Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη -"

Transcript

1 ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, Αθήνα, Tηλ.: , Fax: , 11 Tsami Karatassou, Athens, Greece, Tel.: , Fax: Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα - Περίληψη - Νοζμβριοσ 2013

2 Το Ίδρυμα Οικονομικϊν και Βιομηχανικϊν Ερευνϊν είναι ιδιωτικόσ, μθ κερδοςκοπικόσ, κοινωφελισ ερευνθτικόσ οργανιςμόσ. Ιδρφκθκε με ςκοπό να προωκεί τθν επιςτθμονικι ζρευνα για τα τρζχοντα και αναδυόμενα προβλιματα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και να παρζχει αντικειμενικι πλθροφόρθςθ και να διατυπϊνει προτάςεισ οι οποίεσ είναι χριςιμεσ ςτθ διαμόρφωςθ πολιτικισ. Οι κρίςεισ επί κεμάτων πολιτικισ και οι προτάςεισ που περιζχονται ςτθν παροφςα ανάλυςθ, εκφράηουν τισ απόψεισ των ερευνθτϊν και δεν αντανακλοφν, κατ ανάγκθ, τθ γνϊμθ των μελϊν του ΙΟΒΕ, τθσ Διοίκθςθσ ι των μελϊν του. Η παροφςα μελζτθ εκπονικθκε από τουσ: Γρθγόρθ Παφλου Svetoslav Danchev Γιϊργο Μανιάτθ Copyright 2013 Κδρυμα Οικονομικϊν & Βιομθχανικϊν Ερευνϊν Απαγορεφεται θ με οιονδιποτε τρόπο ανατφπωςθ ι μετάφραςθ οποιουδιποτε μζρουσ τθσ μελζτθσ, χωρίσ τθν άδεια του εκδότθ. Ίδρυμα Οικονομικϊν και Βιομηχανικϊν Ερευνϊν (IOBE) Τςάμθ Καρατάςου 11, Ακινα Tθλ.: ( ), Fax: ( & ) - URL: Ίδρυμα Οικονομικϊν & Βιομηχανικϊν Ερευνϊν 2

3 Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα Περίληψη Στθν παροφςα μελζτθ εξετάηεται θ πορεία του κλάδου των αλκοολοφχων ποτϊν ςτθν Ελλάδα τα τελευταία ζτθ, κατά τθ διάρκεια των οποίων θ ελλθνικι οικονομία διανφει μια περίοδο βακιάσ φφεςθσ. Σε αυτό το αρνθτικό οικονομικό περιβάλλον, ο κλάδοσ κλικθκε επιπλζον να αντιμετωπίςει τθ ςθμαντικι επιβάρυνςθ των τιμϊν των προϊόντων του από τθν αφξθςθ των ςυντελεςτϊν του Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ ςτα οινοπνευματϊδθ ποτά (ΕΦΚΟΠ) και του ΦΠΑ. Στθ μελζτθ αποτυπϊνονται οι τρζχουςεσ εξελίξεισ ςτον κλάδο, εκτιμϊνται οι προοπτικζσ του και διατυπϊνονται προτάςεισ ςτθν κατεφκυνςθ διαςφάλιςθσ τθσ βιωςιμότθτασ των επιχειριςεων του κλάδου. Στθ μελζτθ επικαιροποιείται θ ανάλυςθ προθγοφμενθσ μελζτθσ του ΙΟΒΕ, θ οποία δθμοςιεφτθκε τον Δεκζμβριο του Ο αντίκτυποσ του κλάδου των αλκοολοφχων ποτϊν ςτην ελληνική οικονομία Η ςυνολικι ςυνειςφορά του κλάδου των αλκοολοφχων ποτϊν ςτθν ελλθνικι οικονομία είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι. Αναλφοντασ τισ άμεςεσ, ζμμεςεσ και προκαλοφμενεσ 1 επιδράςεισ από τθν τελικι ηιτθςθ αλκοολοφχων ποτϊν ςτθν Ελλάδα προκφπτει ότι θ εγχϊρια προςτικζμενθ αξία που παράγεται από όλεσ τισ κατθγορίεσ επιδράςεων προςεγγίηει το 1,2 διςεκ. ευρϊ. Τα ειςοδιματα των εργαηομζνων ςτουσ προμθκευτζσ (παραγωγι, χονδρικό εμπόριο) και ςτουσ πελάτεσ (μπαρ, εςτιατόρια, ξενοδοχεία, supermarkets, mini market, κ.ά.) του κλάδου, όςο και τα ειςοδιματα που προκφπτουν από τισ δραςτθριότθτεσ που δθμιουργοφν όλοι αυτοί οι κρίκοι μζςω τθσ κατανάλωςθσ τουσ (induced effect) εκτιμϊνται ςτα 329 εκ. ευρϊ, αποδίδοντασ και τουσ ανάλογουσ φόρουσ. Οι εταιρικοί φόροι ςτο ςφνολο των διαςυνδεδεμζνων δραςτθριοτιτων προςεγγίηουν τα 44 εκ. ευρϊ. Ιδιαίτερα ςθμαντικι επίδραςθ καταγράφεται ςτθν απαςχόλθςθ που «οφείλεται» ςτθν τελικι ηιτθςθ αλκοολοφχων ποτϊν, θ οποία προςεγγίηει τισ 26,9 χιλ. εργαηόμενουσ. Τζλοσ, τα φορολογικά ζςοδα από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ Οινοπνευματωδϊν Ποτϊν υπολογίηονται για το 2012 ςε 295,8 εκ. ευρϊ και τα ζςοδα από ΦΠΑ ςε 168 εκ. ευρϊ. Πίνακασ 1. Συνολική επίδραςη κλάδου αλκοολοφχων ποτϊν ςτην ελληνική οικονομία (2012) ςε εκ. ευρϊ Άμεςη Επίδραςη Ζμμεςη Επίδραςη Προκαλοφμενη Επίδραςη Συνολική Επίδραςη Εγχϊρια Προςτιθζμενη Αξία Ειςόδημα από Εργαςία Εταιρικοί Φόροι Απαςχόληςη (άτομα) Οι άμεςεσ επιδράςεισ αφοροφν ςτο προϊόν, τθν προςτικζμενθ αξία, τα ζςοδα από φόρουσ ειςοδιματοσ και τθν απαςχόλθςθ ςτα κανάλια off trade (λιανικό εμπόριο) και on trade (ξενοδοχεία - εςτιατόρια). Η καταναλωτικι δαπάνθ για αλκοολοφχα ποτά προκαλεί ζνα δεφτερο γφρο επιδράςεων (ζμμεςεσ επιδράςεισ), που αφοροφν ςτα αντίςτοιχα οικονομικά μεγζκθ των προμθκευτϊν των τελικϊν καναλιϊν διάκεςθσ (παραγωγι και χονδρικό εμπόριο ποτϊν), των προμθκευτϊν των προμθκευτϊν κ.ο.κ.. Τζλοσ, οι προκαλοφμενεσ (induced) επιδράςεισ είναι οι επιδράςεισ ςτθν οικονομία από τθν αυξθμζνθ δαπάνθ ωσ αποτζλεςμα του ειςοδιματοσ που ζχει δθμιουργθκεί από τον κλάδο. Ίδρυμα Οικονομικϊν & Βιομηχανικϊν Ερευνϊν 3

4 Περίληψη Κφριεσ τάςεισ και εξελίξεισ ςτον κλάδο των αλκοολοφχων ποτϊν Οι κφριεσ οικονομικζσ δυνάμεισ που βρίςκονται πίςω από τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ ςτθν αγορά αλκοολοφχων ποτϊν εντοπίηονται: α) ςτθν επίμονη φφεςη που διζρχεται θ ελλθνικι οικονομία, θ οποία ζχει οδθγιςει ςε τεράςτια αφξθςθ τθσ ανεργίασ, μείωςθ των μιςκϊν, δραματικι ςυρρίκνωςθ των διακζςιμων ειςοδθμάτων που τροφοδοτείται και από τθ δραςτικι αφξθςθ των ςυντελεςτϊν των άμεςων και ζμμεςων φόρων και β) ςτισ αυξήςεισ ςτισ τιμζσ των αλκοολοφχων ποτϊν, ωσ αποτζλεςμα διαδοχικϊν αυξιςεων του Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ που επιβάλλεται ςτα οινοπνευματϊδθ ποτά (ΕΦΚΟΠ), αλλά και τθσ αφξθςθσ του ςυντελεςτι ΦΠΑ. Συγκεκριμζνα, το 2012 το εκνικό ειςόδθμα ιταν μειωμζνο κατά ¼ ςε ςχζςθ με το 2008, ενϊ θ ανεργία αυξικθκε ςτα 1,2 εκ. άτομα, με απϊλειεσ περίπου 826 χιλ. κζςεων ςε ςφγκριςθ με το Στισ αρχζσ του 2013 (πρϊτο τρίμθνο) θ ανεργία είναι αυξθμζνθ κατά 20% περίπου ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο τρίμθνο του Στο πεδίο τθσ φορολόγθςθσ, ο ςυντελεςτισ ΦΠΑ αυξικθκε κατά 4 εκατοςτιαίεσ μονάδεσ, ενϊ ο ΕΦΚΟΠ κατζγραψε άνοδο κατά 125% ςε ςχζςθ με το φορολογικό κακεςτϊσ πριν το Σε αυτό το δυςμενζσ οικονομικό περιβάλλον, οι καταναλωτζσ ζχουν μειϊςει τόςο τισ εξόδουσ για ςκοποφσ διαςκζδαςθσ όςο και τθν κατανάλωςθ ποτϊν ανά ζξοδο, ενϊ ζχουν πραγματοποιιςει ςτροφι ςε ποτά με χαμθλότερεσ τιμζσ (π.χ. μπφρα, κραςί, οφηο, τςίπουρο, RTD s) και ςε άλλεσ μορφζσ διαςκζδαςθσ (ςπίτι, από μεγάλεσ πίςτεσ και clubs ςε μικρότερα κζντρα διαςκζδαςθσ όπωσ τςιπουράδικα, bar-restaurants κ.λπ.). Ο όγκοσ πωλιςεων αλκοολοφχων ποτϊν διαμορφϊκθκε το 2012 ςτισ 49,7 εκατ. φιάλεσ, μειωμζνοσ κατά περίπου 44% ςε ςχζςθ με τισ πωλιςεισ το Η μείωςθ δεν ιταν ομοιόμορφθ μεταξφ των επιμζρουσ κατθγοριϊν των αλκοολοφχων και ευρφτερα των οινοπνευματωδϊν ποτϊν. Τα αλκοολοφχα ποτά και το οφηο εμφάνιςαν τθν περίοδο ςθμαντικι μείωςθ κατά -46% και -38% αντιςτοίχωσ, θ μπφρα και το κραςί ςθμείωςαν ςαφϊσ πιο ιπια κάμψθ (-5% και -1% αντιςτοίχωσ). Αντίκετα, ςτθν κατθγορία του εμφιαλωμζνου τςίπουρου καταγράφεται αφξθςθ κατά 17%. Διάγραμμα 1. Πωλήςεισ αλκοολοφχων ποτϊν (ςε εκ. φιάλεσ) Η ραγδαία πτϊςθ των πωλιςεων αλκοολοφχων ποτϊν είχε ευρφτερεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο ςφνολο τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Η μείωςθ τθσ δαπάνθσ κατανάλωςθσ αλκοολοφχων ποτϊν Ίδρυμα Οικονομικϊν & Βιομηχανικϊν Ερευνϊν 4

5 Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα επθρζαςε τόςο τα επιμζρουσ ςτοιχεία προςτικζμενθσ αξίασ, ειςοδθμάτων από εργαςία και εταιρικϊν φόρων, όςο και τθν απαςχόλθςθ ςτο ςφνολο τθσ οικονομίασ. Σφμφωνα με τισ εκτιμήςεισ μασ, η μείωςη τησ δαπάνησ κατανάλωςησ αλκοολοφχων ποτϊν, οδήγηςε ςε μείωςη τησ προςτιθζμενησ αξίασ ςτα 1,2 διςεκ. ευρϊ, ζναντι 2,1 διςεκ. ευρϊ το 2009, ενϊ η απαςχόληςη ζχει ςυρρικνωθεί ςτα 27 χιλ. άτομα από 48 χιλ. άτομα το Διάγραμμα 2. Επιπτϊςεισ ςτην Προςτιθζμενη αξία και Απαςχόληςη του κλάδου Φορολογική πολιτική ςτα αλκοολοφχα ποτά ςτην Ελλάδα Στθν Ελλάδα οι επιμζρουσ κατθγορίεσ οινοπνευματωδϊν ποτϊν ζχουν διαφορετικι φορολογικι αντιμετϊπιςθ. Ο υψθλότεροσ ςυντελεςτισ ΕΦΚΟΠ, ο οποίοσ υπολογίηεται επί 100 λίτρων αικυλικισ αλκοόλθσ του προϊόντοσ, εφαρμόηεται ςτα αλκοολοφχα ποτά ( ), (ουίςκι, βότκα, τηιν κ.α.). Στα τοπικά αποςτάγματα ο ΕΦΚΟΠ υπολογίηεται ςτο ιμιςυ του φόρου των αλκοολοφχων ποτϊν (1.275 ), ενϊ το τςίπουρο και θ τςικουδιά διθμζρων (για προςωπικι χριςθ) φορολογοφνται με εφάπαξ κατ αποκοπι φόρο φψουσ 0,59 ευρϊ ανά κιλό (ι αλλιϊσ 140 ανά 100 λίτρα αικυλικισ αλκοόλθσ). Η μπφρα φορολογείται με διαφορετικό τρόπο, ςε ςαφϊσ χαμθλότερο επίπεδο ζναντι των δφο πρϊτων κατθγοριϊν, ςχεδόν ςτο ¼ του επιπζδου των αλκοολοφχων ποτϊν (650 ), ενϊ ο φόροσ ςτο κραςί είναι μθδενικόσ. Μζχρι το 2012, θ αφξθςθ κατά 125% του ΕΦΚΟΠ ςτα αλκοολοφχα είχε οδθγιςει ςε αφξθςθ των τιμϊν των μθ ςερβιριηόμενων ποτϊν (off trade) κατά 33% ςε ςχζςθ με το 2009, ενϊ ςτα ςερβιριηόμενα ποτά (on trade) ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μπφρασ και του κραςιοφ θ αφξθςθ ιταν θπιότερθ (7%). Οι αυξιςεισ αυτζσ διατθρικθκαν και ςτο 1 ο εξάμθνο του 2013, με ελαφρϊσ πτωτικι τάςθ ςτθν on trade αγορά, κάτι που υποδθλϊνει τθν προςπάκεια των επιχειριςεων να ςυγκρατιςουν τθν πτϊςθ τθσ ηιτθςθσ. Οι αυξιςεισ ςτον ΕΦΚΟΠ, παρόλο που ζγιναν ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ ποτϊν (αλκοολοφχα, μπφρα, αποςτάγματα) με περίπου ίςθ ποςοςτιαία μεταβολι, επθρζαςαν δυςανάλογα τα αλκοολοφχα ποτά. 2 Ο ΕΦΚΟΠ αποτελείται από το αμιγϊσ φορολογικό τμιμα των ευρϊ με τθν προςκικθ 4% υπζρ του ταμείου Χθμικϊν και το τζλοσ χαρτοςιμου (2,4% επί ΕΦΚΟΠ + Ταμείο Χθμικϊν), με τελικό ποςό τα ευρϊ. Ίδρυμα Οικονομικϊν & Βιομηχανικϊν Ερευνϊν 5

6 Περίληψη Το αποτζλεςμα ιταν να ενιςχυκοφν τα κίνθτρα για υποκατάςταςθ τθσ κατανάλωςθσ αλκοολοφχων ποτϊν με άλλεσ κατθγορίεσ οινοπνευματωδϊν. Η αφξθςθ των φόρων και των τιμϊν ζχει πρόςκετεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ. Ειδικότερα, επιδεινϊνει τθν ανταγωνιςτικότθτα του εγχϊριου τουριςτικοφ προϊόντοσ ςε ςφγκριςθ με ανταγωνιςτικοφσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ και αυξάνει τα κίνθτρα για διαςυνοριακζσ αγορζσ αλκοολοφχων ποτϊν από γειτονικζσ χϊρεσ με χαμθλότερουσ ςυντελεςτζσ ΕΦΚΟΠ. Επιπλζον, ενιςχφει τα κίνθτρα διεξαγωγισ λακρεμπορίου και νοκείασ, με αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία, και, παράλλθλα, τα κίνθτρα για φοροδιαφυγι. Φορολογικά ζςοδα από τα αλκοολοφχα ποτά Ο κλάδοσ των αλκοολοφχων ποτϊν ςυνειςφζρει ςθμαντικά ςτα φορολογικά ζςοδα, τόςο μζςω του ΕΦΚΟΠ και του ΦΠΑ, όςο και μζςα από τουσ φόρουσ ειςοδιματοσ και τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Ωςτόςο, θ πτϊςθ τθσ αγοράσ αλκοολοφχων ποτϊν επθρζαςε τα ζςοδα από τον ΕΦΚΟΠ, τα οποία μειϊκθκαν το 2012 κατά 15,1% ζναντι του 2011 και προςζγγιςαν τα 296 εκ. ευρϊ. Διαχρονικά παρατθροφνται αποκλίςεισ των εςόδων που ειςπράττονται από τα οινοπνευματϊδθ ποτά ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ του προχπολογιςμοφ. Οι αποκλίςεισ αυτζσ διευρφνονται όταν ςθμειϊνονται αυξιςεισ ςτουσ ςυντελεςτζσ και ςυνικωσ διορκϊνονται μζςα ςε 1-2 ζτθ. Ωςτόςο, μετά το 2010 εκτιμάται ότι εμμζνουν, κακϊσ για το 2012 θ διαφορά ειςπράξεων και ςτόχου ζφταςε τα 60 εκ. ευρϊ, το 17% δθλαδι των ςυνολικϊν προςδοκϊμενων εςόδων, ενϊ το 2011 θ απόκλιςθ είχε φτάςει τα 92 εκ. ευρϊ. Σενάρια επαναπροςδιοριςμοφ τησ φορολογικήσ πολιτικήσ ςτα αλκοολοφχα ποτά Η διατιρθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ εκτιμάται ότι κα προκαλζςει περαιτζρω αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτον κλάδο, κακϊσ θ οικονομικι του δραςτθριότθτα δεν αναμζνεται να ανακάμψει ςφντομα. Ενδεχόμενοι κετικοί ρυκμοί ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ εκτιμάται ότι δεν κα μεταφραςτοφν άμεςα ςε αφξθςθ του διακζςιμου ειςοδιματοσ. Ζτςι, ο άμεςοσ και ίςωσ μοναδικόσ μοχλόσ επαναπροςδιοριςμοφ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ του κλάδου είναι θ μεταβολι του ςυντελεςτι ΕΦΚΟΠ. Στο πλαίςιο αυτό, εξετάςτθκαν οι προοπτικζσ του κλάδου και οι αντίςτοιχεσ επιπτϊςεισ ςτο ςφνολο τθσ οικονομίασ και ςτα φορολογικά ζςοδα, υπό δφο ςενάρια: α) ζνα βαςικό ςενάριο αναφοράσ, ςτο οποίο υποκζτουμε διατιρθςθ του υφιςτάμενου κακεςτϊτοσ φορολόγθςθσ των αλκοολοφχων ποτϊν και β) ζνα εναλλακτικό ςενάριο ςτο οποίο υποκζτουμε τθ ςταδιακι αποκλιμάκωςθ ΕΦΚΟΠ μζχρι το Σενάριο αναφοράσ: Η κατανάλωςθ αλκοολοφχων ποτϊν ςυνεχίηει τθν πτωτικι τθσ πορεία, φτάνοντασ το 2016 τα 48 εκ. φιάλεσ, ζναντι 88 εκ. το Μια τζτοια εξζλιξθ, αν επαλθκευτεί, κα ζχει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τθ βιωςιμότθτα των επιχειριςεων που ςυνδζονται με τον κλάδο, τθν απαςχόλθςθ και τα ζςοδα του δθμοςίου από όλεσ τισ πθγζσ. Παρόλο που θ εκτιμϊμενθ μείωςθ των πωλιςεων για τθν περίοδο είναι ιπια, εκτιμάται ότι θ βιωςιμότθτα πολλϊν επιχειριςεων που διατθροφν τθ λειτουργία τουσ τθν τελευταία τριετία με αρκετζσ δυςκολίεσ, δεν κα μπορεί να παρατακεί για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Τα φορολογικά ζςοδα το 2016 από τον ΕΦΚΟΠ κα είναι Ίδρυμα Οικονομικϊν & Βιομηχανικϊν Ερευνϊν 6

7 Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα χαμθλότερα κατά 22 εκ. ευρϊ, ενϊ αν λθφκοφν υπόψθ και τα ζςοδα από τον ΦΠΑ, οι «απϊλειεσ» φορολογικϊν εςόδων φτάνουν τα 36 εκ. ευρϊ. Η απαςχόλθςθ αναμζνεται να υποχωριςει εκ νζου, με τισ απϊλειεσ τόςο από εργοδοτικζσ ειςφορζσ, φόρουσ ειςοδθμάτων φυςικϊν προςϊπων, όςο και από αυξθμζνα επιδόματα ανεργίασ να εκτιμϊνται ςε 45 εκ. ευρϊ περίπου. Οι απϊλειεσ αυτζσ κα πρζπει να προςτεκοφν ςτισ ιδθ εκτιμθκείςεσ των τελευταίων ετϊν. Σενάριο ςταδιακήσ αποκλιμάκωςησ του ΕΦΚΟΠ: Η διαμόρφωςθ του ςεναρίου αποκλιμάκωςθσ του ΕΦΚΟΠ ςυνδζεται με τθν ευρφτερθ ευρωπαϊκι ςτρατθγικι ςφγκλιςθσ των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν, αλλά και με τθν προςπάκεια δθμοςιονομικισ προςαρμογισ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Ζτςι, ςτο εναλλακτικό ςενάριο εξετάηεται το ενδεχόμενο μείωςθσ του ςυντελεςτι κατά 250 / 100 λίτρα αικυλικισ αλκοόλθσ ετθςίωσ μζχρι το 2016, με αφετθρία το 2014 με τελικό ςτόχο να διαμορφωκεί ο ςυντελεςτισ ΕΦΚΟΠ ςτα (ΕΕ27 μ.ο ), ςε επίπεδα υψθλότερα από τον Ιανουάριο του Η εκτιμϊμενθ πτωτικι πορεία τθσ αγοράσ αναμζνεται να αντιςτραφεί ςτο ςενάριο βακμιαίασ μείωςθσ του φόρου, με τθν κατανάλωςθ να ζχει αυξθτικι τάςθ μζχρι το 2016, χωρίσ ωςτόςο να υπερβεί τα επίπεδα του Η εξζλιξθ αυτι κα βελτιϊςει τισ προοπτικζσ βιωςιμότθτασ των επιχειριςεων του κλάδου, κακϊσ και τα ςυνολικά κακαρά δθμόςια ζςοδα ςε ςφγκριςθ με το ςενάριο αναφοράσ. Συγκεκριμζνα, εκτιμάται ότι θ μείωςθ του φόρου κα οδθγιςει ςε: Αφξθςθ των εςόδων από ΦΠΑ, ςε ςφγκριςθ με το βαςικό ςενάριο. Συγκράτθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, αφξθςθ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν και μείωςθ των επιδομάτων ανεργίασ. Αφξθςθ των ειςοδθμάτων ςε κάκε ςτάδιο τθσ αλυςίδασ αξίασ που κα τροφοδοτιςει με επιπλζον κατανάλωςθ και φόρουσ τθν οικονομία. Μείωςθ των εςόδων από ΕΦΚΟΠ, θ οποία όμωσ αντιςτακμίηεται από τθν αφξθςθ των εςόδων από τισ άλλεσ πθγζσ. Συγκεκριμζνα, ςε ςφγκριςθ με το ςενάριο αναφοράσ προκφπτει ότι θ αφξθςθ των εςόδων από τον ΦΠΑ προςεγγίηει τθν τριετία τα 40,3 εκ. ευρϊ. Εξαιτίασ τθσ αφξθςθσ των πωλιςεων αναμζνονται περιςςότερεσ κζςεισ εργαςίασ ςτο ςφνολο τθσ οικονομίασ. Η αφξθςθ ςτθν απαςχόλθςθ και θ διατιρθςθ αρκετϊν επιχειριςεων ςτθν οικονομία εκτιμάται ότι κα αποδϊςει επιπλζον 21,4 εκ. ευρϊ από τθ φορολόγθςθ τουσ, ενϊ οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ κα είναι αυξθμζνεσ κατά 23,8 εκ. ευρϊ ςε ςχζςθ με το βαςικό ςενάριο. Ταυτόχρονα, ο ςθμαντικόσ περιοριςμόσ των απωλειϊν κζςεων εργαςίασ κα εξοικονομιςει δαπάνεσ από τα επιδόματα ανεργίασ τα οποία υπολογίςτθκαν ςτο βαςικό ςενάριο, φψουσ 15,5 εκ. ευρϊ, κατ ελάχιςτον, κακϊσ πζρα από τθ ςυγκράτθςθ τθσ απαςχόλθςθσ αναμζνεται και ενίςχυςι τθσ ςε ςφγκριςθ με το βαςικό ςενάριο. Ζτςι, το ςυνολικό επιπλζον όφελοσ είναι 6,3 εκ. ευρϊ ςτθν τριετία Ίδρυμα Οικονομικϊν & Βιομηχανικϊν Ερευνϊν 7

8 Περίληψη Φορολογικά Ζςοδα (εκ. ευρϊ) Μη Φορολογικά Ζςοδα (εκ. ευρϊ) Πίνακασ 2. Διαφορά εςόδων ςε ςφγκριςη με το βαςικό ςενάριο Σφγκριςη ςεναρίων Σφνολο Πωλιςεισ (φιάλεσ) Αρικμόσ εργαηομζνων Φορολογικά Ζςοδα από ΕΦΚΟΠ -15,0-31,1-48,6-94,6 Φορολογικά Ζςοδα από ΦΠΑ 6,4 13,3 20,6 40,3 Φορολογικά Ζςοδα Ειςοδθμάτων 3,4 7,1 10,9 21,4 Σφνολο φορολογικϊν εςόδων -5,1-10,8-17,1-32,9 Επιδόματα Ανεργίασ (εξοικονόμθςθ) 4,9 5,2 5,5 15,5 Εργοδοτικζσ Ειςφορζσ 3,8 7,8 12,1 23,8 Σφνολο μη φορολογικϊν εςόδων 8,7 13,0 17,6 39,3 Σφνολο Εςόδων (ςε εκ. ευρϊ) 3,6 2,3 0,5 6,3 Το αποτζλεςμα αυτό δεν αντανακλά απόλυτα τισ ςυνολικζσ κετικζσ επιδράςεισ ςτθν οικονομία, κακϊσ θ μείωςθ του φορολογικοφ ςυντελεςτι, υπό προχποκζςεισ, μπορεί να αποδϊςει ακόμα περιςςότερα οφζλθ. Επιπλζον θετικζσ επιδράςεισ από τη ςυςτηματική παρζμβαςη ςτην αγορά αλκοολοφχων ποτϊν. Η μείωςθ του φόρου, ςε ςυνδυαςμό με τθ λιψθ διαρκρωτικϊν μζτρων (αποτελεςματικι εφαρμογι αγορανομικϊν ρυκμίςεων, εντατικοποίθςθ ελζγχων κ.ά.), εκτιμάται ότι κα ζχουν κετικζσ επιδράςεισ ςτον κλάδο και ςυνολικά ςτθν οικονομία, προκαλϊντασ βελτιϊςεισ: Στθν απαςχόληςη: Συγκράτθςθ τθσ απαςχόλθςθσ με κετικζσ επιδράςεισ ςτισ εργοδοτικζσ ειςφορζσ και ςτθ μείωςθ των επιδομάτων ανεργίασ. Στα ειςοδήματα: Αφξθςθ ειςοδθμάτων ςε κάκε ςτάδιο τθσ αλυςίδασ αξίασ που κα τροφοδοτιςει με επιπλζον κατανάλωςθ και ζςοδα από φόρουσ ολόκλθρθ τθν οικονομία. Στα φορολογικά Ζςοδα: Αφξθςθ εςόδων από ΦΠΑ, ςε ςφγκριςθ με το βαςικό ςενάριο και αφξθςθ από τουσ φόρουσ ειςοδιματοσ. Στο βαθμό ειςπραξιμότητασ των φόρων: Βελτίωςθ «ειςπραξιμότθτασ» φόρων. Στθν on trade αγορά (bar, restaurants) θ απουςία ελζγχων, αλλά και το κίνθτρο φοροδιαφυγισ εξαιτίασ τθσ υψθλισ φορολόγθςθσ, ζχει «εκκρζψει» το φαινόμενο μερικισ ζκδοςθσ αποδείξεων και απόδοςθσ ΦΠΑ (collection rate), περίπου ςτο 70% ςφμφωνα με ςυντθρθτικζσ εκτιμιςεισ. Στθ ςυρρίκνωςη του λαθρεμπορίου ποτϊν: Ο υψθλόσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ δθμιουργεί ιςχυρά κίνθτρα για τζτοιου είδουσ δραςτθριότθτεσ. Καταπολζμθςθ τθσ παράνομησ παραγωγήσ και κατ επζκταςθ τθσ διακίνηςησ του τςίπουρου διημζρων με κετικζσ επιπτϊςεισ ςτα δθμόςια ζςοδα και ςτθ δθμόςια υγεία. Βελτίωςη του τουριςτικοφ προϊόντοσ, ειδικά ςε ςχζςθ με ανταγωνιςτικζσ μεςογειακζσ χϊρεσ, όπου ο ΕΦΚΟΠ είναι ςε πολφ χαμθλότερα επίπεδα. Ίδρυμα Οικονομικϊν & Βιομηχανικϊν Ερευνϊν 8

9 Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα Λαθρεμπόριο αλκοολοφχων και αποςταγμάτων Το φαινόμενο τθσ λακρεμπορίασ αλκοολοφχων ποτϊν ζχει λάβει πλζον μεγάλεσ διαςτάςεισ λόγω τθσ απουςίασ ελζγχων και τθσ αφξθςθσ του ΕΦΚΟΠ. Σφμφωνα με φορείσ τθσ αγοράσ, το λακρεμπόριο αλκοολοφχων εκφραςμζνο ςε φιάλεσ εκτιμάται ότι άγγιξε τα 8,2 εκ. φιάλεσ το 2012, οι οποίεσ διακινοφνται χωρίσ τθν είςπραξθ ΕΦΚΟΠ, ενϊ οι απϊλειεσ που δθμιουργοφνται αφοροφν και τθ μθ είςπραξθ ΦΠΑ (~30%). Η απϊλεια φορολογικϊν εςόδων από τθ μθ καταβολι του ΕΦΚΟΠ ςε ποτά που διακινθκικαν παράνομα, προςεγγίηει τα 41,8 εκ. ευρϊ (χωρίσ τα ζςοδα από ΦΠΑ και χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται το τςίπουρο διθμζρων). Παράλλθλα, εκτιμάται ότι οι οικονομικζσ επιπτϊςεισ από το παράνομο εμπόριο τςίπουρου διημζρων λαμβάνουν επίςθσ μεγάλεσ διαςτάςεισ. Το τςίπουρο διθμζρων κατευκφνεται για οικιακι χριςθ ι για εμπορία ζωσ μια ςυγκεκριμζνθ ποςότθτα ανά παραγωγό. Στθν πραγματικότθτα, πζρα από τισ ποςότθτεσ που δθλϊνονται ωσ τςίπουρο διθμζρων με τθν καταβολι του ανάλογου φόρου (0,59 /κιλό προϊόντοσ), διοχετεφονται ςτα κανάλια εμπορίασ και τελικισ κατανάλωςθσ πολφ μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ. Σφμφωνα με φορείσ τθσ αγοράσ ο όγκοσ τςίπουρου που διακινείται παράνομα είναι περίπου 1,2 εκ. 9λιτρα κιβϊτια ι 10,8 εκ. λίτρα, ενϊ πρόςφατεσ εκτιμιςεισ του Υπουργείου Οικονομικϊν (Επιτροπι για τθν επανεξζταςθ του κακεςτϊτοσ των διιμερων μικρϊν αποςταγματοποιϊν) ανεβάηουν το φψοσ τθσ παράνομθσ εμπορίασ ακόμα και ςτα 18 εκ. λίτρα. Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ, ακόμα και με τισ πολφ ςυντθρθτικζσ εκτιμιςεισ (10,8 εκ. λίτρα) οι εκτιμϊμενεσ απϊλειεσ από ζςοδα ΕΦΚΟΠ υπολογίηονται ςε 55,1 εκ. ευρϊ ετηςίωσ, ενϊ οι απϊλειεσ από ΦΠΑ εκτιμϊνται ελαφρϊσ χαμθλότερεσ, κακϊσ ζνα τμιμα από τα παράνομα ποτά διακινοφνται ςτθν αγορά με τθν αντίςτοιχθ ζκδοςθ παραςτατικοφ. Ζτςι, με τθ ςυντθρθτικι υπόκεςθ ότι τουλάχιςτον το 30% των παράνομων ποςοτιτων δεν αποδίδει ΦΠΑ, οι απϊλειεσ ανζρχονται ςτα 42,6 εκ. ευρϊ ετηςίωσ. Συνεπϊσ, οι απϊλειεσ φορολογικϊν εςόδων από τθν παράνομθ παραγωγι και εμπορία τςίπουρου υπό το κακεςτϊσ των διθμζρων ανζρχονται ςε 97,7 εκ. ευρϊ ανά ζτοσ. Ο περιοριςμόσ του λαθρεμπορίου αλκοολοφχων ποτϊν και τθσ παράνομησ εμπορίασ του τςίπουρου διημζρων με τον περιοριςμό των κινιτρων λόγω μείωςθσ του φόρου αλλά και με ςυντονιςμζνουσ ελζγχουσ εκτιμάται ότι κα ςυνειςφζρει ςτα φορολογικά ζςοδα, τθ δθμόςια υγεία, τθ βιωςιμότθτα πολλϊν επιχειριςεων και τθν απαςχόλθςθ, ενδυναμϊνοντασ το πλαίςιο λειτουργίασ των υγιϊν επιχειριςεων. Συνολικζσ επιδράςεισ Συνεπϊσ, πολλαπλαςιαςτικζσ κετικζσ επιδράςεισ μποροφν να προκφψουν από τθ ςταδιακι αποκλιμάκωςθ του ςυντελεςτι ΕΦΚΟΠ, τθν εντατικοποίθςθ των ελζγχων ςτθν αγορά, (ειςπραξιμότθτα φόρων, διακίνθςθ φορτίων, ζλεγχοσ εμπορίασ τςίπουρου διθμζρων) και τθν ελαχιςτοποίθςθ των κινιτρων για τθν παράνομθ εμπορία ποτϊν για οικιακι χριςθ. Στον παρακάτω πίνακα υπολογίηονται οι βελτιϊςεισ ςτα δθμοςιονομικά ζςοδα, για κάκε βιμα «διόρκωςθσ», τόςο ςτον περιοριςμό του παράνομου εμπορίου, όςο και ςτθ ςυλλογι των φόρων. Πίνακασ 3. Πρόςθετα δυνητικά οφζλη από τισ παρεμβάςεισ ςτην αγορά αλκοολοφχων ποτϊν (collection rate on trade) 75% 80% 90% 100% 1 Βελτίωςθ είςπραξθσ ΦΠΑ (collection rate)* 24,6 49,2 98,4 123,4 *Στο Collection rate τα ποςοςτά (%) αντιςτοιχοφν ςε εκατοςτιαίεσ μονάδεσ, π.χ. 70%, 75% % βελτίωςθσ 5% 10% 20% 50% 2 Διοχζτευςθ παράνομα διακινοφμενων όγκων ποτϊν ςτα νόμιμα κανάλια - (Επιπλζον ζςοδα ΕΦΚΟΠ) 5,0 10,0 19,9 50,0 3 Διοχζτευςθ παράνομα διακινοφμενων όγκων ποτϊν ςτα νόμιμα κανάλια - (Επιπλζον ζςοδα ΦΠΑ) 4,1 8,2 16,4 41,0 4 Διοχζτευςθ παράνομα διακινοφμενων όγκων τςίπουρου διημζρων ςτα νόμιμα κανάλια - (Επιπλζον ζςοδα ΕΦΚΟΠ) 6,9 13,7 27,4 68,6 5 Διοχζτευςθ παράνομα διακινοφμενων όγκων τςίπουρου διημζρων ςτα νόμιμα κανάλια - (Επιπλζον ζςοδα ΦΠΑ) 6,4 12,8 25,6 64,0 6 Πρόςκετα ζςοδα από τθ μείωςθ του ςυντελεςτι ΕΦΚΟΠ (Σενάριο Α) 6,3 6,3 6,3 6,3 Προκειμζνου οι ςτόχοι που μπορεί να τεκοφν να είναι ρεαλιςτικοί, κεωροφμε ότι κάκε μζτρο κα βελτιϊςει τα ζςοδα, αλλά όχι ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό και όχι με τθν ίδια ζνταςθ ανά μζτρο. Ίδρυμα Οικονομικϊν & Βιομηχανικϊν Ερευνϊν 9

10 Περίληψη Ειδικότερα, θ βελτίωςη τησ είςπραξησ ΦΠΑ κατά 5 εκατοςτιαίεσ μονάδεσ (από 70 ςε 75%) μπορεί να αποδϊςει περίπου 24,6 εκ. ευρϊ επιπλζον ζςοδα ςτθν τριετία. Θεωρείται ρεαλιςτικόσ ςτόχοσ ςτο βακμό που θ εντατικοποίθςθ των ελζγχων ςτθν on trade αγορά και θ ταυτόχρονθ μείωςθ των κινιτρων για φοροδιαφυγι μζςω αποκλιμάκωςθσ των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν μποροφν να αποδϊςουν άμεςα επιπλζον φορολογικά ζςοδα. Ο περιοριςμόσ του λαθρεμπορίου ποτϊν, λόγω μείωςθσ του κινιτρου που προκφπτει από τον υψθλό ΕΦΚΟΠ αλλά και εντατικοποίθςθσ των ελζγχων, εκτιμάται ότι κα μειϊςει τθ διακίνθςθ παράνομων ποτϊν κατά 10% ετθςίωσ, με επιπλζον ζςοδα 18,2 εκ. ευρϊ από ΕΦΚΟΠ και ΦΠΑ ςτθν τριετία. Η εφαρμογι των υφιςτάμενων κανονιςμϊν και θ εντατικοποίθςθ των ελζγχων, τόςο ςτα ςφνορα, όςο και ςτθν εςωτερικι αγορά εκτιμάται ότι μπορεί να αποδϊςει πολφ περιςςότερο, ωςτόςο για τισ ανάγκεσ μιασ ςυντθρθτικισ εκτίμθςθσ, τα επιπλζον ζςοδα ςτθν τριετία αναμζνεται να διαμορφωκοφν ςτα 18,2 εκ ευρϊ. Οι μεγάλεσ απϊλειεσ φορολογικϊν εςόδων και οι κίνδυνοι για τθ δθμόςια υγεία που πθγάηουν από το τμιμα τθσ παράνομθσ παραγωγισ και εμπορίασ του τςίπουρου διημζρων, επιτάςςουν άμεςα μζτρα εντατικϊν ελζγχων για το μετριαςμό του φαινομζνου. Ο περιοριςμόσ τθσ παράνομθσ εμπορίασ τςίπουρου διθμζρων, με τθ λιψθ μζτρων, αναμζνεται να αποδϊςει επιπλζον 44,2 εκ. ευρϊ ετθςίωσ ι 132,6 εκ. ευρϊ ςτθν τριετία, από ΕΦΚΟΠ και ΦΠΑ. Με βάςθ τα ανωτζρω, τα δυνητικά δημοςιονομικά οφζλη από μια ςυνολική παρζμβαςη ςτην αγορά των αλκοολοφχων ποτϊν, φτάνουν ςτα 182 εκ. ευρϊ ςτην τριετία Συνοψίηοντασ, ςτη βιωςιμότητα και ανάπτυξη του κλάδου των αλκοολοφχων ποτϊν μπορεί να ςυμβάλλουν τα εξισ: Σταδιακή μείωςη του ςυντελεςτή ΕΦΚΟΠ. Σφγκλιςθ με τον ευρωπαϊκό μζςο όρο, ςε βάκοσ τριετίασ. Εντατικοποίηςη των ελζγχων, τόςο ςτα ςφνορα, όςο και επιτόπια ςτθν εγχϊρια αγορά: o o για τον περιοριςμό του παράνομου εμπορίου και τθν ελαχιςτοποίθςθ των κινιτρων για τθν παράνομθ εμπορία του τςίπουρου διθμζρων. Εξαςφάλιςη ίςων όρων εμπορίασ για τα αποςτάγματα (οφηο, τςίπουρο), κοινι φορολόγθςθ για τα τοπικά αποςτάγματα που διοχετεφονται ςτα κανάλια εμπορίασ (π.χ. τςίπουρο διθμζρων που παρανόμωσ διοχετεφονται για εμπορία). Ζλεγχοσ για τον τρόπο ςυςκευαςίασ και εμπορίασ τςίπουρου διθμζρων. Συντονιςμόσ ελεγκτικϊν μηχανιςμϊν για καλφτερθ αποτελεςματικότθτα. Δημιουργία Ομάδασ Εργαςίασ με ςυμμετοχι των αρμόδιων υπθρεςιϊν και των επιχειριςεων του κλάδου για τθν καταπολζμθςθ τθσ νοκείασ/λακρεμπορίου οινοπνευματωδϊν ποτϊν που Ίδρυμα Οικονομικϊν & Βιομηχανικϊν Ερευνϊν 10

11 Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα αποβαίνει εισ βάροσ των δθμοςίων εςόδων και δθμιουργεί ςυνκικεσ ακζμιτου ανταγωνιςμοφ για τισ επιχειριςεισ του κλάδου. Εκτίμθςθ των δυνατοτήτων ςυνειςφοράσ των επιχειρήςεων ςτο πλαίςιο τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ (π.χ. Χορθγία ειδικοφ εξοπλιςμοφ ςτισ ελεγκτικζσ αρχζσ για τον εντοπιςμό παράνομα διακινοφμενων φορτιϊν προϊόντων). Ίδρυμα Οικονομικϊν & Βιομηχανικϊν Ερευνϊν 11

Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα. - Περίληψη -

Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα. - Περίληψη - ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα

Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ: ΕΚΣΙΜΩΝΣΑ ΣΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΣΛΗΗ ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΥΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ: ΕΚΣΙΜΩΝΣΑ ΣΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΣΛΗΗ ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ: ΕΚΣΙΜΩΝΣΑ ΣΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΣΛΗΗ ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΩΝ ΕΟΔΩΝ Η ελλθνικι οικονομία ζχει ειςζλκει ςε μία αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα

Ο Κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 Σρίτθ, 30 Αυγοφςτου 2011 Βαςικά ημεία : Η1 2011 Οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ από τισ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου αυξικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται το Ακακάριςτο Εγχώριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται το Ακακάριςτο Εγχώριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 29-05-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 1 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 29 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλςζη Μελέηη ηηρ ICAP Group «Οι Συνζπειεσ τθσ Κρίςθσ ςτουσ διαφόρουσ Κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ»

Κλαδική Ανάλςζη Μελέηη ηηρ ICAP Group «Οι Συνζπειεσ τθσ Κρίςθσ ςτουσ διαφόρουσ Κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ» Κλαδική Ανάλςζη Μελέηη ηηρ ICAP Group «Οι Συνζπειεσ τθσ Κρίςθσ ςτουσ διαφόρουσ Κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ» Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Κλαδικϊν Μελετϊν Ιοφλιοσ 2014 Ειςαγωγή Η ελλθνικι οικονομία δζχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 Σρίτθ, 30 Αυγοφςτου 2011 Βαςικά ημεία : Η1 2011 Οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ από τισ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου αυξικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΣΗ ΟΚΕ. Η Αδήλωτη Εργαςία και προτάςεισ για την αντιμετϊπιςή τησ

ΓΝΩΜΗ ΣΗ ΟΚΕ. Η Αδήλωτη Εργαςία και προτάςεισ για την αντιμετϊπιςή τησ ΓΝΩΜΗ ΣΗ ΟΚΕ Η Αδήλωτη Εργαςία και προτάςεισ για την αντιμετϊπιςή τησ 1 Διαδικαςία Η Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι τθσ Ελλάδοσ ανζλαβε τθν ζκδοςθ Γνϊμθσ Πρωτοβουλίασ με τίτλο «Η Αδήλωτη Εργαςία και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΕΝΔΤΗ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΗ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Κων/νος Παναγούλιας 14/11/2015

ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΕΝΔΤΗ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΗ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Κων/νος Παναγούλιας 14/11/2015 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΕΝΔΤΗ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΗ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κων/νος Παναγούλιας 14/11/2015 Η Κρίςθ ςτθν Ελλάδα Οικονομία/Κοινωνία Μείωςθ του ΑΕΠ Αφξθςθ τθσ ανεργίασ από 9.6% το 2009 ςε 25.6% το 2015 Αφξθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Οικονομικζσ επιπτϊςεισ από τθ «διαρροι άνκρακα» ςτθν Ελλάδα

ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Οικονομικζσ επιπτϊςεισ από τθ «διαρροι άνκρακα» ςτθν Ελλάδα ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τςάμθ Καρατάςου 11, 117 42 Ακινα, Tθλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών

Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών Περιγραφή Το κτίριο αυτό βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ Ακινασ και δροςίηεται μόνο με ανεμιςτιρεσ Εγκατάςταςθ Οικοςτζγθσ ςτθν οροφι ιδιόκτθτου

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΧΟΛΙΟ 1 Φωτίου Βακάκη Δροσ Γεωπόνου, Γεωργοοικονομολόγου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΧΟΛΙΟ 1 Φωτίου Βακάκη Δροσ Γεωπόνου, Γεωργοοικονομολόγου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΧΟΛΙΟ 1 Φωτίου Βακάκη Δροσ Γεωπόνου, Γεωργοοικονομολόγου Ο ςχολιαςμόσ μου εντάςςεται ςτα πλαίςια τθσ δθμόςιασ ςυηιτθςθσ που διεξάγεται και αφορά ςτθν φορολογία των «αγροτεμαχίων»,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικι Οικονομικι

Σουριςτικι Οικονομικι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ Σουριςτικι Οικονομικι Ενότθτα #10: Κατανάλωςθ, παραγωγι, προςτικζμενθ αξία και πλθκωριςτικζσ τάςεισ Ευάγγελοσ Τηουβελζκασ Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΕΙ ΣΟΤ ΙΣΕΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ

ΟΙ ΘΕΕΙ ΣΟΤ ΙΣΕΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΟΙ ΘΕΕΙ ΣΟΤ ΙΣΕΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ Α. ΕΙΑΓΩΓΗ Η διεκνισ οικονομικι κρίςθ βρικε τθν ελλθνικι οικονομία ςε δεινι κατάςταςθ ανιςορροπίασ, κφρια χαρακτθριςτικά τθσ οποίασ είναι τα δίδυμα ελλείμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 1. ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Λονδίνο 30/12/2014 - Τα υψθλότερα φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ: ΕΛΠΙΔΕ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΑΠΟ ΣΑ ΜΕΑ ΣΟΤ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ: ΕΛΠΙΔΕ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΑΠΟ ΣΑ ΜΕΑ ΣΟΤ 2010 199 1996 1997 1998 1 2 4 6 7 8 9(π) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ: ΕΛΠΙΔΕ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΑΠΟ ΣΑ ΜΕΑ ΣΟΤ 1 Η οικοδομι ζχει ειςζλκει ςε περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΜΙΕΣ 7,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ TO 9Μ:11 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΡΔΩΝ 204 ΕΚ ΓΙΑ ΤΟ 9Μ:10.

ΖΗΜΙΕΣ 7,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ TO 9Μ:11 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΡΔΩΝ 204 ΕΚ ΓΙΑ ΤΟ 9Μ:10. ΧΟΛΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2011 29/12/2011 MERIT Securities S.A., Research & Analysis Department 3 Souri str., 105 57, Tel: 210.36 71 800, Fax: 210.36 71 830, E-mail: analysisdept@merit.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 Ιούλιοσ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΛΧΑΓΩΓΘ...5 1 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΘΧ ΞΩΥΦΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ ΧΩΦΛΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΕΠΑΛ)

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΕΠΑΛ) ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΕΠΑΛ) Κείμενο Το παιχνίδι κεωρείται ςαν μια βαςικι δραςτθριότθτα του ανκρϊπινου είδουσ. Είναι δε το παιχνίδι μια βαςικι δραςτθριότθτα, γιατί ο άνκρωποσ μπορεί μζςα από το

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική για Διοίκηςη Επιχειρήςεων

Οικονομική για Διοίκηςη Επιχειρήςεων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΑΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ημειώςεισ για το μάθημα Οικονομική για Διοίκηςη Επιχειρήςεων Δ.Α.Π. Ν.Δ.Φ.Κ Πρόλογοσ Ρϊσ λειτουργεί το ςφςτθμα τθσ αγοράσ; Ρϊσ μεγιςτοποιοφν οι

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Αποηίμηζη και Προκλήζεις ηοσ Κλάδοσ ηης Κινηηής Τηλεθωνίας ζηην Ελλάδα. Επιτελική Σύνοψη. Ιούλιος 2010

Αποηίμηζη και Προκλήζεις ηοσ Κλάδοσ ηης Κινηηής Τηλεθωνίας ζηην Ελλάδα. Επιτελική Σύνοψη. Ιούλιος 2010 Αποηίμηζη και Προκλήζεις ηοσ Κλάδοσ ηης Κινηηής Τηλεθωνίας ζηην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη Ιούλιος 2010 Η μελζτθ με αντικείμενο τθν «Κοινωνικο-οικονομικι Αποτίμθςθ του κλάδου τθσ Κινθτισ Τθλεφωνίασ ςτθν Ελλάδα»

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόςεισ του ελλθνικοφ επιχειρθματικοφ / παραγωγικοφ ςυςτιματοσ

Οι επιδόςεισ του ελλθνικοφ επιχειρθματικοφ / παραγωγικοφ ςυςτιματοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΑΣΤΗΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Οι επιδόςεισ του ελλθνικοφ επιχειρθματικοφ / παραγωγικοφ ςυςτιματοσ Ρροετοιμαςία υλοποίθςθ - εξειδίκευςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα