ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, Νοέµβριος 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, Νοέµβριος 2003"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, Νοέµβριος 2003 Σχόλια για ορισµένα άρθρα του κανονισµού (EK) αριθ.1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 σχετικά µε την εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων και για την τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 και την έβδοµη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 που αφορούν τους λογαριασµούς των εταιρειών

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΠ Άρθρο 3: Υιοθέτηση και χρήση διεθνών λογιστικών προτύπων Κριτήρια έγκρισης των ΛΠ Γλώσσες δηµοσίευσης και πρόσβαση στα ΛΠ Τα ΛΠ που δεν έχουν ακόµη εγκριθεί και τα ΛΠ που έχουν απορριφθεί από την ΕΕ ήλωση που πρέπει να συµπεριληφθεί στις λογιστικές πολιτικές Θέση του πλαισίου του IASB, των προσαρτηµάτων στα ΛΠ και των οδηγών εφαρµογής των ΛΠ Άρθρο 4: Ενοποιηµένοι λογαριασµοί εισηγµένων στο χρηµατιστήριο εταιρειών Ορισµός των "εταιρειών" Ορισµός των "ενοποιηµένων λογαριασµών"... 8 a) Γενική απαίτηση... 8 β) Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιηµένων λογαριασµών... 8 γ) Εξαιρέσεις από το πεδίο της ενοποίησης Υποχρεώσεις ενδιάµεσης πληροφόρησης Εφαρµογή των ΛΠ πριν από το ιευκρίνιση του άρθρου ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΛΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ Ετήσιοι και ενοποιηµένοι λογαριασµοί εταιρειών της ΕΕ εισηγµένων σε χρηµατιστήρια Ετήσιοι και ενοποιηµένοι λογαριασµοί µη εισηγµένων εταιρειών Άρθρα των λογιστικών οδηγιών που έχουν µεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο και τα οποία εξακολουθούν να εφαρµόζονται στις εταιρείες µετά την έκδοση του κανονισµού για τα ΛΠ Τα ΛΠ ως αναπόσπαστο τµήµα της εθνικής λογιστικής νοµοθεσίας ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Επιβολή, από τα κράτη µέλη, υποχρεώσεων γνωστοποίησης πέραν των προβλεποµένων από τα ΛΠ Υποδείγµατα διάρθρωσης των ΛΠ και λογιστικό σχέδιο... 15

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ο κανονισµός (EK) αριθ.1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 σχετικά µε την εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων 1 (Κανονισµός για τα ΛΠ) εναρµονίζει τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που δηµοσιεύουν οι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο εταιρείες σκοπός της εναρµόνισης αυτής είναι να εξασφαλιστεί υψηλός βαθµός διαφάνειας και συγκρισιµότητας των οικονοµικών καταστάσεων. 2. Η τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Ιουλίου και η έβδοµη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου είναι οι κυριότερες νοµοθετικές πράξεις λογιστικής εναρµόνισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 3. Στο παρόν έγγραφο, η Επιτροπή σχολιάζει ορισµένα ζητήµατα για τα οποία φαίνεται ότι είναι αναγκαία η διατύπωση επίσηµης θέσης. Τα ζητήµατα αυτά επιλέχτηκαν από τις συζητήσεις που έγιναν τόσο στο πλαίσιο της Κανονιστικής Επιτροπής Λογιστικών θεµάτων, η οποία συστάθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 6 του κανονισµού για τα ΛΠ, όσο και στην Επιτροπή συνεργασίας που συστάθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 52 της τέταρτης οδηγίας του Συµβουλίου. 4. Οι απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν έγγραφο δεν αντιπροσωπεύουν κατ ανάγκη εκείνες των κρατών µελών και δεν επιβάλλουν, αυτές καθαυτές, υποχρεώσεις στα κράτη µέλη. εν προδικάζουν την ερµηνεία που µπορεί να δώσει στα εξεταζόµενα ζητήµατα το ικαστήριο, το οποίο είναι το µόνο αρµόδιο όργανο να ερµηνεύει τη Συνθήκη και το παράγωγο δίκαιο. 5. Η Κανονιστική Επιτροπή Λογιστικών θεµάτων και η Επιτροπή συνεργασίας απαρτίζονται από εκπροσώπους των κρατών µελών και της Επιτροπής. Η πρώτη επικουρεί την Επιτροπή σε ζητήµατα που αφορούν την έγκριση των διεθνών λογιστικών προτύπων, ενώ η δεύτερη έχει τη σηµαντική αποστολή να διευκολύνει την εναρµονισµένη εφαρµογή των λογιστικών οδηγιών µέσω της διοργάνωσης τακτικών συναντήσεων στις οποίες συζητούνται ιδίως συγκεκριµένα προβλήµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή των οδηγιών αυτών. 6. Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα ( ΛΠ) και οι διερµηνείες της ιαρκούς Επιτροπής ιερµηνειών (Interpretations of the Standing Interpretations Committee (SICs)) που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο είναι εκείνα(ες) που εξέδωσε τον Απρίλιο 2001 το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), όταν ο εν λόγω οργανισµός επικύρωσε το σώµα των ΛΠ που είχε εκδώσει η προκάτοχός του, δηλαδή η Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC). Τα λογιστικά πρότυπα που θα αναπτύξει το IASB θα ονοµαστούν διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης ( ΠΧΠ) και οι διερµηνείες των ΠΧΠ θα δηµοσιευθούν ως διερµηνείες της Επιτροπής ιερµηνειών ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRICs). 7. Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, τα ΛΠ και τα ΠΧΠ θα αναφέρονται ως ΛΠ ή ΠΧΠ οι SICs και οι IFRICs αναφέρονται είτε ως SICs, είτε ως IFRICs ΕΕ L 243, , σ. 1 EE L 222, , σ. 11. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 178, , σ. 16). EE L 193, , σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 178, , σ. 16).

4 2. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΠ 2.1. Άρθρο 3: Υιοθέτηση και χρήση διεθνών λογιστικών προτύπων Κριτήρια έγκρισης των ΛΠ Ένα πρότυπο θεωρείται κατάλληλο για εφαρµογή στην ΕΕ εφόσον πληροί ορισµένα κριτήρια που απαριθµούνται στον κανονισµό για τα ΛΠ. Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα µπορούν να υιοθετούνται µόνον εφόσον : - δεν είναι αντίθετα προς την αρχή που θεσπίζει το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου και το άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου - προασπίζουν το ευρωπαϊκό δηµόσιο συµφέρον, και, - πληρούν τα κριτήρια της κατανοησιµότητας, της συνάφειας, της αξιοπιστίας και της συγκρισιµότητας που πρέπει να πληροί η χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση η οποία είναι αναγκαία για τη λήψη οικονοµικών αποφάσεων και για την αξιολόγηση της διαχειριστικής ικανότητας της διοίκησης. Όταν εκτιµάται το κατά πόσον η εφαρµογή συγκεκριµένου προτύπου παρέχει ακριβοδίκαιη εικόνα της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και των επιδόσεων µιας εταιρείας, η εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται υπό το φως των οδηγιών του Συµβουλίου που αναφέρθηκαν προηγουµένως, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται αυστηρή συµµόρφωση µε κάθε διάταξη αυτών των οδηγιών Γλώσσες δηµοσίευσης και πρόσβαση στα ΛΠ Τα υιοθετηθέντα ΛΠ και διερµηνείες θα είναι διαθέσιµα(ες) σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες, µέσω της δηµοσίευσής τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι επίσης διαθέσιµα στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής, στη διεύθυνση: Τα ΛΠ που δεν έχουν ακόµη εγκριθεί και τα ΛΠ που έχουν απορριφθεί από την ΕΕ Όπου εφαρµόζεται, ο κανονισµός για τα ΛΠ προβλέπει ότι οι λογαριασµοί πρέπει να καταρτίζονται σύµφωνα µε τα εγκριθέντα ΛΠ, δηλαδή µε τα ΛΠ που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του κανονισµού. Εποµένως, όταν ένα πρότυπο δεν έχει εγκριθεί, οι εταιρείες που καταρτίζουν τους λογαριασµούς τους σύµφωνα µε τον κανονισµό για τα ΛΠ δεν υποχρεούνται ή, σε ορισµένες περιπτώσεις, δεν επιτρέπεται να εφαρµόζουν το πρότυπο αυτό. 4

5 Ένα πρότυπο που δεν έχει ακόµη εγκριθεί από την ΕΕ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για σκοπούς καθοδήγησης-προσανατολισµού εφόσον δεν είναι ασύµβατο µε τα εγκριθέντα πρότυπα και παράλληλα πληροί τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 22 4 του ΛΠ 1. Εάν συγκεκριµένο πρότυπο έχει απορριφθεί από την ΕΕ αλλά δεν είναι ασύµβατο µε τα εγκριθέντα πρότυπα και παράλληλα πληροί τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 22 του ΛΠ 1, το πρότυπο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για σκοπούς καθοδήγησηςπροσανατολισµού. Εάν ένα απορριφθέν πρότυπο αντιφάσκει µε πρότυπο που έχει εγκριθεί, π.χ. σε περίπτωση τροποποίησης ενός εγκριθέντος προτύπου, το απορριφθέν πρότυπο δεν µπορεί να εφαρµοστεί. Η εταιρεία οφείλει να συνεχίσει να εφαρµόζει πλήρως το εγκριθέν από την ΕΕ πρότυπο. Το ΛΠ 1 ορίζει ότι το προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης πρέπει να παρουσιάζει πληροφορίες για τη λογιστική βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων και για τις συγκεκριµένες λογιστικές πολιτικές που επιλέχθηκαν και εφαρµόστηκαν. Οι απαιτήσεις αυτές επιβάλλουν να γίνεται σαφής γνωστοποίηση τόσο των λογιστικών προτύπων που εφαρµόζονται όσο και οποιουδήποτε άλλου προτύπου ή καθοδήγησης-προσανατολισµού που εφαρµόζει η εταιρεία σύµφωνα µε τις παραγράφους 20 και 22 του ΛΠ ήλωση που πρέπει να συµπεριληφθεί στις λογιστικές πολιτικές Η εκ του νόµου υποχρέωση που προβλέπει ο κανονισµός για τα ΛΠ αφορά τους λογαριασµούς που πρέπει να καταρτίζονται σύµφωνα µε τα υιοθετηθέντα ΛΠ, τα οποία δηλαδή έχουν εγκριθεί από την ΕΕ. Εποµένως, το στοιχείο αυτό πρέπει να δηλώνεται σαφώς στις ακολουθούµενες λογιστικές πολιτικές. Μετά την αλλαγή της ονοµασίας των διεθνών λογιστικών προτύπων, τα οποία πλέον ονοµάζονται διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην "Εισαγωγή στα δηµοσιευόµενα κείµενα των διεθνών λογιστικών προτύπων", µία τέτοια δήλωση πρέπει να αναφέρεται σε οικονοµικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί "σύµφωνα µε όλα τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί προς χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση". Ωστόσο, εάν η εφαρµογή των υιοθετηθέντων ΠΧΠ οδηγεί στην κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων που είναι σύµφωνες µε όλα τα ΠΧΠ λόγω του ότι δεν έχει απορριφθεί κανένα πρότυπο και έχουν εγκριθεί όλα τα εκδοθέντα από το IASB πρότυπα -, στην περίπτωση αυτή δεν θα είναι απαραίτητο να αναφέρεται η φράση "που έχουν 4 "Εάν δεν υπάρχει ειδικό διεθνές λογιστικό πρότυπο και διερµηνεία της διαρκούς επιτροπής διερµηνειών, η διοίκηση χρησιµοποιεί την κρίση της στην ανάπτυξη λογιστικών πολιτικών, που παρέχουν τις πλέον χρήσιµες πληροφορίες στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης. Για τη διαµόρφωση αυτής της κρίσης, η διοίκηση λαµβάνει υπόψη: (α) τις ρυθµίσεις και τις οδηγίες των διεθνών λογιστικών προτύπων, που πραγµατεύονται όµοια και σχετικά αντικείµενα (β) τους ορισµούς, τα κριτήρια καταχώρισης και αποτίµησης για τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα, που τίθενται στο πλαίσιο της Ε ΛΠ (IASC) και (γ) τις εξαγγελόµενες θέσεις άλλων σωµάτων λογιστικής τυποποίησης, καθώς και αποδεκτές επιχειρηµατικές πρακτικές, αλλά µόνο στο µέτρο που αυτές είναι συνεπείς µε τα προβλεπόµενα από τα σηµεία (α) και (β) αυτής της παραγράφου." 5

6 υιοθετηθεί προς χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση", αλλά απλώς " σύµφωνα µε όλα τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης" Θέση του πλαισίου του IASB, των προσαρτηµάτων στα ΛΠ και των οδηγών εφαρµογής των ΛΠ Το ΛΠ 1 ορίζει ότι η εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων ( ΛΠ) και των διερµηνειών της ιαρκούς Επιτροπής ιερµηνειών (SIC) ( ιερµηνείες), µε επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις όταν είναι αναγκαίες, θεωρείται ότι οδηγεί στην κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων που παρέχουν µία ακριβοδίκαιη παρουσίαση. Επίσης, το ΛΠ 1 ορίζει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να περιγράφονται ως συµµορφούµενες µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τις διερµηνείες, εκτός αν συµµορφώνονται µε όλες τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου προτύπου και κάθε εφαρµοστέας διερµηνείας. Στα ΛΠ καθορίζονται οι απαιτήσεις καταχώρισης, αποτίµησης, παρουσίασης και γνωστοποίησης για συναλλαγές και γεγονότα που είναι σηµαντικά για γενικού σκοπού οικονοµικές καταστάσεις. Τα ΛΠ στηρίζονται στο Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων ("το Πλαίσιο") το οποίο καθορίζει τις έννοιες στις οποίες βασίζονται οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στις γενικού σκοπού οικονοµικές καταστάσεις. Στόχος του πλαισίου είναι να διευκολύνει τη συνεκτική και λογική διαµόρφωση των ΛΠ. Πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι το ίδιο το Πλαίσιο δεν αποτελεί ΛΠ ή διερµηνεία και εποµένως δεν υπάρχει ανάγκη έκδοσής του υπό µορφή κοινοτικής νοµοθεσίας. Ωστόσο, το πλαίσιο αυτό παρέχει µια βάση εκτίµησης για την επίλυση λογιστικών προβληµάτων. Αυτό ισχύει ιδίως στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει συγκεκριµένο πρότυπο ή διερµηνεία που να µπορεί να εφαρµοστεί ειδικά σε στοιχείο των οικονοµικών καταστάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, τα ΛΠ επιβάλλουν στη διοίκηση της εταιρείας να χρησιµοποιήσει την κρίση της για την ανάπτυξη και εφαρµογή λογιστικών πολιτικών που να παρέχουν κατάλληλες και αξιόπιστες πληροφορίες. Τα ΛΠ ορίζουν ότι, κατά τη διαµόρφωση αυτών των κρίσεων, η διοίκηση λαµβάνει υπόψη, µεταξύ άλλων, τους ορισµούς, καθώς και τα κριτήρια καταχώρισης και αποτίµησης που καθορίζονται στο Πλαίσιο. Οµοίως, όταν ένα ΛΠ ή διερµηνεία δεν εφαρµόζεται σε στοιχείο των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση οφείλει να επιλέξει τη λογιστική πολιτική που θα εφαρµοστεί στο στοιχείο αυτό, λαµβάνοντας επίσης υπόψη κάθε προσάρτηµα στο πρότυπο που δεν αποτελεί τµήµα του ΛΠ (όπως η "Βάση για συµπεράσµατα") καθώς και κάθε οδηγό εφαρµογής που έχει εκδοθεί για το ΛΠ. Λόγω της σηµασίας του για την επίλυση λογιστικών προβληµάτων, το Πλαίσιο του IASB επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο. Εξάλλου, οι χρήστες των ΛΠ πρέπει να συµβουλεύονται κάθε µεµονωµένο ΛΠ και κάθε διερµηνεία προκειµένου να λαµβάνονται δεόντως υπόψη τα προσαρτήµατα και οι οδηγοί εφαρµογής και για να εξασφαλισθεί η κατάλληλη εφαρµογή των ΛΠ. 6

7 2.2. Άρθρο 4: Ενοποιηµένοι λογαριασµοί εισηγµένων στο χρηµατιστήριο εταιρειών Ορισµός των "εταιρειών" Τα άρθρα 4 και 5 για τα ΛΠ αναφέρονται σε "εταιρείες". Η συνθήκη της Ρώµης, στο άρθρο 48 (πρώην άρθρο 58), καθορίζει τις εταιρείες ως ακολούθως: Άρθρο 48 (πρώην άρθρο 58) δεύτερη παράγραφος: "Ως εταιρείες νοούνται οι εταιρείες αστικού ή εµπορικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων των συνεταιρισµών, και άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µε εξαίρεση εκείνων που δεν επιδιώκουν κερδοσκοπικό σκοπό. Βάσει του ορισµού αυτού προσδιορίσθηκε το πεδίο εφαρµογής κάθε µίας από τις ακόλουθες λογιστικές οδηγίες, των οποίων νοµική βάση είναι το άρθρο 54 της Συνθήκης (άρθρο 44 της νέας Συνθήκης) που παραπέµπει στο άρθρο 58 της Συνθήκης (άρθρο 48 της νέας Συνθήκης): Η τέταρτη οδηγία (78/660/ΕΟΚ) του Συµβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 βασίζεται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της Συνθήκης (άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της νέας Συνθήκης) και αφορά τους ετήσιους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών η οδηγία αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις για την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασµών των εταιρειών 5. Η έβδοµη οδηγία (83/349/ΕΟΚ) του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 βασίζεται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της Συνθήκης (άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της νέας Συνθήκης) και αφορά τους ενοποιηµένους λογαριασµούς η οδηγία αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις για την κατάρτιση των ενοποιηµένων λογαριασµών 6. Η οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 8ης εκεµβρίου 1986 για τους ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς των τραπεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ρυθµίζει τα ζητήµατα αυτά στις ειδικές περιπτώσεις των τα εν λόγω ιδρυµάτων 7 (λαµβανοµένου υπόψη του άρθρου 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της Συνθήκης - άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της νέας Συνθήκης) και Η οδηγία του Συµβουλίου 91/674/ΕΟΚ της 19ης εκεµβρίου 1991 για τους ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογαριασµούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις σχετικά µε την κατάρτιση των λογαριασµών αυτών των οντοτήτων 8 (λαµβανοµένου υπόψη του άρθρου 54 παράγραφος της Συνθήκης - άρθρο 44 της νέας Συνθήκης) EE αριθ. L222, , σ. 11, Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/51/ΕΚ (EE αριθ. L178, , σ. 16) EE αριθ. L193, , σ. 1, Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/51/ΕΚ (EE αριθ. L178, , σ. 16) EE αριθ. L372, , σ. 1, Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/51/ΕΚ (EE αριθ. L178, , σ. 16) EE αριθ. L374, , σ. 7, Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/51/ΕΚ (EE αριθ. L178, , σ. 16) 7

8 Ο κανονισµός για τα ΛΠ αφορά µόνο τις εταιρείες της ΕΕ. εν καθορίζει απαιτήσεις για τις µη ευρωπαϊκές εταιρείες Ορισµός των "ενοποιηµένων λογαριασµών" εδοµένου ότι ο κανονισµός για τα ΛΠ εφαρµόζεται µόνο στους "ενοποιηµένους λογαριασµούς", οι διατάξεις του κανονισµού αυτού ισχύουν µόνον όταν απαιτείται η κατάρτιση ενοποιηµένων λογαριασµών. Το εάν µία εταιρεία οφείλει ή όχι να καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς θα συνεχίσει να ρυθµίζεται µέσω αναφοράς στην εθνική νοµοθεσία που ενσωµατώνει την έβδοµη οδηγία του Συµβουλίου. Για την άρση κάθε αµφιβολίας, διευκρινίζεται ότι τα ακόλουθα άρθρα της έβδοµης οδηγίας του Συµβουλίου είναι η κατάλληλη βάση για να κριθεί εάν υφίσταται ή όχι µία τέτοια απαίτηση: πρόκειται για τα άρθρα 1 και 2, το άρθρο 3 παράγραφος 1, το άρθρο 4, τα άρθρα 5 έως 9 και τα άρθρα 11 και 12 αυτής της οδηγίας. Οι απαιτήσεις αυτές αναλύονται διεξοδικότερα στη συνέχεια του παρόντος εγγράφου. a) Γενική απαίτηση Με την επιφύλαξη ορισµένων απαλλαγών (βλέπε σηµείο (β) κατωτέρω), η έβδοµη οδηγία του Συµβουλίου (83/349/ΕΟΚ) καθορίζει τις περιστάσεις στις οποίες µια εταιρεία υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς. Όταν, µε βάση τις περιστάσεις αυτές (όπως µεταφέρθηκαν στο εθνικό δίκαιο), απαιτείται η κατάρτιση ενοποιηµένων λογαριασµών, στους λογαριασµούς αυτούς εφαρµόζονται οι διατάξεις του κανονισµού για τα ΛΠ. β) Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιηµένων λογαριασµών Οι εξαιρέσεις από τη γενική υποχρέωση κατάρτισης ενοποιηµένων λογαριασµών καθορίζονται στο άρθρο 5 και στα άρθρα 7-11 της έβδοµης οδηγίας (83/349/ΕΟΚ) του Συµβουλίου. Εξάλλου, το άρθρο 6 της οδηγίας αυτής προβλέπει απαλλαγή µόνο βάσει κριτηρίων µεγέθους. Όταν µια εταιρεία δεν υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς, λόγω απαλλαγής της βάσει της εθνικής νοµοθεσίας που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της ενσωµάτωσης των λογιστικών οδηγιών, οι υποχρεώσεις που επιβάλλει ο κανονισµός για τα ΛΠ όσον αφορά τους ενοποιηµένους λογαριασµούς δεν εφαρµόζονται. Ο λόγος αυτής της µη εφαρµογής είναι ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν υπάρχουν "ενοποιηµένοι λογαριασµοί" στους οποίους µπορούν να εφαρµοστούν αυτές οι υποχρεώσεις. γ) Εξαιρέσεις από το πεδίο της ενοποίησης Τα άρθρα 13 έως 15 της έβδοµης οδηγίας καθορίζουν ορισµένες εξαιρέσεις από το πεδίο της ενοποίησης. 8

9 Όπως προαναφέρθηκε, η εθνική νοµοθεσία που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της ενσωµάτωσης των λογιστικών οδηγιών είναι εκείνη η οποία καθορίζει εάν υπάρχει ή όχι υποχρέωση για κατάρτιση ενοποιηµένων λογαριασµών. Πάντως, εάν υφίσταται τέτοια υποχρέωση, τα εγκριθέντα ΛΠ είναι εκείνα που προσδιορίζουν το πεδίο της ενοποίησης και, εποµένως, τις οντότητες που πρέπει να περιληφθούν σε αυτούς τους ενοποιηµένους λογαριασµούς καθώς και τον σχετικό τρόπο. Εποµένως, δεν τίθεται θέµα εφαρµογής ή µη των αποκλεισµών από το πεδίο της ενοποίησης, οι οποίοι προβλέπονται στις λογιστικές οδηγίες, καθότι οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί καταρτίζονται σύµφωνα µε τα εγκριθέντα ΛΠ Υποχρεώσεις ενδιάµεσης πληροφόρησης εν υπάρχει άµεσος αντίκτυπος στις υποχρεώσεις ενδιάµεσης πληροφόρησης διότι το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού για τα ΛΠ καλύπτει µόνο τους ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογαριασµούς. Ωστόσο, στο βαθµό που µία εταιρεία υποχρεούται να καταρτίζει ενδιάµεση έκθεση και αν η έκθεση αυτή καταρτίζεται κατά τρόπο συνεκτικό µε τους ετήσιους (ή ενοποιηµένους) λογαριασµούς, είναι σαφές ότι η µετάβαση στα ΛΠ θα έχει έµµεσο αντίκτυπο και στην ενδιάµεση πληροφόρηση. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η Επιτροπή υπέβαλε πρόσφατα πρόταση οδηγίας για την εναρµόνιση των απαιτήσεων διαφάνειας της πληροφόρησης σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί για διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ. Η οδηγία αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις περιοδικής και συνεχούς πληροφόρησης για εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά εγκατεστηµένη ή λειτουργούσα σε κράτος µέλος. Περισσότερες πληροφορίες µπορούν να αναζητηθούν στον δικτυακό τόπο: Η CESR (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών αρχών Κεφαλαιαγοράς) παρουσίασε, για δηµόσια διαβούλευση, ένα σχέδιο σύστασης µε τίτλο Draft recommendation for additional guidance regarding the transition to IFRS in Η σύσταση αυτή περιλαµβάνει ορισµένες προτάσεις µε τις οποίες επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η οµαλή µετάβαση στα ΠΧΠ, µέσω της κατάλληλης ενδιάµεσης πληροφόρησης το Η CESR συνιστά έτσι να δοθεί στους φορείς της αγοράς, κατά τη διάρκεια του 2005, οικονοµική πληροφόρηση βάσει των ΠΧΠ η οποία θα είναι σύµφωνη µε αυτήν που θα λάβουν για όλη τη χρήση 2005 ή µετά τις 31 εκεµβρίου Εποµένως, οι εισηγµένες εταιρείες ενθαρρύνονται να χρησιµοποιούν, για τους σκοπούς των ενδιάµεσων οικονοµικών τους εκθέσεων, τις ίδιες αρχές αποτίµησης και καταχώρησης µε εκείνες που προβλέπουν τα ΛΠ σχετικά µε τις ετήσιες εκθέσεις τους. Περαιτέρω πληροφορίες µπορούν να αναζητηθούν στον δικτυακό τόπο της CESR: 9

10 2.3. Εφαρµογή των ΛΠ πριν από το 2005 Στην περίπτωση των εισηγµένων εταιρειών 9, ο κανονισµός για τα ΛΠ εφαρµόζεται άµεσα στους ενοποιηµένους λογαριασµούς τους. Πάντως, το άρθρο 4 του κανονισµού αυτού δεν καθορίζει καµία υποχρέωση πριν από το 2005 και δεν προβλέπει τη δυνατότητα οικειοθελούς πρόωρης υιοθέτησης. Αυτό υποδηλώνει ότι η εφαρµογή των υιοθετηθέντων (δηλαδή εγκριθέντων) ΛΠ δεν µπορεί να επιτραπεί ή να απαιτηθεί πριν από το 2005 µε βάση µόνον τον κανονισµό για τα ΛΠ. Ωστόσο, στις 13 Ιουνίου 2000, η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωσή της µε τίτλο «Στρατηγική χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της ΕΕ: η µελλοντική πορεία» (COM (2000)359, ). Σύµφωνα µε την ανακοίνωση αυτή, όλες οι εταιρείες της ΕΕ που είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο πρέπει να υποχρεωθούν να καταρτίζουν τους ενοποιηµένους λογαριασµούς τους σύµφωνα µε µία δέσµη λογιστικών προτύπων, και πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα ( ΛΠ), από το 2005 το αργότερο. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη επικύρωσαν τη στρατηγική αυτή µέσω της έκδοσης του κανονισµού για τα ΛΠ. Εάν εποµένως τα κράτη µέλη, βάσει εθνικής τους νοµοθεσίας, επιτρέψουν ή απαιτήσουν από τις εισηγµένες σε χρηµατιστήριο εταιρείες να καταρτίσουν, για χρήση προηγούµενη του 2005, τους ενοποιηµένους τους λογαριασµούς σύµφωνα µε τα ΛΠ, η πρωτοβουλία τους αυτή δεν θα είναι αντίθετη µε την προαναφερθείσα στρατηγική. Όσον αφορά τις µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες (και τους σχετικούς ετήσιους λογαριασµούς), ο κανονισµός για τα ΛΠ εφαρµόζεται µέσω της δυνατότητας που παρέχει το άρθρο 5 στα κράτη µέλη. Το άρθρο αυτό δεν περιέχει καµία χρονική αναφορά. Εποµένως, τα κράτη µέλη δύνανται, εφόσον το επιθυµούν, να επιτρέψουν ή να απαιτήσουν από τις µη εισηγµένες εταιρείες να καταρτίζουν τους ενοποιηµένους λογαριασµούς τους και τους ετήσιους λογαριασµούς τους σύµφωνα µε τα εγκριθέντα ΛΠ ιευκρίνιση του άρθρου 9 Όταν ένα κράτος µέλος κάνει χρήση της δυνατότητας που του παρέχει το άρθρο 9 σηµείο β) του κανονισµού για τα ΛΠ, η παράταση έως το 2007 εφαρµόζεται µόνο σε εταιρείες που χρησιµοποιούν διεθνώς αποδεκτά πρότυπα για να καταρτίζουν τις βασικές τους καταστάσεις στο πλαίσιο των υποχρεωτικών ενοποιηµένων λογαριασµών, ενόψει εισαγωγής τους σε χρηµατιστήριο εκτός της ΕΕ. Η παράταση αυτή δεν εφαρµόζεται όταν χρησιµοποιούνται εθνικά πρότυπα, ακόµη και αν παρέχεται βεβαίωση ισοδυναµίας µε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, είτε στο ίδιο το πλαίσιο των υποχρεωτικών ενοποιηµένων λογαριασµών, είτε ξεχωριστά. Οµοίως, δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης έως το 2007 όταν ξεχωριστοί µη υποχρεωτικοί λογαριασµοί καταρτίζονται µε βάση διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. 9 "Εισηγµένες σε χρηµατιστήριο εταιρείες" είναι οι εταιρείες των οποίων οι τίτλοι είναι εισηγµένοι για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά κράτους µέλους κατά την έννοια του άρθρου 1 σηµείο 13 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Μαΐου 1993, σχετικά µε τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών. 10

11 Τέλος, η εξαίρεση αυτή δεν εφαρµόζεται ούτε στην περίπτωση κατά την οποία η υποχρεωτική τήρηση των εθνικών προτύπων συνεπάγεται επίσης συµµόρφωση µε διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα. Μία τέτοια σύµπτωση µπορεί να είναι προσωρινή, καθότι το καθοριστικό κριτήριο είναι εάν επιτρέπεται η χρήση διεθνώς αποδεκτών προτύπων για σκοπούς κατάρτισης βασικών οικονοµικών καταστάσεων και, εποµένως, εάν τέτοια πρότυπα έχουν υιοθετηθεί. 3. ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΛΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ 3.1. Ετήσιοι και ενοποιηµένοι λογαριασµοί εταιρειών της ΕΕ εισηγµένων σε χρηµατιστήρια Το άρθρο 5 του κανονισµού για τα ΛΠ παρέχει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να επιτρέπουν ή να υποχρεώνουν τις εισηγµένες εταιρείες της ΕΕ να καταρτίζουν τους ετήσιους λογαριασµούς τους σύµφωνα µε τα υιοθετηθέντα ΛΠ. Αντίθετα, όσον αφορά τους ενοποιηµένους λογαριασµούς των εισηγµένων εταιρειών της ΕΕ, ο κανονισµός για τα ΛΠ εφαρµόζεται άµεσα. Οι λογιστικές οδηγίες εφαρµόζονται στις εταιρείες µέσω της µεταφοράς των διατάξεών τους στο εθνικό δίκαιο. Εποµένως, δεν υπάρχει άµεση αλληλεπίδραση µεταξύ οδηγίας και κανονισµού, καθότι ο τελευταίος εφαρµόζεται άµεσα. Από τα προαναφερόµενα προκύπτει ότι το ζήτηµα που τίθεται είναι µάλλον εκείνο της αλληλεπίδρασης µεταξύ εθνικού δικαίου και του κανονισµού για τα ΛΠ. Το ζήτηµα της αλληλεπίδρασης υφίσταται πάντως ουσιαστικά µόνο στο βαθµό που το εθνικό δίκαιο πραγµατεύεται τα ίδια θέµατα µε τον κανονισµό για τα ΛΠ. Ορισµένες διατάξεις εθνικού δικαίου που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της µεταφοράς των λογιστικών οδηγιών καλύπτουν ζητήµατα που εξέρχονται από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού για τα ΛΠ και εποµένως θα συνεχίσουν να εφαρµόζονται παραδείγµατος χάρη, οι διατάξεις για την ετήσια έκθεση (τέταρτη οδηγία, άρθρο 46). Ο κανονισµός για τα ΛΠ αφορά µόνο τους "ενοποιηµένους λογαριασµούς" (καθώς και ορισµένες δυνατότητες για τους ετήσιους λογαριασµούς). Εποµένως, οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που περιέχονται ή συνοδεύουν την ετήσια έκθεση (και την ενοποιηµένη ετήσια έκθεση) δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού για τα ΛΠ. Μεταξύ των άλλων θεµάτων που ρυθµίζουν οι λογιστικές οδηγίες, τα οποία δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού για τα ΛΠ και για τα οποία θα συνεχίσουν εποµένως να εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις, αρµόζει να αναφερθούν: Η δηµοσιότητα: άρθρο 47 της τέταρτης οδηγίας και άρθρο 38 της έβδοµης οδηγίας Ελεγκτικά ζητήµατα: άρθρα 48 και 51 της τέταρτης οδηγίας και άρθρο 37 της έβδοµης οδηγίας Άλλα ζητήµατα: άρθρο 53 της τέταρτης οδηγίας. 11

12 Στο βαθµό που το πεδίο εφαρµογής είναι το ίδιο (δηλαδή αφορά τους ενοποιηµένους λογαριασµούς ή τους ίδιους τους ετήσιους λογαριασµούς), η αλληλεπίδραση έχει ως ακολούθως: Καµία µεταφερθείσα στο εθνικό δίκαιο διάταξη των λογιστικών οδηγιών δεν µπορεί να περιορίσει ή να παρεµποδίσει την υποχρέωση (ή τη δυνατότητα) µιας εταιρείας να εφαρµόσει τα ΛΠ που έχουν υιοθετηθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό για τα ΛΠ. Με άλλα λόγια, µία εταιρεία εφαρµόζει τα εγκριθέντα ΛΠ ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αντίθετη, συγκρουόµενη ή περιοριστική υποχρέωση που προβλέπει η εθνική νοµοθεσία. Εποµένως, τα κράτη µέλη δεν δύνανται να περιορίζουν τις ρητές επιλογές που προβλέπουν τα ΛΠ. Πάντως, σε ένα σύστηµα του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε αρχές, όπως τα ΛΠ, θα υπάρχουν πάντα συναλλαγές ή ρυθµίσεις που δεν καλύπτονται από ρητούς κανόνες. Για την αντιµετώπιση αυτών των περιπτώσεων, τα ΛΠ προβλέπουν ειδικά ότι η διοίκηση οφείλει να χρησιµοποιήσει την κρίση της για να καθορίσει την πλέον κατάλληλη λογιστική µεταχείριση ( ΛΠ 1, παράγραφος 22). Η κρίση αυτή δεν συνεπάγεται ελεύθερη επιλογή, καθότι τα ΛΠ ορίζουν ότι κατά τη διαµόρφωση αυτής της κρίσης λαµβάνεται υπόψη το πλαίσιο του IASΒ, οι ορισµοί, άλλα πρότυπα και οι καλύτερες πρακτικές. Εποµένως, σύµφωνα µε τα ΛΠ που υιοθετήθηκαν βάσει του κανονισµού για τα ΛΠ, η εθνική νοµοθεσία δεν δύναται εποµένως, προβλέποντας ειδικές µεταχειρίσεις, να περιορίζει ή να παρεµποδίζει αυτή την υποχρέωση για χρησιµοποίηση της κρίσης µε τον προβλεπόµενο τρόπο. εδοµένου ότι ο κανονισµός για τα ΛΠ είναι άµεσα εφαρµοστέος, τα κράτη µέλη θα µεριµνήσουν ώστε να µην ισχύσουν για τις εταιρείες περαιτέρω διατάξεις εθνικού δικαίου που παρεµποδίζουν, είναι αντικρουόµενες ή περιορίζουν την εκ µέρους των εταιρειών τήρηση των ΛΠ τα οποία έχουν υιοθετηθεί δυνάµει του κανονισµού για τα ΛΠ Ετήσιοι και ενοποιηµένοι λογαριασµοί µη εισηγµένων εταιρειών Το άρθρο 5 του κανονισµού για τα ΛΠ προβλέπει ότι τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν ή να απαιτούν την εφαρµογή υιοθετηθέντων ΛΠ στην περίπτωση των ετήσιων λογαριασµών ή/και των ενοποιηµένων λογαριασµών εταιρειών της ΕΕ που δεν είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο. Όταν ένα κράτος µέλος επιβάλει τη χρήση των ΛΠ σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού για τα ΛΠ, τότε τα πρότυπα αυτά καθίστανται άµεσα εφαρµοστέα στους προαναφερθέντες λογαριασµούς των µη εισηγµένων εταιρειών. Εποµένως, στην περίπτωση των ετήσιων λογαριασµών και των ενοποιηµένων λογαριασµών των µη εισηγµένων εταιρειών που καταρτίζονται βάσει της δυνατότητας που παρέχει στα κράτη µέλη το άρθρο 5 του κανονισµού για τα ΛΠ, παρατηρείται η ίδια αλληλεπίδραση όπως και στην περίπτωση των ενοποιηµένων λογαριασµών που καταρτίζουν εισηγµένες εταιρείες της ΕΕ. Η αλληλεπίδραση αυτή είναι η ίδια ανεξάρτητα από το εάν οι λογαριασµοί καταρτίζονται βάσει των ΛΠ στο πλαίσιο υποχρέωσης ή στο πλαίσιο ελεύθερης επιλογής που παρέχει η εθνική νοµοθεσία στις εταιρείες δυνάµει του άρθρου 5. 12

13 3.3. Άρθρα των λογιστικών οδηγιών που έχουν µεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο και τα οποία εξακολουθούν να εφαρµόζονται στις εταιρείες µετά την έκδοση του κανονισµού για τα ΛΠ Η γενική αλληλεπίδραση µεταξύ του κανονισµού για τα ΛΠ και των προαναφερθεισών οδηγιών περιγράφεται στις παραγράφους 3.1 και 4.1. Στην παράγραφο παρουσιάζεται η ειδική αλληλεπίδραση για τις οντότητες που πρέπει να περιληφθούν στους ενοποιηµένους λογαριασµούς οι οποίοι καταρτίζονται σύµφωνα µε τα εγκριθέντα ΛΠ. Πάντως, µία εταιρεία η οποία υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς και η οποία εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού για τα ΛΠ ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του άρθρου 4 ή του άρθρου 5 αυτού του κανονισµού, οφείλει παράλληλα να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις εθνικού δικαίου που ενσωµατώνουν τα άρθρα της τέταρτης και της έβδοµης οδηγίας που αφορούν τον νόµιµο έλεγχο των λογαριασµών, την ενοποιηµένη ετήσια έκθεση και ορισµένες απαιτήσεις δηµοσιότητας που εξέρχονται από το πεδίο εφαρµογής των διεθνών λογιστικών προτύπων. Για την άρση κάθε αµφιβολίας, διευκρινίζεται ότι στους ενοποιηµένους λογαριασµούς εξακολουθούν να εφαρµόζονται τα ακόλουθα άρθρα της τέταρτης και της έβδοµης οδηγίας: (α) Στην περίπτωση της τέταρτης οδηγίας του Συµβουλίου : το άρθρο 58 σηµείο γ) και (β) Στην περίπτωση της έβδοµης οδηγίας του Συµβουλίου: το άρθρο 34 παράγραφοι 2-5, η παράγραφος 9 και οι παράγραφοι 12 και 13, το άρθρο 35 παράγραφος 1 και τα άρθρα 36, 37 και 38. Πάντως, µία εταιρεία η οποία υποχρεούται να καταρτίζει ετήσιους λογαριασµούς και η οποία εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού για τα ΛΠ ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του άρθρου 5 αυτού του κανονισµού, οφείλει παράλληλα να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις εθνικού δικαίου που ενσωµατώνουν τα άρθρα της τέταρτης και της έβδοµης οδηγίας που αφορούν τον νόµιµο έλεγχο των λογαριασµών, την ενοποιηµένη ετήσια έκθεση και ορισµένες απαιτήσεις δηµοσιότητας που εξέρχονται από το πεδίο εφαρµογής των διεθνών λογιστικών προτύπων. Προς άρση κάθε αµφιβολίας, διευκρινίζεται ότι στους ενοποιηµένους λογαριασµούς εξακολουθούν να εφαρµόζονται τα ακόλουθα άρθρα της τέταρτης και της έβδοµης οδηγίας: (α) Στην περίπτωση της τέταρτης οδηγίας του Συµβουλίου : τα άρθρα 11, 12, 27, 43 παράγραφος 1 σηµεία 2, 9, 12, και 13, το άρθρο 45 παράγραφος 1, το άρθρο 46, το άρθρο 47 παράγραφοι 1 και 1α, και η παράγραφος 2 τελευταία φράση, τα άρθρα 48, 49, 51, 51α και 53, το άρθρο 56 παράγραφος 2, και τα άρθρα 57 και 58. (β) Στην περίπτωση της έβδοµης οδηγίας του Συµβουλίου: το άρθρο 9 παράγραφος Τα ΛΠ ως αναπόσπαστο τµήµα της εθνικής λογιστικής νοµοθεσίας Οι εταιρείες που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού για τα ΛΠ εξακολουθούν να καταρτίζουν τους λογαριασµούς τους µε βάση εθνικούς λογιστικούς κανόνες που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της ενσωµάτωσης των λογιστικών οδηγιών. 13

14 Υπό την προϋπόθεση ότι συγκεκριµένο ΛΠ είναι συµβατό µε τις διατάξεις εθνικού δικαίου που ενσωµατώνουν τις λογιστικές οδηγίες, τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτήσουν την εφαρµογή αυτού του προτύπου από τις προαναφερθείσες εταιρείες. Είναι σαφές ότι µια τέτοια απαίτηση µπορεί να επεκταθεί σε όλα τα ΛΠ και στις διερµηνείες τους. Σε µια τέτοια περίπτωση, η εταιρεία εξακολουθεί να υπόκειται στις απαιτήσεις της εθνικής νοµοθεσίας και δεν εφαρµόζεται η απαγόρευση για επιβολή, στο πλαίσιο της εν λόγω νοµοθεσίας, συµπληρωµατικών υποχρεώσεων σε ζητήµατα αποτίµησης και γνωστοποίησης, η οποία αναφέρεται στις παραγράφους 3.1 και ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4.1. Επιβολή, από τα κράτη µέλη, υποχρεώσεων γνωστοποίησης πέραν των προβλεποµένων από τα ΛΠ Ο κανονισµός για τα ΛΠ προβλέπει τη θέσπιση ενιαίου πλαισίου χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που καθιστά άµεσα συγκρίσιµους όλους τους σχετικούς λογαριασµούς. Η θέσπιση αυτού του πλαισίου θα αποφέρει τα πλήρη οφέλη της εάν τα κράτη µέλη δεν ζητούν να γνωστοποιούνται, στους ετήσιους ή ενοποιηµένους λογαριασµούς που καταρτίζονται σύµφωνα µε τα ΛΠ που έχουν υιοθετηθεί βάσει του κανονισµού για τα ΛΠ, ποιοτικές ή ποσοτικές πληροφορίες µη προσήκουσες για αυτές τις γενικής χρήσης οικονοµικές καταστάσεις ή πληροφορίες για τις οποίες θα ήταν πιο ενδεδειγµένο να απαιτείται ξεχωριστή γνωστοποίηση. Σύµφωνα µε την περιγραφόµενη στην παράγραφο 3.1 αλληλεπίδραση µεταξύ εθνικής νοµοθεσίας και ΛΠ, τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις γνωστοποίησης που προβλέπουν εθνικές νοµοθετικές διατάξεις, οι οποίες ενσωµατώνουν τις λογιστικές οδηγίες ή θεσπίστηκαν µε πρωτοβουλία του ίδιου του κράτους µέλους, µπορούν να συνεχίσουν να εφαρµόζονται εφόσον είναι σχετικές µε τους σκοπούς των γενικής χρήσης οικονοµικών καταστάσεων και δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των εγκριθέντων ΛΠ. Έτσι, π.χ., οι εποπτικές αρχές ή οι ρυθµιστικές αρχές των αγορών κινητών αξιών θα µπορούν και στο µέλλον να απαιτούν τη γνωστοποίηση συµπληρωµατικών πληροφοριών: που πρέπει να παρέχονται εκτός των ετήσιων (ή ενοποιηµένων) λογαριασµών στους οποίους εφαρµόζεται ο κανονισµός για τα ΛΠ παραδείγµατος χάρη, στην ετήσια έκθεση ή σε ξεχωριστό έγγραφο προσαρτηµένο στους λογαριασµούς ή που πρέπει να παρέχονται στα προσαρτήµατα των ετήσιων (ή ενοποιηµένων) λογαριασµών στους οποίους εφαρµόζεται ο κανονισµός για τα ΛΠ, όταν το θέµα που οι πληροφορίες αυτές αφορούν θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικό για τους εν λόγω λογαριασµούς γενικού σκοπού (π.χ., ορισµένες πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως η αµοιβή των διευθυντικών στελεχών σε ατοµική βάση), αλλά οι οποίες εξέρχονται του πεδίου εφαρµογής των ΛΠ καθότι δεν θεωρούνται απαραίτητες για την ακριβοδίκαιη παρουσίαση που απαιτούν αυτά τα πρότυπα. 14

15 4.2. Υποδείγµατα διάρθρωσης των ΛΠ και λογιστικό σχέδιο Τα ΛΠ περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να γνωστοποιούνται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως και στον ισολογισµό. Όσον αφορά το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως, τα πρότυπα προβλέπουν δύο προσεγγίσεις, δηλαδή τη γνωστοποίηση κατά λειτουργία ή τη γνωστοποίηση κατά είδος. Όταν εφαρµόζεται η γνωστοποίηση κατά λειτουργία, απαιτείται η δηµοσίευση ορισµένων συµπληρωµατικών στοιχείων κατά είδος. Η γνωστοποίηση κατά λειτουργία ή είδος ακολουθεί τις ίδιες αρχές µε εκείνες στις οποίες στηρίζονται τα διάφορα υποδείγµατα που καθορίζονται στην τέταρτη οδηγία του Συµβουλίου. Όσον αφορά τον ισολογισµό, τα στοιχεία ενεργητικού παρουσιάζονται κατά τη σειρά της ρευστότητάς τους ή βάσει διαχωρισµού κυκλοφορούντων/µη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού. Αυτοί οι τρόποι παρουσίασης είναι ιδιαίτερα παρεµφερείς µε εκείνους που προβλέπει η τέταρτη οδηγία του Συµβουλίου, η οποία επιβάλλει διαχωρισµό µεταξύ παγίων στοιχείων ενεργητικού και κυκλοφορούντος ενεργητικού και µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων. εδοµένου ότι τα ΛΠ είναι κατάλληλα µόνο για εξωτερική, γενικής χρήσης χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, τα πρότυπα αυτά δεν περιέχουν ρητές απαιτήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση των πληροφοριών για την εσωτερική διαχείριση (ή λογιστικό σχέδιο) που η εταιρεία οφείλει να εφαρµόζει είναι ωστόσο σαφές ότι αυτή η εσωτερική πληροφόρηση πρέπει να είναι τουλάχιστον επαρκής ώστε να καθιστά δυνατή την κατάρτιση των πληροφοριών που απαιτούνται για τους σκοπούς της εξωτερικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. εδοµένου ότι ο κανονισµός για τα ΛΠ εφαρµόζεται άµεσα στις εταιρείες, τα κράτη µέλη δεν δύνανται να επιβάλλουν τα δικά τους υποδείγµατα διάρθρωσης εποµένως, πρέπει να εφαρµόζονται τα εγκριθέντα ΛΠ. 15

16 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πλαίσιο Κατάρτισης και Παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων Το Πλαίσιο Κατάρτισης του Σ..Λ.Π. εγκρίθηκε από το Συµβούλιο της Ε..Λ.Π. τον Απρίλιο του 1989 για δηµοσίευση τον Ιούλιο του 1989 και υιοθετήθηκε από το Σ..Λ.Π. τον Απρίλιο «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου προστατεύονται όλα τα δικαιώµατα, µε την εξαίρεση του δικαιώµατος αναπαραγωγής για προσωπική χρήση ή άλλους θεµιτούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) στη διεύθυνση 16

17 Περιεχόµενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ Σκοπός και Καθεστώς 1-4 Πεδίο Εφαρµογής 5-8 Χρήστες και Ανάγκες Πληροφόρησής τους 9-11 ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Χρηµατοοικονοµική Θέση, Απόδοση και Μεταβολές στη Χρηµατοοικονοµική Θέση Σηµειώσεις και Συµπληρωµατικοί Πίνακες 21 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Λογιστική Αρχή της Πραγµατοποίησης 22 Βιώσιµη Συνέχιση της ραστηριότητας 23 ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Κατανοητότητα 25 Συνάφεια Σπουδαιότητα Αξιοπιστία Πιστή Παρουσίαση Ουσία Πάνω από τον Τύπο 35 Ουδετερότητα 36 Σύνεση 37 Πληρότητα 38 Συγκρισιµότητα Συνεχίζεται../.. 17

18 Περιορισµοί στις Συναφείς και Αξιόπιστες Πληροφορίες Εγκαιρότητα 43 Ισορροπία µεταξύ Οφέλους και Κόστους 44 Ισορροπία µεταξύ Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 45 Ακριβοδίκαιη Εικόνα/Εύλογη Παρουσίαση 46 ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οικονοµική Θέση Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Αποδοτικότητα Έσοδα Έξοδα Προσαρµογές ιατήρησης Κεφαλαίου 81 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η Πιθανότητα Μελλοντικών Οικονοµικών Οφελών 85 Αξιοπιστία Επιµέτρησης Καταχώρηση Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού Καταχώρηση Υποχρεώσεων 91 Καταχώρηση Εσόδων Καταχώρηση Εξόδων ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Έννοιες Κεφαλαίου Έννοιες ιατήρησης του Κεφαλαίου και Προσδιορισµός του Κέρδους

19 Πρόλογος Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται και παρουσιάζονται από πολλές ανά τον κόσµο επιχειρήσεις για εξωτερικούς χρήστες. Αν και τέτοιες οικονοµικές καταστάσεις µπορεί να εµφανίζονται όµοιες από χώρα σε χώρα, υπάρχουν διαφορές οι οποίες πιθανώς να προέκυψαν από µία ποικιλία κοινωνικών, οικονοµικών και νοµικών συνθηκών, καθώς και στο ότι οι διάφορες χώρες έχουν υπόψη τους τις ανάγκες διαφορετικών χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων, όταν θεσπίζουν εθνικές διατάξεις. Αυτές οι διαφορετικές συνθήκες έχουν οδηγήσει στη χρήση µιας ποικιλίας ορισµών των στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων, όπως για παράδειγµα, τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα και τα έξοδα. Έχουν επίσης καταλήξει στη χρήση διαφορετικών κριτηρίων για την απεικόνιση των στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και σε προτίµηση για διαφορετικούς τρόπους αποτίµησης. Το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων και οι γνωστοποιήσεις που γίνονται µε αυτές έχουν επίσης επηρεασθεί. Η Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων [Ε..Λ.Π.] είναι δεσµευµένη να περιορίσει αυτές τις διαφορές επιδιώκοντας να εναρµονίσει τους κανόνες, τα λογιστικά πρότυπα και τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύει ότι περαιτέρω εναρµόνιση µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα µε την επικέντρωση σε οικονοµικές καταστάσεις που ετοιµάζονται µε σκοπό την παροχή πληροφόρησης που είναι χρήσιµη στη λήψη οικονοµικών αποφάσεων. Το Συµβούλιο της Ε..Λ.Π. πιστεύει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται για το σκοπό αυτό, ανταποκρίνονται στις κοινές ανάγκες των περισσοτέρων χρηστών. Αυτό ισχύει, γιατί σχεδόν όλοι οι χρήστες λαµβάνουν οικονοµικές αποφάσεις, προκειµένου να: (α) αποφασίσουν πότε θα αγοράσουν, διατηρήσουν ή πωλήσουν µια κεφαλαιουχική επένδυση, (β) εκτιµήσουν τη διαχείριση και υπευθυνότητα της διοίκησης, (γ) εκτιµήσουν την ικανότητα της επιχείρησης να καταβάλει και να παρέχει άλλα οφέλη στους υπαλλήλους της, (δ) εκτιµήσουν την εξασφάλιση των ποσών που δανείστηκαν στην επιχείρηση, (ε) προσδιορίσουν φορολογικές πολιτικές, (στ) προσδιορίσουν διανεµητέα κέρδη και µερίσµατα, (ζ) καταρτίσουν και χρησιµοποιήσουν στατιστικές εθνικού εισοδήµατος, ή (η) ρυθµίσουν τις δραστηριότητες επιχειρήσεων. Το Συµβούλιο αναγνωρίζει, πάντως, ότι τα κράτη, ειδικότερα, µπορεί να καθορίσουν διαφορετικές ή πρόσθετες ανάγκες για δικούς τους σκοπούς. Αυτές οι ανάγκες δεν πρέπει, όµως, να επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις, που δηµοσιεύονται προς όφελος άλλων χρηστών, εκτός κι αν αυτές ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτών των άλλων χρηστών. Οι οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται συνήθως, σύµφωνα µε ένα λογιστικό µοντέλο, που βασίζεται στο επανακτήσιµο ιστορικό κόστος και στην αρχή της διατήρησης του ονοµαστικού χρηµατοοικονοµικού κεφαλαίου. Άλλα µοντέλα και αρχές µπορεί να είναι πιο κατάλληλα για την επίτευξη του σκοπού της παροχής πληροφόρησης, που είναι χρήσιµη για τη λήψη οικονοµικών αποφάσεων, µολονότι δεν υπάρχει προς το παρόν οµοφωνία για την αλλαγή. Αυτό το Πλαίσιο έχει αναπτυχθεί κατά τρόπο που να είναι εφαρµόσιµο σε ένα πεδίο λογιστικών υποδειγµάτων και αρχών περί κεφαλαίου και διατήρησης κεφαλαίου. 19

20 Eισαγωγή Σκοπός και Καθεστώς 1. Αυτό το Πλαίσιο θέτει τις έννοιες που διέπουν την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων για εξωτερικούς χρήστες. Ο σκοπός του Πλαισίου είναι να: (α) βοηθήσει το Συµβούλιο της Ε..Λ.Π. στην ανάπτυξη των µελλοντικών ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και στην αναθεώρηση υφισταµένων ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, (β) βοηθήσει το Συµβούλιο της Ε..Λ.Π. στην προώθηση της εναρµόνισης των κανονισµών, λογιστικών προτύπων και διαδικασιών, που αφορούν στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων µε την παροχή βάσης για τη µείωση του αριθµού των εναλλακτικών λογιστικών χειρισµών που επιτρέπονται από τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, (γ) βοηθήσει τα αρµόδια εθνικά όργανα θεσµοθέτησης προτύπων στην ανάπτυξη εθνικών προτύπων, (δ) βοηθήσει τους συντάκτες οικονοµικών καταστάσεων στην εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και στην αντιµετώπιση θεµάτων τα οποία δεν αποτελούν ακόµη αντικείµενο ενός ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου, (ε) βοηθήσει τους ελεγκτές να σχηµατίζουν γνώµη, κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις συµµορφώνονται µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, (στ) βοηθήσει τους χρήστες οικονοµικών καταστάσεων στην ερµηνεία των πληροφοριών που περιέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και, (ζ) παράσχει σε όσους ενδιαφέρονται για το έργο της Ε..Λ.Π., πληροφορίες σχετικά µε την προσέγγισή της στη διαµόρφωση των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 2. Αυτό το Πλαίσιο δεν αποτελεί ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο και συνεπώς δεν καθορίζει πρότυπα για όποιο συγκεκριµένο θέµα επιµέτρησης ή γνωστοποίησης. Τίποτε σε αυτό το Πλαίσιο δεν καταργεί οποιοδήποτε συγκεκριµένο ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο. 3. Το Συµβούλιο της Ε..Λ.Π. αναγνωρίζει ότι σε περιορισµένο αριθµό περιπτώσεων µπορεί να υπάρξει αντίφαση ανάµεσα στο Πλαίσιο και κάποιο ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο. Σ εκείνες τις περιπτώσεις που υπάρχει αντίφαση, οι απαιτήσεις του ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου υπερισχύουν εκείνων του Πλαισίου. Καθώς, όµως, το Συµβούλιο της Ε..Λ.Π. θα καθοδηγείται από το Πλαίσιο στην ανάπτυξη µελλοντικών Προτύπων και στην αναθεώρηση των υφισταµένων Προτύπων, ο αριθµός των περιπτώσεων αντίφασης µεταξύ του Πλαισίου και των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων θα µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου. 4. Το Πλαίσιο θα αναθεωρείται ενίοτε µε βάση την αποκτηθείσα εµπειρία του Συµβουλίου από την εφαρµογή του. Πεδίο Εφαρµογής 5. Το Πλαίσιο ασχολείται µε: (α) το σκοπό των οικονοµικών καταστάσεων, (β) τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη χρησιµότητα της πληροφόρησης στις οικονοµικές καταστάσεις, (γ) την καταχώρηση και την επιµέτρηση των στοιχείων από τα οποία συντάσσονται οι οικονοµικές καταστάσεις και, (δ) τις έννοιες του κεφαλαίου και της διατήρησης κεφαλαίου. 6. Το Πλαίσιο αφορά τις γενικού σκοπού οικονοµικές καταστάσεις (εφεξής αναφερόµενες ως «οικονοµικές καταστάσεις»), περιλαµβανοµένων και των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Τέτοιες οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται και παρουσιάζονται τουλάχιστον ετησίως και απευθύνονται προς τις κοινές 20

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια

Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια TEI Aνατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικομικής Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Έννοια - Σκοπός Λογιστικής Τυποποίησης Ομοιόμορφη

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.10.2011 SEC(2011) 1290 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/20 16.12.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/2343 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

F A R M A E M WORK R K F O F R R T H T E P RE R PAR A A R T A I T ON A N A D

F A R M A E M WORK R K F O F R R T H T E P RE R PAR A A R T A I T ON A N A D ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΙΕΣΟΕΛ ΓΕΝΙΚΑ Η Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Committee IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1375/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Τετάρτη, 30 Σεπτεµβρίου 2015 ραστικές αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχων όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 22ας Φεβρουαρίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 22ας Φεβρουαρίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2006 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που τροποποιεί τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.1 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΔΙΕΠΟΥΝ Σύμφωνα με τον νόμο οι ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΠ 4 ΔΠΧΠ 7 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Έννοια λογιστικής τυποποίησης Λογιστική Τυποποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΠ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Copyright 2006 Dr. Stergios Athianos. All rights reserved. 38-2

ΛΠ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Copyright 2006 Dr. Stergios Athianos. All rights reserved. 38-2 ΛΠ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Copyright 2006 Dr. Stergios Athianos. All rights reserved. 38-1 Copyright 2006 Dr. Stergios Athianos. All rights reserved. 38-2 Copyright 2006 Dr. Stergios Athianos.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 1:Παρουσίαση ΔΛΠ-ΤΕΙ Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/3 9.9.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1329/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2006 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 SWD(2012) 76 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Ιανουαρίου 2007 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που ρυθµίζει την υιοθέτηση του ευρώ και τη µετάβαση από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές Εναλλακτικοί είκτες Μέτρησης Απόδοσης

Κατευθυντήριες γραµµές Εναλλακτικοί είκτες Μέτρησης Απόδοσης Κατευθυντήριες γραµµές Εναλλακτικοί είκτες Μέτρησης Απόδοσης 05/10/2015 ESMA//2015/1415el Ηµεροµηνία: 05/10/2015 ESMA/2015/1415el Πίνακας περιεχόµενων I. Πεδίο εφαρµογής... 1 II. Παραποµπές και ορισµοί...

Διαβάστε περισσότερα

Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης. Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:... Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (*):.

Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης. Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:... Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (*):. ΔΗΛΩΣΗ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ SME/Μidcap Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:..... Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (*):. Ονοματεπώνυμο και τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.1.2015 L 5/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/28 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο

Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο (1) Ορισμός της οντότητας δημοσίου συμφέροντος [«ΟΔΣ»] Ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/ Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/27.7.2015 Αθήνα, 27.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2015 L 336/49 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2441 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ (ΜΕΤΟΧΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2011 2013 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2011 2013 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2011 2013 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 11ης Ιουλίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 11ης Ιουλίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Ιουλίου 2006 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε δύο σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.3.2016 L 58/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/301 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΩΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΜμΕ) (Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα 2003/C118/03 της Επιτροπής)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΩΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΜμΕ) (Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα 2003/C118/03 της Επιτροπής) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΩΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΜμΕ) (Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα 2003/C8/03 της Επιτροπής) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Α.Φ.Μ. Διεύθυνση εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές

Κατευθυντήριες γραµµές Κατευθυντήριες γραµµές Κατευθυντήριες γραµµές της ESMA σχετικά µε την κανονιστική συµµόρφωση για τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες 28/10/2014 ESMA/2014/1293el Ηµεροµηνία: 28/10/2014 ESMA/2014/1293el Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Λογ ο ι γ σ ι τι τ κ ι έ κ ς αρχές κ ι µέθ έ ο θ δοι ( cco c un u t n i t n i g Pol o i l c i i c e i s)

Λογ ο ι γ σ ι τι τ κ ι έ κ ς αρχές κ ι µέθ έ ο θ δοι ( cco c un u t n i t n i g Pol o i l c i i c e i s) ΛΠ 8 Λογιστικές αρχές, µεταβολές στις λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει τα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 89/647/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την αναγνώριση από τις εποπτικές αρχές των συµβάσεων ανανέωσης οφειλής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση :

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση : 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι διαβουλεύσεις με τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες του. (5) Κατά συνέπεια ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 θα πρέπει

(4) Οι διαβουλεύσεις με τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες του. (5) Κατά συνέπεια ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 θα πρέπει 9.5.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 122/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 708/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαΐου 2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες αλλαγές στον περί Εταιρειών Νόμο

Πρόσφατες αλλαγές στον περί Εταιρειών Νόμο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Προς: Από: 2/2016 (ΤΕ 2_2016) Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων Ημερομηνία: 21 Οκτωβρίου 2016 Θέμα: Πρόσφατες αλλαγές στον περί Εταιρειών Νόμο Ο περί εταιρειών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3401/ Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3401/ Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005 αντικαθίσταται ως εξής: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ... «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3401/2005 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση και διατάξεων του ν. 3556/2007 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Copyright 2006 Dr. Stergios Athianos. All rights reserved.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Copyright 2006 Dr. Stergios Athianos. All rights reserved. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Copyright 2006 Dr. Stergios Athianos. All rights reserved. 34-1 ΓΕΝΙΚΑ Το Ίδρυµα της Επιτροπής ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASCF)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εισηγητής: ΗΛΙΑΝΑ ΛΑΝΗ Προϊστάμενη Τμήματος Αδειοδότησης Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών CRD IV -

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/27 ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/27 ΟΔΗΓΙΕΣ 9.3.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/14/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα