ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά τρώο της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρεί ας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «IN HOUSE GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟ ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «IN HOUSE GROUP Μ.ΕΠΕ»... 1 τρώο της σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «MINDVIEW ΣΥΜΒΟΥ ΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «MINDVIEW» τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύ νης με την επωνυμία «ΒΙΚΤΟΡΙ (VICTORY) ΣΥΝΤΟ ΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΙ ΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «ΑΦΟΙ Μ. ΚΑΙ Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΟΙΑΝΘΗ Ε.Π.Ε.» τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ» τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ROAD TRANS Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ROAD TRANS LTD» τρώο της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύ νης με την επωνυμία «ΡΟΤΟΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ «ΡΟΤΟΤΕΚ Ε.Π.Ε.» τρώο της μετατροπής της Μονοπρόσωπης Εται ρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «HERMES ENERGY Μονοπρόσωπη Εταιρία Περι ορισμένης Ευθύνης» με δ.τ. «HERMES ENERGY Μ ΕΠΕ» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Πε ριορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «IN HOUSE GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «IN HOUSE GROUP Μ.ΕΠΕ». Την 09/06/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό / πράξη, σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «IN HOUSE GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «IN HOUSE GROUP Μ.ΕΠΕ» της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΗ. Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό κατα χώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου: / ) Συμβολαιογράφος: ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΥΖΗΘΡΑ 3) Επωνυμία «IN HOUSE GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «IN HOUSE GROUP Μ.ΕΠΕ» 4) Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενό τητα Μελισσιών, του Δήμου Πεντέλης, Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής και στην οδό Δημοκρατίας αριθμός 47. 5) Εταίροι: Απόστολος Παπαδοκοτσώλης του Ιωάν νη και της Γεωργίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Λαμία Ν. Φθιώτιδος στις , κάτοικος Αρτέμιδος Αττικής, οδός Ηρώων και Αγράμπελης, κάτοχος του

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) υπ αριθμό ΑΑ / δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Αρτέμιδος, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Παλλήνης. 6) Κεφάλαιο: Το Κεφάλαιο της Εταιρείας που απο τελείται από το σύνολο της εισφοράς του μοναδικού εταίρου ορίζεται στο ποσό των ευρώ δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) και διαιρείται σε ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, και το οποίο ποσό αποτελεί το ελάχιστο ποσό συμμετοχής στην εταιρεία. 7) Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η παροχή υπηρεσιών ανακαίνισης κατοικιών, κα ταστημάτων και γενικώς πάσης φύσεως ακινήτων, η μελέτη εσωτερικών χώρων και μελέτη διακόσμησης. 2) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο πορτών ασφαλείας, εσωτερικών πορτών, ντουλαπιών κουζίνας, ντουλαπών, ειδικών κατασκευών, ξύλινων δαπέδων, ταπετσαρίας, πόμολων, ειδών υγιεινής, πλακιδίων και γενικά κάθε είδους σχετικό με την κατασκευή και ανακαίνιση ακι νήτων. 3) Η παροχή υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού, επιχρι σμάτων, τοποθέτησης ταπετσαριών, πορτών ασφαλεί ας, εσωτερικών πορτών, πάσης φύσεως ξυλουργικών εργασιών. 4) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, απορρυπαντικών, χαρτικών, τροφίμων, ποτών και όλων των ειδών που πωλούνται οργανωμένα σε super market, mini market, περίπτερα. 5) Η παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. 6) Το λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού. 7) Το λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής. 8) Το λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστή ματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να συνεργάζεται, να εξαγοράζει ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες κάθε νομικής μορφής ή ατομικές επι χειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές (υποκαταστήματα κ.λπ.) και να δημιουργεί αλυσίδες καταστημάτων της. 8) Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εί κοσι (20) χρόνια. 9) Διαχείριση: Διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται ο μοναδικός εταίρος Απόστολος Παπαδοκοτσώλης του Ιωάννη και της Γεωργίας. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με τρίτα φυσι κά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου ή Οργανισμών. Συναλλάσσεται με τις Τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα, καταθέτει και εισπράττει χρήμα τα, ανοίγει πιστώσεις, προβαίνει σε άνοιγμα πιστώσε ων εξωτερικού εσωτερικού, έρχεται σε συνεννόηση με εταιρείες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού που τα αντιπροσωπεύει στην Ελλά δα,προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, κλείνει συμφωνίες σχετικές με τον σκο πό της εταιρείας ή άλλη εμπορική δραστηριότητα με οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή Οργανι σμό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστη ρίων που λειτουργούν στην Ελλάδα κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας, υπογράφει ασφαλιστήρια συμβόλαια και εισπράττει ασφάλιστρα, ενάγει για λογαριασμό της εταιρείας, υποβάλλει μηνύσεις, παρίσταται ως πολιτι κός ενάγων, συμβιβάζεται για όλες τις υποθέσεις της εταιρείας και ενεργεί ο διαχειριστής επ ονόματι της εταιρείας, κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στον σκοπό της εται ρείας. Εκτός από όλα τα παραπάνω καθήκοντα του διαχειριστή που αναφέρονται ενδεικτικά, έχει επίσης την υποχρέωση να ενεργεί όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο 3190/1955, όπως ισχύει, πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως των εταιρικών πραγμάτων. 10) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουα ρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις Κατά το τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής συντάσσει την απογραφή όλων των στοι χείων του ενεργητικού και παθητικού αυτού με λεπτο μερή περιγραφή κάθε ενός απ' αυτά. Αθήνα, 9 Ιουνίου 2013 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Η Συμβολαιογράφος ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΥΖΗΘΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΗ F (2) της σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «MINDVIEW ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «MINDVIEW». Την 06/06/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό 4.308/ πράξη, σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «MINDVIEW ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «MINDVIEW» της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΥ ΓΕΝΙΑΣ ΚΟΝΤΑΚΙΔΟΥ. Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό κατα χώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου: 4.308/ ) Συμβολαιογράφος: ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΝΤΑΚΙΔΟΥ 3) Επωνυμία «MINDVIEW ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «MINDVIEW» 4) Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κη φισιάς. 5) Εταίροι: α) Σταυρούλα Νικολοπούλου του Θεοδώρου και της Αγαθονίκης, επιχειρηματίας, γεννημένη το 1958 στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Μάρκου Μπότσαρη αριθμός 15, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι /1974 του ΚΑ' ΠΑ Αθήνας, με ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, β) Νεφέλη Στουρνάρα του Ιωάννου και της Σταυρούλας, επιχειρηματίας, γεννημέ νης το 1988 στο Μαρούσι Αττικής, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής οδός Μάρκου Μπότσαρη αριθμός 15, κατόχου του υπ' αριθμό Χ /2005 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, δυνάμει του υπ' αριθμό 4.301/ πληρεξουσίου μου το οποίο σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση της εντολοδόχου δεν έχει μέχρι σήμερα ανακληθεί ή παύσει η ισχύς του με κάθε τρόπο και γ) Μυρτώ Στουρνάρα του Ιωάννου και της Σταυρούλας, επιχειρηματίας, γεν νημένη το 1990 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Μάρκου Μπότσαρη αριθμός 15, κάτοχος διαβατηρίου της ελληνικής δημοκρατίας με αριθμό ΑΕ / λήξεως , με ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 6) Κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων δέκα (5.010) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα επτά (167) εταιρικά μερίδια, ονομα στικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. 7) Σκοπός: 1: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η παροχή υπηρεσιών marketing, δημοσίων σχέσεων, διαφήμισης, επικοινωνίας και συναφών υπηρεσιών. Η ανάπτυξη υλικών για την υποστήριξη των υπηρεσι ών αυτών (εντύπου, οπτικοακουστικού ή άλλου τύπου υλικών καθώς και διαδυκτιακών τόπων). 2) Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης επιχειρήσεων περιλαμβανομένων των υπηρεσιών για την επιλογή και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, για την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών, για την ανάπτυξη του τμή ματος των πωλήσεων, για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης, για την ανάπτυξη του οικονομικού τμή ματος και για την εισαγωγή εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων. Ο σχεδιασμός και η διαχείριση έργων για λογαριασμό άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών. Γενικά η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του δημό σιου και του ιδιωτικού τομέα. 3) Η αγορά και η πώληση προϊόντων από την Ελλάδα και από το εξωτερικό στο πλαίσιο της επιδίωξης των παραπάνω σκοπών και στο πλαίσιο ανάπτυξης διαφη μιστικών δραστηριοτήτων. 4) Η αγορά και η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών από την Ελλάδα και από το εξωτερικό μέσω διαδικτύου, στο πλαίσιο της επιδίωξης των παραπάνω σκοπών και στο πλαίσιο ανάπτυξης διαφημιστικών, συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 5) Η ανάπτυξη εκδοτικής δραστηριότητας: έκδοση βι βλίων, περιοδικών κ.λπ., εκτός από έκδοση εφημερίδων. 6) Η μεσολάβηση για την αγοραπωλησία εταιρειών. 7) Η εκπόνηση μελετών για διάφορους σκοπούς. 8) Ερευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο β) Να αγοράζει, μι σθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα. 8) Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντη κονταετής (50ετής). 9) Διαχείριση: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην εταίρο Σταυρούλα Νικολοπούλου του Θεοδώρου και της Αγαθονίκης, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της, εξαι ρουμένων των αποφάσεων που κατά τις διατάξεις του νόμου υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων. 10) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση, η οποία θα περι λαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα (2014). Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Η Συμβολαιογράφος ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΝΤΑΚΙΔΟΥ (3) τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Μο νοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΙΚΤΟΡΙ (VICTORY) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣ ΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕ ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 24/5/2013 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης (ΚΑΚ) 56995, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η με αριθμό 143/ συμβολαιογραφι κή πράξη της Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ με Α.Φ.Μ , περί τροποποίησης καταστατικού μονοπρόσωπης εταιρεί ας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΒΙΚΤΟΡΙ (VICTORY) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από την οποία προκύπτει ότι η μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια της ως άνω εταιρείας Κορ νηλία θυγατέρα Λεωνίδα και Καλλιόπης Λεονταρίδου, ασφαλιστική σύμβουλος και συντονίστρια ασφαλιστικών συμβούλων, γεννηθείσα στον Πειραιά Αττικής το έτος 1971, κάτοικος Ελληνικού Αττικής (οδός Αλεξάνδρου Παναγούλη αριθμός 6), κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΙ / δελτίου ταυτότητος του Τ.Α Γλυφά δας (Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Π. Φαλήρου), αποφασίζει: α) Την τροποποίηση του άρθρου 2, το οποίο αφορά την έδρα της άνω εταιρείας β) Την τροποποίηση του άρθρου 3, το οποίο αφορά το σκοπό της ως άνω εταιρείας και γ) Την κωδικοποίηση. Άρθρο 2 Έδρα Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ελληνικού Αττι κής και τα γραφεία αυτής στο κτίριο επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αριθμός 604Γ τ.κ Με απόφαση της μοναδική εταίρου δύναται να ιδρυθούν και άλλα γρα φεία, καταστήματα, υποκαταστήματα, αποθήκες κ.λπ. και σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας ή και στην αλλοδαπή. Η αλλαγή διεύθυνσης των γραφείων εντός του ιδίου Δήμου δεν θα αποτελεί αλλαγή της έδρας και δεν θα χρειάζεται τροποποίηση του κατα στατικού. Άρθρο 3 Σκοπός 1) α) Nα ασκεί το επάγγελμα του συντονιστή ασφα λιστικών συμβούλων και του μεσίτη ασφαλίσεων, να διαμεσολαβεί στη σύναψη κάθε είδους ασφαλιστικών συμβάσεων έναντι αμοιβής για λογαριασμό ασφαλι στικών επιχειρήσεων, να οργανώνει και να συντονίζει ομάδες ασφαλιστικών συμβούλων, τους οποίους επιλέ γει, εκπαιδεύει και εποπτεύει και γενικά να αναπτύσσει δραστηριότητες συναφείς προς τις παραπάνω, οι οποί ες αναφέρονται ενδεικτικά β) να μελετά την αγορά, να παρουσιάζει και να προτεί νει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πε λατών της με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτό ρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) για την διεύρυνση και την πρόσκτηση εργασιών, ένα ντι αμοιβής και γενκά να αναπτύσσει δραστηριότητες συναφείς προς τις παραπάνω, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά. γ) η παροχή κάθε είδους συναφών υπηρεσιών προς τους ασφαλιζόμενους, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους άλλους φορείς της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό με αμοιβή. 2) Να εισπράττει τα ασφάλιστρα για λογαριασμό των ως άνω συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχει ρήσεων, ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών. 3) Να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες και εργασίες, στις οποίες δικαιούνται να προβαίνουν οι εταιρείες συ ντονιστικών συμβούλων και μεσιτών ασφάλισης, σύμφω να με τις κάθε φορά κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας. 4) Η αγορά και η πώληση κάθε φύσεως χρηματοοικο νομικών προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 5) Η διαχείριση, διακανονισμός, διεκπεραίωση και δι αμεσολάβηση στην αποκατάσταση ζημιών του κλάδου αυτοκινήτων και των κλάδων ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων ζωής. 6) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών εταιρειών διαχεί ρισης και διακανονισμού ζημιών αυτοκινήτων και ζωής. 7) Η ένταξη σε αναπτυξιακά και επιδοτούμενα προ γράμματα, η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, η μελέτη βιωσιμότητας ή σκοπιμότητας επιχειρήσεων, η παροχή υπηρεσιών συμβούλου επενδύσεων, ως και η διαχείριση και διεκπεραιώσεων εν γένει αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων Εθνικών και Ευρωπαϊ κών) για λογαριασμό τρίτων. 8) Η δραστηριοποίηση με κάθε τρόπο, υπό την έννοια της διαμεσολάβησης, στο ευρύτερο πεδίο της πληρο φορικής, των τηλεπικοινωνιών, του εμπορίου και της ενέργειας. 9) Η ανάπτυξη υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων, μάρκε τινγκ (marketing) και γενικά προωθητικών ενεργειών για λογαριασμό τρίτων. 10) Η δημιουργία, επιμέλεια, κυκλοφορία, προώθηση και εκμετάλλευση ενημερωτικών εντύπων, διαφημίσεων και ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. 11) Η αντιπροσώπευση, συμμετοχή ή συνεργασία με ελ ληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις και εταιρείες, οποιου δήποτε τύπου ή νομικής μορφής, με ομοειδές ή συναφές αντικείμενο, καθώς και η διαχείριση ή διοίκηση αυτών. 12) Η ανάπτυξη, προώθηση, διάθεση και εμπορία έξυ πνων ψηφιακών καρτών. 13) Η παροχή προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρό σωπο συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την εμπο ρική προώθηση, οργάνωση, παρουσίαση και προβολή προσώπων, προϊόντων και υπηρεσιών. 14) Η κατασκευή, ανάπτυξη, εμπορία και πώληση προ ϊόντων και λογισμικού, καθώς και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, σχετικά με τον χώρο υγείας και των ζημιών αυτοκινήτων. 15) Η διαμεσολάβηση στην παροχή χρηματοοικονομι κών υπηρεσιών και διάθεση χρηματοοικονομικών προ ϊόντων. Ενδεικτικά η διαμεσολάβηση στη σύναψη και η αναχρηματοδότηση δανείων, στο άνοιγμα πιστώσεων, στην έκδοση πιστωτικών καρτών και αναχρηματοδότη ση υπολοίπων τους, στη σύναψη κάθε είδους συμβάσε ων με επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικού τομέα. 16) Η απόκτηση, ανέγερση και εκμετάλλευση ακινήτων. 17) Η ίδρυση επιχειρήσεων, ως και η συμμετοχή της σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οι ουδήποτε εταιρικού τύπου, ως και η συνεργασία με οποιο δήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με ανάλογο σκοπό. 18) Η συνεργασία με εταιρείες ή οργανισμούς παρο χής συναφών υπηρεσιών ή τοιούτες ιατρικής και οδικής βοήθειας και η αντιπροσώπευση αυτών. 19) Η διαχείριση και εκπόνηση προγραμμάτων υγείας για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων. 20) Η αντιπροσώπευση ιατρικών διαγνωστικών οίκων ή νοσηλευτικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 21) Η διαχείριση και διοίκηση (management) ιατρικών μονάδων κάθε μορφής στην Ελλάδα και την υπόλοιπη ευρώπη. 22) Η έναντι συνδρομής παροχής υπηρεσιών υπαγωγής σε προγράμματα υγείας προς φυσικά ή νομικά πρό σωπα. 23) Υπηρεσίες λογιστικής και φοροτεχνικής παρακο λούθησης φυσικών και νομικών προσώπων. 24) Η οργάνωση και διενέργεια εκπαιδευτικών σεμινα ρίων έναντι αμοιβής εντός και εκτός έδρας. 25) Οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικών μελετών. 26) Οι υπηρεσίες επιχειρηματικής έρευνας και ανά πτυξης εταιρειών. 27) Οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικών συμβουλών. 28) Η μεσιτεία αστικών συμβάσεων και η μεσιτεία ακινήτων. Για την επίτευξη του άνω σκοπού της η εταιρεία μπο ρεί: α. Να συμμετέχει σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες, οποιαδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφε ρή σκοπό ή/και δραστηριότητα. β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιο δήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παρα πάνω σκοπούς ή/και δραστηριότητες. γ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημε δαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. δ. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δι καίου, εταιρείες, κράτη ή οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. ε. Να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα. στ. Να ιδρύει υποκαταστήματα και αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. ζ. Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέ σως στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, καθώς και γενικά, να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνο λικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της. η. Να αγοράζει, να εκμισθώνει, να μισθώνει ή να υπεκ μισθώνει και γενικότερα να χρησιμοποιεί ακίνητα ή κι νητά για την επίτευξη του σκοπού της. Άρθρο 11 Ο διαχειριστής δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη διενέργεια των εργασιών του ασφαλιστικού συμβούλου,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 του συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, του μεσίτη ασφαλίσεων και στη μεσιτεία αστικών συμβάσεων, ούτε να χορηγήσει πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο όσον αφορά τις εργασίες αυτές. Επίσης έγινε ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της εν λόγω εταιρείας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπόλοιποι όροι του αρχικού καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού. Αθήνα, 24 Μαΐου 2013 Με εντολή Προέδρου Ο Προϊστάμενους του Τμήματος Μητρώου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ F (4) της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρεί ας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Μ. ΚΑΙ Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΟΙΑΝ ΘΗ Ε.Π.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 13/5/2013 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης (ΚΑΚ) 60422, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η με αριθμό / συμβολαιογρα φική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΟΥΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΚΗ (με έδρα την Αθήνα οδός Μαυ ροκορδάτου αριθ. 6 Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Α Αθηνών) περί τροποποίησης μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Μ. ΚΑΙ Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και το διακρι τικό τίτλο «ΟΙΑΝΘΗ Ε.Π.Ε.» αντί συνολικού τιμήματος ευρώ ,00 ονομαστικής αξίας ευρώ ,00. Εκτίμηση Δ.Ο.Υ Υπεραξία ευρώ ,57. τροποποίη σης καταστατικού και κωδικοποίησης, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από την οποία προκύπτει ότι οι μονα δικοί εταίροι της Ε.Π.Ε, αφ ενός ο Γεώργιος Κακαγιάς του Ηλία και της Αγγελικής, γεννημένος στην Αθήνα στις 25/5/1928, αυτοκινητιστής κάτοικος Ζωγράφου Ατ τικής οδός Χαραλάμπους Μούσκου 11, κάτοχος του υπ αριθμ. Χ της δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Ληξουρίου, (Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου), και αφ ετέρου οι 1) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΚΑΓΙΑ του Μάρκου και της Αικατερίνης, γεννημένη στην Αθήνα στις , Επιχειρηματίας, κάτοικος Βύρωνα Αττικής οδός Αδαμα ντίου Κοραή 64, κάτοχος του υπ αριθμ. Χ της δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Βύρωνα (Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Βύρωνα Αττικής), 2) ΗΛΙΑΣ ΚΑΚΑΓΙΑΣ του Μάρκου και της Αικατερίνης, γεννημένος στην Αθήνα στις , αυτοκινητιστής, κάτοικος Αλίμου Αττικής οδός Ζακύνθου αριθμός 4α, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΙ της δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Αλίμου (Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλή ρου Αττικής) και 3) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΚΑΓΙΑ του Μάρκου και της Αικατερίνης, γεννημένη στην Αθήνα στις , επιχειρηματίας, κάτοικος Αλίμου Αττικής οδός Ζακύνθου αριθμός 4α κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΕ της δελτίου ταυτότητος του Τ. Α. Αρ γυρούπολης (ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου Αττικής), όλοι τους Ελληνικής Ιθαγένειας, δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής: Α) Ο αφ ενός συμβαλλόμενος Γεώργιος Κακαγιάς του Ηλία και της Αγγελικής, που θα καλείται παρακάτω για συντομία «πωλητής», σε εκτέλεση της παραπάνω ανα φερόμενης απόφασης, τα ανήκοντα σ' αυτόν συνολικά πέντε χιλιάδες ενενήντα δύο (5.092) εταιρικά μερίδια της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, συνολικού συμ φωνηθέντος τιμήματος ευρώ εβδομήντα έξη χιλιάδες τριακοσίων ογδόντα (76.380,00), εκχωρεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει και παραδίνει προς τους αφ' ετέρου συμβαλλόμενους 1) Αγγελική Κακαγιά του Μάρκου και της Αικατερίνης, 2) Ηλία Κακαγιά του Μάρκου και της Αικατερίνης και 3) Ευαγγελία Ιωάννα Κακαγιά του Μάρκου και της Αικατερίνης, που θα καλούνται πα ρακάτω για συντομία «οι αγοραστές» και κατά πλήρη αυτών κυριότητα, νομή και κατοχή, και μάλιστα α) στην Αγγελική Κακαγιά του Μάρκου και της Αικατερίνης, τα χίλια εξακόσια ενενήντα οκτώ (1698) εταιρικά μερίδια, αντί τιμήματος ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακο σίων εβδομήντα (25.470,00), β) στον Ηλία Κακαγιά του Μάρκου και της Αικατερίνης τα χίλια εξακόσια ενενή ντα οκτώ (1698) εταιρικά μερίδια, αντί τιμήματος ευρώ είκοσι πέντε τετρακοσίων εβδομήντα (25.470,00), και γ) Ευαγγελία Ιωάννα Κακαγιά του Μάρκου και της Αικατερίνης, τα χίλια εξακόσια ενενήντα έξη (1696) εται ρικά μερίδια αντί τιμήματος ευρώ είκοσι πέντε χιλιά δων τετρακοσίων σαράντα (25.440,00), ήτοι συνολικού τιμήματος ευρώ εβδομήντα έξη χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (76.380,00). Το συνολικό τίμημα της πωλήσεως των ως άνω πέ ντε χιλιάδων ενενήντα δύο (5.092) εταιρικών μεριδίων, από ευρώ εβδομήντα έξη χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (76.380,00), έλαβε ο πωλητής από τους αγοραστές, και κατά την άνω αναλογία του από τον καθένα, σε με τρητά. Το άρθρο 5 αυτού, που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο, και το οποίο έχει ως εξής: Άρθρο 5ο ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες πέ ντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ευρώ ( ,00) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρία (10.183) εταιρικά μερίδια, των τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και της ζημίες της εταιρεί ας με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρείας. Το κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολοσχερώς τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας όπως μου δήλωσαν όλοι οι εταίροι. Συμμετέχουν δε οι εταίροι ως εξής: 1) Η εκ των εταίρων Αγγελική Κακαγιά του Μάρκου και της Αικατερίνης, κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας το ποσό των ευρώ εκατόν μιας χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ( ,00), και έλαβε συνολικά τρεις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα (3.394) εταιρικά μερίδια, των τριάντα (30) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με αυτά και με μία μερίδα συμμετοχής. 2) Ο εκ των εταίρων Ηλίας Κακαγιάς του Μάρκου και της Αικατερίνης, κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας το ποσό των ευρώ εκατόν μιας χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ( ,00), και έλαβε συνολικά τρείς χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα (3.394) εταιρικά μερίδια,

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) των τριάντα (30) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με αυτά και με μία μερίδα συμμετοχής. Και 3) Η εκ των εταίρων Ευαγγελία Ιωάννα Κακαγιά του Μάρκου και της Αικατερίνης, κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας το ποσό των ευρώ εκατόν μιας χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ( ,00), και έλαβε συνολικά τρείς χιλιάδες τριακόσια ενενήντα πέντε (3.395) εταιρικά μερίδια, των τριάντα (30) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με αυτά και με μία μερίδα συμμετοχής, Τροποποιούν επίσης Β) Την πρώτη (α ) παράγρα φο του άρθρου 12ου του καταστατικού της εταιρεί ας, που αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση της άνω εταιρείας, η οποία έχει ως εξής: «Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στους εταίρους 1) Αγγελική Κακαγιά του Μάρκου και της Αικατερίνης, 2) Ηλία Κακαγιά του Μάρκου και της Αικατερίνης και 3) Ευαγγελία Ιωάννα Κακαγιά του Μάρκου και της Αικατερίνης, είτε από κοινού, είτε και χωριστά ο καθένας από αυτούς.» Γ) Το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά τον σκοπό αυτής, για την επέκταση αυτού με την προσθήκη στο άνω άρθρο ετέρας παραγράφου και η οποία έχει ως το εξής: «Η ενοικίαση επιβατηγών ιδι ωτικής χρήσεως αυτοκινήτων» και Δ) Το άρθρο 4 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά την διάρκεια της εταιρείας και την παράταση αυτής για επί πλέον σαράντα (40) χρόνια ήτοι συνολικά εξήντα (60) από την έναρξη της και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους Κατόπιν των ως άνω τροποποιήσεων του καταστα τικού της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, οι συμβαλλόμενοι κωδικοποιούν σε ενιαίο κείμενο το κα ταστατικό της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπόλοιποι όροι του αρχικού καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού. Αθήνα, 13 Μαΐου 2013 Με εντολή Προέδρου Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ F (5) της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙ ΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕ ΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Την 05/06/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμε λητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, η με αριθμό 541/ συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣ ΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ» της Συμβολαιογρά φου ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ. Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έχει αριθ μό Γ.Ε.ΜΗ και η τροποποίηση της έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης Περίληψη της τροποποίησης έχει ως εξής: Οι 1) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, έμπορος, κάτοικος Θέρμου, με ΑΔΤ Σ379888/98 και ΑΦΜ , 2) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ, οικοκυρά, κάτοικος Θέρμου, με ΑΔΤ /73 και ΑΦΜ αποφάσισαν την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ως εξής: 1) Στη μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων του εταίρου ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, συ νολικής αξίας ,05 ευρώ, προς την ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ, λόγω δωρεάς εν ζωή και την αποχώρηση του από την εταιρεία, η οποία πλέον καθίσταται μο νοπρόσωπη με νέα επωνυμία την «Κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «Κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ.Ε.Π.Ε.» και διαχειριστή τη μοναδική εταίρο. 2) Στην κωδικοποίηση του καταστατικού ώστε να εν σωματωθούν οι προαναφερόμενες αλλαγές. Αγρίνιο, 5 Ιουνίου 2013 Με εντολή Πρόεδρου Η Διευθύντρια ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ F (6) της τροποποίησης του καταστατικού της Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ROAD TRANS Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ROAD TRANS LTD». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Την 05/06/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι μελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, η με αριθμό 46032/ συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙ ΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ROAD TRANS Ε.Π.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ROAD TRANS LTD» του Συμβολαι ογράφου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ. Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έχει αριθ μό Γ.Ε.ΜΗ και η τροποποίηση της έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης Περίληψη της τροποποίησης έχει ως εξής: Ο Ιωάννης Μαστροκώστας του Κωνσταντίνου και της Ελένης, κάτοικος Νέας Αβώρανης Τριχωνίδος, με ΑΔΤ ΑΒ , ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος, διαχειρι στής της εταιρείας και ως εντολοδόχος (πληρεξούσιο) των (α) Χρήστου Μακρή του Κλεισθένη, (β) Χρήστου Νάκου του Σπυρίδωνος και (γ) Δημητρίου Σκουτίδα του Γεωργίου, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότη τας δοθείσης δια του υπ αριθμ. 18/ Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, και συμφώνως με αυτό, προβαίνουν σε τροποποίηση καταστατικού, διαγράφοντας από το άρθρο 6 του κεφαλαίου Β την παράγραφο δ. Με την έξοδο από την εταιρεία του Σκου τίδα Δημήτριου του Γεωργίου και της Σπυριδούλας κα θώς και του αυτοκινήτου του, επέρχεται μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν δέκα επτά ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (117,39), ανερχόμενον πλέον σε τριακόσια πενήντα δύο ευρώ και δεκαεπτά λεπτά

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12516 25 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3697 8 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 17 17 Φεβρουαρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3912 Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1360 25 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 72 19 Μαρτίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4138 Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 36 12 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4237 Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 33. Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός Αρθρο 1 Η επωνυμία της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας είναι: «INFO-QUEST Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4279 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειο νομικής Περιφέρειας Αττικής, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ «ΕΝ ΕΡΓΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ 642.000 ΕΥΡΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 262 16 Δεκεμβρίου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012 ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012 ---------------------------------- Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 29 του μηνός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7066 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα