Μ.Α. Γνύζε, Κ.Α. Θάλνο (επηκ. έθδ.) Πξόγξακκα θαη Πεξηιήςεηο. 11 ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην, Διιεληθή Βνηαληθή Δηαηξεία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ.Α. Γνύζε, Κ.Α. Θάλνο (επηκ. έθδ.) 2009. Πξόγξακκα θαη Πεξηιήςεηο. 11 ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην, Διιεληθή Βνηαληθή Δηαηξεία."

Transcript

1

2

3 Μ.Α. Γνύζε, Κ.Α. Θάλνο (επηκ. έθδ.) Πξόγξακκα θαη Πεξηιήςεηο. 11 ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην, Διιεληθή Βνηαληθή Δηαηξεία. Αζήλα, 8-11 Οθησβξίνπ 2009, Δθδόζεηο Δ. Κ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 2

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πξόεδξνο : Γξακκαηέαο : Tακίαο : Mέιε : Καζεγεηήο Π. Γεκόπνπινο Δπίθ. Καζεγεηήο Θ. Κσλζηαληηλίδεο Καζεγήηξηα Γ. Κακάξε Καζεγήηξηα. Κνθθίλε Δπίθ. Καζεγήηξηα. Ρηδνπνύινπ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Κ.Α. Θάλνο (Πξόεδξνο) Π. Γεκόπνπινο Γ. Κακάξε Υ. Καηζαξόο Μ. Αξηαλνύηζνπ Γ. Γεσξγίνπ Θ. Κσλζηαληηλίδεο. Ρηδνπνύινπ Κ. Υαξαιακπίδεο. Μειεηίνπ Π. Γειεπέηξνπ Μ. Γνύζε Α. Αξγπξόπνπινο Α. Καιηζήο Κ. Κνπηζνβνύινπ Δ. θνύξηε Υ. Υεηκώλα 3

5 4

6 ΥΟΡΖΓΟΗ Hellamco A.E., Δπιζηημονικόρ Δξοπλιζμόρ Μαπαθώνορ 7, Χαλάνδπι, Αθήνα Σηλ.: Eζ. 227 Fax: C H E M B I O T I N Δ.Π.Δ Tel.: , Fax: website: ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΗΑΓΡΟΜΔ - ΓΡΔ Θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΟΝΗΑΡΖ 60, ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ ΣΖΛ: , FAX: BIO-SPECTRUM 5

7 6

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 7

9 8

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΜΠΣΖ, 8 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2009 (Μεγάιε Αίζνπζα Σειεηώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ) Δγγξαθέο ζπλέδξσλ Σειεηή Έλαξμεο Πποζθώνηζη από ηον Ανηιππύηανη ηος Δθνικού και Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος Αθηνών, καθηγηηή κ. Γημοζθένη Αζημακόποςλο. Χαιπεηιζμοί: - καθηγηηήρ κ. Δμμανοςήλ Φπαγκούληρ, Ππόεδπορ ηος Σμήμαηορ Βιολογίαρ, - κςπία Νίκη Γοςλανδπή, Ππόεδπορ ηος Μοςζείος Γοςλανδπή Φςζικήρ Ηζηοπίαρ. ύνηομερ γενικέρ ομιλίερ: Ο Κάξνινο Γαξβίλνο θαη ε Δπηζηήκε ησλ Φπηώλ Κ. Θάλνο Σν λέν Βηβιίν Δξπζξώλ Γεδνκέλσλ ηεο ρισξίδαο ηεο Διιάδαο Γ. Κακάξε πλέρεηα ζηελ Φπθνινγηθή έξεπλα ζηελ Διιάδα: 35 ρξόληα κειέηεο ηεο θπηηαξνδηαίξεζεο ζηα Φαηνθύθε Υ. Καηζαξόο Παξαθνινύζεζε θαη δηαρείξηζε ζηηο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο ηνπ Γηθηύνπ NATURA 2000 Π. Γεκόπνπινο Μηθξή δεμίσζε 9

11 ΠΑΡΑΚΔΤΖ, 9 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2009 (Νέν Ακθηζέαηξν Κεληξηθνύ Κηεξίνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ) ε πλεδξία Πξνεδξείν: Π. Αποζηολάκορ & Δ. Δλεςθεπίος Ο ξόινο ηεο θαιιόδεο ζηε δηαθνξνπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζηνκάησλ ηνπ πηεξηδνθύηνπ Asplenium nidus L. Απνζηνιάθνο Π., Ληβαλόο Π., Νηθνιαθνπνύινπ Θ., Γαιάηεο Β Οξγάλσζε ηνπ ελδνπιαζκαηηθνύ δηθηύνπ ζηα αλαπηπζζόκελα ζηνκαηηθά ζύκπινθα ησλ αγξσζησδώλ Γηαλλνύηζνπ Δ.Π., Απνζηνιάθνο Π., Γαιάηεο Β Καζνξηζκόο ηνπ επηπέδνπ θπηηαξνδηαίξεζεο: Ζ F-αθηίλε ζηελ «ήξεκε θνηιάδα» Παληεξήο Δ πκκεηνρή ησλ ειεπζέξσλ ξηδώλ νμπγόλνπ ζηνπο κεραληζκνύο νξγάλσζεο ηεο κηησηηθήο θαη θπηνθηλεηηθήο ζπζθεπήο ησλ αγγεηνζπέξκσλ Ληβαλόο Π., Quader H., Γαιάηεο Β., Απνζηνιάθνο Π Φπηνηνμηθόηεηα βνιθξακίνπ Αδακάθεο Η.-Γ., Παληεξήο Δ., Rost T.L., Διεπζεξίνπ Δ.Π Γιάλειμμα καθέ ε πλεδξία Πξνεδξείν: Κ. Χαπαλαμπίδηρ & Α. Παπαγεωπγίος Μνξηαθόο θαη ιεηηνπξγηθόο ραξαθηεξηζκόο ηνπ AtLF1 θαη ε εκπινθή ηνπ ζε θαηλόκελα επηγελεηηθήο γνληδηαθήο ξύζκηζεο ζην θπηό Arabidopsis thaliana Καπόιαο Γ., Μπεξή Γ., Καηζαξέιε Δ., Εσγξαθίδεο Α., Υαξαιακπίδεο Κ. 10

12 Πνιπδηάζηαηνο ξόινο ηεο πξσηεάζεο Lon ζηε βηνγέλεζε νξγαληδίσλ θαη ζηελ κεηα-βιαζηεηηθή αλάπηπμε ηνπ θπηνύ Arabidopsis thaliana Ρήγαο., Γάξαο Γ., Φαζζέαο Κ., Sweetlove L.J., Υαηδόπνπινο Π Σαμηλόκεζε ηνπ γέλνπο Avena κε ηε ρξήζε κνξηαθώλ δεδνκέλσλ Καηζηώηεο Α., Νηθνινπδάθεο Ν., Γξόζνπ Α ύλζεζε απινηύπσλ ρισξνπιαζηηθνύ DNA ζε πιεζπζκνύο νμηάο ηνπ όξνπο Παγγαίνπ Παπαγεσξγίνπ Α.Υ., Μνπξαηίδεο Θ., Σζηξηπίδεο Η., Υαηδεζθάθεο., Ζιηάδεο Ν.Γ., Finkeldey R Υσξηθή γελεηηθή δνκή θαη πξόηππα πβξηδηζκνύ ζε ζπκπάηξηνπο πιεζπζκνύο ησλ εηδώλ Phlomis fruticosa θαη Phlomis lanata ζηελ θεληξηθή Κξήηε Γθενξγθέζθνπ Λ., Κνθθίλε., Ππξίληζνο Γελεηηθή Παξαιιαθηηθόηεηα ηνπ Θαιάζζηνπ Φαλεξόγακνπ Cymodocea nodosa ζε πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο Εακπνύλεο A., Οηθνλόκνπ Γ., Λόιαο A., θνύθαο Γ., Παιαηνθώζηαο Υ., Νενθύηνπ Ν., Βαθείδεο Γ., Δμαδάθηπινο A Μεζημεπιανό διάλειμμα Α πλεδξία ΑΝΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ (posters) (παποςζιάζονηαι οι επγαζίερ 1, 3,, 97) Γιάλειμμα καθέ 11

13 ε πλεδξία Πξνεδξείν: Δ. Καψανάκη-Γκόηζη & Ε. Γκόνος-Εάγκος Πνηθηιόηεηα ησλ Βαζηδηνκπθήησλ ζηελ Διιάδα Γθόλνπ-Εάγθνπ Ε Γαζηεξνκύθεηεο ηνπ νξεηλνύ ζπγθξνηήκαηνο ησλ Αγξάθσλ (Ν. Πίλδνο) Γειεβνξηάο Π., Γθόλνπ-Εάγθνπ Ε., Καςαλάθε-Γθόηζε Δ Αεξνκεηαθεξόκελνη κύθεηεο ζε εμσηεξηθνύο θαη εζσηεξηθνύο ρώξνπο Καςαλάθε-Γθόηζε Δ Πνηθηιόηεηα θαη δηαθύκαλζε ηνπ γέλνπο Penicillium ζηελ αηκόζθαηξα ηεο Αζήλαο Ππξξή Η., Καςαλάθε-Γθόηζε Δ Diplodia cupressi κία δπλεηηθή απεηιή γηα είδε ησλ Cupressaceae ζηελ Διιάδα Αγγειόπνπινο Α., Σζόπειαο Π., Καςαλάθε-Γθόηζε Δ Γιάλειμμα Γεληθή πλέιεπζε Διιεληθήο Βνηαληθήο Δηαηξείαο Δπίζεκν Γείπλν πλεδξίνπ 12

14 ΑΒΒΑΣΟ, 10 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2009 (Νέν Ακθηζέαηξν Κεληξηθνύ Κηεξίνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ) ε πλεδξία Πξνεδξείν: Μ. Απιανούηζος & Π. Σπίγκαρ Γηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο θσηηάο ζε νξεηλά δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο Πεινπνλλήζνπ Αξηαλνύηζνπ Μ., Καδάλεο Γ., Κόθθνξεο Η., Μπαδόο Η., Υξηζηνπνύινπ A., Κσλζηαληηλίδεο-Γεσξγίνπ Π., Κνπαλέιινπ Δ Μαθξνπξόζεζκεο αιιειεπηδξάζεηο θσηηάο θαη πνηθηιόηεηαο ζηελ παξαγσγηθόηεηα ζε Μεζνγεηαθά πννιίβαδα: Ζ πεξίπησζε ηνπ πεηξακαηηθνύ ζηαζκνύ BIODEPTH ζηε Λέζβν Βιαρόπνπινο Κ., Παπακαλώιε Δ., Μελόγηαλλεο Π., Μπεξηόιε Κ., Ενξπάο Β., ηακαληδηνύξαο Α., Γεκεηξαθόπνπινο Π Δπηπηώζεηο ηνπ θπηηθνύ εηζβνιέα Oxalis pes-caprae ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγία κηαο ρνξηνιηβαδηθήο θνηλόηεηαο: Μία πξνζέγγηζε κεληαίαο δηαθύκαλζεο Μεηζνγηάλλε Δ., Γηαλλαθόπνπινο Γ., ηακαληδηνύξαο Α., Μαηζίλνο Η Πξόηππα βιάζηεζεο θαη πξσηνγελήο δηαδνρή ζηα εθαηζηεηνγελή λεζηά Παιαηά θαη Νέα Κακέλε ηνπ Αξρηπειάγνπο ηεο αληνξίλεο Γεκόπνπινο Π., Raus T., Mucina L., Σζηξηπίδεο Η ηνηρεία ηεο αλαπαξαγσγηθήο βηνινγίαο ηεο Κεθαιιεληαθήο Διάηεο (Abies cephalonica L.) ζηνλ Δζληθό Γξπκό ηνπ Αίλνπ Πνιίηε Π.I., Αξηαλνύηζνπ M., Γεσξγίνπ K Μειέηε ηεο ειάηεο (Abies sp.) ζηελ Διιάδα κε δείθηεο DNA Γξνύδαο Α.Γ., Szmidt A.E., Παλέηζνο Κ.Π Γιάλειμμα καθέ 13

15 ε πλεδξία Πξνεδξείν: Κ. Γεωπγίος & Κ. Καδήρ Τπέξνρε Flora Graeca (Sibthorpiana) Ρηδνπνύινπ., Harris S Γηαηήξεζε ζπάλησλ ελδεκηθώλ εηδώλ ηεο Κύπξνπ κέζα ζηε λεθξή δώλε: Ζ πξώηε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο πξνζέγγηζεο ησλ κηθξν-απνζεκάησλ θπηώλ ζηελ Κύπξν Καδήο K., Κνπλλακάο K., Gücel S Αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο Silene holzmannii Heldr. ex Boiss. Γειεπέηξνπ Π., Νηνηή Φ., Γεσξγίνπ Κ Δδαθηθέο ηξάπεδεο ζπεξκάησλ θαη ε ελ δπλάκεη ρξεζηκόηεηά ηνπο γηα ηελ απνθαηάζηαζε βνζθνύκελσλ δαζώλ δξπόο (ΒΓ Διιάδα) Υατδεπηνύ Δ., Θάλνο Κ., Bergmeier E., Καιιηκάλεο Α., Γεκόπνπινο Π Ζ καζηίρα ηεο Υίνπ, έλα θπζηθό ππνθαηάζηαην ςεπδαξγύξνπ γηα ηελ ηόλσζε ηεο αλδξηθήο ζεμνπαιηθόηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζηάηε αββίδεο Θ., Yurukova L., Αζθεηήο Θ Δμπγίαλζε ηεο ειιεληθήο πνηθηιίαο ακπέινπ "Αγησξγίηηθν" από ηνλ ηό GRSPaV θηαδά Φ.Γ., Μαιηόγθα Β.Η., Καηήο Ν.Η., Διεπζεξίνπ Δ.Π Αλακλεζηηθή Φσηνγξαθία πλεδξίνπ Μεζημεπιανό διάλειμμα Β πλεδξία ΑΝΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ (posters) (παποςζιάζονηαι οι επγαζίερ 2, 4,, 96) 14

16 Γιάλειμμα καθέ ε πλεδξία Πξνεδξείν: Χ. Καηζαπόρ &. Οπθανίδηρ Σα ζαιάζζηα βελζηθά καθξόθπηα σο βηνδείθηεο ηεο νηθνινγηθήο πνηόηεηαο ησλ παξάθηησλ θαη κεηαβαηηθώλ πδάησλ Οξθαλίδεο Eπίδξαζε ηεο κπξεθειδίλεο Α (BFA) ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγηθή δξάζε ηεο ζπζθεπήο Golgi ζην Ρνδνθύθνο Erythrocladia subintegra Σζέθνο I., Ωξνινγάο Ν., Γεκνπνύινπ Α Μεηαβνιή ζηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία ηνπ Θεξκατθνύ Κόιπνπ. Μαθξνθύθε θαη ζαιάζζηα θαλεξόγακα Υαξηησλίδεο., εθεξιήο Μ Κνηλσλίεο καθξνθπθώλ ζε δύν πεξηνρέο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ηεο ΒΑ Πεινπνλλήζνπ Σζηάκεο Κ., Γεξαθάξεο Β., Μνληεζάληνπ Β., Παλαγησηίδεο Π., Καηζαξόο Υ Ζ Cymodocea nodosa σο βηνδείθηεο ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ παξάθηησλ πδάησλ: κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε Παπαζαλαζίνπ Β., Οξθαλίδεο., Brown M.T Γιάλειμμα Παξνπζίαζε Δξεπλεηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη ζπδήηεζε Πξνεδξείν: Π. Γημόποςλορ & Κ. Θάνορ 15

17 ΚΤΡΗΑΚΖ, 11 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2009 (Νέν Ακθηζέαηξν Κεληξηθνύ Κηεξίνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ) ε πλεδξία Πξνεδξείν:. Πςπίνηζορ &. Μελεηίος ηνηρεηνκεηξία αδώηνπ (Ν), θσζθόξνπ (Ρ) θαη θαιίνπ (Κ) ζηα θύιια ησλ θπξίαξρσλ μπισδώλ εηδώλ ζε Μεζνγεηαθά Οηθνζπζηήκαηα ηεο Κξήηεο Κσλζηαληνπδάθε Γ., Καξαθάζε Φ., Ππξίληζνο Μειέηε παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ην ρξώκα ησλ πεηάισλ Αξγπξόπνπινο Α., Ρηδνπνύινπ Μνληέια δηαλνκήο εηδώλ ζηε κειέηε ησλ ρσξηθώλ πξνηύπσλ δηαλνκήο ηνπ γέλνπο Phlomis ζηελ Kξήηε Μπαξησηάθεο Μ., Ππξίληζνο Γηαθύκαλζε ηεο πνηθηιόηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο ζε Μεζνγεηαθά πννιίβαδα θαηά κήθνο κίαο θπζηθήο δηαβάζκηζεο ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο Πεξηέζε Ε., Νηθνιίηζε Μ., Ζιηάθε Δ., ηακαληδηνύξαο Α., Σξνύκπεο Α Γεληθεπκέλα αζξνηζηηθά κνληέια θαη θαζνδεγνύκελε ηαμηλόκεζε δνξπθνξηθήο εηθόλαο ζηελ αλάδεημε ησλ κσζατθώλ βιάζηεζεο ηεο Κξήηεο Καινγξηάο Β., Μπαξησηάθεο Μ., Ππξίληζνο Οηθνθπζηνινγία ηεο θύηξσζεο ζηελ νηθνγέλεηα Campanulaceae Κνπηζνβνύινπ Κ., Θάλνο Κ.Α Γιάλειμμα καθέ 16

18 ε πλεδξία Πξνεδξείν: Γ. Σζανοςδάκηρ & Θ. Κωνζηανηινίδηρ Νέα δεδνκέλα γηα ηε πνηθηινκνξθία θαη ηα πξόηππα εμάπισζεο ηνπ γέλνπο Allium ζηνλ Διιεληθό ρώξν: παξαδείγκαηα από ηε κειέηε ηνπ Allium paniculatum complex (Allium sect. Codonoprasum) Σδαλνπδάθεο Γ., Κππξησηάθεο Ε., Σξίγθαο Π Υισξηδηθή πνηθηιόηεηα θαη θπηνγεσγξαθία ησλ λεζίδσλ ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο «Ληκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ» θαη ηνπ πκπιέγκαηνο ησλ Δρηλάδσλ Ζιηάδνπ Δ., Παλίηζα Μ Ζ νλνκαηνινγηθή ηζηνξία ηνπ "ζπκαξηνύ": Από ηνλ Γηνζθνξίδε ζηνλ Ληλλαίν θαη ηε ζύγρξνλε επνρή Κνπξέαο Γ., Κνθθίλε Αμηνιόγεζε απηνθπώλ θπηηθώλ εηδώλ ηνπ όξνπο Γθηώλα κε θαιισπηζηηθό ελδηαθέξνλ γηα ρξήζε σο θπηά εδαθνθάιπςεο ζην αζηηθό θαη πεξηαζηηθό πξάζηλν Αιεμίνπ Π., Αθνπκηαλάθε-Ησαλλίδνπ Α., Κσλζηαληηλίδεο Θ πκβνιή ζηελ εζλνβνηαληθή κειέηε ηεο Κξήηεο θνπιά M., Dal Cin D Agata C., αξπάθε A Φπηά ηεο Ζπείξνπ Υήηνο Θ Λήμε πλεδξίνπ Δπίζθεςε ζην Βνηαληθό Κήπν Ηνπιίαο & Αιεμάλδξνπ Γηνκήδνπο 17

19 18

20 ΑΝΑΡΣΖΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ 1. Ο ππξήλαο ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ σο ζηόρνο ηεο ηνμηθόηεηαο ηνπ βνιθξακίνπ Αδακάθεο Η.-Γ.., Παληεξήο Δ., Διεπζεξίνπ Δ.Π. 2. Μνξθνινγηθά θαη αλαηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύιινπ ηνπ κεζνγεηαθνύ γεώθπηνπ Urginea maritima (L.) Baker (Liliaceae) Al-Tardeh S., αββίδεο Θ., Γηαλλειίδνπ B.-E., Γειεβόπνπινο. 3. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ελδηαηηήκαηνο ηνπ ελδεκηθνύ είδνπο Asperula baenitzii Αλδξηόπνπινο Π., Αξηαλνύηζνπ Μ. 4. Οηθνινγηθή αμηνιόγεζε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ πνηακνύ Αιθεηνύ Αλδξνπηζνπνύινπ Α., Γηαλλόπνπινο Π., Παπαζηεξγηάδνπ Δ., Σεληαθνύ Α. 5. DNA barcoding θπηώλ ηεο νηθνγέλεηαο Labiatae από ην όξνο Υνξηηάηε Άληδαθα Α., Καξνύζνπ Ρ., Βιαρνλάζηνο Κ. 6. Ο Βαζηδηνκύθεηαο Pleurotus cystidiosus s. l. ζηελ Διιάδα Αληύπα Υ., Γθόλνπ-Εάγθνπ Ε., Καςαλάθε-Γθόηζε Δ. 7. Αλάιπζε αηζεξίσλ ειαίσλ δίθηακνπ θαιιηεξγεκέλνπ ζην Βαιθαληθό Βνηαληθό Κήπν Κξνπζζίσλ Αξγπξνπνύινπ Α., Παπαδάηνπ Μ., Γξεγνξηάδνπ Α., Μαινύπα Δ., θαιηζά Δ. 8. Δπίδξαζε αλζξσπνγελώλ δηαηαξάμεσλ ζηε ρισξηδηθή ζύλζεζε παξόρζησλ δαζώλ ζηελ Διιάδα Βαζηιόπνπινο Γξ., θεπεηάξε Μ., Καξαγηαλλαθίδνπ Β., Κνθθίλε., Σζηξηπίδεο Η. 19

21 9. πκβνιή ζηελ δηαηήξεζε ηεο ρισξίδαο ηνπ Τκεηηνύ θαηαγξαθή ζέζεσλ θαη θύηξσζε εηδώλ ηεο νηθνγέλεηαο Orchidaceae Βειηαλίηε Α., Κνπηζνβνύινπ Κ., Καιηζήο Α., Μειεηίνπ., Θάλνο Κ.A. 10. ύλζεζε εηδώλ δξπόο θαη κεηαμύ ηνπο πβξηδηζκόο ζε πεξηνρή ηνπ δάζνπο Πεληαιόθνπ Έβξνπ Βνύιγαξε Υ., Κιάηκπεξ Μ., Κνξάθεο Γ., Άκπαο Ε., Παπαγεσξγίνπ Α.Υ. 11. Μπθεηόθηινη Mύθεηεο ηεο Διιάδαο Βξαλάθεο Μ., Γθόλνπ-Εάγθνπ Ε. 12. Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ην έινο ηεο Αγπηάο Παηξώλ (Ν. Αραΐαο) Γεξάθε Ξ., Γεσξγαθνπνύινπ Α., Κνληαιή Μ., Φεξιέκε Α., Παπαπαλάγνπ Δ., Σεληαθνύ Α., Γεσξγηάδεο Θ. 13. Αιιειεπίδξαζε δελδξόκνξθσλ κπθνξξηδηθώλ ζηειερώλ κε ηνλ ελδνζπκβησηηθό κύθεηα Fusarium solani ζηέιερνο FsK ζε ξίδεο ηνκάηαο Γεσξγηάδνπ Γ., Πνύιηνο., Τςειάληεο Η., Καξπνύδαο Γ., Παπαδνπνύινπ Κ.Κ. 14. Σξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ζσκαηηθώλ εκβξύσλ ραξνππηάο (Ceratonia siliqua L.) κε ρξήζε νπηηθήο ηνκνγξαθίαο πξνβνιήο Γεσξγίνπ Β., Εαραξάθεο Γ., Ρηδνπνύινπ. 15. ύζηαζε αηζεξίνπ ειαίνπ ηνπ ππνείδνπο Echinophora tenuifolia subsp. sibthorpiana από ηελ Διιάδα Γεσξγίνπ Υ., Κνπηζαβίηε Αηθ., Μπαδόο Η., Σδάθνπ Ο. 16. Πξνθαηαξθηηθή γελεηηθή έξεπλα ηoπ Rosa damascena ζηελ Κύπξν Γηαζίηε Γ., Μαλώιεο Α., Παπαγεσξγίνπ Α.Υ. 17. Αιιειεπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ θσηόο ζηε θπηξσηηθόηεηα ησλ ζπεξκάησλ ησλ εηδώλ Erysimum naxense Snogerup θαη Erysimum krendlii Polatschek Γθίθα Π., Μαινύπα Δ., Λαλαξάο Θ. 20

22 18. Όςεηο επηθαλεηώλ γπξενθόθθσλ Γθίθαο Γ., Αξγπξόπνπινο Α., Ρηδνπνύινπ. 19. Αλάδεημε ηεο ζρέζεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζην Δζληθό Πάξθν Βόξεηαο Πίλδνπ: θαξκαθεπηηθά θπηά ζηε θάια ηνπ Βξαδέηνπ θαη ην κνλνπάηη Βξαδέην-Μπειόε Γνύια Κ., Υαλιίδνπ Δ. 20. Ζ απνγξαθή δαζηθώλ απνζεκάησλ σο εξγαιείν εθηίκεζεο βηνδεηθηώλ ζε πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο: ε πεξίπησζε ηνπ παξζέλνπ δάζνπο Παξαλεζηίνπ Γξάκαο Γξεγνξηάδεο Ν., πύξνγινπ Γ. 21. Οη θνηλόηεηεο ησλ επνρηαθώλ ιηκλίσλ ζηελ Κύπξν Γειεπέηξνπ Π., Υξηζηνδνύινπ Υ.., Υαηδεθπξηάθνπ Γ. 22. Οη κηθξνζσιελίζθνη ησλ κεηαιιαγκάησλ θαηαλίλεο bot1, fra2 θαη lue1 ηνπ θπηνύ Arabidopsis thaliana ζε ρακειή θαη πςειή ζεξκνθξαζία Εαξνγηάλλε Π., Παπαδνπνύινπ Γ., Βνύιγαξε Γ., Αδακάθεο Η.-Γ.., Παληεξήο Δ. 23. Ζ ρισξίδα ηεο λήζνπ Καιύκλνπ Εεξβνύ., Γηαλλίηζαξνο Α. 24. Μειέηε ηεο ξπζκηζηηθήο έθθξαζεο θαη ησλ πξσηετληθώλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ γνληδίνπ AtPES ζην Arabidopsis thaliana Εσγξαθίδεο Α., Λαληδνύλε O., Μειηώλε Γ., Υαξαιακπίδεο Κ. 25. Ζ αλάιπζε ηεο θηλεηηθήο ηεο επαγσγήο ηνπ θζνξηζκνύ ηεο ρισξνθύιιεο ζε πξάζηλνπο θαξπνύο ππνδεηθλύεη πεξηνξηζκνύο ζηε ξνή ειεθηξνλίσλ ηόζν ζηελ αλαγσγηθή όζν θαη ζηελ νμεηδσηηθή πιεπξά ηνπ θσηνζπζηήκαηνο ΗΗ Καιαράλεο Γ., Μαλέηαο Η. 26. Βηνινγία δηαηήξεζεο ηεο Fritillaria euboeica Rix Καινγεξόπνπινο Δ., Γειεπέηξνπ Π. 21

23 27. H επαλεύξεζε ηνπ ζπάληνπ ελδεκηθνύ είδνπο Stachys virgata Bory & Chaub. (Labiatae) Καιπνπηδάθεο Δ., Κσλζηαληηλίδεο Θ. 28. Σν λέν Βηβιίν Δξπζξώλ Γεδνκέλσλ ηεο ρισξίδαο ηεο Διιάδαο Κακάξε Γ., Κσλζηαληηλίδεο Θ., Φνίηνο Γ., Μπαξέθα Π. 29. Ζ βηνπνηθηιόηεηα ζην πεδνδξόκην: πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο απηνθπνύο ρισξίδαο ησλ δελδξνδόρσλ ζηα αζηηθά θέληξα ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Ρώκεο Καληζά Α., Κξίγθαο Ν., Iezzi A., Celesti-Grapow L., Κνθθίλε. 30. Γηαηήξεζε (in situ θαη ex situ), δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ ελδεκηθώλ θαη απεηινπκέλσλ θπηώλ ηνπ Δζληθνύ Γξπκνύ Αίλνπ Καξαγηάλλε Β., Κακάξε Γ. 31. Οηθνινγηθή αμηνιόγεζε ησλ ηύπσλ νηθνηόπσλ ηεο απνμεξακέλεο ιίκλεο Μνπξηάο (Ν. Ζιείαο)- Πείξακα πηινηηθνύ επαλαπιεκκπξηζκνύ Καξάγηαλλε Π., Σεληαθνύ Α., Γεσξγηάδεο Θ. 32. Ζ νκάδα ηνπ Crocus sect. Crocus ζηελ Διιάδα: κνξθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε, κνξθνκεηξία θαη θπινγέλεζε Καξακπιηάλεο Θ., Kξίγθαο Ν., Σζνθηνπξίδεο Γ., Κσλζηαληηλίδεο Θ. 33. Παξαθνινύζεζε θαη ex situ πξνζηαζία ελδεκηθώλ θαη ζπαλίσλ taxa ηνπ Αγίνπ Όξνπο Kαξύδαο Α., Κακάξε Γ., Κνθθίλε., Κσλζηαληηλίδεο Θ. 34. Γεκηνπξγία θαη δηαθνξνπνίεζε πιαζκνδεζκώλ ζε θύηηαξα θαηνθπθώλ Καηζαξόο Υ., Εετκπέθε Μ. 35. Πεηξακαηηθή κειέηε ηεο νξγάλσζεο ηνπ θπηηαξνζθειεηνύ ζην ρισξνθύθνο Uronema sp. Καηζαξόο Υ., Κνληηδάο Δ. 22

24 36. Βηνζύλζεζε γιπθνζηλνιηθώλ ζηε ξόθα (Εruca sativa): επίδξαζε ζηε γνληδηαθή έθθξαζε θαη ζύζηαζε κεηαβνιηηώλ ηεο ιίπαλζεο αδώηνπ θαη ζείνπ Καηζαξνύ Γ., Οκήξνπ Μ., Γειήο Κ., Καξπνύδαο Γ., Οηραιηώηεο Κ., Παπαδνπνύινπ Κ.Κ. 37. Πνηόηεηα λεξνύ ζηνλ Σακηεπηήξα ηνπ Μαξαζώλα Καηζηάπε Μ., Μνπζηάθα-Γνύλε Μ., Μηραινύδε Δ., Κνξκάο Κ.Α. 38. Αλαπηπμηαθά γεγνλόηα ζηνπο ππό δηαθνξνπνίεζε αλζνθόξνπο νθζαικνύο ηεο ειηάο πνηθηιία «Κνλζεξβνιηά» Κηηζάθε Υ., Αλδξεάδεο Δ., Μπνπξάλεο Γ. 39. Origanum dictamnus L. ζε πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα: Δπίδξαζε δηαθνξεηηθώλ ππνζηξσκάησλ ζηα κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, βηνκάδα θαη αηζέξην έιαην Κολοβού Χ., Παπνπιάθεο Υ., Λαλαξάο Θ., Μαινύπα Δ., Κνπθ Κ.Μ. 40. Ζ μπιώδεο ρισξίδα ηνπ Εσνινγηθνύ Κήπνπ Θεζζαινλίθεο Κνληνγηάλλε Α., Ξαλζνπνύινπ Α., Διεπζεξηάδνπ Δ., Θενδσξόπνπινο Κ., Σζηηζώλε Θ. 41. Απνζηάζεηο θύηεπζεο θαη ύςνο βιαζηηθνύ ηείρνπο: Δπηπηώζεηο ζε θπζηνινγηθνύο θαη πνηνηηθνύο παξακέηξνπο ηνπ «Αγησξγίηηθνπ» Κόξθαο Ζ., Μπαλίιαο Γ. 42. Ζ ρισξίδα ηεο ρεξζνλήζνπ ησλ Μεζάλσλ Κνπγηνπκνπηδήο Κ., Σεληαθνύ Α., Γεσξγηάδεο Θ., Γεσξγίνπ Ο. 43. Τδξόθνβεο επηθάλεηεο κεζνγεηαθώλ θπηώλ Κνύθνπ Γ., Ρηδνπνύινπ., Φσηάθεο Κ. 44. Αλίρλεπζε θαη παξαγσγή ππεξνμεηδαζώλ ζε επηιεγκέλα ζηειέρε Βαζηδηνκπθήησλ ηεο Διιάδαο Κνπινπκπήο.Υ., Γθόλνπ-Εάγθνπ Ε., Καςαλάθε-Γθόηζε Δ., Υαηδεληθνιάνπ Γ.Γ. 23

25 45. Γηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε ελδεκηθά θπηά ηεο νξνζεηξάο ηνπ Σξνόδνπο (Κύπξνο) Κνπλλακάο Κ., Καδήο Κ., Γεσξγίνπ Κ., Θάλνο Κ.Α. 46. Οηθνινγηθή αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε ηεο μπιώδνπο ρισξίδαο ηεο πόιεο ηεο Λάξηζαο Κνπηζώλα Π., Μήιηνο Ζ., Κνξάθεο Γ., Υξηζηνδνπιάθεο Γ. 47. πγθξηηηθή κειέηε ηνπ πξνηύπνπ ησλ θσηνζπλζεηηθώλ ρξσζηηθώλ ζε θύιια θαη πξάζηλνπο θαξπνύο Κπδεξίδνπ Α., Πεηξνπνύινπ Γ. 48. Tα γέλε Sulla Μedik. θαη Ηedysarum L. (Leguminosae) ζηε ρισξίδα ηεο Διιάδαο Κσλζηαληηλίδεο Θ. 49. Μειέηε αηζεξίσλ ειαίσλ ηεζζάξσλ εηδώλ ηνπ γέλνπο Thymus Λάδαξε Γ., Κξίγθαο Ν. 50. Σα ελδεκηθά θπηά ηνπ πγξνβηόηνπνπ ησλ Αιπθώλ Κίηξνπο Πηεξίαο Λαπξεληηάδνπ., Γξόζνο Δ. 51. Μειέηε ηεο άλζηζεο ηνπ θπηνύ Cichorium intybus L. Μακαξέιε Π., Ρηδνπνύινπ. 52. Οηθνινγηθή θαηάζηαζε πδάηηλσλ ζσκάησλ ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ πνηακνύ Λνύξνπ - Γπηηθή Διιάδα Μαλσιάθε Π., Παπαζηεξγηάδνπ E. 53. Γελεηηθή θαη κνξθνκεηξηθή πεξηγξαθή ηεο πνηθηιόηεηαο ηεο νμηάο ζηελ αλαηνιηθή Ρνδόπε Μαλώιεο Α., Υαηδεζθάθεο., Βηδάιε Α., Μπξσλίδνπ Δ., Παπαγεσξγίνπ Α.Υ. 54. Hsp90 θαη κεραληζκνί αλάπηπμεο ζηα θπηά Μαξγαξηηνπνύινπ Θ., Κξπνβξπζαλάθε Ν., Μειηώλε Γ., Υαηδόπνπινο Π. 24

26 55. Δπίδξαζε ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο ζηελ αλάπηπμε θαη ηα αηζέξηα έιαηα ηνπ δπόζκνπ (Mentha spicata L.) θαη ηνπ δηθηάκνπ (Origanum dictamnus L.) Μαηξάθα Μ., Νίλνπ Δ., Γηαλλαθνύια Α., Λάδαξε Γ., Πάλνπ-Φηινζένπ Δ., Μπνδακπαιίδεο Α. 56. Μειέηε ηεο ηνμηθόηεηαο ηνπ εμαζζελνύο ρξσκίνπ ζην θπηό Allium cepa L. Μειηζζά Π., Αδακάθεο Η.-Γ., Διεπζεξίνπ Δ.Π. 57. Ζ ρισξίδα ηνπ όξνπο ατηά Μέξκπγθαο Γ., Γηαλλίηζαξνο Α. 58. Μειέηε ηεο παξαγσγήο δνκντθνύ νμένο από ζηειέρε ηνπ είδνπο Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima ζε ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο Μνζραλδξένπ Κ.Κ., Καηίθνπ Π., Παπαεπζπκίνπ Γ., Καινπέζα Δ., Πάλνπ Α., Νηθνιαΐδεο Γ. 59. Γέληξα θαη ζάκλνη ζηελ Αζήλα Μπαδόο Η., Εήθνο Α., Κόθθνξεο Η., Βνπηπξνπνύινπ Α., Γαβίαο Ο. 60. Ζ ρισξίδα ηνπ Πεληειηθνύ όξνπο Μπαιηνύζεο Δ., Γηαλλίηζαξνο Α. 61. Σν DGAT2 γνλίδην ηεο ειηάο παξνπζηάδεη επηθαιππηόκελα αιιά δηαθνξεηηθά πξόηππα έθθξαζεο από ην DGAT1 Μπαλίιαο Γ., Μαθαξίηε Η., Υαηδόπνπινο Π. 62. Ζ έληαζε ηεο ρεηκεξηλήο εξπζξόηεηαο ησλ θύιισλ σο δείθηεο θαηαπόλεζεο ησλ «επάισησλ» αηόκσλ ηνπ κεζνγεηαθνύ ζάκλνπ Pistacia lentiscus Νηθεθόξνπ Κ., Μαλέηαο Γ. 63. Φπηά ζηνλ θήπν ηνπ Ηππνθξάηε ζηελ Κσ Οηθνλόκνπ.Ν., Ρηδνπνύινπ. 64. Παξαθνινύζεζε ζε ρσξνρξνληθέο θιίκαθεο ησλ θνηλσληώλ ησλ καθξνθπθώλ ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνύ ζηηο αθηέο ηνπ Κόιπνπ Καβάιαο 25

27 Οξθαλίδεο., Σζηάγγα Δ. 65. Γνκή ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ ζπάληνπ θαη απεηινύκελνπ θπηνύ Eriolobus trilobatus ζην Ν. Έβξνπ Παπαιαδάξνπ Κ., Μπαιάζθα Κ., Κνξάθεο Γ., Πντξαδίδεο Κ., Παπαγεσξγίνπ Α.Υ. 66. Οη πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο σο αληηθείκελν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: Ζ πεξίπησζε ηεο ηξνθηιηάο-εθπαηδεπηηθό πιηθό ΠΔ Παπαπαλάγνπ Δ., Αιεμίνπ Θ., Γεσξγηάδεο Θ., Σεληαθνύ Α. 67. Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: γλώζεηο θαη ζηάζεηο καζεηώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Παπαπαλάγνπ Δ., Σεληαθνύ Α., Γεσξγηάδεο Θ. 68. Melissa officinalis ζε πεηξακαηηθή θαιιηέξγεηα ζηνλ αγξό: Δπνρηαθή δηαθύκαλζε πεξηεθηηθόηεηαο ζε αηζέξην έιαην, βηνκάδαο θαη κνξθνκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ Παπνπιάθεο Υ., Κνινβνύ Υ., Λαλαξάο Θ., Μαινύπα Δ., Κνπθ Κ.Μ. 69. Βηνινγία ησλ ζπεξκάησλ ηνπ ελδεκηθνύ θπηνύ ηεο Κύπξνπ Bosea cypria Bois.ex Hook.f. Πιεμίδα Κ., Γειεπέηξνπ Π., Μειεηίνπ-Υξήζηνπ Μ.., Γεσξγίνπ Κ. 70. Καηαλνκή ησλ εηεξνβαξώλ θαη νκνβαξώλ θύιισλ ζηε ρισξίδα κηαο ηππηθήο Μεζνγεηαθήο πεξηνρήο Ρέππα Υ., Καξακπιηάλεο Θ., Νηθνιόπνπινο Γ., Καξακπνπξληώηεο Γ. 71. Δπίδξαζε θαδκίνπ ζηε βιάζηεζε ησλ γπξενθόθθσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ γπξενζσιήλα ηνπ Lilium longiflorum θαη Nicotiana tabacum αββίδεο Θ. 72. Μειέηε ηεο δηαζπνξάο κεηάιισλ από ηελ θαύζε ιηγλίηε κε ηε ρξήζε θαιιηεξγνύκελσλ θαη απηνθπώλ θπηώλ σο βηνινγηθώλ δεηθηώλ αββίδεο Θ., Μεηεληδόγινπ Δ., Μήηξαθαο Μ., Βαζάξα Δ. 26

28 73. Αλίρλεπζε θαηζίνπ -137 κε ηε ρξήζε ιεηρήλσλ από ηε Γ. Μαθεδνλία αββίδεο Θ., Σζηγαξίδαο Κ., Σζηθξηηδήο Λ. 74. Αλίρλεπζε θαηζίνπ -137 κε ηε ρξήζε βξύσλ από ηε Γ. Μαθεδνλία αββίδεο Θ., Σζηθξηηδήο Λ., Σζηγαξίδαο Κ. 75. Δπίδξαζε ηνπ ραιθνύ θαη ηεο αλόξγαλεο ζξέςεο ζηελ αλάπηπμε λεαξώλ θπηώλ ραξνππηάο. Αλάιπζε ρισξνθπιιώλ, θαηλνιηθώλ νπζηώλ θαη αζθνξβηθνύ νμένο. αξαληάξε Α.Μ., Μειεηίνπ-Υξήζηνπ Μ Πεξηβαιινληηθή απόθξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ εηδώλ θαη ησλ θπηνθνηλσληώλ ηεο θιάζεο Potamagetonetea Klika in Klika et Nóvak 1941 ζε ιίκλεο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο αξίθα Μ., Ραδέα Κ. 77. Πξνθαηαξθηηθή κειέηε Βαζηδηνκπθήησλ ηεο Θξάθεο. Πνηθηιόηεηα, θαζαξέο θαιιηέξγεηεο, έιεγρνο ιηγληλνιπηηθνύ δπλακηθνύ. εξγεληάλε Α., Γθόλνπ-Εάγθνπ Ε. θαη Καςαλάθε-Γθόηζε Δ. 78. Γεπηεξνγελείο κεηαβνιίηεο ηνπ Citrus aurantium κε εληνκνθηόλν δξάζε ίζθνο Ζ., Κσλζηαληνπνύινπ Μ. 79. πκβνιή ζηε κειέηε ηνπ ξόινπ ηνπ θσηόο ζηε θύηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ελδεκηθώλ ή απεηινπκέλσλ παξαιηαθώλ θπηώλ θνύξηε Δ., Γειεπέηξνπ Π., Γεσξγίνπ Κ. 80. Φπζηνινγία ηεο θύηξσζεο ησλ ζπεξκάησλ θπηώλ ηεο ζεξπεληηλόθηιεο ρισξίδαο ηεο Διιάδαο κπξλή Β., Μπαδόο Η., Σξίγθαο Π., Καξέηζνο Γ., Γεσξγίνπ Κ. 81. πκβνιή ζηε κειέηε ηεο ελδεκηθήο ρισξίδαο ηεο Αηηηθήο: Ζ πεξίπησζε ησλ Μεζνγείσλ Αηηηθήο παλνύ., Σεληαθνύ Α., Γεσξγηάδεο Θ. 27

29 82. Σαμηλνκηθή νξηνζέηεζε ησλ εηδώλ ηνπ γέλνπο Micromeria Bentham ζηε λήζν Υίν θαη ηε ρεξζόλεζν Δξπζξαία ηεθαλάθε Α., Κνθθίλε. 83. Οηθνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ πγξνηόπνπ Καινδηθίνπ - Γπηηθή Διιάδα ηεθαλίδεο Κ., Γηαλλνύξεο Δ., Κάγθαινπ Η., Παπαζηεξγηάδνπ E. 84. Παξαθνινύζεζε κεηαππξηθήο αλαγέλλεζεο θπηνθνηλνηήησλ Κεθαιιεληαθήο ειάηεο (Abies cephalonica Loudon) ζηνλ Δζληθό Γξπκό ηεο Πάξλεζαο: δύν ρξόληα κεηά ηε θσηηά ηνπ 2007 Σνύληαο Θ., Καδάλεο Γ., Μπαδόο Η., Αξηαλνύηζνπ Μ. 85. Πνηθηιόηεηα Βαζηδηνκπθήησλ ζε δάζνο Quercus ζηελ Αξθαδία Σξηαληαθύιινπ Μ., Γθόλνπ-Εάγθνπ Ε., Καςαλάθε-Γθόηζε Δ. 86. Βξπόθπηα σο νηθνινγηθνί δείθηεο ζπλζεθώλ αλάπηπμεο ζηνλ πνηακό Άλσ Αιηάθκνλα (Γπηηθή Μαθεδνλία) Σζαθίξε Δ., Καξαγηαλλαθίδνπ Β. 87. Μειέηε ηεο θύηξσζεο ηεο θεθαιιεληαθήο ειάηεο (Abies cephalonica Loudon) εγθαηάζηαζε αξηηβιάζησλ ζηνλ Δζληθό Γξπκό Πάξλεζαο Σζηακήηαο Υ., Γαζθαιάθνπ Δ.Ν., Θάλνο Κ.Α. 88. Πξόβιεςε ηεο παξνύζαο θαη ηεο κειινληηθήο δπλεηηθήο εμάπισζεο ηνπ νξρενεηδνύο Goodyera repens (L.) R. Brown ζηελ αλαηνιηθή Μαθεδνλία (ΒΑ Διιάδα) κε ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ Maxent Σζηθηζήο., Σζηξηπίδεο Η., Καξαγηαλλαθίδνπ Β. 89. Μειέηε ηεο ηνμηθόηεηα ηνπ εμαζζελνύο ρξσκίνπ ζην θπηό Lens esculenta L. Φάηζηνπ Μ., Αδακάθεο Η.-Γ., Διεπζεξίνπ Δ.Π. 90. ηξαηεγηθή θύηξσζεο ζηε Horstrissea dolinicola (Umbelliferae), έλα ελδεκηθό θαη απεηινύκελν θπηό ηεο Κξήηεο Φνπξλαξάθε Υ., Θάλνο Κ.Α. 28

30 91. Δπίδξαζε ηνπ ραιθνύ ζηε ιηπηδηθή ζύζηαζε ησλ θύιισλ λεαξώλ θπηώλ ραξνππηάο Φσζηηέξε Υ., Μειεηίνπ-Υξήζηνπ Μ Δλδηαηηήκαηα-λεζηά (habitat-islands): ην παξάδεηγκα ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο ησλ ηελώλ Κιεηζνύξαο, Ν. Αηησιναθαξλαλίαο Υαιβαληδή Κ., Παλίηζα Μ. 93. Αλίρλεπζε θαη εληνπηζκόο αιιεξγηνγόλσλ πξσηετλώλ ζε γύξε θαη θαξπνύο ειηάο Υαηδεζάββα Κ., Marzban G., Καιδήο Α., Παπαδνπνύινπ Κ., θαθησηάθεο Δ., Laimer Μ., Βιαρνλάζηνο Κ. 94. Αλίρλεπζε θαη εληνπηζκόο θύξησλ αιιεξγηνγόλσλ πξσηετλώλ ζε θαξπνύο κήισλ Υαηδεζάββα Κ., Marzban G., Καιδήο Α., Παπαδνπνύινπ Κ., θαθησηάθεο Δ., Laimer Μ., Βιαρνλάζηνο Κ. 95. Μειέηε πεηάισλ Capparis spinosa L.: ιεπθέο θαη πξάζηλεο πεξηνρέο Υεηκώλα Υ., Ρηδνπνύινπ. 96. ηνηρεία αλαπαξαγσγηθήο βηνινγίαο ηεο Κεθαιιεληαθήο ειάηεο (Abies cephalonica Loudon) ζηνλ Δζληθό Γξπκό ηεο Πάξλεζαο Υξηζηνπνύινπ A., Αξηαλνύηζνπ Μ. 97. Βηνζπζηεκαηηθή κειέηε ζπαλίσλ θαη ελδεκηθώλ taxa ηεο Κππξηαθήο Υισξίδαο Υξίζηνπ Δ., Μπαξέθα Π., Κακάξε Γ. 29

31 30

32 ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ ABSTRACTS 31

33 32

34 ΟΜΙΛΙΑ 3 η ΤΝΕΔΡΙΑ Diplodia cupressi κία δπλεηηθή απεηιή γηα είδε ησλ Cupressaceae ζηελ Διιάδα Αγγειόπνπινο Α. (1), Σζόπειαο Π. (2), Καςαλάθε-Γθόηζε Δ. (1) (1) Σμιέαξ Οζημθμβίαξ & Σαλζκμιζηήξ, Σιήια Βζμθμβίαξ, Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ, , Αεήκα, (2) ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.- Ηκζηζημφημ Μεζμβεζαηχκ Γαζζηχκ Οζημζοζηδιάηςκ, Σένια Αθηιάκμξ, Αεήκα Σμ έθημξ ημο θθμζμφ πμο πνμηαθείηαζ απυ ημ είδμξ Seiridium cardinale εεςνείηαζ ιία απυ ηζξ ζμαανυηενεξ αζεέκεζεξ βζα είδδ ηςκ βεκχκ Cupressus ηαζ Juniperus ζηδκ Δθθάδα. Σμ έημξ 1995 ανέεδηε βζα πνχηδ θμνά ζημ Κμοκμοπέθζ ημο Νμιμφ Ζθείαξ, ημ είδμξ Diplodia cupressi κα πνμηαθεί ηδκ αζεέκεζα ημο έθημοξ ζε Cupressus sempervirens. ηδκ πανμφζα ενβαζία πναβιαημπμζήεδηακ πεζνάιαηα ιυθοκζδξ ηςκ θοηχκ C. sempervirens, Juniperus oxycedrus ηαζ J. phoenicea ιε ημ είδμξ D. cupressi, ιε ζηυπμ κα δζενεοκδεεί δ παεμβυκμξ ζηακυηδηά ημο. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ ημ D. cupressi είκαζ ζηακυ κα πνμηαθεί έθηδ ζε υθα ηα θοηά πμο ιεθεηήεδηακ. Μζα δεφηενδ ζεζνά πεζναιάηςκ είπε ζηυπμ κα δζενεοκδεεί δ επίδναζδ ηδξ οδαηζηήξ ηαηαπυκδζδξ ζηδκ επέηηαζδ ημο παεμβυκμο ζημοξ ζζημφξ ημο C. sempervirens. Ζ οδαηζηή ηαηαπυκδζδ εοκυδζε ηδκ ακάπηολδ ημο D. cupressi ηαζ ημ ιέζμ ιήημξ ηςκ εθηχκ ήηακ ζδιακηζηά ιεβαθφηενμ ζηα οδαηζηχξ ηαηαπμκδιέκα θοηά. Σα απμηεθέζιαηα ηςκ πεζναιάηςκ πανέπμοκ εκδείλεζξ υηζ ημ Diplodia cupressi απμηεθεί ιία δοκδηζηή απεζθή βζα είδδ ηςκ Cupressaceae ζηδκ Δθθάδα. Diplodia cupressi a potential threat for species of Cupressaceae in Greece Αngelopoulos A. (1), Tsopelas P. (2), Kapsanaki-Gotsi E. (1) (1) Department of Ecology & Systematics, Faculty of Biology, University of Athens, GR Athens, (2)NAGREF-Institute of Mediterranean Forest Ecosystems, Terma Alkmanos, GR Athens The stem canker caused by Seiridium cardinale is considered one of the serious diseases for the species of Cupressus and Juniperus in Greece. Diplodia cupressi, that causes cankers on Cupressus sempervirens, was recorded for the first time in Greece in 1995, from the Kounoupeli area in the prefecture of Ileia (W. Peloponnese). In this study D. cupressi was used in an inoculation trial on plants of C. sempervirens, Juniperus oxycedrus and J. phoenicea, in order to study its pathogenicity. The inoculation by D. cupressi resulted in the formation of canker lesions in all the inoculated plants. A second series of experiments was carried out in order to investigate the effect of water stress on the growth of D. cupressi in plant tissues of C. sempervirens. The development of D. cupressi was favored by water stress, resulting in longer lesions in the water stressed plants. These experimental results provide evidence that Diplodia cupressi is a potential threat for species of Cupressaceae in Greece. 33

35 ΠΟΣΕΡ 1 Α' ΤΝΕΔΡΙΑ Ο ππξήλαο ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ σο ζηόρνο ηεο ηνμηθόηεηαο ηνπ βνιθξακίνπ Αδακάθεο Η.-Γ.., Παληεξήο Δ., Διεπζεξίνπ Δ. Π. Σμιέαξ Βμηακζηήξ, Σιήια Βζμθμβίαξ, Ανζζημηέθεζμ Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθμκίηδξ, Θεζζαθμκίηδ, Μεθέηδ ιε μπηζηή, δθεηηνμκζηή ηαζ ζοκεζηζαηή ιζηνμζημπία έδεζλε υηζ ημ αμθθνάιζμ αθθμζχκεζ ηδ ιμνθμθμβία ημο πονήκα πνμηαθχκηαξ πφηκςζδ ηαζ πενζθενεζαηή ηαηακμιή ηδξ πνςιαηίκδξ, πμθοπθμεζδία, εβηθςαζζιυ ηοηηανζηχκ ζοζηαηζηχκ (ιζημπυκδνζα, ιειανάκεξ, ποιμηυπζα) ζημ πονδκυπθαζια, ηαζ ειθάκζζδ ζκυιμνθςκ δμιχκ ιεηαλφ ηδξ πνςιαηίκδξ. Αφλδζδ ηδξ πνμζνυθδζδξ ηδξ πνςζηζηήξ Evans Blue ζε ζοκάνηδζδ ιε ημ πνυκμ επίδναζδξ αμθθναιίμο οπμδδθχκεζ κέηνςζδ ηςκ ηοηηάνςκ. Χζηυζμ, μζ παναηδνμφιεκεξ ιμνθμθμβζηέξ αθθμζχζεζξ παναπέιπμοκ ζε θαζκυιεκα απμπηςηζημφ-ηφπμο ηοηηανζηυ εάκαημ. Πνμηεζιέκμο κα επαθδεεοηεί αοηή δ οπυεεζδ ελεηάζηδηε δ έηθναζδ ηςκ βμκζδίςκ hsr203j ηαζ dad-1, ηςκ μπμίςκ δ παναηδνμφιεκδ αφλδζδ ή ιείςζδ ηδξ έηθναζδξ ακηίζημζπα ζοζπεηίγεηαζ ιε απμπηςηζημφ-ηφπμο ηοηηανζηυ εάκαημ. οιπεναίκεηαζ υηζ, εηηυξ απυ ημοξ πενζθενεζαημφξ ιζηνμζςθδκίζημοξ πμο παναηδνήεδηακ ζε πνμδβμφιεκδ ιεθέηδ, μ πονήκαξ απμηεθεί έκακ επζπθέμκ ζηυπμ ηδξ ημλζηήξ δνάζδξ ημο αμθθναιίμο. The nucleus of plant cells as a target of tungsten toxicity Adamakis I.-D. S., Panteris E., Eleftheriou E. P. Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, A study by light, electron and confocal microscopy has revealed that in the presence of tungsten the nucleus exhibits aberrant morphology consisting of chromatin condensation and margination, polyploidy, entrapment of cellular components (mitochondria, membranes, vacuoles) in the nucleoplasm and the occurrence of filamentous structures among chromatin. Increasing adsorption of the dye Evans Blue with exposure time to tungsten indicates cell death. However, the morphological aberrations are reminiscent of apoptotic-like cell death phenomena. To verify this hypothesis, the relative expression of the genes hsr203j and dad-1 has been investigated, since their increase or decrease in expression is related with apoptotic-like cell death. It is concluded that, in addition to cortical microtubules that were previously investigated, the nucleus constitutes another target of tungsten toxicity. 34

36 ΟΜΙΛΙΑ 1 η ΤΝΕΔΡΙΑ Φπηνηνμηθόηεηα βνιθξακίνπ Αδακάθεο Η.-Γ. (1), Παληεξήο Δ. (1), Rost T.L. (2), Διεπζεξίνπ Δ.Π. (1) (1) Σμιέαξ Βμηακζηήξ, Σιήια Βζμθμβίαξ, Ανζζημηέθεζμ Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθμκίηδξ, Θεζζαθμκίηδ, (2) Section of Plant Biology, University of California, Davis, CA 95616, USA Πνμηαηανηηζηά πεζνάιαηα ζε ανηίαθαζηα ιπζγεθζμφ (Pisum sativum) ηαζ αάιααημξ (Gossypium hirsutum) έδεζλακ υηζ πανμοζία αμθθναιίμο ακαζηέθθεηαζ δ ακάπηολδ ηςκ νζγχκ ηαζ ημο υθμο θοημφ. Ακαημιζηή ιεθέηδ απμηάθορε αηεθείξ ηοηηανζηέξ δζαζνέζεζξ, αθφζζημοξ πονήκεξ ηαζ ποιμηυπζα, ηαζ ιζηνυηενμ ανζειυ ιζηνμζςθδκίζηςκ. Με ακμζμεκημπζζιυ ηδξ ζςθδκίκδξ δζαπζζηχεδηε υηζ ημ αμθθνάιζμ επδνεάγεζ ζμαανά ηδ ιμνθμθμβία ηςκ πενζθενεζαηχκ ιζηνμζςθδκίζηςκ ζε ηαλζκμκζηά δζαθμνεηζηά θοηά. οκδοαζιέκδ επίδναζδ δζαθυνςκ ακαζημθέςκ ημο ηοηηανζημφ ζηεθεημφ, αμθθναιίμο ηαζ ιμθοαδαζκίμο, απμηάθορε υηζ ημ ιμθοαδαίκζμ ακαζηέθθεζ ηδ δνάζδ ημο αμθθναιίμο ζημοξ ιζηνμζςθδκίζημοξ. Πνμηείκεηαζ ιμκηέθμ βζα ημκ πζεακυ ιδπακζζιυ εζζυδμο ημο αμθθναιίμο ζηα θοηζηά ηφηηανα ηαζ ημο ηνυπμο δνάζδξ ημο ζημοξ πενζθενεζαημφξ ιζηνμζςθδκίζημοξ. Φαίκεηαζ υηζ ημ αμθθνάιζμ δνα έιιεζα, ιέζς ημο in vivo ακηαβςκζζιμφ ημο ιε ημ ιμθοαδαίκζμ βζα ηδ εέζδ ζφκδεζδξ ζηδκ πνςηεΐκδ Cnx1. Tungsten phytotoxicity Adamakis I.-D. (1), Panteris E. (1), Rost T.L. (2), Eleftheriou E.P. (1) (1) Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, (2) Section of Plant Biology, University of California, Davis, CA 95616, USA Preliminary observations in young seedlings of pea (Pisum sativum) and cotton (Gossypium hirsutum) have shown that plant growth is inhibited by tungsten. An anatomical study revealed incomplete cell divisions, atypical nuclei and vacuoles, and fewer microtubules. By tubulin immunolocalization it was found that tungsten affects seriously the cortical microtubules in taxonomically different plant species. The combined effects of several cytoskeleton inhibitors, tungsten and molybdenum have shown that molybdenum prevents the tungsten action on the microtubules. These experimental data have permitted the construction of a model on the possible mechanism of tungsten entry in the plant cells and the way it affects cortical microtubules. It seems that tungsten acts indirectly, by competing in vivo with molybdenum for the Cnx1 protein binding site. 35

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07NAT/GR/000296 Progress Report Covering the project activities from 01/10/2009 to 31/12/2010

LIFE07NAT/GR/000296 Progress Report Covering the project activities from 01/10/2009 to 31/12/2010 LIFE Project Number LIFE07NAT/GR/000296 Progress Report Covering the project activities from 01/10/2009 to 31/12/2010 Reporting Date 31/01/2011 LIFE+ PROJECT NAME or Acronym Actions for the conservation

Διαβάστε περισσότερα

A PILOT RIVER BASIN NETWORK FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES

A PILOT RIVER BASIN NETWORK FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES A PILOT RIVER BASIN NETWORK FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES G. Bidoglio, N. Murray, J.M. Zaldivar, F. Bouraoui Institute for Environment and Sustainability, Joint Research Centre, European

Διαβάστε περισσότερα

Saturday 17 December 2010. Parallel Session 1

Saturday 17 December 2010. Parallel Session 1 Saturday 17 December 2010 Parallel Session 1 Session Chair: Dimitrios Ginoglou, University of Macedonia, Greece Room: Nicosia Time: 09:15-10:30 Earnings Management using Intangibles in Greece: Some Empirical

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 52. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Νικόλαος Αμβράζης (1929 2012)

Τα Νέα 52. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Νικόλαος Αμβράζης (1929 2012) ΜΕΤΕΩΡΑ Τα Νέα 52 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Νικόλαος Αμβράζης (1929 2012) Το κακό 2012 έμελλε να τελειώση με τον χειρότερο τρόπο για την ελληνική και διεθνή γεωτεχνική κοινότητα και την κοινότητα της αντισεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer MILJÖRIKTIG ANVÄNDNING AV ASKOR 1112 Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer David Bendz, Pascal Suer, Hans van der Sloot, David Kosson, Peter Flyhammar Modelling

Διαβάστε περισσότερα

Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector

Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector Working Paper Markou Marinos, Stylianou Andreas Agricultural Research Institute Adriana Bruggeman*, Christos Zoumides+, Stelios Pashiardis,

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-7511-32-4

ISBN 978-960-7511-32-4 Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2008 ANNUAL REPORT 2008 CONTENTS I 1. PREFACE...1 2. ACTIVITY REPORT / PERSPECTIVE...3 2.1. ACTIVITY REPORT...3 2.2. SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Deliverable A.9.2 Determination of the Governance structure 2 LIFE07NAT/GR/000296 Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Action

Διαβάστε περισσότερα

White Rocks Antrium, Northern Ireland. Τα Νέα 69. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ

White Rocks Antrium, Northern Ireland. Τα Νέα 69. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ White Rocks Antrium, Northern Ireland Τα Νέα 69 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Αρ. 69 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρα 3 - The Collapse of the Ancient Temple of Zeus at Olympia Revisited 3 - The 10-year Extended

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) C. E. Chronaki MSc 1, A. Kouroubali PhD 1, L. Esterle MD, PhD 1,3, E. Orphanoudaki

Διαβάστε περισσότερα

Dissemination Workshop

Dissemination Workshop Network of Cohorts in Europe and the United States HEALTHY AGEING: DEFINITION, RISK FACTORS AND IMPLICATIONS FOR PUBLIC HEALTH Friday, 23 rd January 2015 MEGARON - The Athens Concert Hall Athens, GREECE

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 54. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Κάτοικος της Florida χάθηκε σε τρύπα που άνοιξε στο υπνοδωμάτιό του

Τα Νέα 54. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Κάτοικος της Florida χάθηκε σε τρύπα που άνοιξε στο υπνοδωμάτιό του Τα Νέα 54 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Κάτοικος της Florida χάθηκε σε τρύπα που άνοιξε στο υπνοδωμάτιό του Ένας κάτοικος του Brandon, στα προάστια της Tampa, Florida, USA φέρεται ότι έχασε την ζωή του όταν ξαφνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS. 14 16 Μαΐου 2009. May 14 16, 2009 ΠΑΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS. 14 16 Μαΐου 2009. May 14 16, 2009 ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 31 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 31 st ANNUAL CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS 14 16 Μαΐου 2009 May 14 16, 2009 ΠΑΤΡΑ PATRAS ii ΕΚΔΟΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Book of Abstracts & Congress Programme. December, 5-7, 2013

Book of Abstracts & Congress Programme. December, 5-7, 2013 Regional European Congress of Biomedical Laboratory Science & the 4th Greek Medical Laboratory Technologists Conference "Technical Advances and Current Practices" December, 5-7, 2013 Athens, Greece - TITANIA

Διαβάστε περισσότερα

Cambio climático y patrones de precipitación: efecto sobre las comunidades vegetales semiáridas

Cambio climático y patrones de precipitación: efecto sobre las comunidades vegetales semiáridas Departamento de Ecología Universidad de Granada Cambio climático y patrones de precipitación: efecto sobre las comunidades vegetales semiáridas Tesis Doctoral Juan de Dios Miranda López-Marín Editor: Editorial

Διαβάστε περισσότερα

[ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1, Deliverable 3.1.1]

[ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1, Deliverable 3.1.1] PROMOTE INDIGENOUS DEVELOPMENT BY ENHANCING LOCAL BRANDING THROUGH PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY ECONOMIC SECTOR CLUSTERS AND INNOVATION NODES BRANDINODE [ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1,

Διαβάστε περισσότερα

NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology

NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology Volume 4/01 NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology Volume 4/01 ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release)

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Educational Activities (First Release) ieus i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Project name: Intercultural

Διαβάστε περισσότερα

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

[Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται]

[Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται] [Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται] 37 ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών Βόλος 21-23 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES

Διαβάστε περισσότερα

Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification

Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills Training & Certification IT Skills: The Business Gain 1 2 ALBA Graduate Business School 2010 Contents Executive summary 4 1. Introduction

Διαβάστε περισσότερα

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel.

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. 020 7267 7194 koula@ccwo.org.uk aliki@ccwo.org.uk markella@ccwo.org.uk We

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT ΜΑΡΣΙΟ 2009 / MARCH 2009 1 ΕΝΟΤΗΤΑ. Α 2 Ε ΕΝΟΣΗΣΑ. Α 3 Έντυπο Α1: Περίληψη- rm Ακρωνύμιο Πρότασης /Acronym of the

Διαβάστε περισσότερα

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Country Report for Greece March 2008 Panagiotis Altanis, Charalambos Economou, Mary Geitona, Susan Gregory, Elizabeth Mestheneos, Judy Triantafillou,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ISSN: 1791-0064 Έκδοση: ΔΡ.Α.Τ.Τ.Ε. Ινστιτούτο Τουριστικών Μελετών και Ερευνών Ζωοδόχου Πηγής 2-4, 10678 Αθήνα Τηλ: 210 3806877 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.35 Έκθεση αποτελεσμάτων του γονοτυπικού χαρακτηρισμού των στελεχών

Διαβάστε περισσότερα