Το ηλεκηπονικό παισνίδι και ηο παιδί: Επιδπάζειρ και πποοπηικέρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το ηλεκηπονικό παισνίδι και ηο παιδί: Επιδπάζειρ και πποοπηικέρ"

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Το ηλεκηπονικό παισνίδι και ηο παιδί: Επιδπάζειρ και πποοπηικέρ Α. Γιαννοπούλος 1, Χ. Παναγιυηακόποςλορ 2 1 Π.Σ.Δ.Ε., Παλεπηζηήκην Παηξψλ, 2 Π.Σ.Δ.Ε., Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Πεπίλητη ηελ εξγαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ σο κέζνπ ςπραγσγίαο θαη εθπαίδεπζεο. Επηρεηξείηαη κε βάζε ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο κηα αλάιπζε ηεο επίδξαζεο πνπ επηθέξεη ζην παηδί ζε δηάθνξα επίπεδα, θαηαγξάθνληαη ηα είδε ηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ πνπ πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηα παηδηά θαη ε βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζηελ θαηαλφεζε δηαθφξσλ ελλνηψλ. Σέινο, αλαιχνληαη νη ζχγρξνλεο ηάζεηο θαηαζθεπήο παηρληδηψλ, φπσο θαη νη ηάζεηο πνπ θπξηαξρνχλ ζην ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ ζε ζρέζε κε ηε κάζεζε. Λέξειρ κλειδιά: ειεθηροληθό παητλίδη, θαηαλόεζε ελλοηώλ, ζύγτρολες ηάζεης. 1. Ειζαγυγή Σν ειεθηξνληθφ παηρλίδη απνηειεί κηα ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ πνπ απαζρνιεί φιν θαη πεξηζζφηεξν γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Απνηειεί αλακθηζβήηεην γεγνλφο φηη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα επηδξνχλ ζηε κάζεζε. ηελ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηηο θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο επηζηήκεο φζν αθνξά ηελ θνηλσληθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπ παηδηνχ, θαίλεηαη φηη ε ελαζρφιεζε κε ην ειεθηξνληθφ παηρλίδη ζεσξείηαη σο έλαο ζεκαληηθφο ρψξνο γηα αλάπηπμε θαη δφκεζεο ζθέςεο, ηαπηνηήησλ, αμηψλ θαη θαλφλσλ (Cole, 1996; Piaget 1951; Rogoff, 1990). Απφ ην 1990 έσο ζήκεξα, ε επηζηεκνληθή έξεπλα έρεη ήδε αλαθαιχςεη ζπλδέζκνπο αλάκεζα ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο ηεο αλζξψπηλεο ςπρνινγίαο θαη έρεη μεθηλήζεη λα εμεηάδεη ζπλδέζκνπο αλάκεζα ζηελ πξαθηηθή ηνπ λα παίδεη θαλείο ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ηηο πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο θνηλσληθνπνίεζεο, ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο πνπ δνπλ ηα κηθξά παηδηά. Έηζη, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, φπσο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ηερλνινγηθφ κέζν, απνηεινχλ απιά κέζα κε ηα νπνία νη λένη άλζξσπνη επηδίδνληαη ζε ηδηαίηεξεο δξαζηεξηφηεηεο. Ή αλ ην δνχκε απφ άιιε νπηηθή γσλία, δελ απνηεινχλ παξά έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ, κε ζπκβνιηθέο νηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο δηαζηάζεηο ζ έλα πνιχπινθν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζηαζεξά ζε κηα έληνλε θαη επηηαρπλφκελε δηαδηθαζία αιιαγήο πνπ επεξεάδεη φιεο ηηο ζθαίξεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Έλα παγθφζκην ζχζηεκα, ην νπνίν εηζήρζε ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο (θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ γελλήζεθε θαη κεγάισζε ε ζεκεξηλή λέα γεληά), παξεκβαίλεη ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 162 ζηε γλψζε θαη ηελ πξαθηηθή, κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ πξαγκαηεία θαη απνηειεί πξσηαξρηθφ ηνπίν γηα κηα ηεξάζηηα πνιηηηζηηθή ζχλζεζε. Δηεζλψο πξαγκαηνπνηείηαη κηα θξηηηθή ζπδήηεζε φζν αθνξά ηηο εξεπλεηηθέο πξαθηηθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα λα θαηαλνεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζε ζρέζε κε ηε κάζεζε (Arnseth, 2006). Παηγλίδηα θαη πξνζνκνηψζεηο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία ζηα δεηήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ, ζηε πινήγεζε, ηε ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε ή ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο (Rystedt, 2002). Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ηνπο εξεπλεηέο απαζρνιεί ην εξψηεκα: πως ζηελ πραγκαηηθόηεηα καζαίλοσλ οη παίθηες λα παίδοσλ ειεθηροληθά παητλίδηα; Μήπως ε δραζηερηόηεηα ηοσ λα παίδεη θαλείς ασηά ηα παητλίδηα ζσληζηά έλαλ ηδηαίηερα αποηειεζκαηηθό ηρόπο γηα λα οργαλώλοληαη οη καζεζηαθές δραζηερηόηεηες; (Gee, 2003). Σα αιιειεπηδξαζηηθά θαη πνιπκνξθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ηζρπξά ζηνηρεία φζν αθνξά ηε κάζεζε. Επηπιένλ έλα αθφκε ηζρπξφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ πνπ δείρλεη λα έρεη ζηελή ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά θαη νη έθεβνη επελδχνπλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ρξφλνπ θαη πξνζπάζεηαο ζην λα θέξνπλ ζε πέξαο θαηαζηάζεηο πνπ είλαη ζπρλά ηδηαηηέξσο δχζθνιεο θαη απαηηνχλ κεγάιε δαπάλε ρξφλνπ (Arnseth, 2006). 2. Το ππώηο ηλεκηπονικό παισνίδι, η εξάπλυζη και η εξέλιξή ηος. Σν 1958 νη William Higinbotham θαη David Potter, επεξεαζκέλνη απφ ην ηέληο, θαηαζθεχαζαλ ην ειεθηξνληθφ παηρλίδη Tennis for Two. Σα γξαθηθά ηνπ παηρληδηνχ ήηαλ βέβαηα, ππνηππψδε. Αξγφηεξα, θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεσλ, έγηλε ειθπζηηθφηεξν. Σν 1962 κηα νκάδα θνηηεηψλ ζην MIT δεκηνχξγεζε ην πξψην αιιειεπηδξαζηηθφ παηρλίδη γηα ε/π: ην SpaceWar! Σα γξαθηθά ηνπ ήηαλ επίζεο ππνηππψδε θαη ηα ρεηξηζηήξηα (joysticks) πξσηφγνλα. Ωζηφζν ην παηρλίδη απηφ απνηέιεζε ηνλ πξνάγγειν ησλ ζεκεξηλψλ παηρληδηψλ ζε ε/π. Σν 1972 δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Nolan Bushnell ην πξψην παηρλίδη, ηχπνπ «ping-pong», πνπ είρε πξφζβαζε ην θνηλφ. Σνπνζεηήζεθε ζε έλα εζηηαηφξην ηεο Καιηθφξληαο ησλ ΗΠΑ. Παξά ην γεγνλφο φηη ην παηρλίδη δελ είρε ρξψκαηα, νχηε δηαθνξεηηθέο εθδνρέο παηρληδηνχ, ζεκείσζε ηεξάζηηα επηηπρία, κε απνηέιεζκα ιίγν αξγφηεξα ν Bushnell λα ηδξχζεη ηελ εηαηξεία Αηάρη (Atari), ε νπνία απέθηεζε ζχληνκα ηεξάζηηα νηθνλνκηθή επηθάλεηα. Σν 1979 θαηαζθεπάζηεθε ην Space Invaders, ην 1980 ην Asteroids, ην 1985 εκθαλίζηεθε ην θιαζζηθφ Tetris, ελψ ην 1987 ην παηρλίδη SimCity πξνζέδσζε ζηα παηρλίδηα κηα λέα ξνπή πξνο ηα πξνγξάκκαηα πξνζνκνηψζεσλ κε κηθξνυπνινγηζηέο. Σα επφκελα ρξφληα αθνινχζεζαλ πιήζνο άιισλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. εκαληηθφ είλαη φηη ζηελ πνξεία ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα έγηλαλ πξνγξάκκαηα πνπ ζπλφδεπαλ απαξαηηήησο ηελ αγνξά ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Παίδνληαο έλα ειεθηξνληθφ παηρλίδη ην παηδί εμνηθεηψλεηαη αλψδπλα κε ηελ ζηνηρεηψδε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ πιεθηξνινγίνπ. Σν Internet πξνζέδσζε κηα άιιε δηάζηαζε ζην ειεθηξνληθφ παηρλίδη θαζψο πξνζθέξεη ην ζηνηρείν ηεο αιιειεπίδξαζεο. Οη παίθηεο ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

3 2 ν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ δελ πεξηνξίδνληαη πιένλ απφ ην ρψξν θαη ηελ απφζηαζε θαη δηακνξθψλνπλ παγθφζκηεο θνηλφηεηεο ζπκκεηέρνληαο ζε θάπνην παηρλίδη πνπ παίδνπλ on-line. Σα λεφηεξα πξνγξάκκαηα δηαζέηνπλ θάξηεο γξαθηθψλ κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, κε δπλαηφηεηεο θσηνζθίαζεο αιιά θαη ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο (3D). Με ηε ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ, (ξεαιηζηηθή ηξηζδηάζηαηε εηθφλα, ήρνο, γξαθηθά 3D θαη εηθφλα βίληεν), δεκηνπξγείηαη έλα ειθπζηηθφ, καγηθφ πεξηβάιινλ γηα ην ρξήζηε. ήκεξα, ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλα είλαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο θαηεγνξίαο παητλίδηα ρόιωλ (Role Playing games rpg). Σα παηρλίδηα απηά ζπλδπάδνπλ ζπρλά ηε δξάζε, ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ πεξηπέηεηα. Παίδνληαη ζπλήζσο απφ ην Internet, ηα άηνκα δεκηνπξγνχλ νκάδεο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλνκηινχλ ή λα αληαιιάζνπλ κεηαμχ ηνπο κελχκαηα γηα ηελ πνξεία ηνπ παηρληδηνχ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ελδηαθέξνλ είλαη φηη ε δηάξθεηα ελφο ηέηνηνπ παηρληδηνχ είλαη απεξηφξηζηε. ε ηέηνηα παηρλίδηα εκθαλίδνληαη δείγκαηα εζηζκνχ απφ ηηο κηθξέο θπξίσο ειηθίεο (Παλαγησηαθφπνπινο, 2009). Ελδηαθέξνλ είλαη λα πξνζεγγίζνπκε ηηο ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο παηρληδηψλ. Τπάξρνπλ ινηπφλ πνιιά είδε ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, φπσο: Παητλίδηα Γράζες (Adventure): εκθαλίζηεθαλ κε ηα παηρλίδηα «καληψδνπο ηαρχηεηαο» πνπ παίδνληαλ ζηηο παηρληδνκεραλέο κε θέξκαηα θαη ζε νηθηαθέο βηληενθνλζφιεο, πρ. ην Super Mario, Sonic the Hedgehog, θηι. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα παιηά παηρλίδηα «side scroller», ζηα νπνία ε δξάζε εμειίζζεηαη ζε ηξηζδηάζηαηε πξννπηηθή κε ηνπο ραξαθηήξεο λα θηλνχληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ ηελ αξηζηεξή πξνο ηε δεμηά πιεπξά ηεο νζφλεο θπλεγψληαο ηνλ ζηφρν ηνπο, πεξηιακβάλεη επίζεο παηρλίδηα κε ιαβχξηλζνπο (PacMan), παηρλίδηα κε πιαηθφξκεο απφ φπνπ πεδνχζε ν ήξσαο (Gekko), παηρλίδηα κε αληηθείκελα πνπ πέθηνπλ θαη ν παίθηεο θαιείηαη λα ηα ππξνβνιήζεη, (Missile Command), Αγψλεο ηαρχηεηαο απηνθηλήησλ θαη παηρλίδηα θαηαδίσμεο, ή βνιψλ, φπσο ηα Doom, Unreal Tournament, Half-Life θιπ. Παητλίδηα περηπέηεηας (Adventure): είλαη ηα παηρλίδηα πνπ απαηηνχλ απφ ηνλ παίθηε λα αλαθαιχςεη ην δξφκν ηνπ κέζα ζε έλαλ άγλσζην θφζκν, λα βξεη θξπκκέλα αληηθείκελα θαη λα ιχζεη γξίθνπο. Γηα παξάδεηγκα ηα Myst θαη Riven παίδνληαη ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη ην Zelda: the Ocarina of Time ζηηο παηρληδνκεραλέο Nitendo. Παητλίδηα γρίθοσ (Puzzle): Εχθνιν ζην παηρλίδη, ζπλήζσο δηαηίζεηαη ζε θνλζφιεο ρεηξφο ή ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κέζσ ηνπ Δηαδηθηχνπ. Πξφθεηηαη γηα πξνβιήκαηα πνπ δεηνχλ κηα ιχζε, ζπλήζσο νπηηθήο κνξθήο, ρσξίο λα πεξηέρεη θάπνην ζελάξην. Κιαζηθφ παξάδεηγκα είλαη ην Tetris. Παητλίδηα κάτες: κνηάδνπλ πνιχ κε ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο. Δχν ήξσεο, νη νπνίνη μερσξίδνπλ αλάκεζα ζε εθαηνληάδεο άιινπο, κάρνληαη κεηαμχ ηνπο ψζπνπ ν έλαο λα αθαληζηεί. ηελ νπζία, ηα παηρλίδηα κάρεο αληηπαξαζέηνπλ δχν «θηλήζεηο» ηελ ίδηα ζηηγκή, γηα λα δνπλ πνηα ηειηθά ζα θεξδίζεη. Κιαζηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην Mortal Combat. ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 164 Παητλίδηα προζοκοίωζες: αθνξνχλ ζπλήζσο ην πηινηάξηζκα νρεκάησλαεξνπιάλσλ ή απηνθηλήησλ, φπσο ην SimCity θαη ην The Sims, θαζψο επίζεο ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. Παητλίδηα ρόιωλ: Έρνπλ σο επί ην πιείζηνλ κεζαησληθά ζθεληθά θαη πεξηιακβάλνπλ απνζηνιέο, ζπλήζσο δηάζσζεο θάπνηνπ αλζξψπνπ ή αληηθεηκέλνπ. Έλα θιαζηθφ παξάδεηγκα είλαη ην EverQuest. Αζιεηηθά παητλίδηα: πξφθεηηαη γηα ηε κφλε θαηεγνξία ζηελ νπνία ην πεξηερφκελν κάιινλ, παξά ην παίμηκν ηνπ παηρληδηνχ απνηειεί ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα. Σα αζιεηηθά παηρλίδηα έρνπλ γίλεη πηα ηφζν θσηνξεαιηζηηθά, ψζηε ζηηο θνλζφιεο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη παξαθνινπζεί αιεζηλνχο αζιεηέο ζηελ νζφλε. Παητλίδηα ζηραηεγηθής: ν παίθηεο θαζίζηαηαη ζπλήζσο ππεχζπλνο γηα θάηη ζπνπδαίν, γηα παξάδεηγκα έλα ζηξαηφ ή έλαλ νιφθιεξν πνιηηηζκφ. Ο ίδηνο επηιέγεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εμειηρζεί ην παηρλίδη, παίδνληαο είηε κφλνο ηνπ είηε κε αληηπάινπο. Κιαζηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην Civilization (Prensky, 2007). MMO: Online παηρλίδη κεγάινπ αξηζκνχ πνιιαπιψλ παηθηψλ (Massively Multiplayer Online), φπνπ αθφκε θαη ρηιηάδεο παίθηεο απφ φιν ηνλ θφζκν κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ίδην παηρλίδη κέζσ ηνπ Δηαδηθηχνπ θαη λα παίμνπλ κεηαμχ ηνπο (Pan-European Game Information, 2007). 3. Η επίδπαζή ηος ζηο παιδί και η βοήθεια πος πποζθέπει ζηην καηανόηζη εννοιών ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2009 ζε 7 Δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Αραΐαο θαη κε δείγκα 700 καζεηψλ, Γ, Δ, Ε θαη Σ ηάμεσλ, δηεξεπλήζεθαλ κεηαμχ άιισλ νη ηχπνη παηρληδηψλ πνπ πξνηηκνχληαη θαη ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ νη καζεηέο ζ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα. ηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ, εμέρνπζα ζέζε θαηέρνπλ ηα παηρλίδηα αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε πνζνζηφ 22,4%. Ελ ζπλερεία ζε πνζνζηφ θνληά ζην 10% έρνπλ ζέζε ηα παηρλίδηα δξάζεο θαη πιαηθφξκαο. εκαληηθφ έδαθνο θαηέρνπλ θαη ηα παηρλίδηα πνπ αλήθνπλ ζηε θαηεγνξία Sims (πξνζνκνίσζε) κε πνζνζηφ 9%. Οη ππφινηπεο θαηεγνξίεο (Puzzle, RPG, Racer, Shoot em Up, MMO, Strategy) θαίλεηαη πσο δελ πξνηηκνχληαη θαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο παξαπάλσ παίθηεο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ηα πνζνζηά απηά δελ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη αλάιπζεο (Μπεξδέθιεο, Γηαλλνπνχινπ & Παλαγησηαθφπνπινο, 2009). Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δηαπηζηψζακε επίζεο, φηη ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ επηιέγνπλ ηελ ελαζρφιεζε κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα αλέξρεηαη ζε 45,2%. Όζν αθνξά ζηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία παίδνπλ ηα παηδηά ειεθηξνληθά παηρλίδηα ηα επξήκαηά καο ήηαλ ηα εμήο: 35,2% παίδεη κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα κόλο ην αββαηνθχξηαθν. Αίζζεζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

5 2 ν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ παίδνπλ θαζεκεξηλά αλέξρεηαη ζε 21,8%, ελψ ην 18,4% δήισζε φηη παίδεη πεξηζηαζηαθά θάζε εβδνκάδα. Ελδηαθέξνλ εχξεκα απνηέιεζε φηη ην 4% ησλ παηδηψλ πνπ παίδνπλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα κφλν ηα αββαηνθχξηαθα, δηαζέηνπλ 8 θαη 10 ψξεο (2,4% θαη 1,6% αληίζηνηρα) απφ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. Σέινο ζπλνιηθά θαηά κέζν φξν πξνέθπςε φηη νη καζεηέο παίδνπλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα 2,4 ψξεο εκεξεζίσο (Μπεξδέθιεο, Γηαλλνπνχινπ & Παλαγησηαθφπνπινο, 2009). χκθσλα κε ηνπο Kirriemuir & McFarlane (2004), ε εκπεηξία ηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ δείρλεη λα επεξεάδεη ηηο πξνζδνθίεο κάζεζεο ησλ παηδηψλ, κε ηελ έλλνηα φηη πξνηηκνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη γξήγνξεο, ελεξγεηηθέο θαη δηεξεπλεηηθέο κε πνιιαπιά θαη παξάιιεια θαλάιηα πιεξνθφξεζεο. Επηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ εξεπλεηέο, πνιινί δάζθαινη θαη γνλείο δείρλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ φηη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ίζσο κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε πνιχηηκσλ δεμηνηήησλ φπσο ε ζηξαηεγηθή ζθέςε, ε επηθνηλσλία, ε εθαξκνγή ησλ αξηζκψλ θαη ε ζπιινγηθή ιήςε απνθάζεσλ (Kirriemuir, & McFarlane, 2004). Πνιιέο κειέηεο αθνινπζνχλ δχν ξεχκαηα έξεπλαο. Έλα ξεχκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θίλεηξν γηα κάζεζε θαη έλα δεχηεξν πνπ πεγαίλεη έλα βήκα καθξχηεξα εμεηάδνληαο ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ γηα θαζαξά δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, ζπλδπάδνληαο ζηνηρεία απφ ηα ηππηθά θαη άηππα καζεζηαθά πεξηβάιινληα. Άιιεο πάιη κειέηεο ππνδεηθλχνπλ φηη πεξηζζφηεξν πεξίπινθα παηρλίδηα, φπσο παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο ή πξνζνκνηψζεσλ, ζπλδένληαη ακεζφηεξα κε ηελ αλάπηπμε πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ. Επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ απφ γλσζηηθήο άπνςεο, βαζίδνληαη ζε έλαλ αξηζκφ κειεηψλ πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη πνιιά ειεθηξνληθά παηρλίδηα δηαπεξλψληαη απφ ζηνηρεία πνπ ππνβνεζνχλ ηελ αλάπηπμε ηδηαίηεξσλ δεμηνηήησλ, φπσο ε πξνζνρή, ε ζπγθέληξσζε ζην ρψξν, ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, ε ιήςε απνθάζεσλ, ε ζπλεξγαηηθή εξγαζία, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη θπζηθά ε ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ ππνινγηζηψλ. Οη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ φηη ζην ζχλνιφ ηνπο ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα πξνσζνχλ ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε θαη ζεκεηψλνπλ φηη νη παίθηεο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ηελ εμάζθεζε επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζην ρψξν αιιά θαη ζπλαθείο ηνκείο φπσο ηελ απμεκέλε αθξίβεηα θαη ηνπο δείθηεο αληίδξαζεο (Mandinacht 1987; White 1984; Okagaki & Frensch 1994). Σα πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλα παηρλίδηα απαηηνχλ νη παίθηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πλεπκαηηθέο δπλαηφηεηέο ηνπο ζην έπαθξν. Απηφ ην γεγνλφο, ζπλδπαζκέλν κε ηνλ αλνηρηφ ραξαθηήξα ησλ παηρληδηψλ, ηηο δχζθνιεο πξνθιήζεηο ηνπο, ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ηε ρξήζε ηεο πιεξνθφξεζεο, ζεκαίλεη ηελ εγθαζίδξπζε ελφο πξαγκαηηθνχ παηδαγσγηθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ (Aguilera & Mendiz, 2003). Επνκέλσο, ε έξεπλα ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ηα παηδηά κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ κέζσ ηνπ παηρληδηνχ, απνηειεί ίζσο ην πην ελδηαθέξνλ πεδίν έξεπλαο ζην δήηεκα ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Η κειέηε απφ ηνπο Casey & Ramsammy (1992), είλαη παξαδεηγκαηηθή αλαθνξηθά κε ηελ ηεξάζηηα εθπαηδεπηηθή δπλαηφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. Ο Gifford (1991) ηα ζεσξεί ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 166 σο έλα κέζν ηφζν ειθπζηηθφ φζν θαη απνηειεζκαηηθφ: παξέρεη γλψζε άιισλ θφζκσλ θαη πνιηηηζκψλ, αλαπηχζζεη ηελ θαληαζία θαη ηελ ηθαλφηεηα λα επηιχεη θαλείο πξνβιήκαηα θαη ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ ινγηθψλ θαη ρσξνηαμηθψλ δεμηνηήησλ. Έηζη, θάζε ηχπνο παηρληδηνχ ζπλδέεηαη κε δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κάζεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε, ιακβάλνληαο ππφςε κεηαβιεηέο φπσο ην γέλνο, ε ειηθία θαη ην αθαδεκατθφ επίπεδν. Παηρλίδηα arcade θαη πιαηθφξκαο κπνξνχλ λα είλαη δηδαθηηθά ζηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν, αζιεηηθά θαη δπλακηθά παηρλίδηα κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ θαιχηεξα ηνλ ςπρνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ θαη λα αλαθνπθίζνπλ ην άγρνο, παηρλίδηα ξφισλ θαη ζηξαηεγηθήο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε δηέγεξζε εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ θαη ζην ζηνραζκφ ησλ αμηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα παηρλίδηα, παηρλίδηα puzzle θαη εξσηήζεσλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ζηε ινγηθή θαη ζην λα ζθέθηεηαη θαλείο ινγηθά θαη ηέινο ηα παηρλίδηα πξνζνκνηψζεσλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε φισλ ησλ πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ελφο «λνπ γηα κεραλέο». χκθσλα κε ηνλ Prensky (2007), ηα ταραθηερηζηηθά εθείλα ποσ θαζηζηούλ ηα ειεθηροληθά παητλίδηα ηόζο ειθσζηηθά, ελώ παράιιεια σποβοεζούλ ηε κάζεζε είλαη: Γηαζθέδαζε: ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα απνηεινχλ κηα κνξθή δηαζθέδαζεο. Απφ απηφ πεγάδεη απόιασζε θαη εσταρίζηεζε. Έληολε θαη παζηαζκέλε ζσκκεηοτή, πνπ πεγάδεη απφ ηελ έλλνηα ηνπ παηρληδηνχ. Καλόλες: πξνζθέξεηαη ζην παηδί έλα δνκεκέλν πιαίζην. Σηότοη θαη θίλεηρα. Γράζε: ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα είλαη δηαδξαζηηθά. Έθβαζε: ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε έθβαζε, θάηη πνπ εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο αλάδξαζεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά νδεγνχλ ζηε κάζεζε. Προζαρκοζηηθόηεηα: ηα παηρλίδηα απηά πξνζαξκφδνληαη ζηνλ θάζε παίθηε. Έηζη επηηπγράλεηαη ε ξνή θαη ε δεκηνπξγηθή ηαχηηζε ηνπ παίθηε κε ην παηρλίδη. Νίθε: ηθαλνπνίεζε ηνπ εγψ. Σύγθροσζε, αληαγωληζκός, πρόθιεζε, αληηπαράζεζε: απμάλεηαη ε αδξελαιίλε. Δπίισζε προβιεκάηωλ: θαιιηεξγείηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα. Γηάδραζε: ην ζηνηρείν απηφ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ νκάδσλ. Αλαπαράζηαζε θαη αθήγεζε: ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά πξνθαινχλ ζπγθηλήζεηο. Η πιεηνςεθία ησλ κειεηψλ αλαθνξηθά κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απφθηεζε δπλαηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ φπσο (Aguilera & Mendiz, 2003): ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

7 2 ν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Υσξνηαμηθή αληίιεςε θαη αλαγλψξηζε. Αλάπηπμε ηεο νπηηθήο δηάθξηζεο θαη ηνπ ρσξηζκνχ ηεο νπηηθήο πξνζνρήο. Αλάπηπμε ηεο επαγσγηθήο ινγηθήο. Γλσζηηθή αλάπηπμε ζηηο επηζηεκνληθέο/ηερληθέο πηπρέο. Αλάπηπμε ησλ ζχλζεησλ δεμηνηήησλ. Υσξνηαμηθή αληηπξνζψπεπζε. Επαγσγηθή αλαθάιπςε. Εηθνληθή θαηαζθεπή θψδηθα. Γεληθή θαηαζθεπή. Η πξψηε εξγαζία πνπ ζπζρεηίδεη ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ κε ηηο πξσηαξρηθέο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο δεκνζηεχηεθε απφ ηνπο Long & Long (1984), φπνπ αλαιχζεθαλ νη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πηζαλφλ εκπεξηέρνπλ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη εμεηάζηεθε ε αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κέζα απφ ην παηρλίδη. Επηπιένλ, ν Silvern (1985; 1986) κειέηεζε ην πψο ην παηδί κέζσ ηνπ παηρληδηνχ νξγαλψλεη ηα δεδνκέλα θαη ηα ηαθηνπνηεί ζηε ζθέςε ηνπ, κε βάζε ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο. Όζνλ αθνξά γηα παξάδεηγκα ηα παηρλίδηα πεξηπέηεηαο, νη ίδηνη νη καζεηέο πξνζδηφξηζαλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη θαη απηέο πεξηιακβάλνπλ ηε ινγηθή, ηε κλήκε, ηελ νπηηθή νμπδέξθεηα θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Άιιεο φκσο εθπαηδεπηηθέο ζεσξίεο (Saljo, 1979; Schank & Cleary, 1995) ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλάπηπμε ηέηνησλ δεμηνηήησλ είλαη ζεκειηψδεο γηα ην ζχλνιν ηεο κάζεζεο. 4. Σύγσπονερ ηάζειρ Έλα δεδνκέλν πνπ ζα πξέπεη κα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε είλαη φηη φηαλ ηα παηδηά παίδνπλ έλα ειεθηξνληθφ παηρλίδη, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη παίδνπλ πάληα έλα παηρλίδη πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί απφ θάπνηνλ άιιν. Εμεξεπλνχλ ηνλ θφζκν θάπνηνπ άιινπ θαη απνθσδηθνπνηνχλ ην κπζηήξην θάπνηνπ άιινπ (Kafai, 2001). Αζθαιψο ε κειέηε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ σο κηα καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί έλαλ ρψξν πνπ κφιηο άξρηζε λα αλαδχεηαη θαη ζίγνπξα έρεη πνιιά λα πξνζθέξεη ζην κέιινλ γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ελδεηθηηθφ είλαη φηη ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα απνηεινχλ έλα απφ ηα βαζηθά ζέκαηα ρξεκαηνδφηεζεο εθ κέξνπο ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηελ ηερλνινγηθά-ππνζηεξηδφκελε κάζεζε (technologyenhanced learning). Η κειινληηθή έξεπλα ζηελ ηερλνινγία ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε αθνξά ζηνπο εμήο ηνκείο: ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 168 Υξεζηκνπνηψληαο ηηο πέληε αηζζήζεηο ζχκθσλα κε ηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ, επεξεάδεηαη ε εξγαδφκελε κλήκε. Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ελζσκαηψλνπλ θπξίσο ηελ φξαζε θαη ηελ αθνή. ηφρνο απνηειεί ε ελζσκάησζε, κέζσ ησλ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ, ηεο αίζζεζεο ηεο αθήο. Γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο ην θφζηνο θαη ε πγεία, πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ θιαζηθψλ βηβιίσλ ζην ζρνιείν, ε κεηαθνξά ησλ νπνίσλ πξνθαιεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ πιάηε ησλ παηδηψλ, απφ βηβιία ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο, θιπ. ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κεγάιεο νκάδεο θνηηεηψλ ππνβνεζνχληαη απφ δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο. ηελ πεξίπησζε απηή ηα εηθνληθά πεξηβάιινληα (φπσο ηα παηρλίδηα MMO massively multiplayer online games) κπνξνχλ λα ζέζνπλ εθαηνληάδεο θνηηεηέο θαη ηνλ εθπαηδεπηή ζ έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ, εληφο ηνπ νπνίνπ κπνξεί π.ρ. λα πξνζθέξεηαη ζηνπο θνηηεηέο ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο εηθνληθνχ εαπηνχ (avatar). Μέζα απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνζσπηθνχ avatar, ε δηδαζθαιία κπνξεί λα γίλεη πην εμαηνκηθεπκέλε θαη κάιηζηα ζε έλα δηαζθεδαζηηθφ πεξηβάιινλ. Η δηδαζθαιία ζην ζπίηη θαη ε ρξήζε ηνπ εηθνληθνχ ζρνιείνπ δηεπξχλεηαη δηαξθψο ζηηο ΗΠΑ. Οη γνλείο θαη νη δηαρεηξηζηέο ηνπ εηθνληθνχ ζρνιείνπ ςάρλνπλ γηα ζηξαηεγηθέο ψζηε λα βνεζήζνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα κάζνπλ. Όπσο θαίλεηαη, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζε κνξθή πιαηθφξκαο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ζηνρεπκέλν πεξηερφκελν, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα ζχγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθφ κέζν πνπ ζα εληζρχεη ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ρξήζηε. Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα πξνζειθχνπλ θαη ελζνπζηάδνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο; Παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη ηα παηρλίδηα κπνξνχλ λα είλαη ηαπηφρξνλα ειθπζηηθά θαη εθπαηδεπηηθά, δελ ππάξρεη θαζνιηθή ζπκθσλία ζην δήηεκα ησλ νπζησδψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ. Απφ ηε δηεζλή εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία θαίλεηαη φηη αλ θαλείο ζπλδέζεη ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηρληδηψλ θαη ηηζαζεχζεη ηε δχλακή ηνπο, δεκηνπξγεί έλα ηζρπξφ καζεζηαθφ εξγαιείν γηα ηελ επηηπρία ησλ επηζπκεηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ (Annetta, 2008). Όζν αθνξά ην κέιινλ ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ, ζπλνπηηθά νη ηάζεηο πνπ δηαθαίλνληαη κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ σο εμήο: Οη θσηνξεαιηζηηθέο ηξηζδηάζηαηεο απεηθνλίζεηο ζα πξνζδψζνπλ κηα ξεαιηζηηθφηεξε αίζζεζε θαη ζα πξνζθέξνπλ εληνλφηεξεο εκπεηξίεο ζηνλ παίθηε, επλνψληαο ην ζηνηρείν ηεο εκβχζηζεο. Με ηελ εκβχζηζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηξηζδηάζηαηε εηθφλα θαη άιιεο αηζζήζεηο, φπσο ηελ αθή θαη ηελ φζθξεζε, ην παηρλίδη θηάλεη ζε πςειφηαηα επίπεδα ξεαιηζκνχ. Σν ζηνηρείν ηεο αθήγεζεο ζα αμηνπνηείηαη φιν θαη θαιχηεξα, κε βειηησκέλα ζελάξηα θαη πην νινθιεξσκέλνπο ραξαθηήξεο. Καιχηεξεο κέζνδνη ζα ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

9 2 ν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ επηλνεζνχλ, κέζσ ηεο εμειηγκέλεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, γηα ην ζπλδπαζκφ ζελαξίνπ θαη δηάδξαζεο, αιιά θαη θάιπςεο κεγαιχηεξνπ εχξνπο ζπλαηζζεκάησλ. Σα ςεθηαθά παηρλίδηα ζα αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξν ζηνπο αλζξψπνπο αιιά θαη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Θα κπνξνχκε λα δίλνπκε ζηνλ εαπηφ καο ή ζηνπο θίινπο καο ηηο ηδηφηεηεο πνπ επηζπκνχκε. Σα παηρλίδηα ζα είλαη επέιηθηα θαη ζα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο πξνηηκήζεηο καο, ηηο ηθαλφηεηεο ή ηηο αλάγθεο καο. Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ήδε δχζθνιν λα μερσξίζεη θαλείο ζηελ νζφλε έλα ραξαθηήξα ηερλεηήο λνεκνζχλεο απφ έλαλ πξαγκαηηθφ άλζξσπν. Θα αλαπηπρζνχλ λέεο κνξθέο παηρληδηψλ κε λέα ζεκαηνινγία. Έκθαζε ζα δνζεί ζε ζέκαηα παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο κε ζηφρν ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Η ηάζε απηή ήδε έρεη μεθηλήζεη δπλακηθά κε ηα MMO παηρλίδηα κεγάινπ αξηζκνχ πνιιαπιψλ παηθηψλ (Massively Multiplayer Online). Η πνηθηιία ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπο ζα είλαη αλάινγε κε εθείλε ησλ βηβιίσλ θαη ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ. Σα ςεθηαθά παηρλίδηα ζα γίλνπλ φιν θαη πην ειθπζηηθά. Θα πιεζηάδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ αιεζνθάλεηα, γη απηφ ζα πξέπεη λα γίλνπλ φιν θαη πην ρξήζηκα (Prensky, M. 2007). 5. Σςμπεπάζμαηα Ο καγηθφο εηθνληθφο θφζκνο ηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ εμειίζζεηαη κε νινέλα ηαρχηεξνπο ξπζκνχο. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, φπσο ε δηαζθέδαζε, ε θαληαζία, ε πξφθιεζε, ν αληαγσληζκφο, ε δηάδξαζε, ε ζπγθίλεζε πνπ πξνθαινχλ, ζε ζρέζε κε ηηο ψξεο πνπ δηαζέηνπλ ηα παηδηά ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηα παηρλίδηα, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ πνιχ ζνβαξά ππφςε, φζν αθνξά ηελ ελζσκάησζε απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε κάζεζε. Άιισζηε, ε εκπεηξία ηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ δείρλεη λα επεξεάδεη ηηο πξνζδνθίεο κάζεζεο ησλ παηδηψλ, κε ηελ έλλνηα φηη πξνηηκνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη γξήγνξεο, ελεξγεηηθέο θαη δηεξεπλεηηθέο κε πνιιαπιά θαη παξάιιεια θαλάιηα πιεξνθφξεζεο. Επηπιένλ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζηελ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηηο θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο επηζηήκεο φζν αθνξά ηελ θνηλσληθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπ παηδηνχ, θαίλεηαη φηη ε ελαζρφιεζε κε ην ειεθηξνληθφ παηρλίδη ζεσξείηαη σο έλαο ζεκαληηθφο ρψξνο γηα αλάπηπμε θαη δφκεζεο ζθέςεο, ηαπηνηήησλ, αμηψλ θαη θαλφλσλ. Δελ είλαη ηπραίν φηη ην πεξίθεκν Media Lab ηνπ MIT έρεη δεκηνπξγήζεη έλα νιφθιεξν εξεπλεηηθφ ηκήκα, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε Lego, ηε Sony, ηε Nintendo αιιά θαη άιιεο κεγάιεο εηαηξείεο γηα λα δηεμαρζεί έξεπλα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ζρεηηθά κε ην παηρλίδη θαη ηε κάζεζε (Prensky, 2007). ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 170 Βιβλιογραφία Aguilera, M. & Mendiz, A. (2003). Video Games and Education. ACM Computers in Entertainment, Vol. 1, No. 1, October 2003, Article 01. Annetta, A. L. (2008). Video games in Education: Why they should be used and how they are being used. Theory Into Practice, 47, Arnseth, H. C. (2006). Learning to Play or Playing to Learn A Critical Account of the Models of Communication Informing Educational Research on Computer Gameplay, The International Computer Game Research, Vol. 6, Issue 1. Casey, J., Ramsammy, R. (1992). MacMentoring: Using techonology and counseling with at-risk youth. ERIC Document Reproduction Service. No, ED Cole, M. (1996). Cultural Psychology. A once and future discipline. Cambridge, MA & London: The Belknap Press of Harvard University Press. Gee, J. P. (2003). What video games have to teach us about learning and literacy? New York: Palgrave Macmillan. Gifford, B. R. (1991). The learning society: Serious play. Chronicle of Higher Education. Kafai, B. Y. (2001). The Educational Potential of Electronic Games: From Games- To-Teach to Games-To-Learn. Playing by the Rules, Cultural Policy Center, University of Chicago. Kirriemuir, J. & McFarlane, A. (2004). Literature Review in Games and Learning. Bristol: Nesta Futurelab series, report 8. Long, S.M., Long, W.H. (1984). Rethinking video games. The Futurist (Dec. 1984), Mandinacht, E. (1987). Clarifying the "A" in CAI for learners of different abilities. J. Educational Comput. Res. 3, 1 (1987), Okagaki, L., Frensch, P. (1994). Effects of video game playing on measures of spatial performance: Gender effects in late adolescence. J. Appl. Develop. Psychol. 15,1 (1994), Pan-European Game Information (2007). Facts & Figures - Game Genres, Αλαθηήζεθε 20 Μαΐνπ 2009, απφ Piaget, J. (1951). Play, dreams and imitation in childhood. Melbourne: Heinemann. Prensky, M. (2007). Μάζεζε Βαζηζκέλε ζηο Ψεθηαθό Παητλίδη. Μεηαίρκην, Αζήλα Rogoff, B. (1990). Apprenticeship in Thinking. Cognitive development in social context. New York & Oxford: Oxford University Press. Rystedt, H. (2002). Bridging practices. Simulations in education for the health-care professions. Gothenburg Studies in Educational Sciences, 187. Saljo, R. (1979). Learning in the learner s perceptive: some common-sense conceptions Reports from the Institute of Education, University of Gothenburg, 76. Schank, R. C., Cleary, C. (1995). Engines for Education, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, N.J. ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

11 2 ν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Silvern, S. B. ( ). Classroom use of video games. Educational Res. Q. 10, 1, White, B. (1984). Designing computer games to help physics students understanding Newton s laws of motion. Cognition and Instruction 1, 1, Μπεξδέθιεο, Φ., Γηαλλνπνχινπ, Α. & Παλαγησηαθφπνπινο, Υξ. (2009). Δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Πραθηηθά 6οσ Παλειιελίοσ Σσλεδρίοσ ΔΔΔΠ-ΓΤΠΔ (επηκ. Φ. Γνχζηαο), ζει Παλαγησηαθφπνπινο, Υ. (2009). Απφ ηηο αξηζκνκεραλέο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. πλνιηθή πξνζέγγηζε. Αζήλα: Εθδφζεηο Παηάθε. ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

12 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 172 ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη Δνόρ E-learning Σςζηήμαηορ για ηην Δξ αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη

Ανάπηςξη Δνόρ E-learning Σςζηήμαηορ για ηην Δξ αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη 2 ο ΠΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 47 Ανάπηςξη Δνόρ E-learning Σςζηήμαηορ για ηην Δξ αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη Μ.-Δ. Αγγελάκη 1, Γ. Καλλέρ 2, Ν. Τπύθυνα 3 Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, 1 epiangelaki@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Tο Παρατηρητήριο τησ ΑΕΕ Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα

Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 825 Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα Α. Σοθόρ 1, Η. Αθαναζιάδηρ 2, Κ. Διάκορ 3, Α. Δούκα 4 1 Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, lsofos@rhodes.aegean.gr 2 Π.Σ.Γ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Ανάπτυξη Εφαρμογής με εικόνες υναισθηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 SUMMARY... 4 ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ... 4 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 2. ΟΡΙΜΟΙ - ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΔ ΓΙΑΑΦΗΝΙΔΙ... 8

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 SUMMARY... 4 ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ... 4 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 2. ΟΡΙΜΟΙ - ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΔ ΓΙΑΑΦΗΝΙΔΙ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 SUMMARY... 4 ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ... 4 1. ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΕΕΝΟΣΣΗΣΣΑΑ ΙΙ :: : ΣΣΟ ΘΕΕΩΡΡΗΣΣΙΙΚΚΟ ΠΠΛΛΑΑΙΙΙΙΟ ΣΣΟΤΤ ΕΕΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΑΑΣΣΙΙΚΚΟΤΤ ΔΔΙΙΑΑΧΧΩΡΡΙΙΜΟΤΤ...

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε *

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ

Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ A proposal for the use of Learning Activity Management System

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα