Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια"

Transcript

1 Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας & Κριτήρια Συμμόρφωσης 3. Εδαφικές Συνθήκες & Σεισμικές Δράσεις 4. Σχεδιασμός Κτιρίων 5. Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια Σκυροδέματος 6. Ειδικοί Κανόνες για Σιδηρά Κτίρια 7. Ειδικοί Κανόνες για Σύμμεικτα Κτίρια (Χάλυβα- 8. σκυροδέματος) 9. Ειδικοί Κανόνες για Ξύλινα Κτίρια 10.Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια από Τοιχοποιία 11.Σεισμική Μόνωση 2 1

2 Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας & Κριτήρια Συμμόρφωσης 3. Εδαφικές Συνθήκες & Σεισμικές Δράσεις 4. Σχεδιασμός Κτιρίων 5. Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια Σκυροδέματος 6. Ειδικοί Κανόνες για Σιδηρά Κτίρια 7. Ειδικοί Κανόνες για Σύμμεικτα Κτίρια (Χάλυβα- 8. σκυροδέματος) 9. Ειδικοί Κανόνες για Ξύλινα Κτίρια 10.Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια από Τοιχοποιία 11.Σεισμική Μόνωση 3 Συνδυασμός με άλλα φορτία και υπολογισμός μάζας (EC8) Τα αδρανειακά αποτελέσματα της σεισμικής δράσης σχεδιασμού θα αποτιμώνται λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία των μαζών που συνδέονται με όλα τα φορτία βαρύτητας που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο συνδυασμό δράσεων με επιμέρους συντελεστές ασφάλειας ίσους με 1.0 Ο συντελεστής συνδυασμού για την μεταβλητή δράση, ψ E,i, υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την πιο κάτω εξίσωση, στην οποία οι συντελεστές, ψ 2,i, ορίζονται στον EN

3 Συνδυασμός με άλλα φορτία και υπολογισμός μάζας (EC8) Συντελεστές ψ 2 από ΕΝ Συνδυασμός με άλλα φορτία και υπολογισμός μάζας (EC8) Τιμές για φ για τον υπολογισμό του ψ Ε από ΕΝ

4 Συντελεστής Σπουδαιότητας Η αξιοπιστία-στόχος για την απαίτηση μηκατάρρευσης και για την απαίτηση περιορισμού βλαβών καθορίζονται για διαφορετικούς τύπους κτιρίων ή έργων πολιτικού μηχανικού βάσει των συνεπειών της αστοχίας Διαφοροποίηση της αξιοπιστίας εφαρμόζεται μέσω της ταξινόμησης των φορέων σε διαφορετικές κατηγορίες σπουδαιότητας Σε κάθε κατηγορία σπουδαιότητας καθορίζεται ένας συντελεστής σπουδαιότητας (importance factor), Ι 7 Κατηγορίες Κτιρίων Τα κτίρια ταξινομούνται σε 4 κατηγορίες Κατηγορία σπουδαιότητας I II III IV Κτίρια Κτίρια δευτερεύουσας σημασίας για τη δημόσια ασφάλεια, π.χ. γεωργικά κτίρια, κλπ. Συνήθη κτίρια, που δεν ανήκουν στις άλλες κατηγορίες. Κτίρια των οποίων η σεισμική ασφάλεια είναι σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες κατάρρευσης, π.χ. σχολεία, αίθουσες συνάθροισης, πολιτιστικά ιδρύματα κλπ. Κτίρια των οποίων η ακεραιότητα κατά τη διάρκεια σεισμών είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των πολιτών, π.χ. νοσοκομεία, πυροσβεστικοί σταθμοί, σταθμοί παραγωγής ενέργειας, κλπ. Ο συντελεστής σπουδαιότητας I = 1.0 αντιστοιχεί σε σεισμικό γεγονός με τιμή αναφοράς της περιόδου επαναφοράς 475 χρόνια, και αντιστοιχεί στην τιμή αναφοράς της επιτάχυνσης εδάφους, a gr 8 4

5 Συντελεστής Σπουδαιότητας για κάθε κατηγορία Κατηγορία Σπουδαιότητας Συντελεστής Σπουδαιότητας, γ I I 0.8 II 1.0 III 1.2 IV 1.4 γ Ι T T LR L 1 3 γ Ι P P L LR Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας, Κριτήρια Συμμόρφωσης Στάθμη Επιτελεστικότητας Προστασία Ζωής : Για φορείς συνήθους σημασίας: σεισμική δράση με μέση περίοδο επανάληψης 475 χρ. Κριτήρια Συμμόρφωσης: Διαστασιολόγηση μελών για αντοχή - Κατασκευαστική Διαμόρφωση/ Όπλιση για τοπική πλαστιμότητα Στάθμη Επιτελεστικότητας Περιορισμός Βλαβών : Για φορείς συνήθους σημασίας: σεισμική δράση με μέση περίοδο επανάληψης 95χρ. (~50% της δράσης των 475χρ) Κριτήριο Συμμόρφωσης για Κτίρια: Περιορισμός σχετικής μετακίνησης ορόφων Στάθμη Επιτελεστικότητας Αποφυγή Κατάρρευσης Γιαεξαιρετικάσπάνιασεισμικήδράση(>> Σεισμού σχεδιασμού 475χρ.) Κριτήριο Συμμόρφωσης : Ικανοτικός Σχεδιασμός, με στόχο την πλαστιμότητα του φορέα ως σύνολο 10 5

6 Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας & Κριτήρια Συμμόρφωσης 3. Εδαφικές Συνθήκες & Σεισμικές Δράσεις 4. Σχεδιασμός Κτιρίων 5. Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια Σκυροδέματος 6. Ειδικοί Κανόνες για Σιδηρά Κτίρια 7. Ειδικοί Κανόνες για Σύμμικτα Κτίρια (Χάλυβα- 8. σκυροδέματος) 9. Ειδικοί Κανόνες για Ξύλινα Κτίρια 10.Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια από Τοιχοποιία 11.Σεισμική Μόνωση 11 Σεισμικές Ζώνες Το έδαφος μιας χώρας πρέπει να διαιρείται σε σεισμικές ζώνες με βάση τον τοπικό σεισμικό κίνδυνο Για κάθε ζώνη καθορίζεται η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση αναφοράς σε έδαφος τύπου Α, a gr, η οποία συνδέεται με ένα συντελεστή σπουδαιότητας, γ I =1.0 Η a gr αντιστοιχεί στην τιμή αναφοράς της περιόδου επαναφοράς, T NCR = 475 χρόνων, της σεισμικής δράσης για την απαίτηση μη κατάρρευσης, που συμπίπτει με 90% πιθανότητα μη-υπέρβασης της μέγιστης επιτάχυνσης στα 50 χρόνια 12 6

7 Σεισμικές Ζώνες Η εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού σε έδαφος τύπου Α, a g, ορίζεται σαν a g = γ I. a gr Η τιμή για το συντελεστή σπουδαιότητας, γ I, σχετίζεται με την τάξη σπουδαιότητας (importance class) των δομημάτων και θα καθοριστεί αργότερα Σε περιπτώσεις χαμηλής σεισμικότητας (a g < 0.08g) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μειωμένες ή απλουστευμένες σεισμικές διαδικασίες σχεδιασμού για ορισμένους τύπους ή κατηγορίες φορέων Σε περιπτώσεις πολύ χαμηλής σεισμικότητας (a g < 0.04g) δεν απαιτείται συμμόρφωση στις διατάξεις του EN 1998 Στη Κύπρο έχουμε ψηλή σεισμικότητα και απαιτείται συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΕΝ Ισχύουσες Σεισμικές Ζώνες στην Κύπρο 14 7

8 Ισχύουσες Σεισμικές Ζώνες στην Κύπρο 15 Νέες Σεισμικές Ζώνες της Κύπρου 0.15g 0.20g 0.25g 16 8

9 Κατηγορίες εδάφους Στον EC8 καθορίζονται 5 κατηγορίες εδάφους A-E και δύο ειδικές εδαφικές κατηγορίες S 1 and S 2 Κατάταξη κατηγορίας εδάφους γηπέδου έργου σεσυνάρτησηπροςτημέσητιμήτηςταχύτητας διατμητικών κυμάτων, v s,30, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη Διαφορετικά πρέπει να χρησιμοποιείται η τιμή N SPT Για τις δύο ειδικές εδαφικές κατηγορίες S 1 ή S 2 απαιτείται ειδική μελέτη για τον καθορισμό της σεισμικής δράσης 17 Κατηγορίες εδάφους Κατηγορία Εδάφους A B C Περιγραφή στρωματογραφίας Βράχος ή άλλος βραχώδης γεωλογικός σχηματισμός, που περιλαμβάνει το πολύ 5 m ασθενέστερου επιφανειακού υλικού. Αποθέσεις πολύ πυκνής άμμου, χαλίκων, ή πολύ σκληρής αργίλου, πάχους τουλάχιστον αρκετών δεκάδων μέτρων, που χαρακτηρίζονται από βαθμιαία βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων με το βάθος. Βαθιές αποθέσεις πυκνής ή μετρίως πυκνής άμμου, χαλίκων ή σκληρής αργίλου πάχους από δεκάδες έως πολλές εκατοντάδες μέτρων. Παράμετροι v s,30 (m/s) N SPT (κρούσεις/30 cm) 800 c u (kpa)

10 Κατηγορίες εδάφους D E S 1 S 2 Αποθέσεις χαλαρών έως μετρίως χαλαρών μη συνεκτικών υλικών (με ή χωρίς κάποια μαλακά στρώματα συνεκτικών υλικών), ή κυρίως μαλακά έως μετρίως σκληρά συνεκτικά υλικά. Εδαφική τομή που αποτελείται από ένα επιφανειακό στρώμα ιλύος με τιμές v s κατηγορίας C ή D και πάχος που ποικίλλει μεταξύ περίπου 5m και 20m, με υπόστρωμα από πιο σκληρό υλικό με v s > 800 m/s. Αποθέσεις που αποτελούνται, ή που περιέχουν ένα στρώμα πάχους τουλάχιστον 10 m μαλακών αργίλων/ιλών με υψηλό δείκτη πλαστικότητας (PΙ 40) και υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Στρώματα ρευστοποιήσιμων εδαφών, ευαίσθητων αργίλων, ή οποιαδήποτε άλλη εδαφική τομή που δεν περιλαμβάνεται στους τύπους Α Ε ή S (ενδεικτικό) _ Σεισμικές δράσεις Η σεισμική κίνηση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των σεισμικών δράσεων ορίζεται από ελαστικά φάσματα απόκρισης (elastic response spectra) Οριζόντια σεισμική δράση δύο ορθογώνιες συνιστώσες που θεωρούνται ανεξάρτητες μεταξύ τους και που εκφράζονται από το ίδιο φάσμα απόκρισης 20 10

11 Σεισμικές δράσεις Όταν οι σεισμοί προέρχονται από πηγές που έχουν σημαντικές διαφορές, Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης φασμάτων με διαφορετική μορφή Για φορείς με μεγάλη σπουδαιότητα ( Ι >1,0) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη επιδράσεις τοπογραφικής ενίσχυσης (Παράρτημα Α του EN :2004 ) 21 Φάσμα Οριζόντιας Ελαστικής Απόκρισης Συντελεστής εδάφους Συντελεστής Ενίσχυσης Διορθωτικός συντελεστής απόσβεσης, με τιμή αναφοράς η=1 για 5% ιξώδη απόσβεση ,

12 Φάσμα Οριζόντιας Ελαστικής Απόκρισης 23 Φάσμα Οριζόντιας Ελαστικής Απόκρισης 24 12

13 Φάσμα Οριζόντιας Ελαστικής Απόκρισης Οι τιμές των περιόδων T B, T C και T D καθώς και αυτή του συντελεστή εδάφους S, που περιγράφουν την μορφή του ελαστικού φάσματος απόκρισης εξαρτώνται από την κατηγορία του εδάφους τον τύπο του φάσματος Τύπος 1 (όταν η σεισμική επικινδυνότητα καθορίζεται από σεισμούς με Μ s >= 5.5) Τύπος 2(όταν η σεισμική επικινδυνότητα καθορίζεται από σεισμούς με Μ s < 5.5) Στην Κύπρο καθορίστηκε ο Τύπος 1 25 Φάσμα Οριζόντιας Ελαστικής Απόκρισης Παράμετροι για φάσμα τύπου 1 Παράμετροι για φάσμα τύπου 2 Εδαφικός Τύπος S TB (s) TC (s) TD (s) A 1,0 0,15 0,4 2,0 B 1,2 0,15 0,5 2,0 C 1,15 0,20 0,6 2,0 D 1,35 0,20 0,8 2,0 E 1,4 0,15 0,5 2,0 Εδαφικός Τύπος S TB (s) TC (s) TD (s) A 1,0 0,05 0,25 1,2 B 1,35 0,05 0,25 1,2 C 1,5 0,10 0,25 1,2 D 1,8 0,10 0,30 1,2 E 1,6 0,05 0,25 1,

14 Ελαστικό φάσμα απόκρισης μετακίνσης Το ελαστικό φάσμα απόκρισης μετακίνησης, S De (T), θα λαμβάνεται από άμεση μετατροπή του φάσματος ελαστικής απόκρισης επιτάχυνσης, S e (T), χρησιμοποιώντας την ακόλουθη έκφραση (για Τ < 4.0 sec) S De ( T ) S e ( ) T T 2 2 H εδαφική μετακίνηση σχεδιασμού d g, μπορεί να υπολογιστεί με τη χρήση της ακόλουθης έκφρασης dg 0, 025 ag S TC TD 27 Φάσμα Κατακόρυφης Ελαστικής Απόκρισης Η κατακόρυφη συνιστώσα της σεισμικής δράσης θα προσομοιώνεται από ένα φάσμα ελαστικής απόκρισης S ve (T), που ορίζεται από T T a 1 3,0 0 T TB : Sve vg 1 T T T T B T T T T B T a 3, 0 C : Sve vg T : S a 3, C D ve vg 0 D T T T C. 4s : 3,0 TC T Sve T avg 2 T D 28 14

15 Φάσμα Κατακόρυφης Ελαστικής Απόκρισης Οι τιμές για τις ιδιοπεριόδους Τ B, Τ C, και Τ D, είναι ανεξάρτητες του εδάφους Η κατακόρυφη εδαφική επιτάχυνση δύνεται σαν κλάσμα της οριζόντιας και εξαρτάται από τον τύπο του φάσματος Για Τύπο 1 a vg = 0.9 a g Για Τύπο 2 a vg = 0.45 a g Φάσμα a vg /a g T B (s) T C (s) T D (s) Τύπου 1 0,90 0,05 0,15 1,0 Τύπου 2 0,45 0,05 0,15 1,0 29 Φάσμα Σχεδιασμού Για να αποφευχθεί η εκτέλεση πλήρως ανελαστικής ανάλυσης στην μελέτη, η ικανότητα του φορέα για απόδοση ενέργειας λαμβάνεται υπόψη με εκτέλεση ελαστικής ανάλυσης βασισμένης σε φάσμα απόκρισης μειωμένο σε σχέση με το ελαστικό, που ονομάζεται φάσμα σχεδιασμού. Η μείωσηαυτήεπιτυγχάνεταιμε την εισαγωγή του συντελεστή συμπεριφοράς, q. Οι συντελεστές συμπεριφοράς εξαρτώνται από το υλικό των μελών και τα δομητικά συστήματα δίδονται για διαφορετικά επίπεδα πλαστιμότητας Μπορούμε να έχουμε διαφορετικούς συντελεστές συμπεριφοράς ανά κατεύθυνση του δομήματος, αλλά το επίπεδο πλαστιμότητας πρέπει να είναι το ίδιο 30 15

16 Φάσμα Σχεδιασμού 2 T 2,5 2 0 T TB : S d T a g S (3.13) 3 TB q 3 T B 2,5 T TC : S d T a g S (3.14) q T C T T D : S d T 2,5 TC = a g S q T a g (3.15) T D T : S d T 2,5 TCT = a g S 2 q T a g D (3.16) όπου a g, S, T C and T D όπως ορίζονται στην ; S d (T) είναι το φάσμα σχεδιασμού q είναι ο συντελεστής συμπεριφοράς είναι συντελεστής κατώτατου ορίου για το οριζόντιο φάσμα σχεδιασμού. 31 Φάσμα Σχεδιασμού Για την κατακόρυφη συνιστώσα της σεισμικής δράσης το φάσμα σχεδιασμού, S d (T), ορίζεται από τις ίδιες εκφράσεις αλλά αντικαθιστούμε α g με α vg S = 1.0 q = 1.5 για όλα τα υλικά και συστήματα Το φάσμα σχεδιασμού όπως παρουσιάζεται στις εξισώσεις δεν επαρκή για τη μελέτη συστημάτων σεισμικής μόνωσης ή απορρόφησης ενέργειας 32 16

17 Φάσμα Σχεδιασμού Φάσματα Σχεδιασμού για a g = 1g και q= Sd, g Sd-A Sd-B Sd-C Sd-D Sd-E Ιδιοπερίοδος Τ, sec 33 Φάσμα Σχεδιασμού Φάσματα Σχεδιασμού για a g = 1g και q= Sd, g Sd-A Sd-B Sd-C Sd-D Sd-E Ιδιοπερίοδος Τ, sec 34 17

18 Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας & Κριτήρια Συμμόρφωσης 3. Εδαφικές Συνθήκες & Σεισμικές Δράσεις 4. Σχεδιασμός Κτιρίων 5. Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια Σκυροδέματος 6. Ειδικοί Κανόνες για Σιδηρά Κτίρια 7. Ειδικοί Κανόνες για Σύμμικτα Κτίρια (Χάλυβα- 8. σκυροδέματος) 9. Ειδικοί Κανόνες για Ξύλινα Κτίρια 10.Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια από Τοιχοποιία 11.Σεισμική Μόνωση 35 Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια Διαμόρφωση Φορέα Μέθοδοι Ανάλυσης Κριτήρια Κανονικότητας Επιπτώσεις μη-κανονικότητας σε συντελεστή συμπεριφοράς & σε μέθοδο/προσομοίωμα ανάλυσης Οι επιλογές για το σχεδιασμό: μόνο για αντοχή (συντελεστής συμπεριφοράς q=1.5) ή για πλαστιμότητα (συντελεστής συμπεριφοράς q >1.5) Ικανοτικός σχεδιασμός πλαισίων (ανεξαρτήτως υλικού) για αποφυγή μαλακού ορόφου (Ικανοτικός) σχεδιασμός θεμελίωσης Περιορισμός σχετ. μετακίνησης ορόφων για περιορισμό βλαβών υπό «ενδεχόμενη» σεισμική δράση 36 18

19 Διάκριση Δομικών Στοιχείων «Πρωτεύοντα» ή «Κύρια»: Κρίσιμα για την αντίσταση σε σεισμό. «Δευτερεύοντα»: Συνεισφορά στις κατακόρυφες δράσεις Συνεισφορά έναντι σεισμικών δράσεων ασήμαντη ή αναξιόπιστη Δυσκαμψία & αντοχή τους αγνοείται στην ανάλυση για σεισμικές δράσεις Συνολική δυσκαμψία 15% συνολικής δυσκαμψίας πρωτευόντων στοιχείων Ελέγχονται για τις παραμορφώσεις που προκαλεί ο σεισμός σχεδιασμού. 37 Διάταξη του δομητικού συστήματος Η ορθή σεισμική συμπεριφορά μιας κατασκευής επιτυγχάνεται με την ορθολογική σύλληψη του δομητικού συστήματος (structural sstem) Οι κατευθυντήριες αρχές που διέπουν τη σύλληψη του δομητικού συστήματος για αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου είναι: Απλότητα του συστήματος (structural simplicit) Ομοιομορφία και συμμετρία (uniformit and smmetr) Υπερστατικότητα (Redundanc) Διαξονική αντοχή και δυσκαμψία (bi-directional resistance and stiffness) Στρεπτική αντοχή και δυσκαμψία (torsional resistance and stiffness) Διαφραγματική λειτουργία στα επίπεδα των ορόφων (diaphragmatic action at store level) Επαρκής θεμελίωση (adequate foundations) 38 19

20 Κανονικότητα Για σκοπούς αντισεισμικού σχεδιασμού, τα κτίρια κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες Κανονικά κτίρια (Regular buildings) Μη-κανονικά κτίρια (Non-regular buildings) Αυτή η κατάταξη έχει επιπτώσεις στο μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί, το οποίο μπορεί να είναι είτε απλοποιημένο επίπεδο μοντέλο (planar model) ή χωρικό μοντέλο (spatial model) στη μέθοδο ανάλυσης, η οποία μπορεί να είναι η μέθοδος της οριζόντιας φόρτισης (lateral force procedure) ή ηιδιομορφική μέθοδος φάσματος απόκρισης (modal response spectrum analsis) στο συντελεστή συμπεριφοράς (behaviour factor), q, ο οποίος μειώνεται για κτίρια μη-κανονικά σε όψη 39 Κανονικότητα Οι επιπτώσεις της κανονικότητας στο μοντέλο, μέθοδο ανάλυσης και το συντελεστή συμπεριφοράς φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα ( Πίνακας 4.1 EC8) Για κτίρια μη-κανονικά σε όψη οι συντελεστές συμπεριφοράς πολλαπλασιάζονται επί 0.8 Κανονικότητα σε Επιτρεπόμενη απλοποίηση Συντελεστής συμπεριφοράς Κάτοψη Όψη Προσομοί ωμα Ναι Ναι Όχι. Όχι. Ναι Όχι. Ναι Όχι. Επίπεδο Επίπεδο Χωρικό b Χωρικό Γραμμική-ελαστική ανάλυση Οριζόντια φόρτιση a Ιδιομορφική ανάλυση Οριζόντια φόρτιση a Ιδιομορφική ανάλυση (για γραμμική ανάλυση) Τιμή αναφοράς Μειωμένη τιμή Τιμή αναφοράς Μειωμένη τιμή a Εφόσον ικανοποιείται και η συνθήκη της (2)a). b Υπό τις ειδικές συνθήκες που δίνονται στην (8) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστό χωρικό προσομοίωμα σε κάθε οριζόντια διεύθυνση, σύμφωνα με την (8)

21 Κριτήρια κανονικότητας σε κάτοψη Όσον αφορά την αντοχή σε οριζόντια φορτία και την κατανομή της μάζας, το κτίριο θα είναι κατά προσέγγιση συμμετρικό σε κάτοψη, σε σχέση με δύο ορθογώνιους άξονες Η διαμόρφωση της κάτοψης θα είναι συμπαγής, δηλαδή, κάθε πλάκα ορόφου θα οριοθετείται από κυρτή πολυγωνική γραμμή Επιφάνεια κάτοψης A A Επιφάνεια εσοχής < 5% της A 41 Κριτήρια κανονικότητας σε κάτοψη Η δυσκαμψία των πλακών ορόφων μέσα στο επίπεδό τους θα είναι αρκετά μεγάλη σε σύγκριση με την οριζόντια δυσκαμψία των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων, έτσι ώστε η παραμόρφωση της πλάκας να έχει μικρή επίδραση στη κατανομή των δυνάμεων μεταξύ των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων Απότηνάποψηαυτή, κατόψεις με μορφή L, Π, H, I, και Χ πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά (διαφραγματική λειτουργία, diaphragm action) 42 21

22 Κριτήρια κανονικότητας σε κάτοψη Η λυγηρότητα του κτιρίου σε κάτοψη, = L max /L min < 4 Σε κάθε επίπεδο και για κάθε διεύθυνση της ανάλυσης x και, η στατική εκκεντρότητα, e o, και η ακτίνα δυστρεψίας (torsional radius), r, ικανοποιούν τις δύο παρακάτω συνθήκες e ox 0.3 r x και e o 0.3 r r x l s και r l s 43 x k Κριτήρια κανονικότητας σε κάτοψη k l s xei EI EI x EI x πολική ροπή αδράνειας r r x x x 2 EI 2 EI EI 2 EI συνολική μάζα ορόφου Για ορθογωνική επιφάνεια 2 EI EI x μάζας ορόφου w.r.t. c l s l 2 b 12 2 x x g 44 22

23 Κριτήρια κανονικότητας σε κάτοψη Κατάρρευση κτιρίων λόγω στρεπτικής απόκρισης γύρω από άκαμπτο πυρήνα στη γωνία, Αθήνα 1999 (Μιχάλης Φαρδής) 45 Κριτήρια κανονικότητας σε όψη Όλα τα συστήματα ανάληψης οριζοντίων φορτίων, όπως πυρήνες, φέροντα τοιχώματα ή πλαίσια, θα είναι συνεχή χωρίς διακοπή από τα θεμέλια έως την άνω επιφάνεια του κτιρίου, ή, εάν υπάρχουν ζώνες εσοχών με διαφορετικά ύψη, έως την άνω επιφάνεια της σχετικής ζώνης του κτιρίου Η δυσκαμψία και η μάζα των επιμέρους ορόφων θα παραμένουν σταθερές ή θα μειώνονται βαθμιαία, χωρίς απότομες αλλαγές, από τη βάση προς την κορυφή ενός κτιρίου Σε κτίρια με πλαισιωτό σύστημα ο λόγος της πραγματικής αντοχής ορόφων προς την αντοχή που απαιτείται από την ανάλυση δεν πρέπει να διαφέρει δυσανάλογα μεταξύ συνεχόμενων ορόφων Όταν υπάρχουν εσοχές, ισχύουν οι ακόλουθες πρόσθετες συνθήκες: 46 23

24 Κριτήρια κανονικότητας σε όψη Κεντρικός πυρήνας να παραλαμβάνει 75% της τέμνουσας 47 Κριτήρια κανονικότητας σε όψη Κατάρρευση των πάνω ορόφων λόγω μείωσης της κάτοψης ή δυσκαμψίας Δεξιά: Καλαμάτα (GR), 1986, Αριστερά: Kocaeli (TR) 1999 (Μιχάλης Φαρδής) 48 24

25 Προσομοίωμα του κτιρίου Το προσομοίωμα του κτιρίου θα απεικονίζει επαρκώς την κατανομή της δυσκαμψίας και της μάζας να αποδίδει την συμβολή των περιοχών κόμβων στην παραμορφωσιμότητα του κτιρίου να λαμβάνει υπόψη τη συμβολή μη-φερόντων στοιχείων που μπορούν να επηρεάσουν την απόκριση του βασικού αντισεισμικού φορέα Όταν τα διαφράγματα δαπέδων του κτιρίου μπορούν να ληφθούν ως άκαμπτα μέσα στο επίπεδό τους, οι μάζες και οι ροπές αδρανείας κάθε δαπέδου μπορούν να συγκεντρωθούν στο κέντρο βάρους 49 Προσομοίωμα του κτιρίου Η δυσκαμψία των φερόντων στοιχείων πρέπει, γενικά, να αποτιμάται λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της ρηγμάτωσης. Τέτοια δυσκαμψία πρέπει να αντιστοιχεί στην έναρξη διαρροής του οπλισμού Τα ελαστικά καμπτικά και διατμητικά χαρακτηριστικά δυσκαμψίας των στοιχείων από σκυρόδεμα και τοιχοποιία μπορούν να ληφθούν ίσα με το 50% της αντίστοιχης δυσκαμψίας των μη ρηγματωμένων στοιχείων Τοιχοπληρώσεις με σημαντική συμβολή στην οριζόντια δυσκαμψία και αντοχή του κτιρίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη Η παραμορφωσιμότητα της θεμελίωσης θα λαμβάνεται υπόψη στο προσομοίωμα, όταν ενδέχεται να έχει γενικά δυσμενή επιρροή στην απόκριση 50 25

26 Τυχηματικές Στρεπτικές επιδράσεις Προκειμένου να ληφθούν υπόψη αβεβαιότητες στηθέσητωνμαζώνκαιστηχωρικήμεταβολήτης σεισμικής κίνησης, το υπολογιζόμενο κέντρο της μάζαςσεκάθεόροφο θαθεωρείταιως μετατοπισμένο από την ονομαστική θέση του σε κάθε διεύθυνση κατά την ακόλουθη τυχηματική εκκεντρότητα Τυχηματική εκκεντρότητα της μάζας του ορόφου i Για την περίπτωση μησυμμετρικά διατεταγμένων τοιχοπληρώσεων ei 0. 05L i ei 0. 10L i Διάσταση κάτοψης ορόφου κάθετης στη διεύθυνση της σεισμικής δράσης 51 Τυχηματικές Στρεπτικές επιδράσεις Μπορεί να ληφθεί υπόψη με: Ελαστική στατική ανάλυση για στρεπτικές ροπές (περί κατακόρυφο άξονα) επί των μαζών (ορόφου ή επικομβίων) ίσες με τις οριζόντιες δυνάμεις της ελαστικής στατικής ανάλυσης επί e i =0.05L i (με ίδιο πρόσημο σ όλο το ύψος του κτιρίου) Το αποτέλεσμα της ανάλυσης κατά την προηγούμενη παράγραφο επαλληλίζεται στο αντίστοιχο της ελαστικής ανάλυσης για την υπόψη οριζόντια σεισμική συνιστώσα (χωρίς τυχηματική εκκεντρότητα) από ελαστική φασματική ή στατική ανάλυση, με το πρόσημο του τελευταίου 52 26

27 Μέθοδοι υπολογισμού ιδιοπεριόδων Προκαταρκτική εκτίμηση της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου ενός κτιρίου μπορεί να γίνει με εμπειρικές εξισώσεις Πιο ακριβείς εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν με την επίλυση του προβλήματος ιδιομορφών για να υπολογιστούν οι ιδιοπερίοδοι και οι αντίστοιχες ιδιομορφές 53 Εμπειρικές μέθοδοι υπολογισμού ιδιοπεριόδων Γιακτίριαύψουςμέχρι40m T C H t 0.75 Ύψος κτιρίου σε m, από τη θεμελίωση ή την οροφή άκαμπτου υπογείου 0,085 χαλύβδινα πλαίσια 0,075 πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος χαλύβδινα πλαίσια με έκκεντρους δικτυωτούς συνδέσμους 0,050 όλαταυπόλοιπακτίρια 54 27

28 Εμπειρικές μέθοδοι υπολογισμού ιδιοπεριόδων Φορείς με τοιχώματα από σκυρόδεμα ή από τοιχοποιία T H A c 0.75 Συνολική δρώσα επιφάνεια τοιχωμάτων στο ισόγειο σε m 2 Για όλα τα είδη κτιρίων T lwi Ai 0.2 H d 2 H 0.75 Ύψος κτιρίου σε m, από τη θεμελίωση ή την οροφή άκαμπτου υπογείου Μήκος τοιχώματος i στη διεύθυνση φόρτισης Δρώσα επιφάνεια τοιχώματος i στο ισόγειο του κτιρίου στη διεύθυνση φόρτιση σε m 2 Οριζόντια μετακίνηση (m) στην οροφή του κτιρίου λόγω οριζοντίων φορτίων βαρύτητας που εφαρμόζονται οριζόντια 55 Μέθοδοι υπολογισμού ιδιοπεριόδων Μέθοδος Raleigh T 2π g N i N i W δ i i 2 i F δ i Κατακόρυφο φορτίο ορόφου i Οριζόντια μετακίνηση ορόφου i Φορτία με τριγωνική κατανομή 56 28

29 Κατακόρυφη συνιστώσα σεισμικής δράσης Σύμφωνα με τον EC8, η Κατακόρυφη Συνιστώσα της σεισμικής δράσης λαμβάνεται υπόψη για τα ακόλουθα δομήματα εάν a gv > 0.25 g: Για οριζόντια ή σχεδόν οριζόντια μέλη ανοίγματος 20 m ήμεγαλύτερο Για οριζόντια ή σχεδόν οριζόντιους προβόλους με μήκος μεγαλύτερο των 5 m Για οριζόντια ή σχεδόν οριζόντια προεντεταμένα μέλη Για δοκούς που φέρουν φυτευτά υποστυλώματα Σε σεισμικά μονωμένα δομήματα 57 Μέθοδοι ανάλυσης Τα σεισμικά αποτελέσματα και τα αποτελέσματα των άλλων δράσεων που περιλαμβάνονται στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού μπορούν να υπολογιστούν με βάση γραμμική-ελαστική συμπεριφορά (linear-elastic behaviour) Η μέθοδος αναφοράς για τον υπολογισμό της σεισμικής απόκρισης θα είναι η ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης (modal response spectrum analsis) 58 29

30 Μέθοδοι ανάλυσης Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο τύποι γραμμικής-ελαστικής ανάλυσης (ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δομητικού συστήματος) η "μέθοδοςανάλυσηςοριζόντιαςφόρτισης" ( lateral force method of analsis ) η οποία εφαρμόζεται υπό προϋποθέσεις η "ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης" ( modal response spectrum analsis ) η οποία μπορεί να εφαρμοστεί για όλους τους τύπους κτιρίων 59 Μέθοδοι ανάλυσης Εναλλακτικά της γραμμικής μεθόδου, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μια μη γραμμική μέθοδος, όπως Μη-γραμμική στατική ανάλυση (non-linear static, pushover analsis) η-γραμμική ανάλυση χρονοϊστορίας (non-linear time histor (dnamic) analsis), Δεδομένου ότι Υπάρχει κατάλληλη τεκμηρίωση όσον αφορά τα σεισμικά δεδομένα, το προσομοίωμα που χρησιμοποιείται, την μέθοδο ερμηνείας των αποτελεσμάτων της ανάλυσης και των απαιτήσεων που πρέπει να καλυφθούν Για τη μη-γραμμική στατική ανάλυση χωρίς q, ο σχεδιασμόςτων μελών βασίζεται σε παραμορφώσεις των μελών (στροφές χορδής ή πλαστικής άρθρωσης) 60 30

31 Μέθοδος Ανάλυσης Οριζόντιας Φόρτισης Αυτός ο τύπος ανάλυσης μπορεί να εφαρμοστεί σε κτίρια η απόκριση των οποίων σε κάθε κύρια διεύθυνση δεν επηρεάζεται σημαντικά από τις συμβολές ιδιομορφών ταλάντωσης υψηλότερων από την θεμελιώδη ιδιομορφή Η πιο πάνω απαίτηση θεωρείται ότι ικανοποιείται σε κτίρια που ικανοποιούν τους ακόλουθους δύο όρους : ικανοποιούν τα κριτήρια για κανονικότητα σε όψη έχουν θεμελιώδεις περιόδους ταλάντωσης T 1, στις δύο κύριες διευθύνσεις, μικρότερες από τις ακόλουθες τιμές T C = 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.5 για είδη εδάφους A, B, C, D, E, αντίστοιχα 61 Μέθοδος Ανάλυσης Οριζόντιας Φόρτισης Η σεισμική τέμνουσα δύναμη βάσης F b, για κάθε οριζόντια διεύθυνση κατά την οποία μελετάται το κτίριο, θα καθορίζεται με χρήση της ακόλουθης έκφρασης Τέμνουσα βάσης Συνολική μάζα Τετμημένη του φάσματος σχεδιασμού T 1 Συντελεστής διόρθωσης λ=0.85 για T 1 2T C και πέραν των 2 ορόφων λ=1.00 διαφορετικά 62 31

32 Μέθοδος Ανάλυσης Οριζόντιας Φόρτισης Φάσματα Σχεδιασμού για a g = 1g και q= Sd, g Sd-A Sd-B Sd-C Sd-D Sd-E T Ιδιοπερίοδος Τ, sec 1 63 Μέθοδος Ανάλυσης Οριζόντιας Φόρτισης Η κατανομή της τέμνουσας δύναμης βάσης, F b, γίνεται χρησιμοποιώντας την πιο κάτω έκφραση Μάζα στον όροφο i Οριζόντιο φορτίο στον όροφο i F i mis m Μετακίνηση της μάζας στη θεμελιώδη ιδιομορφή στους ορόφους i και j i j s j F b Τέμνουσα δύναμη βάσης 64 32

33 Μέθοδος Ανάλυσης Οριζόντιας Φόρτισης Όταν η θεμελιώδης ιδιομορφή προσεγγίζεται από οριζόντιες μετακινήσεις που αυξάνονται γραμμικά με το ύψος και θέτοντας S n =1 m n s n F n m 5 m i z n zi m 3 s 5 s i s 3 F 5 F i F 3 zi si z n m 2 s 2 F 2 m 1 s 1 F 1 Η κατανομή των οριζοντίων δυνάμεων δίδεται από την έκφραση F i mi zi m z j j F b Ύψος της μάζας ορόφου πάνω από τη θεμελίωση, ή την οροφή άκαμπτου υπογείου 65 Μέθοδος Ανάλυσης Οριζόντιας Φόρτισης Στρεπτικές επιδράσεις Εάν η οριζόντια δυσκαμψία και η μάζα έχουν συμμετρική κατανομή σε κάτοψη και εφόσον η τυχηματική εκκεντρότητα δεν λαμβάνεται υπόψη με ακριβέστερη μέθοδο, οι τυχηματικές στρεπτικές επιδράσεις μπορούν να ληφθούν υπόψη πολλαπλασιάζοντας τα εντατικά μεγέθη και τις μετακινήσεις των επιμέρους φερόντων στοιχείων, επί συντελεστή Απόσταση στοιχείου από το κέντρο μάζας Απόσταση μεταξύ των δύο ακραίων φερόντων στοιχείων του συστήματος ανάληψης οριζόντιων φορτίων 66 33

34 Ιδιομορφική Ανάλυση Φάσματος Απόκρισης Γενικά Χρησιμοποιείται όταν οι συνθήκες χρήσης της Μεθόδου Οριζόντιας Φόρτισης δεν ικανοποιούνται Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι σημαντικές ιδιομορφές. Αυτό επιτυγχάνεται εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι ικανοποιείται οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: Το άθροισμα των ενεργών ιδιομορφικών μαζών είναι μεγαλύτερο από το 90% της συνολικής μάζας Λαμβάνονται υπόψη όλες οι ιδιομορφές με ενεργή ιδιομορφική μάζα μεγαλύτερη του 5% της συνολικής μάζας Τα πιο πάνω πρέπει να ικανοποιούνται σε κάθε κατεύθυνση εφαρμογής σεισμικών φορτίων 67 Ιδιομορφική Ανάλυση Φάσματος Απόκρισης Γενικά Εάν οι πιο πάνω συνθήκες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, λόγω μεγάλης συμμετοχής στρεπτικών ιδιομορφών, τότε και οι δύο πιο κάτω συνθήκες πρέπει να ικανοποιούνται Αριθμός ορόφων Αριθμός ιδιομορφών που πρέπει να ληφθούν υπόψη και Ιδιοπερίοδος της ιδιομορφής κ 68 34

35 Ιδιομορφική Ανάλυση Φάσματος Απόκρισης Γενικά Π.χ. Για ένα τετραώροφο κτίριο n = 4 k = 3 x 2 = 6 Εάν η Τ 6 < 0.20 s τότε χρησιμοποιούμε 6 ιδιομορφές Εάν όχι τότε αυξάνουμε τον αριθμό των ιδιομορφών k, μέχρι να βρούμε την ιδιομορφή που έχει ιδιοπερίοδο μικρότερη από 0.20 s 69 Ιδιομορφική Ανάλυση Φάσματος Απόκρισης Συνδυασμός ιδιομορφικών αποκρίσεων Εάν όλες οι ιδιομορφές είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη, δηλαδή T j 0.9 T i όπου T j < T i ) Ο συνδυασμός των ιδιομορφικών αποκρίσεων μπορεί να γίνει με τη μέθοδο της Τετραγωνικής Ρίζας του Αθροίσματος των Τετραγώνων (square root of the sum of the squares, SRSS) Σεισμικό μέγεθος που εξετάζεται (ροπή, δύναμη μετακίνηση κλπ.) E E E Διαφορετικά χρησιμοποιούμε τον Πλήρη Τετραγωνικό Συνδυασμό (complete quadratic combination, CQC) 2 E i Σεισμικό μέγεθος που εξετάζεται της ιδιομορφή i 70 35

36 Ιδιομορφική Ανάλυση Φάσματος Απόκρισης Στρεπτικές επιδράσεις Όταν χρησιμοποιείται χωρικό προσομοίωμα για την ανάλυση, οι τυχηματικές στρεπτικές επιδράσεις μπορούν να καθοριστούν ως περιβάλλουσα των εντατικών μεγεθών στατικών φορτίσεων, που αποτελούνται από ομάδα στρεπτικών ροπών ai περί τον κατακόρυφο άξονα κάθε ορόφου i: ai ai e ai F i 0,05 Li Fi οριζόντιο φορτίο που δρα στον όροφο i σε διεύθυνση κάθετη προς το e ai Τα εντατικά μεγέθη των φορτίσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με θετικά και αρνητικά πρόσημα (το ίδιο πρόσημο για όλους τους ορόφους) 71 Ιδιομορφική Ανάλυση Φάσματος Απόκρισης Προτεινόμενη διαδικασία Ένα χωρικό σύστημα με διαφραγματική λειτουργία αναλύεται για τις ακόλουθες φορτίσεις E wd Gk, j ' ' E,i Qk, i ί ύ Φάσμα σχεδιασμού (Sdx ) ριζόντια δράση παράλληλη προς τον άξονα x-x και άζες στο φόρτιση x - x ai κέντρο βάρους των πατωμάτων eifix Φάσμα σχεδιασμού (Sd ) ριζόντια δράση παράλληλη προς τον άξονα - και άζες στο φόρτιση - ai κέντρο βάρους των πατωμάτων eixfi 72 36

37 Ιδιομορφική Ανάλυση Φάσματος Απόκρισης Προτεινόμενη διαδικασία E l E r E E E E E wd x o x u r l S S S S dx dx d d G k, j ' ' e ' ' e ' ' e ' ' ai, ai, x ' ' e ai, ai, x Q E,i Fix Fix Fi Fi k, i φορτία βαρύτητας φόρτιση x - x φόρτιση - αi, e αi, e S d (F i ) S dx (F ix ) C gi S dx (F ix ) S d (F i ) x E o x E u -e αi,x eαi,x 73 Συνδυασμός των αποτελεσμάτων των συνιστωσών της σεισμικής δράσης Οι συνιστώσες της σεισμικής δράσης (X, Y, Z) θεωρούνται ότι δρουν ταυτόχρονα Η απόκριση προς κάθε συνιστώσα θα αποτιμάται ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας τους κανόνες συνδυασμού για τις ιδιομορφικές αποκρίσεις που δόθηκαν προηγουμένως Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων των οριζοντίων συνιστωσών της σεισμικής δράσης μπορεί να υπολογισθεί με δύο τρόπους Υπολογίζοντας την SRSS των αποκρίσεων στις δύο κατευθύνσεις Συνδυάζοντας τις δράσεις χρησιμοποιώντας πολλαπλασιαστικούς συντελεστές 74 37

38 Συνδυασμός χρησιμοποιώντας SRSS Η μέγιστη τιμή, E Edmax, κάθε σεισμικού μεγέθους του δομήματος ( xx,, zz, V zz, V, N ή μετακινήσεις) λόγω της ταυτόχρονης δράσης των συνιστωσών της σεισμικής δράσης μπορεί να υπολογισθεί E Ed max Αυτές οι μέγιστες τιμές δεν δρουν ταυτόχρονα, επομένως ο συνδυασμός τους και ταυτόχρονη χρήση τους για σχεδιασμό (e.g. zz, και N για τα υποστυλώματα) προκαλεί σφάλμα προς την πλευρά της ασφάλειας της τάξης του 15% με 35% Αξίζει να σημειωθεί ότι η πιο πάνω εξίσωση δίδει την μέγιστη αναμενόμενη τιμή ανεξάρτητα από την κατεύθυνση εφαρμογής του σεισμού σε σχέση με το σύστημα αντίστασης του δομήματος Οι πιο πάνω αποκρίσεις θα πρέπει να συνδυασθούν και με τα φορτία βαρύτητας E 2 Edx E 2 Ed E wd Gk, j ' ' E,i Qk, i ί ύ 75 Συνδυασμός χρησιμοποιώντας SRSS Λαμβάνοντας υπόψη το θετικό και αρνητικό πρόσημο, ο αριθμός των συνδυασμών θα πρέπει να είναι ίσος με n 2 όπου n είναι ο αριθμός των σεισμικών μεγεθών που πρέπει να συνδυασθούν κατά τον σχεδιασμό. Για τα υποστυλώματα n = 3 (, zz and N), επομένως ο αριθμός των συνδυασμών είναι 8(όπου και zz είναι οι τοπικοί άξονες του υποστυλώματος) Αφού έχουμε 4 περιπτώσεις φόρτισης λόγω τυχηματικών εκκεντροτήτων, τότε n 4 2 Επομένως για το σχεδιασμό ενός υποστυλώματος χρειάζονται 32 συνδυασμοί φόρτισης 76 38

39 Συνδυασμός χρησιμοποιώντας SRSS Συνδυάζοντας με τα φορτία βαρύτητας, παίρνουμε τους ακόλουθους 8 συνδυασμούς για κάθε περίπτωση φόρτισης (I και II να αντιστοιχούν στα πρόσημα + και -) x 2 2 Ed1, I Ed1 Ewd Eu Er Ed1, II x 2 2 Ed 2, I Ed 2 Ewd Eu El Ed 2, II x 2 2 Ed 3, I Ed 3 Ewd Eo Er Ed 3, II x 2 2 Ed 4, I Ed 4 Ewd Eo El Ed 4, II Εάν εξετάσουμε την πρώτη περίπτωση φόρτισης παίρνουμε, για κάθε ένα από τα μεγέθη που χρειάζονται για τον σχεδιασμό υποστυλωμάτων τα ακόλουθα (όπου και zz είναιοιτοπικοίάξονεςτου υποστυλώματος) d1, I d1, Izz N d1, I d1, Ed1, zz N Ed1 d1, II d1, IIzz N d1, II 77 Συνδυασμός χρησιμοποιώντας SRSS Οι συνδυασμοί που θα προκύψουν για την πρώτη περίπτωση φόρτισης είναι οι ακόλουθοι 8 (αφού έχουμε ακόμα 3 περιπτώσεις φόρτισης τότε ο συνολικός αριθμός είναι 32) Ed1, I Ed1, I d1, I d1, I Ed1, Izz Ed1, Izz d1, IIzz d1, IIzz N N N N Ed1, I Ed1, II d1, I d1, II d1,i N d1,i z N d1,i d1,iz d1,i z d1,iiz z z d1,i d1,i N d1,ii z d1,iz N d1,ii z d1,iiz z z d1, II d1, II d1, II d1, II d1, Izz d1, Izz d1, IIzz d1, IIzz N N N N d1, I d1, II d1, I d1, II Nd1,I z d1,ii z d1,iz Ed1,I z d1,ii z d1,iiz Nd1,II z Ed1,II z d1,iz Nd1,II z d1,ii z d1,iiz 78 39

40 Συνδυασμός χρησιμοποιώντας συντελεστές Σύμφωνα με τον EC8 επιτρέπεται, εναλλακτικά, να υπολογισθούν τα σεισμικά μεγέθη λόγω της ταυτόχρονης εφαρμογής των συνιστωσών της σεισμικής δράσης με τις ακόλουθες εξισώσεις E Ed max EEdx ' ' 0.3E 0.3EEdx ' ' E Όπου Ε Edx είναι τα εντατικά μεγέθη ή μετακινήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της σεισμικής δράσης κατά τον άξονα x Ε Ed είναι τα εντατικά μεγέθη ή μετακινήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της σεισμικής δράσης κατά τον άξονα + σημαίνει «να συνδυαστεί με» Ed Ed Αυτή η μέθοδος παρουσιάζει υπερεκτίμηση των μεγεθών της τάξης του 9% και υποεκτίμηση της τάξης του 8% 79 Συνδυασμός χρησιμοποιώντας συντελεστές Οι συνδυασμοί φορτίσεων που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι όπου c είναι ο αριθμός των ανεξάρτητων συνιστωσών σεισμικής δράσης. Για την περίπτωση συνιστωσών κατά x και, c=2 και επομένως λ=8 Λόγω των τεσσάρων τυχηματικών εκκεντροτήτων η πιο πάνω εξίσωση γίνεται c c Για την περίπτωση δύο συνιστωσών, το c=2 και επομένως το λ =

41 Συνδυασμός χρησιμοποιώντας συντελεστές Στην περίπτωση που χρειάζονται μόνο δύο εντατικά μεγέθη (δηλ. d, και N d σε ένα τοίχωμα οπλισμένου σκυροδέματος, όπου είναι ο τοπικός άξονας του μέλους) και λαμβάνοντας υπόψη μόνο μία από τις 4 περιπτώσεις φόρτισης λόγω εκκεντροτήτων, προκύπτουν οι εξής 8 συνδυασμοί, όπου wd, και Ν wd είναι τα εντατικά μεγέθη από τα φορτία βαρύτητας: d1, d 2, d 3, d 4, d 5, d 6, d 7, d 8, wd, wd, wd, wd, wd, wd, wd, wd, Edx, Edx, Edx, Edx, Edx, Edx, Edx, Edx, Ed, Ed, Ed, Ed, Ed, Ed, Ed, Ed, N N N N N N N N d1 d 2 d 3 d 4 d 5 d 6 d 7 d 8 N N N N N N N N wd wd wd wd wd wd wd wd N N N N Edx Edx Edx Edx 0.30N 0.30N 0.30N 0.30N 0.30N 0.30N 0.30N 0.30N Edx Edx Edx Edx N N N N Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed 81 Υπολογισμός μετακινήσεων Εάν γίνεται γραμμική ανάλυση, οι μετακινήσεις που προκαλούνται από τη σεισμική δράση σχεδιασμού, d s, θα υπολογίζονται βάσει των ελαστικών παραμορφώσεων του στατικού συστήματος, d e, με τη βοήθεια της ακόλουθης απλουστευμένης έκφρασης: d s q q d είναι ο συντελεστής συμπεριφοράς μετακίνησης, που λαμβάνεται ίσος με τον q εκτός αν ορίζεται διαφορετικά Γενικά ο q d είναι μεγαλύτερος από τον q εάν η θεμελιώδης ιδιοπερίοδος του φορέα είναι μικρότερη από τον T C d d e

42 Οριακή κατάσταση αστοχίας Ηαπαίτησημη-κατάρρευσης (οριακή κατάσταση αστοχίας) υπό την σεισμική κατάσταση σχεδιασμού θεωρείται ότι ικανοποιείται εάν πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες σχετικά με την αντοχή, την πλαστιμότητα, την ισορροπία, την ευστάθεια θεμελίωσης και τους σεισμικούς αρμούς. Εδώ παρουσιάζονται οι εξής διατάξεις Αντοχή E d R d Ε d είναι η τιμή σχεδιασμού εντατικού μεγέθους, λόγω της σεισμικής κατάστασης σχεδιασμού που περιλαμβάνει, εάν είναι αναγκαίο, αποτελέσματα δευτέρας τάξεως R d είναι η αντίστοιχη αντοχή σχεδιασμού του στοιχείου, που υπολογίζεται σύμφωνα με ειδικούς κανόνες για το χρησιμοποιούμενο υλικό Φαινόμενα 2 ης τάξης Όταν το δόμημα υφίσταται πλευρική μετακίνηση τότε το φορτίο βαρύτητας, P tot, που είναι το φορτίο στον και πάνω από τον υπό εξέταση, μπορεί να αναλυθεί σε μια οριζόντια δύναμη και σε μια κατά μήκος του παραμορφωμένου μέλους, όπως φαίνεται στο σχήμα Απότηγεωμετρίαηοριζόντιαδύναμη, ΔV, είναι ίση με V P tot 2 Ptot dr = h P tot 2 Τιμή σχεδιασμού σχετικής μετακίνησης ορόφου V 1 V Ptot dr = 2 2 h V Ptot dr = 2 2 h d r 1 d 2 r 84 42

43 Φαινόμενα 2 ης τάξης Διαιρώντας με τη συνολική τέμνουσα δύναμη βάσης, V, V V Ptot d = V h Δεν χρειάζεται να ληφθούν υπόψη φαινόμενα 2 ης τάξης εάν θ 0.10 Τα φαινόμενα δεύτερης τάξης μπορούν να ληφθούν υπόψη προσεγγιστικά πολλαπλασιάζοντας τα αντίστοιχα σεισμικά εντατικά μεγέθη και μετακινήσεις με συντελεστή ίσο 1/(1 - θ), εάν 0.10 θ 0.20 Ητιμήτουθ δεν πρέπει να ξεπεράσει το 0.30 θ 0.30 r 85 Περιορισμός σχετικής μετακίνησης ορόφων για περιορισμό βλαβών Σεισμική δράση για περιορισμό βλαβών: σε κτίρια συνήθους σημασίας: 10%/10 χρ. - Μέση περίοδος επανάληψης 95χρ. ~50% Σεισμικής δράσης σχεδιασμού (475χρ.) Εναλλακτικά χρησιμοποιούμε το d r για 475 χρόνια πολλαπλασιασμένο με ν ίσο με 0.5 για τάξη σπουδαιότητας Ι και ΙΙ 0.4 για τάξη σπουδαιότητας ΙΙΙ και ΙV 86 43

44 Περιορισμός σχετικής μετακίνησης ορόφων για περιορισμό βλαβών Σχετική μετακίνηση ορόφων περιορίζεται σε: d r ν < 0.5% h, για ψαθυρά μη-φέροντα στοιχεία που συνδέονται με το φορέα, d r ν < 0.75% h, για πλάστιμα μη-φέροντα στοιχεία που συνδέονται με το φορέα, d r ν < 1% h, αν τα μη-φέροντα στοιχεία δεν επηρεάζονται από τη σεισμική απόκριση (π.χ. δεν συνδέονται με το φορέα) ή αν δεν υπάρχουν. Σε πλαισιακούς φορείς, ο περιορισμόςτης σχετικής μετακίνησης ορόφων καθορίζει τις διαστάσεις των διατομών 87 Οι βασικές επιλογές για το σχεδιασμό 1.Σχεδιασμός χωρίς κατανάλωση μηχανικής ενέργειας & πλαστιμότητα (Κατηγορία Πλαστιμότητας Χαμηλή, ΚΠ Χ) q 1.5 Λόγω υπεραντοχής - Σχεδιασμός κατά EK2 - EK7 Μόνο για: Χαμηλή σεισμικότητα (Επιτάχ. σχεδιασμού στο βράχο 0.08g) & Ανωδομή σεισμικά μονωμένων κτιρίων Στην Κύπρο για φορείς σκυροδέματος επιτρέπεται μόνο για κτίρια Σπουδαιότητας Ι 88 44

45 Οι βασικές επιλογές για το σχεδιασμό 2. Σχεδιασμός για κατανάλωση ενέργειας & πλαστιμότητα (q >1.5) Γενική πλαστιμότητα: Το κτίριο θα παραμείνει ευθύγραμμο καθύψος πάνω από τη βάση, μέσω τοιχωμάτων, διαγωνίων συνδέσμων ή ισχυρών πλαισίων (ΣR c >1.3ΣR b ): Διασπορά κατανάλωσης ενέργειας σ όλο το φορέα, Αποφυγή μαλακού ορόφου. Τοπική πλαστιμότητα: Διαμόρφωση περιοχών όπου θα καταναλωθεί η μηχανική ενέργεια ώστε να διαθέτουν την πλαστιμότητα που αντιστοιχεί στην τιμή του q που χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό Αποφυγή ψαθυρών αστοχιών μέσω ικανοτικού σχεδιασμού. Ικανοτικός σχεδιασμός θεμελίωσης & στοιχείων θεμελίωσης: Με βάση την υπεραντοχή πλάστιμων στοιχείων της ανωδομής. Εναλλακτικά: Διαστασιολόγηση & κατασκευαστική διαμόρφωση στοιχείων θεμελίωσης για πλαστιμότητα 89 Σχεδιασμός για κατανάλωση ενέργειας & πλαστιμότητα Δυο Kατηγορίες Πλαστιμότητας (ΚΠ) φορέων που σχεδιάζονται για πλαστιμότητα & κατανάλωση ενέργειας (q >1.5): Υψηλή (Y): γενικώς q > 4 Μέση (): 1.5< q< 4 και ποσοτικά χαλαρότεροι κανόνες τοπικής πλαστιμότητας & υλικών (ολκιμότητας χάλυβα) 90 45

46 Αντοχή θεμελιώσεων Τα (σεισμικά) εντατικά μεγέθη για τα στοιχεία θεμελίωσης θα υπολογίζονται βάσει αποτιμήσεων ικανοτικού σχεδιασμού που λαμβάνουν υπόψη την ανάπτυξη πιθανής υπεραντοχής Για θεμελιώσεις μεμονωμένων κατακόρυφων στοιχείων (τοιχώματα ή υποστυλώματα), το πιο πάνω ικανοποιείται εάν οι τιμές σχεδιασμού των εντατικών μεγεθών E Fd στην θεμελίωση υπολογίζονται ως εξής: E Fd E F,G Rd E F,E 91 Αντοχή θεμελιώσεων γ Rd είναι ο συντελεστής υπεραντοχής, που λαμβάνεται σαν ίσος με 1,0 για q < 3, ή 1,2 για κάθε άλλη περίπτωση E F,G είναι τα εντατικά μεγέθη που οφείλονται στις μησεισμικές δράσεις και E F,E είναι τα εντατικά μεγέθη που προκύπτουν από την ανάλυση της σεισμικής δράσης σχεδιασμού, και Ω είναι ο λόγος R di / E di q όπου R di η αντοχή σχεδιασμού της πλαστικής ζώνης (άρθρωσης) του στοιχείου που καθορίζει το μέγεθος σχεδιασμού E di το αντίστοιχο εντατικό μέγεθος από την ελαστική ανάλυση Για πέδιλα υποστυλωμάτων ή τοιχωμάτων, R di /E di είναι η ελαστική τιμή του Rd / Ed στις δύο κύριες οριζόντιες διευθύνσεις στην κατώτατη διατομή του κατακόρυφου στοιχείου όπως σχηματίζεται πλαστική άρθρωση στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού, Για από κοινού θεμελίωση περισσοτέρων στοιχείων: γ Rd (R di /E di ) =

47 Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας & Κριτήρια Συμμόρφωσης 3. Εδαφικές Συνθήκες & Σεισμικές Δράσεις 4. Σχεδιασμός Κτιρίων 5. Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια Σκυροδέματος 6. Ειδικοί Κανόνες για Σιδηρά Κτίρια 7. Ειδικοί Κανόνες για Σύμμικτα Κτίρια (Χάλυβα- 8. σκυροδέματος) 9. Ειδικοί Κανόνες για Ξύλινα Κτίρια 10.Ειδικοί Κανόνες για Κτίρια από Τοιχοποιία 11.Σεισμική Μόνωση 93 Τύποι δομητικών συστημάτων Σύστημα Τοιχωμάτων (Wall sstem) : Τοιχώματα αναλαμβάνουν της σεισμικής τέμνουσας βάσης > 65% της V base. Πλαισιακό σύστημα (Frame sstem): Πλαίσια αναλαμβάνουν > 65% της V base. Διπλό σύστημα (Dual sstem): Διπλό σύστημα ισοδύναμο με πλαισιακό (Frameequivalent dual sstem): Πλαίσια αναλαμβάνουν μεταξύ 50 % και 65% της V base. Διπλό σύστημα ισοδύναμο με σύστημα τοιχωμάτων (Wall-equivalent dual sstem): Τοιχώματα αναλαμβάνουν μεταξύ 50 % και 65% της V base

48 Τύποι δομητικών συστημάτων Στρεπτικά εύκαμπτο σύστημα (Torsionall flexible sstem): Διπλό σύστημα ή σύστημα τοιχωμάτων που δεν διαθέτει μια ελάχιστη τιμή στρεπτικής δυσκαμψίας (βλέπε EC (4)P και (6)) Σύστημα ανεστραμμένου εκκρεμούς (Inverted pendulum sstem): Σύστημα στο οποίο 50% ή περισσότερο της μάζας βρίσκεται στο ανώτερο 1/3 του ύψους του φορέα, ή στοοποίοηαπόδοσηενέργειας λαμβάνει χώρα κυρίως στην βάση ενός μεμονωμένου κτιριακού στοιχείου 95 Πλαισιωτό Σύστημα (Frame Sstem) Σύστημα Τοιχωμάτων (Wall Sstem) Διπλό σύστημα ισοδύναμο προς πλαισιωτό (Frame Equivalent dual sstem) 96 48

49 Συντελεστής συμπεριφοράς Συντελεστής Συμπεριφοράς Βασική τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς για κτίρια κανονικά σε όψη Συντελεστής που υποδηλώνει την προέχουσα μορφή αστοχίας k w = 1.0 πλαισιωτά και ισοδύναμα πλαισιωτά διπλά συστήματα μεταξύ 0.5 και 1 για τα υπόλοιπα ΤΥΠΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΠΜ ΚΠΥ Πλαισιωτό σύστημα, διπλό σύστημα, σύστημα συζευγμένων τοιχωμάτων 3,0 u / 1 4,5 u / 1 Σύστημα ασύζευκτων τοιχωμάτων 3,0 4,0 u / 1 Στρεπτικά εύκαμπτο σύστημα 2,0 3,0 Σύστημα ανεστραμμένου εκκρεμούς 1,5 2,0 Όλες οι πιο πάνω τιμές θα πρέπει να πολλαπλασιασθούν με 0.80 γιακτίριαμη-κανονικά σε όψη 97 Συντελεστής συμπεριφοράς Οσυντελεστήςα u /α 1 < 1.5 στο συντελεστή συμπεριφοράς εξαρτάται από την Υπερστατικότητα Υπεραντοχή του συστήματος Συνήθως υπολογίζεται από την ανελαστική στατική ανάλυση του φορέα α u V bd σεισμική δράση κατά τη δημιουργία γενικού πλαστικού μηχανισμού α 1 V bd σεισμική δράση κατά τη δημιουργία της πρώτης πλαστικής άρθρωσης 98 49

50 Συντελεστής συμπεριφοράς Προτεινόμενεςτιμέςγιακτίριακανονικάσεκάτοψη1.0 < α u /α 1 < 1.3 = 1.0 για: σύστημα τοιχωμάτων με μόνο 2 ασύζευκτα τοιχώματα για κάθε οριζόντια κατεύθυνση = 1.1 για: μονώροφα πλαισιωτά ή ισοδύναμα πλαισιωτά διπλά συστήματα, και σύστημα τοιχωμάτων με > 2 ασύζευκτα τοιχώματα για κάθε οριζόντια κατεύθυνση = 1.2 για: πολυώροφα δίστυλα πλαισιωτά κτίρια, ισοδύναμα προς τοιχώματα διπλά συστήματα ή συστήματα συζευγμένα τοιχώματα = 1.3 για: πολυώροφα πολύστυλα πλαισιωτά κτίρια ή ισοδύναμα προς αυτά διπλά συστήματα Για κτίρια μη-κανονικά σε κάτοψη: μέση τιμή μεταξύ τιμής για κανονικά και Ικανοτικός σχεδιασμός υποστυλωμάτων σε κάμψη Rc είναι το άθροισμα των τιμών σχεδιασμού των ροπών αντοχής των υποστυλωμάτων που συμβάλλουν στον κόμβο Rb είναι το άθροισμα των τιμών σχεδιασμού των ροπών αντοχής των δοκών που συμβάλλουν στον κόμβο Rc 1, 3 Rb Rc1 Rb2 Rb1 1, Rc1 Rc2 3 Rb1 Rb2 Rc2 Απαλλαγή αν στην υπόψη οριζόντια διεύθυνση > 50% της σεισμικής τέμνουσας βάσης αναλαμβάνεται από τοιχώματα σε διώροφα ή στον ανώτερο όροφο κτιρίων

51 Συνυπολογισμός οπλισμού πλάκας για την αντοχή δοκού σε αρνητική κάμψη Εξωτερικό υποστύλωμα με εγκάρσια δοκό Εσωτερικό υποστύλωμα με εγκάρσια δοκό Εξωτερικό υποστύλωμα χωρίς εγκάρσια δοκό Εσωτερικό υποστύλωμα χωρίς εγκάρσια δοκό Συνεργαζόμενο πλάτος πέλματος b eff για δοκούς που εδράζονται σε υποστυλώματα 101 Υλικά για κύρια σεισμικά μέλη Κατηγορία Πλαστιμότητας Κατηγορία σκυροδέματος Κατηγορία Χάλυβα σύμφωνα με EN , Πιν. C1 ΚΠΧ Δεν υπάρχει όριο B ή C ΚΠΜ C16/20 B ή C ΚΠΥ C16/20 C μόνο Διαμήκεις ράβδοι - Μόνο μη-λείες Μόνο μη-λείες Υπεραντοχή χάλυβα Δεν υπάρχει όριο Δεν υπάρχει όριο f k,95% <1.25f k

52 Περιορισμοί στην Κατηγορία Πλαστιμότητας (ΚΠ) ΚΠ Χ (Χαμηλή) Επιτρέπεται μόνο για κτίρια Σπουδαιότητας Ι ΚΠ Υ (Υψηλή) Προτείνεται για κτίρια Σπουδαιότητας ΙV 103 Διαμόρφωση οπλισμού στις περιοχές πλαστικών αρθρώσεων για συντελεστές πλαστιμότητας καμπυλότητας, μ φ, συμβατούς με τους συντελεστές συμπεριφοράς q μ φ =2q o -1 εάν T 1 T c μ φ =1+2(q o -1)T c /T 1 εάν T 1 <T c T 1 : θεμελιώδης ιδιοπερίοδος του κτιρίου, T c : T που ορίζει το ανώτατο όριο της περιοχής σταθερής επιτάχυνσης του φάσματος q o : βασική τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς (πολλαπλασιάζεται με Ed / Rd στηβάσητοιχωμάτων). ΓιαχάλυβακατηγορίαςB (ε u : 5-7.5%, f t /f : ) η απαίτηση σε μ φ πρέπει να αυξηθεί κατά 50%

53 Τρόποι ικανοποίησης των απαιτήσεων σε μ φ στις πλαστικές αρθρώσεις Μέλη με αξονικά φορτία και συμμετρικό οπλισμό, ω=ω (υποστυλώματα, πλάστιμα τοιχώματα): Οπλισμός περίσφυξης (confining reinforcement) bc αωwd 30μφ νd ων εs,d 0, 035 bo α: συντελεστής αποτελεσματικότητας της περίσφιγξης, ίσος με α = α n α s ν d =N d /b c h f cd ; ε d = f d / E s ; b c : πλάτος θλιβόμενης ζώνης; b o : πλάτος περισφυγμένου πυρήνα; ω ν : μηχανικό ποσοστό του κατακόρυφου οπλισμού του κορμού =ρ ν f d,v / f cd 105 Τρόποι ικανοποίησης των απαιτήσεων σε μ φ στις πλαστικές αρθρώσεις Υποστυλώματα που ικανοποιούν τον κανόνα ισχυρό υποστύλωμα/ασθενής δοκός (Σ Rc >1.3Σ Rb ),διαμορφώνονται με πλήρη οπλισμό περίσφυξης μόνο στη βάση του κτιρίου Ισχυρά υποστυλώματα ΚΠΥ (Σ Rc >1.3Σ Rb ) διαμορφώνονται με οπλισμό περίσφυξης που αντιστοιχεί στα 2/3 του μ φ σε όλα τους τα άκρα πάνω από τη βάση Μέλη χωρίς αξονικό φορτίο και με ασύμμετρα διαμορφωμένο οπλισμό (δοκοί): Μέγιστο ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού: ρ max 0,0018 f ρ' μ ε f φ s,d cd d

54 Κρίσιμες Περιοχές d bw ΚΠΜ: l cr =h w s = min{h w /4; 24d bw ; 225; 8d bl } d bl (ελάχιστη διάμετρος) ΚΠY: l cr =1.5 h w s = min{h w /4; 24d bw ; 175; 6d bl } l cr ΚΠΜ : l cr max h ; l s = min{b o /2; 175; 8d bl } c cl / 6; 450 d bl (ελάχιστη διάμετρος) h c (μέγιστη διάσταση) l cl l cr ΚΠY : l cr max 1.5h ; l s = min{b o /3; 125; 6d bl } c cl / 6; Ικανοτικός Σχεδιασμός Μελών για αποφυγή της αστοχίας σε τέμνουσα 54

55 Ι. Δοκοί Ισορροπία δυνάμεων και ροπών σε μια δοκό 2 1 V1 Vgψ2q,1 l 2 1 V2 Vgψ2q,2 lcl cl g ψ2q l cl Ικανοτικές τέμνουσες σχεδιασμού σε δοκούς ασθενέστερες από τα υποστυλώματα V CD 1 V gψ q,1, 2 γ Rd Rd, b1 l cl Rd, b2 Rd,b1 V CD,1 g ψ2q Rd,b2 V CD 2 V gψ q,2, 2 γ Rd Rd, b1 l cl Rd, b2 Rd,b1 g ψ2q V CD,2 Rd,b2 109 Ι. Δοκοί Ικανοτικές τέμνουσες σχεδιασμού σε δοκούς (ασθενέστερες ή ισχυρότερες) maxv ( x) V i, d minv ( x) V i, d gψ2q,0 gψ2q,0 ( x) γ ( x) γ Rd Rd Rd, bi Rd, bi min 1; min 1; Rd, c Rd, b Rd, c Rd, b i l cl i l cl Rd, bj Rd, bj min 1; min 1; Στην ΚΠΜ: γ Rd = 1.0 Στην ΚΠΥ: γ Rd = 1.2 και η αντιστροφή της τέμνουσας λαμβάνεται υπόψη Rd, c Rd, b Rd, c Rd, b j j ζ i minv i, d maxv i, d ( x) ( x)

56 Ι. Δοκοί γ Rd είναι συντελεστής που εκφράζει την πιθανή υπεραντοχή λόγω σκλήρυνσης υπό παραμόρφωση του χάλυβα, ηοποίαστην περίπτωση των δοκών ΚΠΜ μπορεί να ληφθεί ως ίσος με 1,0. Rdb,i είναι η τιμή σχεδιασμού της ροπής αντοχής στο άκρο i στην φορά της σεισμικής ροπής κάμψεως που αντιστοιχεί στην εξεταζόμενη φορά της σεισμικής δράσης. Σ Rd,c και Σ Rd,b είναι το άθροισμα των τιμών σχεδιασμού των ροπών αντοχής των υποστυλωμάτων και το άθροισμα των τιμών σχεδιασμού των ροπών αντοχής των δοκών που συνδέονται μονολιθικά στον κόμβο, αντίστοιχα. Ητιμήτου Σ Rd,c πρέπει να αντιστοιχεί στην αξονική δύναμη ή δυνάμεις του υποστυλώματος στην σεισμική κατάσταση σχεδιασμού για την εξεταζόμενη φορά της σεισμικής δράσης. V g+ψq,0 είναι η τέμνουσα λόγω του κατακόρυφου φορτίου που εφαρμόζεται στη σεισμική δράση με τη δοκό να θεωρείται αμφιέριστη 111 ΙΙ. Υποστυλώματα Ικανοτικές τέμνουσες σχεδιασμού σε (ασθενέστερα ή ισχυρότερα) υποστυλώματα V CD, c γ Rd Rd, c1 min 1; Rd, b Rd, c 1 l cl Rd, c2 min 1; Rd, b Rd, c 2 Στην ΚΠΜ: γ Rd = 1.1 Στην ΚΠΥ: γ Rd = 1.3 Οι τιμές των Rd,ci και Σ Rd,c πρέπει να αντιστοιχούν στην αξονική δύναμη(εις) του υποστυλώματος της σεισμικής κατάστασης σχεδιασμού για την εξεταζόμενη φορά της σεισμικής δράσης

57 Δυο τύποι τοιχωμάτων με ικανότητα κατανάλωσης ενέργειας Πλάστιμα τοιχώματα: Πάκτωση στη βάση για αποφυγή / περιορισμό λίκνισης Διαστασιολόγηση, κατασκευαστική διαμόρφωση & όπλιση για κατανάλωση ενέργειας μόνο σε πλαστική άρθρωση (κρίσιμη περιοχή) βάσης 113 Δυο τύποι τοιχωμάτων με ικανότητα κατανάλωσης ενέργειας Ελαφρά οπλισμένα μεγάλα τοιχώματα (μόνο για κατ. Πλαστιμότητας έση -): Μεγάλα τοιχώματα (μήκος διατομής l w 4m), στα οποία υπό τη σεισμική δράση σχεδιασμού: Η ρηγμάτωση & η ανελαστική συμπεριφορά αναμένεται να περιορίζονται σε έκταση & θέση (στις διατομές βάσης ορόφου), Η σεισμική ενέργεια θα μετατρέπεται σε δυναμική (με ανύψωση μαζών των ορόφων) & θα επιστρέφει στο έδαφος με ακτινοβολία (κατά τη λίκνιση του τοιχώματος ως στερεό σώμα) Λόγω διαστάσεων, περιορισμένης πάκτωσης, τυχόν σύνδεσης με εγκάρσια τοιχώματα, κ.ά.: Η διαστασιολόγηση δεν μπορεί να εξασφαλίσει ανάπτυξη πλαστικής άρθρωσης στη βάση

58 Πλάστιμα Τοιχώματα Σχεδιασμός πλάστιμων τοιχωμάτων σε κάμψη, ώστε η πλαστική άρθρωση να σχηματισθεί μόνο στη βάση Τοίχωμα υπερδιαστασιολογείται σε κάμψη πάνω από τη βάση (γραμμική περιβάλλουσα ροπών, συν μήκος μετάθεσης) Γραμμική περιβάλλουσα ροπών από ανάλυση 115 Πλάστιμα Τοιχώματα Αύξησητουοπλισμούδιάτμησης, πολλαπλασιάζοντας τις τέμνουσες που προέκυψαν από την ανάλυση για τις σεισμικές δράσεις, V Ed, με συντελεστή ε: ΚΠΜ ΚΠΥ η-λιγυρά τοιχώματα (squat walls, h w /l w <2) Καμπτική υπεραντοχή της βάσης σε σχέση με την ανάλυση Edo : ροπή σχεδιασμού στη βάση (από την ανάλυση), Rdo : καμπτική αντίσταση σχεδιασμού στη βάση, γ Rd =1.2 ε ΚΠΥ λιγυρά τοιχώματα (slender walls, h w /l w >2) Καμπτική υπεραντοχή της βάσης σε σχέση με την ανάλυση και για αυξημένες πλαστικές τέμνουσες S e (T): τεταγμένη του ελαστικού φάσματος απόκρισης T C : άνω όριο της περιοχ. σταθερ. επιταχ. 2 2 T 1 : θεμελιώδης ιδιοπερίοδος V ε V ED ED γ Rd Rdo Edo V V ED ED γ V ε V Rd ED ED Rdo Edo Se TC 0.1 q Se T1 1.5 q q

59 Πλάστιμα Τοιχώματα Τέμνουσες σχεδιασμού σε πλάστιμα τοιχώματα διπλού συστήματος Για να ληφθούν υπόψη αυξήσεις των τεμνουσών στους ψηλούς ορόφους λόγω επίδρασης υψηλότερων ιδιομορφών (μετά τη δημιουργία πλαστικής άρθρωσης στη βάση 117 Ελαφρά οπλισμένα μεγάλα τοιχώματα Φορέας = σύστημα ελαφρά οπλισμένων μεγάλων τοιχωμάτων αν στην υπ όψη οριζ. Διεύθυνση: 1. > 65% Τέμνουσας βάσης αναλαμβάνεται από τοιχώματα 2. 2 Τοιχώματα με l w 4m αναλαμβάνουν 20% κατακόρυφου φορτίου. Αν μόνον ένα τοίχωμα στην υπόψη οριζ. Διεύθυνση q=2 αντί q=3 ( Επαρκή τοιχώματα / επιφάνεια κάτοψης & σημαντική ανύψωση μάζας με τη λίκνιση). 3. Ιδιοπερίοδος Τ 1 <0.5s, για θεώρηση πάκτωσης στη βάση ( χαμηλός λόγος ύψους-προς-οριζ. Διάσταση, επιστροφή ενέργειας στο έδαφος με ακτινοβολία κατά τη λίκνιση)

60 Ελαφρά οπλισμένα μεγάλα τοιχώματα Συστήματαελαφράοπλισμένωνμεγάλων τοιχωμάτων : Μόνον κατηγορία πλαστιμότητας μέση (ΚΠ Μ): q=3, Οικονομική διαστασιολόγηση & κατασκευαστική διαμόρφωση Αν φορέας δεν πληροί ανωτέρω συνθήκες 1+2+3, όλα τα τοιχώματα (και αυτά με l w 4m) διαστασιολογούνται ως πλάστιμα 119 Διαστασιολόγηση & κατασκευαστική διαμόρφωση ελαφρά οπλισμένων μεγάλων τοιχωμάτων Κατακόρυφοι οπλισμοί προσαρμόζονται ακριβώς στην ένταση & N από την ανάλυση Αποφεύγεται οπλισμός πέραν αυτού που προκύπτει από τις απαιτήσεις της ανάλυσης (π.χ. ο ελάχιστος), για να ελαχιστοποιηθεί η υπερβάλλουσα καμπτική αντοχή Διαστασιολόγηση σε διάτμηση με V από ανάλυση x (1+q)/2 Αν η τέμνουσα σχεδιασμού < διατμητικής αντοχής χωρίς οπλισμό διάτμησης: δεν τοποθετείται (ο ελάχιστος) οπλισμός διάτμησης

61 Απαιτήσεις για κόμβους Κατηγορία Πλαστιμότητας Μέση (ΚΠΜ) Οι συνδετήρες τις κρίσιμης περιοχής των υποστυλωμάτων συνεχίζονται στους κόμβους Κατηγορία Πλαστιμότητας Υψηλή (ΚΠΥ) Υπολογίζεται η τέμνουσα του κόμβου, V jhd Γιαεσωτερικάυποστυλώματα V jhd γrd As1 As2) ( f V Γιαεξωτερικάυποστυλώματα V jhd γ Rd A s1 f d A s1, A s2 άνω και κάτω οπλισμός δοκού V c τέμνουσα στο υποστύλωμα από φόρτιση σεισμού γ Rd = 1.2, συντελεστής υπεραντοχής f cd αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος d V C C 121 Απαιτήσεις για κόμβους Κατηγορία Πλαστιμότητας Υψηλή (ΚΠΥ) Έλεγχος διαγώνιας θλίψης Εσωτερικοί κόμβοι νd V jhd ηfcd 1 bj hjc η η = 0.6(1/f ck /250) h jc = απόσταση μεταξύ των ακραίων στρώσεων οπλισμού του υποστυλώματος b j εάν b c > b w : εάν b c b w : bj min b c; bw 0, 5hc bj min b w ; bc 0, 5hc ν d είναι η ανηγμένη αξονική δύναμη του υπερκείμενου υποστυλώματος, και f ck χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέματος σε Pa. Εξωτερικοί κόμβοι Η V jhd πρέπει να είναι μικρότερη του 80% τουδεξιούμέρουςτηςπιοπάνω εξίσωσης

62 Απαιτήσεις για κόμβους Κατηγορία Πλαστιμότητας Υψηλή (ΚΠΥ) Υπολογισμός οπλισμού κόμβου Εσωτερικός κόμβος A sh f wd γ Rd (A s1 +A s2 ) f d (1-0.8ν d ) γ Rd = 1.2 v d ανηγμένη αξονική δύναμη υποστυλώματος πάνω από τον κόμβο Εξωτερικός κόμβος A sh f wd γ Rd (A s2 ) f d (1-0.8ν d ) γ Rd = 1.2 v d ανηγμένη αξονική δύναμη υποστυλώματος κάτω από τον κόμβο 123 Απαιτήσεις για κόμβους Αστοχίες εξωτερικών κόμβων Δεξιά και αριστερή φωτογραφία οι κόμβοι είναι οπλισμένοι, κεντρική φωτογραφία ο κόμβος είναι άοπλος (Φώτογραφία Καθ. Φαρδής)

63 Περίληψη όλων των κανόνων του EC8 Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται σε συντομία οι κανόνες για τη διαστασιολόγηση δοκών, υποστυλωμάτων και πλάστιμων τοιχωμάτων ανά κατηγορία πλαστιμότητας Οι πίνακες αυτοί ετοιμάσθηκαν από τον Καθ. Φαρδή του Πανεπιστημίου Πατρών Όπως φαίνεται στις σημειώσεις, χρησιμοποιήθηκαν οι Προτεινόμενες τιμές για περιπτώσεις που οι παράμετροι είναι Εθνικά Καθοριζόμενες Παράμετροι (είτε στον EC2 είτε στον ΕC8) Οι τιμές στους πίνακες θα πρέπει να ελεγχθούν για την ορθότητά τους από τον κώδικα

64 126

65 127

66 128

67 129

68 130

69 131

70 132

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν κείμενο αναφέρονται: το κεφάλαιο 4 συνοπτικά και το κεφάλαιο 5 διεξοδικά.

Στο παρόν κείμενο αναφέρονται: το κεφάλαιο 4 συνοπτικά και το κεφάλαιο 5 διεξοδικά. Ευρωκώδικας 8 : Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτίρια Τα κεφάλαια του EC8-1 είναι: Κεφ. 1 Γενικά Κεφ. 2 Απαιτήσεις συμπεριφοράς και κριτήρια συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 αϊου 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ,, 16 εκεμβρίου 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΧΑΡΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΧΑΡΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8 ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΧΑΡΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος Κωνσταντινίδης Αλέκτορος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Ν.Φαρδής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μ.Ν.Φαρδής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1:2004 - Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1 Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές ράσεις, Κανόνες για Κτίρια 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Αντισεισμικός Σχεδιασμός φορέων συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5)

Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ/ΤΚM: ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0, 1, 2, 8 Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5) Καθηγητής Α. Ι. Κάππος Τμήμα Πολιτ. Μηχανικών ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, Μάιος 2010 1 2 Kατηγορίες πλαστιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Βαδαλούκας, Πολιτικός Μηχανικός

Γιώργος Βαδαλούκας, Πολιτικός Μηχανικός Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αρχές σχεδιασμού σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 Γιώργος Βαδαλούκας, Πολιτικός Μηχανικός Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τους Ευρωκώδικες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές. Γιάννης Ν. Ψυχάρης. Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Βασικές αρχές. Γιάννης Ν. Ψυχάρης. Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Βασικές αρχές Ευρωκώδικα 8 Γιάννης Ν. Ψυχάρης Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Γενικά περί Ευρωκωδίκων Κάθε Ευρωκώδικας αποτελείται από δύο τεύχη: Το Βασικό κείμενο, ίδιο για όλες τις χώρες (μεταφρασμένο στη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 3.xx ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) Ευρωκώδικες & 8 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» EN 1998 (Ευρωκώδικας 8): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος EK8 Τίτλος Δημοσίευση 3-γλωσσης Έκδοσης από CEN

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων 1 Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων F 3=1.5εW W H F =εw W F =0.5 εw 1 Υ4 Δ1 Υ Δ1 W H Υ3 Υ1 H Π L L To τριώροφο επίπεδο πλαίσιο του σχήματος έχει (θεωρητικό) ύψος ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής Η μετάβαση από τον EAK2000 στον Ευρωκώδικα 8 Αναστάσιος Σέξτος Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr Αγρίνιο, 2 Απριλίου 2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχοι παρουσίασης η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 21o ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2015 ΠΑΤΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠ ΡΙΚΟΜΕΞ (1999) ΤΟ «ΜΟΝΩΡΟΦΟ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ» ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Βασίλης Μπαρδάκης, πολιτικός μηχανικός, Δρ πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος περίπτωση σχολικού συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού για κατασκευές από Ω.Σ. και εφαρμογή στο FESPA Γενικά περί Ευρωκωδίκων Κάθε Ευρωκώδικας αποτελείται από δύο τεύχη: Το Βασικό κείμενο,, ίδιο για όλες τις χώρες (μεταφρασμένο στη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 Πλήρης υποστήριξη των δυνατοτήτων των Windows 8. Αυτόματη επιλογή 32-bit ή 64-bit έκδοσης κατά την εγκατάσταση, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Η 64-bit

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 26 πχ Καταστροφή

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ EC8-μέρος 3 Αποτίμηση με βάση την Επιτελεστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ ΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ ΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ ΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Χαλύβδινες και Σύμμικτες Κατασκευές Επιστημονικό Σεμινάριο Μυτιλήνη 9-10 Οκτωβρίου 009 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών Παράρτημα Η Έκδοση 2011 Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Βελτιωμένη χωρική επαλληλία σεισμικών συνδυασμών...3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Τ.Ε. 01 - Προσομοίωση και παραδοχές FESPA SAP 2000 1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Προσομοίωση και παραδοχές FESPA - SAP 2000 Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στις παραδοχές και απλοποιήσεις που υιοθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Center of Excellence in Structural and Earthquake Engineering University of Patras, European Commission, Framework Programme 7

Advanced Center of Excellence in Structural and Earthquake Engineering University of Patras, European Commission, Framework Programme 7 1 Σχεδιασµός πολυορόφου κτηρίου µε δύο υπόγεια (Τροποιηµένο παράδειγµα Λισαβώνας 02-2011) Μ.Ν.Φαρδής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σεµινάρια Ευρωκωδίκων στη υτική Ελλάδα Advanced Center

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ Αποτίμηση Υπάρχουσας Ισόγειας Κατοικίας μετά Τμήματος Υπογείου, για Μελλοντική Προσθήκη ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.3

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.4

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου Προσθήκη ορόφου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ σε υφιστάμενο διώροφο κτίριο του 1975. Αποτίμηση και ανασχεδιασμός του με τη χρήση ελαστικών και ανελαστικών μεθόδων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σπυρίδων ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ 1, Γεωργία ΚΡΕΜΜΥΔΑ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σπυρίδων ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ 1, Γεωργία ΚΡΕΜΜΥΔΑ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1774 Ο ελληνικός κανονισμός προκατασκευής και συγκρίσεις με τις διατάξεις του EC8, οι οποίες αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα..

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα.. Φάσματα Απόκρισης Κεφ.20 Θ. Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Τμήμα Γεωλογίας Δυναμική των κατασκευών Φάσματα Απόκρισης Το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης σεισμού με τις κατασκευές είναι δυναμικό πρόβλημα του

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016)

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) Μάρτιος 2016 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Μάθημα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πτυχιακή διατριβή ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ &8 Μελανή Χριστοδούλου Λεμεσός 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2ο Mέρος: Αριθμητικά παραδείγματα

2ο Mέρος: Αριθμητικά παραδείγματα 5.5m 0.4m Y T1Y 300/25 X BY1 25/50 BY2 25/50 BY3 25/50 1.2m BX9 25/50 0.4m Τ3Χ 375/25 0.4m BX10 25/50 C7 40/40 C8 40/40 BY4 25/50 Π1Υ 25/270 BY5 25/50 BY6 25/50 BX6 25/50 BX7 25/50 BX8 25/50 BX4 25/50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ DIN-FB 102, 103, 104 (ΟΑΜΓ-FB)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ DIN-FB 102, 103, 104 (ΟΑΜΓ-FB) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ DIN-FB 102, 103, 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε μια πολυκατοικία του 1993 με pilotis και τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών Ημερίδα: Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα & Τοιχοποιίες ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8-3, ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ., ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΔΕΤ καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ω.Σ. ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΛΑΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα