ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΩΤΤΗ ΧΟΛΗ ΠΙΔΓΩΓΙΚΗ ΚΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ..ΠΙ.Τ.Ε ΕΔΡ: ΜΡΟΥΙΟ (ΤΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΠ) ΤΧ. Δ/ΝΗ: ΗΡΚΛ ΤΤΙΚΗ Τ.Κ πόσπασμα Πρακτικού της υνεδρίασης της ιοικούσας Επιτροπής της..πι.τ.ε ρ. 166 της 17 ης Ιουνίου 2014 το Μαρούσι σήμερα την 17 η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη, η ιοικούσα Επιτροπή της..πι.τ.ε. που συγκροτήθηκε με την αρ. Φ.908/49695/Η/2010(ΦΕΚ 161/τ.ΥΟ / ) απόφαση του ΥΠΕΠΘ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ. / ) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού, «Ίδρυση νώτατης χολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κατάργηση της ΕΛΕΤΕ» πραγματοποιήθηκε, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, Ιωάννη Χρυσουλάκη, τακτική υνεδρίαση. τη συνεδρίαση αυτή στην οποία κλήθηκαν νόμιμα όλα τα μέλη, παρουσιάστηκαν και πήραν μέρος οι: 1. Ιωάννης Χρυσουλάκης, Ομότιμος, ως Πρόεδρος. 2. Γεώργιος Τύπας, ύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Μέλος. 3. Γεώργιος Μουστάκας, Πρόεδρος.. της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπ/κών, ως Μέλος. 4. ημήτριος Κεχαγιάς,, ως Μέλος. 5. ργύριος ργυρίου, ως Μέλος. 6. Παναγιώτης στερής, ναπληρωτής..πι.τ.ε., ως Μέλος. 7. Γεώργιος λέξης, ναπληρωτής, ως Μέλος. Χρέη γραμματέα εκτέλεσε ο Χριστόπουλος Βασίλειος, που ορίστηκε με την αριθ. 86/ (Θ. 4.1) Πράξη της.ε. της..πι.τ.ε. φού διαπιστώθηκε απαρτία και διαβάστηκε η Ημερήσια ιάταξη, ξεκίνησε η υνεδρίαση και η εξέταση των θεμάτων. Θέμα 1.4: Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών της..πι.τ.ε. Για το 1.4 θέμα της ημερήσιας διάταξης, η ιοικούσα Επιτροπή της..πι.τ.ε. λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το Ν.3027/ (ΦΕΚ 152/τ. ) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού χολικών Κτιρίων, νώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 που αναφέρεται στην Ίδρυση νώτατης χολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης-Κατάργηση της ΕΛΕΤΕ. 2. Την αριθμ. Φ.908/49695/Η (ΦΕΚ 161/ τ.Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων ιοίκησης φορέων του ημόσιου και ευρύτερου 1

2 ημόσιου Τομέα) Υπουργική πόφαση περί της ανασυγκρότησης της.ε της..πι.τ.ε 3. Το Π. 101/2013 (ΦΕΚ 135/τ. / ) «Κατάργηση, συγχώνευση και μετονομασία Τμημάτων στην..πι.τ.ε 4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ. / ) «ναδιάρθρωση της ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 5. Τον Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. ) «ομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Την αριθμ.151/ (θ1.2) Πράξη της Ε της..πι.τ.ε. «Έγκριση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών της..πι.τ.ε.» 7. Το αριθμ.15/ (Θ.3.1)Πρακτικό του υμβουλίου του Παιδαγωγικού Τμήματος της..πι.τ.ε. 8. Τη συζήτηση μεταξύ των μελών. αποφασίζει ομόφωνα: Την επικαιροποίηση του Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών της..πι.τ.ε. με την προσθήκη και τον κάτωθι: ΜΗΤΡΩΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΘΗΓΗΤΩΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΘΜΙ ΩΝ) ΤΗ..ΠΙ.Τ.Ε. ΜΗΤΡΩΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ (..ΠΙ.Τ.Ε.) / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ Ι ΡΥΜ ΧΟΛΗ/ ΒΘΜΙ ΓΝΩΤΙΚΟ ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΦΕΚ) ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΙΤΟΕΛΙ 1 ΛΝΙ ΟΥ ΟΦΙ ΠΙΤΕ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ (ΦΕΚ 526/Γ/ ) aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=425&lang= el 2 ΤΕΡΗ ΠΝΓΙΩ ΤΗ AΠΙΤΕ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΤΙΚΗ ΟΜΙΚΩΝ ΚΤΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΕΙ n.aspete./uses/ Asteis/ 3 ΒΪΚΟΥΗ- ΒΕΡΓΙ Η ΝΗ ΠΙΤΕ ΨΥΧΟΠΙ ΓΩΓΙΚ Η (ΦΕΚ 526/Γ/ ) aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=415&itemi d=364&lang=el e. 4 ΒΞΕΒΝΙ Η ΝΙΚΟΛΟ ΠΙΤΕ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΝΟΥΡΓΙΚΕ ΚΤΕΡΓΙΕ (ΦΕΚ 66/ ) qmy 5 ΓΕΩΡΓΟΥΗ AΠΙΤΕ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΤΚΕΥΕ ΠΌ ΟΠΛΙΜΕΝΟ ΚΥΡΟ ΕΜ ΚΙ ΝΤΙΕΙΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ spete./index.ph p?option=com_co ntent&view=aticl e&id=571&itemid =364&lang=el 2

3 6 ΓΟΜΤΟ 7 ΙΚΩΒΙ Η 8 Ι ΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΗ Ι ΚΤΙΚΗ ΦΥΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΚΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ (ΦΕΚ 526/Γ/ ) ΕΠΙΤΗΜΕ ΤΗ ΓΩΓΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΚΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙ, ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΗ ΚΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΦΕΚ 526/Γ/ ) ΚΛΟΥΡΗ- ΝΤΩΝΟΠΟ ΥΛΟΥ ΛΕΩΝΙ ΟΥΡΝΙ ΠΙΤΕ ΠΙΤΕ ΠΙΤΕ ΕΠΙΤΗΜΕ ΤΗ ΓΩΓΗ - ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ/ ΠΡΟΝΤΟΛΙΜ Ο (ΦΕΚ 526/Γ/ ) aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=430&lang= el aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=431&lang= el aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=432&lang= el o. 9 ΚΡΓΙΩΡΓ ΜΙΧΗΛ ΠΙΤΕ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΘΕΡΜΝΗ- ΨΥΞΗ(ΦΕΚ 209/ ) P9Ki 10 ΛΓΟ 11 ΜΚΡΗ ΜΠΟΤΡΗ Ο ΕΥΝΘΙ ΠΙΤΕ ΠΙΤΕ ΕΠΙΤΗΜΕ ΤΗ ΓΩΓΗ - Ι ΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙ (ΦΕΚ 517/Γ/ ) ΠΙ ΓΩΓΙΚΗ (ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ) ΨΥΧΟΛΟΓΙ aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=415&itemi d=364&lang=el aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=437&lang= el 12 ΝΥΚΤ ΘΗΝ ΠΙΤΕ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙ ΙΟΙΚΗΗ (ΦΕΚ 517/Γ/ ΠΓΙΤΚΗ 14 ΠΝΕΤΟ 15 ΠΝΤ 16 ΠΕΛΕΚΗ 17 Ι ΕΡΗ ΓΕΡΙΜ Ο ΠΥΡΙ Ω Ν ΗΜΗΤΡ ΠΝΓΙΩ ΤΗ ΕΥΤΘΙ Ο..ΠΙ.Τ.Ε...ΠΙ.Τ.Ε. ΠΙΤΕ AΠΙΤΕ ΠΙΤΕ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΙ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΙ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ «ΟΠΤΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» (ΦΕΚ ΙΟΡΙΜΟΥ 211/ ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΗ Τ ΙΚΤΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (ΦΕΚ ΙΟΡΙΜΟΥ 205/ ) ΠΙ ΓΩΓΙΚΗ,ΥΜ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙ ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΚΟ ΠΡΟΝΤΟΛΙΜ Ο (ΦΕΚ 517/Γ/ ) Ε ΦΟΜΗΧΝΙΚΗ - ΘΕΜΕΛΙΩΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΙΚΗ (ΦΕΚ 29/ΝΠ / ) aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=427&itemi d=364&lang=en aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=428&itemi d=364&lang=en aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=441&lang= el spete./index.ph p?option=com_co ntent&view=aticl e&id=428&itemid =364&lang=el ete./index.php? option=com_cont ent&view=aticle &id=426&itemid= 379&lang=el 3

4 ΠΗΛΙΩΤΟΠ ΟΥΛΟΥ- ΠΠΝΤΩΝΙ ΟΥ ΤΕΡΓΙΟΠΟ ΥΛΟ ΩΤΗΡΟΠΟ ΥΛΟΥ ΒΙΛΙΚΗ ΒΙΛ ΝΤΙ ΠΙΤΕ AΠΙΤΕ AΠΙΤΕ 21 ΤΟΡΤΟΡΕΛΗ ΜΡΙΝ..ΠΙ.Τ.Ε. ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΙ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΘΗΓΗΤΡΙ ΚΘΗΓΗΤΡΙ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝ ΤΗ Ι ΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΚΙ ΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ (ΦΕΚ 517/Γ/ ) ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ Υ ΡΟΜΗΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Υ ΡΟ ΥΝΜΙΚΩΝ ΚΙ Υ ΡΥΛΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗ ΚΙ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΜΗΧΝΙΚΗ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΪΚ ΥΤΗΜΤ ΚΙ ΠΟΙΟΤΗΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙ» (ΦΕΚ ΙΟΡΙΜΟΥ 146/ ) aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=444&lang= el spete./index.ph p?option=com_co ntent&view=aticl e&id=569&itemid =364&lang=el spete./index.ph p?option=com_co ntent&view=aticl e&id=430&itemid =364&lang=el aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=432&itemi d=364&lang=en ete. ete. 22 ΦΙΛΙΟ 23 ΧΤΖΡΚΗ 24 ΨΥΧΡΗ Ν ΡΟΝΙ ΚΟ ΡΝΤΟ ΠΙΤΕ..ΠΙ.Τ.Ε. ΠΙΤΕ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΙ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΦΕΚ 526/Τ. Γ/ )ΜΗΧΝΙΚΗ ΡΕΥΤΩΝ «Η/Μ ΘΕΩΡΙ- ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ -ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙ» (ΦΕΚ ΙΟΡΙΜΟΥ 164/ , 176/ ) ΕΦΡΜΟΓΕ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ ΤΗΝ ΕΚΠΙ ΕΥΗ gl/tffshi spete./index.ph p?option=com_co ntent&view=aticl e&id=430&lang=e l aspete./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=446&lang= el d aspete.net ed aspet.net om ΜΗΤΡΩΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΘΗΓΗΤΩΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΘΜΙ ΩΝ) ΤΗ..ΠΙ.Τ.Ε. ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗ ΗΜΕ ΠΗ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ Ι ΡΥΜ ΧΟΛΗ/ ΒΘΜΙ ΓΝΩΤΙΚΟ ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΦΕΚ) ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΙΤΟΕΛΙ 1. DEVLIN EAMONN ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝ ΦΥΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩ Ν " ΗΜΟΚΡΙΤ Ο" ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΦΥΙΚΟΧΗΜΙΚΩ Ν ΙΕΡΓΙΩΝ, ΝΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓ Ι ΚΙ ΜΙΚΡΟΥΤΗΜ ΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤ Η ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΓΝΗΤΙΚ ΝΝΟ ΟΜΙΚ ΥΛΙΚ kitos./ims_pesp ofile.php?peson=0 emokitos./ims_ pespofile.php?p eson=0 itos. 4

5 2. ΒΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΟ 3. ΒΡΜΙ Η ΙΩΝΝΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙ ΥΠ ΟΛΟΓΙΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ ΝΘΡΩΠΟΥ- ΥΠΟΛΟΓΙΤΗ 107/ τ.ν.π... ΤΤΙΚΗ ΚΙ ΥΝΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΤΚΕΥΩΝ. ΡΙΘΜΗΤΙΚΕ ΜΕΘΟ ΟΙ ΝΛΥΗ ΦΟΡΕΩΝ (ΦΕΚ 806/ τγ) patas.//pes onnel/faculty.htm l?id=288 uth./componen t/option,com_co ntact/task,view/c ontact_id,4/itemi d,61/lang,el/ 4. ΓΓΕΛΙ Η ΜΗΝ ΧΕ ΙΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ /angelidi/ ua. 5. ΓΓΕΛΙ Η ΗΜΟΘ ΕΝΗ ΘΛΙ ΈΡΓ uth./dep/angeli des/ 6. ΘΝΟΠΟ ΥΛΟ 7. ΚΡΙΤ ΛΦΟ ΗΜΟ ΛΕΞΟΠΟΥΛ ΟΥ 10. ΛΙΚΚΟ ΛΚΙΒΙ Η ΚΩΝΤΝ ΤΙΝΟ ΛΕΞΝ Ρ ΝΙΚΟΛΟ ΠΝ/ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΕΛΙ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΙ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΗΝΩΝ Πολιτικών Μηχανικών Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ ΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΤΟΜΤΙΜΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ ΤΗ ναπλ. Καθηήτρια ΥΝΜΙΚΕ Ι ΙΟΤΗΤΕ ΚΙ ΥΝΜΙΚΗ ΥΜΠΕΡΙΦΟΡ Ε ΦΩΝ ΕΦΡΜΟΜΕΝ ΜΘΗΜΤΙΚ: ΥΠΟΛΟΓΙΤΙΚΕ ΜΕΘΟ ΟΙ 319/ /τ.ν.π.. ΕΝΕΡΓΕΙΚΟ ΤΟΜΕ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕ ΜΗΧΝΕ, ΠΜ Μ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕ ΕΓΚΤΤΕΙ (ΦΕΚ διορισμού 052/ ) ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ ΙΦΟΡΙΚΕ ΕΞΙΩΕΙ ΜΕ ΜΕΡΙΚΕ ΠΡΓΩΓΟΥ 97/ , Τ. ΝΠ patas./en/po swpiko/faculty/e nty/athanasopo ulosgeoge/?pa geno=0 h./cced/?page_i d=1357 /el/posopiko/k onstantinosalafodimos/291 auth./eek/ken tikhselida/poswpiko/ dep edpeedip/details/pof esso/aeooyoy.ht ml ath.uoa./acade mia/analysis/nalik ako_ ΜΕΡΙΚΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΘ ναπλ. ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕ ΥΝΘΕΕΙ- ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙ duth./melosdep/ameikanoyeleni 12. ΝΤΙ Η ΠΝΓΙΩ ΤΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΓΩΓΗ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΤΗ Ι ΒΙΟΥ ΚΙ ΕΞ ΠΟΤΕΩ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)" 232/ , τ. Γ oc./~panas/ 5

6 13. ΝΤΙ Η ΓΙ 14. ΝΤΙΟΥ ΜΡΙ ΠΘ Ν ΡΕ Κ Η duth./melosdep/anastasioymaia Ν ΡΕ ΟΥ- ΚΛΛΙΠΟΛΙΤ ΟΥ Ν ΡΙΚΟΠΟΥ ΛΟΥ- ΚΥΚΛ ΝΤΩΝΚΚ Η ΝΙΚΟΛΟ ΤΤΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΡΙ Η 19. ΝΤΩΝΙ Η ΙΩΝΝΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΚΡΗΤΗ Παν/μιο Θεσσαλίας ΜΕΤΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΧΟΛΗ ΤΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙ- ΧΩΡΟΤΞΙ: ΤΤΙΚΗ- ΗΜΟΓΡΦΙΚΗ ΝΛΥΗ ΥΤΗΜΤ ΚΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΤΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΚΙ ΤΟΙΧΕΙ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΝΘΕΕΩΝ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΗ 426/ , τ. Γ' ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ - ΤΟΠΟ ΚΙ ΚΤΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΧΩΡΙΚΗ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙ ΤΗ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΙ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ ΥΝΜΙΚΗ ΜΗΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΤΚΕΥΩΝ (ΜΗΧΝΩΝ, ΜΗΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΜΩΝ, ΜΗΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΤΤΕΩΝ)( ΦΕΚ 1018/ τ.γ ) auth./eek/ken tikhselida/poswpiko/ dep edpeedip/details/pof esso/anataiah.ht ml oc./ptde/ptde/c v_staff_07/ande adakis_nikos_cv_.pdf auth./eek/ken tikhselida/poswpiko/ dep edpeedip/details/pof esso/anpeaoy.ht ml auth./eek/ken tikhselida/poswpiko/ dep edpeedip/details/pof esso/anpikooyoy. html uth./en/staff/a _Antonas DEP/antoniadis_g h. tua. 20. ΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΝΝΗ ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ ΜΘΗΜΤΙΚΗ ΝΛΥΗ 70/ τνπ /iantonio/ h. 21. ΝΤΩΝΟΠΟΥ ΛΟ ΚΙΜΩΝ ΜΕΤΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝ ΧΟΛΗ ΚΛΙΜΤΙΜΟ- ΘΕΡΜΝΗ- ΕΦΡΜΟΓΕ ΗΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙ,ΘΕΡΜ Ο ΥΝΜΙΚΗ & ΦΙΝΟΜΕΝ ΜΕΤΦΟΡ ΥΤΩΝ DEP/antonopoulo s_ a. (ΦΕΚ 118/ τ.νπ ) 22. ΝΤΩΝΟΠΟΥ ΛΟ ΒΙΛ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ ΡΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟ auth./eb/anton op cv.htm h. 6

7 23. ΝΥΦΝΤΗ ΝΙΚΟΛΟ ΠΝΕΠΙΤΗ & ΕΡΟΝΥΠΗΓΩΝ ΝΛΥΗ ΚΙ ΧΕ ΙΜΟ ΚΤΚΕΥΩΝ ΚΙ ΜΗΧΝΩΝ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΤΙΚΕ ΜΕΘΟ ΟΥ (ΦΕΚ 187/ τ.νπ ) l/pesonnel/view/ 4 s. 24. ΞΟΠΟΥΛΟ ΠΕΤΡΟ ΘΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΗΠΙΕ ΜΟΡΦΕ ΕΝΕΡΓΕΙ (ΦΕΚ 244/ ) h./stef/et/aticl es.php?id=15858 &lang=el 25. ΞΡΛΗ ΠΟΤΟΛΙ Ο Υ ΡΒΝΤΙΝΟ 28. ΡΓΥΡΟ 29. ΤΜΤΖΙ Η 30. ΒΒΥΛΗ- ΤΙΝΙΚ ΚΛΕΟΝΙΚ Η ΕΛΕΝΗ ΘΝΙ Ο ΠΥΡΙ Ω Ν Ο ΦΝΗ ΝΤΟΛΙΚ Η ΜΚΕ ΟΝΙ & ΘΡΚΗ ΘΗΝ ΜΕΤΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝ ΠΝ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΠΕΤΡΕΛΙΟΥ ΚΙ ΦΥΙΚΟΥ ΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΙ Τ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ Τ.Ε. Ε.Μ.Φ.Ε ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΙ ΒΙΟΚΛΙΜΤΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ ΗΠΙΕ ΜΟΡΦΕ ΕΝΕΡΓΕΙ ΚΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙ (ΦΕΚ 129/ ) Εμπειρία στην Οργάνωση και Λειτουργία Εργαστηρίων Φυσικής 093/ ΜΘΗΜΤΙΚΗ ΝΛΥΗ 162/ τ.παρ.(101/ τ.ν.π... Μετακίνηση από Παν.θηνών) Ε ΦΟΜΗΧΝΙΚΗ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΜ Ο ΚΙ ΤΟΝ ΧΕ ΙΜΟ ΕΓΚΤΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙ auth./eek/ken tikhselida/poswpiko/ dep edpeedip/details/pof esso/ afd907e831.html edu./unistudent /stafflist.asp?level =2&mnuid=poa m;submnu2&pid = &viewI D=1 th./physics/facu lty/aavantinos.ht ml patas./el/pos wpiko/faculty/ent y/atmatzidisdim itios/?pageno= 0 auth./eek/ken tikhselida/poswpiko/ dep edpeedip/details/pof esso/babyh.html a ΒΓΙ ΙΩΝΝΗ Μεταλλικές κατασκευές /vastahl ua. 32. ΒΪΟΥ ΚΩΝ/Ν ΝΛΥΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ntua./peson/1 22 a. 33. ΒΪΡΗ ΧΙΛΛΕ ΚΡΗΤΗ Τ.Ε. Τ. ΤΟΙΧΕΙ ΜΗΧΝΩΝ ΚΤΚΕΥΤΙΚΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕ (ΦΕΚ 128/ ) ihe./epikoinwn ia/baihs/baihse pistdhmos.aspx 7

8 34. ΒΛΜΟΝΤΕ ΕΥΓΓΕΛ Ο 35. ΒΜΒΚ ΙΩΝΝΗ 36. ΒΝ ΝΤΕΡ ΒΕ ΪΛΕ 37. ΒΡΕΛΙ Η 38. ΒΡΜΗ ΓΙΚΟΜΠ ΟΥ ΠΗΤ ΕΡ ΧΡΗΤΟ - ΠΛΤΩΝ ΘΗΝ ΘΗΝ ΠΝΕΠΙΤΗ ΠΕΙΡΙ ΠΕΙΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ Τ.Ε. ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΤΙΚΩΝ ΥΤΗΜΤΩΝ ΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙ ΚΗ, ΨΗΦΙΚ ΥΤΗΜΤ, ΕΦΡΜΟΓΕ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΤ ΩΝ 2/ΝΠ / ΟΜ ΜΘΗΜΤΩΝ ΦΥΙΚΗ 166/ ΙΦΟΡΙΚΕ ΕΞΙΩΕΙ ΜΕ ΕΦΡΜΟΓΕ Ε ΦΥΙΚΕ Ή ΚΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΠΙΤΗΜΕ Ή ΚΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ 697/ τ.γ' ΝΠΛΕΙ- ΠΡΕΜΒΕΙ ΤΟΝ ΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΗ ΤΟ ΘΕΜΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΚΟ ΠΛΙΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΙΚΗ ΜΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΗ Ε ΘΕΜΤ ΕΠΙΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ 433/Γ/ e.teiath./?load= staff&mode=view &uid=vala th./physics/facu lty/vamvakas.htm l e/ /web/uploads/c V_BAELIDHS. pdf VasamisCistos.h tm as ΒΦΕΙ Η ΜΡΓΡΙ ΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙ- ΙΧΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ /~vmaios/ 40. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛ ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΤΡ 41. ΒΕΝΕΡΗ ΙΩΝΝΗ 42. ΒΕΡΓΙ Η 43. ΒΕ Ο ΩΤΗΡΙΟ ΠΝΕΠΙΤΗ ΤΕ ΚΙ ΤΟΠΟΓΡΦΙ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΗ ΤΕ ΝΘΡΩΠΙΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΦΥΙΚΗ ΚΘΗΓΗΤΡΙ Γεωμηχανική σε Εφαρμογές στα Έργα Υποδομής και Κυκλοφορίας (Θεμελιώσεις, ήραγγες, Υδροδυναμικά έργα, Έργα οδοποιϊας) ΕΦΡΜΟΓΕ ΚΙ ΕΠΙΠΤΩΕΙ ΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΟΝ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΙ ΤΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΙ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 76/ τ.ν.π... ΟΠΤΙΚΗ, ΟΠΤΙΚΕ Ι ΙΟΤΗΤΕ ΤΕΡΕΩΝ ΚΙ ΦΜΤΟΚΟΠΙ ΤΕΡΕΩΝ 80/ τνπ ntua./peson/1 25 edu.upatas./?s ection=589&itemi d691=762 cs.auth./people /59 t ΒΙΡΒΟΥ ΜΡΙ ΠΝΕΠΙΤΗ ΠΕΙΡΙΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΥ 616/τ.Γ'/ /faculty/dep.ph p?dep=mvivou 45. ΒΟΓΙΤΖΚΗ ΜΡΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ ΚΙ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ auth./eek/ken tikhselida/poswpiko/ dep edpeedip/details/pof esso/boiatzakh.h tml 8

9 46. ΒΟΓΚΛΗ ΕΥΓΓΕΛ Ο 47. ΒΟΡΡΙ ΠΝΓΙΩ Τ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ / ΨΥΧΟΛΟΓΙ «Μικροκύματα, Οπτικές και ορυφορικές Επικοινωνίες» (ΦΕΚ διορισμού 135/ ) ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙ (661/ τγ) onics.teipi./pe sonalpages/voglis /smallbio.htm h./index.php?o ption=com_conte nt&task=blogsecti on&id=0&itemid= ΒΟΥΘΟΥΝΗ ΠΝΓΙΩ ΤΗ ΘΗΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗ ΜΗΧΝΙΚΗ (ΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ) (ΦΕΚ 020/ ) h./stef/civil/ati cles.php?id=1845 &lang=el h ΒΟΥΛΓΡΚ Η ΒΡΧΟΠΟΥΛ Ο ΝΙΚΟΛΟ ΜΙΧΗΛ ΘΕΛΟΝ ΙΚΗ ΠΡ/Μ ΚΤΕΡΙΝΗ ΤΕΡΕ ΕΛΛ ΤΥΠΟΠΟΙΗΗ ΚΙ ΙΚΙΝΗΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τ.Ε. ΤΗ ΝΟΡΓΝΗ ΧΗΜΕΙ 159/Γ/ ΕΝΕΡΓΕΙΚΗ ΥΜΠΕΡΙΦΟΡ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΗ Ε ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΤΙΜΟ (ΦΕΚ 227/ ) ics.teithe./imag es/logisticsdocs/vi oafika/voulgaa kis/voulgaakis.ht m s/mvachop/mva chop_bio.asp m., 51. ΒΡΕΤΟ ΙΩΝΝΗ ΕΚΠ 52. ΒΡΕΤΤΟ ΙΩΝΝΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΝΛΥΤΙΚ ΠΡΟΓΡΜΜΤ. ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ: ΘΕΩΡΙ ΚΙ ΠΡΞΗ 196/ , Τ. ΝΠ ΝΛΥΤΙΚ ΠΡΟΓΡΜΜΤ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ: ΘΕΩΡΙ ΚΙ ΠΡΞΗ 196/ /~ivettos/index. htm /~ivettos/ oa. oa. 53. ΓΛΝΚΗ ΕΥΓΓΕΛΙ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΤΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙ (255/ , Τ.Γ') edu.uoa./eyagg eliagalanakh.html 54. Γαντές Χάρης Πολιτικών Μηχανικών Μεταλλικές κατασκευές /chgantes ntua. 55. ΓΠΡΗ ΙΩΝΝΗ ΜΕΤΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝ Ε.Μ.Φ.Ε ΤΗ ΥΝΡΤΗΙΚΗ ΝΛΥΗ 1376/ τ.γ ntua./ a. 56. ΓΕΩΡΓΙ Η ΠΤΡΟΚΛ Ο Τ. ΧΕ ΙΗ ΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΥΤΗΜΤΩΝ ΠΡΓΩΓΗ ΚΙ ΕΦΡΜΟΓΕ ΤΗ ΥΝΜΙΚΗ ΥΤΗΜΤΩΝ /dep/geogiadis.h tml (ΦΕΚ 452/ τγ) 9

10 57. Υ Ο ΗΜΟΚΡΙΤ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΡΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & Η/Υ ΤΗ ΙΦΟΡΙΚΕ ΕΞΙΩΕΙ 148/ th./el/didaktoi kesdiatives/item/21 6 geogioudimitios 58. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥ ΛΟ Ν ΡΕ ΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΦΩΝ ΦΩΤΟΓΡΜΜΕΤΡΙ /dag/ 59. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 60. ΓΙΛΜ 61. ΓΚΝΙΤ ΙΚΤΕΡΙ ΝΗ ΒΙΛ ΒΙΛ ΘΗΝ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τ.Ε. ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΚΙ ΓΩΓΗ ΤΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΚΙ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΤΩΝ (037/ ) ΤΤΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΙ ΠΟΟΤΙΚΩΝ ΚΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 365/ , Τ.Γ' ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕ ΥΝΘΕΕΙ ΚΙ ΘΕΩΡΙ ΤΟΥ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΕ ΙΜΟΥ ath./%ce%b1% CE%B9%CE%BA% CE%B1%CF%84%C E%B5%CF%81%CE %AF%CE%BD%CE %B7 %CE%B3%CE%B5 %CF%89%CF%81 %CE%B3%CE%BF %CF%8D%CE%BB %CE%B7/ oa./?page_id= /vgan ua. 62. ΓΚΙΝΤΙ Η ΡΟΟ ΜΕΤΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝ Ε.Μ.Φ.Ε ΤΗ ΙΦΟΡΙΚΕ ΕΞΙΩΕΙ & ΕΦΡΜΟΓΕ 1196/ τ.γ ntua./~dgindi/ 63. ΓΚΟΤΗ ΠΧΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΚΕ ΟΝΙ Τ.Ε. ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΜΗΧΝΙΚΗ ΚΙ ΥΝΜΙΚΗ Ε ΜΗΧΝΟΛΟΓΙΚΕ ΚΤΚΕΥΕ (ΦΕΚ 223/ ) g.teise./index.p hp?option=com_c ontent&view=ati cle&id=98: &catid=30: &Itemid=84&la ng=el 64. ΓΛΜΠΕ Κ Η ΜΙΧΗΛ ΘΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΜΘΗΜΤΙΚ 304/ h./stef/math/a ticles.php?id=994 &lang=el kis. 65. ΓΡΒΒΝΗ 66. ΓΡΦΚΟΥ 67. ΓΩΝΙ ΜΡΓΡΙ Τ- ΕΙΡΗΝΗ ΟΦΙ- ΕΛΕΥΘΕΡ Ι ΗΜΟΚΡΙΤ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΡΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & Η/Υ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ / ΨΥΧΟΛΟΓΙ ΤΗ ΤΗ ΕΦΡΜΟΜΕΝ ΜΘΗΜΤΙΚ 479/ /τ. Γ' ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ ΚΙ ΕΠΝΧΕ ΙΜΟ Ε ΚΤΗΡΙΚΗ ΚΙ ΤΙΚΗ ΚΛΙΜΚ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙ ΚΙ ΝΘΡΩΠΙΝΗ ΝΠΤΥΞΗ (551/ τγ ) th./el/ /poswpiko/kat higiteslektoes/item/217 avvanisgeogios ntua./peson/1 39 uth./el/faculty/ 124 ua. 10

11 68. Γ ΙΛΕΛΗ 69. ΕΜΙΡΗ ΒΙΛ ΚΩΝΤΝ ΤΙΝ ΠΝΕΠΙΤΗ ΜΚΕ ΟΝΙ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ναπλ. ΕΦΡΜΟΓΕ ΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΝ ΕΚΠΙ ΕΥΗ 655/ τ.γ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΙ ΚΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. /modules.php? op=modload&na me=cv&file=index &id=272&tmima= 7&categoymenu =2 ntua./peson/ ΕΡΜΙΤΖΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΕΛΙ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΘΡΩΠΟΥ / ΕΙ ΙΚΗ ΓΩΓΗ ΤΗ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙ (51/ / τ.γ ) th./index.php/g /people/staff/20 demitzaki 71. ΕΡΜΙΤΖΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΕΛΙ ΕΙ ΙΚΗ ΓΩΓΗ ΤΗ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙ 51/ / τ.γ th./index.php/g /people/staff/20 demitzaki 72. ΗΜΚΗ ΡΙΤΟΦ ΝΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΙΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΙ ΙΟΙΚΗΗ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΙ ΜΗΧΝΙΚΟΥ 184/ τ.νπ egean./el/p/de makesaistophanes 73. ΗΜΚΟ ΗΜΗΤΡΚΟ ΠΟΥΛΟΥ Ο Υ ΗΜΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΝ ΤΙΝΟ ΓΓΕΛΙΚΗ ΙΚΤΕΡΙ ΝΗ ΙΩΝΝΗ ΠΕΙΡΙ ΠΝΕΠΙΤΗ ΙΓΙΟΥ ΠΝΕΠΙΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΚΕ ΟΝΙ ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΟΥ Τ.Ε. ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΓΩΓΗ ΚΙ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΧΕ ΙΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝ ΩΝ ΥΓΕΙ & ΠΡΟΝΟΙ ΤΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΝΙΚΟΥ, ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΤΙ ΚΤΚΕΥΕ ΟΠΛΙΜΕΝΟΥ ΚΥΡΟ ΕΜΤΟ ΚΙ ΜΕ Ι ΙΙΤΕΡΕ ΓΝΩΕΙ ΤΗ ΜΗΧΝΙΚΗ - ΝΤΟΧΗ ΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΘΩ ΚΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚ Η ΝΛΥΗ ΚΙ ΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΤΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΕ ΚΙ ΕΓΚΛΕΙΜΤ Ι ΚΤΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ ΚΙ ΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΩΝ ΕΦΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΝ ΕΚΠ/Η ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ 918/ τ.γ Ι ΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙ 575/ τ.γ τατιστική με εξειδίκευση στον τομέα των ποσοτικών μεθόδων ή στον τομέα της Βιοστατιστικής 258/τ.ΝΠ / /web/uploads/g %20%20C.V.% 20%20DEMAKO S%20.pdf egean./index_el.asp?cmd=stafflist _el&menuid=15& Menu=6&id=1 uowm./%ce%b 4%CE%B7%CE%B C%CE%B7%CF%84 %CF%81%CE%B9 %CE%AC%CE%B4 %CE%BF%CF%85 %CE%B1%CE%B9 %CE%BA%CE%B1 %CF%84%CE%B5 %CF%81%CE%AF %CE%BD%CE%B / ean. m. 11

12 77. ρίτσος τέφανος ΠΝ/ Πολιτικών Μηχανικών Οπλισμένο σκυρόδεμα,ενισχύσε ις επισκευές patas./el/pos wpiko/melhdep/e nty/ditsosstefan os/?pageno=0 78. ΡΟΥΓΚ ΕΥΓΓΕΛΙ ΜΕΤΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝ.Ε.Μ.Φ.Ε ΜΗΧΝΙΚΗ ΚΙ ΦΥΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΙ ΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΦΕΚ 885/ τ.γ ) e./index.php?p= teaches&c=view &id=1033 ua. 79. ΕΥΘΥΜΙ Η ΚΩΝ/ΝΟ ΦΥΙΚΗ ΤΗ ΜΓΝΗΤΙΚ ΥΛΙΚ 1064/ τγ cs.auth./people / ΕΦΥ ΕΙΡΗΝΗ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΙ ΧΕ ΙΜΟ Ε ΥΦΙΤΜΕΝ ΚΙ ΝΕ ΚΤΗΡΙ ntua./peson/1 50 ΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ 81. ΖΟΥΤΟ ΤΕΦΝ Ο ΘΕΛΙ Τ.Ε. d=148 (ΦΕΚ 115/ ) 82. ΖΦΕΙΡΟΠΟ ΥΛΟ ΒΙΛ ΚΡΗΤΗ ΠΡ/Μ Η ΙΤΡΟΦΗ ΚΙ ΙΙΤΟΛΟΓΙ Φυσική με έμφαση στις μεθόδους Εφαρμοσμένης Φυσικής και στη χρήση της ακτινοβολίας για διαγνωστικούς και Βιομηχανικούς κοπούς 64/ icete./site%20c v%20%ce%9a%ce %B1%CE%B8%CE %B7%CE%B3%CE %B7%CF%84%CF %8E%CE%BD/site %20kathigiton/zaf eiopoulos_ul.ht m 83. ΖΧΡΟΠΟΥ ΛΟ ΗΛΙ ναπλ. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙ ntua./peson/1 51 ch.ntua. 84. Ζ ΕΤΗ ΡΙ Η ΠΝΕΠΙΤΗ ΦΥΙΚΗ ΦΥΙΚΗ ΤΗ ΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΎΛΗ (ΕΠΙΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ) 163/ τ.ν.π... ysics.upatas./p esonnel/adzdets is.html atas. 85. ΖΩΓΡΦΟΠΟ ΥΛΟ ΝΙΚΟΛΟ ΤΡΤΙΩΤΙ ΚΗ ΕΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙ Ω Ν ΤΗ ΜΘΗΜΤΙΚ 125/ /τ.Γ /files/cv_zoga FOPOYLOS.pdf 86. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Υ ΠΟΛΥΞΕ ΝΗ ΘΗΝ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ Καθηγήτρια Γεωγραφία με έμφαση στη Γεωγραφική νάλυση, στη ιαχείριση Περιβάλλοντος και στην νθρωπογεωγραφία as/categoies.ph p?id=7891&lang =el 87. ΗΪ Ο ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕ ΥΝΘΕΕΙ 12

13 88. ΘΝΟ ΤΥΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝ ΦΥΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩ Ν " ΗΜΟΚΡΙΤ Ο" ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΦΥΙΚΟΧΗΜΙΚΩ Ν ΙΕΡΓΙΩΝ, ΝΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓ Ι ΚΙ ΜΙΚΡΟΥΤΗΜ ΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤ Η ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΙΚΗ ΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΥΛΗ 518 /Γ' / emokitos./ims_ field.php?ego=g 107 kitos. 89. ΘΕΟ ΟΥΛΙ Η ΝΙΚΟΛ ΟΠ/ΙΤ Κ /ΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΜΟΛΟΓΙ ΝΤΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΜΟΛΟΓΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΜΟΛΟΓΙ /people/people /cv/ ΘΕΟ ΩΡΙ Ο Υ ΘΕΟΤΟΚ ΘΕΟΦΙΛΗ- ΜΠΕΤΕΝΙΩΤΗ ΜΥΡΟΦΟ Ρ- ΕΥΓΓΕΛΙ ΝΙΚΟΛΟ ΕΛΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΚΕ ΟΝΙ ΠΝΟ ΠΝ/ ΠΕΙΡΙ 93. ΙΓΝΤΚΗ ΧΡΗΤΟ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΙ ΙΤΟΡΙ Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Καθηγήτρια Καθηγήτρια ΜΕΤΧΗΜΤΙΜ ΟΙ ΤΟΥ ΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΙ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΚΤΙΚΗ ΙΤΟΡΙΚΗ & ΘΕΩΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙ51 9/τΓ/ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙ ΧΕ ΙΜΟ ΝΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΙ ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΤΚΕΥΕ ΠΟ ΦΕΡΟΥ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙ ΚΙ ΟΠΛΙΜΕΝΟ ΚΥΡΟ ΕΜ.ΜΕΘ Ο ΟΙ ΝΛΥΗ /staff/theod/ teion./keni/inde x.php/el/people/4 1 people/cvs/51 hissa /web/uploads/t heofili%20cv%2 07b.pdf uth./componen t/option,com_co ntact/task,view/c ontact_id,63/ite mid,61/lang,el/ mail.com om hoo. 94. ΙΩΝΝΙ Η ΧΡΛΜ ΠΟ ΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΦΩΝ ναπλ. ΦΩΤΟΓΡΜΜΕΤΡΙ ey.ntua./main/l abs/photo/staff/ci oannid_f_.html ua. 95. ΙΩΝΝΙ Η ΜΕΤΛΛΙΚΕ ΚΤΚΕΥΕ tua./staff/23/ ua. 96. ΚΪΛ ΜΡΙ 97. Κακαλέτσης ημήτριος 98. ΚΚΟΥΡΟ 99. ΚΛΒΗ 100. ΚΛΜΙΩΤΟΥ -ΦΙΜΕΡΕΛΗ ΕΥΘΥ ΦΡΓΚΙ ΚΟ ΜΡΙ- ΙΚΤΕΡΙ ΝΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΙΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΚΕ ΟΝΙ ΘΗΝ ΠΝΕΠΙΤΗ ΙΓΙΟΥ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΓΩΓΗ ΚΙ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΧΕ ΙΜΟΥ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΓΩΓΗ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΓΩΓΗ ΚΙ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΧΕ ΙΜΟΥ ΦΥΙΚΗ ναπλ. 2.ΝΠΛΗΡ ΩΤΗ ΨΥΧΟΠΙ ΓΩΓΙΚ Η 39/ τ.νπ ομοστατικά ΨΥΧΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΠΙ ΙΟΥ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙ 170/ /02/1998 ΠΡΟΧΟΛΙΚ ΜΘΗΜΤΙΚ ΚΙ Η Ι ΚΤΙΚΗ ΤΟΥ 218/ τ.νπ ΠΕΙΡΜΤΙΚΗ ΦΥΙΚΗ ΤΕΡΕ ΚΤΤΗ 201/6-9-02, Τ. ΝΠ es.aegean./tepa es/anamofosi/ge n_didact_dep.htm /kakaletsis h./usefiles/po shool/kakouos_n ew.pdf es.aegean./tepa es/anamofosi/th etik_dep.htm uoa./fileadmin/ solid.phys.uoa./ upload/htm/asso ciate_pofessos/ n. gean. 13

14 Calamiotou/calam iotou_.html 101. ΚΛ ΕΛΛΗ ΙΩΝΝΗ ΠΕΙΡΙ Τ.Ε. ΡΕΥΤΟ ΥΝΜΙΚΕ ΜΗΧΝΕ ΥΨΗΛΩΝ ΤΧΥΤΗΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚ Η ΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΦΡΜΟΓΩΝ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙ (ΦΕΚ 122/ ) b./pages/viewp age.action?pageid = ΚΛΚΝΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΦΥΙΚΗ 72/ , Τ. ΝΠ /sitemap/g_kalka nis_new.htm oa ΚΛΛΙ ΚΩΝΤΝ ΤΙΝΟ ΠΝΕΠΙΤΗ ΚΡΗΤΗ ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ ΕΦΡΜΟΜΕΝ ΜΘΗΜΤΙΚ ΚΙ ΤΤΙΤΙΚΗ 171/ τ. ΝΠ wpiko/dep/pages /kallias 104. Καλογεράς Ιωάννης Εθνικό στεροσκοπ είο θηνών Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ντής Ερευνών Τεχνική εισμολογία oa./i.kalog/en/ cve.html 105. ΚΛΟΓΕΡΟΠ ΟΥΛΟΥ ΟΦΙ ΠΕΙΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ 106. ΚΛΟΓΗΡΟΥ ΟΡΕΤΗ ΦΥΙΚΗ 107. ΚΛΟΓΗΡΟΥ ΝΙΚΟΛΟ 108. ΚΝΡΕΛΗ 109. ΚΝ ΥΛΚΗ ΘΕΟΚΛΗ Ο 110. Κάππος νδρέας 111. ΚΡΓΙΝΝ ΚΗ Ο Παν/μιο Θεσσαλίας ΠΟΛΥΤΕΧΝ ΚΡΗΤΗ ΚΡΗΤΗ χολή ρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τ.Ε. ναπλ. ΤΗ Φυσικοχημεία ιεργασιών και Τεχνολογία Υλικών με έμφαση στην οργάνωση εργαστηρίων και διαχείρηση προγραμμάτων. 046/ ΗΛΕΚΤΡΙΜΟ- ΜΓΝΗΤΙΜΟ- ΜΓΝΗΤΙΚΕ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕ Ι ΙΟΤΗΤΕ ΤΗ ΥΛΗ 721/ τγ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΙ ΤΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ ΕΙΓΩΓΗ ΤΗΝ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΝΘΕΗ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΗΝ ΝΠΛΗ ΤΟΥ ΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΗ ΓΡΜΜΙΚΗ ΥΝΡΤΗΙΚΗ ΝΛΥΗ 67/ /τεύχος Γ' ντισεισμικές κατασκευές από σκυρόδεμα, ανελαστική ανάλυση κατασκευών από σκυρόδεμα και από φέρουσα τοιχοποιία ΜΘΗΜΤΙΚΗ ΝΛΥΗ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΙ ΕΦΡΜΟΓΕ ΤΗ ΘΕΩΡΙ ΤΩΝ ΥΝΡΤΗΕΩΝ skalog/kalogeop oulou.pdf /kalogio/ auth./eek/ken tikhselida/poswpiko/ dep edpeedip/details/pof esso/kaohpoy.ht ml uth./en/staff/t_ Kanaelis https://sites.googl e.com/site/dimiti oskandilakis/ uth./componen t/option,com_con tact/task,view/co ntact_id,66/itemi d,61/lang,el/ php?option=com_ juse&task=show_ bio&id=118&lang 14 hysics.auth. m

15 ΚΙ ΤΗ ΜΙΓ ΙΚΗ ΝΛΥΗ 085/ =el 112. ΚΡΓΙΝΝΗ ΒΪΟ 113. Καραγιάννης Χρήστος ΠΘ 114. ΚΡΓΙΝΝΙ Η ΧΡΛΜ ΠΟ 115. ΚΡ Ε Ο 116. ΚΡΚΤΝ Η ΕΠΟΙΝ ΥΤ. ΜΚΕ ΟΝΙ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΕΛΙ ΠΝΕΠΙΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΝΤΙΡΡΥΠΝΗ Πολιτικών Μηχανικών ΕΙ ΙΚΗ ΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗ ΤΗ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΗΝ ΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΙ ΟΞΕΙ ΩΗ ΒΙΟ ΤΕΡΕΩΝ ΚΙ ΥΓΡΩΝ ΠΟΒΛΗΤΩΝ 241/ ΚΤΚΕΥΕ ΟΠΛΙΜΕΝΟΥ ΚΥΡΟ ΕΜΤΟ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΙ ΡΙΘΜΗΤΙΚΕ ΜΕΘΟ ΟΥ, ΤΗΝ ΝΛΥΗ ΚΙ ΤΟ ΧΕ ΙΜΟ ΕΦΡΜΟΓΕ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΤΗΝ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΚΙ ΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΩΓΗ 535/ / τ.γ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ Ε ΙΤΟΡΙΚ ΚΤΙΡΙ ΚΙ ΙΧΕΙΡΙΗ ΙΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΕΠΙΤΗΜΕ ΤΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ- ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΩΝ ΚΙ ΘΕΩΡΙΩΝ947/ τ. Γ p_&_etp.htm uth./depatme nt/dep/kaagian nis.shtml th./index.php/g /people/staff/22 kaagian auth./eek/ken tikhselida/poswpiko/ dep edpeedip/details/pof esso/kapaeo.htm l /index.php?opti on=com_content &view=aticle&id =181&Itemid=54 &lang=el h. auth ΚΡΚΩΤ ΠΝΕΠΙΤΗ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ ΜΘΗΜΤΙΚΗ ΝΛΥΗ 202/ τ.νπ aculty/gkaako.ht ml 118. ΚΡΜΝΟ ΠΥΡΙ Ω Ν ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΕΛΙ Τ. ΥΠΟΛΟΓΙΤΙΚΕ ΜΕΘΟ ΟΙ / ΠΕΠΕΡΜΕΝ ΤΟΙΧΕΙ ΤΩΝ ΚΤΚΕΥΩΝ (ΦEK 638/ /τ.γ ) th./n_one_staff.asp?cid=1&id= ΚΡΜΠΟΥΡ ΝΙΩΤΗ Ο ΠΝΕΠΙΤΗ ΚΡΗΤΗ ΦΥΙΚΗ ΤΗ ΠΕΙΡΜΤΙΚΗ ΦΥΙΚΗ ΠΛΜΤΟ ΧΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΙΩΝ 591/ τ. Γ /el/faculty 120. ΚΡΤΖΙ- ΤΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΤΗ ΕΚΠΙ ΕΥΤΙΚΗ ΞΙΟΛΟΓΗΗ Β2/ edu.upatas./?s ection=589&itemi d691=740 15

16 121. ΚΡΧΛΙΟ ΝΙΚΟΛΟ ΠΝΕΠΙΤΗ ΙΓΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚΩΝ ΤΗ ΙΦΟΡΙΚΕ ΕΞΙΩΕΙ 208/ τ. Γ / 122. ΚΤΡΟ Ε ΟΥΡ Ο ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΧΕ ΙΜΟ auth./eek/ken tikhselida/poswpiko/ dep edpeedip/details/pof esso/katpo.html 123. ΚΤΙΒΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡ Ι ΚΡΗΤΗ ΠΡ/Μ ΧΝΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟ ΤΗ ΠΕΡΙΒΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙ 277/ hania.teicete./ icete Κατσιφαράκης Κωνσταντί νος 125. ΚΥΚΛ ΓΡΗΓΟΡΙ Ο Πολιτικών Μηχανικών Υ ΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΥΠΟΓΕΙ Υ ΡΥΛΙΚΗ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΚΙ ΗΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙ ΤΙΚΗ ΚΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΧΩΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΜ Ο uth./componen t/option,com_con tact/task,view/co ntact_id,68/itemi d,61/lang,el/ auth./eek/ken tikhselida/poswpiko/ dep edpeedip/details/pof esso/kaykaa.html ΚΦΡΙΤ ΜΡΙ ναπλ. ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΝΘΕΗ ntua./peson/1 65 a ΚΕΚΚΕΡΗ 128. ΚΕΧΓΙ ΓΕΡΙΜ Ο Ο 129. ΚΕΧΓΙ ΘΝΙ Ο ΗΜΟΚΡΙΤ ΠΝΕΠΙΤΗ ΘΡΚΗ ΘΗΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΙ ΕΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΤΩΝ ΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΗΝ ΕΦΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΩΝ ΤΗΝ ΙΘΗΤΙΚΗ ΓΩΓΗ 619/ T.Γ ομή και λειτουργία μικροϋπολογιστικών συστημάτων (σχεδιασμός, κυκλώματα, τοπικά δίκτυα, εφαρμογές) 098/ ΕΦΡΜΟΜΕΝ ΜΘΗΜΤΙΚ ΜΕ ΕΜΦΗ ΤΙ ΤΟΧΤΙΚΕ ΝΕΛΙΞΕΙ ΚΙ Τ ΦΗ ΥΝΟΛ 262/ τγ /faculty/dep/kek keis.shtml ath./%ce%b4%c e%b7%ce%bc%ce %ae%cf%84%cf% 81%ce%b9%ce%b f%cf%82 %ce%b9 %ce%ba%ce%b5% cf%87%ce%b1%ce %b3%ce%b9%ce% ac%cf%82/ /~kehagiat/ om 130. ΚΙΖΗ ΙΩΝΝΗ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΝΘΕΗ ntua./peson/ ΚΙΟΕΟΓΛΟΥ 132. ΚΙΟΥΟΠΟΥΛ Ο ΙΩΝΝΗ ΠΝΕΠΙΤΗ ΚΡΗΤΗ ΘΗΝ ΕΠΙΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΥΛΙΚΩΝ Πολ. Μηχανικών ΤΕ και Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ 2.ΝΠΛΗΡ ΩΤΗ ΟΠΤΙΚ Η/ΚΙ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙ Κ Η/ΚΙ ΜΓΝΗΤΙΚ ΥΛΙΚ 64/ τ. ΝΠ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙ, ΧΩΡΟΤΞΙ ΚΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΝΠΤΥΞΗ ials.uoc./el/gen eal/pesonnel/gn k.html as/categoies.ph p?id=10745&lan g=el 16

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : ΜΡΙ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.210-3332920 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙ ΚΙ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΠΛΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : ΕΙΡ.ΔΚΛΚΗ ΤΗΛ.3332933/i.daskalaki@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΟΤΗΤ & ΝΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.Ν..Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Ε) Ξενίας 24, 11528 θήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους υνημμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2000

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2000 ΦΡΟΝΤΙΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕ 2000 A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΟΝ. ΧΟΛΗ ΠΟΛΗ ΠΤΕΡ 1 ΘΝΚΗ ΠΝΓΙΩΤ ΠΕΤΡΟ ΜΟΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙ & ΛΕΞΝΔΡΟΥΠΟ ΛΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΡΚΗ 2 ΝΓΝΩΤΟΠΟΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΡΙΤΕΙΔΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΩΝ 3 ΝΓΝΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011»

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΝΡΤΗΤΕ Τ ΔΙΔΙΚΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ & ΤΥΡΙΜΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ (.Τ.Ε.Κ) / (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΙΙΚΗΤΙΚ ΥΜΒΥΛΙ ρ. Πρωτ. :68/24-02-2011 υνεδρ. :7 η /2011 ριθμ. πόφ. :68/24-02-2011 ΘΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Ημ. Απόφασης: 21-11-2014 Α.Π.: 207616. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημ. Απόφασης: 21-11-2014 Α.Π.: 207616. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΟΤΗΤ & ΝΠΤΞΗ (Ε.Τ.Ε.Ν..Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Ε) Ξενίας 24, 11528 θήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους υνημμένου

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Tηλέφωνο: 2231060104/60119 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ημ. Απόφασης: 22-09-2014 Α.Π.: 206530. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημ. Απόφασης: 22-09-2014 Α.Π.: 206530. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΟΤΗΤ & ΝΠΤΞΗ (Ε.Τ.Ε.Ν..Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Ε) Ξενίας 24, 11528 θήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους υνημμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ :.ΜΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ ΚΙ ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Ξαφούδη Άννα ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ :.ΜΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙ ΚΙ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΥΝΤΓΜΤΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 3/11-10-2013

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 3/11-10-2013 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπ αριθµ. 3/11-10-2013 Στο Μαρούσι σήµερα, 11-10-2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 το Συµβούλιο του Παιδαγωγικού Τµήµατος, που συγκροτήθηκε µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3427 19 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμιών αξιολόγησης, προσαρμογής και θητείας ΔΣ των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3576 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15. Προκηρύσσει 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία 19-8-2014 Αρ. πρωτ.: 5146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 ΑΔΑ: ΒΛ9Θ4691Ο8-ΡΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 0/09/013 Αριθμ.πρωτ. Α 487 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ Ι)ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ Ι)ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 1 ΟΠΤΙΚΟΚΟΥΣΤΙΚΟ ΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ Ι)ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 1) Ι ΤΥΤ:ΝΤΝΙΕΛ ΚΟΝ ΜΠΕΝΤΙΤ 2) ΡΟΜΟΙ:ΝΝΟΣ ΒΛΩΡΙΤΗΣ 3)ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ:ΚΚΙΟΣ ΚΚΙΣΒΙΛΙ 4)ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ:ΒΛΕΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙ ΗΣ 5) ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ:ΒΟΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

grammateia@ieksyrou.kyk.sch.gr

grammateia@ieksyrou.kyk.sch.gr /.Π. ΚΩΔΙΚ ΠΡΟΓΡΜΜ Τ ΔΙΚΙΟΥΧ -ΦΟΡΕ ΝΟΜΙΜ ΕΚΠΡΩΠ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ Ι ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ EMAIL ΤΙΤΛ ΧΕΔΙΟΥ ΡΙΘΜ ΥΜΜΕ ΤΕΧΟΝΤ ΧΩΡ ΠΡΟΟΡΙΜ ΟΥ ΔΙΡΚΕΙ ΧΕΔΙΟΥ ΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΤΟΔ ΟΤΗΗ 1 1899-10/0/010 LEO01-04098

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τα µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας κατανέµονται ανάλογα µε την ειδικότητα σε Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στη χώρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στη χώρα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στη χώρα 102 Πέτρου Πατιά B.1 Προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. Πηγή: http://www.ypepth.gr Εξέλιξη αριθμού εισακτέων στα πανεπιστήμια τα έτη 1998 έως

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν.

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΤΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ρ. Φύλλου 2381 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΠΟΦΣΕΙΣ Διαπίστωση της αυτοδίκαιης μετάταξης στην Περι φέρεια ττικής του προσωπικού που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 6 Σεπτεμβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/424/28 2 200 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 44/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 24577/Ε5/08 03 2012 (Φ.Ε.Κ. 876/Β /20 03 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009 ΤΜΗΜΑ Α & Β Αρ.Πρωτ.Βαθµός Προτερ. Φ.251/ 154552 /B6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Τεχνολογικές Επιστήµες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 307 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ 14142 308 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΕΙ (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Έργο του ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα