PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT"

Transcript

1 PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT LEONARDO EUPT3 PROJECT Deliverable D6 Instructional Material WP5: Develop instructional materials and teacher / trainer handbook WP Leader: CARDET Project No: CY1-LEO

2 Εργαζηήριο: Στεδιαζμός μαθηζιακών δραζηηριοηήηων με ηη τρήζη εργαλείων ΤΠΕ Οι ςτόχοι του εργαςτηρίου αυτοφ είναι: 1. Να ςασ δϊςει μια ςφνοψη των νζων τεχνολογιϊν και πϊσ μποροφν να χρηςιμοποιηθοφν 2. Να ςασ δϊςει την ευκαιρία να κάνετε μια αναςκόπηςη των όςων μπορεί να παρζχει η τεχνολογία και την χρήςη τησ ςε διάφορα ςυγκείμενα. 3. Να ςασ δϊςει τη δυνατότητα να αναςτοχαςτείτε ωσ προσ την εφαρμογή τησ τεχνολογίασ ςτη διδαςκαλία ςασ 4. Να γνωρίςετε διάφορζσ προςεγγίςεισ και διάφορα εργαλεία ςχετικά με το Σχεδιαςμό μαθηςιακϊν δραςτηριοτήτων. Το εργαςτήριο αυτό ςχεδιάςτηκε με την ςτήριξη τησ Ευρωπαϊκήσ Κομιςιόν (Leonardo Lifelong Learning Programme) ςτα πλαίςια του ζργου Design-Practice (www.designpractice.org). Οι ςυνεργάτεσ του ζργου είναι: CARDET, Ανοικτό Πανεπιςτήμιο Αγγλίασ, Πανεπιςτήμιο Πειραιϊσ, Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο Κφπρου, International Council of Educational Media (ICEM) και Innovade LI Ltd. Το υλικό του εργαςτηρίου είναι διαθζςιμο ηλεκτρονικά ςτη διεφθυνςη : Πρόγραμμα Εργαζηηρίοσ Άφιξη και καφζσ Ειςαγωγή και Καλωςόριςμα Δραςτηριότητα 1: How to ruin a course Δραςτηριότητα 2: Comparing four web 2.0 tools Διάλειμμα για καφζ Συνζχεια Δραςτηριότητασ Δραςτηριότητα 3: Tools in use Μεςημεριανό Δραςτηριότητα 4: Course map Δραςτηριότητα 4: Mapping a design using learning design notation Διάλειμμα για καφζ Δραςτηριότητα 5: Sharing and discussing designs Σχζδιο Δράςησ και Αξιολόγηςη Εισαγωγή & Πρόγραμμα Εργαστηρίου Page 1

3 Activity 1: How to ruin a course (20 mins) This activity will focus on the key issues and strategies that impact on the success (or otherwise) of learning and teaching within your context. The output of this activity will be a design checklist which you can use as one of the design evaluation tools in a mid-way design review and at the end of the workshop. 1. List the 10 best ways to ensure your module or short course will fail! 2. Share these with the others by uploading your lists in the relevant activity cloud in Cloudworks (Under the Cloudscape for the workshop) 3. What are the key themes? Picture 1: Activity 1 Map Activity 1 Page 1

4 10 τρόποι καταστρουής ενός μαθήματος με την τεχνολογία Activity 1 Page 1

5 Activity 2: Comparing four web 2.0 tools (60 mins) This activity will introduce you to four web 2.0 tools that can be used in the classroom, and offers a framework to help you consider how they might impact on teaching and learning: Twitter Stage'd Wallwisher Wordle Resources Blog post: ilearn Technology: 10 ways to use Stage'd in the classroom 21 Interesting Ways to use Wallwisher in the Classroom 30 Interesting Ways to use Twitter in the Classroom 46 Interesting Ways to use Wordle in the Classroom Comparing 4 web 2.0 tools 1. Visit the tool websites and read their introductions to the tools 2. Watch the 3 slideshows and read the blog post giving ideas about how these tools can be used in the classroom (In Resources) 3. Map each of the 4 tools onto the ICT 2D framework template (See Activity2- ICT_2D_framework.pdf. This can also be downloaded from SlideShare here: ) and share your map (either add as text in Cloudworks or make it into a jpeg and put onto Flickr. Discussion 1. How might this exercise help you make decisions about which tools to use in your classroom? 2. Do people perceive the tools in the same way? If not, what factors might change the way we perceive technological tools? Activity 2 Page 1

6 Picture 1: Activity 2 Map Activity 2 Page 2

7 ICT 2D Framework Conole 2010 Use the following table to map the technological tools. Consider: 1.How useful is this exercise in helping you make decisions about which tools to use in your classroom? 2.Do you think people perceive the tools in the same way? (i.e. map the tools in the same place as you do) Communication Video conferencing Audio conferencing Blogs Web pages Forums Wikis Social bookmaking Online games Social networking sites Google wave File sharing sites Virtual worlds Mash ups Interactivity

8 Activity 3: Affordances: Tools in use (20 mins) In this activity you will explore the 'affordances' (Gibson, 1977) of one or more technological tools. You will make judgements about the use of the tools based on their positive and negative affordances, and use this as a means of choosing an appropriate tool for your purpose. This activity can be completed on paper (as suggested here) or using CompendiumLD (go to tools - open stencil - approaches to LD. Drag the tool and activity affordances nodes into your workspace. Click on them to enter into the activity) What you need 1. A piece of A3 paper 2. At least one page of CompendiumLD affordances stickers. You may need more if you decide to expore several tools. (See Activity3-Affordances-Stickers.pdf. This can also be downloaded from SlideShare here: ) 3. A course or module to map out (real or scenario) 4. Pens Task From the affordances sticker sheet, choose a task, and then up to three tools you think might fit with the task. Cut these out first and stick the activity in the centre of your paper and the tools around the outside leaving plenty of room around them. Then cut out all the affordances. Cluster around each tool the +ve affordances you think it has. Then label with potential ve aspects or constraints. Use the list given or add your own (10 mins per tool). Respond Consider the following questions and add to the discussion below: 1. How useful do you find this activity in supporting thinking and discussion around your choice of technological tools? 2. Do others judge the affordances of tools in the same way as you do? If not what might account for these differences? 3. Are there any other +ve or ve affordances you think should be added to the list? (10 mins) This activity format is based on the e-tivity format developed by the Adelie Project Team working on the Carpe Diem project. References Conole, G. & Dyke, M. (2004) 'What are the affordances of information and communication technologies?' ALT-J, 12 (2), Gibson, J. (1977), The Theory of Affordances. In Perceiving, Acting, and Knowing, Eds. Robert Shaw and John Bransford Activity 3 Page 1

9 Affordances sticker sheet Tools List of example tools or add your own Tasks List of example tasks or add your own Affordances List of example affordances or add your own CompendiumLD is being developed as part of the Open University Learning Design initiative, and is currently funded by the Open University and JISC

10 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θετικά αρνητικά ΟΜΑΔΑ:

11 Activity 4: Course Map (20 mins) As part of our Learning Design/Course Business Models work we have been developing a number of views of a course. One is a Course Map (or at a glance) view, which represents the course in terms of four categories: Content and Activities Communication and Collaboration Guidance and Support Reflection and Demonstration This essentially is a refinement of an earlier view which was based on five categories. Task Using the Course map guide (See picture below), fill in each of the 6 boxes to provide an at a glance representation of your module or course (10mins). What you will need 1. Course Map guide. See image below 2. Blank Course Map (See Activity4-CourseMap_blank.ppt. This can also be downloaded from SlideShare here: ) 3. An activity, module or course to experiment with mapping Respond Consider the following questions: 1. Who might be interested in seeing this view? 2. [How] can you ensure that the text that is added is appropriate for everyone you listed above? 3. At what point or points in the course design process do you think course teams should complete this document? 4. (For support teams) How might this 'at a glance' representation support discussions with course teams about the resources, tools, advice and activities your unit offers? (5 mins) This activity format is based on the e-tivity format developed by the Adelie Project Team working on the Carpe Diem project. Activity 4 Page 1

12 Picture 1: Course Map Guide Activity 4 Page 2

13 Δραστηριότητα 4: Course Map (20 mins) Το Ανοικτό Πανεπιςτιμιο Η.Β. ζχει αναπτφξει μια ςειρά από εννοιολογικά εργαλεία για τθν καταςκευι αναπαραςτάςεων ι όψεων, ενόσ μακιματοσ. Μια αναπαράςταςθ είναι το Course Map (ι όψθ «με μια ματιά»), θ οποία αντιπροςωπεφει το μάκθμα όςον αφορά τζςςερισ κατθγορίεσ. Η αναπαράςταςθ αυτι δίνει τθ δυνατότθτα για περιγραφι του μακιματοσ με βάςθ τα εξισ: Περιεχόμενο και Δραςτηριότητεσ περιγράφει τον τρόπο παράδοςθσ του μακιματοσ και τισ δραςτθριότθτεσ που κα περιζχει. Επικοινωνία και Συνεργαςία περιγράφει τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ διδάςκοντα και μακθτϊν, κακϊσ και τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι μακθτζσ κα επικοινωνιςουν και κα ςυνεργαςτοφν (forums, blogs, ςεμινάρια κ.τ.λ.). Καθοδήγηςη και Υποςτήριξη περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι μακθτζσ κα υποςτθρίηονται τόςο ςτθν τάξθ όςο και ςτο ςπίτι (π.χ. επιπλζον υλικό και πθγζσ ι προςωπικι βοικεια). Η κακοδιγθςθ και θ υποςτιριξθ μπορεί να αφοροφν τθ δομι του μακιματοσ και το χρονοδιάγραμμα ι να ςυςχετίηονται με ζνα θμερολόγιο μακιματοσ ι οδθγό ςπουδϊν. Αναςτοχαςμόσ και Παρουςίαςη περιλαμβάνει τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα γίνει ο αναςτοχαςμόσ και θ αξιολόγθςθ των μακθτϊν αναφορικά με τθν πρακτικι και τθν πρόοδό τουσ. Η παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων προόδου κάκε μακθτι μπορεί να λάβει τθ μορφι διαμορφωτικισ ι ςυγκριτικισ/τελικισ αξιολόγθςθσ. Δραστηριότητα Χρθςιμοποιϊντασ το περίγραμμα του Course Map (επόμενθ ςελίδα) ςυμπλθρϊςτε τθν αναπαράςταςθ του μακιματοσ που επιλζξατε (10 λεπτά). Τι θα χρειαστείτε 1. Περίγραμμα Course Map (επόμενθ ςελίδα) 2. Άδειο ζντυπο Course Map (στο φάκελό σας) 3. Μια δραςτθριότθτα/μάκθμα το οποίο κα αναλφςετε Ερωτήματα Μελετιςτε τισ πιο κάτω ερωτιςεισ: 1. Για ποιόν μπορεί να είναι χριςιμθ αυτι θ αναπαράςταςθ του μακιματοσ; 2. *Πϊσ+ μπορείτε να εξαςφαλίςετε ότι το κείμενο που κα γραφτεί ςε αυτι τθν αναπαράςταςθ κα είναι κατάλλθλο για όλουσ όςουσ αναφζρατε ςτο ερϊτθμα 1; 3. Σε ποιο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ ενόσ μακιματοσ πιςτεφετε ότι κα ιταν χριςιμο να γίνει αυτι θ αναπαράςταςθ; 4. (Για ομάδεσ υποςτιριξθσ) Πϊσ μπορεί αυτι θ αναπαράςταςθ να βοθκιςει ςτισ ςυηθτιςεισ μεταξφ μελϊν μιασ ομάδασ που αναπτφςςει ζνα μάκθμα; Η ςυηιτθςθ Activity 4 Page 1

14 μπορεί να αφορά πθγζσ, εργαλεία, πλθροφορίεσ, ςυμβουλζσ, δραςτθριότθτεσ που κα προςφζρει το μάκθμα κτλ. (5 λεπτά) Η δραςτθριότθτα αυτι βαςίηεται ςτο πρότυπο e-tivity το οποίο ζχει αναπτυχκεί από τθν ομάδα ζργου Adelie, ωσ μζροσ του ζργου Carpe Diem. Μαθηςιακή δραςτηριότητα: Τίτλος Δραστηριότητας Καθοδήγηςη και υποςτήριξη Πϊσ κα υποςτθρίηονται οι μακθτζσ; Περιεχόμενο και δραςτηριότητεσ Με ποιο τρόπο κα γίνει θ παράδοςθ του μακιματοσ (πρόςωπο με πρόςωπο ι διαδικτυακά); Το περιεχόμενο κα αναπτυχκεί από τουσ εκπαιδευτικοφσ ι το μακθτι; Τι είδθ δραςτθριοτιτων κα υπάρχουν; Θα ζχουν ζνα προκακοριςμζνο μονοπάτι μάκθςθσ; Πθγζσ Υποςτιριξθσ; Προςωπικι Υποςτιριξθ; Αναςτοχαςμόσ και παρουςίαςη Θα γίνει online ι γραπτά; Η ςτρατθγικι αξιολόγθςθσ κα είναι διαμορφωτικι (ςυμπεριλαμβανομζνου διαγνωςτικϊν) ι ςυγκριτικι/τελικι; Επικοινωνία και ςυνεργαςία Πϊσ κα πραγματοποιθκεί θ επικοινωνία και θ ςυνεργαςία των μακθτϊν (πρόςωπο με πρόςωπο, διαδικτυακά μζςω forums, blogs κτλ.); Συνεργαςία μεταξφ εκπαιδευτικοφ / μακθτϊν; Θα γίνει καταγραφι του αναςτοχαςμοφ των μακθτϊν; Περίληψη Επίπεδο δυςκολίασ, Διάρκεια, Βαςικζσ πλθροφορίεσ Λζξεισ κλειδιά Περιγραφικζσ λζξεισ κλειδιά για τθν παιδαγωγικι προςζγγιςθ, ειδικά χαρακτθριςτικά Activity 4 Page 2

15 Course Map: Καθοδήγηση και υποστήριξη Περιεχόμενο και δραστηριότητες Επικοινωνία και συνεργασία Αναστοχασμός και παρουσίαση Περίληψη Λέξεις κλειδιά

16 Activity 5: Mapping a design using learning design notation (45 mins) This activity acts as an easy taster introduction to using CompendiumLD to map activities and units. We strongly recommend that after this taster activity you try out the real thing - watch the Getting Started with CompendiumLD Slideshow! Purpose This activity will provide a very quick introduction to the CompendiumLD learning design tool and the Task Swimlane representation which maps an activity at the micro-level. What you need 1. A piece of A3 paper 2. A page of CompendiumLD node stickers. (See Activity5-Swimlane-stickers.pdf. This can also be downloaded from SlideShare here: 3. An activity from your course or module to map out (real or scenario) 4. Pens Task Define the learning outcome(s) that this activity expects to meet, the tools and resources you have decided to use, and your assessment strategy. Use the node stickers to map out your activity on the A3 paper. Decide yourself the best way to structure your activity map and use pens to make and explain links between nodes (5 mins for a simple activity). As you are working, ask yourself design questions for example: Who or what is at the centre of the activity? What is the pedagogical impact of the tools and resources chosen? How will students work together? What are you hoping will happen in the activity, and what are the challenges or barriers to achieving this? (35 mins) Respond Consider the following questions and add to the discussion below: 1. Who might be interested in seeing this activity view? 2. How easy do you think it would be for someone else to understand your map? What could you add to your map, or how could you restructure it, to help them understand? 3. (For support teams) How might a CompendiumLD map of an activity help you talk to course teams about the resources, advice, tools and activities your department offers? 4. Where in the course design process do you think course teams could usefully build this view? (10mins) This activity format is based on the e-tivity format developed by the Adelie Project Team working on the Carpe Diem project. Activity 5 Page 1

17 Picture 1: Basic nodes in CompendiumLD Learning Design notation Activity 5 Page 2

18 Σημειογραθία CompendiumLD Βαζική ζημειογραθία μαθηζιακού ζχεδιαζμού Η βαςικι ςθμειογραφία μακθςιακοφ ςχεδιαςμοφ περιζχει ςυνδζςμουσ για τθ δθμιουργία μακθςιακών δραςτθριοτιτων. 1 Κόμβος Εικονίδιο Περιγραφή Activity (Δραςτθριότθτα) Μια «Δραςτθριότθτα» δθμιουργείται με οποιοδιποτε ςυνδυαςμό οποιονδιποτε κόμβων και ςυνδζςμων του CompendiumLD (π.χ. οι μακθτζσ και οι διδάςκοντεσ αςχολοφνται με μια ςειρά «Εργαςιών», χρθςιμοποιώντασ ζνα ςυγκεκριμζνο «Εργαλείο» κακώσ και μια ςυλλογι από «Πθγζσ» ώςτε να επιτφχει ζνα ςυγκεκριμζνο «Μακθςιακό Αποτζλεςμα»). Ο κόμβοσ «Δραςτθριότθτασ» είναι βαςιςμζνοσ ςτον κόμβο «Χάρτθ» του CompendiumLD. τθν θλεκτρονικι ζκδοςθ, με διπλό πάτθμα ςτον κόμβο «Χάρτθ», αυτόσ ανοίγει και αποκαλφπτει το περιεχόμενο του «Χάρτθ». 2 Learner Output (Προϊόν Μακθτι) Ο κόμβοσ «Προϊόν Μακθτι» προορίηεται για τθν αντιπροςώπευςθ του υλικοφ που ο εκπαιδευόμενοσ δθμιουργεί κατά τθ διάρκεια τθσ μακθςιακισ δραςτθριότθτασ. Σο Προϊον μπορεί να αξιολογθκεί με «ςυντρζχουςα», «τελικι», ι «άλλθ» αξιολόγθςθ. Η εμφανιηόμενθ εικόνα εξαρτάται από τθν επιλογι που γίνεται: τελικι, ςυντρζχουςα, ι άλλθ:. 3 Learning Outcome (Μακθςιακό Αποτζλεςμα) Ο κόμβοσ «Μακθςιακό Αποτζλεςμα» ςυνδζεται με μια «Εργαςία» ι μια «Δραςτθριότθτα». Είναι αυτό που ο μακθτισ κα ζχει μάκει, ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυμμετοχισ του ςτθν «Εργαςία» ι ςτθ «Δραςτθριότθτα». 4 Resource (Πθγι) Ο κόμβοσ «Πθγι» μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να αντιπροςωπεφςει ζνα ζγγραφο, βίντεο ι οποιοδιποτε άλλο αντικείμενο που ο μακθτισ χρθςιμοποιεί κατά τθ διάρκεια τθσ μακθςιακισ δραςτθριότθτασ. κοπόσ τθσ είναι να εκπροςωπεί τισ πθγζσ που δεν είναι απαραίτθτο να υπάρχουν ακόμθ, αλλά τισ οποίεσ ο ςχεδιαςτισ ςχεδιάηει να εφαρμόςει. 5 Role (Ρόλοσ) Ο κόμβοσ Ρόλοσ χρθςιμοποιείται για να αντιπροςωπεφςει τουσ φορείσ (π.χ. μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, προςωπικό υποςτιριξθσ), οι οποίοι παίηουν ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ ςτθ δραςτθριότθτα που ςχεδιάηεται. τθν θλεκτρονικι ζκδοςθ, όταν οι χριςτεσ δθμιουργοφν ζναν κόμβο Ρόλο τουσ ηθτείται να επιλζξουν: «Μακθτισ», «δάςκαλοσ» ι «Άλλο». 6 Stop Ο κόμβοσ Stop χρθςιμοποιείται για να αντιπροςωπεφςει το ςθμείο που τελειώνει θ δραςτθριότθτα για ζνα ςυγκεκριμζνο ρόλο. Για τουσ μακθτζσ, όλα τα μακθςιακά αποτελζςματα που ςυνδζονται με τθν δραςτθριότθτα, κα πρζπει να ζχουν απευκυνκεί μζχρι τθ ςτιγμι που ο μακθτισ φτάςει ςε αυτό τον κόμβο. 7 Σask Εργαςία Ο κόμβοσ Εργαςία χρθςιμοποιείται για να αναπαραςτιςει τθν πράξθ ενόσ φορζα (ςυνικωσ είτε ενόσ μακθτι είτε ενόσ δαςκάλου.) 8 Tool Ο κόμβοσ «Εργαλείο», χρθςιμοποιείται για να αναπαραςτιςει ζνα εργαλείο ςε μια μακθςιακι δραςτθριότθτα. Σα Εργαλεία είναι υπθρεςίεσ που οι φορείσ χρθςιμοποιοφν για να δθμιουργιςουν τα προϊόντα ι για να αλλθλεπιδράςουν. τθν θλεκτρονικι ζκδοςθ όταν ο χριςτθσ δθμιουργιςει ζναν κόμβο Εργαλείου πρζπει να επιλζξει ανάμεςα ςτα «Blog», «E-portfolio», «Forum», «Instant messaging», «Podcast», «Simulation», «Virtual World», «Wiki» ι «άλλο». Τπάρχει επίςθσ μια επιλογι βοικειασ ςτο μενοφ που παρουςιάηεται ώςτε να επιτρζπει ςτο χριςτθ να επιλζξει τον τφπο του εργαλείου. Η επιλογι αυτι ανοίγει Εργαλείο μια αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο ςε επιλεγμζνουσ τόπουσ που είναι γνωςτό ότι περιζχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τα εργαλεία και το μακθςιακό ςχεδιαςμό, βλ. π.χ. αυτό το παράδειγμα αναηιτθςθσ example search for wiki. υνικωσ ο κόμβοσ «Εργαλείο» κα χρθςιμοποιθκεί για να ςυνδζςει μια «Εργαςία» που εκτελείται από ζνα φορζα (π.χ. ζνα μακθτι) με μια άλλθ «Εργαςία» που εκτελείται από διαφορετικό φορζα (άλλοσ μακθτισ ι δάςκαλοσ), ι / και με ζνα κόμβο Προϊόντοσ. Page 1 of 2

19 Πορεία χαρηογράθηζης ή swim-lane stencil Η Πορεία χαρτογράφθςθσ ι swim-lane stencil περιζχει κόμβουσ που βοθκοφν το ςχεδιαςτι να διατάξει χάρτεσ μακθςιακών δραςτθριοτιτων. Κόμβος Εικονίδο Περιγραφή 1 Πρόκεςθ και Προκλιςεισ Intent and Challenges Ζνα ςχζδιο πρζπει να προςπακεί να ςυλλάβει ι να εκφράςει αυτό που ο ςχεδιαςτισ επικυμεί να επιτφχει παιδαγωγικά κατά τθ δθμιουργία ενόσ ςχεδίου, αλλά και ποιεσ κα είναι οι ςθμαντικζσ προκλιςεισ για μάκθςθ που παρουςιάηονται από αντικείμενα ι ςυςχετίςεισ αντικειμζνων που βρίςκονται ςε άλλα ςθμεία του ςχεδίου (για παράδειγμα, οι κοινζσ προκλιςεισ που προκφπτουν κατά τθ διδαςκαλία του μαγνθτιςμοφ, ι τα κοινά προβλιματα των wikis). Δομώντασ αυτι τθ ςτιλθ βοθκάει τον ςχεδιαςτι να κατανοιςει καλφτερα τα βαςικά παιδαγωγικά προβλιματα ςχεδιαςμοφ, κατά τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ. Μετά από ςχεδιαςμό, μπορεί να βοθκιςει το ςχεδιαςτι να δει πόςο κοντά είναι θ λφςθ που ζχει ςχεδιάςει ςτθν αρχικι του πρόκεςθ. 2 3 Προϊόν Μάκθςθσ Learning output Σι κα μάκουν οι μακθτζσ What is to be learnt Σο Προϊόν μπορεί να είναι οτιδιποτε, από μια γραπτι εργαςία ςε μια παρατιρθςθ μιασ ςυμπεριφοράσ. Σα προϊόντα τθσ μάκθςθσ, μπορεί να είναι για μελλοντικι χριςθ του μακθτι, για τθν τελικι ι τθ ςυντρζχουςα αξιολόγθςθ του μακθτι, για ζρευνα, για αξιολόγθςθ (μπορεί να γίνει καλφτερθ χριςθ των αποτελεςμάτων από τουσ μακθτζσ ι διδάςκοντεσ;), για το ςχεδιαςμό του φόρτου εργαςίασ, ι για λόγουσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ / διδαςκαλίασ. Είναι μόνο από τα προϊόντα μιασ μακθςιακισ δραςτθριότθτασ που ζνασ δάςκαλοσ κα ξζρει αν τα μακθςιακά αποτελζςματα (μια πτυχι του τι πρζπει να μάκει) ζχουν επιτευχκεί. Ζνα ςχζδιο πρζπει να δείχνει με ςαφινεια αυτό που ο ςχεδιαςτισ αναμζνει ότι κα μάκει ο μακθτισ. Τπάρχει ευρεία ςυναίνεςθ ότι τα μακθςιακά αποτελζςματα, ι οι ςτόχοι, είναι κεντρικισ ςθμαςίασ για οποιοδιποτε ςχεδιαςμό. Αν και υπάρχουν διάφοροι τρόποι ταξινόμθςθσ των μακθςιακών αποτελεςμάτων, περιλαμβάνουν ςυνικωσ τθ γνώςθ και τθν κατανόθςθ, τισ δεξιότθτεσ και ςυμπεριφορζσ και μποροφν να εκφράηονται ωσ ειδικοί ςτόχοι κατάλλθλοι για τθν κάκε δραςτθριότθτα ι / και για τα ευρφτερα αποτελζςματα τθσ ενότθτασ τθσ μάκθςθσ. 4 Δραςτθριότθτα μακθτι Μια περιγραφι του τι ηθτείται από το μακθτι να κάνει κατά τθ διάρκεια τθσ μακθςιακισ δραςτθριότθτασ, ι για το τι πιςτεφεται ότι πραγματικά κα κάνει. Student activity 5 Μζςα και Εργαλεία Σα εργαλεία και τα μζςα που χρθςιμοποιοφνται για τθν παροχι πθγών για τουσ μακθτζσ. Δείτε πιο κάτω τισ «Πθγζσ Μακθτι». Media and tools 6 Πθγζσ Μακθτι Student resources 7 Ρόλοι Τποςτιριξθσ Η περιγραφι τθσ ςθμαςιολογίασ και του νοιματοσ του υλικοφ που πρζπει να παραδοκεί ςτουσ μακθτζσ. Αυτό κα γίνει μζςα από τθ ςτιλθ «Μζςα και Εργαλεία». Για παράδειγμα, μπορεί να περιλαμβάνει τθν περιγραφι τθσ κεωρίασ, θ οποία κα μποροφςε να παραδοκεί ςε ζνα εκτυπωμζνο ζγγραφο, ςε μια ιςτοςελίδα, μζςω μιασ προςομοίωςθσ, ι ςε ςυνδυαςμό αυτών των τριών μζςων και εργαλείων. Η υποςτιριξθ κα περιλαμβάνει πικανόν το δάςκαλο, αλλά μπορεί να ςυμπεριλάβει και άλλουσ που εμπλζκονται ςτθ μάκθςθ, όπωσ θ εργαςία με μζντορεσ, οι υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ μακθτών, ι ακόμθ και άλλουσ μακθτζσ. Support roles Page 2 of 2

20

21

22 Activity 6 Page 1

23 Activity 7: Sharing and discussing designs (30 mins) If you have a learning design you would like to share and discuss with others, please set up a Cloud and then attach it to this Cloudscape: Sharing Learning Designs. In your Cloud include (where appropriate): Details about the context of the design (f2f or online/ age of learners/ level/ subject or discipline) Suggestions about where else you think it could be used Links to supporting resources, websites, documents etc used in the session Relevant academic references either to papers/ case studies on the use of the design sequence or related work What you think works well and what you would like to develop further A statement about what sort of feedback or discussion you hope might happen around the design Activity 7 Page 1

24 Team: Workshop evaluation form (please write in your personal responses) 1. Have your objectives for the workshop been met (what were these?) 2. What 3 words would you use to describe Cloudworks? 3. What 3 words would you use to describe the CompendiumLD notation? 4. What did you like about the format of the workshop? 5. What didn't you like or could be improved? 6. What action points have you identified as a result of this workshop? Workshop Evaluation Page 1

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Organic.Edunet Web portal

Organic.Edunet Web portal Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Σεναρίων µε τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Εργαλείων Παγκόσµιου Ιστού Πέτρος Λαµέρας Ελληνογερµανική Αγωγή 29 Απριλίου 2010 Τοέργο Organic.Edunet Στόχος να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education

Information and Communication Technologies in Education Information and Communication Technologies in Education Instructional Design = Instructional Systems Design (ISD) K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Instructional Design Instructional Design (also called

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού)

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Εξερεύνηση / Ανασκαφή σε μεγάλης κλίμακας κοινοτικά δίκτυα του διαδικτύου:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες

Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες Περιεχόμενα Περιεχόμενα Άνθρωποι και ιαδικασίες Τρόποι χρήσης της εκπαίδευσης από απόσταση σήμερα Κατηγορίες εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

Report on forthcoming and completed events (activities): pre- and post- event data

Report on forthcoming and completed events (activities): pre- and post- event data Report on forthcoming and completed events (activities): pre- and post- event data pre-event: Please download this document template before the event has taken place, fill in the appropriate fields and

Διαβάστε περισσότερα

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069 TaxiCounter Android App Περδίκης Ανδρέας ME10069 Content Android Operating System Development Tools Taxi Counter Algorithm Design Development Process Android Operating System Android is a Linux-based operating

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play Booklet One For Examination from 2011

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Oracle SQL Developer An Oracle Database stores and organizes information. Oracle SQL Developer is a tool for accessing and maintaining the data

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επιθεωρητών Ειδικότητας Πληροφορικής 3-6 Σεπτεμβρίου 2013

Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επιθεωρητών Ειδικότητας Πληροφορικής 3-6 Σεπτεμβρίου 2013 Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επιθεωρητών Ειδικότητας Πληροφορικής 3-6 Σεπτεμβρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπ. Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Email: anasta@cyearn.pi.ac.cy Ευρωπαϊκά έργα

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον του PinCLOUD. Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr

Το μέλλον του PinCLOUD. Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr Το μέλλον του PinCLOUD Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr Ο πληθυσμός που γερνάει: Ένα πραγματικό πρόβλημα αλλά και μια επιχειρηματική ευκαιρία Indicative market opportunities: Monitoring services - annual

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Thursday 24 May 2007 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Οι µαθητές επιδιώκεται:

Διαβάστε περισσότερα

PRESENTATION TITLE PRESENTATION SUBTITLE

PRESENTATION TITLE PRESENTATION SUBTITLE COURSE TUTORS : Advanced Materials Processing : D. Mataras, C. Galiotis PRESENTATION TITLE PRESENTATION SUBTITLE A. Student Outline 2 What is my material and why is it interesting? Applications How is

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα