Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ» Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο Πάτξαο Γεώξγηνο Πάηξα 2012

2 Πεξίιεςε Η ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία είλαη ηδηαίηεξα δηαδνκέλε ζε άλδξεο πξνρσξεκέλεο ειηθίαο θαη έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ πνηόηεηα δσήο θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ελόο δεπγαξηνύ. Ωζηόζν, πνιινί άλδξεο ιόγσ ληξνπήο αιιά θαη έιιεηςεο γλώζεσλ γηα ηε θύζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη επηθπιαθηηθνί ζηελ αλαδήηεζε ηαηξηθήο βνήζεηαο. Δίλαη πνιύ πηζαλό λα θαηαθύγνπλ ζηε ιήςε θαξκάθσλ ρσξίο ζύλεζε ζηε ρξήζε, θαηάιιειε ελεκέξσζε θαη αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο. ηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, νη αζζελείο ζε ρώξνπο θαξκαθείσλ ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιόγην. Έλα κεγάιν πνζνζηό ηνπ δείγκαηνο αληρλεύηεθε κε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγίαο θπξίσο ήπηαο κνξθήο. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ είρακε θαη πην έληνλε ηελ εκθάληζε ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο, ρσξίο όκσο λα πξνθύπηεη -ιόγσ πιεζπζκνύ ηνπ δείγκαηνο- θάπνηα ζρέζε κεηαμύ απηώλ ησλ κεηαβιεηώλ. Οη αζζελείο έδεημαλ εκπηζηνζύλε ζην πξόζσπν ηνπ θαξκαθνπνηνύ θαζώο ηνλ πξνζεγγίδνπλ κε άλεζε αθόκα θαη από ηελ πξώηε ζηηγκή πνπ απνθαζίδνπλ λα κηιήζνπλ γηα ην πξόβιεκα ζηύζεο ηνπο. πλεπώο, ν ξόινο πνπ θαιείηαη λα παίμεη ν θαξκαθνπνηόο σο επαγγεικαηίαο πγείαο απνθηά βαξύλνπζα ζεκαζία ηόζν γηα ηελ πιεξνθόξεζε πνπ παξέρεη όζν θαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνύο. 2

3 Πεξηερόκελα Δηζαγσγή ζει. 4 Μεζνδνινγία ζει. 13 Παξνπζίαζε- Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ ζει.14 πκπεξάζκαηα...ζει.25 Βηβιηνγξαθία.. ζει.27 3

4 Δηζαγσγή Οξηζκόο ηπηηθήο Γπζιεηηνπξγίαο. Ωο ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία νξίδεηαη ε κόληκε ή πεξηνδηθή αδπλακία ηνπ άλδξα λα επηηύρεη θαη λα δηαηεξήζεη κηα ζηύζε επαξθή γηα ηθαλνπνηεηηθή ζεμνπαιηθή επαθή, γηα δηάζηεκα δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 6 κελώλ. 1 Ο όξνο απηόο δελ πεξηιακβάλεη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ην άηνκν πξνζσξηλά δελ έρεη ζεμνπαιηθή επηζπκία ή δε κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζεμνπαιηθά ιόγσ θάπνηνπ ηπραίνπ πεξηζηαηηθνύ όπσο π.ρ. θνύξαζε, θαηαλάισζε πνζόηεηαο αιθνόι θ.ά. Καζώο έλαο κεγάινο βαζκόο απηνεθηίκεζεο ηνπ άληξα επελδύεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ γηα ζηύζε, είλαη θαλεξό όηη ε απηή δηαηαξαρή είλαη δπλεηηθά από ηηο πην ηαπεηλσηηθέο γηα ηνλ άληξα. Πνιιέο θνξέο ηα άηνκα ράλνπλ ηε ζηύζε ηνπο κε θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν ζύληξνθν θη όρη κε άιινλ, άιια ηε ράλνπλ θαηά ηελ είζνδν ζηνλ θόιπν, ελώ άιια ηε ράλνπλ πξηλ κπνπλ ζηνλ θόιπν θη άιια κε ηηο πξώηεο θηλήζεηο ηνπ πένπο κέζα ζηνλ θόιπν, ελώ ηέινο άιια δελ πεηπραίλνπλ θαλ ηθαλνπνηεηηθή ζηύζε γηα λα κπνπλ ζηνλ θόιπν. Μεραληζκόο ηεο ζηύζεο. Η ζηύζε ηνπ πένπο είλαη κία δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία επηηπγράλεηαη πιήξσζε ησλ θιεβηθώλ ηνπ ζεξάγγσλ κε ηαπηόρξνλε δηάηαζε ησλ αξηεξηδίσλ θαη ζπζηνιή ησλ θιεβώλ ππό ηνλ έιεγρν ηνπ παξαζπκπαζεηηθνύ ζπζηήκαηνο. 2 Πην ζπγθεθξηκέλα επηηπγράλεηαη κε νπηηθά ή απηηθά εξεζίζκαηα πνπ κεηαθέξνληαη ζην ζπκπαζεηηθό θαη ην παξαζπκπαζεηηθό λσηηαίν θέληξν θαη δηεγείξνπλ ην απηόλνκν θέληξν ηεο ζηύζεο ηνπ ππνζαιάκνπ. Μέζσ ησλ λεπξηθώλ ηλώλ πνπ μεθηλνύλ από απηά θαη θαηαιήγνπλ ζηηο ιείεο κπτθέο ίλεο ησλ ζεξαγγσδώλ αξηεξηώλ, ηα εξεζίζκαηα δηεγείξνπλ ηελ απειεπζέξσζε λεπξνδηαβηβαζηώλ, κε θύξην κεζνιαβεηή ην NO. Σν απνηέιεζκα ηνπ κεραληζκνύ είλαη ε ραιάξσζε ησλ ιείσλ κπτθώλ θύηηαξσλ ησλ αξηεξηώλ ηνπ πένπο, ε εηζξνή πεξηζζόηεξνπ αίκαηνο ζηα θνιπνεηδή ησλ ζεξαγγσδώλ ζσκάησλ θαη ηειηθά ε επίηεπμε ζηύζεο θαζώο ην πένο δηνγθώλεηαη θαη αλνξζώλεηαη. Αίηηα ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο. Η αηηηνινγία ηεο ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο κπνξεί λα είλαη πνιππαξαγνληηθή θαζώο ε θπζηνινγηθή ζηύζε εμαξηάηαη από ζπλδπαζκό ςπρνγελώλ, νξκνληθώλ, 4

5 λεπξνινγηθώλ θαη αγγεηαθώλ παξαγόλησλ. Ο πξνζδηνξηζκόο απηώλ θαζνξίδεη ηελ αληηκεηώπηζε θαη ηε ζεξαπεία ηεο. ε γεληθέο γξακκέο, ππάξρνπλ δύν ηύπνη πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αηηία πνπ πξνθαιεί ηελ δπζάξεζηε απηή θαηάζηαζε, ε ςπρνγελήο θαη ε νξγαληθή ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία. Φπρνγελήο ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία. Η ςπρνγελήο ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία, ζρεηίδεηαη κε ην άγρνο θαη ηελ αλεζπρία, πνπ πξνθαιείηαη ιόγσ ζθέςεσλ γηα ηελ εξσηηθή πξάμε, ηελ απνηπρία ζε πξνεγνύκελε ή πξνεγνύκελεο θνξέο. Η παξακηθξή δπζθνιία κπνξεί λα γίλεη πξόβιεκα γηγαληηαίν, έζησ θαη αλ είλαη ζπκπησκαηηθή. Η πην ζπρλή αηηία είλαη ε θαηάζιηςε θαη νπνηαδήπνηε κνξθή άγρνπο πνπ κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηελ ζεμνπαιηθή επίδνζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην άγρνο απόδνζεο. Με ηνλ όξν άγρνο απόδνζεο, αλαθεξόκαζηε ζην άγρνο πνπ δεκηνπξγείηαη ηελ ώξα ηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο ή θαη πξηλ από απηήλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν άλδξαο αγρώλεηαη γηα ην αλ ζα θαηαθέξεη λα πεηύρεη ηθαλνπνηεηηθή ζηύζε ή όρη, γηα ην αλ ζα ηθαλνπνηεζεί ε ζύληξνθόο ηνπ, γηα ην ηη κπνξεί λα ζθεθηεί ε ζύληξνθνο γηα εθείλνλ θ.ι.π. Οη ζθέςεηο απηέο, όκσο, δε κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε δηέγεξζε δεκηνπξγώληαο ζηνλ νξγαληζκό ιεηηνπξγίεο αληίζηξνθεο από απηέο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δεκηνπξγία ή δηαηήξεζε ηεο ζηύζεο. Άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ κείσζε ή ηελ αύμεζε ηνπ άγρνπο απόδνζεο, είλαη ε ίδηα ε ζρέζε ηνπ δεπγαξηνύ αιιά θαη ε νηθεηόηεηα πνπ έρεη αλαπηπρζεί αλάκεζα ζηνπο ζπληξόθνπο. Σν πώο ζπκπεξηθέξεηαη ε ζύληξνθνο έρεη θαζνξηζηηθό ξόιν θαη απηό δηόηη κία επηθξηηηθή, απαηηεηηθή ζπκπεξηθνξά όηαλ γίλεη αληηιεπηή από ην άλδξα κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη ζην ζεκείν λα ράζεη ηε ζηύζε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξσηηθήο πξάμεο. Μπνξεί λα ζπκβαίλεη κε κία πεξηζηαζηαθή εξσηηθή ζύληξνθν αιιά λα κελ εθδειώλεηαη θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή κε ηε ζύδπγν, ή, αληίζεηα, λα ιεηηνπξγεί επαξθώο κε κία ειθπζηηθή εξσκέλε θαη όρη κε ηε ζύδπγν πνπ κπνξεί λα ηε βξίζθεη βαξεηή ή λα ηνλ έρεη πηθξάλεη. Τπάξρνπλ δύν θαηεγνξίεο δηάθξηζεο, ε πξσηνγελήο θαη ε δεπηεξνγελήο ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία. 3 Η πξσηνγελήο ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία είλαη πην ζπάληα θαη αθνξά πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν άληξαο δελ έρεη ιεηηνπξγήζεη πνηέ επαξθώο ζε επίπεδν ζηύζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξσηηθήο πξάμεο. Μπνξεί επίηεπμε ζηύζεο λα έρνπκε κέζσ απλαληζκνύ ή απζόξκεηα ππό θάπνηεο ζπλζήθεο, όρη όκσο θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή θαη απηό πεγάδεη από βαζύηεξα θπξίσο ςπρνινγηθά αίηηα. Τπάξρνπλ ζπρλά πεξηπηώζεηο αλδξώλ πνπ έρνπλ κεγαιώζεη ζε ηέηνην νηθνγελεηαθό 5

6 πεξηβάιινλ όπνπ θακία επηθνηλσλία θαη ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ππήξρε, ηδηαίηεξα αλάκεζα ζε παηέξα θαη γην. Ο θόβνο ηεο απνηπρίαο, ηνπ αληαγσληζκνύ κε άιινπο άλδξεο θέξλεη παληθό θαη απνθεύγεη αθόκα θαη λα πιεζηάζεη ην άιιν θύιν. Οη πεξηζζόηεξεο, όκσο, πεξηπηώζεηο, αλήθνπλ ζηε δεπηεξνγελή ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία, θαηά ηηο νπνίεο ν άλδξαο έρεη έξζεη αληηκέησπνο κε πξνβιήκαηα ζηύζεο κία ή θαη πεξηζζόηεξεο θνξέο θαη ηα νπνία έρνπλ παξέιζεη. Έρνπλ δειαδή είηε πξόζθαηα είηε ζην παξειζόλ αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο αιιά γηα αξθεηό ρξόλν έρνπλ θπζηνινγηθή ζηπηηθή ιεηηνπξγία. Πνιιά πεξηζηαηηθά δεπηεξνγελνύο ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο μεθηλνύλ από ηνλ ηξόπν δσήο πνπ αθνινπζείηαη από πνιινύο ζήκεξα. Η θνύξαζε θαη ην ζηξεο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο κπνξεί λα ζηαζνύλ αθνξκέο γηα πξνβιήκαηα ζηε ζρέζε ηνπ δεπγαξηνύ πνπ κπνξνύλ, όκσο, πνιύ εύθνια, λα εμειηρζνύλ ζε ηεξάζηηαο ζεκαζίαο δεηήκαηα θαη ρξήδνπλ εηδηθό ρεηξηζκό. πκπεξαζκαηηθά, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ςπρνγελνύο ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο, νη αθνξκέο είλαη αζήκαληεο αιιά απνθηνύλ ζηε ζπλέρεηα ηεξάζηηα ζεκαζία. Η κεγέζπλζε απηή πεγάδεη από ηελ ππεξβνιηθή ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζηύζεο θαη ζηελ απόδνζε θαηά ηε ζεμνπαιηθή πξάμε. Η αιιαγή λννηξνπίαο θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο ζεκαζίαο ηεο ζηύζεο είλαη βαζηθά ζηνηρεία γηα θαηάιιειε αληηκεηώπηζε θαζώο ην ίδην ην δεπγάξη από κόλν ηνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα μεπεξάζεη κηθξέο δπζθνιίεο θπζηνινγηθέο θαη αλακελόκελεο. Οξγαληθή ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία. Η νξγαληθή ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία πνπ αθνξά θαη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό πεξηπηώζεσλ ηεο λόζνπ νθείιεηαη ζε δηάθνξα αίηηα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη 4 : Αγγεηαθά. Όηαλ ε ιεηηνπξγία ησλ αγγείσλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, κεηώλεηαη ην αίκα πνπ ξέεη πξνο ην πένο ή ππάξρεη αδπλακία ηνπ πένπο λα ζπγθξαηήζεη κέζα ζηνπο ηζηνύο ηνπ, ην αίκα πνπ έρεη πξνσζήζεη ε θαξδηά. Γηα ηελ εκθάληζε αγγεηαθήο αληθαλόηεηαο ππάξρνπλ θάπνηνη παξάγνληεο θηλδύλνπ όπσο είλαη ην θάπληζκα, ε πςειή αξηεξηαθή πίεζε, ν δηαβήηεο, νη θαξδηαθέο παζήζεηο θαη νη πςειέο ηηκέο ρνιεζηεξίλεο. Νεπξνγελή. Όηαλ ηα λεύξα (πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πένπο) δελ ιεηηνπξγνύλ ηθαλνπνηεηηθά, πξνθαιείηαη δηαηαξαρή ζηε κεηαθνξά ηνπ κελύκαηνο από ηνλ εγθέθαιν πξνο ην πένο. Νεπξνινγηθά αίηηα ζηπηηθήο 6

7 δπζιεηηνπξγίαο απνηεινύλ λεπξνινγηθέο παζήζεηο όπσο νη θαθώζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, θαζώο θαη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο ιεθάλεο. Οξκνληθά. Η ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία πνπ νθείιεηαη ζε νξκνληθά αίηηα είλαη ζπάληα αιιά ππάξρεη πεξίπησζε λα πξνθιεζεί ιόγσ π.ρ. έιιεηςεο ησλ αλδξηθώλ νξκνλώλ. Υξήζε ή θαηάρξεζε θαξκαθεπηηθώλ νπζηώλ. Αξθεηά θάξκαθα, θπξίσο απηά πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ αληηππεξηαζηθώλ, δηνπξεηηθώλ, αληηθαηαζιηπηηθώλ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ επίηεπμε ζηύζεο. Δπίζεο, ε θαηάρξεζε νπζηώλ όπσο είλαη ην αιθνόι, ηα νπηνεηδή, νη ακθεηακίλεο κπνξεί λα ειαηηώζνπλ ηε ζεμνπαιηθή επηζπκία, λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηύζεο θαζώο θαη άιιεο ζεμνπαιηθέο δπζιεηηνπξγίεο. 5 Η ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία σο πξώηκνο δείθηεο θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ. Η εθδήισζε ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο ζε έλαλ άλδξα κπνξεί λα γίλεη πνιύ λσξίηεξα από ηελ εκθάληζε θαξδηαθήο λόζνπ. Δίλαη πηζαλό λα εκθαληζηνύλ ζπκπηώκαηα πνπ ππνδεηθλύνπλ δηαηαξαρή ζηε ζηύζε αθόκα θαη όηαλ ν άλδξαο δελ εκθαλίδεη άιια ζπκπηώκαηα ζρεηηδόκελα κε πάζεζε ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ ζπζηήκαηνο. 6 Οη άλδξεο κε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία θαίλεηαη λα είλαη ζε κεγαιύηεξν θίλδπλν λα ππνζηνύλ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ ή πεξηθεξηθή αγγεηαθή λόζν. Τπάξρνπλ θνηλά ζηνηρεία ηεο ελδνζειηαθήο δπζιεηηνπξγίαο, πνπ αθνξνύλ ηόζν ηε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία όζν θαη θαξδηαγγεηαθή λόζν ιόγσ ησλ θνηλώλ κεραληζκώλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ελδνζειίνπ ησλ αγγείσλ. Απηό ζεκαίλεη όηη αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ησλ αγγείσλ ηνπ πένπο δείρλνπλ ζεκάδηα γηα ππνθείκελε δπζιεηηνπξγία ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ θαη πηζαλή θαξδηαγγεηαθή λόζν. Ωο δείθηεο απνθηά βαξύλνπζα ζεκαζία θαη γηα ηνπο δηαβεηηθνύο αζζελείο θαζώο δελ εκθαλίδνληαη ζπκπηώκαηα θαξδηαγγεηαθήο πάζεζεο. Γεληθά, κε ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε αγγεηαθώλ πξνβιεκάησλ πνπ επηηπγράλεηαη ιόγσ ησλ πξώησλ ζεκείσλ ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο, νη δπλαηόηεηεο απνθπγήο επηδείλσζεο αζζελεηώλ κπνξνύλ λα είλαη κεγαιύηεξεο. Αζζέλεηεο, όπσο είλαη ε αζεξνζθιήξπλζε κπνξνύλ αληηκεησπηζηνύλ απνηειεζκαηηθόηεξα θαζώο ζα είλαη δπλαηή ε ιήςε κέηξσλ πξνο απνθπγή επαθόινπζσλ ζπκπησκάησλ δπζκελώλ γηα ηνλ αζζελή. 7

8 Γηάγλσζε. Η δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ην ηζηνξηθό ηνπ αζζελνύο (ηαηξηθό, ςπρνινγηθό, ζεμνπαιηθό,),ηελ θιηληθή εμέηαζε θαη ηνλ εξγαζηεξηαθό έιεγρν κε γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο (ζάθραξν, ιηπίδηα) θαη εηδηθέο, όπσο ε κέηξεζε ζπγθεθξηκέλσλ νξκνλώλ (FSH, LH, Πξνιαθηίλε, Σεζηνζηεξόλε). Τπάξρνπλ θαη εμεηδηθεπκέλεο εμεηάζεηο πνπ πξνθαινύλ ζηπηηθά επεηζόδηα κε ηε ρξήζε αγγεηνδηαζηαιηηθώλ νπζηώλ θαη ηνλ έιεγρν απηώλ. Απηέο είλαη ε δπλακηθή ζθιεξνκεηξία πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ (RT Rigiscan) θαη ην Doppler ππεξερνγξάθεκα ησλ πετθώλ αξηεξηώλ. Τπάξρεη, επίζεο, ε κειέηε ησλ λπθηεξηλώλ ζηύζεσλ (NPT), ησλ αληαλαθιαζηηθώλ, δειαδή, ζηπηηθώλ επεηζνδίσλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βαζέσο ύπλνπ. Απηέο, έρνληαο ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά (αξηζκό, δηάξθεηα, ζθιεξόηεηα) θαη εθθξάδνληαο ηελ νκαιή ή όρη ιεηηνπξγία ηνπ ζηπηηθνύ κεραληζκνύ αλεμαξηήησο ςπρνγελώλ παξαγόησλ, κπνξνύλ λα ζέζνπλ ηε δηαθνξηθή δηάγλσζε κεηαμύ ςπρνγελνύο θαη νξγαληθήο δηαηαξαρήο. Έηζη ειέγρεηαη πιήξσο ν αζζελήο πξνθεηκέλνπ λα ζεξαπεπηνύλ αζζέλεηεο πνπ πξνθαινύλ ηε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία ή θξύβνληαη πίζσ από απηήλ θαη λα αληηκεησπηζηεί θαη ε δηαηαξαρή ηεο ζηύζεο. Η δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο βαζίδεηαη, πην αλαιπηηθά, ζηα αθόινπζα 4 : Πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο, όπσο ε δηάξθεηα θαη ε ζηαζεξόηεηα ησλ ζπκπησκάησλ, αλ ππάξρνπλ πξσηλέο ζηύζεηο, πνηα είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, αλ ππάξρεη libido, πνηα είλαη ε πνηόηεηα ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, πηζαλή πξνεγνύκελε ζεξαπεπηηθή αγσγή γηα ηελ ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία. Λεπηνκεξέο ηαηξηθό αιιά θαη ηπρόλ ςπρηαηξηθό ηζηνξηθό, ζπιινγή πιεξνθνξηώλ γηα ηπρόλ ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζην παξειζόλ, ιήςε θαξκάθσλ ή πηζαλή θαηάρξεζή ηνπο. Κιηληθή εμέηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ νπξνπνηνγελλεηηθνύ, ηνπ ελδνθξηλνύο, ηνπ αγγεηαθνύ θαη ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. ε άλδξεο κε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία, ησλ νπνίσλ ε ειηθία είλαη κεγαιύηεξε ησλ 50 εηώλ, ζθόπηκν είλαη λα γίλεηαη θαη δαθηπιηθή εμέηαζε ηνπ πξνζηάηε (DRE). Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο πνπ πεξηιακβάλεη αηκαηνινγηθέο, βηνρεκηθέο, νξκνληθέο εμεηάζεηο έιεγρν γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο γηα δηαβεηηθνύο,, θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο πνπ ελδείθλπηαη, έιεγρνο ηεο πξνιαθηίλεο, ηνπ PSA θαη ησλ ιηπηδίσλ. 8

9 Γηα λα είλαη πιεξέζηεξε ε δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ζεκαληηθό είλαη λα ζπκκεηέρεη θαη ε ζύληξνθνο ηνπ άλδξα πνπ αληηκεησπίδεη ην πξόβιεκα. Δπίζεο έξγν ηνπ γηαηξνύ είλαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ αζζελή θαη ηε ζύληξνθν ηνπ, ώζηε λα θαηαλνεζεί ε δηάγλσζε, αιιά θαη ε ζπληζηώκελε ζηξαηεγηθή γηα ηε ζεξαπεία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί. Αλ θαη ζπλήζσο είλαη δύζθνιν, ε ζύληξνθνο ζα ήηαλ ζθόπηκν λα ζπκκεηέρεη ζε όιεο ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε θαη ε ίδηα λα αληηιακβάλεηαη ηηο αλάγθεο αιιά θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ζπληξόθνπ ηεο, ηελ ύπαξμε ηεο δηαηαξαρήο, ηελ εξκελεία ησλ εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ θαη ηέινο ηελ επηινγή ησλ ζεξαπεπηηθώλ ιύζεσλ. Θεξαπεία. Οη δηαζέζηκεο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα πνηθίινπλ θαη κπνξεί λα είλαη θαξκαθεπηηθέο, ρεηξνπξγηθέο ή θαη ςπρνθνηλσληθέο. Δίλαη θαίξηαο ζεκαζίαο λα αλαγλσξίδεηαη ε αηηία αιιά θαη πηζαλνί παξάγνληεο πνπ επηδεηλώλνπλ ην πξόβιεκα. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ελεκέξσζε ησλ αζζελώλ θαη ησλ ζπληξόθσλ ηνπο γηα όιεο ηηο δηαζέζηκεο ζεξαπεπηηθέο δπλαηόηεηεο, ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ελδερόκελα αλεπηζύκεηα απνηειέζκαηα απηώλ. Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαγλσξίδνληαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πάζεζε θαη είλαη πηζαλό λα ζπκβάιινπλ ζε επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο. Απηνί πεξηιακβάλνπλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ αγγείσλ, όπσο είλαη ν δηαβήηεο, ε ππέξηαζε θαη απμεκέλε ρνιεζηεξίλε, ην θάπληζκα, θαη ε έιιεηςε άζθεζεο. Αιιαγέο πνπ αθνξνύλ απηνύο ηνπο παξάγνληεο βνεζνύλ ζεκαληηθά ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ίζσο λα είλαη αξθεηέο θάπνηεο θνξέο, ώζηε λα αληηκεησπηζηεί ε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία. Δπίζεο, δηαπηζηώλεηαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο αλ ππάξρεη δπλαηόηεηα αληηκεηώπηζεο ησλ αηηηώλ πνπ δεκηνπξγνύλ ηε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη θαη ίαζε. Πξνεγνύκελεο ζεξαπείεο πεξηειάκβαλαλ πετθά εκθπηεύκαηα, ελδνπετθέο ελέζεηο αιπξνζηαδίιεο θαη ελδννπξεζξηθά ππόζεηα αιπξνζηαδίιεο. 7 Λόγσ, όκσο, απνηειεζκαηηθόηεηαο, επθνιίαο ζηε ρξήζε θαη αζθάιεηαο, ε ζεξαπεία πξώηεο γξακκήο πεξηιακβάλεη αλαζηνιείο θσζθνδηεζηεξάζεο (PDE-5), πνπ ρνξεγνύληαη από ηνπ ζηόκαηνο γηα άλδξεο κε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία νξγαληθήο ή ςπρνγελνύο αηηίαο. Οη αλαζηνιείο ηεο θσζθνδηεζηεξάζεο (ζηιδελαθίιε, βαξδελαθίιε θαη 9

10 ηαδαιαθίιε) απνηεινύλ κηα θαηεγνξία θαξκάθσλ πνπ απμάλνπλ ηελ παξνρή αίκαηνο ζην ζεξαγγώδεο ζώκα ηνπ πένπο, ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν ζεμνπαιηθήο δηέγεξζεο. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθά, πξέπεη λα ππάξρεη ζεμνπαιηθή επηζπκία θαη επαξθήο ζεμνπαιηθόο εξεζηζκόο. ηε ζεξαπεία πξώηεο γξακκήο αλήθνπλ θαη νη ζπζθεπέο θελνύ. Πξόθεηηαη γηα ζπζθεπή πνπ ππνβνεζά ηελ παζεηηθή ππεξαηκία ησλ ζεξαγγσδώλ ζσκάησλ θαη απνηειεί κία κε επεκβαηηθή κέζνδν. Σν πένο ηνπνζεηείηαη ζε έλαλ θύιηλδξν θαη κε κία θίλεζε άληιεζεο δεκηνπξγείηαη θελό. Μόιηο επηηεπρζεί ζηύζε, ηνπνζεηείηαη ζηε ξίδα ηνπ πένπο έλαο δαθηύιηνο ζύζθημεο γηα λα δηαηεξεζεί ε ζθιεξόηεηα. Υξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ε θαξκαθεπηηθή θαη ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία αληελδείθλπηαη. ηε ζεξαπεία δεύηεξεο γξακκήο αλήθνπλ νη ελδνζεξαγγώδεηο ελέζεηο (έγρπζε αγγεηνδηαζηαιηηθώλ θαξκάθσλ ζε έλα από ηα δύν ζεξαγγώδε ζώκαηα) θαη ε νπξεζξηθή ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθνύ ζθεπάζκαηνο (αιπξνζηαδίιε). Η ρεηξνπξγηθή επέκβαζε είλαη ζπλήζσο ε ηειεπηαία επηινγή (ζεξαπεία ηξίηεο γξακκήο) θαη ρξεζηκνπνηείηαη κόλν όηαλ όιεο νη ζεξαπεπηηθέο επηινγέο έρνπλ απνηύρεη ή αληελδείθλπληαη. ηηο ρεηξνπξγηθέο επηινγέο πεξηιακβάλεηαη ε εκθύηεπζε πετθήο πξόζεζεο. Δπίζεο, κπνξεί νξηζκέλνη αζζελείο λα παξαπεκθζνύλ γηα ςπρνζεμνπαιηθή ζεξαπεία θαη ζπκβνπιεπηηθή ζρέζεσλ, ώζηε λα αληηκεησπηζηνύλ ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξνθαιέζνπλ Γ. Δπηπηώζεηο ηεο ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Η εκθάληζε ηεο ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο κπνξεί λα έρεη δξακαηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πνηόηεηα δσήο ηόζν ησλ αλδξώλ όζν θαη ησλ ζπληξόθσλ ηνπο, επεξεάδνληαο δπλεηηθά όινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο. Γη απηό ην ιόγν ζήκεξα αληηκεησπίδεηαη, όπσο νθείιεη, ζαλ πάζεζε δεύγνπο. Αλ θαη κεξηθνί άλδξεο, θπξίσο κεγαιύηεξεο ειηθίαο, απνδέρνληαη ην πξόβιεκα ζεσξώληαο ην θπζηθή ζπλέπεηα ηνπ γήξαηνο, νη πεξηζζόηεξνη βιέπνπλ ηε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία σο κηα αλσκαιία, κε απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ν αλδξηζκόο ηνπο, λα θαηαξξαθώλεηαη ε απηνπεπνίζεζή θαη απηνεθηίκεζή ηνπο. Με ηελ αληηκεηώπηζε, όκσο, ηεο Γ, βειηηώλεηαη ε πνηόηεηα ηεο ζηύζεο θαη θαζίζηαηαη εθηθηή ε επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ζηύζεο ηθαλήο γηα ζεμνπαιηθή επαθή, ελώ παξάιιεια βειηηώλνληαη ε 10

11 ηθαλνπνίεζε από ηε ζεμνπαιηθή ζρέζε, ε απηνπεπνίζεζε θαη ε απηνεθηίκεζε. Δπίζεο, βειηίσζε ζηε ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε αλαθέξνπλ θαη νη ζύληξνθνη ησλ αζζελώλ κε Γ όηαλ ε πνηόηεηα ζηύζεο ησλ ζπληξόθσλ ηνπο βειηηώλεηαη θαηόπηλ αγσγήο. Παξά ην γεγνλόο όηη ε Γ είλαη ζπλεζηζκέλε πάζεζε, επεξεάδνληαο άλδξεο όισλ ησλ ειηθηώλ ζε δηάθνξνπο βαζκνύο, κόιηο ην 58% ησλ αλδξώλ κε Γ επηζθέπηνληαη ην ζεξάπνληα ηαηξό ηνπο 8 θαη αθόκα ιηγόηεξνη ιακβάλνπλ ζεξαπεία. Γεληθόηεξα, νη άλδξεο είλαη δηζηαθηηθνί όηαλ πξόθεηηαη λα ζπδεηήζνπλ δεηήκαηα πγείαο κε ηνλ ηαηξό ηνπο θαη είλαη αλακελόκελν λα απνθεύγνπλ ηε ζπδήηεζε θαη λα αηζζάλνληαη ακεραλία γηα κία ηόζν πξνζσπηθή πάζεζε, όπσο ε Γ. Απηό ζεκαίλεη όηη ζε πνιινύο άλδξεο κε Γ, ε πάζεζε δελ έρεη δηαγλσζζεί ή όηη νη αζζελείο αλαδεηνύλ ιύζεηο εθηόο ηνπ επίζεκνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, από κε ειεγρόκελεο πεγέο κε ακθηβόινπ πνηόηεηαο πξντόληα. Με ζσζηή θαζνδήγεζε θαη ελζάξξπλζε, από ηνπο επηζηήκνλεο πγείαο, νη αζζελείο κε Γ κπνξνύλ λα ιάβνπλ ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία ώζηε λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηε ζεμνπαιηθή απηνπεπνίζεζή ηνπο, βειηηώλνληαο γεληθόηεξα ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο. Lifestyle θάξκαθα Lifestyle drugs. Ο αθξηβήο νξηζκόο γηα ηα Lifestyle θάξκαθα δελ έρεη αθόκα απνζαθεληζηεί. ε γεληθέο γξακκέο, είλαη ηα θάξκαθα πνπ ζεξαπεύνπλ θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξόπν δσήο. 9 Απηά κπνξεί λα είλαη θάξκαθα γηα ηελ παρπζαξθία, ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, ηε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία, ηελ αληηζύιιεςε, ηελ ηξηρόπησζε, ηε δεξκαηηθή γήξαλζε ή ηε θιεβηθή αλεπάξθεηα. Η ρνξήγεζή ηνπο θαιύπηεη αλάγθεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε θαιύηεξε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ θαη επεξεάδεηαη από ηηο ηάζεηο ζηε κόδα, ηηο πξνζσπηθέο ζηάζεηο αιιά θαη από πνηθίινπο θνηλσληθν- νηθνλνκηθνύο παξάγνληεο. Τπάξρεη έλα απμαλόκελν ελδηαθέξνλ γύξσ από απηή ηελ θαηεγνξία θαξκάθσλ, θαζώο γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ. Παξνπζηάδνληαη επξέσο ζε πεξηνδηθά, ζηελ ηειεόξαζε, ζην δηαδίθηπν θαη νη αζζελείο αλαδεηνύλ θάξκαθα γηα λα έρνπλ θαιύηεξε δηάζεζε θαη λα είλαη πην επηπρηζκέλνη. Η δηαζεζηκόηεηα απηώλ ησλ θαξκάθσλ πνπ θαίλεηαη λα αιιάδνπλ ηελ εκθάληζε, ηηο ζσκαηηθέο θαη πλεπκαηηθέο ηθαλόηεηεο ησλ αλζξώπσλ, 11

12 επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηε ζρέζε αζζελνύο- γηαηξνύ θαη ηνπ γεληθόηεξνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Η πξνζπάζεηα λα ληώζεη θάπνηνο επηπρηζκέλνο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζε επνρέο πνιύ παιηόηεξεο, όηαλ νη άλζξσπνη κε ηε ρξήζε θαλλαβηδνεηδώλ ή ηνπ αιθνόι αλαδεηνύζαλ ηελ επηπρία. Η πξνζπάζεηα απηή έρεη κεηαηνπηζηεί πιένλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε αλαδήηεζεο νπζηώλ πνπ δε ζα έρνπλ ηηο αλεπηζύκεηεο επηδξάζεηο ησλ παιαηόηεξσλ θαη ζα πξνζθέξνπλ ζηηγκέο επηπρίαο ζην ρξήζηε. Σα θάξκαθα πνπ δίλνληαη γηα ηε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία αλήθνπλ θαη ζηε ρώξα καο ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαη νη θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ ηα απνδεκηώλνπλ πιένλ. Απηό σο δεδνκέλν θάλεη αθόκα πην ζεκαληηθό ην ξόιν πνπ θαιείηαη λα παίμεη ν θαξκαθνπνηόο σο επαγγεικαηία πγείαο. Αιιειεπηδξά κε ηνλ αζζελή, παξαθνινπζεί ηε θαξκαθεπηηθή ηνπ αγσγή, θαιείηαη θαζεκεξηλά λα ηνλ ζπκβνπιεύζεη όπσο θαη λα ηνπ ρνξεγήζεη θάξκαθα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξίαο ησλ αλαζηνιέσλ θσζθνδηεζηεξάζεο (Viagra, Levitra, Cialis, Vivanza θ.ά.). 12

13 Μεζνδνινγία Με ην εξσηεκαηνιόγην πνπ θαηαζθεπάζακε πξνζπαζνύκε λα ηαπηνπνηήζνπκε πηζαλνύο αζζελείο ζην ρώξν ηνπ θαξκαθείνπ κε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία, λα απνηππώζνπκε ην θαηά πόζν εθθξάδνληαη ζε θάπνηνλ γηα ην πξόβιεκα απηό, αλ έρνπλ ιάβεη θάπνηα ζεξαπεία θαη ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ γηα ηηο ζπκβνπιέο πνπ ηνπο παξέρεη ν θαξκαθνπνηόο σο επαγγεικαηίαο πγείαο γύξσ από ην ζέκα απηό. Γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ αζζελώλ κε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία ρξεζηκνπνηήζακε κία βαζκνινγία 21 ζεκείσλ ή ιηγόηεξσλ (SHIM-Sexual Human Inventory for Males) κε θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηε ζεμνπαιηθή πγεία ηνπ αζζελνύο. Δίλαη 5 εξσηήζεηο (νη ηειεπηαίεο πνπ πεξηιακβάλεη ην εξσηεκαηνιόγην) βαζηζκέλεο ζην IIEF( International Index of Erectile Function). Γόζεθε ζε 120 άλδξεο ειηθίαο άλσ ησλ 18 εηώλ, ζηελ Πάηξα. Οη εξσηεζέληεο ζπκπιήξσλαλ ην εξσηεκαηνιόγην είηε κόλνη ηνπο είηε κε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζε ρώξνπο θαξκαθείσλ. Οη απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ επεμεξγάζηεθαλ κε ην ζηαηηζηηθό πξόγξακκα SPSS θαη ηα απνηειέζκαηα απηώλ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε κνξθή γξαθεκάησλ θαη πηλάθσλ. Γηα νξηζκέλεο εξσηήζεηο ππάξρνπλ πίλαθεο πνπ δείρλνπλ ζε ζρέζε κε ηελ παξνπζία ή κε ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο ηα πνζνζηά ησλ αζζελώλ ηνπ δείγκαηνο. 13

14 Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ εξσηεζέλησλ είλαη 120 άηνκα. Ο κέζνο όξνο ειηθίαο ηνπο είλαη ρξόληα. Γηα ηνπο αζζελείο πνπ αληρλεύηεθαλ κε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία παξαηεξνύκε πσο ππάξρεη εληνλόηεξα εκθάληζε ηεο πάζεζεο ζε ειηθίεο άλσ ησλ 40 εηώλ. Γπάθημα 1 ηελ εξώηεζε ζρεηηθά κε παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πηζαλόηαηα λα αθνξνύλ θάπνηνπο από ην δείγκα καο ην 88.3% δήισζε ηνπιάρηζηνλ κία από ηηο επηινγέο ηεο εξώηεζεο ελώ γηα ην 11.7% δελ ππήξμε ζρεηηθή απάληεζε. Η πην ζπρλή παζνινγηθή θαηάζηαζε είλαη απηή ηεο ππέξηαζεο ζε πνζνζηό πνπ αθνξά ζρεδόλ ην 50% ηνπ δείγκαηνο. Αθνινπζεί ε ππεξρνιεζηεξνιαηκία θαη ν δηαβήηεο, όπσο παξαηεξνύκε από ηα πνζνζηά ηνπ πίλαθα 1. 14

15 Αξηζκόο αηόκσλ % δείγκαηνο (Ν=120) Τπέξηαζε αθραξώδεο Γηαβήηεο Τπεξρνιεζηεξνιαηκία Γπζιηπηδαηκία Καηάζιηςε Καινήζεο ππεξηξνθία πξνζηάηε Καξθίλνο ηνπ πξνζηάηε Οξκνληθέο δηαηαξαρέο Πίνακαρ 1 ηελ εξώηεζε ζρεηηθά κε ην αλ έρεη θάπνηνο ζπκβνπιεπηεί/δεηήζεη πιεξνθνξίεο από ην θαξκαθνπνηό ή έρεη ιάβεη ζεξαπεία ην 75.8% απάληεζε ζεηηθά ελώ ην 24.2% αξλεηηθά. ηνλ πίλαθα 2 παξαηεξνύκε πσο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ όζσλ αλαθέξνπλ θάπνηα παζνινγηθή θαηάζηαζε έρνπλ ζπκβνπιεπηεί/δεηήζεη πιεξνθνξίεο από ην θαξκαθνπνηό ή έρνπλ ιάβεη ζεξαπεία γηα Γ. ηνλ πίλαθα 3 παξαηεξνύκε πσο γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ απαληήζεη αξλεηηθά ε παξνύζα κειέηε αλίρλεπζε ηελ ύπαξμε Γ ζε έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηό απηώλ. Παζνινγηθή θαηάζηαζε πκβνπιή/θεξαπεία ΟΧΙ ΝΑΙ ύλνιν ΟΧΙ 0.0 (Ν=14) 11.7% (Ν=14) 11.7% ΝΑΙ (Ν=29) 24.2% (Ν=77) 64.1% (Ν=106) 88.3% ύλνιν (Ν=29) 24.2% (Ν=91) 75.8% (Ν=120)100% Πίνακαρ 2 15

16 ηπηηθή Γπζιεηηνπξγία πκβνπιή/θεξαπεία ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ (Ν=8) 27.6% (Ν=27) 29.7% ΝΑΙ (Ν=21) 72.4% (Ν=64) 70.3% ύλνιν (Ν=29) 100% (Ν=91) 100% Πίνακαρ 3 Γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην ηζηνξηθό θαπλίζκαηνο ησλ εξσηεζέλησλ, ηελ επαγγεικαηηθή θαη νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε έρνπκε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ζηνπο πίλαθεο 4, 5 & 6 αληίζηνηρα. Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη ελεξγνί θαπληζηέο, ζπληαμηνύρνη θαη παληξεκέλνη. Σν 72,5% καο δειώλεη όηη δηαηεξεί κόληκε ζρέζε γηα ρξνληθό δηάζηεκα πεξηζζόηεξν από 6 κήλεο. % Με θαπληζηήο 22.5 Δλεξγόο θαπληζηήο 47.5 Πξώελ θαπληζηήο 30.0 Πίνακαρ 4 % Αγξόηεο 9.2 Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο 24.2 Γεκόζηνο ππάιιεινο 21.7 Ιδησηηθόο ππάιιεινο 13.3 πληαμηνύρνο 30.0 Άλεξγνο 1.7 Πίνακαρ 5 16

17 % Παληξεκέλνο 46.7 Αλύπαληξνο 10.8 Γηαδεπγκέλνο 21.7 Υήξνο 8.3 πδεί κε ζύληξνθν 9.2 πδεί κε γνλείο 2.5 Γελ απαληώ 0.8 Πίνακαρ 6 Λίγν πάλσ από ηνπο κηζνύο εξσηεζέληεο (53.3%) καο δειώλνπλ όηη ην πξόζσπν πνπ απεπζύλζεθαλ γηα λα κηιήζνπλ πξώηε θνξά γηα ην πξόβιεκα ζηύζεο ηνπο ήηαλ έλαο επαγγεικαηίαο πγείαο. Από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θπξίσο ν θαξκαθνπνηόο (42.5%) είλαη ην πξόζσπν πνπ θαίλεηαη λα απεπζύλνληαη κε κεγαιύηεξε νηθεηόηεηα, ελώ πνιύ ιηγόηεξν γηα απηό ην ζέκα ζα κηινύζαλ ζε ζύληξνθν, θίιν ή θάπνην άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, όπσο παξαηεξνύκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. % ύληξνθνο 26.7 Μέινο νηθνγέλεηαο 0.8 Φίινο 18.3 Φαξκαθνπνηόο 42.5 Ιαηξόο 10.8 Άιινο 0.8 Πίνακαρ 7 Παξαπάλσ από ηνπ κηζνύο καο δειώλνπλ πσο από κόλνη ηνπο πήξαλ ηελ πξσηνβνπιία λα κηιήζνπλ γηα ην πξόβιεκα ζηύζεο (60.8%), ελώ γηα θάπνηνπο ε αλεζπρία γηα ηελ ύπαξμε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο απνηέιεζε θύξην θίλεηξν γηα λα 17

18 κηιήζνπλ (πίλαθαο 8). Λίγνη καο δειώλνπλ ώζεζε από ηελ ζύληξνθν ή αλεζπρία γηα θάπνηα παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ ελδερνκέλσο ζπλδέεηαη κε ηελ ύπαξμε ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο. % Γηθή κνπ πξσηνβνπιία 60.8 ύληξνθνο 10.8 Αλεζπρία γηα Γ 20.0 Αλεζπρία γηα παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο 8.3 Πίνακαρ 8 ηελ εξώηεζε ζρεηηθά κε ην αλ έρνπλ δηαγλσζηεί πνηέ κε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία ην 77.5% δειώλεη όηη δελ έρεη ελώ γηα ην 22.5% έρεη ππάξμεη δηάγλσζε. Γηα ηελ εξώηεζε πνπ αθνξά ηε ρξήζε δηαδηθηύνπ, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ από ην δηαδίθηπν γηα ηε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία αθνξά έλα κηθξό πνζνζηό (34.2%), ελώ γηα ην 65.8% ε πεγή απηή δελ έρεη αμηνπνηεζεί γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα. ηελ εξώηεζε ζρεηηθά κε ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα αληηκεηώπηζεο κε ηε ιήςε θαξκαθεπηηθνύ ζθεπάζκαηνο, έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ εξσηεζέλησλ (46.7%) καο δειώλεη όηη έρεη πξνζπαζήζεη από κόλν ηνπ λα δνθηκάζεη θάπνην θάξκαθν, ελώ γηα ην 53.3% δελ έρεη γίλεη πξνζπάζεηα κε ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο. Έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό (7.5%) αλαθέξεη πσο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην ζθεύαζκα κε εγθεθξηκέλν γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο. ηελ εξώηεζε ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα πιεξνθόξεζεο από ην θαξκαθνπνηό θαη ηε ρξεζηκόηεηα ηεο, νη πεξηζζόηεξνη αλαθέξνπλ ζαθείο πιεξνθνξίεο (56.7%) θαη ηηο ζεσξνύλ αξθεηά ρξήζηκεο (45.8%), όπσο θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 18

19 % Πνιύ ζαθήο 56.7 αθήο 35.8 Μπεξδεκέλε 7.5 Πίνακαρ 9 % Πνιύ ρξήζηκε 44.2 Αξθεηά ρξήζηκε 45.8 Λίγν ρξήζηκε 10.0 Πίνακαρ 10 Γηα ηελ αλίρλεπζε ύπαξμεο ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο έρνπλ απαληήζεηο κε ζπγθεθξηκέλνπο βαζκνύο. Αλάινγα κε ην ζύλνιν ησλ βαζκώλ πνπ ζπγθέληξσζε θάζε άηνκν ηνπ δείγκαηνο θαηαηάρζεθε ζε θαηεγνξίεο πνπ αθνξνύλ ηε ζνβαξόηεηα ηεο ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο. Οη θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο: Με ύπαξμε Γ- No ED (22-25) Ήπηα - Mild (17-21) Ήπηα πξνο κέηξηα - Mild to Moderate(12-16) Μέηξηα - Moderate (8-11) νβαξή- Severe (5-7) Η ύπαξμε ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο αθνξά έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ δείγκαηνο (70.8%), γηα ην νπνίν ε ζπγθέληξσζε 21 βαζκώλ ή ιηγόηεξν απνηειεί θαη έλδεημε ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο. 19

20 Αξηζκόο Αηόκσλ % Γείγκαηνο Με ύπαξμε Γ Γ ύλνιν Πίνακαρ 11 ην ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο νη θαηεγνξίεο έρνπλ ηα παξαθάησ πνζνζηά, όπσο θαίλνληαη πην αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 12. Η ήπηαο κνξθήο ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία ππεξέρεη κε πνζνζηό 41.7%, ελώ κόλν γηα ην 2.5% ηνπ δείγκαηνο αληρλεύηεθε ε ύπαξμε ζνβαξήο κνξθήο Γ. Αξηζκόο Αηόκσλ % Γείγκαηνο (Ν=120) Severe Moderate Mild to moderate Mild No ED Πίνακαρ 12 Από ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο θάπνηαο κνξθήο ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο έρνπκε ηα πνζνζηά πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό (58.8%) ησλ όζσλ έρνπλ Γ έρεη κία ήπηαο κνξθήο ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία. 20

21 Αξηζκόο Αηόκσλ % Γείγκαηνο κε Γ Severe Moderate Mild to moderate Mild ύλνιν Πίνακαρ 13 ηνλ πίλαθα 14 παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσκέλα ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζε θάπνηεο εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ύπαξμε ή κε ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο. Πην αλαιπηηθά: Σν 49.2% αλαθέξεη όηη δελ έρεη πνηέ δηαγλσζζεί, ελώ ζηελ παξνύζα έξεπλα αληρλεύηεθε κε Γ. Από ηε ζηαηηθή αλάιπζε πξνέθπςε P<0.05, ην νπνίν ζεκαίλεη εμάξηεζε ησλ δύν κεηαβιεηώλ, ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο ύπαξμεο Γ. Σα άηνκα πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε Γ (21,7%) έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα ιακβάλνπλ βαζκνύο<21 ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη λα αληρλεύεηαη ε παξνπζία Γ. Η ρξήζε δηαδηθηύνπ γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ αθνξά έλα κηθξό πνζνζηό (24,2%) ησλ όζσλ έρνπλ αληρλεπηεί κε θάπνηα κνξθή Γ. Έλα κηθξό πνζνζηό (14.2%), έρεη δνθηκάζεη θάπνην θάξκαθν κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία αλ θαη δελ έρεη Γ, ελώ γηα ην 38.3% ε ύπαξμε Γ δελ έρεη νδεγήζεη ζε ιήςε θάπνηνπ θαξκαθεπηηθνύ ζθεπάζκαηνο. Με εγθεθξηκέλα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα έρεη δνθηκάζεη έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό (4.2%) ηνπ δείγκαηνο κε Γ θαη ρσξίο Γ (3.3%). Η δηαηήξεζε κόληκεο ζρέζεο δηαζηήκαηνο πεξηζζόηεξν από 6 κήλεο θαζώο θαη ην ηζηνξηθό θαπλίζκαηνο απνηεινύλ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο γηα ην δείγκα πνπ εξεπλήζακε. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε δελ έδσζε P<0.05 (0.129 & αληίζηνηρα). 21

22 Ύπαπξη διάγνωζηρ (P < 0.05) Πληποθοπίερ ζηο διαδίκηςο για ΣΔ Φάπμακο από μόνορ ηος Μη εγκεκπιμένο θάπμακο Σσέζη > 6 μήνερ Ιζηοπικό Καπνίζμαηορ Παποςζία ΣΔ ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ ΟΥΙ Με θαπληζηήο Δλεξγόο θαπληζηήο Πξώελ θαπληζηήο Πίνακαρ 14 ηνπο αζζελείο κε ππέξηαζε ην 71.9% απηώλ αληρλεύηεθαλ κε Γ, κε ζαθραξώδε δηαβήηε ην 78.9%, κε ππεξρνιεζηεξνιαηκία ην 72.7%, κε δπζιηπηδαηκία ην 70.6%, κε θαηάζιηςε ην 69.2%, κε θαινήζε ππεξπιαζία πξνζηάηε ην 80% θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δήισζαλ θαξθίλν πξνζηάηε θαη νξκνληθέο δηαηαξαρέο όινη (100%). Σα πνζνζηά παξνπζίαο ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο γηα όζνπο καο αλαθέξνπλ παζνινγηθή θαηάζηαζε είλαη γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πςειά. Ωζηόζν, από ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζακε δελ πξνέθπςε θακία ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηελ αλίρλεπζε ηεο παξνπζία ED (P>0.05). Καηαιήμακε κόλν ζην όηη ε ζνβαξόηεηα ηεο κνξθήο ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο έρεη ζπζρέηηζε κε ηελ παξνπζία θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε (P=0.03). ηνλ πίλαθα 15 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ηνπ δείγκαηνο γηα θάζε παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ εκθαλίδνπλ ή όρη Γ. 22

23 ΝΑΙ Παποςζία ΣΔ ΟΥΙ % Τπέξηαζε Γηαβήηεο Τπεξρνιεζηεξνιαηκία Γπζιηπηδαηκία Καηάζιηςε Καινήζεο ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε Καξθίλνο πξνζηάηε Οξκνληθέο δηαηαξαρέο ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ ΟΥΙ Πίνακαρ 15 ηνλ πίλαθα 16 είλαη πην αλαιπηηθά ηα πνζνζηά γηα θάζε παζνινγηθή θαηάζηαζε θαη ζε ζρέζε κε ηηο θαηεγνξίεο Γ. Σα κεγαιύηεξα πνζνζηά πνπ αγγίδνπλ ην 50% ησλ πεξηπηώζεσλ θάζε παζνινγηθήο θαηάζηαζεο αθνξνύλ ηελ ήπηαο κνξθή ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία. 23

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα