Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 RIS3 Περιφερειακή Αξιολόγηση: Ιόνια Νησιά Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ιεύθυνση για την Περιφερειακή Πολιτική, Μονάδα I3 Ελλάδα & Κύπρος Νοέµβριος 2012 (version 1) Alasdair Reid, Nicos Komninos, Jorge-A. Sanchez-P., Panayiotis Tsanakas Table of Contents 1. Επιτελική Σύνοψη: Γενικά Συµπεράσµατα και προτάσεις 1 2. Περιφερειακές Καινοτοµικές Επιδόσεις και δυναµική Προφίλ Περιφέρειας και εξειδίκευση Τα δυνατά σηµεία και οι αδυναµίες του συστήµατος καινοτοµίας της περιφέρειας 7 3. Συµµετοχή εµπλεκόµενων φορέων και διακυβέρνηση πολιτικών έρευνας και καινοτοµίας Προς µία περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης Περιφερειακές πολιτικές έρευνας και καινοτοµίας Πολιτικές για clusters Ψηφιακή οικονοµία και πολιτικές ΤΠΕ Παρακολούθηση και αξιολόγηση 16 Παράρτηµα Α Λίστα προσώπων που συµµετείχαν στο περιφερειακό σεµινάριο 17 Παράρτηµα Β Βασικά κείµενα που χρησιµοποιήθηκαν 17 Παράρτηµα Γ Βασικοί φορείς στο περιφερειακό σύστηµα καινοτοµίας 17 Παράρτηµα Περιφερειακή χρηµατοδότηση RTDI υπό το ΕΠ Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 19 Παράρτηµα Ε Συνολική Ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε βασικές τιµές Ιόνια Νησιά 20 Παράρτηµα ΣΤ Σχετική εξειδίκευση της Περιφέρειας σε 20 βιοµηχανίες στα Ιόνια Νησιά 21 Σχήµατα Σχήµα 1 Περίληψη συγκριτικής αξιολόγησης των επιδόσεων της περιφέρειας στην καινοτοµία...4 Σχήµα 2 : Ανάλυση SWOT του περιφερειακού καινοτοµικής δυναµικής και εξειδίκευσης...6 Σχήµα 3: Βασικές καινοτόµες δράσεις περιφερειακού προγράµµατος 3I...8 Σχήµα 4: Ψηφιακή περιήγηση του ιστορικού κέντρου της Κέρκυρας...9

2 Σχήµα 5: Προτεραιότητες και χρηµατοδότηση ΕΠ Ιονίων Νήσων Σχήµα 6 : Υφιστάµενες προτεραιότητες περιφέρειας για την έρευνα και την καινοτοµία...11 Figure 7: Technologies and clusters supporting tourism in the Balearic Islands... 13

3 1. Επιτελική Σύνοψη: Γενικά Συµπεράσµατα και προτάσεις Προτάσεις για την έξυπνη εξειδίκευση και το σύστηµα καινοτοµίας Η περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι εξειδικευµένη σε µεγάλο βαθµό σε τουριστικές δραστηριότητες και ένα προηγούµενο έργο καινοτόµων δράσεων εφάρµοσε δοκιµαστικά προσπάθειες ενίσχυσης της ποιότητας, βελτίωσης της τουριστικής βιοµηχανίας και ανάπτυξης εφαρµογών τεχνολογιών πληροφορικής. Συνδεδεµένη µε τον τοµέα του τουρισµού είναι η βιο-οικονοµία, τόσο σχετικά µε τους χερσαίους φυσικούς πόρους και τη βιοποικιλότητα (µε τη δυνατότητα αναζωογόνησης του αγροτικού τοµέα µέσω της παραγωγής νέων καλλιεργειών και επικέντρωση σε προϊόντα ονοµασίας προέλευσης κτλ.), όσο και µε τους υδρόβιους πόρους (µπλε βιοτεχνολογία). Τέλος, η δυναµική της θαλάσσιας ενέργειας είναι ακόµα στα σπάργανα (τα πιο εξελιγµένα σχέδια στην Ελλάδα λαµβάνουν χώρα στο Αιγαίο), όµως οι µελλοντικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής RIS3 δεν µπορούν να αγνοήσουν προσπάθειες µείωσης του κόστους στα νησιά, µέσω αυξηµένης χρήσης αιολικής, ηλιακής και, ίσως, παλιρροϊκής ενέργειας. Σχετικά µε το σύστηµα καινοτοµίας, η περιφέρεια στερείται κρίσιµης µάζας επιχειρήσεων η οποία να δικαιολογεί την ανάπτυξη ενός επικεντρωµένου περιφερειακού φορέα καινοτοµίας. Παρόλα αυτά η δηµιουργία ενός περιφερειακού δικτύου καινοτοµίας θα µπορούσε να προβλεφθεί. Αυτό θα περιλάµβανε τη χρηµατοδότηση ενός συντονιστή, ο οποίος θα βρίσκεται, για παράδειγµα, στο ταµείο περιφερειακής ανάπτυξης, και τοπικών (σε κάθε µεγάλο νησί, κτλ.) και θεµατικών ειδικών οι οποίοι θα πληρώνονται αναλογικά την απόδοσή τους και θα επισκέπτονται, θα συµβουλεύουν και θα καθοδηγούν επιχειρήσεις της περιφέρειας στις καινοτοµικές δραστηριότητές τους. Το γαλλικό δικτυακό µοντέλο περιφερειακής τεχνολογικής ανάπτυξης, όπως αυτό εφαρµόζεται στις νησιωτικές τους περιοχές, θα µπορούσε να αποτελέσει την κατάλληλη πηγή έµπνευσης. Προτάσεις για τη διακυβέρνηση Την τελευταία δεκαετία τα Ιόνια Νησιά έχουν υλοποιήσει µόνο ένα έργο από την οικογένεια RITTS, RIS, RIS+ και PRIA: το έργο 3Ι «Καινοτοµία στα Ιόνια Νησιά» ( ) είχε ως επίκεντρο τον τοµέα του τουρισµού και τη δηµιουργία νέων υπηρεσιών βασισµένων στη διαχείριση ποιότητας και τη χρήση ΤΠΕ. Η διαχείριση του 3Ι γινόταν από µία Επιτροπή Συντονισµού, στο πλαίσιο της οποίας συνεργάζονταν και συµµετείχαν περιφερειακοί φορείς από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον ακαδηµαϊκό και τον επιχειρηµατικό κόσµο. Το πρόγραµµα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε τοπικά και αντανακλούσε της επιλογές και ανάγκες της Περιφέρειας. Συνέχιση της προσπάθειας αναµενόταν και στο ΕΠ Όµως, µε τη µεταφορά της διαχείρισης του άξονα της καινοτοµίας του ΕΠ στη ΓΓΕΤ, η συνέχεια αυτή χάθηκε. Όπως δείχνουν τα στοιχεία χρηµατοδότησης από τη ΓΓΕΤ, από το 2006 δεν εφαρµόστηκε καµία πολιτική καινοτοµίας στην ΠΙΝ. Σε αυτή τη φάση οι συστάσεις της οµάδας εµπειρογνωµόνων, οι οποίες παρουσιάστηκαν και στη συνάντηση εµπλεκόµενων φορέων που έλαβε χώρα στην Κέρκυρα, επικεντρώνονται στα εξής: ιασφάλιση της επεξεργασίας της στρατηγικής RIS3 από τη βάση στην κορυφή (bottom-up) και της ισχυρής συµµετοχής του ιδιωτικού και ακαδηµαϊκού τοµέα καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασµού, από την ανάλυση SWOT (δυνατά σηµεία, αδύνατα σηµεία, ευκαιρίες, απειλές) µέχρι τον προσδιορισµό των στρατηγικών προτεραιοτήτων, τον σχεδιασµό των δράσεων Έρευνας & Καινοτοµίας (R&I), και την επιλογή των δεικτών αξιολόγησης επιπτώσεων. ιασφάλιση ότι θα πραγµατοποιηθεί µία διαδικασία εξερεύνησης των επιχειρήσεων, ώστε να βγουν στην επιφάνεια τεχνολογικές ανάγκες στο πλαίσιο του κυρίαρχου παραγωγικού συµπλέγµατος γεωργίας τοπικής παραγωγής τροφίµων γαστρονοµίας φιλοξενίας τουρισµού. 1

4 Στενή συνεργασία µε άλλες ελληνικές περιφέρειες µε παρόµοια χαρακτηριστικά (Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο) για την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας στην εισροή τεχνολογιών έξυπνης εξειδίκευσης. Προτάσεις για καινοτοµική πολιτική Το ΕΠ για τα Ιόνια Νησιά περιλαµβάνει τους συνήθεις τρεις άξονες προτεραιότητας, εκ των οποίων ο άξονας Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα αναµενόταν να χρηµατοδοτήσει δράσεις στήριξης του τουρισµού και των ΜΜΕ ύψους 34 εκατ. Ευρώ. Εντούτοις, τα στοιχεία από την ΓΓΕΤ δείχνουν ότι απορροφήθηκε λιγότερο από το 1% των διαθέσιµων πόρων από το σχετικό άξονα και στην πράξη δεν εφαρµόστηκε καµία πολιτική καινοτοµίας. Για την επόµενη προγραµµατική περίοδο , οι αρχικές στρατηγικές κατευθύνσεις των Ιονίων Νήσων δείχνουν την πρόθεση να επικεντρωθεί η στρατηγική στον βασικό τοµέα του τουρισµού µε διασύνδεση µε τους τοµείς αγρο-διατροφής, πολιτιστικής κληρονοµιάς, κτλ. Σε αυτό το πρώιµο στάδιο της προετοιµασίας στρατηγικής RIS3 οι προτάσεις µας είναι οι εξής: Η πολιτική καινοτοµίας πρέπει να επικεντρωθεί στο κύριο παραγωγικό σύµπλεγµα της Περιφέρειας, το σύµπλεγµα «αγρο-διατροφή + γαστρονοµία + φιλοξενία + τουρισµός», και να εντοπίσει τις τεχνολογίες οι οποίες µπορούν να βελτιώσουν τα ανταγωνιστικά πλενοεκτήµατά του. Οι εµπλεκόµενοι φορείς από τον ιδιωτικό και τον ακαδηµαϊκό τοµέα έχουν ήδη επεξεργαστεί ιδέες για νέες ευκαιρίες στους τοµείς της βιο-καλλιέργειας, της παραγωγής τροφίµων µε αντιοξειδωτικές ιδιότητες, της συντήρησης τροφίµων µε αιθέρια έλαια, της χρήσης µαγιάς από µύκητες στην παραγωγή κρασιού, του αντιοξειδωτικού ελαιόλαδου, οι οποίοι πρέπει να αναλυθούν περεταίρω και να τεκµηριωθούν. Οι τεχνολογίες πληροφορικής στοχευµένες στον τουρισµό και το περιβάλλον αποτελούν τοµείς πολλά υποσχόµενους για την περιφερειακή ανάπτυξη. Το Τµήµα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστηµίου έχει αναπτύξει καινοτόµες ιδέες για τη δηµιουργία επιχειρηµατικότητας σε δύο εξειδικευµένα τµήµατα της αγοράς: α) ανάπτυξη του κλάδου ηλεκτρονικού περιεχοµένου (e-content) και του δηµιουργικού κλάδου, και β) χρήση της πληροφορικής για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών, περιβαλλοντικών κινδύνων, διαχείριση φυσικών πόρων, και προβολή του τουρισµού, οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η καινοτοµική πολιτική µε επικεντρωµένη έµφαση σε τοµείς και τεχνολογίες πρέπει να συνδυαστεί µε οριζόντιες δράσεις για τη δηµιουργία θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την επιχορήγηση καινοτοµίας, και την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Προτάσεις για συνεργατικούς σχηµατισµούς (clusters) Η οµάδα εµπειρογνωµόνων προτείνει τα Ιόνια Νησιά να εξετάσουν το ενδεχόµενο να αναπτύξουν µία στρατηγική συνεργατικών σχηµατισµών (clusters) εφάµιλλη αυτής των Βαλεαρίδων Νήσων (ένα εξειδικευµένο, διασυνδεδεµένο και εκλεπτυσµένο περιφερειακό σύστηµα καινοτοµίας), η οποία έχει συνεισφέρει στην ενίσχυση των τεχνολογικών τοµέων σχετικών µε τον τουρισµό. Η πολιτική υλοποιείται µέσω clusters εταιριών οι οποίες αναπτύσσουν τεχνολογίες σχετικές µε τον τουρισµό. Ως εκ τούτου, προτείνεται να µελετηθεί η αναπαραγωγή µίας προσέγγισης ενός βιοµηχανικού cluster ανταγωνιστικής τεχνολογίας, η οποία θα διευκολύνει την ταχεία διάδοση καλών πρακτικών (π.χ. Βαλεαρίδες Νήσοι, Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών Corallia). Προτάσεις για πολιτική ΤΠΕ ευροζωνικότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Επιπρόσθετα της κάλυψης των θεµάτων που αναφέρονται στη στρατηγική RIS3 σχετικά µε τις ΤΠΕ, η περιφέρεια θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στην τεχνολογική υποστήριξη ΤΠΕ των πιο κρίσιµων τοµέων της περιφερειακής οικονοµίας, δηλ. τον τουρισµό & πολιτισµό, την αλιεία, τις µεταφορές και την προστασία του περιβάλλοντος. 2

5 Η περιφέρεια πρέπει να διερευνήσει βιώσιµα εργαλεία πολιτικής για να δώσει κίνητρα για νέα προϊόντα και υπηρεσίες µε βάση τις τεχνολογίες πληροφορικής από τις τοπικές επιχειρήσεις, αλλά και να δώσει πόρους για την ταχεία µεταλλαγή παραδοσιακών επιχειρήσεων µε τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ. Οι έξυπνες µεταφορές και η ενσύρµατη / ασύρµατη ευροζωνικότητα είναι ζωτικής σηµασίας για την ανταγωνιστικότητα ολόκληρης της οικονοµίας, η οποία κατά κύριο λόγο περιλαµβάνει την τουριστική βιοµηχανία. Η κρυφή δυναµική ανάπτυξης των αποµακρυσµένων νησιών της Περιφέρειας πρέπει να γίνει το επίκεντρο ιδιαίτερης προσοχής, αφού µπορεί να γίνει αντικείµενο καλής εκµετάλλευσης µε τη χρήση οικονοµικά προσιτών τεχνολογιών ΤΠΕ. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στον καθορισµό κατάλληλων κανόνων για την ουσιαστική συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, αναλαµβάνοντας µέρος του ρίσκου των προγραµµατισµένων επενδύσεων. 3

6 2. Περιφερειακές Επιδόσεις στην Καινοτοµία και δυναµική 2.1 Προφίλ Περιφέρειας και εξειδίκευση Η περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι µία οµάδα 32 νησιών τα οποία καλύπτουν έκταση τ.χλµ. και φιλοξενούν το 2% του ελληνικού πληθυσµού ( κατοίκους το 2011). 1 Τις τελευταίες δεκαετίες ο πληθυσµός των νησιών έχει µειωθεί λόγω της µετανάστευσης και της παρακµής των παραδοσιακών βιοµηχανιών, της αλιείας και της γεωργίας. Το 2009 η περιφέρεια παρήγαγε το 1,8% του εθνικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν ευρώ (σε ΜΑ ), µε την περιφέρεια να καταλαµβάνει την 6 η θέση ανάµεσα στις 13 ελληνικές περιφέρειες. Από το 2004 το κατά κεφαλήν εισόδηµα έχει αποκλίνει από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο και διαµορφώθηκε στο 81% το Ο τοµέας των υπηρεσιών αντιπροσώπευε το 84,7% του περιφερειακού ΑΕΠ το 2009, το µεγαλύτερο ποσοστό από όλες τις ελληνικές περιφέρειες, ενώ η βιοµηχανία και η κατασκευές συνέβαλαν κατά 12,3% και η γεωργία 2,9% (σε µείωση την τελευταία δεκαετία, βλ. Παράρτηµα ). Όπως τονίζεται από το Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτοµίας (Regional Innovation Monitor, RIM, 2012) ο τουριστικός τοµέας και το εµπόριο κυριαρχούν στην οικονοµία της περιφέρειας και όλες οι άλλες παρεχόµενες υπηρεσίες κινούνται γύρω από αυτούς τους δύο κυρίαρχους τοµείς προσφέροντας συµπληρωµατικές υπηρεσίες. Οι ΜΜΕ είναι η ραχοκοκαλιά της οικονοµίας της περιφέρειας, αλλά καλύπτουν κυρίως τοπικές ανάγκες και συνεπώς δεν συνδέονται µε τις εθνικές και διεθνείς αλυσίδες αξίας, γεγονός που εµποδίζει τον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό, την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές ανάπτυξής τους. Σχήµα 1 Περίληψη συγκριτικής αξιολόγησης των επιδόσεων της περιφέρειας στην καινοτοµία Πηγή: Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτοµίας, στοιχεία του 2011 η του πιο πρόσφατου έτους όπου είναι διαθέσιµα. εδοµένα για την εξέλιξη είναι από τα τρία τελευταία διαθέσιµα έτη. Όπως και η υπόλοιπη χώρα, η περιφέρεια έχει πληγεί σοβαρά από την οικονοµική κρίση, τόσο σε ό,τι αφορά την οικονοµική δραστηριότητα, όσο και την απασχόληση. Οι περισσότερες τουριστικές και συναφείς επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία έχουν δει πτώση της δραστηριότητάς τους εξαιτίας της µειωµένης ζήτησης, λόγω της µείωσης των εισοδηµάτων και της υψηλότερης φορολογίας. Η ανεργία ανέβηκε στο 14,2% το 1 Όλα τα στοιχεία έχουν ως πηγή τη Eurostat εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 4

7 2011, από το 8,5% το 2008 και στον κατασκευαστικό τοµέα, ο οποίος επλήγη από την πτώση τόσο των δηµόσιων όσο και των ιδιωτικών επενδύσεων, η ανεργία φτάνει µέχρι και το 75%. Το µορφωτικό επίπεδο του εργασιακού δυναµικού είναι σχετικά χαµηλό, µε το 16,9% του πληθυσµού ηλικίας να έχει τριτοβάθµια εκπαίδευση το 2011 (25,4% στην Ελλάδα, 26,8% στην ΕΕ27), και το οποίο κατατάσσει τα Ιόνια Νησιά στην προτελευταία θέση µεταξύ των ελληνικών περιφερειών. Επιπλέον, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, το επίπεδο δια βίου µάθησης είναι χαµηλό, µε µόνο το 2,2% των ατόµων ηλικίας να λαµβάνουν σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση το 2010 (Ελλάδα 3%, ΕΕ27 9,1%). Τα Ιόνια νησιά είναι µία από τις λιγότερο δυναµικές ελληνικές περιφέρειες στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) και καινοτοµίας. Το 2005, οι περιφερειακές ακαθάριστες δαπάνες για την Ε&Α (Α ΕΑ) ήταν µόλις 5,9 εκατ., 0,4% του εθνικού συνόλου ή 0,13% του περιφερειακού ΑΕΠ (σε σύγκριση µε ελληνικό µέσο όρο 0,6% ή µέσο όρο ΕΕ27 1,83%). Η συντριπτική πλειοψηφία των περιφερειακών επενδύσεων Ε&Α λαµβάνει χώρα στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ( 5,2 εκ., δηλαδή το 89% των Α ΕΑ σε σύγκριση µε το µέσο όρο του 47,5% στην Ελλάδα και 22,5% στην ΕΕ27) και στο δηµόσιο τοµέα (8,8%, 20,3% στην Ελλάδα, 13,6% στην ΕΕ27). Ωστόσο, αυτό ήταν ισοδύναµο µε µια συνολική επένδυση ύψους µόνο 0,5 εκ. Ακόµη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι περιφερειακές εταιρείες επένδυσαν µόνο 139.οοο στον τοµέα της Ε&Α (2,4% του συνόλου των Α ΕΑ, σε σύγκριση µε 31% σε εθνικό επίπεδο ή 63% για την ΕΕ27), ένα ασήµαντο ποσοστό του περιφερειακού ΑΕΠ. Επιπλέον, από το 2008 και την έναρξη της κρίσης, η µειωµένη ρευστότητα του ιδιωτικού τοµέα, σε συνδυασµό µε την περιορισµένη χρηµατοδότηση που παρέχεται από τον τραπεζικό τοµέα για ιδιωτικές επενδύσεις, θα έχουν µειώσει περαιτέρω την επιχειρηµατική δραστηριότητα σε Ε&Α. εν αποτελεί έκπληξη, δεδοµένων των χαµηλών επιχειρηµατικών επενδύσεων σε Ε&Α, ότι το επίπεδο κατοχύρωσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας είναι αµελητέο: 4,42 ευρεσιτεχνίες έχουν κατατεθεί (2007) ανά εκατοµµύριο κατοίκων στο Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας από τα νησιά του Ιονίου (8,04 στην Ελλάδα, 111,58 για την ΕΕ των 27). Πιο θετικά, αν και ακόµα σε χαµηλότερα επίπεδα από τον ελληνικό και ευρωπαϊκό µέσο όρο, κινείται το µερίδιο Επιστηµονικού και Τεχνολογικού Ανθρώπινου υναµικού (ΕΤΑ ), το οποίο αυξήθηκε από 17,5% της περιφερειακού εργασιακού δυναµικού το 2000, 2 σε 22,4% το 2011 (ή 1,4% του ελληνικού ΕΤΑ ). Και πάλι, σε απόλυτα νούµερα, η δυναµικότητα περιορίζεται σε προσωπικό Ε&Α της τάξης των 149 ισοδυνάµων πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ, για το 2005), ή 0,15% του ενεργού πληθυσµού της περιφέρειας (0,69% στην Ελλάδα και 0,95% στην ΕΕ27). Μόνο δύο ΙΠΑ δραστηριοποιούνται στον τοµέα των επιχειρήσεων έναντι 142 στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και έξι στο δηµόσιο τοµέα. Εξετάζοντας συγκεκριµένα το µερίδιο των ερευνητών (0,1% του ενεργού πληθυσµού έναντι 0,4% στην Ελλάδα και 0,59% στην ΕΕ27), όλοι εκτός από έναν από τους 99 ερευνητές πλήρους απασχόλησης στην περιφέρεια ήταν στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Αυτή η χαµηλή συγκέντρωση εργατών γνώσης δηµιουργεί ένα σηµαντικό µειονέκτηµα για την µετατροπή της περιοχής σε µια «οικονοµία της γνώσης». Παρόλο που συστάθηκε το 1984, το Ιόνιο Πανεπιστήµιο δηµοσίευσε το πρώτο επιστηµονικό άρθρο µόλις το 2002 και δραστηριοποιείται στον τοµέα των φυσικών επιστηµών και των κοινωνικών επιστηµών. Από τότε η επιστηµονική παραγωγή έχει αυξηθεί, αλλά η απόδοση εξακολουθεί να είναι αρκετά κάτω από άλλα ελληνικά πανεπιστήµια, µε 16 δηµοσιεύσεις το 2010 ή συνολικά 63 δηµοσιεύσεις την περίοδο , το οποίο είχε ως αποτέλεσµα 22 παραποµπές, κατατάσσοντας το 2 Ο δείκτης δίνει το ποσοστό του συνολικού εργασιακού δυναµικού στην ηλικιακή οµάδα 15-74, το οποίο κατηγοριοποιείται ως ΕΤΑ, που έχει, δηλ., ολοκληρώσει σπουδές σε τριτοβάθµιο επίπεδο ή εργάζονται σε θέση όπου τέτοιου επιπέδου εκπαίδευση είναι συνήθως προαπαιτούµενη. 5

8 πανεπιστήµιο δεύτερο από το τέλος και µε το χαµηλότερο αντίκτυπο παραποµπών (0.22 κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου). Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, που δηµιουργήθηκε το 2003, δραστηριοποιείται στις ιατρικές επιστήµες και τις φυσικές επιστήµες, αλλά βρίσκεται στην τελευταία θέση σε σχέση µε τα ελληνικά ΤΕΙ όσον αφορά δηµοσιεύσεις (28) και δεύτερο από το τέλος όσον αφορά παραποµπές (82), την περίοδο Λαµβάνοντας υπόψη τον χαµηλό βαθµό επιστηµονικής δραστηριότητας είναι αδύνατον να προσδιοριστεί µία επιστηµονική εξειδίκευση για τα Ιόνια Νησιά. Η σχετική βιοµηχανική εξειδίκευση, σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες, 3 δείχνει ότι τα νησιά του Ιονίου είναι πιο εξειδικευµένα στη µεταποίηση δεξαµενών, ντεπόζιτων και µεταλλικών εµπορευµατοκιβωτίων, και στη µεταποίηση καλοριφέρ και λεβήτων κεντρικής θέρµανσης στη συντήρηση και επισκευές µηχανοκίνητων οχηµάτων στη θαλάσσια και παράκτια µεταφορά νερού και στις επισκευές προσωπικών και οικιακών αγαθών (βλέπε Παράρτηµα ). Περιττό να ειπωθεί ότι τα ταξιδιωτικά γραφεία, οι τουριστικοί πράκτορες και η παροχή τουριστικής βοήθειας αποτελούν τοµείς εξειδίκευσης της περιφέρειας. Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια της συνάντησης µε εµπλεκόµενους φορείς, υπογραµµίστηκαν ως εµπόδια για έναν πιο εξειδικευµένο και µεγαλύτερης προστιθέµενης αξίας τουρισµό ο συνεχιζόµενος κατακερµατισµός του κλάδου, ο ανταγωνισµός µεταξύ των νησιών και η έλλειψη υποδοµών (π.χ. για κρουαζιερόπλοια). Λαµβάνοντας υπόψη τη συνολική απόδοση της περιφέρειας στην καινοτοµία, ο Ευρωπαϊκός Πίνακας Περιφερειακής Καινοτοµίας κατατάσσει τα Ιόνια Νησιά (οµαδοποιηµένα στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας) ως περιορισµένης- µεσαίας καινοτοµικότητας (η χαµηλότερη δυνατή βαθµίδα) µαζί µε όλες τις άλλες ελληνικές περιφέρειες εκτός της Αττικής. Οµοίως, η ετήσια έκθεση του Παρατηρητηρίου Περιφερειακής Καινοτοµίας (RIM) για το 2011 κατέταξε την περιφέρεια ανάµεσα σε αυτές που καινοτοµούν µε απορρόφηση γνώσης (επίσης µαζί µε όλες τις άλλες ελληνικές περιφέρειες εκτός της Αττικής). Από µία θετική σκοπιά, η σχετική οµάδα 19 περιφερειών της ΕΕ27 έχει το µεγαλύτερο µέσο όρο (ανάµεσα στις περιφερειακές οµάδες του RIM) στην «καινοτόµο επιχειρηµατικότητα» (µε βάση το µερίδιο ΜΜΕ οι οποίες δηλώνουν στην Έρευνα Κοινοτικής Καινοτοµίας ότι έχουν εισαγάγει καινοτοµίες), αλλά και το χαµηλότερο βαθµό στην «τεχνολογική καινοτοµία»: η επιχειρηµατική Ε&Α και ευρεσιτεχνιακή κατοχύρωση είναι πολύ χαµηλή ενώ οι δαπάνες για καινοτοµίες όχι από Ε&Α (ως % κύκλου εργασιών) είναι υψηλότερο από κάθε άλλη οµάδα. Αυτό σηµαίνει ότι η καινοτοµία λαµβάνει χώρα ως επί το πλείστον µέσω ενσωµάτωσης γνώσης η οποία έχει δηµιουργηθεί αλλού από αγορά τεχνολογιών «από το ράφι». Σχήµα 2 : Ανάλυση SWOT του περιφερειακού καινοτοµικής δυναµικής και εξειδίκευσης υνατά Σηµεία Οικονοµική εξειδίκευση σε συγκεκριµένες µεταποιητικές δραστηριότητες πέραν του τουρισµού Υψηλής ποιότητας διαβίωση και βιοποικιλότητα Υπάρχον πανεπιστήµιο µε περιορισµένε δυνατότητες, αλλά αρκετά εργαστήρια που κάνουν έρευνα στην πληροφορική και την ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά Αδυναµίες Χαµηλό επίπεδο Ε&Α και σχεδόν ανύπαρκτες επιχειρηµατικές επενδύσεις σε Ε&Α Οικονοµία βασισµένη σε µικρές εταιρίες χαµηλής τεχνολογίας Νησιωτική περιφέρεια µε τα σχετικά µειονεκτήµατα σε κόστος, κτλ. Χαµηλός βαθµός διάχυσης ΤΠΕ Χαµηλό επίπεδο µόρφωσης πληθυσµού και συµµετοχής σε πρακτικές δια βίου µάθησης 3 Ο ελάχιστος βαθµός εξειδίκευσης είναι 1,5 (εννοώντας ότι η περιφέρεια έχει 50% περισσότερη απασχόληση στη συγκεκριµένη βιοµηχανία, από το µέγεθος της περιφέρειας), και η βιοµηχανία πρέπει να έχει τουλάχιστον 500 εργαζόµενους στην περιφέρεια (ώστε να εξαλείφονται υψηλές εξειδικεύσεις σε πολύ στενούς βιοµηχανικούς τοµείς). 6

9 υνατά Σηµεία Αδυναµίες Καµία προφανής επιστηµονική εξειδίκευση σε θέµατα σχετικά µε την οικονοµία της περιφέρειας Έλλειψη καινοτοµικής κουλτούρας στις επιχειρήσεις Ευκαιρίες Απορρόφηση µεγαλύτερου µεριδίου τουρισµού υψηλής προστιθέµενης αξίας (π.χ. οικο- / αγροτουρισµός, υποδοµές κρουαζιέρας) κτλ. Ενίσχυση καινοτοµίας στις υπηρεσίες, κυρίως µέσω διάχυσης ΤΠΕ Βελτίωση ενίσχυσης της αναβάθµισης των τεχνολογικών ικανοτήτων των ΜΜΕ υνατότητα για αύξηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (υπεράκτια αιολική, κτλ.) Επανεκκίνηση του αγρο-διατροφικού τοµέα και εκµετάλλευση της βιοποικιλότητας για φυσικά προϊόντα περιλαµβανοµένης της δυναµικής µπλε βιοτεχνολογίας Απειλές Οικονοµική εξειδίκευση σε τοµείς χαµηλής τεχνολογίας Κατακερµατισµένη τουριστική προσφορά, µε ανταγωνισµό µεταξύ των νησιών Ανταγωνισµός από οικονοµίες χαµηλού κόστους Τέλος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης µε τους εµπλεκόµενους φορείς, ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι υπήρξε περιορισµένη συζήτηση σχετικά µε τη (βιώσιµη εκµετάλλευση του θαλάσσιου περιβάλλοντος γύρω από τα νησιά, είτε για «παραδοσιακές» δραστηριότητες, όπως η υδατοκαλλιέργεια, είτε για αναδυόµενες ευκαιρίες, όπως η µπλε βιοτεχνολογία (θαλάσσιοι οργανισµοί), 4 και πηγές θαλάσσιας ανανεώσιµης ενέργειας (κυρίως υπεράκτια αιολική ενέργεια, όπου η δυναµική των Ιονίων Νήσων έχει ήδη ερευνηθεί, 5 αλλά η διασύνδεση µε το εθνικό δίκτυο και η πολιτική τιµολόγησης θα χρειαστούν προσεκτικό συντονισµό µεταξύ περιφερειακών και εθνικών πρωτοβουλιών). Πρόταση: είναι σαφές ότι η περιφέρεια έχει εξειδίκευση µεγάλου βαθµού σε τουριστικές δραστηριότητες και ένα προηγούµενο έργο δράσεων καινοτοµίας (βλέπε κεφάλαιο Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.) αποτέλεσε µία πιλοτική προσπάθεια ενίσχυσης της ποιότητας, βελτίωσης των τουριστικών επιχειρήσεων και ανάπτυξης εφαρµογών πληροφορικής. ιασυνδεδεµένη µε τον τουριστικό τοµέα είναι η βιο-οικονοµία, τόσο σε χερσαίους φυσικούς πόρους, όσο και σε βιοποικιλότητα (µε τη δυνατότητα αναζωογόνησης του αγροτικού τοµέα µέσω της παραγωγής νέων καλλιεργειών, την έµφαση σε προϊόντα ονοµασίας προέλευσης, κτλ.), καθώς και σε υδρόβιους πόρους (µπλε βιοτεχνολογία). Τέλος, η δυναµική της θαλάσσιας ενέργειας είναι ακόµα στα σπάργανα (τα πιο εξελιγµένα σχέδια στην Ελλάδα είναι για το Αιγαίο), όµως οποιαδήποτε µελλοντική στρατηγική RIS3 δεν µπορεί να αγνοήσει προσπάθειες για µείωση του κόστους στα νησιά µέσω της αυξηµένης χρήσης αιολικής, ηλιακής και παλιρροϊκής ενέργειας. 2.2 Τα δυνατά σηµεία και οι αδυναµίες του συστήµατος καινοτοµίας της περιφέρειας Όπως έχει ήδη γίνει εµφανές ότι το σύστηµα καινοτοµίας της περιφέρειας των Ιονίων Νήσων είναι ένα από τα πιο αδύναµα στην Ελλάδα, όσον αφορά τόσο την επιχειρηµατική Ε&Α και καινοτοµία και την έρευνα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, 4 Σε συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Θαλάσσια και Ναυτιλιακή Έρευνα, η οποία προσδιορίζει την µπλε βιοτεχνολογία ως µία από τις καταλυτικές τεχνολογίες-κλειδιά και οικονοµικούς τοµείς. 5 D. Karamanis, C. Tsabaris, K. Stamoulis, D. Georgopoulos, Wind energy resources in the Ionian Sea, Renewable Energy, Volume 36, Issue 2, February 2011, Pages , (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s ) 7

10 όσο και τους ενεργούς διαµεσολαβητές (βλ. Παράρτηµα Γ). Όπως σηµειώθηκε και παραπάνω, η περιορισµένη κλίµακα και εύρος του πανεπιστηµίου της περιφέρειας καθιστά δύσκολο να αποτιµηθεί η επιστηµονική δυναµική η οποία θα µπορούσε να αξιοποιηθεί οικονοµικά. Παρόλα αυτά, ενώ παραδόξως δεν υπάρχει τµήµα επικεντρωµένο στον τοµέα του τουρισµού, κάποια πανεπιστηµιακά τµήµατα εργάζονται σε θέµατα που σχετίζονται, άµεσα ή έµµεσα, µε την πολιτιστική κληρονοµιά και, κατά συνέπεια, έµµεσα µε τον τουρισµό υψηλής προστιθέµενης αξίας. Αυτά περιλαµβάνουν εργαστήρια στα τµήµατα µουσικών σπουδών, ιστορίας και αρχειονοµίας και βιβλιοθηκονοµίας. Το Τµήµα Πληροφορικής έχει επεξεργαστεί καινοτόµες ιδέες σε δύο εξειδικευµένα τµήµατα της αγοράς: α) ψηφιακό περιεχόµενο (e-content) και ανάπτυξη της δηµιουργικής βιοµηχανίας, όπως 3D animation, διαδραστικά περιβάλλοντα, διαχείριση ηλεκτρονικού περιεχοµένου, τρισδιάστατο ήχο, εικονική πραγµατικότητα σε video games, και β) χρήση της πληροφορικής για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών, περιβαλλοντικούς κινδύνους, διαχείριση φυσικών πόρων, και προώθηση του τουρισµού. Προς το παρόν, οι ενδιάµεσες δοµές που λειτουργούν στην περιφέρεια είναι µόνο στο πρότυπο «γενικών καθηκόντων», όπως τα εµπορικά επιµελητήρια, τα οποία προσφέρουν στις επιχειρήσεις λίγη εξειδικευµένη γνώση προστιθέµενης αξίας σε θέµατα καινοτοµίας και τεχνολογίας. Πρόταση: η περιφέρεια δε διαθέτει επαρκή κρίσιµη µάζα επιχειρήσεων ώστε να δικαιολογείται η δηµιουργία ενός φορέα επικεντρωµένου στην περιφερειακή καινοτοµία, ωστόσο µπορεί να προβλεφθεί η δηµιουργία ενός δικτύου καινοτοµίας. Κάτι τέτοιο θα περιλαµβάνει τη χρηµατοδότηση ενός συντονιστή, ο οποίος, φερ ειπείν, θα είναι µέρος του περιφερειακού ταµείου ανάπτυξης, και τοπικών (σε κάθε µεγάλο νησί) και θεµατικών ειδικών, οι οποίοι θα αµείβονται βάσει αποτελέσµατος και θα επισκέπτονται, θα συµβουλεύουν και θα καθοδηγούν επιχειρήσεις στις καινοτοµικές δραστηριότητές τους. Το περιφερειακό µοντέλο δικτύου ανάπτυξης τεχνολογίας της Γαλλίας, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως πηγή έµπνευσης Συµµετοχή εµπλεκόµενων φορέων και διακυβέρνηση πολιτικών έρευνας και καινοτοµίας. Την τελευταία δεκαετία τα Ιόνια Νησιά συµµετείχαν µόνο σε ένα πρόγραµµα συνεργασίας από την οικογένεια RITTS, RIS, RIS+ και RPIA: το 3Ι Καινοτοµία στα Ιόνια Νησιά ( ). Το πρόγραµµα 3Ι επικεντρώθηκε στον τοµέα του τουρισµού και στη δηµιουργία νέων υπηρεσιών βασισµένων στη διαχείριση ποιότητας και τις εφαρµογές ΤΠΕ. Οι κύριοι στόχοι ήταν: 1) µείξη ψηφιακών υπηρεσιών µε παραδοσιακές τουριστικές, 2) βελτίωση υφιστάµενων επιχειρήσεων, 3) δηµιουργία νέων υπηρεσιών και καινοτόµων start-ups στον τουρισµό, τον πολιτισµό και τη γεωργία, 4) ενδυνάµωση περιφερειακών φορέων για διαχείριση της λήψης αποφάσεων σχετικά µε περιβαλλοντικούς κινδύνους, 5) παροχή υποστήριξης για καινοτόµες δράσεις στην περιφέρεια, και 6) µεταφορά βέλτιστων πρακτικών από άλλες ελληνικές και ευρωπαϊκές περιφέρειες. Σχήµα 3: Βασικές καινοτόµες δράσεις περιφερειακού προγράµµατος 3I 1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1.1 ηµιουργία περιφερειακού προτύπου και πιστοποίησης ποιότητας για 300 τοπικές επιχειρήσεις από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. 1.2 Συγκριτική αξιολόγηση 50 επιχειρήσεων στον τοµέα του τουρισµού και παροχή κατευθυντήριων γραµµών για βελτίωση των επιχειρήσεων 6 echnologique_rdt 8

11 2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ START-UPS ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 2.1 Επιχειρηµατική και οικονοµική υποστήριξη για νέες µορφές τουρισµού, πολιτιστικού, θρησκευτικού, αθλητικού, συνεδριακού. 3. ΨΗΦΙΑΚΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 3.1 Τηλεµατικές εφαρµογές κάτω από την πύλη Ψηφιακά Ιόνια Νησιά. 4. ΕΞΥΠΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΙΣΚΟΥ 4.1 ιαχείριση ρίσκου µε βάση την πληροφόρηση για δασικές πυρκαγιές: σύστηµα υποστήριξης σε πραγµατικό χρόνο. 5. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑΣ ΓΝΩΣΗΣ 5.1 Κέντρο για τη διαχείριση της καινοτοµίας και της διάχυσης καλών πρακτικών 5.2 Ψηφιακές καινοτόµες εµπορικές υπηρεσίες στην «παλιά πόλη» της Κέρκυρας Πηγή: Ένα παράδειγµα από τα αποτελέσµατα του προγράµµατος 3Ι ήταν η δικτυακή πύλη Ψηφιακή Κέρκυρα (βλέπε Σχήµα 4). Το 3Ι σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε τοπικά και αντανακλούσε τις επιλογές, τις ανάγκες και τις κατευθύνσεις των πιο σηµαντικών εµπλεκόµενων φορέων της περιφέρειας. Το πρόγραµµα βρισκόταν υπό την εποπτεία µίας συντονιστική επιτροπής µε µάλη από τη Γενική Γραµµατεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τη ιαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ, το Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Κέντρο Τηλεµατικής υτικής Ελλάδας, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥΕ) του Αριστοτελείου Παν/µιου Θες/νικής, τα εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια των Ιονίων νησιών, και τον Τουριστικό Οργανισµό Ιόνιων Νήσων (ΕΤΙΝ). Συνέχιση του προγράµµατος αναµενόταν στο πλαίσιο του Άξονα Ψηφιακής Σύγκλισης και Επιχειρηµατικότητας του ΠΕΠ Εντούτοις, η ελπίδα για συνέχεια χάθηκε µε την µεταφορά της χρηµατοδότησης για καινοτόµα προγράµµατα στο κεντρικά διαχειριζόµενο πρόγραµµα υπό τη ΓΓΕΤ. Σχήµα 4: Ψηφιακή περιήγηση του ιστορικού κέντρου της Κέρκυρας Πηγή: Για να ξεκινήσει η προετοιµασία µίας στρατηγικής RIS3, η Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή (Ε Α) Ιονίων Νήσων οργάνωσε µία συνάντηση στις 15 Οκτωβρίου 2012 µε τη συµµετοχή της Περιφερειακής ιοίκησης, εµπλεκόµενους φορείς του ιδιωτικού τοµέα και του ακαδηµαϊκού κόσµου και της οµάδας εµπειρογνωµόνων της Γενικής ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις αρχές της στρατηγικής RIS3, την έννοια της έξυπνης εξειδίκευσης, την παραγωγική αδυναµία της Περιφέρειας σχετικά µε τις δυνατότητές, την οργάνωση και τους πόρους της, και τις προοπτικές για βελτίωση την περίοδο Εντοπίστηκαν µία σειρά από τοµείς σχετικά µε τη γεωργία, την τοπική παραγωγή τροφίµων, τη γαστρονοµία, τη φιλοξενία και τον τουρισµό. Οι συµµετέχοντες εξέφρασαν την έντονη υποστήριξή τους 9

12 για µία επεξεργασία της στρατηγικής RIS3 από τη βάση προς τα πάνω (bottom-up), δεδοµένου ότι προσφέρει µία ευκαιρία για το σχεδιασµό και την υλοποίηση µίας πολιτικής για την Έρευνα & Καινοτοµία στοχευµένη σε πραγµατικές ανάγκες της περιφέρειας. Σε αυτό το πρώιµο στάδιο της εκπόνησης στρατηγικής RIS3, οι συστάσεις της οµάδας εµπειρογνωµόνων, οι οποίες παρουσιάστηκαν και κατά τη διάρκεια της συνάντησης µε τους εµπλεκόµενους φορείς, είναι οι εξής: Η διασφάλιση της bottom-up επεξεργασίας της στρατηγικής RIS3 και της ισχυρής συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα και της ακαδηµαϊκής κοινότητας καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασµού, από την ανάλυση SWOT µέχρι τον προσδιορισµό των στρατηγικών προτεραιοτήτων, το σχεδιασµό των δράσεων Έρευνας & Καινοτοµίας, και την επιλογή των δεικτών αξιολόγησης επιπτώσεων. Πρέπει να προωθηθεί µία διαδικασία ανακάλυψης επιχειρηµατικών αναγκών, η οποία θα φέρει στην επιφάνεια τις τεχνολογικές ανάγκες στους κυρίαρχους τοµείς επιχειρηµατικότητας της περιφέρειας: γεωργία, τοπική παραγωγή προϊόντων, γαστρονοµία, φιλοξενία, τουρισµός. Η συνεργασία µε άλλες ελληνικές περιφέρειες µε παρόµοια χαρακτηριστικά (Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο) µπορεί να προσφέρει οικονοµίες κλίµακας στην εισροή τεχνολογιών έξυπνης εξειδίκευσης. Η διασφάλιση ότι θα υπάρχει πλήρης ενσωµάτωση των ιαρθρωτικών Ταµείων µε την ανάπτυξη µίας στρατηγικής RIS3 η οποία θα περιλαµβάνει το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, καθώς και τους τοµείς γεωργίας (ΕΓΤΑΑ) και αλιείας / υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑ). 4. Προς µία περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης 4.1 Περιφερειακές πολιτικές έρευνας και καινοτοµίας Όπως σηµειώθηκε παραπάνω, η επιδόσεις της περιφέρειας στην έρευνα και την καινοτοµία είναι εξαιρετικά χαµηλή, µε τα Ιόνια Νησιά να βρίσκονται στην τελευταία θέση ανάµεσα στις ελληνικές Περιφέρειες, ενώ η συµµετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας παραµένει χαµηλή, παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών. Την τελευταία δεκαετία ο τουρισµός έγινε η κυρίαρχη µορφή της τριτογενούς δραστηριότητας και η περιφέρεια έχει µια εξέχουσα θέση στην ελληνική τουριστική αγορά, προσελκύοντας το 7% των αφίξεων, το 10% των διανυκτερεύσεων, και φιλοξενεί το 12% των ξενοδοχειακών κλινών σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΠ Ιονίων Νήσων περιλάµβανε, όπως και όλα τα ελληνικά ΠΕΠ, τρεις προτεραιότητες (Σχήµα 5) συµπεριλαµβανοµένης και µίας για την Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα, µε ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα του τουρισµού (Σχήµα 6) και δηλωµένη πρόθεση να υλοποιηθεί το Περιφερειακό Πρόγραµµα Καινοτόµων ράσεων (RPIA). Σχήµα 5: Προτεραιότητες και χρηµατοδότηση ΕΠ Ιονίων Νήσων Συνολική χρηµατοδότηση % Άξονας Προτεραιότητας ΕΕ + εθνικοί πόροι 1. Υποδοµές και προσβασιµότητα Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα Βιώσιµη ανάπτυξη και ποιότητα ζωής TOTAL

13 Σχήµα 6 : Υφιστάµενες προτεραιότητες περιφέρειας για την έρευνα και την καινοτοµία Κείµενο Πολιτικής Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (2007) Προτεραιότητες και Στόχοι Ο κύριος στόχος της προτεραιότητας Ανταγωνιστικότητα και Ψηφιακή Σύγκλιση είναι ο εµπλουτισµός του συνολικού τουριστικού προϊόντος, ιδίως µε νέες επιλογές προσαρµοσµένες στην τοπική ταυτότητα και ιδιαιτερότητα, οι οποίες µπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη ευελιξία, διαφοροποίηση και αναγνώριση, δεύτερες και συµπληρωµατικές συνεχιζόµενες προσπάθειες για τον εκσυγχρονισµό και τον εκµοντερνισµό των υφιστάµενων δραστηριοτήτων. Οι συγκεκριµένοι στόχοι περιλαµβάνουν: Στήριξη επιχειρήσεων µε την προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού, την ποιοτική αναβάθµιση των υπηρεσιών, και την υιοθέτηση ποιοτικών προτύπων. Στήριξη επιχειρήσεων στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, ενθάρρυνση απορρόφησης καινοτόµων πρακτικών και ιδεών. Στήριξη του εκσυγχρονισµού υφιστάµενων πρακτικών στον τουρισµό, τις υπηρεσίες περιλαµβανοµένου του εµπορίου, και της µεταποίησης. Προώθηση καινοτόµων σχεδίων και πρακτικών που απορρέουν από το Περιφερειακό Πρόγραµµα Καινοτόµων ράσεων που υλοποιήθηκαν την περίοδο Προώθηση νέων πιλοτικών προγραµµάτων ενίσχυσης της ταυτότητας της περιφέρειας και της βιώσιµης ανάπτυξης. Ωστόσο, η Ε Α παραχώρησε τον σχετικό προϋπολογισµό του ΠΕΠ στην ΓΓΕΤ, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιστρεφόταν στην περιφέρεια αντίστοιχο ποσό για τη χρηµατοδότηση δράσεων RTDI µέσω προγραµµάτων της ΓΓΕΤ. Σύµφωνα µε στοιχεία της ΓΓΕΤ (βλέπε Παράρτηµα ), η χρηµατοδότηση προγραµµάτων RTDI την περίοδο είναι εξαιρετικά περιορισµένη, φτάνοντας λίγο πάνω από µισό εκατοµµύριο ευρώ (ή 1% των αρχικά διαθέσιµων πόρων υπό την προτεραιότητα Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα του ΠΕΠ). Στην πράξη, δεν υπήρξε καµία σηµαντική επένδυση στην καινοτοµική πολιτική της περιφέρειας από το εδοµένων αυτών των ευρηµάτων, η οµάδα εµπειρογνωµόνων προτείνει ότι: Η πολιτική καινοτοµίας πρέπει να επικεντρωθεί στο κύριο παραγωγικό σύµπλεγµα της Περιφέρειας, το σύµπλεγµα «αγρο-διατροφή + γαστρονοµία + φιλοξενία + τουρισµός», και να εντοπίσει τις τεχνολογίες οι οποίες µπορούν να βελτιώσουν τα ανταγωνιστικά πλενοεκτήµατά του. Οι πολιτικές καινοτοµίας πρέπει να στοχεύουν στη δηµιουργία τεχνολογιών και κέντρων δεξιοτήτων που θα επιτύχουν µία κριτική µάζα τέτοιων τεχνολογιών και θα τις διθέσουν στις τοπικές ΜΜΕ. Η ανάλυση του συµπλέγµατος AGHT και ο προσδιορισµός των βασικών δραστηριοτήτων είναι το πρώτο βήµα προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι εµπλεκόµενοι φορείς από τον ιδιωτικό και τον ακαδηµαϊκό τοµέα έχουν ήδη επεξεργαστεί ιδέες για νέες ευκαιρίες στους τοµείς της βιο-καλλιέργειας, της παραγωγής τροφίµων µε αντιοξειδωτικές ιδιότητες, της συντήρησης τροφίµων µε αιθέρια έλαια, της χρήσης µαγιάς από µύκητες στην παραγωγή κρασιού, του αντιοξειδωτικού ελαιόλαδου, οι οποίοι πρέπει να αναλυθούν περεταίρω και να τεκµηριωθούν. Τεχνολογίες πληροφορικής στοχευµένες στον τουρισµό και το περιβάλλον αποτελούν, επίσης, ένα υποσχόµενο πεδίο που µπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για την ανάπτυξη της περιφέρειας. Η καινοτοµική πολιτική µε επικεντρωµένη έµφαση σε τοµείς και τεχνολογίες πρέπει να συνδυαστεί µε οριζόντιες δράσεις για τη δηµιουργία θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την επιχορήγηση της καινοτοµίας, και την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Τέτοια µέτρα πολιτικής µπορούν να αξιολογηθούν σε σχέση µε τα κριτήρια βιωσιµότητας µετά την περίοδο χρηµατοδότησης τη δηµιουργία τοπικών δυνατοτήτων την προώθηση ολοκληρωµένων λύσεων στη χρηµατοδότηση τεχνολογίας-παραγωγής-αγοράς επίτευξη µόχλευσης ιδιωτών και ξεκάθαρη συµβολή στους αναπτυξιακούς στόχους. 11

14 4.2 Πολιτικές για clusters Στα Ιόνια Νησιά οι τοµείς µε τους υψηλότερους συνδυαστικούς βαθµούς µεγέθους, 7 εξειδίκευσης, 8 και επικέντρωσης, 9 σύµφωνα µε το Σύστηµα Βαθµολόγησης µε Αστέρια του Παρατηρητηρίου Clusters είναι οι: Τουρισµός & Φιλοξενία και Καλλιέργειες & Κτηνοτροφία (2 αστέρια), και Μεταφορές & Logistics, Αγροτικά Προϊόντα, Κατασκευαστικά (1 αστέρι). Στα Ιόνια Νησιά δεν υπάρχει ώριµο cluster (3 αστέρια), παρότι ο τοµέας τουρισµού και φιλοξενίας αποτελεί ένα δυναµικό οργανικό cluster, γύρω από το οποίο µπορούν να συνδεθούν και να αναπτυχθούν άλλοι αναδυόµενοι τοµείς, µε την προϋπόθεση ότι θα εφαρµοστούν κατάλληλες πολιτικές. Το παρακάτω Κουτί παρέχει και συµβουλές για τον προσδιορισµό ευκαιριών στα σηµεία διεπαφής µεταξύ Τουρισµού & Φιλοξενίας και άλλων τοµέων / βιοµηχανιών / clusters και την εφαρµογή πολιτικών / προγραµµάτων οριζόντιων clusters. Να σηµειωθεί ότι επειδή η ανάλυση βασίζεται σε στοιχεία του 2009, η Περιφέρεια πρέπει να την ενηµερώσει µε πιο πρόσφατα στοιχεία, όπου είναι δυνατόν, ώστε η στρατηγική RIS3 να βασίζεται σε στέρεα θεµέλια: Κουτί 1: Ώριµα και Αναδυόµενα Clusters στα Ιόνια Νησιά Ώριµα Clusters: Κανένα. Το Τµήµα Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστηµίου είναι, εντούτοις, µέλος του cluster συστηµάτων και εφαρµογών µικρο-ηλεκτρονικής (mi-cluster, Αναδυόµενα Clusters: Τουρισµός & Φιλοξενία (δραστηριότητες ταξιδιωτικών γραφείων και τουριστικών πρακτόρων, δραστηριότητες παροχής τουριστικής βοήθειας, ξενοδοχεία, εστιατόρια, αποπεράτωση κτιρίων, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, λιανική πώληση τροφίµων, ποτά, ενοικίαση και επισκευή ειδών οικιακής χρήσης, µουσεία και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, οικολογικός τουρισµός), Καλλιέργειες & Κτηνοτροφία (αλιεία, ιχθυοκαλλιέργειες και συναφείς δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, αύξηση της καλλιέργειας σε συνδυασµό µε κτηνοτροφία (µεικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες), εκτροφή ζώων), Μεταφορές & Logistics (θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές, τακτικές αεροπορικές µεταφορές, συντήρηση και επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων, λιανική πώληση καυσίµων για οχήµατα), Γεωργία (καλλιέργεια, κηπουρική αγοράς, κηπευτικά), Κατασκευές (προετοιµασία του χώρου, υλικά κατασκευής), Τρόφιµα & Ποτά. Εν ολίγοις, η περιφέρεια των Ιονίων Νήσων δεν έχει καµία προηγούµενη εµπειρία σε πολιτικές clusters, καµία «κουλτούρα» clusters και δεν λειτουργεί στην περιφέρεια κανένα ώριµο cluster. Παρόλα αυτά, στην αρχική στρατηγική για το (που υιοθετήθηκε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 από το Περιφερειακό Συµβούλιο ανταποκρινόµενο στις κατευθυντήριες γραµµές του Υπουργείου Ανάπτυξης) η περιφέρεια κάνει µία σαφή δήλωση σχετικά µε την εξειδίκευσή της και τις πρακτικές δράσεις που θα αναλάβει προς την ανάπτυξη αυτών των τοµέων. Πιο συγκεκριµένα, οι ανταγωνιστικές προτεραιότητες θα επικεντρωθούν στην ποιοτική αναβάθµιση της 7 Το «µέγεθος» δείχνει αν το cluster είναι στο top 10% των ίδιας κατηγορίας clusters της Ευρώπης, µε βάση τον αριθµό υπαλλήλων. Αν η απασχόληση φτάσει ένα επαρκές µερίδιο της συνολικής ευρωπαϊκής απασχόλησης είναι πιο πιθανό να υπάρχουν σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις από τα clusters. Αυτά που είναι στο top 10, παίρνουν ένα αστέρι. 8 Η «εξειδίκευση» συγκρίνει το ποσοστό απασχόλησης σε µία κατηγορία cluster σε µία περιφέρεια σε σχέση µε τη συνολική απασχόληση της περιφέρειας, από τη µία, µε το ποσοστό συνολικής ευρωπαϊκής απασχόλησης στην ίδια κατηγορία cluster σε σχέση µε τη συνολική ευρωπαϊκή απασχόληση, από την άλλη. Αν µία περιφέρεια είναι πιο εξειδικευµένη σε µία κατηγορία cluster από ότι στο σύνολο της οικονοµίας σε όλες τις περιφέρειες, αυτό είναι πιθανόν να αποτελεί ένδειξη ότι οι οικονοµικές επιπτώσεις του cluster της περιφέρειας είναι αρκετά σηµαντικές ώστε να προσελκύουν σχετική οικονοµική δραστηριότητα από άλλες περιφέρειες, και ότι διαχύσεις και διασυνδέσεις θα είναι εντονότερες. Αν µία κατηγορία cluster σε µία περιφέρεια πηλίκο εξειδίκευσης 2 και πάνω τότε παίρνει ένα αστέρι. 9 Η «εξειδίκευση» δείχνει τον βαθµό στον οποίο η περιφερειακή οικονοµία είναι επικεντρωµένη στους κλάδους που απαρτίζουν µία κατηγορία cluster. Αυτό το µέτρο σχετίζει την απασχόληση στο cluster σε σχέση µε τη συνολική απασχόληση στην περιφέρεια. Αν ένα cluster έχει µεγαλύτερο µερίδιο της συνολικής απασχόλησης στην περιφέρεια είναι πιο πιθανόν να υπάρχουν διαχύσεις και διασυνδέσεις παρά θα πνιγούν από την οικονοµική αλληλεπίδραση µε άλλους τοµείς της οικονοµίας. Το top 10% των clusters που έχουν το µεγαλύτερο µερίδιο απασχόλησης σε µία περιφέρεια παίρνουν ένα αστέρι. 12

15 δυναµικής των τουριστικών επιχειρήσεων, συνδεδεµένη µε την ενδυνάµωση της γεωργίας και της µεταποίησης (µε έµφαση στα τοπικά και οργανικά προϊόντα και τα «πακέτα» της περιφέρειας και την προώθηση καινοτόµων επιχειρήσεων που συνδέουν τον τουρισµό µε τον πολιτισµό, κτλ.). Η στρατηγική είναι παρόµοια µε την πολιτική για clusters των Βαλεαρίδων Νήσων (ένα εξειδικευµένο, διασυνδεδεµένο και εξελιγµένο περιφερειακό σύστηµα καινοτοµίας). Το Σχήµα 7 παρουσιάζει το παράδειγµα που χρησιµοποιήθηκε στις Βαλεαρίδες και τις πολιτικές βασισµένες στην Ε&Α&Κ οι οποίες έχουν συµβάλει στην ενίσχυση των τοµέων τεχνολογίας που σχετίζονται µε τον τουρισµό. Κατά συνέπεια προτείνεται να µελετηθεί η αναπαραγωγή µίας προσέγγισης cluster ανταγωνιστικής τεχνολογίας για να διευκολυνθεί η ταχεία διάδοση καλών πρακτικών (π.χ. Βαλεαρίδες Νήσοι, Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών Corallia). Σχήµα 7: Τεχνολογίες και clusters που υποστηρίζουν τον τουρισµό στις Βαλεαρίδες Νήσους Πηγή: Πολιτική Έξυπνης Εξειδίκευσης Βαλεαρίδων Νήσων Επιπλέον, για να προχωρήσουµε πέρα από τα διαθέσιµα συγκριτικά στοιχεία, πρέπει να λάβουν χώρα µελέτες µε έµφαση στην ποιότητα στους τοµείς δραστηριότητας όπου η περιφέρεια δείχνει σχετική εξειδίκευση, ώστε να προσδιοριστούν τοµείςεξειδίκευσης. Κάτι τέτοιο περιλαµβάνει εξειδικευµένη δουλειά ανάλυσης αλυσίδας αξίας και ανάλυση των σχέσεων µεταξύ clusters / τοµέων / κλάδων ώστε να εξεταστεί η περίπτωση να υπάρχει συσχετιζόµενη διαφοροποίηση µεταξύ των τοµέων εξειδίκευσης της περιφέρειας. Λόγω του γεγονότος ότι ο Τουρισµός είναι ο πιο σηµαντικός, οι ανάγκες και απαιτήσεις πρέπει αρχικά να συγκεντρωθούν από τους κύριους φορείς σε αυτόν τον τοµέα, και συγκεκριµένα: τουριστικοί πράκτορες, τουριστικά γραφεία, διαµονή, ενοικίαση οχηµάτων, θαλάσσιες µεταφορές, χερσαίες µεταφορές, εναέριες µεταφορές, αεροδρόµια, λιµάνια και µαρίνες, ιστιοπλοΐα, εστιατόρια, κτλ. Έµφαση πρέπει να δοθεί και στη διευκόλυνση οριζόντιων clusters και στον προσδιορισµό ευκαιριών καινοτοµίας στο σηµείο διεπαφής µεταξύ διαφορετικών clusters (π.χ. υιοθέτηση τεχνολογιών ΤΠΕ σε τοµείς προτεραιότητας ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός). Ειδικά µέτρα χρηµατοδότησης και ενίσχυσης πρέπει να αναπτυχθούν µε στόχο την καινοτοµία στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα και στη διασύνδεση µε τον τουρισµό (για τον πρωτογενή τοµέα ώστε να παράγει διαφοροποιηµένα προϊόντα, και για τον δευτερογενή ώστε να συνδέσει τον πρωτογενή µε τον τουρισµό). 13

16 Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στην ενδυνάµωση της συνεργασίας µεταξύ υφιστάµενων / αναδυόµενων τοµέων / clusters, ώστε να γίνουν διασυνδέσεις µε τοπικές, εθνικές και διεθνείς αλυσίδες αξίας. Στο πλαίσιο αυτό, και εξαιτίας της νησιωτικότητας της περιφέρειας και του γεγονότος ότι έχει θαλάσσια σύνορα µε την Ιταλία και την Αλβανία, αλλά και άλλες ελληνικές Περιφέρειες, η στρατηγική πρέπει να λάβει υπόψη κίνητρα για την ανάπτυξη clusters σε δια-περιφερειακό επίπεδο. Εάν οι πολιτικές για clusters γίνουν ένα βασικό εργαλείο για την περιφερειακή ανάπτυξη, θα δηµιουργηθεί η ανάγκη να καθιερωθεί στην περιφέρεια µία γραµµατεία για clusters, ή να στηριχθεί µία τέτοια σε εθνικό επίπεδο. Την περίοδο στα Ιόνια Νησιά υλοποιήθηκαν µόνο λίγα προγράµµατα στον τοµέα της µεταφοράς τεχνολογίας, βελτίωσης δικτύων συνεργασίας µεταξύ ΜΜΕ, βοήθειας για Ε&Α ιδιαίτερα για ΜΜΕ, και υπηρεσιών στήριξης εταιρειών και οµάδων εταιρειών. Υπηρεσίες στήριξης επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας (όπως one-stopshops) έχουν δηµιουργηθεί στο παρελθόν (π.χ. Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών), ιδίως µέσω προγραµµάτων του ιαρθρωτικού Ταµείου. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες τέτοιων διαµεσολαβητών, η συνεργασία µεταξύ του µικρού αριθµού φορέων καινοτοµίας παραµένει περιορισµένη. Προτείνεται να δηµιουργηθεί ένα one-stopshop στο πλαίσιο υφιστάµενων δοµών, η µία νέα δοµή για δυνητικούς επενδυτές / και νέες ΜΜΕ µε τις κατάλληλες βελτιώσεις και σχέδια βιωσιµότητας, βασισµένα στα διδάγµατα και τις γνωστές ελλείψεις των υφιστάµενων υλοποιήσεων. Όπως δείχνει το Παράρτηµα Γ, στα Ιόνια Νησιά υπάρχει µόνο µία βιοµηχανική ζώνη, κανένα επιστηµονικό πάρκο και καµία θερµοκοιτίδα. Προτείνεται η παροχή κινήτρων για την δηµιουργία θερµοκοιτίδας, σε συνδυασµό µε άλλες πολιτικές, όπως clusters που θα επιτρέπουν τη φιλοξενία και την ανάπτυξη επιλεγµένων επιχειρήσεων που θα συµπληρώνουν τους τοµείς τουρισµού & φιλοξενίας (τις βασικές πηγές εισοδήµατος της περιφέρειας). Επιπλέον, προτείνεται να στηριχθεί η διασύνδεση επιχειρήσεων της περιφέρειας µε δίκτυα επιχειρηµατικών αγγέλων και κεφάλαια κοινών επενδύσεων, τα οποία πληρούν τα επαγγελµατικά πρότυπα, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε απαιτούµενα κεφάλαια. 4.3 Ψηφιακή οικονοµία και πολιτικές ΤΠΕ Όσον αφορά την ευρυζωνική διαθεσιµότητα και τη χρήση του ιαδικτύου, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει κακή απόδοση. Σύµφωνα µε την έρευνα «Χρήστες του διαδικτύου στην Ελλάδα» (Μάρτιος 2010) 10 του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα, 11 η χρήση υπολογιστών ήταν 41,6% και η χρήση του διαδικτύου έφτανε µόλις το 37%. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν σαφή ένδειξη ότι η διείσδυση των ΤΠΕ εξακολουθεί να είναι περιορισµένη, αν και η περιφέρεια φιλοξενεί ένα τεράστιο αριθµό τουριστών από τις ανεπτυγµένες χώρες κάθε χρόνο. Τα πλέον αξιοσηµείωτα έργα ΤΠΕ που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια ασχολούνταν µε την αρχειοθέτηση των ιστορικών αρχείων, εφαρµογές ηλεκτρονικής κράτησης εισιτηρίων (e-booking) για τη βιοµηχανία του τουρισµού, σύστηµα πρόληψης φυσικών καταστροφών, καθώς και την εφαρµογή των µητροπολιτικών οπτικών δικτύων πρόσβασης (ΜΑΝ). Η περιοχή φιλοξενεί ένα µικρό αριθµό των επιχειρήσεων ΤΠΕ, επικεντρωµένες κυρίως στην ενσωµάτωση συστηµάτων και τη συντήρηση και υποστήριξη λογισµικού για τις κρατικές υπηρεσίες και για το ξενοδοχειακό και το λιανικό κλάδο. Το έλλειµµα αυτό προκαλεί σηµαντική διαρροή ταλαντούχων επαγγελµατιών ΤΠΕ από την περιφέρεια, καθώς οι σχετικές θέσεις εργασίας είναι περιορισµένες. Τα δύο ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι σήµερα οι κύριοι πόλοι για τη διατήρηση έµπειρων 10 Ταυτότητα χρηστών internet στην Ελλάδα, Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, Μάρτιος BB%20%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD%20internet% pdf 11 Βλέπε: 14

17 επαγγελµατιών ΤΠΕ και την παραγωγή νέων επιστηµόνων µε επαρκές υπόβαθρο σε ΤΠΕ. Σύµφωνα µε τα προκαταρκτικές στρατηγικές κατευθύνσεις της Περιφέρειας, οι ακόλουθοι τοµείς είναι οι πιο κατάλληλοι να επωφεληθούν από τις σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία ΤΠΕ: Τουρισµός και Πολιτισµός: οι επιχειρηµατίες, διαχειριστές περιεχοµένου και οι τουρίστες πρέπει να ενδυναµωθούν ώστε να ενισχυθεί η αξία και ο αντίκτυπος αυτού του τοµέα. Πρέπει να δοθούν κίνητρα στις εµπλεκόµενες ΜΜΕ, ώστε να αξιοποιήσουν τη µοντέρνα τεχνολογία και συνέργιες ώστε να µεγιστοποιηθεί η προβολή των Ιονίων Νήσων, να επεκταθεί η τουριστική περίοδος, να ελαχιστοποιηθούν τα κόστη διαχείρισης και διαφήµισης και να δηµιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη της εικονικής πραγµατικότητας και των εφαρµογών για φορητές συσκευές. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) και µάθηση (e-learning): Ο νησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας έχει ως αποτέλεσµα το κόστος των δηµόσιων υπηρεσιών να είναι πολύ υψηλό, τόσο για τους πολίτες, όσο και την περιφερειακή και εθνική διοίκηση. Σωστά σχεδιασµένες και δια-λειτουργικές εφαρµογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα συνέβαλαν σηµαντικά στην αποτελεσµατικότητα και τη διαφάνεια. Οι υπηρεσίες θα µπορούσαν να συνδυαστούν µε κατάλληλες εφαρµογές ηλεκτρονικής µάθησης για να ξεπεραστεί η διπλή νησιωτικότητα της Περιφέρειας. Αλιεία: ως δυνητικός συντελεστής στη βιώσιµη ανάπτυξη, µε εξαγωγικές δυνατότητες, είναι κρίσιµο να υιοθετηθούν νέες ΤΠΕ στα διάφορα επίπεδα της παραγωγής / διάθεσης (παρακολούθηση και έλεγχος σε πραγµατικό χρόνο, logistics, ηλεκτρονικό εµπόριο, προµήθειες, κτλ.). Μεταφορές: το κόστος µεταφοράς για πολίτες και επιχειρήσεις είναι τεράστιο. Πρέπει να αναπτυχθούν σύγχρονες και έξυπνες προσεγγίσεις για τις µεταφορές, οι οποίες θα ελαχιστοποιήσουν το κόστος ταξιδιού, θα µειώσουν την κατανάλωση ορυκτών καυσίµων και θα βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα αποµακρυσµένων επιχειρηµατικών µονάδων. Περιβάλλον: η προστασία των φυσικών πόρων είναι βασικό συστατικό µίας στρατηγικής βιώσιµης ανάπτυξης για µία Περιφέρεια γεµάτη τουριστικά αξιοθέατα. ΤΠΕ πρέπει να χρησιµοποιηθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες, ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους σε ανταγωνιστικές τιµές. Ευρυζωνικό ιαδίκτυο: η διαθεσιµότητα οικονοµικά προσιτών ευρυζωνικών συνδέσεων για όλα τα νοικοκυριά είναι ένας σηµαντικός ευρωπαϊκός στόχος. Η Περιφέρεια θα πρέπει να συµπληρώσει όλες τις σχετικές εθνικές και ευρωπαϊκού επιπέδου ενέργειες για την περαιτέρω επέκταση της ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια. Πιθανές δράσεις µπορεί να είναι η εγκατάσταση δηµόσιων δωρεάν σηµείων διαδικτυακής πρόσβασης σε διάφορα τουριστικά αξιοθέατα, στα λιµάνια, τα σχολεία, χώροι αναψυχής / αθλητισµού, εκκλησίες, κλπ. Η Περιφέρεια µπορεί να διερευνήσει επίσης τρόπους για τη βελτίωση της χρήσης των υφιστάµενων µητροπολιτικών δικτύων και την παροχή κατάλληλων κινήτρων για την ανάπτυξη στην Περιφέρεια της επόµενης γενιάς δικτύων κινητής τηλεφωνίας (π.χ. LTE). Βασική προϋπόθεση για την επιτυχηµένη υλοποίηση της περιφερειακής στρατηγικής είναι ο περιορισµός φυγής των επαγγελµατιών ΤΠΕ, αφού κάτι τέτοιο µπορεί να εµποδίσει κάθε προσπάθεια µεταρρυθµίσεων: Επιπλέον, η Περιφέρεια µπορεί να προετοιµάσει έναν µηχανισµό ευέλικτο και προσαρµοσµένο στο µέγεθος και τις ανάγκες της, για την ουσιαστική συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στον πλήρη κύκλο της εκτέλεσης έργων και κατανοµής των κινδύνων. Κάτι τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα µέσω ευέλικτων συµπράξεων δηµόσιουιδιωτικού τοµέα (Σ ΙΤ) ή µέσω της θέσπισης Κουπονιών ΤΠΕ για επιλεγµένα νοικοκυριά ή ΜΜΕ. Σχετικά µε άλλες προϋποθέσεις, συγκεκριµένα για τη Στρατηγική RIS3 για ΤΠΕ: 15

18 εν υφίσταται λεπτοµερής στρατηγική ΤΠΕ ανά κλάδο. Σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να υπάρχει ισορροπηµένη κατανοµή ώστε να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας. εν υπάρχει κεντρικό σχέδιο για υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι περισσότερες (κτηµατολόγιο, ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τιµολόγηση, κτλ.) διοικούνται από εθνικές υπηρεσίες και, κατά συνέπεια, πρέπει να αντιµετωπιστούν καλύτερα µε ισορροπηµένη κατανοµή. Άλλες πιθανές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως φορολογία και τοπικές άδειες, θα πρέπει να διοικούνται από την Περιφέρεια. Όλες οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να συµµορφώνονται µε σαφώς καθορισµένα πρότυπα διαλειτουργικότητας και να βασίζονται σε πλατφόρµες cloud computing. 12 εν υπάρχει καµία αναφορά σε βιώσιµα σχέδια για την ανάπτυξη νέων, και την επέκταση παλαιών, δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA). Η Περιφέρεια έχει επίσης να προετοιµάσει τη δηµιουργία µίας επιχειρησιακής απογραφής των υποδοµών ΤΠΕ. Η Περιφέρεια πρέπει να εξετάσει και την ενεργό συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα σε δραστηριότητες ΤΠΕ, µε έναν τρόπο ο οποίος θα µοχλεύσει την κοινοτική χρηµατοδότηση και θα βελτιώσει τη βιωσιµότητα, ειδικά για την παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών. 5. Παρακολούθηση και αξιολόγηση Η παρακολούθηση αναφέρεται στην ανάγκη επιβεβαίωσης του βαθµού υλοποίησης των δράσεων. Η αξιολόγηση αναφέρεται στην εκτίµηση αν και κατά πόσο επιτυγχάνονται οι στρατηγικοί στόχοι. Για την εκτέλεση της αξιολόγησης σε ένα σχέδιο στρατηγικής RIS3 είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν ξεκάθαρα και µε µετρίσιµους όρους οι στόχοι του. Ένα βασικό καθήκον κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού είναι ο προσδιορισµός ενός περιορισµένου, αλλά ολοκληρωµένου συνόλου δεικτών απόδοσης και αποτελεσµάτων και ο καθορισµός τιµών-στόχων για καθέναν από αυτούς. Προτάσεις αξιολόγηση και παρακολούθηση Οι δυνατότητες παρακολούθησης, αξιολόγησης και ανάλυσης των προγραµµάτων καινοτοµίας και των σχετικών επιδόσεων πρέπει να παγιωθούν περεταίρω και να ενσωµατωθούν τόσο στις νέες δοµές περιφερειακής διοίκησης, όσο και στην ευρύτερη σύµπραξη. Ένα ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισµού θα µπορούσε να διατεθεί για ένα συνεταιριστικό περιφερειακό παρατηρητήριο καινοτοµίας, το οποίο θα µπορούσε να χρηµατοδοτεί µελέτες και µεταπτυχιακή και διδακτορική έρευνα σε θέµατα καινοτοµικών πρακτικών σε επιχειρήσεις της περιφέρειας, κτλ. Οδηγίες για µεθοδολογίες αξιολόγησης για δράσεις καινοτοµίας είναι ήδη διαθέσιµες για την περίοδο και η Ε Α, οι περιφερειακές διοικήσεις, και λοιποί, πρέπει να λάβουν γνώση αυτών και να χρησιµοποιήσουν τέτοια υλικά για να αναπτύξουν σχέδιο αξιολόγησης. Ένας τουλάχιστον υπάλληλος στην Ε Α πρέπει να είναι ειδικά επιφορτισµένος µε την σύσταση ενός συστήµατος παρακολούθησης και αξιολόγησης µέτρων καινοτοµίας Βλέπε: 16

19 Παράρτηµα 1 Λίστα προσώπων που συµµετείχαν στο περιφερειακό σεµινάριο Σε ξεχωριστό αρχείο Παράρτηµα 2 Βασικά κείµενα που χρησιµοποιήθηκαν Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (2012) 1η Εγκύκλιος Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού (1st Directive for Setting the Development Programme ) ΓΓΕΤ (2012) Πρόταση ΓΓΕΤ για τη ιαµόρφωση Κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής (Proposal of GSRT for Defining Directions of Development Strategy ) ΕΣΠΑ (2007) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ιονίων Νήσων (Operational Programme of Ionian Islands ), Αθήνα Region of Ionian Islands (2003) Innovation in Ionian Islands Program (3I), Regional Programme of Innovative Actions funded by DR Regio. Online, Regional Innovation Monitor (2012), Eurostat data accessed on 5th December 2012, Bezirtzoglou C. (Editor) (2006), Islands of Innovation - Innovative Actions, Published by ISTOS, Regional Programme of Innovative Actions, Region of South Aegean MERIT, Technopolis (2012), Regional Innovation Scoreboard 2012, Report for the European Commission, DG Enterprise and Industry, available here: Παράρτηµα 3 καινοτοµίας Βασικοί φορείς στο περιφερειακό σύστηµα Επιχειρήσεις ηγέτες: GLD, Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς, Τεχνική Πληροφορική, Ionian Kalk, κτλ. Βασικοί Φορείς Έρευνας: Το Ιόνιο Πανεπιστήµιο µε βάση την Κέρκυρα και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ιονίων Νήσων µε τµήµατα σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα. Χρηµατοδότηση: Καµία Θερµοκοιτίδες, Βιοµηαχνικές Περιοχές / Ζώνες / Πάρκα Βιοµηχανική Ζώνη Κεφαλονιάς Βασικοί διαµεσολαβητές: 17

20 Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια Ζακύνθου, Κέρκυρας, Λεφαλονιάς και Ιθάκης, Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων, Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Ζακύνθου, Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών, κτλ. 18

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020»

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» «Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014- Η Περιφερειακή & οι συναφείς Στρατηγικές για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σημαίνει : «Έξυπνη Εξειδίκευση» (R.I.S.) -την αξιοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020»

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020» «ΠεριφερειακήΣτρατηγική «ΈξυπνηςΕξειδίκευσης 2014-2020» -ΜΑΡΤΙΟΣ 2014- ΤιΕίναι? «Έξυπνη Εξειδίκευση» για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σηµαίνει : - τον εντοπισµό των µοναδικών χαρακτηριστικών & µέσωνπουδιαθέτει, - την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ Ξενοδοχείο «Elisso», Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 periferiarxis@pamth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η εθνική στρατηγική και δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας στον αγροδιατροφικό κλάδο

Η εθνική στρατηγική και δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας στον αγροδιατροφικό κλάδο Η εθνική στρατηγική και δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας στον αγροδιατροφικό κλάδο Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας Απολογιστικά στοιχεία ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ / ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερευνα Γνώµης Επιχειρήσεων (Σεπτ-Οκτ. 2013) Α:Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

RIS3 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας

RIS3 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας RIS3 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γ.Δ. Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας 23 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Περιφέρεια Ηπείρου Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης ως βασική προτεραιότητα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 2020. Ιωάννινα 25 Απριλίου 2013 Σχέδιο > Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ Νίκος Καραμπέκιος Δρ Ηρακλής Αγιοβλασίτης 07.12.2015 ris3attica.gr συλλέγουμε δεδομένα για την Έρευνα & Ανάπτυξη στην Ελλάδα δαπάνες, προσωπικό, δραστηριότητα, επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής»

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» ελτίο Τύπου Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου Στρατηγική και Πολιτικές για τη Νησιωτική Ανάπτυξη: Η Αναγκαιότητα για μια Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΚ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ Γενικό κείμενο Στρατηγικής

ΕΠΑνΕΚ Γενικό κείμενο Στρατηγικής ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Γενικό κείμενο Στρατηγικής Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Regional Operational Programme of Western Macedonia

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Regional Operational Programme of Western Macedonia Regional 2014-2020 Επιχειρηματική Ανακάλυψη στην Δυτική Μακεδονία Ο κλάδος της Γουνοποιίας Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3 ) στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΔΡΑΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ 2014-2020 1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 1.1 Ωφελούμενοι 1. Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη Το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών θα πρέπει να απασχολείται Το ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών Προτεραιοποίηση Δράσεων του Τομέα σε σχέση με την επικείμενη Πρόσκληση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Πρόσκληση υπό Ανάπτυξη και Διαβούλευση Τεχνολογίες Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Αποτελεί τον μεγαλύτερο μεταποιητικό κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς, 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραµµατεία ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Ειδική Γραµµατεία ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Γραµµατεία ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Στηρίζουµε το παρόν Σχεδιάζουµε το µέλλον Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 1η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020 Αγγελική Ωραιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασίζεται στην προσέγγιση LEADER, η οποία έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας από την πρώτη προγραμματική περίοδο και στον νομό Κιλκίς από την Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Προτάσεις για τον Τομέα Δημιουργικών Βιομηχανιών Πρόγραμμα ΜΕDNETA 1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας Ημερίδα για Η2020 ICT & FET Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας 2 ΤΠΕ Παρούσα κατάσταση κατάσταση ΕΣΠΑ 2007 2013 Η έρευνα στον τομέα των ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σελίδα1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Πρόγραμμα Joy-Welcult-εργασία, Νέοι και γνώση σε θέματα τοπίου-πολιτισμού-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα