Το ηλεκηπονικό παισνίδι και ηο παιδί: Επιδπάζειρ και πποοπηικέρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το ηλεκηπονικό παισνίδι και ηο παιδί: Επιδπάζειρ και πποοπηικέρ"

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Το ηλεκηπονικό παισνίδι και ηο παιδί: Επιδπάζειρ και πποοπηικέρ Α. Γιαννοπούλος 1, Χ. Παναγιυηακόποςλορ 2 1 Π.Σ.Δ.Ε., Παλεπηζηήκην Παηξψλ, 2 Π.Σ.Δ.Ε., Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Πεπίλητη ηελ εξγαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ σο κέζνπ ςπραγσγίαο θαη εθπαίδεπζεο. Επηρεηξείηαη κε βάζε ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο κηα αλάιπζε ηεο επίδξαζεο πνπ επηθέξεη ζην παηδί ζε δηάθνξα επίπεδα, θαηαγξάθνληαη ηα είδε ηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ πνπ πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηα παηδηά θαη ε βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζηελ θαηαλφεζε δηαθφξσλ ελλνηψλ. Σέινο, αλαιχνληαη νη ζχγρξνλεο ηάζεηο θαηαζθεπήο παηρληδηψλ, φπσο θαη νη ηάζεηο πνπ θπξηαξρνχλ ζην ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ ζε ζρέζε κε ηε κάζεζε. Λέξειρ κλειδιά: ειεθηροληθό παητλίδη, θαηαλόεζε ελλοηώλ, ζύγτρολες ηάζεης. 1. Ειζαγυγή Σν ειεθηξνληθφ παηρλίδη απνηειεί κηα ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ πνπ απαζρνιεί φιν θαη πεξηζζφηεξν γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Απνηειεί αλακθηζβήηεην γεγνλφο φηη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα επηδξνχλ ζηε κάζεζε. ηελ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηηο θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο επηζηήκεο φζν αθνξά ηελ θνηλσληθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπ παηδηνχ, θαίλεηαη φηη ε ελαζρφιεζε κε ην ειεθηξνληθφ παηρλίδη ζεσξείηαη σο έλαο ζεκαληηθφο ρψξνο γηα αλάπηπμε θαη δφκεζεο ζθέςεο, ηαπηνηήησλ, αμηψλ θαη θαλφλσλ (Cole, 1996; Piaget 1951; Rogoff, 1990). Απφ ην 1990 έσο ζήκεξα, ε επηζηεκνληθή έξεπλα έρεη ήδε αλαθαιχςεη ζπλδέζκνπο αλάκεζα ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο ηεο αλζξψπηλεο ςπρνινγίαο θαη έρεη μεθηλήζεη λα εμεηάδεη ζπλδέζκνπο αλάκεζα ζηελ πξαθηηθή ηνπ λα παίδεη θαλείο ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ηηο πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο θνηλσληθνπνίεζεο, ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο πνπ δνπλ ηα κηθξά παηδηά. Έηζη, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, φπσο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ηερλνινγηθφ κέζν, απνηεινχλ απιά κέζα κε ηα νπνία νη λένη άλζξσπνη επηδίδνληαη ζε ηδηαίηεξεο δξαζηεξηφηεηεο. Ή αλ ην δνχκε απφ άιιε νπηηθή γσλία, δελ απνηεινχλ παξά έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ, κε ζπκβνιηθέο νηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο δηαζηάζεηο ζ έλα πνιχπινθν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζηαζεξά ζε κηα έληνλε θαη επηηαρπλφκελε δηαδηθαζία αιιαγήο πνπ επεξεάδεη φιεο ηηο ζθαίξεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Έλα παγθφζκην ζχζηεκα, ην νπνίν εηζήρζε ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο (θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ γελλήζεθε θαη κεγάισζε ε ζεκεξηλή λέα γεληά), παξεκβαίλεη ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 162 ζηε γλψζε θαη ηελ πξαθηηθή, κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ πξαγκαηεία θαη απνηειεί πξσηαξρηθφ ηνπίν γηα κηα ηεξάζηηα πνιηηηζηηθή ζχλζεζε. Δηεζλψο πξαγκαηνπνηείηαη κηα θξηηηθή ζπδήηεζε φζν αθνξά ηηο εξεπλεηηθέο πξαθηηθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα λα θαηαλνεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζε ζρέζε κε ηε κάζεζε (Arnseth, 2006). Παηγλίδηα θαη πξνζνκνηψζεηο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία ζηα δεηήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ, ζηε πινήγεζε, ηε ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε ή ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο (Rystedt, 2002). Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ηνπο εξεπλεηέο απαζρνιεί ην εξψηεκα: πως ζηελ πραγκαηηθόηεηα καζαίλοσλ οη παίθηες λα παίδοσλ ειεθηροληθά παητλίδηα; Μήπως ε δραζηερηόηεηα ηοσ λα παίδεη θαλείς ασηά ηα παητλίδηα ζσληζηά έλαλ ηδηαίηερα αποηειεζκαηηθό ηρόπο γηα λα οργαλώλοληαη οη καζεζηαθές δραζηερηόηεηες; (Gee, 2003). Σα αιιειεπηδξαζηηθά θαη πνιπκνξθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ηζρπξά ζηνηρεία φζν αθνξά ηε κάζεζε. Επηπιένλ έλα αθφκε ηζρπξφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ πνπ δείρλεη λα έρεη ζηελή ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά θαη νη έθεβνη επελδχνπλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ρξφλνπ θαη πξνζπάζεηαο ζην λα θέξνπλ ζε πέξαο θαηαζηάζεηο πνπ είλαη ζπρλά ηδηαηηέξσο δχζθνιεο θαη απαηηνχλ κεγάιε δαπάλε ρξφλνπ (Arnseth, 2006). 2. Το ππώηο ηλεκηπονικό παισνίδι, η εξάπλυζη και η εξέλιξή ηος. Σν 1958 νη William Higinbotham θαη David Potter, επεξεαζκέλνη απφ ην ηέληο, θαηαζθεχαζαλ ην ειεθηξνληθφ παηρλίδη Tennis for Two. Σα γξαθηθά ηνπ παηρληδηνχ ήηαλ βέβαηα, ππνηππψδε. Αξγφηεξα, θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεσλ, έγηλε ειθπζηηθφηεξν. Σν 1962 κηα νκάδα θνηηεηψλ ζην MIT δεκηνχξγεζε ην πξψην αιιειεπηδξαζηηθφ παηρλίδη γηα ε/π: ην SpaceWar! Σα γξαθηθά ηνπ ήηαλ επίζεο ππνηππψδε θαη ηα ρεηξηζηήξηα (joysticks) πξσηφγνλα. Ωζηφζν ην παηρλίδη απηφ απνηέιεζε ηνλ πξνάγγειν ησλ ζεκεξηλψλ παηρληδηψλ ζε ε/π. Σν 1972 δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Nolan Bushnell ην πξψην παηρλίδη, ηχπνπ «ping-pong», πνπ είρε πξφζβαζε ην θνηλφ. Σνπνζεηήζεθε ζε έλα εζηηαηφξην ηεο Καιηθφξληαο ησλ ΗΠΑ. Παξά ην γεγνλφο φηη ην παηρλίδη δελ είρε ρξψκαηα, νχηε δηαθνξεηηθέο εθδνρέο παηρληδηνχ, ζεκείσζε ηεξάζηηα επηηπρία, κε απνηέιεζκα ιίγν αξγφηεξα ν Bushnell λα ηδξχζεη ηελ εηαηξεία Αηάρη (Atari), ε νπνία απέθηεζε ζχληνκα ηεξάζηηα νηθνλνκηθή επηθάλεηα. Σν 1979 θαηαζθεπάζηεθε ην Space Invaders, ην 1980 ην Asteroids, ην 1985 εκθαλίζηεθε ην θιαζζηθφ Tetris, ελψ ην 1987 ην παηρλίδη SimCity πξνζέδσζε ζηα παηρλίδηα κηα λέα ξνπή πξνο ηα πξνγξάκκαηα πξνζνκνηψζεσλ κε κηθξνυπνινγηζηέο. Σα επφκελα ρξφληα αθνινχζεζαλ πιήζνο άιισλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. εκαληηθφ είλαη φηη ζηελ πνξεία ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα έγηλαλ πξνγξάκκαηα πνπ ζπλφδεπαλ απαξαηηήησο ηελ αγνξά ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Παίδνληαο έλα ειεθηξνληθφ παηρλίδη ην παηδί εμνηθεηψλεηαη αλψδπλα κε ηελ ζηνηρεηψδε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ πιεθηξνινγίνπ. Σν Internet πξνζέδσζε κηα άιιε δηάζηαζε ζην ειεθηξνληθφ παηρλίδη θαζψο πξνζθέξεη ην ζηνηρείν ηεο αιιειεπίδξαζεο. Οη παίθηεο ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

3 2 ν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ δελ πεξηνξίδνληαη πιένλ απφ ην ρψξν θαη ηελ απφζηαζε θαη δηακνξθψλνπλ παγθφζκηεο θνηλφηεηεο ζπκκεηέρνληαο ζε θάπνην παηρλίδη πνπ παίδνπλ on-line. Σα λεφηεξα πξνγξάκκαηα δηαζέηνπλ θάξηεο γξαθηθψλ κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, κε δπλαηφηεηεο θσηνζθίαζεο αιιά θαη ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο (3D). Με ηε ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ, (ξεαιηζηηθή ηξηζδηάζηαηε εηθφλα, ήρνο, γξαθηθά 3D θαη εηθφλα βίληεν), δεκηνπξγείηαη έλα ειθπζηηθφ, καγηθφ πεξηβάιινλ γηα ην ρξήζηε. ήκεξα, ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλα είλαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο θαηεγνξίαο παητλίδηα ρόιωλ (Role Playing games rpg). Σα παηρλίδηα απηά ζπλδπάδνπλ ζπρλά ηε δξάζε, ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ πεξηπέηεηα. Παίδνληαη ζπλήζσο απφ ην Internet, ηα άηνκα δεκηνπξγνχλ νκάδεο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλνκηινχλ ή λα αληαιιάζνπλ κεηαμχ ηνπο κελχκαηα γηα ηελ πνξεία ηνπ παηρληδηνχ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ελδηαθέξνλ είλαη φηη ε δηάξθεηα ελφο ηέηνηνπ παηρληδηνχ είλαη απεξηφξηζηε. ε ηέηνηα παηρλίδηα εκθαλίδνληαη δείγκαηα εζηζκνχ απφ ηηο κηθξέο θπξίσο ειηθίεο (Παλαγησηαθφπνπινο, 2009). Ελδηαθέξνλ είλαη λα πξνζεγγίζνπκε ηηο ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο παηρληδηψλ. Τπάξρνπλ ινηπφλ πνιιά είδε ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, φπσο: Παητλίδηα Γράζες (Adventure): εκθαλίζηεθαλ κε ηα παηρλίδηα «καληψδνπο ηαρχηεηαο» πνπ παίδνληαλ ζηηο παηρληδνκεραλέο κε θέξκαηα θαη ζε νηθηαθέο βηληενθνλζφιεο, πρ. ην Super Mario, Sonic the Hedgehog, θηι. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα παιηά παηρλίδηα «side scroller», ζηα νπνία ε δξάζε εμειίζζεηαη ζε ηξηζδηάζηαηε πξννπηηθή κε ηνπο ραξαθηήξεο λα θηλνχληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ ηελ αξηζηεξή πξνο ηε δεμηά πιεπξά ηεο νζφλεο θπλεγψληαο ηνλ ζηφρν ηνπο, πεξηιακβάλεη επίζεο παηρλίδηα κε ιαβχξηλζνπο (PacMan), παηρλίδηα κε πιαηθφξκεο απφ φπνπ πεδνχζε ν ήξσαο (Gekko), παηρλίδηα κε αληηθείκελα πνπ πέθηνπλ θαη ν παίθηεο θαιείηαη λα ηα ππξνβνιήζεη, (Missile Command), Αγψλεο ηαρχηεηαο απηνθηλήησλ θαη παηρλίδηα θαηαδίσμεο, ή βνιψλ, φπσο ηα Doom, Unreal Tournament, Half-Life θιπ. Παητλίδηα περηπέηεηας (Adventure): είλαη ηα παηρλίδηα πνπ απαηηνχλ απφ ηνλ παίθηε λα αλαθαιχςεη ην δξφκν ηνπ κέζα ζε έλαλ άγλσζην θφζκν, λα βξεη θξπκκέλα αληηθείκελα θαη λα ιχζεη γξίθνπο. Γηα παξάδεηγκα ηα Myst θαη Riven παίδνληαη ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη ην Zelda: the Ocarina of Time ζηηο παηρληδνκεραλέο Nitendo. Παητλίδηα γρίθοσ (Puzzle): Εχθνιν ζην παηρλίδη, ζπλήζσο δηαηίζεηαη ζε θνλζφιεο ρεηξφο ή ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κέζσ ηνπ Δηαδηθηχνπ. Πξφθεηηαη γηα πξνβιήκαηα πνπ δεηνχλ κηα ιχζε, ζπλήζσο νπηηθήο κνξθήο, ρσξίο λα πεξηέρεη θάπνην ζελάξην. Κιαζηθφ παξάδεηγκα είλαη ην Tetris. Παητλίδηα κάτες: κνηάδνπλ πνιχ κε ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο. Δχν ήξσεο, νη νπνίνη μερσξίδνπλ αλάκεζα ζε εθαηνληάδεο άιινπο, κάρνληαη κεηαμχ ηνπο ψζπνπ ν έλαο λα αθαληζηεί. ηελ νπζία, ηα παηρλίδηα κάρεο αληηπαξαζέηνπλ δχν «θηλήζεηο» ηελ ίδηα ζηηγκή, γηα λα δνπλ πνηα ηειηθά ζα θεξδίζεη. Κιαζηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην Mortal Combat. ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 164 Παητλίδηα προζοκοίωζες: αθνξνχλ ζπλήζσο ην πηινηάξηζκα νρεκάησλαεξνπιάλσλ ή απηνθηλήησλ, φπσο ην SimCity θαη ην The Sims, θαζψο επίζεο ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. Παητλίδηα ρόιωλ: Έρνπλ σο επί ην πιείζηνλ κεζαησληθά ζθεληθά θαη πεξηιακβάλνπλ απνζηνιέο, ζπλήζσο δηάζσζεο θάπνηνπ αλζξψπνπ ή αληηθεηκέλνπ. Έλα θιαζηθφ παξάδεηγκα είλαη ην EverQuest. Αζιεηηθά παητλίδηα: πξφθεηηαη γηα ηε κφλε θαηεγνξία ζηελ νπνία ην πεξηερφκελν κάιινλ, παξά ην παίμηκν ηνπ παηρληδηνχ απνηειεί ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα. Σα αζιεηηθά παηρλίδηα έρνπλ γίλεη πηα ηφζν θσηνξεαιηζηηθά, ψζηε ζηηο θνλζφιεο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη παξαθνινπζεί αιεζηλνχο αζιεηέο ζηελ νζφλε. Παητλίδηα ζηραηεγηθής: ν παίθηεο θαζίζηαηαη ζπλήζσο ππεχζπλνο γηα θάηη ζπνπδαίν, γηα παξάδεηγκα έλα ζηξαηφ ή έλαλ νιφθιεξν πνιηηηζκφ. Ο ίδηνο επηιέγεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εμειηρζεί ην παηρλίδη, παίδνληαο είηε κφλνο ηνπ είηε κε αληηπάινπο. Κιαζηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην Civilization (Prensky, 2007). MMO: Online παηρλίδη κεγάινπ αξηζκνχ πνιιαπιψλ παηθηψλ (Massively Multiplayer Online), φπνπ αθφκε θαη ρηιηάδεο παίθηεο απφ φιν ηνλ θφζκν κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ίδην παηρλίδη κέζσ ηνπ Δηαδηθηχνπ θαη λα παίμνπλ κεηαμχ ηνπο (Pan-European Game Information, 2007). 3. Η επίδπαζή ηος ζηο παιδί και η βοήθεια πος πποζθέπει ζηην καηανόηζη εννοιών ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2009 ζε 7 Δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Αραΐαο θαη κε δείγκα 700 καζεηψλ, Γ, Δ, Ε θαη Σ ηάμεσλ, δηεξεπλήζεθαλ κεηαμχ άιισλ νη ηχπνη παηρληδηψλ πνπ πξνηηκνχληαη θαη ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ νη καζεηέο ζ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα. ηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ, εμέρνπζα ζέζε θαηέρνπλ ηα παηρλίδηα αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε πνζνζηφ 22,4%. Ελ ζπλερεία ζε πνζνζηφ θνληά ζην 10% έρνπλ ζέζε ηα παηρλίδηα δξάζεο θαη πιαηθφξκαο. εκαληηθφ έδαθνο θαηέρνπλ θαη ηα παηρλίδηα πνπ αλήθνπλ ζηε θαηεγνξία Sims (πξνζνκνίσζε) κε πνζνζηφ 9%. Οη ππφινηπεο θαηεγνξίεο (Puzzle, RPG, Racer, Shoot em Up, MMO, Strategy) θαίλεηαη πσο δελ πξνηηκνχληαη θαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο παξαπάλσ παίθηεο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ηα πνζνζηά απηά δελ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη αλάιπζεο (Μπεξδέθιεο, Γηαλλνπνχινπ & Παλαγησηαθφπνπινο, 2009). Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δηαπηζηψζακε επίζεο, φηη ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ επηιέγνπλ ηελ ελαζρφιεζε κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα αλέξρεηαη ζε 45,2%. Όζν αθνξά ζηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία παίδνπλ ηα παηδηά ειεθηξνληθά παηρλίδηα ηα επξήκαηά καο ήηαλ ηα εμήο: 35,2% παίδεη κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα κόλο ην αββαηνθχξηαθν. Αίζζεζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

5 2 ν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ παίδνπλ θαζεκεξηλά αλέξρεηαη ζε 21,8%, ελψ ην 18,4% δήισζε φηη παίδεη πεξηζηαζηαθά θάζε εβδνκάδα. Ελδηαθέξνλ εχξεκα απνηέιεζε φηη ην 4% ησλ παηδηψλ πνπ παίδνπλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα κφλν ηα αββαηνθχξηαθα, δηαζέηνπλ 8 θαη 10 ψξεο (2,4% θαη 1,6% αληίζηνηρα) απφ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. Σέινο ζπλνιηθά θαηά κέζν φξν πξνέθπςε φηη νη καζεηέο παίδνπλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα 2,4 ψξεο εκεξεζίσο (Μπεξδέθιεο, Γηαλλνπνχινπ & Παλαγησηαθφπνπινο, 2009). χκθσλα κε ηνπο Kirriemuir & McFarlane (2004), ε εκπεηξία ηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ δείρλεη λα επεξεάδεη ηηο πξνζδνθίεο κάζεζεο ησλ παηδηψλ, κε ηελ έλλνηα φηη πξνηηκνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη γξήγνξεο, ελεξγεηηθέο θαη δηεξεπλεηηθέο κε πνιιαπιά θαη παξάιιεια θαλάιηα πιεξνθφξεζεο. Επηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ εξεπλεηέο, πνιινί δάζθαινη θαη γνλείο δείρλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ φηη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ίζσο κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε πνιχηηκσλ δεμηνηήησλ φπσο ε ζηξαηεγηθή ζθέςε, ε επηθνηλσλία, ε εθαξκνγή ησλ αξηζκψλ θαη ε ζπιινγηθή ιήςε απνθάζεσλ (Kirriemuir, & McFarlane, 2004). Πνιιέο κειέηεο αθνινπζνχλ δχν ξεχκαηα έξεπλαο. Έλα ξεχκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θίλεηξν γηα κάζεζε θαη έλα δεχηεξν πνπ πεγαίλεη έλα βήκα καθξχηεξα εμεηάδνληαο ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ γηα θαζαξά δηδαθηηθνχο ζθνπνχο, ζπλδπάδνληαο ζηνηρεία απφ ηα ηππηθά θαη άηππα καζεζηαθά πεξηβάιινληα. Άιιεο πάιη κειέηεο ππνδεηθλχνπλ φηη πεξηζζφηεξν πεξίπινθα παηρλίδηα, φπσο παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο ή πξνζνκνηψζεσλ, ζπλδένληαη ακεζφηεξα κε ηελ αλάπηπμε πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ. Επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ απφ γλσζηηθήο άπνςεο, βαζίδνληαη ζε έλαλ αξηζκφ κειεηψλ πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη πνιιά ειεθηξνληθά παηρλίδηα δηαπεξλψληαη απφ ζηνηρεία πνπ ππνβνεζνχλ ηελ αλάπηπμε ηδηαίηεξσλ δεμηνηήησλ, φπσο ε πξνζνρή, ε ζπγθέληξσζε ζην ρψξν, ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, ε ιήςε απνθάζεσλ, ε ζπλεξγαηηθή εξγαζία, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη θπζηθά ε ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ ππνινγηζηψλ. Οη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ φηη ζην ζχλνιφ ηνπο ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα πξνσζνχλ ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε θαη ζεκεηψλνπλ φηη νη παίθηεο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ηελ εμάζθεζε επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζην ρψξν αιιά θαη ζπλαθείο ηνκείο φπσο ηελ απμεκέλε αθξίβεηα θαη ηνπο δείθηεο αληίδξαζεο (Mandinacht 1987; White 1984; Okagaki & Frensch 1994). Σα πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλα παηρλίδηα απαηηνχλ νη παίθηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πλεπκαηηθέο δπλαηφηεηέο ηνπο ζην έπαθξν. Απηφ ην γεγνλφο, ζπλδπαζκέλν κε ηνλ αλνηρηφ ραξαθηήξα ησλ παηρληδηψλ, ηηο δχζθνιεο πξνθιήζεηο ηνπο, ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ηε ρξήζε ηεο πιεξνθφξεζεο, ζεκαίλεη ηελ εγθαζίδξπζε ελφο πξαγκαηηθνχ παηδαγσγηθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ (Aguilera & Mendiz, 2003). Επνκέλσο, ε έξεπλα ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ηα παηδηά κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ κέζσ ηνπ παηρληδηνχ, απνηειεί ίζσο ην πην ελδηαθέξνλ πεδίν έξεπλαο ζην δήηεκα ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Η κειέηε απφ ηνπο Casey & Ramsammy (1992), είλαη παξαδεηγκαηηθή αλαθνξηθά κε ηελ ηεξάζηηα εθπαηδεπηηθή δπλαηφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. Ο Gifford (1991) ηα ζεσξεί ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 166 σο έλα κέζν ηφζν ειθπζηηθφ φζν θαη απνηειεζκαηηθφ: παξέρεη γλψζε άιισλ θφζκσλ θαη πνιηηηζκψλ, αλαπηχζζεη ηελ θαληαζία θαη ηελ ηθαλφηεηα λα επηιχεη θαλείο πξνβιήκαηα θαη ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ ινγηθψλ θαη ρσξνηαμηθψλ δεμηνηήησλ. Έηζη, θάζε ηχπνο παηρληδηνχ ζπλδέεηαη κε δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κάζεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε, ιακβάλνληαο ππφςε κεηαβιεηέο φπσο ην γέλνο, ε ειηθία θαη ην αθαδεκατθφ επίπεδν. Παηρλίδηα arcade θαη πιαηθφξκαο κπνξνχλ λα είλαη δηδαθηηθά ζηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν, αζιεηηθά θαη δπλακηθά παηρλίδηα κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ θαιχηεξα ηνλ ςπρνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ θαη λα αλαθνπθίζνπλ ην άγρνο, παηρλίδηα ξφισλ θαη ζηξαηεγηθήο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε δηέγεξζε εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ θαη ζην ζηνραζκφ ησλ αμηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα παηρλίδηα, παηρλίδηα puzzle θαη εξσηήζεσλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ζηε ινγηθή θαη ζην λα ζθέθηεηαη θαλείο ινγηθά θαη ηέινο ηα παηρλίδηα πξνζνκνηψζεσλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε φισλ ησλ πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ελφο «λνπ γηα κεραλέο». χκθσλα κε ηνλ Prensky (2007), ηα ταραθηερηζηηθά εθείλα ποσ θαζηζηούλ ηα ειεθηροληθά παητλίδηα ηόζο ειθσζηηθά, ελώ παράιιεια σποβοεζούλ ηε κάζεζε είλαη: Γηαζθέδαζε: ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα απνηεινχλ κηα κνξθή δηαζθέδαζεο. Απφ απηφ πεγάδεη απόιασζε θαη εσταρίζηεζε. Έληολε θαη παζηαζκέλε ζσκκεηοτή, πνπ πεγάδεη απφ ηελ έλλνηα ηνπ παηρληδηνχ. Καλόλες: πξνζθέξεηαη ζην παηδί έλα δνκεκέλν πιαίζην. Σηότοη θαη θίλεηρα. Γράζε: ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα είλαη δηαδξαζηηθά. Έθβαζε: ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε έθβαζε, θάηη πνπ εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο αλάδξαζεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά νδεγνχλ ζηε κάζεζε. Προζαρκοζηηθόηεηα: ηα παηρλίδηα απηά πξνζαξκφδνληαη ζηνλ θάζε παίθηε. Έηζη επηηπγράλεηαη ε ξνή θαη ε δεκηνπξγηθή ηαχηηζε ηνπ παίθηε κε ην παηρλίδη. Νίθε: ηθαλνπνίεζε ηνπ εγψ. Σύγθροσζε, αληαγωληζκός, πρόθιεζε, αληηπαράζεζε: απμάλεηαη ε αδξελαιίλε. Δπίισζε προβιεκάηωλ: θαιιηεξγείηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα. Γηάδραζε: ην ζηνηρείν απηφ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ νκάδσλ. Αλαπαράζηαζε θαη αθήγεζε: ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά πξνθαινχλ ζπγθηλήζεηο. Η πιεηνςεθία ησλ κειεηψλ αλαθνξηθά κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απφθηεζε δπλαηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ φπσο (Aguilera & Mendiz, 2003): ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

7 2 ν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Υσξνηαμηθή αληίιεςε θαη αλαγλψξηζε. Αλάπηπμε ηεο νπηηθήο δηάθξηζεο θαη ηνπ ρσξηζκνχ ηεο νπηηθήο πξνζνρήο. Αλάπηπμε ηεο επαγσγηθήο ινγηθήο. Γλσζηηθή αλάπηπμε ζηηο επηζηεκνληθέο/ηερληθέο πηπρέο. Αλάπηπμε ησλ ζχλζεησλ δεμηνηήησλ. Υσξνηαμηθή αληηπξνζψπεπζε. Επαγσγηθή αλαθάιπςε. Εηθνληθή θαηαζθεπή θψδηθα. Γεληθή θαηαζθεπή. Η πξψηε εξγαζία πνπ ζπζρεηίδεη ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ κε ηηο πξσηαξρηθέο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο δεκνζηεχηεθε απφ ηνπο Long & Long (1984), φπνπ αλαιχζεθαλ νη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πηζαλφλ εκπεξηέρνπλ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη εμεηάζηεθε ε αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κέζα απφ ην παηρλίδη. Επηπιένλ, ν Silvern (1985; 1986) κειέηεζε ην πψο ην παηδί κέζσ ηνπ παηρληδηνχ νξγαλψλεη ηα δεδνκέλα θαη ηα ηαθηνπνηεί ζηε ζθέςε ηνπ, κε βάζε ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο. Όζνλ αθνξά γηα παξάδεηγκα ηα παηρλίδηα πεξηπέηεηαο, νη ίδηνη νη καζεηέο πξνζδηφξηζαλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη θαη απηέο πεξηιακβάλνπλ ηε ινγηθή, ηε κλήκε, ηελ νπηηθή νμπδέξθεηα θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Άιιεο φκσο εθπαηδεπηηθέο ζεσξίεο (Saljo, 1979; Schank & Cleary, 1995) ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλάπηπμε ηέηνησλ δεμηνηήησλ είλαη ζεκειηψδεο γηα ην ζχλνιν ηεο κάζεζεο. 4. Σύγσπονερ ηάζειρ Έλα δεδνκέλν πνπ ζα πξέπεη κα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε είλαη φηη φηαλ ηα παηδηά παίδνπλ έλα ειεθηξνληθφ παηρλίδη, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη παίδνπλ πάληα έλα παηρλίδη πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί απφ θάπνηνλ άιιν. Εμεξεπλνχλ ηνλ θφζκν θάπνηνπ άιινπ θαη απνθσδηθνπνηνχλ ην κπζηήξην θάπνηνπ άιινπ (Kafai, 2001). Αζθαιψο ε κειέηε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ σο κηα καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί έλαλ ρψξν πνπ κφιηο άξρηζε λα αλαδχεηαη θαη ζίγνπξα έρεη πνιιά λα πξνζθέξεη ζην κέιινλ γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ελδεηθηηθφ είλαη φηη ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα απνηεινχλ έλα απφ ηα βαζηθά ζέκαηα ρξεκαηνδφηεζεο εθ κέξνπο ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηελ ηερλνινγηθά-ππνζηεξηδφκελε κάζεζε (technologyenhanced learning). Η κειινληηθή έξεπλα ζηελ ηερλνινγία ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε αθνξά ζηνπο εμήο ηνκείο: ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 168 Υξεζηκνπνηψληαο ηηο πέληε αηζζήζεηο ζχκθσλα κε ηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ, επεξεάδεηαη ε εξγαδφκελε κλήκε. Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ελζσκαηψλνπλ θπξίσο ηελ φξαζε θαη ηελ αθνή. ηφρνο απνηειεί ε ελζσκάησζε, κέζσ ησλ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ, ηεο αίζζεζεο ηεο αθήο. Γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο ην θφζηνο θαη ε πγεία, πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ θιαζηθψλ βηβιίσλ ζην ζρνιείν, ε κεηαθνξά ησλ νπνίσλ πξνθαιεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ πιάηε ησλ παηδηψλ, απφ βηβιία ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο, θιπ. ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κεγάιεο νκάδεο θνηηεηψλ ππνβνεζνχληαη απφ δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο. ηελ πεξίπησζε απηή ηα εηθνληθά πεξηβάιινληα (φπσο ηα παηρλίδηα MMO massively multiplayer online games) κπνξνχλ λα ζέζνπλ εθαηνληάδεο θνηηεηέο θαη ηνλ εθπαηδεπηή ζ έλα εηθνληθφ πεξηβάιινλ, εληφο ηνπ νπνίνπ κπνξεί π.ρ. λα πξνζθέξεηαη ζηνπο θνηηεηέο ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο εηθνληθνχ εαπηνχ (avatar). Μέζα απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνζσπηθνχ avatar, ε δηδαζθαιία κπνξεί λα γίλεη πην εμαηνκηθεπκέλε θαη κάιηζηα ζε έλα δηαζθεδαζηηθφ πεξηβάιινλ. Η δηδαζθαιία ζην ζπίηη θαη ε ρξήζε ηνπ εηθνληθνχ ζρνιείνπ δηεπξχλεηαη δηαξθψο ζηηο ΗΠΑ. Οη γνλείο θαη νη δηαρεηξηζηέο ηνπ εηθνληθνχ ζρνιείνπ ςάρλνπλ γηα ζηξαηεγηθέο ψζηε λα βνεζήζνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα κάζνπλ. Όπσο θαίλεηαη, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζε κνξθή πιαηθφξκαο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ζηνρεπκέλν πεξηερφκελν, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα ζχγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθφ κέζν πνπ ζα εληζρχεη ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ρξήζηε. Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα πξνζειθχνπλ θαη ελζνπζηάδνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο; Παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη ηα παηρλίδηα κπνξνχλ λα είλαη ηαπηφρξνλα ειθπζηηθά θαη εθπαηδεπηηθά, δελ ππάξρεη θαζνιηθή ζπκθσλία ζην δήηεκα ησλ νπζησδψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ. Απφ ηε δηεζλή εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία θαίλεηαη φηη αλ θαλείο ζπλδέζεη ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηρληδηψλ θαη ηηζαζεχζεη ηε δχλακή ηνπο, δεκηνπξγεί έλα ηζρπξφ καζεζηαθφ εξγαιείν γηα ηελ επηηπρία ησλ επηζπκεηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ (Annetta, 2008). Όζν αθνξά ην κέιινλ ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ, ζπλνπηηθά νη ηάζεηο πνπ δηαθαίλνληαη κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ σο εμήο: Οη θσηνξεαιηζηηθέο ηξηζδηάζηαηεο απεηθνλίζεηο ζα πξνζδψζνπλ κηα ξεαιηζηηθφηεξε αίζζεζε θαη ζα πξνζθέξνπλ εληνλφηεξεο εκπεηξίεο ζηνλ παίθηε, επλνψληαο ην ζηνηρείν ηεο εκβχζηζεο. Με ηελ εκβχζηζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηξηζδηάζηαηε εηθφλα θαη άιιεο αηζζήζεηο, φπσο ηελ αθή θαη ηελ φζθξεζε, ην παηρλίδη θηάλεη ζε πςειφηαηα επίπεδα ξεαιηζκνχ. Σν ζηνηρείν ηεο αθήγεζεο ζα αμηνπνηείηαη φιν θαη θαιχηεξα, κε βειηησκέλα ζελάξηα θαη πην νινθιεξσκέλνπο ραξαθηήξεο. Καιχηεξεο κέζνδνη ζα ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

9 2 ν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ επηλνεζνχλ, κέζσ ηεο εμειηγκέλεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, γηα ην ζπλδπαζκφ ζελαξίνπ θαη δηάδξαζεο, αιιά θαη θάιπςεο κεγαιχηεξνπ εχξνπο ζπλαηζζεκάησλ. Σα ςεθηαθά παηρλίδηα ζα αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξν ζηνπο αλζξψπνπο αιιά θαη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Θα κπνξνχκε λα δίλνπκε ζηνλ εαπηφ καο ή ζηνπο θίινπο καο ηηο ηδηφηεηεο πνπ επηζπκνχκε. Σα παηρλίδηα ζα είλαη επέιηθηα θαη ζα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο πξνηηκήζεηο καο, ηηο ηθαλφηεηεο ή ηηο αλάγθεο καο. Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ήδε δχζθνιν λα μερσξίζεη θαλείο ζηελ νζφλε έλα ραξαθηήξα ηερλεηήο λνεκνζχλεο απφ έλαλ πξαγκαηηθφ άλζξσπν. Θα αλαπηπρζνχλ λέεο κνξθέο παηρληδηψλ κε λέα ζεκαηνινγία. Έκθαζε ζα δνζεί ζε ζέκαηα παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο κε ζηφρν ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Η ηάζε απηή ήδε έρεη μεθηλήζεη δπλακηθά κε ηα MMO παηρλίδηα κεγάινπ αξηζκνχ πνιιαπιψλ παηθηψλ (Massively Multiplayer Online). Η πνηθηιία ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπο ζα είλαη αλάινγε κε εθείλε ησλ βηβιίσλ θαη ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ. Σα ςεθηαθά παηρλίδηα ζα γίλνπλ φιν θαη πην ειθπζηηθά. Θα πιεζηάδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ αιεζνθάλεηα, γη απηφ ζα πξέπεη λα γίλνπλ φιν θαη πην ρξήζηκα (Prensky, M. 2007). 5. Σςμπεπάζμαηα Ο καγηθφο εηθνληθφο θφζκνο ηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ εμειίζζεηαη κε νινέλα ηαρχηεξνπο ξπζκνχο. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, φπσο ε δηαζθέδαζε, ε θαληαζία, ε πξφθιεζε, ν αληαγσληζκφο, ε δηάδξαζε, ε ζπγθίλεζε πνπ πξνθαινχλ, ζε ζρέζε κε ηηο ψξεο πνπ δηαζέηνπλ ηα παηδηά ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηα παηρλίδηα, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ πνιχ ζνβαξά ππφςε, φζν αθνξά ηελ ελζσκάησζε απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε κάζεζε. Άιισζηε, ε εκπεηξία ηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ δείρλεη λα επεξεάδεη ηηο πξνζδνθίεο κάζεζεο ησλ παηδηψλ, κε ηελ έλλνηα φηη πξνηηκνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη γξήγνξεο, ελεξγεηηθέο θαη δηεξεπλεηηθέο κε πνιιαπιά θαη παξάιιεια θαλάιηα πιεξνθφξεζεο. Επηπιένλ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζηελ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηηο θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο επηζηήκεο φζν αθνξά ηελ θνηλσληθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπ παηδηνχ, θαίλεηαη φηη ε ελαζρφιεζε κε ην ειεθηξνληθφ παηρλίδη ζεσξείηαη σο έλαο ζεκαληηθφο ρψξνο γηα αλάπηπμε θαη δφκεζεο ζθέςεο, ηαπηνηήησλ, αμηψλ θαη θαλφλσλ. Δελ είλαη ηπραίν φηη ην πεξίθεκν Media Lab ηνπ MIT έρεη δεκηνπξγήζεη έλα νιφθιεξν εξεπλεηηθφ ηκήκα, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε Lego, ηε Sony, ηε Nintendo αιιά θαη άιιεο κεγάιεο εηαηξείεο γηα λα δηεμαρζεί έξεπλα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ζρεηηθά κε ην παηρλίδη θαη ηε κάζεζε (Prensky, 2007). ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

10 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 170 Βιβλιογραφία Aguilera, M. & Mendiz, A. (2003). Video Games and Education. ACM Computers in Entertainment, Vol. 1, No. 1, October 2003, Article 01. Annetta, A. L. (2008). Video games in Education: Why they should be used and how they are being used. Theory Into Practice, 47, Arnseth, H. C. (2006). Learning to Play or Playing to Learn A Critical Account of the Models of Communication Informing Educational Research on Computer Gameplay, The International Computer Game Research, Vol. 6, Issue 1. Casey, J., Ramsammy, R. (1992). MacMentoring: Using techonology and counseling with at-risk youth. ERIC Document Reproduction Service. No, ED Cole, M. (1996). Cultural Psychology. A once and future discipline. Cambridge, MA & London: The Belknap Press of Harvard University Press. Gee, J. P. (2003). What video games have to teach us about learning and literacy? New York: Palgrave Macmillan. Gifford, B. R. (1991). The learning society: Serious play. Chronicle of Higher Education. Kafai, B. Y. (2001). The Educational Potential of Electronic Games: From Games- To-Teach to Games-To-Learn. Playing by the Rules, Cultural Policy Center, University of Chicago. Kirriemuir, J. & McFarlane, A. (2004). Literature Review in Games and Learning. Bristol: Nesta Futurelab series, report 8. Long, S.M., Long, W.H. (1984). Rethinking video games. The Futurist (Dec. 1984), Mandinacht, E. (1987). Clarifying the "A" in CAI for learners of different abilities. J. Educational Comput. Res. 3, 1 (1987), Okagaki, L., Frensch, P. (1994). Effects of video game playing on measures of spatial performance: Gender effects in late adolescence. J. Appl. Develop. Psychol. 15,1 (1994), Pan-European Game Information (2007). Facts & Figures - Game Genres, Αλαθηήζεθε 20 Μαΐνπ 2009, απφ Piaget, J. (1951). Play, dreams and imitation in childhood. Melbourne: Heinemann. Prensky, M. (2007). Μάζεζε Βαζηζκέλε ζηο Ψεθηαθό Παητλίδη. Μεηαίρκην, Αζήλα Rogoff, B. (1990). Apprenticeship in Thinking. Cognitive development in social context. New York & Oxford: Oxford University Press. Rystedt, H. (2002). Bridging practices. Simulations in education for the health-care professions. Gothenburg Studies in Educational Sciences, 187. Saljo, R. (1979). Learning in the learner s perceptive: some common-sense conceptions Reports from the Institute of Education, University of Gothenburg, 76. Schank, R. C., Cleary, C. (1995). Engines for Education, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, N.J. ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

11 2 ν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Silvern, S. B. ( ). Classroom use of video games. Educational Res. Q. 10, 1, White, B. (1984). Designing computer games to help physics students understanding Newton s laws of motion. Cognition and Instruction 1, 1, Μπεξδέθιεο, Φ., Γηαλλνπνχινπ, Α. & Παλαγησηαθφπνπινο, Υξ. (2009). Δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Πραθηηθά 6οσ Παλειιελίοσ Σσλεδρίοσ ΔΔΔΠ-ΓΤΠΔ (επηκ. Φ. Γνχζηαο), ζει Παλαγησηαθφπνπινο, Υ. (2009). Απφ ηηο αξηζκνκεραλέο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. πλνιηθή πξνζέγγηζε. Αζήλα: Εθδφζεηο Παηάθε. ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

12 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 172 ΜΕΡΟ Α ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι και το παιδί: Επιδράσεις και προοπτικές

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι και το παιδί: Επιδράσεις και προοπτικές 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 161 Το ηλεκτρονικό παιχνίδι και το παιδί: Επιδράσεις και προοπτικές Α. Γ ιαννοπούλου1, Χ. Παναγιωτακόπουλος2 1Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών, agiannop@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ηνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα

Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα ΣΗΣΛΟ: Ηζηνξία VG, Δίδε, Γεκνθηιέζηεξα, Ολνκαηνινγία, Θεκαηνινγία, Γεληέο- Γχν θφζκνη, Γηαθήκηζε, Πσιήζεηο, Τπεξθαηαλάισζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Precious Coin: Στεδιαζμός Εκπαιδεσηικού Ηλεκηρονικού Παιτνιδιού για ηη Διδαζκαλία ηοσ Μαθήμαηος Αγωγή ηοσ Καηαναλωηή ζηην Προζτολική Εκπαίδεσζη

Precious Coin: Στεδιαζμός Εκπαιδεσηικού Ηλεκηρονικού Παιτνιδιού για ηη Διδαζκαλία ηοσ Μαθήμαηος Αγωγή ηοσ Καηαναλωηή ζηην Προζτολική Εκπαίδεσζη Precious Coin: Στεδιαζμός Εκπαιδεσηικού Ηλεκηρονικού Παιτνιδιού για ηη Διδαζκαλία ηοσ Μαθήμαηος Αγωγή ηοσ Καηαναλωηή ζηην Προζτολική Εκπαίδεσζη Επηπρία Κσιέηζνπ Αλαιύηξηα-Πξνγξακκαηίζηξηα MSc Πιεξνθνξηθή-Λνγηζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ «ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ: ΔΑΡΗΝΟ 2012-2013 ΚΟΤΦΟΤ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΕΜ: 1457 ΣΡΙΑΝΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Δηαπαλεπηζηεκηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ

Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ Δ. Κπάββαπηρ 1, Ε. Θάνος 2, Δ. Μαςπογιώπγορ 3 1 Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε jkravv@gmail.com 2 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε elenithanou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα