Μ.Α. Γνύζε, Κ.Α. Θάλνο (επηκ. έθδ.) Πξόγξακκα θαη Πεξηιήςεηο. 11 ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην, Διιεληθή Βνηαληθή Δηαηξεία.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ.Α. Γνύζε, Κ.Α. Θάλνο (επηκ. έθδ.) 2009. Πξόγξακκα θαη Πεξηιήςεηο. 11 ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην, Διιεληθή Βνηαληθή Δηαηξεία."

Transcript

1

2

3 Μ.Α. Γνύζε, Κ.Α. Θάλνο (επηκ. έθδ.) Πξόγξακκα θαη Πεξηιήςεηο. 11 ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην, Διιεληθή Βνηαληθή Δηαηξεία. Αζήλα, 8-11 Οθησβξίνπ 2009, Δθδόζεηο Δ. Κ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 2

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πξόεδξνο : Γξακκαηέαο : Tακίαο : Mέιε : Καζεγεηήο Π. Γεκόπνπινο Δπίθ. Καζεγεηήο Θ. Κσλζηαληηλίδεο Καζεγήηξηα Γ. Κακάξε Καζεγήηξηα. Κνθθίλε Δπίθ. Καζεγήηξηα. Ρηδνπνύινπ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Κ.Α. Θάλνο (Πξόεδξνο) Π. Γεκόπνπινο Γ. Κακάξε Υ. Καηζαξόο Μ. Αξηαλνύηζνπ Γ. Γεσξγίνπ Θ. Κσλζηαληηλίδεο. Ρηδνπνύινπ Κ. Υαξαιακπίδεο. Μειεηίνπ Π. Γειεπέηξνπ Μ. Γνύζε Α. Αξγπξόπνπινο Α. Καιηζήο Κ. Κνπηζνβνύινπ Δ. θνύξηε Υ. Υεηκώλα 3

5 4

6 ΥΟΡΖΓΟΗ Hellamco A.E., Δπιζηημονικόρ Δξοπλιζμόρ Μαπαθώνορ 7, Χαλάνδπι, Αθήνα Σηλ.: Eζ. 227 Fax: C H E M B I O T I N Δ.Π.Δ Tel.: , Fax: website: ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΗΑΓΡΟΜΔ - ΓΡΔ Θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΟΝΗΑΡΖ 60, ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ ΣΖΛ: , FAX: BIO-SPECTRUM 5

7 6

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 7

9 8

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΜΠΣΖ, 8 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2009 (Μεγάιε Αίζνπζα Σειεηώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ) Δγγξαθέο ζπλέδξσλ Σειεηή Έλαξμεο Πποζθώνηζη από ηον Ανηιππύηανη ηος Δθνικού και Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος Αθηνών, καθηγηηή κ. Γημοζθένη Αζημακόποςλο. Χαιπεηιζμοί: - καθηγηηήρ κ. Δμμανοςήλ Φπαγκούληρ, Ππόεδπορ ηος Σμήμαηορ Βιολογίαρ, - κςπία Νίκη Γοςλανδπή, Ππόεδπορ ηος Μοςζείος Γοςλανδπή Φςζικήρ Ηζηοπίαρ. ύνηομερ γενικέρ ομιλίερ: Ο Κάξνινο Γαξβίλνο θαη ε Δπηζηήκε ησλ Φπηώλ Κ. Θάλνο Σν λέν Βηβιίν Δξπζξώλ Γεδνκέλσλ ηεο ρισξίδαο ηεο Διιάδαο Γ. Κακάξε πλέρεηα ζηελ Φπθνινγηθή έξεπλα ζηελ Διιάδα: 35 ρξόληα κειέηεο ηεο θπηηαξνδηαίξεζεο ζηα Φαηνθύθε Υ. Καηζαξόο Παξαθνινύζεζε θαη δηαρείξηζε ζηηο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο ηνπ Γηθηύνπ NATURA 2000 Π. Γεκόπνπινο Μηθξή δεμίσζε 9

11 ΠΑΡΑΚΔΤΖ, 9 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2009 (Νέν Ακθηζέαηξν Κεληξηθνύ Κηεξίνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ) ε πλεδξία Πξνεδξείν: Π. Αποζηολάκορ & Δ. Δλεςθεπίος Ο ξόινο ηεο θαιιόδεο ζηε δηαθνξνπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζηνκάησλ ηνπ πηεξηδνθύηνπ Asplenium nidus L. Απνζηνιάθνο Π., Ληβαλόο Π., Νηθνιαθνπνύινπ Θ., Γαιάηεο Β Οξγάλσζε ηνπ ελδνπιαζκαηηθνύ δηθηύνπ ζηα αλαπηπζζόκελα ζηνκαηηθά ζύκπινθα ησλ αγξσζησδώλ Γηαλλνύηζνπ Δ.Π., Απνζηνιάθνο Π., Γαιάηεο Β Καζνξηζκόο ηνπ επηπέδνπ θπηηαξνδηαίξεζεο: Ζ F-αθηίλε ζηελ «ήξεκε θνηιάδα» Παληεξήο Δ πκκεηνρή ησλ ειεπζέξσλ ξηδώλ νμπγόλνπ ζηνπο κεραληζκνύο νξγάλσζεο ηεο κηησηηθήο θαη θπηνθηλεηηθήο ζπζθεπήο ησλ αγγεηνζπέξκσλ Ληβαλόο Π., Quader H., Γαιάηεο Β., Απνζηνιάθνο Π Φπηνηνμηθόηεηα βνιθξακίνπ Αδακάθεο Η.-Γ., Παληεξήο Δ., Rost T.L., Διεπζεξίνπ Δ.Π Γιάλειμμα καθέ ε πλεδξία Πξνεδξείν: Κ. Χαπαλαμπίδηρ & Α. Παπαγεωπγίος Μνξηαθόο θαη ιεηηνπξγηθόο ραξαθηεξηζκόο ηνπ AtLF1 θαη ε εκπινθή ηνπ ζε θαηλόκελα επηγελεηηθήο γνληδηαθήο ξύζκηζεο ζην θπηό Arabidopsis thaliana Καπόιαο Γ., Μπεξή Γ., Καηζαξέιε Δ., Εσγξαθίδεο Α., Υαξαιακπίδεο Κ. 10

12 Πνιπδηάζηαηνο ξόινο ηεο πξσηεάζεο Lon ζηε βηνγέλεζε νξγαληδίσλ θαη ζηελ κεηα-βιαζηεηηθή αλάπηπμε ηνπ θπηνύ Arabidopsis thaliana Ρήγαο., Γάξαο Γ., Φαζζέαο Κ., Sweetlove L.J., Υαηδόπνπινο Π Σαμηλόκεζε ηνπ γέλνπο Avena κε ηε ρξήζε κνξηαθώλ δεδνκέλσλ Καηζηώηεο Α., Νηθνινπδάθεο Ν., Γξόζνπ Α ύλζεζε απινηύπσλ ρισξνπιαζηηθνύ DNA ζε πιεζπζκνύο νμηάο ηνπ όξνπο Παγγαίνπ Παπαγεσξγίνπ Α.Υ., Μνπξαηίδεο Θ., Σζηξηπίδεο Η., Υαηδεζθάθεο., Ζιηάδεο Ν.Γ., Finkeldey R Υσξηθή γελεηηθή δνκή θαη πξόηππα πβξηδηζκνύ ζε ζπκπάηξηνπο πιεζπζκνύο ησλ εηδώλ Phlomis fruticosa θαη Phlomis lanata ζηελ θεληξηθή Κξήηε Γθενξγθέζθνπ Λ., Κνθθίλε., Ππξίληζνο Γελεηηθή Παξαιιαθηηθόηεηα ηνπ Θαιάζζηνπ Φαλεξόγακνπ Cymodocea nodosa ζε πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο Εακπνύλεο A., Οηθνλόκνπ Γ., Λόιαο A., θνύθαο Γ., Παιαηνθώζηαο Υ., Νενθύηνπ Ν., Βαθείδεο Γ., Δμαδάθηπινο A Μεζημεπιανό διάλειμμα Α πλεδξία ΑΝΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ (posters) (παποςζιάζονηαι οι επγαζίερ 1, 3,, 97) Γιάλειμμα καθέ 11

13 ε πλεδξία Πξνεδξείν: Δ. Καψανάκη-Γκόηζη & Ε. Γκόνος-Εάγκος Πνηθηιόηεηα ησλ Βαζηδηνκπθήησλ ζηελ Διιάδα Γθόλνπ-Εάγθνπ Ε Γαζηεξνκύθεηεο ηνπ νξεηλνύ ζπγθξνηήκαηνο ησλ Αγξάθσλ (Ν. Πίλδνο) Γειεβνξηάο Π., Γθόλνπ-Εάγθνπ Ε., Καςαλάθε-Γθόηζε Δ Αεξνκεηαθεξόκελνη κύθεηεο ζε εμσηεξηθνύο θαη εζσηεξηθνύο ρώξνπο Καςαλάθε-Γθόηζε Δ Πνηθηιόηεηα θαη δηαθύκαλζε ηνπ γέλνπο Penicillium ζηελ αηκόζθαηξα ηεο Αζήλαο Ππξξή Η., Καςαλάθε-Γθόηζε Δ Diplodia cupressi κία δπλεηηθή απεηιή γηα είδε ησλ Cupressaceae ζηελ Διιάδα Αγγειόπνπινο Α., Σζόπειαο Π., Καςαλάθε-Γθόηζε Δ Γιάλειμμα Γεληθή πλέιεπζε Διιεληθήο Βνηαληθήο Δηαηξείαο Δπίζεκν Γείπλν πλεδξίνπ 12

14 ΑΒΒΑΣΟ, 10 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2009 (Νέν Ακθηζέαηξν Κεληξηθνύ Κηεξίνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ) ε πλεδξία Πξνεδξείν: Μ. Απιανούηζος & Π. Σπίγκαρ Γηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο θσηηάο ζε νξεηλά δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο Πεινπνλλήζνπ Αξηαλνύηζνπ Μ., Καδάλεο Γ., Κόθθνξεο Η., Μπαδόο Η., Υξηζηνπνύινπ A., Κσλζηαληηλίδεο-Γεσξγίνπ Π., Κνπαλέιινπ Δ Μαθξνπξόζεζκεο αιιειεπηδξάζεηο θσηηάο θαη πνηθηιόηεηαο ζηελ παξαγσγηθόηεηα ζε Μεζνγεηαθά πννιίβαδα: Ζ πεξίπησζε ηνπ πεηξακαηηθνύ ζηαζκνύ BIODEPTH ζηε Λέζβν Βιαρόπνπινο Κ., Παπακαλώιε Δ., Μελόγηαλλεο Π., Μπεξηόιε Κ., Ενξπάο Β., ηακαληδηνύξαο Α., Γεκεηξαθόπνπινο Π Δπηπηώζεηο ηνπ θπηηθνύ εηζβνιέα Oxalis pes-caprae ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγία κηαο ρνξηνιηβαδηθήο θνηλόηεηαο: Μία πξνζέγγηζε κεληαίαο δηαθύκαλζεο Μεηζνγηάλλε Δ., Γηαλλαθόπνπινο Γ., ηακαληδηνύξαο Α., Μαηζίλνο Η Πξόηππα βιάζηεζεο θαη πξσηνγελήο δηαδνρή ζηα εθαηζηεηνγελή λεζηά Παιαηά θαη Νέα Κακέλε ηνπ Αξρηπειάγνπο ηεο αληνξίλεο Γεκόπνπινο Π., Raus T., Mucina L., Σζηξηπίδεο Η ηνηρεία ηεο αλαπαξαγσγηθήο βηνινγίαο ηεο Κεθαιιεληαθήο Διάηεο (Abies cephalonica L.) ζηνλ Δζληθό Γξπκό ηνπ Αίλνπ Πνιίηε Π.I., Αξηαλνύηζνπ M., Γεσξγίνπ K Μειέηε ηεο ειάηεο (Abies sp.) ζηελ Διιάδα κε δείθηεο DNA Γξνύδαο Α.Γ., Szmidt A.E., Παλέηζνο Κ.Π Γιάλειμμα καθέ 13

15 ε πλεδξία Πξνεδξείν: Κ. Γεωπγίος & Κ. Καδήρ Τπέξνρε Flora Graeca (Sibthorpiana) Ρηδνπνύινπ., Harris S Γηαηήξεζε ζπάλησλ ελδεκηθώλ εηδώλ ηεο Κύπξνπ κέζα ζηε λεθξή δώλε: Ζ πξώηε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο πξνζέγγηζεο ησλ κηθξν-απνζεκάησλ θπηώλ ζηελ Κύπξν Καδήο K., Κνπλλακάο K., Gücel S Αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο Silene holzmannii Heldr. ex Boiss. Γειεπέηξνπ Π., Νηνηή Φ., Γεσξγίνπ Κ Δδαθηθέο ηξάπεδεο ζπεξκάησλ θαη ε ελ δπλάκεη ρξεζηκόηεηά ηνπο γηα ηελ απνθαηάζηαζε βνζθνύκελσλ δαζώλ δξπόο (ΒΓ Διιάδα) Υατδεπηνύ Δ., Θάλνο Κ., Bergmeier E., Καιιηκάλεο Α., Γεκόπνπινο Π Ζ καζηίρα ηεο Υίνπ, έλα θπζηθό ππνθαηάζηαην ςεπδαξγύξνπ γηα ηελ ηόλσζε ηεο αλδξηθήο ζεμνπαιηθόηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζηάηε αββίδεο Θ., Yurukova L., Αζθεηήο Θ Δμπγίαλζε ηεο ειιεληθήο πνηθηιίαο ακπέινπ "Αγησξγίηηθν" από ηνλ ηό GRSPaV θηαδά Φ.Γ., Μαιηόγθα Β.Η., Καηήο Ν.Η., Διεπζεξίνπ Δ.Π Αλακλεζηηθή Φσηνγξαθία πλεδξίνπ Μεζημεπιανό διάλειμμα Β πλεδξία ΑΝΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ (posters) (παποςζιάζονηαι οι επγαζίερ 2, 4,, 96) 14

16 Γιάλειμμα καθέ ε πλεδξία Πξνεδξείν: Χ. Καηζαπόρ &. Οπθανίδηρ Σα ζαιάζζηα βελζηθά καθξόθπηα σο βηνδείθηεο ηεο νηθνινγηθήο πνηόηεηαο ησλ παξάθηησλ θαη κεηαβαηηθώλ πδάησλ Οξθαλίδεο Eπίδξαζε ηεο κπξεθειδίλεο Α (BFA) ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγηθή δξάζε ηεο ζπζθεπήο Golgi ζην Ρνδνθύθνο Erythrocladia subintegra Σζέθνο I., Ωξνινγάο Ν., Γεκνπνύινπ Α Μεηαβνιή ζηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία ηνπ Θεξκατθνύ Κόιπνπ. Μαθξνθύθε θαη ζαιάζζηα θαλεξόγακα Υαξηησλίδεο., εθεξιήο Μ Κνηλσλίεο καθξνθπθώλ ζε δύν πεξηνρέο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ηεο ΒΑ Πεινπνλλήζνπ Σζηάκεο Κ., Γεξαθάξεο Β., Μνληεζάληνπ Β., Παλαγησηίδεο Π., Καηζαξόο Υ Ζ Cymodocea nodosa σο βηνδείθηεο ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ παξάθηησλ πδάησλ: κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε Παπαζαλαζίνπ Β., Οξθαλίδεο., Brown M.T Γιάλειμμα Παξνπζίαζε Δξεπλεηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη ζπδήηεζε Πξνεδξείν: Π. Γημόποςλορ & Κ. Θάνορ 15

17 ΚΤΡΗΑΚΖ, 11 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2009 (Νέν Ακθηζέαηξν Κεληξηθνύ Κηεξίνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ) ε πλεδξία Πξνεδξείν:. Πςπίνηζορ &. Μελεηίος ηνηρεηνκεηξία αδώηνπ (Ν), θσζθόξνπ (Ρ) θαη θαιίνπ (Κ) ζηα θύιια ησλ θπξίαξρσλ μπισδώλ εηδώλ ζε Μεζνγεηαθά Οηθνζπζηήκαηα ηεο Κξήηεο Κσλζηαληνπδάθε Γ., Καξαθάζε Φ., Ππξίληζνο Μειέηε παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ην ρξώκα ησλ πεηάισλ Αξγπξόπνπινο Α., Ρηδνπνύινπ Μνληέια δηαλνκήο εηδώλ ζηε κειέηε ησλ ρσξηθώλ πξνηύπσλ δηαλνκήο ηνπ γέλνπο Phlomis ζηελ Kξήηε Μπαξησηάθεο Μ., Ππξίληζνο Γηαθύκαλζε ηεο πνηθηιόηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο ζε Μεζνγεηαθά πννιίβαδα θαηά κήθνο κίαο θπζηθήο δηαβάζκηζεο ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο Πεξηέζε Ε., Νηθνιίηζε Μ., Ζιηάθε Δ., ηακαληδηνύξαο Α., Σξνύκπεο Α Γεληθεπκέλα αζξνηζηηθά κνληέια θαη θαζνδεγνύκελε ηαμηλόκεζε δνξπθνξηθήο εηθόλαο ζηελ αλάδεημε ησλ κσζατθώλ βιάζηεζεο ηεο Κξήηεο Καινγξηάο Β., Μπαξησηάθεο Μ., Ππξίληζνο Οηθνθπζηνινγία ηεο θύηξσζεο ζηελ νηθνγέλεηα Campanulaceae Κνπηζνβνύινπ Κ., Θάλνο Κ.Α Γιάλειμμα καθέ 16

18 ε πλεδξία Πξνεδξείν: Γ. Σζανοςδάκηρ & Θ. Κωνζηανηινίδηρ Νέα δεδνκέλα γηα ηε πνηθηινκνξθία θαη ηα πξόηππα εμάπισζεο ηνπ γέλνπο Allium ζηνλ Διιεληθό ρώξν: παξαδείγκαηα από ηε κειέηε ηνπ Allium paniculatum complex (Allium sect. Codonoprasum) Σδαλνπδάθεο Γ., Κππξησηάθεο Ε., Σξίγθαο Π Υισξηδηθή πνηθηιόηεηα θαη θπηνγεσγξαθία ησλ λεζίδσλ ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο «Ληκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ» θαη ηνπ πκπιέγκαηνο ησλ Δρηλάδσλ Ζιηάδνπ Δ., Παλίηζα Μ Ζ νλνκαηνινγηθή ηζηνξία ηνπ "ζπκαξηνύ": Από ηνλ Γηνζθνξίδε ζηνλ Ληλλαίν θαη ηε ζύγρξνλε επνρή Κνπξέαο Γ., Κνθθίλε Αμηνιόγεζε απηνθπώλ θπηηθώλ εηδώλ ηνπ όξνπο Γθηώλα κε θαιισπηζηηθό ελδηαθέξνλ γηα ρξήζε σο θπηά εδαθνθάιπςεο ζην αζηηθό θαη πεξηαζηηθό πξάζηλν Αιεμίνπ Π., Αθνπκηαλάθε-Ησαλλίδνπ Α., Κσλζηαληηλίδεο Θ πκβνιή ζηελ εζλνβνηαληθή κειέηε ηεο Κξήηεο θνπιά M., Dal Cin D Agata C., αξπάθε A Φπηά ηεο Ζπείξνπ Υήηνο Θ Λήμε πλεδξίνπ Δπίζθεςε ζην Βνηαληθό Κήπν Ηνπιίαο & Αιεμάλδξνπ Γηνκήδνπο 17

19 18

20 ΑΝΑΡΣΖΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ 1. Ο ππξήλαο ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ σο ζηόρνο ηεο ηνμηθόηεηαο ηνπ βνιθξακίνπ Αδακάθεο Η.-Γ.., Παληεξήο Δ., Διεπζεξίνπ Δ.Π. 2. Μνξθνινγηθά θαη αλαηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύιινπ ηνπ κεζνγεηαθνύ γεώθπηνπ Urginea maritima (L.) Baker (Liliaceae) Al-Tardeh S., αββίδεο Θ., Γηαλλειίδνπ B.-E., Γειεβόπνπινο. 3. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ελδηαηηήκαηνο ηνπ ελδεκηθνύ είδνπο Asperula baenitzii Αλδξηόπνπινο Π., Αξηαλνύηζνπ Μ. 4. Οηθνινγηθή αμηνιόγεζε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ πνηακνύ Αιθεηνύ Αλδξνπηζνπνύινπ Α., Γηαλλόπνπινο Π., Παπαζηεξγηάδνπ Δ., Σεληαθνύ Α. 5. DNA barcoding θπηώλ ηεο νηθνγέλεηαο Labiatae από ην όξνο Υνξηηάηε Άληδαθα Α., Καξνύζνπ Ρ., Βιαρνλάζηνο Κ. 6. Ο Βαζηδηνκύθεηαο Pleurotus cystidiosus s. l. ζηελ Διιάδα Αληύπα Υ., Γθόλνπ-Εάγθνπ Ε., Καςαλάθε-Γθόηζε Δ. 7. Αλάιπζε αηζεξίσλ ειαίσλ δίθηακνπ θαιιηεξγεκέλνπ ζην Βαιθαληθό Βνηαληθό Κήπν Κξνπζζίσλ Αξγπξνπνύινπ Α., Παπαδάηνπ Μ., Γξεγνξηάδνπ Α., Μαινύπα Δ., θαιηζά Δ. 8. Δπίδξαζε αλζξσπνγελώλ δηαηαξάμεσλ ζηε ρισξηδηθή ζύλζεζε παξόρζησλ δαζώλ ζηελ Διιάδα Βαζηιόπνπινο Γξ., θεπεηάξε Μ., Καξαγηαλλαθίδνπ Β., Κνθθίλε., Σζηξηπίδεο Η. 19

21 9. πκβνιή ζηελ δηαηήξεζε ηεο ρισξίδαο ηνπ Τκεηηνύ θαηαγξαθή ζέζεσλ θαη θύηξσζε εηδώλ ηεο νηθνγέλεηαο Orchidaceae Βειηαλίηε Α., Κνπηζνβνύινπ Κ., Καιηζήο Α., Μειεηίνπ., Θάλνο Κ.A. 10. ύλζεζε εηδώλ δξπόο θαη κεηαμύ ηνπο πβξηδηζκόο ζε πεξηνρή ηνπ δάζνπο Πεληαιόθνπ Έβξνπ Βνύιγαξε Υ., Κιάηκπεξ Μ., Κνξάθεο Γ., Άκπαο Ε., Παπαγεσξγίνπ Α.Υ. 11. Μπθεηόθηινη Mύθεηεο ηεο Διιάδαο Βξαλάθεο Μ., Γθόλνπ-Εάγθνπ Ε. 12. Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ην έινο ηεο Αγπηάο Παηξώλ (Ν. Αραΐαο) Γεξάθε Ξ., Γεσξγαθνπνύινπ Α., Κνληαιή Μ., Φεξιέκε Α., Παπαπαλάγνπ Δ., Σεληαθνύ Α., Γεσξγηάδεο Θ. 13. Αιιειεπίδξαζε δελδξόκνξθσλ κπθνξξηδηθώλ ζηειερώλ κε ηνλ ελδνζπκβησηηθό κύθεηα Fusarium solani ζηέιερνο FsK ζε ξίδεο ηνκάηαο Γεσξγηάδνπ Γ., Πνύιηνο., Τςειάληεο Η., Καξπνύδαο Γ., Παπαδνπνύινπ Κ.Κ. 14. Σξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ζσκαηηθώλ εκβξύσλ ραξνππηάο (Ceratonia siliqua L.) κε ρξήζε νπηηθήο ηνκνγξαθίαο πξνβνιήο Γεσξγίνπ Β., Εαραξάθεο Γ., Ρηδνπνύινπ. 15. ύζηαζε αηζεξίνπ ειαίνπ ηνπ ππνείδνπο Echinophora tenuifolia subsp. sibthorpiana από ηελ Διιάδα Γεσξγίνπ Υ., Κνπηζαβίηε Αηθ., Μπαδόο Η., Σδάθνπ Ο. 16. Πξνθαηαξθηηθή γελεηηθή έξεπλα ηoπ Rosa damascena ζηελ Κύπξν Γηαζίηε Γ., Μαλώιεο Α., Παπαγεσξγίνπ Α.Υ. 17. Αιιειεπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ θσηόο ζηε θπηξσηηθόηεηα ησλ ζπεξκάησλ ησλ εηδώλ Erysimum naxense Snogerup θαη Erysimum krendlii Polatschek Γθίθα Π., Μαινύπα Δ., Λαλαξάο Θ. 20

22 18. Όςεηο επηθαλεηώλ γπξενθόθθσλ Γθίθαο Γ., Αξγπξόπνπινο Α., Ρηδνπνύινπ. 19. Αλάδεημε ηεο ζρέζεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζην Δζληθό Πάξθν Βόξεηαο Πίλδνπ: θαξκαθεπηηθά θπηά ζηε θάια ηνπ Βξαδέηνπ θαη ην κνλνπάηη Βξαδέην-Μπειόε Γνύια Κ., Υαλιίδνπ Δ. 20. Ζ απνγξαθή δαζηθώλ απνζεκάησλ σο εξγαιείν εθηίκεζεο βηνδεηθηώλ ζε πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο: ε πεξίπησζε ηνπ παξζέλνπ δάζνπο Παξαλεζηίνπ Γξάκαο Γξεγνξηάδεο Ν., πύξνγινπ Γ. 21. Οη θνηλόηεηεο ησλ επνρηαθώλ ιηκλίσλ ζηελ Κύπξν Γειεπέηξνπ Π., Υξηζηνδνύινπ Υ.., Υαηδεθπξηάθνπ Γ. 22. Οη κηθξνζσιελίζθνη ησλ κεηαιιαγκάησλ θαηαλίλεο bot1, fra2 θαη lue1 ηνπ θπηνύ Arabidopsis thaliana ζε ρακειή θαη πςειή ζεξκνθξαζία Εαξνγηάλλε Π., Παπαδνπνύινπ Γ., Βνύιγαξε Γ., Αδακάθεο Η.-Γ.., Παληεξήο Δ. 23. Ζ ρισξίδα ηεο λήζνπ Καιύκλνπ Εεξβνύ., Γηαλλίηζαξνο Α. 24. Μειέηε ηεο ξπζκηζηηθήο έθθξαζεο θαη ησλ πξσηετληθώλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ γνληδίνπ AtPES ζην Arabidopsis thaliana Εσγξαθίδεο Α., Λαληδνύλε O., Μειηώλε Γ., Υαξαιακπίδεο Κ. 25. Ζ αλάιπζε ηεο θηλεηηθήο ηεο επαγσγήο ηνπ θζνξηζκνύ ηεο ρισξνθύιιεο ζε πξάζηλνπο θαξπνύο ππνδεηθλύεη πεξηνξηζκνύο ζηε ξνή ειεθηξνλίσλ ηόζν ζηελ αλαγσγηθή όζν θαη ζηελ νμεηδσηηθή πιεπξά ηνπ θσηνζπζηήκαηνο ΗΗ Καιαράλεο Γ., Μαλέηαο Η. 26. Βηνινγία δηαηήξεζεο ηεο Fritillaria euboeica Rix Καινγεξόπνπινο Δ., Γειεπέηξνπ Π. 21

23 27. H επαλεύξεζε ηνπ ζπάληνπ ελδεκηθνύ είδνπο Stachys virgata Bory & Chaub. (Labiatae) Καιπνπηδάθεο Δ., Κσλζηαληηλίδεο Θ. 28. Σν λέν Βηβιίν Δξπζξώλ Γεδνκέλσλ ηεο ρισξίδαο ηεο Διιάδαο Κακάξε Γ., Κσλζηαληηλίδεο Θ., Φνίηνο Γ., Μπαξέθα Π. 29. Ζ βηνπνηθηιόηεηα ζην πεδνδξόκην: πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο απηνθπνύο ρισξίδαο ησλ δελδξνδόρσλ ζηα αζηηθά θέληξα ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Ρώκεο Καληζά Α., Κξίγθαο Ν., Iezzi A., Celesti-Grapow L., Κνθθίλε. 30. Γηαηήξεζε (in situ θαη ex situ), δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ ελδεκηθώλ θαη απεηινπκέλσλ θπηώλ ηνπ Δζληθνύ Γξπκνύ Αίλνπ Καξαγηάλλε Β., Κακάξε Γ. 31. Οηθνινγηθή αμηνιόγεζε ησλ ηύπσλ νηθνηόπσλ ηεο απνμεξακέλεο ιίκλεο Μνπξηάο (Ν. Ζιείαο)- Πείξακα πηινηηθνύ επαλαπιεκκπξηζκνύ Καξάγηαλλε Π., Σεληαθνύ Α., Γεσξγηάδεο Θ. 32. Ζ νκάδα ηνπ Crocus sect. Crocus ζηελ Διιάδα: κνξθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε, κνξθνκεηξία θαη θπινγέλεζε Καξακπιηάλεο Θ., Kξίγθαο Ν., Σζνθηνπξίδεο Γ., Κσλζηαληηλίδεο Θ. 33. Παξαθνινύζεζε θαη ex situ πξνζηαζία ελδεκηθώλ θαη ζπαλίσλ taxa ηνπ Αγίνπ Όξνπο Kαξύδαο Α., Κακάξε Γ., Κνθθίλε., Κσλζηαληηλίδεο Θ. 34. Γεκηνπξγία θαη δηαθνξνπνίεζε πιαζκνδεζκώλ ζε θύηηαξα θαηνθπθώλ Καηζαξόο Υ., Εετκπέθε Μ. 35. Πεηξακαηηθή κειέηε ηεο νξγάλσζεο ηνπ θπηηαξνζθειεηνύ ζην ρισξνθύθνο Uronema sp. Καηζαξόο Υ., Κνληηδάο Δ. 22

24 36. Βηνζύλζεζε γιπθνζηλνιηθώλ ζηε ξόθα (Εruca sativa): επίδξαζε ζηε γνληδηαθή έθθξαζε θαη ζύζηαζε κεηαβνιηηώλ ηεο ιίπαλζεο αδώηνπ θαη ζείνπ Καηζαξνύ Γ., Οκήξνπ Μ., Γειήο Κ., Καξπνύδαο Γ., Οηραιηώηεο Κ., Παπαδνπνύινπ Κ.Κ. 37. Πνηόηεηα λεξνύ ζηνλ Σακηεπηήξα ηνπ Μαξαζώλα Καηζηάπε Μ., Μνπζηάθα-Γνύλε Μ., Μηραινύδε Δ., Κνξκάο Κ.Α. 38. Αλαπηπμηαθά γεγνλόηα ζηνπο ππό δηαθνξνπνίεζε αλζνθόξνπο νθζαικνύο ηεο ειηάο πνηθηιία «Κνλζεξβνιηά» Κηηζάθε Υ., Αλδξεάδεο Δ., Μπνπξάλεο Γ. 39. Origanum dictamnus L. ζε πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα: Δπίδξαζε δηαθνξεηηθώλ ππνζηξσκάησλ ζηα κνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, βηνκάδα θαη αηζέξην έιαην Κολοβού Χ., Παπνπιάθεο Υ., Λαλαξάο Θ., Μαινύπα Δ., Κνπθ Κ.Μ. 40. Ζ μπιώδεο ρισξίδα ηνπ Εσνινγηθνύ Κήπνπ Θεζζαινλίθεο Κνληνγηάλλε Α., Ξαλζνπνύινπ Α., Διεπζεξηάδνπ Δ., Θενδσξόπνπινο Κ., Σζηηζώλε Θ. 41. Απνζηάζεηο θύηεπζεο θαη ύςνο βιαζηηθνύ ηείρνπο: Δπηπηώζεηο ζε θπζηνινγηθνύο θαη πνηνηηθνύο παξακέηξνπο ηνπ «Αγησξγίηηθνπ» Κόξθαο Ζ., Μπαλίιαο Γ. 42. Ζ ρισξίδα ηεο ρεξζνλήζνπ ησλ Μεζάλσλ Κνπγηνπκνπηδήο Κ., Σεληαθνύ Α., Γεσξγηάδεο Θ., Γεσξγίνπ Ο. 43. Τδξόθνβεο επηθάλεηεο κεζνγεηαθώλ θπηώλ Κνύθνπ Γ., Ρηδνπνύινπ., Φσηάθεο Κ. 44. Αλίρλεπζε θαη παξαγσγή ππεξνμεηδαζώλ ζε επηιεγκέλα ζηειέρε Βαζηδηνκπθήησλ ηεο Διιάδαο Κνπινπκπήο.Υ., Γθόλνπ-Εάγθνπ Ε., Καςαλάθε-Γθόηζε Δ., Υαηδεληθνιάνπ Γ.Γ. 23

25 45. Γηεξεύλεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε ελδεκηθά θπηά ηεο νξνζεηξάο ηνπ Σξνόδνπο (Κύπξνο) Κνπλλακάο Κ., Καδήο Κ., Γεσξγίνπ Κ., Θάλνο Κ.Α. 46. Οηθνινγηθή αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε ηεο μπιώδνπο ρισξίδαο ηεο πόιεο ηεο Λάξηζαο Κνπηζώλα Π., Μήιηνο Ζ., Κνξάθεο Γ., Υξηζηνδνπιάθεο Γ. 47. πγθξηηηθή κειέηε ηνπ πξνηύπνπ ησλ θσηνζπλζεηηθώλ ρξσζηηθώλ ζε θύιια θαη πξάζηλνπο θαξπνύο Κπδεξίδνπ Α., Πεηξνπνύινπ Γ. 48. Tα γέλε Sulla Μedik. θαη Ηedysarum L. (Leguminosae) ζηε ρισξίδα ηεο Διιάδαο Κσλζηαληηλίδεο Θ. 49. Μειέηε αηζεξίσλ ειαίσλ ηεζζάξσλ εηδώλ ηνπ γέλνπο Thymus Λάδαξε Γ., Κξίγθαο Ν. 50. Σα ελδεκηθά θπηά ηνπ πγξνβηόηνπνπ ησλ Αιπθώλ Κίηξνπο Πηεξίαο Λαπξεληηάδνπ., Γξόζνο Δ. 51. Μειέηε ηεο άλζηζεο ηνπ θπηνύ Cichorium intybus L. Μακαξέιε Π., Ρηδνπνύινπ. 52. Οηθνινγηθή θαηάζηαζε πδάηηλσλ ζσκάησλ ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ πνηακνύ Λνύξνπ - Γπηηθή Διιάδα Μαλσιάθε Π., Παπαζηεξγηάδνπ E. 53. Γελεηηθή θαη κνξθνκεηξηθή πεξηγξαθή ηεο πνηθηιόηεηαο ηεο νμηάο ζηελ αλαηνιηθή Ρνδόπε Μαλώιεο Α., Υαηδεζθάθεο., Βηδάιε Α., Μπξσλίδνπ Δ., Παπαγεσξγίνπ Α.Υ. 54. Hsp90 θαη κεραληζκνί αλάπηπμεο ζηα θπηά Μαξγαξηηνπνύινπ Θ., Κξπνβξπζαλάθε Ν., Μειηώλε Γ., Υαηδόπνπινο Π. 24

26 55. Δπίδξαζε ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο ζηελ αλάπηπμε θαη ηα αηζέξηα έιαηα ηνπ δπόζκνπ (Mentha spicata L.) θαη ηνπ δηθηάκνπ (Origanum dictamnus L.) Μαηξάθα Μ., Νίλνπ Δ., Γηαλλαθνύια Α., Λάδαξε Γ., Πάλνπ-Φηινζένπ Δ., Μπνδακπαιίδεο Α. 56. Μειέηε ηεο ηνμηθόηεηαο ηνπ εμαζζελνύο ρξσκίνπ ζην θπηό Allium cepa L. Μειηζζά Π., Αδακάθεο Η.-Γ., Διεπζεξίνπ Δ.Π. 57. Ζ ρισξίδα ηνπ όξνπο ατηά Μέξκπγθαο Γ., Γηαλλίηζαξνο Α. 58. Μειέηε ηεο παξαγσγήο δνκντθνύ νμένο από ζηειέρε ηνπ είδνπο Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima ζε ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο Μνζραλδξένπ Κ.Κ., Καηίθνπ Π., Παπαεπζπκίνπ Γ., Καινπέζα Δ., Πάλνπ Α., Νηθνιαΐδεο Γ. 59. Γέληξα θαη ζάκλνη ζηελ Αζήλα Μπαδόο Η., Εήθνο Α., Κόθθνξεο Η., Βνπηπξνπνύινπ Α., Γαβίαο Ο. 60. Ζ ρισξίδα ηνπ Πεληειηθνύ όξνπο Μπαιηνύζεο Δ., Γηαλλίηζαξνο Α. 61. Σν DGAT2 γνλίδην ηεο ειηάο παξνπζηάδεη επηθαιππηόκελα αιιά δηαθνξεηηθά πξόηππα έθθξαζεο από ην DGAT1 Μπαλίιαο Γ., Μαθαξίηε Η., Υαηδόπνπινο Π. 62. Ζ έληαζε ηεο ρεηκεξηλήο εξπζξόηεηαο ησλ θύιισλ σο δείθηεο θαηαπόλεζεο ησλ «επάισησλ» αηόκσλ ηνπ κεζνγεηαθνύ ζάκλνπ Pistacia lentiscus Νηθεθόξνπ Κ., Μαλέηαο Γ. 63. Φπηά ζηνλ θήπν ηνπ Ηππνθξάηε ζηελ Κσ Οηθνλόκνπ.Ν., Ρηδνπνύινπ. 64. Παξαθνινύζεζε ζε ρσξνρξνληθέο θιίκαθεο ησλ θνηλσληώλ ησλ καθξνθπθώλ ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνύ ζηηο αθηέο ηνπ Κόιπνπ Καβάιαο 25

27 Οξθαλίδεο., Σζηάγγα Δ. 65. Γνκή ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ ζπάληνπ θαη απεηινύκελνπ θπηνύ Eriolobus trilobatus ζην Ν. Έβξνπ Παπαιαδάξνπ Κ., Μπαιάζθα Κ., Κνξάθεο Γ., Πντξαδίδεο Κ., Παπαγεσξγίνπ Α.Υ. 66. Οη πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο σο αληηθείκελν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: Ζ πεξίπησζε ηεο ηξνθηιηάο-εθπαηδεπηηθό πιηθό ΠΔ Παπαπαλάγνπ Δ., Αιεμίνπ Θ., Γεσξγηάδεο Θ., Σεληαθνύ Α. 67. Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: γλώζεηο θαη ζηάζεηο καζεηώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Παπαπαλάγνπ Δ., Σεληαθνύ Α., Γεσξγηάδεο Θ. 68. Melissa officinalis ζε πεηξακαηηθή θαιιηέξγεηα ζηνλ αγξό: Δπνρηαθή δηαθύκαλζε πεξηεθηηθόηεηαο ζε αηζέξην έιαην, βηνκάδαο θαη κνξθνκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ Παπνπιάθεο Υ., Κνινβνύ Υ., Λαλαξάο Θ., Μαινύπα Δ., Κνπθ Κ.Μ. 69. Βηνινγία ησλ ζπεξκάησλ ηνπ ελδεκηθνύ θπηνύ ηεο Κύπξνπ Bosea cypria Bois.ex Hook.f. Πιεμίδα Κ., Γειεπέηξνπ Π., Μειεηίνπ-Υξήζηνπ Μ.., Γεσξγίνπ Κ. 70. Καηαλνκή ησλ εηεξνβαξώλ θαη νκνβαξώλ θύιισλ ζηε ρισξίδα κηαο ηππηθήο Μεζνγεηαθήο πεξηνρήο Ρέππα Υ., Καξακπιηάλεο Θ., Νηθνιόπνπινο Γ., Καξακπνπξληώηεο Γ. 71. Δπίδξαζε θαδκίνπ ζηε βιάζηεζε ησλ γπξενθόθθσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ γπξενζσιήλα ηνπ Lilium longiflorum θαη Nicotiana tabacum αββίδεο Θ. 72. Μειέηε ηεο δηαζπνξάο κεηάιισλ από ηελ θαύζε ιηγλίηε κε ηε ρξήζε θαιιηεξγνύκελσλ θαη απηνθπώλ θπηώλ σο βηνινγηθώλ δεηθηώλ αββίδεο Θ., Μεηεληδόγινπ Δ., Μήηξαθαο Μ., Βαζάξα Δ. 26

28 73. Αλίρλεπζε θαηζίνπ -137 κε ηε ρξήζε ιεηρήλσλ από ηε Γ. Μαθεδνλία αββίδεο Θ., Σζηγαξίδαο Κ., Σζηθξηηδήο Λ. 74. Αλίρλεπζε θαηζίνπ -137 κε ηε ρξήζε βξύσλ από ηε Γ. Μαθεδνλία αββίδεο Θ., Σζηθξηηδήο Λ., Σζηγαξίδαο Κ. 75. Δπίδξαζε ηνπ ραιθνύ θαη ηεο αλόξγαλεο ζξέςεο ζηελ αλάπηπμε λεαξώλ θπηώλ ραξνππηάο. Αλάιπζε ρισξνθπιιώλ, θαηλνιηθώλ νπζηώλ θαη αζθνξβηθνύ νμένο. αξαληάξε Α.Μ., Μειεηίνπ-Υξήζηνπ Μ Πεξηβαιινληηθή απόθξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ εηδώλ θαη ησλ θπηνθνηλσληώλ ηεο θιάζεο Potamagetonetea Klika in Klika et Nóvak 1941 ζε ιίκλεο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο αξίθα Μ., Ραδέα Κ. 77. Πξνθαηαξθηηθή κειέηε Βαζηδηνκπθήησλ ηεο Θξάθεο. Πνηθηιόηεηα, θαζαξέο θαιιηέξγεηεο, έιεγρνο ιηγληλνιπηηθνύ δπλακηθνύ. εξγεληάλε Α., Γθόλνπ-Εάγθνπ Ε. θαη Καςαλάθε-Γθόηζε Δ. 78. Γεπηεξνγελείο κεηαβνιίηεο ηνπ Citrus aurantium κε εληνκνθηόλν δξάζε ίζθνο Ζ., Κσλζηαληνπνύινπ Μ. 79. πκβνιή ζηε κειέηε ηνπ ξόινπ ηνπ θσηόο ζηε θύηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ελδεκηθώλ ή απεηινπκέλσλ παξαιηαθώλ θπηώλ θνύξηε Δ., Γειεπέηξνπ Π., Γεσξγίνπ Κ. 80. Φπζηνινγία ηεο θύηξσζεο ησλ ζπεξκάησλ θπηώλ ηεο ζεξπεληηλόθηιεο ρισξίδαο ηεο Διιάδαο κπξλή Β., Μπαδόο Η., Σξίγθαο Π., Καξέηζνο Γ., Γεσξγίνπ Κ. 81. πκβνιή ζηε κειέηε ηεο ελδεκηθήο ρισξίδαο ηεο Αηηηθήο: Ζ πεξίπησζε ησλ Μεζνγείσλ Αηηηθήο παλνύ., Σεληαθνύ Α., Γεσξγηάδεο Θ. 27

29 82. Σαμηλνκηθή νξηνζέηεζε ησλ εηδώλ ηνπ γέλνπο Micromeria Bentham ζηε λήζν Υίν θαη ηε ρεξζόλεζν Δξπζξαία ηεθαλάθε Α., Κνθθίλε. 83. Οηθνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ πγξνηόπνπ Καινδηθίνπ - Γπηηθή Διιάδα ηεθαλίδεο Κ., Γηαλλνύξεο Δ., Κάγθαινπ Η., Παπαζηεξγηάδνπ E. 84. Παξαθνινύζεζε κεηαππξηθήο αλαγέλλεζεο θπηνθνηλνηήησλ Κεθαιιεληαθήο ειάηεο (Abies cephalonica Loudon) ζηνλ Δζληθό Γξπκό ηεο Πάξλεζαο: δύν ρξόληα κεηά ηε θσηηά ηνπ 2007 Σνύληαο Θ., Καδάλεο Γ., Μπαδόο Η., Αξηαλνύηζνπ Μ. 85. Πνηθηιόηεηα Βαζηδηνκπθήησλ ζε δάζνο Quercus ζηελ Αξθαδία Σξηαληαθύιινπ Μ., Γθόλνπ-Εάγθνπ Ε., Καςαλάθε-Γθόηζε Δ. 86. Βξπόθπηα σο νηθνινγηθνί δείθηεο ζπλζεθώλ αλάπηπμεο ζηνλ πνηακό Άλσ Αιηάθκνλα (Γπηηθή Μαθεδνλία) Σζαθίξε Δ., Καξαγηαλλαθίδνπ Β. 87. Μειέηε ηεο θύηξσζεο ηεο θεθαιιεληαθήο ειάηεο (Abies cephalonica Loudon) εγθαηάζηαζε αξηηβιάζησλ ζηνλ Δζληθό Γξπκό Πάξλεζαο Σζηακήηαο Υ., Γαζθαιάθνπ Δ.Ν., Θάλνο Κ.Α. 88. Πξόβιεςε ηεο παξνύζαο θαη ηεο κειινληηθήο δπλεηηθήο εμάπισζεο ηνπ νξρενεηδνύο Goodyera repens (L.) R. Brown ζηελ αλαηνιηθή Μαθεδνλία (ΒΑ Διιάδα) κε ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ Maxent Σζηθηζήο., Σζηξηπίδεο Η., Καξαγηαλλαθίδνπ Β. 89. Μειέηε ηεο ηνμηθόηεηα ηνπ εμαζζελνύο ρξσκίνπ ζην θπηό Lens esculenta L. Φάηζηνπ Μ., Αδακάθεο Η.-Γ., Διεπζεξίνπ Δ.Π. 90. ηξαηεγηθή θύηξσζεο ζηε Horstrissea dolinicola (Umbelliferae), έλα ελδεκηθό θαη απεηινύκελν θπηό ηεο Κξήηεο Φνπξλαξάθε Υ., Θάλνο Κ.Α. 28

30 91. Δπίδξαζε ηνπ ραιθνύ ζηε ιηπηδηθή ζύζηαζε ησλ θύιισλ λεαξώλ θπηώλ ραξνππηάο Φσζηηέξε Υ., Μειεηίνπ-Υξήζηνπ Μ Δλδηαηηήκαηα-λεζηά (habitat-islands): ην παξάδεηγκα ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο ησλ ηελώλ Κιεηζνύξαο, Ν. Αηησιναθαξλαλίαο Υαιβαληδή Κ., Παλίηζα Μ. 93. Αλίρλεπζε θαη εληνπηζκόο αιιεξγηνγόλσλ πξσηετλώλ ζε γύξε θαη θαξπνύο ειηάο Υαηδεζάββα Κ., Marzban G., Καιδήο Α., Παπαδνπνύινπ Κ., θαθησηάθεο Δ., Laimer Μ., Βιαρνλάζηνο Κ. 94. Αλίρλεπζε θαη εληνπηζκόο θύξησλ αιιεξγηνγόλσλ πξσηετλώλ ζε θαξπνύο κήισλ Υαηδεζάββα Κ., Marzban G., Καιδήο Α., Παπαδνπνύινπ Κ., θαθησηάθεο Δ., Laimer Μ., Βιαρνλάζηνο Κ. 95. Μειέηε πεηάισλ Capparis spinosa L.: ιεπθέο θαη πξάζηλεο πεξηνρέο Υεηκώλα Υ., Ρηδνπνύινπ. 96. ηνηρεία αλαπαξαγσγηθήο βηνινγίαο ηεο Κεθαιιεληαθήο ειάηεο (Abies cephalonica Loudon) ζηνλ Δζληθό Γξπκό ηεο Πάξλεζαο Υξηζηνπνύινπ A., Αξηαλνύηζνπ Μ. 97. Βηνζπζηεκαηηθή κειέηε ζπαλίσλ θαη ελδεκηθώλ taxa ηεο Κππξηαθήο Υισξίδαο Υξίζηνπ Δ., Μπαξέθα Π., Κακάξε Γ. 29

31 30

32 ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ ABSTRACTS 31

33 32

34 ΟΜΙΛΙΑ 3 η ΤΝΕΔΡΙΑ Diplodia cupressi κία δπλεηηθή απεηιή γηα είδε ησλ Cupressaceae ζηελ Διιάδα Αγγειόπνπινο Α. (1), Σζόπειαο Π. (2), Καςαλάθε-Γθόηζε Δ. (1) (1) Σμιέαξ Οζημθμβίαξ & Σαλζκμιζηήξ, Σιήια Βζμθμβίαξ, Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ, , Αεήκα, (2) ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.- Ηκζηζημφημ Μεζμβεζαηχκ Γαζζηχκ Οζημζοζηδιάηςκ, Σένια Αθηιάκμξ, Αεήκα Σμ έθημξ ημο θθμζμφ πμο πνμηαθείηαζ απυ ημ είδμξ Seiridium cardinale εεςνείηαζ ιία απυ ηζξ ζμαανυηενεξ αζεέκεζεξ βζα είδδ ηςκ βεκχκ Cupressus ηαζ Juniperus ζηδκ Δθθάδα. Σμ έημξ 1995 ανέεδηε βζα πνχηδ θμνά ζημ Κμοκμοπέθζ ημο Νμιμφ Ζθείαξ, ημ είδμξ Diplodia cupressi κα πνμηαθεί ηδκ αζεέκεζα ημο έθημοξ ζε Cupressus sempervirens. ηδκ πανμφζα ενβαζία πναβιαημπμζήεδηακ πεζνάιαηα ιυθοκζδξ ηςκ θοηχκ C. sempervirens, Juniperus oxycedrus ηαζ J. phoenicea ιε ημ είδμξ D. cupressi, ιε ζηυπμ κα δζενεοκδεεί δ παεμβυκμξ ζηακυηδηά ημο. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ ημ D. cupressi είκαζ ζηακυ κα πνμηαθεί έθηδ ζε υθα ηα θοηά πμο ιεθεηήεδηακ. Μζα δεφηενδ ζεζνά πεζναιάηςκ είπε ζηυπμ κα δζενεοκδεεί δ επίδναζδ ηδξ οδαηζηήξ ηαηαπυκδζδξ ζηδκ επέηηαζδ ημο παεμβυκμο ζημοξ ζζημφξ ημο C. sempervirens. Ζ οδαηζηή ηαηαπυκδζδ εοκυδζε ηδκ ακάπηολδ ημο D. cupressi ηαζ ημ ιέζμ ιήημξ ηςκ εθηχκ ήηακ ζδιακηζηά ιεβαθφηενμ ζηα οδαηζηχξ ηαηαπμκδιέκα θοηά. Σα απμηεθέζιαηα ηςκ πεζναιάηςκ πανέπμοκ εκδείλεζξ υηζ ημ Diplodia cupressi απμηεθεί ιία δοκδηζηή απεζθή βζα είδδ ηςκ Cupressaceae ζηδκ Δθθάδα. Diplodia cupressi a potential threat for species of Cupressaceae in Greece Αngelopoulos A. (1), Tsopelas P. (2), Kapsanaki-Gotsi E. (1) (1) Department of Ecology & Systematics, Faculty of Biology, University of Athens, GR Athens, (2)NAGREF-Institute of Mediterranean Forest Ecosystems, Terma Alkmanos, GR Athens The stem canker caused by Seiridium cardinale is considered one of the serious diseases for the species of Cupressus and Juniperus in Greece. Diplodia cupressi, that causes cankers on Cupressus sempervirens, was recorded for the first time in Greece in 1995, from the Kounoupeli area in the prefecture of Ileia (W. Peloponnese). In this study D. cupressi was used in an inoculation trial on plants of C. sempervirens, Juniperus oxycedrus and J. phoenicea, in order to study its pathogenicity. The inoculation by D. cupressi resulted in the formation of canker lesions in all the inoculated plants. A second series of experiments was carried out in order to investigate the effect of water stress on the growth of D. cupressi in plant tissues of C. sempervirens. The development of D. cupressi was favored by water stress, resulting in longer lesions in the water stressed plants. These experimental results provide evidence that Diplodia cupressi is a potential threat for species of Cupressaceae in Greece. 33

35 ΠΟΣΕΡ 1 Α' ΤΝΕΔΡΙΑ Ο ππξήλαο ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ σο ζηόρνο ηεο ηνμηθόηεηαο ηνπ βνιθξακίνπ Αδακάθεο Η.-Γ.., Παληεξήο Δ., Διεπζεξίνπ Δ. Π. Σμιέαξ Βμηακζηήξ, Σιήια Βζμθμβίαξ, Ανζζημηέθεζμ Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθμκίηδξ, Θεζζαθμκίηδ, Μεθέηδ ιε μπηζηή, δθεηηνμκζηή ηαζ ζοκεζηζαηή ιζηνμζημπία έδεζλε υηζ ημ αμθθνάιζμ αθθμζχκεζ ηδ ιμνθμθμβία ημο πονήκα πνμηαθχκηαξ πφηκςζδ ηαζ πενζθενεζαηή ηαηακμιή ηδξ πνςιαηίκδξ, πμθοπθμεζδία, εβηθςαζζιυ ηοηηανζηχκ ζοζηαηζηχκ (ιζημπυκδνζα, ιειανάκεξ, ποιμηυπζα) ζημ πονδκυπθαζια, ηαζ ειθάκζζδ ζκυιμνθςκ δμιχκ ιεηαλφ ηδξ πνςιαηίκδξ. Αφλδζδ ηδξ πνμζνυθδζδξ ηδξ πνςζηζηήξ Evans Blue ζε ζοκάνηδζδ ιε ημ πνυκμ επίδναζδξ αμθθναιίμο οπμδδθχκεζ κέηνςζδ ηςκ ηοηηάνςκ. Χζηυζμ, μζ παναηδνμφιεκεξ ιμνθμθμβζηέξ αθθμζχζεζξ παναπέιπμοκ ζε θαζκυιεκα απμπηςηζημφ-ηφπμο ηοηηανζηυ εάκαημ. Πνμηεζιέκμο κα επαθδεεοηεί αοηή δ οπυεεζδ ελεηάζηδηε δ έηθναζδ ηςκ βμκζδίςκ hsr203j ηαζ dad-1, ηςκ μπμίςκ δ παναηδνμφιεκδ αφλδζδ ή ιείςζδ ηδξ έηθναζδξ ακηίζημζπα ζοζπεηίγεηαζ ιε απμπηςηζημφ-ηφπμο ηοηηανζηυ εάκαημ. οιπεναίκεηαζ υηζ, εηηυξ απυ ημοξ πενζθενεζαημφξ ιζηνμζςθδκίζημοξ πμο παναηδνήεδηακ ζε πνμδβμφιεκδ ιεθέηδ, μ πονήκαξ απμηεθεί έκακ επζπθέμκ ζηυπμ ηδξ ημλζηήξ δνάζδξ ημο αμθθναιίμο. The nucleus of plant cells as a target of tungsten toxicity Adamakis I.-D. S., Panteris E., Eleftheriou E. P. Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, A study by light, electron and confocal microscopy has revealed that in the presence of tungsten the nucleus exhibits aberrant morphology consisting of chromatin condensation and margination, polyploidy, entrapment of cellular components (mitochondria, membranes, vacuoles) in the nucleoplasm and the occurrence of filamentous structures among chromatin. Increasing adsorption of the dye Evans Blue with exposure time to tungsten indicates cell death. However, the morphological aberrations are reminiscent of apoptotic-like cell death phenomena. To verify this hypothesis, the relative expression of the genes hsr203j and dad-1 has been investigated, since their increase or decrease in expression is related with apoptotic-like cell death. It is concluded that, in addition to cortical microtubules that were previously investigated, the nucleus constitutes another target of tungsten toxicity. 34

36 ΟΜΙΛΙΑ 1 η ΤΝΕΔΡΙΑ Φπηνηνμηθόηεηα βνιθξακίνπ Αδακάθεο Η.-Γ. (1), Παληεξήο Δ. (1), Rost T.L. (2), Διεπζεξίνπ Δ.Π. (1) (1) Σμιέαξ Βμηακζηήξ, Σιήια Βζμθμβίαξ, Ανζζημηέθεζμ Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθμκίηδξ, Θεζζαθμκίηδ, (2) Section of Plant Biology, University of California, Davis, CA 95616, USA Πνμηαηανηηζηά πεζνάιαηα ζε ανηίαθαζηα ιπζγεθζμφ (Pisum sativum) ηαζ αάιααημξ (Gossypium hirsutum) έδεζλακ υηζ πανμοζία αμθθναιίμο ακαζηέθθεηαζ δ ακάπηολδ ηςκ νζγχκ ηαζ ημο υθμο θοημφ. Ακαημιζηή ιεθέηδ απμηάθορε αηεθείξ ηοηηανζηέξ δζαζνέζεζξ, αθφζζημοξ πονήκεξ ηαζ ποιμηυπζα, ηαζ ιζηνυηενμ ανζειυ ιζηνμζςθδκίζηςκ. Με ακμζμεκημπζζιυ ηδξ ζςθδκίκδξ δζαπζζηχεδηε υηζ ημ αμθθνάιζμ επδνεάγεζ ζμαανά ηδ ιμνθμθμβία ηςκ πενζθενεζαηχκ ιζηνμζςθδκίζηςκ ζε ηαλζκμκζηά δζαθμνεηζηά θοηά. οκδοαζιέκδ επίδναζδ δζαθυνςκ ακαζημθέςκ ημο ηοηηανζημφ ζηεθεημφ, αμθθναιίμο ηαζ ιμθοαδαζκίμο, απμηάθορε υηζ ημ ιμθοαδαίκζμ ακαζηέθθεζ ηδ δνάζδ ημο αμθθναιίμο ζημοξ ιζηνμζςθδκίζημοξ. Πνμηείκεηαζ ιμκηέθμ βζα ημκ πζεακυ ιδπακζζιυ εζζυδμο ημο αμθθναιίμο ζηα θοηζηά ηφηηανα ηαζ ημο ηνυπμο δνάζδξ ημο ζημοξ πενζθενεζαημφξ ιζηνμζςθδκίζημοξ. Φαίκεηαζ υηζ ημ αμθθνάιζμ δνα έιιεζα, ιέζς ημο in vivo ακηαβςκζζιμφ ημο ιε ημ ιμθοαδαίκζμ βζα ηδ εέζδ ζφκδεζδξ ζηδκ πνςηεΐκδ Cnx1. Tungsten phytotoxicity Adamakis I.-D. (1), Panteris E. (1), Rost T.L. (2), Eleftheriou E.P. (1) (1) Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, (2) Section of Plant Biology, University of California, Davis, CA 95616, USA Preliminary observations in young seedlings of pea (Pisum sativum) and cotton (Gossypium hirsutum) have shown that plant growth is inhibited by tungsten. An anatomical study revealed incomplete cell divisions, atypical nuclei and vacuoles, and fewer microtubules. By tubulin immunolocalization it was found that tungsten affects seriously the cortical microtubules in taxonomically different plant species. The combined effects of several cytoskeleton inhibitors, tungsten and molybdenum have shown that molybdenum prevents the tungsten action on the microtubules. These experimental data have permitted the construction of a model on the possible mechanism of tungsten entry in the plant cells and the way it affects cortical microtubules. It seems that tungsten acts indirectly, by competing in vivo with molybdenum for the Cnx1 protein binding site. 35

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 33ου Επιστηµονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών ΕΔΕΣΣΑ 19-21 Μαΐου 2011

Πρακτικά 33ου Επιστηµονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών ΕΔΕΣΣΑ 19-21 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 33 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 33 rd ANNUAL CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS Το 33 ο Επιστηµονικό Συνέδριο αφιερώνεται στη µνήµη του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ» «Χωρικά μοντέλα πρόβλεψης αναβλάστησης

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ (ALECTORIS GRAECA) ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ (ALECTORIS GRAECA) ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΔΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοεξυγίανση εδάφους από Cd και Pb με τα αλόφυτα: Halimione portulacoides(l.) Aellen, Tamarix parviflora (DC) και Limoniastrum monopetalum (L.

Φυτοεξυγίανση εδάφους από Cd και Pb με τα αλόφυτα: Halimione portulacoides(l.) Aellen, Tamarix parviflora (DC) και Limoniastrum monopetalum (L. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ.: Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική Μεταπτυχιακή Διατριβή Φυτοεξυγίανση εδάφους από Cd και Pb με τα αλόφυτα: Halimione portulacoides(l.) Aellen,

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΑΛΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Π.Μ.Σ Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας και Βελτίωσης Φυτών Επίδραση της οργανικής λίπανσης στην ζιζανιοχλωρίδα και στην αλληλοπάθεια του Chenopodium

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Κωνσταντίνα - Παρασκευή Σ. Μπαθρέλλου. Βιολόγος

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Κωνσταντίνα - Παρασκευή Σ. Μπαθρέλλου. Βιολόγος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Κωνσταντίνα - Παρασκευή Σ. Μπαθρέλλου Βιολόγος Ταξινόμηση, κατανομή και αιθέρια έλαια αρωματικών φυτών στους τύπους οικοτόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις των εξεταστών. i ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λεμεσός 2014

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν

Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ» Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ Ση είλαη ιύζζα Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο. Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Α. Σιδηροπούλου 1, M. Βραχνάκης 2, Γ. Φωτιάδης 3 και Δ. Μπούσμπουρας 4 1 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Τ.Θ. 286, Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε.

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 95 ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. (2003). Το πρόβλημα του νερού στη Θεσσαλία και προτάσεις για την αντιμετώπισή του στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών(ΒΑΦ)» Αρίστη Ανδρίκου-Χαριτίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 1 Παλεπηζηήκην Κξήηεο ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Αθαδεκατθνύ έηνπο 2007-2008 Ρέζπκλν, Μάηνο 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξόινγνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν Ζ δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" 2 ε ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ» Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΦΛΟΓΩΝ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΦΛΟΓΩΝ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΦΛΟΓΩΝ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ Ειδική Ερευνητική Εργασία Υποβληθείσα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών Υπό ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο. Γαξηαγάλεο Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Γεώξγηνο Κ. Αλδξηθόπνπινο Οθζαικίαηξνο

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΠΙΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Aronia. melanocarpa. Επιβλεπονηερ καθηγηηερ:

Aronia. melanocarpa. Επιβλεπονηερ καθηγηηερ: Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ Σσολή Τεσνολογίαρ Γεωπονίαρ Και Τεσνολογίαρ Τποθίμων Διαηποθήρ Aronia melanocarpa Αξιολόγηζη ηηρ επίδπαζηρ Ελληνικών απομονώζεων ηος γένοςρ Trichoderma

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΦΥΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΠΕΡΙΑ (Capsicum annuum L.) ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΠΟΥΖΙ / WATERMELON a b

ΚΑΡΠΟΥΖΙ / WATERMELON a b ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ REPUBLIC OF GREECE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ DESCRIPTION FORM AND FOOD ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ VARIETY RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου]

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου] ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗΗ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ «Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 6ο Δμοτικό Σχολείο Κηφησιας Πηνελόπη Δέλτα, Β Δ/νση Εκπ/σης Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόθεσή μας είναι να παρουσιάσουμε ένα συνδυασμό των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας

Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας του Παντελίδη Παναγιώτη ιδακτορική ιατριβή η οποία υποβλήθηκε στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Το bullying στο δημοτικό σχολείο, σε παιδιά από οικογένειες μεταναστών από την Αλβανία και την Πρώην Σοβιετική Ένωση

Το bullying στο δημοτικό σχολείο, σε παιδιά από οικογένειες μεταναστών από την Αλβανία και την Πρώην Σοβιετική Ένωση Το bullying στο δημοτικό σχολείο, σε παιδιά από οικογένειες μεταναστών από την Αλβανία και την Πρώην Σοβιετική Ένωση Bulling at Primary School, on children of immigrant families from Albania and ex Soviet

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ» ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ Μαεδια: ΥΖΜΔΗΑ Ζιενμιδκία ελέηαζδξ: Παναζηεοή 29 Μαΐμο 2009 Ώνα ελέηαζδξ:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της γεωργικής χρήσης της γης σε περιαστικές περιοχές»

Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της γεωργικής χρήσης της γης σε περιαστικές περιοχές» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας &Ανάπτυξης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΝΓΟΣΡΑΥΤΝΖ Δ ΥΑΛΤΒΔ ΘΔΡΜΖ ΔΛΑΖ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΝΓΟΣΡΑΥΤΝΖ Δ ΥΑΛΤΒΔ ΘΔΡΜΖ ΔΛΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΜΔΛΔΣΖ ΔΝΓΟΣΡΑΥΤΝΖ Δ ΥΑΛΤΒΔ ΘΔΡΜΖ ΔΛΑΖ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΔΡΒΑ ΑΗΜΗΛΗΑΝΟ Διπλωματούτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Bioyiiudac & Βιοτετνολονίας «Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής & Περιβάλλοντος» υγγιατ'1 '-ε,λχ-βε0τ Χ ϊο4ο Γ/4ΐ/ '****f*tf*wftieg{

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ Φαξκαθνδπλακηθή κειέηε ζπλζεηηθνύ αληηθαξθηληθνύ πεπηηδίνπ θαη βειηίωζε ηεο in vivo ζηαζεξόηεηαο κε ζύλδεζε κε πνιπαηζπιελνγιπθόιε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου Κατόχου Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Βασίλειος ΛΕΚΙΔΗΣ 2, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 3,

Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Βασίλειος ΛΕΚΙΔΗΣ 2, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 3, Αξιοποίηση Έξι Σεισμών στην Πελοπόννησο για την Συσχέτιση Φασματικών Επιταχύνσεων με την Απόκριση του Δομημένου Περιβάλλοντος Correlation of Spectral Accelerations with the Response of the Built Environment

Διαβάστε περισσότερα