ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. ΤΣΑΓ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Κατηγορίες Α οτελεσµατικών Αγορών Ασθενείς µορφή α οτελεσµατικότητας (Weak Form) Ηµι-Ισχυρή µορφή α οτελεσµατικότητας (Semi-Strong Form) Ισχυρή µορφή α οτελεσµατικότητας (Strong-Form) Συνθήκες για Ύ αρξη Α οτελεσµατικής Αγοράς «Ανωµαλίες» της Αγοράς Μετοχών (Stock Market Anomalies) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Το «Φαινόµενο» της Ηµέρας της Εβδοµάδας (Day of the Week Effect) Μελέτες για την Αµερικάνικη Αγορά Μελέτες για την Αγορά της Ελλάδος Μελέτες για τις Υ όλοι ες ιεθνείς Αγορές Πιθανές Υ οθέσεις για το «Φαινόµενο» της Ηµέρας της Εβδοµάδας Το «Φαινόµενο» του Ιανουαρίου (January Effect) Μελέτες για την Αµερικάνικη Αγορά Μελέτες για τις Υ όλοι ες ιεθνείς Αγορές Το φαινόµενο του Ιανουαρίου στην Ελληνική Αγορά Πιθανές Υ οθέσεις για το «Φαινόµενο» του Ιανουαρίου ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Ανάλυση Μεθοδολογίας για το Φαινόµενο της Ηµέρας της Εβδοµάδας (Day of The Week Effect) Ανάλυση Μεθοδολογίας για το «Φαινόµενο» του Ιανουαρίου (January Effect)53 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3 ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 1. Ποσοστιαία µεταβολή του Γενικού είκτη την τελευταία εικοσαετία Πίνακας 2. Ξένοι και Εγχώριοι Ε ενδυτές στο Χ.Α.Α Πίνακας 3. Αριθµός Εισηγµένων Εταιριών στο Χ.Α.Α

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκο ός του κεφαλαίου αυτού είναι να αρουσιάσουµε το γενικότερο λαίσιο της εργασίας. Ακολουθείται α ό µια συζήτηση γύρω α ό το ρόβληµα και τον σκο ό αυτής καθώς και α ό την οριοθέτηση και διάρθρωση της αρούσας εργασίας. Τα τελευταία 60 χρόνια η ιεθνής Βιβλιογραφία στον τοµέα της Χρηµατοοικονοµικής Ε ιστήµης εριλαµβάνει µεγάλο αριθµό µελετών ου διερευνούν την ύ αρξη διαφόρων «ανωµαλιών» όσον αφορά στην συµ εριφορά των τιµών των µετοχών ή οµολόγων και σαν συνέ εια την κατανοµή των α οδόσεων τους. Οι «ανα οτελεσµατικότητες» (ανωµαλίες) των Χρηµατιστηριακών Αγορών αναφέρονται στα «ε οχικά» και «ηµερήσια» ρότυ α ου αρουσιάζουν οι α οδόσεις των αξιογράφων. Α ό τις ερισσότερο γνωστές σηµαντικότερες θεωρούνται το «Φαινόµενο» της Ηµέρας της Εβδοµάδας (Day of the Week Effect) και το «Φαινόµενο» του Ιανουαρίου. Το «φαινόµενο» της ηµέρας της εβδοµάδας υ οδηλώνει ότι η κατανοµή των α οδόσεων των αξιογράφων δεν είναι οµοιόµορφη για όλες τις ηµέρες δια ραγµάτευσης της εβδοµάδας. Το «φαινόµενο» αυτό συνδέεται µε µια συγκεκριµένη ηµέρα ό ου οι α οδόσεις των µετοχών είναι σηµαντικά διαφορετικές και ανάλογα αίρνει και την ονοµασία του. Πλήθος εµ ειρικών µελετών διεξήχθησαν στις Ηνωµένες Πολιτείες για διάφορες εριόδους και σε διάφορους δείκτες και στην λειοψηφία τους ανέφεραν την ύ αρξη του «Φαινόµενου» της ευτέρας (Monday Effect): χαµηλές α οδόσεις την ευτέρα οι ο οίες υ ολογίζονται µε βάση την χρονική ερίοδο ου µεσολαβεί α ό το κλείσιµο του χρηµατιστηρίου την Παρασκευή µέχρι το κλείσιµο του χρηµατιστηρίου την ευτέρα. Ο ρώτος ου ανέφερε το «Φαινόµενο» ήταν ο Cross (1973) και ακολούθησαν οι French (1980), Gibbons και Hess (1981), Keim και Stambaugh (1984) και ολλοί άλλοι. Συγκεκριµένα ο French (1980) εξέτασε τον δείκτη S&P500 για την χρονική ερίοδο , οι Gibbons και Hess (1981) µελέτησαν τον δείκτη S&P500 για την ερίοδο Οι Keim και Stambaugh (1984) ε έκτειναν το διάστηµα µελέτης για τον δείκτη S&P500. Οι Lakonishok και Smidt (1988) ε ιχείρησαν µια ενενηντάχρονη µελέτη του δείκτη DJIA δια ιστώνοντας σηµαντικά αρνητικές α οδόσεις για ολόκληρη την ερίοδο ( ) και 3

5 τις υ ο εριόδους. Οι Jaffe, Westerfield και Ma (1989) ήταν οι ρώτοι ου συνέδεσαν την ύ αρξη του «Φαινόµενου» µε την ορεία της Αγοράς την ροηγούµενη εβδοµάδα, µελετώντας τον δείκτη S&P την ερίοδο βρήκαν αρνητικές µέσες α οδόσεις την ευτέρα όταν υ ήρχε ύφεση της Αγοράς την ροηγούµενη εβδοµάδα. Οι Liano, Huang και Gup (1993) έρα α ό την ορεία της αγοράς την ροηγούµενη εβδοµάδα συνέδεσαν την εµφάνιση του «Φαινόµενου» και µε τον «κύκλο» οικονοµικής δραστηριότητας της οικονοµίας. Ο Siegel (1998) για την ερίοδο δια ίστωσε ότι ο δείκτης DJIA αρουσιάζει σηµαντικά αρνητικές α οδόσεις την ευτέρα. Εµ ειρικές µελέτες ραγµατο οιήθηκαν και σε άλλες αγορές ου ε ιβεβαίωσαν την ύ αρξη του «Φαινόµενου», µε τη µόνη διαφορά ότι σε ορισµένες αγορές σηµαντικά αρνητικές α οδόσεις αρατηρήθηκαν σε άλλες ηµέρες ( λην της ευτέρας). Σηµαντικά αρνητικές α οδόσεις την Τρίτη αρατηρήθηκαν στη Ια ωνία [Jaffe και Westerfield (1985)], Αυστραλία [Jaffe και Westerfield (1985), Easton και Faff (1994)], Γαλλία [Solnik και Bousquet (1990)], Τουρκία [Balaban (1995)], Ταϊλάνδη-Μαλαισία [Brooks και Persand (2001)] µεταξύ άλλων. Το «Φαινόµενο» της ευτέρας αρατηρήθηκε σε Αγγλία [Arsad και Coutts (1997), Jaffe και Westerfield (1985)] και Καναδά [Jaffe και Westerfield (1985)] µεταξύ άλλων. Πρόσφατες µελέτες δια ίστωσαν µια αντιστροφή στα ηµερήσια ρότυ α των α οδόσεων των µετοχών υψηλής κεφαλαιο οίησης. Αρχικά οι ερευνητές αρατήρησαν ως το «φαινόµενο» της ευτέρας έχει εξαλειφθεί και ε όµενες µελέτες έδειξαν σηµαντικά θετικές µέσες α οδόσεις την ευτέρα για χαρτοφυλάκια ου α οτελούνταν α ό µετοχές υψηλής κεφαλαιο οίησης [Brusa, Liu και Schulman ( ), Mehdian και Perry (2001)]. Το «Φαινόµενο» αυτό ονοµάστηκε αντίστροφο «Φαινόµενο» της ευτέρας («Reverse» Monday Effect). Όσον αφορά το «φαινόµενο» του Ιανουαρίου, η ύ αρξη του ρωτοεµφανίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και οι ρώτες εµ ειρικές έρευνες ραγµατο οιήθηκαν α ό ανε ιστηµιακές οµάδες του Harvard (1919), και τα ερευνητικά τµήµατα Fenner and Beane (1939). Οι συγκεκριµένες έρευνες υ οστήριξαν ότι οι α οδόσεις των αξιογράφων ου αρατηρούνται 4

6 στον Χρηµατιστηριακό χώρο ραγµατο οιούνται τυχαία «random walk» και η αρουσία ο οιασδή οτε ε οχικότητας καταρρί τεται α ό την δηµόσια ληροφόρηση των ε ενδυτών. Κατά την διάρκεια ό ου τα οικονοµετρικά µοντέλα, βασισµένα στον τυχαίο ερί ατο, υ οστήριζαν ότι οι α οδόσεις των µετοχών αρουσιάζονταν αµετάβλητες στο έρασµα του χρόνου, ο Wachtel (1942) α οτέλεσε τον ρώτο ε ιστήµονα ου µελέτησε και υ οστήριξε την ύ αρξη ε οχικότητας στον Αµερικάνικο δείκτη Dow Jones Industrial Average (DJIA) α ό το 1927 έως το Α ό τότε, ο Keim (1983) ανακάλυψε ότι η συγκεκριµένη ε οχικότητα σχετίζεται µε την αρουσία υ ερκανονικών α οδόσεων ου αρατηρούνται σε ε ιχειρήσεις µικρής κεφαλαιο οίησης. Βρήκε ότι οι ε ιχειρήσεις µικρής κεφαλαιο οίησης αρουσιάζουν υψηλότερες α οδόσεις µε µεγαλύτερη µεταβλητότητα α ό εκείνες υψηλότερης κεφαλαιο οίησης ειδικά τις ρώτες µέρες του νέου έτους. Μια σειρά ερευνών ακολούθησαν ροκειµένου να ε αληθευτούν τα ανωτέρω. Ο Fama (1991) εξέτασε τρία χαρτοφυλάκια διαφορετικής κεφαλαιο οίησης S&P 500, DFA small, CRSP small για την χρονική ερίοδο Τα α οτελέσµατα ου ροέκυψαν δηλώνουν ότι το φαινόµενο του Ιανουαρίου ε ηρεάζεται α ό το φαινόµενο του «size effect» 1 µιας και ε ιχειρήσεις µικρής κεφαλαιο οίησης αρουσιάζουν υψηλότερες α οδόσεις τις ρώτες µέρες του έτους. Ωστόσο οι Clare, Psaradakis, Thomas (1995), εξετάζοντας την ύ αρξη υ ερκανονικών α οδόσεων τις ρώτες µέρες του έτους για την αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου, ανακάλυψαν ότι στατιστικά υψηλές α οδόσεις αρατηρούνται τους µήνες Ιανουάριο και Α ρίλη. Σε αντίθεση µε την αγορά την Αµερικής η ε οχικότητα αυτή δεν φαίνεται να ε ηρεαζόταν α ό το φαινόµενο του «size effect», µιας και χαρτοφυλάκια µικρής κεφαλαιο οίησης αρουσίαζαν υψηλότερες α οδόσεις χωρίς όµως να είναι στατιστικά σηµαντικές. Ο Reinganum (1983) υ οστήριξε ότι το φαινόµενο του Ιανουαρίου έχει άµεση σχέση και µε την υ όθεση του «tax-loss selling» ου εµφανίζεται στο τέλος του φορολογικού έτους. Σύµφωνα µε την υ όθεση αυτή, ολλοί ε ενδυτές αναδιοργανώνουν τα χαρτοφυλάκιά τους 1 Α οτελεί µια εµ ειρική κανονικότητα σύµφωνα µε την ο οία, οι µετοχές ε ιχειρήσεων µε µικρή αξία στην αγορά ροσφέρουν µεγαλύτερες α οδόσεις, σε σύγκριση µε µετοχές ε ιχειρήσεων µεγάλης κεφαλαιο οίησης. 5

7 ριν το τέλος του φορολογικού έτους ροκειµένου να φοροα αλλαγούν α ό µετοχές ου αρουσιάζουν τώση. Πιο συγκεκριµένα έδειξε ότι ε ιχειρήσεις µικρού κεφαλαίου ε ηρεάζονται ερισσότερο α ό την συγκεκριµένη υ όθεση µε α οτέλεσµα να αρουσιάζουν στατιστικά υψηλότερες α οδόσεις τις ρώτες έντε µέρες του Ιανουαρίου. Οι Reinganum και Shapiro (Α ρίλιος 1987), εξετάζοντας την αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου βρήκαν ότι το Φαινόµενο του Ιανουαρίου φαίνεται να ε ηρεάζεται α ό την υ όθεση της φοροα αλλαγής «tax-loss selling», χωρίς ωστόσο να µ ορεί να το εξηγήσει εξολοκλήρου. Οι Fountas and Segredakis (2002), λαµβάνοντας ένα δείγµα 18 χωρών, ανακάλυψαν ότι µόνο σε 5 α ό τις υ ό εξέταση χώρες αρατηρείται το φαινόµενο του Ιανουαρίου ενώ η υ όθεση του «tax loss selling» µόνο στην Χιλή. Πιο ρόσφατες έρευνες ραγµατο οιήθηκαν µε σκο ό να εξεταστεί η ύ αρξη του φαινόµενου διαχρονικά καθώς και σε χώρες µικρότερης κεφαλαιο οίησης ό ως της Ρουµανίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας. Ο Agrawal (1994), ασχολήθηκε µε την µελέτη του φαινόµενου του Ιανουαρίου έχοντας λάβει ένα δείγµα µε ολλές χώρες του κόσµου. Η ε οχικότητα αρουσιαζόταν σε εννέα α ό τις υ ό εξεταζόµενες χώρες Αυστραλία, Βέλγιο, Βραζιλία, Γαλλία, ανία, Ελβετία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιταλία και Μεξικό. Σε αρόµοια συµ εράσµατα κατέληξαν και οι Asteriou and Kavetsos (2006), οι ο οίοι ανακάλυψαν ότι το φαινόµενο του Ιανουαρίου αρουσιάζεται σε 4 α ό τις οχτώ συνολικά χώρες ου εξετάστηκαν, την Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουµανία. Παρόλο ου το Φαινόµενο του Ιανουαρίου φαίνεται να σχετίζεται µε την υ όθεση του «taxloss selling» και του «size effect», ωστόσο δεν µ ορούν να το ερµηνεύσουν λήρως. Α οτελεί µια ε οχικότητα ου αρουσιάστηκε στην αρχή του ροηγούµενου αιώνα και εξακολουθεί να υ άρχει και στις µέρες µας. Τα «φαινόµενα» αυτά ό ως αλλιώς ονοµάζονται οι «ανωµαλίες» θέτουν σε αµφισβήτηση την Έννοια της Α οτελεσµατικής Αγοράς ό ως διατυ ώθηκε α ό τον Fama (1970, 1991). Σύµφωνα µε την υ όθεση των Α οτελεσµατικών Αγορών, τα αξιόγραφα (µετοχές, οµόλογα κ.α) τιµολογούνται µε ακρίβεια και δίκαια µιας και οι τιµές τους αντανακλούν όλη την διαθέσιµη ληροφόρηση ου υ άρχει είτε ιδιωτική, είτε δηµόσια. Αυτό σηµαίνει ότι δεν 6

8 υ άρχει κατάλληλη στρατηγική ου µ ορεί να ακολουθήσει ένας ε ενδυτής α οφέροντας του υ ερκέρδη. Η ύ αρξη των «ανωµαλιών» όµως έδωσε την ευκαιρία στους µελετητές να ροτείνουν στρατηγικές ου κατά την γνώµη τους θα µ ορούσαν να νικήσουν την Αγορά («Beat» the Market). Όµως α οδείχθηκε ότι ο ανταγωνισµός των ε ενδυτών µεταξύ τους καθώς και η ύ αρξη συναλλακτικού κόστους οδηγούν σε εξάλειψη ό οιων υ ερκανονικών κερδών. Η αρούσα δι λωµατική εργασία ροσ αθεί να α αντήσει στο ερώτηµα της ύ αρξης ή όχι δύο «ανωµαλιών» της Αγοράς µετοχών, το λεγόµενο «φαινόµενο» της Ηµέρας της Εβδοµάδας και το «φαινόµενο» του Ιανουαρίου στην Χρηµατιστηριακή Αγορά της Ελλάδος. Το ρώτο αναφέρεται στην ερί τωση εµφάνισης σηµαντικά αρνητικών α οδόσεων σε κά οια ηµέρα δια ραγµάτευσης και το δεύτερο στην ερί τωση εµφάνισης σηµαντικά θετικών α οδόσεων τις ρώτες ηµέρες του χρόνου. Το Κεφάλαιο 1 α οτελεί την Εισαγωγή της δι λωµατικής εργασίας. Στο Κεφάλαιο 2 αναφερόµαστε στην Έννοια της Α οτελεσµατικής Αγοράς και στους διάφορους εµ ειρικούς ελέγχους ου ραγµατο οιήθηκαν. Τα «φαινόµενα» της Αγοράς µετοχών αµφισβητούν την έννοια αυτή και υ όσχονται υ ερκανονικά κέρδη µε την υιοθέτηση της κατάλληλης στρατηγικής εκ µέρους του ε ενδυτή. Όµως ό ως θα δούµε η ύ αρξη συναλλακτικού κόστους και ο ανταγωνισµός µεταξύ των ε ενδυτών κάνει αδύνατη την α όκτηση υ ερκανονικού κέρδους. Στο Κεφάλαιο 3 αναφερόµαστε στα χαρακτηριστικά της Ελληνικής Αγοράς Κεφαλαίου και ως εξελίχθηκε µε το έρασµα των χρόνων. Το Κεφάλαιο 4 αναφέρεται στις «ηγές» ροέλευσης των δεδοµένων ου χρησιµο οιήσαµε στο εµ ειρικό κοµµάτι της εργασίας. Στο Κεφάλαιο 5 αναλύεται η µεθοδολογία ου χρησιµο οιήσαµε και τέλος, στο Κεφάλαιο 6 αρατίθενται τα συµ εράσµατα της δι λωµατικής εργασίας. 7

9 2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουµε την έννοια της Α οτελεσµατικής Αγοράς. Στις υ οενότητες αναφέρουµε τις κατηγορίες Α οτελεσµατικών αγορών ανάλογα µε την ληροφόρηση ου έχουν οι ε ενδυτές, τις συνθήκες ου ρέ ει να υ άρχουν ώστε µια Αγορά να θεωρηθεί Α οτελεσµατική, τις «ανωµαλίες» στις Αγορές µετοχών και τέλος τους εµ ειρικούς ελέγχους ου ραγµατο οιήθηκαν. 2.1 Κατηγορίες Α οτελεσµατικών Αγορών Μία αγορά είναι α οτελεσµατική όταν οι τιµές των αξιόγραφων (µετοχές, οµόλογα) αντανακλούν λήρως όλη την διαθέσιµη ληροφόρηση. ηλαδή µια α οτελεσµατική αγορά τιµολογεί µε ακρίβεια και «δίκαια» κάθε αξιόγραφο. Ως «δίκαιη» τιµή ορίζεται εκείνη η ο οία ροσεγγίζει όσο το δυνατόν καλύτερα την ραγµατική αξία του αξιόγραφου. Η έννοια της Α οτελεσµατικής Αγοράς στηρίζεται στην υ όθεση ότι η οικονοµική αξία ενός εριουσιακού στοιχείου (η καθαρή αρούσα αξία ου θα λάβει ο ε ενδυτής όσο καιρό θα το έχει στην κατοχή του) ισούται µε την χρηµατιστηριακή του αξία (διαµορφώνεται α ό τις δυνάµεις ροσφοράς και ζήτησης). Αυτό οδηγεί στο συµ έρασµα ότι δεν έχει την δυνατότητα ένας ε ενδυτής να κερδοσκο ήσει και να α οκοµίσει υ ερκανονικά κέρδη. Μια συνθήκη ου α αιτείται ροκειµένου µια αγορά να θεωρηθεί α οτελεσµατική είναι η συνθήκη της «ολοκλήρωσης», δηλαδή µια αγορά ρέ ει να είναι ολοκληρωµένη µε την έννοια ότι το «µέγεθος» της αγοράς είναι µεγάλο και οι ε ενδυτές έχουν τις ίδιες ροσδοκίες ως ρος τις ροο τικές των ε ιχειρήσεων και αρόµοια ορθολογική συµ εριφορά ου καθορίζεται α ό την σχέση µεταξύ κινδύνου και α όδοσης. Σε µια α οτελεσµατική αγορά έρα α ό την ορθολογικότητα των ε ενδυτών α αιτούνται αµερόλη τες ροβλέψεις και έγκαιρη ροσαρµογή της αγοράς σε νέα ληροφόρηση. «Πηγές» ανα οτελεσµατικότητας α οτελούν η µη ταυτόχρονη ρόσβαση των ε ενδυτών σε αξιό ιστες ληροφορίες ή η ρόσβαση σε µη αξιό ιστες ληροφορίες εν γένει. Ε ίσης έλλειψη ρευστότητας ου οδηγεί σε εριορισµούς στις συναλλαγές α οτελεί «ηγή». 8

10 Η έννοια της α οτελεσµατικής αγοράς έγινε γνωστή στην βιβλιογραφία την δεκαετία του 1950 αλλά µε το άρθρο του Fama (1970) έγινε ευρέως γνωστή ως Ε.Μ.Η (Efficient Market Hypothesis). Ο Fama την χώρισε σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε το είδος της ληροφορίας (Information Set) ου χρησιµο οιείται κάθε φόρα για τον ροσδιορισµό των τιµών των αξιόγραφων. Αυτές είναι: Ασθενείς µορφή α οτελεσµατικότητας (Weak Form) Σύµφωνα µε αυτήν την µορφή οι τιµές των αξιόγραφων αντανακλούν λήρως τις ιστορικές ληροφορίες σχετικά µε τις αρελθούσες τιµές των αξιόγραφων. Ο ότε δεν υ άρχει η δυνατότητα ρόβλεψης των τιµών και συνε ώς κερδοσκο ίας µελετώντας τις αρελθούσες τιµές. Όµως οι ε ενδυτές τείνουν να υιοθετούν µια στρατηγική ου φαίνεται να α οδίδει υ ερκανονικές α οδόσεις. Σύµφωνα µε αυτήν την στρατηγική ένας ε ενδυτής ροχωρά σε αγορά µετοχών όταν η τιµή τους είναι χαµηλή και σε ώληση εκείνων των µετοχών των ο οίων η τιµή είναι υψηλή. Η στρατηγική αυτή στηρίζεται στην υ όθεση ερί υ εραντίδρασης της αγοράς (Market Overreaction Hypothesis), µε την έννοια ότι οι τιµές των αξιόγραφων δεν «ροσαρµόζονται» σωστά στην ανακοίνωση νέων αφού κά οιες µετοχές υ οεκτιµούνται και άλλες υ ερεκτιµούνται και ο ε ενδυτής εκµεταλλευόµενος αυτό το γεγονός µ ορεί να α οκοµίσει υ ερκανονικά κέρδη. Η ε ίτευξη των υ ερκερδών θα σταµατήσει όταν η χρηµατιστηριακή της αξία (τιµή ώλησης) γίνει ίση µε την οικονοµική της αξία ( ραγµατική αξία). Οι De Bondt και Thaler (1985) 2 α έδειξαν ότι η υιοθέτηση της στρατηγικής οδηγεί σε µεγάλες υ ερκανονικές α οδόσεις. α οδόσεις. Α ό την άλλη µεριά ο Chan (1988) χρησιµο οιώντας ιο ρόσφατα δεδοµένα έδειξε ότι η στρατηγική αυτή α οδίδει µικρές υ ερκανονικές α οδόσεις ιθανόν µη οικονοµικά σηµαντικές. Τέλος ο εµ ειρικός έλεγχος της Weak Form γίνεται βασιζόµενοι στο Random Walk Model Ηµι-Ισχυρή µορφή α οτελεσµατικότητας (Semi-Strong Form) Το είδος της ληροφορίας (Information Set) ου χρησιµο οιείται εδώ είναι όλες οι δηµόσιες διαθέσιµες ληροφορίες (ανακοινώσεις ετήσιων κερδών, διασ άσεις µετοχών κα) ου είναι γνωστές σε όλους τους ε ενδυτές. Οι τιµές των αξιόγραφων αντανακλούν λήρως τις ληροφορίες αυτές ο ότε δεν υ άρχει η δυνατότητα α οκόµισης υ ερκανονικών κερδών 2 De Bondt, W. and R. Thaler, (1985). 9

11 α ό την µελέτη και ανάλυση των διαθέσιµων ληροφοριών. Ο εµ ειρικός έλεγχος αυτής της µορφής βασίζεται στο αν οι τιµές ροσαρµόζονται α οτελεσµατικά στην δηµόσια αυτή ληροφορία ή όχι Ισχυρή µορφή α οτελεσµατικότητας (Strong-Form) H Strong-form υ οστηρίζει ότι οι τιµές των αξιόγραφων αντανακλούν λήρως την ροσω ική ληροφόρηση (Private Information) ου ιθανόν ένας ε ενδυτής ή µια οµάδα ε ενδυτών να κατέχει χωρίς να είναι διαθέσιµη στους υ ολοί ους. Η µορφή αυτή είναι η λέον ιο αµφιλεγόµενη και ολλές έρευνες έχουν δείξει ότι δεν ισχύει άντα. 2.2 Συνθήκες για Ύ αρξη Α οτελεσµατικής Αγοράς Οι συνθήκες ου ρέ ει να διέ ουν µια α οτελεσµατική αγορά είναι: 1. Μη ύ αρξη συναλλακτικού κόστους. 2. Όλη η διαθέσιµη ληροφόρηση είναι γνωστή σε όλους. 3. Όλοι οι εµ λεκόµενοι ιστεύουν ότι η διαθέσιµη ληροφόρηση συµβάλλει στην τιµολόγηση και στην κατανοµή των τιµών των αξιόγραφων. Στην ράξη όµως δεν υ άρχει αγορά ου να ληρεί ακριβώς αυτές τις συνθήκες αλλά έχει α οδειχθεί ότι οι συνθήκες αυτές δεν είναι α αραίτητες για µια α οτελεσµατική αγορά. Συγκεκριµένα ο ανταγωνισµός µεταξύ των ε ενδυτών στα λαίσια µιας ληροφορίας σε συνδυασµό µε την ύ αρξη συναλλακτικών κόστους έχει σαν α οτέλεσµα την εξανεµίσει των υ ερκανονικών κερδών αν αυτά ήταν δυνατόν να ραγµατο οιηθούν. Ε ι λέον µια αγορά µ ορεί να είναι α οτελεσµατική ακόµη και αν ένας ικανός αριθµός ε ενδυτών έχει ρόσβαση στην διαθέσιµη ληροφορία. Τέλος αν όλοι οι ε ενδυτές αξιολογούν το ίδιο µια ληροφορία σε σχέση µε την αγορά, τότε η διαφωνία µεταξύ των ε ενδυτών για την σηµαντικότητα της ληροφόρησης δεν συνε άγεται ανα οτελεσµατικότητα. 10

12 2.3 «Ανωµαλίες» της Αγοράς Μετοχών (Stock Market Anomalies) Η έννοια των α οτελεσµατικών αγορών ελέγχεται σε συνδυασµό µε ένα µοντέλο τιµολόγησης εριουσιακών στοιχείων. Μέχρι την δεκαετία του 1970 η έννοια των α οτελεσµατικών αγορών σε συνδυασµό µε το λεγόµενο CAPΜ, έδειχναν να α εικονίζουν σε µεγάλο βαθµό το οικονοµικό εριβάλλον καθώς και την διαδικασία ανέλιξης των τιµών των µετοχών. Εµ ειρικές µελέτες όµως έδειξαν ότι οι α οδόσεις των µετοχών ακολουθούν ε οχικά «µοτίβα» καθώς και ότι τα ηµερήσια «µοτίβα» των α οδόσεων δεν είναι τα ίδια. Αυτό δείχνει ότι η κατανοµή των α οδόσεων των µετοχών δεν είναι κανονική. Τα συµ εράσµατα αυτά στην διεθνή βιβλιογραφία ονοµάστηκαν «ανωµαλίες». Οι «ανωµαλίες» της αγοράς µετοχών (stock market anomalies) οι ο οίες δεν µ ορούν να εξηγηθούν α ό τα συνήθη µοντέλα τιµολόγησης ό ως το CAPM, θέτουν σε αµφισβήτηση την έννοια των α οτελεσµατικών αγορών (Efficient Market Hypothesis). Σύµφωνα µε την έννοια των α οτελεσµατικών αγορών κανένας ε ενδυτής δεν µ ορεί να υιοθετήσει µια στρατηγική η ο οία θα του α οφέρει υ ερκανονικά κέρδη µίας και στις τιµές αντανακλώνται όλες οι διαθέσιµες ληροφορίες. Οι ανωµαλίες αυτές υ ονοούν ότι οι τιµές µ ορούν να ροβλεφθούν και να α οδώσουν υ ερκανονικά κέρδη µε την εφαρµογή κατάλληλης στρατηγικής. Α ό την άλλη λευρά όµως οι Brooks και Persand (1999) υ οστηρίζουν ότι τέτοια φαινόµενα δεν συνε άγονται α οκλειστικά µη α οτελεσµατική αγορά για δύο λόγους: α) Οι κατά µέσο όρο υ ερα οδόσεις, λαµβάνοντας υ όψη το συναλλακτικό κόστος α ό την άσκηση της ε ιµέρους στρατηγικής, οδηγούν σε µηδενικά καθαρά κέρδη. Ο ότε σύµφωνα και µε τον Jensen (1978) δεν θεωρείται µια τέτοια αγορά ανα οτελεσµατική. β) Υ άρχει η ιθανότητα οι υ ερα οδόσεις αυτές να οφείλονται στα risk premium της αγοράς ου µεταβάλλονται µε το χρόνο. 11

13 Με τον όρο «Ανωµαλίες» θεωρούµε εµ ειρικά α οτελέσµατα τα ό οια είναι ασυνε ή µε τις υ άρχουσες θεωρίες τιµολόγησης αξιόγραφων. Οι «ανωµαλίες» στην Αγορά Χρήµατος βρίσκονται στο ε ίκεντρο της διεθνούς βιβλιογραφίας εδώ και εξήντα χρόνια ερί ου. Πολλές εµ ειρικές µελέτες έχουν γίνει σχετικά µε την ύ αρξη ή όχι των ε οχικών «φαινόµενων» αυτών. Οι ρώτες αφορούσαν την Αγορά της Αµερικής και ε ιβεβαίωσαν την ύ αρξη αυτών. Παράλληλα όµως δηµιουργήθηκε ο σκε τικισµός όσον αφορά την υ όσταση, αυτή κάθε αυτή, των φαινόµενων αυτών. Συγκεκριµένα οι Lakonishok και Smidt (1988), Schwert (2003) υ οστήριξαν την ά οψη ότι αυτά τα φαινόµενα µ ορεί να ροέρχονται, είτε α ό ε ιλογή λανθασµένου δείγµατος, είτε α ό το λεγόµενο «Data Mining». Το «Data Mining» µ ορεί να εµφανίζεται σε δύο ερι τώσεις: 1. Όταν για µια εκτεταµένη έρευνα χρησιµο οιείται ένα µόνο δείγµα. 2. Όταν το ίδιο ή αρόµοιο δείγµα χρησιµο οιείται ε ανελλειµένα σε µεγάλο αριθµό µελετών. Το «Data Mining» α οφεύγεται όταν διαφορετικές έρευνες χρησιµο οιούν όσο το δυνατόν διαφορετικά δείγµατα. Αυτό ακριβώς το γεγονός έφερε στο ροσκήνιο την ανάγκη ραγµατο οίησης εµ ειρικών µελετών και σε άλλες χώρες. Τα κυριότερα ε οχικά «φαινόµενα» είναι: I. Το φαινόµενο της ηµέρας της εβδοµάδας (Day of the Week Effect) II. Το φαινόµενο των αργιών-διακο ών (Holiday Effect) III. Το φαινόµενο του Ιανουαρίου (January Effect) IV. Το φαινόµενο της αλλαγής του µήνα (Turn of the Month Effect) V. Το φαινόµενο στα µέσα του µήνα (Semi-Month Effect) VI. Το φαινόµενο του µεγέθους της ε ιχείρησης (Size Effect) 12

14 Εκτός α ό τις αρα άνω στην ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία συναντούµε και άλλα «φαινόµενα» τα ο οία είναι λιγότερο γνωστά και οι εµ ειρικές µελέτες είναι λίγες σε αριθµό. Αυτές είναι: I. Το φαινόµενο του τέλους εκεµβρίου (End of December Effect) 3 II. Το φαινόµενο της Παρασκευής και 13 (Friday the Thirteenth Effect) 4 III. Το φαινόµενο της εβδοµάδας του µήνα (The Week of the Month Effect) 5 IV. Το φαινόµενο της ηµέρας του µήνα (Time of the Day Effect) 6 V. Το φαινόµενο Μήνα του Έτους (The Month of the Year Effect) 7 Πρέ ει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι το «φαινόµενο» της ηµέρας της εβδοµάδας µ ορεί να άρει διάφορες ονοµασίες ανάλογα µε την ηµέρα ου εµφανίζεται ό ως το «φαινόµενο» της ευτέρας (Monday Effect). ( Οι µέσες α οδόσεις της ευτέρας είναι χαµηλότερες α ό εκείνες των άλλων ηµερών και συγκεκριµένα αρνητικές). Στην αρούσα δι λωµατική εργασία θα ασχοληθούµε διεξοδικά τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εµ ειρικό ε ί εδο µε δύο α ό τα αρα άνω «φαινόµενα», το «φαινόµενο» της ηµέρας της εβδοµάδας (Day of the Week Effect) και συγκεκριµένα αυτό της ευτέρας και το «φαινόµενο» του Ιανουαρίου (January Effect). 3 Βλέ ε Lakonishok and Smidt (1988) 4 Βλέ ε Lucey (2001) 5 Βλέ ε Wang, Li and Ericson (1997) 6 Βλέ ε Mclnish and Wood (1990) 7 Βλέ ε Banz (1981), Gultekin and Gultekin (1983), Roll (1983), Tinic and West (1984), Thaler (1987). 13

15 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό αναφερόµαστε στα γενικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής Αγοράς Κεφαλαίου και ε ι λέον για το ως η Αγορά της Ελλάδας εξελίχθηκε µε το έρασµα των χρόνων. Υ άρχουν δύο αγορές αξιόγραφων: Πρωτογενείς Αγορά (είναι η Αγορά στην ο οία ραγµατο οιούνται οι εκδόσεις των νέων αξιόγραφων) και ευτερογενείς Αγορά (είναι η Αγορά στην ο οία ραγµατο οιούνται αγορα ωλησίες υ αρχόντων αξιόγραφων και η τιµή τους καθορίζεται α ό τις δυνάµεις ροσφοράς και ζήτησης). Το Χρηµατιστήριο α οτελεί την ε ίσηµη δευτερογενής Αγορά 8. Στο Χρηµατιστήριο κάθε εργάσιµη ηµέρα εκτελούνται ράξεις και µε αυτόν τον τρό ο διαµορφώνονται οι τιµές αγοράς των αξιόγραφων ου δια ραγµατεύονται σε αυτό. Το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) [Athens Stock Exchange-(ASE)] ιδρύθηκε το 1876 ως αυτόνοµος ηµόσιος Φορέας. Στόχος του ήταν και αραµένει η διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αναδυόµενης τότε Κεφαλαιακής Αγοράς, ροσαρµοσµένος στις α αιτήσεις και στις ανάγκες της κάθε ε οχής. Σήµερα το Χ.Α.Α. είναι Ανώνυµη Εταιρία (Α.Ε.). Στο Χ.Α.Α. αντικείµενο συναλλαγής είναι κυρίως οι µετοχές και τα οµόλογα 9. Μέχρι τις αρχές του 1987 στο Χ.Α.Α. δια ραγµατεύονταν µόνο οι Έλληνες ε ενδυτές. Όµως τα τελευταία χρόνια η ανάγκη των ολυεθνικών ε ιχειρήσεων για εραιτέρω ε έκταση και διαφορο οίηση των χαρτοφυλακίων τους οδήγησε στην συµµετοχή τους και στις λεγόµενες ανα τυσσόµενες Αγορές ό ως είναι η Ελληνική. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ανάγκη εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου, στα µέσα της δεκαετίας του 80 µε σκο ό την οιοτική αναβάθµιση του καθώς και την καλύτερη ροστασία του ε ενδυτικού κοινού. Έτσι µια σειρά α ό θεσµικές και δοµικές µεταρρυθµίσεις συνέβησαν στην Ελληνική Αγορά Κεφαλαίου α ό το 1988, ροκειµένου ο ρόλος του, ως χώρος εξεύρεσης φθηνών ε ενδυτικών κεφαλαίων α ό ανα τυξιακές εταιρίες 8 Υ άρχουν και οι λεγόµενες Over The Counter αγορές οι ο οίες λειτουργούν όλο το 24ωρό. 9 Α ό το 1999 στο ΧΑΑ έχει ιδρυθεί ευτερογενής Αγορά Παραγώγων (Option Market) µε σκο ό την αντιστάθµιση του κινδύνου α ό τις µεταβολές των τιµών των αξιογράφων (Risk Hedging). 14

16 µε θετικές ροο τικές, να γίνει ιο έντονος και ιο ουσιαστικός. Πράγµατι την δεκαετία του 1980 η τιµή του Γενικού είκτη αυξήθηκε κατά µέσο όρο ετησίως 40.8%. Συγκεκριµένα ο Γενικός είκτης κατέγραψε άνοδο κατά 449% την ερίοδο Νοεµβρίου 1986-Οκτωβρίου Η ανοδική ορεία διακό ηκε α ό την διεθνή χρηµατιστηριακή κρίση του 1987, όµως µετά α ό ενάµιση χρόνο νέα ανοδική ερίοδος ξεκίνησε µε 408% αύξηση της τιµής του Γενικού είκτη το χρονικό διάστηµα Ιούλιου 1989-Ιουλίου Η α οτυχία ανάληψης των Ολυµ ιακών Αγώνων του 1996 και η κρίση στην Μέση Ανατολή ου ροηγήθηκε είχαν σαν α οτέλεσµα την τώση του Γενικού είκτη ο ο οίος την ερίοδο Ιουλίου- εκεµβρίου του ίδιου έτους υ οχώρησε κατά 41.68%. Στατιστικά στοιχεία του Χ.Α.Α. αρατίθενται στους ίνακες 1, 2 και 3 οι ο οίοι έχουν αρθεί α ό την «το οθεσία» του Χ.Α.Α. στο διαδίκτυο. Πίνακας 1. Ποσοστιαία µεταβολή του Γενικού είκτη την τελευταία εικοσαετία Έτος Γενικός είκτης Ποσοστιαία Μεταβολή % % % % % % % % % % % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % Σηµείωση: Η οσοστιαία µεταβολή υ ολογίζεται ετησίως Έτος βάσης το 1980, ηγή: ASE S.A Web Site 15

17 Ο Γενικός είκτης σηµείωσε την µεγαλύτερη οσοστιαία αύξηση το 1987 και ήταν της τάξης του %, ενώ η µεγαλύτερη τώση στην τιµή του σηµειώθηκε το 2000 ό ου σε σχέση µε την ροηγούµενη χρονιά υ οχώρησε κατά %. Πίνακας 2. Ξένοι και Εγχώριοι Ε ενδυτές στο Χ.Α.Α Έτος % Συµµετοχής Ξένων Ε ενδυτών % Συµµετοχής Εγχώριων Ιδιωτών Ε ενδυτών % 32.1 % % 29.7 % % 30.6 % % 26.9 % % 24.5 % % 22.6 % % 21.4 % Σηµείωση: Τα στοιχειά του 2007 είναι µέχρι τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους ηγή: ASE S.A Web Site Τα στοιχεία του ίνακα 2 δείχνουν καθαρά ότι το ενδιαφέρον των ξένων ε ενδυτών για την Ελληνική Κεφαλαιαγορά αυξάνεται συνεχώς χρόνο µε το χρόνο στην ροσ άθεια τους για εραιτέρω διαφορο οίηση των χαρτοφυλακίων τους και στην εξεύρεση νέων ε ενδυτικών ευκαιριών. Πίνακας 3. Αριθµός Εισηγµένων Εταιριών στο Χ.Α.Α. Έτος Εισηγµένες Εταιρίες Ο ίνακας 3 δείχνει καθαρά ότι ο αριθµός των Εταιριών ου εισάγονται στο Χ.Α.Α., τα τελευταία χρόνια είναι µεγάλος και αυτό µ ορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι ολοένα και ερισσότερο α οτελεσµατικά ε ιτελεί το ρόλο του ως χώρος εξεύρεσης φθηνών ε ενδυτικών κεφαλαίων. 16

18 Μελετώντας κανείς την ορεία του Χ.Α.Α. όλα αυτά τα χρόνια µ ορεί εύκολα να βγάλει τα εξής συµ εράσµατα: α) Την ολοένα και µεγαλύτερη συσχέτιση, µε το έρασµα των χρόνων, της ορείας των τιµών στο Χ.Α.Α. µε την ορεία των τιµών στις µεγάλες διεθνείς αγορές. β) Την εναλλαγή ανοδικών και καθοδικών «κύκλων» των τιµών των µετοχών, χαρακτηριστικό όλων των Χρηµατιστηριακών Αγορών αγκοσµίως. Σε εριόδους ανοδικού «κύκλου» το ενδιαφέρον του κόσµου για το χρηµατιστήριο µεγαλώνει καθώς αυξάνεται ο αριθµός των ε ενδυτών ου αίρνει µέρος στις συναλλαγές και σε εριόδους καθοδικού «κύκλου» συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Για ολλά χρόνια η α οτελεσµατικότητα του Χ.Α.Α. δεν θεωρούνταν ικανο οιητική καθώς υ ήρχαν ενδείξεις ότι οι Μορφές Α οτελεσµατικότητας δεν ε αληθεύονταν ειδικότερα η ασθενής µορφή. Οι ενδείξεις αυτές ροέρχονταν α ό διάφορες έρευνες ου έγιναν για την Ελληνική Αγορά και εξέταζαν τον βαθµό α οτελεσµατικότητας της. Μελέτες των Koutmos, Negakis και Theodossiou (1993) και Kavussano και Dockery (2001) έθεσαν σε αµφισβήτηση την α οτελεσµατικότητα της Ελληνικής αγοράς, καθώς βρήκαν ότι οι µελλοντικές τιµές των µετοχών κατά ένα βαθµό µ ορούν να ροβλεφθούν α ό τις αρελθούσες. Αιτίες ενδέχεται να είναι η χαµηλή ρευστότητα της Αγοράς, η µικρή διασ ορά των µετοχών και η µειωµένη διαφάνεια των ληροφοριών. Ακόµη σύµφωνα µε τους Niarchos and Alexakis (1998) οι τιµές των ρονοµιούχων µετοχών 14 εταιριών µ ορούν να ροβλεφθούν α ό τις αντίστοιχες τιµές των κοινών τους µετοχών. Οι ερευνητές α οδίδουν αυτό το γεγονός σε τρεις λόγους: 1) Η Αγορά των ρονοµιακών µετοχών δεν είναι τόσο µεγάλη όσο η Αγορά των κοινών µετοχών ( ια νόµου α οτελούν το 50% των κοινών µετοχών ου δια ραγµατεύονται). 2) Οι ξένοι ε ενδυτές ροτιµούν να συναλλάσσονται µε κοινές µετοχές αρά µε ρονοµιακές µιας και το θεσµικό λαίσιο των ρονοµιακών δεν το γνωρίζουν ιδιαίτερα. 17

19 3) Εξαιτίας του µεγέθους και της εµ ειρίας των ξένων ε ενδυτών µ ορεί να έχουν ρόσβαση σε καλύτερη και φθηνότερη ληροφόρηση σε σχέση µε τους εγχώριους ε ενδυτές10 Μέχρι το 1988 σύµφωνα µε τους Alexakis and Xanthakis (1995) υ ήρχαν ενδείξεις ότι κοινωνικο ολιτικοί αράγοντες ( ολιτική αστάθεια, η κατάσταση στην Αγορά εργασίας) σε συνδυασµό µε εναλλακτικές ε ενδυτικές ευκαιρίες (διαρροή χρηµάτων στο εξωτερικό, ε ενδύσεις στον κλάδο ακινήτων) α οτελούσαν τις κινητήριες δυνάµεις ίσω α ό την διακύµανση των τιµών του Γενικού είκτη (Γ..) και όχι κά οιου είδους οικονοµικής δραστηριότητας των εταιριών. Ε ίσης ο Γ.. α οτελούνταν ερί ου κατά 50% α ό µετοχές τρα εζών οι ο οίες συχνά άλλαζαν διαχείριση και ολιτική. Γενικά και τα Μικροοικονοµικά και τα Μακροοικονοµικά ε ί εδα της Ελλάδας ήταν «ροβληµατικά». Όλα τα αρα άνω είχαν σαν συνέ εια η αβεβαιότητα στην Ελληνική Αγορά Κεφαλαίου να είναι µεγάλη. Αυτή η αβεβαιότητα γινόταν ακόµα ιο έντονη αν αναλογιστεί κανείς την έλλειψη «βάθους», καθώς ο όγκος συναλλαγών ήταν µικρός, και «λάτους» καθώς υ ήρχαν λίγα χρηµατιστηριακά «ροϊόντα» για δια ραγµάτευση. Όσον αφορά την συµ εριφορά των Έλληνα ε ενδυτή φαίνεται ότι λαµβάνει τις ε ενδυτικές του α οφάσεις στο τέλος του Σαββατοκύριακου, αφού ρώτα τυχόν «άσχηµα» νέα έχουν α ορροφηθεί α ό την αγορά. Νιώθοντας ανακούφιση ροχωρά σε αγορά µετοχών την ευτέρα ροκαλώντας άνοδο των αντίστοιχων τιµών. Όµως τόσο οι ιδιοµορφίες, όσο και η ανα οτελεσµατικότητα της Ελληνικής Αγοράς είχαν αρχίσει σταδιακά να εξαλείφονται α ό το 1988 και µετά. Ό ως αναφέραµε και αρα άνω το 1988 ήταν η χρονιά υιοθέτησης διαθρωτικών µέτρων µε σκο ό τον ορθολογισµό της Αγοράς. Μέτρα ό ως άρση αρέµβασης του κράτους, ίδρυση της Over The Counter Αγοράς (Εκτός Χ.Α.Α. συναλλαγές), εισαγωγή νέων δια ραγµατεύσιµων τίτλων, εισαγωγή χρηµατιστηριακών εταιριών, δηµιουργία α οθεµατικού τίτλων και η ε ίτευξη αυτονοµίας της Αγοράς βοήθησαν σε αυτή την κατεύθυνση και στην αύξηση της διαφάνειας της ε ίσης. 10 Αυτή η συµ εριφορά των ξένων ε ενδυτών καταγράφηκε µέχρι το

20 Οι Maditinos, Sevic και Theriou (2007) µελετούν την συµ εριφορά των Ελλήνων ε ενδυτών ριν και µετά την κρίση του Προκειµένου να εξάγουν τα συµ εράσµατα χρησιµο οίησαν την µέθοδο του ερωτηµατολογίου σε δείγµα 1014 ενδιαφεροµένων ό ως εισηγµένες εταιρίες, χρηµατιστές και ιδιώτες ε ενδυτές. Όσον αφορά τους ιδιώτες ε ενδυτές ριν το 1999 η έρευνα δείχνει ότι στηρίζονται κατά ρώτο λόγο στο ένστικτο και την εµ ειρία τους και κατά δεύτερο στις ληροφορίες των ΜΜΕ και στις αναφορές α ό τις ξένες Αγορές. Μετά το 1999 η συµ εριφορά των ε ενδυτών αλλάζει αρκετά σύµφωνα µε τους ερευνητές: δεν στηρίζονται ια στο ένστικτο ή την εµ ειρία, συµβουλεύονται τους χρηµατιστές για τις ε ενδυτικές τους α οφάσεις και διακατέχονται α ό µια ε ιφύλαξη σχετικά µε την αξιο ιστία της ενηµέρωσης ου αρέχουν τα ΜΜΕ της χώρας. Στο ε όµενο κεφάλαιο ροχωρούµε στην εριγραφή των δεδοµένων ου θα χρησιµο οιήσουµε ροκειµένου να εξετάσουµε την ύ αρξη ε οχικών «φαινοµένων» στην Ελληνική Αγορά Κεφαλαίου και στις Αγορές του Ηνωµένου Βασιλείου και της Γερµανίας και συγκεκριµένα την ύ αρξη ή όχι του «φαινοµένου» της ηµέρας της εβδοµάδας (Day Of The Week Effect) και του «φαινοµένου» του Ιανουαρίου (January Effect). 19

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μ.Ν. Ντυκέν, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. ΙΑΛΕΞΗ 05 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Βόλος, 04-05 . Μέτρα ιασ οράς - Μεταβλητότητας . Εύρος e Max -M Ε ηρεάζεται α ό τον λήθος των αρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ 9 Αυγούστου 2010 ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α. Η ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ ΤΟΜΟΥ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ ΤΟΜΟΥ Αποτελεί προτεινοµένη ενδεικτική λύση- Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Η ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Αριθµ.Αδείας : 2/61/20-11-1990) Επικαιροποίηση Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν.

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. EΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (1/1 31/12/2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Περιεχόµενα Ι. Υφιστάµενη κατάσταση...1 Γενικά...1 Αριθµός ε ιχειρήσεων...1 Α ασχολούµενοι Ε ί εδο µισθών...1 υνατότητες χρηµατοδότησης...2 Κύρια ροβλήµατα...3 Συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον»

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην ηµερίδα για τα «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Αγα ητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι Σας ευχαριστώ για την αρουσία σας και σας καλωσορίζω στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Θωµαΐδης Π. 1, Χαραλαµ ίδης Σ.-Μ. 2, Λευκαδίτης Σ. 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Υ εύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου panosthom@sch.gr 2 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θέµα 1ο: Έγκριση του α ό 29/10/2015 σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία:

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: 20027/08/2.9 Ζ. Ρώσσιου, Μ. Α οστόλου 5/2/2013 1.Γραφείο Υ ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 2. Γραφείο Ανα ληρωτή Υ ουργού 3. Γραφείο Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

TO ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

TO ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 52, Τεύχος 4ο, (2002), Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 52, No 4, (2002), University of Piraeus TO ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Υπό Λυρούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλέφωνο: 213 1313335-336 337 338-340 Fax : 213 1313389 Προκειµένου για τους ΟΤΑ: Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 356 /2015 Θ Ε Μ Α : «Η ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η ρώτη µέρα του αιδιού στον αιδικό σταθµό ή το νη ιαγωγείο συνε άγεται συνήθως τον ρώτο α οχωρισµό του α ό τα ρόσω α φροντίδας και κυρίως τη µητέρα και συχνά σηµαδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. Ακαδ. Έτος Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ. ιδάσκων: ιδάσκων ε ί Συµβάσει Π. 407/80.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. Ακαδ. Έτος Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ. ιδάσκων: ιδάσκων ε ί Συµβάσει Π. 407/80. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ακαδ. Έτος 2012-2013 ιδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ ιδάσκων ε ί Συµβάσει Π. 407/80 v.koutras@fµe.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

TΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ & ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

TΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ & ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ TΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ & ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. Χρήστος Φλώρος cfloros@staff.teicrete.gr 12/12/2013 1 ΔΟΜΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΘΕΩΡΙΑ 3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ. 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2015

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ. 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2015 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2015 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : ΩΛΞΝΩΛΚ-Ο Σ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 33 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 450 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/20133 (σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αρ. ΓΕΜΗ: 305501000 ΑΦΜ:094060868-.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις

Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 21ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι Οι ακόλουθες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν α ό το

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ισολογισµός της 31 εκεµβρίου 2005 και 31 εκεµβρίου 2004 4 Κατάσταση Α οτελεσµάτων της 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) (Υ όθεση 6536 & 6537 /2004) ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΑΗΣ) ΤΗΣ ΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Θεωρίας και Μέθοδοι. Κεφάλαιο: Παράγωγοι. και Cgδυο συναρτήσεων f και g εργαζόµαστε ως εξής: x,f(x ) και ( ) ó a

Σηµειώσεις Θεωρίας και Μέθοδοι. Κεφάλαιο: Παράγωγοι. και Cgδυο συναρτήσεων f και g εργαζόµαστε ως εξής: x,f(x ) και ( ) ó a Κοινή εφα τοµένη Αν θέλουµε να βρούµε τη κοινή εφα τοµένη ( ε ) : y=α +β των γραφικών αραστάσεων gδυο συναρτήσεων g εργαζόµαστε ως εξής:,( ) ( ) Έστω ( ),g( ) τα κοινά σηµεία της (ε) µε την εφα τοµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ελληνική Ορθή Ε ανάληψη (ως ρος αλλαγή αριθµού αραγράφου στη σελ. 3 (α ό αρ. 21 σε αρ. 20 α ) Αθήνα, 18-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα:

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα: 17 Φεβρουαρίου 2009 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Θέσεις για Εκ όνηση ι λωµατικής Εργασίας ή/και για Πρακτική Άσκηση στο Εργαστήριο Αξιο ιστίας Συστηµάτων και Βιοµηχανικής Ασφάλειας, Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06/11/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ρος δυνητικά ωφελούµενους για συµµετοχή στην ράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ανα τυξιακή Σύµ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Φακ.:13.24.020 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Α.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2011» (Β.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Φοιτητικής Νόµος του

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 10-05-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Ολοκληρώθηκε ρόσφατα η ετήσια Έρευνα Κοινωνικής ικτύωσης 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015/2016 ( )

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015/2016 ( ) «JUMBO A.E.E.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04- Γ.Ε.ΜΗ 121653960000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & Υ ΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015/2016 (01.07.2015 30.06.2016)

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 31η Μαρτίου 2012

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 31η Μαρτίου 2012 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.27160/06/Β/92/5 Μάνδρα Αττικής (Θέση Τρύ ιο Λιθάρι 1 o χλµ. Αττικής Οδού) ΤΚ 19600 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1η Ιανουαρίου µέχρι 31η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Το υλικό αυτό δηµιουργήθηκε στο λαίσιο του ρογράµµατος IP4Inno και ροσαρµόστηκε α ό τον ΟΒΙ για τα ελληνικά δεδοµένα α ό το αρχικό του IP4Inno

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37 Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 [«Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007»] [Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/16.12.2010) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Άρθρο 1: Σκο ός Ο νόµος αυτός έχει σκο ό: α) την ροσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας ρος τις διατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 23/08/2007

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 23/08/2007 ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 23/08/2007 Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε ηµόσια Προσφορά σύµφωνα µε την α όφαση της Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013

Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013 Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013 H εικόνα της βουλγαρικής αγοράς ξεκινώντας α ό την εριγραφή του µακροοικονοµικού και ε ιχειρηµατικού εριβάλλοντος και ροχωρώντας στη συνέχεια στις διµερείς οικονοµικές και εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ANΘPΩΠIKH ΑΡΧΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ANΘPΩΠIKH ΑΡΧΗ H ΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ANΘPΩΠIKH ΑΡΧΗ Οι αρχαίοι Έλληνες, ρωτο όροι στη σύνθεση και ανάλυση οντολογικών, ηθικών και ε ιστηµολογικών ζητηµάτων, θεωρούσαν ότι o φυσικός κόσµος ήταν λασµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου Σκο ός του νόµου αυτού είναι α) η αναγνώριση του δικαιώµατος των φυσικών ροσώ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΘΥΡΕΟΕΙ ΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΥΠΕΡΑΝΤΙ ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙ ΙΣΜΟ.

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΘΥΡΕΟΕΙ ΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΥΠΕΡΑΝΤΙ ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙ ΙΣΜΟ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΘΥΡΕΟΕΙ ΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΟΓΧΙΚΗ ΥΠΕΡΑΝΤΙ ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙ ΙΣΜΟ Παναγιώτης Λυµ ερό ουλος, 1 Μελ οµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/31/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός ρο ής αδράνειας κυλίνδρου ή σφαίρας ου κυλίεται χωρίς ολίσθηση σε κεκλιµένο ε ί εδο

Προσδιορισµός ρο ής αδράνειας κυλίνδρου ή σφαίρας ου κυλίεται χωρίς ολίσθηση σε κεκλιµένο ε ί εδο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Καθηγητές: Σφαέλος Ι. Φύττας Γ. Προσδιορισµός ρο ής αδράνειας κυλίνδρου ή σφαίρας ου κυλίεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: ΜΙΑ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ, ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ, ΑΠΑΝΗΡΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: ΜΙΑ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ, ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ, ΑΠΑΝΗΡΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: ΜΙΑ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ, ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ, ΑΠΑΝΗΡΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Κοιτασµατολογίας Πετρελαίου στο Τµήµα Γεωλογίας του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω, η συγχώνευση θα οδηγήσει σε εριορισµό του όγκου των εταιρικών ράξεων αφού α ό την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Περαιτέρω, η συγχώνευση θα οδηγήσει σε εριορισµό του όγκου των εταιρικών ράξεων αφού α ό την ολοκλήρωση της διαδικασίας ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΠΡΟΣ ΤΗN ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΑΝΕΙΣΤΩΝ εκ του ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ύψους ευρώ 29.466.293

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 H Ουκρανία αυξάνει εισαγωγές αερίου α ό την Ευρώ η 5.1.2015 Η Ουκρανία εισήγαγε 5,1 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου α ό την Ευρώ η το 2014, οσότητα αυξηµένη κατά 59%, ή τρία δισεκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Τα σηµάδια σταδιακής ανάκαµψης της χώρας α οτυ ώνονται στη βραχυ ρόθεσµη ορεία των βασικών µακροοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα