ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»:"

Transcript

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ο Οπγανιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (Ο.Δ.Δ.Κ.) αλαθνηλώλεη ην πξόγξακκα ησλ Δξεηάζεων Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 2 ηρ πεπιόδος 2008: 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»: Α. Ημεπομηνίερ Δξεηάζεων: i. Θεωπηηικό Μέπορ: Γπαπηή εξέηαζη: Πέξαο πξνζέιεπζεο εμεηαδνκέλσλ ζηα Δμεηαζηηθά Κέληξα: 10:00 π.μ. Έλαξμε εμέηαζεο: 10:30 π.μ. Ζ πποθοπική εξέηαζη γίλεηαη ηελ ίδηα κέξα κεηά ηε ιήμε ηεο γξαπηήο εμέηαζεο. Δθ όζνλ δελ είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ ιόγσ πιεζώξαο ππνςεθίσλ, είλαη δπλαηόλ νη εμεηάζεηο λα ζπλερίδνληαη ηελ ακέζσο επόκελε εμεηαζηηθή εκέξα. Γηα ην αθξηβέο πξόγξακκα, ηηο ώξεο πξνζέιεπζεο θαη έλαξμεο ησλ εμεηάζεσλ θαζώο θαη γηα ηα Δμεηαζηηθά Κέληξα πξνθνξηθήο εμέηαζεο νη ππνςήθηνη ζα ελεκεξώλνληαη από ηελ έδξα ηεο Π.Δ.Δ.Π. ζηελ νπνία ζα εμεηαζηνύλ. Δξέηαζη «ημάηων Κ.Ο.Κ.»: Πέξαο πξνζέιεπζεο εμεηαδνκέλσλ ζηα Δμεηαζηηθά Κέληξα: 10:00 π.μ. Έλαξμε εμέηαζεο: 10:30 π.μ. ii. Ππακηικό Μέπορ: Ζ εμέηαζε ζα μεθηλήζεη κεηά ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εμέηαζεο ησλ «εκάησλ Κ.Ο.Κ.» θαη εθ' όζνλ νινθιεξσζνύλ νη εμεηάζεηο ησλ πξνεγνύκελσλ εμεηαζηηθώλ πεξηόδσλ. Γηα ην αθξηβέο πξόγξακκα, ηηο ώξεο πξνζέιεπζεο θαη έλαξμεο ησλ εμεηάζεσλ θαζώο θαη γηα ηα Δμεηαζηηθά Κέληξα Πξαθηηθνύ Μέξνπο νη ππνςήθηνη ζα ελεκεξώλνληαη από ηελ έδξα ηεο Π.Δ.Δ.Π. ζηελ νπνία ζα εμεηαζηνύλ. Β. Δξεηαζηικά Κένηπα Θεωπηηικού Μέποςρ (γπαπηή εξέηαζη και εξέηαζη "ημάηων ΚΟΚ"): Όζνη ππνςήθηνη θαηέζεζαλ αίηεζε πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνύλ ζηηο Π.Δ.Δ.Π. Αηηηθήο, Κ. Μαθεδνλίαο θαη Κξήηεο ηα Δμεηαζηηθά Κέληξα Θεσξεηηθνύ Μέξνπο (γξαπηή εμέηαζε θαη εμέηαζε "εκάησλ ΚΟΚ") αληηζηνίρσο είλαη ηα αθόινπζα: Δμεηαζηηθό θέληξν Π.Δ.Δ.Π. Αηηηθήο: Η.Δ.Κ. Ν. Ησλίαο Δμεηαζηηθό θέληξν Π.Δ.Δ.Π. Κ. Μαθεδνλίαο: Η.Δ.Κ. Νεάπνιεο Θεζ/λίθεο Δμεηαζηηθό θέληξν Π.Δ.Δ.Π. Κξήηεο: Η.Δ.Κ. Ζξαθιείνπ 1

2 2. Πξόγξακκα Δμεηάζεσλ Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηηο ππόινηπεο εηδηθόηεηεο: Α. Ζκεξνκελίεο εμέηαζεο Θεσξεηηθνύ Μέξνπο: ΑΒΒΑΣΟ ΑΓΗΟΓΡΑΦΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΔΗΚΟΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΟΓΡΑΦΗΧΝ 2. ΑΗΘΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΜΦΑΝΗΖ (STYLIST) 3. ΒΟΖΘΟ ΚΟΜΜΧΣΖ 4. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ 5. ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ: ΤΝΣΑΚΣΔ ΚΑΗ ΡΔΠΟΡΣΔΡ 6. ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΤΣΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ - SPA 7. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΟΓΖΓΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΟΣΟΗΚΛΔΣΧΝ 8. ΣΔΗΡΔΗΑ: ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΟΡΑΖ ΥΔΗΡΗΣΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 9. ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ 10. ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΚΣΤΧΝ 11. ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 12. ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΝΟΠΟΗΗΑ ΚΑΗ ΒΑΦΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΗΘΖΣΗΚΟ ΠΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΛΛΧΠΗΜΟΤ ΝΤΥΗΧΝ 2. ΔΗΓΗΚΟ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ (G.I.S.) 3. ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΔ ΠΟΛΤΜΔΑ (MULTIMEDIA) 4. ΖΥΟΛΖΠΣΖ 5. ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΠΗΚΔΠΣΖ 6. ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ - ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 7. ΚΟΜΜΧΣΖ - ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΚΟΜΖ 8. ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΚΑΚΗ 9. ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΔΡΗΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ 10. ΣΔΥΝΗΚΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ - ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ 11. ΣΔΥΝΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΟΗΚΗΑΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ 12. ΣΔΥΝΗΚΟ ΚΗΝΟΤΜΔΝΖ ΔΗΚΟΝΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΓΡΑΦΖΜΑΣΟ 13. ΣΔΥΝΗΣΖ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΝΤΥΗΧΝ ΑΒΒΑΣΟ ΔΗΓΗΚΟ ΚΖΝΟΓΡΑΦΟ ΔΝΓΤΜΑΣΟΛΟΓΟ 2. ΔΗΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΔΠΗΠΛΟΤ 3. ΔΚΣΤΠΧΣΖ 4. ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΥΟΡΟΤ (ΤΓΥΡΟΝΟΤ) 5. ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 6. ΚΣΖΜΑΣΟΜΔΗΣΖ - ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 7. ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΖ 8. ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΟΠΣΗΚΖ 9. ΣΔΥΝΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 10. ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΧΝ 11. ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΔΡΗΔΛΗΞΔΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ 12. ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΤΝΟΓΟ 13. ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 2

3 ΚΤΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 2. ΓΡΑΦΗΣΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΔΧΝ 3. ΔΗΓΗΚΟ ΚΗΝΖΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 4. ΔΗΓΗΚΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 5. ΔΗΓΗΚΟ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 6. ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ - ΒΗΟΥΖΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 7. ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 8. ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΑΘΛΖΜΑΣΟ 9. ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΡΑΦΗΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΔΝΣΤΠΟΤ 10. ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 11. ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 12. ΦΤΛΑΚΑ ΜΟΤΔΗΧΝ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΒΒΑΣΟ ΒΟΖΘΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 2. ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ 3. ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 4. ΔΗΓΗΚΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟΤ 5. ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 6. ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΑΠΔΗΚΟΝΗΔΧΝ 7. ΜΟΤΗΚΖ ΜΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 8. ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 9. ΣΔΛΔΥΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 10. ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 11. ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 12. ΣΔΥΝΗΚΟ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ 13. ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΔΜΦΔΡΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΤΡΙΑΚΗ ΒΟΖΘΟ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΟΤ 2. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΜΑΚΗΓΗΑΕ 4. ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΥΟΡΟΤ (ΚΛΑΗΚΟ) 5. ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟ ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ (ΠΑΡΑΓΧΓΟ) 6. ΣΔΛΔΥΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 7. ΣΔΥΝΗΚΟ ΚΟΜΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 8. ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΖΥΑΝΧΝ ΘΑΛΑΖ ΚΑΗ ΚΑΦΧΝ ΑΝΑΦΤΥΖ 9. ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ 10. ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΟΜΖΜΑΣΟ 11. ΣΔΥΝΗΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΘΔΡΜΑΝΖ 12. ΥΔΗΡΗΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΝΑΡΜΟΖ ΔΗΚΟΝΑ(Monter) ΑΒΒΑΣΟ ΔΗΓΗΚΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 2. ΔΗΓΗΚΟ ΓΑΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 3. ΔΗΓΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΑ, ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΧΘΖΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ (MARKETING) 4. ΔΗΓΗΚΟ ΘΑΛΑΟΘΔΡΑΠΔΗΑ - SPA 5. ΔΗΚΟΝΟΛΖΠΣΖ 6. ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 7. ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΔΚΦΡΑΖ 3

4 8. ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΑΚΟΜΖΖ 9. ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟΜΖΥΑΝΧΝ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ C.N.C. 10. ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 11. ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΤΡΙΑΚΗ ΒΟΖΘΟ ΑΡΣΟΠΟΗΟΤ - ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΖ 2. ΔΗΓΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΖ 3. ΔΗΓΗΚΟ ΠΧΛΖΔΧΝ 4. ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 5. ΥΔΓΗΑΣΖ ΜΔΧ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Ζ/Τ 6. ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΧΝ 7. ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 8. ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΔ ΠΟΛΤΜΔΑ (MULTIMEDIA) 9. ΣΔΥΝΗΚΟ Ζ/Τ, ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ 10. ΣΔΥΝΗΚΟ ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 11. ΣΔΥΝΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΣΡΟΝΗΚΖ 12. ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 13. ΣΔΥΝΗΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΤΓΡΔΤΖ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΒΒΑΣΟ ΑΗΘΖΣΗΚΟ ΑΡΧΜΑΣΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 2. ΓΗΑΧΣΖ - ΠΛΖΡΧΜΑ ΑΘΔΝΟΦΟΡΟΤ 3. ΔΗΓΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 4. ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΦΤΥΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 5. ΟΓΟΝΣΟΣΔΥΝΗΚΖ ΠΟΡΔΛΑΝΖ 6. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΚΟΠΖΔΧΝ 7. ΣΔΛΔΥΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ (LOGISTICS) 8. ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 9. ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΑΝΟΜΖ 10. ΣΔΥΝΗΚΟ ΘΔΡΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 11. ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΖΛΔΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 12. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΘΖΚΖ 13. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΚΤΡΙΑΚΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ 2. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΔΛΔΥΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 3. ΔΗΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 4. ΔΗΓΗΚΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 5. ΣΔΥΝΗΚΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ INTRANET - INTERNET 6. ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΤΞΖ ΑΔΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ 7. ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, ΓΗΚΣΤΧΝ ΚΑΗ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 8. ΣΔΥΝΗΚΟ Ζ/Τ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 9. ΣΔΥΝΗΚΟ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 10. ΣΔΥΝΗΚΟ ΛΖΦΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ 11. ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΣΔΥΝΖ 12. ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ INTERNET 4

5 ΑΒΒΑΣΟ ΑΡΓΤΡΟΥΡΤΟΥΟΨΑ 2. ΔΗΓΗΚΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ 3. ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 4. ΔΗΓΗΚΟ ΔΝΓΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΖ ΜΟΓΑ 5. ΔΗΓΗΚΟ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ - ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ 6. ΔΗΓΗΚΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 7. ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΟ - ΚΗΣΟΓΡΑΦΟ 8. ΣΔΛΔΥΟ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ - ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ 9. ΣΔΛΔΥΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 10. ΤΝΟΓΟ ΒΟΤΝΟΤ 11. ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΗΡΟΠΟΗΖΣΖ ΚΔΡΑΜΗΚΖ 12. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΜΟΝΑΓΑ ΤΣΖΜΑΣΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ ΔΠΗΗΣΗΜΟΤ (Catering) ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ 2. ΒΟΖΘΟ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ 3. ΔΗΓΗΚΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 4. ΜΑΚΗΓΗΑΕ ΘΔΑΣΡΟΤ - ΚΖΝΖ 5. ΚΖΝΟΘΔΣΖ 6. ΣΔΛΔΥΟ ΒΗΒΛΗΟΠΧΛΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 7. ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΡΣΟΠΟΗΗΑ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 8. ΣΔΥΝΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 9. ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΠΑΗΥΝΗΓΗΧΝ ΚΑΗ ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ (VID- EO GAMES) 10. ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΗΡΟΠΟΗΖΣΟΤ ΚΟΜΖΜΑΣΟ 11. ΤΠΟΚΡΗΣΗΚΖ ΘΔΑΣΡΟΤ - ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ Πέξαο πξνζέιεπζεο εμεηαδνκέλσλ ζηα Δμεηαζηηθά Κέληξα Θεσξεηηθνύ Μέξνπο: 10:00 π.μ. Έλαξμε ησλ Δμεηάζεσλ Θεσξεηηθνύ Μέξνπο: 10:30 π.μ. Β. Σν Ππακηικό Μέπορ εμεηάδεηαη ηελ ίδηα εκέξα, κεηά ηε ιήμε ηνπ Θεσξεηηθνύ Μέξνπο. ε όζεο εηδηθόηεηεο δελ είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ ιόγσ πιεζώξαο ππνςεθίσλ, είλαη δπλαηόλ νη εμεηάζεηο λα ζπλερίδνληαη ηελ ακέζσο επόκελε εμεηαζηηθή εκέξα ή λα αξρίδνπλ ην άββαην εθόζνλ νη εμεηάζεηο Θεσξεηηθνύ Μέξνπο δηεμάγνληαη Κπξηαθή. Γηα ην αθξηβέο πξόγξακκα, ηηο ώξεο πξνζέιεπζεο θαη έλαξμεο ησλ εμεηάζεσλ θαζώο θαη γηα ηα Δμεηαζηηθά Κέληξα Πξαθηηθνύ Μέξνπο νη ππνςήθηνη ζα ελεκεξώλνληαη από ηελ έδξα ηεο Π.Δ.Δ.Π., ζηελ νπνία ζα εμεηαζηνύλ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο (εκεξνκελία εμέηαζεο θάζε εηδηθόηεηαο, δηεπζύλζεηο Δμεηαζηηθώλ Κέληξσλ, παξαιαβή ησλ δειηίσλ εμεηαδνκέλσλ θιπ.), νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ έδξα ηεο Π.Δ.Δ.Π., ζηελ νπνία ζα εμεηαζηνύλ ή ζηα Η.Δ.Κ. πνπ ππέβαιαλ αίηεζε. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Ο.Δ.Δ.Κ. ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ 5

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 03/09/2012 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 07/09/2012 απφ 08:00 έσο 14:00 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα 20-7-2015 ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ Αξηζ. Πξση.: 54807/8758 Γ/ΝΗ Γ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Μεηξώσλ θαη Πξνζσπηθνύ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Σηόσοι Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο, νη Υπνςήθηνη ζα κπνξνύλ:

Σηόσοι Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο, νη Υπνςήθηνη ζα κπνξνύλ: ε 2 CTP Tutor Σε ποιοςρ απεςθύνεηαι Τν Εξγαζηήξην Πηζηνπνίεζεο CTP Tutor απεπζύλεηαη ζε επαγγεικαηίεο πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηέο ECDL CTP θαη CTP Generic, πνπ δηαζέηνπλ παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ"

Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ" ΠΔΡΙΟΓΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπηική Πεπιγπαθή Δπαγγέλμαηορ (Job Profile)... 3 2. Aνάλςζη επαγγελμαηικών δπαζηηπιοηήηων (Task Analysis)... 4 3. Δξεηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES Σύµθσλα µε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε PeopleCert, νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙ 7.7.06.6 ΠΙ 7.7.06.5 ΠΙ 7.7.06.4

ΠΙ 7.7.06.6 ΠΙ 7.7.06.5 ΠΙ 7.7.06.4 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ Ππόγπαμμα Δπιμόπθωζηρ Γιεςθςνηικών ηελεσών ηηρ Δκπαίδεςζηρ Το Έπγο δύναηαι να ζςγσπημαηοδοηηθεί από ηο Εςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καηά 85% και από εθνικούρ πόποςρ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ 23-04-2013 Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014

Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014 Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014 Σελίδα 1 από 92 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠ ή Α.Π. Δ.Δ. ή ΔΔ ΔΠ ή Δ.Π. Δ.. ή Δ ΔΠΑ ή Δ..Π.Α. ΔΤΔ ή Δ..Τ.Δ. ΔΣΠΑ ή Δ.Σ.Π.Α. ΔΤΓ ή Δ.Τ.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ : 7Λ73ΟΞ3Μ-ΨΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Αζήλα, 16 επηεκβξίνπ 2014 Αξ. Πξωη. 1119 ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 1 ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΖ ΝΑΟΤΑ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 Φίιεο θαη Φίινη, Αγαπεηνί κνπ ζπκπνιίηεο Νηψζσ ηελ αλζξψπηλε αλϊγθε θιεέλνληαο 12 ρξφληα ζην Γάκν, λα επηθνηλσλάζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ (Α.Α.Η. Α.Δ. ΟΣΑ) ------------------------------------------------------- Οδόρ. Μοςζηακλή, Παγκπήηιο ηάδιο Σηλ: 2180 264560/2810215080 Απιθμ. Ππυη ΜΔ1/2011.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ.

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ. αο θαισζνξίδσ ζην Η.Δ.Κ. ΟΜΖΡΟ γηα ηελ λέα ζρνιηθή ρξνληά 2010-2011 Δγψ θαη νη ζπλεξγάηεο κνπ γλσξίδνπκε ηα φλεηξά ζαο θαη ζπλαηζζαλφκαζηε ηηο ειπίδεο θαη ηνπο θφβνπο ζαο. Ξέξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπηική πεπιγπαθή επαγγέλμαηορ (Job Profile)... 3 2. Ανάλςζη επαγγελμαηικών δπαζηηπιοηήηων

Διαβάστε περισσότερα

E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ"

E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή επαγγέλματορ (Job Profile)... 4 2. Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα