ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ανασυγκρότηση της χώρας μας, με σκοπό την επανεκκίνηση της οικονομίας και της ανάπτυξης, απαιτεί χρόνο, επενδύσεις, καθώς και ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον. Η χώρα μας δεν έχει ανάγκη από ένα πρόγραμμα παρατεταμένης λιτότητας (το οποίο προ- καλεί αφαίμαξη σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο), αλλά ακριβώς από το αντίθετο, δηλαδή από ένα ριζοσπαστικό Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, με στόχους και προτεραιότητες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εθνικής οικονομίας και της κοινωνίας, σε τομείς όπου η χώρα μας έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Μόνο η εφαρμογή ενός τέτοιου εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης και ανάπτυξης μπορεί να δημιουργήσει τις ικανές, αλλά και αναγκαίες συνθήκες, για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση και την εθνική αναδημιουργία. Σκοπός των Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι η ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας και η δημι- ουργία μιας κοινωνίας δικαίου, αξιοπρέπειας και ίσων ευκαιριών. Το ριζοσπαστικό αυτό Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης βασίζεται στους ακόλουθους στρατηγικούς άξονες: 1. Την ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας και αξιοπρέπειας. 2. Την οικοδόμηση μιας κοινωνίας που θα διέπεται από σεβασμό στις αρχές και τις αξίες της δημοκρατίας. 3. Την εξυγίανση της πολιτικής και οικονομικής ζωής με συστηματική καταπολέμηση της διαφθοράς και του παλαιοκομματικού - πελατειακού κράτους. 4. Τη συγκρότηση ενός κράτους αποτελεσματικού και αξιόπιστου, με ρόλο επιτελικό, που θα ελέγχει χωρίς να ρυθμίζει ασφυκτικά την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς. 5. Την εργασία ως πηγή δημιουργίας εθνικού πλούτου, αλλά και ως βασικού στοιχεί- ου κοινωνικής συνοχής. 6. Τη χάραξη οικονομικής πολιτικής με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη και την ανακούφιση των μη προνομιούχων Ελλήνων. 7. Την ανασυγκρότηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων (κυρίως στους στρατηγι- κούς τομείς εθνικής προτεραιότητας). 8. Την αποτελεσματική, με συγκεκριμένες πολιτικές, αντιμετώπιση της ανεργίας και ιδιαίτερα των νέων. 9. Τη δημιουργία σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος. 10. Την προώθηση μιας οικονομίας που βασίζεται στην Εκπαίδευση, την Έρευνα και την Καινοτομία. 11. Την άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου της επιστημονικής διαρροής, δηλαδή της διαρροής στο εξωτερικό του επιστημονικού δυναμικού. 12. Την προώθηση μιας νέας κοινωνικής και πολιτικής συμμαχίας, η οποία θα απο- τελέσει τον καταλύτη για έναν ελπιδοφόρο θεσμικό, κοινωνικό και οικονομικό με- τασχηματισμό, με στόχο τη διάχυση της ευημερίας και την κοινωνική συνοχή. 1

2 Για την υλοποίηση του εθνικού αυτού σχεδίου, προτείνεται ο εξής Οδικός Χάρτης (σε συνδυασμό με το κυβερνητικό μας πρόγραμμα ανά τομέα κοινοβουλευτικής ευθύνης): 1. ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Συντακτική Βουλή και Νέο Σύνταγμα, το οποίο θα αποτελέσει την αρχή της Τέ- ταρτης Ελληνικής Δημοκρατίας και θα γίνει ο καταλύτης για έναν ελπιδοφόρο κοινωνικό μετασχηματισμό. Διερεύνηση για τον τρόπο που εντάχθηκε η χώρα μας στο Μνημόνιο. Ανεξαρτητοποίηση της Δικαιοσύνης και ενίσχυση των υποδομών της για την ταχεία απονομή της (με συνταγματική κατοχύρωση). Επαναπροσδιορισμός του ρόλου του Κράτους σε ρόλο επιτελικό, που θα ελέγ- χει χωρίς να ρυθμίζει ασφυκτικά την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς, με αξιό- πιστους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δημιουργία ενός μοντέλου δημόσιας διοίκη- σης που θα εξυπηρετεί αποτελεσματικά και άμεσα τους πολίτες και τον επιχει- ρηματικό κόσμο o Καθιέρωση θεσμών αδιάβλητης αξιολόγησης, καθώς και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για μια αποτελεσματικότερη Δημόσια Διοίκηση [καλύ- τερη οργάνωση και διοίκηση (job analysis, job design, job description- duties), καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής]. "Επανίδρυση" της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) με μεταβίβαση πλειοφηφίας με- τοχών στον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου. Πλήρης και ενδελεχής έλεγχος πε- πραγμένων των Διοικήσεων της ΤτΕ από το 2009 και επίσημη αίτηση κατα- γραφής, πιστοποίησης γνησιότητας, μη δεσμεύσεως και του τόπου φύλαξης των αποθεμάτων χρυσού από διακομματική επιτροπή. Αίτηση επαναπατρισμού των αποθεμάτων χρυσού που φυλάσσονται εκτός Ελλάδος. Ανάταξη και επαναθέσπιση ενός νέου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), οικονομικά μακροχρονίως βιώσιμου, αλλά και κοινωνικά δίκαιου και αποτελε- σματικού. o Κατάργηση και ανατροπή όλων των μνημονιακών νομοθετικών ρυθμί- σεων με τις οποίες επιβλήθηκαν μειώσεις των συντάξεων. o Θωράκιση του νέου ΣΚΑ με διεύρυνση της χρηματοδότησής του και από νέες οικονομικές πηγές. o Διαχείριση των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων από το νέο Φορέα Διαχείρισης Αποθεματικών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΔΑΑΤ), σε συνεργασία με τη νέα Εθνική Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, υπό την εποπτεία της νέας κρατικής ΤτΕ. o Διασφάλιση της λειτουργίας του νέου ΣΚΑ με κύριο στόχο τη μεγιστο- ποίηση της ικανοποίησης των αναγκών των ασφαλισμένων και συντα- ξιούχων. Απλό, σταθερό, δίκαιο και αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα (με συνταγματική κατοχύρωση για 10 τουλάχιστον έτη). Ενδελεχής έλεγχος πεπραγμένων και κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και της ασυλίας των μελών του ΔΣ. Πλήρης καταγραφή και αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου. Συγχωνεύσεις και/ή καταργήσεις φορέων του Δημοσίου (με επικαλυπτόμενες ή παρωχημένες δραστηριότητες). Αποκρατικοποιήσεις (στη βάση της αρχής μεγιστοποίησης του δημοσίου συμ- φέροντος). 2

3 Αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος o Άμεση τροποποίηση (ακόμα και μονομερή καταγγελία) των όρων της Συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ. Υποχρεωτική απογραφή νόμιμων και παράνομων μεταναστών και επαναπροώθηση των παράνομων μεταναστών. 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2.1 Εξοικονόμηση πόρων από την καταγγελία των δανειακών συμβάσεων και τη διαγραφή χρέους Λογιστικός και νομικός έλεγχος του δημόσιου χρέους, προ και μετά PSI, για τον προσδιορισμό του επαχθούς και επονείδιστου χρέους. Το χρέος αυτό θα μεταφερθεί σε Νέο Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Επαχθούς και Επονείδι- στου χρέους (ΦοΔΕΕ) για την αξιοποίησή του. Αναδιάρθρωση ( κούρεμα ) του δημόσιου χρέους. Καταγγελία των δανειακών συμβάσεων και κατάργηση όλων των νόμων που θεσπίστηκαν σε εκτέλεση των δανειακών συμβάσεων και των μνημονίων. Διεκδίκηση των πολεμικών επανορθώσεων και του αναγκαστικού κατοχικού δανείου από τη Γερμανία και εγγραφή τους στο ενεργητικό της νέας Εθνι- κής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Απλοποίηση αδειοδοτήσεων για επιχειρηματικότητα με διαδικασίες fast- track και με διαφάνεια, που δεν θίγουν το δημόσιο συμφέρον. 2.2 Εφαρμογή ενός απλού, σταθερού, αναπτυξιακού και δίκαιου φορολογικού συστήματος, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάταξη της εθνι- κής οικονομίας Προσαρμογή των φορολογικών απαιτήσεων στις πραγματικές φοροδοτικές ικανότητες των Ελλήνων, με παράλληλη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Μείωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, ούτως ώστε να καταστεί η χώρα μας φορολογικά ανταγωνιστική σε σχέση με τις γειτονικές χώρες. Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της νοθείας στα υγρά καύσιμα. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και επαναφορά του φόρου ακινήτων με ετήσια προ- ϋπολογισμένα έσοδα που δεν θα υπερβαίνουν το 1 %του ΑΕΠ. Δραστική μείωση της σημερινής φορολογικής επιβάρυνσης των μισθωτών και των συνταξιούχων, μέσα από φοροελαφρύνσεις, αφαίρεση δαπανών από φόρο, κλπ. Την αποκατάσταση του βασικού μισθού και της κατώτερης σύνταξης στα προ μνημονίου επίπεδα. Την προστασία της πρώτης κατοικίας με θεσμοθέτηση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών και την απαγόρευση της πώλησης των κόκκινων δανείων από τις τράπεζες. Κούρεμα στα δάνεια των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Ρύθμιση κόκκινων δανείων, δυνατότητα εξόφλησης χρεών μέσω πολλών δόσεων. Πάγωμα τιμών των βασικών ειδών διατροφής με μηδενικό ΦΠΑ. Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης σε τιμές του Απριλίου 2010 και αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες, όπως ισχύει και για τη ναυτιλία. 2.3 Δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού συστήματος με γνώμονα το εθνικό συμφέρον Ίδρυση κρατικής τράπεζας ειδικού σκοπού (με τη μετατροπή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε Εθνική Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης), η οποία θα δανείζεται απευθείας από την ΕΚΤ και θα χρημα- 3

4 τοδοτεί ελληνικές επιχειρήσεις (κατά προτίμηση εκείνες που εντάσσονται στους στρατηγικούς παραγωγικούς τομείς εθνικής προτεραιότητας) με χα- μηλότοκα δάνεια. Δημιουργία Εθνικού Λογαριασμού Οφειλετών Δημοσίου, ο οποίος θα τηρεί- ται στην Εθνική Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, για την επανεκ- κίνηση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας. Αξιοποίηση των χαμηλότοκων δανείων που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπε- ζα Επενδύσεων. Ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με στοχευμένη αξιοποίηση (στους στρατηγικούς παραγωγικούς τομείς εθνικής προτεραιό- τητας) των εθνικών και κοινοτικών πόρων. Το διαχωρισμό στον τραπεζικό τομέα των εμπορικών, από τις επενδυτικές δραστηριότητες. Τη δημιουργία ενός νέου τραπεζικού εργαλείου με το οποίο το Δημόσιο θα εγγυάται την αξία της οφειλής του προς κάθε φυσικό και/ή νομικό πρόσωπο, για την τόνωση της ρευστότητας στην αγορά και την αύξηση των συναλλαγών. Επαναφορά του χαρτοφυλακίου και των δραστηριοτήτων της τέως Αγροτι- κής Τράπεζας της Ελλάδος, σε ειδική Διεύθυνση Αγροτικών Χρηματοδοτή- σεων, στην Εθνική Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Αναπτυξης. Στήριξη της λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Στήριξη των άμεσων ξένων επενδύσεων. Εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων. 2.4 Αύξηση των δημοσίων εσόδων από την αξιοποίηση των παραγωγικών και επιχειρηματικών δυνάμεων, καθώς και από την αξιοποίηση του εθνικού μας πλούτου Ανακήρυξη της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και τιτλοποίηση των μελλοντικών εσόδων από την εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου πλού- του (πετρελαίου και φυσικού αερίου). Άμεση ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών με νέες αγορές. Προώθηση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας και ενσω- μάτωσή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας. Ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα με στόχο την αυτάρκεια. Θέσπιση Αφορολόγητων Περιοχών σε Παραμεθόριες και Νησιωτικές Περιο- χές και παροχή φορολογικών κινήτρων στις Ναυπηγοεπισκευαστικές Ζώνες. Προσέλκυση επενδυτών (ξένων και εγχώριων) με παροχή κινήτρων ρεαλι- στικών και εφαρμόσιμων, χωρίς να εκποιείται η Δημόσια περιουσία. Ενίσχυση της Ναυτιλίας. 4

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ανά το- μέα παραγωγής): a. Πρωτογενής Τομέας (με στόχο την αυτάρκεια) i. Στοχευμένα έργα υποδομής. ii. Αξιοποίηση της γεωθερμίας. iii. Δράσεις αναδιάρθρωσης της φυσικής παραγωγής και εισαγωγής νέων καλλιεργητικών μεθόδων. iv. Αγροτικοί συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters). v. Συμβολαιακή γεωργία. vi. Ανταγωνιστικά αγροτικά προϊόντα (μείωση του κόστους παραγω- γής και ΠΟΠ). vii. Καθετοποιημένη παραγωγή (μεταποίηση αγροτικών προϊόντων). viii. Αξιοποίηση του δασικού πλούτου και της αλιείας. ix. Εθνικός Φορέας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της ελλη- νικής γης. b. Δευτερογενής Τομέας i. Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜμΕ (με πολιτικές που συμβάλ- λουν στην ανταγωνιστικότητά τους). ii. iii. Πολιτικές στήριξης της λειτουργίας των μονάδων μεταποίησης. Προώθηση της δικτύωσης και συνεργασίας των ΜμΕ (clustering), κυρίως στους τομείς της ανάπτυξης λογισμικού, ηλεκτρονικών συ- στημάτων, επικοινωνιών και μεταφορών, κλωστοϋφαντουργίας και ενδυμάτων, ξυλείας και επίπλωσης, ναυπήγησης σκαφών, εξοικονόμησης ενέργειας, χημικών προϊόντων, τροφίμων, κατα- σκευών, κλπ. c. Τριτογενής τομέας i. Διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος (σταθερό φορολογικό πλαίσιο με συνταγματική ισχύ για 10 χρόνια, καταπο- λέμηση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, μείωση των φο- ρολογικών συντελεστών, μείωση του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης). ii. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών και ανταγωνιστικά στο ευρω- 5

6 παϊκό και διεθνές περιβάλλον. Δημιουργία Εθνικού Χώρου Έρευ- νας και Καινοτομίας, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, με στόχους και προτε- ραιότητες, καθώς και δημιουργία ισχυρού, ανταγωνιστικού και ενιαίου Εθνικού Συστήματος Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευ- νας. Συνεχής αποτίμηση της πορείας και των αποτελεσμάτων. Ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ΑΕΙ. iii. Προώθηση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Και- νοτομίας με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και συνεχή αποτί- μηση της πορείας και των αποτελεσμάτων (clusters, spin- offs, spin- outs, συνεργασία ΑΕΙ, Ερευνητικών Φορέων και Ιδιωτικού Τομέα, Επενδυτικό Κεφάλαιο Υψηλού Επιχειρηματικού Κινδύνου). iv. Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας (ΠΠΚ) και Κοινο- πραξιών Δημοσίου - Ιδιωτικού τομέα (Public Private Partnerships, PPP), προσαρμοσμένων στην παραγωγική διάρθρωση της κάθε Περιφέρειας, με στόχο την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυ- ξης μέσω της καινοτομίας. v. Δημιουργία Ζώνης Καινοτομίας (με παροχή ειδικών φορολογικών κινήτρων). vi. Δημιουργία Ζώνης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για πολίτες εκτός Schengen. vii. Δημιουργία ελεύθερης ζώνης (συνταγματικά κατοχυρωμένης) για τη ναυτιλία, καθώς και δημιουργία (στη ζώνη αυτή) Ναυτιλι- ακού Κέντρου, το οποίο θα καλύπτει όλο το ναυτιλιακό συνεργα- τικό σχηματισμό (cluster). viii. Δημιουργία παράλληλου νηολογίου σε νησιά, για σκάφη αναψυ- χής έως 40 μέτρα. ix. Παραχώρηση ανενεργών Βιομηχανικών Περιοχών σε ξένους (ε- κτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) επενδυτές, με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλουν 20ετή σχέ- δια απασχόλησης ανέργων. x. Logistics και διαμετακομιστικοί σταθμοί. xi. Πολιτικές στήριξης του τουρισμού, όπως π.χ. επιμήκυνση της του- ριστικής περιόδου με την τόνωση του θεματικού τουρισμού (ό- πως π.χ. θρησκευτικός, ιαματικός, κλπ), τουριστική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού πλούτου, δημιουρ- γία καταδυτικών πάρκων, εισαγωγή της τεχνολογίας, της τεχνο- γνωσίας και της καινοτομίας στην τουριστική οικονομία, με σκο- πό την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, απλού- στευση έκδοσης θεωρήσεων για τους πολίτες τρίτων χωρών, κλπ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Ενέργειας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενερ- γειακής πολιτικής. Αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου (λιγνίτη, πετρελαίου, φυσικού αερίου, τιτανίου, σπανίων γαιών, κλπ), με τη χρήση σύγχρονων, φιλικών προς το περιβάλλον, τεχνο- λογιών. Διασφάλιση των οδών μεταφοράς της ενέργειας. Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 6

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (κατά προτεραιότητα) ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ: Της διαχείρισης των απορριμμάτων (αστικών και αγροτικών). Των υποδομών επιχειρηματικότητας. Των δημόσιων έργων μεγάλης κλίμακας (ολοκλήρωση του εθνικού οδικού δικτύου, ηλεκτρικά τρένα, κλπ). Του τουρισμού (έργα υποδομής, όπως π.χ. μαρίνες, μουσεία, κλπ). ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας και ενσωμάτωσή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως βασικών παραγόντων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας ζωής, της απασχόλησης και της κοι- νωνικής συνοχής, της δημιουργίας αριστείας και γνώσης ανταγωνιστικής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η προτεραιότητα θα δοθεί στους εξής τομείς: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ! Αειφόρος γεωργία (συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και κτηνοτροφίας): αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας για τη βιώσιμη παραγωγή και διαχείριση του φυσικού, θαλάσσιου και ζωικού κεφαλαίου.! Τρόφιμα υψηλής ασφάλειας και ποιότητας.! Ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών, απεικονιστικών και φαρμακευτικών προϊόντων με τη χρήση σύγχρονων βιοτεχνολογικών μεθόδων.! Καθαρά βιο- υλικά από ανακτήσιμες βιο- πηγές: αξιοποίηση αγροτικών πα- ραπροϊόντων, υποπροϊόντων και άλλων σχετικών πρώτων υλών για παρα- γωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. ΙΑΤΡΙΚΗ! Νοσήματα που εμφανίζουν μεγάλη συχνότητα στον ελληνικό πληθυσμό. ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ! Κλιματικές μεταβολές, διεργασίες ανάδρασης και επιπτώσεις από τη συνέρ- γεια φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών παρεμβάσεων στο περι- βάλλον.! Πράσινες Οδικές και Θαλάσσιες Μεταφορές. ΕΝΕΡΓΕΙΑ! Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.! Μέθοδοι και υλικά για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση εκπομ- πών των αερίων του θερμοκηπίου στο δομημένο περιβάλλον. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)! Πολιτισμική Πληροφορική.! Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Φυσικών Καταστροφών.! Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης Μεταφορών.! Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού.! Διάχυτα και Κινητά Υπολογιστικά Συστήματα.! Ασφαλή Δίκτυα και Υποσυστήματα Μεταφοράς Δεδομένων & Εικόνας.! Τεχνολογίες Υποβοήθησης Καθημερινού Περιβάλλοντος (Ambient Assisting Living) και καλής γήρανσης (aging well). ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ! Νανοϋλικά, Νανοδιατάξεις και Έξυπνα Υλικά. 7

8 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ! Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας και Τεχνολογίας (Κλω- στοϋφαντουργία, Χημική Βιομηχανία). ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ! Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.! Μορφές κοινωνικού αποκλεισμού και πολιτικές προώθησης της συνοχής. Προτείνεται η δημιουργία clusters επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων να γίνει αρχικά στις περιοχές: α) βιοτεχνολογία/ιατρική, β) γεωργία/τρόφιμα, και γ) ΑΠΕ. Η υλοποίηση αυτού του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης θα δημιουρ- γήσει τις ικανές, αλλά και αναγκαίες συνθήκες, για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση και την εθνική αναδημιουργία. Είναι όμως προφανές ότι για την υλοποίηση αυτού του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης απαιτείται συστηματική προσπάθεια, αλ- λά και σύμπραξη όλων των ζωτικών δυνάμεων της χώρας. Η Ελλάδα της ανάπτυξης, της δημιουργίας και της αυτοπεποίθησης υπάρχει. Πρέπει όμως να τη διεκδικούμε και να την κερδίζουμε συνεχώς. 8

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Η ανάκτηση της λαϊκής μας κυριαρχίας, η αποκατάσταση του ισότιμου ρόλου της χώρας μας στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Ιουλίου 2008 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. 6876/4871 Εγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Χώρας (κατάθεση εμπειριών, απόψεων και θέσεων)

Προοπτικές Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Χώρας (κατάθεση εμπειριών, απόψεων και θέσεων) Προοπτικές Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Χώρας (κατάθεση εμπειριών, απόψεων και θέσεων) Εισήγηση ρος Φωτίου Βακάκη Συνέδριο για το Κοινό Μέλλον Υπαίθρου και Πόλης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προτίθεμαι να καταθέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η Κρίση της Ελληνικής Οικονομίας και η αντιμετώπιση της Η Ελληνική οικονομία ταλανίζεται από σειρά παραγόντων τόσο εσωτερικών όσο και διεθνών. Η διεθνής οικονομική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός

Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 2015 Η πρόταση των θεσμών στην οποία καλείται να πει ναι ή όχι ο ελληνικός λαός» Αλλά και η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης ύψους 8 δισ. Στη δημοσιότητα δόθηκε αργά χθες βράδυ η πλήρης πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 3 Αθήνα, Ιανουάριος 2015 4

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ Το 2014, θα έχουμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε το μέλλον της Ευρώπης σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας της ηπείρου μας. Σε αυτές τις εκλογές, η επιλογή σας μπορεί να αποδυναμώσει

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα