ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ"

Transcript

1 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Με την καταβολή ασφαλίσματος στον ασφαλισμένο δικαιούχο αποζημίωσης λόγω ζημίας ή/και απώλειας στα μεταφερόμενα εμπορεύματα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους, η ασφαλιστική εταιρεία υποκαθίσταται στα δικαιώματα του αποζημιωθέντος έναντι οποιουδήποτε τρίτου υπεύθυνου για τη ζημία. Με τον τρόπο αυτό νομιμοποιείται ενεργητικά να επιδιώξει την επανείσπραξη του εκ μέρους της καταβληθέντος ποσού (ασφαλίσματος). Η υποκατάσταση αυτή, η οποία προβλέπεται από το νόμο (άρθρο 14 ν.2496/97), είθισται πρακτικά να περιλαμβάνεται και στο λεκτικό που υπάρχει στην εξοφλητική απόδειξη, που συντάσσει η ασφαλιστική εταιρία και υπογράφει ο αποζημιωθείς ασφαλισμένος της. Στoν κλάδο μεταφορών και συγκεκριμένα στην ασφάλιση εμπορευμάτων (ασφάλιση cargo), η οποία προβλέπεται στο άρθρο 20 παρ. 1 ν.2496/97, ο υπαίτιος της ζημίας απώλειας στα μεταφερόμενα εμπορεύματα, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, είναι ο μεταφορέας ή/και ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς. Κατωτέρω περιγράφεται το γενικό πλαίσιο (απαιτούμενα έγγραφα προϋποθέσεις όρια ευθύνης διαδικασία), ώστε η προσπάθεια επανείσπραξης κατά τα ανωτέρω από τον παραγγελιοδόχο μεταφοράς ή/και μεταφορέα να έχει σημαντικές πιθανότητες επιτυχούς έκβασης. Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΖΗΜΙΑΣ Για το σχηματισμό του φακέλου ζημίας απαιτούνται κατ αρχήν τα ακόλουθα έγγραφα : τιμολόγιο και πακετολόγιο εμπορευμάτων ανάθεση εντολή μεταφοράς προς τον παραγγελιοδόχο μεταφοράς ή/και μεταφορέα τιμολόγιο ναύλου του παραγγελιοδόχου μεταφοράς ή/και μεταφορέα φορτωτική διαμαρτυρία προς τον παραγγελιοδόχο μεταφοράς ή/και μεταφορέα αναφορικά με την ύπαρξη ζημίας απώλειας και την έκταση αυτής με απόδειξη παραλαβής αυτής (διαμαρτυρίας) έκθεση πραγματογνωμοσύνης (εφόσον έχει συνταχθεί) 1/5

2 δημόσια έγγραφα (λ.χ. Δελτίο Αστυνομίας) αναφορικά με το ζημιογόνο περιστατικό (εφόσον έχει επιληφθεί δημόσια αρχή) εξοφλητική απόδειξη της ασφαλιστικής εταιρίας σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον ασφαλισμένο αποζημιωθέντα. Επισημαίνεται ότι αναλόγως με την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης είναι δυνατόν να απαιτηθούν και επιπλέον έγγραφα ή/και κατ εξαίρεση να μην είναι απαραίτητη η ύπαρξη όλων των ανωτέρω αναφερομένων εγγράφων. Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της επανείσπραξης απαιτούνται κατ αρχήν να συντρέχουν οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις : 1. Ο ασφαλισμένος αποζημιωθείς από την ασφαλιστική εταιρία, στα δικαιώματα του οποίου υποκαθίσταται η τελευταία, πρέπει να νομιμοποιείται ενεργητικά να εγείρει απαιτήσεις κατά του παραγγελιοδόχου μεταφοράς ή/και μεταφορέα βάσει των όρων της σύμβασης πώλησης των εμπορευμάτων (λ.χ. CIF, EX WORKS, DDP) καθώς και της σύμβασης παραγγελίας μεταφοράς ή μεταφοράς. 2. Η ζημία απώλεια των μεταφερομένων εμπορευμάτων πρέπει να έχει συμβεί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους, ήτοι από το χρόνο παράδοσης αυτών προς μεταφορά μέχρι και το χρόνο παραλαβής τους από τον παραλήπτη. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδειχθεί ιδίως από : τη θέση σχετικής επιφύλαξης σημείωσης επί της φορτωτικής από τον παραλήπτη κατά το χρόνο παραλαβής των εμπορευμάτων απ αυτόν, δημόσια έγγραφα (λ.χ. βεβαίωση αστυνομικής αρχής) για την πρόκληση ζημίας απώλειας στα εμπορεύματα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους, εφόσον επιλήφθηκε δημόσια αρχή, εμπρόθεσμη διαμαρτυρία του δικαιούχου της αποζημίωσης προς τον παραγγελιοδόχο μεταφοράς ή/και μεταφορέα, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι παρελήφθη από τον παραγγελιοδόχο μεταφοράς ή/και μεταφορέα, αντίστοιχα. Η διαμαρτυρία αυτή για να είναι εμπρόθεσμη θα πρέπει να έχει γίνει, ανάλογα με το είδος της μεταφοράς, εντός των κατωτέρω προθεσμιών : Οδικώς : Εντός 7 εργασίμων ημερών από την παραλαβή των Ατμοπλοϊκώς : Εντός 3 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των Σιδηροδρομικώς : Εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων Αεροπορικώς : Εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των Οδικώς : Με την παραλαβή πάνω στη φορτωτική σε εμφανή ζημιά ή άμεσα αν η ζημιά ανακαλυφθεί μετά την παραλαβή. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να έχει εξοφληθεί το κόμιστρο. Ατμοπλοϊκώς : Όπως και στις διεθνείς μεταφορές. 2/5

3 Σιδηροδρομικώς : Εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των Αεροπορικώς : Όπως και στις διεθνείς μεταφορές. Η διαμαρτυρία γίνεται μέσα στις ανωτέρω προθεσμίες, όταν η ζημιά απώλεια στα μεταφερόμενα εμπορεύματα δεν είναι εμφανής αντιληπτή από τον παραλήπτη κατά το χρόνο της παραλαβής τους. Αντίθετα αν η ζημιά στα μεταφερόμενα εμπορεύματα είναι εμφανής, τότε πρέπει να αναγράφεται επιφύλαξη για τη ζημιά πάνω στη φορτωτική και σκόπιμο είναι να κοινοποιείται στον παραγγελιοδόχο μεταφοράς ή/και μεταφορέα άμεσα με την παραλαβή των 3. Η αποζημιωθείσα αξία των ζημιωθέντων απολεσθέντων εμπορευμάτων πρέπει να προκύπτει από : το τιμολόγιο πακετολόγιο των μεταφερομένων εμπορευμάτων σε συνδυασμό με τη σημειούμενη στη φορτωτική ζημία και, αντίστοιχα, την αναφερομένη στη διαμαρτυρία ζημία. τυχόν υπάρχουσα έκθεση πραγματογνωμοσύνης. 4. Η υποχρέωση καταβολής ασφαλίσματος πρέπει να προκύπτει από τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και το καταβληθέν ασφάλισμα να ανταποκρίνεται στην έκταση της ζημίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από τα αμέσως παραπάνω αναφερόμενα (βλ. ανωτέρω υπ αριθμ. 3). 5. Η απαίτηση της ασφαλιστικής εταιρείας κατά του παραγγελιοδόχου μεταφοράς ή/και μεταφορέα να μην έχει υποπέσει σε παραγραφή. Ειδικότερα ανάλογα με το είδος της μεταφοράς οι απαιτήσεις παραγράφονται μετά από : Οδικώς : 1 χρόνο από την παράδοση των Ατμοπλοϊκώς : 1 χρόνο από την παράδοση των Σιδηροδρομικώς : 1 χρόνο από την παράδοση των Αεροπορικώς : 2 χρόνια από την ημέρα παράδοσης των Οδικώς : 6 μήνες από την παράδοση των εμπορευμάτων και 5 χρόνια σε περίπτωση αποδεικνυόμενης αδικοπραξίας αναφορικά με την επελθούσα ζημία απώλεια στα μεταφερόμενα εμπορεύματα. Ατμοπλοϊκώς : 1 χρόνο από την παράδοση των Σιδηροδρομικώς : 1 χρόνο από την παράδοση των εμπορευμάτων Αεροπορικώς : 2 χρόνια από το τέλος του έτους εντός του οποίου παραδόθηκαν τα εμπορεύματα. Οι ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενες προθεσμίες παραγραφής, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απολύτως ανατρεπτικές του δικαιώματος της επανείσπραξης, παρόλο που υπάρχει δυνατότητα, υπό συγκεκριμένες και μόνο προϋποθέσεις, για παράταση τους μέχρι και το μέγιστο έξι (6) μήνες βάσει σχετικής διάταξης του ν.2496/97. Επισημαίνεται, τέλος, ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και υπό αυστηρές προϋποθέσεις (λ.χ. επί αποδεικνυόμενης ηθελημένης κακής διαχείρισης του διεθνούς οδικού μεταφορέα) μπορεί να υπάρξει μακρύτερη από τις ανωτέρω αναφερόμενες παραγραφή, πλην όμως η κρίση περί εφαρμογής ή μη αυτής απαιτεί νομική αξιολόγηση. 3/5

4 Γ. ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ Σε περίπτωση ύπαρξης ευθύνης του παραγγελιοδόχου μεταφοράς ή/και μεταφορέα για τη ζημία απώλεια των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους προβλέπονται συγκεκριμένα όρια για την εκ μέρους αυτών οφειλόμενη αποζημίωση. Αναλυτικότερα : Οδικώς : 8,33 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDR) / κιλό Ατμοπλοϊκώς : 2 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDR) / κιλό ή 666,67 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα/δέμα ή μονάδα, όποιο είναι μεγαλύτερο. Σιδηροδρομικώς : 17 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDR) / κιλό Αεροπορικώς : 17 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDR) / κιλό Οδικώς : Δεν προβλέπεται Ατμοπλοϊκώς : 2 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDR) / κιλό ή 666,67 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα/δέμα ή μονάδα, όποιο είναι μεγαλύτερο και κατ εξαίρεση επί εφαρμογής ΚΙΝΔ δραχμές = 733,68 / δέμα ή μονάδα Σιδηροδρομικώς : 2,20 / κιλό Αεροπορικώς : 17 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDR) / κιλό στην περίπτωση συμβατικής εφαρμογής της Διεθνούς Συμβάσεως του Μόντρεαλ (όπως είθισται) και σε αντίθετη περίπτωση δραχμές = 5,87 / κιλό. Όπου ανωτέρω αναφέρεται «κιλό» νοείται το μικτό βάρος των ζημιωθέντων απολεσθέντων Προς διευκόλυνση η εύρεση της ισοτιμίας του SDR (Ειδικό Τραβηκτικό Δικαίωμα) με το ΕΥΡΩ μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΝΤ (IMF) και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο : στον Πίνακα με τίτλο Currency units per SDR Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω όρια μπορεί να διαφοροποιηθούν ή να μην ισχύουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (λ.χ. επί αποδεικνυόμενης ηθελημένης κακής διαχείρισης του διεθνούς οδικού μεταφορέα). Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Μετά την καταβολή του ασφαλίσματος υποβάλλεται η απαίτηση αποζημίωσης στον παραγγελιοδόχο μεταφοράς ή/και μεταφορέα με τους εξής τρόπους : i) Εξώδικα Αποστέλλεται μια επιστολή απαίτησης αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρία προς τον παραγγελιοδόχο μεταφοράς ή/και μεταφορέα, με την οποία ζητείται η καταβολή στην ασφαλιστική εταιρία του καταβληθέντος εκ μέρους της ποσού (ασφαλίσματος). Σε περίπτωση ύπαρξης ανταπόκρισης ακολουθεί απευθείας διαπραγμάτευση για την καταβολή της αποζημίωσης. Στο στάδιο αυτό είναι συμφέρουσα η ύπαρξη νομικής συμβολής, ώστε να μπορέσουν να εκτιμηθούν εξ αρχής οι επιμέρους παράμετροι της εκάστοτε υπόθεσης και άρα η 4/5

5 πιθανότητα πραγματοποίησης εξώδικου συμβιβασμού αυτή καθ εαυτή καθώς και τα υφιστάμενα περιθώρια διαπραγμάτευσης. ii) Δικαστικά Η υπόθεση ανατίθεται άμεσα σε δικηγόρο, ώστε να προχωρήσει σε δικαστικές ενέργειες επανείσπραξης του καταβληθέντος εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρίας ποσού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Οδικές : Διεθνής Σύμβαση CMR, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 559/1977. Ατμοπλοϊκές : Κανόνες Χάγης Βίσμπυ, όπως κυρώθηκαν με τον ν. 2107/1992. Σιδηροδρομικές : Διεθνής Σύμβαση για τις σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF), όπως κυρώθηκε με τον ν. 1593/1986 και έχει τροποποιηθεί με το Πρωτόκολλο του 1999 (CIM), το οποίο κυρώθηκε με τον ν. 3646/2008. Αεροπορικές : Διεθνής Σύμβαση Μόντρεαλ, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 3006/2002. ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Οδικές : Εμπορικός Νόμος και Αστικός Κώδικας Ατμοπλοϊκές : Κανόνες Χάγης Βίσμπυ, όπως κυρώθηκαν με τον ν. 2107/1992 και κατ εξαίρεση Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ ν. 3816/1958, όπως ισχύει). Σιδηροδρομικές : Κανονισμός των δια σιδηροδρόμων μεταφορών (ΚΑ.ΜΕ.Σ. υπ αριθμ. Α 20998/3079/4/ απόφαση Υπουργού Συγκοινωνιών, όπως ισχύει). Αεροπορικές : Διεθνής Σύμβαση Μόντρεαλ στις διατάξεις της οποίας είθισται να υπάγονται συμβατικά, και σε αντίθετη περίπτωση Κώδικας Αεροπορικού Δικαίου (ν. 1815/1988, όπως ισχύει). Επισημαίνεται ότι με το σημείωμα αυτό δίδεται ένα γενικό και μόνο πλαίσιο αναφορικά με τις επανεισπράξεις του κλάδου μεταφορών (ασφάλιση εμπορευμάτων), καθόσον κάθε επιμέρους περίπτωση έχει ιδιαιτερότητες που απαιτούν χωριστή νομική αξιολόγηση κάθε φορά. Ιανουάριος /5

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 197/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β.Καραπιστόλη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200818 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 3.1.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙOY E06) Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ EΓ-13-02/1-20.02.14 ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ SPEEDEX Α.Ε. TΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κηφισιά, 2014 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Χαρακτηριστικά της Speedex Σελ. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Περιεχόμενα Κ. OPOI & ΠΡΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ANAΛHΨHΣ METAΦOPAΣ EΓΓPAΦΩN & ΔEMATΩN AΠO THΝ Ι. ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Περιεχόμενα Κ. OPOI & ΠΡΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ANAΛHΨHΣ METAΦOPAΣ EΓΓPAΦΩN & ΔEMATΩN AΠO THΝ Ι. ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Περιεχόμενα Α. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ MASS COURIER Β. ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ MASS COURIER ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ. Γ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ MASS COURIER Δ. ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σ.Α.Π.» Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 [ 2 ]. /. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κεφάλαιο Α' σελίδες Γενικές Διατάξεις, Βασικές Αρχές-Σκοπός 7-13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/133/18-11-2008 Του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/133/18-11-2008 Του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/133/18-11-2008 Του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων ασφαλίσεων κατά ζημιών» Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.Δ.400/1970 περί «ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23%

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για σύναψη σύμβασης προμήθειας αναλωσίμων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιχείρηση μας στα πλαίσια της λειτουργίας της και του εκσυγχρονισμού της καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Προοίμιο (1) Επειδή το 1949 η Ομάδα Εργασίας Οδικών Μεταφορών της Επιτροπής Εσωτερικών Μεταφορών της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών απέστειλε στις κυβερνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Νόµος υπ αριθµ.... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΤΑ. Εισαγωγή

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΤΑ. Εισαγωγή ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΤΑ Εισαγωγή Η Επιχείρηση στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της καθιερώνει το Xάρτη Yποχρεώσεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) με πρωταρχικό στόχο τη ρύθμιση των σχέσεών της με το συναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αρ. 4/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αρ. 4/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8 Απριλίου 2014 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αρ. 4/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εκθεμάτων (αεροπορικώς) στη Νέα Υόρκη της Αμερικής στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα