ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΩΤΤΗ ΧΟΛΗ ΠΙΔΓΩΓΙΚΗ ΚΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ..ΠΙ.Τ.Ε ΕΔΡ: ΜΡΟΥΙΟ (ΤΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΠ) ΤΧ. Δ/ΝΗ: ΗΡΚΛ ΤΤΙΚΗ Τ.Κ πόσπασμα Πρακτικού της υνεδρίασης της ιοικούσας Επιτροπής της..πι.τ.ε ρ. 166 της 17 ης Ιουνίου 2014 το Μαρούσι σήμερα την 17 η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη, η ιοικούσα Επιτροπή της..πι.τ.ε. που συγκροτήθηκε με την αρ. Φ.908/49695/Η/2010(ΦΕΚ 161/τ.ΥΟ / ) απόφαση του ΥΠΕΠΘ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ. / ) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού, «Ίδρυση νώτατης χολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κατάργηση της ΕΛΕΤΕ» πραγματοποιήθηκε, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, Ιωάννη Χρυσουλάκη, τακτική υνεδρίαση. τη συνεδρίαση αυτή στην οποία κλήθηκαν νόμιμα όλα τα μέλη, παρουσιάστηκαν και πήραν μέρος οι: 1. Ιωάννης Χρυσουλάκης, Ομότιμος, ως Πρόεδρος. 2. Γεώργιος Τύπας, ύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Μέλος. 3. Γεώργιος Μουστάκας, Πρόεδρος.. της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπ/κών, ως Μέλος. 4. ημήτριος Κεχαγιάς,, ως Μέλος. 5. ργύριος ργυρίου, ως Μέλος. 6. Παναγιώτης στερής, ναπληρωτής..πι.τ.ε., ως Μέλος. 7. Γεώργιος λέξης, ναπληρωτής, ως Μέλος. Χρέη γραμματέα εκτέλεσε ο Χριστόπουλος Βασίλειος, που ορίστηκε με την αριθ. 86/ (Θ. 4.1) Πράξη της.ε. της..πι.τ.ε. φού διαπιστώθηκε απαρτία και διαβάστηκε η Ημερήσια ιάταξη, ξεκίνησε η υνεδρίαση και η εξέταση των θεμάτων. Θέμα 1.4: Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών της..πι.τ.ε. Για το 1.4 θέμα της ημερήσιας διάταξης, η ιοικούσα Επιτροπή της..πι.τ.ε. λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το Ν.3027/ (ΦΕΚ 152/τ. ) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού χολικών Κτιρίων, νώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 που αναφέρεται στην Ίδρυση νώτατης χολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης-Κατάργηση της ΕΛΕΤΕ. 2. Την αριθμ. Φ.908/49695/Η (ΦΕΚ 161/ τ.Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων ιοίκησης φορέων του ημόσιου και ευρύτερου 1

2 ημόσιου Τομέα) Υπουργική πόφαση περί της ανασυγκρότησης της.ε της..πι.τ.ε 3. Το Π. 101/2013 (ΦΕΚ 135/τ. / ) «Κατάργηση, συγχώνευση και μετονομασία Τμημάτων στην..πι.τ.ε 4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ. / ) «ναδιάρθρωση της ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 5. Τον Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. ) «ομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Την αριθμ.151/ (θ1.2) Πράξη της Ε της..πι.τ.ε. «Έγκριση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών της..πι.τ.ε.» 7. Το αριθμ.15/ (Θ.3.1)Πρακτικό του υμβουλίου του Παιδαγωγικού Τμήματος της..πι.τ.ε. 8. Τη συζήτηση μεταξύ των μελών. αποφασίζει ομόφωνα: Την επικαιροποίηση του Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών της..πι.τ.ε. με την προσθήκη και τον κάτωθι: ΜΗΤΡΩΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΘΗΓΗΤΩΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΘΜΙ ΩΝ) ΤΗ..ΠΙ.Τ.Ε. ΜΗΤΡΩΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ (..ΠΙ.Τ.Ε.) / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ Ι ΡΥΜ ΧΟΛΗ/ ΒΘΜΙ ΓΝΩΤΙΚΟ ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΦΕΚ) ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΙΤΟΕΛΙ 1 ΛΝΙ ΟΥ ΟΦΙ ΠΙΤΕ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ (ΦΕΚ 526/Γ/ ) aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=425&lang= el 2 ΤΕΡΗ ΠΝΓΙΩ ΤΗ AΠΙΤΕ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΤΙΚΗ ΟΜΙΚΩΝ ΚΤΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΕΙ n.aspete./uses/ Asteis/ 3 ΒΪΚΟΥΗ- ΒΕΡΓΙ Η ΝΗ ΠΙΤΕ ΨΥΧΟΠΙ ΓΩΓΙΚ Η (ΦΕΚ 526/Γ/ ) aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=415&itemi d=364&lang=el e. 4 ΒΞΕΒΝΙ Η ΝΙΚΟΛΟ ΠΙΤΕ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΝΟΥΡΓΙΚΕ ΚΤΕΡΓΙΕ (ΦΕΚ 66/ ) qmy 5 ΓΕΩΡΓΟΥΗ AΠΙΤΕ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΤΚΕΥΕ ΠΌ ΟΠΛΙΜΕΝΟ ΚΥΡΟ ΕΜ ΚΙ ΝΤΙΕΙΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ spete./index.ph p?option=com_co ntent&view=aticl e&id=571&itemid =364&lang=el 2

3 6 ΓΟΜΤΟ 7 ΙΚΩΒΙ Η 8 Ι ΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΗ Ι ΚΤΙΚΗ ΦΥΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΚΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ (ΦΕΚ 526/Γ/ ) ΕΠΙΤΗΜΕ ΤΗ ΓΩΓΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΚΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙ, ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΗ ΚΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΦΕΚ 526/Γ/ ) ΚΛΟΥΡΗ- ΝΤΩΝΟΠΟ ΥΛΟΥ ΛΕΩΝΙ ΟΥΡΝΙ ΠΙΤΕ ΠΙΤΕ ΠΙΤΕ ΕΠΙΤΗΜΕ ΤΗ ΓΩΓΗ - ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/ ΠΡΟΝΤΟΛΙΜ Ο (ΦΕΚ 526/Γ/ ) aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=430&lang= el aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=431&lang= el aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=432&lang= el o. 9 ΚΡΓΙΩΡΓ ΜΙΧΗΛ ΠΙΤΕ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΘΕΡΜΝΗ- ΨΥΞΗ(ΦΕΚ 209/ ) P9Ki 10 ΛΓΟ 11 ΜΚΡΗ ΜΠΟΤΡΗ Ο ΕΥΝΘΙ ΠΙΤΕ ΠΙΤΕ ΕΠΙΤΗΜΕ ΤΗ ΓΩΓΗ - Ι ΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙ (ΦΕΚ 517/Γ/ ) ΠΙ ΓΩΓΙΚΗ (ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ) ΨΥΧΟΛΟΓΙ aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=415&itemi d=364&lang=el aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=437&lang= el 12 ΝΥΚΤ ΘΗΝ ΠΙΤΕ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙ ΙΟΙΚΗΗ (ΦΕΚ 517/Γ/ ΠΓΙΤΚΗ 14 ΠΝΕΤΟ 15 ΠΝΤ 16 ΠΕΛΕΚΗ 17 Ι ΕΡΗ ΓΕΡΙΜ Ο ΠΥΡΙ Ω Ν ΗΜΗΤΡ ΠΝΓΙΩ ΤΗ ΕΥΤΘΙ Ο..ΠΙ.Τ.Ε...ΠΙ.Τ.Ε. ΠΙΤΕ AΠΙΤΕ ΠΙΤΕ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΙ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΙ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ «ΟΠΤΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» (ΦΕΚ ΙΟΡΙΜΟΥ 211/ ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΗ Τ ΙΚΤΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (ΦΕΚ ΙΟΡΙΜΟΥ 205/ ) ΠΙ ΓΩΓΙΚΗ,ΥΜ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙ ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΚΟ ΠΡΟΝΤΟΛΙΜ Ο (ΦΕΚ 517/Γ/ ) Ε ΦΟΜΗΧΝΙΚΗ - ΘΕΜΕΛΙΩΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΙΚΗ (ΦΕΚ 29/ΝΠ / ) aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=427&itemi d=364&lang=en aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=428&itemi d=364&lang=en aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=441&lang= el spete./index.ph p?option=com_co ntent&view=aticl e&id=428&itemid =364&lang=el ete./index.php? option=com_cont ent&view=aticle &id=426&itemid= 379&lang=el 3

4 ΠΗΛΙΩΤΟΠ ΟΥΛΟΥ- ΠΠΝΤΩΝΙ ΟΥ ΤΕΡΓΙΟΠΟ ΥΛΟ ΩΤΗΡΟΠΟ ΥΛΟΥ ΒΙΛΙΚΗ ΒΙΛ ΝΤΙ ΠΙΤΕ AΠΙΤΕ AΠΙΤΕ 21 ΤΟΡΤΟΡΕΛΗ ΜΡΙΝ..ΠΙ.Τ.Ε. ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΙ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΘΗΓΗΤΡΙ ΚΘΗΓΗΤΡΙ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝ ΤΗ Ι ΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΚΙ ΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ (ΦΕΚ 517/Γ/ ) ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ Υ ΡΟΜΗΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Υ ΡΟ ΥΝΜΙΚΩΝ ΚΙ Υ ΡΥΛΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗ ΚΙ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΜΗΧΝΙΚΗ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΪΚ ΥΤΗΜΤ ΚΙ ΠΟΙΟΤΗΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙ» (ΦΕΚ ΙΟΡΙΜΟΥ 146/ ) aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=444&lang= el spete./index.ph p?option=com_co ntent&view=aticl e&id=569&itemid =364&lang=el spete./index.ph p?option=com_co ntent&view=aticl e&id=430&itemid =364&lang=el aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=432&itemi d=364&lang=en ete. ete. 22 ΦΙΛΙΟ 23 ΧΤΖΡΚΗ 24 ΨΥΧΡΗ Ν ΡΟΝΙ ΚΟ ΡΝΤΟ ΠΙΤΕ..ΠΙ.Τ.Ε. ΠΙΤΕ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΙ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 526/Τ. Γ/ )ΜΗΧΝΙΚΗ ΡΕΥΤΩΝ «Η/Μ ΘΕΩΡΙ- ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ -ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙ» (ΦΕΚ ΙΟΡΙΜΟΥ 164/ , 176/ ) ΕΦΡΜΟΓΕ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ ΤΗΝ ΕΚΠΙ ΕΥΗ gl/tffshi spete./index.ph p?option=com_co ntent&view=aticl e&id=430&lang=e l aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=446&lang= el d aspete.net ed aspet.net om ΜΗΤΡΩΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΘΗΓΗΤΩΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΘΜΙ ΩΝ) ΤΗ..ΠΙ.Τ.Ε. ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗ ΗΜΕ ΠΗ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ Ι ΡΥΜ ΧΟΛΗ/ ΒΘΜΙ ΓΝΩΤΙΚΟ ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΦΕΚ) ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΙΤΟΕΛΙ 1. DEVLIN EAMONN ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝ ΦΥΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩ Ν " ΗΜΟΚΡΙΤ Ο" ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΦΥΙΚΟΧΗΜΙΚΩ Ν ΙΕΡΓΙΩΝ, ΝΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓ Ι ΚΙ ΜΙΚΡΟΥΤΗΜ ΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤ Η ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΓΝΗΤΙΚ ΝΝΟ ΟΜΙΚ ΥΛΙΚ kitos./ims_pesp ofile.php?peson=0 emokitos./ims_ pespofile.php?p eson=0 itos. 4

5 2. ΒΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΟ 3. ΒΡΜΙ Η ΙΩΝΝΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙ ΥΠ ΟΛΟΓΙΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ ΝΘΡΩΠΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΙΤΗ 107/ τ.ν.π... ΤΤΙΚΗ ΚΙ ΥΝΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΤΚΕΥΩΝ. ΡΙΘΜΗΤΙΚΕ ΜΕΘΟ ΟΙ ΝΛΥΗ ΦΟΡΕΩΝ (ΦΕΚ 806/ τγ) patas.//pes onnel/faculty.htm l?id=288 uth./componen t/option,com_co ntact/task,view/c ontact_id,4/itemi d,61/lang,el/ 4. ΓΓΕΛΙ Η ΜΗΝ ΧΕ ΙΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ /angelidi/ ua. 5. ΓΓΕΛΙ Η ΗΜΟΘ ΕΝΗ ΘΛΙ ΈΡΓ uth./dep/angeli des/ 6. ΘΝΟΠΟ ΥΛΟ 7. ΚΡΙΤ ΛΦΟ ΗΜΟ ΛΕΞΟΠΟΥΛ ΟΥ 10. ΛΙΚΚΟ ΛΚΙΒΙ Η ΚΩΝΤΝ ΤΙΝΟ ΛΕΞΝ Ρ ΝΙΚΟΛΟ ΠΝ/ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΕΛΙ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΙ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΗΝΩΝ Πολιτικών Μηχανικών Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ ΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΤΟΜΤΙΜΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ ΤΗ ναπλ. Καθηήτρια ΥΝΜΙΚΕ Ι ΙΟΤΗΤΕ ΚΙ ΥΝΜΙΚΗ ΥΜΠΕΡΙΦΟΡ Ε ΦΩΝ ΕΦΡΜΟΜΕΝ ΜΘΗΜΤΙΚ: ΥΠΟΛΟΓΙΤΙΚΕ ΜΕΘΟ ΟΙ 319/ /τ.ν.π.. ΕΝΕΡΓΕΙΚΟ ΤΟΜΕ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕ ΜΗΧΝΕ, ΠΜ Μ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕ ΕΓΚΤΤΕΙ (ΦΕΚ διορισμού 052/ ) ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ ΙΦΟΡΙΚΕ ΕΞΙΩΕΙ ΜΕ ΜΕΡΙΚΕ ΠΡΓΩΓΟΥ 97/ , Τ. ΝΠ patas./en/po swpiko/faculty/e nty/athanasopo ulosgeoge/?pa geno=0 h./cced/?page_i d=1357 /el/posopiko/k onstantinosalafodimos/291 auth./eek/ken tikhselida/poswpiko/ dep edpeedip/details/pof esso/aeooyoy.ht ml ath.uoa./acade mia/analysis/nalik ako_ ΜΕΡΙΚΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΘ ναπλ. ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕ ΥΝΘΕΕΙ- ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙ duth./melosdep/ameikanoyeleni 12. ΝΤΙ Η ΠΝΓΙΩ ΤΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΓΩΓΗ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΤΗ Ι ΒΙΟΥ ΚΙ ΕΞ ΠΟΤΕΩ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)" 232/ , τ. Γ oc./~panas/ 5

6 13. ΝΤΙ Η ΓΙ 14. ΝΤΙΟΥ ΜΡΙ ΠΘ Ν ΡΕ Κ Η duth./melosdep/anastasioymaia Ν ΡΕ ΟΥ- ΚΛΛΙΠΟΛΙΤ ΟΥ Ν ΡΙΚΟΠΟΥ ΛΟΥ- ΚΥΚΛ ΝΤΩΝΚΚ Η ΝΙΚΟΛΟ ΤΤΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΡΙ Η 19. ΝΤΩΝΙ Η ΙΩΝΝΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΚΡΗΤΗ Παν/μιο Θεσσαλίας ΜΕΤΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΧΟΛΗ ΤΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙ- ΧΩΡΟΤΞΙ: ΤΤΙΚΗ- ΗΜΟΓΡΦΙΚΗ ΝΛΥΗ ΥΤΗΜΤ ΚΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΤΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΚΙ ΤΟΙΧΕΙ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΝΘΕΕΩΝ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΗ 426/ , τ. Γ' ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ - ΤΟΠΟ ΚΙ ΚΤΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΧΩΡΙΚΗ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙ ΤΗ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΙ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ ΥΝΜΙΚΗ ΜΗΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΤΚΕΥΩΝ (ΜΗΧΝΩΝ, ΜΗΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΜΩΝ, ΜΗΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩΝ)( ΦΕΚ 1018/ τ.γ ) auth./eek/ken tikhselida/poswpiko/ dep edpeedip/details/pof esso/anataiah.ht ml oc./ptde/ptde/c v_staff_07/ande adakis_nikos_cv_.pdf auth./eek/ken tikhselida/poswpiko/ dep edpeedip/details/pof esso/anpeaoy.ht ml auth./eek/ken tikhselida/poswpiko/ dep edpeedip/details/pof esso/anpikooyoy. html uth./en/staff/a _Antonas DEP/antoniadis_g h. tua. 20. ΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΝΝΗ ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ ΜΘΗΜΤΙΚΗ ΝΛΥΗ 70/ τνπ /iantonio/ h. 21. ΝΤΩΝΟΠΟΥ ΛΟ ΚΙΜΩΝ ΜΕΤΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝ ΧΟΛΗ ΚΛΙΜΤΙΜΟ- ΘΕΡΜΝΗ- ΕΦΡΜΟΓΕ ΗΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙ,ΘΕΡΜ Ο ΥΝΜΙΚΗ & ΦΙΝΟΜΕΝ ΜΕΤΦΟΡ ΥΤΩΝ DEP/antonopoulo s_ a. (ΦΕΚ 118/ τ.νπ ) 22. ΝΤΩΝΟΠΟΥ ΛΟ ΒΙΛ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ ΡΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟ auth./eb/anton op cv.htm h. 6

7 23. ΝΥΦΝΤΗ ΝΙΚΟΛΟ ΠΝΕΠΙΤΗ & ΕΡΟΝΥΠΗΓΩΝ ΝΛΥΗ ΚΙ ΧΕ ΙΜΟ ΚΤΚΕΥΩΝ ΚΙ ΜΗΧΝΩΝ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΤΙΚΕ ΜΕΘΟ ΟΥ (ΦΕΚ 187/ τ.νπ ) l/pesonnel/view/ 4 s. 24. ΞΟΠΟΥΛΟ ΠΕΤΡΟ ΘΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΗΠΙΕ ΜΟΡΦΕ ΕΝΕΡΓΕΙ (ΦΕΚ 244/ ) h./stef/et/aticl es.php?id=15858 &lang=el 25. ΞΡΛΗ ΠΟΤΟΛΙ Ο Υ ΡΒΝΤΙΝΟ 28. ΡΓΥΡΟ 29. ΤΜΤΖΙ Η 30. ΒΒΥΛΗ- ΤΙΝΙΚ ΚΛΕΟΝΙΚ Η ΕΛΕΝΗ ΘΝΙ Ο ΠΥΡΙ Ω Ν Ο ΦΝΗ ΝΤΟΛΙΚ Η ΜΚΕ ΟΝΙ & ΘΡΚΗ ΘΗΝ ΜΕΤΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝ ΠΝ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΠΕΤΡΕΛΙΟΥ ΚΙ ΦΥΙΚΟΥ ΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΙ Τ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ Τ.Ε. Ε.Μ.Φ.Ε ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΙ ΒΙΟΚΛΙΜΤΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ ΗΠΙΕ ΜΟΡΦΕ ΕΝΕΡΓΕΙ ΚΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙ (ΦΕΚ 129/ ) Εμπειρία στην Οργάνωση και Λειτουργία Εργαστηρίων Φυσικής 093/ ΜΘΗΜΤΙΚΗ ΝΛΥΗ 162/ τ.παρ.(101/ τ.ν.π... Μετακίνηση από Παν.θηνών) Ε ΦΟΜΗΧΝΙΚΗ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΜ Ο ΚΙ ΤΟΝ ΧΕ ΙΜΟ ΕΓΚΤΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙ auth./eek/ken tikhselida/poswpiko/ dep edpeedip/details/pof esso/ afd907e831.html edu./unistudent /stafflist.asp?level =2&mnuid=poa m;submnu2&pid = &viewI D=1 th./physics/facu lty/aavantinos.ht ml patas./el/pos wpiko/faculty/ent y/atmatzidisdim itios/?pageno= 0 auth./eek/ken tikhselida/poswpiko/ dep edpeedip/details/pof esso/babyh.html a ΒΓΙ ΙΩΝΝΗ Μεταλλικές κατασκευές /vastahl ua. 32. ΒΪΟΥ ΚΩΝ/Ν ΝΛΥΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ntua./peson/1 22 a. 33. ΒΪΡΗ ΧΙΛΛΕ ΚΡΗΤΗ Τ.Ε. Τ. ΤΟΙΧΕΙ ΜΗΧΝΩΝ ΚΤΚΕΥΤΙΚΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕ (ΦΕΚ 128/ ) ihe./epikoinwn ia/baihs/baihse pistdhmos.aspx 7

8 34. ΒΛΜΟΝΤΕ ΕΥΓΓΕΛ Ο 35. ΒΜΒΚ ΙΩΝΝΗ 36. ΒΝ ΝΤΕΡ ΒΕ ΪΛΕ 37. ΒΡΕΛΙ Η 38. ΒΡΜΗ ΓΙΚΟΜΠ ΟΥ ΠΗΤ ΕΡ ΧΡΗΤΟ - ΠΛΤΩΝ ΘΗΝ ΘΗΝ ΠΝΕΠΙΤΗ ΠΕΙΡΙ ΠΕΙΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ Τ.Ε. ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΤΙΚΩΝ ΥΤΗΜΤΩΝ ΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙ ΚΗ, ΨΗΦΙΚ ΥΤΗΜΤ, ΕΦΡΜΟΓΕ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΤ ΩΝ 2/ΝΠ / ΟΜ ΜΘΗΜΤΩΝ ΦΥΙΚΗ 166/ ΙΦΟΡΙΚΕ ΕΞΙΩΕΙ ΜΕ ΕΦΡΜΟΓΕ Ε ΦΥΙΚΕ Ή ΚΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΠΙΤΗΜΕ Ή ΚΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ 697/ τ.γ' ΝΠΛΕΙ- ΠΡΕΜΒΕΙ ΤΟΝ ΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΗ ΤΟ ΘΕΜΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΚΟ ΠΛΙΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΙΚΗ ΜΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΗ Ε ΘΕΜΤ ΕΠΙΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ 433/Γ/ e.teiath./?load= staff&mode=view &uid=vala th./physics/facu lty/vamvakas.htm l e/ /web/uploads/c V_BAELIDHS. pdf VasamisCistos.h tm as ΒΦΕΙ Η ΜΡΓΡΙ ΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙ- ΙΧΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ /~vmaios/ 40. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛ ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΤΡ 41. ΒΕΝΕΡΗ ΙΩΝΝΗ 42. ΒΕΡΓΙ Η 43. ΒΕ Ο ΩΤΗΡΙΟ ΠΝΕΠΙΤΗ ΤΕ ΚΙ ΤΟΠΟΓΡΦΙ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΗ ΤΕ ΝΘΡΩΠΙΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΦΥΙΚΗ ΚΘΗΓΗΤΡΙ Γεωμηχανική σε Εφαρμογές στα Έργα Υποδομής και Κυκλοφορίας (Θεμελιώσεις, ήραγγες, Υδροδυναμικά έργα, Έργα οδοποιϊας) ΕΦΡΜΟΓΕ ΚΙ ΕΠΙΠΤΩΕΙ ΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΟΝ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΙ ΤΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΙ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 76/ τ.ν.π... ΟΠΤΙΚΗ, ΟΠΤΙΚΕ Ι ΙΟΤΗΤΕ ΤΕΡΕΩΝ ΚΙ ΦΜΤΟΚΟΠΙ ΤΕΡΕΩΝ 80/ τνπ ntua./peson/1 25 edu.upatas./?s ection=589&itemi d691=762 cs.auth./people /59 t ΒΙΡΒΟΥ ΜΡΙ ΠΝΕΠΙΤΗ ΠΕΙΡΙΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΥ 616/τ.Γ'/ /faculty/dep.ph p?dep=mvivou 45. ΒΟΓΙΤΖΚΗ ΜΡΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ ΚΙ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ auth./eek/ken tikhselida/poswpiko/ dep edpeedip/details/pof esso/boiatzakh.h tml 8

9 46. ΒΟΓΚΛΗ ΕΥΓΓΕΛ Ο 47. ΒΟΡΡΙ ΠΝΓΙΩ Τ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ / ΨΥΧΟΛΟΓΙ «Μικροκύματα, Οπτικές και ορυφορικές Επικοινωνίες» (ΦΕΚ διορισμού 135/ ) ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙ (661/ τγ) onics.teipi./pe sonalpages/voglis /smallbio.htm h./index.php?o ption=com_conte nt&task=blogsecti on&id=0&itemid= ΒΟΥΘΟΥΝΗ ΠΝΓΙΩ ΤΗ ΘΗΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗ ΜΗΧΝΙΚΗ (ΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ) (ΦΕΚ 020/ ) h./stef/civil/ati cles.php?id=1845 &lang=el h ΒΟΥΛΓΡΚ Η ΒΡΧΟΠΟΥΛ Ο ΝΙΚΟΛΟ ΜΙΧΗΛ ΘΕΛΟΝ ΙΚΗ ΠΡ/Μ ΚΤΕΡΙΝΗ ΤΕΡΕ ΕΛΛ ΤΥΠΟΠΟΙΗΗ ΚΙ ΙΚΙΝΗΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τ.Ε. ΤΗ ΝΟΡΓΝΗ ΧΗΜΕΙ 159/Γ/ ΕΝΕΡΓΕΙΚΗ ΥΜΠΕΡΙΦΟΡ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΗ Ε ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΤΙΜΟ (ΦΕΚ 227/ ) ics.teithe./imag es/logisticsdocs/vi oafika/voulgaa kis/voulgaakis.ht m s/mvachop/mva chop_bio.asp m., 51. ΒΡΕΤΟ ΙΩΝΝΗ ΕΚΠ 52. ΒΡΕΤΤΟ ΙΩΝΝΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΝΛΥΤΙΚ ΠΡΟΓΡΜΜΤ. ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ: ΘΕΩΡΙ ΚΙ ΠΡΞΗ 196/ , Τ. ΝΠ ΝΛΥΤΙΚ ΠΡΟΓΡΜΜΤ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ: ΘΕΩΡΙ ΚΙ ΠΡΞΗ 196/ /~ivettos/index. htm /~ivettos/ oa. oa. 53. ΓΛΝΚΗ ΕΥΓΓΕΛΙ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΤΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙ (255/ , Τ.Γ') edu.uoa./eyagg eliagalanakh.html 54. Γαντές Χάρης Πολιτικών Μηχανικών Μεταλλικές κατασκευές /chgantes ntua. 55. ΓΠΡΗ ΙΩΝΝΗ ΜΕΤΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝ Ε.Μ.Φ.Ε ΤΗ ΥΝΡΤΗΙΚΗ ΝΛΥΗ 1376/ τ.γ ntua./ a. 56. ΓΕΩΡΓΙ Η ΠΤΡΟΚΛ Ο Τ. ΧΕ ΙΗ ΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΥΤΗΜΤΩΝ ΠΡΓΩΓΗ ΚΙ ΕΦΡΜΟΓΕ ΤΗ ΥΝΜΙΚΗ ΥΤΗΜΤΩΝ /dep/geogiadis.h tml (ΦΕΚ 452/ τγ) 9

10 57. Υ Ο ΗΜΟΚΡΙΤ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΡΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & Η/Υ ΤΗ ΙΦΟΡΙΚΕ ΕΞΙΩΕΙ 148/ th./el/didaktoi kesdiatives/item/21 6 geogioudimitios 58. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥ ΛΟ Ν ΡΕ ΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΦΩΝ ΦΩΤΟΓΡΜΜΕΤΡΙ /dag/ 59. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 60. ΓΙΛΜ 61. ΓΚΝΙΤ ΙΚΤΕΡΙ ΝΗ ΒΙΛ ΒΙΛ ΘΗΝ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τ.Ε. ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΚΙ ΓΩΓΗ ΤΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΚΙ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΤΩΝ (037/ ) ΤΤΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΙ ΠΟΟΤΙΚΩΝ ΚΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 365/ , Τ.Γ' ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕ ΥΝΘΕΕΙ ΚΙ ΘΕΩΡΙ ΤΟΥ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΕ ΙΜΟΥ ath./%ce%b1% CE%B9%CE%BA% CE%B1%CF%84%C E%B5%CF%81%CE %AF%CE%BD%CE %B7 %CE%B3%CE%B5 %CF%89%CF%81 %CE%B3%CE%BF %CF%8D%CE%BB %CE%B7/ oa./?page_id= /vgan ua. 62. ΓΚΙΝΤΙ Η ΡΟΟ ΜΕΤΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝ Ε.Μ.Φ.Ε ΤΗ ΙΦΟΡΙΚΕ ΕΞΙΩΕΙ & ΕΦΡΜΟΓΕ 1196/ τ.γ ntua./~dgindi/ 63. ΓΚΟΤΗ ΠΧΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΚΕ ΟΝΙ Τ.Ε. ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΜΗΧΝΙΚΗ ΚΙ ΥΝΜΙΚΗ Ε ΜΗΧΝΟΛΟΓΙΚΕ ΚΤΚΕΥΕ (ΦΕΚ 223/ ) g.teise./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=98: &catid=30: &Itemid=84&la ng=el 64. ΓΛΜΠΕ Κ Η ΜΙΧΗΛ ΘΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΜΘΗΜΤΙΚ 304/ h./stef/math/a ticles.php?id=994 &lang=el kis. 65. ΓΡΒΒΝΗ 66. ΓΡΦΚΟΥ 67. ΓΩΝΙ ΜΡΓΡΙ Τ- ΕΙΡΗΝΗ ΟΦΙ- ΕΛΕΥΘΕΡ Ι ΗΜΟΚΡΙΤ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΡΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & Η/Υ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ / ΨΥΧΟΛΟΓΙ ΤΗ ΤΗ ΕΦΡΜΟΜΕΝ ΜΘΗΜΤΙΚ 479/ /τ. Γ' ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ ΚΙ ΕΠΝΧΕ ΙΜΟ Ε ΚΤΗΡΙΚΗ ΚΙ ΤΙΚΗ ΚΛΙΜΚ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙ ΚΙ ΝΘΡΩΠΙΝΗ ΝΠΤΥΞΗ (551/ τγ ) th./el/ /poswpiko/kat higiteslektoes/item/217 avvanisgeogios ntua./peson/1 39 uth./el/faculty/ 124 ua. 10

11 68. Γ ΙΛΕΛΗ 69. ΕΜΙΡΗ ΒΙΛ ΚΩΝΤΝ ΤΙΝ ΠΝΕΠΙΤΗ ΜΚΕ ΟΝΙ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ναπλ. ΕΦΡΜΟΓΕ ΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΝ ΕΚΠΙ ΕΥΗ 655/ τ.γ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΙ ΚΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. /modules.php? op=modload&na me=cv&file=index &id=272&tmima= 7&categoymenu =2 ntua./peson/ ΕΡΜΙΤΖΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΕΛΙ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΘΡΩΠΟΥ / ΕΙ ΙΚΗ ΓΩΓΗ ΤΗ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙ (51/ / τ.γ ) th./index.php/g /people/staff/20 demitzaki 71. ΕΡΜΙΤΖΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΕΛΙ ΕΙ ΙΚΗ ΓΩΓΗ ΤΗ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙ 51/ / τ.γ th./index.php/g /people/staff/20 demitzaki 72. ΗΜΚΗ ΡΙΤΟΦ ΝΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΙΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΙ ΙΟΙΚΗΗ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΙ ΜΗΧΝΙΚΟΥ 184/ τ.νπ egean./el/p/de makesaistophanes 73. ΗΜΚΟ ΗΜΗΤΡΚΟ ΠΟΥΛΟΥ Ο Υ ΗΜΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΝ ΤΙΝΟ ΓΓΕΛΙΚΗ ΙΚΤΕΡΙ ΝΗ ΙΩΝΝΗ ΠΕΙΡΙ ΠΝΕΠΙΤΗ ΙΓΙΟΥ ΠΝΕΠΙΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΚΕ ΟΝΙ ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΟΥ Τ.Ε. ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΓΩΓΗ ΚΙ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΧΕ ΙΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝ ΩΝ ΥΓΕΙ & ΠΡΟΝΟΙ ΤΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΝΙΚΟΥ, ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΤΙ ΚΤΚΕΥΕ ΟΠΛΙΜΕΝΟΥ ΚΥΡΟ ΕΜΤΟ ΚΙ ΜΕ Ι ΙΙΤΕΡΕ ΓΝΩΕΙ ΤΗ ΜΗΧΝΙΚΗ - ΝΤΟΧΗ ΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΘΩ ΚΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚ Η ΝΛΥΗ ΚΙ ΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΤΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΕ ΚΙ ΕΓΚΛΕΙΜΤ Ι ΚΤΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΩΝ ΕΦΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΝ ΕΚΠ/Η ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ 918/ τ.γ Ι ΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙ 575/ τ.γ τατιστική με εξειδίκευση στον τομέα των ποσοτικών μεθόδων ή στον τομέα της Βιοστατιστικής 258/τ.ΝΠ / /web/uploads/g %20%20C.V.% 20%20DEMAKO S%20.pdf egean./index_el.asp?cmd=stafflist _el&menuid=15& Menu=6&id=1 uowm./%ce%b 4%CE%B7%CE%B C%CE%B7%CF%84 %CF%81%CE%B9 %CE%AC%CE%B4 %CE%BF%CF%85 %CE%B1%CE%B9 %CE%BA%CE%B1 %CF%84%CE%B5 %CF%81%CE%AF %CE%BD%CE%B / ean. m. 11

12 77. ρίτσος τέφανος ΠΝ/ Πολιτικών Μηχανικών Οπλισμένο σκυρόδεμα,ενισχύσε ις επισκευές patas./el/pos wpiko/melhdep/e nty/ditsosstefan os/?pageno=0 78. ΡΟΥΓΚ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΕΤΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝ.Ε.Μ.Φ.Ε ΜΗΧΝΙΚΗ ΚΙ ΦΥΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΙ ΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΦΕΚ 885/ τ.γ ) e./index.php?p= teaches&c=view &id=1033 ua. 79. ΕΥΘΥΜΙ Η ΚΩΝ/ΝΟ ΦΥΙΚΗ ΤΗ ΜΓΝΗΤΙΚ ΥΛΙΚ 1064/ τγ cs.auth./people / ΕΦΥ ΕΙΡΗΝΗ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΙ ΧΕ ΙΜΟ Ε ΥΦΙΤΜΕΝ ΚΙ ΝΕ ΚΤΗΡΙ ntua./peson/1 50 ΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ 81. ΖΟΥΤΟ ΤΕΦΝ Ο ΘΕΛΙ Τ.Ε. d=148 (ΦΕΚ 115/ ) 82. ΖΦΕΙΡΟΠΟ ΥΛΟ ΒΙΛ ΚΡΗΤΗ ΠΡ/Μ Η ΙΤΡΟΦΗ ΚΙ ΙΙΤΟΛΟΓΙ Φυσική με έμφαση στις μεθόδους Εφαρμοσμένης Φυσικής και στη χρήση της ακτινοβολίας για διαγνωστικούς και Βιομηχανικούς κοπούς 64/ icete./site%20c v%20%ce%9a%ce %B1%CE%B8%CE %B7%CE%B3%CE %B7%CF%84%CF %8E%CE%BD/site %20kathigiton/zaf eiopoulos_ul.ht m 83. ΖΧΡΟΠΟΥ ΛΟ ΗΛΙ ναπλ. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙ ntua./peson/1 51 ch.ntua. 84. Ζ ΕΤΗ ΡΙ Η ΠΝΕΠΙΤΗ ΦΥΙΚΗ ΦΥΙΚΗ ΤΗ ΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΎΛΗ (ΕΠΙΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ) 163/ τ.ν.π... ysics.upatas./p esonnel/adzdets is.html atas. 85. ΖΩΓΡΦΟΠΟ ΥΛΟ ΝΙΚΟΛΟ ΤΡΤΙΩΤΙ ΚΗ ΕΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙ Ω Ν ΤΗ ΜΘΗΜΤΙΚ 125/ /τ.Γ /files/cv_zoga FOPOYLOS.pdf 86. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Υ ΠΟΛΥΞΕ ΝΗ ΘΗΝ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ Καθηγήτρια Γεωγραφία με έμφαση στη Γεωγραφική νάλυση, στη ιαχείριση Περιβάλλοντος και στην νθρωπογεωγραφία as/categoies.ph p?id=7891&lang =el 87. ΗΪ Ο ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕ ΥΝΘΕΕΙ 12

13 88. ΘΝΟ ΤΥΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝ ΦΥΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩ Ν " ΗΜΟΚΡΙΤ Ο" ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΦΥΙΚΟΧΗΜΙΚΩ Ν ΙΕΡΓΙΩΝ, ΝΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓ Ι ΚΙ ΜΙΚΡΟΥΤΗΜ ΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤ Η ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΙΚΗ ΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΥΛΗ 518 /Γ' / emokitos./ims_ field.php?ego=g 107 kitos. 89. ΘΕΟ ΟΥΛΙ Η ΝΙΚΟΛ ΟΠ/ΙΤ Κ /ΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΜΟΛΟΓΙ ΝΤΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΜΟΛΟΓΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΜΟΛΟΓΙ /people/people /cv/ ΘΕΟ ΩΡΙ Ο Υ ΘΕΟΤΟΚ ΘΕΟΦΙΛΗ- ΜΠΕΤΕΝΙΩΤΗ ΜΥΡΟΦΟ Ρ- ΕΥΓΓΕΛΙ ΝΙΚΟΛΟ ΕΛΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΚΕ ΟΝΙ ΠΝΟ ΠΝ/ ΠΕΙΡΙ 93. ΙΓΝΤΚΗ ΧΡΗΤΟ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΙ ΙΤΟΡΙ Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Καθηγήτρια Καθηγήτρια ΜΕΤΧΗΜΤΙΜ ΟΙ ΤΟΥ ΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΙ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΚΤΙΚΗ ΙΤΟΡΙΚΗ & ΘΕΩΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙ51 9/τΓ/ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙ ΧΕ ΙΜΟ ΝΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΙ ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΤΚΕΥΕ ΠΟ ΦΕΡΟΥ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙ ΚΙ ΟΠΛΙΜΕΝΟ ΚΥΡΟ ΕΜ.ΜΕΘ Ο ΟΙ ΝΛΥΗ /staff/theod/ teion./keni/inde x.php/el/people/4 1 people/cvs/51 hissa /web/uploads/t heofili%20cv%2 07b.pdf uth./componen t/option,com_co ntact/task,view/c ontact_id,63/ite mid,61/lang,el/ mail.com om hoo. 94. ΙΩΝΝΙ Η ΧΡΛΜ ΠΟ ΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΦΩΝ ναπλ. ΦΩΤΟΓΡΜΜΕΤΡΙ ey.ntua./main/l abs/photo/staff/ci oannid_f_.html ua. 95. ΙΩΝΝΙ Η ΜΕΤΛΛΙΚΕ ΚΤΚΕΥΕ tua./staff/23/ ua. 96. ΚΪΛ ΜΡΙ 97. Κακαλέτσης ημήτριος 98. ΚΚΟΥΡΟ 99. ΚΛΒΗ 100. ΚΛΜΙΩΤΟΥ -ΦΙΜΕΡΕΛΗ ΕΥΘΥ ΦΡΓΚΙ ΚΟ ΜΡΙ- ΙΚΤΕΡΙ ΝΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΙΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΚΕ ΟΝΙ ΘΗΝ ΠΝΕΠΙΤΗ ΙΓΙΟΥ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΓΩΓΗ ΚΙ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΧΕ ΙΜΟΥ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΓΩΓΗ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΓΩΓΗ ΚΙ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΧΕ ΙΜΟΥ ΦΥΙΚΗ ναπλ. 2.ΝΠΛΗΡ ΩΤΗ ΨΥΧΟΠΙ ΓΩΓΙΚ Η 39/ τ.νπ ομοστατικά ΨΥΧΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΠΙ ΙΟΥ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙ 170/ /02/1998 ΠΡΟΧΟΛΙΚ ΜΘΗΜΤΙΚ ΚΙ Η Ι ΚΤΙΚΗ ΤΟΥ 218/ τ.νπ ΠΕΙΡΜΤΙΚΗ ΦΥΙΚΗ ΤΕΡΕ ΚΤΤΗ 201/6-9-02, Τ. ΝΠ es.aegean./tepa es/anamofosi/ge n_didact_dep.htm /kakaletsis h./usefiles/po shool/kakouos_n ew.pdf es.aegean./tepa es/anamofosi/th etik_dep.htm uoa./fileadmin/ solid.phys.uoa./ upload/htm/asso ciate_pofessos/ n. gean. 13

14 Calamiotou/calam iotou_.html 101. ΚΛ ΕΛΛΗ ΙΩΝΝΗ ΠΕΙΡΙ Τ.Ε. ΡΕΥΤΟ ΥΝΜΙΚΕ ΜΗΧΝΕ ΥΨΗΛΩΝ ΤΧΥΤΗΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚ Η ΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΦΡΜΟΓΩΝ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙ (ΦΕΚ 122/ ) b./pages/viewp age.action?pageid = ΚΛΚΝΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΦΥΙΚΗ 72/ , Τ. ΝΠ /sitemap/g_kalka nis_new.htm oa ΚΛΛΙ ΚΩΝΤΝ ΤΙΝΟ ΠΝΕΠΙΤΗ ΚΡΗΤΗ ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ ΕΦΡΜΟΜΕΝ ΜΘΗΜΤΙΚ ΚΙ ΤΤΙΤΙΚΗ 171/ τ. ΝΠ wpiko/dep/pages /kallias 104. Καλογεράς Ιωάννης Εθνικό στεροσκοπ είο θηνών Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ντής Ερευνών Τεχνική εισμολογία oa./i.kalog/en/ cve.html 105. ΚΛΟΓΕΡΟΠ ΟΥΛΟΥ ΟΦΙ ΠΕΙΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ 106. ΚΛΟΓΗΡΟΥ ΟΡΕΤΗ ΦΥΙΚΗ 107. ΚΛΟΓΗΡΟΥ ΝΙΚΟΛΟ 108. ΚΝΡΕΛΗ 109. ΚΝ ΥΛΚΗ ΘΕΟΚΛΗ Ο 110. Κάππος νδρέας 111. ΚΡΓΙΝΝ ΚΗ Ο Παν/μιο Θεσσαλίας ΠΟΛΥΤΕΧΝ ΚΡΗΤΗ ΚΡΗΤΗ χολή ρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τ.Ε. ναπλ. ΤΗ Φυσικοχημεία ιεργασιών και Τεχνολογία Υλικών με έμφαση στην οργάνωση εργαστηρίων και διαχείρηση προγραμμάτων. 046/ ΗΛΕΚΤΡΙΜΟ- ΜΓΝΗΤΙΜΟ- ΜΓΝΗΤΙΚΕ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕ Ι ΙΟΤΗΤΕ ΤΗ ΥΛΗ 721/ τγ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΙ ΤΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ ΕΙΓΩΓΗ ΤΗΝ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΝΘΕΗ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΗΝ ΝΠΛΗ ΤΟΥ ΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΗ ΓΡΜΜΙΚΗ ΥΝΡΤΗΙΚΗ ΝΛΥΗ 67/ /τεύχος Γ' ντισεισμικές κατασκευές από σκυρόδεμα, ανελαστική ανάλυση κατασκευών από σκυρόδεμα και από φέρουσα τοιχοποιία ΜΘΗΜΤΙΚΗ ΝΛΥΗ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΙ ΕΦΡΜΟΓΕ ΤΗ ΘΕΩΡΙ ΤΩΝ ΥΝΡΤΗΕΩΝ skalog/kalogeop oulou.pdf /kalogio/ auth./eek/ken tikhselida/poswpiko/ dep edpeedip/details/pof esso/kaohpoy.ht ml uth./en/staff/t_ Kanaelis https://sites.googl e.com/site/dimiti oskandilakis/ uth./componen t/option,com_con tact/task,view/co ntact_id,66/itemi d,61/lang,el/ php?option=com_ juse&task=show_ bio&id=118&lang 14 hysics.auth. m

15 ΚΙ ΤΗ ΜΙΓ ΙΚΗ ΝΛΥΗ 085/ =el 112. ΚΡΓΙΝΝΗ ΒΪΟ 113. Καραγιάννης Χρήστος ΠΘ 114. ΚΡΓΙΝΝΙ Η ΧΡΛΜ ΠΟ 115. ΚΡ Ε Ο 116. ΚΡΚΤΝ Η ΕΠΟΙΝ ΥΤ. ΜΚΕ ΟΝΙ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΕΛΙ ΠΝΕΠΙΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΝΤΙΡΡΥΠΝΗ Πολιτικών Μηχανικών ΕΙ ΙΚΗ ΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗ ΤΗ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΗΝ ΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΙ ΟΞΕΙ ΩΗ ΒΙΟ ΤΕΡΕΩΝ ΚΙ ΥΓΡΩΝ ΠΟΒΛΗΤΩΝ 241/ ΚΤΚΕΥΕ ΟΠΛΙΜΕΝΟΥ ΚΥΡΟ ΕΜΤΟ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΙ ΡΙΘΜΗΤΙΚΕ ΜΕΘΟ ΟΥ, ΤΗΝ ΝΛΥΗ ΚΙ ΤΟ ΧΕ ΙΜΟ ΕΦΡΜΟΓΕ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΤΗΝ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΚΙ ΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΩΓΗ 535/ / τ.γ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ Ε ΙΤΟΡΙΚ ΚΤΙΡΙ ΚΙ ΙΧΕΙΡΙΗ ΙΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΕΠΙΤΗΜΕ ΤΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ- ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΩΝ ΚΙ ΘΕΩΡΙΩΝ947/ τ. Γ p_&_etp.htm uth./depatme nt/dep/kaagian nis.shtml th./index.php/g /people/staff/22 kaagian auth./eek/ken tikhselida/poswpiko/ dep edpeedip/details/pof esso/kapaeo.htm l /index.php?opti on=com_content &view=aticle&id =181&Itemid=54 &lang=el h. auth ΚΡΚΩΤ ΠΝΕΠΙΤΗ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ ΜΘΗΜΤΙΚΗ ΝΛΥΗ 202/ τ.νπ aculty/gkaako.ht ml 118. ΚΡΜΝΟ ΠΥΡΙ Ω Ν ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΕΛΙ Τ. ΥΠΟΛΟΓΙΤΙΚΕ ΜΕΘΟ ΟΙ / ΠΕΠΕΡΜΕΝ ΤΟΙΧΕΙ ΤΩΝ ΚΤΚΕΥΩΝ (ΦEK 638/ /τ.γ ) th./n_one_staff.asp?cid=1&id= ΚΡΜΠΟΥΡ ΝΙΩΤΗ Ο ΠΝΕΠΙΤΗ ΚΡΗΤΗ ΦΥΙΚΗ ΤΗ ΠΕΙΡΜΤΙΚΗ ΦΥΙΚΗ ΠΛΜΤΟ ΧΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΙΩΝ 591/ τ. Γ /el/faculty 120. ΚΡΤΖΙ- ΤΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΤΗ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΞΙΟΛΟΓΗΗ Β2/ edu.upatas./?s ection=589&itemi d691=740 15

16 121. ΚΡΧΛΙΟ ΝΙΚΟΛΟ ΠΝΕΠΙΤΗ ΙΓΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ ΤΗ ΙΦΟΡΙΚΕ ΕΞΙΩΕΙ 208/ τ. Γ / 122. ΚΤΡΟ Ε ΟΥΡ Ο ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ auth./eek/ken tikhselida/poswpiko/ dep edpeedip/details/pof esso/katpo.html 123. ΚΤΙΒΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡ Ι ΚΡΗΤΗ ΠΡ/Μ ΧΝΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟ ΤΗ ΠΕΡΙΒΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙ 277/ hania.teicete./ icete Κατσιφαράκης Κωνσταντί νος 125. ΚΥΚΛ ΓΡΗΓΟΡΙ Ο Πολιτικών Μηχανικών Υ ΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΥΠΟΓΕΙ Υ ΡΥΛΙΚΗ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΚΙ ΗΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙ ΤΙΚΗ ΚΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΧΩΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΜ Ο uth./componen t/option,com_con tact/task,view/co ntact_id,68/itemi d,61/lang,el/ auth./eek/ken tikhselida/poswpiko/ dep edpeedip/details/pof esso/kaykaa.html ΚΦΡΙΤ ΜΡΙ ναπλ. ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΝΘΕΗ ntua./peson/1 65 a ΚΕΚΚΕΡΗ 128. ΚΕΧΓΙ ΓΕΡΙΜ Ο Ο 129. ΚΕΧΓΙ ΘΝΙ Ο ΗΜΟΚΡΙΤ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΡΚΗ ΘΗΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΤΩΝ ΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΗΝ ΕΦΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΩΝ ΤΗΝ ΙΘΗΤΙΚΗ ΓΩΓΗ 619/ T.Γ ομή και λειτουργία μικροϋπολογιστικών συστημάτων (σχεδιασμός, κυκλώματα, τοπικά δίκτυα, εφαρμογές) 098/ ΕΦΡΜΟΜΕΝ ΜΘΗΜΤΙΚ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΙ ΤΟΧΤΙΚΕ ΝΕΛΙΞΕΙ ΚΙ Τ ΦΗ ΥΝΟΛ 262/ τγ /faculty/dep/kek keis.shtml ath./%ce%b4%c e%b7%ce%bc%ce %ae%cf%84%cf% 81%ce%b9%ce%b f%cf%82 %ce%b9 %ce%ba%ce%b5% cf%87%ce%b1%ce %b3%ce%b9%ce% ac%cf%82/ /~kehagiat/ om 130. ΚΙΖΗ ΙΩΝΝΗ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΝΘΕΗ ntua./peson/ ΚΙΟΕΟΓΛΟΥ 132. ΚΙΟΥΟΠΟΥΛ Ο ΙΩΝΝΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΚΡΗΤΗ ΘΗΝ ΕΠΙΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΥΛΙΚΩΝ Πολ. Μηχανικών ΤΕ και Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ 2.ΝΠΛΗΡ ΩΤΗ ΟΠΤΙΚ Η/ΚΙ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙ Κ Η/ΚΙ ΜΓΝΗΤΙΚ ΥΛΙΚ 64/ τ. ΝΠ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙ, ΧΩΡΟΤΞΙ ΚΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΝΠΤΥΞΗ ials.uoc./el/gen eal/pesonnel/gn k.html as/categoies.ph p?id=10745&lan g=el 16

17 133. ΚΙΤΟ ΧΡΗΤΟ ΘΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τ.Ε. Γενικά Μαθηματικά στο πλαίσιο των διδασκομένων από το τμήμα ενοτήτων (νάλυση, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά & τατιστική) 138/ h./stef/math/a ticles.php?id=995 &lang=el 134. ΚΛΕΦΤΡ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΕΛΙ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΘΡΩΠΟΥ/ΠΙ ΓΩΓΙΚΟ ΕΙ ΙΚΗ ΓΩΓΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙ- ΨΥΧΟΠΘΟΛΟΓΙ (48/ /τ.Ν.Π.. ) th./index.php/g /people/staff/24 kleftaas 135. ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΩΝΤΝ ΤΙΝΟ ΗΜΟΚΡΙΤ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΡΚΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΤΗ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙ 350/ Τ.Γ h./~kkokkino/ h ΚΟΚΚΟΡΗ ΠΝΓΙΩ ΤΗ ΠΘ ναπλ. ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕ ΥΝΘΕΕΙ duth./melosdep/kokkoisspanagiotis 137. ΚΟΚΚΟ ΛΕΞΙΟ ΕΠ ΧΟΛΗ ΝΘΡΩΠΙΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 233/ , τνπ s./bio_plies.pdf a ΚΟΚΟΛΟΓΙΝ ΝΚΗ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛ Ο ΚΟΛΙΟΠΟΥΛ Ο ΧΡΥΗ Ο ΠΝΓΙΩ ΤΗ 141. ΚΟΛΩΝΙ ΟΦΙ 142. ΚΟΜΗ ΒΙΛ 143. ΚΟΜΝΗΝΟ ΝΙΚΟΛΟ ΠΝΕΠΙΤΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΚΕ ΟΝΙ ΠΝΕΠΙΤΗ ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΗ ΤΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΚΙ ΤΗ ΓΩΓΗ ΤΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙ ΤΕ ΚΙ ΤΟΠΟΓΡΦΙ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΗ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΤΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΚΙ ΤΗ ΓΩΓΗ ΤΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙ ΚΗ ΗΛΙΚΙ ΤΗ ΙΦΟΡΙΚΕ ΕΞΙΩΕΙ ΚΙ ΕΦΡΜΟΓΕ ΥΤΩΝ 554/ τ.γ' Ι ΚΤΙΚΗ ΚΙ ΜΟΥΛΟΓΙ ΤΩΝ ΦΥΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ657/ , τεύχος Γ ΤΤΙΚΟ ΚΙ ΥΝΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΤΚΕΥΩΝ ΜΕΤΧΗΜΤΙΜ ΟΙ, ΙΧΕΙΡΙΗ ΤΗ ΠΟΛΙΤΙΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙ & ΒΙΩΙΜΗ ΝΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. Ι ΚΤΙΚΗ ΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΙ ΕΦΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΝ ΕΚΠΙ ΕΥΗ 789/ / τ.γ' ΤΙΚΗ ΝΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΜ Ο-ΧΕ ΙΜΟ ΚΙ ΧΩΡΙΚΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕ ΚΙΝΟΤΟΜΙ ok/ ademia.edu/dimi tiskoliopoulos statdyn.weebly.com/i ndex.html /skolonia/ u.upatas./sevi ces/site/posopik o.php?sm=22&te ache_id=76 auth./eek/ken tikhselida/poswpiko/ dep edpeedip/details/pof esso/komnhno.h tml as. ua. g 17

18 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡ ΓΟ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛ ΟΥ- ΚΟΚΚΙΝΚΗ 146. ΚΟΡΝΗΛΙΟ ΘΝΙ Ο ΜΕΛΝΘΙ ΝΙΚΟΛΟ Τ.Ε.Ι. ΤΕΡΕ ΕΛΛ ΚΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΙ ΓΩΓΙΚΗ/ΕΠ ΙΤΗΜΩΝ ΠΡΟΧ. ΓΩΓΗ ΚΙ ΕΚΠ/Η ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ ΤΗ ΓΡΜΜΕ ΜΕΤΦΟΡ - ΚΕΡΙΕ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (ΦΕΚ διορισμού 2/5-1-89) ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΗ ΥΝΙΘΗΜΤΙΚΗ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΙ ΙΟΥ (181/ τνπ ) ΜΓΝΗΤΙΚΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕ ΕΦΡΜΟΓΕ 138/ https://faculty.teil am./main.php? page=akontog d.auth./dp7nu ed/?q=el/usepof ile/77 cete./staff/link. asp?id=14 th. e ΚΟΙΩΡΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΚΡΗΤΗ ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ ΙΦΟΡΙΚΕ ΕΞΙΩΕΙ ΜΕ ΜΕΡΙΚΕ ΠΡΓΩΓΟΥ 620/ , τ. Γ wpiko/dep/pages /kossiois 148. ΚΟΤΙΩΝΗ ΖΗΗ Παν/μιο Θεσσαλίας ΕΙΓΩΓΗ ΤΗΝ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΝΘΕΗ uth./en/staff/z_ Kotionis 149. ΚΟΥΓΙΟΥΜΟ ΥΤΖΚΗ ΙΩΝΝΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΚΡΗΤΗ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ / ΦΙΛΟΟΦΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΩΝ ΝΠΤΥΞΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙ ΚΙ ΕΠΙΤΗΜΟΛΟΓΙ ΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙ (10/ τ.νπ ) oc./eek/cvs/k ugiumutzakis.htm 150. ΚΟΥΛΪ Η ΒΙΛ ΠΝΕΠΙΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΙ ΓΩΓΙΚΗ 23/ τνπδδ uop./~koulaidi/ ; 151. ΚΟΥΜΡ ΠΝΓΙΩ ΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ Ι ΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΗΝ ΠΕΙΡΜΤΙΚΗ Ι ΚΛΙ ΚΙ Τ Ι ΚΤΙΚ ΜΕ 103/ auth./pesonn el/koumaas.htm l h ΚΟΥΜΟΥΗ ΒΛΗ τατική, Βελτιστοποίηση κατασκευών /vkoum ua ΚΟΥΡΚΟΥΛ Ν ΡΕ ΘΕΩΡΙ ΚΙ ΧΕ ΙΜΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΙ ΥΠΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ. ntua./peson/1 73 tua ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ ΤΥΡΟ ΜΕΤΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝ.Ε.Μ.Φ.Ε Τ. ΠΕΙΡΜΤΙΚΗ ΜΗΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΜΟΡΦΩΙΜΟ Υ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΕΚ 536/ τ.γ ) e./index.php?p =teaches&c=vie w&id=1009 ua ΚΟΥΡΚΟΥΤ ΚΩΝΤΝ ΤΙΝΟ ΘΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ Τ.Ε. ΟΜ ΜΘΗΜΤΩΝ ΦΥΙΚΗ 166/ th./physics/facu lty/koukoutas.ht ml o.com 156. ΚΟΥΡΚΟΥΤ ΗΛΙ ΠΝΕΠΙΤΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΓΩΓΗ/ΠΙ Γ ΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΗΝ ΕΝΤΞΗ ΚΙ ΓΩΓΗ ΠΙ ΙΩΝ ΚΙ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΕ ΝΓΚΕ (317/ , τ. Γ ) oc./ptde/ptde/c v_staff_07/kouk outas_hlias_cv_.pdf 18

19 157. ΚΟΥΤΙΤ 158. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠ ΧΡΙΤΟΦ ΟΡΟ ΚΩΝΤΝ ΤΙΝ ΧΡΟΚΟΠΕ ΙΟ ΠΝΕΠΙΤΗ ΟΙΚΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙ ΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚ ΈΡΓ ΠΙ ΓΩΓΙΚ- Ι ΚΤΙΚΗ 700/ uth./images/sto ies/filesg/chistof oos_koutitas_cv. pdf /index.php/el/ / / /25 hs/ / hua ΚΟΥΤΟΓΙΝ ΝΗ Ο Υδρολογία και νάλυση υστημάτων ΥδραυλικώνΈργων tua./dk/ 160. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛ Ο ΠΕΤΡΟ ΠΝ/ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΝΘΕΗ, ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ, Ν ΕΙΞΗ ΚΙ ΠΟΚΤΤΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΙ ΚΤΗΡΙΚΩΝ ΥΝΟΛΩΝ upatas./#/facul ty/pofessos/395 / 161. ΚΡΒΒΡΙΤΗ Ο ΜΕΤΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝ Ε.Μ.Φ.Ε ΜΗ ΓΡΜΜΙΚΗ ΥΝΡΤΗΙΚΗ ΝΛΥΗ 6/ τ.ν.π ΚΡΕΤΕΝΙΤΗ ΙΩΝΝΗ ΠΡΚΤΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΩΚΕΝΟΓΡΦΙ uth./content/st aff/kestenitis_i.h tml 163. ΚΡΙΒ 164. ΚΥΝΗΓΟ ΠΥΡΙ Ω Ν ΠΟΛΥΧΡ ΟΝΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΗΝΩΝ ΝΘΡΩΠΙΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ/ΠΙ ΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΦΙΛΟΟΦΙ, ΠΙ ΓΩΓΙΚΗ ΚΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙ ΠΙ ΓΩΓΙΚΗ: ΕΜΦΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΥΤΗΜΙΚΗ ΠΙ ΓΩΓΙΚΗ ΚΙ ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (181/ τ.ν.π...) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΙ ΕΥΗ- Ι ΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ 120/ ,Τ.Γ' edu.upatas./?s ection=589&itemi d691=758 uoa./poswpiko /melhdep/tomeaspaidagwgikis.html ΚΥΡΙΚΙ Η ΛΕΩΝΙ ΠΝΕΠΙΤΗ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΓΩΓΗ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΞΙΟΛΟΓΗΗ i/en/component/ compofile/usep ofile/kyiakid 166. ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΟΥ ΧΡΛΜ ΠΟ ΠΝΕΠΙΤΗ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΧΟΛΙΚΗ ΠΙ ΓΩΓΙΚΗ2/ τ. Ν.Π... /index.php?optio n=com_content& view=aticle&id=1 5&Itemid=19&sta ff id= ΚΩΝΤΝΤΙΝ ΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ ΠΝΕΠΙΤΗ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΤΗ ΓΩΓΗ Ι ΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ i/el/component/ compofile/usep ofile/edkostas cy.ac.cy 19

20 168. ΚΩΝΤΝΤΟ ΠΟΥΛΟ ΗΛΙ ΠΝ/ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ upatas./#/facu lty/pofessos/38 0/ 169. ΚΩΤΟΠΟΥΛ Ο 170. ΚΩΤΗ 171. ΚΩΤΙΟΠΟΥΛ Ο 172. ΚΩΤΤΗ 173. Λ - ΧΤΖΟΠΟΥΛ ΟΥ 174. ΛΖΡΙ Η ΒΙΛ ΚΩΝΤΝ ΤΙΝΟ ΝΤΙ Ο ΠΝΓΙΩ ΤΗ ΝΤΙ ΠΝΕΠΙΤΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΙΩΝΝΙΝΩΝ & ΕΡΟΝΥΠΗΓΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΙ ΥΠΟΛΟΓΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΙ ΥΠΟΛΟΓΙΤΩΝ ΜΗΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΥΝΕΧΟΥ ΜΕΟΥ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗ ΘΕΡΜΟΜΗΧΝΙΚΗ ΥΜΠΕΡΙΦΟΡ ΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΗ ΝΛΥΤΙΚΩΝ, ΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΠΕΙΡΜΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ(ΦΕΚ 206/ τ.νπ ) ΦΥΙΚΗ ΚΙ Ι ΚΤΙΚΗ ΤΗ ΦΥΙΚΗ 358/ , Τ. Γ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ «Θεωρία Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών» (ΦΕΚ διορισμού 136/ ). ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ ΦΥΙΚΗ (ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΙΚΗ) 218/ τνπ l/pesonnel/view/ 27 /index.php?optio n=com_content& view=aticle&id=1 5&Itemid=19&sta ff id=12 auth./eek/ken tikhselida/poswpiko/ dep edpeedip/details/pof esso/ktiooyo.ht ml tua./el/people/f aculty?view=pofil e&id=19 auth./eek/ken tikhselida/poswpiko/ dep edpeedip/details/pof esso/aa.html th./eseache/ Details/Item/697? etuntopage=20 &pagesize=10 upatas. a ΛΜΠΕ 176. ΛΜΠΡΟΥ ΜΙΧΗΛ 177. ΛΜΨ ΠΕΤΡΟ 178. ΛΕΟΝΤΡΗ ΓΓΕΛΙΚΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΚΡΗΤΗ ΤΕΡΕ ΕΛΛ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΕΛΙ & ΕΡΟΝΥΠΗΓΩΝ ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τ.Ε. ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΘΡΩΠΟΥ/ΠΙ ΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ Τ. ΝΛΥΗ ΕΛΦΡΩΝ ΚΤΚΕΥΩΝ (ΦΕΚ 1052/ τ.γ ) ΥΝΡΤΗΙΚΗ ΝΛΥΗ 164/ τ. ΝΠ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕ INTENET ΜΕ ΕΜΦΗ Ε ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤ ΝΟΙΚΤΗ ΚΙ ΕΞ ΠΟΤΕΩ ΕΚΠΙ ΕΥΗ 220/ ΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙ (845/ /τ.Γ ) l/pesonnel/view/ 41 wpiko/dep/pages /lambou https://faculty.teil am./main.php? page=plam th./main/el/nod e/77 as. 20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : ΜΡΙΚΙΤΗ ΠΠΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.210-3332469 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : ΜΡΙΚΙΤΗ ΠΠΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.2103332469 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/ Γ /15-4-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/ Γ /15-4-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/ Γ /15-4-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΟΚΕΝΤΡΩΗ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΗ Με την αριθμ. 16818/06 04 2011 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ 86.907/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ 86.907/1/2012 ΜΚΡΟΧΡΟΝΙ ΝΕΡΓΟ (> ΜΗΝΩΝ) ΝΕΟ ΝΕΡΓΟ ΕΩ ΕΤΩΝ ΒΡΧΥΧΡΟΝΙ ΝΕΡΓΟ ΧΩΡΙ ΕΠΙΔΟΜ ΝΕΡΓΙ ΓΡΟΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΕΓΓΜΟ/-Η ΜΕ ΥΖΥΓΟ ΝΕΡΓΟ ΠΡΟΤΤΕΥΟΜΕΝ ΜΕΛΗ, -.,., -.,., -.,., -.,., και άνω ΝΠΗΡΙ % - % ΝΠΗΡΙ % ΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

κυρώνουµε ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΑΤΧ ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ

κυρώνουµε ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΑΤΧ ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Πίνακας ποδεκτών ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΥΝΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΙ ΕΥΣΗΣ/3γ Τηλέφ.(Εσωτ.):3187 Φ.392/55/346084 Σ.1742 θήνα, 25 υγ 15 ΘΕΜ: ιορισµοί Εκπαιδευτών

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 27-09-2013 Αρ. Πρωτ. 138615 / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 27-09-2013 Αρ. Πρωτ. 138615 / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ αθμός σφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙ ΚΙ ΘΡΚΕΥΜΤΩΝ, ----- ΕΝΙΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕ ΠΡΩΤΟΘΜΙ & ΔΕΥΤΕΡΟΘΜΙ ΕΚΠΙΔΕΥ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΙΔΙΚ ΓΩΓ ΤΜΗΜ - ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Συνεδρϊασης

Πρόσκληση Συνεδρϊασης 410 ^^^Ρ?»._ -ν-^ >'-., Κωδικός; ΕΝ18-1 Έκδοση: 02 Σελ. 1 από 5 Πρόσκληση Συνεδρϊασης %^ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜ () ΘΗΝΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΤΜΗΜ ΔΗΜΟΣΙΣ ΥΓΕΙΣ ΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ. αντικείμενο Δ.Π.Θ.-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ. αντικείμενο Δ.Π.Θ.-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΤΙΚΟ ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΘΡΚΗ ΙΤΡΙΚΗ ΧΟΛΗ 1. ΜΗΤΡΩΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΥΓΚΡΟΤΗΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΩΝ ΩΜΤΩΝ /α 1 2 3 4 Ονοματεπώνυμ ο ΜΚΟΥΡΗ ΜΡΙ ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΤΩΜΕΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΙΩΝΝΗ ΒΔΙΚΟΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 3/11-10-2013

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 3/11-10-2013 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 3/11-10-2013 Στο Μαρούσι σήµερα, 11-10-2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 το Συµβούλιο του Παιδαγωγικού Τµήµατος, που συγκροτήθηκε µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Ημερομ:14.11.2013 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΑ.Λ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΣΗ 2013 ΒΑΣΗ 2012 ΔΙΑΦΟΡ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε.

ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΑ.Λ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΣΗ 2013 ΒΑΣΗ 2012 ΔΙΑΦΟΡ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. ΒΣΕΙΣ 2013 ΕΠ.Λ. ΒΣΗ 2013 ΒΣΗ 2012 ΟΝΟΜ ΙΔΡΥΜ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΗΝ) ΤΕΙ ΘΗΝΣ ΕΠΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡ ΗΜΕΡΗΣΙ 1.102 247 806 172 296 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΔΣ ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΘΗΝ ΤΗΛ. 210 329 1200, FAX: 210 322 1772 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΚΗΣ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΣ ΤΜΗΜ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203, 297, 433, 452

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Προϊσταμένων 1/θ - 2/θ 3/θ Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Προϊσταμένων 1/θ - 2/θ 3/θ Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΝΡΤΤΕ ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΤΙ ΠΟΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙ, ΕΡΕΝ ΚΙ ΘΡΚΕΜΤΩΝ ΠΕΡ/Κ Δ/Ν Π.Ε. & Δ.Ε. ΘΕΛΙ ----- Δ/Ν Π.Ε. ΤΜΜ ΔΙΟΙΚΤΙΚΟ ----- Διεύθυνση : Μπότσαρη 2 42100 Τρίκαλα Πληροφορίες : Ελ. Οικονόμου Ρ. Ντίνα Τηλέφωνο : 24310

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015

Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 16-06-2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΠ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΠ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΡΓΕΙΟ ΓΕΙ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΠΗΡΕΙΩΝ ΓΕΙ Δ/ΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚ ΝΠ ΤΜΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Γ. ΔΗΜΗΤΡΚ ΤΗΛ: 213216 1026 03/07/ Θέμα: νακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων πρόσκλησης ενδιαφέροντος. νακοίνωση πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ Μαρούσι,01-02-2010 Α.Π. Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Ματθαίος Προσωπάρης ΤΗΛ.210-3332954 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙ ΚΙ ΤΟΥΡΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: L4 b Lf Αθήνα,LΟ /06/2015

Αριθμ. Πρωτ.: L4 b Lf Αθήνα,LΟ /06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΔΣ Ν ΙΚΗΣ 4, 105 63 ΘΗΝ ΤΗΛ. 210 3291200, FAX : 210 322 1772 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΚΗΣ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΣ τμημ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203, 297 1 433 e -

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΔΣ ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΘΗΝ ΤΗΛ. 210 329 1200, FAX : 210 322 1772 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΚΗΣ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΣ τμημ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203, 286, 297, 452

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 378/ Γ /14-6-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 378/ Γ /14-6-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 378/ Γ /14-6-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Με την αριθμ. 27865/30-5-2011 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΘΗΝ 23-07 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ριθ,. Πρωτ. 2γ/Γ.Π. οικ.55885 ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 5/31-03-2015

Π Ρ Α Ξ Η 5/31-03-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 5/31-03-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 31-03-2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΔΣ ΝΙΚΗΣ 4, 105 63 ΘΗΝ ΤΗΛ. 210 329 1200, FAX: 210 322 1772 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΚΗΣ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΣ ΤΜΗΜ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203, 286, 297, 452

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΜΜ ΠΝΕΛΛΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΣΕΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜ ΗΜΕΡ/Ν Ι ΜΘΗΜ ΚΤΗΓΟΡΙ ΜΘΗΜΤΟΣ (Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού) 16-5- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣ ΡΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚ 18-5- ΜΘΗΜΤΙΚ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Λαμία, 20 / 7 / 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ Aρ. Πρωτ : (οικ.)50098/2028 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Ελευθερίας 3 - Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜ. 9 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18.04.2013 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ (Α3) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήµερα 18.04.2013 ηµέρα Πέµπτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : ΕΙΡ.ΔΚΛΚΗ ΤΗΛ.2103332933(i.daskalaki@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ, ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΥΝΤΓΜΤΟ, ΘΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΡΤΙΩΤΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ Μητρώα γνωστικού αντικειμένου «ΚΙ» Εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση Υπ. ριθμ. «4» της 02/12/2014 επικυρώθηκαν κατά τη συνεδρίαση Υπ. ριθμ. «2» του Ε 04/03/2015 / 1 2 3 4 ΟΝΟΜΤΕΠ ΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Παιδαγωγικό Τµήµα Εδρα: Αµαρούσιο (Σταθµός «Ειρήνη» ΗΣΑΠ) Ταχ. /νση: Ηράκλειο Αττικής, ΤΚ 14121 Τηλ.: 210 2896767 Fax: 210 2823247

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2006 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2006 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚ ΠΕ Ι 1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ: ΝΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΣ ΗΝΣ ** 18203 17526 677 ΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ** 18478 17666 812 ΓΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Μ. ΠΠΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.210-3332469 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα µε τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο.

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα µε τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του.π.θράκης Πρόγραµµα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2015 Τόπος: ίθουσες-µφιθέατρα Κτιρίου ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης-Κιµµέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ :. ΤΖΧΡΗΤ ΤΗΛ.210-3332236 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2005 ΜΟΡΙΑ 2004 ΜΟΡΙΑ 2005 ιαφορά

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2005 ΜΟΡΙΑ 2004 ΜΟΡΙΑ 2005 ιαφορά ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚ ΠΕ Ι ΒΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2005 ΜΟΡΙ 2004 ΜΟΡΙ 2005 ιαφορά 1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ: ΝΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΣ ΗΝΣ ** 17268 17526-258 ΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα είναι τα μαθήματα που ανήκουν στον ΠΑΛΙΟ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα είναι τα μαθήματα που ανήκουν στον ΠΑΛΙΟ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του.π.θράκης Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2015-2016 Τόπος: Κτίριο ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης-Κιμμέρια Τα μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Φ.ΝΙΚΟΛΟΥ ΤΗΛ.210-3332896/f.nikolaou@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών ΑΔΑ: ΒΙΕ7469Β7Λ-Υ35 Α.Π : 730 HMEPOMHNIA : 20.02.2014 Θέμα : Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ Α': ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ (8η ΕΚ ΟΣΗ) ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (4η ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΚ ΟΣΗ)

ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ Α': ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ (8η ΕΚ ΟΣΗ) ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (4η ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΚ ΟΣΗ) Τ.E.I.: Κρήτης ΣΧΟΛΗ: Παράρτηµα Ρεθύµνου ΤΜΗΜ: Μουσικής Τεχνολογίας και κουστικής Συµφωνα µε την υπ' αριθµ. 50 Γενική Συνέλευση Τµήµατος στις 2/4/2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΤΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΙΝΟΜΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΛΟΓΗ Ι ΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 7/15-05-2015

Π Ρ Α Ξ Η 7/15-05-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 7/15-05-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 15-05-2015, ηµέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ,

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ, Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 59423 31713 35570 21028 23853 10685 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15874 9137 10368 6326 5506 2811 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3025 2124

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ 29-04-80 ΠΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΓΝΩΖΓΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ Υ 128/ ΥΓΙΕΙΝΗ -

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ 29-04-80 ΠΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΓΝΩΖΓΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ Υ 128/ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΠΟΣΠΣΜ ΠΡΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΣ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΣ τηςσ.ε.υ.π. του Τ.Ε.Ι.. ριθμός 4/--203 Σήμερα --203 ημέρα Παρασκευή και ώρα 0.30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Συνέλευση του Τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ :. ΔΙΜΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.210-3332733 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Π. ΤΕΙΡΟΥ ΤΗΛ.210 3332961/stirou@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΠΛΤΕΙ ΥΝΤΓΜΤΟ, ΘΗΝ ΠΡΟΓΡΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Μ. ΜΤΟΡ ΤΗΛ.210-3332920 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Ι.ΖΡΦΕΤ ΤΗΛ.210-3332864 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ, ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

etrust Consulting, 15/7/2004-31/12/2005,BeSecure E.E, 1/5/2006-10/6/2008, 6,88 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12

etrust Consulting, 15/7/2004-31/12/2005,BeSecure E.E, 1/5/2006-10/6/2008, 6,88 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΝΩΤΙΚΟY ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟY ΧΕ ΙΑΜΟ ΥΤΗΜΑΤΩΝ (-ΕΡΓ) Έτος κτήσεως υ ( ιεθνή) Κεφάλαια Βιβλίων Βιβλία 1 ΜΑΡΑΤΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 1976 ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΙΚΗ Μ Ε ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΙΚΗ, ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ &ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) Α! ΕΤΟΣ Α! ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθηματικά Ι ΠΜ0 Μαθηματικά Ι (Δ0) Υ Τ ΜΓΥ 0 8,, Μαθηματικά Ι (Υ0)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Λ Υ Κ Ε Ι Α Ν Ο Μ Ο Υ Φ Θ Ι Ω Τ Ι Α Σ ( 2 0 1 5-2 0 1 6 )

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Λ Υ Κ Ε Ι Α Ν Ο Μ Ο Υ Φ Θ Ι Ω Τ Ι Α Σ ( 2 0 1 5-2 0 1 6 ) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Λ Υ Κ Ε Ι Α Ν Ο Μ Ο Υ Φ Θ Ι Ω Τ Ι Α Σ ( 0 5-0 6 ) Α ΤΑΞΗ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΑ- ΝΑΤΟΛΙ- ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ Β ΤΑΞΗ) ο ο 3 ο ΕΣΠΕΡΙ ΝΟ ΑΤΑΛΑ- ΝΤΗΣ ΜΑΚΡΑ- ΚΩΜΗΣ Τεχνολο γικών γών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 7/9-1-2014

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 7/9-1-2014 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 7/9-1-2014 Στο Μαρούσι σήµερα 9-1-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:00 το Συµβούλιο του Παιδαγωγικού Τµήµατος, που συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2000

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2000 ΦΡΟΝΤΙΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕ 2000 A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΟΝ. ΧΟΛΗ ΠΟΛΗ ΠΤΕΡ 1 ΘΝΚΗ ΠΝΓΙΩΤ ΠΕΤΡΟ ΜΟΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙ & ΛΕΞΝΔΡΟΥΠΟ ΛΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΡΚΗ 2 ΝΓΝΩΤΟΠΟΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΡΙΤΕΙΔΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΩΝ 3 ΝΓΝΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user ,

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 04/01/2011 Σελίδα 1 από 16 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΒΙΟΜΗΧΝΙΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΚΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 4/29-10-2013

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 4/29-10-2013 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 4/29-10-2013 Στο Μαρούσι σήµερα, 29-10-2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.00 το Συµβούλιο του Παιδαγωγικού Τµήµατος, που συγκροτήθηκε µε την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΙ ΚΛΙΜΤΙΚΗΣ ΛΛΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 101 92

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ Ηµ/νία: 12/07/2007 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 10 ΣΥΝΟΛΟ 32781 21088 6191 3651 1187 479 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 4616 3504 410 300 91 42

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:56:34 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ,

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:56:34 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ, Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:56:34 Σελίδα 1 από 7 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 59423 31713 35570 21028 23853 10685 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 3650 1853 1999 1167 1651 686 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 3650

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Εσωτερικοί αξιολογητές

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Εσωτερικοί αξιολογητές ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Εσωτερικοί ξιολογητές Ονομτεπώνυμο Δημόπουλος Θεμιστοκλής Κωνστντινίδης Δημήτριος Ππλιάγκς Θεοδόσιος Σμράς Γρηγόριος Πεχλιβνίδης Γεώργιος Κργιννίδης Νικήτς Ίδρυμ- Τμήμ Πολιτικών Τ.Ε. Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ :. ΤΖΧΡΗΤ ΤΗΛ.210-3332236 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΠΛΤΕΙ ΥΝΤΓΜΤΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Π. ΤΕΙΡΟΥ ΤΗΛ.210 3332961/stirou@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΠΛΤΕΙ ΥΝΤΓΜΤΟ, ΘΗΝ ΠΡΟΓΡΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 51 12 ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ Α Σ Ε Τ Ε Μ 69 14 ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ Α Σ Ε Τ Ε Μ 76 14

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 51 12 ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ Α Σ Ε Τ Ε Μ 69 14 ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ Α Σ Ε Τ Ε Μ 76 14 sed10pinisc2 Ηµ/νία: 21/02/2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ISCED 2 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 6 ΣΥΝΟΛΟ 13647 7804 14 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

[219] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

[219] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ [219] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ http://www.ee.auth.gr/ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user ,

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 20/01/2010 Σελίδα 1 από 16 ---------------- ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10-09-2015. Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.α2γ/γπ οικ.55879/23-05-2015 προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών

Αθήνα 10-09-2015. Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.α2γ/γπ οικ.55879/23-05-2015 προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την 7η επτεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Ανακοίνωση ΟΧ1/2010)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Ανακοίνωση ΟΧ1/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΝΙΣΜΟΣ ΓΛΚΤΟΣ ΚΙ ΚΡΕΤΟΣ Θεσσαλονίκη, -- ΚΗΦΙΣΙΣ (νακοίνωση ΟΧ/) ΚΛΔΟ ΕΙΡ ΕΠΙΚΟΥΡΙ ΜΟΝΔΩΝ ΝΟΜΡΧΙ ΜΠΕΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΨΡΡ ΕΛΕΝΗ ΞΥΡΦΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ ΠΕΤΡΚΗ ΦΝΗ ΚΤΣΟΥΡ ΠΝΓΙΩΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18-09-2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΙΑΤΡΕΙΟ

Αθήνα 18-09-2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 θήνα Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου.νδειρωµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ :. ΠΠΠ v.pappa@mnec.gr ΤΗΛ.210-3332941 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πίνακα οριστικων αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 07ης Ιουλίου 2014.

Ανακοίνωση πίνακα οριστικων αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 07ης Ιουλίου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΡΓΕΙΟ ΓΕΙ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΠΗΡΕΙΩΝ ΓΕΙ Δ/ΝΗ ΠΡΩΚΟ ΝΠ ΤΜΗΜ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:.ΔΝΙΗΛΙΔΟ ΤΗΛ: Γ.ΔΗΜΗΤΡΚΟ Θέμα: ακοίωση οριστικω αποτελεσμάτω προκήρυξη. ακοίωση πίακα οριστικω αποτελεσμάτω που προέκυψε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ :.ΜΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΠΛΤΕΙ ΥΝΤΓΜΤΟ, ΘΗΝ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

253 0 30 0 196 0 27 0 0 0 0 0 20206 11388 8788 3716 10929 7293 489 379 314 127 3 0 18998 11325 7925 3688 10629 7267 444 370 314 127 3 0 T.E.I.

253 0 30 0 196 0 27 0 0 0 0 0 20206 11388 8788 3716 10929 7293 489 379 314 127 3 0 18998 11325 7925 3688 10629 7267 444 370 314 127 3 0 T.E.I. sed10pin8 Ηµ/νία: 02/02/2011 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 7 ------------------------------------------------------------- ------------ ---------- ------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Ε.ΚΟΡΔΩΗ ΤΗΛ.210-3332939/ e.kordosi@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Στις Σέρρες σήμερα 30 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΤΕΙ ΚΒΛΣ ΠΡ/Μ ΔΡΜΣ ΤΜΗΜ ΔΣΟΠΟΝΙΣ & Δ.Φ.Π. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΜΘΗΜΤΩΝ ' ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΩΡ ΔΕΥΤΕΡ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΣΚΕΥΗ ΜΘΗΜ ΙΘ. ΚΘΗΓ ΜΘΗΜ ΙΘ. ΚΘΗΓ ΜΘΗΜ ΙΘ. ΚΘΗΓ ΜΘΗΜ ΙΘ. ΚΘΗΓ ΜΘΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Στοιχεία Μηχανών ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Στοιχεία Σχεδιασµού Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Π. ΤΕΙΡΟΥ ΤΗΛ.210 3332961/stirou@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑ Α) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΕΝ18-1 Έκδοση: 02 Σελ. 1 από 5

Κωδικός: ΕΝ18-1 Έκδοση: 02 Σελ. 1 από 5 Κωδικός: ΕΝ8- Έκδοση: 02 Σελ. από 5 β&κλ» ^0 Πρόσκληση Συνεδρΐασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟ () ΘΗΝΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΔΗΜΟΣΙΣ ΥΓΕΙΣ ΚΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΣ Τσχ. Δ/νση: γίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (05-06) ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΑΝΑ- ΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Β & Γ ΤΑΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνολογικών Εφαρµογών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\se11tei_02\sed11_pin7si.txt 5/10/2004, 1:05:22µµ

File: D:\ISTOSELIDA\se11tei_02\sed11_pin7si.txt 5/10/2004, 1:05:22µµ Ηµ/νία: 05/10/2004 Σελίδα 1 από 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1566 659 1228 511 213 92 62 19 6 2 6 2 8 2 7 3 5 2 6 4 8 6 17 16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1489 650 1171 507 207 90 58 17 5 2 2 1 4 2 6 3 5 2 6 4 8 6 17 16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 05/14-11-2013

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 05/14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 05/14-11-2013 Στο Μαρούσι σήµερα, 14-11-2013, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (05-06) ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Α ΤΑΞΗ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΑΝΑ- ΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Β & Γ ΤΑΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνολογικών Εφαρµογών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 1/

Π Ρ Α Ξ Η 1/ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 1/25-01-2016 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 25-01-2016 ηµέρα ευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 / 16-09-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Σήμερα 16-09-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ Ε.Π. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ε.Π. A. Tομέας Γενικής Φυσικής 1. -Με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 (ταξινόµηση κατα ΕΞΑΜΗΝΟ και Κύκλο Εξειδίκευσης) _ 27/09/2012

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 (ταξινόµηση κατα ΕΞΑΜΗΝΟ και Κύκλο Εξειδίκευσης) _ 27/09/2012 1ο _ (103) Μηχανολογικό Σχέδιο Ι (557-558) (103) Μηχανολογικό Σχέδιο Ι (557-558) (105) Πληροφορική Ι (557-558) (105) Πληροφορική Ι (557-558) (102) Φυσική (557-558) Κουρούκλης Γ. (102) Φυσική (557-558)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ανακοινώνεται ότι κατόπιν. διόρθωσης τυπογραφικού λάθους. το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ανακοινώνεται ότι κατόπιν. διόρθωσης τυπογραφικού λάθους. το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ε.Μ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αθήνα, 29/08/2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνεται ότι κατόπιν διόρθωσης τυπογραφικού λάθους το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2011-2012 διαμορφώνεται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Ι.ΖΡΦΕΤ ΤΗΛ.210-3332864 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ, ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 1999-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ :.ΜΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ ΠΛΤΕΙ ΥΝΤΓΜΤΟ, ΘΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

chryseion @saonl.gr alexand@ sch.gr kdounas@ sch.gr

chryseion @saonl.gr alexand@ sch.gr kdounas@ sch.gr /.Π ΚΩ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜ ΜΤΟ ΙΚΙΧ Ο - ΦΟΡ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩ ΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝ Ο ΕΠΙΚΟΙΝΩ ΝΙ ΙΕΥΘΥΝ Η ΤΗΛΕΦΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩ ΝΙ EMAIL ΤΙΤΛΟ ΧΕ Ι ΡΙΘΜΟ ΥΜΜΕΤΕ ΧΟΝΤΩΝ ΧΩΡ ΠΡΟΟΡΙΜ ΙΡΚΕΙ ΧΕ Ι 933 LEO 03-06563 ΥΛΛΟΓΟ ΡΓΥΡΟΧΡ ΥΟΧΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση : Δημόσιο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάθμιση : Δημόσιο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ: ΒΙΞΒ46ΨΧΞΧ-2ΚΒ Διαβάθμιση : Δημόσιο ΓΡΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΜΜΤΕΙΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Προμηθειών ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ.Δ. : θήνα : 21-3-2014 ρ.πρωτ.: 30727 OΡΘΗ ΕΠΝΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕ ΟΝΙΣ Θεσσαλονίκη 3/1/2011 ριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 1 ΓΡΦΕΙΟ ΡΙΦΕΡΕΙΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. :546 55 Τηλέφωνο :2313 319606 FAX :2313 319763 ΘΕΜ:υτοδίκαιη κατάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ. ΣΠ. 70 58 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 92 64 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 88 80 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 76 60

Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ. ΣΠ. 70 58 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 92 64 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 88 80 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 76 60 sed10pinisc2 Ηµ/νία: 17/06/2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ISCED 2 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 7 ΣΥΝΟΛΟ 15270 8913 14 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος στις 29 Ιανουαρίου 2013

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος στις 29 Ιανουαρίου 2013 Θέσει ΕΠ-Πίκ ΟΧ ρτμέο στι 29 Ιουρίου Η μερομί στ στήλ ΕΓΚΡΙΗ ΕΠ, είι εδεικτική κι ο υποψήφιο επικοιωεί με το Φορέ γι τ υποβολή τω ιτήσεω. Η μερομί στ στήλ ΝΚΟΙΝΩΗ ΝΡΤΗΗ ΤΟ ΦΟΡΕ, είι έγκυρ κι ο υποψήφιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Ι.ΖΡΦΕΤ, i.zarafeta@mnec.gr ΤΗΛ.210-3332864 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα