ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016"

Transcript

1 Ηράκλειο Αριθµ.πρωτ. 918/Φ30. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Η συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κρήτη στη συνεδρίασή τη µε αρ. 76/ αφού έλαβε υπόψη: 1. Τι διατάξει των άρθρων 15, 18 και 19 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173, τ.α ), όπω αντικαταστάθηκαν µε το Ν.916/001 και συµπληρώθηκαν µε του Νόµου 307/00, 3404/005, 3794/009 και 4009/011 άρθρο 80 παρ 6 και 19.. Τι διατάξει των άρθρων 8 και 10 του Ν.4009/011, όπω ισχύει σήµερα. 3. Τι διατάξει του Ν.431/1996 (ΦΕΚ 175/τ.Α ) «ιορισµό ή πρόσληψη πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη ηµόσια ιοίκηση». 4. Τι διατάξει του Π.. 134/1999 (ΦΕΚ 13 τ. Α ) «ιορισµό ή πρόσληψη πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και λοιπά Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου και ηµόσιε Υπηρεσίε του χώρου Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αρµοδιότητα του ΥΠΕΠΘ. 5. Τι διατάξει του Π..163/00 (ΦΕΚ 149/τ.Α /6-6-00) «ιαδικασία και προϋποθέσει πρόσληψη επιστηµονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών µαθηµάτων (ΕΕΜ) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα». 6. Το Π 104/013 (ΦΕΚ137/τ.Α / ) «Μετονοµασία Σχολή-Μετονοµασία Τµηµάτων-Συγχώνευση Τµηµάτων-Κατάργηση Παραρτηµάτων και Τµηµάτων-Ίδρυση Σχολή-Ίδρυση Τµήµατο-Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτη. 7. Την υπ αριθ. ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.834/ εγκύκλιο του Υπουργείου ιοικητική Μεταρρύθµιση και Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση µε θέµα «Κατάργηση τη υποχρέωση υποβολή πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων». - 1 από 73-

2 8. Τι Συνελεύσει των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτη για το ακαδηµαϊκό έτο Αποφασίζει Την προκήρυξη για πρόσληψη Επιστηµονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθηµάτων (Ε.Ε.Μ.), µε σύµβαση εργασία Ιδιωτικού ικαίου ορισµένου χρόνου, για το ακαδηµαϊκό έτο προκειµένου να καλυφθούν διδακτικέ ή άλλε επιστηµονικέ ανάγκε των Τµηµάτων ω ακολούθω: I. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Οι συµβάσει όσων προσληφθούν µπορεί να είναι των ακόλουθων δύο κατηγοριών: α) µε ωριαία αντιµισθία για ένα διδακτικό εξάµηνο. β) µε µηνιαία αποζηµίωση, µε πλήρη ή µερική απασχόληση για ένα διδακτικό εξάµηνο. Το Ίδρυµα επιφυλάσσεται να ανανεώσει σύµφωνα µε τι εκπαιδευτικέ ανάγκε τι συµβάσει των παραπάνω περιπτώσεων α και β για ένα ακόµη διδακτικό εξάµηνο. Τα γνωστικά αντικείµενα που προκηρύσσονται αναγράφονται στου πίνακε, στο Παράρτηµα που ακολουθεί, χωριστά κατά Σχολή και Τµήµα.. Το Ίδρυµα δεν υποχρεούται να προσλάβει επιστηµονικού και εργαστηριακού Συνεργάτε σε όλα τα προκηρυσσόµενα γνωστικά αντικείµενα. Οι προσλήψει θα γίνουν µε βάση τι εκπαιδευτικέ ανάγκε του Ιδρύµατο όπω αυτέ θα έχουν διαµορφωθεί το χειµερινό εξάµηνο του , τι διαθέσιµε πιστώσει και τι θέσει πιστώσει που θα εγκριθούν µε την ΠΥΣ για το Ακαδηµαϊκό έτο Σε περίπτωση διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (µείωση) των ωρών απασχόληση ή καταγγελία τη σύµβαση µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου που γνωστοποιείται έγκαιρα στου Επιστηµονικού ή Συνεργάτε καθώ και στου Εκπαιδευτικού Ειδικών Μαθηµάτων (Ε.Ε.Μ.).. 4. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό προσλαµβάνεται σε θέσει Επιστηµονικών Συνεργατών ή Εργαστηριακών Συνεργατών ή στην κατηγορία Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθηµάτων (Ε.Ε.Μ.). Στι θέσει αυτέ ω ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια µε αυτά των βαθµίδων Επίκουρου Καθηγητή, Καθηγητή Εφαρµογών ή µελών Ε. Ι.Π. αντίστοιχα. Στο Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ανατίθεται η εκτέλεση όµοιου διδακτικού ή άλλου επιστηµονικού και οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για το µόνιµο Ε.Π. τη αντίστοιχη βαθµίδα Ε.Π. για Επιστηµονικού ή Συνεργάτε ή για τα µέλη Ε. Ι.Π. αντίστοιχα. A. Η απασχόληση του εκπαιδευτικού αυτού προσωπικού µπορεί να είναι πλήρη ή µερική. B. Προϋπόθεση για πρόσληψη σε θέση Επιστηµονικού Συνεργάτη Τ.Ε.Ι. είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώµατο. Για πρόσληψη σε θέση Συνεργάτη Τ.Ε.Ι. προϋπόθεση είναι η κατοχή τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών. Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστηµονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο ή την ειδικότητα, κατά περίπτωση, στα οποία αιτούνται να διδάξουν. Γ. Τα ελάχιστα προσόντα των Επιστηµονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών και Ε.Ε.Μ., µε την επιφύλαξη τη προηγούµενη παραγράφου, σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και 19 του Ν.1404/1983, όπω αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα και 4 - από 73-

3 του Ν.916/001 ο οποίο και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 13 του Ν.307/00 και το άρθρο 8 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3404/005 είναι τα ακόλουθα: Επιστηµονικοί Συνεργάτε Τ.Ε.Ι. Α) Τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη επαγγελµατική δραστηριότητα κατάλληλου επιπέδου ή αναλόγω µε τη φύση τη θέση (του γνωστικού αντικειµένου το οποίο καλούνται να διδάξουν) που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα ή συµµετοχή µε αµοιβή σε οργανωµένα ερευνητικά προγράµµατα ή συνδυασµό των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, µε το επιστηµονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείµενο τη θέση που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελµατική δραστηριότητα µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι δύο () έτη αυτοδύναµη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείµενο του τοµέα, σε Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι. ή οµαταγή Ιδρύµατα του εξωτερικού. Β) Συναφή προ το αντικείµενο τη θέση που προκηρύσσεται επιστηµονική δραστηριότητα σχεδιασµού και εκτέλεση ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται µε τρει τουλάχιστον πρωτότυπε δηµοσιεύσει σε επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου κύρου, οι οποίε έχουν δηµοσιευθεί ή έχουν γίνει δεκτέ προ δηµοσίευση στα σχετικά περιοδικά. Σύµφωνα µε τον Ν.1404/1983 και το Ν.916/001, άρθρο 19 παρ. 5α µε απόφαση του Προεδρικού Συµβουλίου και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατο, οι Επιστηµονικοί Συνεργάτε Τ.Ε.Ι. µπορούν να αναλάβουν και τη διεξαγωγή εξειδικευµένων εργαστηρίων, καλύπτοντα µε αυτά το µικρότερο µέρο τη εβδοµαδιαία απασχόληση του. Κατά συνέπεια το µεγαλύτερο µέρο τη διδακτική απασχόληση ενό Επιστηµονικού Συνεργάτη πρέπει να αποτελείται από θεωρητικέ διαλέξει. Εργαστηριακοί Συνεργάτε Τ.Ε.Ι. Α) Πέντε (5) τουλάχιστον έτη επαγγελµατική δραστηριότητα αντίστοιχη του επιπέδου σπουδών, σε αντικείµενο σχετικό µε την ειδικότητα τη θέση που προκηρύσσεται (του γνωστικού αντικειµένου το οποίο καλούνται να διδάξουν) από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώµατο. Η ανωτέρω επαγγελµατική δραστηριότητα µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι τρία (3) έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι. ή οµοταγή Ιδρύµατα του εξωτερικού. Β) Τεκµηριωµένη ικανότητα υπεύθυνη εφαρµογή επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων ή εκτέλεση τµήµατο ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα τη θέση που προκηρύσσεται. Με απόφαση του Προεδρικού Συµβουλίου και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατο οι Εργαστηριακοί Συνεργάτε Τ.Ε.Ι. αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι Επιστηµονικοί Συνεργάτε µπορούν να αναλάβουν και τη διδασκαλία θεωρητικών µαθηµάτων, καλύπτοντα για τον λόγο αυτόν το µικρότερο µέρο τη εβδοµαδιαία απασχόλησή του. - 3 από 73-

4 Ω επαγγελµατική δραστηριότητα που απαιτείται ω προσόν για την κατάληψη θέση Ε.Π. δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών ή για τη λήψη του απαιτούµενου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώµατο και συνδέεται µε σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά µεταπτυχιακά προγράµµατα ή οι σπουδέ. Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθηµάτων Τα ελάχιστα προσόντα των Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθηµάτων (Ε.Ε.Μ.), σύµφωνα µε τα άρθρα 18, 19 του Ν.1404/1983, όπω αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 4 του Ν.916/001, είναι τα ακόλουθα: 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου αντίστοιχη ειδικότητα ή αναγνωρισµένο ισότιµο τίτλο Πανεπιστηµίου τη αλλοδαπή.. Πενταετή αξιόλογη διδακτική πείρα µετά τη λήψη του πτυχίου. Οι αναγνωρισµένοι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η επιστηµονική δραστηριότητα, καθώ και το συγγραφικό έργο συνεκτιµώνται.. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Σε όλε τι προηγούµενε περιπτώσει εφόσον κανένα υποψήφιο δεν διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα επιτρέπεται η ανάθεση, µε ωριαία αντιµισθία διδακτικού έργου σε υποψηφίου που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και στην περίπτωση Επιστηµονικών Συνεργατών διδακτορικό δίπλωµα.. Ο συνολικό χρόνο απασχόληση των Επιστηµονικών Συνεργατών, µε ωριαία αντιµισθία, δεν µπορεί να υπερβαίνει τι δεκατέσσερι (14) ώρε εβδοµαδιαίω και των Εργαστηριακών Συνεργατών και Ε.Ε.Μ., µε ωριαία αντιµισθία, δεν µπορεί να υπερβαίνει τι δεκαοχτώ (18) ώρε εβδοµαδιαίω. 3. Σε µόνιµου ή όχι υπαλλήλου του ηµοσίου Τοµέα καθώ ύστερα από άδεια τη Υπηρεσία του και σε συνταξιούχου του ηµοσίου ή του ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα, ύστερα από άδεια του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτου µπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο µέχρι τέσσερι (4) ώρε εβδοµαδιαίω, µόνο για εξειδικευµένα µαθήµατα. Η άδεια τη υπηρεσία του πρέπει να προσκοµισθεί κατά την υπογραφή τη σύµβαση σύµφωνα µε του όρου του άρθρου 19 του Ν.1404/1983 όπω αντικαταστάθηκε µε το Ν.916/001 αρ. 4 και τροποποιήθηκε µε το Ν.3404/005 αρ. 11 παρ. 3 και του άρθρου 15 του Ν.3794/009. Εάν δεν προσκοµισθεί η άδεια, η σύµβαση δεν υπογράφεται. 4. Προηγούµενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι. συνεκτιµάται. 5. Επισηµαίνεται ότι ορισµένα από τα µαθήµατα που προκηρύσσονται µε την παρούσα µπορεί να µην ανατεθούν σε Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, ανάλογα µε τι ανάγκε των τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. 6. Ο αριθµό ωρών ανάθεση των µαθηµάτων θα οριστικοποιηθεί µετά το πέρα των δηλώσεων των σπουδαστών. 7. Οι εκπαιδευτικέ ώρε ανάθεση και οι µέρε απασχόληση των Εκτάκτων Εκπαιδευτικών και ΕΕΜ θα είναι στην κρίση του Προεδρικού Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι από 73-

5 8. Το κώλυµα τη εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτε κράτου µέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για του οποίου δεν προβλέπεται όµοιο κώλυµα διορισµού (βλ. ΙIΙ.6 παρακάτω). 9. Οι πολίτε των κρατών µελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να υποβάλουν εκτό των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό ελληνοµάθεια επιπέδου από το Κέντρο Ελληνική Γλώσσα, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρη γνώση και αποτελεσµατική χρήση τη Ελληνική γλώσσα. IΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατο προτίµησή του τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Η αίτηση θα συµπληρώνεται µόνο ηλεκτρονικά µέσω τη πλατφόρµα ιαχείριση Αιτήσεων Επιστηµονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών Στη συνέχεια θα γίνεται εκτύπωση τη αίτηση που θα έχει εξαχθεί από το συγκεκριµένο σύστηµα, προκειµένου να κατατεθεί από τον υποψήφιο και να πρωτοκολληθεί στη Γραµµατεία του Τµήµατο επιλογή του. Όλοι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να κάνουν αίτηση στην Πλατφόρµα ιαχείριση Αιτήσεων Επιστηµονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών και καταχώρηση όλων των απαιτούµενων στοιχείων (επικοινωνία, προσόντων, ασφαλιστικών), όσο και επιλογή γνωστικών αντικειµένων / ειδικότητα στα οποία θέτουν υποψηφιότητα. Τα υποβληθέντα στοιχεία θα πρέπει να είναι σε απόλυτη συµφωνία µε τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στη Γραµµατεία του Τµήµατο επιλογή του. Σε περίπτωση που ο υποψήφιο επιθυµεί την υποβολή αίτηση σε περισσότερα του ενό Τµήµατα του Τ.Ε.Ι. Κρήτη, το σύστηµα υποστηρίζει τη δηµιουργία αντιγράφου τη ηλεκτρονική αίτηση στην οποία µε µόνη αλλαγή το Τµήµα υποβολή µπορεί να εκτυπωθεί, χωρί να απαιτείται από τον υποψήφιο η εκ νέου ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων του.. Βιογραφικό σηµείωµα, µε συνοπτική ανάλυση των σπουδών, τη προϋπηρεσία, τη επιστηµονική δραστηριότητα και των επιστηµονικών εργασιών/δηµοσιεύσεών του. 3. Αντίγραφα πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών. 4. Γενικά κάθε στοιχείο που θα αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου (συγγραφή βιβλίων ή δηµοσιεύσεων, πιστοποιητικά ή βεβαιώσει προϋπηρεσία και σχετικά τεκµήρια ασφάλιση επαγγελµατική δραστηριότητα κ.λ.π.) 5. Για µη Έλληνε ιθαγενεί χωρών εκτό Ε.Ε, που έχουν αποκτήσει Ελληνική Ιθαγένεια, πιστοποιητικό του αρµόδιου ηµάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπο και ο χρόνο απόκτηση τη Ελληνική Ιθαγένεια. Προκειµένου για πολίτε κρατών µελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστοποιητικό τη αρµόδια αρχή του κράτου την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιο. 6. Πιστοποιητικό τύπου Α του αρµόδιου Στρατολογικού Γραφείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενο δεν έχει στρατολογική ή σχετική χρηµατική υποχρέωση. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν - 5 από 73-

6 ολοκληρώσει τι στρατιωτικέ του υποχρεώσει ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτέ κατά τον χρόνο υποβολή τη υποψηφιότητά του, δεσµεύονται ότι θα προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά µε την υπογραφή τη σύµβαση εργασία. 7. Πλήρε αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστική χρήση. 8. Γνωµατεύσει α) Παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δηµοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων να ασκούν τα καθήκοντα τη αντίστοιχη θέση. 9. Τα δικαιολογητικά 6, 7, 8 υποβάλλονται κατά την πρόσληψη των επιλεγµένων υποψηφίων και πριν από την υπογραφή τη σύµβαση. Β. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατο προτίµησή του την αίτηση και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (0) ηµερών από την εποµένη τη τελευταία δηµοσίευση στον ηµερήσιο τύπο δηλαδή από µέχρι και Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τι υπηρεσίε και του φορεί τη περίπτωση α, τη παρ. του άρθρου 1 του Ν.450/014 (ΦΕΚ74/Α / ) ή ακριβή αντίγραφά του. Οµοίω γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν επίσηµη θεώρηση και γ) αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπέ αρχέ και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόµιµε µεταφράσει και να έχουν επικυρωθεί πρωτίστω από δικηγόρο. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου µε την οποία αναγνωρίζονται ω ισότιµοι προ του τίτλου που απονέµονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα τη ηµεδαπή. Γ. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθµηση, να είναι τοποθετηµένα µέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρε βιογραφικό σηµείωµα, συνοπτική ανάλυση του επιστηµονικού έργου, καθώ και πίνακα των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών.. Συµπλήρωση των δικαιολογητικών τη προκήρυξη (νέα έντυπα ή νέε εγγραφέ σε υποβληθέντα δικαιολογητικά) µετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητα επιτρέπεται µόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που θα ζητηθούν έγγραφα από τα αρµόδια όργανα πρόσληψη και αφορούν σε δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί εµπρόθεσµα. Περισσότερε πληροφορίε παρέχονται στου ενδιαφερόµενου στι ανακοινώσει τη ηλεκτρονική σελίδα του Τ.Ε.Ι., στη διεύθυνση και από τι Γραµµατείε των Τµηµάτων όλε τι εργάσιµε ηµέρε και ώρε ( ) στα τηλέφωνα: - 6 από 73-

7 Α. ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. Τµήµα Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική ( Ηράκλειο) τηλ Τµήµα ιοίκηση Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) τηλ Τµήµα ιοίκηση Επιχειρήσεων (Άγιο Νικόλαο) τηλ Τµήµα Εµπορία και ιαφήµιση (Ιεράπετρα) τηλ Β. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο) τηλ Τµήµα ιατροφή και ιαιτολογία (Σητεία) τηλ , 93, 94, 97, 98 Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τµήµα Κοινωνική Εργασία (Ηράκλειο) τηλ Τµήµα Νοσηλευτική (Ηράκλειο) τηλ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1. Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.(Ηράκλειο) τηλ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων (Ηράκλειο) τηλ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Ηράκλειο) τηλ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορική Τ.Ε. (Ηράκλειο) τηλ Ε. ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (Χανιά) τηλ Τµήµα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντο Τ.Ε. (Χανιά) τηλ Τµήµα Μηχανικών Μουσική Τεχνολογία και Ακουστική Τ.Ε.(Ρέθυµνο) τηλ & από 73-

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προκηρυσσόµενα Γνωστικά Αντικείµενα και Ειδικότητε κατά Σχολή/Τµήµα Πίνακα Περιεχοµένων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ... 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ... 1 ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 1 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ... 9 TMHMA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ... 9 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) TMHMΑ ιοίκηση Επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Τεχνητή Νοηµοσύνη στι Επιχειρήσει TMHMA ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ... 4 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ... 4 ΣΧΟΛΗ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TMHMA: NOΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TMHMA: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε TMHMΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ από 73-

9 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Προκηρύσσονται τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα για θέσει τα οποία περιλαµβάνουν τα συναφή µαθήµατα του Προπτυχιακού Προγράµµατο Σπουδών (ΠΠΣ) «Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική», για το ακ. έτο : Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γνωστικά Αντικείµενα ΛΧ 000.ΛΧ ΛΧ ΛΧ ΛΧ ΛΧ ΛΧ Λογιστική Φορολογία Νοµικά Ασφαλιστικά Χρηµατοοικονοµική Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισµό Φυσική Αγωγή Προκηρύσσονται οι παρακάτω ειδικότητε για θέσει οι οποίε περιλαµβάνουν τα συναφή µαθήµατα του Προπτυχιακού Προγράµµατο Σπουδών (ΠΠΣ) «Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική», για το ακ. έτο : Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γνωστικά Αντικείµενα ΛΧ 0009.ΛΧ ΛΧ ΛΧ ΛΧ ΛΧ ΛΧ Λογιστική Φορολογία Νοµικά Ασφαλιστικά Χρηµατοοικονοµική Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισµό Φυσική Αγωγή - 9 από 73-

10 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιο επιστημονικό συνεργάτη για διδασκαλία θεωρητικού μαθήματο, θα ανατεθεί και η διδασκαλία του θεωρητικού μέρου του μαθήματο, σε εργαστηριακό συνεργάτη υψηλών προσόντων από 73-

11 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1. Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση " Τίτλο /Γνωστικό Τ Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση Γ. Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "Μάρκετινγκ" Τίτλο /Γνωστικό Τ Συµπεριφορά Καταναλωτή Ε Τ Μεθοδολογία Έρευνα Ε Τ ΒΒ Μάρκετινγκ - ιοίκηση Πωλήσεων ΣΤ Τ Revenue Management- Yield Management ΣΤ Τ Μάρκετινγκ Τεχνολογικών Προϊόντων ΣΤ Τ Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Τουρισµού ΣΤ Τ Νέε Τεχνολογίε στον τουρισµό Ζ Τ Ηλεκτρονικό Εµπόριο και νέε Τεχνολογίε Ζ 3. Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο " ιοίκηση Επιχειρήσεων & ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενία" Τίτλο /Γνωστικό Τ ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Τ Οργανωσιακή Συµπεριφορά Τ ηµόσια ιοίκηση Ε Τ ιοικητική εοντολογία και πρακτική ΣΤ 4. Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "Συστήµατα Πληροφοριών ιοίκηση, Τουρισµού & Εφοδιασµού ιοίκηση Ολική Ποιότητα" Τίτλο /Γνωστικό Τ Πληροφορική Ι Α Τ Χρήση Λογιστικών Φύλλων για την επίλυση προβληµάτων οικονοµική και ιοίκηση Β Τ ιοίκηση Ολική Ποιότητα ΣΤ Τ Προχωρηµένη χρήση Λογιστικών φύλλων στο Μάνατζµεντ Ζ 5. Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "Ανθρωπιστικέ Σπουδέ (Κοινωνιολογία)" Τίτλο /Γνωστικό Τ Τουριστική Κοινωνιολογία Ε Τ Τουρισµό πολιτιστική κληρονοµιά ΣΤ 6. Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "Οικονοµικά" Τίτλο /Γνωστικό Τ Οικονοµική τη ιοίκηση Ι Γ 001. Τ Οικονοµική τη ιοίκηση ΙΙ Τ Οικονοµική του Τουρισµού - 11 από 73-

12 7. Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "Ελληνική Γλώσσα Ιστορία -Πολιτισµό για Έλληνε και ξένου φοιτητέ" Τίτλο /Γνωστικό Τ Ιστορία τη Ελλάδο ΣΤ 004. Τ Ελληνικό Λαϊκό Πολιτισµό και ιαπολιτισµικότητα ΣΤ 8. Εκπαιδευτικοί ειδικών µαθηµάτων "Ξένη γλώσσα (Αγγλικά)" Τίτλο /Γνωστικό Τ Ξένη γλώσσα : Αγγλικά Α 006. Τ Ξένη γλώσσα : Αγγλική Τουριστική Ορολογία Β Τ Ξένη γλώσσα Επιχειρησιακά Αγγλικά και Επικοινωνία 9. Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Λογιστική Τίτλο /Γνωστικό Τ Γενικέ Αρχέ Λογιστική Α 009. Τ Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Β Τ ιοικητική Λογιστική Ε Τ Λογιστική Εταιρειών ΣΤ Τ Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ζ 10. Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Λειτουργιών" Τίτλο /Ειδικότητα Τ ιοίκηση Τουριστικών Πρακτορείων Ζ Τ Ειδικέ και Εναλλακτικέ Μορφέ Τουρισµού Ζ Τ ιοίκηση Τουριστικών Προορισµών ΣΤ 11. Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα "Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκηση, Τουρισµού Πληροφορική" Τίτλο /Ειδικότητα Τ Πληροφορική Ι Α Τ Προχωρηµένη χρήση Λογιστικών φύλλων στο Μάνατζµεντ Ζ 1. Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Νοµικά -Κοινωνιολογία Τίτλο /Γνωστικό Τ ίκαιο Επιχειρήσεων Ι : Αστικό ίκαιο Α Τ Τουριστική Νοµοθεσία Γ Τ ίκαιο Επιχειρήσεων Ι Ι : Εµπορικό ίκαιο Ε Τ Τουριστική Κοινωνιολογία Ε 13. Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα "Ποσοτικέ Μέθοδοι " Τίτλο /Ειδικότητα Τ Στατιστική Επιχειρήσεων Ι (εργαστήριο) Β Τ Επιχειρησιακή Έρευνα (εργαστήριο) Τ Ανάλυση Αποφάσεων ( εργαστήριο) Ε 14. Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα "Ελληνική Γλώσσα Ιστορία -Πολιτισµό για Έλληνε και ξένου φοιτητέ" Τίτλο /Γνωστικό Τ Ιστορία τη Ελλάδο ΣΤ Τ Ελληνικό Λαϊκό Πολιτισµό και ιαπολιτισµiκότητα ΣΤ - 1 από 73-

13 ΣΧΟΛΗ ιοίκηση και Οικονοµία TMHMΑ ιοίκηση Επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου Α. Θέσει Επιστηµονικών Συνεργατών µε τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα για την διδασκαλία των αναγραφόµενων Θεωρητικών Μαθηµάτων : Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Πληροφορική στι Επιχειρήσει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Εισαγωγή στην Πληροφορική Α Ε Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Ε Ηλεκτρονική Επιχειρηµατικότητα ΣΤ Ε Σεµινάριο Τελειοφοίτων Ζ Ε Ηλεκτρονικέ Συναλλαγέ και Ασφάλεια ΣΤ Ε ιαχείριση και Επεξεργασία Μεγάλου όγκου δεδοµένων ΣΤ Ε Σχεδιασµό ιαδικτυακών Τόπων Ε Ε Γραφιστικό Σχεδιασµό Ε Ε Εφαρµογέ Πολυµέσων στο Μάρκετινγκ ΣΤ Ε Παραγωγή Οπτικοακουστικού Περιεχοµένου στη ιαφήµιση ΣΤ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Τεχνητή Νοηµοσύνη στι Επιχειρήσει Ε ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ε (/εβδ) (/εβδ) 1 Τεχνητή Νοηµοσύνη στι Επιχειρήσει 001. Ε Πολυκριτήρια Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων ΣΤ Ε Συστήµατα Υποστήριξη Αποφάσεων Ζ Ε Επιχειρηµατική Ευφυΐα & Εξόρυξη Γνώση Ζ Ε Μη γραµµική Βελτιστοποίηση Ε 3 1 Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Γλώσσε Προγραµµατισµού για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε οµέ εδοµένων Γ Ε Λειτουργικά Συστήµατα Ε Ε Αρχέ προγραµµατισµού Β Ε Αντικειµενοστραφή Προγραµµατισµό Ε Ε Προγραµµατισµό ιαδικτύου ΣΤ - Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Βάσει εδοµένων και Πληροφοριακά Συστήµατα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Πληροφοριακά Συστήµατα στην ιοίκηση Β Ε Βάσει εδοµένων Γ Ε Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών συστηµάτων ΣΤ Ε Συστήµατα ιαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων (ERP,CRM) Z - Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Επιχειρησιακή Έρευνα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: - 13 από 73-

14 Τίτλο Ε Επιχειρησιακό Σχεδιασµό και ιαχείριση Έργων ΣΤ Ε Επιχειρησιακή Έρευνα Γ 3 1 /// /// /// /// /// /// Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: ιοίκηση και Προγραµµατισµό Επιχειρήσεων για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε ιοίκηση Παραγωγή E 008. Ε ιοίκηση Ολική Ποιότητα Ε Στρατηγική ιοίκηση & ιαχείριση Απόδοση Ε Ε Σχεδιασµό και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα ΣΤ Ε Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία Ζ Ε Οργάνωση και ιοίκηση Επιχειρήσεων Α Ε ιαχείριση Ανθρώπινου υναµικού Δ Ε ιοίκηση Υπηρεσιών ΣΤ Ε Εξαγορέ συγχωνέσει & ιαπολιτισµική ιοίκηση ΣΤ Ε Ηγεσία και Οργανωσιακή Συµπεριφορά ΣΤ Ε Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία Ζ Ε ιεθνή Επιχειρηµατικότητα Ε Ε Προσοµοίωση Βιοµηχανική Παραγωγή και Επιχειρήσεων Ζ - Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Εµπορικό και Εργατικό ίκαιο για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Εµπορικό και Εργατικό ίκαιο Ζ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Μάρκετινγκ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Αρχέ Μάρκετινγκ Β Ε ιεθνέ Μάρκετινγκ Ε Ε Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών Ε Ε Νέε Τεχνολογίε & Μάρκετινγκ ΣΤ Ε ηµόσιε Σχέσει- Επικοινωνία Ε Ε Συµπεριφορά Καταναλωτή (κοινό.ε+μαρ) Ε Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Οικονοµικά για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Μικροοικονοµική Α Ε Μακροοικονοµική Β Ε ιεθνή Οικονοµικά Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο :Αγγλικά για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: - 14 από 73-

15 Τίτλο Ε Αγγλική Ορολογία «Εξειδικευµένο µάθηµα» Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Μαθηµατικά και Στατιστική για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Ε Εισαγωγή στη Στατιστική Β Ε Εφαρµοσµένη Στατιστική Γ Ε Χρονοσειρέ & Προβλέψει Ζ Ε Μαθηµατικά Επιχειρήσεων Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Χρηµατοοικονοµικά-Λογιστική για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση Γ Ε Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα & Αγορέ Ε Αρχέ Λογιστική Α Ε Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Β Ε ιοικητική Λογιστική Γ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Επιχειρησιακή Επικοινωνία «Εξειδικευµένο Μάθηµα» Α - Β. Θέσει Εργαστηριακών Συνεργατών με τι παρακάτω ειδικότητε για την διδασκαλία των αναγραφόμενων Εργαστηριακών Μαθημάτων: Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Μαθηµατικό ή Συναφού Ειδικότητα µε ειδίκευση στην Στατιστική για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Εισαγωγή στη Στατιστική Β Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Πληροφορική ή Συναφού Ειδικότητα µε ειδίκευση στην Πληροφορική Επιχειρήσεων για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Εισαγωγή στη Πληροφορική Α Ε Επιχειρησιακή Επικοινωνία Α Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Πληροφορική ή Συναφού Ειδικότητα µε ειδίκευση στι Γλώσσε Προγραµµατισµού για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: - 15 από 73-

16 Τίτλο Ε Αρχέ Προγραµµατισµού Β Ε Λειτουργικά Συστήµατα Ε Ε Αντικειµενοστραφή Προγραµµατισµό Ε Ε Προγραµµατισµό ιαδικτύου ΣΤ Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Πληροφορική συναφού ειδικότητα µε ειδίκευση: Βάσει εδοµένων και Πληροφοριακά Συστήµατα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Πληροφοριακά Συστήµατα στην ιοίκηση Β Ε Βάσει εδοµένων Γ Ε Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστηµάτων ΣΤ Συστήµατα ιαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων Ε 4 (ERP,CRM) Ζ Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Πληροφορική ή Συναφού Ειδικότητα µε ειδίκευση: Εφαρµογέ ιαδικτύου και Πολυµέσα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Ηλεκτρονική Επιχειρηµατικότητα ΣΤ Ε Ηλεκτρονικέ Συναλλαγέ και Ασφάλεια ΣΤ Ε Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Ε Σχεδιασµό ιαδικτυακών Τόπων Ε Ε Γραφιστικό Σχεδιασµό Ε Ε Εφαρµογέ Πολυµέσων στο Μάρκετινγκ ΣΤ Παραγωγή Οπτικοακουστικού Περιεχοµένου στη Ε 7 ιαφήµιση ΣΤ Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Οικονοµολόγο ή Συναφού Ειδικότητα µε ειδίκευση Χρηµατοοικονοµική των Επιχειρήσεων για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση Γ 1 Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Επιχειρησιακή Έρευνα ή Συναφού Ειδικότητα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Επιχειρησιακό Σχεδιασµό και ιαχείριση Έργων ΣΤ Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα ιοίκηση και Προγραµµατισµό Επιχειρήσεων ή Συναφού Ειδικότητα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Σχεδιασµό και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα ΣΤ 008. Ε Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία Ζ Ε Προσοµοίωση βιοµηχανική Παραγωγή και επιχειρήσεων Ζ Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Μάρκετινγκ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: - 16 από 73-

17 Τίτλο Ε Αρχέ Μάρκετινγκ Β Ε Νέε Τεχνολογίε & Μάρκετινγκ ΣΤ Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Πληροφορική ή Συναφού Ειδικότητα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Ελεύθερη Χρήση Η/Υ - 6 Επισηµαίνεται ότι ορισµένα από τα παραπάνω µαθήµατα ενδέχεται να µην ανατεθούν τελικά ανάλογα µε τι ανάγκε του Τµήµατο - 17 από 73-

18 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Τοµέα: Μαθήµατα Κορµού Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Μικροοικονοµία 1ο Θ Α 000. Μακροοικονοµία ο Θ Α Αγροτική Οικονοµία 4ο Θ Α Τουριστική Οικονοµία 4ο Θ Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Αρχέ Λογιστική ο Θ Α Προγραµµατισµό Επενδύσεων 5ο Θ 1Α Χρηµατ/κή ιοίκηση-κοστολόγηση 3ο Θ Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Αρχέ ιοίκηση Επιχειρήσεων 1ο 3Θ ιοίκηση Ανθρωπίνου υναµικού ο Θ 1Α Οργάνωση & ιοίκηση Πωλήσεων 3ο Θ 1Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ LOGISTICS για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Επιχειρησιακή Έρευνα (Θ) 7ο 3Θ 001. Logistics-Εφοδιαστική Αλυσίδα (Θ) 5ο Θ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΘΕΩΡΙΑ ΙΚΑΙΟΥ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό - 18 από 73-

19 Στοιχεία ικαίου 1ο Θ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Μαθηµατικά Επιχειρήσεων 1ο Θ Α Εφαρµ/µένη Στατιστική Επιχ/σεων 3ο Θ Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Αρχέ ιαφήµιση 3ο Θ Α ηµόσιε Σχέσει-Επικοινωνία 4ο Θ 1Α ιαφηµιστική Εκστρατεία 6ο 3Θ 3Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Βιοµηχανικό Μάρκετινγκ 3ο 3Θ 000. ΒΒ Μάρκετινγκ (Θ) 6ο Θ Μάρκετινγκ Λιανικού Εµπορίου 4ο 3Θ 1Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό ιεθνέ Μάρκετινγκ 5ο Θ Α 003. Στρατηγικό Μάρκετινγκ 7ο 3Θ Α 004. Σεµινάριο Τελειόφοιτων (Θέµατα 3 Μάρκ.) 7ο 3Θ Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Αρχέ Μάρκετινγκ 1ο 3Θ 1Α 006. Μίγµα Μάρκετινγκ ο 3Θ 1Α Ορολογία Μάρκετινγκ (Αγγλικά) 5ο Θ Α - 19 από 73-

20 Έρευνα Αγορά 4ο Θ Α Συµπεριφορά Καταναλωτή ο 3Θ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Εισαγωγή στην Πληροφορική (Θ) 1ο Θ Βασικέ Εφαρµογέ Πληροφ/κή (Θ) ο Θ ίκτυα Υπολογιστών (Θ) 4ο Θ 1Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Βάσει εδοµένων (Θ) 3ο Θ Συστήµατα Πληροφοριών ιοίκηση 4ο Θ 1Α Τοµέα: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων 5ο Θ Α Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων 6ο Θ 3Α Συστ/τα Υποστήριξη Αποφάσεων στον Αγροτικό Τοµέα (Θ) 7ο Θ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό ιοίκηση Ολική Ποιότητα 6ο 3Θ ιαχ/ση Φυσ. Πόρων-Περιβάλ/ντο 6ο Θ 3Α Ποιότητα Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων 7ο Θ Α Τοµέα: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό - 0 από 73-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 ΑΔΑ: ΒΛ9Θ4691Ο8-ΡΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 0/09/013 Αριθμ.πρωτ. Α 487 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Tηλέφωνο: 2231060104/60119 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ταχ. Δ/νση: Ι.Μομφεράτου 27& Η.Μηνιάτη Τ.Κ 281 00 Αργοστόλι Κεφαλλονιά Τηλέφωνο: 26710 25820 FAX:26710 25923

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία 19-8-2014 Αρ. πρωτ.: 5146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΚ46914Ο-0Β. Ανδρέας Κανάκης Καθηγητής

ΑΔΑ: 4ΑΘΚ46914Ο-0Β. Ανδρέας Κανάκης Καθηγητής ΑΔΑ: ΑΘΚ691Ο-0Β ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΠΑΙΔΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ..Ι) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Βαθμός Ασφαλείας : Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Καλαμάτα 05 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3067 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Θεατρικών Σπουδών, β) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ, έχοντας υπόψη του: α. τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Ιωάννης Βασιλάκογλου, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι./Λ Τηλ:2410-684-559 vasilakoglou@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Πρόσληψης µε Επιλογή ιδακτικού Προσωπικού, Ακαδηµαϊκού έτους 2008-09 µε Π..407/80)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Πρόσληψης µε Επιλογή ιδακτικού Προσωπικού, Ακαδηµαϊκού έτους 2008-09 µε Π..407/80) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Πρόσληψης µε Επιλογή ιδακτικού Προσωπικού, Ακαδηµαϊκού έτους 2008-09 µε Π..407/80) 1. Η Σχολή Ικάρων, λαµβάνοντας υπ όψη τα: α. Ν.3187/03 (άρθρο 24) β. 3413/2005 (τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011» ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος, 30 /06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ.Πρωτ. 2901.03/03/15 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Συνεδρία αριθμ. 186/19-7-2012), ενδιαφέρεται για την πρόσληψη έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα 8/7/2013 Αρ. Πρωτ: 602/10/36944 Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. & Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 23/ 01 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα