ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011"

Transcript

1 ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΕΚΤΩΡ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 883/01ΑΤ/Β/86/216 (2009)

2 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταμειακών Ροών Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων Γενικές πληροφορίες Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Συνέχιση Δραστηριότητας Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων Ενοποίηση Συναλλαγματικές μετατροπές Μισθώσεις Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Ασώματες Ακινητοποιήσεις Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο Υποχρεώσεις προς προμηθευτές Δάνεια Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία Παροχές στο προσωπικό Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων Συμβόλαια για έργα υπό εκτέλεση Συμφωνίες Παραχώρησης Διανομή μερισμάτων Επιχορηγήσεις Στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Page 2 of 79

3 3.2 Διαχείριση Κεφαλαίων Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές Σημαντικές κρίσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών Ενσώματα πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Επενδύσεις σε κοινοπραξίες που ενοποιούνται με την αναλογική μέθοδο Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ανά κατηγορία Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία Αποθέματα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο & Αποθεματικό Υπέρ το Άρτιο Λοιπά αποθεματικά Δάνεια Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Αναβαλλόμενη φορολογία Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού Επιχορηγήσεις Προβλέψεις Έξοδα ανά κατηγορία Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά (έσοδα) /έξοδα - καθαρά Παροχές σε εργαζομένους Φόρος εισοδήματος Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες Ανειλημμένες υποχρεώσεις Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Γεγονότα μετά την ημερομηνία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Page 3 of 79

4 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, αποτελεί θυγατρική του Ομίλου «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» καθώς και τον βραχίονα αυτού στον τομέα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Η Εταιρεία εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία έργων διαχείρισης απορριμμάτων και στην παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα (Waste to Energy). Η Εταιρεία διατηρεί ηγετική θέση στην Ελλάδα στην Κύπρο ενώ παρουσιάζει σημαντική δραστηριότητα στη Γερμανία. Σημειώνεται, πως η εταιρεία μέσω των Γερμανικών θυγατρικών της Herhof GmbH και Helector GmbH κατέχει διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνογνωσία στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων με αποτέλεσμα να δύναται να προσφέρει πλήρως καθετοποιημένες λύσεις που μπορούν να ικανοποιήσουν και τις πιο σύνθετες απαιτήσεις και ανάγκες απαιτητικών αγορών / πελατών. Διευρύνοντας την δραστηριότητά της και αναζητώντας νέες αγορές η Εταιρεία έχει μέχρι σήμερα επιδείξει σημαντική τεχνογνωσία στους παρακάτω τομείς: Κατασκευής και λειτουργίας μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και μολυσματικών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι: o Κατασκευή & λειτουργία μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ Λάρνακας-Αμμοχώστου ετήσιας δυναμικότητας 215,000 τόνων, o Κατασκευή, χρηματοδότηση & λειτουργία μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ στο Osnabrueck- Γερμανίας ετήσιας δυναμικότητας 105,000 τόνων, o Κατασκευή μονάδας διαχείρισης ΑΣΑ στο Trier-Γερμανίας ετήσιας δυναμικότητας 215,000 τόνων, o Κατασκευή ΚΔΑΥ στο Δήμο Φυλής και Κορωπίου ετήσιας δυναμικότητας 215,000 τόνων o Λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΕΜΑ) Άνω Λιοσίων, o Λειτουργία αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών αποβλήτων στην Αττική).. Κατασκευής και διαχείρισης ΧΥΤΑ και συναφών έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι: o Κατασκευή ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων o Κατασκευή ΧΥΤΑ-Φυλής, o Κατασκευή ΧΥΤΑ-Μαυροράχης Θεσσαλονίκης, o Κατασκευή ΧΥΤΑ Ταγαράδων o Κατασκευή ΧΥΤΑ Πάφου, o Κατασκευή & λειτουργία Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) Πάφου, o Κατασκευή & λειτουργία ΜΕΣ Άνω Λιοσίων - Φυλής. o Κατασκευή ΜΕΣ Ταγαράδων o Κατασκευή ΜΕΣ Μαυροράχης Ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ΑΠΕ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι: o Κατασκευή, χρηματοδότηση & λειτουργία μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας & θερμότητας αξιοποιώντας βιοαέριο προερχόμενο από τους ΧΥΤΑ Άνω Λιόσιων και Φυλής μέσω της θυγατρικής εταιρίας ΒΕΑΛ ΑΕ Συνολική Δυναμικότητα 23.5 MW (η μεγαλύτερη μονάδα στην Ευρώπη), o Κατασκευή, χρηματοδότηση & λειτουργία μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας αξιοποιώντας βιοαέριο προερχόμενο από το ΧΥΤΑ Ταγαράδων - Συνολική Δυναμικότητα 5 MW, o Ανάπτυξη αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 7.8 MW στη περιφέρεια Δωδεκανήσου μέσω της θυγατρικής ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ. Page 4 of 79

5 Παράλληλα η Εταιρεία υλοποιεί πιλοτικά και ερευνητικά προγράμματα υπό την αιγίδα επιδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα οποία αναζητείται εμπειρία σε νέες εφαρμογές με μελλοντική προστιθέμενη αξία από την εξέλιξή τους σε επιχειρηματικά σχέδια. Η λειτουργία και η ανάπτυξη της εταιρείας δεν είναι τόσο διακριτή στις παραπάνω κατηγορίες, όσο συνεργατική και αλληλοσυμπληρούμενη και κάθε φορά πραγματοποιείται μέσω κατάλληλων κατά περίπτωση εταιρικών σχημάτων στα οποία η εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο και τη διαχείριση. Για το λόγο αυτό η συνολική δράση και ανάπτυξή της αποτυπώνεται καλύτερα μέσω των ενοποιημένων οικονομικών της μεγεθών. ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 Α. ΓΕΓΟΝΟΤΑ Εντός του έτους ολοκληρώθηκε επιτυχώς η κατασκευή των κάτωθι έργων: o Κατασκευή Μουσείου Μπουζιάνη o Κατασκευή ΧΥΤΑ Θήβας o Κατασκευή ΧΥΤΑ Λιβαδειάς o Κατασκευή ΧΥΤΑ ΙΙ Εντός του έτους υπεγράφησαν οι κάτωθι συμβάσεις: o Τον Φεβρουάριο υπεγράφη η σύμβαση «Αποκατάσταση ΧΥΤΑ Δουρούτης» συνολικής αξίας 2.5 εκατ. (πλέον ΦΠΑ). Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Ιωαννίνων. o Τον Μάιο υπεγράφη σύμβαση για το έργο «Κατασκευή και Λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Οικιακών Απορριμμάτων της Αγίας Πετρούπολης» (ΚΞ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΚΤΩΡ Α.Ε.. Το ύψος της συνολικής επένδυσης ξεπερνά τα 300 εκατ., ο χρόνος κατασκευής είναι 4 χρόνια, συμπεριλαμβανόμενου και του απαιτούμενου χρόνου αδειοδότησης και δοκιμαστικής λειτουργίας, και η παραχώρηση θα διαρκέσει 30 χρόνια. o Τον Ιούνιο υπεγράφη μέσω του κοινοπρακτικού σχήματος Helector GmbH Herhof GmbH σύμβαση κατασκευής (turnkey) μονάδας αερόβιας & αναερόβιας χώνευσης στην περιοχή Dorpen της Γερμανίας, συνολικού προϋπολογισμού 5,4 εκατ.. o Τον Ιούνιο υπεγράφη η σύμβαση «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 2ης Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου» (ΚΞ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε.) συνολικής αξίας 1.7 εκατ. (πλέον ΦΠΑ). Το έργο περιλαμβάνει λειτουργία του ΧΥΤΑ για 3 έτη. o Τον Αύγουστο υπεγράφη η σύμβαση «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Χαλκιδικής» συνολικής αξίας 2.3 εκατ. (πλέον ΦΠΑ). Το έργο περιλαμβάνει λειτουργία του ΧΥΤΑ για 5 έτη. o Τον Δεκέμβριο υπεγράφη η σύμβαση «Construction of Landfill, MBT plant and associated works for County Waste Management Centre "Mariscina", Primorsko - Goranska County» μέσω του κοινοπρακτικού σχήματος Consortium Helector GP KRK συνολικής αξίας 27.3 εκατ. Το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται (85%) από πρόγραμμα IPA της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο περιλαμβάνει κατασκευή μελέτη - κατασκευή δοκιμαστική λειτουργία Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Σύμμεικτων Αστικών Απορριμμάτων (δυναμικότητα 100,000 τόνων ετησίως) με σκοπό την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου (SRF) καθώς και του χώρου υγειονομικής ταφής του υπολείμματος. o Τον Δεκέμβριο υπεγράφη η σύμβαση «Constrction of County Waste Management Centre Mariscina, Primorsko - Goranska County, Republic of Croatia CCI No 2007HR16IPR001 μέσω του κοινοπρακτικού σχήματος Consortium Helector GP KRK συνολικής αξίας 26.7 εκατ. Το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται (85%) από πρόγραμμα IPA της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο περιλαμβάνει κατασκευή Το έργο περιλαμβάνει μελέτη - κατασκευή δοκιμαστική λειτουργία Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Σύμμεικτων Page 5 of 79

6 Αστικών Απορριμμάτων (δυναμικότητα 90,000 τόνων ετησίως) με σκοπό την παραγωγή δυετερογενούς καυσίμου (SRF) καθώς και του χώρου υγειονομικής ταφής του υπολείμματος. Τον Οκτώβριο η Εταιρεία, μέσω του κοινοπρακτικού σχήματος JOINT VENTURE CONSTRUCTION COMPANY CHRISTOPHER D. CONSTANTINIDIS S.A. - HELECTOR S.A., ανεδείχθη προσωρινός ανάδοχος στο έργο «Design, build and operate a landfill gas recovery and power generation system in the existing Ghabawi landfill, Amman, Jordan» (η σύμβαση υπεγράφη τον Φεβρουάριο 2012). Η εταιρία έχει υπογράψει συμφωνητικό αποκλειστικής συνεργασίας με την κοινοπραξία FCC-Serbitzu- Veolia, η οποία ορίστηκε ανάδοχος για την κατασκευή μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στο San Sebastian της Ισπανίας. Η συμμετοχή της ΗΛΕΚΤΩΡ αφορά το κομμάτι της βιοξήρανσης των απορριμμάτων που θα υλοποιήσει η θυγατρική της Herhof Gmbh, με σύμβαση ύψους 10,7 εκατ. και θα είναι δυναμικότητας 205 χιλιάδων τόνων το χρόνο. Επίσης, η εταιρεία θα αναλάβει το τμήμα μηχανικής διαλογής της μονάδας που ακολουθεί μετά τη βιοξήρανση αξίας 10 εκατ.. Τέλος, η Εταιρεία, μέσω του κοινοπρακτικού σχήματος Ένωση Προσώπων ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ Helesi ΑΕ προεπιλέγει στο διαγωνισμό «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ» Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Παρά τις αντίξοες συνθήκες στην Ελλάδα, το 2011 ήταν για την ΗΛΕΚΤΩΡ μια ιδιαιτέρως εποικοδομητική χρονιά με αύξηση της κερδοφορίας και σε επίπεδο απόλυτων αριθμών αλλά και σε επίπεδο περιθωρίων. Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής: Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 82,01 εκατ. μειωμένα κατά 6.15% σε σχέση με τα ενοποιημένα έσοδα του Η μείωση οφείλεται κυρίως στον περιορισμό του κατασκευαστικού αντικειμένου (βλέπε μείωση κατά 25% περίπου στα έσοδα της μητρικής) γεγονός που μερικώς αντισταθμίστηκε από την αύξηση του κύκλου εργασιών από τις δραστηριότητες διαχείρισης απορριμμάτων (λειτουργίες μονάδων) Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 21,77 εκ., αυξημένα κατά 5.8% σε σχέση με πέρυσι ενώ το αντίστοιχο λειτουργικό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε και ανήλθε σε 26,5% έναντι 23,5% στην προηγούμενη χρήση. Αυτό οφείλεται στην αυξημένης συνεισφορά των δραστηριοτήτων διαχείρισης απορριμμάτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα συνολικά έσοδα του Ομίλου, οι οποίες έχουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους έναντι κατασκευαστικών έργων. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου αυξήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 6.5%. Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 45% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η μείωση σε επίπεδο Εταιρείας οφείλεται κατά κύριο λόγο στον περιορισμό του κατασκευαστικού αντικειμένου ενώ υπενθυμίζεται ότι το τα κέρδη σε επίπεδο Εταιρείας το 2010 είχαν αυξηθεί λόγω των μη του μη επαναλαμβανόμενου κέρδους (σε επίπεδο Ομίλου) ποσού που προέκυψε λόγω της παραίτησης του δικαιώματος συμμετοχής ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΝΕΡΜΕΛ ΑΕ. Τα καθαρά κέρδη χρήσης του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ (2009: Ευρώ ) και της Εταιρείας σε (2009: Ευρώ ). Σημειώνεται πως κατά τη χρήση 2010 τα αποτελέσματα του Ομίλου είχαν επιβαρυνθεί με Ευρώ και της Εταιρείας με Ευρώ λόγω επιβολής της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης. Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, συνέπεια της κερδοφορίας και της πολιτικής μη διανομής μερίσματος (η οποία τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων), αυξήθηκαν από 53,67 εκ. σε Page 6 of 79

7 57,80εκ.. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου (εξαιρώντας το ποσό που αναλογεί στις μη ελέγχουσες συμμετοχές) αυξήθηκαν από 70,89 εκ. σε 85,08εκ.. Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός σε ενοποιημένη βάση μειώθηκε από 8,63 εκ. σε εκ. και στο σύνολο του αποτελείται από τις δόσεις των επόμενων 12 μηνών των μακροπρόθεσμων δανείων που έχουν συνάψει επιμέρους θυγατρικές για την εξυπηρέτηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Ο μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός επίσης μειώθηκε από 20,52 εκ. σε 17,02 εκ., λόγω της αποπληρωμής των τακτών δόσεων δανείων που είχαν συναφθεί για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων θυγατρικών. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου κατά την και παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: Ενοποιημένα Στοιχεία 31-Δεκ Δεκ-10 Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Καθαρές δανειακές υποχρεώσεις Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο Κεφαλαίων Δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης - 1,33% Ο υπολογισμός του δείκτη κεφαλαιακής μόχλευσης την δεν έχει εφαρμογή καθώς ο Όμιλος διαθέτει καθαρά διαθέσιμα. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο του καθαρού δανεισμού (ήτοι, συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) προς το σύνολο των κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός δανεισμός). Η μείωση του δείκτη μόχλευσης κατά τη χρήση 2011 οφείλεται κυρίως στην μείωση των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου καθώς και στη βελτίωση της καθαρής του θέσης. Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε επίπεδο μητρικής ανήλθαν σε 1.52 εκ. (εισροές) ενώ σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε εκ. (εισροές). Για το 2010 τα αντίστοιχα ποσά ήταν 2.43 εκ. (εκροή) για την Μητρική και εκ. για τον Όμιλο. Page 7 of 79

8 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ Τον Φεβρουάριο 2012 η Εταιρεία υπέγραψε, μέσω του κοινοπρακτικού σχήματος JOINT VENTURE CONSTRUCTION COMPANY CHRISTOPHER D. CONSTANTINIDIS S.A. - HELECTOR S.A., σύμβαση αναφορικά με το έργο «Design, build and operate a landfill gas recovery and power generation system in the existing Ghabawi landfill, Amman, Jordan» Η Εταιρεία κατέθεσε προσφορές για τα κάτωθι έργα: o «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στην επαρχία Πάφου» Προϋπολογισμός 7.5 εκατ. - Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου o «Παροχή υπηρεσιών: Επεξεργασία των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας με σύστημα κομποστοποίησης των οργανικών» - Προϋπολογισμός 2 εκατ. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Καλαμάτας o «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στις επαρχίες Λάρνακας - Αμμοχώστου» Προϋπολογισμός 29.5 εκατ. - Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου Επιπρόσθετα, η Εταιρεία, από κοινού με την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε., κατέθεσε αίτηση προεπιλογής αναφορικά με το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ. Την 4 η Φεβρουαρίου 2012 ο κ. Αθανάσιος Κατρής, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της ΗΛΕΚΤΩΡ υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του ως Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, από την θέση του ως διαχειριστής - εκπρόσωπος των Κοινοπραξιών στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει, καθώς και από της θυγατρικές ΗΛΕΚΤΩΡ Κατασκευών Α.Ε., ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε., ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε., ΔΟΑΛ Α.Ε., HRO GmbH, ΗΛΕΚΤΩΡ Κύπρου ΛΤΔ. Ακολούθως ο κ. Αθανάσιος Κατρής αντικαταστάθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο των κατωτέρω εταιρειών: o ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. Βάσει των από και αποφάσεων Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ορίστηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μπόμπολας Λεωνίδας. o o o o o o o ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. Βάσει της από απόφασης της ΕΓΣ των μετόχων της Εταιρείας για την εκλογή νέων μελών ΔΣ και της από απόφασης του νέου ΔΣ για την συγκρότηση αυτού σε σώμα, νέος Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος ορίστηκε ο κ. Μπόμπολα Λεωνίδας ΗΛΕΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ Βάσει της από 10/2/2012 απόφασης ΔΣ για την ανασυγκρότησή του σε σώμα νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ορίστηκε ο κ. Μπόμπολας Λεωνίδας ΒΕΑΛ Α.Ε. Βάσει της από απόφασης της ΕΓΣ των μετόχων της Εταιρείας περί εκλογής νέων μελών ΔΣ και της από απόφασης του ΔΣ περί συγκρότησης σε σώμα νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε ο κ. Μπόμπολας Λεωνίδας. ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε. Βάσει της από απόφασης της ΕΓΣ των μετόχων της Εταιρείας περί εκλογής νέων μελών ΔΣ και της από απόφασης ΔΣ περί συγκρότησης σε σώμα αυτών νέος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε. ορίστηκε ο κος Μπόμπολας Λεωνίδας ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε. Βάσει της από απόφασης της ΕΓΣ των μετόχων της Εταιρείας περί εκλογής νέων μελών ΔΣ και της από απόφασης του ΔΣ περί συγκρότησης σε σώμα αυτών νέος Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος ορίστηκε ο κ. Μπόμπολα Λεωνίδας ΔΟΑΛ Α.Ε. Βάσει της από απόφασης της ΕΓΣ των μετόχων της εταιρείας περί εκλογής νέων μελών ΔΣ και της από απόφασης ΔΣ περί συγκρότησης σε σώμα αυτών. Helector GmbH -Βάσει της από 17/2/2012 συμβολαιογραφικής πράξης ορίσθηκε νέος Δ/νων Σύμβουλος ο κ.λ.μπόμπολας. Page 8 of 79

9 o o Helector Recycling Osnabruck GmbH βάσει της από 17/2/2012 συμβολαιογραφικής πράξης ορίσθηκε νέος Δ/νων Σύμβουλος ο κ.λ.μπόμπολας. ΗΛΕΚΤΩΡ Κύπρου Α. Ε. δυνάμει της από απόφασης του ΔΣ της εταιρείας διορίστηκε νέος μέλος του ΔΣ ο κ. Λεωνίδας Μπόμπολας. Τέλος, δυνάμει της από απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας HERHOF GmbH ορίστηκε δεύτερος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ο κ. Λεωνίδας Μπόμπολας ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία από κοινού με τον έτερο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Κατρή ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Α. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ελλάδα Στην Ελλάδα και πέρα από την όποια περιβαλλοντική διάσταση, η ανάγκη συνολικής αντιμετώπισης του θέματος διαχείρισης απορριμμάτων γίνεται επιτακτικότερη λόγω της επικείμενης επιβολής δυσβάσταχτων προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διατήρηση παράνομων χωματερών. Συγκεκριμένα στις 31/12/2010 έληξε η καταληκτική ημερομηνία που είχε δοθεί από την Ε.Ε. στην Ελλάδα ώστε η χώρα να συμμορφωθεί με την αυστηρή ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, η οποία προβλέπει ότι για κάθε 100 τόνους απορριμμάτων, τουλάχιστον οι 25 θα πρέπει να υφίστανται κάποιας μορφής επεξεργασία πριν ταφούν υγειονομικά. Κατά συνέπεια αναμένεται σύντομα η προκήρυξη μεγάλων έργων διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα τα οποία έχουν ήδη καθυστερήσει κυρίως λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της χώρας. Έχει διαφανεί ότι τα περισσότερα εκ των, προς προκήρυξη, μεγάλων έργων θα δημοπρατηθούν μέσω του νόμου 3389/2005 (νόμος ΣΔΙΤ Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα). Σημειώνεται, πως εντός του Φεβρουαρίου 2012 διενεργήθηκε η Α Φάση Διαγωνισμού (Προεπιλογής) αναφορικά με το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ.» ενώ εντός του έτους αναμένεται να πραγματοποιηθούν αντίστοιχες διαδικασίες προεπιλογής για τα έργα Ηλείας, Σερρών, Δυτικής Ελλάδας καθώς και η προκήρυξη της Β Φάσης του Διαγωνισμού αναφορικά με το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ» Επιπρόσθετα, πολύ θετική εξέλιξη μπορεί να θεωρηθεί το διαφαινόμενο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αναφορικά με τη στήριξη έργων διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα καθώς και η ένταξη πολλών μικρών έργων (αμιγώς κατασκευαστικών) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΡΑ). Εξωτερικό Στα πλαίσια της εξωστρεφούς ανάπτυξης της, και στα πλαίσια διαφοροποίησης της από το Ελληνικό δημοσιονομικό κίνδυνο, η Εταιρεία έχει στρέψει μεγάλο μέρος της δυναμικής της σε αγορές του εξωτερικού. Page 9 of 79

10 Κύριος χώρος γεωγραφικής δραστηριοποίησης της Εταιρείας είναι οι Βαλκανικές χώρες, η Ρωσία, η Κύπρος και η Μέση Ανατολή όπου παρατηρούνται μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης στον κλάδο διαχείρισης απορριμμάτων. Πέραν των έργων σε Ρωσία, Κροατία και Ιορδανία, οι συμβάσεις των οποίων υπεγράφησαν εντός του έτους, νέα έργα αναμένεται να δημοπρατηθούν (Κύπρος μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων σε Πάφο, Λευκωσία και Λεμεσό, Βουλγαρία Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων Sadinata, Ρωσία Νέα έργα σε Αγία Πετρούπολή & Μόσχα) Στη Γερμανία γίνεται επίσης προσπάθεια διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των θυγατρικών, ιδιαίτερα σε έργα αναερόβιας χώνευσης. Τέλος, η επάρκεια κεφαλαίων και η δυνατότητα άντλησης περισσοτέρων λειτουργώντας στα πλαίσια ενός εύρωστου Ομίλου, είναι επίσης σημαντική παράμετρος καθότι στη πλειοψηφία τα έργα ενδιαφέροντος της εταιρείας είναι εντάσεως κεφαλαίου. Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Η αρνητική χρηματοοικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ελληνική οικονομία καθυστερεί την προκήρυξη νέων έργων ενώ τα αρνητικά δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα δυσχεραίνουν, μεταξύ άλλων, τη χρηματοδότηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και αυξάνουν το χρηματοοικονομικό κόστος τους. Επιπρόσθετα, αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες και προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τους ΧΥΤΑ και τα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για τον κλάδο που μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση δημοπράτησης και υλοποίησης των έργων αυτών, τόσο στο κομμάτι που αφορά την επεξεργασία των απορριμμάτων, όσο σε αυτό που αφορά στην ενεργειακή τους αξιοποίηση. Επίσης, οι χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης αδειών και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αποτελούν έναν άλλο σημαντικό παράγοντα καθυστέρησης. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ο Όμιλος ελέγχεται από τη «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εγκατεστημένη στην Ελλάδα), η οποία κατέχει το 80% των μετοχών της μητρικής εταιρείας. Από το υπόλοιπο ποσοστό το 15 % των μετοχών κατέχει ο πρώην Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Αθανάσιος Κατρής και το 5% των μετοχών κατέχει ο Πρόεδρος & Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Λεωνίδας Μπόμπολας. Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 31-Δεκ Δεκ Δεκ Δεκ-10 α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Πωλήσεις προς θυγατρικές Πωλήσεις προς συγγενείς Πωλήσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη Πωλήσεις προς κοινοπραξίες β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Αγορές από θυγατρικές Αγορές από συγγενείς Αγορές από λοιπά συνδεδεμένα μέρη Αγορές από κοινοπραξίες Page 10 of 79

11 γ) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης Δεκ Δεκ Δεκ Δεκ-10 δ) Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Απαιτήσεις) Απαιτήσεις από θυγατρικές Απαιτήσεις από συγγενείς Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη Απαιτήσεις από κοινοπραξίες ε) Υπόλοιπα τέλους χρήσης (Υποχρεώσεις) Υποχρεώσεις προς θυγατρικές Υποχρεώσεις προς συγγενείς Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη Υποχρεώσεις κοινοπραξιών στ) ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης Μετά την ανωτέρω επισκόπηση των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων και τις επεξηγήσεις ως εντεταλμένη Διοίκηση, σας καλούμε κύριοι Μέτοχοι να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2011 και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά και το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση Αθήνα 27 Μαρτίου 2012 Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος Λεωνίδας Γ. Μπόμπολας Page 11 of 79

12

13 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους μετόχους της ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμος Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμος Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2011, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση Page 13 of 79

14 γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμος Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 8 Ιουνίου 2012 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι Δέσποινα Μαρίνου ΑΜ ΣΟΕΛ 113 Αρ Μ ΣΟΕΛ Page 14 of 79

15 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Σημείωση 31-Δεκ Δεκ Δεκ Δεκ-10 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώματα πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές Επενδύσεις σε συγγενείς Επενδύσεις σε κοινοπραξίες Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Μακροπρόθεσμα Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού Επιχορηγήσεις Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προβλέψεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Φόρος εισοδήματος Δάνεια Βραχυπρόθεσμα Μερίσματα Πληρωτέα Προβλέψεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 79 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

16 Κατάσταση Αποτελεσμάτων 12 μήνες έως 12 μήνες έως Σημείωση 31-Δεκ Δεκ Δεκ Δεκ-10 Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων Μεικτό κέρδος Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά) Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Κέρδη / (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις Κέρδη / (Ζημιές) από κοινοπραξίες και ΟΕ Χρηματοοικονομικά έσοδα /(έξοδα) - καθαρά Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος Καθαρά κέρδη χρήσης Κατανεμημένα σε : Ιδιοκτήτες της μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 79 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Page 16 of 79

17 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 12 μήνες έως 12 μήνες έως Σημείωση 31-Δεκ Δεκ Δεκ Δεκ-10 Καθαρά κέρδη χρήσης Λοιπά Συνολικά Έσοδα Αντιστάθμιση ταμειακών ροών Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης (καθαρά, μετά από φόρους) Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης αποδιδόμενα σε: Ιδιοκτήτες της μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Οι σημειώσεις στις σελίδες 221 έως 79 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Page 17 of 79

18 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Σημ. Μετοχικό κεφάλαιο Αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της μητρικής Αποθεματικό υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 1 Ιανουαρίου Καθαρό κέρδος χρήσης Λοιπά Συνολικά Έσοδα Μεταβολή αξίας Αντιστάθμισης ταμειακών ροών Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης (καθαρά, μετά από φόρους) Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης Μεταφορά σε αποθεματικά Επίπτωση αλλαγής ποσοστού σε θυγατρικές Δεκεμβρίου Ιανουαρίου Καθαρό κέρδος χρήσης Λοιπά Συνολικά Έσοδα Μεταβολή αξίας Αντιστάθμισης ταμειακών ροών Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης (καθαρά, μετά από φόρους) Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης Μεταφορά σε αποθεματικά Επίπτωση αλλαγής ποσοστού σε ΔΟΑΛ Δεκεμβρίου Οι σημειώσεις στις σελίδες 2121 έως 79 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Page 18 of 79

19 Σημ. Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 1 Ιανουαρίου Καθαρό κέρδος χρήσης Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης Δεκεμβρίου Ιανουαρίου Καθαρό κέρδος χρήσης Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης Δεκεμβρίου Οι σημειώσεις στις σελίδες 2121 έως 79 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Page 19 of 79

20 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 12 μήνες έως 12 μήνες έως Σημείωση 31-Δεκ Δεκ Δεκ Δεκ-10 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Καταβληθέντες τόκοι Καταβληθείς φόρος εισοδήματος Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων παγίων Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις ενσώματων παγίων Μερίσματα εισπραχθέντα Ταμειακά διαθέσιμα από εξαγορά Πώληση θυγατρικών Αγορά συγγενών εταιρειών Αγορά Κοινοπραξιών Τόκοι που εισπράχθηκαν Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Δάνεια αναληφθέντα Αποπληρωμή δανεισμού Ληφθείσες επιχορηγήσεις Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 79 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Page 20 of 79

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3 Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

UniSystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία

UniSystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία UniSystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς Καλλιθέα Μάρτιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 51584/42/Β/02/0013 Α.Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου 1/1/2012 30/09/2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες, για το σκοπό της εναρμόνησής τους με τα οριζόμενα στην υπ.αρ. 4/507/28.04.2009 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. I. Στοιχεία Επιχείρησης 3 II. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.ΜΑΕ. 68164/01/Β/09/177 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8827501000 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 44986907000 Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για την χρήση ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ε ΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Περιεχόµενα Σελίδα Στοιχεία Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 3-13 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή..... 14-16

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Y-LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2011 (1 η Ιανουαρίου 2011 31 η Δεκεμβρίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν.2190/1920, και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Page Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου...5 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...10 Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα