Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16 εκεµβρίου 2003

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16 εκεµβρίου 2003"

Transcript

1 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16 εκεµβρίου 2003 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Νοεµβρίου 2002, περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) ( 1 ), και ιδίως τοάρθρο2, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 θέσπισε ένα ενιαίο σύστηµα ταξινόµησης των δηµόσιων συµβάσεων, µε στόχο την τυποποίηση των στοιχείων που χρησιµοποιούν οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς για την περιγραφή του αντικειµένου των συµβάσεών τους. (2) Η διάρθρωση και οι κωδικοί του CPV ενδέχεται να απαιτήσουν προσαρµογές ή τροποποιήσεις, σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των αγορών και µε τις ανάγκες των χρηστών. (3) Η διάρθρωση και οι κωδικοί του CPV πρέπει να αναπροσαρ- µοστούν προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες που εκφράστηκαν από τα κράτη µέλη και τους χρήστες του CPV και να διορθωθούν τα λάθη που εντοπίστηκαν στις διάφορες γλωσσικές εκδόσεις. (4) Οι τεχνικές προσαρµογές και βελτιώσεις, που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νοµοθετικής διαδικασίας που οδήγησε στην έκδοση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 αλλά δεν κατέστη δυνατόν να ληφθούν υπόψη στον εν λόγω κανονισµό, πρέπει να εισαχθούν στα παραρτήµατα του κανονισµού αυτού. (5) Η Επιτροπή των Περιφερειών, στη γνωµοδότησή της ( 2 ) για την πρόταση κανονισµού CPV, τόνισε την ανάγκη βελτίωσης της ταξινόµησης των φαρµάκων και συνέστησε τη χρήση του συστήµατος ταξινόµησης ATC («ανατοµική, θεραπευτική, χηµική ταξινόµηση») του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για τη συµπλήρωση της διάρθρωσης και των κωδικών CPV για τα φαρµακευτικά προϊόντα. (6) Τα ενδιαφερόµενα µέρη και οι χρήστες του CPV διατύπωσαν συγκεκριµένες προτάσεις για τη βελτίωση του λεξιλογίου του CPV. (7) Η αναπροσαρµογή των κωδικών και της διάρθρωσης του CPV θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στους ενδεικτικούς πίνακες ( 1 ) EE L 340 της , σ. 1. ( 2 ) EE C 192 της , σ. 50. που παρουσιάζουν την αντιστοιχία µεταξύ του CPV και της προσωρινής κεντρικής ταξινόµησης προϊόντων (CPC Prov.) των Ηνωµένων Εθνών, της στατιστικής ταξινόµησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE αναθ. 1) και της συνδυασµένης ονοµατολογίας (ΣΟ). (8) Για λόγους σαφήνειας, το CPV καθώς και οπίνακας αντιστοιχίας µεταξύ του CPV και της CPC Prov. πρέπει να αντικατασταθούν εξ ολοκλήρου. Όλες οι τροποποιήσεις των κωδικών του CPV ή των περιγραφών τους πρέπει να ενταχθούν σε χωριστό νέο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002. (9) Η έναρξη ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 204/2002 της Επιτροπής, της 19ης εκεµβρίου 2001, για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συµβουλίου για τη συναρτώµενη µε τις δραστηριότητες στατιστική ταξινόµηση προϊόντων (CPA) στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα ( 3 ) κατέστησε ανεπίκαιρες τις πληροφορίες που παρέχονται στο παράρτηµα II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002, το οποίο παρουσιάζει την αντιστοιχία µεταξύ του CPV και της CPA 96. (10) Στην κοινή θέση (ΕΚ) αριθ. 33/2003, της 20ής Μαρτίου 2003, που καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών ( 4 ), και στην κοινή θέση (ΕΚ) αριθ. 34/2003, της 20ής Μαρτίου 2003, που καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών ( 5 ), οι οµάδες προϊόντων δεν ορίζονται µε αναφορά στη συναρτώµενη µε τις δραστηριότητες στατιστική ταξινό- µηση προϊόντων (CPA). (11) Για τους λόγους αυτούς, δεν ενδείκνυται να αναπροσαρµοστεί ο πίνακας αντιστοιχίας µεταξύ του CPV και της CPA 96, που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002. Κατά συνέπεια, τοεν λόγω παράρτηµα πρέπει να διαγραφεί. ( 3 ) EE L 36 της , σ. 1. ( 4 ) EE C 147 E της , σ. 1. ( 5 ) EE C 147 E της , σ. 137.

2 L 329/2 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (12) Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα. (13) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής για τις δηµόσιες συµβάσεις, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 τροποποιείται ως εξής: Τοπαράρτηµα I αντικαθίσταται από τοπαράρτηµα I του παρόντος κανονισµού. Τοπαράρτηµα II αντικαθίσταται από τοπαράρτηµα II του παρόντος κανονισµού. Τοπαράρτηµα III αντικαθίσταται από τοπαράρτηµα III του παρόντος κανονισµού. Τοπαράρτηµα IV τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα IV του παρόντος κανονισµού. Τοπαράρτηµα V τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα V του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. Βρυξέλλες, 16 εκεµβρίου Για την Επιτροπή Frederik BOLKESTEIN Μέλος της Επιτροπής

3 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV) ιάρθρωση του συστήµατος ταξινόµησης 1. Το CPV περιλαµβάνει ένα κύριοκαι ένα συµπληρωµατικό λεξιλόγιο. 2. Το κύριο λεξιλόγιο βασίζεται σε µια δενδροειδή διάρθρωση κωδικών που περιλαµβάνουν έως εννέα ψηφία στα οποία αντιστοιχεί ένας τίτλος ο οποίος περιγράφει τις προµήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης. Ο αριθµητικός κωδικός περιλαµβάνει 8 ψηφία και υποδιαιρείται σε: τµήµατα (τα δύο πρώτα ψηφία του κωδικού XX Y) οµάδες (τα τρία πρώτα ψηφία του κωδικού XXX00000-Y) τάξεις (τα τέσσερα πρώτα ψηφία του κωδικού XXXX0000-Y) κατηγορίες (τα πέντε πρώτα ψηφία του κωδικού XXXXX000-Y). Καθένα από τα τρία τελευταία ψηφία παρέχει τη δυνατότητα ακριβέστερου προσδιορισµού στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας. Ένα ένατο ψηφίο χρησιµεύει για την επαλήθευση των προηγούµενων ψηφίων. 3. Το συµπληρωµατικό λεξιλόγιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µια πιο ολοκληρωµένη περιγραφή του αντικειµένου των συµβάσεων. Αποτελείται από ένα αλφαριθµητικό κωδικό, στον οποίο αντιστοιχεί ένας τίτλος που επιτρέπει τον ακριβέστερο προσδιορισµό της ειδικότερης φύσης ή του προορισµού του προς αγορά προϊόντος. Ο αλφαριθµητικός κωδικός περιλαµβάνει: ένα πρώτο επίπεδο αποτελούµενο από ένα γράµµα που αντιστοιχεί σε ένα τµήµα ένα δεύτερο επίπεδο αποτελούµενο από τέσσερα ψηφία εκ των οποίων τα τρία πρώτα απαρτίζουν ένα υποτµήµα, ενώ το τελευταίο αποτελεί ψηφίο ελέγχου.

4 4 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΥΡΙΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Προϊόντα γεωργίας, οπωροκηπευτικής, θήρας και συναφή προϊόντα Φυτά και προϊόντα µεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικά είδη ηµητριακά και άλλες καλλιέργειες ηµητριακά Σιτάρι Σκληρό σιτάρι Μαλακό σιτάρι Καλαµπόκι Ρύζι Κριθάρι Σίκαλη Βρώµη Βύνη Προϊόντα δηµητριακών Πατάτες και αφυδατωµένα λαχανικά Πατάτες Αφυδατωµένα οσπριώδη φυτά και όσπρια Αφυδατωµένα οσπριώδη φυτά Φακές Ρεβίθια Ξηρά µπιζέλια Όσπρια Ελαιούχα σπέρµατα και ελαιούχοι καρποί Σπόροι σόγιας Αράπικα φιστίκια Σπόροι ηλιάνθου Βαµβακόσποροι Σπόροι από σουσάµι Σπόροι από σινάπι Μη µεταποιηµένος καπνός Φυτά που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ζάχαρης Zαχαρότευτλα Zαχαροκάλαµο Άχυρα και χορτονοµές Άχυρα Χορτονοµές Ακατέργαστες φυτικές ύλες Φυτικές πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία Βαµβάκι Γιούτα Λινάρι Φυσικό καουτσούκ, λατέξ και συναφή προϊόντα Φυσικό καουτσούκ Φυσικό λατέξ Προϊόντα από λατέξ Φυτά που χρησιµοποιούνται σε ειδικούς τοµείς Φυτά που χρησιµοποιούνται στην αρωµατοποιία, τη φαρµακευτική ή την παραγωγή εντοµοκτόνων ή για παρόµοιους σκοπούς

5 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φυτά που χρησιµοποιούνται στην αρωµατοποιία Φυτά που χρησιµοποιούνται στη φαρµακευτική Φυτά που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή εντοµοκτόνων Φυτά που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή µυκητοκτόνων ή για παρόµοιους σκοπούς Σπόροι φυτών που χρησιµοποιούνται σε ειδικούς τοµείς Λαχανικά, οπωροκηπευτικά και προϊόντα φυτωρίου Λαχανικά Βολβοειδή και κονδυλώδη λαχανικά Βολβοειδή λαχανικά Ρίζα τεύτλου Καρότα Κρεµµύδια Γογγύλια Κονδυλώδη λαχανικά Οπωροκηπευτικά Φασόλια Κουκιά Φρέσκα φασόλια Φασόλια Ισπανίας Αρακάς Μπιζέλια κήπου Νωπά µπιζέλια Πιπεριές Τοµάτες Κολοκύθια Μανιτάρια Αγγούρια Φυλλώδη λαχανικά Μαρούλι Πράσινες σαλάτες Αγκινάρες Σπανάκι Κραµβοειδή λαχανικά Λάχανο, κράµβη Κουνουπίδι Μπρόκολο Λαχανάκια Βρυξελλών Σπόροι λαχανικών Φυτοκοµικά προϊόντα Zώντα φυτά, βολβοί, ρίζες, και µοσχεύµατα Κοµµένα άνθη Άνθινες διατάξεις Σπόροι άνθεων Φρούτα, καρποί, φυτά για αφεψήµατα και καρυκεύµατα Φρούτα και καρποί Τροπικά φρούτα και καρποί Τροπικά φρούτα

6 6 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μπανάνες Ανανάδες Μάνγκο Χουρµάδες Σταφίδες Σύκα Αβοκάντο Ακτινίδια Καρύδες Εσπεριδοειδή Λεµόνια Πορτοκάλια Γκρέιπ φρουτ Μανταρίνια Μοσχολέµονα Μη τροπικά φρούτα Μούρα Μαύρα, λευκά ή κόκκινα φραγκοστάφυλα Χαµαίµουρα Φράουλες Σµέουρα Μύρτιλλα µακροκάρπα Μήλα, αχλάδια και κυδώνια Μήλα Αχλάδια Κυδώνια Εµπύρηνα φρούτα Βερίκοκα Ροδάκινα Κεράσια αµάσκηνα Σταφύλια Επιτραπέζια σταφύλια Κρασοστάφυλα Ελιές Σπόροι καρπών Φυτά για αφεψήµατα Κόκκοι καφέ Τσάι σε κλώνους Ματέ Κόκκοι κακάου Μη επεξεργασµένα καρυκεύµατα Zώντα ζώα και ζωικά προϊόντα Βοοειδή και προϊόντα τους Βοοειδή Zώντα βοοειδή Μοσχάρια

7 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νωπό αγελαδινό γάλα Σπέρµα ταύρου Zώα αγροκτήµατος και προϊόντα τους Zωικό κεφάλαιο Πρόβατα Αίγες Άλογα Νωπό γάλα από αιγοπρόβατα Πρόβειογάλα Κατσικίσιογάλα Έριοκαι ζωικές τρίχες Κουρεµένο µαλλί Zωικές τρίχες Χοιροειδή Zώντα πουλερικά και αβγά Zώντα πουλερικά Αβγά Μικρά ζώντα ζώα και τα προϊόντα τους Κουνέλια και λαγοί Κουνέλια Λαγοί Zωικά προϊόντα Φυσικό µέλι Σαλιγκάρια Βρώσιµα προϊόντα ζωικής προέλευσης Κηροί Προϊόντα µεικτής γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας Γεωργικές προµήθειες ασοκοµικά και υλοτοµικά προϊόντα Ξύλο Ξυλεία από κωνοφόρα δέντρα Ξυλεία από τροπικά δέντρα Καυσόξυλα Ακατέργαστη ξυλεία Μαλακή ξυλεία Απορρίµµατα ξύλου Υπολείµµατα ξύλου Ακατέργαστοι κορµοί Ξύλινοι στύλοι Παλούκια Ξυλεία Προϊόντα ξυλείας Κόµµεα Βάλσαµα Λάκα Φελλός ασοκοµικά προϊόντα

8 8 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιακοσµητικά φυτά, χόρτα, βρύα και λειχήνες Προϊόντα φυτωρίων δέντρων Φυτά Φυτά για φύτευση σε παρτέρια Βολβοί λουλουδιών Θάµνοι ένδρα Ψάρια, αλιευτικά προϊόντα και άλλα προϊόντα της αλιευτικής βιοµηχανίας Ψάρια Zώντα ψάρια Ψάρια, νωπά ή απλής ψύξης Πλατιά ψάρια, νωπά ή απλής ψύξης Γλώσσα, νωπή ή απλής ψύξης Πλατέσσα, νωπή ή απλής ψύξης Ψάρια της οικογένειας του µπακαλιάρου, νωπά ή απλής ψύξης Βακαλάος του Ατλαντικού, νωπός ή απλής ψύξης Βακαλάος κιτρινόχρωµος, νωπός ή απλής ψύξης Βακαλάος της Μεσογείου, νωπός ή απλής ψύξης Βακαλάος, νωπός ή απλής ψύξης Ρέγγα, νωπή ή απλής ψύξης Τόνος, νωπός ή απλής ψύξης Βακαλάος ο δίγραµµος, νωπός ή απλής ψύξης Μαρίδα, νωπή ή απλής ψύξης Σολοµός, νωπός ή απλής ψύξης Κρέας ψαριού Καρκινοειδή Νωπά καρκινοειδή Στρείδια Οστρακοειδή Υδρόβια ασπόνδυλα Υδρόβια προϊόντα Κοράλλια ή παρόµοια προϊόντα Φυσικοί σπόγγοι Φύκια Άλγες Υποπροϊόντα της αλιευτικής βιοµηχανίας Ιχθυάλευρο Γαιάνθρακας, λιγνίτης, τύρφη και άλλα προϊόντα άνθρακα Άνθρακας και καύσιµα µε βάση τον άνθρακα Γαιάνθρακας Καύσιµα µε βάση τον άνθρακα Λιθάνθρακας Μπρικέτες Στερεά καύσιµα Φυσικά καύσιµα Καύσιµα µε βάση τοξύλο Λιγνίτης και τύρφη

9 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιγνίτης Τύρφη Προϊόντα µε βάση τον άνθρακα Πετρέλαιοαπό απόσταξη πισσανθράκων Προϊόντα οπτάνθρακα Οπτάνθρακας Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλάσµατα πετρελαίου και συναφή προϊόντα Πετρέλαιο(αργό) Φυσικό αέριο Πετρέλαιοκαι συναφή προϊόντα Ασφαλτούχο ή σχιστολιθικό ορυκτέλαιο Μεταλλεύµατα ουρανίου και θορίου Μεταλλεύµατα ουρανίου Μεταλλεύµατα θορίου Μεταλλεύµατα Σιδηροµεταλλεύµατα Μη σιδηρούχα µεταλλεύµατα Μεταλλεύµατα χαλκού Μεταλλεύµατα νικελίου Μεταλλεύµατα αλουµινίου Πολύτιµα µέταλλα Μεταλλεύµατα µολύβδου Μεταλλεύµατα ψευδαργύρου Μεταλλεύµατα λευκοσιδήρου ιάφορα µεταλλεύµατα Προϊόντα ορυχείου, λατοµείου και άλλα συναφή προϊόντα Λίθινα υλικά κατασκευών Λίθοι για κατασκευές Μάρµαρα και ασβεστολιθικοί λίθοι Μάρµαρο Τραβερτίνης ιάφοροι οικοδοµικοί λίθοι Γρανίτης Ψαµµίτης Βασάλτης Λίθοι κρασπέδου Ασβεστόλιθος, γύψος και κιµωλία Ασβεστόλιθος και γύψος Γύψος Άσβεστος Σκόνη ασβέστου Ασβεστόλιθος Κιµωλία και δολοµίτης Κιµωλία ολοµίτης Σχιστόλιθος Άµµος και άργιλος

10 10 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αµµοχάλικο, άµµος, λιθοτρίµµατα και αδρανή υλικά Άµµος Φυσική άµµος Άµµος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίµµατα και λιθόσκονη, κροκάλες, αµµοχάλικο, τεµαχισµένοι ή θρυµµατισµένοι λίθοι, µείγµατα αµµοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά Κροκάλες και αµµοχάλικο Αµµοχάλικο Κροκάλες Αδρανή υλικά Μείγµα αµµοχάλικου Τεµαχισµένοι και θρυµµατισµένοι λίθοι Έρµα Θρυµµατισµένος γρανίτης Θρυµµατισµένος βασάλτης Χώµα Χώµα επιφανείας Υπέδαφος Θρυµµατισµένοι λίθοι Σκυρόστρωµα πισσοσκυρόστρωµα και αµµώδης ασφαλτική επίστρωση Σκυρόστρωµα Πισσοσκυρόστρωµα Άµµος εµποτισµένη µε πίσσα Άργιλος και καολίνη Άργιλος Καολίνη Χηµικά και ορυκτά λιπάσµατα Ορυκτά λιπάσµατα Φυσικό ασβέστιο, φωσφορικό αργίλιο-ασβέστιο και άλλα φυσικά ακατέργαστα άλατα καλίου Φυσικό ασβέστιο Φωσφορικά άλατα αργιλίου-ασβεστίου Φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλίου Σιδηροπυρίτες Άφρυκτοι σιδηροπυρίτες Χηµικά ορυκτά Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο Ορυκτό αλάτι Θαλασσινό αλάτι Αλάτι προερχόµενο από εξάτµιση και καθαρό χλωριούχο νάτριο Αντιπαγετικό αλάτι Άλµη Προϊόντα ορυχείων και λατοµείων Βιτουµένια και άσφαλτος Βιτουµένιο Άσφαλτος Πολύτιµοι και ηµιπολύτιµοι λίθοι κισηρόλιθοι σµύριδα φυσικά λειαντικά άλλα ορυκτά και πολύτιµα µέταλλα

11 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολύτιµοι και ηµιπολύτιµοι λίθοι Πολύτιµοι λίθοι ιαµάντια Ρουµπίνια Σµαράγδια Κονιοποιηµένοι πολύτιµοι λίθοι Ηµιπολύτιµοι λίθοι Κονιοποιηµένοι ηµιπολύτιµοι λίθοι Βιοµηχανικά διαµάντια κισηρόλιθοι σµύριδα άλλα φυσικά λειαντικά Κισηρόλιθος Βιοµηχανικά διαµάντια Σµύριδα Φυσικά λειαντικά Ορυκτά, πολύτιµα µέταλλα και συναφή προϊόντα Ορυκτά Χρυσός Άργυρος Λευκόχρυσος Προϊόντα διατροφής και ποτά Zωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος Κρέας Βόειοκρέας Βοδινό κρέας Παστό βοδινό Σφάγια από βοδινό Τεµάχια βοδινού κρέατος Βοδινό φιλέτο Μοσχαρίσιο κρέας Τεµάχια µοσχαρίσιου κρέατος Πουλερικά Νωπά πουλερικά ολόκληρα ζώα Χήνες Γαλοπούλες Κοτόπουλα Πάπιες Τεµάχια πουλερικών Κοτόπουλο σε τεµάχια Γαλοπούλα σε τεµάχια Πάπιες, χήνες και φραγκόκοτες σε τεµάχια Εντόσθια πουλερικών Φουά γκρα Χοιρινό κρέας Τεµάχια χοιρινού κρέατος Σφάγια χοιρινού Εντόσθια Αρνίσιοκαι πρόβειοκρέας Αρνίσιοκρέας

12 12 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρόβειοκρέας Κρέας αιγοειδών Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών, µουλαριών ή ηµιόνων Κρέας αλόγου Κρέας γαϊδουριών, µουλαριών ή ηµιόνων ιάφορα κρέατα Κρέας κουνελιού Κρέας λαγού Θηράµατα Βατραχοπόδαρα Περιστέρια Zωϊκό µαλλί, γουνοδέρµατα και δέρµατα Μαλλί Προβιές ζώων έρµατα ζώων έρµατα πουλιών και φτερά Προϊόντα κρέατος ιατηρηµένα και παρασκευασµένα κρέατα Προϊόντα από κρέας για λουκάνικα Κρέας για λουκάνικα Προϊόντα από λουκάνικα Λουκάνικα Λουκάνικα από συκώτι Λουκάνικα από βοδινό Χοιρινά λουκάνικα Λουκάνικα αίµατος και άλλα λουκάνικα από αίµα Λουκάνικα από πουλερικά Αποξηραµένα, αλατισµένα, καπνιστά και καρυκευµένα κρέατα Παστό χοιροµέρι Μπέικον Σαλάµι Παρασκευάσµατα από συκώτι Πατέ Παρασκευάσµατα από συκώτι χήνας ή πάπιας Προϊόντα από χοιρινό κρέας Χοιροµέρι Κεφτέδες από κρέας Έτοιµα φαγητά από χοιρινό κρέας Παρασκευάσµατα από κρέας πουλερικών Παρασκευάσµατα από βοδινό και µοσχαρίσιο κρέας Κεφτέδες από βοδινό κρέας Κιµάς από βοδινό κρέας Μπιφτέκια από βοδινό Παρασκευάσµατα από κρέας Παρασκευασµένα και διατηρηµένα ψάρια Φιλέτα ψαριών, συκώτια ψαριών και αυγοτάραχο Φιλέτα ψαριών

13 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νωπά φιλέτα ψαριών Αυγοτάραχο Συκώτια ψαριών Κατεψυγµένα ψάρια, φιλέτα ψαριών και άλλα κρέατα ψαριών Κατεψυγµένα ψάρια Κατεψυγµένα φιλέτα ψαριών Κατεψυγµένοψάρι σε φέτα Κατεψυγµένα προϊόντα ψαριού Αποξηραµένα ή παστά ψάρια ψάρια σε άλµη καπνιστά ψάρια Αποξηραµένα ψάρια Παστά ψάρια Ψάρια σε άλµη Καπνιστό ψάρι Καπνιστός σολοµός Καπνιστές ρέγγες Καπνιστή πέστροφα ιατηρηµένα ψάρια Κονσερβοποιηµένα ψάρια και άλλα παρασκευασµένα ή διατηρηµένα ψάρια Κονσερβοποιηµένα και παρασκευασµένα ψάρια Κονσερβοποιηµένος σολοµός Παρασκευασµένες ή διατηρηµένες ρέγγες Σαρδέλες Κονσερβοποιηµένος τόνος Σκουµπρί Αντζούγες Κροκέτες ψαριών Παναρισµένα τεµάχια ψαριού Έτοιµα φαγητά ψαριών Παρασκευάσµατα ψαριού Χαβιάρι και υποκατάστατά του Χαβιάρι Υποκατάστατα χαβιαριού Θαλασσινά Κατεψυγµένα καρκινοειδή Παρασκευασµένα ή διατηρηµένα καρκινοειδή Προϊόντα οστρακοειδών Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα Πατάτες και προϊόντα πατάτας Κατεψυγµένες πατάτες Κοµµένες πατάτες για τηγάνισµα Πατάτες σε κύβους, φέτες και άλλα είδη κατεψυγµένης πατάτας Προϊόντα πατάτας Στιγµιαίος πουρές πατάτας Προτηγανισµένες πατάτες για τηγάνισµα Τσιπς πατάτας Αρωµατισµένα τσιπς πατάτας Εδέσµατα πατάτας

14 14 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κροκέτες πατάτας Επεξεργασµένες πατάτες Χυµοί φρούτων και λαχανικών Χυµοί φρούτων Χυµός πορτοκαλιού Συµπυκνωµένος χυµός πορτοκαλιού Συµπυκνωµένος χυµός γκρέιπ φρουτ Χυµός λεµονιού Χυµός ανανά Χυµός σταφυλιού Χυµός µήλου Μείγµατα µη συµπυκνωµένων χυµών Συµπυκνωµένοι χυµοί Χυµοί λαχανικών Χυµός τοµάτας Φρούτα και λαχανικά Επεξεργασµένα λαχανικά Νωπά ή κατεψυγµένα λαχανικά Επεξεργασµένα βολβοειδή λαχανικά Επεξεργασµένα κονδυλώδη λαχανικά Φασόλια, αρακάς, πιπεριές, τοµάτες και άλλα λαχανικά Επεξεργασµένα φασόλια Επεξεργασµένος αρακάς Αρακάς ανοιγµένος στα δύο Επεξεργασµένες τοµάτες Επεξεργασµένα µανιτάρια Επεξεργασµένες πιπεριές Ανθός σόγιας Τρούφες Φυλλώδη και κραµβοειδή λαχανικά Επεξεργασµένη κράµβη Επεξεργασµένα όσπρια Κατεψυγµένα λαχανικά ιατηρηµένα ή και κονσερβοποιηµένα λαχανικά Φασόλια σε σάλτσα τοµάτας Μαγειρεµένα φασόλια ιατηρηµένες τοµάτες Τοµάτες σε κονσέρβα Τοµατοπολτός Τοµατοπελτές Σάλτσα από τοµάτα Μανιτάρια σε κονσέρβα Επεξεργασµένες ελιές Κονσερβοποιηµένα λαχανικά Λάχανο τουρσί σε κονσέρβα Αρακάς σε κονσέρβα Αποφλοιωµένα φασόλια σε κονσέρβα

15 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ολόκληρα φασόλια σε κονσέρβα Σπαράγγια σε κονσέρβα Ελιές σε κονσέρβα Γλυκό καλαµπόκι Λαχανικά προσωρινής διατήρησης Λαχανικά διατηρηµένα σε ξίδι Επεξεργασµένα φρούτα και καρποί Επεξεργασµένα φρούτα Επεξεργασµένα µήλα Επεξεργασµένα αχλάδια Επεξεργασµένες µπανάνες Ρήο Πεπόνια Μαρµελάδες ζελέδες φρούτων πουρέδες και πολτοί φρούτων ή ξηρών καρπών Μαρµελάδες από εσπεριδοειδή Μαρµελάδα πορτοκάλι Μαρµελάδα λεµόνι Zελέδες φρούτων Πολτός φρούτων Πολτός ξηρών καρπών Φυστικοβούτυρο Πουρέδες φρούτων Μαρµελάδες Μαρµελάδα βερίκοκο Μαρµελάδα βατόµουρο Μαρµελάδα µαύροφραγκοστάφυλο Μαρµελάδα κεράσι Μαρµελάδα σµέουρο Μαρµελάδα φράουλα Επεξεργασµένοι καρποί Καβουρδισµένοι ή αλατισµένοι ξηροί καρποί ιατηρηµένα φρούτα Αποξηραµένα φρούτα Επεξεργασµένα φραγκοστάφυλα Επεξεργασµένα σταφύλια Σουλτανίνα Φυτικά υποπροϊόντα Zωικά ή φυτικά έλαια και λίπη Ακατέργαστα ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη Zωικά ή φυτικά έλαια Φυτικά έλαια Ελαιόλαδο Σουσαµέλαιο Αραχιδέλαιο Έλαιοαπό καρύδα Μαγειρικό λάδι Έλαιογια τηγάνισµα

16 16 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λίπη Zωικά λίπη Φυτικά λίπη Στερεά κατάλοιπα φυτικών λιπών ή ελαίων Ελαιόπιτες Εξευγενισµένα έλαια και λίπη Εξευγενισµένα έλαια Εξευγενισµένα λίπη Υδρογονωµένα ή εστεροποιηµένα έλαια ή λίπη Φυτικοί κηροί Βρώσιµα λίπη Μαργαρίνη και παρόµοια παρασκευάσµατα Μαργαρίνη Ρευστή µαργαρίνη Αλειφόµενα παρασκευάσµατα µειωµένης ή χαµηλής περιεκτικότητας λιπαρών Γαλακτοκοµικά προϊόντα Γάλα και κρέµα γάλακτος Γάλα Παστεριωµένογάλα Αποστειρωµένο γάλα Γάλα UHT Αποβουτυρωµένο γάλα Ηµιαποβουτυρωµένο γάλα Πλήρες γάλα Συµπυκνωµένογάλα Σκόνη γάλακτος Κρέµα γάλακτος Απλή κρέµα ιπλή κρέµα Πηχτή κρέµα Κρέµα σαντιγύ Βούτυρο Τυροκοµικά προϊόντα Επιτραπέζιοτυρί Φρέσκοτυρί Άσπροάπαχοτυρί τύπου κότατζ Μαλακό τυρί Τυρί φέτα Τριµµένο τυρί, τυρί σε σκόνη, τυρί τύπου ροκφόρ και άλλα τυριά Τυρί τύπου ροκφόρ Τυρί τσένταρ Τριµµένοτυρί Παρµεζάνα Σκληρό τυρί Τυριά για επάλειψη Ανάµεικτα γαλακτοκοµικά προϊόντα Γιαούρτι και άλλα γαλακτοκοµικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύµωση

17 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γιαούρτι Γιαούρτι χωρίς άρωµα Γιαούρτι µε άρωµα Βουτυρόγαλα Καζεΐνη Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης Τυρόγαλα Παγωτά και συναφή προϊόντα Παγωτό Γρανίτα Προϊόντα αλεσµένων δηµητριακών, άµυλα και αµυλώδη προϊόντα Προϊόντα αλεσµένων δηµητριακών Αποφλοιωµένο ρύζι Άλευρα δηµητριακών ή φυτικά άλευρα και συναφή προϊόντα Σιτάλευρο Αλεύρι ολικής αλέσεως Κοινό αλεύρι αρτοποιίας Καθαρό αλεύρι Αλεύρι ζαχαροπλαστικής Αλεύρι που φουσκώνει µόνο του Αλεύρι δηµητριακών Καλαµποκάλευρο Ριζάλευρο Φυτικά άλευρα και χονδράλευρα Μείγµατα για την παρασκευή αρτοσκευασµάτων Μείγµατα για την παρασκευή κέικ Μείγµατα αρτοποιίας Προϊόντα αρτοποιίας Προϊόντα από σπόρους δηµητριακών Χόνδροι σίτου Προϊόντα από δηµητριακά Παρασκευασµένα δηµητριακά για πρόγευµα Νιφάδες αραβοσίτου (κορν φλέικς) Μείγµατα βρώµης Μείγµα σπόρων δηµητριακών για πρόγευµα Φουσκωµένο σιτάρι Ρολό από βρώµη Επεξεργασµένορύζι Μακρόκαρπορύζι Αλεσµένορύζι Θρυµµατισµένορύζι Πίτουρο Άµυλα και αµυλώδη προϊόντα Αραβοσιτέλαιο Γλυκόζη και προϊόντα γλυκόζης φρουκτόζη και προϊόντα φρουκτόζης Γλυκόζη και προϊόντα γλυκόζης

18 18 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γλυκόζη Σιρόπι γλυκόζης Φρουκτόζη και προϊόντα φρουκτόζης Φρουκτόζη Παρασκευάσµατα από φρουκτόζη ιαλύµατα φρουκτόζης Σιρόπι φρουκτόζης Άµυλα Ταπιόκα Σιµιγδάλι Σκόνη κρέµας από γάλα και αβγά Zωοτροφές Παρασκευασµένες ζωοτροφές για ζώα εκτρεφόµενα σε αγροκτήµατα και άλλα ζώα Τροφές για ψάρια Ξηρή ζωοτροφή Τροφές για κατοικίδια ζώα ιάφορα προϊόντα διατροφής Αρτοσκευάσµατα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσµατα Προϊόντα άρτου Ψωµί Ψωµάκια Κρουασάν Τηγανίτες Παρασκευασµένα προϊόντα άρτου Σάντουιτς Έτοιµα σάντουιτς Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσµατα Είδη ζαχαροπλαστικής Πίτες Αλµυρές πίτες Γλυκές πίτες Γλυκά Εδέσµατα προγεύµατος Παξιµάδια και µπισκότα διατηρηµένα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσµατα Φρυγανισµένα προϊόντα άρτου και είδη ζαχαροπλαστικής Φρυγανισµένα προϊόντα άρτου Φρυγανιές Τραγανό ψωµί Παξιµάδια Γλυκά µπισκότα Zάχαρη και συναφή προϊόντα Zάχαρη Λευκή ζάχαρη Zάχαρη και σιρόπι σφενδάµου Μελάσα Σιρόπια ζάχαρης Μέλι

19 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάλοιπα από την παραγωγή ζάχαρης Zαχαρώδη προϊόντα Επιδόρπια Τάρτες Κακάο προϊόντα σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής Κακάο Πολτός κακάου Βούτυρο, λίπος ή έλαιο κακάου Φυσική σκόνη κακάου Σκόνη κακάου µε προσθήκη γλυκαντικών ουσιών Προϊόντα σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής Σοκολάτα Προϊόντα σοκολάτας Ρόφηµα σοκολάτας Πλάκες σοκολάτας Προϊόντα ζαχαροπλαστικής Βρασµένα γλυκίσµατα Μαντολάτο Φρούτα, ξηροί καρποί ή φλοιοί καρπών διατηρηµένοι µε ζάχαρη Προϊόντα ζυµαρικών Αλευρώδη προϊόντα Μη µαγειρεµένα ζυµαρικά Χοντρά µακαρόνια Χυλοπίτες Μακαρόνια Μαγειρεµένα ζυµαρικά και κουσκούς Μαγειρεµένα ζυµαρικά Παραγεµισµένα ζυµαρικά Λαζάνια Κουσκούς Κονσερβοποιηµένα ζυµαρικά Καφές, τσάι και συναφή προϊόντα Καφές Καβουρδισµένος καφές Καφές χωρίς καφεΐνη Καφές µε καφεΐνη Υποκατάστατα του καφέ Τσάι Πράσινοτσάι Μαύροτσάι Παρασκευάσµατα µε βάση τοτσάι ή τοµατέ Τσάι σε φακελάκια Αφεψήµατα βοτάνων Καρυκεύµατα και αρτύµατα Ξίδι σάλτσες ανάµεικτα καρυκεύµατα άλευρο και χονδράλευρο σιναπιού παρασκευασµένη µουστάρδα Ξίδι και υποκατάστατα του ξιδιού

20 20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ξίδι Υποκατάστατα ξιδιού Σάλτσες, ανάµεικτα καρυκεύµατα και αρτύµατα Σάλτσα σόγιας Κέτσαπ Μουστάρδα Σάλτσες Ανάµεικτα καρυκεύµατα Μαγιονέζα Αλειφόµενα παρασκευάσµατα για σάντουιτς Τουρσί Αρωµατικά βότανα και µπαχαρικά Πιπέρι Μπαχαρικά Αρωµατικά βότανα Αλάτι Πιπερόριζα Ειδικά προϊόντα διατροφής Οµογενοποιηµένα παρασκευάσµατα τροφίµων ιαιτητικά προϊόντα Τροφές για µωρά ιάφορα προϊόντα διατροφής π.δ.κ.α. και ξηρά τροφή Σούπες και ζωµοί Κρεατόσουπες Ψαρόσουπες Ανάµεικτες σούπες Σούπες Μείγµατα σούπας Zωµοί Zωµός Μείγµατα για την παραγωγή ζωµών κρέατος Χορτόσουπες Φυτικοί χυµοί, εκχυλίσµατα, πεπτικές ουσίες και πηκτικοί παράγοντες Φυτικοί χυµοί Φυτικά εκχυλίσµατα Πηκτικοί παράγοντες Ξηρά προϊόντα Μείγµατα τροφών Μείγµατα για επιδόρπια Μείγµατα ζωµών κρέατος Παρασκευασµένα προϊόντα διατροφής Έτοιµα γεύµατα για χορτοφάγους Έτοιµα γεύµατα Σχολικά γεύµατα Γεύµατα νοσοκοµείου Έτοιµα φαγητά Πρόχειροφαγητό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 131/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 1/88 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΚΥΠΡΟΥ ΕΟΚ (Κυρωτικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1048 4 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15 Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ---------------------------------------------- (ΦΕΚ 1388/ Β / 13-7-09) Πού ισχύει από 13-7-09

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ---------------------------------------------- (ΦΕΚ 1388/ Β / 13-7-09) Πού ισχύει από 13-7-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ------------------------------------------------- ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ----------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων

Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων 1. Ως «χρωστικές» νοούνται οι ουσίες που προσθέτουν ή αποκαθιστούν το χρώμα ενός τροφίμου και περιλαμβάνουν φυσικά συστατικά τροφίμων και φυσικές ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΚΟΠΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

ΧΡΕΟΚΟΠΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΧΡΕΟΚΟΠΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ Όπως όλα δείχνουν το ελληνικό δράμα οδηγείται στο τέρμα του. Υπάρχουν μόνο δύο λύσεις, ασχέτως από το πώς θα ονομαστούν. Κι αυτές είναι: υποταγή ή ρήξη. Ίσως προβάλουν κάποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.4.2014 L 106/7 ΚΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 354/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης πριλίου 2014 για την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ Συμβουλές για κέηκ πετυχημένο: - Πρέπει το αλεύρι να είναι κοσκινισμένο - Να είναι ο φούρνος προθερμασμένος - Να μην ανοίγουμε την πόρτα του φούρνου τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 3/6/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 38275 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες :Μαρία Χριστοδούλου ΤΗΛ.: 2221355173

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα Τα οξέα Επιστηµονικό µέρος Οξέα ονοµάζονται οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό "δίνουν" κατιόντα Η +. Τα οξέα οφείλουν το όνοµα τους στην οξεία δηλαδή την ξινή και διαπεραστική τους γεύση. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιβλέπων καθηγητής : Γεωργόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Έλλειψη δραστηριότητας ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00000000 46784 ΕΝ.ΜΠΙ.ΠΙ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 19300 2105546191-( ΙΚ) 2105573155 ΝΑΚΟΥ ΑΝΑ 01/04/2009

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β').

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β'). ΥΠ.Π. 69269/5387/90 (ΦΕΚ-678 Β') : "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Διατροφής για τη ρύθμιση του ΔΙΑΒΗΤΗ 2008

Oδηγός Διατροφής για τη ρύθμιση του ΔΙΑΒΗΤΗ 2008 Oδηγός Διατροφής για τη ρύθμιση του ΔΙΑΒΗΤΗ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC DIABETES ASSOCIATION Oδηγός Διατροφής για τη ρύθμιση του ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC DIABETES

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1 Η παρούσα προκήρυξη αφορά όλες τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο τοπικό πρόγραμμα στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Με εκτίµηση, Παπαδοπούλου Ειρήνη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Με εκτίµηση, Παπαδοπούλου Ειρήνη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όπως γνωρίζουµε τα βότανα έχουν ευρεία χρήση στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν είναι κατανοητό να ασχοληθεί κανείς διεξοδικά µε τις χρήσεις αυτές αλλά και µε τα αποτελέσµατά τους.

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 105 της 23/04/1983 σ. 0001-0037 Φινλανδική ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανσης ελαιολάδου

Επισήμανσης ελαιολάδου Κανόνες Εμπορίας & Επισήμανσης ελαιολάδου 2012 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 11526- Αθήνα Ιστοσελίδα: www.efet.gr ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr ΣΥΣΚΕΥΗ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Προδιαγραφές: Βάρος προϊόντος κατά προσέγγιση:

tmstore.gr ΣΥΣΚΕΥΗ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Προδιαγραφές: Βάρος προϊόντος κατά προσέγγιση: ΚΩ : ΣΕΙΠ1445 EASY SHAPER Οδηγίες Χρήσης Για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια, διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης και δείτε το Βίντεο πριν χρησιµοποιήσετε το Easy Shaper. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ. Fitch

ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ. Fitch ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Fitch Αριθ.Κοινοτικού Σήµατος 888140 Ηµεροµηνία 22/03/2006 Αριθµ.Σήµατος 623/11 Ηµεροµηνία αιτήσεως µετατροπής 20/01/2011 ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: P eek & Cloppenburg, που

Διαβάστε περισσότερα

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 710/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Αυγούστου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα & Συνταγές Πρωινού στις Κυκλάδες

Προϊόντα & Συνταγές Πρωινού στις Κυκλάδες www.h2concept.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Προϊόντα & Συνταγές Πρωινού στις Κυκλάδες Σταδίου 24, 105 64 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 213 2169900, Fax: 210 3225449, www.grhotels.gr www.greekbreakfast.gr Πηγή: Μελέτη AgroPOLE «Συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ Αρχισυνταξία: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ - Τεχνολόγος Τροφίμων, MSc Επιμέλεια: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΚΗΣ Διατροφολόγος,

Διαβάστε περισσότερα