ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα)

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα)"

Transcript

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ( ISM CODE ) ΑΠΟΦΑΣΗ Α 741 (18) υιοθετήθηκε από τον IMO στις 4 Νοεμβρίου 1993 αριθμ /01/1995/ Υ.Α. (ΦΕΚ Β 709) Όπως τροποποιήθηκε με τις, ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 104 (73) υιοθετήθηκε από τον IMO στις 5 Δεκεμβρίου 2000 αριθμ /01/2002/ Υ.Α. (ΦΕΚ Β 1201) ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 179 (79) υιοθετήθηκε από τον IMO στις 10 Δεκεμβρίου 2004 αριθμ /01/2009/ Υ.Α. (ΦΕΚ Β 1056) ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 195 (80) υιοθετήθηκε από τον IMO στις 20 Μαΐου 2005 αριθμ /01/2009/ Υ.Α. (ΦΕΚ Β 1056) ΑΠΟΦΑΣΗ MSC 273 (85) υιοθετήθηκε από τον IMO στις 4 Δεκεμβρίου 2008 ISM Code ( όπως εφαρμόζεται από ) Ελληνικό κείμενο) 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. ΜΕΡΟΣ Α - ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1.- Γενικά. 1.1 Ορισμοί. 1.2 Στόχοι. 1.3 Εφαρμογή. 1.4 Λειτουργικές απαιτήσεις για ένα σύστημα ασφαλούς διαχείρισης (ΣΑΔ). 2.- Πολιτική ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος. 3.- Ευθύνες και αρμοδιότητα της Εταιρείας. 4.- Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (ή πρόσωπα) 5.- Ευθύνη και αρμοδιότητα Πλοιάρχου. 6.- Μέσα και Προσωπικό. 7.- Λειτουργίες πλοίου. 8.- Ετοιμότητα για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης. 9.- Αναφορές και ανάλυση μη συμμορφώσεων, ατυχημάτων και επικινδύνων περιστατικών Συντήρηση του πλοίου και του εξοπλισμού Τεκμηρίωση Διαπίστωση, αναθεώρηση και αξιολόγηση από την εταιρεία. ΜΕΡΟΣ Β - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 13.- Πιστοποίηση και περιοδική επαλήθευση Προσωρινή πιστοποίηση Επαλήθευση Τύποι πιστοποιητικών. Προσάρτημα. ISM Code ( όπως εφαρμόζεται από ) Ελληνικό κείμενο) 2

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1. Ο σκοπός αυτού του Κώδικα είναι να καθιερώσει ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων και την πρόληψη της ρύπανσης. 2. Η Συνέλευση υιοθέτησε την απόφαση Α.443 (XI) με την οποία κλήθηκαν οι κυβερνήσεις να λάβουν τ απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση του Πλοιάρχου κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αναφορικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. 3. Η Συνέλευση επίσης υιοθέτησε την απόφαση Α.680 (17), με την οποία αναγνωρίζεται παραπέρα η ανάγκη για κατάλληλη οργάνωση της διαχείρισης, ώστε αυτή να μπορέσει να ανταποκριθεί στην ανάγκη των επιβαινόντων στα πλοία, για επίτευξη και διατήρηση υψηλών επιπέδων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. 4. Επειδή αναγνωρίζεται το γεγονός ότι ούτε δύο ναυτιλιακές εταιρείες ή πλοιοκτήτες είναι ίδιοι, και ότι τα πλοία λειτουργούν κάτω από ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών συνθηκών, ο Κώδικας βασίζεται σε γενικές αρχές και στόχους. 5. Ο Κώδικας εκφράζεται με γενικούς όρους ώστε να μπορεί να έχει μια ευρύτερη εφαρμογή. Είναι προφανές ότι διαφορετικά επίπεδα διαχείρισης, είτε αφορούν σε εταιρείες ξηράς, είτε σε πλοία, απαιτούν διάφορα επίπεδα γνώσης και ενημέρωσης στα θέματα που αναφέρονται στον Κώδικα. 6. Ο ακρογωνιαίος λίθος μιας καλής ασφαλούς διαχείρισης είναι η δέσμευση της κορυφής της ιεραρχίας. Σε ζητήματα ασφαλείας και πρόληψης ρύπανσης η συνέπεια, η ικανότητα, η συμπεριφορά και η ενεργοποίηση των ατόμων σε όλα τα επίπεδα, καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα. ISM Code ( όπως εφαρμόζεται από ) Ελληνικό κείμενο) 3

4 ΜΕΡΟΣ Α - ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1.- ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ορισμοί Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στα μέρη Α και Β του παρόντος Κώδικα «Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM)» : Είναι ο Διεθνής Κώδικας Διαχείρισης για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη Ρύπανσης όπως υιοθετήθηκε από τη Συνέλευση και όπως μπορεί στο μέλλον να τροποποιηθεί από τον Οργανισμό «Εταιρεία» : Είναι ο πλοιοκτήτης ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός ή πρόσωπο, όπως ο διαχειριστής ή ο ναυλωτής, ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη της λειτουργίας του πλοίου από τον πλοιοκτήτη και ο οποίος αναλαμβάνοντας τέτοια ευθύνη έχει συμφωνήσει να αναλάβει όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Κώδικα «Αρχή» : Είναι η κυβέρνηση του κράτους τη σημαία του οποίου δικαιούται να φέρει το πλοίο Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης σημαίνει το δομημένο και τεκμηριωμένο σύστημα που δίνει την δυνατότητα στο προσωπικό της εταιρείας να εφαρμόζει αποτελεσματικά την πολιτική της εταιρείας για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος Έγγραφο Συμμόρφωσης νοείται το έγγραφο που εκδίδεται για μια εταιρεία η οποία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κώδικα Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης νοείται το έγγραφο που εκδίδεται για ένα πλοίο το οποίο σημαίνει ότι η εταιρεία και η επί του πλοίου εφαρμοζόμενη διαχείριση λειτουργούν σύμφωνα με το εγκεκριμένο σύστημα ασφαλούς διαχείρισης Αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία νοούνται οι ποσοτικές ή ποιοτικές πληροφορίες, τα αρχεία, οι εκθέσεις συμβάντος που σχετίζονται με την ασφάλεια ή την ύπαρξη και εφαρμογή ενός στοιχείου του Συστήματος Ασφαλούς Διαχείρισης, τα οποία βασίζονται σε παρατήρηση, μέτρηση ή δοκιμή και τα οποία μπορούν να επαληθευθούν Παρατήρηση νοείται η έκθεση συμβάντος που εκπονείται κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου συστήματος ασφαλούς διαχείρισης και τεκμηριώνεται με αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία Μη Συμμόρφωση νοείται μια παρατηρηθείσα κατάσταση κατά την οποία αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι δεν πληρούται μια ειδική απαίτηση Σημαντική Μη Συμμόρφωση νοείται μια προσδιορισθείσα απόκλιση η οποία παρουσιάζει μια σοβαρή απειλή για την ασφάλεια του προσωπικού ή του πλοίου ή σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον και απαιτεί άμεση διορθωτική ενέργεια ή έλλειψη αποτελεσματικής και συστηματικής εφαρμογής μιας απαίτησης του Κώδικα Επετειακή ημερομηνία νοείται η ημέρα και ο μήνας κάθε έτους που αντιστοιχεί στην ημερομηνία λήξεως του σχετικού εγγράφου ή πιστοποιητικού Σύμβαση νοείται η Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα του 1974 όπως τροποποιήθηκε. 1.2 Στόχοι Οι στόχοι του Κώδικα είναι η διασφάλιση της ασφάλειας στη θάλασσα, της πρόληψης ανθρώπινου τραυματισμού ή απώλειας ζωής και της αποφυγής βλάβης στο περιβάλλον, ιδιαίτερα στο θαλάσσιο περιβάλλον και στην περιουσία. ISM Code ( όπως εφαρμόζεται από ) Ελληνικό κείμενο) 4

5 1.2.2 Οι στόχοι της ασφαλούς διαχείρισης της εταιρείας πρέπει, μεταξύ άλλων, να :.1 καθορίζουν πρακτικές ασφαλείας στη λειτουργία του πλοίου και ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον,.2 αξιολογούν όλους τους αναγνωρισμένους κινδύνους για τα πλοία της, το προσωπικό και το περιβάλλον και να θεσπίσουν κατάλληλα προστατευτικά μέτρα, και.3 βελτιώνουν συνεχώς τις ικανότητες ασφαλούς διαχείρισης του προσωπικού στη ξηρά και στη θάλασσα, περιλαμβανομένης της προετοιμασίας για αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης, που σχετίζονται με την ασφάλεια και με την προστασία του περιβάλλοντος Το σύστημα αφαλούς διαχείρισης πρέπει να διασφαλίζει :.1 τη συμμόρφωση με υποχρεωτικούς κανόνες και κανονισμούς, και.2 ότι λαμβάνονται υπ όψη οι σχετικοί κώδικες, οδηγίες και πρότυπα που συνιστώνται από τον οργανισμό, τις αρχές, τους νηογνώμονες και τους οργανισμούς της ναυτιλιακής βιομηχανίας 1.3 Εφαρμογή Οι απαιτήσεις αυτού του Κώδικα μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα πλοία. 1.4 Λειτουργικές απαιτήσεις για ένα Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης (ΣΑΔ). Κάθε εταιρεία πρέπει να αναπτύσσει, εφαρμόζει και να διατηρεί ένα Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης (ΣΑΔ), το οποίο να περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργικές απαιτήσεις :.1 την πολιτική της εταιρείας σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος,.2 τις οδηγίες και διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των πλοίων και της προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τη σχετική διεθνή και εθνική νομοθεσία,.3 τα καθορισμένα επίπεδα αρμοδιοτήτων και τρόπους επικοινωνίας του προσωπικού ξηράς, προσωπικού του πλοίου και μεταξύ τους,.4 τις διαδικασίες αναφοράς ατυχημάτων και για τις μη συμμορφώσεις με τις διατάξεις του Κώδικα,.5 διαδικασίες προετοιμασίας και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, και.6 διαδικασίες εσωτερικών ελέγχων και αναθεώρησης του συστήματος διαχείρισης. 2.- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2.1 Η εταιρεία πρέπει να καθιερώσει μία πολιτική ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος, η οποία να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι στόχοι που τίθενται στην παράγραφο Η εταιρία πρέπει να διασφαλίσει ότι η πολιτική της εφαρμόζεται και διατηρείται σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης, τόσο στη ξηρά, όσο και στο πλοίο. 3.- ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3.1 Εάν ο υπεύθυνος για τη λειτουργία του πλοίου είναι άλλος εκτός του πλοιοκτήτη, ο πλοιοκτήτης πρέπει να αναφέρει το πλήρες όνομα και τα λεπτομερή στοιχεία του υπευθύνου αυτού στην Αρχή. 3.2 Η εταιρεία πρέπει να καθορίσει και τεκμηριώσει την ευθύνη, αρμοδιότητα και διασύνδεση όλου του προσωπικού που διαχειρίζεται, εκτελεί και ελέγχει εργασίες που σχετίζονται και επηρεάζουν την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. ISM Code ( όπως εφαρμόζεται από ) Ελληνικό κείμενο) 5

6 3.3 Η εταιρεία είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι παρέχονται επαρκή μέσα και υποστήριξη ξηράς, ώστε το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (ή πρόσωπα) να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά του. 4.- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (Ή ΠΡΟΣΩΠΑ) Για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας κάθε πλοίου, και για τον καθορισμό συνδέσμου μεταξύ της εταιρείας και του προσωπικού του πλοίου, κάθε εταιρεία, ανάλογα με τη περίπτωση, πρέπει να ορίσει ένα πρόσωπο (ή πρόσωπα) στη ξηρά που να έχει απ ευθείας πρόσβαση στο υψηλότερο επίπεδο της διαχείρισης. Η ευθύνη και η αρμοδιότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου πρέπει να περιλαμβάνει την παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια και πρόληψη ρύπανσης από τη λειτουργία κάθε πλοίου και να διασφαλίζει ότι παρέχονται τ απαραίτητα μέσα και η υποστήριξη ξηράς, όπως απαιτείται. 5.- ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 5.1 Η εταιρεία πρέπει να καθορίσει σαφώς και να τεκμηριώσει την ευθύνη του Πλοιάρχου, αναφορικά με :.1 την εφαρμογή της πολιτικής της εταιρείας σε θέματα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος,.2 την ενεργοποίηση του πληρώματος για την τήρηση της πολιτικής αυτής,.3 την έκδοση των καταλλήλων διαταγών και οδηγιών με σαφή και απλό τρόπο,.4 τον έλεγχο της τήρησης των συγκεκριμένων απαιτήσεων, και.5 την περιοδική αναθεώρηση του ΣΑΔ και την αναφορά των ελλείψεών του στη διαχείριση της εταιρείας στη ξηρά. 5.2 Η εταιρεία πρέπει να διασφαλίζει ότι το ΣΑΔ που λειτουργεί στο πλοίο περιέχει μια σαφή δήλωση, η οποία να επισημαίνει την αρμοδιότητα του Πλοιάρχου. Η εταιρεία πρέπει να καθορίζει στο ΣΑΔ ότι ο Πλοίαρχος έχει την υπερισχύουσα αρμοδιότητα και ευθύνη στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ασφάλεια και την πρόληψη ρύπανσης καθώς και να ζητά τη βοήθεια της εταιρείας όταν αυτό είναι απαραίτητο. 6.- ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6.1 Η εταιρεία πρέπει να διασφαλίζει ότι ο Πλοίαρχος :.1 διαθέτει κατάλληλα προσόντα για διοίκηση,.2 έχει πλήρη γνώση του ΣΑΔ της εταιρείας, και.3 έχει την απαραίτητη υποστήριξη έτσι ώστε να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά του με ασφάλεια. 6.2 Η εταιρεία πρέπει να διασφαλίζει ότι κάθε πλοίο είναι επανδρωμένο με ναυτικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα, τα απαραίτητα πιστοποιητικά και είναι υγιείς, σύμφωνα με τις διεθνείς και εθνικές απαιτήσεις. 6.3 Η εταιρεία πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες που να διασφαλίζουν ότι το νέο προσωπικό και το προσωπικό που αναλαμβάνει νέα καθήκοντα, τα οποία σχετίζονται με ασφάλεια και προστασία περιβάλλοντος, έχει την απαραίτητη εξοικείωση με τα καθήκοντά του. Οι οδηγίες, που είναι απαραίτητο να παρέχονται πριν την αναχώρηση του πλοίου, πρέπει να έχουν καθορισθεί, τεκμηριωθεί και να παραδίδονται γραπτά. 6.4 Η εταιρεία πρέπει να διασφαλίσει ότι όλο το προσωπικό που εμπλέκεται στο ΣΑΔ της εταιρείας έχει επαρκή κατανόηση των σχετικών κανόνων, κανονισμών, κωδίκων και οδηγιών. ISM Code ( όπως εφαρμόζεται από ) Ελληνικό κείμενο) 6

7 6.5 Η εταιρεία πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί διαδικασίες για τον προσδιορισμό της εκπαίδευσης που τυχόν απαιτείται για την υποστήριξη του ΣΑΔ και να διασφαλίσει ότι η εκπαίδευση αυτή παρέχεται σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό. 6.6 Η εταιρεία πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες με τις οποίες το προσωπικό του πλοίου λαμβάνει πληροφορίες σχετικές με το ΣΑΔ στη γλώσσα εργασίας, ή σε γλώσσες που μπορεί να καταλάβει. 6.7 Η εταιρεία πρέπει να διασφαλίσει ότι το προσωπικό του πλοίου μπορεί να επικοινωνεί ικανοποιητικά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, που σχετίζονται με το ΣΑΔ. 7.- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Η εταιρεία πρέπει να θεσπίσει διαδικασίες, σχέδια και οδηγίες, περιλαμβανομένων καταλόγων ελέγχου, αν χρειάζεται, για βασικές εργασίες επί του πλοίου που αφορούν την ασφάλεια του προσωπικού, του πλοίου και την προστασία του περιβάλλοντος. Τα διάφορα καθήκοντα πρέπει να ορίζονται και να ανατίθενται σε προσοντούχο προσωπικό. 8.- ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 8.1 Η Εταιρεία πρέπει να αναγνωρίζει πιθανές καταστάσεις επείγουσας ανάγκης επί του πλοίου και να θεσπίζει διαδικασίες για την αντιμετώπισή τους. 8.2 Η εταιρεία πρέπει να καθιερώσει προγράμματα γυμνασίων και ασκήσεων που προετοιμάζουν για ενέργειες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. 8.3 Το ΣΑΔ πρέπει να ορίζει μέτρα, τα οποία να διασφαλίζουν ότι η οργάνωση της εταιρείας μπορεί να ανταποκριθεί οποτεδήποτε σε κινδύνους, ατυχήματα και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που αφορούν στα πλοία της. 9.- ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 9.1 Το ΣΑΔ πρέπει να περιλαμβάνει διαδικασίες, που να διασφαλίζουν ότι μη συμμορφώσεις, ατυχήματα και επικίνδυνες καταστάσεις αναφέρονται στην εταιρεία, ερευνώνται και αναλύονται με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και την πρόληψη της ρύπανσης. 9.2 Η Εταιρεία πρέπει να θεσπίσει διαδικασίες για την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών, περιλαμβανομένων μέτρων για την πρόληψη της επανεμφάνισης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 10.1 Η εταιρεία πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες που να διασφαλίζουν ότι το πλοίο συντηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών κανόνων και κανονισμών και με όποιες πρόσθετες απαιτήσεις μπορεί να καθιερωθούν από την εταιρεία Για την εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτών η εταιρεία πρέπει να διασφαλίζει ότι :.1 διενεργούνται επιθεωρήσεις σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα,.2 αναφέρεται οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με την πιθανή της αιτία, αν είναι γνωστή,.3 γίνονται κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες, και.4 τηρούνται αρχεία των ανωτέρω δραστηριοτήτων Η εταιρεία πρέπει να προσδιορίσει τον εξοπλισμό και τα τεχνικά συστήματα των οποίων η ξαφνική βλάβη μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα επικίνδυνες καταστάσεις. Το ΣΑΔ πρέπει να ορίζει συγκεκριμένα μέτρα που να στοχεύουν στη βελτίωση της αξιοπιστίας αυτών των εξοπλισμών ή ISM Code ( όπως εφαρμόζεται από ) Ελληνικό κείμενο) 7

8 συστημάτων. Τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν τον τακτικό έλεγχο των εφεδρικών διατάξεων και εξοπλισμών ή των τεχνικών συστημάτων που δεν βρίσκονται σε συνεχή χρήση Οι επιθεωρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 10.2, καθώς και τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 10.3, πρέπει να ενσωματωθούν στη διαδικασία της λειτουργικής συντήρησης του πλοίου ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 11.1 Η εταιρεία πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί διαδικασίες ελέγχου όλων των εγγράφων και στοιχείων, που σχετίζονται με το ΣΑΔ Η εταιρεία πρέπει να διασφαλίζει ότι :.1 τα ισχύοντα έγγραφα βρίσκονται διαθέσιμα σε όλες τις προβλεπόμενες θέσεις,.2 αλλαγές στα έγγραφα πραγματοποιούνται και εγκρίνονται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, και.3 τα μη ισχύοντα έγγραφα αποσύρονται άμεσα Τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν και να εφαρμόσουν το ΣΑΔ μπορούν να αναφέρονται σαν «Εγχειρίδιο Ασφαλούς Διαχείρισης». Τα έγγραφα και στοιχεία πρέπει να τηρούνται σε μορφή που η εταιρεία θεωρεί περισσότερο αποτελεσματική. Κάθε πλοίο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλα τ αναφερόμενα σ αυτό έγγραφα και εγχειρίδια ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 12.1 Η Εταιρεία πρέπει να διενεργεί εσωτερικούς ελέγχους ασφαλείας επί του πλοίου και στην ξηρά κατά διαστήματα που δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους δώδεκα μήνες για να εξακριβώνει αν οι δραστηριότητες ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης συμμορφώνονται με το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτό το διάστημα μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις 3 μήνες Η εταιρεία πρέπει περιοδικά να αξιολογεί την αποτελεσματικότητά του ΣΑΔ, σύμφωνα με διαδικασίες που καθιερώθηκαν από την ίδια Οι έλεγχοι και οι πιθανές διορθωτικές ενέργειες πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις καθορισμένες έγγραφες διαδικασίες Το προσωπικό που διενεργεί ελέγχους πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τους τομείς που ελέγχονται, εκτός αν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατό εξ αιτίας του μεγέθους και της μορφής της εταιρείας Τ αποτελέσματα των ελέγχων και αναθεωρήσεων πρέπει να τίθενται υπ όψη όλου του προσωπικού, που έχει αρμοδιότητα στο τομέα αυτό Το διευθυντικό προσωπικό που είναι υπεύθυνο για το τμήμα αυτό, πρέπει να εκτελεί έγκαιρα διορθωτικές ενέργειες για τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν. ISM Code ( όπως εφαρμόζεται από ) Ελληνικό κείμενο) 8

9 ΜΕΡΟΣ Β - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 13.- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 13.1 Το πλοίο πρέπει να διαχειρίζεται από εταιρεία για την οποία έχει εκδοθεί Έγγραφο Συμμόρφωσης ή Προσωρινό Έγγραφο Συμμόρφωσης σύμφωνα με την παράγραφο 14.1, αναφορικά με το πλοίο αυτό Το Έγγραφο Συμμόρφωσης πρέπει να εκδίδεται από την Αρχή, από έναν Οργανισμό αναγνωρισμένο από την Αρχή ή κατόπιν αιτήσεως της Αρχής, από άλλη Αρχή Συμβαλλόμενου Κράτους Μέλους στη Σύμβαση, σε μια εταιρεία που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κώδικα για μια περίοδο που καθορίζεται από την Αρχή και η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Ένα τέτοιο έγγραφο πρέπει να γίνεται αποδεκτό ως απόδειξη ότι η εταιρεία είναι ικανή να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κώδικα Το Έγγραφο Συμμόρφωσης ισχύει μόνο για τους τύπους των πλοίων που σαφώς αναφέρονται σ αυτό. Οι αναφορές αυτών πρέπει να βασίζονται στους τύπους των πλοίων στα οποία έχει βασιστεί ο αρχικός έλεγχος. Άλλοι τύποι πλοίων πρέπει να προστίθενται μόνο μετά την επαλήθευση της ικανότητας της εταιρείας να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κώδικα που εφαρμόζονται για τους εν λόγω τύπους πλοίων. Σ αυτό το πλαίσιο, οι τύποι των πλοίων είναι αυτοί που αναφέρονται στον Κανονισμό IX/1 της Σύμβασης Η ισχύς του Εγγράφου Συμμόρφωσης πρέπει να υπόκειται σε ετήσιους ελέγχους από την Αρχή ή από έναν Οργανισμό αναγνωρισμένο από την Αρχή ή, κατόπιν αιτήσεως της Αρχής από άλλη Αρχή Συμβαλλόμενου Κράτους Μέλους της Σύμβασης, μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών πριν ή μετά την επετειακή του ημερομηνία Το Έγγραφο Συμμόρφωσης πρέπει να αποσύρεται από την Αρχή ή, κατόπιν αιτήσεώς της, από την Αρχή Συμβαλλόμενου Κράτους Μέλους η οποία έχει εκδώσει το έγγραφο, όταν ο ετήσιος έλεγχος που απαιτείται στην παράγραφο 13.4 δεν αιτήθηκε ή αν υπάρξει απόδειξη σημαντικής μη συμμόρφωσης με τον Κώδικα Όλα τα συσχετιζόμενα Πιστοποιητικά Ασφαλούς Διαχείρισης και / ή τα προσωρινά Πιστοποιητικά Ασφαλούς Διαχείρισης πρέπει επίσης να αποσυρθούν, αν αποσυρθεί το Έγγραφο Συμμόρφωσης Ένα αντίγραφο του Εγγράφου Συμμόρφωσης πρέπει να υπάρχει επί του πλοίου έτσι ώστε αν ζητηθεί να είναι δυνατή η επίδειξή του από τον πλοίαρχο για εξακρίβωση από την Αρχή ή κάποιον αναγνωρισμένο από αυτήν Οργανισμό ή για τους σκοπούς του ελέγχου που αναφέρονται στον κανονισμό IX/6.2 της Σύμβασης. Το αντίγραφο του Εγγράφου Συμμόρφωσης δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένο για την γνησιότητά του Το Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης πρέπει να εκδίδεται από την Αρχή ή ένα αναγνωρισμένο οργανισμό από αυτήν ή, μετά από αίτηση στην Αρχή από άλλη Αρχή Συμβαλλόμενου Κράτους Μέλους της Σύμβασης για ένα πλοίο για μια περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια. Το Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης πρέπει να εκδίδεται μετά από τη διαπίστωση ότι η εταιρεία και η επί του πλοίου εφαρμοζόμενη διαχείριση λειτουργούν σε συμφωνία με το εγκεκριμένο σύστημα ασφαλούς διαχείρισης. Ένα τέτοιο πιστοποιητικό πρέπει να γίνεται αποδεκτό σαν αποδεικτικό στοιχείο ότι το πλοίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κώδικα Η ισχύς του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης πρέπει να υπόκειται τουλάχιστον σε έναν ενδιάμεσο περιοδικό έλεγχο από την Αρχή ή ένα αναγνωρισμένο από την Αρχή οργανισμό ή, κατόπιν αιτήσεως της Αρχής από άλλη Αρχή Συμβαλλόμενου Κράτους Μέλους της Σύμβασης. Αν πρόκειται να εκτελεστεί μόνο ένας ενδιάμεσος περιοδικός έλεγχος και η περίοδος ισχύος του Πιστοποιητικού Ασφαλούς ISM Code ( όπως εφαρμόζεται από ) Ελληνικό κείμενο) 9

10 Διαχείρισης είναι πέντε χρόνια, ο έλεγχος αυτός πρέπει να λάβει χώρα μεταξύ της δεύτερης και τρίτης επετειακής ημερομηνίας του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης Επιπροσθέτως των απαιτήσεων της παραγράφου , το Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης πρέπει να αποσύρεται από την Αρχή ή ένα αναγνωρισμένο από την Αρχή Οργανισμό ή, κατόπιν αιτήσεως της Αρχής από άλλη Αρχή Συμβαλλόμενου Κράτους Μέλους της Σύμβασης που το έχει εκδώσει, όταν ο ενδιάμεσος περιοδικός έλεγχος που απαιτείται από την παράγραφο 13.8 δεν αιτείται ή όταν υπάρχει απόδειξη σημαντικής μη συμμόρφωσης με τον παρόντα Κώδικα Ανεξάρτητα των απαιτήσεων των παραγράφων 13.2 και 13.7, όταν ο έλεγχος ανανέωσης ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα των τριών μηνών πριν από την ημερομηνία λήξης του υπάρχοντος Εγγράφου Συμμόρφωσης ή Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης, το νέο Έγγραφο Συμμόρφωσης ή Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης πρέπει να ισχύει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου ανανέωσης για μια περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε χρόνια από την ημερομηνία λήξης του υπάρχοντος Εγγράφου Συμμόρφωσης ή Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης Όταν ο έλεγχος ανανέωσης ολοκληρωθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των τριών μηνών πριν από τη λήξη του υπάρχοντος Εγγράφου Συμμόρφωσης ή Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης, το νέο Έγγραφο Συμμόρφωσης ή Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης πρέπει να ισχύει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου ανανέωσης για μια περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε χρόνια από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου ανανέωσης Όταν ο έλεγχος ανανέωσης ολοκληρώνεται μετά την ημερομηνία λήξης ισχύος του υφιστάμενου Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης, το νέο Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης ισχύει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου ανανέωσης μέχρι μιας ημερομηνίας μη υπερβαίνουσας τα πέντε έτη από την ημερομηνία λήξης του υφιστάμενου Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης Εάν ο έλεγχος ανανέωσης έχει ολοκληρωθεί και δεν μπορεί να εκδοθεί ή να παραληφθεί από το πλοίο το νέο Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος του υφιστάμενου πιστοποιητικού, η Αρχή ή ο αναγνωρισμένος από την Αρχή Οργανισμός δύναται να θεωρήσει το υφιστάμενο Πιστοποιητικό και το Πιστοποιητικό αυτό γίνεται δεκτό ως έγκυρο για περαιτέρω χρονική περίοδο μη υπερβαίνουσα τους πέντε μήνες από την ημερομηνία λήξης της ισχύος αυτού Εάν ένα πλοίο κατά το χρόνο λήξης της ισχύος του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης δεν βρίσκεται σε λιμένα όπου πρόκειται να ελεγχθεί, η Αρχή δύναται να παρατείνει την περίοδο ισχύος του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης αλλά η παράταση αυτή πρέπει να χορηγείται μόνο για το σκοπό διευκόλυνσης του πλοίου να ολοκληρώσει τον πλου του στον λιμένα όπου πρόκειται να ελεγχθεί και τούτο μόνο στις περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται πρέπον και λογικό να χορηγηθεί η παράταση αυτή. Ουδενός Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης η ισχύς πρέπει να παρατείνεται για περίοδο πέραν των τριών μηνών και το πλοίο στο οποίο χορηγείται η παράταση αυτή καταπλέοντας στον λιμένα στον οποίο πρόκειται να ελεγχθεί, δεν δύναται δυνάμει αυτής της παράτασης να αποπλεύσει από τον λιμένα αυτόν χωρίς να διαθέτει νέο Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης. Μετά το πέρας του ελέγχου ανανέωσης, το νέο Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης πρέπει να ισχύει για χρονική περίοδο μη υπερβαίνουσα τα πέντε έτη από την ημερομηνία λήξης του υφιστάμενου Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης πριν από τη χορήγηση της παράτασης ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 14.1 Προσωρινό Έγγραφο Συμμόρφωσης μπορεί να εκδοθεί για να διευκολύνει την αρχική εφαρμογή αυτού του Κώδικα όταν :.1 η Εταιρεία είναι νεοϊδρυθείσα, ή.2 νέοι τύποι πλοίων πρόκειται να προστεθούν σε ένα υπάρχον Έγγραφο Συμμόρφωσης, ISM Code ( όπως εφαρμόζεται από ) Ελληνικό κείμενο) 10

11 μετά από επαλήθευση ότι η εταιρεία διαθέτει ένα σύστημα ασφαλούς διαχείρισης το οποίο πληροί τους στόχους της παραγράφου του παρόντος Κώδικα υπό τον όρο ότι η Εταιρεία επιδεικνύει σχέδια εφαρμογής ενός συστήματος ασφαλούς διαχείρισης που θα συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του Κώδικα μέσα στην περίοδο ισχύος του Προσωρινού Εγγράφου Συμμόρφωσης. Ένα τέτοιο Προσωρινό Έγγραφο Συμμόρφωσης πρέπει να εκδίδεται, για μια περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους 12 μήνες, από την Αρχή ή ένα αναγνωρισμένο Οργανισμό από αυτήν ή, μετά από αίτηση της Αρχής από μια άλλη Αρχή Συμβαλλόμενου Κράτους Μέλους της Σύμβασης. Ένα αντίγραφο του Προσωρινού Εγγράφου Συμμόρφωσης πρέπει να υπάρχει επί του πλοίου έτσι ώστε, αν ζητηθεί, να είναι δυνατή η επίδειξή του από τον πλοίαρχο, για εξακρίβωση από την Αρχή ή κάποιον αναγνωρισμένο από αυτήν Οργανισμό ή για σκοπούς του ελέγχου που αναφέρονται στον κανονισμό IX/6.2 της Σύμβασης. Το αντίγραφο του εγγράφου δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένο για την γνησιότητά του Προσωρινό Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης μπορεί να εκδοθεί :.1 Σε περιπτώσεις παραλαβής νέου πλοίου,.2 Όταν η εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λειτουργία ενός πλοίου που είναι νέο στην εταιρεία,.3 Όταν ένα πλοίο αλλάζει σημαία. Ένα τέτοιο Προσωρινό Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης πρέπει να εκδίδεται για μια περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες από την Αρχή ή έναν αναγνωρισμένο από την Αρχή Οργανισμό ή, μετά από αίτηση της Αρχής από μια άλλη Αρχή Συμβαλλόμενου Κράτους Μέλους Η Αρχή ή ένας αναγνωρισμένος οργανισμός από αυτήν ή, μετά από αίτηση της Αρχής από μια άλλη Αρχή Συμβαλλόμενου Κράτους Μέλους, σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να επεκτείνει την ισχύ του Προσωρινού Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης για μια περίοδο που δεν θα ξεπερνά τους έξι μήνες από την ημερομηνία λήξης του Το Προσωρινό Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης δύναται να εκδοθεί μετά από επαλήθευση ότι :.1 Το Έγγραφο Συμμόρφωσης ή το Προσωρινό Έγγραφο Συμμόρφωσης είναι σχετικό με το υπόψη πλοίο..2 Το καθιερωθέν από την εταιρεία Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης για το υπόψη πλοίο συμπεριλαμβάνει τα κύρια στοιχεία του Κώδικα και έχει ελεγχθεί κατά τη διάρκεια του ελέγχου πριν την έκδοση του Εγγράφου Συμμόρφωσης ή έχει επιδειχθεί κατά την έκδοση του Προσωρινού Εγγράφου Συμμόρφωσης..3 Η εταιρεία έχει σχεδιάσει τον εσωτερικό έλεγχο του πλοίου μέσα σε χρονικό διάστημα 3 μηνών..4 Ο Πλοίαρχος και οι Αξιωματικοί είναι εξοικειωμένοι με το Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης και τα σχέδια για την εφαρμογή του..5 Οδηγίες που έχουν αναγνωριστεί ως απαραίτητες έχουν επιδοθεί πριν τον απόπλου του πλοίου..6 Οι σχετικές με το Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης πληροφορίες έχουν παρασχεθεί στη γλώσσα ή στις γλώσσες εργασίας που είναι κατανοητές από το προσωπικό του πλοίου ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 15.1 όλες οι επαληθεύσεις, έλεγχοι που απαιτούνται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με διαδικασίες που είναι αποδεκτές από την Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που έχουν αναπτυχθεί από τον Οργανισμό*. * Αναφέρεται στις Οδηγίες για την εφαρμογή από τις Αρχές του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (Κώδικας ISM), που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την Απόφαση A 1022 (26). ISM Code ( όπως εφαρμόζεται από ) Ελληνικό κείμενο) 11

12 16.- ΤΥΠΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 16.1 Το Έγγραφο Συμμόρφωσης, το Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης, το Προσωρινό Έγγραφο Συμμόρφωσης και το Προσωρινό Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με τους τύπους που αναφέρονται στο παράρτημα αυτού του Κώδικα. Εάν η γλώσσα που χρησιμοποιείται δεν είναι τα Αγγλικά ή τα Γαλλικά, τότε το κείμενο πρέπει να μεταφράζεται σε μια από αυτές τις γλώσσες Επιπρόσθετα των απαιτήσεων της παραγράφου 13.3, οι τύποι των πλοίων που αναφέρονται στο Έγγραφο Συμμόρφωσης και στο Προσωρινό Έγγραφο Συμμόρφωσης, μπορούν να φέρουν κατάλληλες εγγραφές οι οποίες να υποδεικνύουν τυχόν περιορισμούς στη λειτουργία των πλοίων σύμφωνα με το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Τύποι του Εγγράφου Συμμόρφωσης, Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης, Προσωρινού Εγγράφου Συμμόρφωσης και Προσωρινού Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης. ISM Code ( όπως εφαρμόζεται από ) Ελληνικό κείμενο) 12

13 ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Επίσημη σφραγίδα) (Κράτος) Αριθμ. Πιστοποιητικού :. Εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974, όπως τροποποιήθηκε. Κατ' εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης της..... (όνομα της χώρας) από :.... (εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή οργανισμός) Επωνυμία και διεύθυνση της Εταιρείας (βλέπε παράγραφο του Δ.Κ.Α.Δ.) Αριθμός αναγνώρισης εταιρείας :... ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ το Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης της Εταιρείας έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι αυτό πληροί τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα Διαχείρισης για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (Κώδικας ISM) για τους ακολούθους τύπους πλοίων (διαγράφεται ότι δεν έχει εφαρμογή) : Επιβατηγό πλοίο Ταχύπλοο επιβατηγό πλοίο Ταχύπλοο φορτηγό πλοίο Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Πετρελαιοφόρο Χημικό Δεξαμενόπλοιο Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αερίου Κινητές μονάδες γεώτρησης ανοικτής θαλάσσης Λοιπά Φορτηγά πλοία Το παρόν Έγγραφο Συμμόρφωσης ισχύει μέχρι..., με την προϋπόθεση ότι θα διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι περιοδικοί έλεγχοι. Ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου βάσει της οποίας εκδόθηκε το παρόν πιστοποιητικό :. (ημέρα/μήνας/έτος) Εκδόθηκε στ... (τόπος έκδοσης του εγγράφου) Ημερομηνία έκδοσης (Υπογραφή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου προσώπου που εκδίδει το έγγραφο) (σφραγίδα της Αρχής έκδοσης, ανάλογα με την περίπτωση) ISM Code ( όπως εφαρμόζεται από ) Ελληνικό κείμενο) 13

14 Αριθμ. Πιστοποιητικού : ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ, κατά τον περιοδικό έλεγχο, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΙΧ/6.1 της Σύμβασης και την παράγραφο 13.4 του Κώδικα ISM, το Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης βρέθηκε ότι πληροί τις απαιτήσεις του κώδικα ISM. 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ Υπογραφή :... (υπογραφή εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος :... Ημερομηνία:... 2η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ Υπογραφή :... (υπογραφή εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος :... Ημερομηνία:... 3η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ Υπογραφή :... (υπογραφή εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος :... Ημερομηνία:... 4η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ Υπογραφή :... (υπογραφή εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος :... Ημερομηνία :... ISM Code ( όπως εφαρμόζεται από ) Ελληνικό κείμενο) 14

15 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Επίσημη σφραγίδα) (Κράτος) Αριθμ. Πιστοποιητικού :. Εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974, όπως τροποποιήθηκε. Κατ' εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης της.... (όνομα της χώρας) από :... (εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή οργανισμός) Όνομα πλοίου :... Διεθνές Διακριτικό Σήμα :... Λιμένας Νηολόγησης :... Τύπος πλοίου * :... Ολική χωρητικότητα :... Αριθμός μητρώου ΙΜΟ :... Επωνυμία και διεύθυνση της Εταιρείας : (βλέπε παράγραφο του Δ.Κ.Α.Δ.) Αριθμός αναγνώρισης εταιρείας :... ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ το Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης του πλοίου έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι αυτό πληροί τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα Διαχείρισης για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (Κώδικας ISM), αφού έχει προηγουμένως διαπιστωθεί ότι το Έγγραφο Συμμόρφωσης (D.O.C.), που εκδόθηκε για την εταιρεία, εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο τύπο πλοίου. Το παρόν Πιστοποιητικό Διαχείρισης της Ασφάλειας ισχύει μέχρι., με την προϋπόθεση ότι θα διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι περιοδικοί έλεγχοι και ότι θα ισχύει το Έγγραφο Συμμόρφωσης. Ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου βάσει της οποίας εκδόθηκε το παρόν πιστοποιητικό :. (ημέρα/μήνας/έτος) Εκδόθηκε στ... (τόπος έκδοσης του εγγράφου) Ημερομηνία έκδοσης (Υπογραφή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου προσώπου που εκδίδει το έγγραφο) (σφραγίδα της Αρχής έκδοσης, ανάλογα με την περίπτωση) * Καταχωρήσατε ένα από τους ακόλουθους τύπους πλοίων : Επιβατηγό πλοίο, Ταχύπλοο επιβατηγό πλοίο, Ταχύπλοο φορτηγό πλοίο, Φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, Πετρελαιοφόρο πλοίο, Χημικό δεξαμενόπλοιο, Υγραεριοφόρο πλοίο, Πλωτή εξέδρα εξόρυξης πετρελαίου, Άλλο φορτηγό πλοίο. ISM Code ( όπως εφαρμόζεται από ) Ελληνικό κείμενο) 15

16 Αριθμ. Πιστοποιητικού : ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΛΕΓΧΟ (ΑΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ, κατά τον περιοδικό έλεγχο, σύμφωνα με τον κανονισμό IX/6.1 της Σύμβασης και την παράγραφο 13.8 του Κώδικα ISM, το Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης βρέθηκε ότι πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα ISM. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ Υπογραφή :... (συμπληρώνεται μεταξύ της δεύτερης και (υπογραφή εξουσιοδοτημένου οργάνου) της τρίτης επετειακής ημερομηνίας) Τόπος : Ημερομηνία:... ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ (*) Υπογραφή :... (υπογραφή εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος :... Ημερομηνία:... ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ (*) Υπογραφή :... (υπογραφή εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος :... Ημερομηνία:... ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ (*) Υπογραφή :... (υπογραφή εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος :... Ημερομηνία:... * Αν εφαρμόζεται. Γίνεται αναφορά στις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 3.2 «αρχική επαλήθευση» των Οδηγιών για την εφαρμογή από τις Αρχές του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (Κώδικας ISM) που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α.1022 (26). ISM Code ( όπως εφαρμόζεται από ) Ελληνικό κείμενο) 16

17 Αριθμ. Πιστοποιητικού :. ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISM Το πλοίο συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του Μέρους Β του Κώδικα ISΜ και το Πιστοποιητικό, σύμφωνα με το Μέρος Β του Κώδικα ISM, γίνεται δεκτό ως έγκυρο μέχρι :..... Υπογραφή :... (υπογραφή εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος :... Ημερομηνία:... (σφραγίδα της Αρχής έκδοσης, ανάλογα με την περίπτωση) ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISM Η ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISM Το παρόν Πιστοποιητικό, σύμφωνα με το Μέρος Β ή το Μέρος Β του Κώδικα ISM, γίνεται δεκτό ως έγκυρο μέχρι. Υπογραφή :... (υπογραφή εξουσιοδοτημένου οργάνου) Τόπος :... Ημερομηνία:... (σφραγίδα της Αρχής έκδοσης, ανάλογα με την περίπτωση) ISM Code ( όπως εφαρμόζεται από ) Ελληνικό κείμενο) 17

18 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Επίσημη σφραγίδα) (Κράτος) Αριθμ. Πιστοποιητικού : Εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974, όπως τροποποιήθηκε. Κατ' εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης της.. (όνομα της χώρας) από :.... (εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή οργανισμός) Επωνυμία και διεύθυνση της Εταιρείας : (βλέπε παράγραφο του Δ.Κ.Α.Δ.) Αριθμός αναγνώρισης εταιρείας :... ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ το Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης της Εταιρείας έχει αναγνωρισθεί ότι ικανοποιεί τους στόχους της παραγράφου του Διεθνούς Κώδικα Διαχείρισης για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (Κώδικας ISM), για τους ακόλουθους τύπους πλοίων (διαγράφεται ότι δεν έχει εφαρμογή Επιβατηγό πλοίο Ταχύπλοο επιβατηγό πλοίο Ταχύπλοο φορτηγό πλοίο Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Πετρελαιοφόρο Χημικό Δεξαμενόπλοιο Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αερίου Κινητές μονάδες γεώτρησης ανοικτής θαλάσσης Λοιπά Φορτηγά πλοία Το παρόν προσωρινό Έγγραφο Συμμόρφωσης ισχύει μέχρι... Εκδόθηκε στ... (τόπος έκδοσης του εγγράφου) Ημερομηνία έκδοσης (Υπογραφή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου προσώπου που εκδίδει το έγγραφο) (σφραγίδα της Αρχής έκδοσης, ανάλογα με την περίπτωση) ISM Code ( όπως εφαρμόζεται από ) Ελληνικό κείμενο) 18

19 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Επίσημη σφραγίδα) (Κράτος) Αριθμ. Πιστοποιητικού :. Εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974, όπως τροποποιήθηκε. Κατ' εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης της.... (όνομα της χώρας) από :... (εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή οργανισμός) Όνομα πλοίου :... Διεθνές Διακριτικό Σήμα :... Λιμένας Νηολόγησης :... Τύπος πλοίου * :... Ολική χωρητικότητα :... Αριθμός μητρώου ΙΜΟ :... Επωνυμία και διεύθυνση της Εταιρείας : (βλέπε παράγραφο του Δ.Κ.Α.Δ.) Αριθμός αναγνώρισης εταιρείας :... ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 14.4 του Κώδικα ISM και ότι το Έγγραφο Συμμόρφωσης / Προσωρινό Έγγραφο Συμμόρφωσης ** της Εταιρείας είναι σχετικό με αυτό το πλοίο. Το παρόν Προσωρινό Πιστοποιητικό Διαχείρισης της ασφάλειας ισχύει μέχρι... υπό τον όρο ότι το Έγγραφο Συμμόρφωσης / Προσωρινό Έγγραφο Συμμόρφωσης (**) παραμένει σε ισχύ. Εκδόθηκε στ... (τόπος έκδοσης του εγγράφου) Ημερομηνία έκδοσης (Υπογραφή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου προσώπου που εκδίδει το έγγραφο) (σφραγίδα της Αρχής έκδοσης, ανάλογα με την περίπτωση) * Καταχωρήσατε ένα από τους ακόλουθους τύπους πλοίων : Επιβατηγό πλοίο, Ταχύπλοο επιβατηγό πλοίο, Ταχύπλοο φορτηγό πλοίο, Φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, Πετρελαιοφόρο πλοίο, Χημικό δεξαμενόπλοιο, Υγραεριοφόρο πλοίο, Πλωτή εξέδρα εξόρυξης πετρελαίου, Άλλο φορτηγό πλοίο. ** Διαγράφεται ότι δεν έχει εφαρμογή ISM Code ( όπως εφαρμόζεται από ) Ελληνικό κείμενο) 19

20 Αριθμ. Πιστοποιητικού :. Η ισχύς του παρόντος Προσωρινού Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης παρατείνεται μέχρι :... Ημερομηνία παράτασης : (Υπογραφή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου προσώπου που εκδίδει το έγγραφο) (σφραγίδα της αρχής έκδοσης / Seal or stamp of issuing authority, as appropriate) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΑΛΑΦΑΚΗΣ Στ. Νικόλαος ISM Code ( όπως εφαρμόζεται από ) Ελληνικό κείμενο) 20

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23979 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1459 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4113.272/01/2010 Αποδοχή τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Ασφα λούς Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0269/2005 2003/0291(COD) EL 08/09/2005 Κοινή θέση ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 18 Ιουλίου 2005 για την έκδοση του κανονισµού του

Διαβάστε περισσότερα

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 336/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.12.2003 COM(2003) 767 τελικό 2003/0291 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρµογή του ιεθνούς Κώδικα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:"Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (A.K.AA-I.S.M.)" Εγκύκλιος I.S.M./003/09/95".

ΘΕΜΑ:Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (A.K.AA-I.S.M.) Εγκύκλιος I.S.M./003/09/95. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : I. S. Μ. Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 1 Ταχ. Κώδικας: 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEX:212581 FAX : 41.37.997 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 20-07 -1995

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 20-07 -1995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 20-07 -1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1428.ISM/16/95 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΜΗΜΑ I. S. Μ. Ταχ.Δ/νση: Κ.Παλαιολόγου 1 Ταχ.Κώδικας 185-35 Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων

Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με- (α) τα Αρθρα 1(12), (14), (26), (30) και (31),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΕΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΕΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΕΕΠ 1. ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ) ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΠΓΕ) ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«'ταχύπλοο σκάφος' σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος μήκους όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε

«'ταχύπλοο σκάφος' σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος μήκους όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 186 Ν. 63(Ι)/99 Αρ. 3332,11.6.99 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.5.2018 COM(2018) 315 final ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΕΕΠ 2. ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΕΕΠ 2. ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Με την κατάθεση της αίτησης στη Γραμματεία της ΔΕΕΠ για ειδικές περιπτώσεις επιθεωρήσεων, έκδοση αδειών, εγκρίσεις σχεδίων, μελετών κ.λ.π. καταβάλλονται αναλόγως στο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ

Α. ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ Annex 2 Κυβερνητική Πολιτική για την Εγγραφή Πλοίων στο Κυπριακό Νηολόγιο [Εκδόθηκε δυνάµει των άρθρων 14Α και 14Β των περί Εµπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόµων του 1963

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2014 (OR. en) 11963/14 ADD 1 MAR 116 ENV 679 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

L 320/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.11.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1078/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με κοινή μέθοδο ασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζουν σιδηροδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου θέτει τις ευθύνες, αρμοδιότητες και γραμμές αναφοράς της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής «Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

E-learning Οδηγός Σπουδών

E-learning Οδηγός Σπουδών Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων - ISM E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

A8-0165/ Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη

A8-0165/ Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη 29.9.2017 A8-0165/ 001-023 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-023 κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Έκθεση Dominique Riquet A8-0165/2017 Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία

Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία Νοέμβριος 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2019) 5646 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2019) 5646 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2019 (OR. en) 11607/19 TRANS 420 DELACT 153 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2015 COM(2015) 195 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 789/2004 για τη μετανηολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

...Making our world safer

...Making our world safer TUV HELLAS ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 206 Αθήνα 28 Ιουνίου 2016...Making our world safer Αρετή Κατσούρα TUV HELLAS «Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο»(ορισμός CPR): σημαίνει τον τεκμηριωμένο,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 16.1.2018 COM(2018) 33 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2018 COM(2018) 278 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η SOLAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ- 2 ΚΑΙ Ο ISPS ΚΩΔΙΚΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 663 Ν. 29(Ι)/95 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 10(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2008

Αριθμός 10(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2008 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 10(Ι)/2017 Αρ. 4589, 17.2.2017 Ο περί Eμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Γενικές έννοιες Ποιότητα: ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών εκπληρώνει τις απαιτήσεις. Απαίτηση: ανάγκη ή προσδοκία που δηλώνεται ρητώς, συνάγεται ως συμπέρασμα ή προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΠΛΟΙΑ (Ro-Ro) ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 208 final 2014/0119 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 82 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου Εγκρίθηκε 1

Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου Εγκρίθηκε 1 Κατευθυντήριες γραμμές 4/2018 σχετικά με τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης βάσει του άρθρου 43 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου 2018 Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί μία ανάλυση του Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί μία ανάλυση του Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΩΔΙΚΑ 3.1 ISM ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί μία ανάλυση του Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης δίνοντας έμφαση σε σημεία τα οποία έχουν οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 827 8 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 65 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4470 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 259/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΣΕ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού 19 Σεπτεµβρίου 2002 PE 314.716/2-3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-18 Σχέδιο έκθεσης Bernard Poignant ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 5. Ευθύνη της Διοίκησης

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 5. Ευθύνη της Διοίκησης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ISO 22000:2005 & ISO 9001:2000 ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ημ/νία Ισχύος: Έκδοση: ΠΕΛΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ: ΤΟΠΟΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3487, 6/4/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3487, 6/4/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3487 της 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Αναγνώριση και Εξουσιοδότηση Οργανισμών) Νόμος του 2001 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1056 2 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4113.262/01/2009 Αποδοχή τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Ασφα λούς Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8361 25 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 154 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 83. Κύρωση των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1988 στη Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11290/15 ΜΑR 81 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27 Ιουλίου 2015 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ --------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 38(Ι) του 1992 29(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Β) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ

Β) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ 1ης ΒΑΘΜΙΔΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. Α) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Β) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1875 12 Σεπτεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4113.249/01/2008 Αποδοχή τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Ασφα λείας για ταχύπλοα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μεταμόρφωση, 18 Μαΐου 2018 ΘΕΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8475 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 92. Απαγόρευση συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 29.11.2002 L 324/53 Ο ΗΓΙΑ 2002/84/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Νοεµβρίου 2002 για την τροποποίηση των οδηγιών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3551, 30/11/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3551, 30/11/2001 Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 148(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.5.2014 L 147/79 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων για τη δημιουργία και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς και των μελών τους και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.2.2018 C(2018) 860 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.2.2018 σχετικά με τον καθορισμό κοινών μεθόδων ασφάλειας για την εποπτεία από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και ιαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις.

Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και ιαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 4470/2017 Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και ιαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις. NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4470 ΦΕΚ Α 65/08.05.2017 Κύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.2.2018 C(2018) 860 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στον ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τον καθορισμό κοινών μεθόδων για την εποπτεία από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν:

Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν: Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν: 0 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης και απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.8.2016 COM(2016) 549 final 2016/0263 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ ΕΠΑΛ 05 / 05 / 2019 ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

9224/19 ADD 1 ΕΓ/ΚΒ/μγ 1 LIFE LIMITE EL

9224/19 ADD 1 ΕΓ/ΚΒ/μγ 1 LIFE LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2019 (OR. en) 9224/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 23 AGRI 253 PECHE 241 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Γεωργία και Αλιεία) 14 Μαΐου 2019

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα