ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΑ ΜΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΡΑΜΑ Α.Τ.Ε.»... 1 ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας «ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»... 2 Ανακοινώσεις Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται επωνυμία «247 MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ» και δ.τ. «247 MEDIA A.E.»... 3 επωνυμία «ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ Κτηματική Αγροτική Κτη νοτροφική Ξενοδοχειακή ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.»... 4 επω νυμία «ΔΙΑΚΑΚΗΣ Ανώνυμη Εκδοτική Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία» και δ.τ. «ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΑΕΒΕΕ»... 5 επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» και δ.τ. «ΑΛΦΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ»... 6 επωνυμία «ΑΓΡΟΚΗΠ ΨΩΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑ ΛΕΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΚΙΑ ΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΓΡΟΚΗΠ ΨΩ ΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΑ ΚΗ ΠΟΥ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ»... 7 επω νυμία «HELI PARTNERS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣΚΑ ΦΩΝ» και δ.τ. «HELI PARTNERS S.A.»... 8 επωνυμία «ΒΗΤΑ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» και δ.τ. «Β LOGISTICS A.E.»... 9 επω νυμία «ΑΘΑΝ. ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙ ΟΤΕΧΝΙΚH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ». 10 επωνυμία «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΤΙΑΝΑ ΑΚΚΕ» Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΑΪΣΑΡΤ ΒΕΝΤΣΙΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DYSART VENTURES A.E.».. 12 επω νυμία «Α. ΚΑΡΑΔΗΣ Α. ΣΤΑΜΑΤΟΠΑΝΝΗΣ Α.Ε. ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Τροποποίηση του καταστατικού της Ιδιότυπης Μετα φορικής Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «AHEAD ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙ ΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και δ.τ. «AHEAD ΙΜΕ ΕΠΕ» Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. «ΤΕΧΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «JACTA EST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «JACTA EST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «NEW MARKET ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρι σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟ ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)» και δ.τ. «ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΕΠΕ».. 18

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει ών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΡΑ ΜΑ Α.Τ.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. 6039/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΥΔΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΥΔΡΑΜΑ Α.Τ.Ε.» και αριθ μό Μητρώου 47793/04/Β/00/190, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 3 και 5 του καταστατικού της. Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής σε περίληψη: Άρθρο 2 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης, με γραφεία επί της οδού Κ. Βάρναλη 27. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφαση του, δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία η πρακτορεία ή και να διορίζει απλώς αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε μέρη του εσωτερικού, εφόσον κρίνει αυτό σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και για την επέκταση των εργασιών αυτής. Η απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει και τον τρόπο σύστασης οργάνωσης και λειτουργίας τους. Άρθρο 3 1α. Κύριος σκοπός της εταιρείας θα είναι: Η κατασκευή, αγορά, εισαγωγή, εμπορία και η πώληση φια λών ύδατος και γενικότερων η κατασκευή και εμπορία πάσης φύσεως φιαλών για τρόφιμα ή και για κάθε άλλη χρήση. Η αγορά, πώληση, διάθεση και προώθηση φίλτρων, μηχα νημάτων, ανταλλακτικών και συναφών ειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την παροχή καθαρού πόσιμου ύδατος. Η εισαγωγή, εμπορία, εκμετάλλευση θερμοψυκτικών μηχα νημάτων Ύδατος και όλων των συναφών με αυτά ειδών, ως και εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων εμφιάλωσης νερού. Τα περαιτέρω αναφερόμενα στο άρθρο 3 παραμένουν ως έχουν. Άρθρο 5 Με απόφαση της Τ.Γ.Σ. στις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,00 με καταβολή μετρη τών και με την έκδοση μετοχών ονομαστικής αξίας 30 εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ,00 και διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας 30 εκάστη. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Παλλήνη, 22 Αυγούστου 2008 Η Διευθύντρια (2) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας «ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της Υπηρεσίας μας η από απόφαση της Γε νικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Μητρώου 52727/52/Β/02/12, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η εναρμόνιση προσαρμογή τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189/ ). Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της. Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β του κ.ν. 2190/1920. Η εναρμόνιση προσαρμογή τροποποίηση του καταστατι κού της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189/ ) έχει ως εξής σε περίληψη): ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Άρθρο 1: Σύσταση Επωνυμία Διακριτικός τίτλος: Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΟΥΡΚΙΩ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ Α.Ε.». Άρθρο 2: Σκοπός Ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Άρθρο 3: Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Βέροιας. Άρθρο 4: Διάρκεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Άρθρο 5: Μετοχικό κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο της εται ρείας ορίζεται σε , διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 1 εκάστης. Άρθρο 6: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Δικαίωμα προτί μησης. Άρθρο 7: Μετοχές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Άρθρο 8: Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων. Άρθρο 9: Δικαιώματα μειοψηφίας Άσκηση εκτάκτου ελέγ χου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Άρθρο 10: Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης. Άρθρο 11: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Άρθρο 12: Πρόσκληση Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέ λευσης. Άρθρο 13: Κατάθεση μετοχών Αντιπροσώπευση. Άρθρο 14: Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψή φου. Άρθρο 15: Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέ λευσης. Άρθρο 16: Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης. Άρθρο 17: Πρόεδρος Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης. Άρθρο 18: Θέματα συζήτησης Πρακτικά Γενικής Συνέλευ σης. Άρθρο 19: Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβου λίου και ελεγκτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Άρθρο 20: Σύνθεση Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 21: Εξουσία αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 22: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 23: Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 24: Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 25: Αντιπροσώπευση μελών Απαρτία Πλειοψη φία. Άρθρο 26: Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 27: Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 28: Απαγόρευση ανταγωνισμού.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Άρθρο 29: Ελεγκτές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙ Άρθρο 30: Εταιρική χρήση. Άρθρο 31: Ετήσιοι λογαριασμοί (Ετήσιες οικονομικές κατα στάσεις). Άρθρο 32: Διάθεση κερδών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII Άρθρο 33: Λύση. Άρθρο 34: Εκκαθάριση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX Άρθρο 35: Γενική διάταξη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ Άρθρο 36: Κάλυψη Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου. Βέροια, 8 Αυγούστου 2008 Ο Νομάρχης Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ANAKOINΩΣΕΙΣ (3) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «247 MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕ ΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ» και δ.τ. «247 MEDIA A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εται Εταιρείας με την επωνυμία «247 MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ» και δ.τ. «247 MEDIA A.E.» και αριθμό Μητρώου 58924/01/Β/05/294: 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των με τόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: 1) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωματικοί: 1) ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟ,Σ ) ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Αθήνα, 11 Αυγούστου 2008 Ο Τμηματάρχης κ.α.α. Α. ΠΕΤΡΟΥ (4) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ Κτηματική Αγροτική Κτηνοτροφική Ξενοδο χειακή ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΚΤΗ ΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Διοι κητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ Κτηματική Αγροτική Κτηνοτροφική Ξενοδοχει ακή ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 65824/04/Β/08/81, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ευρώ. Παλλήνη, 7 Αυγούστου 2008 Η Διευθύντρια κ.α.α. ΚΩΝ. ΤΣΕΣΜΕΛΗ (5) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑ ΚΑΚΗΣ Ανώνυμη Εκδοτική Βιοτεχνική και Εμπορική Εται ρεία» και δ.τ. «ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΑΕΒΕΕ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητι κού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙ ΑΚΑΚΗΣ Ανώνυμη Εκδοτική Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία» και δ.τ. «ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΑΕΒΕΕ» και αριθμό Μητρώου 24482/04/ Β/91/423(1993), που εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης (Διοβουνιώτη 2), από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Πρόεδρος και Διευθύνων Θεόδωρος Διακάκης του Σταύ ρου και της Ειρήνης, έμπορος, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το 1959, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Αχαιών και Κοραή, με ΑΔΤ Ν / , του ΚΑ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ Παλλήνης. 2. Μέλος Ειρήνη Διακάκη χήρα του Σταύρου Διακάκη, το γένος Δόμνας και Θεοδώρου Κουτσουμπάκη, γεννημένη στη Χαλκιδική το 1931, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Αχαιών και Κοραή, με ΑΔΤ Ν / του ΚΑ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ Παλλήνης. 3. Μέλος, Ευφροσύνη Αναπλιώτη του Κων/νου και της Αλε ξάνδρας, γεννημένη στον Πειραιά το 1959, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Αχαιών και Κοραή, με ΑΔΤ Ξ / του KB παραρτήματος ασφαλείας Αθηνών με Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ Παλλήνης. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Το Δ.Σ. της εταιρείας αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της εταιρείας σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξου σιών, οι οποίες ανήκουν στο Δ.Σ. της εταιρείας και θα μπορεί επίσης να αναθέτει σε τρίτους όλες τις αρμοδιότητες του. Παλλήνη, 5 Αυγούστου 2008 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΕΣΜΕΛΗ (6) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» και δ.τ. «ΑΛΦΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εται Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» και δ.τ. «ΑΛΦΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ και αριθμό Μητρώου 50661/04/Β/01/ 241(06): 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης Δι οικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2) Το από Πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικός: ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΟΥΦΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: ΚΑΠΟΥΣ ΜΙΧΑΛΗΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε Παλλήνη, 29 Αυγούστου 2008 (7) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΚΗΠ ΨΩΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ ΠΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΠΙ ΠΛΩΝ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΓΡΟΚΗΠ ΨΩΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εται Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΚΗΠ ΨΩΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΓΡΟΚΗΠ ΨΩΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ» και αριθμό Μητρώου 61118/04/Β/06/142: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης Δι οικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.. Παλλήνη, 29 Αυγούστου 2008 (8) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELI PARTNERS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» και δ.τ. «HELI PARTNERS S.A.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώ νυμης Εταιρίας με την επωνυμία «HELI PARTNERS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» και δ.τ. «HELI PARTNERS S.A.» και αριθμό Μητρώου 61044/04/Β/06/135: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των με τόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Tακτικοί: 1) ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, με αριθμό αδείας O.E ) ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, με αριθμό αδείας O.E Αναπληρωματικοί: 1) ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, με αριθμό αδείας O.E ) ΝΑΝΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ, με αριθμό αδείας O.E Παλλήνη, 29 Αυγούστου 2008 (9) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΗΤΑ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥ ΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» και δ.τ. «Β LOGISTICS A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εται Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΗΤΑ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» και δ.τ. «Β LOGISTICS A.E.» και αριθμό Μητρώου 61113/04/Β/06/141: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των με τόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: 1) ΓΑΛΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, με αριθμό αδείας O.E ) ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με αριθμό αδείας O.E Αναπληρωματικοί: 1) ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ, με αριθμό αδείας O.E ) ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, με αριθμό αδείας O.E Παλλήνη, 29 Αυγούστου 2008 (10) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΝ. ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εται Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΝ. ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ» και αριθμό Μητρώου 13238/04/Β/86/195: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης Δι οικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ και ειδικότερα οι εξής: Τακτικός: ΠΡΑΣΣΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΑΜΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΜΣΟΕΛ Παλλήνη, 25 Ιουλίου 2008 ΚΩΝ. ΤΣΕΣΜΕΛΗ

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 (11) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΙ ΟΝΙΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΤΙΑΝΑ ΑΚΚΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Δι οικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΤΙΑΝΑ ΑΚΚΕ» και με αριθμό Μητρώου 64201/04/Β/07/181, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις Παλλήνη, 5 Αυγούστου 2008 Η Διευθύντρια κ.α.α. ΚΩΝ. ΤΣΕΣΜΕΛΗ (12) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΑ ΪΣΑΡΤ ΒΕΝΤΣΙΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DYSART VENTURES A.E.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Δι οικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΝΤΑΪΣΑΡΤ ΒΕΝΤΣΙΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DYSART VENTURES A.E.»και με αριθμό Μητρώου 65770/04/Β/08/77, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ευρώ. Παλλήνη, 7 Αυγούστου 2008 Η Διευθύντρια κ.α.α. ΚΩΝ. ΤΣΕΣΜΕΛΗ (13) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΚΑ ΡΑΔΗΣ Α. ΣΤΑΜΑΤΟΠΑΝΝΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εται Εταιρείας με την επωνυμία Α. ΚΑΡΑΔΗΣ Α. ΣΤΑΜΑΤΟΠΑΝΝΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»., και αριθμό Μητρώου 20220/32/Β/89/020: 1) Εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η μη εκλογή ελεγκτών για τη χρήση Βόλος, 19 Αυγούστου 2008 Ο Διευθυντής ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (14) Τροποποίηση του καταστατικού της Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «AHEAD ΙΔΙΟΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και δ.τ. «AHEAD ΙΜΕ ΕΠΕ». Με το υπ αριθμ /2004 συμβόλαιο της Συμβολαιογρά φου Ηρακλείου Μαρίας Κουμιανάκη, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, συστάθηκε Ιδιότυπη Μεταφορική Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «AHEAD ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «AHEAD IIVIE ΕΠΕ». Το παραπάνω καταστατικό μετά από διαδοχικές τροποποι ήσεις τροποποιήθηκε εκ νέου στο άρθρο 5 αυτού με το υπ αριθμ / συμβόλαιο της ιδίας ως άνω συμβολαι ογράφου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου με αριθμ. δημοσίευσης 124/ , λόγω ένταξης ενιαίου συρμού και επικαθημένων, αύξησης τονάζ και αύξησης κεφαλαίου. Μετά τα παραπάνω το καταστατικό της εταιρείας διαμορ φώνεται σε περίληψη ως ακολούθως: Εταίροι: 1) Σταύρος Βαϊραμάκης του Εμμανουήλ με 1284 εται ρικά μερίδια και 2) Παναγιώτης Βαϊραμάκης του Εμμανουήλ με 350 εταιρικά μερίδια. Έδρα: Ο Δήμος Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου Κρήτης, ΒΙ.ΠΕ. Η. περιοχή Δύο Αοράκια. Σκοπός: Η διενέργεια αποκλειστικά και μόνο εθνικών και ειδικών εμπορευματικών μεταφορών. Διάρκεια: Ορίζεται για τριάντα χρόνια από την ημέρα της δημοσίευσης του Καταστατικού της στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως και λήγει την 30η Δεκεμβρίου Κεφάλιο: Αυξάνεται από τα στα ευρώ. Διαχειριστής: Η διαχείριση εκπροσώπηση από της συστά σεως της εταιρείας έχει ανατεθεί στον Σταύρο Βαϊραμάκη του Εμμανουήλ. ΕΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: Ελκυστήρες με επικαθήμενα που προήλθαν από τις διασπά σεις ενιαίων συρμών και τα ταξινομηθέντα σε αυτούς ημιρυ μουλκούμενα οχήματα δηλαδή: Α/Α ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ Ρ 1) ΙΑΕ 1272 Ρ Ρ Ρ ) ΕΚΑ 4820 Ρ Ρ Ρ ) ΙΑΕ 1071 Ρ Ρ Ρ ) ΙΑΕ 1072 Ρ Ρ Ρ ) ΕΚΕ 4009 Ρ Ρ Ρ ) ΙΑΕ 1073 Ρ Ρ Ρ ) ΕΚΕ 4007 Ρ Ρ Ρ ) ΕΚΒ 3212 Ρ Ρ ) ΕKB 3366 Ρ Ρ Ρ με μικτό βάρος και πριν την διάσπαση από ενιαίος συρμός έκαστος χιλιόγραμμα, ιδιοκτησίας όλα τα παραπάνω Σταύρου Βαϊραμάκη κατά 100%. 10) ΕΚΕ 4008 Ρ Ρ Ρ ) ΕΚΒ 8067 Ρ Ρ Ρ ) ΕΚΒ 3152 Ρ Ρ Ρ με μικτό βάρος και πριν την διάσπαση από ενιαίος συρμός έκαστος χιλιόγραμμα, ιδιοκτησίας Παναγιώτη Βαϊρα μάκη κατά 100%. ΕΝΙΑΙΟΙ ΣΥΡΜΟΙ 1. ΔΧ με αριθμό κυκλοφορίας ΝΧΑ 9704, αποτελούμενος από ελκυστήρα εργοστασίου κατασκευής VOLVO με αριθμό πλαι σίου YV2A4CEA83B και από επικαθήμενο εργοστασίου κατασκευής SCHMITZ με αριθμό πλαισίου WSM ,

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ μικτού βάρους χλΰ., ιδιοκτησίας Σταύρου Βαϊραμάκη κατά 100%. 2. ΔΧ με αριθμό κυκλοφορίας ΙΑΕ 8756, αποτελούμενος από ελκυστήρα εργοστασίου κατασκευής VOLVO με αριθμό πλαισί ου YV2A4CEA03B και από επικαθήμενο εργοστασίου κα τασκευής SCHMITZ με αριθμό πλαισίου WSM , μικτού βάρους χλγ., ιδιοκτησίας Σταύρου Βαϊραμάκη κατά 100%. ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ (που δεν συνυπολογίζονται στο μικτό βά ρος) α) το επικαθήμενο εργοστασίου κατασκευής SCHMITZ με αριθμό πλαισίου WSM , προκειμένου να ταξι νομηθεί ως 2 Ρ στον ελκυστήρα που θα προέλθει από τη διάσπαση του ενιαίου συρμού με αριθμό κυκλοφορίας ΝΧΑ 9704, ιδιοκτησίας Σταύρου Βαϊραμάκη κατά 100%. β) το επικαθήμενο εργοστασίου κατασκευής SCHMITZ με αριθμό πλαισίου WSM , προκειμένου να ταξι νομηθεί ως 3 Ρ στον ελκυστήρα που θα προέλθει από τη διάσπαση του ενιαίου συρμού με αριθμό κυκλοφορίας EKB ΝΧΑ 9704, ιδιοκτησίας Σταύρου Βαϊραμάκη κατά 100%. γ) το επικαθήμενο εργοστασίου κατασκευής SCHMITZ με αριθμό πλαισίου WSM , προκειμένου να τα ξινομηθεί ως 2 Ρ στον ελκυστήρα που θα προέλθει από τη διάσπαση του ενιαίου συρμού με αριθμό κυκλοφορίας ΙΑΕ 8756, ιδιοκτησίας Σταύρου Βαϊραμάκη κατά 100%. δ) το επικαθήμενο εργοστασίου κατασκευής SCHMITZ με αριθμό πλαισίου WSM , προκειμένου να τα ξινομηθεί ως 3 Ρ στον ελκυστήρα που θα προέλθει από τη διάσπαση του ενιαίου συρμού με αριθμό κυκλοφορίας ΙΑΕ 8756, ιδιοκτησίας Σταύρου Βαϊραμάκη κατά 100%. ε) το επικαθήμενο εργοστασίου κατασκευής SCHMITZ με αριθμό πλαισίου WSM , προκειμένου να ταξινο μηθεί ως 1 Ρ στον ελκυστήρα που προήλθε από τη διάσπαση του ενιαίου συρμού EKB 3212, ιδιοκτησίας Σταύρου Βαϊραμάκη κατά 100% ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ: Το συνολικό μικτό βάρος των εισφερομένων αυτοκινήτων αυξάνεται από τα στα χιλιό γραμμα. Ηράκλειο, 27 Αυγούστου 2008 Ο Διαχειριστής ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΪΜΑΡΑΚΗΣ (15) Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εται ρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕ ΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. «ΤΕΧΝΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.». Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και τροποποίηση και κω δικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. «ΤΕ ΧΝΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», με έδρα το Δήμο Ασπροπύργου και ειδικότερα το κατάστημα που βρίσκεται στη θέση «ΜΟΥΛΚΙ» η οποία συστάθηκε με το υπ αριθμ. 9801/ καταστατικό συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 1380 και Ειδικό 387 και περίληψη του οποίου δημοσιεύ θηκε νόμιμα στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης ευθύνης της Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αριθμό 622/ Με το υπ αριθμ. 9887/ συμβόλαιο της Συμβολαιογρά φου Αθηνών Αγνής Αλίκης Κολιούση, το οποίο καταχωρήθηκα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό Ειδικό 3894/ τροποποιήθηκε η εταιρεία αυτή στα εξής σημεία: Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων. Οι εταίροι Ελένη Ευ αγγελοπούλου του Νικολάου και της Μαρίας και Θεοδοσία Μαρκάκη του Χρήστου και της Αριστέας σύζυγος Γεωργίου Μίχου τα (750) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (30) ευρώ το καθένα που τους ανήκουν συνολικά και συγκεκριμένα (Ελένη Ευαγγελοπούλου = 500 εταιρικά μερίδια και Θεοδοσία Μαρκάκη = 250 εταιρικά μερίδια), τα πώλησαν στον Νικόλαο Σταθιανό του Ζαχαρία και της Νικολέττας και αποχώρησαν από την εταιρεία, αντί συνολικού τιμήματος του ποσού των (22.500,00) ευρώ. Μετά την τροποποίηση του καταστατικού και τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, μοναδικός εταίρος της προαναφε ρόμενης εταιρίας είναι ο Νικόλαος Σταθιανός του Ζαχαρία και της Νικολέττας και με την τροποποίηση η επωνυμία της εταιρείας έγινε: «ΤΕΧΝΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙ ΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε». Τροποποιείται το άρθρο 3 του αρχικού καταστατικού, ως εξής: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε (30) χρόνια από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του παρόντος καταστατικού, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Β) Τροποποιείται το άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού ως εξής: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των [30.000,00] ευρώ, διαιρούμενο σε (1.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας (30,00) ευρώ το καθένα. Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας από τον μοναδικό της εταίρο Νικόλαο Σταθιανό, ο οποίος κατέβαλε το ποσό αυτό και μετέχει στην εταιρεία ως μοναδικός εταίρος με (1.000) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Τροποποιήθηκαν όλα τα υπόλοιπα άρθρα του αρχικού κα ταστατικού, τα οποία προσαρμόστηκαν στην μονοπρόσωπη εταιρεία και κωδικοποιήθηκαν όλα τα άρθρα και οι διατάξεις του καταστατικού. Κατά τα λοιπά παραμένει όπως έχει το καταστατικό της εταιρείας μετά και τις παραπάνω αναφερόμενες τροποποι ήσεις της. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 Η Συμβολαιογράφος ΑΓΝΗ ΑΛΙΚΗ ΚΟΛΙΟΥΣΗ (16) Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Μονο πρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «JACTA EST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «JACTA EST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.». Με το υπ αριθμ. 7549/ συμβόλαιο του Συμβολαιο γράφου Αθηνών Λάμπρου Γεωργίου Βλάχου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενι κό αριθμό 13353/2008 και ειδικό 3895, έγινε στη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «JACTA EST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «JACTA EST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»: 1) Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, με διεύ ρυνση του σκοπού της εταιρείας, ούτως ώστε ο σκοπός της εταιρείας να συμπεριλαμβάνει πλέον και α) εκπόνηση μελε τών στρατηγικής επικοινωνίας, β) υπηρεσίες marketing και γ) το σχεδιασμό και κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων, κατα στημάτων και γενικά κάθε είδους υπηρεσία διακόσμησης και σκηνογραφίας. 2) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, με αύ ξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ,00 ευρώ έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας έγινε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 ), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2000) εταιρικά με ρίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 ) του καθενός. Μετά τις ως άνω τροποποιήσεις: α) το Άρθρο 3 του κατα στατικού έχει εφεξής ως εξής:

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Άρθρο 3 Σκοπός 1) Σκοπός της εταιρείας είναι: Η προβολή, προώθηση, διαφήμιση πωλήσεων εμπορευμά των και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού και εντύπου τύπου και γενικά η παροχή παντός είδους υπηρεσιών προβολής και δημοσίων σχέσεων. Η παραγωγή, εκμετάλλευση και διανομή κάθε είδους δειγ μάτων, διαφημιστικού υλικού και διαφημιστικών δώρων. Η αντιπροσώπευση, εμπορία και διανομή επιχειρηματικών δώρων. Ο σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας. Η δημιουργία και εκμετάλλευση μακετών, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σεναρίων και σποτ. Η οργάνωση, επιμέλεια, παραγωγή και εκμετάλλευση εμπορικών και καλλιτεχνικών εκθέσεων, επιδείξεων, θεατρι κών, μουσικών και λοιπών παραστάσεων και παντός είδους καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση και επιλογή των διαφημιστικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκάστοτε διαφημιστική καμπάνια και η εκμετάλλευση διαφημιστικού χώρου και χρόνου για την προβολή παντός είδους προϊόντων και υπηρεσιών για λογαριασμό των διαφη μιζομένων πελατών σε όλα τα διαφημιστικά μέσα. Η επιμέλεια, παραγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση παντός είδους εκδόσεων και εντύπων πάσης φύσεως (βιβλία, λευκώ ματα, κ.λπ.). Η επιμέλεια, παραγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση κάθε είδους καλλιτεχνικών και συλλεκτικών έργων, όπως αφίσες, κάρτες και κάθε είδους καλλιτεχνικών έργων μουσικών και εικαστικών έργων, κινηματογραφικών και προϊόντων τέχνης. Η Εκπόνηση μελετών στρατηγικής επικοινωνίας. Οι Υπηρεσίες marketing και Ο σχεδιασμός και κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων, κα ταστημάτων και γενικά κάθε είδους υπηρεσία διακόσμησης και σκηνογραφίας. 2) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εται ρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσω πο με οποιοδήποτε τρόπο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εργο στάσια, αποθήκες και πρατήρια, σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας ή στο εξωτερικό. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και β) Το άρθρο 5 του καταστατικού έχει ως εξής: Άρθρο 5 Εταιρικό κεφάλαιο Εταιρικά μερίδια Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 ) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 ) το καθένα. Το κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε ολοσχερώς στο ταμείο αυτής, από την μοναδική εταίρο Αικατερίνη Φρύδα του Αποστόλου, η οποία ανέλαβε και όλα τα εταιρικά μερίδια και 3) Κωδικοποιεί το καταστατικό της εταιρείας μετά τις πιο πάνω τροποποιήσεις σε ένα ενιαίο κείμενο σύμφωνα με το νόμο. Η ως άνω εταιρεία έχει συσταθεί με το υπ αριθμ / συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνος Π. Παπακωστοπούλου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρή θηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμούς Γενικό και Ειδικό και σε περίληψη στο υπ αριθμ / Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το υπ αριθμ. 1315/2004 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αμαλίας Δοντά, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό και ειδικό 6290/ και σε περίληψη στο υπ αριθμόν 15252/ Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Μοναδική εταίρος της εταιρείας είναι Αικατερίνη Φρύδα. Αθήνα, 27 Αυγούστου 2008 Η Διαχειρίστρια (Υπογραφή) (17) Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρεί ας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «NEW MARKET ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Δυνάμει του υπ αριθμ / συμβολαίου του Συμ βολαιογράφου Καλαυρίας (Πόρου) Σταύρου Ι. Ρεϊζη, που κατα χωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύ νης του Πρωτοδικείου Πειραιώς, με αύξοντα αριθμό 543/2008., τροποποιήθηκε το ήδη κωδικοποιημένο καταστατικό της πα ραπάνω Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «NEW MARKET ΚΟΝΤΟΠΑΝΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Πόρου, που εδρεύ ει στην τέως Κοινότητα Γαλατά Τροιζηνίας Αττικής και νυν ομώνυμο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Τροιζήνας, ως προς το άρθρο πέντε (5) που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο, το οποίο αυξήθηκε με καταβολή νέων εισφορών σε μετρητά χρήματα από τους δύο εταίρους και κατ ίση μερίδα από τον καθένα, κατά το ποσό των σαράντα χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ ( ,00), με την έκδοση χιλίων τριακοσίων τριάντα οκτώ (1.338) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα ευρώ ( 30,00) το καθένα. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα ευρώ ( ,00), το δε άρθρο 5 έχει πλέον ως εξής: «Άρθρο 5 Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ ( ,00), διαιρείται σε δύο (2) μερίδες συμμετοχής και σε χίλια εννιακόσια τριάντα οκτώ (1.938) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα ευρώ ( 30,00) το καθένα. Το κεφάλαιο κατεβλήθη από τους συμβαλλόμενους εταίρους στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά και εξ ημισείας από τον καθένα, δηλαδή αυτοί συμμετέχουν σε αυτό και την εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής έκαστος ως ακολούθως: α) Ο εταίρος Φίλιππος Κοντογιάννης του Δημητρίου και της Βασιλικής κατέβαλε συνολικά είκοσι εννέα χιλιάδες εβδομήντα ευρώ ( ,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με εννιακόσια εξήντα εννέα (969) εταιρικά μερίδια. β) Η εταίρος Αγγελική Κοντογιάννη του Δημητρίου και της Βασιλικής κατέβαλε συνολικά είκοσι εννέα χιλιάδες εβδομήντα ευρώ ( ,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με εννιακόσια εξήντα εννέα (969) εταιρικά μερίδια. Δια το σύνολο των εταιρικών μεριδίων τα οποία ανήκουν στον καθένα από τους εταίρους εξ ημισείας, μπορεί να εκδοθεί από την εταιρεία η προβλεπόμενη από το άρθρο 27 παρ. 2 του ν. 3190/1955 απόδειξη περί εταιρικής ιδιότητας.» Συνεπεία των άνω, τροποποιήθηκε το σχετικό άρθρο 5 του καταστατικού κι έγινε κωδικοποίηση αυτού. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι και συμφωνίες του υπ αριθμ / κωδικοποιημένου καταστατικού της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Εμμανουήλ Ρουσσάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτο δικείου Πειραιώς με αριθμό 6811/ και δημοσιεύθηκε / ΦΕΚ (τ. ΑΕ ΕΠΕ). Η ανωτέρω εταιρεία συστάθηκε με το υπ αριθμ / καταστατικό συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεώργιου Δημητρίου Μίχου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αριθμό 338/ και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ αριθμ. 904/ ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και τροποποιήθηκε:

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ α) Με την υπ αριθμ / πράξη και κωδικοποίηση της Συμβολαιογράφου Καλαυρίας Φωτεινής Μανιάτη Κυ πριωτάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αριθμό 645/ και δη μοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 3498/ ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), β) Με την υπ αριθμ / πράξη της Συμβολαιογρά φου Αθηνών Μαρίας Εμμανουήλ Ρουσσάκη, που καταχωρήθη κε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αριθμό 241/ και δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο 1063/ ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), γ) Με την υπ αριθμ / πράξη και κωδικοποίηση της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Εμμανουήλ Ρουσσάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδι κείου Πειραιώς με αριθμό 6811/ και δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ / ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Πόρος, 20 Αυγούστου 2008 Ο Συμβολαιογράφος ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΡΕΪΖΗΣ (18) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ (ΕΠΕ)» και δ.τ. «ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΕΠΕ». Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 5665/ συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑ ΝΤΖΟΥΡΙΔΗ του Ζήση, που νόμιμα καταχωρήθηκε στo βιβλίo Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Θεσ/νί κης με αυξ. αριθμ. Δημ. 848/ και AM 4387 οι εταίροι της ως άνω εταιρίας αποφάσισαν ομόφωνα την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (ευρώ: ,00) με έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων εται ρικών μεριδίων, αξίας τριάντα ευρώ (ευρώ: 30,00) το καθένα με καταβολή μετρητοίς από τους εταίρους. Από το παραπάνω ποσό της αύξησης ένα μέρος, ήτοι πε νήντα χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα επτά και εξήντα τέσσερα (ευρώ: ,64) αφορά την ίδια συμμετοχή της επιχείρησης στα πλαίσια υλοποίησης επένδυσης η οποία εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Γ ΚΠΣ στη θεματική ενότητα (Ολοκληρωμένα Αστικά Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα) μέτρο 3,8 βάση της υπ αριθμ /ΕΥΣ/3047/ κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 575/Β/ ) με αριθμό σύμβασης ΟΥ Το υπόλοιπο ποσό της αύξησης απαιτείται για τις ανάγκες επέκτασης σε νέες αγορές. Ετσι οι εταίροι θα καταβάλουν μετρητοίς τα παρακάτω ποσά: (1) Ο Αλέξιος Χιονίδης του Σταύρου θα καταβάλει ποσό εκατόν δεκατρείς χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (ευρώ: ,00) που αντιστοιχεί σε τρεις χιλιάδες επτακόσια ενε νήντα δύο (3.792) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα ευρώ (ευρώ: 30,00) το καθένα, (2) Ο Θεόδωρος Χιονίδης του Σταύρου θα καταβάλει ποσό εκατό δεκατρείς χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (ευρώ: ,00) που αντιστοιχεί σε τρεις χιλιάδες επτακόσια ενε νήντα δύο (3.792) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα ευρώ (ευρώ: 30,00) το καθένα, (3) Ο Δημήτριος Χιονίδης του Σταύρου θα καταβάλει ποσό δώδεκα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα ευρώ (ευρώ: ,00) που αντιστοιχεί σε τετρακόσια δεκαέξι (416) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα ευρώ (ευρώ: 30,00) το καθένα. Μετά τα παραπάνω το άρθρο 5 του καταστατικού έχει σή μερα ως εξής: Άρθρο 5 Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τετρα κοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (ευρώ: ,00), διαιρούμενο σε δεκατέσσερεις χιλιάδες (14.000) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα ευρώ (ευρώ: 30,00) το καθένα, το οποίο έχει κατα βληθεί από τους συμβαλλόμενους εταίρους εις ολόκληρο σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας κατά τα οριζόμενα αναλυ τικά παρακάτω: (α) Ο εταίρος Αλέξιος Χιονίδης κατέβαλε το ποσό των εκα τόν ενενήντα εννέα χιλιάδων ογδόντα ευρώ (ευρώ: ,00), που αντιστοιχεί σε έξι χιλιάδες εξακόσια τριάντα έξι (6.636) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα ευρώ (ευρώ: 30,00) το καθένα και μετέχει στην εταιρεία με ποσοστό σαράντα επτά εκατοστά και σαράντα εκατοστά του εκατοστού (47,40/100), (β) Ο εταίρος Θεόδωρος Χιονίδης κατέβαλε το ποσό των εκα τόν ενενήντα εννέα χιλιάδων ογδόντα ευρώ (ευρώ: ,00), που αντιστοιχεί σε έξι χιλιάδες εξακόσια τριάντα έξι (6.636) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα ευρώ (ευρώ: 30,00) το καθένα και μετέχει στην εταιρεία με ποσοστό σαράντα επτά εκατοστά και σαράντα εκατοστά του εκατοστού (47,40/100), και (γ) Ο εταίρος Δημήτριος Χιονίδης κατέβαλε το ποσό των εί κοσι μία χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (ευρώ: ,00), που αντιστοιχεί σε επτακόσια είκοσι οκτώ (728) εταιρικά με ρίδια, αξίας τριάντα ευρώ (ευρώ: 30,00) το καθένα και μετέχει στην εταιρεία με ποσοστό πέντε εκατοστά και είκοσι εκατοστά του εκατοστού (5,20/100). Κατά τα άλλα ισχύουν όλοι οι όροι του αρχικού κατάστατι κού του υπ αριθμ / συμβολαίου συστάσεως της παραπάνω Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.» και των υπ αριθμ / και 5.430/ τροποποιήσεων του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας. Θεσσαλονίκη, 25 Αυγούστου 2008 Ο Συμβολαιογράφος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΔΗΣ *IINNNNNDDMMYYPPPP* ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ 6938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα 1 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Συμβολαιογράφος. Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Ηλ. Ταχ/μειο : - - 201...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 8 ης Μαΐου 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 [ ] Θέμα 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΣΦΕ Κέντρο Διανομής Φαρμακευτικών & Παραφαρμακευτικών Προϊόντων ΑΕ» και δ.τ. «ΟSFE LogisCoop AE», με ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗ- ΣΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥ- ΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩ- ΝΥΜΙΑ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14891 30 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» με αριθμό ΓΕΜΗ 008330701000

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». Συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2013. Στο Χαλάνδρι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η Εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει ότι κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9286 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω:

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ TAKTIKH ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΤΗΣ 30/6/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» της 05 ης Ιουνίου 2015 Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 15/22-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 194/2015 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝ/ΦΟΥ&OΠΤΙΚ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Αριθµ.Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝ/ΦΟΥ&OΠΤΙΚ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 28.4.2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθµ.Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝ/ΦΟΥ&OΠΤΙΚ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΠΠΟΤ/

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας Η αρχική επωνυµία της εταιρίας ήταν «DATA INFORMATION SYSTEMS- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ-Α.Ε».Με την από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Γ.Ε.ΜΗ. 121790401000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63443/01ΝΤ/Β/07/151 (στο

Διαβάστε περισσότερα

"LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1

LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 "LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 1. Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία "LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 13 Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1) Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 145 21 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α ρ. Μ. Α. Ε. 6 7 9 4 9 / 1 0 / Β / 0 9 / 0 7 Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο : Μ Ε Γ Α Λ Η Χ Ω Ρ Α - Ν Ε Α Π Ο Λ Η Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ Τ Η Λ & F A X :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LAFARGE BETON», με αριθμό ΓΕΜΗ 236501000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 311/04/B/86/69/2011(στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «Α. Ι. Φ.S. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «Α. Ι. Φ.S. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ «Α. Ι. Φ. ΣΜΠΩΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 17 της 23 ης Σεπτεμβρίου 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 17 της 23 ης Σεπτεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 17 της 23 ης Σεπτεμβρίου 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 27 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. ************** Θέµα 1 ο : Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Με δ.τ. «ΑΛ. ΤΕΡ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 093978606 και Α.Μ.Α.Ε.69438/80/β/10/6 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123354220000 Alaverasksiaae.clonode.com ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 65 85100-ΡΟΔΟΣ Τηλ. Λογιστηρίου 22410-22594

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1471 26 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα