ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ «ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ «ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ «ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» Σοφία Παγώνη, Γεώργιος Μπλάνας ΤΕΙ Λάρισας Περίληψη Η οδηγία 2003/6/Ε.Κ. για τις πράξεις προσώπων, που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) καταστρώνεται υπό την κοινή λογική συνδυασμένων κανόνων για την καταπολέμηση της κατάχρησης αγοράς. Γενικώς καταχρηστικές είναι οι συμπεριφορές επενδυτών, που φέρουν άλλους επενδυτές, άμεσα ή έμμεσα, σε αδικαιολόγητα μειονεκτική θέση. Οι συμπεριφορές αυτές εκδηλώνονται είτε υπό τη μορφή εκμετάλλευσης μη προσιτών στο επενδυτικό κοινό εμπιστευτικών-προνομιακών πληροφοριών (υπό τη γνωστή δηλαδή μορφή του insider trading), είτε υπό την μορφή των στρεβλώσεων του μηχανισμού καθορισμού των τιμών - χειραγώγησης της αγοράς. Βασικός επιδιωκόμενος σκοπός τόσο της εν λόγω οδηγίας όσο και του Ν.3340/2005, που την ενσωμάτωσε στο Ελληνικό δίκαιο, είναι η ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις αγορές αυτές. Στην μελέτη που ακολουθεί γίνεται παρουσίαση του ισχύοντος ελληνικού νομικού πλαισίου, αναφορικά με τις πρακτικές κατάχρησης αγοράς, υπό την μορφή καταρχήν της καταχρηστικής εκμετάλλευσης εμπιστευτικής πληροφόρησης, και στη συνέχεια, υπό την μορφή πρακτικών χειραγώγησης της αγοράς, σε συνδυασμό με τις αλλαγές που επέφερε η ενσωμάτωση της νέας οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο για κάθε περίπτωση, αλλά και με αναφορές στο δίκαιο κεφαλαιαγοράς άλλων κρατών σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Λέξεις Κλειδιά: Κατάχρηση, Χειραγώγηση, Πληροφορία, Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), Οδηγία, Χρηματιστήριο, Επενδυτής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έννοια κατάχρηση αγοράς δεν είχε ποτέ, μέχρι πρόσφατα, ορισθεί και διευκρινισθεί, σε κάποιο κανόνα της κοινοτικής ή ελληνικής νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς. Για πρώτη φορά σε κοινοτικό επίπεδο, γίνεται λόγος για κατάχρηση αγοράς, με την έκδοση και δημοσίευση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, υπ αριθμ. 2003/6/Ε.Κ. για τις πράξεις προσώπων, που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) 1, η οποία εκδόθηκε την 28/1/2003 και άρχισε να ισχύει την 12/4/2003 (ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Στην οδηγία αυτή ορίζεται σαφώς ότι οι καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά (κατάχρηση αγοράς) διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: αφενός τις πράξεις κατόχων προνομιακών πληροφοριών και αφετέρου τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. Έτσι, τόσο η εκμετάλλευση εμπιστευτικής εσωτερικής πληροφόρησης, όσο και η χειραγώγηση αγοράς, εμφανίζονται ως υπαλλακτικές μορφές ενός βασικού αδικήματος, που είναι η «κατάχρηση αγοράς». Η οδηγία ενάντια στην κατάχρηση αγοράς αποτέλεσε έναν από τους πλέον βασικούς στόχους του Προγράμματος-Σχεδίου Δράσης για τις 1 European Parliament and Council Directive 2003/6/E.C. on Insider Dealing and Market Abuse. Το κείμενο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση

2 Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (FSAP) (1999), στα πλαίσια του οποίου ορίστηκε, ως ένας από τους κύριους άξονες, η λήψη μέτρων για την ενοποίηση των Ευρωπαϊκών Χρηματοπιστωτικών αγορών. Κύριοι στόχοι της οδηγίας αυτής είναι να διασφαλίσει την ακεραιότητα των ευρωπαϊκών αγορών και να επαυξήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Αποτελεί κοινή διαπίστωση το γεγονός ότι η ποικιλία αλλά και συχνά η έλλειψη ρύθμισης των καταχρηστικών πρακτικών από το εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών οδηγεί αναπόφευκτα στη στρέβλωση του ανταγωνισμού στις χρηματοπιστωτικές αγορές και σε ανασφάλεια δικαίου, ιδίως στις διασυνοριακές συναλλαγές 2. Σύμφωνα με το άρθρο 18 της εν λόγω οδηγίας, η Ελλάδα έπρεπε να θέσει σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωση στην οδηγία αυτή το αργότερο μέχρι την 12/10/2004. Αν και εκπρόθεσμα, τελικά ψηφίσθηκε ο νόμος 3340/2005 (ΦΕΚ Α 112/ ), «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς», η ισχύς του οποίου άρχισε δύο μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ α)παράδειγμα καταχρηστικής εκμετάλλευσης προνομιακής πληροφόρησης 3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας Γ αποφασίζει να προσφέρει προς πώληση τη συµµετοχή της Γ στην εταιρεία C. H προσφορά τελεί υπό τον όρο της άµεσης αποδέσµευσης της εταιρείας Γ από τις υποχρεώσεις της έναντι της εταιρείας C, όπως καταγράφονται σε συµφωνητικό µεταξύ των µετόχων της C. Η Γ απευθύνεται σε συγκεκριµένες εταιρείες προσφέροντας τις µετοχές της εταιρείας C που κατέχει, µε τον προαναφερόµενο όρο. Την επόµενη ηµέρα, οι εταιρείες αυτές απαντούν µεν καταφατικά στην προσφορά της Γ, θέτουν όµως πρόσθετους όρoυς. Οι απαντήσεις αυτές γνωστοποιούνται σε όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας Γ, στο οποίο συµµετέχει και ο Χ. Μερικές ηµέρες αργότερα, δηµοσιεύεται στον Τύπο ότι η εταιρεία Δ αποκτά µετοχές της εταιρείας C από την εταιρεία Γ, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και µε ανακοίνωση της Δ. Κατά τη διάρκεια της ίδιας ηµέρας η τιµή της µετοχής της Δ παρουσιάζει µεγάλη άνοδο. Ο Χ πωλεί µετοχές της εταιρείας Δ που κατέχει. Τελικά, η µεταβίβαση των µετοχών της C από την εταιρεία Γ στην εταιρεία Δ δεν πραγµατοποιείται διότι η Γ, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου της αποφασίζει ότι η αποδοχή της προσφοράς της από τις εταιρείες-υποψήφιους αγοραστές δεν είναι ανεπιφύλακτη, δηλαδή περιέχει νέους όρους. Αποτέλεσμα: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συµπέρανε ότι οι πωλήσεις που ο Χ πραγµατοποίησε συνιστούν καταχρηστική εκµετάλλευση εµπιστευτικών πληροφοριών, δεδοµένου ότι: (α) λόγω της ιδιότητάς του ως µέλος Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας Γ, είχε ήδη λάβει γνώση των απαντήσεων των εταιριών-υποψήφιων αγοραστών από τις οποίες προέκυπτε ότι η µεταβίβαση θα µαταιωνόταν (β) ο Χ προέβη στην ανωτέρω πώληση των µετοχών της Δ αποκοµίζοντας σηµαντικό κεφαλαιακό όφελος. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιµο στον 2 Πλάγου Γ., 2002, Κατάχρηση της αγοράς: το νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, Χρηματιστηριακά θέματα, τεύχος Νοέμβριος-Δεκέμβριος, σελ Το παράδειγμα λήφθηκε από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «10 περιπτώσεις κατάχρησης αγοράς»

3 κ. Χ και υπέβαλε έγκληση κατ αυτού, ώστε να υπάρξει ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. β) Η δικαιολόγηση της θέσπισης της απαγόρευσης κατάχρησης προνομιακής-εμπιστευτικής πληροφόρησης Το ανωτέρω παράδειγμα αποτελεί μόνο κάποιο από τα ποικίλα σενάριαπεριπτώσεις καταχρηστικής εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών (insider trading), οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην ελληνική κεφαλαιαγορά, κατά παράβαση της υποχρέωσης τήρησης της απαγόρευσης καταχρηστικής εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών. Κύριος στόχος της οδηγίας 2003/6/ΕΚ και συνακόλουθα του νόμου 3340/2005 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς», με τον οποίο νόμο η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο, είναι κυρίως η διασφάλιση της αρχής για την παροχή ίσων ευκαιριών οικονομικής διακινδύνευσης των επενδυτών κατά τη σύναψη χρηματιστηριακών συναλλαγών, όσο και η ανάγκη για διαφάνεια στην χρηματιστηριακή αγορά 4. Η παραβατική συμπεριφορά συνίσταται εν προκειμένω, στην καταχρηστική, άμεση ή έμμεση, αξιοποίηση συγκεκριμένης εμπιστευτικής πληροφορίας προνομιακού χαρακτήρα στη χρηματιστηριακή αγορά, ως προς την οποία ο δράστης έχει χρονικό προβάδισμα γνώσης ή κατοχής σε σχέση με τους λοιπούς ανύποπτους επενδυτές και απώτερο σκοπό προσπορισμού, για τον εαυτό του ή τρίτο, σημαντικού περιουσιακού οφέλους (επίτευξης κέρδους ή αποφυγής ζημίας) ή πρόκλησης σημαντικής περιουσιακής ζημίας σε τρίτο 5. Η καταχρηστική χρησιμοποίηση κρίσιμων πληροφοριών στο Χρηματιστήριο από πρόσωπα που για διάφορους λόγους έχουν τη δυνατότητα προνομιακής πρόσβασης σ αυτές κι έτσι κερδοσκοπούν αθέμιτα, εκμεταλλευόμενοι το χρονικό προβάδισμα που διαθέτουν έναντι των λοιπών επενδυτών, αποτελεί την πιο σοβαρή μορφή διάσπασης της αρχής της ισότητας. Κατά συνέπεια, το αγαθό, που η χρηματιστηριακή νομοθεσία επιχειρεί εν προκειμένω να διασφαλίσει, είναι η αρχή της ισότητας των επενδυτών και ειδικότερα η προστασία των απληροφόρητων συναλλασσομένων. Σχετικοποίηση της απαξίας του insider trading (ως insider trading έχει καθιερωθεί στην αμερικανική ορολογία και ως insider dealing στην αγγλική, ενώ στα γαλλικά έχει υιοθετηθεί ως délit d initiésεπί λέξει: παράβαση των μυημένων 6 ) επιδιώκουν οι απόψεις εκείνες που υποστηρίζουν ότι τέτοιες συμπεριφορές, αφενός διευκολύνουν την ταχύτερη αφομοίωση της εμπιστευτικής πληροφορίας στην τιμή των κινητών αξιών, από την οποία μπορούν να επωφεληθούν όλοι οι επενδυτές, και αφετέρου συνιστούν ανταμοιβή των εταιρικών παραγόντων, δημιουργών της εμπιστευτικής πληροφορίας. Η οικονομική και δικαιοπολιτική συζήτηση σχετικά με το insider dealing άρχισε να αποκτά ενδιαφέρον με τη θέση του καθηγητή Manne, ο οποίος υποστήριξε ότι η χρήση της οικονομικά σημαντικής πληροφορίας, είναι απαραίτητη σαν κίνητρο και μέθοδος αποζημίωσης των προσώπων που αφιερώνουν προσπάθειες, για να ανακαλύψουμε ότι σε τελική ανάλυση κανείς δεν ζημιώνεται από τη χρήση αυτή 7. Έτσι, κατά την άποψη αυτή, 4 Αψούρη Ι., 1995, Το αδίκημα της παράνομης χρησιμοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών στο χρηματιστήριο, ΕλλΔ 1995, σελ. 279 επ. 5 Ξανθάκη Μ., 2002, Δομή και Μικροδομή της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, σελ Αψούρη ο.π. σελ. 281 :Οι δυσχέρειες μεταφοράς των όρων αυτών στη γλώσσα μας καθίστανται αμέσως ορατές, πάντως χρησιμοποιούνται ήδη και οι δύο εκδοχές «μεταγλωττισμένες» ως insiders = «εσωτερικοί εταιρικοί παράγοντες» και initiés= «μεμυημένοι» αντίστοιχα, ενώ εμφανίζεται και το μάλλον αποτυχημένο, λόγω της παραγράφου 2 του άρθρου 30 ν. 1806/1988 «πληροφοριοδότες». 7 Μαnne, 1966, Insider Trading and Stock Market, σελ. 93.

4 στην πραγματικότητα, οι απαγορευμένες κατά τ άλλα συναλλαγές των insiders δεν παύουν να βοηθούν την αποτελεσματικότερη λειτουργία του μηχανισμού τιμών, αφού οι πράξεις τους οδηγούν τις τιμές προς την κατεύθυνση που θα πορεύονταν, εάν η συγκεκριμένη πληροφορία είχε δημοσιευτεί 8. Στην παραπάνω άποψη προσετέθη το επιχείρημα ότι η μακροπρόθεσμη προστασία και ωφέλεια των επενδυτών είναι ανέφικτη δίχως την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς. Η ύπαρξη του insider trading κατά ένα βαθμό ανεβάζει το ενδιαφέρον των επενδυτών, ενώ ο πλήρης εκμηδενισμός του insider trading αφαιρεί το μυστήριο και τη δυνατότητα απόκτησης πληροφοριών μέσω δημοσίων σχέσεων 9. Η λογική ότι το insider dealing διευκολύνει την ταχύτερη ενσωμάτωση της πληροφορίας στην τιμή της μετοχής και κατά συνέπεια οδηγεί σε αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη αγορά, αποτελεί το κύριο επιχείρημα όσων εναντιώνονται στη νομοθετική απαγόρευση του φαινομένου 10. Αντίθετα, η κρατούσα άποψη δίνει έμφαση στην-οικονομικής έστω σκοπιμότητας- αναγκαιότητα ηθικοποίησης της χρηματιστηριακής αγοράς και των συναλλαγών της δια της απόλυτης, όχι σχετικοποιημένης, αρχής της ίσης μεταχείρισης των επενδυτών 11, η οποία ουδόλως εξυπηρετείται, όταν επενδυτές φέρονται σε αδικαιολόγητα μειονεκτική θέση από συμπεριφορές άλλων επενδυτών. Εν προκειμένω, το κύριο πρόβλημα έγκειται στην παροχή των κατάλληλων μέτρων προστασίας του απλού επενδυτή-μετόχου, ο οποίος δεν συμμετέχει στη διαχείριση αυτής και ο οποίος μπορεί να είναι μέτοχος μειοψηφίας, χωρίς να αποκλείεται μέτοχοι σαν κι αυτόν να αποτελούν τμήμα ακόμη και της απόλυτης μετοχικής πλειοψηφίας, όταν αυτή η πλειοψηφία είναι διεσπαρμένη και ανίκανη να κινητοποιηθεί προς προστασία των συμφερόντων της, για ίση μεταχείριση σχετικά με τις εταιρικές υποθέσεις. Η απαίτηση αυστηρώς αναλογικής κατανομής των ωφελημάτων από τη μετοχική σχέση, με τη μορφή ίσης πληροφόρησης για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και ίσως -μάλιστα εκτεταμένων- ευκαιριών συμμετοχής στις βασικές εταιρικές αποφάσεις, μέσα από διαδικασίες της γενικής συνέλευσης, εμφανίζεται επιβεβλημένη, προκειμένου να αποφεύγονται περιπτώσεις καταχρηστικής εκμετάλλευσης της θέσης αυτού που συμμετέχει στη διαχείριση της εταιρίας. Ασφαλώς, δύσκολα θα δεχόταν κανείς να συμμετάσχει ως μέτοχος ή να επενδύσει σε μία εταιρία, όταν οι ευκαιρίες για λήψη ωφελημάτων κατανέμονται κατά τρόπο συστηματικώς άνισο 12 8 Γεωργακόπουλου Λ. και Ν, 1999 «Η δημιουργία τεχνητής ζήτησης στο Χρηματιστήριο», ΝοΒ 1999, σελ Ζέκου Γ., 2002, «Ο ρόλος της οικονομίας στην κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών στις χρηματιστηριακές συναλλαγές», ΔΕΕ 1/2002, σελ. 34 επ. 10 Γκίνη Ν.,1999, Η οικονομική επιστήμη ως παράγων πληροφόρησης του χρηματιστηριακού δικαίου, εισήγηση δημοσιευμένη στα πρακτικά του 9 ου συνεδρίου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Δελφοί, Νοεμβρίου 1999, με θέμα «Το Χρηματιστήριο στο Ελληνικό Δίκαιο». 11 Παμπούκη Κ.,1994, «Η αρχή της ίσης μεταχείρισης των μετόχων» Αρμ. 1994, σελ. 891 επ. 12 Χατζηεμμανουήλ Χρ., 2000, Ίση μεταχείριση των μετόχων εισηγμένων εταιριών: Γενικό εταιρικό δίκαιο και ειδικές χρηματιστηριακές ρυθμίσεις, εισήγηση δημοσιευμένη στα Πρακτικά Διημερίδας του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, 9-10 Ιουνίου 2000, με θέμα «Χρηματιστήριο και Προστασία των Επενδυτών», σελ. 85 επ.

5 γ) Η εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου στην οδηγία 2003/6/ΕΚ. Με το νέο αυτό νόμο καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 53/ στο σύνολο τους. Έτσι, καταρχήν, ενώ στο προϊσχύσαν π.δ. 53/1992 αναφερόταν ο όρος «εμπιστευτικές πληροφορίες», τώρα γίνεται λόγος για «απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών», θέλοντας με τον τρόπο αυτό ο νομοθέτης να δώσει έμφαση στη δύναμη που παρέχει η κατοχή και η γνώση μιας πληροφορίας προνομιακού χαρακτήρα και να δηλώσει ότι η παραβατική συμπεριφορά συνίσταται εν προκειμένω, στην καταχρηστική, άμεση ή έμμεση, αξιοποίηση συγκεκριμένης προνομιακής πληροφορίας στη χρηματιστηριακή αγορά, ως προς την οποία ο δράστης έχει χρονικό προβάδισμα (προνόμιο) γνώσης ή κατοχής σε σχέση με τους λοιπούς ανύποπτους επενδυτές και απώτερο σκοπό προσπορισμού, για τον εαυτό του ή τρίτο, σημαντικού περιουσιακού οφέλους. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3340/2005, μια πληροφορία θεωρείται «προνομιακή», εφόσον σωρευτικά πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1 ο : Να έχει χαρακτήρα συγκεκριμένο: Καταρχήν, η πληροφορία πρέπει να είναι συγκεκριμένη ( material κατά τον αγγλο-αμερικανικό όρο ή précise, particuliére et certaine δηλαδή συγκεκριμένη, εξειδικευμένη και ακριβής κατά το γαλλικό όρο). Γενικές φήμες δεν αποτελούν αντικείμενο συγκεκριμένων πληροφοριών, δηλαδή το συγκεκριμένο ή μη των πληροφοριών καθώς και ο χαρακτήρας της ως εμπιστευτικής θα πρέπει να ερευνηθεί κατά περίπτωση 14. Απλές κρίσεις, εκτιμήσεις στηριζόμενες σε γνωστά στοιχεία, προβλέψεις για κάποια γεγονότα, δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται ως συγκεκριμένες προνομιακές πληροφορίες. Δεν αποτελεί παράνομη εκμετάλλευση προνομιακής πληροφορίας κάθε ενέργεια, που διενεργήθηκε βάσει απλής διάδοσης ή φήμης. Αναφορικά με το συγκεκριμένο χαρακτήρα μιας πληροφορίας, για να χαρακτηριστεί αυτή ως εμπιστευτική, γίνεται πλέον δεκτό ότι ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα της ανάλυσης που κάνει αυτός, που γίνεται δέκτης και εκμεταλλευτής τους, αλλά πρέπει να εκτιμάται αντικειμενικά. Πρέπει, δηλαδή, να γίνει διάκριση μεταξύ μιας πληροφορίας, που είναι περισσότερο αξιολογική κρίση, καθόσον περιέχει υποκειμενικά στοιχεία, και ενός γεγονότος, το οποίο αυτό καθεαυτό, καθώς και η σπουδαιότητά του, μπορούν να αποδειχθούν αντικειμενικά. Η πρώτη περίπτωση αποτελεί μια προσωπική γνώμη, που περιέχει υποκειμενικές απόψεις και, έτσι, δεν μπορεί να είναι αντικείμενο της διάταξης περί κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών. Το αντίθετο συμβαίνει στη δεύτερη περίπτωση πληροφόρησης. Πάντως, είναι γεγονός ότι η διάκριση αυτή δεν πάντα ευδιάκριτη ο : Πληροφορία που δεν έχει δημοσιοποιηθεί: Η υποχρέωση γνωστοποίησης αφορά γεγονότα που δεν είναι γνωστά (nonpublic) στο κοινό λόγω μη δημοσιοποίησής τους, που δεν είναι προσιτά στο κοινό, λείπει δηλαδή η αντικειμενική δυνατότητα του κοινού να ανατρέξει σε συγκεκριμένες ευχερώς προσβάσιμες πηγές, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με τα γεγονότα. 13 Το π.δ. 53/1992 κατέστησε εσωτερικό δίκαιο την οδηγία 89/592/ΕΟΚ για την καταχρηστική εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών. 14 Μιχαλόπουλου Γ.Ν., 1992, Κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών, Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας του Περάκη, σελ πρβλ. όμως και Τουτόπουλου Β., 2000, «To Scalping ως καταχρηστική εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών σύμφωνα με το π.δ. 53/1992», ΔΕΕ 12/2000, σελ επ. Βλ. και Φαρμακίδη,1995, «Η παράνομη διασπορά εμπιστευτικών πληροφοριών», ΝοΒ 1995, σελ. 373, όπου αναφέρεται ότι «η αξιοπιστία των προσώπων είναι σημαντικός παράγοντας για να εκτιμηθεί το συγκεκριμένο της πληροφορίας».

6 3 ο : Να αφορά άμεσα ή έμμεσα έναν ή περισσότερους εκδότες ή ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα: Παραδείγματα τέτοιων πληροφοριών είναι οι πληροφορίες για τον κύκλο των εργασιών μιας εταιρίας, τα μικτά κέρδη, τη διανομή υψηλού μερίσματος, την επιβάρυνση χρήσης με σημαντικές ζημίες, την αύξηση κεφαλαίου, την απαλλαγή προβληματικών θυγατρικών εταιριών, την επικείμενη ή υπό διαπραγμάτευση συγχώνευση ή εξαγορά, την επικείμενη παύση πληρωμών. 4 ο : Πληροφορία η δημοσιοποίηση της οποίας θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά ή την τιμή των συνδεδεμένων με αυτά παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, δηλαδή πρόκειται για πληροφορία που ένας συνετός επενδυτής θα αξιολογούσε μεταξύ άλλων, ως ουσιώδη για την λήψη των επενδυτικών του αποφάσεων: Οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα πρέπει, αν γίνονταν γνωστές στο κοινό, να ήταν ικανές να επηρεάσουν αισθητά την τιμή των κινητών αξιών, στις οποίες αναφέρονται. Δηλαδή η πληροφορία θα πρέπει να μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης στην αγορά. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα ουσιώδες, στο μέτρο που αναδεικνύει σαφώς, ως προϋπόθεση παράβασης, την οικονομική κρισιμότητα της πληροφορίας και την «προσφορότητα» αυτής. Η αισθητή-σημαντική (κατά τη γερμανική ορολογία erheblich, ενώ κατά τον αγγλο-αμερικανικό όρο significant ) επίδραση πρέπει να εκτιμάται με αντικειμενικά κριτήρια. Έτσι, ως κρίσιμο μέτρο δεν λαμβάνεται εν προκειμένω, ούτε η εξειδικευμένη αξιολόγηση, στην οποία εξ επαγγέλματος και πείρας προβαίνουν οι θεσμικοί επενδυτές, ούτε η απλουστευμένη εκτίμηση και συμπτωματική επιλογή, στην οποία προβαίνουν, με το άγχος της κερδοσκοπίας, οι ευκαιριακοί επενδυτές. Αντιθέτως, αναζητείται η μέση ικανότητα αξιολόγησης του κοινού επενδυτή, ο οποίος και πρέπει να αποτελέσει το σημείο αναφοράς και το κέντρο βάρος της επιδιωκόμενης προστασίας 16. Όσο αφορά το δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α, στη Securities Exchange Act of 1934 γίνεται λόγος για "material (significant) information", δηλαδή για πληροφορίες, που ένας επενδυτής θα θεωρούσε σημαντικές για τη λήψη της επενδυτικής του αποφάσεως. Το αρχικό κριτήριο, που εφαρμόζεται, oνομάζεται "total mix test" και σύμφωνα με αυτό ουσιώδεις πληροφορίες είναι αυτές, που η δημοσιοποίησή τους κατά λογική κρίση θα επηρέαζε σημαντικά το σύνολο (total mix) όλων των προσβάσιμων πληροφοριών για την εν λόγω εταιρία 17. Κατά τον έλεγχο συνδρομής των ως άνω προϋποθέσεων, για την υπαγωγή μιας πράξης στις διατάξεις περί κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας, η αρμόδια εποπτική αρχή και στην ελληνική έννομη τάξη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αποκλειστικά αρμόδια εποπτική αρχή για την επιβολή διοικητικών προστίμων και την καταστολή των περιπτώσεων κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών, καλείται να λαμβάνει υπόψη της το βαθμό ευχέρειας με την οποία κάποιο ύποπτο πρόσωπο έχει πρόσβαση στις προνομιακές πληροφορίες. 16 Αψούρη, ο.π. σελ Williams A. C., 1999, The Securities and Exchange Commission and Corporate Social Transparency, Harvard Law Review, 1999, Vol.112, p Στην υπόθεση Basik, Inc. v. Lenison, 108 S.Ct.978(1988), η πληροφορία που δεν είχε δημοσιοποιηθεί ήταν η απλή διαπραγμάτευση της εταιρίας με έναν ενδιαφερόμενο να την εξαγοράσει, αν και δεν είχε συμφωνηθεί ακόμα ούτε τιμή ούτε άλλα κεντρικά σημεία της συναλλαγής. Το δικαστήριο απεφάνθη ότι εξαρτάται το ουσιώδες ή μη της πληροφορίας από την πιθανότητα πραγματοποίησης και τον όγκο της συναλλαγής ανάλογα με την περίπτωση, στην περίπτωση δε της ολικής εξαγοράς, ο όγκος της συναλλαγής και μόνο είναι ικανός να καταστήσει την πληροφορία ουσιώδη για τον επενδυτή.

7 Σύμφωνα με τα άρθρα 3-5 του ν. 3340/2005, απαγορεύεται σε πρόσωπα, τα οποία κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6: (α)λόγω της ιδιότητάς τους ως μελών των διοικητικών, διευθυντικών ή εποπτικών οργάνων εκδότη ή (β)λόγω της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο του εκδότη ή (γ)λόγω της πρόσβασης που έχουν στις πληροφορίες αυτές κατά την άσκηση της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων τους ή (δ)λόγω των εγκληματικών δραστηριοτήτων τους, Α. να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για να αποκτήσουν ή να διαθέσουν ή για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν ή διαθέσουν (απόπειρα απόκτησης ή διάθεσης), για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, αμέσως ή εμμέσως, χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία αφορούν οι πληροφορίες αυτές, Β. να ανακοινώνουν αυτές σε τρίτο, εκτός αν ενεργούν στα συνήθη πλαίσια άσκησης της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων τους και Γ. να συνιστούν 18 σε τρίτο ή να τον παρακινούν, βάσει της προνομιακής αυτής πληροφορίας, να αποκτήσει ή να εκχωρήσει ο ίδιος ή μέσω άλλου, τα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία αφορά η πληροφορία αυτή. Τα πρόσωπα που υπάγονται στην κατηγορία αυτή δεν είναι δυνατόν να υποδειχθούν με ασφάλεια: έτσι, για παράδειγμα, εδώ θα μπορούσαν να ενταχθούν και ο/η σύζυγος και τα τέκνα των προσώπων της πρώτης κατηγορίας, ο χρηματιστηριακός εκπρόσωπος, τα μέλη της ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας, οι τράπεζες-μέτοχοι χρηματιστηριακών α.ε. 19, ο διευθυντής της τράπεζας που είναι κάτοχος πληροφοριών σχετικά με σημαντικά κέρδη ή αναπόφευκτες ζημίες της εταιρίας, ο δημοσιογράφος του οικονομικού τύπου, ο οικονομικός αναλυτής που είχε την πρωτοβουλία προσέγγισης εταιριών και διαπραγμάτευσης των ενδεχομένων συνεργασίας τους, σύμβουλοι επενδύσεων, ακόμα και μέλη των οργάνων και υπάλληλοι της εποπτικής αρχής. Αναφορικά με τα ανωτέρω υφίσταται, ο εξής κίνδυνος, που καθιστά όλο και δυσκολότερο το έργο της αρμόδιας εποπτικής αρχής: Η άμετρη διεύρυνση του κύκλου των προσώπων που ενδεχομένως καλύπτεται από τις ως άνω διατάξεις είναι μεν χρήσιμη ως θεωρητική κατασκευή και επίδειξη νομοθετικής πληρότητας, αλλά, ως μέτρο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της ρύθμισης, οι δυνατότητες εφαρμογής και ιδίως οι δυσκολίες απόδειξης την καθιστούν συζητήσιμη. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι όσο περισσότερο απομακρύνονται τα πρόσωπα από το κέντρο διαμόρφωσης της οικονομικής απόφασης και εκπομπής της σχετικής πληροφορίας, τόσο ρευστότερη και αμφισβητούμενη καθίσταται η πρακτική εφαρμογή της ρύθμισης. Επιπλέον, η έμμεση αποδοχή προνομιακών πληροφοριών όχι σπάνια οφείλεται σε κάποιο τυχαίο γεγονός 20, η επέλευση του οποίου με δυσκολία επιτρέπει την 18 Ζέκου Γ., ο.π. σελ. 40, ο οποίος υποστηρίζει ότι απαγορεύεται η προτροπή τρίτων να αγοράζουν ή να πωλούν κινητές αξίες με βάση την συγκεκριμένη εμπιστευτική πληροφορία, ενώ δεν απαγορεύεται η αποτροπή τρίτου (άρθρο 4 παρ. 2 π.δ.). 19 Μιχαλόπουλου Γ.Ν., ο.π. σελ Ζέκου Γ., ο.π., ο οποίος αναφέρει ότι ενώ στο δίκαιο των ΗΠΑ η πληροφορία μπορεί να προέρχεται και από τυχαίο γεγονός, στο Αγγλικό δίκαιο θα

8 ανασύνθεση της αλυσίδας των προσώπων που διοχέτευσαν την πληροφορία στον τελικό αποδέκτη, έτσι ώστε η απαραίτητη απόδειξη της γνώσης του εμπιστευτικού χαρακτήρα της πληροφορίας να καταλήγει δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Κατά το γερμανικό δίκαιο, γίνεται δεκτό ότι ειδικά για τις πληροφορίες, που αποκτώνται λόγω της εργασίας, δεν αρκεί η τυχαία κατοχή αυτών, αλλά πρέπει επιπλέον ο κάτοχος αυτών να ήταν και ο παραλήπτης τους. Κατ αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τη γερμανική έννομη τάξη, δεν αποτελεί κάτοχο προνομιακών πληροφοριών, π.χ. ο οδηγός ταξί, που ακούει τη συνομιλία πελατών του, αλλά ούτε και η οικιακή βοηθός, που βρίσκει ένα σημαντικό σημείωμα κατά τη διάρκεια της εργασίας της, διότι αυτά τα πρόσωπα, μέσα στον νου των αποστολέων της πληροφορίας, δεν υπήρξαν ούτε παραλήπτες αυτής 21. Σε αντίθεση με τα ανωτέρω, η κοινοτική οδηγία και το ελληνικό δίκαιο δεν εξαιρούν από τον κατάλογο των κατόχων αυτούς που αποκτούν τυχαία γνώση. Πάντως, παρόλη τη διαφοροποίηση του γερμανικού δικαίου από το κοινοτικό, πρέπει να παρατηρηθεί ότι η δυνατότητα επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στις δύο αυτές επαγγελματικές κατηγορίες, ή σε παρόμοιες περιπτώσεις, είναι θεωρητική, καθόσον -δεδομένης της οικονομικής δυνατότητάς τους (υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβιβάσουν περαιτέρω την πληροφορία που απέκτησαν)- η εκμετάλλευση των προνομιακών πληροφοριών θα είναι περιορισμένης έκτασης (μηδαμινές συναλλαγές, κατά πάσα πιθανότητα) από τις δύο αυτές ομάδες, και έτσι θα είναι εξαιρετικά δύσκολη η ανίχνευσή τους. Στο σημείο αυτό, θα μπορούσε να γίνει μια συγκριτική μελέτη του περιεχομένου της κοινοτικής οδηγίας για την καταχρηστική εκμετάλλευση προνομιακών πληροφοριών και των αντίστοιχων ρυθμίσεων του αμερικανικού δικαίου. Έτσι, αναφορικά με την ευρύτητα της έννοιας του κατόχου προνομιακών-εμπιστευτικών πληροφοριών, στο αμερικανικό δίκαιο, σύμφωνα με τον Κανόνα-Kανονισμό της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Rule της SEC) 10 d-5 για το insider trading (η παράγραφος αυτή τιτλοφορείται Ρύθμιση για τη χρήση μηχανισμών χειραγώγησης και απάτης ) 22, προς εκτέλεση της Securities Exchange Act 1934 σχετικά με τους insiders, αναφέρεται ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τόσο η διάδοση από τον insider πληροφοριών σε άλλο πρόσωπο, όσο και η απόκρυψη πληροφοριών (silent insider trading), ενώ είναι αδιάφορο, αν το πρόσωπο, που διαδίδει ή αποκρύπτει τις πληροφορίες, αγοράζει ή πουλά μετοχές ο ίδιος, αρκεί να ενεργοποιείται στην αγορά. Η SEC ενσωμάτωσε την αρχή αυτή στο δόγμα δημοσιοποίησε τις εμπιστευτικές πληροφορίες ή να απέχεις από πρέπει να προέρχεται από insider και να υπάρχει γνώση του χρήστη της συγκεκριμένης πληροφορίας (άρθρα 3,4, και 5 πδ. 53/1992) ότι η πληροφορία προέρχεται από insider για να έχουμε τέλεση του εγκλήματος. Πληροφορίες που αντλούνται μετά από ανάλυση δημοσιευμένων πληροφοριών δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εμπιστευτικές και επομένως η χρήση τους δεν εμπίπτει στη ρύθμιση του νόμου. 21 Schwark Eberhard, 2004, Kapitalmarktrechts-Kommentar, Verlag C.H.Beck München,, σελ επ. άρθρο 13 και 14 του WpHG. 22 Ο κανόνας 10b (της Securities Exchange Act of 1934) σχετικά με την απαγόρευση του insider trading, υιοθετήθηκε το 1942 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α.(S.E.C.) με την έκδοση του Rule 10 b-5, που έχει ως εξής: It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, by the use of any means instrumentality of interstate commerce, or of the mails or of any other facility of any national securities exchange, (a)to enjoy any device, scheme, or artifice to defraud, (b)to make any untrue statement of a material fact or to omit to state a material fact in order to make the statements made, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading, or (c)to engage in any act, practice, or course of business which operates or would operate as a fraud or deceit upon any person, in connection with the purchase or the sale of any security.

9 το εμπόριο αξιών ( disclose or abstain 23 ). To Ανώτατο Δικαστήριο των Η.Π.Α. (Suppreme Court) έχει αποφύγει να δώσει κάποιον ορισμό της έννοιας του insider, ενώ γίνεται δεκτό ότι insider είναι όποιος, εξαιτίας της ιδιότητάς του σε μια εταιρία έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες για την εταιρία αυτή. Εξ ορισμού, λοιπόν, είναι insider τα μέλη του δ.σ. (directors, executive officers), καθώς και όλα τα στελέχη και οι υψηλόβαθμοι υπάλληλοι (high level employees). Επιπλέον, όμως, ως insider μπορούν να θεωρηθούν και δικηγόροι, που αποκτούν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες στα πλαίσια της παροχής νομικών τους υπηρεσιών στην εταιρία, αλλά και λογιστές, φοροτεχνικοί, χρηματομεσίτες και συνεργάτες επενδυτικών τραπεζών, που συνδέονται με την εταιρία με σχέση εντολής, έστω και προσωρινά ( temporary insiders ) 24. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο δίκαιο κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α., καθοριστικό στοιχείο για να κριθεί ποιοι έχουν την ιδιότητα του Insider 25 και ποιοι όχι, είναι το στοιχείο της εμπιστοσύνης( fiduciary relationship ή confidential relationship ) ή η υποχρέωση πίστεως ( fiduciary duty ) 26. Εφόσον μεταξύ αυτών των προσώπων και της εταιρίας και λοιπών μετόχων της επιχείρησης πάρχει σχέση εμπιστοσύνης, παρόμοια αυτής μεταξύ της εταιρίας και των τυπικών insider, τότε αυτοί θεωρούνται κατά πλάσμα ως insider (constructive insider) και υπόκεινται στη ρύθμιση του Κανόνα 10 b-5. ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ( MARKET MANIPULATION ) α)παράδειγμα που εμπεριέχει φαινόμενα χειραγώγησης αγοράς 27 ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Ο Όµιλος εταιρειών Λ περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο εταιρεία Ζ. Η εταιρεία Ω είναι κύρια µέτοχος του οµίλου Λ. Επί µεγάλο χρονικό διάστηµα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρακολουθεί στενά τις συναλλαγές που διενεργούν 23 Αψούρη, ο.π. ο οποίος αναφέρει την αρχή του αμερικανικού δικαίου κεφαλαιαγοράς ως «disclose or refrain», με την ίδια σημασία. 24 Επίσης σχετική νομολογία των Αμερικανικών δικαστηρίων για τους «insiders» π.χ.: μέλος του δ.σ. που μαθαίνει την εμπιστευτική πληροφορία κατά τη διάρκεια συνεδριάσεως του οργάνου (υπόθεση Cady, Roberts and Co 1961), οι διοικητές, διευθυντικά στελέχη αλλά και οι υπάλληλοι της εταιρίας-μηχανικοί, γεωλόγοι, λογιστές, νομικοί σύμβουλοι- που αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων (υπόθεση Texas Gulf Sulphur Co. 1968), το νομικό πρόσωπο που έχει αναλάβει το ρόλο του αναδόχου εκδόσεως (underwriter) ομολογιακού δανείου της εταιρίας Dounglas Aircraft, αλλά και τα διευθυντικά του στελέχη, τα οποία έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω εταιρία (υπόθεση Merrill Lynch, Pierce, Fener and Smith Inc. 1968), υπάλληλοι τραπέζης που είχαν προνομιακή πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούσαν εταιρικές μετατροπές (εξαγορές-συγχωνεύσεις) πελατών τους (υπόθεση US N. Newman-1983). 25 Πάντως, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ του insider και του λεγόμενου tippee, ελληνιστί παπαγαλάκι, που είναι ένας outsider, που μαθαίνει από κάποιον insider (tipper) μια εμπιστευτική πληροφορία (tip). Το πρόσωπο αυτό θα ευθύνεται κατά τη διάταξη του Κανόνα 10b-5, εάν και εφόσον με την ίδια διάταξη ευθύνεται και ο insider, που του έδωσε την πληροφορία. Η ευθύνη αυτή χαρακτηρίζεται ως παράγωγη (derivative liability) και βαρύνει το παπαγαλάκι, μόνο εφόσον ο insider από την πλευρά του ενσυνείδητα παραβίασε την υποχρέωση πίστεως που υπέχει έναντι της εταιρίας, για προσωπικό του όφελος. 26 Για την υποχρέωση πίστης των μετόχων στο Ελληνικό Δίκαιο βλ. σχετικά Τέλλη Ν.,2002,«Υποχρέωση πίστης του μετόχου και ιδιαίτερα του μετόχου μειοψηφίας», ΕπισκΕΔ 2002, σελ. 907 επ., Παπαδημόπουλου Ι.,2004, «Το δικαίωμα εξόδου του μετόχου από την εταιρία», ΧρΙΔ, 2004, σελ. 497 και Τριανταφυλλάκη, 2003,«Ευθύνη μετόχου ασκούντος επιρροή στη διοίκηση ανωνύμου εταιρίας», ΧρΙΔ, 2003 σελ. 673 επ. 27 Το παράδειγμα ελήφθη από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «10 περιπτώσεις κατάχρησης αγοράς».

10 εταιρείες του οµίλου επί της µετοχής της εταιρείας Ζ και οι οποίες µπορούν να επιδράσουν µε τεχνητό και κατευθυνόµενο τρόπο στην τιµή και την εµπορευσιµότητα αυτής της µετοχής. Κατά τη µακρά παρακολούθηση και έρευνα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει απευθύνει προειδοποιήσεις στη διοίκηση του οµίλου σχετικά µε την χρηµατιστηριακή της πρακτική. Οι υποψίες για χειραγώγηση της τιµής της Ζ επιβεβαιώνονται µε ένα χρηµατιστηριακό περιστατικό που διαρκεί δύο ηµέρες και περιλαµβάνει συναλλαγές των εταιρειών Λ και Ω επί µετοχών της Ζ. Η δεσπόζουσα θέση του οµίλου στις συναλλαγές των δύο ηµερών είναι αναµφισβήτητη. Από τις συναλλαγές των δύο ηµερών ο όµιλος Λ αυξάνει τη θέση του στην εταιρεία Ζ ενώ η διακύµανση της τιµής, που καθορίζεται από τις πράξεις των Λ και Ω, είναι τέτοια ώστε η αύξηση της καθαρής θέσης του οµίλου όχι µόνον δε στοιχίζει αλλά αποδίδει χρηµατικό όφελος στον όµιλο Λ. Η συµπεριφορά των εταιρειών του οµίλου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είναι αποκαλυπτική της µεθόδευσης που ακολουθείται. Από την αρχή της συνεδρίασης της πρώτης ηµέρας, ο όµιλος Λ δίνει εντολές πώλησης και, παράλληλα, η εταιρεία Ω δίνει εντολές αγοράς πολλών µετοχών της Ζ. Λίγο πριν το τέλος της συνεδρίασης, οι αγορές της Ω σταµατούν, δίνεται µία πολύ µεγάλη εντολή πώλησης από τον όµιλο Λ και η τιµή της µετοχής κατρακυλά. Την επόµενη ηµέρα, ο όµιλος Λ δίνει εντολές αγοράς σε συνδυασµό µε εντολές πώλησης που δίνονται από την εταιρεία Ω ώστε η τιµή της µετοχής της Ζ να µην αυξηθεί πολύ. Παρόλα αυτά, όταν σηµειώνεται αύξηση της τιµής στο µέσο της συνεδρίασης, ο όµιλος Λ σταµατά τις αγορές. Η τιµή πέφτει και πάλι, οπότε ο όµιλος Λ αρχίζει τις αγορές, καταφέρνοντας έτσι να πραγµατοποιήσει τις περισσότερες αγορές της ηµέρας στις χαµηλότερες τιµές. Κατά την συνεδρίαση της δεύτερης ηµέρας, η τιµή της µετοχής κλείνει µε άνοδο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι πολύ σηµαντικό τµήµα των συναλλαγών του οµίλου διενεργούνται µέσω µίας µόνο χρηµατιστηριακής εταιρείας. Αποτέλεσμα: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατέληξε στο συµπέρασµα ότι µε τις συντονισµένες συναλλαγές των εταιρειών Λ και Ω προκλήθηκε εικονική εµπορευσιµότητα της µετοχής Ζ και πολύ µεγάλη και αδικαιολόγητη διακύµανση της τιµής της. Από τις ενέργειες του Οµίλου Λ απειλήθηκε η εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και τα συµφέροντα του επενδυτικού κοινού, το οποίο έβλεπε µεγάλες συναλλαγές και διακυµάνσεις τιµής της Ζ χωρίς να γνωρίζει ότι αυτές τις προκαλούσε ο ίδιος ο Όµιλος. Ταυτόχρονα, ο ίδιος ο Όµιλος αποκόµισε σηµαντικότατα κέρδη. Η συµπεριφορά του Οµίλου απετέλεσε προφανή κατάχρηση αγοράς, µε χειραγώγηση της τιµής µετοχής και παραπλάνηση της αγοράς µέσω των συναλλαγών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεώρησε, επίσης, ότι στο συγκεκριµένο περιστατικό η Α.Χ.Ε., µέσω της οποίας διεκπεραιώθηκαν οι συναλλαγές, υπέπεσε σε σοβαρή παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας των Ε.Π.Ε.Υ. β) Η νέα ρύθμιση της χειραγώγησης της αγοράς, σύμφωνα με την οδηγία 2003/6/ΕΚ και τον νόμο 3340/2005 Το ιδανικό σε μία οικονομία είναι η ύπαρξη μιας αγοράς, στην οποία οι σχηματισμένες τιμές παρέχουν ακριβή ένδειξη για τη σωστή κατανομή των συντελεστών παραγωγής. Οι επενδυτές μπορούν να προσδιορίσουν και να επιλέξουν ανάμεσα σε μετοχές διαφόρων επιχειρήσεων, οι τιμές των οποίων αντιπροσωπεύουν την πραγματική οικονομική κατάσταση και την παραγωγικότητα της συγκεκριμένης εταιρίας. Η πραγματική εικόνα της επιχείρησης θα πρέπει να συνάγεται από τις δημοσιευμένες πληροφορίες για να έχουμε την αποτελεσματικότητα της αγοράς (market

11 efficiency) 28. Σύμφωνα με την αρχή της αποτελεσματικότητας της αγοράς, όλες οι πληροφορίες για την αποδοτικότητα και την πραγματική οικονομική ικανότητα μιας εταιρίας εκφράζονται στην τιμή των μετοχών της. Σε μια αναπτυγμένη αγορά κεφαλαίου οι επενδυτές θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι οι τιμές των διαφόρων χρεογράφων αντιπροσωπεύουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας, το οποίο γενικά οδηγεί στην αποτελεσματική τοποθέτηση του κεφαλαίου στην αγορά. Η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού νομικού πλαισίου λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς προσφέρει στους επενδυτές μία εικόνα δίκαιης και αντικειμενικής λειτουργίας της αγοράς. Η αντικειμενική λειτουργία της αγοράς επιτυγχάνεται με την ύπαρξη αυξημένης δημοσιοποίησης πληροφοριών, παρακολούθηση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις νομικές τους υποχρεώσεις και αυστηρή τιμωρία των παραβατών, που συμμετέχουν σε φαινόμενα χειραγώγησης της αγοράς. Η προβληματική της χειραγώγησης θέτει πάντως ουσιώδη ζητήματα που αφορούν τα αποτελέσματα της υπό απαγόρευση αθέμιτης συμπεριφοράς. Κεντρικής σημασίας είναι το ερώτημα εάν θα πρέπει πραγματικές συναλλαγές, δηλαδή αγορές ή πωλήσεις που εκτελούνται κανονικά και οδηγούν σε πραγματική μεταβίβαση κυριότητας τίτλων, να θεωρούνται ως αθέμιτες και κατ επέκταση παράνομες και σε ποιες ακριβώς περιπτώσεις αυτό συμβαίνει. Ίσως εν τέλει η δικαιολόγηση της απαγόρευσης της χειραγώγησης, όπως και στην περίπτωση της απαγόρευσης των συναλλαγών εσωτερικών προσώπων, να βρίσκεται περισσότερο στην ανάγκη η αγορά να φαίνεται ελεύθερη από κάθε είδους επιδράσεις προκειμένου να εμπεδώνεται η εμπιστοσύνη του κοινού σε αυτή, και λιγότερο σε πραγματικές συνέπειες των πράξεων που εμφανίζουν τα αθέμιτα χαρακτηριστικά. Πριν από την προσαρμογή, στο Ελληνικό δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για την κατάχρηση της αγοράς με τον πρόσφατο νόμο 3340/2005 (ΦΕΚ Α 112/ ), «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς», η έννοια της χειραγώγησης δεν οριζόταν στην ελληνική έννομη τάξη. Η θέσπιση της νέας οδηγίας και η ενσωμάτωσή της στο Ελληνικό δίκαιο, αναμένετο να λύσει το πρόβλημα, που υπήρχε αναφορικά με τον προσδιορισμό των αόριστων εννοιών και να καλύψει το νομοθετικό κενό του προϊσχύσαν καθεστώτος όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων. Με την οδηγία αυτή, η οποία, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, ενσωματώθηκε το Ελληνικό δίκαιο με την ψήφιση και θέση σε ισχύ του ν. 3340/2005, δίνεται για πρώτη φορά και σε επίπεδο κοινοτικής νομοθεσίας, ο ορισμός της χειραγώγησης αγοράς, ως μορφή κατάχρησης αγοράς. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της νέας Οδηγίας για την κατάχρηση της αγοράς (άρθρο 7 παρ. 2 του νόμου 3340/2005), ως χειραγώγηση αγοράς νοούνται: α)οι συναλλαγές ή οι εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών: -με τις οποίες δίδονται ή είναι πιθανό ότι θα δοθούν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις για την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου ή -με τις οποίες διαμορφώνεται, από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ενεργούν από κοινού, η τιμή ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων σε μη κανονικό ή τεχνητό επίπεδο, εκτός αν το πρόσωπο που πραγματοποίησε τις συναλλαγές ή το πρόσωπο που έδωσε τις εντολές για τη διενέργεια των συναλλαγών αποδεικνύει ότι πραγματοποίησε αυτές τις συναλλαγές ή έδωσε τις εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών για 28 Αντωνόπουλου Β., Η χειραγώγηση της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών, ΔΕΕ 2/2001 σελ 123 επ.

12 θεμιτούς λόγους και ότι οι συναλλαγές ή εντολές είναι σύμφωνες με τις αποδεκτές πρακτικές της σχετικής οργανωμένης αγοράς. β)οι συναλλαγές ή οι εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών με τις οποίες χρησιμοποιούνται παραπλανητικές μεθοδεύσεις ή κάθε άλλη παραπλάνηση ή τέχνασμα. γ)η διάδοση μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, περιλαμβανομένου και του διαδικτύου ή με οιοδήποτε άλλο μέσο, πληροφοριών οι οποίες δίνουν ή είναι πιθανό να δώσουν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα, περιλαμβανομένης της διάδοσης φημών ή παραπλανητικών ειδήσεων, εάν ο διαδίδων τις πληροφορίες γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι ήταν ψευδείς ή παραπλανητικές. Όσον αφορά τους δημοσιογράφους, όταν ενεργούν στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ιδιότητας, η διάδοση πληροφοριών πρέπει να κρίνεται λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες του επαγγέλματος, εκτός εάν οι δημοσιογράφοι αντλούν, άμεσα ή έμμεσα, όφελος ή κέρδη από τη διάδοση των εν λόγω πληροφοριών. Στη συνέχεια, στο ίδιο άρθρο της οδηγίας, και ήδη στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3340/2005, δίνονται κάποια παραδείγματα χειραγώγησης αγοράς, που προκύπτουν από τον βασικό ορισμό που δόθηκε ανωτέρω στην οδηγία, υπό τα στοιχεία α), β) και γ). Έτσι, χειραγώγηση αγοράς συνιστούν: -Η συμπεριφορά, από ένα πρόσωπο ή περισσότερα πρόσωπα που δρουν συντονισμένα, η οποία οδηγεί στην εξασφάλιση δεσπόζουσας θέσης 29 επί της προσφοράς ή της ζήτησης ενός χρηματοπιστωτικού μέσου, με αποτέλεσμα τον άμεσο ή έμμεσο τεχνητό προσδιορισμό της τιμής αγοράς ή της τιμής πώλησης ή τη δημιουργία αθέμιτων συνθηκών στις συναλλαγές. -Η αγορά ή πώληση ενός χρηματοπιστωτικού μέσου κατά το κλείσιμο της αγοράς με αποτέλεσμα την παραπλάνηση των επενδυτών που ενεργούν βάσει της τιμής κλεισίματος. -Η εκμετάλλευση της περιστασιακής ή τακτικής πρόσβασης στα παραδοσιακά ή ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με τη διατύπωση γνώμης για ένα χρηματοπιστωτικό μέσο(ή εμμέσως για τον εκδότη του), ενώ προηγουμένως έχουν ληφθεί θέσεις στο εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο και εν συνεχεία άντληση οφέλους από τον αντίκτυπο που έχει η γνώμη αυτή στην τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου, χωρίς να έχει ταυτόχρονα δημοσιοποιηθεί η συγκεκριμένη σύγκρουση συμφερόντων με σαφήνεια και ειλικρίνεια. -Η διάδοση ψευδών, ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών από μέλη του διοικητικού συμβουλίου εταιριών, μέσω των ετήσιων ή περιοδικών οικονομικών καταστάσεων, των ενημερωτικών δελτίων ή άλλων δημοσιευμάτων. Από την παραπάνω διατύπωση του άρθρου 1 της Οδηγίας 2003/6/Ε.Κ. και ήδη άρθρου 7 του ν. 3340/2005, σχετικά με τον ορισμό και τα παραδείγματα χειραγώγησης αγοράς, και σύμφωνα με τα κριτήριαενδείξεις που λαμβάνει υπόψη η εποπτική αρχή, μπορούμε να διαπιστώσουμε τα εξής: Ο ορισμός αυτός, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω γενικά για την κατάχρηση της αγοράς, βασίζεται στη συμπεριφορά των 29 Κοτσίρη Λ., 1986,Δίκαιο Ανταγωνισμού, σελ. 281 επ. Βλ. επίσης, του ιδίου,2003,«εφαρμογή της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων και των κανόνων περί ανταγωνισμού στη Φαρμακευτική αγορά» (Γνωμ.), Ελλ.Επιθ.Ευρ.Δικ. 2003, τόμος 23, τεύχος 1, σελ. 20.

13 εμπλεκομένων προσώπων και όχι στην πρόθεση ή τον σκοπό τους. Είναι επαρκώς ακριβής, ώστε να μην επεκτείνεται σε πράξεις που διενεργούνται σύμφωνα με αποδεκτές πρακτικές συναλλαγών στα κράτη μέλη, αλλά και επαρκώς ευέλικτος για να προσαρμόζεται στις νέες εξελίξεις στην αγορά. Ο ορισμός απαριθμεί κατηγορίες συμπεριφορών, που μπορούν να θεωρηθούν ως χειραγώγηση αγοράς, και που σχετίζονται είτε με συναλλαγές και εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών, είτε με τη διάδοση πληροφοριών, οι οποίες παραπλανούν ή έχουν σκοπό να παραπλανήσουν τους συμμετέχοντες στην αγορά. Ειδική, μάλιστα, πρόβλεψη γίνεται για τους δημοσιογράφους, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες του εν λόγω επαγγέλματος, εκτός αν τα πρόσωπα αυτά αντλούν κέρδη από τη διάδοση συγκεκριμένων πληροφοριών. Όσον αφορά την αυτή κατηγορία επαγγελματιών, τόσο οι δημοσιογράφοι, όσο και οι οικονομικοί αναλυτές των επενδυτικών οίκων έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των εποπτικών αρχών των ΗΠΑ, οι οποίες διεξάγουν έρευνες σε σχέση με τις συστάσεις αγοράς σε υψηλές τιμές μετοχών εταιριών, που στη συνέχεια κατέρρευσαν. Επίκαιρη είναι η περίπτωση της διακεκριμένης επενδυτικής τράπεζας Goldman Sachs, οι αναλυτές της οποίας 50 μέρες πριν η Εnron 30 υποβάλλει αίτηση παύσης πληρωμών, συνιστούσαν για αγορά την μετοχή ως ακόμα η καλύτερη των καλυτέρων (still the best of the best) 31. Επίσης, ο Γενικός Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης (New York State Attorney General), Έλιοτ Σπίτσερ, εντόπισε σε έρευνα που διεξήγαγε ότι αναλυτές του τμήματος ανάλυσης της Merill Lynch προέβαιναν δημοσίως σε συστάσεις αγοράς μετοχών εταιριών του Διαδικτύου την ίδια στιγμή που μεγάλοι πελάτες τους καθοδηγούνταν σε ρευστοποιήσεις. Παρόμοιες συμπεριφορές εντοπίσθηκαν σε πολλές άλλες μεσολαβούσες εταιρίες που ασκούσαν συγχρόνως επενδυτικές και συμβουλευτικές και αναλυτικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με ένα επίσης γνωστό σκάνδαλο της Worldcom 32, o Jack Grudman, ο σημαντικότερος αναλυτής των τελευταίων ετών σχετικά με τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, ο οποίος παρείχε τις υπηρεσίες του στο τμήμα αναλύσεων της εταιρίας Salomon, προέτρεπε, μέσω των αναλύσεών του, τους επενδυτές να αγοράσουν μετοχές της Worldcom και άλλων εταιριών τηλεπικοινωνίας, παρά την ανησυχική κατάσταση των εταιριών αυτών και τη συνεχή πτώση της χρηματιστηριακής τους τιμής το 2000 και το Σύμφωνα με έρευνες, ο Grudman, αν όχι εξαναγκάστηκε λόγω της υπαλληλικής του σχέσης, πάντως επηρεάστηκε στη προτροπή του αυτή, από τις προσδοκίες του τμήματος επενδυτικής τράπεζας της εταιρίας-εργοδότη του 30 Σχετικά με το σκάνδαλο της εταιρίας Enron βλ. The Yale Law Journal 2003, Vol 113 σελ. 269 επ. Αrticle: Stephen J. Choi and Jill E. Fisch How to fix Wall Street: Avoucher Financing Proposal for Securities Intermediaries, και ειδικότερα στην παραπομπή σε λοιπή αρθρογραφία και βιβλιογραφία στην υποσημείωση 8 στο άρθρο αυτό σελ Το 2001, η Enron, η μεγαλύτερη παραγωγική εταιρία ενέργειας, ήταν η 7 η εταιρία στη λίστα των πιο ευημερών επιχειρήσεων των Η.Π.Α (Fortune 500 list), με έσοδα πάνω από 100,8 δισεκ. δολάρια το Το Νοέμβριο του 2001, η εταιρία συμπληρώνοντας το Form 8-K, αποποιήθηκε την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων των προηγουμένων τεσσάρων(4) ετών. 31 βλ. και σχετικό άρθρο στο περιοδικό The Economist, February 9 th 2002, When the numbers don t add up, σελ. 67 επ. σύμφωνα με το οποίο στην κατάρρευση της εταιρίας Enron οδήγησε και η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και ορκωτών λογιστών-ελεγκτών (auditors). Έτσι, εταιρίες όπως οι PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young αποφάσισαν το διαχωρισμό μεταξύ του τμήματος ορκωτών λογιστών και του τμήματος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. 32 Βλ. σχετικό άρθρο στο περιοδικό The Economist, March 20 th 2004, The information Gap σελ. 104, όπου επίσης αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «In the wake of the scandals on Wall Street, equity analists were branded the bad boys of investment research»

14 (Salomon) 33. Νομοθετική ανταπόκριση στο φαινόμενο σκανδάλων, όπως τα παραπάνω, αποτελεί η θέσπιση της Sarbanes-Oxley Act of , η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο, σε κάλυψη αντικειμένου, νομοθέτημα του δικαίου της αμερικανικής κεφαλαιαγοράς, από την εποχή των Securities Act of 1933 και Securities Exchange Act of Σκοπός της πράξης αυτής είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας, της ευθύνης των συμμετεχόντων στην αγορά κεφαλαίου και της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Με βάση τις ρυθμίσεις της εν λόγω νομοθεσίας, στις παραπάνω και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις παραβάσεων η αρμόδια εποπτική αρχή των ΗΠΑ, η SEC (Securities and Exchange Committion) επέβαλε υπέρογκα πρόστιμα, λόγω του ότι οι οικονομικοί αναλυτές- δημοσιογράφοι δεν ήταν αμερόληπτοι και οι αναλύσεις τους αποτέλεσαν ένα μέσο επιρροής το οποίο υπερέβαινε τα όρια και χειραγωγούσε τις αγορές. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ : Η κύρια συνεισφορά της νέας ρύθμισης που επέρχεται με τη οδηγία 2003/6/Ε.Κ. για την κατάχρηση αγοράς, συνίσταται στο ότι ρυθμίζονται οι δύο συνηθέστερες πρακτικές κατάχρησης αγοράς, δηλαδή οι πράξεις κατόχων προνομιακών πληροφοριών και οι πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. Η απαγόρευση των δύο διαφορετικών μορφών κατάχρησης αγοράς, προϋποθέτει συνδρομή διαφορετικών προϋποθέσεων- πραγματικών στοιχείων και κυρίως, αποβλέπει στην προστασία και εξυπηρέτηση διαφορετικών εννόμων αγαθών 35. Στην μελέτη που προηγήθηκε καταδείχθηκε σαφώς ότι η παράβαση των διατάξεων που απαγορεύουν την κατάχρηση εμπιστευτικής πληροφόρησης προϋποθέτει μία κτήση ή μεταβίβαση μετοχής που ακολουθεί την κατοχή μιας προνομιακής γνώσης και οφείλεται σ αυτή. Η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 3-6 του ν. 3340/2005 έχει νόημα όταν διενεργείται συναλλαγή, στην οποία ο ένας από τους συναλλασσόμενους είναι κάτοχος εμπιστευτικής πληροφορίας (αληθούς και όχι ψευδούς), ενώ ο άλλος δεν είναι, και, παράλληλα ο πρώτος εκμεταλλεύεται το πληροφοριακό του αυτό προβάδισμα προς ωφέλειά του. Προϋποθέτει, δηλαδή, διατάραξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των επενδυτών κατά τη διοχέτευση της πληροφορίας στην αγορά 36. Από την άλλη, όσον αφορά την απαγόρευση συμπεριφορών που συνιστούν χειραγώγηση της αγοράς, έχουμε ως προϋπόθεση μία προηγούμενη κοινή απόφαση προσώπων να μεθοδεύσουν συναλλαγές, ώστε να αυξήσουν την κινητικότητα ορισμένης μετοχής. Κατά συνέπεια, το αγαθό που επιχειρείται να διασφαλισθεί με την απαγόρευση φαινομένων χειραγώγησης της χρηματιστηριακής τιμής (άρθρο 7 του ν. 3340/2005), είναι η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ακρίβεια και την αντικειμενικότητα των πληροφοριών, που σχετίζονται με την χρηματιστηριακή αγορά, και, γενικότερα, η εμπιστοσύνη στην εύρυθμη και χρηστή λειτουργία της κεφαλαιαγοράς βλ. σχετικά The Yale Law Journal 2003, Vol 113 σελ. 269 επ. Αrticle: Stephen J. Choi and Jill E. Fisch How to fix Wall Street: Avoucher Financing Proposal for Securities Intermediaries, p βλ. για την Sarbanes-Oxley Act σχετικό άρθρο στο περιοδικό Τhe Economist, March 20 th 2004, More Rules, σελ. 104 επ. Επίσης βλ. σχετικά Πλάγου Γ.,2003,«Sarbanes-Oxley Act και Νόμος για τη Λογιστική Τυποποίηση: Μια σύγκριση», σε περιοδικό Χρηματιστηριακά Θέματα, Μάιος 2003, Νο17, σελ. 6 επ. 35 Παγώνη Σ, 2005, Η εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την επιβολή κυρώσεων Θεσσαλονίκη, σελ. 243 επ. 36 Βλ. έτσι σε Αντωνόπουλου Β., ο.π. σελ και ο δικαστικός έλεγχος αυτών, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα- 37 Έτσι, και Ζέκος, ο.π.σελ.40.

15 Πάντως, σε περίπτωση παραβίασης των απαγορεύσεων αυτών, τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3340/2005 προβλέπουν την επιβολή των ίδιων, και για τη μια και για την άλλη περίπτωση, διοικητικών κυρώσεων μέτρων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που συνίστανται στην επιβολή χρηματικών προστίμων και φτάνουν μέχρι την προσωρινή αναστολή λειτουργίας ή ακόμα και την απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας των αδειοτούμενων- πιστοποιούμενων και εποπτευόμενων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φυσικών και νομικών προσώπων. Αναφορές Αντωνόπουλου Β., Η χειραγώγηση της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών, ΔΕΕ 2/2001 σελ 123 επ. Aψούρη Ι., 1995, Το αδίκημα της παράνομης χρησιμοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών στο χρηματιστήριο, ΕλλΔ 1995, σελ. 279 επ. Γεωργακόπουλου Λ. και Ν, 1999 «Η δημιουργία τεχνητής ζήτησης στο Χρηματιστήριο», ΝοΒ 1999, σελ Γκίνη Ν.,1999, Η οικονομική επιστήμη ως παράγων πληροφόρησης του χρηματιστηριακού δικαίου, εισήγηση δημοσιευμένη στα πρακτικά του 9 ου συνεδρίου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Δελφοί, Νοεμβρίου 1999, με θέμα «Το Χρηματιστήριο στο Ελληνικό Δίκαιο». Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 2007, πληροφορίες δημοσιευμένες στο site αυτής, Ζέκου Γ., 2002, «Ο ρόλος της οικονομίας στην κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών στις χρηματιστηριακές συναλλαγές», ΔΕΕ 1/2002, σελ. 34 επ. Κοτσίρη Λ.,1986,Δίκαιο Ανταγωνισμού, σελ. 281 επ. Κοτσίρη Λ.,2003,«Εφαρμογή της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων και των κανόνων περί ανταγωνισμού στη Φαρμακευτική αγορά» (Γνωμ.), Ελλ.Επιθ.Ευρ.Δικ. 2003, τόμος 23, τεύχος 1, σελ. 20. Μιχαλόπουλου Γ.Ν.,1992,Κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών, Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας του Περάκη, σελ Ξανθάκη Μ., 2002, Δομή και Μικροδομή της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, σελ Παγώνη Σ, 2005, Η εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την επιβολή κυρώσεων και ο δικαστικός έλεγχος αυτών, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 243 επ. Παμπούκη Κ.,1994, «Η αρχή της ίσης μεταχείρισης των μετόχων» Αρμ. 1994, σελ. 891 επ. Παπαδημόπουλου Ι.,2004, «Το δικαίωμα εξόδου του μετόχου από την εταιρία», ΧρΙΔ, 2004, σελ Πλάγου Γ., 2002, Κατάχρηση της αγοράς: το νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, Χρηματιστηριακά θέματα, τεύχος Νοέμβριος-Δεκέμβριος,σελ. 11. Πλάγου Γ.,2003,«Sarbanes-Oxley Act και Νόμος για τη Λογιστική Τυποποίηση: Μια σύγκριση», σε περιοδικό Χρηματιστηριακά Θέματα, Μάιος 2003, Νο17, σελ. 6 επ. Τέλλη Ν.,2002,«Υποχρέωση πίστης του μετόχου και ιδιαίτερα του μετόχου μειοψηφίας», ΕπισκΕΔ 2002, σελ. 907 επ. Τουτόπουλου Β., 2000, «To Scalping ως καταχρηστική εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών σύμφωνα με το π.δ. 53/1992», ΔΕΕ 12/2000, σελ επ. Τριανταφυλλάκη, 2003,«Ευθύνη μετόχου ασκούντος επιρροή στη διοίκηση ανωνύμου εταιρίας», ΧρΙΔ, 2003 σελ. 673 επ. Φαρμακίδη,1995, «Η παράνομη διασπορά εμπιστευτικών πληροφοριών», ΝοΒ 1995, σελ. 373.

16 Χατζηεμμανουήλ Χρ., 2000, Ίση μεταχείριση των μετόχων εισηγμένων εταιριών: Γενικό εταιρικό δίκαιο και ειδικές χρηματιστηριακές ρυθμίσεις, εισήγηση δημοσιευμένη στα Πρακτικά Διημερίδας του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, 9-10 Ιουνίου 2000, με θέμα «Χρηματιστήριο και Προστασία των Επενδυτών», σελ. 85 επ. Choi S. and Fisch J. How to fix Wall Street: Avoucher Financing Proposal for Securities Intermediaries, 2003, The Yale Law Journal, Vol 113, p. 269 επ. European Parliament and Council Directive 2003/6/E.C. on Insider Dealing and Market Abuse, available from: Μαnne, 1966, Insider Trading and Stock Market, σελ. 93. Schwark Eberhard, 2004, Kapitalmarktrechts-Kommentar,Verlag C.H.Beck München,, σελ επ. άρθρο 13 και 14 του WpHG. The Economist, February 9 th 2002, When the numbers don t add up, p. 67. The Economist, March 20 th 2004, The information Gap p Τhe Economist, March 20 th 2004, More Rules, σελ Williams A. C., 1999, The Securities and Exchange Commission and Corporate Social Transparency, Harvard Law Review, 1999, Vol.112, p Η Παρούσα εργασία χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ANTIKTYΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ANTIKTYΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1218 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ANTIKTYΠΟΥ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΑΤΗ. Παναγιώτης Γεωργίου, CFE, CRMA Πρόεδρος HACFE

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΑΤΗ. Παναγιώτης Γεωργίου, CFE, CRMA Πρόεδρος HACFE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΑΤΗ Παναγιώτης Γεωργίου, CFE, CRMA Πρόεδρος HACFE Χρηματιστηριακή Απάτη Τι είναι η χρηματιστηριακή απάτη Τύποι χρηματιστηριακής απάτης Χρηματιστηριακή Απάτη, ορισμός Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2012 COM(2012) 421 final 2011/0295 (COD) Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α; EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ : MAD/MAR. Χριστίνα Γκαβογιάννη Νομικός, D.E.A. Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ : MAD/MAR. Χριστίνα Γκαβογιάννη Νομικός, D.E.A. Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ : MAD/MAR Χριστίνα Γκαβογιάννη Νομικός, D.E.A. Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. 2 Η Δομή του Νέου Πλαισίου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 596/2014 (MAR) & μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α.;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α.; EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α.; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας EN.A. PLUS - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α. PLUS; Σε ποιες εταιρίες απευθύνεται η ΕΝ.Α. PLUS; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ένταξης στην ΕΝ.Α. PLUS; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου Η συζήτηση γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνήθως επικεντρώνεται στο θέμα του ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας:

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας: Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α.; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.;

Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.; Τι είναι η ΕΝ.Α.; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στο ν. 3606/2007 καθώς και στην Οδηγία MiFID. Χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη αγορά». Δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2012 COM(2012) 420 final 2011/0297 (COD) Τροποποιημένη πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRELIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΔΡΑ: ΔΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 115 26 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 3-6 Οκτωβρίου 2016 Γραπτή εξέταση: 8 Οκτωβρίου 2016 Σύμφωνα με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης 15-16 Απριλίου 2014 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. (5/505/3.4.2009) κοινής απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

H ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ H ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ της Δρ. Αντιγόνης Αλεξανδροπούλου Επίκουρης Καθηγήτριας, Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Λευκωσία, Κύπρος 13.04.2016 Πηγές Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ 02/2016, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 15, 25(13) ΚΑΙ 26

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ 02/2016, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 15, 25(13) ΚΑΙ 26 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2015, Ν.122(Ι)/2003, N.239(I)/2004, N.143(I)/2005, N.173(I)/2006, N.92(I)/2008, N.211(I)/2012 KAI Ν.206(Ι)/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) Σύντομο Ενημερωτικό Έκδοση 1.0 Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Σεπτέμβριος 2007 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μανώλης Αρβανίτης ΑΘΗΝΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Αποσαφήνιση πρωτοεμφανιζόμενων όρων και υποχρεώσεων Ανάδειξη στόχων και

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 8.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ν.703/77 «ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». Από 1 ης Μαΐου 2004 ισχύει στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Η σχέση µεταξύ ανώνυµης εταιρίας και χρηµατιστηρίου Σελ. 1 ΙΙ. Η ανώνυµη εταιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο Σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εισηγητής: ΗΛΙΑΝΑ ΛΑΝΗ Προϊστάμενη Τμήματος Αδειοδότησης Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών CRD IV -

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στις Εμπορικές δικαιοπραξίες Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Τετάρτη, 30 Σεπτεµβρίου 2015 ραστικές αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχων όλων

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο

Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο (1) Ορισμός της οντότητας δημοσίου συμφέροντος [«ΟΔΣ»] Ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συμπεριφοράς

Κώδικας συμπεριφοράς Κώδικας συμπεριφοράς ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το παρόν περιέχει τον Κώδικα συμπεριφοράς" που πρέπει να τηρούν οι Σύμβουλοι, οι Ελεγκτές, οι Διευθυντές, οι υπάλληλοι του Ομίλου Pirelli και γενικά όλοι όσοι

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συμπεριφοράς

Κώδικας συμπεριφοράς Κώδικας συμπεριφοράς 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το παρόν περιέχει τον Κώδικα συμπεριφοράς" που πρέπει να τηρούν οι Σύμβουλοι, οι Ελεγκτές, οι Διευθυντές, οι υπάλληλοι του Ομίλου Pirelli και γενικά όλοι όσοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 14 Φεβρουαρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιχειρήσεων Νικόλαος Καρανάσιος

Στρατηγική Επιχειρήσεων Νικόλαος Καρανάσιος Στρατηγική Επιχειρήσεων Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επίκουρος Καθηγητής 04 Ευθύνη: Οι εμπλεκόμενοι Οι «παράγοντες» της οικονομίας Το Διοικητικό Συμβούλιο Οι Σύμβουλοι της Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (α2) 24-25 Οκτωβρίου 2007 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Μάϊος 2007 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σε νέο νομοθετικό περιβάλλον καλούνται να λειτουργήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα, η προσαρμογή στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3401/ Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3401/ Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005 αντικαθίσταται ως εξής: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ... «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3401/2005 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση και διατάξεων του ν. 3556/2007 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Επισηµάνσεις Η µελέτη για το ισχύον φορολογικό πλαίσιο σε άλλες ευρωπαικές κεφαλαιαγορές, πραγµατοποιήθηκε απο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα