Το Γενέθλιον της Κωνσταντινουπόλεως 11 Μαΐου 330 μ.χ. και ο Ναός της Του Θεού Σοφίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Γενέθλιον της Κωνσταντινουπόλεως 11 Μαΐου 330 μ.χ. και ο Ναός της Του Θεού Σοφίας"

Transcript

1 Το Γενέθλιον της Κωνσταντινουπόλεως 11 Μαΐου 330 μ.χ. και ο Ναός της Του Θεού Σοφίας The Inauguration of Constantinople 11 May 330 A.D. and The Great Church of Gods Wisdom

2

3 11 Μαΐου: Γενέθλιον Κωνσταντινουπόλεως 11 Μαΐου 330 μ.χ έγιναν τα εγκαίνια της Κωνσταντινουπόλεως. Το Γενέθλιον της πόλεως ήταν εορτή στο Βυζάντιο. Κάθε χρόνο στις 11 Μαΐου ο λαός της Κωνσταντινουπόλεως γιόρταζε και χόρευε στην μέση οδό,την μεγαλύτερη της πόλεως. Κατά την ημέρα αυτήν περιέφεραν τον ανδριάντα του Κωνσταντίνου και οι άρχοντες ήταν προσκεκλημένοι του αυτοκράτορα σε γεύμα στο Ιερόν Παλάτιον. Εικ. Η παλαιά και η νέα Ρώμη. Δίπτυχο από ελεφαντοστό.5ος αι.

4 11 May: The Birthday of Constantinople On 11 May A.D. the Inauguration of Constantinople took place. This birthday was an official Celebration day in Byzantium. Every year on 11 May the people of Constantinople celebrated and danced the Anniversary in the center avenue the largest of the City. In that day the Statute of Constantine the Great was circulated and state officilas were invited to Holy Palace by the Emperor. In the picture the old and new Rome is shown on an elephant teeth engrave.

5 Αγία Σοφία: Ο ναόςτηςτουθεούσοφίας Υπήρχε η παλαιά Αγία Σοφία που είχε κτίσει ο Μ. Κωνσταντίνος, η οποία κάηκε στην στάση του Νικα επί Ιουστινιανού το 532 μ.χ. ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός απεφάσισε να κτίσει νέα εκκλησία και ανέθεσε το έργο αυτό σε δυο Έλληνες της Μ.Ασίας,στον Ανθέμιο από τις Τραλλεις, μηχανικό, γλύπτη και ζωγράφο και στον Ισίδωρο από την Μίλητο που ήταν μαθηματικός. Η νέα εκκλησία αφιερωμένη στην σοφία του Θεού. Αρχίζει να κτίζεται στις 23 Φεβρουαρίου του 532 μ.χ και οι εργασίες είχαν διάρκεια 5 έτη,11 μήνες και 10 ημέρες. Εικ.Ο Ιουστινιανός σε λεπτομέρεια ψηφιδωτού της Ραβέννας.

6 Haghia Sophia: The Church of Gods Wisdom There was an old Haghia Sophia which was burned during the Nika Revolt in 532 A.D. at the era of Justinian. Emperor Justinian decided to build a new church and appointed as Architects two Greeks of Asia Minor, Anthemios of Tralles an engineer, painter and sculptor and Isidoros of Miletus a mathematician. The new church was affiliated to Gods Holly Wisdom Haghia Sophia and building works stated at 23 February of 532 A.D. The building was completed in 5 years, 11 months and 10 days. In the picture Justinian details of mosaic in Ravenna is shown.

7 Το αρχιτεκτονικό πρόβλημα της ΑγίαςΣοφίαςήταντοεξής: Να ιδρυθή πάνω σε ορθογώνια επιφάνεια ένας κυκλικός θόλος κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μη μεταβληθή το εσωτερικό σχήμα του ναού.

8 Για να επιτευχθή αυτό ύψωσαν στο μέσον του ναού 4 μεγάλους πεσσούς (κίονες) και τους συνέδεσαν μεταξύ τους με αψίδες που κάθε μια από αυτές απείχε περί τα 20 μέτρα από τον εξωτερικό τοίχο του ναού.πανω στους πεσσούς στηρίχθηκε ο θόλος ο οποίος επικάθισε στην κορυφή των αψίδων και των κοίλων τριγώνων,που συνδέουν τις αψίδες μεταξύ τους. Επίσης προς το ανατολικό και στο δυτικό μέρος του θόλου κατασκεύασαν,σαν επέκταση, 2 ημιθόλια,που είχε το καθένα 2 κογχες,ετσι ώστε να φαίνεται ότι ο κυρίως θόλος υψώνεται στον αέρα και τα μάτια αυτού που εισέρχεται στον ναό να βλέπουν αμέσως σε ευθεία γραμμή το κέντρο του θόλου, τα μάτια δε όποιου κάθεται σε οποιοδήποτε μέρος του ναού να διακρίνουν όλες τις γραμμές του θόλου. Δημιουργείται έτσι νέο κέντρο φωτός και αέρος ώστε να νομίζει κανείς ότι βρίσκεται στο ύπαιθρο και ατενίζει τον ουρανό. Και στις δύο πλευρές του ναού υπάρχουν 2 πλάγιες σηκοί (δηλαδή δυο περίκλειστοι χώροι ) με 2 πατώματα, που στηρίζονται σε σφαιρικά τόξα. το άνω πάτωμα ήταν ο γυναικωνίτης.

9 The Architecture Problem of Haghia Sophia was: To place a colossal spherical dome on a square surface in a such way that interior shape of the church is not affected.

10 In order to achieve this they erected four huge colons in the centre of the church and connected them with arches at a distance of 20 meters from the exterior wall of the church. Then the dome was placed above the four colons on the edges of the arches and curved triangles which interconnect the arches. Also towards the east and west edges of the dome they constructed as an extension 2 half-domes each having 2 conches in a such way for a visitor the main dome to look to raise on the air and see the center line of the dome directly while looking to any direction towards the dome to see all the lines of it. Thus an artificial center of light and air is established making the observer to feel being in open space and looking to sky. At the side of the church there were 2 covered spaces of two levels, founded on spherical arches, while the high level was the woman gallery.

11

12

13 Η γοτθική εκκλησία κάνει τον πιστό που την ατενίζει να αισθάνεται ασήμαντος, γεμάτος δέος,απαιτεί απ αυτόν να της παραδοθή ολοκληρωτικά,η ανάτασή του είναι εξαντλητική,είναι έξω από τα ανθρώπινα μέτρα.

14 The Gothic church makes the believer when looking to feel his insignificance, full of awe, requires his or her subjection in full, his resurrection is tiring and out of human dimensions.

15 Αντίθετα στην Αγία Σοφία ο χώρος δεν χάνει ποτέ την ισορροπία του, την αίσθηση της μορφής,που είναι μια ακόμη έκφραση του ελληνικού ανθρωπισμού. Η ανθρώπινη προσωπικότητα δεν χάνεται σε κάποιο στοιχείο φόβου που επιβάλλει επιτακτικά στην ψυχή η παρουσία του Θεού. Είναι χώρος ανθρώπινος, διότι παρά την μεγαλοπρέπειά της περικλείει έναν χώρο που δεν είναι απεριόριστος. Στην Αγία Σοφία για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρώπινης αρχιτεκτονικής διαμορφώνεται ένας χώρος κατάλληλος για το μυστήριο του Θεού και της ενανθρωπίσεως. O χώρος της μπορεί να κατανοηθη σαν ένα είδος μουσικής. Ο Ανθέμιος έφερε στον κόσμο το όραμα του θείου, όπως ο Φειδίας είχε φέρει στην Αθήνά τους θεούς.

16 Contrary, Haghia Sophia the space never looses its equilibrium, the feeling of shape, which express the hellenic humanism. The humanistic personality is not lost in an element of fear which imposes to the spirit the existence of God. It is a human space, because despite its magnificence incorporates a space which is not infinite. In Haghia Sophia for a first time of human architecture a structure is developed to adore the mystery of God and the humanization of God. The space can be envisaged as type of music. Anthemios brought to the earth the dream of holly like Phidias brought the gods to Athens.

17 Η Αγία Σοφία σε αριθμούς Για το κτίσιμο της Αγίας Σοφίας εργάσθηκαν εργάτες και δαπανήθηκαν 360 εκατομμύρια χρυσών δραχμών. Επέβλεπε τις εργασίες ο Ιουστινιανός,ο οποίος την προίκισε με 360 κτήματα και βαρύτιμη ασημένια Αγία Τράπεζα,γυάλινες και ασημένιες λυχνίες,χρυσοποίκιλτα Ευαγγέλια,χρυσά και ασημένια σκεύη και τοποθέτησε 80 ιερείς,150 διακόνους,70 υποδιακόνους, 40 διακόνισες,150 αναγνώστες,25 ψαλτες,65 θυρωρούς, πλήθος υπηρετικού προσωπικού, και βασιλικόν γραμματέα,τον μέγα Χαρτοφύλακα, που εκτελούσε χρέη βιβλιοθηκαρίου του ναού.

18 Haghia Sophia in numbers In building Haghia Sophia workers were employed and 360 Million Gold Drachma was spent. Justinian supervised the Construction directly on sight and donated 360 establishments and a heavy silver Altar, glass and silver candles, gold covered Bibles, gold and silver items and appointed 80 priests, 150 deacons, 70 lieutenant deacons, 40 deaconesses, 150 readers, 25 Chanters, 65 porters and many members of staff and Imperial secretary, the great Chartofylax who worked as the librarian of the church.

19 Η Αγία Σοφία έδρα του Πατριάρχη Ο ναός ήταν Πατριαρχικός και ήταν έδρα του πατριάρχη, ο οποίος διέθετε σύνολο διαμερισμάτων μέσα στον ναό,όπου προσκαλούσε συχνά τον αυτοκράτορα.αξίζει να σημειωθή ότι αποτελούσε ένα συγκρότημα κτιρίων μαζί με τον Ιππόδρομο και το Ιερόν Παλάτιον. Η εκκλησία της του Θεού Σοφίας εγκαινιάστηκε στις 25 η 27 Δεκεμβρίου του 537. Εικ. Ψηφιδωτό της Αγίας Σοφίας του10ου αι μεταξύ των δύο αυτοκρατόρων Κων/νου και Ιουστινιανού.

20 Haghia Sophia the seat of the Patriarch The Church was Patriarchal and it was the seat of Patriarch, who possessed large areas within the church and invited oftently the Emperor. It should be emphasized that Haghia Sophia constituted a complex of buildings together with he Hippodrome and Holy Palace. The church of God Wisdom was inaugurated on 25 or 27 December of the year 537. Mosaic of Haghia Sophia of the 10 th Century the Virgin Mary between the Emperors Constantine and Justinian.

21 Η Αγία Σοφία ήταν το μέγα εκκλησιαστικό και εθνικό κέντρο του Βυζαντίου, σύμβολο του Βυζαντινού Ελληνισμού. Εκεί ετελούντο οι επισημότερες πράξεις του βυζαντινού Ελληνισμού,στέψεις αυτοκρατόρων, εκκλησιαστικές σύνοδοι, επινίκιες δοξολογίες, προσευχές βασιλέων σε κρίσιμες στιγμές, από τον άμβωνά της ανακοίνωναν τις εκθέσεις των αυτοκρατόρων για τους πολεμους,οπως η έκθεσις του αυτοκράτορος Ηρακλείου για την ήττα των Περσών. Ονομάσθηκε μεγάλη εκκλησία. Είναι το καλλιτεχνικότατο μνημείο του χριστιανικού Ελληνισμού, το πρότυπο του νέου βυζαντινού ρυθμού, το οποίο μιμήθηκαν οι ανατολικοί λαοί οι Άραβες, οι Σλάβοι και οι Τούρκοι.

22 Haghia Sophia was the great ecclesiastical and national centre of Byzantium, symbol of the Byzantic Hellenism. It was the place were official Imperial Ceremonies were taken place such as coronations of Emperors, Ecclesiastical Synods, Victory Thanksgivings, Praying of Emperors at critical circumstances, the declaration of war reports like the victory of Heraclius Imperial Armies in Persian Expedition. It was named the Great Church. It is the most decorated monument of Orthodox, a prototype of Byzantine style which was adopted by Eastern Nations such as Arabs, Slavs and Ottoman Turks.

23

24 Ψηφιακή Περιήγηση της Αγίας Σοφίας Η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει την ανακατασκευή με υπολογιστικά μέσα ενός αντικειμένου. Το Ερευνητικό Εργαστήριο MIRALab CUI του Πανεπιστήμιου της Γενεύης- Ελβετίας έχει αναπτύξει το τρισδιάστατο Μοντέλο της Αγίας Σοφίας και το οποίο παρουσιάζεται στην Έκθεση αυτή. Το Ψηφιακό Μοντέλο που έχει αναπτυχθεί αφορά την μορφή της Αγίας Σοφίας μετά από την Άλωση του Τα μέσα παρουσίασης που χρησιμοποιούνται έχουν αναπτυχθεί από την Ερευνητική Ομάδα Έξυπνων Αισθητήρων-Εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία με τις αναφερόμενες Ερευνητικές Ομάδες την Μετατροπή του Λογισμικού αυτού ώστε να παρουσιάζεται η Αγία Σοφία την εποχή του Βυζαντίου.

25 Virtual Reality Visit of Haghia Sophia Digital technology provides the capability of reconstructing of any object by using mathematical methods. The Research Laboratory MIRALab CUI of the University of Geneva under the directorship of Prof. Nadia MAGNENAT-THALMANN developed the three dimensional virtual reality model of Haghia Sophia which is presented in this Exhibition. The model presented here corresponds to the era of 16 teen Century when Hagia Sophia was converted to a Mosque. The means of presentations have been developed by the I-sense research Group of the Microwave and Fiber Optics Laboratory of the National Technology of Athens. The Ecumenical Federation of Constantinopolitans already started a cooperation with the above Research Groups the modification of this Software to present the Haghia Sophia in the era of Byzantium.

Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη

Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Heritage walks in Thessaloniki CITY OF THESSALONIKI

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας αποτελεί μιαν από τις κύριες πλατφόρμες ανάδειξης και προώθησης, στο εξωτερικό, των επιτευγμάτων της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Φέτος, η προσπάθεια αυτή αποκτά ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα. γυνή&θάλασσα Από τη Βάλια Νούσια Φωτογραφίες: Παναγιώτα Καραστεργίου By Valia Nousia Photos: Panagiota Karastergiou Γυναίκες εν πλω Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre αρία ιάγκου ιλογλωσσία - έα λληνικά για αρχάριους λληνο-αγγλικό λωσσάριο Maria Giagkou Filoglossia - Modern Greek for beginners Greek-English Glossary ιορθώσεις: ωνσταντίνος αλημέρης, ίκυ άντζου, αριάννα

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. October 26, 2014 6th Sunday of Luke

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. October 26, 2014 6th Sunday of Luke Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC October 26, 2014 6th Sunday of Luke THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON DC in Silver Spring,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο "ΣΤΗΡΙΖΩ" Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας.

1 ο ΣΤΗΡΙΖΩ Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας. 1 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας 28/06/2011 ΑΘήνα "ΣΤΗΡΙΖΩ" CSRinGreeceForum2011 Νικόλαος Μπορνόζης Πρόεδρος Capital Link

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ INSPIRE 2014 EΝΕΡΓΟΙ ΧΩΡΟΙ / EFFECTIVE SPACES ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ INSPIRE 2014 EΝΕΡΓΟΙ ΧΩΡΟΙ / EFFECTIVE SPACES ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ INSPIRE 2014 EΝΕΡΓΟΙ ΧΩΡΟΙ / EFFECTIVE SPACES ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το εικαστικό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Inspire, στην τρίτη του διοργάνωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μέ τις σωστικές άνασκαφές, που έγιναν παλιότερα σέ διάφορα οικόπεδα τής Θεσσαλονίκης, ήρθε στο φως ένας μεγάλος αριθμός τάφων από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ Καλλιτεχνικού και Βιωµατικού Σεµιναρίου ΤΑΞΙ ΕΥΟΝΤΑΣ ΠΙΟ ΠΕΡΑ ΑΘΗΝΑ 6-10 Ιουλίου 2009 Οργάνωση ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ µε την υποστήριξη του Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ και την συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΦΑΓΗ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ 390 Μ.Χ. ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΚΓΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Α

Η ΣΦΑΓΗ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ 390 Μ.Χ. ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΚΓΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Α ΣΩΤΗΡΗΣ Γ. ΓΙΑΤΣΗΣ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 6 (2004-2006) Η ΣΦΑΓΗ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ 390 Μ.Χ. ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΚΓΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Α 1. Εισαγωγή Το θέμα της σφαγής χιλιάδων κατοίκων στον ιππόδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα πολλαπλάσια του 3, του 4, του 5 και

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα πολλαπλάσια του 3, του 4, του 5 και ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ιανουάριος 2000 ΧΡΟΝΟΣ: 50 ΛΕΠΤΑ Δοκίμιο για τη Δ' Τάξη Δημοτικού Άσκηση. του 6. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα πολλαπλάσια του 3, του 4,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιωάννης Μαυρόπους και η απεικόνιση των αυτοκρατόρων στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Σωσθένιο τον 11ο αιώνα

Ο Ιωάννης Μαυρόπους και η απεικόνιση των αυτοκρατόρων στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Σωσθένιο τον 11ο αιώνα Ο Ιωάννης Μαυρόπους και η απεικόνιση των αυτοκρατόρων στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Σωσθένιο τον 11ο αιώνα Γεώργιος ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ Τόμος ΚΣΤ' (2005) Σελ. 327-338 ΑΘΗΝΑ 2005 Γεώργιος Τσαντήλας Ο ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Athens. the city of art. Ο παλμός της τέχνης στο κέντρο της πόλης ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΤΕΥΧΟΣ YOUR FREE COPY TO TAKE HOME

Athens. the city of art. Ο παλμός της τέχνης στο κέντρο της πόλης ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΤΕΥΧΟΣ YOUR FREE COPY TO TAKE HOME ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΤΕΥΧΟΣ YOUR FREE COPY TO TAKE HOME ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ AEGEAN AIRLINES No 39 THE AEGEAN AIRLINES INFLIGHT MAGAZINE Athens the city of art Ο παλμός της τέχνης στο κέντρο της πόλης ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 1 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 1 43 Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

N a t i o n a l T h e a t r e Ε θ ν ι κ Θ α τ ρ ο 2

N a t i o n a l T h e a t r e Ε θ ν ι κ Θ α τ ρ ο 2 2 The restoration of the National Theatre in Athens, a 19th century s emblematic building of an utmost cultural importance is giving back to the city its missing allure. The project aims to revitalize

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14

The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14 The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14 Philip was born in Bethsaida beside the Sea of Galilee, as were Peter and Andrew. Instructed

Διαβάστε περισσότερα

T.S. ELIOT ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Σε Μετάφραση Τάκη Κουφόπουλου ΑΘΗΝΑ 1964

T.S. ELIOT ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Σε Μετάφραση Τάκη Κουφόπουλου ΑΘΗΝΑ 1964 T.S. ELIOT ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σε Μετάφραση Τάκη Κουφόπουλου ΑΘΗΝΑ 1964 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε[ισαγωγή.......................................... 11 Τετάρτη τ~ων Τεφρών................................

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ, ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ, ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ»

«ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ, ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ, ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ» STS. PETER & PAUL Greek Orthodox Church 527 Bridgeport Rd. East Kitchener, Ontario N2K 1N6 CANADA (519) 579-4703 saintspeterandpaulchurch@rogers.com Volume 7, Issue 2 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox

Διαβάστε περισσότερα

Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικέςηλεκτρομαγνητικές. ανατολικού τμήματος της λεκάνης του Ανθεμούντα

Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικέςηλεκτρομαγνητικές. ανατολικού τμήματος της λεκάνης του Ανθεμούντα ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικέςηλεκτρομαγνητικές μεθόδους του ανατολικού τμήματος της λεκάνης του Ανθεμούντα Νοέμβριος 2006 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Met Hotel The Αστικ Ξενοδοχείο «Πέρα απ τα στερε τυπα»

Met Hotel The Αστικ Ξενοδοχείο «Πέρα απ τα στερε τυπα» Το αρχιτεκτονικ γραφείο ZEGE (Ζέππος Γεωργιάδη & υνεργάτες) με επικεφαλής τον γνωστ αρχιτέκτονα Τάσο Ζέππο, επιμελήθηκε το Met Hotel The Αστικ Ξενοδοχείο «Πέρα απ τα στερε τυπα» 2 Η μελέτη αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα