Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο"

Transcript

1 Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Γηαγσληζκφο «i-bank Καηλνηνκία & Τερλνινγία» (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο») ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο A.E. (εθεμήο ε «Γηνξγαλψηξηα») έρεη σο αληηθείκελν λέεο, πξσηφηππεο θαη θαηλνηφκεο ηδέεο/πξνηάζεηο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ή ην δηαδίθηπν ή πινπνηνχληαη κε ηε βνήζεηα απηψλ, θαη αθνξνχλ ηηο «Θεκαηηθέο Δλφηεηεο» φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνπο παξφληεο φξνπο. Σηφρνο ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη λα αλαδείμεη θαη λα επηβξαβεχζεη ηηο πξσηφηππεο ηδέεο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε πξσηνπφξσλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ βαζηζκέλσλ ζε λέεο ηερλνινγίεο, ζηελ ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζην ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζηελ εμάπισζε ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη γεληθφηεξα ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα. Σθνπφο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ (εθεμήο νη «Όξνη ηνπ Γηαγσληζκνχ») είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Γηαγσληζκφ θαη ηεο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο νπνίαο ζα αλαδεηρζνχλ νη ληθεηέο ζηo πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνχ. A.- Γηθαίωκα θαη Πξνϋπνζέζεηο πκκεηνρήο 1. Κάζε ζπκκεηέρσλ νθείιεη λα δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο πξηλ ηελ εγγξαθή θαη ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζήο ηνπ. 2. Η ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ ζπλεπάγεηαη ηελ αλεπηθχιαθηε απνδνρή φισλ αλεμαηξέησο ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε ζρεηηθή δέζκεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. 3. Η ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο Φφξκαο Υπνβνιήο Πξφηαζεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο εθεμήο ηζηνζειίδα ηνπ Γηαγσληζκνχ. 4. H ππνβνιή πξνηάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο δηεζλψλ φξσλ, φπνπ απηνί απαηηνχληαη. 5. Απαγνξεχεηαη ε αλαθνξά πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ ηίηιν θαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο πξφηαζεο ή ζηα ζπλεκκέλα αξρεία ηεο πξφηαζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ πξψηε θάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ. Κάζε ηέηνηα αλαθνξά ζηνηρείσλ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηεο πξφηαζεο απφ ην Γηαγσληζκφ. 6. Σην Γηαγσληζκφ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη θάζε θπζηθφ πξφζσπν, πνπ είλαη λφκηκα κφληκνο θάηνηθνο Διιάδoο, Κχπξηνο ή άιινο θνηλνηηθφο ππήθννο ή Έιιελαο ηνπ εμσηεξηθνχ, 18 εηψλ θαη άλσ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ. 7. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ θέξνπλ ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε θαηνρχξσζεο ή ηπρφλ άιιεο πξνζηαζίαο ησλ ππνβαιιφκελσλ πξνηάζεψλ ηνπο θαζψο θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο. Ζκδοςη /7/2012 Σειίδα 1 of 14

2 8. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Γηαγσληζκφ αηνκηθά ή νκαδηθά. Σηελ πεξίπησζε «νκαδηθήο ζπκκεηνρήο» ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ν εθπξφζσπνο ηεο νκάδαο, ν νπνίνο ζα απνηειεί θαη ην πξφζσπν επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ηα ινηπά κέιε ηεο, ζην ζχλνιν έσο πέληε (5). Γηα ηε δήισζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ησλ κειψλ νκάδαο, ν εθπξφζσπνο απηήο εγγπάηαη φηη έρεη ιάβεη ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε έθαζηνπ εμ απηψλ γηα ην ζθνπφ ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηελ νπνία θαη ζα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο Γηνξγαλψηξηαο νπνηεδήπνηε ηνπ δεηεζεί. 9. Η Γηνξγαλψηξηα δχλαηαη ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ λα δεηήζεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα (ηαπηφηεηα, δηαβαηήξην, άδεηα παξακνλήο, θιπ.) γηα ηε δηαζηαχξσζε ή πηζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ φξνπο. 10. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο ςεπδνχο δήισζεο, ε Γηνξγαλψηξηα δελ θέξεη νπδεκία επζχλε, δηαηεξεί δε ην δηθαίσκα αθχξσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζε νηαδήπνηε θάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 11. Κάζε θπζηθφ πξφζσπν ή νκάδα ζπκκεηέρεη ζε κηα θαη κφλν Θεκαηηθή Δλφηεηα κε κία θαη κφλν πξφηαζε. 12. Πξνηάζεηο νη νπνίεο πεξηέρνπλ παξάλνκν ή αλήζηθν πεξηερφκελν απνθιείνληαη απφ ην Γηαγσληζκφ. Απνθιείνληαη επίζεο πξνηάζεηο πνπ δε ζρεηίδνληαη κε θάπνηα απφ ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ επφκελε ελφηεηα. 13. Σην Γηαγσληζκφ δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ: νη εξγαδφκελνη ηεο Γηνξγαλψηξηαο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ηεο, ηα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη ζχδπγνη θαη νη ζπγγελείο κέρξη 2 νπ βαζκνχ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ. 14. Τπρφλ έληππν ή άιιν πιηθφ κέξνο ηεο πξφηαζεο πνπ ζα θαηαηεζεί ζην πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνχ δε ζα επηζηξέθεηαη ζε θάζε πεξίπησζε. 15. Τπρφλ θφζηνο πξνεηνηκαζίαο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Γηαγσληζκφ (π.ρ. θφζηνο καθέηαο, πηινηηθνχ θ.ηι.) επηβαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Β.- ΓΖΙΩΔΗ ΔΓΓΤΖΔΗ ΔΤΘΤΛΖ ΤΚΚΔΣΔΥΟΛΣΩΛ ΣΟ ΓΗΑΓΩΛΗΚΟ 1. Κάζε ζπκκεηέρσλ δειψλεη θαη εγγπάηαη φηη νη πξνηάζεηο πνπ έρεη θαηαζέζεη ζηo Γηαγσληζκφ ππνβάιινληαη λνκίκσο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη είλαη πξσηφηππεο θαη θαηλνηφκεο. 2. Κάζε ζπκκεηέρσλ θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή θαη πιήξε επζχλε έλαληη ηεο Γηνξγαλψηξηαο θαη παληφο ηξίηνπ γηα ηελ πξφηαζε πνπ ππνβάιιεη θαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλεη. 3. Κάζε ζπκκεηέρσλ δειψλεη θαη εγγπάηαη φηη ε πξφηαζε πνπ ππνβάιιεη έρεη παξαρζεί απφ ηνλ ίδην θαη αλήθεη απνθιεηζηηθά ζε απηφλ θαη φηη δηαηεξεί θάζε δηθαίσκα ρξήζεο, δηάζεζεο θαη εθκεηάιιεπζήο ηεο. Κάζε ζπκκεηέρσλ εγγπάηαη επίζεο φηη ε πξφηαζε δελ παξαβηάδεη δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή άιια δηθαηψκαηα νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ, άιισο φηη είλαη δηθαηνχρνο ή/θαη φηη έρεη απνθηήζεη λνκίκσο ηα πάζεο θχζεσο δηθαηψκαηα, φπσο, ελδεηθηηθά, δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ πξνζψπσλ θαη φιεο ηηο λφκηκεο άδεηεο πνπ ζπλδένληαη ή ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή ηεο πξφηαζεο πνπ θαηαηίζεηαη ζην Γηαγσληζκφ. Ζκδοςη /7/2011 Σειίδα 2 of 14

3 4. Κάζε ζπκκεηέρσλ αλαγλσξίδεη φηη ππνρξενχηαη λα αλαδέρεηαη θαη αλαιακβάλεη λα αλαδέρεηαη νπνηαδήπνηε αμίσζε πξνβιεζεί θαηά ηεο Γηνξγαλψηξηαο θαη λα απαιιάμεη ηε Γηνξγαλψηξηα θαη ηνπο ππαιιήινπο θαη αληηπξνζψπνπο ηεο θαη ηα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ απφ θάζε επζχλε γηα απνδεκίσζε, θάζε είδνπο έμνδα θαη δαπάλεο ή απαηηήζεηο ηξίησλ πνπ ηπρφλ πξνέιζνπλ απφ παξαβηάζεηο ησλ Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ή δηθαησκάησλ ηξίησλ, φπσο, ελδεηθηηθά, δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 5. Η Γηνξγαλψηξηα δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα ηελ θαηά ηελ θξίζε ηεο ππνβνιή πξφηαζεο ζπλεξγαζίαο θαη πινπνίεζεο πξνηάζεσλ πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ κέρξη θαη δψδεθα (12) κήλεο κεηά ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηεο Α Φάζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ δεζκεχνληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ θαηά ηα άλσ πξφηαζεπξφζθιεζε ζπλεξγαζίαο θαη πινπνίεζεο ησλ πξνηάζεψλ ηνπο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Οη ληθεηέο δεζκεχνληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ θαηά ηα άλσ πξφηαζε-πξφζθιεζε ζπλεξγαζίαο θαη πινπνίεζεο ηεο πξφηαζήο ηνπο πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνησλδήπνηε ζρεηηθψλ ζπδεηήζεσλ ή δηαπξαγκαηεχζεσλ κε νπνηνλδήπνηε ηξίην. Καηά ην ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, φζν θαη κεηά ην πέξαο απηψλ νη πξναλαθεξζέληεο ληθεηέο νθείινπλ λα ηεξνχλ απφιπηε ερεκχζεηα θαη λα κελ απνθαιχπηνπλ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπδεηήζεηο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηε Γηνξγαλψηξηα. Σε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ επηηεπρζεί ζρεηηθή ζπκθσλία, ν ζπκκεηέρσλ δειψλεη θαη εγγπάηαη φηη ε Γηνξγαλψηξηα ζα κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηελ πξφηαζε, ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε επηπιένλ άδεηα απφ ηξίηνπο - θνξείο δηθαησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε πξφηαζε- θαη ρσξίο λα πξνθχπηεη νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο Γηνξγαλψηξηαο απφ ακνηβέο, δηθαηψκαηα, απνδεκηψζεηο ή έμνδα θαηαβαιιφκελα ζε ηξίηνπο. 6. Κάζε αλαθνίλσζε αλαθνξηθά κε ηνλ Γηαγσληζκφ φπσο ελδεηθηηθά νη αλαθνηλψζεηο ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, ησλ απνηειεζκάησλ θάζε Φάζεο ηνπ θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ηε δηνξγάλσζή ηνπ ζέκα αλαξηάηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζήο ηνπ ζηελ ελ ιφγσ ηζηνζειίδα θαη ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ππεξηζρχεη θάζε ηπρφλ άιιεο παξαζρεζείζαο ελεκέξσζεο ηεο Γηνξγαλψηξηαο πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο (πρ κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο, επηζηνιήο θιπ). 7. Η Γηνξγαλψηξηα έρεη δηθαίσκα ρσξίο πξνεγνχκελε αλαθνίλσζε λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ ή λα αλαβάιεη ηε δηαδηθαζία ζε θάζε θάζε ηνπ ή λα καηαηψζεη ην δηαγσληζκφ, πξνβαίλνληαο εθ ησλ πζηέξσλ ζε ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο ζην δηθηπαθφ ηφπν θαη ρσξίο επζχλε ηεο έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ Γηαγσληζκφ ή νηνπδήπνηε ηξίηνπ. 8. Η Γηνξγαλψηξηα δελ ζα πξνβαίλεη ζε νπδεκία αλαθνίλσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ αμηνινγεηψλ, ησλ βαζκψλ αμηνιφγεζεο θαη θαηάηαμεο ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη κεηά ην πέξαο απηνχ. Γ. Θεκαηηθέο Δλόηεηεο Γηαγωληζκνύ Οη πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ζε κία απφ ηηο παξαθάησ ηξεηο (3) Θεκαηηθέο Δλφηεηεο: Ζκδοςη /7/2011 Σειίδα 3 of 14

4 1. Ηιεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα 2. Πεξηβάιινλ θαη ηερλνινγία 3. Πνιηηηζκφο θαη ηερλνινγία Πην αλαιπηηθά: 1 ε Θεκαηηθή Δλόηεηα: Ζιεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα Οη ζπκκεηνρέο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ: ηξαπεδηθφο, εκπνξηθφο, ηνπξηζηηθφο, αγξνηηθφο, λαπηηιηαθφο, κεηαθνξηθφο, εθδνηηθφο, ηερλνινγηθφο θηι. Δλδεηθηηθά πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο θαη ππεξεζίεο φπσο: ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα (e-shops), νη ειεθηξνληθνί θαηαιφγνη (e-catalogues), νη ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο (e-auctions), νη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο (e-procurement), ε ειεθηξνληθή ρξεκαηννηθνλνκηθή εθνδηαζηηθή αιπζίδα (e-financial supply chain), νη ειεθηξνληθέο αγνξέο (e-marketplaces). ηα ελαιιαθηηθά ηξαπεδηθά δίθηπα (mobile banking, internet banking, ATM, ) εμππεξέηεζεο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, πιεξσκψλ θαζψο θαη απηνκαηνπνηεκέλσλ πιεξσκψλ κέζσ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, πξνο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Αληηθείκελν ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο απνηεινχλ θαη πξσηφηππεο ηδέεο γηα ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ ζρεηηθψλ κε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ησλ αλσηέξσ δξαζηεξηνηήησλ. Δλζαξξχλεηαη ε ρξήζε web ηερλνινγηψλ (π.ρ. Web 2.0, Web 3.0). Ο φξνο Web 2.0 (Ιζηφο 2.0), πεξηγξάθεη ηε λέα γεληά ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ ρξήζηεο ρσξίο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε ζέκαηα ππνινγηζηψλ θαη δηθηχσλ, λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη λα ζπλεξγάδνληαη online. Φαξαθηεξηζηηθέο εθαξκνγέο ηνπ Web 2.0 είλαη ηα θνηλσληθά κέζα (social media), ηα wiki θαη ηα blog. Ο φξνο Web 3.0 (Ιζηφο 3.0), πεξηγξάθεη ηελ εμέιημε ηνπ δηαδηθηχνπ, κέζα απφ ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ε έλλνηα θαη ε ζεκαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν, έηζη ψζηε ην δηαδίθηπν λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη θαη λα θαηαιάβεη ηελ έλλνηα θαη ηε ζεκαζία απηή θαη λα απαληήζεη επηηπρψο ζηα αηηήκαηα αλεχξεζεο πεξηερνκέλνπ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Φαξαθηεξηζηηθέο εθαξκνγέο ηνπ Web 2.0 θαη ηνπ web 3.0 είλαη ην data mining θαη ην semantic web. Οη ζπκκεηέρνληεο, ελδεηθηηθά, θαινχληαη: Να ππνβάινπλ θαηλνηφκεο ηδέεο, νη νπνίεο ζα αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε είηε δηαδηθηπαθήο επηρείξεζεο εκπνξηθήο, ηνπξηζηηθήο, εθδνηηθήο, ηερλνινγηθήο θηι. θάζε κνξθήο, είηε ηνκέσλ επηρεηξήζεσλ. Η επηρείξεζε κπνξεί λα δηαζέηεη πξντφληα ζε ηδηψηεο (Business to Consumer) ή επηρεηξήζεηο (Business to Business) θάζε κνξθήο, λα παξέρεη ππεξεζίεο ή λα είλαη έλαο ελδηάκεζνο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Να ππνβάινπλ θαηλνηφκεο ηδέεο, νη νπνίεο ζα αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε επηκέξνπο ειεθηξνληθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε γηα ηελ παξνρή Ζκδοςη /7/2011 Σειίδα 4 of 14

5 ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (κε ηελ επξχηεξε αλσηέξσ έλλνηα), είηε γηα ηελ πιεξσκή ησλ ζπλαιιαγψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Να ππνβάινπλ πξνηάζεηο ζπζηεκάησλ ή εθαξκνγψλ (hardware, software) γηα ειεθηξνληθνχο ηξφπνπο πιεξσκήο, νη νπνίνη ζα είλαη αζθαιείο θαη θαηλνηφκνη. Να ππνβάινπλ θαηλνηφκεο ηδέεο δηαζχλδεζεο e-shops θαη θνηλσληθψλ δηθηχσλ (ecommerce solutions and social driven advertising). Να αλαπηχμνπλ εξγαιεία κέηξεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο απφδνζεο e-shops. Να ππνβάινπλ ηδέεο γηα ηελ αλάπηπμε παηρληδηψλ (computer games) κε νηθνλνκηθφ, εθπαηδεπηηθφ, ζηξαηεγηθφ ή επηρεηξεκαηηθφ ραξαθηήξα. Να ππνβάινπλ ηδέεο γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζρεηηθψλ κε ην ρξεκαηηζηήξην ή εθαξκνγψλ γηα επελδχζεηο ελ γέλεη. Να ππνβάινπλ ηδέεο βαζηζκέλεο ζε ζχγρξνλεο πξνγξακκαηηζηηθέο ιχζεηο Web 2.0, Web 3.0 γηα ηε δεκηνπξγία εθαξκνγψλ πνπ εμππεξεηνχλ ην marketing θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή. Να ππνβάινπλ ηδέεο γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ αμηνπνίεζεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ γηα ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο (social media monitoring). Να ππνβάινπλ ηδέεο γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζπιινγήο θαη αμηνπνίεζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζειίδσλ web (web statistics and analytics). Να ππνβάινπλ ηδέεο γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ δηακνηξαζκνχ θαη αμηνπνίεζεο πιεξνθνξίαο ζε πεξηβάιινλ πνιχπινθσλ νξγαληζκψλ κε ρξήζε Web 2.0 θαη Web 3.0 ιχζεσλ (knowledge management). Να ππνβάινπλ ηδέεο γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ e-learning γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηζθεπηψλ/ρξεζηψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζειίδσλ. 2 ε Θεκαηηθή Δλόηεηα: Πεξηβάιινλ θαη ηερλνινγία Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα ελφηεηα θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ ηερλνινγηθέο ηδέεο θαη εθαξκνγέο νη νπνίεο ζα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ζα έρνπλ σο ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ θαηλνηφκεο ηδέεο / εθαξκνγέο, ζρεηηθά κε: Tελ πξνζαξκνγή ή ηξνπνπνίεζε ζπζθεπψλ / εθαξκνγψλ κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ θαηαζθεπή / επηζθεπή θηηξίσλ, κεηαθνξέο, παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, νηθηαθέο εξγαζίεο θ.ι.π. Τε ρξήζε λέσλ θαηλνηφκσλ ζπζθεπψλ γηα έιεγρν, κέηξεζε & πεξηνξηζκφ ησλ ξχπσλ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε εθαξκνγή ζε νπνηνδήπνηε δξαζηεξηφηεηα. Σπζηήκαηα ζπλδπαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ ζεξκφηεηαο. Τε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Τε ζπγθέληξσζε, ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε, αλαθχθισζε θαη αμηνπνίεζε απνξξηκκάησλ (αζηηθψλ & βηνκεραληθψλ). Τελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ πηζαλψλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Τε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ κε ζθνπφ ηε κέγηζηε αμηνπνίεζε, έιεγρν & εμ απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε έξγσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Ζκδοςη /7/2011 Σειίδα 5 of 14

6 Σπζηήκαηα / εθαξκνγέο ειέγρνπ & παξαθνινχζεζεο δηθηχσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ απσιεηψλ. Τε βηψζηκε αλάπηπμε κέζα απφ ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο. Δθαξκνγέο data mining γηα πεξηβάιινλ. Πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο θαη εθαξκνγέο κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ social networks θαη media. 3 ε Θεκαηηθή Δλόηεηα: Πνιηηηζκόο θαη Σερλνινγία Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα ελφηεηα θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ θαηλνηφκεο ηερλνινγηθέο ηδέεο θαη εθαξκνγέο, νη νπνίεο ζα πξνάγνπλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ζα έρνπλ σο ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ: Δλδεηθηηθά: Δλεκέξσζεο ζρεηηθά κε πνιηηηζηηθνχο θνξείο (κνπζεία, γθαιεξί, ζρνιέο θηι.) πνιηηηζηηθά δξψκελα (εθδειψζεηο, θεζηηβάι, ). Καηαγξαθήο, δηαθίλεζεο, απνηχπσζεο, αξρεηνζέηεζεο, επεμεξγαζίαο πνιηηηζηηθψλ δεδνκέλσλ (εηθφλεο, ήρνο, θείκελα). Λεηηνπξγίαο, νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο πνιηηηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη δξψκελσλ. Δθαξκνγέο data mining, geolocation, virtual θαη augmented reality γηα ηνλ πνιηηηζκφ. Πνιηηηζηηθέο δξάζεηο θαη εθαξκνγέο κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ social networks θαη media. Παηρλίδηα πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Γ.- Γηαδηθαζία Γηαγωληζκνύ Ο Γηαγσληζκφο δηεμάγεηαη ζε ηξεηο θάζεηο: Α Φάζε ηνπ Γηαγωληζκνύ Σηελ Α Φάζε αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 1. Σπκπιήξσζε θφξκαο εγγξαθήο κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία (Όλνκα / Δπψλπκν / Όλνκα παηξφο / Γηεχζπλζε επηθνηλσλίαο / Πφιε / Φψξα / Τειέθσλν επηθνηλσλίαο 1 / Τειέθσλν επηθνηλσλίαο 2 (πξναηξεηηθά) / επηθνηλσλίαο / Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή Αξηζκφο Γηαβαηεξίνπ / Ηκεξνκελία γέλλεζεο / ΑΦΜ (πξναηξεηηθά)). 2. Γήισζε user name θαη password θαη επηβεβαίσζε ζηνηρείσλ κέζσ Γειψλεηαη έλα User Name θαη έλα Password αλά ζπκκεηνρή (απφ ηνλ ππνςήθην, ζε πεξίπησζε αηνκηθήο ζπκκεηνρήο, ή απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο νκάδαο, ζε πεξίπησζε νκαδηθήο ζπκκεηνρήο). 4. Ηιεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο πξφηαζεο (ηελ ίδηα ή ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία απφ ηε δεκηνπξγία user name θαη password). Ζκδοςη /7/2011 Σειίδα 6 of 14

7 Οη ζπκκεηέρνληεο αθνχ επηιέμνπλ ηε Θεκαηηθή Δλφηεηα ζηελ νπνία ζα δηαγσληζηνχλ αλαπηχζζνπλ ηελ πξφηαζή ηνπο ζε εηδηθή Φφξκα Υπνβνιήο Πξφηαζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ πεδία: 1. Τίηινο (κέρξη 20 ιέμεηο). 2. Πεξηγξαθή Πξφηαζεο (κέρξη 1000 ιέμεηο) πνπ πεξηιακβάλεη: 1. Σθνπφ & Φξήζε. 2. Βαζηθά Σηνηρεία Καηλνηνκίαο θαη ζχληνκε πεξηγξαθή αληαγσληζκνχ. 3. Τερληθά ζηνηρεία πξφηαζεο. 4. Οθέιε θαη ζχληνκε ηεθκεξίσζε βησζηκφηεηαο πξφηαζεο. Η ηήξεζε ηεο παξαπάλσ δνκήο παξνπζίαζεο απνηειεί έλα απφ ηα θξηηήξηα πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ πεδίσλ ηεο Φφξκαο Υπνβνιήο Πξφηαζεο. 5. Ηιεθηξνληθή επηβεβαίσζε επηηπρνχο θαηαρψξεζεο κέζσ ην νπνίν πεξηέρεη ηα ζηνηρεία θαηαρψξεζεο, ην κνλαδηθφ θσδηθφ πξφηαζεο θαη ηελ πξφηαζε. 6. Η πξφηαζε απφ ηε ζηηγκή ηεο θαηαρψξεζεο δελ είλαη πξνζβάζηκε απφ ηξίηνπο θαη δελ είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα. Οη είθνζη (20) θαιχηεξεο πξνηάζεηο ζπλνιηθά απφ φιεο ηηο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο πξνθξίλνληαη ζηε Β Φάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη δεκνζηεχνληαη ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ πξνθξηζέλησλ ή ησλ εθπξνζψπσλ ησλ νκάδσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηαγσληζκνχ. Η Γηνξγαλψηξηα, ζην πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη γηα ηελ πξνβνιή απηνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεκνζηνπνηεί ηνλ ηίηιν ηεο ππνβιεζείζαο πξφηαζεο, κία ζχληνκε πεξηγξαθή ή ζχλνςε απηήο θαζψο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππνβάιινληα ηελ πξφηαζε (ή ηνπ εθπξνζψπνπ ζε πεξίπησζε νκαδηθήο ζπκκεηνρήο). Β Φάζε ηνπ Γηαγωληζκνύ Σηε Β Φάζε αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 1. Οη 20 πξνθξηζέληεο ππνβάιινπλ ηελ πξφηαζή ηνπο ζε πιήξε αλάιπζε σο πξνο ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ πινπνίεζε απηήο θαζψο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηά ηνπο. Σρεηηθέο νδεγίεο ζα γλσζηνπνηεζνχλ εγθαίξσο απφ ηε Γηνξγαλψηξηα κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 2. Σε μερσξηζηφ αξρείν ππνβάινπλ ζχλνςε πιηθφ πξνο δεκνζίεπζε ε νπνία πεξηέρεη ηα εμήο: Πεξηγξαθή Ηδέαο: Πεξηγξάςηε ηελ ηδέα ζαο. Πψο θαηαιήμαηε ζε απηήλ; (κέρξη 100 ιέμεηο). Πώο βειηηώλεη ηε δωή καο ε ηδέα ζαο: Πξνζηηζέκελε αμία, αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα; (κέρξη 25 ιέμεηο) ηάδην Τινπνίεζεο: Σε πνην ζηάδην πινπνίεζεο βξίζθεηαη ε ηδέα ζαο; (κέρξη 25 ιέμεηο). Ζκδοςη /7/2011 Σειίδα 7 of 14

8 Δπόκελα Βήκαηα: Τη αλαδεηάηε/πνηα είλαη ηα επφκελα βήκαηά ζαο; (κέρξη 25 ιέμεηο). Βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα εζάο: Πνηεο νη ζπνπδέο ζαο, ε εξγαζηαθή ζαο εκπεηξία; (κέρξη 25 ιέμεηο) Πξναηξεηηθά κία ή πεξηζζφηεξεο αηνκηθέο ή νκαδηθέο θσηνγξαθίεο κε αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 300dpi ζε format jpg. Η ππνβνιή ηεο αλαιπηηθήο πξφηαζεο θαη θάζε είδνπο ζρεηηθνχ αξρείνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ . Σηε Γ Φάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνθξίλνληαη νη δέθα (10) θαιχηεξεο πξνηάζεηο θαη δεκνζηεχνληαη ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ πξνθξηζέλησλ ή ησλ εθπξνζψπσλ ησλ νκάδσλ πνπ πξνθξίζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηαγσληζκνχ. Η Γηνξγαλψηξηα, ζην πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη γηα ηελ πξνβνιή απηνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεκνζηνπνηεί ηνλ ηίηιν ηεο ππνβιεζείζαο πξφηαζεο θαη φιν ή κέξνο ηεο ζχλνςεο πιηθφ πξνο δεκνζίεπζε θαζψο θαη ζχληνκν βηνγξαθηθφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε Β Φάζε. Γ Φάζε ηνπ Γηαγωληζκνύ Σηε Γ Φάζε αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 1. Απηνπξφζσπε παξνπζίαζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ ηεο αλαιπηηθήο πξφηαζήο ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Τειηθήο Αμηνιφγεζεο. 2. Γηνξγάλσζε Δηδηθήο Τειεηήο Βξάβεπζεο ζηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ: Αλαθήξπμε/ βξάβεπζε ησλ ηεζζάξσλ (4) πξψησλ ληθεηψλ. Απφδνζε ρξεκαηηθψλ βξαβείσλ. Παξάδνζε laptop. Απνλνκή δψξσλ ζε ζπκκεηέρνληεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαηφπηλ θιεξψζεσο. 3. Γηα ηελ απνδνρή/παξαιαβή ησλ παξαπάλσ νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα παξαζηνχλ, νη ίδηνη ή κέζσ αληηπξνζψπνπ (ν νπνίνο ζα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηεο εθπξνζψπεζεο). 4. Σε πεξίπησζε Οκαδηθήο Σπκκεηνρήο, ην ρξεκαηηθφ πνζφ ή/θαη ην laptop ή/θαη δψξν παξαδίδεηαη ζηνλ εθπξφζσπν ηεο Οκάδαο. Δ.- Βξαβεία Σηνπο ηέζζεξηο (4) πξψηνπο ληθεηέο ζα απνλεκεζνχλ ηα αθφινπζα ρξεκαηηθά βξαβεία: o Α Βξαβείν είθνζη ρηιηάδεο (20.000) Δπξψ o Β Βξαβείν δέθα ρηιηάδεο (10.000) Δπξψ o Γ Βξαβείν έμη ρηιηάδεο (6.000) Δπξψ o Γ Βξαβείν ηέζζεξηο ρηιηάδεο (4.000) Δπξψ Ζκδοςη /7/2011 Σειίδα 8 of 14

9 Έμη (6) βξαβεία ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) Δπξψ έθαζην ζα απνλεκεζνχλ ζε φζνπο/εο πξνθξίζεθαλ ζηε Γ Φάζε εθηφο φζσλ έιαβαλ ηα αλσηέξσ βξαβεία. Γέθα (10) θνξεηνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο (laptop) ζα δνζνχλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ νπνίσλ νη πξνηάζεηο πξνθξίζεθαλ ζηε Β Φάζε αιιά δελ πξνθξίζεθαλ ζηελ ηειηθή Γ Φάζε. Όιεο νη έγθπξεο ζπκκεηνρέο, εθηφο ησλ φζσλ έρνπλ πξνθξηζεί ζηε Β Φάζε, ζα ιάβνπλ κέξνο ζε θιήξσζε κε δψξα. Τα δψξα ζα θιεξσζνχλ παξνπζία ζπκβνιαηνγξάθνπ ζε πξνγελέζηεξε εκεξνκελία απφ ηελ ηειεηή βξάβεπζεο, ελψ ε απνλνκή ηνπο ζα γίλεη ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο. Ο ρξφλνο θαη ν ηφπνο δηεμαγσγήο ηεο θιήξσζεο ζα γλσζηνπνηεζεί εγθαίξσο απφ ηελ Γηνξγαλψηξηα κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, ε Γηνξγαλψηξηα ζα δεκνζηεχζεη ηα νλνκαηεπψλπκα φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνπο νπνίνπο απνλέκνληαη βξαβεία ή δίλνληαη δψξα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηαγσληζκνχ. Σε πεξίπησζε βξάβεπζεο ή απφδνζεο δψξνπ ζε νκαδηθή ζπκκεηνρή ζα ρνξεγείηαη έλα (1) βξαβείν ή έλα (1) δψξν αληίζηνηρα, ην νπνίν ζα παξαιακβάλεηαη απφ ηνλ νξηζζέληα εθπξφζσπν ηεο νκάδαο. Σηνπο δέθα ληθεηέο απνζηέιιεηαη ην επίζεκν logo ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο, ην νπνίν ζρεδηάζζεθε θαη αλήθεη ζηελ Δζληθή Τξάπεδα θαη αθνξά ηνπο ληθεηέο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Η ρξήζε ηνπ logo παξαρσξείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ γηα ηελ αλάξηεζε απηνχ ζηελ ηζηνζειίδα ησλ δέθα ληθεηψλ θαη ππφ ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο: o To logo κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο δέθα ληθεηέο απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο πνπ ζα αθνξά ηελ βξάβεπζή ηνπο ζηνλ Γηαγσληζκφ. o Η εηθφλα λα εκπεξηέρεη ελεξγφ link πξνο ηε ζειίδα ηνπ δηαγσληζκνχ https://www.nbg.gr/ibank/innovation. o Οη δέθα ληθεηέο λα ζεβαζηνχλ ηνπο φξνπο ρξήζεο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα «Όξνη Φξήζεο» ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο θαη o Οη δέθα ληθεηέο λα δηαθπιάμνπλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπο απφ πβξηζηηθφ, ξαηζηζηηθφ, δπζθεκηζηηθφ, παξαπιαλεηηθφ ή άιινπ είδνπο πεξηερφκελν ην νπνίν ηπρφλ έρεη αλαξηεζεί ή ζα αλαξηεζεί απφ απηνχο ή απφ ηξίηνπο θαη ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε παξάλνκεο πξάμεηο θαη ελέξγεηεο. Σ.- Αμηνιόγεζε Πξνηάζεωλ Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη κε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα ζε ζπλεξγαζία κε ηα παξαθάησ Παλεπηζηεκηαθά Ιδξχκαηα ηεο Φψξαο: 1. Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 2. Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, 3. Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 4. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 5. Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, 6. Παλεπηζηήκην Παηξψλ, 7. Παλεπηζηήκην Κξήηεο. Σξόπνο Αμηνιόγεζεο ζηελ Α Φάζε Ζκδοςη /7/2011 Σειίδα 9 of 14

10 Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ, πνπ ζα ππνβιεζνχλ κέζσ ηεο εηδηθήο Φφξκαο Υπνβνιήο Πξφηαζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ Καζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ, ηερλνινγηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηλζηηηνχησλ - κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Α Φάζεο, κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο. Η ηαπηφηεηα θάζε ζπκκεηέρνληνο ζα είλαη άγλσζηε ζηνπο αμηνινγεηέο. Κάζε αμηνινγεηήο ζα βαζκνινγήζεη ζηελ θιίκαθα Κάζε πξφηαζε ζα βαζκνινγείηαη απφ δχν (2) αμηνινγεηέο απφ δηαθνξεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα. Η ηειηθή βαζκνινγία (0-10) ζα πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ησλ δχν (2) βαζκνινγεηψλ. Τα θξηηήξηα βαζκνιφγεζεο (κε δπλαηή βαζκνινγία 0-10) θαη ν αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο (πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ %) ζα είλαη ηα παξαθάησ: 1. Βαζηθά ζηνηρεία θαηλνηνκίαο θαη ζχληνκε κειέηε αληαγσληζκνχ (25%). 2. Παξνπζίαζε πξφηαζεο (20%). 3. Σθνπφο θαη ρξήζε (25%). 4. Οθέιε θαη ζχληνκε ηεθκεξίσζε βησζηκφηεηαο πξφηαζεο (20%). 5. Τερληθά ζηνηρεία πξφηαζεο (10%). Σε πεξίπησζε απφθιηζεο άλσ ησλ ηξηψλ (3) βαζκψλ κεηαμχ ησλ δχν αμηνινγεηψλ, ε πξφηαζε ζα θξίλεηαη θαη απφ ηξίην αμηνινγεηή. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ν ηξίηνο αμηνινγεηήο ζα γλσξίδεη φηη ιακβάλεη ηελ πξφηαζε γηα αλαβαζκνιφγεζε, αιιά δελ ζα γλσξίδεη ηνπο βαζκνχο ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ αμηνινγεηψλ. Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, ζα αλαβαζκνινγνχληαη απφ 2 αμηνινγεηέο φζεο πξνηάζεηο απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνθξηζνχλ 20 πξνηάζεηο. Η Γηνξγαλψηξηα αλαθνηλψλεη ηνπο πξνθξηζέληεο ζηε Β Φάζε κε αιθαβεηηθή ζεηξά. Η Γηνξγαλψηξηα δελ ζα πξνβαίλεη ζε νπδεκία αλαθνίλσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ αμηνινγεηψλ, ησλ βαζκψλ αμηνιφγεζεο θαη θαηάηαμεο ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη κεηά ην πέξαο απηνχ. Σξόπνο Αμηνιόγεζεο ζηε Β Φάζε Σηε Β Φάζε ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά νη αλαιπηηθέο πξνηάζεηο κε ηα απαξαίηεηα ππνζηεξηθηηθά αξρεία, ρσξίο ζπγθεθξηκέλε θφξκα θαη πεξηνξηζκφ ζηνλ αξηζκφ ησλ ιέμεσλ. Τα θξηηήξηα θαη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 1. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ιεηηνπξγίαο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ (15%). 2. Παξνπζίαζε πξφηαζεο (15%). 3. Τερλνινγηθή θαηλνηνκία πξφηαζεο (20%). 4. Πεξηγξαθή απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ (5%). 5. Δθηθηφ ηεο πινπνίεζεο (20%). 6. Πξνζδνθψκελα νθέιε θαη βησζηκφηεηα πξφηαζεο (25%). Ζκδοςη /7/2011 Σειίδα 10 of 14

11 Η ζπλνιηθή βαζκνινγία (0-10) πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ησλ βαζκψλ ησλ αμηνινγεηψλ (ηνπιάρηζηνλ δχν (2) Καζεγεηψλ Παλεπηζηεκηαθψλ Ιδξπκάησλ θαη κίαο (1) βαζκνιφγεζεο εθ κέξνπο ηεο Τξάπεδαο). Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, ζα αλαβαζκνινγνχληαη απφ δχν (2) αμηνινγεηέο φζεο πξνηάζεηο απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνθξηζνχλ δέθα (10) πξνηάζεηο. Η Γηνξγαλψηξηα αλαθνηλψλεη ηνπο πξνθξηζέληεο ζηε Γ Φάζε κε αιθαβεηηθή ζεηξά. Η Γηνξγαλψηξηα δελ ζα πξνβαίλεη ζε νπδεκία αλαθνίλσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ αμηνινγεηψλ, ησλ βαζκψλ αμηνιφγεζεο θαη θαηάηαμεο ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη κεηά ην πέξαο απηνχ. Σξόπνο Αμηνιόγεζεο ζηε Γ Φάζε Σηε Γ Φάζε ηα θξηηήξηα παξακέλνπλ ηα ίδηα κε δηαθνξνπνηεκέλνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο: 1. Πξνθνξηθή Παξνπζίαζε πξφηαζεο (25%). 2. Τερλνινγηθή θαηλνηνκία πξφηαζεο (10%). 3. Πεξηγξαθή απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ (5%). 4. Δθηθηφ ηεο πινπνίεζεο (30%). 5. Πξνζδνθψκελα νθέιε (20%). 6. Αλαιπηηθή Παξνπζίαζε ιεηηνπξγίαο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ (10%). Η ζπλνιηθή βαζκνινγία (0-10) πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν βαζκνινγίαο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Τειηθήο Αμηνιφγεζεο. Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, νη πξνηάζεηο πνπ έιαβαλ ηνλ ίδην βαζκφ γηα θάπνηα ή γηα φιεο ηηο ζέζεηο (1 ε, 2 ε, 3 ε, 4 ε ) επηζηξέθνπλ ζηελ Δπηηξνπή Τειηθήο Αμηνιφγεζεο, ε νπνία είλαη αξκφδηα λα απνθαζίζεη γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνηάζεσλ. Ε.- Υξνλνδηάγξακκα Α Φάςη Έναρξη υποβολήσ προτάςεων: 16/07/2012 Λήξη υποβολήσ προτάςεων : 10/10/2012, 15:00 Ανακοίνωςη προκριθζντων: Νοζμβριοσ Δεκζμβριοσ 2012 Β Φάςη Ζναρξη υποβολήσ προτάςεων: Δεκζμβριοσ 2012-Ιανουάριοσ 2013 Λήξη υποβολήσ προτάςεων: Ιανουάριοσ 2013-Φεβρουάριοσ 2013 Ανακοίνωςη προκριθζντων: Φεβρουάριοσ Μάρτιοσ 2013 Γ Φάςη Παρουςίαςη προτάςεων ςτην Επιτροπή Τελικήσ Αξιολόγηςησ: Θα ανακοινωθεί. Ανακοίνωςη επιτυχόντων & Τελετή Βράβευςησ: Θα ανακοινωθεί Ζκδοςη /7/2011 Σειίδα 11 of 14

12 Οι ακριβείσ ημερομηνίεσ θα ανακοινωθοφν ςε μεταγενζςτερο χρόνο από τη Διοργανώτρια μζςω τησ ιςτοςελίδασ του Διαγωνιςμοφ. Ζ.- ΔΠΗΣΡΟΠΔ Γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα ιεηηνπξγήζνπλ νη παξαθάησ Δπηηξνπέο: Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο Οη Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο επηθνξηίδνληαη κε ην έξγν ηεο βαζκνιφγεζεο φισλ ησλ πξνηάζεσλ βάζεη ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ θαη ηπρφλ αθχξσζεο βάζεη ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, ελψ έρνπλ δηαθνξεηηθή ζχλζεζε αλάινγα κε ηε Φάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ. Σηελ Α Φάζε, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο απνηειείηαη απφ Καζεγεηέο ησλ παξαπάλσ Παλεπηζηεκηαθψλ Ιδξπκάησλ. Σηε Β θαη Γ Φάζε ε Δπηηξνπή Τειηθήο Αμηνιφγεζεο είλαη δπλαηφλ λα απνηειείηαη απφ Πξπηάλεηο, Καζεγεηέο, εξεπλεηέο ησλ παξαπάλσ Παλεπηζηεκηαθψλ Ιδξπκάησλ ή εθπξνζψπνπο ηνπο, θαζψο θαη απφ αλψηαηα ζηειέρε ηεο Γηνξγαλψηξηαο, ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηίεο. Δπηηξνπή Οξγάλωζεο Απνηειείηαη απφ αλψηεξα θαη αλψηαηα ζηειέρε ηεο Γηνξγαλψηξηαο. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο επηηξνπήο είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαζψο θαη ε δηνξγάλσζε ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ πξνβνιήο θαη εθδειψζεσλ. Δπίζεο είλαη αξκφδηα γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ην Γηαγσληζκφ θαη δελ έρεη πξνβιεθζεί απφ ηνπο παξφληεο φξνπο. Δπηηξνπή Διέγρνπ Λνκηκόηεηαο Απνηειείηαη απφ αλψηεξα ζηειέρε ηεο Γηνξγαλψηξηαο. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο επηηξνπήο είλαη ν έιεγρνο ησλ ηππηθψλ ζηνηρείσλ ζπκκεηερφλησλ, ν έιεγρνο πξνηάζεσλ γηα ηπρφλ απνθιεηζκφ, ε κεηάηαμε πξνηάζεσλ ζε Θεκαηηθή Δλφηεηα, ε ηπρφλ θαηάξγεζε Θεκαηηθήο Δλφηεηαο, ν έιεγρνο αθξίβεηαο επεμεξγαζίαο ησλ βαζκνινγηψλ θαη ε θαηαλνκή ησλ πξνηάζεσλ ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πξνο αμηνιφγεζε ή/θαη επαλαμηνιφγεζε. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο ηεο ίδηαο πξφηαζεο απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα (1) θπζηθά πξφζσπα (μερσξηζηέο ζπκκεηνρέο) ή πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο νκάδεο, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ Ννκηκφηεηαο απνθαζίδεη πνηα/εο ζπκκεηνρή/έο ζα ππφθεηληαη ζε απνθιεηζκφ. Δπηηξνπή Δλζηάζεωλ Ζκδοςη /7/2011 Σειίδα 12 of 14

13 Απνηειείηαη απφ αλψηεξα ζηειέρε ηεο Γηνξγαλψηξηαο. Οη αξκνδηφηεηέο ηεο είλαη ε εμέηαζε, επεμεξγαζία θαη απάληεζε ζε θάζε έλζηαζε πνπ ζα ππνβιεζεί πξνο ηε Γηνξγαλψηξηα. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ κπνξνχλ λα απνζηέιινπλ ηπρφλ ελζηάζεηο εγγξάθσο, κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ θάζε Φάζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, πξνο ηελ Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ., Γξακκαηεία Γεληθνύ Γηεπζπληή Ιεηηνπξγηώλ, Αηόινπ 82-84, Αζήλα 10232, κε ζέκα «Γηαγωληζκόο i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Σηελ έλζηαζε ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη πιήξσο ην δήηεκα πνπ ρξήδεη δηεπθξηλίζεσλ. Καζίζηαηαη ζαθέο φηη δελ γίλνληαη δεθηέο ελζηάζεηο επί ησλ απνθάζεσλ ησλ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηα έλζηαζε θξηζεί παξαδεθηή θαη εμεηαζηεί ζηελ νπζία ηεο, ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ απνθαζίδεη ηειεζίδηθα επί ηνπ εμεηαδφκελνπ θάζε θνξά ζέκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αθχξσζεο ζπκκεηνρήο πξφηαζεο ζην Γηαγσληζκφ. Κακία έλζηαζε δελ γίλεηαη δεθηή κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ γηα ηελ ππνβνιή ηνπο. Η ππνβνιή ελζηάζεσλ δελ εκπνδίδεη ζε θακία πεξίπησζε ηε ζπλέρηζε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα. Θ.- ΠΡΟΩΠΗΘΑ ΓΔΓΟΚΔΛΑ Η δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην Γηαγσληζκφ ηεο Γηνξγαλψηξηαο ππφθεηηαη ζηνπο παξφληεο φξνπο θαζψο θαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζηηθνχ θαη λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ην απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ. Η ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ ζπλεπάγεηαη ηε ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε ζπλαίλεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ηεο ζχλνςεο πιηθνχ πξνο δεκνζίεπζε θαζψο επίζεο θαη ηνπ ζχληνκνπ βηνγξαθηθνχ ησλ πξνθξηζέλησλ ζηε Β Φάζε ζε αξρείν πνπ ζα ηεξείηαη κε απηά, ηελ επεμεξγαζία ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ν. 2472/1997 φπσο ηζρχεη, απφ ηε Γηνξγαλψηξηα ή/θαη απφ ηξίηεο εηαηξείεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε απηήλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ, απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ην ζθνπφ ηνπ (Γηαγσληζκνχ), θαζψο θαη ηε δεκνζηνπνίεζε απηψλ θαη ηπρφλ θσηνγξαθηψλ ηνπ ή πιηθνχ βηληενζθφπεζεο, ζε πεξίπησζε βξάβεπζήο ηνπ ή ζπκκεηνρήο ηνπ ζε θιήξσζε, ζηελ ηζηνζειίδα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ζε δειηία ηχπνπ ή θαηαρσξήζεηο έληππεο ή ειεθηξνληθήο κνξθήο θαζψο θαη ζε δηαθεκηζηηθέο πξνβνιέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπο. Σε πεξίπησζε «νκαδηθήο ζπκκεηνρήο», ν εθπξφζσπνο ηεο νκάδαο δειψλεη θαη εγγπάηαη φηη έρεη ιάβεη ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε έθαζηνπ εθ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο γηα λα παξάζρεη ζηε Γηνξγαλψηξηα ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ σο άλσ θαηαρψξεζε, επεμεξγαζία θαη δεκνζίεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο γηα ην ζθνπφ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαηά ηα αλσηέξσ νξηδφκελα, ηελ νπνία θαη ζα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο Γηνξγαλψηξηαο νπνηεδήπνηε ηνπ δεηεζεί. Ζκδοςη /7/2011 Σειίδα 13 of 14

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Γηαγσληζκφο «Καηλνηνκίαο & Τερλνινγίαο» (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο») ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο A.E. (εθεμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09.

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ππφ ηνλ ηίηιν «Coca- Cola Nokia Xmas» («Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα») πνπ δηνξγαλψλεη ε εηο Espoo Φηλιαλδίαο (Keilalahdentie 4, FIN 02150) εδξεχνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ #StudentsXclusive από ηo Vodafone CU ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Vodafone Παλαθνλ ΑΕΕΣ», πνπ εδξεχεη ζην Υαιάλδξη, Αηηηθήο, νδφο Σδαβέιια αξ. 1-3, δηνξγαλψλεη, (ζην

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER Οη Εηαηξείεο ΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΣΔ θαη Cytamobile-Vodafone (εθεμήο νη «Δηνξγαλσηέο») πξνθεξχζζνπλ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TWILIGHT: ΥΑΡΑΤΓΗ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TWILIGHT: ΥΑΡΑΤΓΗ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TWILIGHT: ΥΑΡΑΤΓΗ» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE, πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «Κεπδίζηε 100 ηπιήμεπα ηαξίδια για 2 άηομα ζηην Ελλάδα από ηην COSMOΚΑΡΣΑ!» Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Ταινθαζαξηζηήξεο.

ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Ταινθαζαξηζηήξεο. ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Ταινθαζαξηζηήξεο. 1] ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ: Ζ αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ISOBAR IPROSPECT AE.», πνπ εδξεχεη ζηηο Αραξλέο, Αξηζηνηέινπο 95 (εθεμήο «Γηνξγαλψηξηα»),

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Γηαγσληζκόο i-bank Καηλνηνκία & Σερλνινγία

Δηήζηνο Γηαγσληζκόο i-bank Καηλνηνκία & Σερλνινγία Δηήζηνο Γηαγσληζκόο i-bank Καηλνηνκία & Σερλνινγία 2 Ινπλίνπ 2010 Δλόηεηεο Καηλνηνκία & Σερλνινγία Γηεζλώο Καηλνηνκία & Σερλνινγία ζηελ Διιάδα Καηλνηνκία & Σερλνινγία ζηελ Δζληθή Σξάπεδα Γηαγσληζκόο Καηλνηνκίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις Ειζαγωγή-Ενημέρωζη Ο ηζηνρψξνο www.farmakeio-omorfia.gr είλαη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δηαδηθηπαθήο πψιεζεο πξντφλησλ πνπ αλήθεη ζηελ εηαηξεία «ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΥΡ. ΜΑΡΚΑΓΑ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.» (ζην εμήο Δηαηξεία),

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Ο επηζθέπηεο / ρξήζηεο ησλ ζειίδσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ www.scienceweb.gr θαιείηαη λα δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηα θαησηέξσ (φξνπο ρξήζεο θαη ηηο πξνππνζέζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ) πξηλ απφ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. 1. Γεληθά. 2. ηόρνο

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. 1. Γεληθά. 2. ηόρνο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1. Γεληθά α. Ο δηαγσληζκφο κε ηνλ ηίηιν «2 νο Γηαγσληζκφο Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο» δηνξγαλψλεηαη απφ ην ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΔΒ ζχλδεζκνο επηρεηξήζεσλ θαη βηνκεραληψλ» (εθεμήο

Διαβάστε περισσότερα