ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016"

Transcript

1 Ηράκλειο Αριθµ.πρωτ. 918/Φ30. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Η συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κρήτη στη συνεδρίασή τη µε αρ. 76/ αφού έλαβε υπόψη: 1. Τι διατάξει των άρθρων 15, 18 και 19 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173, τ.α ), όπω αντικαταστάθηκαν µε το Ν.916/001 και συµπληρώθηκαν µε του Νόµου 307/00, 3404/005, 3794/009 και 4009/011 άρθρο 80 παρ 6 και 19.. Τι διατάξει των άρθρων 8 και 10 του Ν.4009/011, όπω ισχύει σήµερα. 3. Τι διατάξει του Ν.431/1996 (ΦΕΚ 175/τ.Α ) «ιορισµό ή πρόσληψη πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη ηµόσια ιοίκηση». 4. Τι διατάξει του Π.. 134/1999 (ΦΕΚ 13 τ. Α ) «ιορισµό ή πρόσληψη πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και λοιπά Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου και ηµόσιε Υπηρεσίε του χώρου Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αρµοδιότητα του ΥΠΕΠΘ. 5. Τι διατάξει του Π..163/00 (ΦΕΚ 149/τ.Α /6-6-00) «ιαδικασία και προϋποθέσει πρόσληψη επιστηµονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών µαθηµάτων (ΕΕΜ) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα». 6. Το Π 104/013 (ΦΕΚ137/τ.Α / ) «Μετονοµασία Σχολή-Μετονοµασία Τµηµάτων-Συγχώνευση Τµηµάτων-Κατάργηση Παραρτηµάτων και Τµηµάτων-Ίδρυση Σχολή-Ίδρυση Τµήµατο-Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτη. 7. Την υπ αριθ. ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.834/ εγκύκλιο του Υπουργείου ιοικητική Μεταρρύθµιση και Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση µε θέµα «Κατάργηση τη υποχρέωση υποβολή πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων». - 1 από 73-

2 8. Τι Συνελεύσει των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτη για το ακαδηµαϊκό έτο Αποφασίζει Την προκήρυξη για πρόσληψη Επιστηµονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθηµάτων (Ε.Ε.Μ.), µε σύµβαση εργασία Ιδιωτικού ικαίου ορισµένου χρόνου, για το ακαδηµαϊκό έτο προκειµένου να καλυφθούν διδακτικέ ή άλλε επιστηµονικέ ανάγκε των Τµηµάτων ω ακολούθω: I. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Οι συµβάσει όσων προσληφθούν µπορεί να είναι των ακόλουθων δύο κατηγοριών: α) µε ωριαία αντιµισθία για ένα διδακτικό εξάµηνο. β) µε µηνιαία αποζηµίωση, µε πλήρη ή µερική απασχόληση για ένα διδακτικό εξάµηνο. Το Ίδρυµα επιφυλάσσεται να ανανεώσει σύµφωνα µε τι εκπαιδευτικέ ανάγκε τι συµβάσει των παραπάνω περιπτώσεων α και β για ένα ακόµη διδακτικό εξάµηνο. Τα γνωστικά αντικείµενα που προκηρύσσονται αναγράφονται στου πίνακε, στο Παράρτηµα που ακολουθεί, χωριστά κατά Σχολή και Τµήµα.. Το Ίδρυµα δεν υποχρεούται να προσλάβει επιστηµονικού και εργαστηριακού Συνεργάτε σε όλα τα προκηρυσσόµενα γνωστικά αντικείµενα. Οι προσλήψει θα γίνουν µε βάση τι εκπαιδευτικέ ανάγκε του Ιδρύµατο όπω αυτέ θα έχουν διαµορφωθεί το χειµερινό εξάµηνο του , τι διαθέσιµε πιστώσει και τι θέσει πιστώσει που θα εγκριθούν µε την ΠΥΣ για το Ακαδηµαϊκό έτο Σε περίπτωση διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (µείωση) των ωρών απασχόληση ή καταγγελία τη σύµβαση µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου που γνωστοποιείται έγκαιρα στου Επιστηµονικού ή Συνεργάτε καθώ και στου Εκπαιδευτικού Ειδικών Μαθηµάτων (Ε.Ε.Μ.).. 4. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό προσλαµβάνεται σε θέσει Επιστηµονικών Συνεργατών ή Εργαστηριακών Συνεργατών ή στην κατηγορία Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθηµάτων (Ε.Ε.Μ.). Στι θέσει αυτέ ω ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια µε αυτά των βαθµίδων Επίκουρου Καθηγητή, Καθηγητή Εφαρµογών ή µελών Ε. Ι.Π. αντίστοιχα. Στο Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ανατίθεται η εκτέλεση όµοιου διδακτικού ή άλλου επιστηµονικού και οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για το µόνιµο Ε.Π. τη αντίστοιχη βαθµίδα Ε.Π. για Επιστηµονικού ή Συνεργάτε ή για τα µέλη Ε. Ι.Π. αντίστοιχα. A. Η απασχόληση του εκπαιδευτικού αυτού προσωπικού µπορεί να είναι πλήρη ή µερική. B. Προϋπόθεση για πρόσληψη σε θέση Επιστηµονικού Συνεργάτη Τ.Ε.Ι. είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώµατο. Για πρόσληψη σε θέση Συνεργάτη Τ.Ε.Ι. προϋπόθεση είναι η κατοχή τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών. Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστηµονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο ή την ειδικότητα, κατά περίπτωση, στα οποία αιτούνται να διδάξουν. Γ. Τα ελάχιστα προσόντα των Επιστηµονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών και Ε.Ε.Μ., µε την επιφύλαξη τη προηγούµενη παραγράφου, σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και 19 του Ν.1404/1983, όπω αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα και 4 - από 73-

3 του Ν.916/001 ο οποίο και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 13 του Ν.307/00 και το άρθρο 8 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3404/005 είναι τα ακόλουθα: Επιστηµονικοί Συνεργάτε Τ.Ε.Ι. Α) Τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη επαγγελµατική δραστηριότητα κατάλληλου επιπέδου ή αναλόγω µε τη φύση τη θέση (του γνωστικού αντικειµένου το οποίο καλούνται να διδάξουν) που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα ή συµµετοχή µε αµοιβή σε οργανωµένα ερευνητικά προγράµµατα ή συνδυασµό των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, µε το επιστηµονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείµενο τη θέση που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελµατική δραστηριότητα µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι δύο () έτη αυτοδύναµη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείµενο του τοµέα, σε Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι. ή οµαταγή Ιδρύµατα του εξωτερικού. Β) Συναφή προ το αντικείµενο τη θέση που προκηρύσσεται επιστηµονική δραστηριότητα σχεδιασµού και εκτέλεση ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται µε τρει τουλάχιστον πρωτότυπε δηµοσιεύσει σε επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου κύρου, οι οποίε έχουν δηµοσιευθεί ή έχουν γίνει δεκτέ προ δηµοσίευση στα σχετικά περιοδικά. Σύµφωνα µε τον Ν.1404/1983 και το Ν.916/001, άρθρο 19 παρ. 5α µε απόφαση του Προεδρικού Συµβουλίου και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατο, οι Επιστηµονικοί Συνεργάτε Τ.Ε.Ι. µπορούν να αναλάβουν και τη διεξαγωγή εξειδικευµένων εργαστηρίων, καλύπτοντα µε αυτά το µικρότερο µέρο τη εβδοµαδιαία απασχόληση του. Κατά συνέπεια το µεγαλύτερο µέρο τη διδακτική απασχόληση ενό Επιστηµονικού Συνεργάτη πρέπει να αποτελείται από θεωρητικέ διαλέξει. Εργαστηριακοί Συνεργάτε Τ.Ε.Ι. Α) Πέντε (5) τουλάχιστον έτη επαγγελµατική δραστηριότητα αντίστοιχη του επιπέδου σπουδών, σε αντικείµενο σχετικό µε την ειδικότητα τη θέση που προκηρύσσεται (του γνωστικού αντικειµένου το οποίο καλούνται να διδάξουν) από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώµατο. Η ανωτέρω επαγγελµατική δραστηριότητα µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι τρία (3) έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι. ή οµοταγή Ιδρύµατα του εξωτερικού. Β) Τεκµηριωµένη ικανότητα υπεύθυνη εφαρµογή επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων ή εκτέλεση τµήµατο ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα τη θέση που προκηρύσσεται. Με απόφαση του Προεδρικού Συµβουλίου και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατο οι Εργαστηριακοί Συνεργάτε Τ.Ε.Ι. αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι Επιστηµονικοί Συνεργάτε µπορούν να αναλάβουν και τη διδασκαλία θεωρητικών µαθηµάτων, καλύπτοντα για τον λόγο αυτόν το µικρότερο µέρο τη εβδοµαδιαία απασχόλησή του. - 3 από 73-

4 Ω επαγγελµατική δραστηριότητα που απαιτείται ω προσόν για την κατάληψη θέση Ε.Π. δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών ή για τη λήψη του απαιτούµενου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώµατο και συνδέεται µε σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά µεταπτυχιακά προγράµµατα ή οι σπουδέ. Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθηµάτων Τα ελάχιστα προσόντα των Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθηµάτων (Ε.Ε.Μ.), σύµφωνα µε τα άρθρα 18, 19 του Ν.1404/1983, όπω αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 4 του Ν.916/001, είναι τα ακόλουθα: 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου αντίστοιχη ειδικότητα ή αναγνωρισµένο ισότιµο τίτλο Πανεπιστηµίου τη αλλοδαπή.. Πενταετή αξιόλογη διδακτική πείρα µετά τη λήψη του πτυχίου. Οι αναγνωρισµένοι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η επιστηµονική δραστηριότητα, καθώ και το συγγραφικό έργο συνεκτιµώνται.. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Σε όλε τι προηγούµενε περιπτώσει εφόσον κανένα υποψήφιο δεν διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα επιτρέπεται η ανάθεση, µε ωριαία αντιµισθία διδακτικού έργου σε υποψηφίου που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και στην περίπτωση Επιστηµονικών Συνεργατών διδακτορικό δίπλωµα.. Ο συνολικό χρόνο απασχόληση των Επιστηµονικών Συνεργατών, µε ωριαία αντιµισθία, δεν µπορεί να υπερβαίνει τι δεκατέσσερι (14) ώρε εβδοµαδιαίω και των Εργαστηριακών Συνεργατών και Ε.Ε.Μ., µε ωριαία αντιµισθία, δεν µπορεί να υπερβαίνει τι δεκαοχτώ (18) ώρε εβδοµαδιαίω. 3. Σε µόνιµου ή όχι υπαλλήλου του ηµοσίου Τοµέα καθώ ύστερα από άδεια τη Υπηρεσία του και σε συνταξιούχου του ηµοσίου ή του ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα, ύστερα από άδεια του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτου µπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο µέχρι τέσσερι (4) ώρε εβδοµαδιαίω, µόνο για εξειδικευµένα µαθήµατα. Η άδεια τη υπηρεσία του πρέπει να προσκοµισθεί κατά την υπογραφή τη σύµβαση σύµφωνα µε του όρου του άρθρου 19 του Ν.1404/1983 όπω αντικαταστάθηκε µε το Ν.916/001 αρ. 4 και τροποποιήθηκε µε το Ν.3404/005 αρ. 11 παρ. 3 και του άρθρου 15 του Ν.3794/009. Εάν δεν προσκοµισθεί η άδεια, η σύµβαση δεν υπογράφεται. 4. Προηγούµενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι. συνεκτιµάται. 5. Επισηµαίνεται ότι ορισµένα από τα µαθήµατα που προκηρύσσονται µε την παρούσα µπορεί να µην ανατεθούν σε Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, ανάλογα µε τι ανάγκε των τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. 6. Ο αριθµό ωρών ανάθεση των µαθηµάτων θα οριστικοποιηθεί µετά το πέρα των δηλώσεων των σπουδαστών. 7. Οι εκπαιδευτικέ ώρε ανάθεση και οι µέρε απασχόληση των Εκτάκτων Εκπαιδευτικών και ΕΕΜ θα είναι στην κρίση του Προεδρικού Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι από 73-

5 8. Το κώλυµα τη εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτε κράτου µέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για του οποίου δεν προβλέπεται όµοιο κώλυµα διορισµού (βλ. ΙIΙ.6 παρακάτω). 9. Οι πολίτε των κρατών µελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να υποβάλουν εκτό των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό ελληνοµάθεια επιπέδου από το Κέντρο Ελληνική Γλώσσα, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρη γνώση και αποτελεσµατική χρήση τη Ελληνική γλώσσα. IΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατο προτίµησή του τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Η αίτηση θα συµπληρώνεται µόνο ηλεκτρονικά µέσω τη πλατφόρµα ιαχείριση Αιτήσεων Επιστηµονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών Στη συνέχεια θα γίνεται εκτύπωση τη αίτηση που θα έχει εξαχθεί από το συγκεκριµένο σύστηµα, προκειµένου να κατατεθεί από τον υποψήφιο και να πρωτοκολληθεί στη Γραµµατεία του Τµήµατο επιλογή του. Όλοι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να κάνουν αίτηση στην Πλατφόρµα ιαχείριση Αιτήσεων Επιστηµονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών και καταχώρηση όλων των απαιτούµενων στοιχείων (επικοινωνία, προσόντων, ασφαλιστικών), όσο και επιλογή γνωστικών αντικειµένων / ειδικότητα στα οποία θέτουν υποψηφιότητα. Τα υποβληθέντα στοιχεία θα πρέπει να είναι σε απόλυτη συµφωνία µε τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στη Γραµµατεία του Τµήµατο επιλογή του. Σε περίπτωση που ο υποψήφιο επιθυµεί την υποβολή αίτηση σε περισσότερα του ενό Τµήµατα του Τ.Ε.Ι. Κρήτη, το σύστηµα υποστηρίζει τη δηµιουργία αντιγράφου τη ηλεκτρονική αίτηση στην οποία µε µόνη αλλαγή το Τµήµα υποβολή µπορεί να εκτυπωθεί, χωρί να απαιτείται από τον υποψήφιο η εκ νέου ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων του.. Βιογραφικό σηµείωµα, µε συνοπτική ανάλυση των σπουδών, τη προϋπηρεσία, τη επιστηµονική δραστηριότητα και των επιστηµονικών εργασιών/δηµοσιεύσεών του. 3. Αντίγραφα πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών. 4. Γενικά κάθε στοιχείο που θα αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου (συγγραφή βιβλίων ή δηµοσιεύσεων, πιστοποιητικά ή βεβαιώσει προϋπηρεσία και σχετικά τεκµήρια ασφάλιση επαγγελµατική δραστηριότητα κ.λ.π.) 5. Για µη Έλληνε ιθαγενεί χωρών εκτό Ε.Ε, που έχουν αποκτήσει Ελληνική Ιθαγένεια, πιστοποιητικό του αρµόδιου ηµάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπο και ο χρόνο απόκτηση τη Ελληνική Ιθαγένεια. Προκειµένου για πολίτε κρατών µελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστοποιητικό τη αρµόδια αρχή του κράτου την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιο. 6. Πιστοποιητικό τύπου Α του αρµόδιου Στρατολογικού Γραφείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενο δεν έχει στρατολογική ή σχετική χρηµατική υποχρέωση. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν - 5 από 73-

6 ολοκληρώσει τι στρατιωτικέ του υποχρεώσει ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτέ κατά τον χρόνο υποβολή τη υποψηφιότητά του, δεσµεύονται ότι θα προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά µε την υπογραφή τη σύµβαση εργασία. 7. Πλήρε αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστική χρήση. 8. Γνωµατεύσει α) Παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δηµοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων να ασκούν τα καθήκοντα τη αντίστοιχη θέση. 9. Τα δικαιολογητικά 6, 7, 8 υποβάλλονται κατά την πρόσληψη των επιλεγµένων υποψηφίων και πριν από την υπογραφή τη σύµβαση. Β. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατο προτίµησή του την αίτηση και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (0) ηµερών από την εποµένη τη τελευταία δηµοσίευση στον ηµερήσιο τύπο δηλαδή από µέχρι και Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τι υπηρεσίε και του φορεί τη περίπτωση α, τη παρ. του άρθρου 1 του Ν.450/014 (ΦΕΚ74/Α / ) ή ακριβή αντίγραφά του. Οµοίω γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν επίσηµη θεώρηση και γ) αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπέ αρχέ και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόµιµε µεταφράσει και να έχουν επικυρωθεί πρωτίστω από δικηγόρο. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου µε την οποία αναγνωρίζονται ω ισότιµοι προ του τίτλου που απονέµονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα τη ηµεδαπή. Γ. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθµηση, να είναι τοποθετηµένα µέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρε βιογραφικό σηµείωµα, συνοπτική ανάλυση του επιστηµονικού έργου, καθώ και πίνακα των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών.. Συµπλήρωση των δικαιολογητικών τη προκήρυξη (νέα έντυπα ή νέε εγγραφέ σε υποβληθέντα δικαιολογητικά) µετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητα επιτρέπεται µόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που θα ζητηθούν έγγραφα από τα αρµόδια όργανα πρόσληψη και αφορούν σε δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί εµπρόθεσµα. Περισσότερε πληροφορίε παρέχονται στου ενδιαφερόµενου στι ανακοινώσει τη ηλεκτρονική σελίδα του Τ.Ε.Ι., στη διεύθυνση και από τι Γραµµατείε των Τµηµάτων όλε τι εργάσιµε ηµέρε και ώρε ( ) στα τηλέφωνα: - 6 από 73-

7 Α. ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. Τµήµα Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική ( Ηράκλειο) τηλ Τµήµα ιοίκηση Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) τηλ Τµήµα ιοίκηση Επιχειρήσεων (Άγιο Νικόλαο) τηλ Τµήµα Εµπορία και ιαφήµιση (Ιεράπετρα) τηλ Β. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο) τηλ Τµήµα ιατροφή και ιαιτολογία (Σητεία) τηλ , 93, 94, 97, 98 Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τµήµα Κοινωνική Εργασία (Ηράκλειο) τηλ Τµήµα Νοσηλευτική (Ηράκλειο) τηλ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1. Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.(Ηράκλειο) τηλ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων (Ηράκλειο) τηλ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Ηράκλειο) τηλ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορική Τ.Ε. (Ηράκλειο) τηλ Ε. ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (Χανιά) τηλ Τµήµα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντο Τ.Ε. (Χανιά) τηλ Τµήµα Μηχανικών Μουσική Τεχνολογία και Ακουστική Τ.Ε.(Ρέθυµνο) τηλ & από 73-

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προκηρυσσόµενα Γνωστικά Αντικείµενα και Ειδικότητε κατά Σχολή/Τµήµα Πίνακα Περιεχοµένων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ... 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ... 1 ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 1 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ... 9 TMHMA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ... 9 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) TMHMΑ ιοίκηση Επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Τεχνητή Νοηµοσύνη στι Επιχειρήσει TMHMA ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ... 4 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ... 4 ΣΧΟΛΗ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TMHMA: NOΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TMHMA: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε TMHMΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ από 73-

9 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Προκηρύσσονται τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα για θέσει τα οποία περιλαµβάνουν τα συναφή µαθήµατα του Προπτυχιακού Προγράµµατο Σπουδών (ΠΠΣ) «Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική», για το ακ. έτο : Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γνωστικά Αντικείµενα ΛΧ 000.ΛΧ ΛΧ ΛΧ ΛΧ ΛΧ ΛΧ Λογιστική Φορολογία Νοµικά Ασφαλιστικά Χρηµατοοικονοµική Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισµό Φυσική Αγωγή Προκηρύσσονται οι παρακάτω ειδικότητε για θέσει οι οποίε περιλαµβάνουν τα συναφή µαθήµατα του Προπτυχιακού Προγράµµατο Σπουδών (ΠΠΣ) «Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική», για το ακ. έτο : Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γνωστικά Αντικείµενα ΛΧ 0009.ΛΧ ΛΧ ΛΧ ΛΧ ΛΧ ΛΧ Λογιστική Φορολογία Νοµικά Ασφαλιστικά Χρηµατοοικονοµική Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισµό Φυσική Αγωγή - 9 από 73-

10 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιο επιστημονικό συνεργάτη για διδασκαλία θεωρητικού μαθήματο, θα ανατεθεί και η διδασκαλία του θεωρητικού μέρου του μαθήματο, σε εργαστηριακό συνεργάτη υψηλών προσόντων από 73-

11 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1. Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση " Τίτλο /Γνωστικό Τ Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση Γ. Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "Μάρκετινγκ" Τίτλο /Γνωστικό Τ Συµπεριφορά Καταναλωτή Ε Τ Μεθοδολογία Έρευνα Ε Τ ΒΒ Μάρκετινγκ - ιοίκηση Πωλήσεων ΣΤ Τ Revenue Management- Yield Management ΣΤ Τ Μάρκετινγκ Τεχνολογικών Προϊόντων ΣΤ Τ Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Τουρισµού ΣΤ Τ Νέε Τεχνολογίε στον τουρισµό Ζ Τ Ηλεκτρονικό Εµπόριο και νέε Τεχνολογίε Ζ 3. Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο " ιοίκηση Επιχειρήσεων & ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενία" Τίτλο /Γνωστικό Τ ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Τ Οργανωσιακή Συµπεριφορά Τ ηµόσια ιοίκηση Ε Τ ιοικητική εοντολογία και πρακτική ΣΤ 4. Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "Συστήµατα Πληροφοριών ιοίκηση, Τουρισµού & Εφοδιασµού ιοίκηση Ολική Ποιότητα" Τίτλο /Γνωστικό Τ Πληροφορική Ι Α Τ Χρήση Λογιστικών Φύλλων για την επίλυση προβληµάτων οικονοµική και ιοίκηση Β Τ ιοίκηση Ολική Ποιότητα ΣΤ Τ Προχωρηµένη χρήση Λογιστικών φύλλων στο Μάνατζµεντ Ζ 5. Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "Ανθρωπιστικέ Σπουδέ (Κοινωνιολογία)" Τίτλο /Γνωστικό Τ Τουριστική Κοινωνιολογία Ε Τ Τουρισµό πολιτιστική κληρονοµιά ΣΤ 6. Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "Οικονοµικά" Τίτλο /Γνωστικό Τ Οικονοµική τη ιοίκηση Ι Γ 001. Τ Οικονοµική τη ιοίκηση ΙΙ Τ Οικονοµική του Τουρισµού - 11 από 73-

12 7. Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "Ελληνική Γλώσσα Ιστορία -Πολιτισµό για Έλληνε και ξένου φοιτητέ" Τίτλο /Γνωστικό Τ Ιστορία τη Ελλάδο ΣΤ 004. Τ Ελληνικό Λαϊκό Πολιτισµό και ιαπολιτισµικότητα ΣΤ 8. Εκπαιδευτικοί ειδικών µαθηµάτων "Ξένη γλώσσα (Αγγλικά)" Τίτλο /Γνωστικό Τ Ξένη γλώσσα : Αγγλικά Α 006. Τ Ξένη γλώσσα : Αγγλική Τουριστική Ορολογία Β Τ Ξένη γλώσσα Επιχειρησιακά Αγγλικά και Επικοινωνία 9. Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Λογιστική Τίτλο /Γνωστικό Τ Γενικέ Αρχέ Λογιστική Α 009. Τ Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Β Τ ιοικητική Λογιστική Ε Τ Λογιστική Εταιρειών ΣΤ Τ Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ζ 10. Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Λειτουργιών" Τίτλο /Ειδικότητα Τ ιοίκηση Τουριστικών Πρακτορείων Ζ Τ Ειδικέ και Εναλλακτικέ Μορφέ Τουρισµού Ζ Τ ιοίκηση Τουριστικών Προορισµών ΣΤ 11. Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα "Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκηση, Τουρισµού Πληροφορική" Τίτλο /Ειδικότητα Τ Πληροφορική Ι Α Τ Προχωρηµένη χρήση Λογιστικών φύλλων στο Μάνατζµεντ Ζ 1. Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Νοµικά -Κοινωνιολογία Τίτλο /Γνωστικό Τ ίκαιο Επιχειρήσεων Ι : Αστικό ίκαιο Α Τ Τουριστική Νοµοθεσία Γ Τ ίκαιο Επιχειρήσεων Ι Ι : Εµπορικό ίκαιο Ε Τ Τουριστική Κοινωνιολογία Ε 13. Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα "Ποσοτικέ Μέθοδοι " Τίτλο /Ειδικότητα Τ Στατιστική Επιχειρήσεων Ι (εργαστήριο) Β Τ Επιχειρησιακή Έρευνα (εργαστήριο) Τ Ανάλυση Αποφάσεων ( εργαστήριο) Ε 14. Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα "Ελληνική Γλώσσα Ιστορία -Πολιτισµό για Έλληνε και ξένου φοιτητέ" Τίτλο /Γνωστικό Τ Ιστορία τη Ελλάδο ΣΤ Τ Ελληνικό Λαϊκό Πολιτισµό και ιαπολιτισµiκότητα ΣΤ - 1 από 73-

13 ΣΧΟΛΗ ιοίκηση και Οικονοµία TMHMΑ ιοίκηση Επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου Α. Θέσει Επιστηµονικών Συνεργατών µε τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα για την διδασκαλία των αναγραφόµενων Θεωρητικών Μαθηµάτων : Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Πληροφορική στι Επιχειρήσει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Εισαγωγή στην Πληροφορική Α Ε Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Ε Ηλεκτρονική Επιχειρηµατικότητα ΣΤ Ε Σεµινάριο Τελειοφοίτων Ζ Ε Ηλεκτρονικέ Συναλλαγέ και Ασφάλεια ΣΤ Ε ιαχείριση και Επεξεργασία Μεγάλου όγκου δεδοµένων ΣΤ Ε Σχεδιασµό ιαδικτυακών Τόπων Ε Ε Γραφιστικό Σχεδιασµό Ε Ε Εφαρµογέ Πολυµέσων στο Μάρκετινγκ ΣΤ Ε Παραγωγή Οπτικοακουστικού Περιεχοµένου στη ιαφήµιση ΣΤ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Τεχνητή Νοηµοσύνη στι Επιχειρήσει Ε ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ε (/εβδ) (/εβδ) 1 Τεχνητή Νοηµοσύνη στι Επιχειρήσει 001. Ε Πολυκριτήρια Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων ΣΤ Ε Συστήµατα Υποστήριξη Αποφάσεων Ζ Ε Επιχειρηµατική Ευφυΐα & Εξόρυξη Γνώση Ζ Ε Μη γραµµική Βελτιστοποίηση Ε 3 1 Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Γλώσσε Προγραµµατισµού για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε οµέ εδοµένων Γ Ε Λειτουργικά Συστήµατα Ε Ε Αρχέ προγραµµατισµού Β Ε Αντικειµενοστραφή Προγραµµατισµό Ε Ε Προγραµµατισµό ιαδικτύου ΣΤ - Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Βάσει εδοµένων και Πληροφοριακά Συστήµατα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Πληροφοριακά Συστήµατα στην ιοίκηση Β Ε Βάσει εδοµένων Γ Ε Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών συστηµάτων ΣΤ Ε Συστήµατα ιαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων (ERP,CRM) Z - Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Επιχειρησιακή Έρευνα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: - 13 από 73-

14 Τίτλο Ε Επιχειρησιακό Σχεδιασµό και ιαχείριση Έργων ΣΤ Ε Επιχειρησιακή Έρευνα Γ 3 1 /// /// /// /// /// /// Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: ιοίκηση και Προγραµµατισµό Επιχειρήσεων για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε ιοίκηση Παραγωγή E 008. Ε ιοίκηση Ολική Ποιότητα Ε Στρατηγική ιοίκηση & ιαχείριση Απόδοση Ε Ε Σχεδιασµό και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα ΣΤ Ε Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία Ζ Ε Οργάνωση και ιοίκηση Επιχειρήσεων Α Ε ιαχείριση Ανθρώπινου υναµικού Δ Ε ιοίκηση Υπηρεσιών ΣΤ Ε Εξαγορέ συγχωνέσει & ιαπολιτισµική ιοίκηση ΣΤ Ε Ηγεσία και Οργανωσιακή Συµπεριφορά ΣΤ Ε Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία Ζ Ε ιεθνή Επιχειρηµατικότητα Ε Ε Προσοµοίωση Βιοµηχανική Παραγωγή και Επιχειρήσεων Ζ - Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Εµπορικό και Εργατικό ίκαιο για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Εµπορικό και Εργατικό ίκαιο Ζ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Μάρκετινγκ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Αρχέ Μάρκετινγκ Β Ε ιεθνέ Μάρκετινγκ Ε Ε Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών Ε Ε Νέε Τεχνολογίε & Μάρκετινγκ ΣΤ Ε ηµόσιε Σχέσει- Επικοινωνία Ε Ε Συµπεριφορά Καταναλωτή (κοινό.ε+μαρ) Ε Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Οικονοµικά για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Μικροοικονοµική Α Ε Μακροοικονοµική Β Ε ιεθνή Οικονοµικά Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο :Αγγλικά για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: - 14 από 73-

15 Τίτλο Ε Αγγλική Ορολογία «Εξειδικευµένο µάθηµα» Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Μαθηµατικά και Στατιστική για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Ε Εισαγωγή στη Στατιστική Β Ε Εφαρµοσµένη Στατιστική Γ Ε Χρονοσειρέ & Προβλέψει Ζ Ε Μαθηµατικά Επιχειρήσεων Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Χρηµατοοικονοµικά-Λογιστική για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση Γ Ε Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα & Αγορέ Ε Αρχέ Λογιστική Α Ε Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Β Ε ιοικητική Λογιστική Γ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Επιχειρησιακή Επικοινωνία «Εξειδικευµένο Μάθηµα» Α - Β. Θέσει Εργαστηριακών Συνεργατών με τι παρακάτω ειδικότητε για την διδασκαλία των αναγραφόμενων Εργαστηριακών Μαθημάτων: Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Μαθηµατικό ή Συναφού Ειδικότητα µε ειδίκευση στην Στατιστική για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Εισαγωγή στη Στατιστική Β Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Πληροφορική ή Συναφού Ειδικότητα µε ειδίκευση στην Πληροφορική Επιχειρήσεων για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Εισαγωγή στη Πληροφορική Α Ε Επιχειρησιακή Επικοινωνία Α Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Πληροφορική ή Συναφού Ειδικότητα µε ειδίκευση στι Γλώσσε Προγραµµατισµού για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: - 15 από 73-

16 Τίτλο Ε Αρχέ Προγραµµατισµού Β Ε Λειτουργικά Συστήµατα Ε Ε Αντικειµενοστραφή Προγραµµατισµό Ε Ε Προγραµµατισµό ιαδικτύου ΣΤ Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Πληροφορική συναφού ειδικότητα µε ειδίκευση: Βάσει εδοµένων και Πληροφοριακά Συστήµατα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Πληροφοριακά Συστήµατα στην ιοίκηση Β Ε Βάσει εδοµένων Γ Ε Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστηµάτων ΣΤ Συστήµατα ιαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων Ε 4 (ERP,CRM) Ζ Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Πληροφορική ή Συναφού Ειδικότητα µε ειδίκευση: Εφαρµογέ ιαδικτύου και Πολυµέσα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Ηλεκτρονική Επιχειρηµατικότητα ΣΤ Ε Ηλεκτρονικέ Συναλλαγέ και Ασφάλεια ΣΤ Ε Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Ε Σχεδιασµό ιαδικτυακών Τόπων Ε Ε Γραφιστικό Σχεδιασµό Ε Ε Εφαρµογέ Πολυµέσων στο Μάρκετινγκ ΣΤ Παραγωγή Οπτικοακουστικού Περιεχοµένου στη Ε 7 ιαφήµιση ΣΤ Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Οικονοµολόγο ή Συναφού Ειδικότητα µε ειδίκευση Χρηµατοοικονοµική των Επιχειρήσεων για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση Γ 1 Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Επιχειρησιακή Έρευνα ή Συναφού Ειδικότητα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Επιχειρησιακό Σχεδιασµό και ιαχείριση Έργων ΣΤ Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα ιοίκηση και Προγραµµατισµό Επιχειρήσεων ή Συναφού Ειδικότητα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Σχεδιασµό και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα ΣΤ 008. Ε Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία Ζ Ε Προσοµοίωση βιοµηχανική Παραγωγή και επιχειρήσεων Ζ Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Μάρκετινγκ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: - 16 από 73-

17 Τίτλο Ε Αρχέ Μάρκετινγκ Β Ε Νέε Τεχνολογίε & Μάρκετινγκ ΣΤ Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Πληροφορική ή Συναφού Ειδικότητα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Ελεύθερη Χρήση Η/Υ - 6 Επισηµαίνεται ότι ορισµένα από τα παραπάνω µαθήµατα ενδέχεται να µην ανατεθούν τελικά ανάλογα µε τι ανάγκε του Τµήµατο - 17 από 73-

18 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Τοµέα: Μαθήµατα Κορµού Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Μικροοικονοµία 1ο Θ Α 000. Μακροοικονοµία ο Θ Α Αγροτική Οικονοµία 4ο Θ Α Τουριστική Οικονοµία 4ο Θ Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Αρχέ Λογιστική ο Θ Α Προγραµµατισµό Επενδύσεων 5ο Θ 1Α Χρηµατ/κή ιοίκηση-κοστολόγηση 3ο Θ Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Αρχέ ιοίκηση Επιχειρήσεων 1ο 3Θ ιοίκηση Ανθρωπίνου υναµικού ο Θ 1Α Οργάνωση & ιοίκηση Πωλήσεων 3ο Θ 1Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ LOGISTICS για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Επιχειρησιακή Έρευνα (Θ) 7ο 3Θ 001. Logistics-Εφοδιαστική Αλυσίδα (Θ) 5ο Θ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΘΕΩΡΙΑ ΙΚΑΙΟΥ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό - 18 από 73-

19 Στοιχεία ικαίου 1ο Θ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Μαθηµατικά Επιχειρήσεων 1ο Θ Α Εφαρµ/µένη Στατιστική Επιχ/σεων 3ο Θ Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Αρχέ ιαφήµιση 3ο Θ Α ηµόσιε Σχέσει-Επικοινωνία 4ο Θ 1Α ιαφηµιστική Εκστρατεία 6ο 3Θ 3Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Βιοµηχανικό Μάρκετινγκ 3ο 3Θ 000. ΒΒ Μάρκετινγκ (Θ) 6ο Θ Μάρκετινγκ Λιανικού Εµπορίου 4ο 3Θ 1Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό ιεθνέ Μάρκετινγκ 5ο Θ Α 003. Στρατηγικό Μάρκετινγκ 7ο 3Θ Α 004. Σεµινάριο Τελειόφοιτων (Θέµατα 3 Μάρκ.) 7ο 3Θ Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Αρχέ Μάρκετινγκ 1ο 3Θ 1Α 006. Μίγµα Μάρκετινγκ ο 3Θ 1Α Ορολογία Μάρκετινγκ (Αγγλικά) 5ο Θ Α - 19 από 73-

20 Έρευνα Αγορά 4ο Θ Α Συµπεριφορά Καταναλωτή ο 3Θ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Εισαγωγή στην Πληροφορική (Θ) 1ο Θ Βασικέ Εφαρµογέ Πληροφ/κή (Θ) ο Θ ίκτυα Υπολογιστών (Θ) 4ο Θ 1Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Βάσει εδοµένων (Θ) 3ο Θ Συστήµατα Πληροφοριών ιοίκηση 4ο Θ 1Α Τοµέα: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων 5ο Θ Α Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων 6ο Θ 3Α Συστ/τα Υποστήριξη Αποφάσεων στον Αγροτικό Τοµέα (Θ) 7ο Θ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό ιοίκηση Ολική Ποιότητα 6ο 3Θ ιαχ/ση Φυσ. Πόρων-Περιβάλ/ντο 6ο Θ 3Α Ποιότητα Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων 7ο Θ Α Τοµέα: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό - 0 από 73-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Ηράκλειο 05-06-015 Αριθµ.πρωτ. 918/Φ30. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 30.200 Πληροφορίες : ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τηλέφωνο : 2631058212 ΦΑΞ : 2631025183 e-mail : ksamalek@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3067 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 16-6-2014 Φε. 16α/8763 ΕΝΤΕΚΑ (11) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 27 /06/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι :29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 3-2-2015 Φε. 16α/694 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 11-6-2015 Φε. 16α/5364 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/MΓΥ 2 4 2 Υ 2012 Υ/MΓΥ 2-2 - - 7 6 Υ/MΓΥ 2 1 1 - - 8 6 Υ/MΓΥ - 1 2 Υ 210A - 5 3

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/MΓΥ 2 4 2 Υ 2012 Υ/MΓΥ 2-2 - - 7 6 Υ/MΓΥ 2 1 1 - - 8 6 Υ/MΓΥ - 1 2 Υ 210A - 5 3 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραµµα Σπουδών, Σητεία, Ιούνιος 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΒΙΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Υ 1012 Υ/MΓΥ 2 2 - Υ 400Ε -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 12-5-2015 Φε. 16α/3843 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.92/2/145 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Καλαμάτα 5 Δεκεμβρίου 2013 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 1/09/014 Αριθμ.πρωτ. 459 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Εξάµηνο : 1 2790 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Εργ.:ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3310 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μονάδες Θεωρίας : 3 Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 2-1-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Αριθµ. Πρωτ. 4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος)

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) 274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) Ίδρυση και Φυσιογνωμία του Τμήματος Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ιδρύθηκε το 1984. Η εκπαιδευτική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΑΚΑ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΑΚΑ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΑΚΑ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 1ο Εξάµηνο 1 555 Μαθηµατικά Α 4 4Θ ΑΦΠ&ΓΜ 2 3435 Πληροφορική 6 3Θ+3Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού βάσει της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού βάσει της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013) IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Μέγαρο Καποδίστρια 49100 Κέρκυρα Πληροφορίες: Ιωάννα Αθανασοπούλου Τηλ.: 2661087221-3 Φαξ: 2661022293 E-mail: agianna@ionio.gr Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 16/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38. Ακαδηµαικό έτος : 2014 Τµήµα : Γ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 2

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38. Ακαδηµαικό έτος : 2014 Τµήµα : Γ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 2 Εξάµηνο : 2 3300 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ 1280 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1390 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2890 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εργ.:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 23/8/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 1 44 ΑΓΓΛΙΚΑ I 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3010 ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι Εργ.:ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 3030 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 27 /06/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφορίες: Κάτσικα Ασηµίνα Τηλ: 2610 367626, Fax: 2610 367624 E-mail: mkatsika@eap.gr URL: http://www.eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008-2009. ΠΡΑΞΗ 32η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008-2009. ΠΡΑΞΗ 32η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΙΟΥ Διεύθυνση : 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 4 Χίος, 18-08-2008 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ Αριθ. Πρωτ.:646

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 28/08/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΕΤΔΑ ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 για εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και εφεξής

Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΕΤΔΑ ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 για εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και εφεξής Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΕΤΔΑ ακαδημαϊκού έτους 205-206 για εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 204-205 και εφεξής ο Εξάμηνο 555 Μαθηματικά 4 Θ ΑΦΠΓΜ 2 565 Φυσική 5 (3Θ+2E) ΓΒ 3 60 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, έχοντας υπόψη της: α. Tις διατάξεις του άρθρου 24, του Ν. 3187/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμαρούσιο: 22/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: Δ/1871

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμαρούσιο: 22/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: Δ/1871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμαρούσιο: 22/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: Δ/1871 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 27/08/2010 Αρ.πρωτ.11599-25/8/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 27/08/2010 Αρ.πρωτ.11599-25/8/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 27/08/2010 Αρ.πρωτ.11599-25/8/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006-07

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006-07 Επιτροπή Ωρολογίου Προγράµµατος: Ρεζίτης Αντώνιος, Μυγδάκος Ευθύµιος, Παντουβάκης Άγγελος ΗΜEΡΟΜΗΝΙΑ Α' Β' Γ' ' E' 3-Σεπ-2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (. ΧΕΛΑ) αίθουσες: 7,8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ. Καλα σάκη

ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ. Καλα σάκη ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΕΜΠΤΗ 11/6 8-11 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΑΦΠΓΜ) Αµφιθέατρο Κουτσοµητόπουλου 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΕΖΠΥ) Αµφιθέατρο Νιαβή 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΕΤ Α) Αµφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ (Γ - Αµφ.) Γ ΕΞΑΜΗΝΟ (Γ - Αµφ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 1. Η Σχολή Ικάρων, λαμβάνοντας υπ όψη τα: α. Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αθήνα 24-8-2011 Αριθ. Πρωτ. 20277 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση Γ2/69598/10-07-2006 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1050 τ. Β Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α ) περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Σχετικά µε την διαδικασία ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου σε Επιστηµονικούς & Εργαστηριακούς Συνεργάτες καθώς και Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων»

ΘΕΜΑ:«Σχετικά µε την διαδικασία ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου σε Επιστηµονικούς & Εργαστηριακούς Συνεργάτες καθώς και Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία /0/00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαµίας - Αθηνών 500 Λαµία Τηλέφωνο: 0-5 FAX: 0-67770 ΠΡΟΣ: Μέλη του Τ.Ε.Ι. Λαµίας ΘΕΜΑ:«Σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008. ΠΡΑΞΗ 18 η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008. ΠΡΑΞΗ 18 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ I.E.K. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 18/01/2008 Διεύθυνση ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ 16 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τομέας 1: Θεωρητικών Επιστημών (Θέσεις & Εξάμηνο).

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τομέας 1: Θεωρητικών Επιστημών (Θέσεις & Εξάμηνο). ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ Π.Δ. 407/80 Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ, έχοντας υπόψη του: α. τις διατάξεις του Ν. 3187/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 10/03/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 471 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 3/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008. ΠΡΑΞΗ 58η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008. ΠΡΑΞΗ 58η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Διεύθυνση : Διδυμότειχο 16/01/2008 Λεωνίδου 52 54 Αριθ. Πρωτ. 33 Διδυμότειχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ "Ιανουάριος 2015"

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ιανουάριος 2015 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ "Ιανουάριος 2015" ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: 1 ο Τετάρτη 28/1 2-5 2795 Εισαγωγή στην Αγροτική Οικονοµία & Ανάπτυξη Αµφιθέατρο Σίδερι 3270 Στοιχεία Πληροφορικής Αµφιθέατρο Νιαβή

Διαβάστε περισσότερα

Κα Λελιάτσιου Ελένη & Κα Νικολάου Αθανασία /νση: Β. Γεωργίου 3 - ΤΚ 68300 - ιδυµότειχο Τηλ.: 2553025111-2553025063 Φαξ: 2553025112

Κα Λελιάτσιου Ελένη & Κα Νικολάου Αθανασία /νση: Β. Γεωργίου 3 - ΤΚ 68300 - ιδυµότειχο Τηλ.: 2553025111-2553025063 Φαξ: 2553025112 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2013-1 - Ο Προϊστάµενος και η Γραµµατεία του Τµήµατος σας Καλωσορίζουν στο Τµήµα Νοσηλευτικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/06-05-14) σελ. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 Η Κοσμητεία της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 23/ 01 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΑΔΑ: AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 8/09/015 Αριθμ.πρωτ. 06 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ 65404 ΚΑΒΑΛΑ, 2510 462100, www.teiemt.gr, www.teikav.edu.gr Ημερομ.: /./2014 Αρ. Πρωτ.:.

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ 65404 ΚΑΒΑΛΑ, 2510 462100, www.teiemt.gr, www.teikav.edu.gr Ημερομ.: /./2014 Αρ. Πρωτ.:. Ημερομ.: /./01 Αρ. Πρωτ.:. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Σύμφωνα με την αριθμ. 98/16-09-01 προκήρυξη, σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, Σέρρες 22.12.2015 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Α.Π.: 4129 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ)

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ) ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ) (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1984/2008) ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Τηλ : 210-3443010-2227

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ. Τη Γραμματεία του Τμήματος. της Σχολής. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

ΠΡΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ. Τη Γραμματεία του Τμήματος. της Σχολής. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. ΠΡΟΣ: Τη Γραμματεία του Τμήματος. ΑΙΤΗΣΗ της Σχολής. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. ΕΠΩΝΥΜΟ..... ΟΝΟΜΑ..... Με την παρούσα υποβάλλω την υποψηφιότητά μου, προκειμένου να κριθώ για πρόσληψη σε θέση (Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 1/9/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Δημοσίευση ανακοίνωσης για εισαγωγή κατ ανώτατο είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών"

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση ανακοίνωσης για εισαγωγή κατ ανώτατο είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών Πάτρα, 9 Ιουλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 2421/15819 ΠΡΟΣ: Την Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας του Παν/μίου Πατρών ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΟΙΝ.: 1. κ. Γεώργιο Νικηφορίδη Δ/ντή Σπουδών του Προγράμματος 2. Γραμματεία Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-10 10 11 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ 11 12 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1ο Εξάμηνο Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1ο Εξάμηνο Σπουδών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Εξάμηνο Σπουδών Διδάσκοντες Ν001Υ Γενική και Ανόργανη Χημεία Φ.Νόλη, Γ.Ψωμάς, Β. Ταγκούλης (Τμ.Χημείας) Ν003Υ Πληροφορική Β. Μάνος Ν005Υ Μαθηματικά Ν.Φαρμάκης (Τμ.Μαθηματικών) Ν007Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα