α/Α Χαρακτηριστικό Ελάχιστες Απαιτήσεις* 1. Διαθεσιμότητα Ανακοινωμένο και σε παραγωγή. Προδιαγραφές Προσφερόμενων Αγαθών 2. Κατάσταση Αυθεντικό, με άδεια χρήσης και οπτικό δίσκο εγκατάστασης 3. Έκδοση Τελευταία έκδοση. 4. Συμβατότητα / ρύθμιση σύμφωνα με τοπικές ανάγκες 5. Υποστήριξη Ελληνικής Γλώσσας Να είναι εγκατεστημένες όλες οι επίσημες διορθώσεις και προγράμματα οδήγησης συσκευών. Γλώσσα, Αριθμοί, Νόμισμα (Κυπριακή λίρα και Ευρώ), Ημερομηνία, κ.λ.π. Να δοθούν επεξηγήσεις 6. Τεκμηρίωση (όπου απαιτείται) 7. Εγγύηση και Συντήρηση (αν ζητείται) Αυθεντική στην Ελληνική ή την Αγγλική Γλώσσα Σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της Σύμβασης * Εκτός και αν καθορίζεται διαφορετικά στους πίνακες που ακολουθούν. Σελίδα 15 από 35

16 4.3 Προμήθεια 1: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Desktop PCs) - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Κατασκευαστής Μοντέλο Χώρα Προέλευσης Χαρακτηριστικά Αγαθού Ελάχιστες Απαιτήσεις Προδιαγραφές Προσφερόμενου Αγαθού 1. Επεξεργαστής (Processor) 1.1 Τύπος επεξεργαστή (Processor type) 1.2 Μοντέλο επεξεργαστή (Processor number) 1.3 Αριθμών πυρήνων (Number of cores) 4rth Generation Intel Core i5-4570s 2. Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (RAM) 2.1 Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης 4GB (RAM) 2.2 Τύπος Μνήμη (RAM Type) 2.3 Μέγιστη Μνήμη (max RAM) 8GB 3. Μητρική Κάρτα (System Chipset) 3.1 Αριθμός Μοντέλο /Οικογένεια (Chipset Family Number) 3.2 TPM (Trusted Platform Module) Ναι 4 (quad-core) 4. Εσωτερική Αποθήκευση (Internal Storage) 4.1 Χωρητικότητα (Capacity) 250GB SATA 4.2 Ταχύτητα Περιστροφής (Speed) 7200rpm 6. Υποσύστημα Οθόνης / Γραφικών (Video / Graphics) 6.1 Port VGA and one of DVI or DisplayPort 6.2 Προσφερόμενη μνήμη (Video Memory) Integrated 7. Συνδεσιμότητα Δικτύου (Network Connectivity) 7.1 Διασύνδεση Δικτύου (Network Interface Card) 8. Θύρες Εισόδου-Εξόδου (I/O Ports) 8.1 Θύρες USB Integrated 10/100/1000Mbps Ethernet; auto-sensing speed and duplexing. Σελίδα 16 από 35

17 Χαρακτηριστικά Αγαθού 8.2 Θύρες USB Άλλες 9. Πληκτρολόγιο (Keyboard) Ελάχιστες Απαιτήσεις 9.1 Πληκτρολόγιο Στα πλήκτρα να απεικονίζονται μόνο οι Λατινικοί χαρακτήρες. (Να μην απεικονίζονται οι Ελληνικοί χαρακτήρες) 9.2 Διάταξη Πλήκτρων (Layout) UK English 9.3 Σύμβολο του Ευρώ ( ) Ναι 9.4 Ρυθμιζόμενη Κλίση Ναι 10. Ποντίκι (Mouse) 10.1 Είδος Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες 10.2 Αριθμός Πλήκτρων (Click 2 Buttons) 10.3 Τροχός Κάθετης Κίνησης Ναι (Wheel Button) 11. Φυσικά Χαρακτηριστικά 11.1 Τύπος (Chassis) Small Form Factor (SFF) or Ultra Small Form Factor (USFF) 12. Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) 12.1 Λειτουργικό Σύστημα Windows 8.1 Professional 64-bit με δυνατότητα υποβάθμισης στο Windows 7 Pro, χωρίς επιπρόσθετο κόστος 12.2 Άδεια λειτουργίας OEM 12.3 Windows 7 Professional 64-bit Να υπάρχει δυνατότητα υποβάθμισης στο Windows 7 professional 64-bit, παροχής οπτικού δίσκου με το λειτουργικό σύστημα Windows 7 Professional 64-bit και των προγραμμάτων οδήγησης συσκευών (drivers) χωρίς επιπρόσθετο κόστος. 13. Άλλα Χαρακτηριστικά 13.1 Χαρακτηριστικά που προσφέρονται για ενίσχυση της ασφάλειας 13.2 Χαρακτηριστικά που προσφέρονται για καλύτερη διαχείριση Power-On Password Προδιαγραφές Προσφερόμενου Αγαθού Σελίδα 17 από 35

18 Χαρακτηριστικά Αγαθού 13.3 Άλλα χαρακτηριστικά που προσφέρονται πέραν των προαναφερθέντων. 14. Πιστοποιήσεις Ελάχιστες Απαιτήσεις Προδιαγραφές Προσφερόμενου Αγαθού 14.1 Σημάνσεις Σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία για σήμανση CE 93/68/EEC 14.2 Σημάνσεις Σήμανση με το σύμβολο που απαγορεύει την απόρριψή του σε κάλαθο, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/95/EC (Οδηγία WEEE). 15. Άλλες Πληροφορίες Εγγύηση Περιγράψετε την κάλυψη που προσφέρεται όσον αφορά τα ανταλλακτικά, εργατικά, το χρόνο ανταπόκρισης και την περίοδο εγγύησης. Παράδοση Να μην ξεπερνά τις έξι (6) εβδομάδες από την ημερομηνία έκδοσης της παραγγελίας. 4.4 Προμήθεια 1: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Desktop PCs) - Άλλα - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 1. Πληκτρολόγιο (Keyboard) με ενσωματωμένο smart card reader 1.1 Πληκτρολόγιο Στα πλήκτρα να απεικονίζονται μόνο οι Λατινικοί χαρακτήρες. (Να μην απεικονίζονται οι Ελληνικοί χαρακτήρες) 1.2 Διάταξη Πλήκτρων (Layout) UK English 1.3 Σύμβολο του Ευρώ ( ) Ναι 1.4 Ρυθμιζόμενη Κλίση Ναι 1.5 Smart card standard ISO 7816 (1,2 and 3) 1.6 Protocols T=0, T=1 1.7 Speed 412 kbps 1.8 Driver support PC/SC for Microsoft Windows platforms Σελίδα 18 από 35

19 1.9 Compatible APIs Microsoft CSP and PKCS#11 2. Εξωτερικός Ψηφιακός Οδηγός (Optical Drive) 2.1 DVD multi-format DVD-RW+/- 2.2 Interface USB 4.5 Προμήθεια 1: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Άλλα - THIN CLIENTS - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Κατασκευαστής Μοντέλο Χώρα Προέλευσης Α/Α Χαρακτηριστικά Ελάχιστες Αγαθού Απαιτήσεις 1. Είδος Zero Client (i.e. no local storage required) It will be used for connecting to a Microsoft HyperV Virtual Machine using the Microsoft RDP protocol. 2. Επεξεργαστής 3. Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (RAM) 4. Supported connection Microsoft RDP protocols 5. Διασύνδεση Οθόνης VGA (Display Interface) 6. Διασύνδεση Δικτύου Integrated 10/100 Mbps (Network Interface Ethernet; auto-sensing Card) speed and duplexing. 7. Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο (WIFI) 8. Θύρες USB 3 Να υποστηρίζεται είτε ενσωματωμένο είτε μέσω πρόσθετης συσκευής της οποίας οι προδιαγραφές και τιμή πρέπει να αναφερθούν. 9. Θύρες USB Ability to pass attached usb storage via RDP to remote VM. 10. Smart Card Reader Να υποστηρίζεται είτε support ενσωματωμένο είτε μέσω 11. Smart Card Reader support πρόσθετης συσκευής. Ability to pass attached smart card via RDP to remote VM Προδιαγραφές Προσφερόμενου Αγαθού Σελίδα 19 από 35

20 Α/Α Χαρακτηριστικά Ελάχιστες Αγαθού Απαιτήσεις 12. Λειτουργικό Σύστημα 13. Άδεια Λειτουργικού (εάν απαιτείται) 14. Χαρακτηριστικά που προσφέρονται για ενίσχυση της ασφάλειας 15. Χαρακτηριστικά που προσφέρονται για καλύτερη διαχείριση 16. Άλλα χαρακτηριστικά που προσφέρονται πέραν των προαναφερθέντων. 17. Σημάνσεις Σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία για σήμανση CE 93/68/EEC Προδιαγραφές Προσφερόμενου Αγαθού 18. Εγγύηση Περιγράψετε την κάλυψη που προσφέρεται όσον αφορά τα ανταλλακτικά, εργατικά, το χρόνο ανταπόκρισης και την περίοδο εγγύησης. Σελίδα 20 από 35

21 4.6 Προμήθεια 2: ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Laptop PCs) - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Κατασκευαστής Μοντέλο Χώρα Προέλευσης Χαρακτηριστικά Αγαθού Ελάχιστες Απαιτήσεις Προδιαγραφές Προσφερόμενου Αγαθού 1. Επεξεργαστής (Processor) 1.1 Τύπος επεξεργαστή (Processor Intel Core type) 1.2 Οικογένεια επεξεργαστή I5 (Processor family) 1.3 Εξωτερική Συχνότητα Διαύλου (Front Side Bus Speed) 1.4 Κρυφή Μνήμη L3 (Cache Memory) 2. Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (RAM) 2.1 Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης 4GB (RAM) 2.2 Τύπος Μνήμη (RAM Type) 2.3 Μέγιστη Μνήμη (max RAM) 8GB 2.4 Αριθμός Υποδοχών Μνήμης (Number of memory slots) 3. Μητρική Κάρτα (System Chipset) 3.1 Αριθμός Μοντέλο/Οικογένεια (Chipset Family Number) 3.2 TPM (Trusted Platform Module) Ναι 4. Εσωτερική Αποθήκευση (Internal Storage) 4.1 Χωρητικότητα (Capacity) 128GB Solid State Drive 4.2 Hard drive boot password protection 6. Υποσύστημα Οθόνης / Γραφικών (Video / Graphics) 6.1 Port VGA 6.1 Διαγώνιο Μέγεθος Οθόνης (Diagonal display Size inches) 6.2 Τύπος (Display Type) 6.3 Μέγιστη Ευκρίνεια Οθόνης (Maximum Resolution) 6.4 Άλλα χαρακτηριστικά 6.4 Προσφερόμενη μνήμη (Video Memory) Σελίδα 21 από 35

22 Χαρακτηριστικά Αγαθού 6.5 Φωτεινότητα (Brightness) Ελάχιστες Απαιτήσεις Προδιαγραφές Προσφερόμενου Αγαθού 6.6 Ανάλογη Αντιπαραβολή (Contrast Ratio) 6.7 Ενσωματωμένη κάμερα (Integrated camera) 7. Συνδεσιμότητα Δικτύου (Network Connectivity) 7.1 Διασύνδεση Δικτύου (Network Interface Card) 7.2 Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο (Integrated WLAN) 8. Θύρες Εισόδου-Εξόδου (I/O Ports) Integrated 10/100/1000Mbps Ethernet; auto-sensing speed and duplexing b, g, n Θύρες USB Θύρες USB Κάρτα PCMCIA Type II 1 Εναλλακτικά ενσωματωμένος smart card reader με προδιαγραφές όπως φαίνονται στη παράγραφο 4.7 πιο κάτω 8.3 Σταθμός υποδοχής (Docking station) Θύρες σταθμού υποδοχής (Docking station ports) 8.4 Άλλες 9. Πληκτρολόγιο (Keyboard) Ναι, να συμπεριληφθεί σταθμός υποδοχής που να τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια το φορητό υπολογιστή VGA, LAN, 2 USB ports 9.1 Συσκευή Κατάδειξης (Pointing Device) Πινακίδα αφής (Touchpad) 9.2 Πληκτρολόγιο (Keyboard) Στα πλήκτρα να απεικονίζονται μόνο οι Λατινικοί χαρακτήρες. Να μην απεικονίζονται οι Ελληνικοί) 9.3 Σύμβολο του Ευρώ ( ) Ναι 9.4 Διάταξη Πλήκτρων (Layout) UK English 10. Μπαταρία (Battery) 10.1 Τύπος μπαταρίας Lithium-Ion 10.2 Διάρκεια μπαταρίας 4 ώρες Να δοθούν επεξηγήσεις υπό ποιες συνθήκες Σελίδα 22 από 35

23 Χαρακτηριστικά Αγαθού Ελάχιστες Απαιτήσεις Προδιαγραφές Προσφερόμενου Αγαθού 10.3 Αναμενόμενη ζωή μπαταρίας (Expected Life Time) 11. Φυσικά Χαρακτηριστικά 11.1 Μέγιστο Βάρος 1,5 Kg (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) 11.2 Χρώμα καλύμματος υπολογιστή 11.3 Τσάντα μεταφοράς Ναι, να συμπεριλαμβάνει τσάντα μεταφοράς 12. Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) 12.1 Λειτουργικό Σύστημα Windows 8.1 Professional 64-bit 12.2 Άδεια λειτουργίας OEM 12.3 Windows 7 Professional 64-bit Να υπάρχει δυνατότητα υποβάθμισης στο Windows 7 professional 64-bit, παροχής οπτικού δίσκου με το λειτουργικό σύστημα Windows 7 Professional 64-bit και των προγραμμάτων οδήγησης συσκευών (drivers) χωρίς επιπρόσθετο κόστος. 13. Άλλα Χαρακτηριστικά 13.1 Χαρακτηριστικά που προσφέρονται για ενίσχυση της ασφάλειας 13.2 Χαρακτηριστικά που προσφέρονται για καλύτερη διαχείριση 13.3 Άλλα χαρακτηριστικά που προσφέρονται πέραν των προαναφερθέντων. 14. Πιστοποιήσεις 14.1 Σημάνσεις Σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία για σήμανση CE 93/68/EEC 14.2 Σημάνσεις Σήμανση με το σύμβολο που απαγορεύει την απόρριψή του σε κάλαθο, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/95/EC (Οδηγία WEEE). Σελίδα 23 από 35

24 Χαρακτηριστικά Αγαθού Ελάχιστες Απαιτήσεις Προδιαγραφές Προσφερόμενου Αγαθού 14.3 Συμβατότητας Συμβατό με Αστέρα Εξοικονόμησης Ενέργειας (Energy Star Compliant) 15. Άλλες Πληροφορίες Εγγύηση κατασκευαστή Περιγράψετε την κάλυψη που προσφέρεται από τον κατασκευαστή όσον αφορά τα ανταλλακτικά, εργατικά, το χρόνο ανταπόκρισης και την περίοδο εγγύησης. Παράδοση Να μην ξεπερνά τις έξι (6) εβδομάδες από την ημερομηνία έκδοσης της παραγγελίας. 4.7 Προμήθεια 2: ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Laptop PCs) Άλλα - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α/Α Χαρακτηριστικά Αγαθού Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. PCMCIA Type II smart card reader 1.5 Smart card standard ISO 7816 (1,2 and 3) Προδιαγραφές Προσφερόμενου Αγαθού 1.6 Protocols T=0, T=1 1.7 Speed 412 kbps 1.8 Driver support PC/SC for Microsoft Windows platforms 1.9 Compatible APIs Microsoft CSP and PKCS#11 1. USB smart card reader (external) 1.5 Smart card standard ISO 7816 (1,2 and 3) 1.6 Protocols T=0, T=1 1.7 Speed 412 kbps 1.8 Driver support PC/SC for Microsoft Windows platforms 1.9 Compatible APIs Microsoft CSP and PKCS# Interface USB Σελίδα 24 από 35

25 2. Εξωτερικός Ψηφιακός Οδηγός (Optical Drive) 2.1 DVD multi-format DVD-RW+/- 2.2 Interface USB 4.8 Προμήθεια 2: ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Laptop PCs) Άλλα - THIN CLIENTS - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Κατασκευαστής Μοντέλο Χώρα Προέλευσης Α/Α Χαρακτηριστικά Αγαθού Ελάχιστες Απαιτήσεις 19. Είδος Zero Client (i.e. no local storage required) It will be used for connecting to a Microsoft HyperV Virtual Machine using the Microsoft RDP protocol. 20. Επεξεργαστής 21. Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (RAM) 22. Supported connection Microsoft RDP protocols 23. Διασύνδεση Οθόνης (Display Interface) VGA 24. Διασύνδεση Δικτύου (Network Interface Card) 25. Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο (WIFI) 26. Θύρες USB 3 Integrated 10/100 Mbps Ethernet; auto-sensing speed and duplexing. Να υποστηρίζεται είτε ενσωματωμένο είτε μέσω πρόσθετης συσκευής της οποίας οι προδιαγραφές και τιμή πρέπει να αναφερθούν. 27. Θύρες USB Ability to pass attached usb storage via RDP to remote VM. 28. Smart Card Reader Να υποστηρίζεται είτε support ενσωματωμένο είτε μέσω πρόσθετης συσκευής. Προδιαγραφές Προσφερόμενου Αγαθού Σελίδα 25 από 35

26 Α/Α Χαρακτηριστικά Αγαθού Ελάχιστες Απαιτήσεις 29. Smart Card Reader Ability to pass attached smart support card via RDP to remote VM 30. Λειτουργικό Σύστημα 31. Άδεια Λειτουργικού (εάν απαιτείται) 32. Χαρακτηριστικά που προσφέρονται για ενίσχυση της ασφάλειας 33. Χαρακτηριστικά που προσφέρονται για καλύτερη διαχείριση 34. Άλλα χαρακτηριστικά που προσφέρονται πέραν των προαναφερθέντων. 35. Σημάνσεις Σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία για σήμανση CE 93/68/EEC Προδιαγραφές Προσφερόμενου Αγαθού 36. Εγγύηση Περιγράψετε την κάλυψη που προσφέρεται όσον αφορά τα ανταλλακτικά, εργατικά, το χρόνο ανταπόκρισης και την περίοδο εγγύησης. Σελίδα 26 από 35

27 ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σελίδα 27 από 35

28 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προς: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Θέμα: Προσφορά για Αρ. Προσφοράς: 07/2014 Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών: -----/ / Αφού μελετήσαμε τα Έγγραφα Προσφορών και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη των ζητούμενων Προμηθειών, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να παραδώσουμε τις Προμήθειες αυτές, σύμφωνα τα Έγγραφα Προσφορών και την Τεχνική Προσφορά μας, για το συνολικό κατ αποκοπή ποσό των Ευρώ (ολογράφως) Ευρώ συν ποσοστό % Φ.Π.Α., ή τέτοιο ποσό όπως θα καθορίζεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις πρόνοιες των Όρων Συμβολαίου. 2. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο 24 μηνών από την τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. 3. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας. 4. Αντιλαμβανόμαστε πως δεν είσαστε υπόχρεοι να δεχτείτε τη προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά. Υπογραφή Προσφέροντος* ή Εκπροσώπου του Όνομα υπογράφοντος Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος Ιδιότητα υπογράφοντος Στοιχεία Προσφέροντος** Όνομα Προσφέροντος Ημερομηνία Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και Διεύθυνση) * Εφαρμόζεται σε περίπτωση που ο Προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο ** Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για την κοινοπραξία και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας. Σημείωση: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. Σελίδα 28 από 35

29 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όλες οι προσφερόμενες τιμές πρέπει απαραίτητα να είναι σε Ευρώ ( ). Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το κόστος των αγαθών, το κόστος συσκευασίας, μεταφοράς και ασφάλισης, όλους τους δασμούς και φόρους, που προβλέπονται από τους Νόμους και τους Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, και οποιοδήποτε άλλο κόστος μέχρι την παράδοση των αγαθών στο κτήριο της Τράπεζας, με εξαίρεση το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), που θα χρεώνεται ξεχωριστά κατά την τιμολόγηση των αγαθών. Το κόστος συντήρησης για το 1 που ζητείται στους πιο κάτω πίνακες αφορά στον πρώτο χρόνο εγγύησης των προσφερόμενων Αγαθών, που είναι η ελάχιστη ζητούμενη περίοδος εγγύησης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που η Τράπεζα αποφασίσει να προχωρήσει με επιπλέον αγορές εξοπλισμού (πέραν από την αρχική παραγγελία) κατά την Περίοδο Τοποθέτησης Παραγγελιών (24 μήνες) με τον/ους αρχικό/ους ανάδοχο/ους, προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, οι προδιαγραφές και οι τελικές τιμές θα προκύψουν από τη διαπραγμάτευση. Τυχόν αύξηση του κόστους σε σχέση με το κόστος που δίνεται στην προσφορά, θα πρέπει να δικαιολογηθεί συγκρινόμενη πάντα με τις εκάστοτε διακυμάνσεις στην τιμή των προϊόντων τη συγκεκριμένη περίοδο της διαπραγμάτευσης. 5.1 Συνολικό Κόστος Αγαθών Προμήθεια 1 Αγαθό Ποσότητα Κόστος Μονάδας 1 ( ) Υπολογιστές Γραφείου (Desktop PCs) 50 Συνολικό Κόστος ( ) Πληκτρολόγιο (Keyboard) με ενσωματωμένο smart card reader Εξωτερικός Ψηφιακός Οδηγός (Optical Drive) 50 5 Συνολικό Κόστος Προμήθειας 1 Σελίδα 29 από 35

30 Προμήθεια 2 Αγαθό Ποσότητα Κόστος Μονάδας 1 ( ) Φορητοί υπολογιστές (laptop PCs) 15 Συνολικό Κόστος ( ) PCMCIA Type II smart card reader USB smart card reader (external) Εξωτερικός Ψηφιακός Οδηγός (Optical Drive) Συνολικό Κόστος Προμήθειας 2 Σημ. 1 Το Κόστος Μονάδας είναι το Συνολικό Κόστος Αγαθού, όπως δίνεται στους Πίνακες 5.2 πιο κάτω. Σελίδα 30 από 35

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϋπολογισμός: 499.770,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια :12 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 04(ΕΛΚΕ)/2012

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 04(ΕΛΚΕ)/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37063 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001552460 2013-07-23

13PROC001552460 2013-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Αρ. Πρωτ.: 3216 Σέρρες: 23/10/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο του Έργου: «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών»,

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2014

Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2014 Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ιεύθυνση: Κτίριο ιοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα Τηλέφωνο: 2681050005, 2681050024 FAX: 2681076404

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015 Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πειραιάς : 25/11/2013 Αριθ. Πρωτ: Δ/νση:Σκουζέ 3-5 & Φίλωνος ΤΚ18535 Πειραιάς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ Ταχ. /νση: Κοραή 4,

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 49100 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΕΞΙ (16) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Φ4-786/13.06.2012) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Φ4-786/13.06.2012) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥ- ΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα