ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ ρχουν στην περιοχ της Βαλκανικ ς. Τα κε μενα που περιλαμβ νονται σε αυτόν επιχειρούν να κατανο σουν την ννοια του «συνόρου» και τον τρόπο με τον οπο ο συμβ λλει στη διαμόρφωση σχ σεων και στη διαφοροπο ηση ως προς την πρόσληψη του χρόνου και του χ ρου. Τα τελευτα α χρόνια οι ερευνητ ς δε χνουν ιδια τερο ενδιαφ ρον για την ννοια των συνόρων. Και τούτο διότι συχν αυτό που κυρ ως προσδιορ ζει την ομ δα ε ναι το σύνορο και όχι τόσο το πολιτισμικό υλικό που αυτό περικλε ει (Barth 1969). Το σύνορο οριοθετε την κοινότητα, ακόμη και σε συμβολικό επ πεδο, και παρ λληλα διαμορφ νει το πλα σιο των αλληλεπιδρ σεων και τα ταξινομητικ κριτ ρια. Το σύνορο λοιπόν συχν συμπυκν νει τουλ χιστον το επιχειρε την ταυτότητα της κοινότητας. O Cohen (1985) τον ζει τη σημασ α που χει η συγκεκριμ νη ννοια για τους ανθρ πους, δεδομ νου ότι το σύνορο εκφρ ζει την αν γκη τους για ετεροπροσδιορισμό θ τοντας διαχωριστικ γραμμ από αυτ την ετερότητα (Παπαταξι ρχης 2006: 1-85). Το ζ τημα των συνόρων τ θεται ντονα μετ τον 19ο αι να. Την εποχ εκε νη αρχ ζει να φουντ νει το α τημα για δη-

2 12 ΛΑΪΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ μιουργ α ανεξ ρτητων εθνικ ν κρατ ν, η οπο α προϋποθ τει κατ αρχ ς την κατ ρρευση των προηγούμενων πολιτικ ν σχηματισμ ν: των αυτοκρατορι ν. Το «χ ος» ως πολιτικ ννοια χαρακτηρ ζει το πλα σιο της μετ βασης από τις αυτοκρατορ ες στα εθνικ κρ τη, τα οπο α αναδιοργαν νουν τις σχ σεις του πληθυσμού με τον χ ρο αλλ και με τον χρόνο. Τα εθνικ κρ τη δεν συγκροτούνται χωρ ς αναφορ στον χ ρο και τον χρόνο (Gupta 2000: ). Ο White αναλύει τη δι σταση του χ ρου ως συστατικού στοιχε ου στη διαμόρφωση της ταυτότητας και της εθνικ ς συνε δησης, υπογραμμ ζοντας ότι ο χ ρος συντ θεται τόσο από φυσικ όσο και από πολιτισμικ συστατικ, τα οπο α διαπλ κονται αξεχ ριστα (White 2000). Σημαντικ για την τεκμηρ ωση του επιχειρ ματός του ε ναι η ννοια της «εδαφικότητας» (territoriality) καθ ς και το σύνορο που στα εθνικ κρ τη ορ ζει την κταση της εδαφικότητας, η οπο α πρ πει να αντιμετωπ ζεται ως αναπόσπαστο στοιχε ο της ιδ ας του θνους. Η εδαφικότητα στα εθνικ κρ τη νοηματοδοτε ται με τρόπο διαφορετικό από ό,τι σε λλα πολιτικ συστ ματα, και σ αυτ τη διαδικασ α καθοριστικός ε ναι ο ρόλος του συνόρου ως διαχωριστικ ς γραμμ ς, που διχοτομε τον ως τη δημιουργ α εθνικ ν κρατ ν ενια ο χ ρο. Θα μπορούσαμε να κατατ ξουμε τα σύνορα σε εκε να τα σύμβολα που όχι μόνο οριοθετούν την εδαφικότητα αλλ λειτουργούν επ σης ως «ταμε ο της μν μης», προφαν ς της εθνικ ς, της οπο ας μ ρτυρες ε ναι τα σύνορα. Παραφρ ζοντας τον Cohen, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το σύνορο μετασχηματ ζει το γνωστο σε γνωστό. Κυρ ως όμως επιτυγχ νει το αντ θετο: μεταμορφ νει το οικε ο σε ξ νο, ανο κειο, συχν εχθρικό, καθ ς η οριοθ τηση των συνόρων ε ναι αποτ λεσμα αιματηρ ν συγκρούσεων. Τότε, το σύνορο ορ ζει τη σχ ση με την ετερότητα. Συμπυκν νει όλα τα αρνητικ συναισθ ματα

3 ΕΙΣΑΓ ΓΗ 13 απ ναντι σε αυτούς που βρ σκονται ξω από την εθνικ εδαφικότητα. Γ νεται εγγυητ ς και σύμβολο της διαφορ ς. Σύμφωνα με τον Kearney, «οι μορφ ς της ετερότητας καταλαμβ νουν τη μεθοριακ γραμμ» (2006: 19). Θα μπορούσαμε να προσθ σουμε ότι το σύνορο συνιστ την αναγκα α συνθ κη για τη δημιουργ α της μεθοριακότητας, η οπο α αποκρυσταλλ νει με σαφ νεια μ σω της χωρικ ς οριοθ τησης το οικε ο, το οπο ο βρ σκεται εντός της μεθοριακ ς γραμμ ς, και το ανο κειο, το οπο ο αναπτύσσεται εκτός αυτ ς. Η δι κριση αυτ ωστόσο δεν ε ναι εύκολη, καθ ς πολλ ς από τις πληθυσμιακ ς ομ δες που βρ σκονται κατ μ κος του συνόρου, εντός εκτός, χουν συγγεν πολιτισμικ στοιχε α, γεγονός που αμφισβητε την κύρια αρχ της συγκρότησης του εθνικού κρ τους: την ομοιογ νεια. Αν εκε νο που χαρακτηρ ζει το εθνικό κρ τος, κατ τον ντερσον (1997), ε ναι η α σθηση ότι όλοι όσοι κατοικούν στα όρια της εδαφικότητ ς του αποδ χονται την ύπαρξη συγγενικ ν δεσμ ν και κοιν ς καταγωγ ς, τότε το σύνορο συμβολοποιε αυτ την α σθηση, γ νεται η υλικ αποτύπωση αυτ ς της πεπο θησης. Το σύνορο ως δε κτης της εθνικ ς εδαφικότητας συνοψ ζει αυτό που ο Handler αποκαλε «αντικειμενικ οριοθ τηση» (objective boundedness) μιας ομ δας, στην οπο α ο διος υπ γει τα ιδια τερα χαρακτηριστικ των ανθρ πων που κατοικούν εντός των συνόρων καθ ς και τις ποικ λες δραστηριότητ ς τους (1988: 6-8). Υπ αυτ την ννοια, το σύνορο οριοθετε και επιβ λλει την ομογενοπο ηση της εντός των συνόρων πολιτισμικ ς ετερογ νειας. Το σύνορο, ως υλικ κφραση της ιδ ας του εθνικού κρ τους στον χ ρο, μετασχηματ ζεται ταχύτατα σε σύμβολο της αντ ληψης που διαμορφ νεται εντός των συνόρων τόσο για την πολιτισμικ συνοχ του πληθυ-

4 14 ΛΑΪΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ σμού όσο και για το ε δος των σχ σεων με την εκτός συνόρων ετερότητα, ιδ ως όταν αυτ αναπτύσσεται κατ μ κος της οριοθετικ ς γραμμ ς. Αυτό συνεπ ς που ο Handler ονομ ζει «αντικειμενικ οριοθ τηση» δεν χει μια αυτόνομη ύπαρξη, ανεξ ρτητα και π ρα από την ιστορικότητα.,τι προβ λλεται ως αντικειμενικ οριοθ τηση στο εθνικό κρ τος συνδ εται με το δεύτερο συστατικό του, τον χρόνο, στον οπο ο, παραφρ ζοντας τον Manning, αναζητούνται η σημασ α και το σχ μα που θα νοηματοδοτ σουν την πολιτικ στρατηγικ στη διαδικασ α συγκρότησης του εθνικού κρ τους (1983: 16). Αν λοιπόν ο χ ρος ε ναι η υλικ κφανση του εθνικού κρ τους, ο χρόνος προμηθεύει τα συστατικ εκε να που διαμορφ νουν την υποκειμενικ οριοθ τηση, με λλα λόγια την εθνικ συνε δηση. Η αξιοπο ηση του παρελθόντος αποτελε απαρα τητη προϋπόθεση για την επιχειρηματολογ α υπ ρ της αντικειμενικ ς οριοθ τησης ενός εθνικού κρ τους. Ε ναι σαθρ τα θεμ λια της επιχειρηματολογ ας εκε νων που δεν χουν φροντ σει να συγκροτ σουν μια μυθολογ α η οπο α θα τεκμηρι σει την «αντικειμενικότητα» της οριοθετικ ς γραμμ ς. Ο χρόνος επομ νως ε ναι η δεξαμεν μ σα στην οπο α όλα τα εθνικ κιν ματα αναζητούν τα επιχειρ ματα για τη διαμόρφωση της εθνικ ς συνε δησης που θα γενν σει συναισθ ματα και θα προκαλ σει την αν ληψη δρ σης. τσι, ο μελετητ ς οφε λει να επισημ νει τα μορφολογικ στοιχε α, τις πρακτικ ς που χρησιμοποιούνται για την εν σχυση και κφραση της εθνικ ς συνε δησης (Brubaker 1996: 10-11). Η συγκρότηση του λόγου για το θνος δεν μπορε να αναζητηθε στα θεωρητικ σχ ματα παρ μόνο στις δρ σεις της καθημερινότητας και στις τελετουργ ες που επωμ ζονται το β ρος της δημόσιας δ λωσ ς του.

5 ΕΙΣΑΓ ΓΗ 15 Π ρα απ αυτ, τα σύνορα ε ναι «αόρατα». Υπ ρχουν μ σα στα όρια μιας εθνικ ς εδαφικότητας. Μερικ σύνορα μπορε να ε ναι θεσμικ νομικ, λλα ε ναι καθαρ γεωγραφικ, φυλετικ, γλωσσικ θρησκευτικ. Το β βαιο ε ναι ότι τα όρια μιας κοινότητας δεν προσδιορ ζονται μόνο από την τοπικότητα αλλ και από την α σθηση του αν κειν. Και σ αυτ την περ πτωση τα σύμβολα επωμ ζονται τον ρόλο να καταστ σουν τα σύνορα ορατ στο συμβολικό επ πεδο. τσι, η κοινότητα γ νεται μια «αποθ κη συμβόλων». λα τα παραπ νω ε ναι ευδι κριτα στα Βαλκ νια, τα οπο α προ κυψαν από την ωρ μανση του αιτ ματος για εθνικ αυτοδι θεση, από τη μια μερι, και τη βαθμια α αποσύνθεση της λλοτε κραται ς Οθωμανικ ς Αυτοκρατορ ας, από την λλη (Todorova 2004: 12-14). Εδ και ναν αι να, τα Βαλκ νια αντιμετωπ ζονται ως μια γεωπολιτικ ενότητα, γεγονός που χει εσωτερικευτε και από τους διους τους λαούς που κατοικούν στον χ ρο της. Η κατ σταση που διαμορφ θηκε μετ την κατ ρρευση των κομμουνιστικ ν-σοσιαλιστικ ν καθεστ των και την νταξη πολλ ν κρατ ν στην Ευρωπαϊκ νωση θ τει ν α ερωτ ματα σχετικ με τη διαμόρφωση των γεωγραφικ ν συνόρων, τον «ενια ο» χαρακτ ρα της βαλκανικ ς ταυτότητας και τη σχ ση της με τον λαϊκό πολιτισμό. Οι ν ες ιστορικ ς και πολιτικ ς συνθ κες που οδ γησαν σε συγκρούσεις και αναδι ταξη των συνόρων σε φόβους για αλλαγ ς συνόρων αποτ λεσαν το ναυσμα στε αρκετο επιστ μονες να στρ ψουν το ενδιαφ ρον τους στη μελ τη του φαινομ νου της βαλκανοπο ησης (Todorova 2007), στους πολιτισμούς που αναπτύσσονται κατ μ κος των συνοριακ ν γραμμ ν (εθνικ ν εθνοτικ ν), στις ταυτότες που επαν ρχονται στο προσκ νιο και στις ανοικτ ς υπαινισσόμενες διεκδικ σεις εν ονόματι συγγεν ν πληθυσμιακ ν ομ δων

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός ιόρθωση: Μαρ α Αποστολοπούλου Ηλ. επεξεργασ α: Μαρ α Παπαδ κη Εξ φυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2010 Εκδόσεις Τόπος & Αντ νης Γεωργούλας [Οι

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 2 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 3 Ζητ ματα Θεωρ ας των Επιστημ ν της Φύσης SKORDOULIS

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B Οκτώβριος Λανουάριος 2014 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ ταση, αν λυση και συντ ρηση της εικ νας της Αποκαθηλώσεως απ τη Συλλογ Ανδρε δη

Η εξ ταση, αν λυση και συντ ρηση της εικ νας της Αποκαθηλώσεως απ τη Συλλογ Ανδρε δη ΕΛΕΝΗ-ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ Η εξ ταση, αν λυση και συντ ρηση της εικ νας της Αποκαθηλώσεως απ τη Συλλογ Ανδρε δη Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ Αποκαθηλώσεως ε ναι α απ τις πιο ση αντικ

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ του Σχολε ου των Τεχν ν χουν ελετηθε αναλυτικ απ τον Κ στα Μπ ρη στη ελ τη του Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δη απ το 1957.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2516 Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Εγκρίθηκαν 122 εκατ. ευρώ για προνοιακά επιδόματα στους ΟΤΑ Στα 4 εκατ. τα αποδοτέα ποσά στους

Διαβάστε περισσότερα

Albert Einstein. Lagrange

Albert Einstein. Lagrange Κεφ αλαιο 3 Συν αρτηση Lagrange Αυτ ο που πραγµατικ α µε ενδιαφ ερει ε ιναι το αν ο Θε ος ε ιχε τη δυνατ οτητα επιλογ ης κατ α τη δηµιουργ ια του κ οσµου Albert Einstein 3.1 Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 16 Ιουνίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3979 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αντώνης Αναστασ πουλος ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Εισαγωγή 1 ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ξεκίνησαν ως µια µικρή περιφερειακή ηγεµονία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα