TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA"

Transcript

1 TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA

2

3 Mάϊος 2001, Aριθµ.5 T ρθρον το ιευθυντο τ ς Συντάξεως EKK H IA 429 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Σ ΤΟΝ Α Π Ο ΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΠΑΥΛΟΥ Β ΣΤΗΝ ΑΘ Η ΝΑ Tο κ. EYAΓΓEΛOY. ΘEO ΩPOY Οµοτίµου Καθηγητο το Πανεπιστηµίου Αθην ν, Τακτικο Μέλους τ ς Ε ρωπαϊκ ς Ακαδηµίας τ ν Επιστηµ ν κα τ ν Tεχν ν Ολ κληρος κ σµος παρακολο θησε π τ ΜΜΕ λες τ ς λεπτοµέρειες τ ς «προσκυνηµατικ ς» πισκέψεως το Πάπα Ιωάννου-Πα λου Β στ ν Αθήνα. Η πίσκεψις α τ χι µ νον δ ν βλαψε τ ν Εκκλησίαν τ ς Ελλάδος, πως κατ τ µ λλον ττον φοβο ντο πολλοί, λλ ντιθέτ ω ς, παρ τ ν πολ ποβαθµισµένην συµµετοχ ν τ ς Εκκλησίας µας στ ν ποδοχ ν το Ποντίφηκ ο ς, προέβαλε τ ν Ελληνικ ν Ορθοδοξίαν ως τ πέρατα τ ς Ο κουµένης κα ξωράϊσε σηµαντικ ς τ ν ε κ να τ ς Εκκλησίας τ ς Ελλάδος, τ ν ποίαν ε κ να µερικο ποπειράθηκαν ν µαυρώσουν παρουσιάζοντας στ διεθν ΜΜΕ τ ς γνωστ ς θορυβώδεις σκιαµαχίες κα φαντασιοκοπίες µερικ ν ξ κείνων, ο πο οι ξ ρθοδ ξου ε αισθησίας λυπο ντο γι τ ν πρ τ ς πραγµατοποιήσεως νεπιθ µητη πίσκεψιν το Πάπα. Η κ συνετ ς ποιµαντικ ς προνοίας σως κάπως µικροτέρα το δέοντος συµµετοχ τ ς Εκκλησίας τ ς Ελλάδος στ ν ποδοχ ν το π το Προέδρου τ ς Eλληνικ ς ηµοκρατίας προσκληθέντος Προκαθηµένου τ ς ΡΚαθολικ ς Εκκλησίας παγορε θηκε π τ ν πιδίωξιν τ ς ναρµονίσεως διαλεκτικ ν κα πολωτικ ν στοιχείων, δηλαδ φ ν ς τ ς ς νω ε αισθησίας το Ο ρ- θοδ ξου πληρώµατος, ποία προκαλε ται κ µακραιώνων συνειδητ ν κα ποσυνειδήτων µπειρι ν κα ναµνήσεων κα φ τέρου τ ν α τηµάτων κα πισηµάνσεων, πο ε στ χως διατυπώθηκαν στ Ανακοινωθ ν τ ς. Ιερ ς Συν δου τ ς 27ης Απριλίου.., συµφώνως πρ ς τ πο ον «παρουσία τ ς Εκκλησίας τ ς Ελλάδος στ ς κδη - λώσεις τ ς πισκέψεως το Πάπα ρυθµίσθηκε µ κριτήριο κα βάση α) τ ς παραδ σεις τ ς Εκκλη - σίας µας κα το ς Ιερο ς Καν νες, β) τ ν ε γένεια πο χαρακτηρίζει τ ν Ελληνορθ δοξο Λα µας, χωρ ς βέβαια ν ποτιµ ται στορικ µνήµη κα γ) τ βεβαι τητα τι προσκυνηµατικ πίσκεψη το Πάπα στ ν Ελλάδα γι κανένα λ γο δ ν συνι - στ κίνδυνο γι τ ν Εκκλησιαστικ α τοσυνειδη - σία κα ρθ δοξη πίστη». Αναµφιβ λως πίσκεψις το Πάπα συνδέεται µ π λ θο ς ρ ν ητ ικ ν σ το ιχ ε ί ων, κ τ ν ποίων δειγµατοληπτικ ς ναφέροµεν τ ξ ς: α) Μερικ γετικ στελέχη τ ς Εκκλησίας τ ν ΡΚαθολικ ν Ελλάδος κα µερικο σσονος ε συνειδησίας δηµοσιογράφοι κατ τ ς παραµον ς τ ς λε σεως το Πάπα ποπειράθηκαν ν µεταδώσουν τι δ θεν ο Ρωµαιοκαθολικο τ ς Ελλάδος διώκονται κα ε ναι πολίτες δευτέρας τάξεως. Ε π ι- καλέσθηκαν τ ς τυχ ν καταχρήσεις µερικ ν κρατικ ν ργάνων γι ν παρουσιάσουν τ ν Εκκλησίαν τ ς Ελλάδος ς διεποµένην π πνε µατος χοµεϊνικ ς µισαλλοδοξίας! β) Αρνητικ ν στοιχε ον ταν τρ πος, µ τ ν πο ον µερικο Ορθ δοξοι Ελληνες µ «ζ λον ο κατ πίγνωσιν» κα µ φανατισµ ν προέβαλαν δικαιολογήτους φ βους περ πειλο ντων τ ν Εκκλησίαν τ ς Ελλάδος κινδ νων. Ο σκιαµαχίες κα φαντασιοκοπίες τους φείλοντων σ χρ σι το λογικο σφάλµατος τ ς «µεταβάσεως ε ς τερον γέν ο ς».τ ζητο µενον δ ν ταν ρθ στάσις ναντι τ ν γνωστ ν ποκλίσεων το Παπισµο κ τ ς παραδ σεως τ ς νωµένης Εκκλησίας τ ς πρώτης χ ι λ ι ε τ ί α ς, λλ ρθ στάσις ναντι τ ς ε ς Ελλάδα πισκέψεως το Πάπα κα τ ς συνοδείας του. Η δεοντολογία τ ς στάσεως α τ ς προσδιορίζεται π τ ν µακραίωνα παράδοσιν τ ς Εκκλησίας, ποία πάντοτε διαλεγ ταν κ µη κα µ ντιχρίστους α ρετικο ς. Ας πιτραπ ν πενθυµίσωµεν κ µη µίαν φορ ν κτενέστερον τ ν πισήµανσίν µας στ περιοδικ «Εφηµέριος» ( Απρίλιος 2001) περ το τι γι τ ν παφ ν κα τ ν διάλογ ν µας

4 430 EKK H IA Μάϊος 2001, Aριθµ. 5 κ µη κα µ το ς πι φοβερο ς α ρετικο ς πρέπει ν λαµβάνωνται π ψιν ο σχετικ ς κρυσταλλίνης διαυγείας προτροπ ς το ερο Χρυσοστ µου. Ο ερ ς α τ ς πατ ρ τονίζει χαρακτηριστικ ς: «Τ παρ µ ν πληρώσωµεν κα χε ρα α το ς ( σ τ ο ς α ρετικο ς) ρέξωµεν (= ς τείνωµεν) µετ πολλ ς πιεικείας πρ ς α το ς διαλεγ µενοι» (Migne Ε. Π.7 3, 7 2 ). ΟΧ ρ υ σ σ τ ο µ ο ς, ταν µιλ γι το ς κλονίζοντες τ ν Ορθ δοξη Χριστολογίαν κα Εκκλησιολογίαν α ρετικο ς «Ανοµοίους» τολµ ν ε πη τ ξ ς: «Μ τοίνυν πρ ς κείνους γριαίνω - µ ε ν, µηδ θυµ ν προβαλλώµεθα, λλ µετ πιει - κείας α το ς διαλεγώµεθα ο δ ν γ ρ πιεικείας κα πρα τητος σχυρ τερον» (Migne Ε. Π.4 8, ). Αξιοσηµείωτον π πλέον ε ναι τι Χρυσ στοµος δ ν διστάζει ν διακηρ ξη τι διάλογος µ το ς φοβερο ς α ρετικο ς πρέπει µ π σαν θυσίαν ν συνεχίζεται µ γάπην, λεπτ τητα κα βροφροσ ν η ν, κ µη κα ν ο α ρετικο ντιδρο ν κατ τρ πον παράδεκτον: «Π α ρ α κ α λ,λ έ γ ε ι,π ά ν τ α ς µ ς, καθάπερ το ς φρενίτιδι παραπεσ ντας ν σ ω κα παραπαίοντας, κ ατ δ ν α µ ι ν τ ν µ ε τ έ ρ α ν π ει ρ σ θ α ι θ ε ρ α π ε ε ιν µε τ π ρο σηνε ίας κ α πιε ικ εία ς α τ ο ς δι α - λ ε γ ο µ έ ν ο υ ς Τ δ φλεγµαίνοντα τ ν τραυ - µάτων ο δ πιβολ ν χειρ ς νέχεται, ο δ φ ν ποµένει τραχυτέραν. ι το το ο σοφο τ ν ατρ ν µαλακ τινι σπογγι τ τοια τα καταψή - χουσιν λκη Κ ν βρίζω σ ι, κ ν λ α κ τ ί ζ ω - σ ι, κ ν µ π ω σ ι, κ ν, τ ι ο ν π οι σ ι, µ καταλείπ ης τ ν ατρείαν, γαπητέ. Το ς γ ρ νθρωπον παραπλ γα θεραπε οντας νάγκη πολ - λ τοια τα ποµένειν, λλ µως ο δ ο τως φί - στασθαι χρή» (Migne Ε. Π.4 8, ).Στ ν παφή µας κ µη κα µ λλοθρήσκους, «κ ν,τιο ν τε - ρον ποµε ναι, πάντα ποιήσωµεν, στε α το ς νακτήσασθαι» (Migne Ε.Π. 48, 882). Ο λ γοι α το το Χρυσοστ µου πολ περισσ τερον σχ ουν γι τ ν παφή µας µ το ς Ρωµαιοκαθολικο ς, ο πο οι ε ναι Χριστιανο κα γι το ς ποίους, πως τ νιζε είµνηστος Καθηγητ ς Παναγιώτης Τρεµπέλας, σχ ει τουλάχιστον διακήρυξις τι «π ν πνε µα µολογε Ιησο ν Χριστ ν ν σαρκ ληλυθ τα κ το Θεο στι» (Α Ιωάν. δ, 2 ). γ) Πολ ρνητικ ν π ρξε κα τ γεγον ς, τ ι κατ τ ν ποδοχ ν το Πάπα λήφθησαν πρωτοφαν δρακ ντεια µέτρα σφαλείας κα τι ποδοχ α τ γινεν ε ς µίαν ο σιαστικ ς ρηµη π λ ι ν, ντ ς τ ς ποίας ο θέλοντες ν µετακινηθο ν πέστησαν µεγάλες ταλαιπωρίες διαπιστώνοντας τι ε χε πιβληθ κτεταµένος περιορισµ ς το δικαιώµατος τ ν πολιτ ν πρ ς λε θερη µετακίνησ ι ν. δ) Η ζητηθε σα π τ ν Πάπαν συγγνώµη, ποία ποτελε δικαίως χειροκροτηθ ν στορικ ν γ ε γ ο ν ς, νεφέρθη συγκεκριµένως στ ς Σταυροφορίες κα παρεσιώπησε πολλ ς συγκεκριµένες πρ σφατες χθρικ ς κδηλώσεις κα πιβουλ ς το Παπισµο ναντίον τ ς Ορθοδοξίας γενικ ς κα τ ς Ορθοδ ξου Ελλάδος ε δικώτερον. Ετσι λ.χ. Πάπας στ ν Αθήνα δ ν ξήγγειλε τ ν ναγκαίαν γι τ ν συνέχισιν το διαλ γου µεταξ Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς κα Ρωµαιοκαθολικισµο βραχυπρ θεσµη συρρίκνωσιν κα ποδυνάµωσιν τ ς Ο νίας κα τ ν πρ ς χάριν τ ν παρχ ντων Ο νιτ ν µεσοπρ θεσµη στω κλιµακωτ ν ξάλειψιν α τ ς. Α ν τ ι θ έ- τως ε ναι urbi et orbi γ ν ω σ τ ν, τι Πάπας προωθε τ ν νίσχυσιν κα νθησιν τ ν O νιτικ ν Εκκλησι ν κα ποδεδειγµένως πονοµε ει ς συνέβη πρ λίγων µην ν στ ν Βαλτιµ ρην τ ς περ το θεσµο τ ς Ο νίας ποφάσεις τ ς ιεθνο ς Μικτ ς Επιτροπ ς ιαλ γου µεταξ Ο ρ θ ο δ ξ ω ν κα Ρωµαιοκαθολικ ν (λ.χ. στ ν π λιν Freising τ ς Γε ρ µ α ν ί α ς ),γι τ ς πο ες ποφάσεις χοµεν γράψει κτεν ς στ παρελθ ν. Η περ Ο νίας σιωπ το Πάπα ξηγε γιατ προσφάτως Α γ ι ώ τ α τ ο ς Πατριάρχης Μ σχας κα πάσης Ρωσίας κ. Α λ έ ξ ι ο ς δ ν ξέφρασε πλήρη κανοποίησιν γι τ ν συγγνώ- µ η ν, τ ν ποίαν ζήτησε στ ν Αθήνα Πάπας. Ο Προκαθήµενος τ ς Εκκλησίας τ ς Ρωσίας διεκήρυξεν τι ζητηθε σα π τ ν Πάπαν συγγνώµη «δ ν βρίσκει µπρακτη λοποίησι στ σήµερα», δι τι Ο νία κα προσηλυτιστικ δρ σις το Ρω- µαιοκαθολικισµο συνεχίζουν ν ταλανίζουν τ ς πρώην Σοβιετικ ς ηµοκρατίες. ε) Ο Π ά π α ς, π ε ι τ α, ρνήθηκε ν µιλήση περ το δράµατος τ ς Κ πρου, ν ε ναι το ς π σι γνωστ ν τι πολλάκις ναµιγν εται συχν ρθ ς σ πολιτικ ζητήµατα λλων χωρ ν. Ο διακεκριµένος πικοινωνιολ γος κα Πρ εδρος τ ς Ελληνικ ς Εταιρείας ηµοσίων Σχέσεων κ. Σωτήρης Μ. Τζο µας σηµείωσε σχετικ ς τ ξ ς :Τ Βατικαν, πο ε ναι λαλίστατο «γι τ τί συµβαίνει στ Ιράκ, στ ν Κίνα, στ ν Ο γκάντα,

5 Μάϊος 2001, Aριθµ. 5 EKK H IA 431 στ ν Κο βα, στ Καµερο ν κα στ Βολιβία δ ν µι - λάει γι τ ν Κ προ. ν γνωρίζουµε τ ν ξήγηση τ ς σιωπ ς. Θεωρ µως τι τ Βατικαν ε ναι θ µα τ ς λεγοµένης περιστασιακ ς πολιτικ ς τ ν τυχαίων πιέσεων κα µικροσυµφερ ντων τ ς στιγµ ς, χωρ ς στορικ βάθος κα προοπτικ ς» (Σωτήρη Μ. Τ ζ ο µ α, Ο Πάπας κα Θεωρία περι - χ α ρ ά κ ω σ η ς, φ η µ.«τ Νέα», ). Εξ φορµ ς τ ς σιωπ ς το Πάπα περ τ ς Κ πρου γραψε χαρακτηριστικ ς κα διακριν µενος γι τ ν πληρ τητα κα ε στοχίαν τ ν δηµοσιευµάτων του κ. Γεώργιος Ν. Π α π α θ α ν α σ π ο υ λ ο ς : «Ο Πάπας δ ε πε λ γο συµπαθείας γι τ µαρτυ - ρικ Αποστολικ ν σο Κ προ Ο Πάπας κλεισε τ µάτια. Σ ν ν µ ν π ρχε Κ προς. Ο τε νας λ γος συµπαθείας παρ τ τι προκλήθηκε π τ ν Αρχιεπίσκοπο τ ς Ελλάδος. Ο τε στ ν κοιν δήλωση ο ρµ διοι το Βατικανο δέχθηκαν ν περιληφθε µι ε χ γι διε ρυνση τ ς ΕΕ» κα µ τ ν ν σο Κ προ. «Ο µ ω ς,φθάνοντας Πάπας στ Συρία κα στ ν πρ το κι λας λ γο του νώπιον το Προέδρου Ασάντ κα τ ν θρησκευτικ ν γετ ν τ ς χώρας, χριστιαν ν διαφ ρων µολο - γι ν κα µουσουλµάνων, ζήτησε πισήµως χι µ - νο ν πα σουν ο πεµβάσεις στ ς δ ναµες χ ρες ( πονοώντας τ ν Λίβανο κα τ ν Παλαιστίνη πο προηγουµένως πων µως ε χε ναφέρει πρ ε - δρος τ ς Συρίας), λλ κα ν κτελεσθο ν ο πο - φάσεις το ΟΗΕ κα ν δοθε α τοδιάθεση στο ς λαο ς τ ς Μέσης Α ν α τ ο λ ς.α τ τ ε πε στ Συ - ρ ί α, που πάρχει ντονο νδιαφέρον το Βατικα - νο γι νίσχυση τ ν στ χώρα διαβιο ντων Ο ν ι τ ν. Στ ν δια λογικ ε ναι κα πρ σφατη π τ ν Πάπα πιλογ ς καρδιναλίου Ο νίτη χοντος καταγωγ π τ Συρία. Ο Ελληνες στ Ελλάδα κα τ ν Κ προ δ ν θελαν τίποτε λλο π τ ν Πάπα π τ ν λεγε στ ν Αθήνα γι τ ν Κ προ τ δια πο ε πε γι τ ν Παλαιστίνη στ Συρία. Οµως τ συµφέροντα το Βατικανο κα ε δικ τερα προτεραι τητα πο δίνει στ ς σχέ - σεις του µ τ ν Το υ ρ κ ί α,παρ στ δίκαιο το κυ - πριακο λαο, δ ν το πέτρεψαν ν µιλήσει µ τ φων το δικαίου στ ν Α θ ή ν α». Τ ρνητικ α τ στοιχε α, πο θ πρεπε ν ε χαν ποφευχθ, δ ν α ρουν τ θετικ στοιχε α κα φέλιµα ποτελέσµατα το ναµφιβ λως σπουδαίου στορικο γεγον τος τ ς πισκέψεως τ ο Πάπα Ιωάννου-Πα λου Β στ ν Α θ ή ν α.π α ρ τ ς ε εξήγητες ψυχολογικ ς πιφυλάξεις κα συνετ ς ντιδράσεις πολλ ν Ορθοδ ξων Ελλήνων ( κ λ η ρ ι κ ν,µ ο ν α χ ν, λαϊκ ν) παρ τ ς σ νετες κα θορυβώδεις κινητοποιήσεις λαχίστων ξ α τ ν παρ τ τι µερικ ς Κασσάνδρες µιλο σαν γι προδοσίες κα γι κινδ νους, πο πειλο σαν τ ν Ορθοδοξίαν παρ τ ς πολλ ς ρνητικ ς πτυχ ς τ ς πισκέψεως το Πάπα στ «κλειν ν στυ» κάθε προκατάληπτος παρατηρητ ς σχολιαστ ς θ πισηµάνη πλ θος θετικ ν στοιχείων, τ πο α δ ν ε ναι δυνατ ν ν περφαλαγγισθο ν π τ ρνητικά. Η πίσκεψις το Πάπα ποδείχθηκε πράγµατι φέλιµος καταλ της, πο προέβαλε διεθν ς τ ν Εκκλησίαν τ ς Ελλάδος κα τ ν Ορθοδοξίαν κα πο γέννησε τ ν λπίδα τι ε ναι δυνατ ν ν βελτιωθ τ κλ µα τ ς προσεγγίσεως Ορθοδοξίας κα Ρωµαιοκαθολικισµο. Στ θετικ α τ στοιχε α θ ναφερθ τ π µενον ρθρον µ α ς.

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ EPIO O ã ñ IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2003 ñ ÙÂÜ Ô 1ÔÓ È ı ÓÛÈ ÂÚÈÔ ÈÎÔÜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 174, T.K. 542 49 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ñ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ªπª AI À Ãπ À \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ

ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ 9 ΠAPOYΣIAΣ ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ ΣTON KOΣMO (ΠOΛITIΣMOΣ) Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη δυναµική του Χριστιανισµο σε λες τις εκφάνσεις της ζωής και να γνωρίσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πρακτικά Διεθνο ς Συνεδρίου «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Στέφανος Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα,

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, APXAIA ΘEATPA το Λογοτέχνου Περσέως Aθηναίου Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, σων το λάχιστον διασώζονται κ µα. T ε ρ τατο γεωγραφικ φάσµα, πο καλ πτουν τ θέατρα

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδίδεται στις ακ λουθες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισπανικά, δανικά, γερµανικά,

Διαβάστε περισσότερα

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH TOY EΘNIKIΣMOY του που κρίνουµε ως περισσ τερο σχετικά µε αυτ το αντικείµενο, χωρίς να υπονοο µε τι δεν υπάρχουν άλλα που να είναι σηµαντικά γενικ τερα. Στην εν τητα που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αντώνης Αναστασ πουλος ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Εισαγωγή 1 ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ξεκίνησαν ως µια µικρή περιφερειακή ηγεµονία

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ 20 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τι είναι η Βιοηθική, ποιοι οι άξονές της και πο ια προ λήµατα προκ πτουν απ την εφαρµογή των επιτευγµάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ A. πª Ωστε προσήκει το τους ε δαιμονεστάτους γε σθαι, ο τινες π ρ μεγίστων κα καλλίστων κινδυνε σαντες ο τω τ ν ίον τελε τησαν, ο κ πιτρέψαντες περ α τ ν τ τ χ η ο δ ναμείναντες

Διαβάστε περισσότερα

187, rue Nationale. Atelier Fluxus Virus. E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP. School of Computer Science and Engineering University of New South Wales

187, rue Nationale. Atelier Fluxus Virus. E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP. School of Computer Science and Engineering University of New South Wales Ε τυπον Τε χος ρ. 2 Απρίλιος 1999 1 Τ Ω κα τ Ελληνικά, «υλος α λ ς» Γιάννης Χαραλάµπους κα Τζ ν Πλαίης Atelier Fluxus Virus 187, rue Nationale 59 800 Lille, Γαλλία E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP School

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ

H EΘNIKH TAYTOTHTA ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ παρξη των άλλων διαφορετικών οντοτήτων. Αυτή είναι βασική προϋπ θεση της γενικ τερης καταν ησης που επιδιώκεται, καθώς αυτές οι τοπικές/εθνικές οντ τητες προσφέρουν καταφ γιο και ταυτ τητα στα άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα