PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT"

Transcript

1 PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT LEONARDO EUPT3 PROJECT Deliverable D6 Instructional Material WP5: Develop instructional materials and teacher / trainer handbook WP Leader: CARDET Project No: CY1-LEO

2 Εργαζηήριο: Στεδιαζμός μαθηζιακών δραζηηριοηήηων με ηη τρήζη εργαλείων ΤΠΕ Οι ςτόχοι του εργαςτηρίου αυτοφ είναι: 1. Να ςασ δϊςει μια ςφνοψη των νζων τεχνολογιϊν και πϊσ μποροφν να χρηςιμοποιηθοφν 2. Να ςασ δϊςει την ευκαιρία να κάνετε μια αναςκόπηςη των όςων μπορεί να παρζχει η τεχνολογία και την χρήςη τησ ςε διάφορα ςυγκείμενα. 3. Να ςασ δϊςει τη δυνατότητα να αναςτοχαςτείτε ωσ προσ την εφαρμογή τησ τεχνολογίασ ςτη διδαςκαλία ςασ 4. Να γνωρίςετε διάφορζσ προςεγγίςεισ και διάφορα εργαλεία ςχετικά με το Σχεδιαςμό μαθηςιακϊν δραςτηριοτήτων. Το εργαςτήριο αυτό ςχεδιάςτηκε με την ςτήριξη τησ Ευρωπαϊκήσ Κομιςιόν (Leonardo Lifelong Learning Programme) ςτα πλαίςια του ζργου Design-Practice (www.designpractice.org). Οι ςυνεργάτεσ του ζργου είναι: CARDET, Ανοικτό Πανεπιςτήμιο Αγγλίασ, Πανεπιςτήμιο Πειραιϊσ, Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο Κφπρου, International Council of Educational Media (ICEM) και Innovade LI Ltd. Το υλικό του εργαςτηρίου είναι διαθζςιμο ηλεκτρονικά ςτη διεφθυνςη : Πρόγραμμα Εργαζηηρίοσ Άφιξη και καφζσ Ειςαγωγή και Καλωςόριςμα Δραςτηριότητα 1: How to ruin a course Δραςτηριότητα 2: Comparing four web 2.0 tools Διάλειμμα για καφζ Συνζχεια Δραςτηριότητασ Δραςτηριότητα 3: Tools in use Μεςημεριανό Δραςτηριότητα 4: Course map Δραςτηριότητα 4: Mapping a design using learning design notation Διάλειμμα για καφζ Δραςτηριότητα 5: Sharing and discussing designs Σχζδιο Δράςησ και Αξιολόγηςη Εισαγωγή & Πρόγραμμα Εργαστηρίου Page 1

3 Activity 1: How to ruin a course (20 mins) This activity will focus on the key issues and strategies that impact on the success (or otherwise) of learning and teaching within your context. The output of this activity will be a design checklist which you can use as one of the design evaluation tools in a mid-way design review and at the end of the workshop. 1. List the 10 best ways to ensure your module or short course will fail! 2. Share these with the others by uploading your lists in the relevant activity cloud in Cloudworks (Under the Cloudscape for the workshop) 3. What are the key themes? Picture 1: Activity 1 Map Activity 1 Page 1

4 10 τρόποι καταστρουής ενός μαθήματος με την τεχνολογία Activity 1 Page 1

5 Activity 2: Comparing four web 2.0 tools (60 mins) This activity will introduce you to four web 2.0 tools that can be used in the classroom, and offers a framework to help you consider how they might impact on teaching and learning: Twitter Stage'd Wallwisher Wordle Resources Blog post: ilearn Technology: 10 ways to use Stage'd in the classroom 21 Interesting Ways to use Wallwisher in the Classroom 30 Interesting Ways to use Twitter in the Classroom 46 Interesting Ways to use Wordle in the Classroom Comparing 4 web 2.0 tools 1. Visit the tool websites and read their introductions to the tools 2. Watch the 3 slideshows and read the blog post giving ideas about how these tools can be used in the classroom (In Resources) 3. Map each of the 4 tools onto the ICT 2D framework template (See Activity2- ICT_2D_framework.pdf. This can also be downloaded from SlideShare here: ) and share your map (either add as text in Cloudworks or make it into a jpeg and put onto Flickr. Discussion 1. How might this exercise help you make decisions about which tools to use in your classroom? 2. Do people perceive the tools in the same way? If not, what factors might change the way we perceive technological tools? Activity 2 Page 1

6 Picture 1: Activity 2 Map Activity 2 Page 2

7 ICT 2D Framework Conole 2010 Use the following table to map the technological tools. Consider: 1.How useful is this exercise in helping you make decisions about which tools to use in your classroom? 2.Do you think people perceive the tools in the same way? (i.e. map the tools in the same place as you do) Communication Video conferencing Audio conferencing Blogs Web pages Forums Wikis Social bookmaking Online games Social networking sites Google wave File sharing sites Virtual worlds Mash ups Interactivity

8 Activity 3: Affordances: Tools in use (20 mins) In this activity you will explore the 'affordances' (Gibson, 1977) of one or more technological tools. You will make judgements about the use of the tools based on their positive and negative affordances, and use this as a means of choosing an appropriate tool for your purpose. This activity can be completed on paper (as suggested here) or using CompendiumLD (go to tools - open stencil - approaches to LD. Drag the tool and activity affordances nodes into your workspace. Click on them to enter into the activity) What you need 1. A piece of A3 paper 2. At least one page of CompendiumLD affordances stickers. You may need more if you decide to expore several tools. (See Activity3-Affordances-Stickers.pdf. This can also be downloaded from SlideShare here: ) 3. A course or module to map out (real or scenario) 4. Pens Task From the affordances sticker sheet, choose a task, and then up to three tools you think might fit with the task. Cut these out first and stick the activity in the centre of your paper and the tools around the outside leaving plenty of room around them. Then cut out all the affordances. Cluster around each tool the +ve affordances you think it has. Then label with potential ve aspects or constraints. Use the list given or add your own (10 mins per tool). Respond Consider the following questions and add to the discussion below: 1. How useful do you find this activity in supporting thinking and discussion around your choice of technological tools? 2. Do others judge the affordances of tools in the same way as you do? If not what might account for these differences? 3. Are there any other +ve or ve affordances you think should be added to the list? (10 mins) This activity format is based on the e-tivity format developed by the Adelie Project Team working on the Carpe Diem project. References Conole, G. & Dyke, M. (2004) 'What are the affordances of information and communication technologies?' ALT-J, 12 (2), Gibson, J. (1977), The Theory of Affordances. In Perceiving, Acting, and Knowing, Eds. Robert Shaw and John Bransford Activity 3 Page 1

9 Affordances sticker sheet Tools List of example tools or add your own Tasks List of example tasks or add your own Affordances List of example affordances or add your own CompendiumLD is being developed as part of the Open University Learning Design initiative, and is currently funded by the Open University and JISC

10 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θετικά αρνητικά ΟΜΑΔΑ:

11 Activity 4: Course Map (20 mins) As part of our Learning Design/Course Business Models work we have been developing a number of views of a course. One is a Course Map (or at a glance) view, which represents the course in terms of four categories: Content and Activities Communication and Collaboration Guidance and Support Reflection and Demonstration This essentially is a refinement of an earlier view which was based on five categories. Task Using the Course map guide (See picture below), fill in each of the 6 boxes to provide an at a glance representation of your module or course (10mins). What you will need 1. Course Map guide. See image below 2. Blank Course Map (See Activity4-CourseMap_blank.ppt. This can also be downloaded from SlideShare here: ) 3. An activity, module or course to experiment with mapping Respond Consider the following questions: 1. Who might be interested in seeing this view? 2. [How] can you ensure that the text that is added is appropriate for everyone you listed above? 3. At what point or points in the course design process do you think course teams should complete this document? 4. (For support teams) How might this 'at a glance' representation support discussions with course teams about the resources, tools, advice and activities your unit offers? (5 mins) This activity format is based on the e-tivity format developed by the Adelie Project Team working on the Carpe Diem project. Activity 4 Page 1

12 Picture 1: Course Map Guide Activity 4 Page 2

13 Δραστηριότητα 4: Course Map (20 mins) Το Ανοικτό Πανεπιςτιμιο Η.Β. ζχει αναπτφξει μια ςειρά από εννοιολογικά εργαλεία για τθν καταςκευι αναπαραςτάςεων ι όψεων, ενόσ μακιματοσ. Μια αναπαράςταςθ είναι το Course Map (ι όψθ «με μια ματιά»), θ οποία αντιπροςωπεφει το μάκθμα όςον αφορά τζςςερισ κατθγορίεσ. Η αναπαράςταςθ αυτι δίνει τθ δυνατότθτα για περιγραφι του μακιματοσ με βάςθ τα εξισ: Περιεχόμενο και Δραςτηριότητεσ περιγράφει τον τρόπο παράδοςθσ του μακιματοσ και τισ δραςτθριότθτεσ που κα περιζχει. Επικοινωνία και Συνεργαςία περιγράφει τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ διδάςκοντα και μακθτϊν, κακϊσ και τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι μακθτζσ κα επικοινωνιςουν και κα ςυνεργαςτοφν (forums, blogs, ςεμινάρια κ.τ.λ.). Καθοδήγηςη και Υποςτήριξη περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι μακθτζσ κα υποςτθρίηονται τόςο ςτθν τάξθ όςο και ςτο ςπίτι (π.χ. επιπλζον υλικό και πθγζσ ι προςωπικι βοικεια). Η κακοδιγθςθ και θ υποςτιριξθ μπορεί να αφοροφν τθ δομι του μακιματοσ και το χρονοδιάγραμμα ι να ςυςχετίηονται με ζνα θμερολόγιο μακιματοσ ι οδθγό ςπουδϊν. Αναςτοχαςμόσ και Παρουςίαςη περιλαμβάνει τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα γίνει ο αναςτοχαςμόσ και θ αξιολόγθςθ των μακθτϊν αναφορικά με τθν πρακτικι και τθν πρόοδό τουσ. Η παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων προόδου κάκε μακθτι μπορεί να λάβει τθ μορφι διαμορφωτικισ ι ςυγκριτικισ/τελικισ αξιολόγθςθσ. Δραστηριότητα Χρθςιμοποιϊντασ το περίγραμμα του Course Map (επόμενθ ςελίδα) ςυμπλθρϊςτε τθν αναπαράςταςθ του μακιματοσ που επιλζξατε (10 λεπτά). Τι θα χρειαστείτε 1. Περίγραμμα Course Map (επόμενθ ςελίδα) 2. Άδειο ζντυπο Course Map (στο φάκελό σας) 3. Μια δραςτθριότθτα/μάκθμα το οποίο κα αναλφςετε Ερωτήματα Μελετιςτε τισ πιο κάτω ερωτιςεισ: 1. Για ποιόν μπορεί να είναι χριςιμθ αυτι θ αναπαράςταςθ του μακιματοσ; 2. *Πϊσ+ μπορείτε να εξαςφαλίςετε ότι το κείμενο που κα γραφτεί ςε αυτι τθν αναπαράςταςθ κα είναι κατάλλθλο για όλουσ όςουσ αναφζρατε ςτο ερϊτθμα 1; 3. Σε ποιο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ ενόσ μακιματοσ πιςτεφετε ότι κα ιταν χριςιμο να γίνει αυτι θ αναπαράςταςθ; 4. (Για ομάδεσ υποςτιριξθσ) Πϊσ μπορεί αυτι θ αναπαράςταςθ να βοθκιςει ςτισ ςυηθτιςεισ μεταξφ μελϊν μιασ ομάδασ που αναπτφςςει ζνα μάκθμα; Η ςυηιτθςθ Activity 4 Page 1

14 μπορεί να αφορά πθγζσ, εργαλεία, πλθροφορίεσ, ςυμβουλζσ, δραςτθριότθτεσ που κα προςφζρει το μάκθμα κτλ. (5 λεπτά) Η δραςτθριότθτα αυτι βαςίηεται ςτο πρότυπο e-tivity το οποίο ζχει αναπτυχκεί από τθν ομάδα ζργου Adelie, ωσ μζροσ του ζργου Carpe Diem. Μαθηςιακή δραςτηριότητα: Τίτλος Δραστηριότητας Καθοδήγηςη και υποςτήριξη Πϊσ κα υποςτθρίηονται οι μακθτζσ; Περιεχόμενο και δραςτηριότητεσ Με ποιο τρόπο κα γίνει θ παράδοςθ του μακιματοσ (πρόςωπο με πρόςωπο ι διαδικτυακά); Το περιεχόμενο κα αναπτυχκεί από τουσ εκπαιδευτικοφσ ι το μακθτι; Τι είδθ δραςτθριοτιτων κα υπάρχουν; Θα ζχουν ζνα προκακοριςμζνο μονοπάτι μάκθςθσ; Πθγζσ Υποςτιριξθσ; Προςωπικι Υποςτιριξθ; Αναςτοχαςμόσ και παρουςίαςη Θα γίνει online ι γραπτά; Η ςτρατθγικι αξιολόγθςθσ κα είναι διαμορφωτικι (ςυμπεριλαμβανομζνου διαγνωςτικϊν) ι ςυγκριτικι/τελικι; Επικοινωνία και ςυνεργαςία Πϊσ κα πραγματοποιθκεί θ επικοινωνία και θ ςυνεργαςία των μακθτϊν (πρόςωπο με πρόςωπο, διαδικτυακά μζςω forums, blogs κτλ.); Συνεργαςία μεταξφ εκπαιδευτικοφ / μακθτϊν; Θα γίνει καταγραφι του αναςτοχαςμοφ των μακθτϊν; Περίληψη Επίπεδο δυςκολίασ, Διάρκεια, Βαςικζσ πλθροφορίεσ Λζξεισ κλειδιά Περιγραφικζσ λζξεισ κλειδιά για τθν παιδαγωγικι προςζγγιςθ, ειδικά χαρακτθριςτικά Activity 4 Page 2

15 Course Map: Καθοδήγηση και υποστήριξη Περιεχόμενο και δραστηριότητες Επικοινωνία και συνεργασία Αναστοχασμός και παρουσίαση Περίληψη Λέξεις κλειδιά

16 Activity 5: Mapping a design using learning design notation (45 mins) This activity acts as an easy taster introduction to using CompendiumLD to map activities and units. We strongly recommend that after this taster activity you try out the real thing - watch the Getting Started with CompendiumLD Slideshow! Purpose This activity will provide a very quick introduction to the CompendiumLD learning design tool and the Task Swimlane representation which maps an activity at the micro-level. What you need 1. A piece of A3 paper 2. A page of CompendiumLD node stickers. (See Activity5-Swimlane-stickers.pdf. This can also be downloaded from SlideShare here: 3. An activity from your course or module to map out (real or scenario) 4. Pens Task Define the learning outcome(s) that this activity expects to meet, the tools and resources you have decided to use, and your assessment strategy. Use the node stickers to map out your activity on the A3 paper. Decide yourself the best way to structure your activity map and use pens to make and explain links between nodes (5 mins for a simple activity). As you are working, ask yourself design questions for example: Who or what is at the centre of the activity? What is the pedagogical impact of the tools and resources chosen? How will students work together? What are you hoping will happen in the activity, and what are the challenges or barriers to achieving this? (35 mins) Respond Consider the following questions and add to the discussion below: 1. Who might be interested in seeing this activity view? 2. How easy do you think it would be for someone else to understand your map? What could you add to your map, or how could you restructure it, to help them understand? 3. (For support teams) How might a CompendiumLD map of an activity help you talk to course teams about the resources, advice, tools and activities your department offers? 4. Where in the course design process do you think course teams could usefully build this view? (10mins) This activity format is based on the e-tivity format developed by the Adelie Project Team working on the Carpe Diem project. Activity 5 Page 1

17 Picture 1: Basic nodes in CompendiumLD Learning Design notation Activity 5 Page 2

18 Σημειογραθία CompendiumLD Βαζική ζημειογραθία μαθηζιακού ζχεδιαζμού Η βαςικι ςθμειογραφία μακθςιακοφ ςχεδιαςμοφ περιζχει ςυνδζςμουσ για τθ δθμιουργία μακθςιακών δραςτθριοτιτων. 1 Κόμβος Εικονίδιο Περιγραφή Activity (Δραςτθριότθτα) Μια «Δραςτθριότθτα» δθμιουργείται με οποιοδιποτε ςυνδυαςμό οποιονδιποτε κόμβων και ςυνδζςμων του CompendiumLD (π.χ. οι μακθτζσ και οι διδάςκοντεσ αςχολοφνται με μια ςειρά «Εργαςιών», χρθςιμοποιώντασ ζνα ςυγκεκριμζνο «Εργαλείο» κακώσ και μια ςυλλογι από «Πθγζσ» ώςτε να επιτφχει ζνα ςυγκεκριμζνο «Μακθςιακό Αποτζλεςμα»). Ο κόμβοσ «Δραςτθριότθτασ» είναι βαςιςμζνοσ ςτον κόμβο «Χάρτθ» του CompendiumLD. τθν θλεκτρονικι ζκδοςθ, με διπλό πάτθμα ςτον κόμβο «Χάρτθ», αυτόσ ανοίγει και αποκαλφπτει το περιεχόμενο του «Χάρτθ». 2 Learner Output (Προϊόν Μακθτι) Ο κόμβοσ «Προϊόν Μακθτι» προορίηεται για τθν αντιπροςώπευςθ του υλικοφ που ο εκπαιδευόμενοσ δθμιουργεί κατά τθ διάρκεια τθσ μακθςιακισ δραςτθριότθτασ. Σο Προϊον μπορεί να αξιολογθκεί με «ςυντρζχουςα», «τελικι», ι «άλλθ» αξιολόγθςθ. Η εμφανιηόμενθ εικόνα εξαρτάται από τθν επιλογι που γίνεται: τελικι, ςυντρζχουςα, ι άλλθ:. 3 Learning Outcome (Μακθςιακό Αποτζλεςμα) Ο κόμβοσ «Μακθςιακό Αποτζλεςμα» ςυνδζεται με μια «Εργαςία» ι μια «Δραςτθριότθτα». Είναι αυτό που ο μακθτισ κα ζχει μάκει, ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυμμετοχισ του ςτθν «Εργαςία» ι ςτθ «Δραςτθριότθτα». 4 Resource (Πθγι) Ο κόμβοσ «Πθγι» μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να αντιπροςωπεφςει ζνα ζγγραφο, βίντεο ι οποιοδιποτε άλλο αντικείμενο που ο μακθτισ χρθςιμοποιεί κατά τθ διάρκεια τθσ μακθςιακισ δραςτθριότθτασ. κοπόσ τθσ είναι να εκπροςωπεί τισ πθγζσ που δεν είναι απαραίτθτο να υπάρχουν ακόμθ, αλλά τισ οποίεσ ο ςχεδιαςτισ ςχεδιάηει να εφαρμόςει. 5 Role (Ρόλοσ) Ο κόμβοσ Ρόλοσ χρθςιμοποιείται για να αντιπροςωπεφςει τουσ φορείσ (π.χ. μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, προςωπικό υποςτιριξθσ), οι οποίοι παίηουν ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ ςτθ δραςτθριότθτα που ςχεδιάηεται. τθν θλεκτρονικι ζκδοςθ, όταν οι χριςτεσ δθμιουργοφν ζναν κόμβο Ρόλο τουσ ηθτείται να επιλζξουν: «Μακθτισ», «δάςκαλοσ» ι «Άλλο». 6 Stop Ο κόμβοσ Stop χρθςιμοποιείται για να αντιπροςωπεφςει το ςθμείο που τελειώνει θ δραςτθριότθτα για ζνα ςυγκεκριμζνο ρόλο. Για τουσ μακθτζσ, όλα τα μακθςιακά αποτελζςματα που ςυνδζονται με τθν δραςτθριότθτα, κα πρζπει να ζχουν απευκυνκεί μζχρι τθ ςτιγμι που ο μακθτισ φτάςει ςε αυτό τον κόμβο. 7 Σask Εργαςία Ο κόμβοσ Εργαςία χρθςιμοποιείται για να αναπαραςτιςει τθν πράξθ ενόσ φορζα (ςυνικωσ είτε ενόσ μακθτι είτε ενόσ δαςκάλου.) 8 Tool Ο κόμβοσ «Εργαλείο», χρθςιμοποιείται για να αναπαραςτιςει ζνα εργαλείο ςε μια μακθςιακι δραςτθριότθτα. Σα Εργαλεία είναι υπθρεςίεσ που οι φορείσ χρθςιμοποιοφν για να δθμιουργιςουν τα προϊόντα ι για να αλλθλεπιδράςουν. τθν θλεκτρονικι ζκδοςθ όταν ο χριςτθσ δθμιουργιςει ζναν κόμβο Εργαλείου πρζπει να επιλζξει ανάμεςα ςτα «Blog», «E-portfolio», «Forum», «Instant messaging», «Podcast», «Simulation», «Virtual World», «Wiki» ι «άλλο». Τπάρχει επίςθσ μια επιλογι βοικειασ ςτο μενοφ που παρουςιάηεται ώςτε να επιτρζπει ςτο χριςτθ να επιλζξει τον τφπο του εργαλείου. Η επιλογι αυτι ανοίγει Εργαλείο μια αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο ςε επιλεγμζνουσ τόπουσ που είναι γνωςτό ότι περιζχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τα εργαλεία και το μακθςιακό ςχεδιαςμό, βλ. π.χ. αυτό το παράδειγμα αναηιτθςθσ example search for wiki. υνικωσ ο κόμβοσ «Εργαλείο» κα χρθςιμοποιθκεί για να ςυνδζςει μια «Εργαςία» που εκτελείται από ζνα φορζα (π.χ. ζνα μακθτι) με μια άλλθ «Εργαςία» που εκτελείται από διαφορετικό φορζα (άλλοσ μακθτισ ι δάςκαλοσ), ι / και με ζνα κόμβο Προϊόντοσ. Page 1 of 2

19 Πορεία χαρηογράθηζης ή swim-lane stencil Η Πορεία χαρτογράφθςθσ ι swim-lane stencil περιζχει κόμβουσ που βοθκοφν το ςχεδιαςτι να διατάξει χάρτεσ μακθςιακών δραςτθριοτιτων. Κόμβος Εικονίδο Περιγραφή 1 Πρόκεςθ και Προκλιςεισ Intent and Challenges Ζνα ςχζδιο πρζπει να προςπακεί να ςυλλάβει ι να εκφράςει αυτό που ο ςχεδιαςτισ επικυμεί να επιτφχει παιδαγωγικά κατά τθ δθμιουργία ενόσ ςχεδίου, αλλά και ποιεσ κα είναι οι ςθμαντικζσ προκλιςεισ για μάκθςθ που παρουςιάηονται από αντικείμενα ι ςυςχετίςεισ αντικειμζνων που βρίςκονται ςε άλλα ςθμεία του ςχεδίου (για παράδειγμα, οι κοινζσ προκλιςεισ που προκφπτουν κατά τθ διδαςκαλία του μαγνθτιςμοφ, ι τα κοινά προβλιματα των wikis). Δομώντασ αυτι τθ ςτιλθ βοθκάει τον ςχεδιαςτι να κατανοιςει καλφτερα τα βαςικά παιδαγωγικά προβλιματα ςχεδιαςμοφ, κατά τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ. Μετά από ςχεδιαςμό, μπορεί να βοθκιςει το ςχεδιαςτι να δει πόςο κοντά είναι θ λφςθ που ζχει ςχεδιάςει ςτθν αρχικι του πρόκεςθ. 2 3 Προϊόν Μάκθςθσ Learning output Σι κα μάκουν οι μακθτζσ What is to be learnt Σο Προϊόν μπορεί να είναι οτιδιποτε, από μια γραπτι εργαςία ςε μια παρατιρθςθ μιασ ςυμπεριφοράσ. Σα προϊόντα τθσ μάκθςθσ, μπορεί να είναι για μελλοντικι χριςθ του μακθτι, για τθν τελικι ι τθ ςυντρζχουςα αξιολόγθςθ του μακθτι, για ζρευνα, για αξιολόγθςθ (μπορεί να γίνει καλφτερθ χριςθ των αποτελεςμάτων από τουσ μακθτζσ ι διδάςκοντεσ;), για το ςχεδιαςμό του φόρτου εργαςίασ, ι για λόγουσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ / διδαςκαλίασ. Είναι μόνο από τα προϊόντα μιασ μακθςιακισ δραςτθριότθτασ που ζνασ δάςκαλοσ κα ξζρει αν τα μακθςιακά αποτελζςματα (μια πτυχι του τι πρζπει να μάκει) ζχουν επιτευχκεί. Ζνα ςχζδιο πρζπει να δείχνει με ςαφινεια αυτό που ο ςχεδιαςτισ αναμζνει ότι κα μάκει ο μακθτισ. Τπάρχει ευρεία ςυναίνεςθ ότι τα μακθςιακά αποτελζςματα, ι οι ςτόχοι, είναι κεντρικισ ςθμαςίασ για οποιοδιποτε ςχεδιαςμό. Αν και υπάρχουν διάφοροι τρόποι ταξινόμθςθσ των μακθςιακών αποτελεςμάτων, περιλαμβάνουν ςυνικωσ τθ γνώςθ και τθν κατανόθςθ, τισ δεξιότθτεσ και ςυμπεριφορζσ και μποροφν να εκφράηονται ωσ ειδικοί ςτόχοι κατάλλθλοι για τθν κάκε δραςτθριότθτα ι / και για τα ευρφτερα αποτελζςματα τθσ ενότθτασ τθσ μάκθςθσ. 4 Δραςτθριότθτα μακθτι Μια περιγραφι του τι ηθτείται από το μακθτι να κάνει κατά τθ διάρκεια τθσ μακθςιακισ δραςτθριότθτασ, ι για το τι πιςτεφεται ότι πραγματικά κα κάνει. Student activity 5 Μζςα και Εργαλεία Σα εργαλεία και τα μζςα που χρθςιμοποιοφνται για τθν παροχι πθγών για τουσ μακθτζσ. Δείτε πιο κάτω τισ «Πθγζσ Μακθτι». Media and tools 6 Πθγζσ Μακθτι Student resources 7 Ρόλοι Τποςτιριξθσ Η περιγραφι τθσ ςθμαςιολογίασ και του νοιματοσ του υλικοφ που πρζπει να παραδοκεί ςτουσ μακθτζσ. Αυτό κα γίνει μζςα από τθ ςτιλθ «Μζςα και Εργαλεία». Για παράδειγμα, μπορεί να περιλαμβάνει τθν περιγραφι τθσ κεωρίασ, θ οποία κα μποροφςε να παραδοκεί ςε ζνα εκτυπωμζνο ζγγραφο, ςε μια ιςτοςελίδα, μζςω μιασ προςομοίωςθσ, ι ςε ςυνδυαςμό αυτών των τριών μζςων και εργαλείων. Η υποςτιριξθ κα περιλαμβάνει πικανόν το δάςκαλο, αλλά μπορεί να ςυμπεριλάβει και άλλουσ που εμπλζκονται ςτθ μάκθςθ, όπωσ θ εργαςία με μζντορεσ, οι υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ μακθτών, ι ακόμθ και άλλουσ μακθτζσ. Support roles Page 2 of 2

20

21

22 Activity 6 Page 1

23 Activity 7: Sharing and discussing designs (30 mins) If you have a learning design you would like to share and discuss with others, please set up a Cloud and then attach it to this Cloudscape: Sharing Learning Designs. In your Cloud include (where appropriate): Details about the context of the design (f2f or online/ age of learners/ level/ subject or discipline) Suggestions about where else you think it could be used Links to supporting resources, websites, documents etc used in the session Relevant academic references either to papers/ case studies on the use of the design sequence or related work What you think works well and what you would like to develop further A statement about what sort of feedback or discussion you hope might happen around the design Activity 7 Page 1

24 Team: Workshop evaluation form (please write in your personal responses) 1. Have your objectives for the workshop been met (what were these?) 2. What 3 words would you use to describe Cloudworks? 3. What 3 words would you use to describe the CompendiumLD notation? 4. What did you like about the format of the workshop? 5. What didn't you like or could be improved? 6. What action points have you identified as a result of this workshop? Workshop Evaluation Page 1

PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT

PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT Cyprus Pedagogical Institute PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT LEONARDO EUPT3 PROJECT Deliverable D11 Project Evaluation Plan & Instruments WP8: Evaluation & Quality Assurance WP Leader: Innovade LI

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Διεθνζσ υνζδριο Παιδαγωγική, Πολιτιςμόσ, Πολιτικζσ: Ο Διάλογοσ τησ Εκπαίδευςησ Περιλήψεισ Ειςηγήςεων Θεςςαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νίκος Σηφάκις Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ)

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ) Μπενάκθ 14, Κάτω Πολεμίδια 4157 ΛΕΜΕΣΟΣ 18 Ιουνίου 2015 Τεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου Τομζασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Τ.Θ. 50329, 3603 ΛΕΜΕΣΟΣ Αξιότιμε κφριε/κυρία, ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΤΡΑ COURSE HANDBOOK Contents Letter from the Editorial Group - Η Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για εκπαιδευόµενους

Οδηγός για εκπαιδευόµενους 0. Παρουσίαση του οδηγού Ο παρών οδηγός χρήσης του µαθήµατος ελληνικής γλώσσας για ενήλικες αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος L-Pack το οποίο συντονίζει η ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese

Διαβάστε περισσότερα

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos Eleni Skourtou Assistant Professor Department of Primary Education University of the

Διαβάστε περισσότερα

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release)

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Educational Activities (First Release) ieus i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Project name: Intercultural

Διαβάστε περισσότερα

Conference ABSTRACTS: InnovatIve approches in Education: DesIgn and networking

Conference ABSTRACTS: InnovatIve approches in Education: DesIgn and networking Περιλήψεις ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Πάτρα, 20-21 Οκτωβρίου 2012 «Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση: Σχεδιασμός και Δικτύωση» Conference ABSTRACTS: InnovatIve approches in Education: DesIgn and networking

Διαβάστε περισσότερα

Specification. For first certification 2014

Specification. For first certification 2014 Specification Edexcel GCSE in Greek (2GK01) Edexcel GCSE (Short Course) in Greek: Spoken Language (3GK0S) Edexcel GCSE (Short Course) in Greek: Written Language (3GK0W) For first certification 2014 Issue

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Οργάνωση: Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.), Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ. Χορηγοί: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ., Σχολή Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS GREECE DRAFT

Διαβάστε περισσότερα

Lion s. Voice. Teachers Voice CONTENTS. Issue 5 September 2010. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας. Inside City & Guilds

Lion s. Voice. Teachers Voice CONTENTS. Issue 5 September 2010. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας. Inside City & Guilds The Newsletter of PEOPLECERT for City & Guilds English Language Lion s Voice Teachers Voice CONTENTS Teacher s Corner > Aptitude and Attitude: Which is which? 2 by George Lampropoulos Cover Story > Disabled

Διαβάστε περισσότερα

National Report GREECE

National Report GREECE National Report GREECE WP4 Empirical Research Results IACM/FORTH May 2007 PREMA Work Package 4 Empirical Research Results 1 Table of Contents Introduction... 1 Samples and Study Types... 6 Major studies...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ e- marketing Project - Facebook page for p.a.m.p theatre company Εκπόνθςθ εργαςίασ: Δθμιτρθσ Αλιμπζρτθσ τζφανοσ Ραπτογιάννθσ ωτιρθσ ουςάνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Κωνσταντίνα Κώτση... 2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΚΑΔΕ. Κοσμάς Βλάχος... 4. Σοφία Παπαευθυμίου-Λύτρα... 8. Αχιλλέας Κωστούλας...

Editorial. Κωνσταντίνα Κώτση... 2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΚΑΔΕ. Κοσμάς Βλάχος... 4. Σοφία Παπαευθυμίου-Λύτρα... 8. Αχιλλέας Κωστούλας... «today» Quarterly magazine published by the Panhellenic Association of State School Teachers of English OCT.-DEC. 2011 ISSUE N o 32 «today» Tριμηνιαίο περιοδικό της Πανελλήνιας Ένωσης Kαθηγητών Aγγλικής

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

What's inside? Click here for other languages and formats

What's inside? Click here for other languages and formats Contents powered by... contents roadmap references authors What's inside? Click here for other languages and formats Introduction Key forces at play Model A phased process for innovation Stimulation Awakening

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Building a Multi-Ethnic and Multi-National Cyprus

Building a Multi-Ethnic and Multi-National Cyprus Building a Multi-Ethnic and Multi-National Cyprus Report of a Structured Dialouge Co-Laboratory Elementary School Deryneia A 2, 3, 16 November 2007 Future Worlds Center 2008 Authors: Editor: Kerstin Wittig,

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. MacMillan Tell me more (Auralog S.A)

Αγγλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. MacMillan Tell me more (Auralog S.A) Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Αγγλικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία MacMillan Tell me more (Auralog S.A) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY By MARIA RONTOU A thesis submitted to the University of Birmingham in part fulfilment for the degree of EdD Language Studies School

Διαβάστε περισσότερα

Virtual Music School User-centred plan

Virtual Music School User-centred plan Virtual Music School User-centred plan USER CENTER PLAN USER CENTER PLAN VEMUS Project IST 27952 User-centred plan Project Information Project No. IST-27952 Project acronym VEMUS Project title Virtual

Διαβάστε περισσότερα

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS EUROPEAN QUALITY OBSERVATORY DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS VERSION: 0.1 (DRAFT VERSION) LAST EDITOR: ITI -CERTH TEAM DATE: 2004-03-04. A.1 Version Version Date / Contributor Summary

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 110. ΘΕΜΑ : The Academy 2010 - Αθήνα, 26-31 Οκτωβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 110. ΘΕΜΑ : The Academy 2010 - Αθήνα, 26-31 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 16/09/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 110 ΑΠΟ ΠΡΟΣ : Εφορεία Διεθνών Σχέσεων Εφορεία Εκπαιδεύσεως : Όλους τους Βαθμοφόρους ΘΕΜΑ : The Academy

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ. Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων. Ζκδοςθ 2013/14. A Guide to. Entrance Examinations. Issue 2013/14

Οδθγόσ. Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων. Ζκδοςθ 2013/14. A Guide to. Entrance Examinations. Issue 2013/14 Οδθγόσ Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων Ζκδοςθ 2013/14 A Guide to Entrance Examinations Issue 2013/14 Ρολυτεχνείου 2, 7103 Αραδίππου, Λάρνακα Τθλ: 22509300, Φαξ: 22509390 Email: info@pascal.ac.cy URL: www.pascal.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα