ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά τρώο της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρεί ας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «IN HOUSE GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟ ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «IN HOUSE GROUP Μ.ΕΠΕ»... 1 τρώο της σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «MINDVIEW ΣΥΜΒΟΥ ΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «MINDVIEW» τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύ νης με την επωνυμία «ΒΙΚΤΟΡΙ (VICTORY) ΣΥΝΤΟ ΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΙ ΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «ΑΦΟΙ Μ. ΚΑΙ Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΟΙΑΝΘΗ Ε.Π.Ε.» τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ» τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ROAD TRANS Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ROAD TRANS LTD» τρώο της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύ νης με την επωνυμία «ΡΟΤΟΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ «ΡΟΤΟΤΕΚ Ε.Π.Ε.» τρώο της μετατροπής της Μονοπρόσωπης Εται ρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «HERMES ENERGY Μονοπρόσωπη Εταιρία Περι ορισμένης Ευθύνης» με δ.τ. «HERMES ENERGY Μ ΕΠΕ» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Πε ριορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «IN HOUSE GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «IN HOUSE GROUP Μ.ΕΠΕ». Την 09/06/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό / πράξη, σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «IN HOUSE GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «IN HOUSE GROUP Μ.ΕΠΕ» της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΗ. Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό κατα χώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου: / ) Συμβολαιογράφος: ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΥΖΗΘΡΑ 3) Επωνυμία «IN HOUSE GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «IN HOUSE GROUP Μ.ΕΠΕ» 4) Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενό τητα Μελισσιών, του Δήμου Πεντέλης, Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής και στην οδό Δημοκρατίας αριθμός 47. 5) Εταίροι: Απόστολος Παπαδοκοτσώλης του Ιωάν νη και της Γεωργίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Λαμία Ν. Φθιώτιδος στις , κάτοικος Αρτέμιδος Αττικής, οδός Ηρώων και Αγράμπελης, κάτοχος του

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) υπ αριθμό ΑΑ / δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Αρτέμιδος, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Παλλήνης. 6) Κεφάλαιο: Το Κεφάλαιο της Εταιρείας που απο τελείται από το σύνολο της εισφοράς του μοναδικού εταίρου ορίζεται στο ποσό των ευρώ δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) και διαιρείται σε ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, και το οποίο ποσό αποτελεί το ελάχιστο ποσό συμμετοχής στην εταιρεία. 7) Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η παροχή υπηρεσιών ανακαίνισης κατοικιών, κα ταστημάτων και γενικώς πάσης φύσεως ακινήτων, η μελέτη εσωτερικών χώρων και μελέτη διακόσμησης. 2) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο πορτών ασφαλείας, εσωτερικών πορτών, ντουλαπιών κουζίνας, ντουλαπών, ειδικών κατασκευών, ξύλινων δαπέδων, ταπετσαρίας, πόμολων, ειδών υγιεινής, πλακιδίων και γενικά κάθε είδους σχετικό με την κατασκευή και ανακαίνιση ακι νήτων. 3) Η παροχή υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού, επιχρι σμάτων, τοποθέτησης ταπετσαριών, πορτών ασφαλεί ας, εσωτερικών πορτών, πάσης φύσεως ξυλουργικών εργασιών. 4) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, απορρυπαντικών, χαρτικών, τροφίμων, ποτών και όλων των ειδών που πωλούνται οργανωμένα σε super market, mini market, περίπτερα. 5) Η παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. 6) Το λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού. 7) Το λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής. 8) Το λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστή ματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να συνεργάζεται, να εξαγοράζει ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες κάθε νομικής μορφής ή ατομικές επι χειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές (υποκαταστήματα κ.λπ.) και να δημιουργεί αλυσίδες καταστημάτων της. 8) Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εί κοσι (20) χρόνια. 9) Διαχείριση: Διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται ο μοναδικός εταίρος Απόστολος Παπαδοκοτσώλης του Ιωάννη και της Γεωργίας. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με τρίτα φυσι κά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου ή Οργανισμών. Συναλλάσσεται με τις Τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα, καταθέτει και εισπράττει χρήμα τα, ανοίγει πιστώσεις, προβαίνει σε άνοιγμα πιστώσε ων εξωτερικού εσωτερικού, έρχεται σε συνεννόηση με εταιρείες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού που τα αντιπροσωπεύει στην Ελλά δα,προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, κλείνει συμφωνίες σχετικές με τον σκο πό της εταιρείας ή άλλη εμπορική δραστηριότητα με οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή Οργανι σμό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστη ρίων που λειτουργούν στην Ελλάδα κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας, υπογράφει ασφαλιστήρια συμβόλαια και εισπράττει ασφάλιστρα, ενάγει για λογαριασμό της εταιρείας, υποβάλλει μηνύσεις, παρίσταται ως πολιτι κός ενάγων, συμβιβάζεται για όλες τις υποθέσεις της εταιρείας και ενεργεί ο διαχειριστής επ ονόματι της εταιρείας, κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στον σκοπό της εται ρείας. Εκτός από όλα τα παραπάνω καθήκοντα του διαχειριστή που αναφέρονται ενδεικτικά, έχει επίσης την υποχρέωση να ενεργεί όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο 3190/1955, όπως ισχύει, πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως των εταιρικών πραγμάτων. 10) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουα ρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις Κατά το τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής συντάσσει την απογραφή όλων των στοι χείων του ενεργητικού και παθητικού αυτού με λεπτο μερή περιγραφή κάθε ενός απ' αυτά. Αθήνα, 9 Ιουνίου 2013 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Η Συμβολαιογράφος ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΥΖΗΘΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΗ F (2) της σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «MINDVIEW ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «MINDVIEW». Την 06/06/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό 4.308/ πράξη, σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «MINDVIEW ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «MINDVIEW» της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΥ ΓΕΝΙΑΣ ΚΟΝΤΑΚΙΔΟΥ. Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό κατα χώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου: 4.308/ ) Συμβολαιογράφος: ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΝΤΑΚΙΔΟΥ 3) Επωνυμία «MINDVIEW ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «MINDVIEW» 4) Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κη φισιάς. 5) Εταίροι: α) Σταυρούλα Νικολοπούλου του Θεοδώρου και της Αγαθονίκης, επιχειρηματίας, γεννημένη το 1958 στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Μάρκου Μπότσαρη αριθμός 15, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι /1974 του ΚΑ' ΠΑ Αθήνας, με ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, β) Νεφέλη Στουρνάρα του Ιωάννου και της Σταυρούλας, επιχειρηματίας, γεννημέ νης το 1988 στο Μαρούσι Αττικής, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής οδός Μάρκου Μπότσαρη αριθμός 15, κατόχου του υπ' αριθμό Χ /2005 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, δυνάμει του υπ' αριθμό 4.301/ πληρεξουσίου μου το οποίο σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση της εντολοδόχου δεν έχει μέχρι σήμερα ανακληθεί ή παύσει η ισχύς του με κάθε τρόπο και γ) Μυρτώ Στουρνάρα του Ιωάννου και της Σταυρούλας, επιχειρηματίας, γεν νημένη το 1990 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Μάρκου Μπότσαρη αριθμός 15, κάτοχος διαβατηρίου της ελληνικής δημοκρατίας με αριθμό ΑΕ / λήξεως , με ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 6) Κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων δέκα (5.010) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα επτά (167) εταιρικά μερίδια, ονομα στικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. 7) Σκοπός: 1: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η παροχή υπηρεσιών marketing, δημοσίων σχέσεων, διαφήμισης, επικοινωνίας και συναφών υπηρεσιών. Η ανάπτυξη υλικών για την υποστήριξη των υπηρεσι ών αυτών (εντύπου, οπτικοακουστικού ή άλλου τύπου υλικών καθώς και διαδυκτιακών τόπων). 2) Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης επιχειρήσεων περιλαμβανομένων των υπηρεσιών για την επιλογή και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, για την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών, για την ανάπτυξη του τμή ματος των πωλήσεων, για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης, για την ανάπτυξη του οικονομικού τμή ματος και για την εισαγωγή εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων. Ο σχεδιασμός και η διαχείριση έργων για λογαριασμό άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών. Γενικά η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του δημό σιου και του ιδιωτικού τομέα. 3) Η αγορά και η πώληση προϊόντων από την Ελλάδα και από το εξωτερικό στο πλαίσιο της επιδίωξης των παραπάνω σκοπών και στο πλαίσιο ανάπτυξης διαφη μιστικών δραστηριοτήτων. 4) Η αγορά και η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών από την Ελλάδα και από το εξωτερικό μέσω διαδικτύου, στο πλαίσιο της επιδίωξης των παραπάνω σκοπών και στο πλαίσιο ανάπτυξης διαφημιστικών, συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 5) Η ανάπτυξη εκδοτικής δραστηριότητας: έκδοση βι βλίων, περιοδικών κ.λπ., εκτός από έκδοση εφημερίδων. 6) Η μεσολάβηση για την αγοραπωλησία εταιρειών. 7) Η εκπόνηση μελετών για διάφορους σκοπούς. 8) Ερευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο β) Να αγοράζει, μι σθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα. 8) Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντη κονταετής (50ετής). 9) Διαχείριση: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην εταίρο Σταυρούλα Νικολοπούλου του Θεοδώρου και της Αγαθονίκης, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της, εξαι ρουμένων των αποφάσεων που κατά τις διατάξεις του νόμου υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων. 10) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση, η οποία θα περι λαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα (2014). Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Η Συμβολαιογράφος ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΝΤΑΚΙΔΟΥ (3) τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Μο νοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΙΚΤΟΡΙ (VICTORY) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣ ΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕ ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 24/5/2013 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης (ΚΑΚ) 56995, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η με αριθμό 143/ συμβολαιογραφι κή πράξη της Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ με Α.Φ.Μ , περί τροποποίησης καταστατικού μονοπρόσωπης εταιρεί ας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΒΙΚΤΟΡΙ (VICTORY) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από την οποία προκύπτει ότι η μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια της ως άνω εταιρείας Κορ νηλία θυγατέρα Λεωνίδα και Καλλιόπης Λεονταρίδου, ασφαλιστική σύμβουλος και συντονίστρια ασφαλιστικών συμβούλων, γεννηθείσα στον Πειραιά Αττικής το έτος 1971, κάτοικος Ελληνικού Αττικής (οδός Αλεξάνδρου Παναγούλη αριθμός 6), κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΙ / δελτίου ταυτότητος του Τ.Α Γλυφά δας (Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Π. Φαλήρου), αποφασίζει: α) Την τροποποίηση του άρθρου 2, το οποίο αφορά την έδρα της άνω εταιρείας β) Την τροποποίηση του άρθρου 3, το οποίο αφορά το σκοπό της ως άνω εταιρείας και γ) Την κωδικοποίηση. Άρθρο 2 Έδρα Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ελληνικού Αττι κής και τα γραφεία αυτής στο κτίριο επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αριθμός 604Γ τ.κ Με απόφαση της μοναδική εταίρου δύναται να ιδρυθούν και άλλα γρα φεία, καταστήματα, υποκαταστήματα, αποθήκες κ.λπ. και σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας ή και στην αλλοδαπή. Η αλλαγή διεύθυνσης των γραφείων εντός του ιδίου Δήμου δεν θα αποτελεί αλλαγή της έδρας και δεν θα χρειάζεται τροποποίηση του κατα στατικού. Άρθρο 3 Σκοπός 1) α) Nα ασκεί το επάγγελμα του συντονιστή ασφα λιστικών συμβούλων και του μεσίτη ασφαλίσεων, να διαμεσολαβεί στη σύναψη κάθε είδους ασφαλιστικών συμβάσεων έναντι αμοιβής για λογαριασμό ασφαλι στικών επιχειρήσεων, να οργανώνει και να συντονίζει ομάδες ασφαλιστικών συμβούλων, τους οποίους επιλέ γει, εκπαιδεύει και εποπτεύει και γενικά να αναπτύσσει δραστηριότητες συναφείς προς τις παραπάνω, οι οποί ες αναφέρονται ενδεικτικά β) να μελετά την αγορά, να παρουσιάζει και να προτεί νει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πε λατών της με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτό ρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) για την διεύρυνση και την πρόσκτηση εργασιών, ένα ντι αμοιβής και γενκά να αναπτύσσει δραστηριότητες συναφείς προς τις παραπάνω, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά. γ) η παροχή κάθε είδους συναφών υπηρεσιών προς τους ασφαλιζόμενους, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους άλλους φορείς της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό με αμοιβή. 2) Να εισπράττει τα ασφάλιστρα για λογαριασμό των ως άνω συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχει ρήσεων, ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών. 3) Να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες και εργασίες, στις οποίες δικαιούνται να προβαίνουν οι εταιρείες συ ντονιστικών συμβούλων και μεσιτών ασφάλισης, σύμφω να με τις κάθε φορά κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας. 4) Η αγορά και η πώληση κάθε φύσεως χρηματοοικο νομικών προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 5) Η διαχείριση, διακανονισμός, διεκπεραίωση και δι αμεσολάβηση στην αποκατάσταση ζημιών του κλάδου αυτοκινήτων και των κλάδων ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων ζωής. 6) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών εταιρειών διαχεί ρισης και διακανονισμού ζημιών αυτοκινήτων και ζωής. 7) Η ένταξη σε αναπτυξιακά και επιδοτούμενα προ γράμματα, η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, η μελέτη βιωσιμότητας ή σκοπιμότητας επιχειρήσεων, η παροχή υπηρεσιών συμβούλου επενδύσεων, ως και η διαχείριση και διεκπεραιώσεων εν γένει αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων Εθνικών και Ευρωπαϊ κών) για λογαριασμό τρίτων. 8) Η δραστηριοποίηση με κάθε τρόπο, υπό την έννοια της διαμεσολάβησης, στο ευρύτερο πεδίο της πληρο φορικής, των τηλεπικοινωνιών, του εμπορίου και της ενέργειας. 9) Η ανάπτυξη υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων, μάρκε τινγκ (marketing) και γενικά προωθητικών ενεργειών για λογαριασμό τρίτων. 10) Η δημιουργία, επιμέλεια, κυκλοφορία, προώθηση και εκμετάλλευση ενημερωτικών εντύπων, διαφημίσεων και ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. 11) Η αντιπροσώπευση, συμμετοχή ή συνεργασία με ελ ληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις και εταιρείες, οποιου δήποτε τύπου ή νομικής μορφής, με ομοειδές ή συναφές αντικείμενο, καθώς και η διαχείριση ή διοίκηση αυτών. 12) Η ανάπτυξη, προώθηση, διάθεση και εμπορία έξυ πνων ψηφιακών καρτών. 13) Η παροχή προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρό σωπο συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την εμπο ρική προώθηση, οργάνωση, παρουσίαση και προβολή προσώπων, προϊόντων και υπηρεσιών. 14) Η κατασκευή, ανάπτυξη, εμπορία και πώληση προ ϊόντων και λογισμικού, καθώς και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, σχετικά με τον χώρο υγείας και των ζημιών αυτοκινήτων. 15) Η διαμεσολάβηση στην παροχή χρηματοοικονομι κών υπηρεσιών και διάθεση χρηματοοικονομικών προ ϊόντων. Ενδεικτικά η διαμεσολάβηση στη σύναψη και η αναχρηματοδότηση δανείων, στο άνοιγμα πιστώσεων, στην έκδοση πιστωτικών καρτών και αναχρηματοδότη ση υπολοίπων τους, στη σύναψη κάθε είδους συμβάσε ων με επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικού τομέα. 16) Η απόκτηση, ανέγερση και εκμετάλλευση ακινήτων. 17) Η ίδρυση επιχειρήσεων, ως και η συμμετοχή της σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οι ουδήποτε εταιρικού τύπου, ως και η συνεργασία με οποιο δήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με ανάλογο σκοπό. 18) Η συνεργασία με εταιρείες ή οργανισμούς παρο χής συναφών υπηρεσιών ή τοιούτες ιατρικής και οδικής βοήθειας και η αντιπροσώπευση αυτών. 19) Η διαχείριση και εκπόνηση προγραμμάτων υγείας για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων. 20) Η αντιπροσώπευση ιατρικών διαγνωστικών οίκων ή νοσηλευτικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 21) Η διαχείριση και διοίκηση (management) ιατρικών μονάδων κάθε μορφής στην Ελλάδα και την υπόλοιπη ευρώπη. 22) Η έναντι συνδρομής παροχής υπηρεσιών υπαγωγής σε προγράμματα υγείας προς φυσικά ή νομικά πρό σωπα. 23) Υπηρεσίες λογιστικής και φοροτεχνικής παρακο λούθησης φυσικών και νομικών προσώπων. 24) Η οργάνωση και διενέργεια εκπαιδευτικών σεμινα ρίων έναντι αμοιβής εντός και εκτός έδρας. 25) Οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικών μελετών. 26) Οι υπηρεσίες επιχειρηματικής έρευνας και ανά πτυξης εταιρειών. 27) Οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικών συμβουλών. 28) Η μεσιτεία αστικών συμβάσεων και η μεσιτεία ακινήτων. Για την επίτευξη του άνω σκοπού της η εταιρεία μπο ρεί: α. Να συμμετέχει σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες, οποιαδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφε ρή σκοπό ή/και δραστηριότητα. β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιο δήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παρα πάνω σκοπούς ή/και δραστηριότητες. γ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημε δαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. δ. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δι καίου, εταιρείες, κράτη ή οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. ε. Να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα. στ. Να ιδρύει υποκαταστήματα και αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. ζ. Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέ σως στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, καθώς και γενικά, να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνο λικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της. η. Να αγοράζει, να εκμισθώνει, να μισθώνει ή να υπεκ μισθώνει και γενικότερα να χρησιμοποιεί ακίνητα ή κι νητά για την επίτευξη του σκοπού της. Άρθρο 11 Ο διαχειριστής δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη διενέργεια των εργασιών του ασφαλιστικού συμβούλου,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 του συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, του μεσίτη ασφαλίσεων και στη μεσιτεία αστικών συμβάσεων, ούτε να χορηγήσει πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο όσον αφορά τις εργασίες αυτές. Επίσης έγινε ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της εν λόγω εταιρείας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπόλοιποι όροι του αρχικού καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού. Αθήνα, 24 Μαΐου 2013 Με εντολή Προέδρου Ο Προϊστάμενους του Τμήματος Μητρώου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ F (4) της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρεί ας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Μ. ΚΑΙ Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΟΙΑΝ ΘΗ Ε.Π.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 13/5/2013 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης (ΚΑΚ) 60422, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η με αριθμό / συμβολαιογρα φική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΟΥΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΚΗ (με έδρα την Αθήνα οδός Μαυ ροκορδάτου αριθ. 6 Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Α Αθηνών) περί τροποποίησης μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Μ. ΚΑΙ Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και το διακρι τικό τίτλο «ΟΙΑΝΘΗ Ε.Π.Ε.» αντί συνολικού τιμήματος ευρώ ,00 ονομαστικής αξίας ευρώ ,00. Εκτίμηση Δ.Ο.Υ Υπεραξία ευρώ ,57. τροποποίη σης καταστατικού και κωδικοποίησης, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από την οποία προκύπτει ότι οι μονα δικοί εταίροι της Ε.Π.Ε, αφ ενός ο Γεώργιος Κακαγιάς του Ηλία και της Αγγελικής, γεννημένος στην Αθήνα στις 25/5/1928, αυτοκινητιστής κάτοικος Ζωγράφου Ατ τικής οδός Χαραλάμπους Μούσκου 11, κάτοχος του υπ αριθμ. Χ της δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Ληξουρίου, (Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου), και αφ ετέρου οι 1) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΚΑΓΙΑ του Μάρκου και της Αικατερίνης, γεννημένη στην Αθήνα στις , Επιχειρηματίας, κάτοικος Βύρωνα Αττικής οδός Αδαμα ντίου Κοραή 64, κάτοχος του υπ αριθμ. Χ της δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Βύρωνα (Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Βύρωνα Αττικής), 2) ΗΛΙΑΣ ΚΑΚΑΓΙΑΣ του Μάρκου και της Αικατερίνης, γεννημένος στην Αθήνα στις , αυτοκινητιστής, κάτοικος Αλίμου Αττικής οδός Ζακύνθου αριθμός 4α, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΙ της δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Αλίμου (Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλή ρου Αττικής) και 3) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΚΑΓΙΑ του Μάρκου και της Αικατερίνης, γεννημένη στην Αθήνα στις , επιχειρηματίας, κάτοικος Αλίμου Αττικής οδός Ζακύνθου αριθμός 4α κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΕ της δελτίου ταυτότητος του Τ. Α. Αρ γυρούπολης (ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου Αττικής), όλοι τους Ελληνικής Ιθαγένειας, δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής: Α) Ο αφ ενός συμβαλλόμενος Γεώργιος Κακαγιάς του Ηλία και της Αγγελικής, που θα καλείται παρακάτω για συντομία «πωλητής», σε εκτέλεση της παραπάνω ανα φερόμενης απόφασης, τα ανήκοντα σ' αυτόν συνολικά πέντε χιλιάδες ενενήντα δύο (5.092) εταιρικά μερίδια της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, συνολικού συμ φωνηθέντος τιμήματος ευρώ εβδομήντα έξη χιλιάδες τριακοσίων ογδόντα (76.380,00), εκχωρεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει και παραδίνει προς τους αφ' ετέρου συμβαλλόμενους 1) Αγγελική Κακαγιά του Μάρκου και της Αικατερίνης, 2) Ηλία Κακαγιά του Μάρκου και της Αικατερίνης και 3) Ευαγγελία Ιωάννα Κακαγιά του Μάρκου και της Αικατερίνης, που θα καλούνται πα ρακάτω για συντομία «οι αγοραστές» και κατά πλήρη αυτών κυριότητα, νομή και κατοχή, και μάλιστα α) στην Αγγελική Κακαγιά του Μάρκου και της Αικατερίνης, τα χίλια εξακόσια ενενήντα οκτώ (1698) εταιρικά μερίδια, αντί τιμήματος ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακο σίων εβδομήντα (25.470,00), β) στον Ηλία Κακαγιά του Μάρκου και της Αικατερίνης τα χίλια εξακόσια ενενή ντα οκτώ (1698) εταιρικά μερίδια, αντί τιμήματος ευρώ είκοσι πέντε τετρακοσίων εβδομήντα (25.470,00), και γ) Ευαγγελία Ιωάννα Κακαγιά του Μάρκου και της Αικατερίνης, τα χίλια εξακόσια ενενήντα έξη (1696) εται ρικά μερίδια αντί τιμήματος ευρώ είκοσι πέντε χιλιά δων τετρακοσίων σαράντα (25.440,00), ήτοι συνολικού τιμήματος ευρώ εβδομήντα έξη χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (76.380,00). Το συνολικό τίμημα της πωλήσεως των ως άνω πέ ντε χιλιάδων ενενήντα δύο (5.092) εταιρικών μεριδίων, από ευρώ εβδομήντα έξη χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (76.380,00), έλαβε ο πωλητής από τους αγοραστές, και κατά την άνω αναλογία του από τον καθένα, σε με τρητά. Το άρθρο 5 αυτού, που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο, και το οποίο έχει ως εξής: Άρθρο 5ο ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες πέ ντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ευρώ ( ,00) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρία (10.183) εταιρικά μερίδια, των τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και της ζημίες της εταιρεί ας με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρείας. Το κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολοσχερώς τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας όπως μου δήλωσαν όλοι οι εταίροι. Συμμετέχουν δε οι εταίροι ως εξής: 1) Η εκ των εταίρων Αγγελική Κακαγιά του Μάρκου και της Αικατερίνης, κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας το ποσό των ευρώ εκατόν μιας χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ( ,00), και έλαβε συνολικά τρεις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα (3.394) εταιρικά μερίδια, των τριάντα (30) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με αυτά και με μία μερίδα συμμετοχής. 2) Ο εκ των εταίρων Ηλίας Κακαγιάς του Μάρκου και της Αικατερίνης, κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας το ποσό των ευρώ εκατόν μιας χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ( ,00), και έλαβε συνολικά τρείς χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα (3.394) εταιρικά μερίδια,

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) των τριάντα (30) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με αυτά και με μία μερίδα συμμετοχής. Και 3) Η εκ των εταίρων Ευαγγελία Ιωάννα Κακαγιά του Μάρκου και της Αικατερίνης, κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας το ποσό των ευρώ εκατόν μιας χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ( ,00), και έλαβε συνολικά τρείς χιλιάδες τριακόσια ενενήντα πέντε (3.395) εταιρικά μερίδια, των τριάντα (30) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με αυτά και με μία μερίδα συμμετοχής, Τροποποιούν επίσης Β) Την πρώτη (α ) παράγρα φο του άρθρου 12ου του καταστατικού της εταιρεί ας, που αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση της άνω εταιρείας, η οποία έχει ως εξής: «Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στους εταίρους 1) Αγγελική Κακαγιά του Μάρκου και της Αικατερίνης, 2) Ηλία Κακαγιά του Μάρκου και της Αικατερίνης και 3) Ευαγγελία Ιωάννα Κακαγιά του Μάρκου και της Αικατερίνης, είτε από κοινού, είτε και χωριστά ο καθένας από αυτούς.» Γ) Το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά τον σκοπό αυτής, για την επέκταση αυτού με την προσθήκη στο άνω άρθρο ετέρας παραγράφου και η οποία έχει ως το εξής: «Η ενοικίαση επιβατηγών ιδι ωτικής χρήσεως αυτοκινήτων» και Δ) Το άρθρο 4 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά την διάρκεια της εταιρείας και την παράταση αυτής για επί πλέον σαράντα (40) χρόνια ήτοι συνολικά εξήντα (60) από την έναρξη της και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους Κατόπιν των ως άνω τροποποιήσεων του καταστα τικού της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, οι συμβαλλόμενοι κωδικοποιούν σε ενιαίο κείμενο το κα ταστατικό της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπόλοιποι όροι του αρχικού καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού. Αθήνα, 13 Μαΐου 2013 Με εντολή Προέδρου Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ F (5) της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙ ΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕ ΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Την 05/06/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμε λητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, η με αριθμό 541/ συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣ ΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ» της Συμβολαιογρά φου ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ. Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έχει αριθ μό Γ.Ε.ΜΗ και η τροποποίηση της έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης Περίληψη της τροποποίησης έχει ως εξής: Οι 1) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, έμπορος, κάτοικος Θέρμου, με ΑΔΤ Σ379888/98 και ΑΦΜ , 2) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ, οικοκυρά, κάτοικος Θέρμου, με ΑΔΤ /73 και ΑΦΜ αποφάσισαν την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ως εξής: 1) Στη μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων του εταίρου ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, συ νολικής αξίας ,05 ευρώ, προς την ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ, λόγω δωρεάς εν ζωή και την αποχώρηση του από την εταιρεία, η οποία πλέον καθίσταται μο νοπρόσωπη με νέα επωνυμία την «Κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «Κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ.Ε.Π.Ε.» και διαχειριστή τη μοναδική εταίρο. 2) Στην κωδικοποίηση του καταστατικού ώστε να εν σωματωθούν οι προαναφερόμενες αλλαγές. Αγρίνιο, 5 Ιουνίου 2013 Με εντολή Πρόεδρου Η Διευθύντρια ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ F (6) της τροποποίησης του καταστατικού της Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ROAD TRANS Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ROAD TRANS LTD». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Την 05/06/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι μελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, η με αριθμό 46032/ συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙ ΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ROAD TRANS Ε.Π.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ROAD TRANS LTD» του Συμβολαι ογράφου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ. Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έχει αριθ μό Γ.Ε.ΜΗ και η τροποποίηση της έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης Περίληψη της τροποποίησης έχει ως εξής: Ο Ιωάννης Μαστροκώστας του Κωνσταντίνου και της Ελένης, κάτοικος Νέας Αβώρανης Τριχωνίδος, με ΑΔΤ ΑΒ , ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος, διαχειρι στής της εταιρείας και ως εντολοδόχος (πληρεξούσιο) των (α) Χρήστου Μακρή του Κλεισθένη, (β) Χρήστου Νάκου του Σπυρίδωνος και (γ) Δημητρίου Σκουτίδα του Γεωργίου, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότη τας δοθείσης δια του υπ αριθμ. 18/ Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, και συμφώνως με αυτό, προβαίνουν σε τροποποίηση καταστατικού, διαγράφοντας από το άρθρο 6 του κεφαλαίου Β την παράγραφο δ. Με την έξοδο από την εταιρεία του Σκου τίδα Δημήτριου του Γεωργίου και της Σπυριδούλας κα θώς και του αυτοκινήτου του, επέρχεται μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν δέκα επτά ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (117,39), ανερχόμενον πλέον σε τριακόσια πενήντα δύο ευρώ και δεκαεπτά λεπτά

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα