ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH)"

Transcript

1 ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ειίδα : 1 (7) Έθδνζε : 4 Ηκεξ. έθδνζεο : Σαςηόηηηα πποφόνηορ / ηαςηόηηηα ππομηθεςηή Δκπνξηθή νλνκαζία : The Survivors πξντφλ έηνηκν πξνο ρξήζε Σχπνο πξντφληνο : Μέζν θαζαξηζκνχ Τδαηηθφ δηάιπκα απνξξππαληηθνχ, θπζηθφ ελαηψξεκα βαθηεξίσλ κε πξφζζεηα πνπ δελ έρεη ππνζηεί γελεηηθή ηξνπνπνίεζε Αξηζκφο θαηαρψξεζεο CAS : Γε ρξεηάδεηαη Αξηζκφο EINECS- : Γε ρξεηάδεηαη Γηαλνκέαο ζηελ Δ.Δ. : CPT- Παξαζθεπφπνπινο Γηνλχζηνο Ρήγα Φεξαίνπ 31 Σ.Κ , Νέν Φπρηθφ Αζήλα Σει.: Φαμ: Σειέθσλν άκεζεο αλάγθεο : Βιέπε παξαπάλσ (ψξεο γξαθείνπ) 2. Πποζδιοπιζμόρ κινδύνυν Κίλδπλνη γηα ηνλ άλζξσπν : χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ)1272/2008 θαη ηελ Οδεγία 1999/45/ΔΚ, ην πξντφλ δε ζεσξείηαη επηθίλδπλν γηα ηνλ άλζξσπν Κίλδπλνη γηα ην πεξηβάιινλ : Η ζσζηή ρξήζε ηνπ δηαιπκέλνπ πξντφληνο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο εηηθέηαο δε βιάπηεη ην πεξηβάιινλ. 3. ύζηαζη/πληποθοπίερ για ηα ζςζηαηικά Σφζν ην ζπκππθλσκέλν φζν θαη ην δηαιπκέλν πξντφλ, δελ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο επηθίλδπλα παξαζθεπάζκαηα πζηαηηθά : C11 αηζνμπιησκέλν ιηπαξφ νμχ 10 EO Αξ. CAS % Tetrasodium EDTA CAS <0.1% Sodium citrate CAS <0.1% Sodium thiosulphate 5 H 2 O CAS % Silicone antifoam CAS <0.1 Άξσκα 0,1-0,5 % Polymer opacifier <0.1% Δλαηψξεκα Βαθίινπ (πεξίπνπ 5 x 10 9 CFU/L) < 0,01 % Πξντφλ: The Survivors (Έηνηκν πξνο ρξήζε) ειίδα 1 απφ 7

2 Πξντφλ: The Survivors (Έηνηκν πξνο ρξήζε) ειίδα: 2 απφ 7 4. Ππώηερ βοήθειερ ςμπηώμαηα και επιπηώζειρ Δηζπλνή : Γε ρξεηάδεηαη Δπαθή κε ηα κάηηα : Πηζαλφ λα εκθαληζηεί ειαθξχο εξεζηζκφο Δπαθή κε ην δέξκα : Γελ έρνπλ παξαηεξεζεί ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα Καηάπνζε : Ναπηία, εκεηφο, δηάξξνηα Άιια : - Μέηπα Δηζπλνή : Γε ρξεηάδεηαη Δπαθή κε ηα κάηηα : ε πεξίπησζε εξεζηζκνχ, μεβγάιηε δηεμνδηθά κε ριηαξφ λεξφ, γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά. Αθαηξέζηε ηνπο θαθνχο επαθήο, φηαλ είλαη δπλαηφλ, θαη επηζθεθηείηε γηαηξφ. Δπαθή κε ην δέξκα : Ξεβγάιηε κε λεξφ Καηάπνζε : Ξεπιχληε ην ζηφκα. Υνξεγήζηε λεξφ ή γάια. Άιια : ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, λα δεηάηε πάληα ηαηξηθή βνήζεηα - Δηδηθέο ζεκεηψζεηο γηα ηνπο παξέρνληεο πξψηεο βνήζεηεο / ή ηνπο ηαηξνχο : - 5. Μέηπα για ηην ανηιμεηώπιζη πςπκαγιάρ Αζπλήζηζηνη θίλδπλνη ππξθαγηάο : Καλέλαο. Σν πξντφλ δελ είλαη νχηε θαχζηκν νχηε εχθιεθην Μέζν ππξφζβεζεο : πληζηψκελν : φια Δηδηθέο κέζνδνη ππξφζβεζεο : Κακία Δπηθίλδπλα πξντφληα θαχζεο : Καλέλα Αθαηάιιειν : θαλέλα Αηνκηθή πξνζηαζία : Βαζηθά κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ππξνζβεζηψλ Πξντφλ: The Survivors (Έηνηκν πξνο ρξήζε) ειίδα 2 απφ 7

3 Πξντφλ: The Survivors (Έηνηκν πξνο ρξήζε) ειίδα: 3 απφ 7 6. Μέηπα ανηιμεηώπιζηρ ηςσαίαρ έκλςζηρ Αηνκηθέο πξνθπιάμεηο : Λαζηηρέληεο κπφηεο, γάληηα. Πξνζέμηε γηα ηπρφλ νιηζζεξφηεηα. Βιέπε επίζεο ηκήκα 8 Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο : Με ξίρλεηε ην αδηάιπην πξντφλ ζηελ απνρέηεπζε. Γηαδηθαζίεο θαζαξηζκνχ εθξνψλ : πιιέμηε ην πγξφ πνπ ρχζεθε ζε θαηάιιεια δνρεία. Απνξξνθήζηε ην πγξφ πνπ ρχζεθε κε άκκν ή γεληθά απνξξνθεηηθά θαη κεηαθέξεηε ζε θαηάιιεια δνρεία. Μηθξέο πνζφηεηεο ρπκέλνπ πγξνχ ή θαηάινηπα κπνξνχλ λα μεβγαιζνχλ κε λεξφ. 7. Υειπιζμόρ και αποθήκεςζη Αποθήκεςζη πλζήθεο / πξνθπιάμεηο απνζήθεπζεο : ε δξνζεξφ ρψξν, πξνθπιαγκέλν απφ παγεηφ πλζήθεο πξνο απνθπγή : Κακία Αζπκβαηφηεηεο : Να θπιάζζεηαη καθξηά απφ ηξφθηκα Υειπιζμόρ Πξνθπιάμεηο ρεηξηζκνχ : Ο ζπλήζεο ηξφπνο ρεηξηζκνχ κέζσλ θαζαξηζκνχ. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηεο εηηθέηαο Σερληθά κέηξα πξφιεςεο : Καλέλα 8. Έλεγσορ ηηρ έκθεζηρ ζηο πποφόν και αηομική πποζηαζία Πηζαλνί θίλδπλνη απφ ηελ έθζεζε : Δπαθή κε ηα κάηηα θαη ην δέξκα, θαηάπνζε Όξηα έθζεζεο : Γελ ηζρχνπλ θαηψηαηα φξηα Αηομική πποζηαζία Δηζπλνή : Κακία Δπαθή κε ηα κάηηα : Γελ απαηηείηαη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο. ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, γπαιηά ή κάζθα πξνζψπνπ Γέξκα : ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, ιαζηηρέληεο κπφηεο, γάληηα, πνδηά Καηάπνζε : πλήζεο επαγγεικαηηθή πγηεηλή Γεληθά : Κακία Πξντφλ: The Survivors (Έηνηκν πξνο ρξήζε) ειίδα 3 απφ 7

4 Πξντφλ: The Survivors (Έηνηκν πξνο ρξήζε) ειίδα: 4 απφ 7 9. Φςζικέρ και σημικέρ ιδιόηηηερ Φπζηθή θαηάζηαζε (20 o C) : Τγξφ Υξψκα : Γθξίδν-ιεπθφ, αδηαθαλέο Οζκή : Άξσκα πνπ κνηάδεη κε θεξάζη Ομχηεηα (ph, 20 C) : 7-7,5 εκείν / εχξνο βξαζκνχ C: 100 εκείν / εχξνο ηήμεο C: 0 εκείν αλάθιεμεο C: Καλέλα Θεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο C: Κακία Όξηα έθξεμεο %V/V: θαηψηαην: δ.η. αλψηαην: δ.η. Πίεζε αηκνχ (20 C) Pa: < 100 Πίεζε αηκνχ (50 C) Pa: < 100 Ππθλφηεηα (20 o C) kg/m 3 : 1010 Γηαιπηφηεηα ζην λεξφ g/l : πιήξσο δηαιπηφ Γηαιπηφηεηα ζε έιαην / ιίπε g/l: δε δηαιχεηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο νξγαληθνχο δηαιχηεο Ιμψδεο mpa.s: πεξίπνπ 1 πληειεζηήο θαηαλνκήο (LogP ow ) : Γελ ηζρχεη Σηκή εμάηκηζεο Γελ ηζρχεη 10. ηαθεπόηηηα και ανηιδπαζηικόηηηα ηαζεξφηεηα : ηαζεξφ ππφ ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο πνπ νξίδνληαη πλζήθεο πξνο απνθπγή : Να κελ εθηίζεηαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο Δπηθίλδπλα πξντφληα απνζχλζεζεο : Καλέλα Δπηθίλδπλεο αληηδξάζεηο : Κακία Τιηθά πξνο απνθπγή : Καλέλα Πξντφλ: The Survivors (Έηνηκν πξνο ρξήζε) ειίδα 4 απφ 7

5 Πξντφλ: The Survivors (Έηνηκν πξνο ρξήζε) ειίδα: 5 απφ Σοξικολογικά ζηοισεία Οξεία ηοξικόηηηα LD 50 (αξνπξαίνο, δηα ζηφκαηνο) mg/kg: > (ππνινγηζζείζα) LD 50 (αξνπξαίνο, δέξκα) mg/kg: > (ππνινγηζζείζα) LCL o (αξνπξαίνο, εηζπλνή - 4 σ) mg/l: δελ ηζρχεη Άιιεο νδνί δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία Επεθιζμόρ Αλαπλεπζηηθά φξγαλα : Γελ ηζρχεη Δπαθή κε ηα κάηηα : Πηζαλφηεηα ειαθξνχ εξεζηζκνχ Δπαθή κε ην δέξκα : Καλέλαο Πεπηηθφ ζχζηεκα : Πηζαλφηεηα ειαθξνχ εξεζηζκνχ Υπόνια ηοξικόηηηα Όξγαλα πνπ επεξεάδνληαη : Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πκπηψκαηα : Καλέλα γλσζηφ Άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο : Κακία 12. Οικολογικά ζηοισεία Οηθνηνμηθφηεηα : Κακία ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο Κηλεηηθφηεηα : Πιήξσο δηαιπηφ ζην λεξφ, κεηψλεη ηελ επηθαλεηαθή ηάζε Βηναπνδνκεζηκφηεηα : Σν απνξξππαληηθφ θαη ηα νξγαληθά πξφζζεηα είλαη > 90 % βηναπνδνκήζηκα Βηνζπζζψξεπζε : Κακία Άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο : Ο ηχπνο βαθίινπ πνπ πεξηέρεηαη ζην πξντφλ δελ έρεη ππνζηεί γελεηηθή ηξνπνπνίεζε Πξντφλ: The Survivors (Έηνηκν πξνο ρξήζε) ειίδα 5 απφ 7

6 Πξντφλ: The Survivors (Έηνηκν πξνο ρξήζε) ειίδα: 6 απφ ηοισεία ζσεηικά με ηην απόππιτη Δπξσπατθφο θσδηθφο ηαμηλφκεζεο απνβιήηνπ : πληζηψκελε δηαδηθαζία απφξξηςεο / αλαθχθισζεο : Μνλάδα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Απφξξηςε κνιπζκέλεο ζπζθεπαζίαο : Απνηέθξσζε ή επαλάρξεζε / αλαθχθισζε 14. ηοισεία ζσεηικά με ηη μεηαθοπά Αξηζκφο ΟΗΔ : Καλέλαο ADR/RID/ADNR : Γελ έρεη ηαμηλνκεζεί (ειεχζεξν) ICAO/IATA : Γελ έρεη ηαμηλνκεζεί (ειεχζεξν) IMCO/IMDG : Γελ έρεη ηαμηλνκεζεί (ειεχζεξν) σζηή νλνκαζία θφξησζεο : Πξντφλ θαζαξηζκνχ / απνξξππαληηθφ κε βάζε ην λεξφ 15. ηοισεία ζσεηικά με ηιρ κανονιζηικέρ διαηάξειρ Κανονιζμοί πληποθοπιών εηικέηαρ Κσδηθφο ζπκβφινπ / εηθνλνζπκβφινπ Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε Φξάζεηο / δειψζεηο εηδηθψλ θηλδχλσλ (R) : Καλέλαο : Κακία : Κακία Φξάζεηο αζθαινχο ρξήζεο (S) / πξνεηδνπνηεηηθέο δειψζεηο : Κακία Τπνρξεσηηθή αλαγξαθή ζπζηαηηθψλ ζηελ εηηθέηα Πεξαηηέξσ ππνρξεσηηθέο αλαγξαθέο ζηελ εηηθέηα Καλνληζηηθέο νδεγίεο δνζνινγίαο : Κακία : Γελ ηζρχεη γηα ηα ηδξπκαηηθά πξντφληα Βιέπε δειηίν ηερληθψλ δεδνκέλσλ : Σν ίδην Πξντφλ: The Survivors (Έηνηκν πξνο ρξήζε) ειίδα 6 απφ 7

7 Πξντφλ: The Survivors (Έηνηκν πξνο ρξήζε) ειίδα: 7 απφ Άλλερ πληποθοπίερ Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο αλαθέξνληαη ζην πξντφλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζε απηφ θαη πηζηεχνπκε φηη είλαη αθξηβείο. Σα δεδνκέλα απνηεινχλ ηηο θαιχηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε ζήκεξα ζηε δηάζεζή καο θαη ζα αλαζεσξνχληαη φηαλ είλαη απαξαίηεην. Σα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πξντφλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηνλ ηξφπν θαη γηα ην ζθνπφ πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο. Απνηειεί ίδηα επζχλε ηνπ αγνξαζηή / ρξήζηε λα ιάβεη φιεο ηηο πξνθπιάμεηο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ πξντφληνο θαη λα θξνληίζεη ψζηε νη πιεξνθνξίεο λα είλαη πιήξεηο θαη αθξηβήο. Όπνπ ρξεηάδεηαη, νη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα θάλνπλ ηε δηθή ηνπο έξεπλα θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ηδηαίηεξνπο ζθνπνχο ηνπο. πληζηάηαη έληνλα λα δηαβηβάδεηε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, ζε πξνζαξκνζκέλε κνξθή αλ ρξεηάδεηαη, ζην πξνζσπηθφ θαη ηα άηνκα ηα νπνία αθνξνχλ. Η CPT Παξαζθεπφπνπινο Γηνλχζηνο απνπνηείηαη θάζε επζχλε θαη εγγχεζε γηα ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη γηα ηηο πηζαλέο ζπλέπεηέο ηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε άιιν ηξφπν απφ ηνλ πεξηγξαθφκελν ζηηο νδεγίεο θαη γηα άιινπο ζθνπνχο απφ απηνχο γηα ηνπο νπνίνπο πξνζδηνξίδνληαη απφ εκάο. Δθδφηεο : T. Hagens MSc Hagens Consult Ηκεξ. έθδνζεο : 3 Ινπλίνπ 2011 Έθδνζε : 4 Αληηθαζηζηά : Έθδνζε 3 ηεο 25 Ινπλίνπ 2010 Αλαζεσξήζεηο : Αλαζεψξεζε έθδνζεο 3 Πξντφλ: The Survivors (Έηνηκν πξνο ρξήζε) ειίδα 7 απφ 7

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013.

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013. Έντυπο 42/ Ιαλνπάξηνο 2014 Τν έληππν απηφ αλαθέξεηαη ζηηο πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία ΦΠΑ πνπ ςήθηζε ε Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ζθνπφ έρνπλ ηελ ελαξκφληζε ηεο Ννκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΡΗ ΠΖΚΑΗΛΔΗ HACCP; H A Z A R D A N A L Y S I S & C R I T I C A L C O N T R O L P O I N T S ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες»

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 'Έρνληαο ππφςε : 1.Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά;

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; Έλαο εηδηθφο ζα ζαο έιεγε φηη νπνηαδήπνηε νπζία θπζηθή ή ηερλεηή, πνπ κπνξεί λα δξάζεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαηαζηαιηηθά ή δηεγεξηηθά, είλαη εμαξηεζηνγφλνο. Η

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής

Διαβάστε περισσότερα